Avfall,vatten och avlopp - Svedala kommun

svedala.se

Avfall,vatten och avlopp - Svedala kommun

Avfall,vatten och avlopp

Guide 2009


Allmän information om avfall

Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall.

Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus, men även de

som bor i lägenhet eller på en lantgård kan ha nytta av att känna till de bestämmelser som finns i

kommunen.

Svedalas avfallshantering regleras i Föreskrifter för avfallshantering, liksom Renhållningstaxan, som

finns att läsa på kommunens hemsida eller som kan beställas från avfallsenheten. Se adresser och

telefonnummer på sista sidan. Om du äger en fastighet har du ansvar för det avfall som uppstår i

den. Du kan komma överens med kommunens avfallsenhet om att överlåta det ansvaret på någon

som bor i eller använder din fastighet.

Kostnad per abonnemang, 2009 – 240 liters kärl, 2.025:- inkl. moms

Tömning av kärl, 340:-

Kärlkostnad, 27:-

Avfallsbehandling, 522:-

Nytt för år 2009

Avfallstaxan bibehålls oförändrad.

Moms, 405:-

Va-taxan höjs med 6%, vilket motsvarar 19 kr/mån för ett normalhushåll.

Återvinningscentral 604:-

Ny avfallsplan

Nya föreskrifter om avfallshantering och en ny avfallsplan har antagits av

kommunfullmäktige. Dokumenten finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Debitering, administration, 63:-

Miljöfarligt avfall, 40:-

Hämtning grovavfall, 24:-

Insamling av mjukplastförpackningar:

• Från 2009 ska mjuka plastförpackningar lämnas i samma behållare som för

hårdplast på återvinningsstationerna.

• Tidigare har de mjuka plastförpackningarna lagts bland

hushållsavfallet och gått vidare till förbränning.

• Genom att plastförpackningarna nu kommer att återvinnas ökar miljövinsten.

Separat insamling av matavfall från 2010

• Det pågår upphandling av en ny renhållningsentreprenad som ska påbörjas 2010-04-01.

• Inriktningen vid upphandlingen är att matavfall ska sorteras ut och samlas in separat.

• Insamling i småhus kommer att göras i 370 liters sopkärl som är försedda

med en mellanvägg.

• Information om insamling av matavfall kommer att lämnas i god tid innan

insamlingen börjar.

Latrinhämtning upphör

I Trelleborg finns regionens enda mottagningsstation för latrin. Denna har stängt och det går inte

längre att ta hand om latrinet. Vi har därför tvingats att upphöra med latrinhämtningen.

De abonnenter som nu har latrinhämtning får lösa avloppsfrågan på annat sätt.

Hushållsavfall

Abonnemang: Kärlbyte 250 kronor

Ring Ragn-Sells om du vill anmäla nytt eller ändrat abonnemang. Byter du

kärlstorlek under löpande abonnemang debiteras en avgift. Har du precis

flyttat in kan du kostnadsfritt ändra abonnemanget inom en månad från

inflyttningsdagen.

Befrielse från hämtning: Grundavgift 563 kronor

Om du själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett betryggande sätt, kan du bli befriad från att lämna

det till kommunen. Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden. Du får ändå betala

en grundavgift för annan avfallsservice som t ex tillgång till återvinningscentral och liknande.

Uppehåll i hämtning: 125 kronor för varje förflyttning

Är ditt hus obebott under en sammanhängande period av minst 6 månader, kan du ansöka om

upphåll i sophämtningen. Asökan ska lämnas in till avfallsenheten minst en månad före den önskade

perioden.

Ett beslut om uppehåll gäller för högst 2 år i taget. Du får betala en avgift för var gång kärlet tas

bort eller ställs tillbaka.

Behållare:

Du beställer en behållare som passar ditt behov. De gröna hjulförsedda kärlen finns i storlek: 130,

190, 240, 370 och 660 liter. Du ser själv till att regelbundet hålla kärlet rent. Av arbetsmiljöskäl ska

kärlen rengöras minst en gång var tredje månad.

Vad kostar det

Alla priser är inklusive moms. Vikterna anger hur mycket avfall som maximalt får läggas i kärlet.

Småhus (1–2 familjebostäder):

Hämtning 30 ggr/år - en gång varannan

vecka samt tömning varje vecka v. 27-34.

Volym liter Pris/år Högsta vikt

130 1.250:- 20 kg

190 1.700:- 25 kg

240 2.025:- 30 kg

370 2.650:- 40 kg

660 4.163:- 65 kg

Fritidsbostäder:

Hämtning 13 ggr/år - en gång var 14:e dag

under tiden 16 april-15 oktober.

Ingen hämntning resten av året.

Volym liter Pris/år Högsta vikt

130 875:- 20 kg

190 1.125:- 25 kg

Hämtning 12 ggr/år - en gång per månad

vid jordbruksfastigheter samt för hushåll som

komposterar köks- och matavfall (anmälan om

kompostering görs till Bygg- och miljönämnden

och ansökan om förlängt hämtningsintervall till

Avfallsenheten).

Volym liter Pris/år Högsta vikt

130 875:- 20 kg

190 1.160:- 25 kg

Hämtning 19 ggr/år - en gång var 14:e dag

under tiden 16 april-15 oktober.

Resten av året en gång per månad.

Volym liter Pris/år Högsta vikt

130 1.050:- 20 kg

190 1.375:- 25 kg

2 2009

l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l 2009 3


Hushållsavfall fortsättning

Grovavfall

Trasiga sopkärl:

Normalt slitna kärl byts utan kostnad. Har kärlet utsatts för åverkan får du betala för ett nytt kärl.

Paketering:

Packa in soporna väl, särskilt sådant som glasskärvor, dammsugarpåsar, kattsand, grillkol och aska.

Tänk på sophämtarens arbetsmiljö!

Fyllnadsgrad:

Fyll inte kärlet så att locket inte kan stängas. Det får inte heller vara så tungt att det blir svårt att

hantera. Är kärlet överfullt, för tungt eller innehåller dåligt emballerat avfall blir du tvungen att rätta

till problemet, och ditt avfall hämtas inte förrän vid nästa hämtningstillfälle.

Hämtningsplats: Tillägg 3,75 kronor/hämtning för varje påbörjad 5-meterssträcka

Rulla ut kärlet senast klockan 6.30 hämtningsdagen. Ställ det vid tomtgränsen och högst 5 meter

från körbar väg där sopbilen kan stanna. Om sträckan från sopbilens uppställningsplats är längre

kostar det extra för varje påbörjad sträcka på 5 meter. Kärlet ska stå synligt och tillgängligt, och med

handtaget utåt. Vid särskilda trafiktekniska svårigheter får kommunstyrelsen besluta att hämtningen

får ske från en närbelägen plats.

Framkomlighet:

Håll vägen till kärlet lätt framkomlig. Dragväg för kärlet skall vara hårdgjord. Vintertid ska den

skottas och hållas halkfri. Sopa bort snön från kärlet. Vägen ska hållas i sådant skick att den är

farbar för hämtningsfordonen. På gårdar ska det finnas vändmöljligheter för fordonet så att backning

undviks.

Gemensamt kärl: Grundavgift 563 kronor

Om två eller flera grannar bedömer att deras avfallsmängd kan rymmas i ett kärl av normal storlek,

kan de ansöka om ett gemensamt kärl hos kommunens avfallsenhet. Den eller de som inte står för

abonnemanget får ändå betala en grundavgift.

Hämtningstider:

Hämtningen sker på bestämda dagar, även helgdagar om inget annat meddelas. I 1-2 familjebostäder

som bebos permanent hämtar vi avfallet varannan vecka samt varje vecka v. 27-34.

Förlängt hämtningsintervall:

Du kan få ordinarie hämtningsintervall av hushållssopor minskat till 12 gånger per år om du komposterar

allt köks- och matavfall på din egen fastighet. Du ska då anmäla detta och göra ansökan

om förlängt hämtningsintervall hos Bygg- och miljönämnden.

Bygg och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga dispenser.

Julgranar:

Dina julgranar - max 2 stycken - hämtas kostnadsfritt under januari. Granarna ska vara nedklippta samt

buntade eller placerade i säck och utställda vid tomtgränsen klockan 6.30 på hämtningsdagen.

Har du abonnemang för hushållsavfall så ingår hämtning av visst grovavfall. Du kan själv lämna

grovavfall på återvinningscentralen.

Grovavfall är skrymmande avfall som inte får plats i det ordinarie avfallskärlet. Det kan vara WCporslin,

badkar, cyklar, resårmöbler eller större el-avfall som kyl och frys, köksfläkt, diskmaskin,

spis, torktumlare, TV.

El-avfall får inte kastas i sopkärlet även om det får plats. Det ska tas omhand på ett miljövänligt

sätt. Lämna det till återvinningscentralen men tänk gärna på att de affärer som säljer TV, radio och

liknande är skyldiga att ta emot en gammal apparat när du köper en ny av samma slag. Till sådant

”returel-avfall” räknas TV- och radio, video, CD, DVD, band- och skivspelare, förstärkare, bärbara

och stationära musikanläggningar, högtalare.

Fast installerad utrustning för värmning, kylning eller ventilation räknas inte som

el- eller grovavfall.

Det får du själv transportera bort till ett skrotupplag eller Sysav Elektronikåtervinning.

Ring Sysavs kundtjänst.

Hämtningstider:

Grovavfall hämtas 1 gång per vecka. Ring Ragn-Sells AB och beställ hämtning.

Beställning ska göras senast fredag veckan före hämtningsveckan.

Med grovavfall menas:

Kyl & frys, övriga vitvaror, möbler,

resårmöbler och större hemelektronik.

Hämtningsdagar:

Ställ ut ditt grovavfall på måndagen, senast klockan 6.30. Det hämtas under veckan.

Hämtningsplats:

Ditt grovavfall ska stå vid tomtgränsen och märks ”grovavfall” för att undvika missförstånd vid

hämtningen. Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse

med Ragn-Sells.

4 2009

l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l 2009 5


Återvinningscentralen

Återvinningscentralen i Svedala, liksom de övriga i regionen, drivs av Sysav. Här kan du lämna i stort

sett allt grovavfall som normalt uppstår i ditt hushåll och som kan återvinnas eller återanvändas.

Större mängder bygg- och rivningsavfall räknas inte som sådant avfall som normalt förekommer i

hushåll. Sortera avfallet hemma – så går det fortare att lasta av i rätt container!

Återvinningscentralen har containrar för:

– metall och järnskrot – rent trä

– komposterbart trädgårdsavfall – wellpapp

– jord, sten, tegel, betong – loppisprylar

– tidningspapper – brännbart material

– ej återvinningsbart – elektronik

– vitvaror – farligt avfall (Miljöstation)

– bilbatterier och lysrör

Du kan inte lämna:

Asbest och Eternit i större mängder

Bildelar

Gasoltuber, dykartuber, brandsläckarte mm

Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition

Farligt avfall

Gör så här i stället:

Ring Sysav

Kontakta en bilskrot

Lämna till en återförsäljare

Lämna till polisen (ring först)

Det är ytterst viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt. Du får aldrig kasta

farligt avfall bland hushållssoporna eller spola ut det i avloppet. Det finns två miljöstationer i kommunen

som tar emot farligt avfall.

Miljöstationen som finns i Bara vid OKQ8 bensinstation vid Malmövägen har samma öppettider som

bensinstationen och tar emot farligt avfall som rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färgoch

lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör och lågenergilampor.

Den miljöstation som finns i en container på återvinningscentralen tar emot ovanstående produkter

och dessutom syror, lut och bekämpningsmedel. Se öppettider på sidan 11.

Medicinrester ska lämnas till apotek.

Har du frågor om farligt avfall, ring Sysav.

Återvinning av förpackningar och papper

Det är nu många år som Sveriges hushåll har samlat in tidningar samt förpackningar av olika slag för

återvinning. När det gäller papper, så organiserades insamlingar för mer än 50 år sedan!

Vi har ett system för förpackningar som kallas producentansvar, där företag som tillverkar, importerar

eller säljer förpackningar och förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in

och återvinns. Förpackningarna blir till nya förpackningar eller produkter. Företagen har bildat sex

materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Vill du veta mer, se adresser och telefonnummer på sista sidan.

När du lämnar dina förpackningar – tänk på att de ska vara

tömda och ursköljda. Varje materialslag lämnas för sig.

Du får inte lämna annat avfall på en återvinningsstation

än det som det finns behållare för!

Återvinningsstationerna har behållare för varje materialslag.

Hårda och mjuka

plastförpackningar:

Pappersförpackningar:

Metallförpackningar:

Glasförpackningar:

Returpapper:

Övrig återvinning:

Batterier:

t ex flaskor, burkar, dunkar, små hinkar och lock.

Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och

-film, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit.

t ex hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket,

presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och

wellpapplådor.

t ex konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler,

lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar

och aluminiumfolie. Dryckesburkar av aluminium

lämnas mot pant i butik.

t ex flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

Ta av kapsyler, lock och korkar. Returflaskor

lämnas mot pant i butiker. Färgat och ofärgat glas

läggs i olika behållare. Glödlampor och lysrör får inte

lämnas i glasinsamlingen.

t ex tidningar, tidskrifter, reklamblad, telefonkataloger.

Kuvert ska läggas i hushållssoporna.

Kläder med mera samlas in av olika organisationer.

Behållare finns vid flertalet återvinningsstationer

samt vid vissa livsmedelsaffärer.

Småbatterier kan lämnas i batteriholkarna.

6 2009

l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l 2009 7


Återvinningsstationer

Det finns 16 återvinningsstationer i Svedala kommun. De består av behållare för olika slag

av förpackningar,för småbatterier och returpapper. Kommunen underhåller själva uppställningsplatsen

medan övrig skötsel som städning och snöröjning görs av Förpacknings- och

Tidningsinsamlingensentreprenör. Har du frågor, vid fulla behållare eller nedskräpning på

återvinningsstationer, ring Förpacknings- & Tidningsinsamlingen 0200-88 03 11 eller skicka

epost till svedala@ftiab.se. Nedskräpning polisanmäls.

Här finns återvinningsstationerna:

Svedala: Norra Ellenborgsgatan, Sjödikenvägen, Repslagaregatan

bakom Folkets hus, Rännilsgatan vid Återvinningscentralen,

Företagsgatan vid McDonalds, Gustav Österlins väg,

Organistgatan, Gjuterigatan, Roslättsvägen, Malmövägen

vid Preem-macken, Tegelbruksområdet.

Bara: Centrumgatan, Idrottsgatan.

Klågerup: Malmövägen, Lars Fyhrs väg.

Holmeja: Bökebergsvägen.

Ny återvinningsstation planeras vid:

Östra Bara.

Alla kan bidra till en bättre miljö

Det finns mycket var och en kan göra för att minska miljöpåverkan från alla sopor. Det handlar om

att agera rätt, men inte minst – att tänka efter före. Kanske borde vi oftare ställa oss frågan: behöver

jag verkligen det här

Ett enkelt första steg är givetvis att inte producera avfall. Det finns många sätt att minska avfallsmängden

hemma. Undvik onödiga produkter. Välj varor med ”sparsamma och enkla” förpackningar

som kan återvinnas. Det finns många produkter där fodralet krävt mer energi och råvara att tillverka

än själva innehållet. Att handla varor i lösvikt är ett exempel på hur man kan undvika onödiga småförpackningar.

Undvik engångsprodukter.

Lika viktigt som att minimera mängden avfall är att minska avfallets farlighet. Undvik batterier som

innehåller kvicksilver, kadmium och bly. Hitta alternativ till giftiga kemikalier. Välj miljömärkta produkter,

även kläder och textilier, när det går.

Kompostera själv

Genom att kompostera ditt biologiska avfall själv kan du spara pengar och skapa ett eget litet

kretslopp därhemma. Den stora belöningen kommer när du kan sprida ut näringsrik hemmagjord

kompostjord i trädgården. En i allra högsta grad miljöriktig insats.

Slamtömning

Trekammarbrunnar, septiktankar, minireningsverk och slutna tankar ska tömmas minst en gång per

år, sjunkbrunnar och köksbrunnar ska tömmas vid behov. Puls AB i Staffanstorp utför de obligatoriska

tömningarna. Tänk på att din anläggning ska vara lättillgänglig och lätt att hitta för Puls personal.

Lock eller liknande som måste öppnas vid tömning ska kunna hanteras av en person. Det får inte

vara längre avstånd än 25 meter mellan platsen där slamsugningsfordonet kan stå och anläggningen.

Botten av din brunn eller tank ska inte ligga lägre är 5 meter under platsen där fordonet kan parkera.

Du får besked i god tid om vilken dag din anläggning töms. Behöver du extra tömning, ring Puls.

Befrielse från tömning: Om du själv kan ta hand om ditt slam på ett betryggande sätt och med

utrustning som normalt används i aktivt jordbruk, kan du bli befriad från att lämna det till kommunen.

Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden.

Förlängt tömningsintervall: Medgivande till tömning av slamavskiljare och sluten tank vartannat år

kan efter ansökan meddelas av Bygg- och miljönämnden om det är uppenbart att tätare tömning inte

behövs.

Obligatoriska tömningar:

Septiktankar, Trekammarbrunnar:

Sjunkbrunnar, Köksbrunnar:

Slutna tankar:

Vad kostar det Priserna är inklusive moms.

Septiktank, trekammarbrunn och liknande

1 gång per år eller oftare om så behövs

vid behov

vid behov, minst 1 gång per år

Årlig obligatorisk tömning

Extra tömning, utöver obligatorisk

0-3 m 3 : 1.020:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3 0-3 m 3 : 1.165:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3

Sluten tank

Sjunkbrunn, köksbrunn och liknande

0-3 m 3 : 723:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3 I samband med annan tömning: 181:-/gång

Tegelbruksområdet/Polismästaregatan

8 2009 l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l 2009 9


Betalning

Normalt får du en faktura 2 gånger per år.

Tänk på att betala din faktura i tid. Den första påminnelsen kostar 50 kronor och därefter skickas krav

som kostar 160 kronor. Dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer dessutom.

Beställer du en ändring efter det att fakturan skickats ut för den innevarande faktureringsperioden görs

regleringen först för den följande perioden. Du får ingen återbetalning för innevarande period.

Återvinningscentral och Miljöstationer

Köp plantjord som innehåller

komposterat trädgårdsavfall på

återvinningscentralen!

Trädgårdsavfall

Lägg inte trädgårdsavfall i kärlet för hushållsavfall. Du kan abonnera på ett trädgårdskärl. Alternativet är

att du komposterar själv eller eller lämnar trädgårdsavfallet till återvinningscentralen. Se sidan 11.

Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, blommor, frukt, grönsaker, ris, kottar, kvistar och liknande som

du får vid normal skötsel av din trädgård.

Sten, jord och grus av olika slag, grövre grenar och stammar får inte läggas i trädgårdskärlet. Enskilda

hushåll kan lämna sådant till återvinningscentralen.

Hämtning:

Trädgårdsavfallskärl hämtas jämna veckor fr.o.m. vecka 12, t.o.m vecka 48 och udda veckor fr.o.m.

vecka 13, t.o.m. vecka 49 (19 gånger).

Information om hämtningsdag lämnas av Ragn-Sells.

Kärlet ska vara utrullat till tomtgränsen senast klockan 6.30 hämtningsdagen.

Det ska stå väl synligt, där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå med handtaget utåt.

Vad kostar det

Alla priser är inklusive moms.

Vikterna anger hur mycket trädgårdsavfall som maximalt

får läggas i kärlet. Är kärlet för tungt töms det inte!

Volym liter Pris/år Högsta vikt

190 390:- 25 kg

370 805:- 40 kg

Hämtningsveckor, jämna

12 26 38

14 28 40

16 30 42

18 32 44

20 34 46

22 36 48

24

Hämtningsveckor, udda

13 27 41

15 29 43

17 31 45

19 33 47

21 35 49

23 37

25 39

Eldning av trädgårdsavfall

För att elda trädgårdsavfall behövs tillstånd från Räddningstjänsten och Bygg och miljökontoret.

Svedala Återvinningscentral

Öppettider:

Måndagar: 6.30-21 Ågatan, Svedala

Tisdagar: 9-17 Tel. 040-635 18 20

Onsdagar: 11-17

Torsdagar: 11-17

Fredagar: OBS! Stängt

Lördagar: 9-15

Söndagar: 9-15 (april - oktober)

Helgdagar: Normalt stängt

Det kan vara ändringar i öppettiderna i samband med helgdagar.

Gällande öppettider får man på www.sysav.se eller

genom att ringa 0771-272070.

Miljöstationer

För farligt avfall:

Återvinningscentralen, Ågatan, Svedala

OKQ8-macken, Malmövägen, Bara

10 2009

l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l 2009 11


Vattnet i din kommun

Va-taxan

Dricksvattnet till Svedala tätort, Holmeja, Krågeholm, Hyltarp och till Sturup produceras

i vattenverket i Svedala. Vattnet tas från ett grundvattenmagasin, den s.k. Alnarpsströmmen.

Vattnet till er som bor i Bara och Klågerup levereras av Sydvatten och kommer från

Vombfältet och är ett s.k. konstgjort grundvatten.

När vi använt vattnet, spolat i toalett eller använt t.ex. till tvätt eller

disk behöver det, för miljöns och människors hälsas skull, renas innan

det släpps ut. Detta görs på Svedala avloppsreningsverk,

som tar emot avloppsvatten från Svedala tätort, Holmeja,

Krågeholm, Hyltarp och Sturup. Bara och Klågerups

avloppsvatten leds till Sjölunda avloppsreningsverk

i Malmö. Det renade avloppsvattnet hamnar så

småningom i Öresund.

Vattenmätare

För att veta hur mycket vatten som förbrukas

hemma hos dig finns en vattenmätare

installerad. Som fastighetsägare ansvarar du

för att mätaren finns tillgänglig och att

den inte skadas, tex fryser sönder.

Vattenmätaren byts vart tionde år för

ett normalt hushåll. När det blir aktuellt

för byte eller avläsning lämnas

meddelande om att tillträde till

installationen behövs.

Du ska kontrollera dina avstängningsventiler

inför byte av vattenmätare.

Det här är ditt ansvarsområde

Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra va-installationer innanför förbindelsepunkten.

Du ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver

bygglov eller bygganmälan, anordnas och utförs så att det uppfyller kraven enligt Boverkets

regler. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde

och Va-verksamhetens. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar

ansluts till Va-verksamhetens ledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter

utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns

allmänna ledningar.

Vattenhårdhet

Va-taxan består av två avgiftsdelar. En fast del som är beroende av fastighetens storlek och en rörlig

del som baseras på vattenförbrukningen.

Vad kostar det Priserna är inklusive moms.

Årlig fast avgift för en normalvilla

Vatten 568,75:-

Spillvatten 631,25:-

Dagvatten 448,75:-

Summa 1648,75:-

Normalt får du faktura 3 gånger per år.

Rörlig avgift för en normalvilla per kbm

Vatten 7,95:-

Spillvatten 7,95:-

Summa 15,90:-

För information om anläggningstaxa ta kontakt med Va-enheten i kommunen.

Det här ingår i Va-taxan

Alla betalar en fast årlig avgift för den vattenmätare som hör till fastigheten. Den rörliga avgiften per

kubikmeter beräknas efter den vattenmängd som levereras till fastigheten, alltså det vatten som

du har använt.

Den avgift du betalar täcker kostnaderna för att rena dricks- och avloppsvattnet, de rör som

leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration och information. Va-enheten

är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens

utgifter. De taxor vi tar ut motsvarar de kostnader vi har. Vi jobbar hårt för att du ska

få maximalt tillbaka för dina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning.

Svedala med omnejd

Medelhårt 8.5 dH

Bara och Klågerup

Mjukt

6.0 dH

12 2009

l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l 2009 13


Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät

Processen i avloppsverket är anpassad för att behandla föroreningar som

är biologiskt nedbrytbara samt att avskilja fosfor och kväve.

Spola inte ner:

3 Bomullspinnar – ”tops” – kan orsaka stopp

i reningsverket pumpar

3 Kasta inte dambindor, våtstarkt papper

eller pappershanddukar i toaletten.

3 Fasta föremål som matrester,

cigarettfimpar, kattsand,

strumpbyxor etc får inte kastas

i avloppet.

3 Tandtråd som spolas ner i

toaletten kan orsaka stopp i de

egna avloppsledningarna

3 Spola inte ner överblivna medicinrester.

Lämna in dem på apoteket.

3 Lösningsmedel, färgrester, fotokemikaler

och kvicksilvertermometrar ska lämnas

till en miljöstation eller återvinningscentral.

3 Använd tvätt, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta.

Dosera snålt då överdriven dosering skadar miljön.

3 Samla upp använd matolja och stekfett i en plastflaska och lägg bland soporna.

Häll inte ut det i vasken. Rören, såväl era egna som de allmänna,

sätts igen vilket kan orsaka stopp.

Undvik dessa märkningarna!

Absolut bäst för miljön och säkrast för ditt

hem är givetvis att låta bli att köpa miljöfarliga

produkter.

Undvik produkter med faromärkning:

Många miljöfarliga produkter kan ersättas av

bättre och säkrare alternativ.

Välj dessa istället!

Välj varor med någon av de här miljömärkningarna

istället så slipper du problemet helt

och hållet.

Stopp i avloppet

Får du stopp i avloppet hemma, använd mekaniska rensband, gummipropp eller liknande istället för

starka kemiska propplösare. Rengör vattenlåsen en gång om året så kan du undvika stopp.

Tvätta inte bilen på gatan

3 Tvätta inte bilen på gatan så att vattnet rinner ner i rännstensbrunnen.

3 Tvätta istället på bilvårdsanläggning som har rening av avloppsvattnet.

3 Tvättar du ändå bilen hemma använd den egna grusgången eller

gräsmattan. Tvätta aldrig i närheten av vattendrag.

Använd miljöanpassat rengöringsmedel.

Undvik flaskvatten

Det vatten du får ur kranen är lika rent och hälsosamt som det du köper på flaska. Buteljerat vatten

har en lång resa bakom sig innan det hamnar på ditt bord. En resa som innebär utsläpp av 30 000

ton klimatstörande koldioxid varje år. Tillverkning och omhändertagande av flaskorna bidrar med

ännu mer. Sammantaget belastar svenska flaskvattenkonsumenter miljön med lika mycket koldioxid

som 16 000 oljeeldade villor. Onödigt, eller hur

Övrig information

Om du får vattenläckage:

• Stäng ventilen vid vattenmätaren.

• Kontakta en rörentreprenör.

• Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag

Om du får källaröversvämning via avloppet:

• Bryt elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.

Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

• Flytta fuktkänsliga inventarier.

• Skaffa hjälp med länspumpning.

• Om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen.

• Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten.

• Ring försäkringsbolaget.

• Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

• Anmäl översvämningen till Va-enheten.

• Eventuella ersättningskrav på Va-enheten måste meddelas skriftligt.

14 2009

l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l 2009 15


Gruppinformation till hushåll

Här når du oss...

Viktiga telefonnummer:

Svedala kommun, 040-40 80 00

www.svedala.se, E-post: kommunen@svedala.se

Ragn-Sells, 040-28 84 21, E-post: ao1-malmo-kundcenter@ragnsells.se

Nytt sopabonnemang, flyttning eller byte av kärl, utebliven tömning, frågor om fakturor.

Hämtning av grovavfall och kyl/frys.

Svedala kommun avfallsenheten, 040-40 81 44

E-post: lucas.jonsson@svedala.se

Uppehåll i tömning, allmänna frågor om avfall.

Svedala kommun Bygg- och miljökontoret, 040-40 81 39

Befrielse från hämtning/tömning, anmälan om kompostering,

förlängt hämtnings- och tömningsintervall.

PULS, 046-25 78 50, E-post: info@pulsab.se

Slamtömning.

Sysavs servicetelefon, 0771-27 20 70, www.sysav.se

Öppettider på återvinningscentralen.

Sysavs kundtjänst, 040-635 18 20

Allmänna frågor om avfall.

Va-enheten, 040-40 80 00, E-post: kommunen@svedala.se

Abonnentfrågor och Va-räkningar, 040-40 81 03.

Störningar på det kommunala Va-nätet utom kontorstid, 040-676 90 53.

Stopp i rännstensbrunn, Gatu- och parkenheten, 040-40 80 00.

Enskilt vatten och avlopp, Bygg- och miljökontoret, 040-40 80 00.

Förpacknings & Tidningsinsamlingen, 0200-88 03 11, www.ftiab.se

Insamling av förpackningar och tidningar återvinningsstationer.

Vid fulla behållare eller nedskräpning på återvinningsstationer

ring 0200-88 03 11 eller skicka epost till svedala@ftiab.se.

www.el-retur.se

Information om el-avfall.

www.sopor.nu

Information om sophantering.

Flenhags Reklam, Malmö

More magazines by this user
Similar magazines