pensionsobligation global - Mangold Fondkommission

mangold.se
  • No tags were found...

pensionsobligation global - Mangold Fondkommission

RISKER M.M 5Vare sig Mangold Fondkommission AB eller emittenten tar något ansvar för värdeutvecklingen av placeringarnaoch lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende detslutliga utfallet av en investering i en placering.Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk detar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiskasituationen. En investering i den strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattasnågra av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns iemittentens grundprospekt som finns tillgängligt hos Mangold Fondkommission AB.KREDITRISKMed kreditrisk menas att emittenten av denna placering inte skullekunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtagandenavses att återbetala kapitalskyddat belopp samt eventuell avkastningpå förfallodagen eller vid inlösen samt utbetalning av årligkupong. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investerarenatt förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponeringhar utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändrasi såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån detkreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsomexempelvis Standard & Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger enbild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sinabetalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAArespektive Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetygsom är lägre än detta. För information om den aktuella emittentenskreditbetyg, se emittentens prospekt. Ett innehav av den struktureradeprodukten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.LIKVIDITETSRISK (andrahandsmarknad)Den strukturerade produkten är i första hand avsedd som ett långsiktigtsparandealternativ. Denna produkt är kapitalskyddad till100 %, vilket innebär att emittenten åtar sig att återbetala 100 %av nominellt belopp på ordinarie förfallodag. Under löptiden kanvärdet vara såväl högre som lägre än det investerade beloppet.Mangold avser att, under produktens löptid och förutsatt normalamarknadsförhållanden, tillhandahålla en andrahandsmarknad iden strukturerade produkten. Under onormala marknadsförhållandenkan andrahandmarknaden vara mycket illikvid. Kursernapå andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än investeratbelopp. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger påvedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende avåterstående löptid, aktuellt ränteläge, underliggande marknadsutvecklingoch kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Vid handelpå andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissaperioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en struktureradprodukt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser ellerdå handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggsrestriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Enaffär på andrahandsmarknaden under första löptidsåret medför enkostnad på 1 procent på likvidbeloppet, minimum SEK 199. Frånoch med andra året ligger kostnaden på 0,5 procent, minimum SEK199.FÖRTIDA AVVECKLINGOm investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagensker detta till rådande marknadspris vilket kan varasåväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet.Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högreär risken för att värdet på den strukturerade produkten understigerdet ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållandenkan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid.Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in de struktureradeprodukterna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan dåvara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.EXPONERINGSRISKUtvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörandeför beräkningen av avkastningen i en aktieindexobligation. Hur denunderliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende aven mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annatinkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisriskeroch/eller politiska risker. En investering i en aktieindexobligationkan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggandeexponeringen. En investering i en aktieindexobligation medförinte, och kan inte jämställasmed, att äga underliggande ellerdelar av underliggande tillgångar. En investering i en struktureradprodukt ger inte investeraren rätt till utdelning eller rösträtt avseendede underliggande tillgångarna.VALUTAKURSRISKPlaceringen ges ut i svenska kronor och eventuell avkastning erhållsi svenska kronor. Det kapitalskyddade beloppet har ingenvalutarisk utan 100 % av nominellt belopp i kronor är skyddat avemittenten vid den ordinarie förfallodagen.RÄNTERISKRänteförändringar under löptiden påverkar placeringarnas ingåendebyggstenar vilket kan medföra att en placerings marknadsvärdeförändras positivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadsvärdetavviker från ett av investeraren förväntat värde baseratpå utvecklingen i den underliggande tillgången.VIKTIGA DATUMSista teckningsdag 2012-01-13Sista dag betalning skall vara2012-01-20Mangold tillhandaStartdag för underliggande 2012-01-26Slutgiltiga villkor fastställs 2012-01-26Emissionsdag 2012-02-07Återbetalningsdag 2018-02-07Årlig kupongutbetalning 2013-02-072014-02-072015-02-092016-02-082017-02-07

More magazines by this user
Similar magazines