Finansiering för en bättre miljö - Nefco

nefco.org

Finansiering för en bättre miljö - Nefco

Vad kan NEFCOerbjuda ditt företag?Fallstudier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Flera finansieringsinstrument och konkurrenskraftigalån eller kapitalinvesteringar• Juridisk och finansiell kompetens• Gedigen miljöexpertis• NEFCO:s medverkan reducerar investeringensekonomiska risker och underlättar projektetsgenomförbarhet• Lokalkännedom och lång erfarenhet av miljöfinansieringi Ryssland, Ukraina, Vitryssland,Estland, Lettland och Litauen• Ett brett kontaktnätverk till lokala myndigheter,finansieringsinstitutioner och företag i Nordenoch ÖsteuropaGrafisk formgivning: Amfibi Ky/Petri Clusius • Fotografier: Patrik Rastenberger • Tryckeri: Art-Print Ab • Denna broschyr har tryckts på FSC-certifierat papper150000012000009000006000003000000Totala utsläppsreduktionert/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a MWh/akoldioxid koldioxid kväveoxioxidsvavel-Stoft Avfall BOD* fosfor kväve Energidirekta indirekta*BOD = biokemisk syreförbrukning (Biochemical Oxygen Demand)Nordiska MiljöfinansieringsbolagetBesöksadress: Fabiansgatan 34Postadress: PB 249, FI-00171 Helsingfors, FinlandTfn +358 10 618 003, fax +358 9 630 976www.nefco.org, info@nefco.fiGödsel som handelsvaraNEFCO har finansierat ett tjugotaljordbruksprojekt i Baltikum och Rysslandinom ramen för bolagets fondför jordbruksprojekt. Det senastetillskottet till jordbrukssektorn är ettprojekt i Ukraina där NEFCO samarbetarmed det ukrainska bolagetHalychyna Zahid som år 2001 köpteupp en svinfarm som nu moderniserasoch renoveras med utländskfinansiering. NEFCO finansierarprojektet med medel från bolagetsinvesteringsfond.Svinfarmen ligger i närheten av bynKavske, cirka 70 kilometer sydvästfrån Lviv. Gården hyser för tillfälletsammanlagt 50 000 svin.NEFCO är med om att finansierabiogasreaktorer för att genereraenergi för uppvärmning samt energibesparandeventilation av svinfarmensbyggnader. En investering somgynnar såväl grisarnas välmåga somklimatet. En övergång från fossilabränslen till biogas beräknas geföretaget en inbesparing på närmare670 000 euro per år. Projektet haräven andra gynnsamma miljöeffekterdå moderniseringen av svinfarmenhar medfört en nedmontering avgammalt isoleringsmaterial sominnehåller cancerframkallandeasbest.En ljusglimt imetallindustrinNeva Ferrit Ltd, med säte i S:tPetersburg, är ett dotterbolag tillkoncernen Ferropribor som tillverkarolika ferromagnetiska produkterför den ryska metallindustrin.NEFCO beviljade ett lån sommöjliggjorde upphandling av enny ugn som installerades sammaår. Installeringen ersatte 13 avföretagets föråldrade ugnar. Lånetbeviljades från NEFCO:s fond förrenare produktion (Revolving Facilityfor Cleaner Production), som utgören del av den Nordiska Miljöutvecklingsfonden.Investeringen har minskat fabrikenskoldioxidutsläpp med omkring 430ton per år efter att den nya ugnentogs i bruk. Utsläppen av svaveloxidär ett minne blott efter överföringenav ny miljöteknik. Tack vare reduceradenergiförbrukning sparar NevaFerrit Ltd omkring 179 000 europer år, vilket frigör kapital för amorteringarnaav NEFCO:s lån. Projektetstotala investeringskostnad var490 000 euro.Finansiering för en bättre miljö


NEFCO i ett nötskalVåra viktigaste fonderNordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO, är eninternationell finansieringsinstitution som grundades år 1990av de nordiska länderna - Danmark, Finland, Island, Norgeoch Sverige. NEFCO:s primära målsättning är att finansierakostnadseffektiva miljöprojekt i de nordiska närområdenai Östeuropa. NEFCO verkar i Helsingfors i anknytning tillNordiska Investeringsbanken (NIB).NEFCO förvaltar ett flertal miljöfonder som används för attfinansiera miljöprojekt i Ryssland, Ukraina och Vitryssland,samt tillsvidare under en begränsad period, också iEstland, Lettland och Litauen. NEFCO har även startat ettpilotprogram i Kina. NEFCO finansierar projekt som syftar tillatt reducera miljöfarliga utsläpp, till exempel växthusgasereller miljögifter. En stor del av NEFCO:s projekt reduceraräven utsläppen av närsalter till Östersjön, vilket motverkarövergödningen.Vi erbjuder lån, subordinerade lån och mjuka krediter tillföretag och kommuner som investerar i miljöprojekt inomNEFCO:s verksamhetsområde. NEFCO kan även delta medeget kapital i lokala företag som genomdriver projekt i deländer där NEFCO opererar. NEFCO anlitar lokala konsulter iS:t Petersburg, Novgorod, Kiev och Donetsk för att hitta nyasamarbetspartners och investorer i Ryssland och Ukraina.Varje projekt som finansieras av NEFCO måste uppfyllabärkraftiga miljökriterier och utsläppsreduktionerna bör varakvantifierbara. Mer information om dessa kriterier finns påvår hemsida www.nefco.org. Varje projektansökan analyserasav NEFCO:s jurist, handläggare och miljöexperter införbehandlingen av bolagets investeringskommitté. Beslut omlånebevillningar fattas av NEFCO:s styrelse som består avmedlemmar från alla nordiska länder.NEFCO:s fonder och låneordningarTGF/NeCFInvesteringsfonden (IF)Med ett kapital på 113,4 miljoner euro kan NEFCO medverka somdelägare, långivare eller garant i ekonomiskt bärkraftiga miljöprojekt.Projekten måste ha relevanta miljöeffekter för att finansieras medfondens pengar. Vi prioriterar projekt med miljöeffekter av nordisktmiljöintresse, vilket innebär att tyngdpunkten ligger på insatser somreducerar utsläpp i vattendrag och hav, samt gräns överskridandeluftburna utsläpp och utsläpp av växthusgaser.Finansiering förutsätter att en nordisk partner medverkar i projektetpå lång sikt. Detta kan ske i företagsform genom olika slag av direktinvesteringar,men kan även gälla samarbetsprojekt som berör långfristigaleveranser. Nordisk samverkan inom den kommunala sektornmed Investeringsfonden som finansiär kan också komma i fråga.NEFCO förutsätter att projektet uppfyller rimliga lönsamhetskravmen fäster, så länge detta uppnås, större vikt vid de miljömässigaeffekterna. NEFCO utreder alltid projektens tekniska genomförbarhetoch ekonomiska lönsamhet. Investeringsfonden beviljar kapitalinvesteringareller lån till marknadsränta. Den maximala insatsen för lån ärnormalt 4 miljoner euro per projekt. I kapitalinvesteringar överstigerNEFCO:s finansieringsandel normalt inte 50 procent av den totalainvesteringen medan aktiekapitalandelen ligger vid 30 procent.FÖRDELNING ENLIGT NORDISKT INTRESSELANDSEKTORFÖRDELNINGNordiska Miljöutvecklingsfonden (NMF)Den Nordiska Miljöutvecklingsfonden (NMF) har ett kapital på totalt60 miljoner euro. NMF är en finansieringsordning för så kalladmjuk finansiering, det vill säga lån som har fördelaktigare ränta änexisterande marknadsvillkor. Syftet med denna fond är att stärkalönsamhetsförutsättningarna för angelägna miljöprojekt, möjliggörastörre risktagning vid finansieringen, tidigarelägga projektens genomförandeeller stödja additionella miljöinvesteringar. Fonden kanfinansiera projekt i Ryssland, Ukraina och Vitryssland.Huvuddelen av insatserna från NMF sker idag i form av så kalladerevolverande finansieringsmekanismer där medlen ska återbetalastill NMF. Som exempel kan nämnas förmånliga kreditordningarför renare teknologi, energibesparing och miljöinvesteringar inomlantbruket. De tekniska lösningarna bör bygga på bästa tillgängligateknologi, dock med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna ochanpassat till lokala förhållanden. Upphandlingen av utrustning ochtjänster, som finansierats genom fonden, kan ske i nordisk, lokaleller internationell anbudskonkurrens.NEFCO kan finansiera upp till 90 procent eller högst 400 000 euroav investeringskostnaden i sådana projekt som finansieras medmedel från de revolverande kreditordningarna.FÖRDELNING ENLIGT VERKSAMHETSLANDSEKTORFÖRDELNINGKolkreditfonderna TGF och NeCFNEFCO förvaltar två kolkreditfonder som finansierar projekt sommotverkar klimatförändringen.Baltic Sea Region Testing Ground Facility (TGF) är en regionalklimatfond där privat och offentligt kapital förenas förklimatrelaterade investeringar. Fondens kapital uppgår till 35miljoner euro. Syftet med fonden är att köpa kostnadseffektivautsläppskrediter för sina investorer. TGF finansierar så kallade JointImplementation-projekt inom ramen för Kyotoavtalet genom köpav utsläppskrediter. Fondens fokusligger på energiprojekt i Estland,Lettland, Litauen, Polen, Rysslandoch Ukraina. De nordiska länderna,Tyskland och nio privata företag ärmed som investorer i TGF.NEFCO Carbon Fund (NeCF) är englobal kolkreditfond som grundadesi april 2008. Fonden förvaltarett kapital på sammanlagt 72miljoner euro. NeCF möjliggörinvesteringar i projekt somreducerar klimatutsläppen i enlighetmed de flexibla mekanismernainom Kyotoprotokollet. NeCFär riktad till investorer som harklimatåtaganden inom ramen förEU:s utsläppshandelssystem (EUEmission Trading Scheme).NeCF-fonden finansierar miljöprojektsom uppfyller Kyotoprotokollets kravpå s.k. Joint Implementation ellerClean Development Mechanism.I praktiken handlar projekten omenergieffektivisering eller satsningarpå förnybar energi.Kolkreditfonderna TGF ochNeCF administreras av NEFCO,men fonderna har egnainvesteringskommittéer somföreträds av representanter för deenskilda investorerna.

More magazines by this user
Similar magazines