Mura ditt stall. - Finja

finja.se

Mura ditt stall. - Finja

Mura ditt stall.


Innehållsförteckning

Förberedelser...................................................................................................... 3

Utsättning...................................................................................................... 3

Verktyg............................................................................................................ 3

Materialspecifikation .....................................................................................3–4

Grund............................................................................................................. 3

Vägg............................................................................................................... 4

Tak................................................................................................................. 4

Bygglovsritning ..............................................................................................5–6

Börja med grunden............................................................................................. 7

Förbered för murning......................................................................................... 8

Mura vägg och lägg tak i långsida................................................................... 8–9

Mura vägg och lägg tak i gavelsida.................................................................... 10

Putsa och måla .................................................................................................11

Bygga takstolar..................................................................................................11

Tips och inspiration.......................................................................................... 12

Utvändiga anpassningar............................................................................... 12

Invändiga anpassningar................................................................................ 12

Materialspecifikation för innervägg.............................................................. 12

2


Förberedelser

För att bygga Finjastallet måste man ha ett bygglov,

såvida inte fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet.

Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun

för att få ansökningshandlingar. Om stallet placeras

närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste man även ha

sin grannes tillstånd och skriftliga godkännande.

Kopiera eller klipp ut ritningen på sidan 5, samt komplettera

med fastighetsbeteckning och tomtskiss, som

visar stallets placering. Funderar man på att förlänga

stallet med någon modul, skriv totalmåttet på planen.

Bifoga ritningen med bygglovsansökan. Tänk på att

bygga stallet tillräckligt stort redan från början. För

att få bygglov måste det också finnas en av byggnadsnämnden

godkänd kvalitétsansvarig, som har behörigt

byggkunnande och kunskaper om byggregler och

bestämmelser. För ev. el- eller va-installationer krävs

installatörer med behörighet.

Utsättning

Kommunen utför utsättning, dvs. mäter ut stallets

placering på tomten samt höjden på stallets grundplatta.

När du beställer utsättning, kontrollera vad man behöver

förbereda för att kommunrepresentanternas arbete

skall löpa smidigt.

För att underlätta det fortsatta arbetet, bör profiler

sättas upp utanför grunden i varje hörn. De består av

3 eller 4 stolpar 45x95 mm och en tvärgående bräda i

varje rikt- ning. Brädorna skall fästas i våg till stolparna

så att översidan är i samma höjd som färdig grundplatta.

På brädan sätts en spik för utsättning av grundens

yttermått. Därefter spänns murarsnören upp mellan

spikarna i varje riktning och U-elementen sätts efter

dessa, se sidan 7.

Verktyg

Man behöver vanliga snickar- och murarverktyg,

vinkelslip, bruksblandare, vattenslang, skottkärra och

Finja murlåda 19 cm. Blockklippare, vibratorplatta och

avvägningsinstrument, eventuell vibratorstav eller vibratorbrygga

kan hyras.

Tänk på att…

• det måste vara minst 5° C under hela dygnet när

stallet byggs för att materialen skall fungera på

rätt sätt.

• alla värden i materialspecifikationen är

teoretiska värden och kan variera med tanke

på spill och förpackningsstorlek.

• om du bygger för mer än fyra hästar måste

bygget förprövas hos Länsstyrelsen enligt

djurskyddslagen.

!

Materialspecifikation grund

Standardutförande Tillägg isolerad platta på mark Tillägg per modul 1180 mm

Finja Cellplast t=100 mm S100 600x1200 mm - 76 st 11 st

Finja U-element med fiberbetong h=300 mm S200 25 st - 2 st

Finja U-element med fiberbetong hörn h=300 mm S200 4 st - -

Armeringsjärn Ø12, B500BT 73 lpm - 6 lpm

Armeringsnät Nps50, N5150, 2,35x5,0 m 7 st - 1 st

Armeringsdistanser 40/50 mm frp=200 st 2 st - -

Plastspik 180 mm frp=250 st - 1 st -

Spikplåt frp=100 st 1 st - -

Fixeringskil frp=20 st 2 st - -

Färdig betong, kvalitet C25/30 7,0 m 3 - 1 m 3

Plastfolie 0,15 mm åldringsbeständig 80 m 2 - 8 m 2

3


Materialspecifikation vägg

Materialspecifikation tak

Standardutförande

Tillägg/modul

1180 mm

Finja Lättklinkerblock 19x19x59 cm 636 st 54 st

Finja Passblock 19x09x59 cm 42 st 4 st

Finja Bistål Bi40 ob 184 m 13 m

Finja Bistål Bi40 fz 184 m 13 m

Finja Putsnät b=250 mm 1 rulle -

Finja Nätfäste Universal 1 frp -

Finja Murbruk B 25 kg 25 kg 84 st 7 st

Finja Grundningsbruk A 25 kg 16 st 2 st

Finja Puts och Murbruk C, 0-3 25 kg 80 st 5 st

Finja Cementbruk A 25 kg 80 st 5 st

Finja Cementfärg vit 12,5 kg 9 st 1 st

Finja Lättklinkerbalk 19x19x239 cm 1 st -

Finja Lättklinkerbalk 19x19x149 cm 7 st -

Entréport typ Slagport 18/21 med

tilluftsventil

1 st -

Fönster typ 10/7 stallfönster fast 5 st -

Fönster typ 10/7 stallfönster öppningsbart

2 st -

Fönsterbleck 7 st -

Ventilgaller 20x20 cm av förzinkad

plåt

7 st -

Finja Murlåda 19 cm 1 st -

Asfaltpapp b=20 cm typ syllpapp ca 50 m 2,5 m

Förhydningspapp 1 rulle -

Lockpanel 22x120 mm 240 m -

Materialspecifikation 9 st takstolar

Standardutförande

Tillägg/modul

1180 mm

Virke 45x95 mm typ T24 60 lpm 8 lpm

Virke 45x145 mm typ T24

Virke 45x170 mm typ T24

Kil 400 tillsågade av 45x170 mm typ

T24

18 st längd

4,4 m

18 st längd

3,6 m

18 st = 7,2

lpm

2 st längd

4,4 m

2 st längd

3,6 m

2 st

Spikplåt 160x260x1,5 mm galvad 36 st 4 st

Spikplåt 160x300x1,5 mm galvad 36 st 4 st

Spikplåt 80x140x1,5 mm galvad 36 st 4 st

Spikplåt 180x280x1,5 mm galvad 18 st 2 st

Spikplåt 180x220x1,5 mm galvad 36 st 4 st

Spikplåt 160x500x2,0 mm galvad 18 st 2 st

Spik för spikplåtar Ankarspik AS 440

Hilti

3200 st 350 st

Virke 34x95 mm typ T24 till hammarband

Vinkelbeslag 60x60x40x3,0 mm

galvat

Spik för vinkelbeslag Ankarspik AS

440 Hilti

Standardutförande

Tillägg/modul

1180 mm

35 lpm 2,4 m

36 st 4 st

220 st 24 st

Råspont 22 mm 90 m 2 10 m 2

Takpapp typ underlagspapp (tex YAP

2200)

105 m 2 21 m 2

Ströläkt 22x45 mm 180 lpm 18 lpm

Bärläkt 34x45 mm 86 lpm 10 lpm

Nockbräda 38x120 m 11 lpm 1,2 lpm

Trekantlist 45x45 mm 18 lpm -

Takfotsplåt 22 lpm 2,5 lpm

Takplåt typ Trp 20 inkl. tillbehör 93 m² 11 m²

Nockplåt 11 lpm 1,2 lpm

Underslagsbrädor 22x125 mm 62 lpm 8 lpm

Takfotsbrädor 22x175 mm 22 lpm 2,4 m

Insektsnät b=500 mm 25 m -

Vindskivebrädor 22x145 mm 36 lpm -

Hängrännor 100 mm typ Plåtisol 22 lpm 2,4 m

Hängrännebeslag: Krokar + ändbeslag 38 st + 4 st 4 st krokar

Stuprör 2,5 m, böjar 2 st 45º, rännanslutning,

utkastare, 2 rörsvep

4 st set -

Vindskiveplåt 10 x 2 m -

Trådspik 2,8x75 mm och 3,4x100 mm

galvade

ca 1 låda

resp 1 paket

Pappspik 20 mm galvade ca 2500 st -

Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c

600

60 st 4 st

Glespanel 22x120 mm för innertak ca 160 lpm ca 21 lpm

Panel typ gavelpanel 16x120 mm för

innertak

60 m² 8 m²

-

4


Börja med grunden

1. Schakta bort matjorden. Schaktdjupet beror på var

i landet stallet skall byggas och vilket undergrundsmaterial

som finns i marken. Rådgör med byggnadsnämnden

på orten vilket schaktdjup som bör väljas.

Frostfritt djup räknas till underkant av icke tjälfarligt

material. Geoduk läggs om markförhållande

och/eller föreskrifter kräver sådan. Om marken inte

är tillräckligt dränerande, bör man lägga en dräneringsslang

(se nr 10 på skissen) utanför grunden i

nivån 1:2 från underkanten av grundsulan. Luta och

koppla till befintlig dräneringsanläggning.

2. Lägg ut makadam, minst 15 cm, där U-elementen

skall sättas. Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4

överfarter. Väg av eller mät ut höjden från profiltråd

eller fixpunkt till 30 cm från färdigt golv. Jämna av

nivån längs U-elementsträckorna. Mät samt kontrollera

med vattenpass. Lämplig bredd på avjämnad

nivå är ca 70 cm.

3. Påbörja alltid montaget av Finja U-element i hörn.

Placera sedan ut U-element i standardlängder och

tillkapa passelement i erforderlig omfattning med

hjälp av vinkelslip. Justera in U-elementens sidor och

överkant med hjälp av vattenpass och profiltrådarna

(se sid 3).

4. Förankra U-elementen i varandra med fixeringskilar

som monteras centriskt i ovankant skarv mellan

U-elementen. Tryck sedan ner en spikplåt i U-elementens

horisontella del (närmast den yttre vertikala

delen) i varje skarv - en spikplåt per skarv.

5. Kapa bort ca 10 cm av ovankant av U-elementets

yttre vertikala del i entréportens hela bredd så att

betongplattan går ända ut till U-elementets ytterkant.

Forma med en bräda vid porten och fäst en

trekantslist på brädan för att få en fasning eller fäst

en kantskoning 50x50x5 mm med ingjutningskramlor,

varmförzinkad, i portöppningens längd.

6. Vid val av utförande med oisolerad grundplatta

– lägg ut makadam innanför U-elementen så att

makadamytan hamnar i nivå med U-elementens

ovankant av den inre vertikala delen. Vid val av utförande

med isolerad grundplatta – lägg ut makadam

innanför U-elementen så att makadamytan hamnar

i nivå med överkant U-elementens horisontella del.

Lägg in tomrör för el- samt VA-rör vid behov. Täck

hela makadamytan med plastfolie – tillse att plastfolieskarvarna

överlappar minst 40 cm.

7. Vid val av utförande med isolerad grundplatta – lägg

ut Finja Cellplast S100 över hela makadamytan. Låt

cellplastskivorna gå ut över U-elementens inre vertikala

del. Undvik att använda småbitar av cellplast.

Fixera cellplastskivorna i kantelementen med hjälp

av plastspiken som sätts med ett c/c på ca 40 cm.

8. Lägg 2 st armeringsjärn med diameter 12 mm på

armeringsdistanser (50 mm) i voten. Skarvar överlappas

med ca 60 cm. Lägg därefter ut armeringsnät.

De skall överlappas med minst 40 cm. Armeringsnäten

placeras på armeringsdistanser för att säkerställa

att de blir kvar centriskt i betongplattan vid gjutningen.

9. Gjut betongplattan 100 mm tjock. Enklast är att

beställa färdig betong som läggs ut med ränna.

Betongkvaliteten skall vara minst C25/30 med max

stenstorlek 16 mm. Vibrera betonggjutningen vid

utläggningen med vibratorstav. Dra sedan av med

en rak bräda eller rätskiva och träskura eller stålslipa

ytan till sist. För bättre resultat kan en vibratorbrygga

användas. Tänk på att skydda betongen mot

snabb uttorkning genom attt täcka ytan med t.ex.

plastfolie och att eftervattna ytan i ca 5 dygn.

10. Låt betongen härda i minst 2 dygn och fortsätt

sedan med överbyggnaden enligt beskrivningar på

sidorna 8-11.

3

8

9

5

7

6

10

2

Vi specificerar inte grus, makadam, dränering

och yttre detaljer, eftersom detta är beroende av

tomtens utseende och egenskaper.

7


Förbered för murning

Ta fram bockar och plank att använda som ställning.

Ha bruksblandare, verktyg, vatten och el tillgängligt.

Placera murblock, bistål och torrbruk strategiskt.

Planera blockindelning före murning

De angivna måtten på planritningen gäller för färdigputsade

väggar. Putsskiktet är 10 mm tjockt. Måtten är

också anpassade för blockindelning enligt skisserna och

gäller mått utan fasadputs och med block utan bruk i

stötfogar (vertikala fogar).

Hörnstolpar som hjälpmedel

Sätt upp hörnstolpar i varje hörn

t.ex. virke 45x95 mm i längder

som är något högre än vägghöjden.

De är till för att markera och fästa

hjälpsnöre för skiftesgångarna. Spika

en stolpe i varje hörn på utsidan av

grundblocket, loda med vattenpass

på båda håll och staga med snedsträvor.

Mät ut och markera med spik i

stolparna för överkant av varje murskift.

Fäst snöre i spiken för överkanten

av första skift. Se till att stolpar och snöre inte sitter

i vägen för murningen. Placera stolparna så att snörena

kommer att följa ytterkanten av muren, gärna ett par

mm utanför, så att snöret inte hänger sig på muren vid

murningen.

Illustrationen visar hur förbandsmurning ser ut,

i första och därefter varannat skift. Övriga skift

förskjuts i hörn och därefter så att stående

skarvar hamnar ungefär mitt över blocken i underliggande

skift. Observera hörnet på skissen.

Mura vägg och lägg tak i långsida

När grund och betongplatta är lagd och alla förberedelser är gjorda, är det dags

att börja med väggar och tak. Punkterna 1 till 13 visar hur ytterväggarna i

långfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg gavlar parallellt, se sidan 10.

1.

Blanda Finja Murbruk B till en smidig konsistens.

Lägg asfaltpapp b=200 mm (glidskikt under vägg),

på grunden där väggarna skall muras. Lägg sedan

ut bruk med murslev och lägg på Finja Murblock

19x19x59 cm efterhand och justera efter snöret så att

överkanten av blocken är 20 cm över plattan. Inget

bruk i stötfogarna (änden av blocket). Flytta sedan

snöret till överkanten för nästa skift. Fyll bruk i murlådan

och dra denna framåt så att två strängar bruk

bildas. Mura blocken i förband, se sidan 8.

2. Lägg 2 st bistål i första skiftet och sedan i vart tredje

skift samt i det översta skiftet, Bi40 fz ytterst och

Bi40 ob innerst. Ett yttre och ett inre bistål skall

bockas runt hörn 60 cm. Bocka genom att klippa

upp den inre stången i bistålet. Se arbetsanvisning

lättklinkerblock på www.finja.se för ytterligare armeringsinformation.

8


3.

Fortsätt så till dess att 10 skift är murade. Kontrollera

hela tiden med vattenpass att väggarna blir raka. Ta

bort bruksspill innan det har härdat. Obs! Inget bruk

i stötfogar.

4. Mura skift 11 med 9 cm murblock för att stämma

med dörröppning. Över porten i ena långsidan monteras

dörrbalk 19x19 cm med längd 240 cm och motsvarande

med längd 150 cm över alla fönster. Fortsätt

mura skift 12-14 med murblock, höjd 19 cm. Lämna

öppningar i skift 13 för ventiler 200 x 200 mm. Se

placering på planritningen.

Tvärsnitt av vägg

5.

Tillverka takstolar enligt sida 11 såvida de inte är

prefabricerade.

6. Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå

väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c

600.

7.

Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med

vinkelbeslag i regeln ovanpå väggarna. Se takstolsplan

och strävning på sidan 11. Varje vinkelbeslag spikas

med ankarspik AS440, 3 st i takstol och 3 st i regeln.

8. Spika råspont, 22 mm, på takstolarna. Låt dem sticka

ut ca 38 cm i gavlarna. Börja nerifrån takfoten med

sponten uppåt.

9.

Fäst asfaltpapp (underlagspapp) på råsponten. Följ

tillverkarens anvisningar. Fäst en takfotsplåt under

pappen i nederkanten av taket.

10. Spika takpanneläkt 22x45 mm (ströläkt) i riktning

från takfot till nock. Därefter takpanneläkt 34x45

mm i riktning gavel till gavel. Avstånd mellan läkten

enligt takplåtstillverkarens anvisningar. Spika nockbräda

38x120 mm i taknocken. Eventuellt måste

rännkrokar enligt punkt 13 monteras före läkt vid

takfot.

11. Montera takplåt enligt tillverkarens anvisningar.

12. Fäst insektsnät som täcker takfotsbredden. Spika på

underslagsbräder och en takfotsbräda mot takstolsändarna.

13. Fäst rännkrokar med centrumavstånd 600 mm och

montera takrännor och stuprören. Stuprören kan

antingen vinklas ut i nederkant som direktutkast eller

kopplas till dagvattenledning. Kontrollera med kommunen

vad som är tillåtet för just ditt stall.

9


Mura vägg och lägg tak i gavelsida

Punkterna 1 till 8 visar hur ytterväggarna i gavelfasaderna byggs

upp, från grund till tak. Bygg långfasader parallellt enligt sidan 9.

1. Mura väggar enligt beskrivningen på sidan 9. Väggarna muras

upp till samma höjd som långsidorna.

2. Över alla fönster monteras fönsterbalk 19x19 cm med längd

150 cm. Om du väljer annan öppningsbredd, väljs fönsterbalk

med sådan längd att upplaget i vardera änden blir minst 25

cm.

Tvärsnitt genom gavel

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå väggarna

med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c 600.

Placera första takstolen mot ytterkant av väggen. Följ takstolsplanen

enligt sidan 11.

Fäst en 45 mm trekantlist på yttre kanten av råsponten och

drag upp underlagspappen på denna.

Fäst även en regel, 45x45 mm, i råspontkanten för infästning

av vindskiva.

Spika på vindskivebräderna från nock till takfot. Här kan du

få utlopp för ”Snickarglädje” om du så vill.

Täck överkanten av vindskivorna med en plåt, vindskivebeslag.

Häfta på en förhydningspapp mot takstolen. Fäst utanpå

denna längsgående bräder 22x120 mm mot takstolen som

upplag för lockpanel och klä sedan in gavelspetsen med lockpanel

22x120 mm. Se till att lockpanelen går ner förbi väggen

ca 50 mm.

10. Montera fönster och port samt fönsterbleck. Följ tillverkarens

anvisningar. Montera ventilgaller.

11. Spika glespanel av virke 22x120 mm, med centrumavstånd

ca 40 cm, mot undersidan av takstolarna. I gavlarna där man

inte kan spika fast glespanelen i takstolarna fästes denna istället

med spikplugg ner i mur. Kläm gärna med en överliggande

bräda mot regeln i punkt 3. Spika sedan mot glespanelen

en täckande undertakyta av spontad panel, typ gavelpanel

16x120 mm. Om byggnaden ligger närmare granntomt än 4,5

m eller gränsar till annan byggnad , måste undertaket utföras

med brandklassat material, exempelvis dubbla gipskivor

13 mm. Kontrollera med Byggnadsnämnden vilka krav som

gäller.

10


Putsa och måla

Före putsning ska man börja med att fästa bitar av putsnät

ca 250x500 mm i 45º vinkel på muren vid dörr- och

fönsterhörn med hjälp av Finja Nätfäste Universal. På

utvändiga ytor applicera först Finja Grundningsbruk A

(skall ha vällingkonsistens) i ett tunt lager, 1-2 mm. Slå

på ett 10 mm tjockt skikt med Finja Puts och Murbruk

C efter att grundningsbruket ”vittorkat” under minst ett

dygn. På invändiga ytor slå på ett 10 mm tjockt skikt

Finja Cementbruk A direkt på blocken utan grundning.

Följ blandningsanvisningarna på säckarna. Följ Finjas

separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälp vid

putsning- se mer på hemsidan

www.finjabetong.se under tips och

idéer man kan också begära den

som bilaga av sin byggvaruhandlare.

Avfärga väggarna med Finja

Cementfärg vit, som blandas (vispas)

med vatten i förhållandet 1:1.

Applicera med pensel, roller eller spruta. Färdigblandad

färg bör användas inom en timme. Måla snickerier och

ställ i ordning markytan framför entrén. Sedan är det

bara att leda in hästen i sitt nya hem.

Bygga takstolar

Vi rekommenderar att man använder prefabricerade

takstolar. Om man ändå vill göra dem själv, behövs

9 st takstolar med mått enligt skiss

nedan. För varje tillägg av en modullängd

på 1180 mm tillkommer en

extra takstol. Följ beskrivning nedan

vad gäller virke, plåt och spik. Allt är

dimensionerat efter Takstolsboken

från Byggforskningsrådet.

1 Spikplåt 160x260x1,5 mm och ankarspik AS 440 8+8 på vardera sidan

2 Spikplåt 160x300x1,5 mm och ankarspik AS 440 8+8 på vardera sidan

3 Spikplåt 80x140x1,5 mm och ankarspik AS 440 2+2 på vardera sidan

4 Spikplåt 180x280x1,5 mm och ankarspik AS 440 5+5 på vardera sidan överram och 4+4 på vardera sidan diagonaler

5 Spikplåt 180x220x1,5 mm och ankarspik AS 440 7 på vardera sidan underram och 4+4 på vardera sidan diagonaler

6 Skarvplåt 160x500x2 mm och ankarspik AS 440 26+26 på vardera sidan

7 Killängd 400 mm tillsågade av 45x170 mm typ T24

Placera spikarna jämnt fördelade och minimum 20 mm från virkeskanter och 40 mm från virkesändar.

Montera takstolarna på de murade väggarna enligt

takstolsplanen till höger. De angivna måtten i takstolsplanen

är centrumavstånd.

Sträva takstolarna med varandra med en bräda en

bit ifrån nocken samt snedsträva mot gavelväggar. Ta

bort dem efterhand som råsponten spikas på.

11


Tips och inspiration

Utvändiga anpassningar

Om du önskar en struktur i ytan rekommenderar vi

Finja Ädelputs. Det finns stänk-puts och spritputs,

beroende på hur grov struktur man vill ha. Putserna

appliceras med kompressor och spruta. Anlita gärna

en fackman till detta arbete om du inte själv har goda

kunskaper och egen erfarenhet. Läs mer om ädelputser

under produktinformation på www.finja.se.

Man kan mura innerväggar mot sadelkammaren och

mellan hästboxarna. De utförs med Finja Lättklinkerblock

15 cm, se specifikation nedan. Murningsarbetet

utförs på samma sätt som beskivs på sidan 9. Skall

innerväggen utföras direkt i samband med att stallet

byggs, se då till att bistål Bi40 ob har murats in i yttermur

i de armerade skiften enligt skissen nedan.

Materialspecifikation för innervägg

Finja Lättklinkerblock 15x19x59 cm 8,3 st per m²

Finja Passblock 15x09x59 cm

1,7 st per lpm mur

Finja Bistål Bi40 ob 3,5 m per m²

Finja Murbruk B ca 20 kg per m²

Finja Puts och Murbruk C, 0-3

Finja Cementfärg vit

Finja Lättklinkerbalk 15x19x149 cm

Innerdörr typ 9/21 vitmålad

Finja Murlåda 15 cm

Asfaltpapp b=15 cm typ syllpapp

20 kg per m² och sida

ca 0,7 kg per m² och sida

1 st per dörr

1 st

1m per lpm mur

Sätt gärna en egen prägel på stallet genom att välja olika

kulörer. Välj efter Finjas färgkarta. Vid avfärgning med

stänkputs eller spritputs kan släta dekorationer göras

runt fönster och dörrar, som hörnmarkeringar eller efter

egen fantasi. Exempelvis slät yta i valvform ovanför

fönster och port ger en lantlig stallbyggnadskaraktär, se

bild i mitten till höger.

Invändiga anpassningar

Man kan isolera hela stallet. Detta är mer komplicerat

och kräver kunskap om utförande med isolering, lufttätning,

diffussionsspärr, brandklass, ventilation, värme

m.m. Rådgör med din byggvaruhandlare.

Bistål (minst kvalitet Bi40 ob) skall användas till innerväggen,

men med placering som ytterväggarna.

Skissen visar en plandetalj av anslutning innervägg mot

yttervägg.

Kapa upp bistål Bi40 ob i längd 1200 mm. Klipp upp

ena stången, den inre och bocka i 90º samt placera

centriskt över innerväggsblocken. Det måste utföras i

samband med murning av ytterväggar.

Vid murning av innervägg vid senare tillfälle måste armeringsdubbar

6 mm borras

in i ytterväggarna, 2 st i

vartannat skift. Dubblängd

ca 30 cm med förankring

15 cm i befintlig vägg.

www.am-tryck.se · mars 2009 · 4016

More magazines by this user
Similar magazines