2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr ...

lantm.lth.se
  • No tags were found...

2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr ...

4pb. Antag nu att ägaren har tagit ut 10 000 kr i månaden. Vilket är då företagets resultatför året?Svar: 25 000 + 12*10 000 = 145 000 kr5. Besvara följande frågor runt aktiebolaget (AB).a. Vad är skillnaden mellan fritt och bundet eget kapital?Svar: Fritt kan delas ut till aktieägarna, bundet får ej delas ut (skyddar långivarna)b. Utgör aktiekapital fritt eller bundet eget kapital?Svar: Bundetc. Vad innehåller posten balanserad vinst och tillhör den fritt eller bundet eget kapital?Svar: Ackumulerade, ej utdelade vinster – fritt eget kapitald. Vad innebär fondemission, respektive nyemission? Om företaget behöver merkapital, vilket använder man då?Svar: Vid fondemission ökas aktiekapitalet genom överföring av fritt eget kapital,vid nyemission utges nya aktier och nytt eget kapital tas in, en del till AK ocheventuell överkurs till fritt EK4p6. Räkenskapsanalys på Balans- och resultaträkningar bifogade i tentana. Beräkna lönsamheten innan och efter skatt, sett ur ägarens perspektiv.Svar:b. Beräkna företagets lönsamhet.c. Företaget har stora problem att sälja sina produkter och kreditgivarna börjar blioroliga för företagets möjlighet att betala sina kortfristiga skulder. Beräkna lämpligtmått för att bedöma företagets kortsiktiga betalningsförmåga.d. Beräkna företagets soliditet.Svar: (något olika svar beroende på ifall man dividerar med genomsnittligt kapitaleller ingående – fel ifall man dividerar med utgående; soliditeten blir också olikaberoende på ifall man tar hänsyn till obeskattade reserver eller inte, båda svarenhar gett rätt)Räntabilitet EK f. skatt 0,148 0,143Räntabilitet EK e. skatt 0,104 0,100Räntabilitet TK 0,096 0,098Kassalikviditet 1,11Soliditet 0,607 0,508

More magazines by this user
Similar magazines