10.11.2014 Views

Mura ditt stall. - Finja

Mura ditt stall. - Finja

Mura ditt stall. - Finja

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Mura</strong> <strong>ditt</strong> <strong>stall</strong>.


Innehållsförteckning<br />

Förberedelser...................................................................................................... 3<br />

Utsättning...................................................................................................... 3<br />

Verktyg............................................................................................................ 3<br />

Materialspecifikation .....................................................................................3–4<br />

Grund............................................................................................................. 3<br />

Vägg............................................................................................................... 4<br />

Tak................................................................................................................. 4<br />

Bygglovsritning ..............................................................................................5–6<br />

Börja med grunden............................................................................................. 7<br />

Förbered för murning......................................................................................... 8<br />

<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i långsida................................................................... 8–9<br />

<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i gavelsida.................................................................... 10<br />

Putsa och måla .................................................................................................11<br />

Bygga takstolar..................................................................................................11<br />

Tips och inspiration.......................................................................................... 12<br />

Utvändiga anpassningar............................................................................... 12<br />

Invändiga anpassningar................................................................................ 12<br />

Materialspecifikation för innervägg.............................................................. 12<br />

2


Förberedelser<br />

För att bygga <strong>Finja</strong><strong>stall</strong>et måste man ha ett bygglov,<br />

såvida inte fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet.<br />

Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun<br />

för att få ansökningshandlingar. Om <strong>stall</strong>et placeras<br />

närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste man även ha<br />

sin grannes tillstånd och skriftliga godkännande.<br />

Kopiera eller klipp ut ritningen på sidan 5, samt komplettera<br />

med fastighetsbeteckning och tomtskiss, som<br />

visar <strong>stall</strong>ets placering. Funderar man på att förlänga<br />

<strong>stall</strong>et med någon modul, skriv totalmåttet på planen.<br />

Bifoga ritningen med bygglovsansökan. Tänk på att<br />

bygga <strong>stall</strong>et tillräckligt stort redan från början. För<br />

att få bygglov måste det också finnas en av byggnadsnämnden<br />

godkänd kvalitétsansvarig, som har behörigt<br />

byggkunnande och kunskaper om byggregler och<br />

bestämmelser. För ev. el- eller va-in<strong>stall</strong>ationer krävs<br />

in<strong>stall</strong>atörer med behörighet.<br />

Utsättning<br />

Kommunen utför utsättning, dvs. mäter ut <strong>stall</strong>ets<br />

placering på tomten samt höjden på <strong>stall</strong>ets grundplatta.<br />

När du beställer utsättning, kontrollera vad man behöver<br />

förbereda för att kommunrepresentanternas arbete<br />

skall löpa smidigt.<br />

För att underlätta det fortsatta arbetet, bör profiler<br />

sättas upp utanför grunden i varje hörn. De består av<br />

3 eller 4 stolpar 45x95 mm och en tvärgående bräda i<br />

varje rikt- ning. Brädorna skall fästas i våg till stolparna<br />

så att översidan är i samma höjd som färdig grundplatta.<br />

På brädan sätts en spik för utsättning av grundens<br />

yttermått. Därefter spänns murarsnören upp mellan<br />

spikarna i varje riktning och U-elementen sätts efter<br />

dessa, se sidan 7.<br />

Verktyg<br />

Man behöver vanliga snickar- och murarverktyg,<br />

vinkelslip, bruksblandare, vattenslang, skottkärra och<br />

<strong>Finja</strong> murlåda 19 cm. Blockklippare, vibratorplatta och<br />

avvägningsinstrument, eventuell vibratorstav eller vibratorbrygga<br />

kan hyras.<br />

Tänk på att…<br />

• det måste vara minst 5° C under hela dygnet när<br />

<strong>stall</strong>et byggs för att materialen skall fungera på<br />

rätt sätt.<br />

• alla värden i materialspecifikationen är<br />

teoretiska värden och kan variera med tanke<br />

på spill och förpackningsstorlek.<br />

• om du bygger för mer än fyra hästar måste<br />

bygget förprövas hos Länsstyrelsen enligt<br />

djurskyddslagen.<br />

!<br />

Materialspecifikation grund<br />

Standardutförande Tillägg isolerad platta på mark Tillägg per modul 1180 mm<br />

<strong>Finja</strong> Cellplast t=100 mm S100 600x1200 mm - 76 st 11 st<br />

<strong>Finja</strong> U-element med fiberbetong h=300 mm S200 25 st - 2 st<br />

<strong>Finja</strong> U-element med fiberbetong hörn h=300 mm S200 4 st - -<br />

Armeringsjärn Ø12, B500BT 73 lpm - 6 lpm<br />

Armeringsnät Nps50, N5150, 2,35x5,0 m 7 st - 1 st<br />

Armeringsdistanser 40/50 mm frp=200 st 2 st - -<br />

Plastspik 180 mm frp=250 st - 1 st -<br />

Spikplåt frp=100 st 1 st - -<br />

Fixeringskil frp=20 st 2 st - -<br />

Färdig betong, kvalitet C25/30 7,0 m 3 - 1 m 3<br />

Plastfolie 0,15 mm åldringsbeständig 80 m 2 - 8 m 2<br />

3


Materialspecifikation vägg<br />

Materialspecifikation tak<br />

Standardutförande<br />

Tillägg/modul<br />

1180 mm<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerblock 19x19x59 cm 636 st 54 st<br />

<strong>Finja</strong> Passblock 19x09x59 cm 42 st 4 st<br />

<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 ob 184 m 13 m<br />

<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 fz 184 m 13 m<br />

<strong>Finja</strong> Putsnät b=250 mm 1 rulle -<br />

<strong>Finja</strong> Nätfäste Universal 1 frp -<br />

<strong>Finja</strong> Murbruk B 25 kg 25 kg 84 st 7 st<br />

<strong>Finja</strong> Grundningsbruk A 25 kg 16 st 2 st<br />

<strong>Finja</strong> Puts och Murbruk C, 0-3 25 kg 80 st 5 st<br />

<strong>Finja</strong> Cementbruk A 25 kg 80 st 5 st<br />

<strong>Finja</strong> Cementfärg vit 12,5 kg 9 st 1 st<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 19x19x239 cm 1 st -<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 19x19x149 cm 7 st -<br />

Entréport typ Slagport 18/21 med<br />

tilluftsventil<br />

1 st -<br />

Fönster typ 10/7 <strong>stall</strong>fönster fast 5 st -<br />

Fönster typ 10/7 <strong>stall</strong>fönster öppningsbart<br />

2 st -<br />

Fönsterbleck 7 st -<br />

Ventilgaller 20x20 cm av förzinkad<br />

plåt<br />

7 st -<br />

<strong>Finja</strong> Murlåda 19 cm 1 st -<br />

Asfaltpapp b=20 cm typ syllpapp ca 50 m 2,5 m<br />

Förhydningspapp 1 rulle -<br />

Lockpanel 22x120 mm 240 m -<br />

Materialspecifikation 9 st takstolar<br />

Standardutförande<br />

Tillägg/modul<br />

1180 mm<br />

Virke 45x95 mm typ T24 60 lpm 8 lpm<br />

Virke 45x145 mm typ T24<br />

Virke 45x170 mm typ T24<br />

Kil 400 tillsågade av 45x170 mm typ<br />

T24<br />

18 st längd<br />

4,4 m<br />

18 st längd<br />

3,6 m<br />

18 st = 7,2<br />

lpm<br />

2 st längd<br />

4,4 m<br />

2 st längd<br />

3,6 m<br />

2 st<br />

Spikplåt 160x260x1,5 mm galvad 36 st 4 st<br />

Spikplåt 160x300x1,5 mm galvad 36 st 4 st<br />

Spikplåt 80x140x1,5 mm galvad 36 st 4 st<br />

Spikplåt 180x280x1,5 mm galvad 18 st 2 st<br />

Spikplåt 180x220x1,5 mm galvad 36 st 4 st<br />

Spikplåt 160x500x2,0 mm galvad 18 st 2 st<br />

Spik för spikplåtar Ankarspik AS 440<br />

Hilti<br />

3200 st 350 st<br />

Virke 34x95 mm typ T24 till hammarband<br />

Vinkelbeslag 60x60x40x3,0 mm<br />

galvat<br />

Spik för vinkelbeslag Ankarspik AS<br />

440 Hilti<br />

Standardutförande<br />

Tillägg/modul<br />

1180 mm<br />

35 lpm 2,4 m<br />

36 st 4 st<br />

220 st 24 st<br />

Råspont 22 mm 90 m 2 10 m 2<br />

Takpapp typ underlagspapp (tex YAP<br />

2200)<br />

105 m 2 21 m 2<br />

Ströläkt 22x45 mm 180 lpm 18 lpm<br />

Bärläkt 34x45 mm 86 lpm 10 lpm<br />

Nockbräda 38x120 m 11 lpm 1,2 lpm<br />

Trekantlist 45x45 mm 18 lpm -<br />

Takfotsplåt 22 lpm 2,5 lpm<br />

Takplåt typ Trp 20 inkl. tillbehör 93 m² 11 m²<br />

Nockplåt 11 lpm 1,2 lpm<br />

Underslagsbrädor 22x125 mm 62 lpm 8 lpm<br />

Takfotsbrädor 22x175 mm 22 lpm 2,4 m<br />

Insektsnät b=500 mm 25 m -<br />

Vindskivebrädor 22x145 mm 36 lpm -<br />

Hängrännor 100 mm typ Plåtisol 22 lpm 2,4 m<br />

Hängrännebeslag: Krokar + ändbeslag 38 st + 4 st 4 st krokar<br />

Stuprör 2,5 m, böjar 2 st 45º, rännanslutning,<br />

utkastare, 2 rörsvep<br />

4 st set -<br />

Vindskiveplåt 10 x 2 m -<br />

Trådspik 2,8x75 mm och 3,4x100 mm<br />

galvade<br />

ca 1 låda<br />

resp 1 paket<br />

Pappspik 20 mm galvade ca 2500 st -<br />

Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c<br />

600<br />

60 st 4 st<br />

Glespanel 22x120 mm för innertak ca 160 lpm ca 21 lpm<br />

Panel typ gavelpanel 16x120 mm för<br />

innertak<br />

60 m² 8 m²<br />

-<br />

4


Börja med grunden<br />

1. Schakta bort matjorden. Schaktdjupet beror på var<br />

i landet <strong>stall</strong>et skall byggas och vilket undergrundsmaterial<br />

som finns i marken. Rådgör med byggnadsnämnden<br />

på orten vilket schaktdjup som bör väljas.<br />

Frostfritt djup räknas till underkant av icke tjälfarligt<br />

material. Geoduk läggs om markförhållande<br />

och/eller föreskrifter kräver sådan. Om marken inte<br />

är tillräckligt dränerande, bör man lägga en dräneringsslang<br />

(se nr 10 på skissen) utanför grunden i<br />

nivån 1:2 från underkanten av grundsulan. Luta och<br />

koppla till befintlig dräneringsanläggning.<br />

2. Lägg ut makadam, minst 15 cm, där U-elementen<br />

skall sättas. Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4<br />

överfarter. Väg av eller mät ut höjden från profiltråd<br />

eller fixpunkt till 30 cm från färdigt golv. Jämna av<br />

nivån längs U-elementsträckorna. Mät samt kontrollera<br />

med vattenpass. Lämplig bredd på avjämnad<br />

nivå är ca 70 cm.<br />

3. Påbörja alltid montaget av <strong>Finja</strong> U-element i hörn.<br />

Placera sedan ut U-element i standardlängder och<br />

tillkapa passelement i erforderlig omfattning med<br />

hjälp av vinkelslip. Justera in U-elementens sidor och<br />

överkant med hjälp av vattenpass och profiltrådarna<br />

(se sid 3).<br />

4. Förankra U-elementen i varandra med fixeringskilar<br />

som monteras centriskt i ovankant skarv mellan<br />

U-elementen. Tryck sedan ner en spikplåt i U-elementens<br />

horisontella del (närmast den yttre vertikala<br />

delen) i varje skarv - en spikplåt per skarv.<br />

5. Kapa bort ca 10 cm av ovankant av U-elementets<br />

yttre vertikala del i entréportens hela bredd så att<br />

betongplattan går ända ut till U-elementets ytterkant.<br />

Forma med en bräda vid porten och fäst en<br />

trekantslist på brädan för att få en fasning eller fäst<br />

en kantskoning 50x50x5 mm med ingjutningskramlor,<br />

varmförzinkad, i portöppningens längd.<br />

6. Vid val av utförande med oisolerad grundplatta<br />

– lägg ut makadam innanför U-elementen så att<br />

makadamytan hamnar i nivå med U-elementens<br />

ovankant av den inre vertikala delen. Vid val av utförande<br />

med isolerad grundplatta – lägg ut makadam<br />

innanför U-elementen så att makadamytan hamnar<br />

i nivå med överkant U-elementens horisontella del.<br />

Lägg in tomrör för el- samt VA-rör vid behov. Täck<br />

hela makadamytan med plastfolie – tillse att plastfolieskarvarna<br />

överlappar minst 40 cm.<br />

7. Vid val av utförande med isolerad grundplatta – lägg<br />

ut <strong>Finja</strong> Cellplast S100 över hela makadamytan. Låt<br />

cellplastskivorna gå ut över U-elementens inre vertikala<br />

del. Undvik att använda småbitar av cellplast.<br />

Fixera cellplastskivorna i kantelementen med hjälp<br />

av plastspiken som sätts med ett c/c på ca 40 cm.<br />

8. Lägg 2 st armeringsjärn med diameter 12 mm på<br />

armeringsdistanser (50 mm) i voten. Skarvar överlappas<br />

med ca 60 cm. Lägg därefter ut armeringsnät.<br />

De skall överlappas med minst 40 cm. Armeringsnäten<br />

placeras på armeringsdistanser för att säkerställa<br />

att de blir kvar centriskt i betongplattan vid gjutningen.<br />

9. Gjut betongplattan 100 mm tjock. Enklast är att<br />

beställa färdig betong som läggs ut med ränna.<br />

Betongkvaliteten skall vara minst C25/30 med max<br />

stenstorlek 16 mm. Vibrera betonggjutningen vid<br />

utläggningen med vibratorstav. Dra sedan av med<br />

en rak bräda eller rätskiva och träskura eller stålslipa<br />

ytan till sist. För bättre resultat kan en vibratorbrygga<br />

användas. Tänk på att skydda betongen mot<br />

snabb uttorkning genom attt täcka ytan med t.ex.<br />

plastfolie och att eftervattna ytan i ca 5 dygn.<br />

10. Låt betongen härda i minst 2 dygn och fortsätt<br />

sedan med överbyggnaden enligt beskrivningar på<br />

sidorna 8-11.<br />

3<br />

8<br />

9<br />

5<br />

7<br />

6<br />

10<br />

2<br />

Vi specificerar inte grus, makadam, dränering<br />

och yttre detaljer, eftersom detta är beroende av<br />

tomtens utseende och egenskaper.<br />

7


Förbered för murning<br />

Ta fram bockar och plank att använda som ställning.<br />

Ha bruksblandare, verktyg, vatten och el tillgängligt.<br />

Placera murblock, bistål och torrbruk strategiskt.<br />

Planera blockindelning före murning<br />

De angivna måtten på planritningen gäller för färdigputsade<br />

väggar. Putsskiktet är 10 mm tjockt. Måtten är<br />

också anpassade för blockindelning enligt skisserna och<br />

gäller mått utan fasadputs och med block utan bruk i<br />

stötfogar (vertikala fogar).<br />

Hörnstolpar som hjälpmedel<br />

Sätt upp hörnstolpar i varje hörn<br />

t.ex. virke 45x95 mm i längder<br />

som är något högre än vägghöjden.<br />

De är till för att markera och fästa<br />

hjälpsnöre för skiftesgångarna. Spika<br />

en stolpe i varje hörn på utsidan av<br />

grundblocket, loda med vattenpass<br />

på båda håll och staga med snedsträvor.<br />

Mät ut och markera med spik i<br />

stolparna för överkant av varje murskift.<br />

Fäst snöre i spiken för överkanten<br />

av första skift. Se till att stolpar och snöre inte sitter<br />

i vägen för murningen. Placera stolparna så att snörena<br />

kommer att följa ytterkanten av muren, gärna ett par<br />

mm utanför, så att snöret inte hänger sig på muren vid<br />

murningen.<br />

Illustrationen visar hur förbandsmurning ser ut,<br />

i första och därefter varannat skift. Övriga skift<br />

förskjuts i hörn och därefter så att stående<br />

skarvar hamnar ungefär mitt över blocken i underliggande<br />

skift. Observera hörnet på skissen.<br />

<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i långsida<br />

När grund och betongplatta är lagd och alla förberedelser är gjorda, är det dags<br />

att börja med väggar och tak. Punkterna 1 till 13 visar hur ytterväggarna i<br />

långfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg gavlar parallellt, se sidan 10.<br />

1.<br />

Blanda <strong>Finja</strong> Murbruk B till en smidig konsistens.<br />

Lägg asfaltpapp b=200 mm (glidskikt under vägg),<br />

på grunden där väggarna skall muras. Lägg sedan<br />

ut bruk med murslev och lägg på <strong>Finja</strong> Murblock<br />

19x19x59 cm efterhand och justera efter snöret så att<br />

överkanten av blocken är 20 cm över plattan. Inget<br />

bruk i stötfogarna (änden av blocket). Flytta sedan<br />

snöret till överkanten för nästa skift. Fyll bruk i murlådan<br />

och dra denna framåt så att två strängar bruk<br />

bildas. <strong>Mura</strong> blocken i förband, se sidan 8.<br />

2. Lägg 2 st bistål i första skiftet och sedan i vart tredje<br />

skift samt i det översta skiftet, Bi40 fz ytterst och<br />

Bi40 ob innerst. Ett yttre och ett inre bistål skall<br />

bockas runt hörn 60 cm. Bocka genom att klippa<br />

upp den inre stången i bistålet. Se arbetsanvisning<br />

lättklinkerblock på www.finja.se för ytterligare armeringsinformation.<br />

8


3.<br />

Fortsätt så till dess att 10 skift är murade. Kontrollera<br />

hela tiden med vattenpass att väggarna blir raka. Ta<br />

bort bruksspill innan det har härdat. Obs! Inget bruk<br />

i stötfogar.<br />

4. <strong>Mura</strong> skift 11 med 9 cm murblock för att stämma<br />

med dörröppning. Över porten i ena långsidan monteras<br />

dörrbalk 19x19 cm med längd 240 cm och motsvarande<br />

med längd 150 cm över alla fönster. Fortsätt<br />

mura skift 12-14 med murblock, höjd 19 cm. Lämna<br />

öppningar i skift 13 för ventiler 200 x 200 mm. Se<br />

placering på planritningen.<br />

Tvärsnitt av vägg<br />

5.<br />

Tillverka takstolar enligt sida 11 såvida de inte är<br />

prefabricerade.<br />

6. Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå<br />

väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c<br />

600.<br />

7.<br />

Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med<br />

vinkelbeslag i regeln ovanpå väggarna. Se takstolsplan<br />

och strävning på sidan 11. Varje vinkelbeslag spikas<br />

med ankarspik AS440, 3 st i takstol och 3 st i regeln.<br />

8. Spika råspont, 22 mm, på takstolarna. Låt dem sticka<br />

ut ca 38 cm i gavlarna. Börja nerifrån takfoten med<br />

sponten uppåt.<br />

9.<br />

Fäst asfaltpapp (underlagspapp) på råsponten. Följ<br />

tillverkarens anvisningar. Fäst en takfotsplåt under<br />

pappen i nederkanten av taket.<br />

10. Spika takpanneläkt 22x45 mm (ströläkt) i riktning<br />

från takfot till nock. Därefter takpanneläkt 34x45<br />

mm i riktning gavel till gavel. Avstånd mellan läkten<br />

enligt takplåtstillverkarens anvisningar. Spika nockbräda<br />

38x120 mm i taknocken. Eventuellt måste<br />

rännkrokar enligt punkt 13 monteras före läkt vid<br />

takfot.<br />

11. Montera takplåt enligt tillverkarens anvisningar.<br />

12. Fäst insektsnät som täcker takfotsbredden. Spika på<br />

underslagsbräder och en takfotsbräda mot takstolsändarna.<br />

13. Fäst rännkrokar med centrumavstånd 600 mm och<br />

montera takrännor och stuprören. Stuprören kan<br />

antingen vinklas ut i nederkant som direktutkast eller<br />

kopplas till dagvattenledning. Kontrollera med kommunen<br />

vad som är tillåtet för just <strong>ditt</strong> <strong>stall</strong>.<br />

9


<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i gavelsida<br />

Punkterna 1 till 8 visar hur ytterväggarna i gavelfasaderna byggs<br />

upp, från grund till tak. Bygg långfasader parallellt enligt sidan 9.<br />

1. <strong>Mura</strong> väggar enligt beskrivningen på sidan 9. Väggarna muras<br />

upp till samma höjd som långsidorna.<br />

2. Över alla fönster monteras fönsterbalk 19x19 cm med längd<br />

150 cm. Om du väljer annan öppningsbredd, väljs fönsterbalk<br />

med sådan längd att upplaget i vardera änden blir minst 25<br />

cm.<br />

Tvärsnitt genom gavel<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå väggarna<br />

med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c 600.<br />

Placera första takstolen mot ytterkant av väggen. Följ takstolsplanen<br />

enligt sidan 11.<br />

Fäst en 45 mm trekantlist på yttre kanten av råsponten och<br />

drag upp underlagspappen på denna.<br />

Fäst även en regel, 45x45 mm, i råspontkanten för infästning<br />

av vindskiva.<br />

Spika på vindskivebräderna från nock till takfot. Här kan du<br />

få utlopp för ”Snickarglädje” om du så vill.<br />

Täck överkanten av vindskivorna med en plåt, vindskivebeslag.<br />

Häfta på en förhydningspapp mot takstolen. Fäst utanpå<br />

denna längsgående bräder 22x120 mm mot takstolen som<br />

upplag för lockpanel och klä sedan in gavelspetsen med lockpanel<br />

22x120 mm. Se till att lockpanelen går ner förbi väggen<br />

ca 50 mm.<br />

10. Montera fönster och port samt fönsterbleck. Följ tillverkarens<br />

anvisningar. Montera ventilgaller.<br />

11. Spika glespanel av virke 22x120 mm, med centrumavstånd<br />

ca 40 cm, mot undersidan av takstolarna. I gavlarna där man<br />

inte kan spika fast glespanelen i takstolarna fästes denna istället<br />

med spikplugg ner i mur. Kläm gärna med en överliggande<br />

bräda mot regeln i punkt 3. Spika sedan mot glespanelen<br />

en täckande undertakyta av spontad panel, typ gavelpanel<br />

16x120 mm. Om byggnaden ligger närmare granntomt än 4,5<br />

m eller gränsar till annan byggnad , måste undertaket utföras<br />

med brandklassat material, exempelvis dubbla gipskivor<br />

13 mm. Kontrollera med Byggnadsnämnden vilka krav som<br />

gäller.<br />

10


Putsa och måla<br />

Före putsning ska man börja med att fästa bitar av putsnät<br />

ca 250x500 mm i 45º vinkel på muren vid dörr- och<br />

fönsterhörn med hjälp av <strong>Finja</strong> Nätfäste Universal. På<br />

utvändiga ytor applicera först <strong>Finja</strong> Grundningsbruk A<br />

(skall ha vällingkonsistens) i ett tunt lager, 1-2 mm. Slå<br />

på ett 10 mm tjockt skikt med <strong>Finja</strong> Puts och Murbruk<br />

C efter att grundningsbruket ”vittorkat” under minst ett<br />

dygn. På invändiga ytor slå på ett 10 mm tjockt skikt<br />

<strong>Finja</strong> Cementbruk A direkt på blocken utan grundning.<br />

Följ blandningsanvisningarna på säckarna. Följ <strong>Finja</strong>s<br />

separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälp vid<br />

putsning- se mer på hemsidan<br />

www.finjabetong.se under tips och<br />

idéer man kan också begära den<br />

som bilaga av sin byggvaruhandlare.<br />

Avfärga väggarna med <strong>Finja</strong><br />

Cementfärg vit, som blandas (vispas)<br />

med vatten i förhållandet 1:1.<br />

Applicera med pensel, roller eller spruta. Färdigblandad<br />

färg bör användas inom en timme. Måla snickerier och<br />

ställ i ordning markytan framför entrén. Sedan är det<br />

bara att leda in hästen i sitt nya hem.<br />

Bygga takstolar<br />

Vi rekommenderar att man använder prefabricerade<br />

takstolar. Om man ändå vill göra dem själv, behövs<br />

9 st takstolar med mått enligt skiss<br />

nedan. För varje tillägg av en modullängd<br />

på 1180 mm tillkommer en<br />

extra takstol. Följ beskrivning nedan<br />

vad gäller virke, plåt och spik. Allt är<br />

dimensionerat efter Takstolsboken<br />

från Byggforskningsrådet.<br />

1 Spikplåt 160x260x1,5 mm och ankarspik AS 440 8+8 på vardera sidan<br />

2 Spikplåt 160x300x1,5 mm och ankarspik AS 440 8+8 på vardera sidan<br />

3 Spikplåt 80x140x1,5 mm och ankarspik AS 440 2+2 på vardera sidan<br />

4 Spikplåt 180x280x1,5 mm och ankarspik AS 440 5+5 på vardera sidan överram och 4+4 på vardera sidan diagonaler<br />

5 Spikplåt 180x220x1,5 mm och ankarspik AS 440 7 på vardera sidan underram och 4+4 på vardera sidan diagonaler<br />

6 Skarvplåt 160x500x2 mm och ankarspik AS 440 26+26 på vardera sidan<br />

7 Killängd 400 mm tillsågade av 45x170 mm typ T24<br />

Placera spikarna jämnt fördelade och minimum 20 mm från virkeskanter och 40 mm från virkesändar.<br />

Montera takstolarna på de murade väggarna enligt<br />

takstolsplanen till höger. De angivna måtten i takstolsplanen<br />

är centrumavstånd.<br />

Sträva takstolarna med varandra med en bräda en<br />

bit ifrån nocken samt snedsträva mot gavelväggar. Ta<br />

bort dem efterhand som råsponten spikas på.<br />

11


Tips och inspiration<br />

Utvändiga anpassningar<br />

Om du önskar en struktur i ytan rekommenderar vi<br />

<strong>Finja</strong> Ädelputs. Det finns stänk-puts och spritputs,<br />

beroende på hur grov struktur man vill ha. Putserna<br />

appliceras med kompressor och spruta. Anlita gärna<br />

en fackman till detta arbete om du inte själv har goda<br />

kunskaper och egen erfarenhet. Läs mer om ädelputser<br />

under produktinformation på www.finja.se.<br />

Man kan mura innerväggar mot sadelkammaren och<br />

mellan hästboxarna. De utförs med <strong>Finja</strong> Lättklinkerblock<br />

15 cm, se specifikation nedan. Murningsarbetet<br />

utförs på samma sätt som beskivs på sidan 9. Skall<br />

innerväggen utföras direkt i samband med att <strong>stall</strong>et<br />

byggs, se då till att bistål Bi40 ob har murats in i yttermur<br />

i de armerade skiften enligt skissen nedan.<br />

Materialspecifikation för innervägg<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerblock 15x19x59 cm 8,3 st per m²<br />

<strong>Finja</strong> Passblock 15x09x59 cm<br />

1,7 st per lpm mur<br />

<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 ob 3,5 m per m²<br />

<strong>Finja</strong> Murbruk B ca 20 kg per m²<br />

<strong>Finja</strong> Puts och Murbruk C, 0-3<br />

<strong>Finja</strong> Cementfärg vit<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 15x19x149 cm<br />

Innerdörr typ 9/21 vitmålad<br />

<strong>Finja</strong> Murlåda 15 cm<br />

Asfaltpapp b=15 cm typ syllpapp<br />

20 kg per m² och sida<br />

ca 0,7 kg per m² och sida<br />

1 st per dörr<br />

1 st<br />

1m per lpm mur<br />

Sätt gärna en egen prägel på <strong>stall</strong>et genom att välja olika<br />

kulörer. Välj efter <strong>Finja</strong>s färgkarta. Vid avfärgning med<br />

stänkputs eller spritputs kan släta dekorationer göras<br />

runt fönster och dörrar, som hörnmarkeringar eller efter<br />

egen fantasi. Exempelvis slät yta i valvform ovanför<br />

fönster och port ger en lantlig <strong>stall</strong>byggnadskaraktär, se<br />

bild i mitten till höger.<br />

Invändiga anpassningar<br />

Man kan isolera hela <strong>stall</strong>et. Detta är mer komplicerat<br />

och kräver kunskap om utförande med isolering, lufttätning,<br />

diffussionsspärr, brandklass, ventilation, värme<br />

m.m. Rådgör med din byggvaruhandlare.<br />

Bistål (minst kvalitet Bi40 ob) skall användas till innerväggen,<br />

men med placering som ytterväggarna.<br />

Skissen visar en plandetalj av anslutning innervägg mot<br />

yttervägg.<br />

Kapa upp bistål Bi40 ob i längd 1200 mm. Klipp upp<br />

ena stången, den inre och bocka i 90º samt placera<br />

centriskt över innerväggsblocken. Det måste utföras i<br />

samband med murning av ytterväggar.<br />

Vid murning av innervägg vid senare tillfälle måste armeringsdubbar<br />

6 mm borras<br />

in i ytterväggarna, 2 st i<br />

vartannat skift. Dubblängd<br />

ca 30 cm med förankring<br />

15 cm i befintlig vägg.<br />

www.am-tryck.se · mars 2009 · 4016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!