Styrelseprotokoll 121128 - FOT

fot.se
  • No tags were found...

Styrelseprotokoll 121128 - FOT

FOTGÄNGARNAS FÖRENING – FOTProtokoll vid Styrelsemöte med FOTGÄNGARNAS FÖRENINGOnsdagen den 28 november 2012 kl 13.00-17.00Hos VTI i LinköpingNärvarande:Sonja Forward, Inger Forsberg, Lennart Adolfsson, Krister Spolander, GunnarCarlsson, Ninnie Gustafsson1. Mötets öppnandeSonja Forward öppnade mötet.2. Val av sekreterareNinnie Gustafsson valdes till sekreterare för styrelsemötet.3. Val av protokolljusterareLennart Adolfsson och Sonja Forward valdes till protokolljusterare förmötet.4. Fastställande av dagordningenDen utsända dagordningen godkändes.5. Föregående mötesprotokollEn Fotmedlem önskade få reda på vad GNS betyder. Krister Spolander justerarföregående mötesprotokoll som ligger på hemsidan och skriver utGNS: Gruppen för Nationell samverkan inom Trafiksäkerhetsområdet. Ifortsättningen skall alla förkortningar i mötesprotokoll skrivas ut.6. Rangordning av Sveriges fotgängarsäkraste kommunerKrister har justerat rapporten enligt föregående mötes synpunkter. Styrelsendiskuterade den reviderade versionen och var överens om att sammanfattningbehövde utökas. Ytterligare kommentarer skickas snarast till Kris-


ter. Därefter skickas en ekonomisk slutredovisning och rapport till uppdragsgivarenmed kopia till Inger. I samband med detta skickas ett pressmeddelandetill tidningar. Sonja och Inger undersöker om VTI har en listapå adresser till tidningar. Rapporten kommer även att skickas till kommunernavia SKL eller direkt från FOT.7. Seminarium 2013Programpunkter, tider och kostnader diskuterades. Mötet beslöt att uppdaterapriset för medlemmar till 450 kr för att täcka kostnader för mat ochdryck. Mötet ansåg att seminariet skall avslutas med en paneldebatt där representanterfrån Trafikverket, Transportstyrelsen, Boverket och Malmöskommunalråd bjuds in. Varje föredragshållare får 15-20 minuter till föredragetoch 10-15 minuter för frågor. Seminariet börjar med kaffe. Ninnieskickar ut förslag på tider och de frågeförslag till paneldebatten som diskuteradesvid mötet. Efter FOT bladet har kommit ut, kan inbjudan sättas utpå Boverket, Trafikverket och SKLs hemsida. Ninnie skickar även ut inbjudantill kommunerna innan årsskiftet.8. Sollentuna kommunNytt möte med Sollentuna kommun kommer att hållas på fredag. Sonja,Gunnar och Ninnie hade ett möte efter styrelsemötet för att diskutera åtgärdsförslagetsom ska presenteras på fredag.9. EU chartaFOT’s hemsida borde ha information om EU charta. Krister uppdaterarhemsidan.10. MedlemsrekryteringDå NTF förändras kan det vara ett bra tillfälle att skicka ut brev till NFT’salla medlemmar för att erbjuda medlemskap i FOT. Medlemskap förNTF’s medlemsorganisationer blir 500 kr. Gunnar gör ett förslag till brevoch skickar till styrelsen för kommentarer.11. Övergångsställe och FOT’s ställningstagandeLennarts förslag till FOT’s ställningstagande om övergångsställe diskuterades.Mötet ansåg att det är viktigt att poängera att det inte enbart handlarom trafiksäkerhet utan även om framkomligheten för fotgängarna. Textenkan gärna illustreras med några bilder på goda exempel. Lennart reviderartexten och skickar ut till styrelsen för kommentarer.


12. Fråga från medlem: framkomligheten för oskyddade trafikanterFOT’s styrelse har fått en förfrågan om framkomligheten för oskyddadetrafikanter. Sonja informerar FOT medlemmen att denna fråga är viktigoch att styrelsen ofta lyfter fram framkomligheten och nu senast i FOT’sställningstagande angående övergångsställen.13. Fot engagemang mot bakgrund av NTF’s förändringarNTF’s bolag Säkra Trafik har gått i konkurs och även NTF Örebro. NTFhar bidragit mycket till att trafiksäkerheten har utvecklats positivt, framförallt för bilister, men fokus på oskyddade trafikanter borde nu prioriteras.Gunnar tar fram information om hur många kommuner som är med i NTF.14. FOT bladetEtt förslag på FOT blad är framtaget och ska justeras något innan detskickas ut till medlemmar och läggs ut på hemsidan.15. Övriga frågor:Debattartikel: Krister kontaktar Dagens samhälle så att debattartikeln omfallolyckor kommer in.Hemsidan: Krister uppdaterar hemsidan med information om halkskydd.16. Nästa möteSonja Forward skickar ut förslag på datum i slutet av januari eller i börjanav februari via Doodle. Mötet hålls i Stockholm.17. Mötets avslutandeSonja tackade för mötet och förklarade styrelsemötet avslutat.Linköping den 28 november 2012Ninnie GustafssonNinnie Gustafsson (mötessekreterare)Justeras:Lennart AdolfssonLennart AdolfssonSonja ForwardSonja Forward

More magazines by this user
Similar magazines