Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad - Archileaks

media.archileaks.se

Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad - Archileaks

Del 2 – Klassningskriterier och instruktioner378. Luftkvalitet – trafikföroreningarSyfteSyftet är att premiera tillförsel av uteluft till inomhusluften med så lite inblandningav kvävedioxid och andra trafikrelaterade luftföroreningar sommöjligt.IndikatorKvävedioxidhalt inne.KlassningskriterierIndikator Specifikation KLASSAD BRONS SILVER GULDKvävedioxidhaltinne [µg/m 3 ]Byggnaderi tätort ellertrafikerad väg- >40 ellerokäntProjekteraför≤40Projekteraför ≤20Värden från lokala luftvårdsförbund ska användas.InstruktionKartlägg risken för kvävedioxid i utomhusluften utifrån värden från lokala luftvårdsförbund.Klass GULD fås automatiskt för indikatorn om byggnaden ligger utanförtätbebyggt område (tätort) och/eller ligger minst 250 meter från kraftigttrafikerad led (med 10 000 fordon/dygn eller mer).Om dessa villkor inte uppfylls ska en bedömning göras utifrån övervakningsdatafrån lokala luftvårdsförbund eller kommunen av årsmedelvärdenför utomhusluften .Observera att det inte går att få lägre klass än BRONS på denna indikator.Det beror på att den är lägesberoende och att åtgärder för att minskakvävedioxid ännu inte är beprövade. Vid verifiering genom mätningmåste man ta hänsyn till att kvävedioxid inomhus också kan förorsakasav till exempel en gasspis.Verifiering i färdig byggnadOm inte avståndskravet till trafikerad väg är uppfyllt verifieras indikatornmed mätning i färdig byggnad efter att ventilationen satts igång. Mätningarnaska omfatta en mätperiod på minst sju dagar och det som ska angesär medelvärde, max och min för perioden. I småhus ska minst ett utsattvistelseutrymme mätas. För övriga byggnader ska beroende på storlekoch närhet till trafikerad väg minst två utsatta vistelseutrymmen mätas,exempelvis sovrum/hall, kontorsplats, klassrum, sjukhussal och så vidare.Fler än två mätpunkter väljs om det är en stor byggnad som är belägennära en trafikerad väg. För val av mätplats bör brukare rådfrågas om varavgaslukt kan förekomma i byggnaden. Om mätningen utförs på sommarhalvåretbör värdena korrigeras till vintervärden med hjälp av luftvårdsförbundseller kommuners statistik från utomhusmätningar.För BRONS räcker den verifiering som gäller för klassning av befintligabyggnader, nämligen en förenklad bedömning med hjälp av övervakningsdataav årsmedelvärden för utomhusluften från lokala luftvårdsförbundeller kommuner.

More magazines by this user
Similar magazines