Meddelande från - Svensk Onkologisk Förening

onkologi.org

Meddelande från - Svensk Onkologisk Förening

NUMMER 3 VOLYM 18 2012

Meddelande från

SOF

Onkolog i världen: Kambodja

Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening


Behandling av metastaserande kolorektalcancer:

I KOMBINATION MED KEMOTERAPI

I FÖRSTA OCH ANDRA LINJEN*

Vectibix ® (panitumumab) R x

Indikation: Vectibix är indicerat som behandling av

patienter med metastaserande kolorektalcancer

(mCRC) med vildtyp KRAS:

• i första linjens behandling i kombination med FOLFOX.

• i andra linjens behandling i kombination med FOLFIRI

för patienter som har fått fluoropyrimidinbaserad

kemoterapi (exklusive irinotekan) som första linjens

behandling.

• som monoterapi efter behandlingssvikt med kemoterapiregimer

innehållande fluoropyrimidin, oxaliplatin

och irinotekan.

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20mg/ml.

Injektionsflaska. Datum för översyn av produktresumén:

11/2011. För fullständig information vid

förskrivning, produktresumé och aktuella priser, se

www.fass.se, ATC-kod L01XC08

PMO-SWE-AMG-423-2011/nov

Vectibix ® har fått ny

utökad indikation!

Gustav III:s Boulevard 54

169 27 Solna

08-695 11 00

www.amgen.se


NUMMER 3 VOLYM 18 2012

Meddelande från

SOF

Onkolog i världen: Kambodja

Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening

Tidskriften är officiellt organ för

Svensk Onkologisk Förening.

ISSN: 140 0 -7347. 3 Innehåll

Redaktör & Ansvarig utgivare

Nina Cavalli-Björkman

nina_cavalli@yahoo.com

Annonsering

Nina Cavalli-Björkman

Svensk Onkologisk Förening

Onkologkliniken,

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

sof@onkologi.uu.se

www.onkologi.org

Prenumeration/Adressändring

Inger Hjertström-Östh

sof@onkologi.uu.se

Layout

Inger Hjertström-Östh

Omslagsbild

Entrén Sen Sok International

University Hospital

INNEhåLL

5 Redaktörens rader

8 Regionalt Cancercentrum Norr

11 Svenska Mästerskapet i OnkologFotboll

13 Ny onkologklinik i Kalmar

18 Onkolog i Kambodja

20 ST-klinik Skåne

Kom ihåg! den utgåva av Acta Oncologica

som distribueras separat är din personliga

som inte får spridas för allmän läsning.

NUMMER 3 VOLYM 18 2012

Svensk Onkologisk Förening

tackar annonsörerna i detta nummer som

genom sitt stöd har gjort denna utgivning möjlig:

AMgeN, ROChe,

gLAXOSMIThKLINe, ASTRAZeNeCA,

NORdIC dRugS, BRISTOL-MyeRS SquIBB

Meddelande från

SOF

Onkolog i världen: Kambodja

Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening


Rätt test för rätt diagnos

Och rätt diagnos ger rätt behandling. Missa inte en HER2-positiv bröstcancer.

HER2-positiv bröstcancer innebär en sämre prognos jämfört med HER2-negativ bröstcancer avseende

såväl återfall som överlevnad. 1,2 Herceptin ® (trastuzumab) kan förändra detta. Ett års adjuvant

behandling med Herceptin ® ger signifikant lägre risk för återfall samt förlängd överlevnad vid tidig

HER2-positiv bröstcancer. 3–8* Även vid metastaserad sjukdom förlänger Herceptin ® signifikant över-

levnaden. 9*

Omkring 15% av alla fall med primär bröstcancer är HER2-positiva. 10

När HER2-positiv bröstcancer

upptäcks tidigt ger ett års behandling med Herceptin ® en ökad möjlighet till bot. 3–8*

Herceptin® (trastuzumab). (L01XC03, , F). Indikationer: För behandling av patienter med HER2–positiv metastaserad bröstcancer: • Som monoterapi för behandling av de patienter

som har fått åtminstone två kemoterapiregimer mot metastaserad sjukdom. Tidigare kemoterapi måste ha inkluderat åtminstone ett antracyklin- och ett taxanpreparat såvida

inte sådana behandlingar är olämpliga för dessa patienter. Hormonreceptorpositiva patienter måste också ha sviktat på hormonterapi, såvida inte sådan behandling är olämplig

för dessa patienter. • I kombination med paklitaxel för behandling av de patienter som inte fått kemoterapi mot metastaserad sjukdom och för vilka ett antracyklinpreparat ej är

lämpligt. • I kombination med docetaxel för behandling av de patienter som inte fått kemoterapi mot metastaserad sjukdom. • I kombination med en aromatashämmare för behandling

av postmenopausala patienter med hormonreceptorpositiv metastaserad bröstcancer som inte tidigare behandlats med trastuzumab. För behandling av patienter med

HER2-positiv tidig bröstcancer: • Efter kirurgi, kemoterapi (neoadjuvant eller adjuvant) och strålbehandling (om tillämpbart). • Efter adjuvant kemoterapi med doxorubicin och

cyklofosfamid, i kombination med paklitaxel eller docetaxel. • I kombination med adjuvant kemoterapi som utgörs av docetaxel och karboplatin. • I kombination med neoadjuvant

kemoterapi följt av adjuvant Herceptin®, för lokalt avancerad (inklusive inflammatorisk) sjukdom eller tumörer > 2 cm i diameter. HER2-testning är obligatoriskt innan behandling

påbörjas. Herceptinbehandling bör bara initieras av läkare med erfarenhet av administration av cytostatika. Förpackningar: Pulver till koncentrat infusionsvätska, lösning 150 mg,

1 st injektionsflaska. SPC uppdaterad 2011-12-19. För mer info se www.fass.se.

Referenser: 1. Slamon D et al. Science 1987; 235:177–82. 2. Gonzalez-Angulo AM et al. J Clin Oncol 2009; 27:5700–6. 3. Gianni L et al. Lancet Oncology 2011; 12(3):236–44.

4. Piccart-Gebhart MJ et al. N Eng J Med 2005; 353:1659–72. 5. Perez EA et al. Cancer Res 2009; 69(24 Suppl):Abstract nr 80. 6. Romond EH et al. N Eng J Med 2005; 353:1673–84.

7. Slamon D et al. Cancer Res 2009; 69(24 Suppl):Abstract nr 62. 8. Smith IE et al. Lancet 2007; 369:29–36. 9. Marty M et al. J Clin Oncol 2005; 23(19):4265–74. 10. Rydén L et al.

Acta Oncol 2009; 48:860–6.

* Jämfört med kontrollgrupper som inte erhållit Herceptin® men i övrigt motsvarande behandlingsregimer.

Roche AB

Box 47327 · 100 74 Stockholm

08-726 12 00 · www.roche.se

SE.HER.1105;03 LINDH & PARTNERS


Redaktörens rader

Meddelande från SOF

I

detta nummer skriver Beatrice Melin om det enorma utvecklingsarbete

som bedrivs i Sveriges norra halva. det är lätt att inse omfattningen

av utmaningen när man ser den geografiska yta som skall

täckas samtidigt som befolkningsunderlaget inte är så stort. Vi kan

bara önska lycka till och låta oss inspireras av alla de mål man satt upp i

syfte att förbättra för patienterna och för sjukvården.

Jag blir glad av att läsa den personligt vinklade texten om Kalmar; Sveriges

minsta onkologklinik! I samband med ett forskningsprojekt hade jag

i januari förmånen att få resa runt och besöka kollegor på olika onkologkliniker

och enheter i landet. I Kalmar bländas man av splitter nya lokaler

när man kliver över tröskeln. hela kliniken andas framtidshopp och själv

blir jag uppmuntrad av att se att det någonstans satsas på att arbets- och

patientmiljö skall vara estetisk. de av läsarna som besökt min hemklinik

i uppsala kan konstatera att inte mycket hänt hos oss de senaste femtio

åren utöver en och annan nödtorftig lagning. det är trist för personalen

men måste också tolkas av patienterna som att cancervård inte prioriteras

särskilt. Och, som vi ofta konstaterar, klockan 17 går vi (oftast) hem,

medan våra inneliggande patienter saknar den möjligheten.

ytterligare en kontrast är den polerade bronsdisken på privatkliniken i

Kambodja. Också en tunt bemannad onkologklinik där tjänster finns att

söka för den hugade...

I nästa nummer rapporterar vi från Onkologidagarna i gävle. Tills dess

önskar jag läsarna tussilago, snödroppar och framtidshopp!

Redaktören Nina Cavalli-Björkman

Meddelande från SOF 3/2012 5


- Fördröjer progressen av avancerad

njurcellscancer

Votrient är godkänt som första linjens behandling

av avancerad njurcellscancer.

Nationellt Vårdprogram – Njurcancer 2010 2

Behandlingsrekommendationer för avancerad njurcancer

gällande Votrient

• Votrient rekommenderas som primärbehandling vid metastaserad njurcancer med

god/intermediär prognos (grad A rekommendation).

• Votrient kan övervägas efter svikt på primär immunmodulerande behandling vid

metastatisk njurcancer med god/intermediär prognos (grad A rekommendation).

Votrient (pazopanib) Rx, F, ATC KOD L01XE11

Indikation: Votrient är indicerat som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer (RCC) och till patienter som tidigare

erhållit cytokinbehandling för avancerad sjukdom.

Dosering: Den rekommenderade dosen av Votrient är 800 mg dagligen. Dosändring ska göras stegvis med 200 mg åt gången

baserat på patientens tolerabilitet så att biverkningar hanteras.

Votrientdosen får inte överskrida 800 mg.

Förpackningar: 400 mg x 60 tabletter och 200 mg x 90 tabletter.

Varning och försiktighet: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Gravt nedsatt leverfunktion.

Texten är baserad på produktresumen 111124. För fullständig information beträffande dosering, kontraindikationer, biverkningar,

försiktighet och pris se www.fass.se

2. Utdrag ur Nationellt vårdprogram Njurcancer 2010, ISBN: 978-91-85947-19-5, Stockholm


- Fördröjer progressen av metastaserande

HER2 + bröstcancer

Tyverb är den enda godkända behandlingen av patienter

vars tumörer överuttrycker HER2, vilka har progredierat på

en linjes trastuzumab-behandling i metastatisk fas.

Nationella riktlinjer för behandling av Bröstcancer 1

Behandlingsrekommendationer för HER2 + metastatisk bröstcancer

gällande Tyverb+capecitabin

• Vid progress på första linjens trastuzumabbaserade terapi rekommenderas lapatinib i

kombination med capecitabin som ett alternativ till fortsatt trastuzumabinnehållande

behandling.

• Tyverb i kombination med capecitabin rekommenderas i synnerhet då effekt mot

CNS-metastasering är önskvärd eller om det finns önskemål om helt peroral behandling.

Tyverb (lapatinib) Rx, EF, L01XE07

Indikation: Tyverb är indicerat för behandling av patienter med bröstcancer vars tumörer överuttrycker HER2 (ErbB2):

- i kombination med capecitabin för patienter med avancerad eller metastaserad sjukdom som progredierat efter tidigare

behandling vilken måste ha omfattat antracyklin och taxan och behandling med trastuzumab vid metastaserad sjukdom.

- i kombination med en aromatashämmare för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv metastatisk sjukdom

som för tillfället inte är avsedd att behandlas med kemoterapi. Patienterna i registreringstudien hade inte tidigare

behandlats med trastuzumab eller en aromatashämmare.

Dosering av kombinationen Tyverb/capecitabin: Tyverb 1250 mg dagligen (5 tabletter) en gång dagligen.

Dosering av kombinationen Tyverb/aromatashämmare: Tyverb 1500 mg (6 tabletter) en gång dagligen.

Styrka och förpackningar: 250 mg per tablett, 70 tabletter per förpackning.

Texten är baserad på produktresumé 110523

För fullständig information om varningar och föreskrifter se: www.fass.se

1. Utdrag ur Nationella riktlinjer 2011, för behandling av bröstcancer.

Uppdaterad 31 jan 2011, http://www.swebcg.se

GlaxoSmithKline AB

Box 516 169 29 SOLNA

Telefon 08-638 93 00,

Telefax 08-638 94 60

www.glaxosmithkline.se

info.produkt@gsk.com


Meddelande från SOF

Regionalt Cancercentrum Norr

Att samordna cancervården i Norra

regionen kan kännas som en utmaning,

med en region med ett stort

geografiskt område, drygt hälften av

Sveriges yta och knappt en miljon invånare.

Politiskt finns en enighet kring vår vision att

ha ” Likvärdig och tillänglig cancervård i

hela Norrland med spets och bredd”. Regionalt

Cancercentrum Norr startade formellt

i september 2011 då RCC Norr inrättades.

dock har en projektledningsgrupp arbetat

framgångsrikt sedan försommaren 2010 för

att starta arbete inom alla de 10 kriterier som

Socialdepartementet har satt upp som riktlinjer

till arbetet. Vi har valt fyra hörnstenar

som skall genomsyra allt arbete inom RCC

Norr.

• Patientens fokus

• Evidensbaserad medicin med god kvalitet

• Kommunikation

• Forskning och innovation

Patientens fokus

Att smaka på uttrycket att ha ”patientens

fokus” istället för att som vi ofta inom sjukvården

traditionellt har tänkt på att ha ”patienten

i fokus” är ett viktigt koncept i arbetet

med regionalt cancercentrum. Vi ska försöka

se vården från patientens perspektiv och

fånga upp vad i vårdprocessen som är viktigt

för patienten. det övergripande målet är att

ge en vård som ska vara smidig, smart och

samtidigt alltid säker. För oss i professionen

är det rätta medicinska ställningstagandet

kanske det viktigaste medan det för patienten

kan vara andra saker som är nog så viktiga,

till exempel när under vårdförloppet man får

information och hur man får information. För

att gå igenom vårdprocessen från början till

slut har flera processledare tillsatts inom RCC

Norr, och fler kommer successivt att tillsättas

under det närmaste året. Vi har också samlat

patientföreningar till möten runt omkring i

regionen för att starta ett patientråd som skall

hjälpa oss med att ta till vara på patienternas

erfarenheter.

Kartläggning för systematisk förbättring

en hörnsten är att göra systematiska förbättringsarbeten

för att behandla evidensbaserat

och att ge vård med god kvalitet. Kvalitetsre-

8 Meddelande från SOF 3/2012

gistren är här navet som innehåller en ansenlig

mängd data, men många faktorer kan vi

tyvärr inte fånga genom kvalitetsregistren, till

exempel patientens väg in till cancervården.

därför måste kvalitetsregistren ytterligare

förbättras och data kan även inhämtas från

annat håll. Vi gör genomgångar av vilka data

vi har och vilka faktorer som vi behöver föra

in i kvalitetsregistren, ett exempel på sådana

faktorer är olika ledtider. För patienten är

tiden med ovisshet under pågående utredning

för misstänkt cancer en viktig psykosocial

faktor. en utredning vid Socialstyrelsen

där 4 landsting, bland annat Norrbotten och

Västerbotten deltar, har visat att man i vanliga

journalsystem inte kan ta fram särskilt

många ledtider med automatisk datafångst.

därför inför man nu registrering av vissa ledtider

i kvalitetsregistren men för att kunna

göra det på ett jämförbart sätt så måste man

även arbeta fram en gemensam nomenklatur,

så man har samma definition på olika typer

av ledtider. Allt detta kan verka självklart,

men till exempel kan diagnosdatum definieras

på mer än 10 olika sätt! Om vi ska ha robusta

mått som ska jämföras mellan diagnoser,

landsting och sjukhus måste vi veta vad vi

mäter och hur vi gör det. Att göra en grundlig

genomgång av detta för att sedan ha samma


Meddelande från SOF

Regionalt Cancercentrum Norr

karta att navigera från när vi går vidare och

bestämmer målnivåer är ett första steg, och

ett viktigt arbete för en jämlik och god vård.

en annan viktig pusselbit är också att införa

PROM, dvs patient rapporterade mått, där

patienten själv direkt rapporterar in hur de

mår efter cancerbehandling till kvalitetsregistret.

I ett nationellt SKL-projekt som leds av

forskare från Norra regionen testas för närvarande

PROM för prostatacancer, och PROM är

en viktig faktor för att ha ett kvalitetsregister

med god kvalitet och bredd i datafångsten.

Kommunikation

Om vi kan ha en optimal kommunikation

med patienterna, mellan vårdgivare, sjukhus,

landsting och allmänhet så kan vi tillsammans

göra vården bättre och säkrare. Individens

egen medvetenhet att själv hjälpa

till i sin vård kan tas tillvara genom att ha

välinformerade patienter. I Norra regionen

har vi även ett särskilt fokus på att utveckla

distansöverbryggande teknik med videokonferenser

med alla landsting för till exempel

multidisciplinära konferenser. Att utnyttja

distansöverbryggande teknik utvecklar och

tar till vara kompetens i hela regionen. Målet

är att patienterna ibland kan slippa resa för

konsultation genom att denna görs via videolänk.

Vi har investerat en hel del medel av de

beviljade statsbidragen för att ha ett gemensamt

granskningssystem för bilddiagnostik

och även fjärrgranskning av patologipreparat.

För att höja kunskapsnivån om cancer och

samla cancerforskare i regionen så startar

våren 2012 en cancerseminarieserie som videosänds

till alla elva sjukhus i regionen.

Forskning och Innovation

För att i framtiden ha en klinisk cancerforskning

i framkant i Sverige är det viktigt att

ha en bra infrastruktur för att kunna delta

i kliniska studier och att ta tillvara på bra

idéer och föra dem till innovation och ny

medicinteknisk utveckling. I Norra regionen

har kliniska forskningscentrum startat i varje

landsting för att stödja deltagandet i kliniska

studier. Norra regionen har även en lång

tradition inom biobanksforskning med systematisk

insamling av blod och vävnadsprover.

detta möjliggör forskning om vilka faktorer

som har betydelse för uppkomst av cancer

och även vad som gör att man svarar eller

inte svarar på behandling. För patienten är

det naturligtvis viktigt om man kan definiera

vilka som inte svarar på behandling och inte

ska utsättas för biverkningar där man inte

får effekt. hälsoekonomiskt kan det också ha

betydelse om vi kan undvika att ge verkningslös

behandling. Många forskningsområden

är viktiga att stödja och ett som bör nämnas

och som hade en central plats i den nationella

cancerstrategin är forskning för bättre förebyggande

arbete då det bästa naturligtvis vore

om vi på sikt kunde minska insjuknandet i

cancer.

Nationell samverkan

RCC i samverkan med de sex regionerna träffas

regelbundet. Vi har många gemensamma

pågående projekt och vårdprogram under utarbetande.

Man kan nu och då bli otålig och

tänka att allt skulle kunna gå snabbare, men

bör då minnas att vi nyss har startat och det

är självklart att det måste få ta tid att kalibrera

oss för att sedan få synergi och optimal

drivkraft framåt. detta är en bra början och

en god förutsättning för att vi ska kunna ge

en likvärdig och tillgänglig cancervård med

spets och bredd – i hela Sverige.

Text: Beatrice Melin

Meddelande från SOF 3/2012 9

2


vid recidiv

eller efter första

progression

Ge din patient Tid!

hormonal care

151 85 Södertälje tel: 08 – 553 260 00

by

Faslodex 500 mg förlänger tid till progress.*

Mediantid till progress 6,5 månader. 1

500mg

*Förlänger tid till progress jämfört med 250 mg (hr 0,8, p-value 0,006).

ref 1. Di leo a et al. J clin oncol 2010; 28(30):4594–600.

FASLOdeX (fulvestrant) rx, eF. antiöstrogen, 500 mg (2 x 250 mg)/2 x 5 ml

injektionsvätska. Indikation: behandling av postmenopausala kvinnor med

östrogenreceptorpositiv lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer vid

återfall under eller efter adjuvant antiöstrogenbehandling eller vid sjukdomsprogression

under behandling med antiöstrogen. Senaste översyn av Produktresumén

2010-10-26. För övrig information se www.fass.se.


För idrottsintresserade

S M O F

Meddelande från SOF

VAD: Första Svenska Mästerskapet i OnkologFotboll

VEM: All personal på onkologkliniker i Sverige

hUR: 7 spelare per lag, utomhus

NÄR: 9 Juni 2012 i Jönköping

Anmälan senast den 31 mars 2012

Med vänliga hälsningar

Jakob Eriksson, jakob.eriksson@lj.se

Jakob to Baben, jakob.tobaben@lj.se

Onkologen, Jönköping

Meddelande från SOF 3/2012 11


Teysuno ® (tegafur, gimeracil, oteracil)

NYHET!

SISTA TIDEN

RÄKNAS INTE

I SEKUNDER.

Den räknas i skratt och smekningar, andetag och ögonblick.

Nu kommer Teysuno, ett nytt oralt 5FU för patienter med avancerad magsäckscancer.

Läkemedlet (känt som S-1) är en DPD-hämmande fluoropyrimidin speciellt

utvecklad för att möta patientens behov. Med sin unika kombination och verkningsmekanism

bibehåller Teysuno exponeringen av 5FU. Därmed upprätthålls den

antitumöra aktiviteten, samtidigt som den toxicitet som är förknippad med 5FU

ensamt reduceras.

Teysuno ® (tegafur, gimeracil och oteracil som oteracilmonokalium) (Rx, SPC 2012-01-31) hård kapsel. Indikation: behandling av avancerad magsäckscancer hos vuxna när det ges i kombination

med cisplatin. Teysuno ska endast förskrivas av behörig läkare med erfarenhet av behandling av cancerpatienter med cancerläkemedel. Kontraindikationer: överkänslighet mot någon av

de aktiva substanserna (tegafur, gimeracil och oteracil) eller mot något hjälpämne. Tidigare svåra och oväntade reaktioner på behandling med fluoropyrimidin. Känd brist på dihydropyrimidindehydrogenas

(DPD). Graviditet och amning. Svår benmärgssuppression (svår leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni). Patienter med njursjukdom i slutfasen som kräver dialys. Samtidig administrering av

andra fluoropyrimidiner tillsammans med Teysuno. Behandling inom 4 veckor med DPD-hämmare, däribland sorivudin eller dess kemiskt relaterade analoger såsom brivudin. Kontraindikationer för cisplatin se

produktresumén för cisplatin. Varningar och försiktighet: dosbegränsande toxiciteter omfattar diarré och dehydrering. De flesta biverkningar är reversibla och kan behandlas med symtomatisk terapi, doseringsavbrott

och dosreduktioner. Styrkor: Teysuno (hårda kapslar) 15 mg/4,35 mg/11,8 mg eller 20 mg/5,8 mg/15,8 mg. Förpackningar och priser: 15 mg: 42 kapslar 1296 kr, 126 kapslar 3888 kr. 20 mg: 42 kapslar

1728 kr, 84 kapslar 3456 kr. Teysuno finns tillgängligt för förskrivning fr.o.m. den 5 mars 2012. Beslut från TLV gällande läkemedelsförmånen förväntas under mars. För mer information se www.fass.se.

Nordic Drugs AB, tel. 040-36 66 00, www.nordicdrugs.se. S1209/Malmö 03.2012


Meddelande från SOF

KLINIK På SPRåNG – Onkologiska

kliniken och Strålningsfysik i Kalmar

Den 1 mars i år blev onkologenheten i

Kalmar en egen klinik. Nedan vill vi dela

med oss av hur vi upplever arbetet och

miljön på Sveriges senaste och minsta

onkologklinik. det har varit en fantastisk

utveckling sedan starten 2003!

Mats berättelse

Sommaren 2005

kändes framtiden

oviss. Allmäntjänstgöringen

i Kalmar

var precis avklarad

men eftersom jag

inte lyckats bestämma

mig för vad jag

ville göra under resten

av mitt läkarliv

kunde jag inte riktigt

njuta av ledigheten.

Jag var förtjust

Mats Andén

i Kalmar som stad

och ville gärna stanna, så mycket hade

jag kommit fram till. Internmedicin och

infektion var de alternativ som låg närmast

till hands, att det fanns en liten nystartad

strålbehandlingsenhet på sjukhuset

visste jag knappt alls om.

Personal på strålbehandlingsavdelningen.

Sjuksköterskorna helena Olsson och Maria höggren

Mitt under semestern blev jag uppringd

av vad jag trodde var en telefonförsäljare

men som jag efter en stunds förvirring

insåg var Kalmar länssjukhus dåvarande

sjukhuschef. den onkolog som arbetat på

strålbehandlingsenheten skulle sluta och

linköpingsonkologer (som hade ansvaret

för strålbehandlingsenheten) skulle då

delvis täcka upp på strålbehandlingssidan.

det behövdes dock en läkare på

plats med telefonunderstöd från Linköping

och förhoppningen var också att jag

skulle finnas till hands om någon patient

behövde bedömas på den lilla polikliniska

cytostatikaavdelning som kirurgklinikens

läkare dittills haft ansvaret för.

Personal på cytostatikamottagningen.

Sjuksköterskorna Christina delborn och Kristina Karlsson

Under utbildningen och AT hade vi haft

mycket lite med onkologi att göra så instinktivt

kände jag att detta kanske var

att ta sig vatten över huvudet. Sjukhuschefen

försäkrade mig om att det mest

handlade om att hänga ett och annat

dropp om pat blev lite dåliga under behandlingen.

efter denna lugnande och

tämligen förklenande beskrivning av onkologisk

verksamhet bestämde jag mig

Meddelande från SOF 3/2012 13


Meddelande från SOF

forts Onkologiska kliniken och Strålningsfysik i Kalmar

för att inte säga nej direkt. Jag ringde och

pratade med sjuksköterskan Susanne

som tillsammans med Åsa var de som i

praktiken skötte alla cytostatikapatienter

sedan flera år på kirurgkliniken. Hon

lät så positiv och trevlig att jag bestämde

mig för att hoppa på! Så här i efterhand

kanske det var något omdömeslöst av

mig, men jag har aldrig ångrat mig! de

första månaderna fick jag gå i lära hos

strålonkologerna å ena sidan och cytostatikasystrarna

å andra. Arbetsklimatet var

fantastiskt trevligt och det känns härligt

att kunna säga att det fortfarande är det!

Jag lärde mig mycket under det första

halvåret men visst blev det en stor lättnad

och ett stort stöd när Kalmar i mars

2006 fick sin första onkolog anställd av

sjukhuset. Magnus Lagerlund hade då

flyttat ned med familj från Stockholm och

under något år var det han och jag som

stod för läkarbemanningen. Jag minns en

rolig och hektisk tid och ett jättelyft med

Verksamhetschef Magnus Lagerlund i samspråk med

sjukhusfysiker daniel gasic under targetritning

14 Meddelande från SOF 3/2012

Cytostatikamottagningens väntrum

en duktig, trevlig och hjälpsam handledare

på plats! Kliniken expanderade vidare

2007 då Charlotte Bratthäll flyttade hit

från onkologen i Linköping och 2011 med

elsy-Britt Schildt från onkologen i Lund.

Nu är vi således fyra specialister och en

ST-läkare, Monica grandys.

Verksamheten är fortsatt poliklinisk

och vi har inte någon egen jourlinje. Vi

har tagit hem allt fler strål- och cytostatikabehandlingar

vilket förhoppningsvis betyder

mycket för de patienter som tidigare

behövt åka 20-30 mil enkel väg upp till

Linköping. det multidisciplinära arbetet

med konferenser, lokalt och via videolänk

inom länet och regionen, har utvecklats

mycket och fungerar tämligen väl idag.

I mars 2011 fick vi helt nya lokaler till

cytostatikaenheten efter att vi vuxit ur de

gamla. Arbetet pågår nu som bäst med

utbyggnad av våra lokaler i övrigt och

framför allt gjutning av väggarna till linjäraccelerator

nummer två som tas i drift i

början av nästa år. då får vi möjlighet att


Meddelande från SOF

forts Onkologiska kliniken och Strålningsfysik i Kalmar

Byggarbetsplats. gjutning inför accelerator nummer 2

behandla med modernare teknik, t ex rotationsbehandling.

den gamla 6 MV-trotjänaren

som varit med från starten 2003

ska bytas ut året efter mot ytterligare en

True Beam.

Att fortfarande känna alla väl på kliniken

trots att vi blivit fler inom alla yrkeskategorier,

det nära samarbetet och

diskussionerna i den lilla läkargruppen,

möjligheten att tydligt kunna påverka

sin vardag och sitt schema upplever jag

som stora fördelar med en liten enhet.

Sjukhuset i sig är så pass överskådligt att

man lär känna många av läkarkollegerna

på andra kliniker men ändå så pass stort

att de flesta specialiteter finns represen-

terade. Att man dessutom ofta hittar trevligt

fikasällskap i onkologens nedsuttna

soffa är ju inte heller fel!

Elsy-Britts väg till Kalmar gick – fågelvägen.

efter examen på KI gick det lilla

flyttlasset till Åsele torg där en distriktsläkartjänst

och en egen tjänstespark

väntade. Så småningom blev det ST och

disputation på onkologen i umeå innan

stora flyttlasset 1995 gick till onkologen i

Lund då vårarna i Norrland blev för korta

och fåglarna för få. Redan under Åseletiden

köpte jag ett litet hus på södra Öland

för vila och skådning då jag redan som

ung tonåring visste att jag alltid skulle

återvända till Öland.

Efter 16 år på onkologen i Lund började

jag allt oftare fundera på hur livet skulle

te sig när dagarna inte fylls av arbete.

Men varför vänta så länge? Jag började

sondera möjligheterna att bo på Öland i

sommarhuset och arbeta på onkologen i

Kalmar. efter en provarbetsvecka i Kalmar

samt med möjligheter att bygga om

sommarhuset tog jag steget fullt ut och

lämnade en trevlig lundaklinik till förmån

för en annan mycket trevlig klinik med

framåtanda, nya fräscha lokaler och trevlig,

kompetent personal.

Arbetet här präglas av korta beslutsvägar,

såväl mellan olika enheter som andra

kliniker. Snabba informella kontakter

underlättar arbetet stort och att slippa

mardrömmen att timvis leta vårdplatser

är värt mycket. Tiden kan istället läggas

på patientmötet och annat som vi faktiskt

är utbildade för. Sjukhuset är tillräckligt

stort och de flesta specialiteter finns på

Meddelande från SOF 3/2012 15


Meddelande från SOF

forts Onkologiska kliniken och Strålningsfysik i Kalmar

plats. en välutbyggd palliativ verksamhet

imponerar och slimmar organisationen

och en sammanhållen vårdkedja.

Viktigast av allt är dock möjligheten att

parallellt med det bästa jobb man kan ha,

kunna skapa förutsättningar för ett bra

eget liv. För min del tid för renovering av

huset och möjligheten att på första parkett

få följa fåglarnas väg mot norr och

söder. Att vakna upp på morgonen och

med kaffekoppen i hand se solen stiga

upp ur havet är så livsgivande att det är

värt daglig pendling. Bilfärden tvärs genom

ett världsarv ser jag mer som en förmån

än en transportsträcka!

Länssjukhuset i Kalmar ligger vackert

beläget invid Kalmarsund. utsikten från

plan 8 på sjukhuset är storslagen med

vidsträckt horisont och ståtlig ölandsbro.

Omgivningarna är skiftande från stora

tysta skogar till långsträckta sandstränder

och vacker skärgård. Öland, på andra

sidan sundet, är inte bara ett av landets

största sommarturistmål utan erbjuder

också attraktiv boendemiljö och möjligheter

för ett värdefullt friluftsliv.

16 Meddelande från SOF 3/2012

Patientmöte. Susanne Kjellin på väg att koppla cytostatika

Med tanke på utbyggnad och utveckling av verksamheten finns behov

av fler kollegor - sök - vi lovar att Du inte ångrar dig!

Välkommen till Kalmar!

Text: Mats Andén & elsy-Britt Schildt

Foto: ulrika Lindrooz


Meddelande från SOF

forts Onkologiska kliniken och Strålningsfysik i Kalmar

Faktaruta Onkologiska kliniken och Strålningsfysik

• Fysiker: 4.

• Läkare: 5.

• Sjuksköterskor: 18.

• Sekreterare: 2.

• Cytostatikabehandlingsplatser: 9 (mest enkelrum).

• Ordinationssystem cytostatika: Cytodose.

• Ca 3000 cyt-beh/år till ca 250 pat.

• Ca 7000 strålbehandlingar/år till ca 400 pat.

• Kliniken ingår i Regionalt Cancercentrum Sydost och Magnus Lagerlund är

verksam hetsrepresentant för Kalmar län.

• Klinisk prövningsenhet (KPE är under upp byggnad).

Faktaruta Länet

• I Kalmar län finns 230.000 invånare, i kommunen 62.000.

• Landstinget är länets största arbetsgivare med tre sjukhus, i Kalmar, Oskars

hamn och i Västervik.

• Länssjukhuset i Kalmar (LSK): ca 350 vårdplatser, drygt 2 000 anställda.

• Linnéuniversitetet – Sveriges nyaste universitet, är en sammanslagning av

högskolan i Kalmar och Växjö universitet och hyser ca 10.000 studenter, samt

ca 800 lärare och forskare.

• Kalmar har en bevarad stadskärna och Sveriges vackraste slott!

• Här råder fotbollskultur!

• Här finns många golfbanor inom 5 mils radie.

• Ottenby är Sveriges bästa fågellokal och antalet sedda fågelarter på Öland är

imponerande 414!

• Stora Alvaret på södra Öland är ett världsarv som måste upplevas.

• Öland toppar ofta sommarens solliga!

Meddelande från SOF 3/2012 17


Meddelande från SOF

det var soligt och termometern stod på

25,4 grader plus. det var således en

ovanligt kall vinterdag i Kambodja.

I slutet av mitt besök i Kambodja för att

hälsa på min systers familj begav jag mig

på studiebesök för att besöka en av de två

onkologkliniker som finns i Kambodja.

Denna dag måndagen den 9 januari var

officiellt en helgdag eftersom 33 års-jubileumet

av att Röda Khmererna drevs

ut ur Phnom Penh hade infallit föregående

lördag. I Kambodja blir måndagen

efter helgdag som infallit på

helgen ledig och kanske föreföll myllret

av motorcyklar en aning glesare.

Kambodja är fortfarande ett mycket fattigt

land med en dåligt utbyggd sjukvård.

det finns ingen offentlig sjukförsäkring

och det är även ovanligt med privata

sjukförsäkringar vilket gör att kvalificerad

sjukvård endast är för de rika.

Förtroendet för inhemsk sjukvård är väldigt

dåligt och de flesta bättre bemedlade

har oftast åkt till Thailand och Vietnam

för att få kvalificerad sjukvård. Läkare

som utbildats utomlands är mycket

populärare än de som utbildats lokalt.

de två onkologiska kliniker som finns ligger

båda i Phnom Penh. det finns en

18 Meddelande från SOF 3/2012

Onkolog i Kambodja

Reception som även är akutmottagning

Artikelserie - Onkologer i Världen

onkologisk klinik på det stora statliga

sjukhuset, det Khmer-Sovietiska vänskapssjukhuset.

Jag kom att besöka den

enda privata onkologiska kliniken på Sen

Sok International university hospital.

denna klinik har precis startat och än så

länge har man bara en onkolog, dr Tatiana

Turobuva, ursprungligen från Arkangelsk.

dr Turobuva sköter all medcinsk onkologi

inklusive barnonkologi och hematologiska

maligniteter. Ännu så länge har sjukhuset

totalt endast kring 150 cancerpatienter

och dr Turobuva träffar ca 15 patienter

i veckan. Kemoterapeutisk behandling

ges endast 2-3 gånger per vecka.

Man har dock nyligen införskaffat en linjeaccelerator

från Siemens och man hoppas

att starta strålbehadling under våren.

Nyinförskaffad Linacc


Man håller på att rekrytera både radioterapiintresserad

onkolog och strålfysiker,

så hugade spekulanter får höra av

sig. Strålbehandlingen skall starta upp

i samarbete med Australiensk biståndsorganisation

som skall skicka personal

för hjälpa till i uppstarten. Man har även

införskaffat en ny CT för dosplanering förutom

den diagnostiska CT man redan har.

Sjukhuset, som öppnades 2010, har

plats för 200 sängar men har aldrig haft

mer än 50 patienter vid ett och samma

tillfälle. darriddh ek, som är administratör

på sjukhuset och visar mig

runt, berättar att man ser som sitt första

mål att öka förtroendet för sjukhuset

men även för inhemsk sjukvård.

På andra sidan vägen ligger det privata

universitet som sjukhuset är kopplat

till. universitetet och sjukhuset är

båda baserade på en donation från en

tidigare general-major i Kambodjanska

försvaret. dr Sabo som var läkare och

son till generalen var universitets första

rektor fram till sin död 2010.

Reklamaffisch med Dr Turobuva till vänster

Onkolog i Kambodja

Universitetet

Onkologi i Kambodja är affärsverksamhet

där vården endast är till för ett fåtal.

dock hoppas man från sjukhusets sida

att när man komit igång med verksamheten

skapa en stiftelse för att finansiera

vård till mindre bemedlade. de finansiella

problem som finns i svensk sjukvård

känns ganska små när man ser

dem utifrån Kambodjanska mått.

Phnom Penh 2012 01 09

Text och foto:

Marcus Thomasson,

ST-läkare,

Cancercentrum,

NuS, umeå.

Meddelande från SOF

Meddelande från SOF 3/2012 19


Meddelande från SOF

Onkologiutbildning i den

kontinentala delen av Sverige

Med en klarblå

februarihimmel och

en vacker vy över

Öresundsbron sittande

i mitt arbetsrum i Lund samlar

jag tankarna för att försöka ge en

objektiv bild av ST-utbildningen

i den nyskapade enorma Skånes

Onkologiska Klinik (SOK).

Möjligheterna och svårigheterna

med denna konstruktion som

utbildningsplats är snarlika.

Idag är huvuddelen av

utbildningsläkarna knutna till

antingen verksamheten i Malmö eller

Lund och deras placeringar skiljer

sig åt främst avseende volym och

fördelning av avdelningstjänstgöring,

diagnoser, poliklinik, självstudier,

forskningstraditioner och basal

kontra specialiserad onkologi.

grunden för dessa skillnader är

de tidigare klinikernas struktur

och för- respektive nackdelar finns

på båda orterna. Ambitionen nu

är att få allt att fungera som en

enhet där vi kan använda oss av

styrkorna från tidigare system och

överbrygga eventuella svagheter.

För Lunds del ligger vinsterna bland

annat i att försöka erbjuda mer

allmän onkologi i öppenvård medan

Malmö får en lättare access till vissa

subspecialiserade sektioner.

För att få detta så optimalt som

möjligt ses just nu periodplaceringar

över för våra ST och gråblock, de

20 Meddelande från SOF 3/2012

är i sin tidigare utformning inte

anpassade för båda orterna och drar

ännu inte någon fördel av fusionen.

I aktuellt förslag kan kliniken nu

erbjuda placeringar som totalt sett

erbjuder både djup och bredd och

täcker huvuddelen av Socialstyrelsens

och SOF:s målbeskrivningar för att

uppnå specialistkompetens.

Utbildningen i övrigt erbjuder föreläsningar

en timme per vecka med

framförallt diagnosspecifika teman

samt fyra heldagar per år där ST

kollektivet själva väljer teman i

samråd med ST-chef.

En stor fördel på lite längre sikt

är att kliniken, åtminstone för

tillfället, lyckats få ett bra gehör

för vad som krävs för att bibehålla

och utveckla verksamheten vilket

renderat möjligheter till en bättre

underläkarbemanning.

För att få hjälp med hur vi kan

utveckla utbildningen optimalt

har vi nyligen varit föremål för en

SPuR-inspektion, den slutgiltiga

rapporten finns för dagen inte, men

en initial genomgång ger en ganska

tydlig bild av vad som är styrkorna

samt var utvecklingspotentialen

finns. Sammanfattningsvis finns

här en bred kompetens samt ett

tydligt introduktionsprogram på

båda orterna. Vidare har samtliga

utbildningsläkare handledare och

det erbjuds placeringar/utbildning


Onkologiutbildning i den

kontinentala delen av Sverige

till i stort sätt alla diagnoser inom

onkologin. Förbättringar bör göras

avseende synkronisering av regelverk

för självstudier, mer aktiv feed-backdokumentation,

uppdatering av

målbeskrivningar inom varje sektion

samt ett mer aktivt deltagande vid

MdT konferenser. Allt detta är ju fullt

görligt och pågår.

Vi kan nu också erbjuda en

utmärkt klinik för randutbildningar

avseende i princip alla onkologiska

subspecialiteter och intressenter

från kallare nordliga breddgrader

är välkomna att ta kontakt med

vidtecknad. Inför en sådan sejour kan

nedanstående skånsk-svenska parlör

vara till god hjälp.

Balle = Skinka, ändhalva

Bugasprängd = Mätt

en svullen med dynga, indianketchup tur å

retur å la de gå unnan = en tjock korv med

mos, senap fram och tillbaka och fort ska

det gå

Fitt = Fett, flott

Fjåne = Idiot

Fubbick = Idiot

Fälleben = Krokben

hialös = Otålig

hossa = Strumpa eller dålig person

Kamma daj = Skärp dig

Knuda = Tumör eller Lantlig raggare

Lase = Trasa

Mög = Smuts, skit

Pantoffla = Potatis

Rullebör = Skottkärra

Räligt = Äckligt

Tradig = Tråkig

Ålahue = Idiot

Meddelande från SOF

Där är jag hemma. All vår jords

beglänsta sagoland finns utanför och

inombords vid denna barndomsstrand.

Så slutar gabriel Jönsson så vackert

sin dikt Min strand (titeldikten i

samlingen 1956).

Vid pennan

Jakob eberhard, ST chef

Skånes Onkologiska Klinik

Skånes universitets Sjukhus

Meddelande från SOF 3/2012 21


®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

För 2012 finns 7 030 000 kronor att dela ut till stöd för bröst cancer forsk ning,

forskningsprojekt/forskarsamarbete. För 2011 nns 7 200 000 kronor att Utdelningsbeslut utdela för stödjande följer Bröstcancer av bröstcancer- fondens

stadgar för forskningsanslag och stipendier, vilka i korthet framgår nedan.

forskning. I enlighet med riktlinjerna ska det delas ut som forskningsanslag till

Icke utdelade medel återförs till fonden för senare utdelning. Bedömning av

patientnära klinisk forskning och resestipendier. Icke utdelade medel återförs

ansökningarna görs av Bröst cancer fondens forskningskommitté. I forskningskommittén

till fonden för

ingår:

att utdelas

Professor

nästkommande

Lars Holmberg,

år. Bedömning

Professor Jan

av

Frisell,

ansökningarna

Professor

Mårten görs av Fernö, Bröstcancerfondens Docent Per Karlsson, forskningskommitté Docent Göran bestående Liljegren, Överläkare av Professor Barbro Lars

Linderholm, Holmberg samt Överläkare två representanter Henrik Lindman från vardera och BRO. Svensk BRO Bröstonkologisk

är ordförande i

forskningskommittén Förening, Svensk Förening och utdelningsbeslut för Bröstkirurgi, fattas Svenska av Bröstcancergruppen BROs styrelse. och

BRO. BRO är ordförande i nämnden och utdelningsbeslut fattas av BROs

Forskningsanslag

styrelse.

Resestipendium

1. Avser bröstcancerforskning med patientnära 1. Avser deltagande i konferens, studieresa

klinisk förankring.

Forskningsanslag

2. Hänsyn kommer att tas till

1. Avser bröstcancerforskning med klinisk förankring.

forskningsprojektets kliniska nytta och dess

2. Hänsyn

vetenskapliga

kommer att tas

värde.

till forskningsprojektets

kliniska nytta och dess vetenskapliga värde.

3. Medel 3. Medel kan utdelas kan utdelas till läkare, till läkare, sjuksköterskor, sjuksköterskor,

sjukgymnaster och psykologer verksamma

sjukgymnaster och psykologer verksamma inom

inom bröstdiagnostik, bröstkirurgi,

bröstdiagnostik, bröstkirurgi, onkologi, plastikkirurgi

onkologi, plastikkirurgi, lymfologi och

eller lymfologi.

omvårdnad.

4. Ansökan kan utgöra delnansiering av större

projekt. 4. Ansökan kan utgöra delfinansiering av

större projekt.

5. BRO skall ha rätt att publicera populärvetenskapliga

5. artiklar BRO om skall projektet. ha rätt att publicera

eller auskultation vid bröstenhet.

Resestipendium

2. Syftet med resan skall vara att öka

1. Avser deltagande i konferens, studieresa eller

kunskapen om behandling av bröstcancer.

auskultation vid bröstenhet.

2. 3. Syftet Stipendiemottagaren med resan skall vara skall att vara öka kunskapen om

behandling

yrkesverksam

av bröstcancer.

inom diagnostik, behandling,

vård, omvårdnad eller rehabilitering av

3. Stipendiemottagaren skall vara läkare verksam

bröstcancerpatienter.

inom bröstcancerdiagnostik eller bröstcancerbehandling.

4. Stipendiemedel avser sökt resa, vilken inte

4. Stipendiemedel får påbörjas innan avser sökt 1 (en) resa, månad vilken efter inte sista får

påbörjas

ansökningsdagen.

innan 1 månad

Medel

efter sista

som

ansökningsda-

inte utnyttjas

12 månader från beslutet återgår till BRO

gen. Medel som inte utnyttjas 12 månader från

för att utdelas nästkommande år.

beslutet återgår till BRO för att utdelas nästkom-

6. Vid fördelning populärvetenskapliga av anslag till er artiklar än ett om projekt projektet. kan

bedömningsnämnden 6. Vid fördelning ta av hänsyn anslag till den fler geograska

än ett

fördelningen. projekt kan forskningskommittén ta hänsyn

7. Anslaget till den utbetalas geografiska till institution fördelningen. eller annan

huvudman.

7. Anslaget utbetalas till institution eller annan

huvudman.

Ansökan:

8. Etikansökan ska vara färdigbehandlad innan

Ansökan görs på ansökningsformulär som kan laddas

ansökan om forskningsanslag skickas in till

ner på följande länk:

BRO.

http://www.bro.org.se/forskningsbidrag.php, med

Ansökan: omnämnande av medsökande och kostnads-

Ansökan beräkning. görs på ansökningsformulär som kan

laddas ner på BROs hemsida www.bro.se (se rubriken

”Verksamhet”) med omnämnande av medsökande

Ansökan skall innehålla:

och kostnadsberäkning med förtydligande av OHkostnader.

- Forskningsprogram

Ansökan skall

beskrivande

innehålla:

Bakgrund,

Målsättning och Metodik/metod och Tidsplan (max 3

- A4-sidor). Forskningsprogram beskrivande Bakgrund,

Målsättning och Metodik/metod och Tidsplan

- CV

(max 3 A4-sidor).

- Publikationslista

- CV.

- Publikationslista.

mande 5. Stipendiemottagaren år.

skall avge reserapport

5. Stipendiemottagaren som kan publiceras skall i BROs avge tidning en reserapport

som kan

BROfästet

publiceras

samt

i BROs

på hemsidan

tidning BROfästet

för BRO,

samt

Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk

på hemsidan för BRO, Svensk Bröstonkologisk

Förening för Bröstkirurgi eller Svenska

Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi eller

Bröstcancergruppen.

Svenska Bröstcancergruppen.

Ansökan:

Ansökan Ansökan: görs på ansökningsformulär som kan

laddas Ansökan ner på görs BROs på hemsida ansökningsformulär www.bro.se som (se rubriken kan

”Verksamhet”). laddas ner på Ansökan följande skall länk: innehålla:

http://www.bro.org.se/forskningsbidrag.php.

- Beskrivning av planerad resa

- Motivering (max 1 A4-sida)

Ansökan skall innehålla:

- Kostnadsberäkning

- Beskrivning av planerad resa

- CV

- Motivering (max 1 A4-sida)

- Kostnadsberäkning

- CV

Underskriven ansökan för resestipendium och forsknings-

Underskriven anslag skickas ansökan i nio exemplar för forskningsanslag till: och/eller

resestipendium Kanslichef Arja skickas Leppänen, i nio BRO, exemplar Box 1386, till: 172 27 Sundbyberg

Kanslichef Arja Leppänen, BRO, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Sista ansökningsdag: 2011-05-31

Sista

Stipendiaterna

ansökningsdag:

lämnas

2012-06-04

skriftligt besked 2011-10-01.

Stipendiaterna lämnas skriftligt besked 2012-10-01.

Publicering sker också på hemsidorna för BRO, Svensk

Publicering sker också på hemsidorna för BRO, Svensk Bröst -

onkologisk Bröstonkologisk Förening, Förening, Svensk Svensk Förening Förening för Bröstkirurgi för Bröstkirurgi och

SvenskaBröstcancergruppen.

och Svenska Bröstcancergruppen.

® ®

®

®

® ® ®

®

®

®

®

®

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) (BRO) utlyser utlyser forskningsbidrag

ur Bröstcancerfonden.

Bröstcancerfonden

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

- bekämpa bröstcancer

®

®

®

®

®

® ®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®


Välkomna till SOTA-dagarna i Linköping oktober 2012.

Samordning sker med nätverket för bröstsjuksköterskor som samlas

på eftermiddagen 24 oktober.

Se program via mötets hemsida där även anmälan nu kan göras

www.sotalinkoping2012.se Anmälningsavgift 1150 kr

Lars-Gunnar Arnesson Charlotta Dabrosin

Meddelande från SOF

Kirurg- resp.Onkologklinikerna Universitetssjukhuset i Linköping

Meddelande från SOF 3/2012 23


Posttidning B

Avsändare:

informa Healthcare

P O Box 3255

SE-103 65 Stockholm

Returadress:

Inger Hjertström-Östh

Onkologkliniken

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

NY BEHANDLING GODKÄND

YERVOY är det första läkemedel som visat förlängd total överlevnad (OS)

hos vuxna med avancerat melanom som genomgått tidigare behandling,

i en randomiserad, kontrollerad, fas III–studie 2

ANDEL VID LIV

Förlängd total överlevnad med YERVOY 2

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

46 %

0 2 3

4

ÅR

Hämtad från Hodi FS et al. 2010.

1 22

24 %

YERVOY: en ny T-cellspotentierande terapi som aktiverar immunsystemet för att förstöra tumörer 1

• YERVOY verkar inte direkt mot tumören utan indirekt genom att förstärka T-cellsmedierad immunrespons.

YERVOY blockerar specifi kt den hämmande signalen från CTLA-4, en negativ regulator av T-cellsaktivering.

Detta resulterar i T-cellsaktivering, proliferation och lymfocytisk infi ltration av tumörer och leder därigenom till

tumörcellsdöd. 1,3

För viktig säkerhetsinformation se produktresumén

eller besök www.yervoy.se

1. Produktresumé för YERVOY 13 juli, 2011. 2. Hodi FS et al. N Engl J Med. 2010;363(8):711-723. 3. Fong L, Small EJ. J Clin Oncol. 2008;26(32):5275-5283.

YERVOY (ipilimumab) är indicerat för behandling

av avancerat (inoperabelt eller metastaserande)

melanom hos vuxna som genomgått

tidigare behandling. 1

YERVOY (n=137)

gp100

(n=136)

HR = 0,66 (95%, KI: 0,51-0,87)

P = 0,0026

YERVOY (ipilimumab) 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATCkod: L01XC11. Indikation: YERVOY är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt

eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling. Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling. YERVOY

är associerat med infl ammatoriska biverkningar till följd av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade biverkningar). Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att minimera

livshotande komplikationer. Förpackningar: 1 injektionsfl aska om 10 ml eller 40 ml Övrig information: Receptbelagt. För fullständig information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé: 13 juli 2011.

Bristol-Myers Squibb AB, Box 15200, 167 15 Bromma, Tel. 08704 71 00

© 2011 Bristol-Myers Squibb. Med ensamrätt. SEIP-A0020 10/11 731HQ11PM042(14)

More magazines by this user
Similar magazines