26.01.2019 Views

Golv till Tak #2-2013

Tidningen har tema "Att driva butik". Ett par experter ger sina synpunkter på butiker i allmänhet och golvbutiker i synnerhet. Och några ansvariga för golvbutiker berättar vad de upplever som utmaningar och så vidare ... Från butiksexperter kan vi i den här tidningen förmedla tips och råd till dem som driver golvbutiker. Vi har också talat med några butiksansvariga, bland annat på BBM Golv & Bad i Växjö som fick Golvkedjans butikspris 2012 för sin välfungerande butik. Vidare diskuteras om e-handel är en nödvändighet eller något man fortfarande kan bortse ifrån. Så har årets Möbelmässa passerat och den motiverar självklart ett stort reportage. Mässan blir allt viktigare för golvbranschen i och med att golven glädjande nog alltmer uppfattas som en viktig del av inredningen och att det är här arkitekter och inredare samlas i stora skaror för att titta på årets nyheter.

Tidningen har tema "Att driva butik". Ett par experter ger sina synpunkter på butiker i allmänhet och golvbutiker i synnerhet. Och några ansvariga för golvbutiker berättar vad de upplever som utmaningar och så vidare ...

Från butiksexperter kan vi i den här tidningen förmedla tips och råd till dem som driver golvbutiker. Vi har också talat med några butiksansvariga, bland annat på BBM Golv & Bad i Växjö som fick Golvkedjans butikspris 2012 för sin välfungerande butik. Vidare diskuteras om e-handel är en nödvändighet eller något man fortfarande kan bortse ifrån.

Så har årets Möbelmässa passerat och den motiverar självklart ett stort reportage. Mässan blir allt viktigare för golvbranschen i och med att golven glädjande nog alltmer uppfattas som en viktig del av inredningen och att det är här arkitekter och inredare samlas i stora skaror för att titta på årets nyheter.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 42 | PRIS SEK 60 | NR 2 <strong>2013</strong><br />

TEMA:<br />

ATT DRIVA BUTIK<br />

Vilka är golvbutikernas<br />

största utmaningar?<br />

För normalkunden är<br />

service viktigare än pris<br />

Stort reportage från<br />

Möbelmässan<br />

2 | <strong>2013</strong>


VÄRLDENS<br />

MODERNASTE<br />

GOLV.<br />

I ÖVER 100 ÅR.<br />

• Forbos linoleum är en ren naturprodukt med linolja<br />

och harts som huvudingredienser<br />

• Forbos linoleum är det bästa valet med hänsyn <strong>till</strong><br />

miljön, därför är den också miljömärkt med Svanen<br />

• Miljöanpassade pigment ger de vackra färgerna<br />

- det finns över 200 att välja mellan<br />

• Forbos linoleum kan du få på rulle eller plattor som<br />

limmas mot underlaget eller plattor som klickas ihop<br />

www.forbo-flooring.se<br />

Linoleum by


INNEHÅLL | 2 | <strong>2013</strong><br />

3 BUTIKEN ÄR EN MARKNADSPLATS<br />

6 VILKA ÄR GOLVBUTIKERNAS STÖRSTA UTMANINGAR?<br />

7 FÖR NORMALKUNDEN ÄR SERVICE VIKTIGARE ÄN PRIS<br />

9 BBM GOLV & BAD FICK PRIS FÖR BUTIKEN<br />

11 E-HANDEL – ETT KOMPLEMENT ELLER EN NÖDVÄNDIGHET?<br />

14 MÖBELMÄSSAN – GOLVBRANSCHENS STÖRSTA SHOWROOM<br />

20 MÅNGA PLANERAR ATT BYTA GOLV<br />

23 NOTERAT<br />

29 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN<br />

32 BENNY<br />

6 7<br />

MÅNGA<br />

BUTIKER<br />

FUNGERAR<br />

BRA<br />

Det här numret av <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har<br />

temat Att driva butik. Därför har vi<br />

talat med två experter inom området<br />

för att få tips och råd <strong>till</strong> dem som<br />

driver golvbutiker (sid 3 respektive<br />

sid 7). Vi har också talat med några<br />

butiksansvariga, bland annat på<br />

BBM <strong>Golv</strong> & Bad i Växjö som fick<br />

<strong>Golv</strong>kedjans butikspris 2012 för sin<br />

välfungerande butik.<br />

Så har årets Möbelmässa passerat<br />

och den motiverar självklart ett<br />

stort reportage. Mässan blir allt viktigare<br />

för golvbranschen i och med<br />

att golven glädjande nog alltmer<br />

uppfattas som en viktig del av inredningen<br />

och att det är här arkitekter<br />

och inredare samlas i stora skaror<br />

för att titta på årets nyheter.<br />

Nästa nummer kommer i mitten<br />

av april och har temat Hållbarhet.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

14<br />

OMSLAGSBILD: Från Möbelmässan<br />

HEMSIDA: GOLVTILLTAK.NU<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: ELISABETH SEDIG<br />

REDAKTION: GOLV TILL TAK, BOX 12 250, 102 26 STHLM. TEL: 070-772 2682. E-POST: REDAKTION@GTT.SE<br />

ANNONSER: INFORMA, INDUSTRIGATAN 4 B, 112 46 STHLM. TEL: 08-34 03 05. E-POST: GTT@INFORMA.SE<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR FÖRLAGS AB, BOX 4604, 116 91 STHLM. TEL: 08-702 30 90. E-POST: INFO@GTT.SE<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– EXKL MOMS LÖSNUMMER: 48:– EXKL MOMS<br />

TRYCK: INEKO AB, STOCKHOLM<br />

FÖR INNEHÅLL OCH ÅSIKTER I SIGNERADE ARTIKLAR SVARAR FÖRFATTAREN. DE BEHÖVER ALLTSÅ INTE GE UTTRYCK FÖR UPPFATTNINGAR SOM DELAS AV<br />

REDAKTIONEN ELLER GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION.<br />

FÖRLAG: GBR FÖRLAGS AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

MEDLEM I SVERIGES TIDSKRIFTER UPPLAGAN TS-KONTROLLERAD ISSN 0345-3979


SCHÖNOX BALTERRA ® för alla väder<br />

Keramik på<br />

balkong och terrass<br />

| SCHÖNOX BALTERRA<br />

En självdränerande konstruktion<br />

I Let’s stick together I<br />

för balkonger och terrasser som håller i alla väder |<br />

Keramikbelagda terrasser och balkonger i Sverige har<br />

det tufft. Fyra årstider med en hel del regn och snö, men<br />

också med stora temperaturväxlingar – en rejäl utmaning<br />

för varje konstruktion som ska hålla plattorna på plats.<br />

Boven i dramat heter framför allt vatten. Inträngande<br />

vatten som soliga dagar blir <strong>till</strong> ånga med flammiga och<br />

missfärgade fogar som resultat. Vatten som fryser <strong>till</strong> is<br />

med frostsprängning och bristande vidhäftning som följd.<br />

Därför har vi tagit fram SCHÖNOX Balterra, ett unikt<br />

konstruktionssystem som tack vare sin självdränerande<br />

förmåga gör att så lite vatten som möjligt stannar kvar<br />

i konstruktionen. Det ökar hållbarheten högst väsentligt.<br />

Liksom ditt goda rykte som plattsättare. Mer utförlig<br />

information om SCHÖNOX Balterra hittar du både på<br />

vår hemsida och i vår folder som finns ute hos våra<br />

återförsäljare.<br />

| Let´s stick together | www.schonox.se |<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


BUTIKEN<br />

är en<br />

MARKNADS-<br />

PLATS<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

– inte bara en lokal där man säljer<br />

varor, säger Magnus Berthling,<br />

MB Affärsutveckling.<br />

Magnus Berthling är välkänd konsult<br />

inom området affärs- och butiksutveckling<br />

med många års erfarenhet<br />

från detaljhandel. Där har<br />

han arbetat med att ta fram koncept<br />

och lösningar för butikskedjor<br />

och enskilda aktörer.<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har diskuterat<br />

golv butiker med honom för att få<br />

lite synpunkter och tips om vad<br />

man kan göra för att öka en butiks<br />

attraktionskraft gentemot kunderna.<br />

KUNDEN FÖRÄNDRAS<br />

– En av de viktigaste kunskaperna<br />

att ha i bakhuvudet är att kunderna<br />

förändras, säger Magnus. Det<br />

som stämde för ett antal år sedan<br />

stämmer inte idag. Både kunden<br />

och omgivningen är annorlunda<br />

idag jämfört med för några år sedan.<br />

Hur mycket vill kunden göra<br />

själv kontra hur ”bekväm” är<br />

kunden. Vissa älskar att spika,<br />

hamra och fixa. Andra vill ha allting<br />

fixat, färdigt och inmonterat.<br />

Det gäller att ha en beredskap för<br />

detta och inte ”göra som man alltid<br />

gjort”.<br />

ÄVEN SORTIMENTET<br />

Som Magnus påpekar förändras<br />

kunden och hans önskemål över<br />

tid. Vid samtal med butiker som<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> gjort visar det sig att<br />

ROT-avdraget inneburit en förändring<br />

i butikernas produktmix.<br />

Kunden lyxar ofta <strong>till</strong> det lite<br />

grand med materialen – <strong>till</strong> exempel<br />

dyrare och finare kakel – när<br />

totalpriset minskar. Han anser sig<br />

ha råd med mer och därmed ökar<br />

också lönsamheten för butiken.<br />

SKILDA GRUPPER AV KUNDER<br />

I många fall har ju golvbutikerna<br />

två skilda grupper av kunder. Dels<br />

golvläggarna som kommer in tidigt<br />

på morgonen – business to<br />

business – och dels konsumenter<br />

som kommer in betydligt senare<br />

på dagen. Vilket kan leda <strong>till</strong> bemanningsproblem<br />

men är något<br />

som knappast går att undvika.<br />

– Vill man spela på båda planhalvorna<br />

måste man ta konsekvens<br />

erna, påpekar Magnus.<br />

VAR LIGGER<br />

DEN OPTIMALA BUTIKEN?<br />

– Det är någonting som varierar<br />

väldigt kraftigt med hur stort samhället<br />

eller staden är, säger Magnus.<br />

Men det blir ju faktiskt vanligare<br />

att folk inte har bil och då<br />

kanske inte placeringen längst ut i<br />

industriområdet är den bästa längre<br />

när man riktar sig <strong>till</strong> konsumenter?<br />

– Fast å andra sidan är hyrorna dyr–<br />

are ju längre in i stadskärnan man<br />

kommer?<br />

– Helt klart, säger Magnus,<br />

men det kan lösas med en mindre<br />

butik i city med ett närlager och<br />

sedan ett större leveranslager längre<br />

ut i periferin. Konsumenten är<br />

oftast inte intresserad av att enbart<br />

gå ut genom dörren med brädorna<br />

under armen utan vill ha råd och<br />

tips om hur och vad han kan göra.<br />

Och sedan få det levererat hem.<br />

Kanske med läggningen inkluderad.<br />

MARKNADSPLATS<br />

Magnus ser butiken som en marknadsplats<br />

där man inte bara säljer<br />

fysiska varor utan även som ett<br />

torg där man ska kunna knyta<br />

ihop olika tjänster och produkter.<br />

Det gäller att länka ihop proffsen<br />

med dem som behöver tjänsterna.<br />

Om butiken har en egen entreprenadverksamhet<br />

är det ju inte<br />

något problem. I annat fall kan<br />

man bilda nätverk för att <strong>till</strong>föra<br />

kompetensen.<br />

– Det går även att bilda nätverk<br />

med företag som bedriver e-<br />

handel, påpekar Magnus. Se <strong>till</strong> att<br />

varorna levereras <strong>till</strong> butiken och<br />

att proffsen där sedan sköter monteringen.<br />

Det gäller att hitta nya<br />

› OVAN: MAGNUS<br />

BERTHLING<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 3


› OVAN: DET BLIR ALLT<br />

VIKTIGARE att kunna<br />

exponera färdiga lösningar<br />

och ha instruktiva<br />

hjälpmedel, säger<br />

Magnus Berthling.<br />

› TILL HÖGER: Flatskärmar<br />

är numera ett<br />

vanligt <strong>till</strong>behör i<br />

showrooms, för att<br />

kunna visa alternativ<br />

och möjligheter med<br />

golvprodukterna.<br />

lösningar och kopplingar. Prova<br />

det som inte provats tidigare.<br />

KONKURRENSEN<br />

FRÅN BYGGVARUHUSEN<br />

– Bauhaus, Hornbach, K-Rauta med<br />

fl era. Hur ska man betrakta dem och<br />

hur ska golvbutiken ”hantera” dem?<br />

– Det är bara att inse att många<br />

kunder blir allt skickligare. Det är<br />

lite Timell över dem. Så ”gör-detsjälv-sidan”<br />

utveck las och där får<br />

man väl finna sig i att de går <strong>till</strong><br />

byggvaruhusen och köper billigt.<br />

Och sedan kommer in i golvbutiken<br />

för att köpa lite specialprylar.<br />

Men det är en kundgrupp som det<br />

inte lönar sig att fokusera på.<br />

– Man måste inse att man inte<br />

kan fånga alla kunder, påpekar<br />

Magnus. Många kunder har blivit<br />

skickligare och dessutom har golvmaterialen<br />

blivit lättare att lägga.<br />

Försäljningen av plattor ökar<br />

kraftigt vilket gör produkterna lättare<br />

att hantera. Med hjälp av klickfogning<br />

har själva läggningen kraftigt<br />

underlättats för träbaserade<br />

pro dukter. Det där med att själv<br />

bära hem och lägga in en fyrametersrulle<br />

av plast eller textil är inte<br />

så vanligt längre.<br />

Detta gäller förstås enbart sådana<br />

områden som inte kräver<br />

auk toriserade utföranden som våtrum<br />

och liknande. Där säljer entreprenören<br />

både kompetens och<br />

garanti. Ett auktoriserat jobb är<br />

ofta en förutsättning för att försäkringarna<br />

ska gälla. Försäkringsbolagen<br />

har här varit drivande för att<br />

undvika framtida vattenskador.<br />

INTERAKTIVA LÖSNINGAR<br />

– För att kunna erbjuda kunden<br />

bra alternativ tror jag det blir allt<br />

viktigare att kunna exponera färdiga<br />

lösningar och ha instruktiva<br />

hjälpmedel, säger Magnus. Där<br />

finns ju också diskussionen om<br />

vad golven är. Är det en byggprodukt<br />

eller en inredningsdetalj?<br />

Och där har ju utvecklingen gått<br />

mot det senare. Till golvbutiken<br />

kommer kunden för att köpa och<br />

låta sig övertygas om hur en färdig<br />

lösning ska se ut. Det finns redan<br />

idag olika typer av dataprogram<br />

där man kan simulera hur ett rum<br />

kan se ut med färdiga och inlagda<br />

ytskikt. Man kan lägga färg på<br />

väggar och tak och få en totalbild.<br />

Men, detta gäller bara för en<br />

leverantör och hans produkter.<br />

Det ideala vore att kunna lägga in<br />

valfri leverantör i systemet så att<br />

kunden verkligen kan jämföra intrycken<br />

mot varandra.<br />

– Jag förstår mycket väl att<br />

det inte ligger i leverantörens intresse<br />

att åstadkomma ett sådant<br />

system eftersom han vill låsa fast<br />

kunden <strong>till</strong> sina produkter, säger<br />

Magnus. Men det kanske skulle<br />

kunna vara ett branschintresse att<br />

ta fram märkesneutrala lösningar?<br />

Kanske något som branschorganisationen<br />

kan ställa sig bakom?<br />

■<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


ingång<br />

TARKETT<br />

TRÄGOLV<br />

GENUINT<br />

HANTVERK<br />

SEDAN<br />

1886<br />

Svensk hantverkstradition<br />

med gedigen känsla och<br />

funktionalitet ger vackra<br />

och tåliga trägolv för både<br />

hem och offentlig miljö.<br />

Hela 94% av de svenskar<br />

som planerar att köpa nytt<br />

golv inom det närmaste året<br />

känner <strong>till</strong> Tarkett, visar<br />

en nyligen gjord undersökning.<br />

Detta gör oss <strong>till</strong> det i<br />

särklass mest kända golvvarumärket<br />

– vilket är bra<br />

att veta när du väljer golv<br />

att visa upp i din butik!<br />

Läs mer om<br />

Tarketts trägolv<br />

och se 2-locks<br />

läggningsfilm i<br />

din Smartphone<br />

Epoque Ek Am Antik Vit Borstad<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 5


Vilka är golvbutikernas<br />

STÖRSTA UTMANINGAR?<br />

Vi har frågat några butiksansvariga<br />

vad som är deras största utmaningar,<br />

vilka problem som finns, hur de<br />

upplever konkurrenssituationen och<br />

hur den växande e-handeln påverkar<br />

dem.<br />

› OVAN TILL HÖGER:<br />

Foto från AC <strong>Golv</strong> &<br />

Plattsättnings butik<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› NEDAN: Foto från<br />

Linoleumkompaniets<br />

butik<br />

MAGNUS NILSSON,<br />

AC GOLV & PLATTSÄTTNING, UMEÅ<br />

"Det är jätteroligt att ha butik, det skulle fattas något om vi inte<br />

hade det. Den största utmaningen är att långsiktigt lyckas behålla<br />

kund er nas uppskattning av den fysiska butiken, att de<br />

fortsätter att uppskatta att man visar saker och att de har möjlighet<br />

att känna och klämma.<br />

Några problem har vi egent ligen inte idag. Tidigare var det<br />

lite problematiskt med öppettiderna, vi kände att vi var tvungna<br />

att öka dem hela tiden men det har vi inte känt de senaste<br />

åren. Vi har öppet måndag−fredag 11.00−17.00 och lördag<br />

11.00−14.00 och det funge rar bra. Fast jag önskar att butiken<br />

skulle vara så lönsam att vi kunde anställa fler.<br />

I dagsläget känner vi inte av någon konkurrens från näthandeln.<br />

Någon gång har jag hört att en kund letat på nätet<br />

och beställt direkt – och blivit missnöjd efteråt.<br />

Marknadsföringen är en spän nande del av arbetet. Man<br />

vet aldrig vad en annons får för effekt, ibland kan den bli mycket<br />

större än man tror och ibland mindre.<br />

Vi är inte anslutna <strong>till</strong> någon kedja, det behöver man inte<br />

vara."<br />

GÖRAN GRANQUIST,<br />

GOLV-TEAM, HUSKVARNA<br />

"Man måste satsa på servicen<br />

och på kvaliteten för att kunna<br />

konkurrera med de stora kedjorna.<br />

Det kan ibland vara svårt<br />

att förklara skillnaden mellan<br />

golv och golv för kunderna men<br />

vi får försöka, vi kan ju inte sälja<br />

Kährs och Tarkett <strong>till</strong> det pris de<br />

säljer parkett på Byggmax.<br />

Vi upplever egentligen inga<br />

problem. Det är bra att ha butik,<br />

den fungerar som ett ansikte<br />

utåt och drar in entreprenader.<br />

Vi har inga planer på att<br />

själva satsa på e-handel och vi<br />

märker heller inte någon konkurrens<br />

från näthandeln."<br />

Bild från butiken finns på sid 8.<br />

JOHAN SÖRBOM,<br />

LINOLEUMKOMPANIET, STOCKHOLM<br />

"Vi jobbar bara med golv, så vi är specialiserade inom en smal<br />

nisch och har inga marginalförstärkare som de som <strong>till</strong> exempel<br />

säljer färg och tapeter. Vi är ganska ensamma om det konceptet.<br />

Det fungerar bra för oss, i år har vi haft butiken här, på samma<br />

adress, i 75 år.<br />

Just det här att vi funnits på samma plats så länge är starkt<br />

bidragande <strong>till</strong> vårt framgångskoncept. Människor minns att här<br />

finns en golvbutik och det kommer in kunder som har föräldrar<br />

som har handlat golv här. Så traditionen är värdefull för oss.<br />

Prismässig konkurrens märker vi från alla håll, men det har vi<br />

valt att inte bry oss om. Kommer det in en kund och tittar och vi<br />

märker att han tänker handla någon annanstans, så får han samma<br />

service. Kanske får vi sälja <strong>till</strong> honom nästa gång.<br />

Några problem kan jag inte säga att vi upplever. Vi har gott<br />

stöd från de leverantörer vi valt att samarbeta med och de har god<br />

för ståelse för vår specifika verksamhet.<br />

E-handel har vi inga planer på att intressera oss för."<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


För normalkunden är<br />

SERVICE<br />

viktigare än<br />

PRIS<br />

Ingemar Ekberg, Signex<br />

Aca demy, arbetar med<br />

utbildning och konsultuppdrag<br />

inom fack- och<br />

detaljhandel. Bland<br />

Signex kund er finns<br />

bland annat <strong>Golv</strong>kedjan.<br />

Ingemar har hjälpt<br />

många företag att finna<br />

vägar <strong>till</strong> mer effektiv<br />

försäljning, bättre kundvård<br />

och bättre servicetänk<br />

ande. Vi har talat<br />

med honom om service –<br />

hur viktigt det är och vad<br />

det egentligen innebär.<br />

− Många talar om service men väldigt<br />

få kan säga vad service egentligen<br />

är, konstaterar Ingemar Ekberg.<br />

Frågar man konsumenter<br />

sva rar de i 80 procent av fallen att<br />

det är något som har med mötet<br />

mellan personer att göra.<br />

”BRISTANDE SERVICE<br />

UPPSTÅR OMEDVETET”<br />

Ingemar delar upp upplevelsen av<br />

service i tre nivåer:<br />

• bristande service,<br />

• förväntad service och<br />

• bra service.<br />

Bristande service uppstår oftast<br />

omedvetet. När jag står där i min<br />

butik är det inte ett medvetet val<br />

att jag glömmer att se kunden som<br />

kommer in. Jag är kanske <strong>till</strong> och<br />

med lite rädd att vara för framfusig.<br />

Förväntad service betyder att kunden<br />

får svar på sina frågor, men<br />

utan att jag visar något större engagemang.<br />

Besöket i butiken väcker<br />

inga känslor hos kunden, varken<br />

av positiv eller negativ art.<br />

Den som får bra service däremot,<br />

upplever tydligt att han möter<br />

en människa som vill göra sitt<br />

bästa, som ser och lyssnar på kunden<br />

och anstränger sig att försöka<br />

lösa hans problem.<br />

− I de flesta fall blir det då riktigt,<br />

riktigt bra, kommenterar Ingemar.<br />

MÅSTE KUNNA HA<br />

SYNPUNKTER PÅ VARANDRA<br />

− För att kunna konkurrera med<br />

service måste vi verkligen vilja ge<br />

service, fortsätter han. Så motivationen<br />

är oerhört viktig, det vill<br />

säga hur man betraktar sitt jobb. I<br />

en butik finns nästan alltid olika<br />

synsätt bland personalen. En del<br />

vill ge service, en del gör bara det<br />

de måste. Det gäller att arbeta<br />

med saken och försöka införa rätt<br />

synsätt.<br />

− Och hur gör man det?<br />

− Det som kännetecknar en<br />

bra butik är att det är OK att ha<br />

synpunkter på varandras prestationer<br />

och säljinsatser. Att man<br />

tittar på och lyssnar på varandra.<br />

Då stimuleras man att anstränga<br />

sig, och lär sig.<br />

KUNDEN VILL BLI SEDD<br />

− Hur viktigt är det med bra service,<br />

jämfört med andra faktorer?<br />

− Det finns fler konkurrensmedel,<br />

som sortiment och pris.<br />

Men den överväldigande delen av<br />

› VI BEHÖVER BLI<br />

BÄTTRE på att ställa<br />

frågor och analysera<br />

kundens behov, tycker<br />

Ingemar Ekberg,<br />

Signex Academy.<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 7


kunderna tycker att det är servicen<br />

som är viktigast. Hur många<br />

gånger har inte både du och jag<br />

vänt på klacken när vi mött en<br />

ointresserad säljare, även om varorna<br />

i butiken i sig var attraktiva.<br />

Fast det är sällan kunden klagar på<br />

dålig service. Ändå har de flesta<br />

människor väldigt mycket synpunkter<br />

på hur det är att vara<br />

kund och hur man vill bli bemött.<br />

Som kund vill man bli sedd.<br />

SÄLJAREN MÅSTE VÅGA<br />

VARA RÅDGIVARE<br />

− Har du några speciella råd <strong>till</strong> den<br />

som arbetar i en golvbutik?<br />

− I fackhandeln måste säljaren<br />

förstå att han eller hon har två<br />

roller. Här räcker det inte att vara<br />

trevlig och tjänstvillig. Man måste<br />

vara en bra rådgivare också. Det<br />

är branschkunskaperna som ger<br />

en konkurrensfördel mot byggvaruhandeln.<br />

Men ofta är vi lite<br />

för rädda för att använda oss av<br />

det, rädda för att styra kunden.<br />

Det ska vi inte vara men vi behöver<br />

bli bättre på att ställa frågor,<br />

att analysera behovet.<br />

”NOTORISKA PRISJÄGARE<br />

KAN MAN STRUNTA I”<br />

− Hur hanterar man kunder som<br />

går och tittar i en butik och sedan<br />

handlar billigt på nätet?<br />

− Den frågan har kommit upp<br />

med jämna mellanrum de sen aste<br />

20 åren och den typen av kunder<br />

finns inom alla branscher. Men det<br />

är en relativt liten grupp som är<br />

notoriska prisjägare. Och det är<br />

inte de kund erna vi ska inrikta oss<br />

på, man kan inte satsa på alla<br />

kund grupper och de här kan aldrig<br />

bli fackhandelns huvudkunder.<br />

Vi behöver inte hålla på och<br />

konkurrera med lågpris.<br />

− Så finns det en lika stor<br />

grupp åt andra hållet som är beredda<br />

att betala för att få allt klart,<br />

”nyckelfärdigt” och slippa engagera<br />

sig, fortsätter Ingemar. De<br />

kunderna är betydligt mer intressanta.<br />

VAD KUNDEN SER<br />

STYR FÖRVÄNTNINGARNA<br />

− Hur stor roll spelar det hur det ser<br />

ut i butiken?<br />

− Det är otroligt viktigt. När<br />

kunden närmar sig en butik registrerar<br />

han omedvetet kvaliteten<br />

på skyltar, om det ligger skräp på<br />

golvet, om gamla klisterlappar sitter<br />

kvar och så vidare. Allt det här<br />

styr förväntningarna på butiken.<br />

Ett fel många gör är att lägga fram<br />

billighetserbjudanden omedelbart<br />

innanför dörren. Det signalerar att<br />

det är en billighetsbutik. Här finns<br />

det anledning att lära sig av IKEA<br />

som är mästare på att gömma undan<br />

sin fyndhörna i den mest o<strong>till</strong>gängliga<br />

delen av varuhuset. Kunder<br />

som letar fynd hittar dit ändå.<br />

− I många branscher är de<br />

oerhört duktiga på butiksupplägg<br />

och skyltning, <strong>till</strong> exempel inom<br />

dagligvaruhandeln, säger Ingemar.<br />

Den som driver butik borde avsätta<br />

en dag i månaden <strong>till</strong> att studera<br />

sådana butiker och hur de gör<br />

för att kunden ska se de produkter<br />

man vill att han ska se. Man<br />

får inte sitta fast i att vi är så grymt<br />

speciella – som kund fungerar man<br />

likadant oavsett vad det är man<br />

köper.<br />

− Men det viktigaste av allt för<br />

den som arbetar i butik är att göra<br />

sig <strong>till</strong>gänglig. Att engagera sig och<br />

ställa frågor. Här finns det generellt<br />

stora brister inom hela fackoch<br />

detaljhandeln − och för golvbutiker<br />

en stor förbätt rings potential,<br />

avslutar Ingemar. ■<br />

› HUR DET SER UT I<br />

BUTIKEN styr kundens<br />

förväntningar. Här en<br />

välordnad butik utan<br />

något som stör helhetsintrycket.<br />

<strong>Golv</strong>-<br />

Teams butik i Huskvarna.<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


BBM <strong>Golv</strong> & Bad fick<br />

PRIS FÖR BUTIKEN<br />

Inom <strong>Golv</strong>kedjan utser man varje år Årets <strong>Golv</strong>kedjebutik.<br />

Utmärkelsen går <strong>till</strong> den butik som har bäst<br />

helhets resultat, både fina omdömen från anlitade<br />

"mystery shoppers"* och god lönsamhet. Hösten 2012<br />

fick BBM <strong>Golv</strong> & Bad i Växjö det här priset.<br />

− Bland de 25 butikerna inom <strong>Golv</strong>kedjan<br />

tog ni alltså förstaplatsen. Vad<br />

är hemligheten?<br />

Vi ställer den frågan <strong>till</strong> Lotta<br />

Dacke som är ansvarig för Årets<br />

<strong>Golv</strong>kedjebutik och delägare i BBM<br />

<strong>Golv</strong> & Bad.<br />

− Vi har en tanke med butiken,<br />

svarar hon. Kvalitet och kunskap<br />

är viktigt, att ha duktig personal<br />

som klarar att ge kunderna råd.<br />

Rätt mix av produkter är också<br />

viktigt men kanske viktigast av<br />

allt är att vi som jobbar i butiken<br />

tycker det är roligt.<br />

› BILDEN TILL VÄNSTER:<br />

LOTTA DACKE är den<br />

som senast fick ta<br />

emot priset Årets<br />

<strong>Golv</strong>kedjebutik. Det<br />

innebär att hon är<br />

ansvarig för en butik<br />

som fungerar väl på<br />

alla sätt, den har fått<br />

höga betyg av <strong>Golv</strong>kedjans<br />

mystery shoppers<br />

och den har god<br />

lönsamhet.<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› BILDERNA LÄNGST<br />

NER kommer från<br />

BBM <strong>Golv</strong> & Bads<br />

butik.<br />

MÅSTE HA HÖGT I TAK<br />

− Vi har jobbat länge här allihop,<br />

fortsätter Lotta, vi är ett bra team.<br />

Man måste kunna tala med varandra,<br />

kunna säga om det är något<br />

man vill ändra på, både <strong>till</strong> chefen<br />

och <strong>till</strong> andra medarbetare. Och<br />

det kan vi.<br />

RÖD MATTA OCH BLOMMOR<br />

FIXAR STÄMNINGEN<br />

I butiken gör man allt för att kunden<br />

ska känna sig välkommen.<br />

Det första intrycket kunden får är<br />

den röda matta som alltid ligger<br />

utanför dörren.<br />

− Vi får någon kommentar<br />

om den varje vecka, berättar Lotta,<br />

alltid positiva.<br />

Ett annat exempel på hur man<br />

gör den här butiken inbjudande<br />

är att man ofta ser <strong>till</strong> att ha lite<br />

blommor på disken. Men det viktigaste<br />

är stämningen i butiken.<br />

− Stämningen sitter i väggarna,<br />

säger Lotta, och det känner<br />

kunden. Att vi allihop trivs och<br />

har kul. ■<br />

* Signex Academy har<br />

haft uppdraget att<br />

agera mystery shoppers<br />

åt <strong>Golv</strong>kedjan,<br />

det vill säga besöka<br />

butiker i hemlighet,<br />

agera kund och helt<br />

enkelt betygsätta<br />

butiken och personalen<br />

där utifrån ett antal<br />

fastställda kriterier.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 9


To protect and preserve…<br />

Kvalitet & Kompetens<br />

Silanex AB är marknadsledande sedan 1996 med sin erfarenhet och kompetens gällande fukt och emissionsproblem<br />

i kombination med olika golvbeläggningar. Vi har kompletta lösningar för att förhindra dessa<br />

typer av skador.<br />

Våra Florosil-system skyddar mot fukt, alkali och emissioner och har använts i både ROT-objekt och nyproduktion<br />

på mer än 700 000 m 2 .<br />

Florosil och Florosil TS är baserade på olika högkvalitativa lösningsmedelsfria silaner och kiselföreningar.<br />

<strong>Golv</strong>konstruktionen t.ex. vilket spackel och golvbeläggning man ska använda, avgör valet av produkt.<br />

Vi samarbetar med Evonik AG, ett av världens största kemiföretag samt med alla ledande leverantörer i<br />

golvbranschen. Auktoriserade entreprenörer garanterar högsta kvalitet vid utförandet.<br />

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.<br />

Dina problem–vår uppgift.<br />

www.silanex.se<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong><br />

08-449 73 57 | info@silanex.se<br />

Florosil ®<br />

Florosil ® TS<br />

Florosil ® TS Colour


E-HANDEL<br />

– ett komplement<br />

eller en nödvändighet?<br />

Hur har e-handeln spridit sig inom golvbranschen? Och hur ser<br />

förhållandena ut jämfört med i andra branscher? <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har<br />

tittat närmare på frågan.<br />

Den svenska e-handeln – det vill<br />

säga beställningar av varor via nätet<br />

– fortsätter att utvecklas starkt<br />

enligt Postens e-barometer. Under<br />

2012 ökade den med 14 procent<br />

jämfört med föregående år, och<br />

omsatte 31 miljarder kronor. Enligt<br />

Posten är en förklaring <strong>till</strong> den<br />

mycket kraftiga ökningen att allt<br />

fler konsumenter känner sig trygga<br />

med att handla varor på nätet.<br />

STOR ÖKNING VÄNTAS<br />

År 2025 kommer e-handeln att<br />

omsätta 105 miljarder kronor med<br />

en ökning på fem procent årligen.<br />

Detta enligt Carina R Nilsson, se-<br />

niorkonsult vid WSP Analys &<br />

Prognos i ett uttalande i Intelligent<br />

Logistik.<br />

– Enligt våra prognoser kommer<br />

e-handeln för sällanköpsvaror<br />

att uppgå <strong>till</strong> 25 procent av sällanköpsvaruhandelns<br />

hela omsättning<br />

år 2025. Dagligvaror uppskattas<br />

omsätta 16 miljarder 2025,<br />

och utgöra fem procent av dagligvaruhandelns<br />

omsättning. Idag är<br />

den mindre än en procent.<br />

NYA MÖNSTER<br />

Men varorna ska levereras också.<br />

Och det har inneburit en hel del<br />

förändringar i transportmönster<br />

och transportvägar. En konsekvens<br />

är att godstransporterna kommer<br />

att öka i stadskärnor och bostadsområden.<br />

Enligt prognoser från<br />

WSP kommer inte hemleveranserna<br />

att öka men e-handeln via<br />

ombud och utlämningsställen antas<br />

öka med 107 procent gentemot<br />

traditionell handel.<br />

Vidare så är e-handeln störst i<br />

storstäder trots att där finns ett<br />

större utbud av fysiska butiker.<br />

Ett mönster som skiljer sig lite från<br />

den befintliga handeln per postorder.<br />

Den handeln är störst i kranskommunerna<br />

runt de större städerna.<br />

› ENLIGT PROGNOS-<br />

ERNA kommer e-<br />

handeln för sällanköpsvaror<br />

att uppgå<br />

<strong>till</strong> 25 procent av hela<br />

omsättningen 2025.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 11


› DET FINNS IDAG ETT<br />

ANTAL STORA AKTÖ-<br />

RER inom golvbranschen<br />

som enbart<br />

ägnar sig åt nätförsäljning,<br />

bland annat<br />

bjoorn.se.<br />

MER TRANSPORTER<br />

Resor och transporter förändras<br />

också. Vi besöker en butik för att<br />

se på varan i verkligheten men beställer<br />

den sedan på nätet. En utveckling<br />

som <strong>till</strong> exempel fotoaffär<br />

erna redan råkat ut för. Kunden<br />

får alternativen ordentligt genomgångna<br />

i butiken och sedan<br />

när han bestämt sig går han hem<br />

och sätter sig vid datorn och köper<br />

den produkt han vill ha.<br />

Även om en del av näthandeln<br />

hoppar över grossistledet och går<br />

direkt <strong>till</strong> konsumenten, så finns i<br />

alla fall leden med butik och grossist<br />

kvar. Med e-handel blir försäljningskanalerna<br />

fler och begagnatmarknaden<br />

växer, men ändå<br />

tyder inte undersökningen på att<br />

e-handeln skulle slå ut traditionella<br />

butiker i någon större omfattning.<br />

Dock blir transportarbetet<br />

inom staden betydligt större<br />

med e-handel. Transporterna blir<br />

mer direktstyrda, men samtidigt<br />

mer frek venta.<br />

BEHÖVER INTE ÅTGÄRDAS<br />

Enkla produkter som är färdiga<br />

och inte behöver åtgärdas är utmärkta<br />

för e-handel. <strong>Golv</strong> är dock<br />

en mer komplicerad produkt som<br />

man måste åtgärda. <strong>Golv</strong>et måste<br />

kanske skäras <strong>till</strong>, limmas ner eller<br />

vikas upp. Det behövs folie under<br />

ifall golvet läggs flytande. Ett antal<br />

moment där saker och ting kan<br />

gå fel ifall man inte ser sig för och<br />

vet vad man ska göra och hur man<br />

gör det. Moment som man kanske<br />

behöver hjälp med i någon<br />

form av paket. Något som bara<br />

den fullständiga golvbutiken kan<br />

göra.<br />

Enligt Posten är nya branscher<br />

inom e-handel bland annat heminredning<br />

och möbler, vars försäljning<br />

ökade med 14 procent<br />

under det gångna kvartalet. Men<br />

även här är det fråga om färdiga<br />

produkter som det också bara är<br />

att ta hand om rakt av i bostaden.<br />

LEVERANTÖRERNAS SYN<br />

– Vi har haft lite funderingar och<br />

diskuterat det inom koncernen,<br />

säger Erik Dammert, Amtico. Men<br />

längre än så har vi inte kommit.<br />

Det eventuella systemet måste ju<br />

fungera inom hela koncernen.<br />

Sen ser vi ju också problemet med<br />

att sätta en korrekt prisbild. Vi får<br />

inte störa eller irritera våra återförsäljare.<br />

Så det kommer kanske<br />

men just nu finns det inga konkreta<br />

planer.<br />

– Textilgolv passar inte för e-<br />

handel, säger Lars Åhnebrink, Egetaepper.<br />

Det är en produkt som du<br />

måste känna på och hålla i handen<br />

för att kunna bilda dig en<br />

uppfattning vad gäller kvalitet och<br />

komfort. Och det kan du inte göra<br />

via nätet. Så vi har inga planer på<br />

att börja med något sådant. Skärmbilden<br />

ger inte <strong>till</strong>räcklig rättvisa<br />

åt våra produkter.<br />

– Som grossist sysslar vi inte<br />

med e-handel, säger Per Strömqvist,<br />

Svegab i Växjö. Det passar<br />

inte oss och vårt upplägg. Däremot<br />

lagerför vi åt e-handelsföretag.<br />

Det är en annan sak. Där har<br />

vi rutiner och upplägg som går att<br />

använda. Det passar oss.<br />

TREVANDE BÖRJAN<br />

Många entreprenörer har idag en<br />

del e-handel via sina hemsidor<br />

men det är ingen stor sak. Det ger<br />

lite känslan av att "man ska nog".<br />

Däremot finns det några stora som<br />

bjoorn.se och byggahemma.se som<br />

enbart ägnar sig åt nätförsäljning<br />

och som idag har relativt stora omsättningsvolymer.<br />

Men det är inte<br />

direkt fråga om lågprisförsäljning<br />

utan de håller en – enligt andra på<br />

marknaden – vettig prisbild.<br />

Som en mindre golvleverantör<br />

lite lätt generat konstaterade<br />

när vi talade med honom:<br />

– Jo det står på våra broschyrer att<br />

vi sysslar med e-handel. Fast vi har<br />

inte börjat än. Men vi måste väl.<br />

Och – som en annan mindre<br />

leverantör uttryckte det – vad är<br />

egentligen e-handel om inte en ny<br />

och intelligentare variant av postorder?<br />

Och trots Ellos-katalogen så<br />

överlever modebutikerna i städerna.<br />

■<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


SOFT MAPLE SU5W3009<br />

LIMED OAK SU5W3008<br />

LIGHT OAK SU5W3007<br />

FRENCH GREY OAK SU5W3001<br />

IRISH OAK SU5W3006<br />

CHERRY SU5W3002<br />

ENGLISH WALNUT SU5W3003<br />

CASK OAK SU5W3004<br />

FRENCH GREY OAK SU5W3001<br />

AMERICAN WALNUT SU5W3005<br />

STILFULLA GOLV MED BARA ETT KLICK<br />

Spacia Click är den första golvserien från Amtico med limfritt och tidsbesparande ”Click”system<br />

som enkelt läggs på Amtico International Underlay.<br />

Spacia Click kollektionen innehåller nio trägolvsdesigner som passar alla utrymmen. Från vackra<br />

Soft Maple <strong>till</strong> rustikt varma Cherry och kraftiga Cask Oak. Dessa autentiska och naturliga designer<br />

omfattas även av Spacias 10-års kommersiella garanti.<br />

AMTICO INTERNATIONAL AB<br />

NORGEGATAN 1<br />

S-164 32 KISTA<br />

+46 (0) 8 584 233 24<br />

INFO@AMTICO.SE<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 13


MÖBELMÄSSAN<br />

– golvbranschens största<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FOTO:<br />

Thomas Åkerblad<br />

där ej annat anges<br />

GOLV- OCH<br />

YTSKIKTS-<br />

UTSTÄLLARE<br />

Alp Carpets<br />

Amtico<br />

Aprobo<br />

Ardbo<br />

Bargi<br />

Carpet Concept/<br />

Dahl Agenturer<br />

CC Höganäs Byggkeramik<br />

Centro Kakel<br />

Dahl agenturer<br />

Danfloor<br />

Dansk Wilton<br />

Desso<br />

Desyt<br />

Duri<br />

Döllken<br />

Egetaepper<br />

Englundgruppen<br />

Ernst P<br />

FalckDesign<br />

Forbo<br />

Fraster<br />

HC Taepper<br />

Horredsmattan<br />

Interface<br />

Jafo<br />

Kakelspecialisten<br />

Kasthall<br />

Kevin Carpets<br />

Konradssons Kakel<br />

Kährs<br />

Limited Edition<br />

Mohawk<br />

Mosa<br />

Mosaic Sweden<br />

North Carpet<br />

NTK<br />

Ogeborg<br />

Polytuft<br />

Rezas Oriental<br />

& Modern Rugs<br />

Rug Solid<br />

På årets Möbelmässa 5−9 februari – eller Stockholm Furniture & Light<br />

Fair som är dess offi ciella namn – var det återigen nytt branschrekord med<br />

40 utställande golvföretag. Dessutom fullt med golvaktiviteter på stan riktade<br />

mot besökande arkitekter.<br />

I området Stockholm Design Center<br />

mitt på Söder finns många showrooms<br />

för golv som Kährs, Egetaepper,<br />

Interface och Ogeborg och<br />

här var det full rulle under veckan<br />

både på dag- och kvällstid. Men<br />

inte bara där utan även på Studio<br />

B3 där Tarkett hade stormingel<br />

och hos Dahl Agenturer – båda<br />

nära Centralstationen. Så arki tekterna<br />

kunde gå som törstiga kameler<br />

mellan oaserna. Men störst showroom<br />

är förstås själva Möbelmässan.<br />

EFFEKTIVT ARBETSSÄTT<br />

Från flera utställare hördes kommentaren<br />

att arkitekterna nu ofta<br />

besöker mässan <strong>till</strong>sammans med<br />

sina beställare för att de gemensamt<br />

ska kunna se på olika alternativ.<br />

”På så sätt kan man på en<br />

timme se fyra−fem alternativ och<br />

jämföra och diskutera dem med<br />

beställaren – det är ett mycket effektivt<br />

sätt att arbeta”, var en kommentar<br />

i vimlet.<br />

BRA SIFFROR<br />

TROTS LÅGKONJUNKTUR<br />

Trots den rådande lågkonjunkturen<br />

låg både besökar- och utställarantalet<br />

nästan i nivå med<br />

förra årets. Under branschdagarna<br />

(det vill säga alla dagar utom lördagen<br />

då mässan var öppen för<br />

allmänheten) besöktes mässan av<br />

31 150 personer vilket är strax under<br />

2012 års siffra på 31 793. Antalet<br />

utställare landade på 729<br />

jämfört med förra årets 747. Alltsammans<br />

i fyra välfyllda mässhallar<br />

på 40 000 kvadratmeter.<br />

– Vi är mycket nöjda med årets<br />

mässa. Jag har stor respekt för att<br />

många av våra kundföretag har<br />

haft det tufft och det är glädjande<br />

att så många prioriterar mässan som<br />

försäljningskanal även under en<br />

låg konjunktur. Ännu rolig are är förstås<br />

att många redan har fått bra<br />

utdelning på sitt mässdeltagande,<br />

vi har fått gott om signaler om<br />

ökad framtidstro och en känsla av<br />

att det börjar vända både på hemmiljösidan<br />

och hos de företag som<br />

levererar möbler och belysning <strong>till</strong><br />

offentliga miljöer, säger Cecilia<br />

Nyberg, projektchef för Stockholm<br />

Furniture & Light Fair.<br />

– Det har på många sätt varit<br />

ett utmanande år för branschen,<br />

men vissa segment klarar sig bättre<br />

än andra. Möbler för offentlig miljö<br />

och kontor har gått bra under<br />

2012 och framtiden känns spännande.<br />

Nya sätt att se på hur vi<br />

inreder kontorsmiljöer och skapar<br />

aktivitetsbaserade, yteffektiva och<br />

funktionella arbetsplatser ger många<br />

nya möjligheter, säger Cecilia Ask<br />

Engström, chef för branschutveckling<br />

och ansvarig för möbler på<br />

Trä- och Möbelföretagen.<br />

– Parallellt med Stockholm<br />

Furniture & Light Fair pågår Stockholm<br />

Design Week, med flera designevents<br />

på olika platser i staden,<br />

fortsätter Cecilia. Tanken med att<br />

expandera mässan <strong>till</strong> en hel designvecka<br />

har varit att stärka Stockholm<br />

som Skandinaviens huvudstad<br />

och ett nav för skandinavisk<br />

design, samtidigt som fler besökare<br />

kommer <strong>till</strong> mässan.<br />

GUEST OF HONOUR<br />

Mässan har sedan tio år <strong>till</strong>baka<br />

en hedersgäst och i år blev det den<br />

hyllade japanska designbyrån Nendos<br />

grundare, Oki Sato. Hans gästlounge<br />

på entrétorget (se omslaget)<br />

var utformad för att skapa<br />

illu sionen av snöklädda bergstoppar<br />

som sträcker sig mot skyn.<br />

– Vi har laserskurit över 100<br />

ark i ett skummaterial och förvandlat<br />

dem <strong>till</strong> ett landskap som uttrycker<br />

hur designprocessen startar<br />

och utvecklas, från en enkel idé<br />

<strong>till</strong> ett färdigt uttryck. Det här är<br />

en metod som illustrerar vår designfilosofi,<br />

berättar Oki Sato.<br />

– Det har också varit väldigt<br />

viktigt för oss att minimera utställningens<br />

påverkan på miljön, därför<br />

har vi färdigställt allt material<br />

på plats, för att kunna frakta rekvisitan<br />

så utrymmessnålt som möjligt.<br />

Efter mässan kommer utställningen<br />

dessutom att kunna åter -<br />

vinnas, fortsätter han.<br />

HELLO! – TALKSHOW<br />

OCH UTSTÄLLNING<br />

Längst bort i A-hallen ägde ”En<br />

dynamisk idéutställning om kommunikationens<br />

roll i arbetsplatsens<br />

organisation, idag och imorgon” rum,<br />

omgiven av en mäktig monter skapad<br />

av stjärnarkitekten Gert Wingårdh<br />

och illustratören Kustaa<br />

Saksi. Inredningen förde tankarna<br />

<strong>till</strong> ett kyrkorum, med rader av<br />

höga bord framför ett "altare" där<br />

The Hello Show utspelade sig. Ett<br />

antal designrelaterade ämnen avhandlades<br />

på scenen under mässan.<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


showroom<br />

› HELA DEN DOMLIK-<br />

NANDE STRUKTUREN<br />

runt The Hello Show<br />

bestod av staplar<br />

med pappersark,<br />

som hängde från<br />

taket i en persiennliknande<br />

konstruktion.<br />

Foto från Stockholmsmässan<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 15


› OVAN: MARIA<br />

OLSSON, INTERFACE,<br />

visar den nya kollektionen<br />

av textilplattor<br />

med namnet Urban<br />

Retreat.<br />

› OVAN TILL HÖGER:<br />

FÖR FORBO var den<br />

stora nyheten linoleumkollektionen<br />

The<br />

next generation med<br />

sina 269 färger.<br />

Hela den domliknande strukturen<br />

bestod av staplar med pappersark,<br />

som hängde från taket i en persiennliknande<br />

konstruktion. Det<br />

understa arket i varje stapel bar på<br />

en del av en gigantisk illu stration<br />

som bildade det välvda taket. Bordsskivorna<br />

var i spegellaminat och<br />

balanserade på staplar med A4- ark,<br />

totalt gick det åt 700 000 stycken.<br />

– Jag är fascinerad av arkitektur<br />

och antika takmålningar i tempel<br />

runt om i världen och hur de<br />

har samlat människor för att dela<br />

tankar och idéer. Jag har velat skapa<br />

en liknande estetik blandat med<br />

orientalism, konst, matematik, naturvetenskap<br />

och psykedelia, genom<br />

att skildra kommunikation<br />

som darwinistisk evolution. Ständigt<br />

i rörelse och under utveckling,<br />

likt bakterier och havsdjur<br />

när de en gång kröp upp ur havsdjupen<br />

för miljontals år sedan,<br />

säger Kustaa Saksi, illustratören<br />

bakom verket.<br />

Förberedelser för bygget hade<br />

pågått i månader och själva resandet<br />

av domen var något av ett<br />

Sisyfos arbete.<br />

– Det gäller att allt förarbete<br />

är exakt. 1 120 staplar med sammanlagt<br />

11 000 A3-ark i 44 000 fäst-<br />

punkter monteras över en yta på<br />

200 kvadratmeter som därefter<br />

hissas upp steg för steg, säger<br />

Sanna Gebeyehu, producent. Ibland<br />

undrar man vad man egentligen<br />

gett sig in på, men när resultatet<br />

står färdigt är det alltid värt det!<br />

– Efter mässan skänker vi papperet<br />

<strong>till</strong> hjälporganisationer som<br />

stöttar barn och ungdomar och på<br />

så sätt används det flera gånger<br />

innan det slutligen återvinns och<br />

blir exempelvis tidningspapper eller<br />

wellpapp, säger Ylva Haglund,<br />

Stora Enso, som bidragit med papperet.<br />

FANTASTISK UTVECKLING<br />

För 20 år sedan var det mycket<br />

möbler av tung och mörk typ som<br />

traditionella möbelhandlare visade<br />

på mässan. Idag är denna utställargrupp<br />

nästan helt borta. Nu är det<br />

modern design och inredning som<br />

gäller och arkitekten är i fokus.<br />

Och då platsar golvmaterialen på<br />

ett naturligt sätt. <strong>Golv</strong> är också<br />

inredning!<br />

VARJE ÅR<br />

I vimlet träffade vi arkitekterna Kjell<br />

Hadin och Katalin Fredriksson från<br />

Arkitekttriangeln i Trollhättan.<br />

– Någon av oss på kontoret brukar<br />

åka upp varje år för att ”läsa av”<br />

trender och titta efter nya färger,<br />

former och mönster, säger Kjell.<br />

Det är också ett bra <strong>till</strong>fälle att få<br />

se många små<strong>till</strong>verkare som ofta<br />

har lite tuffare saker. Och det är ju<br />

inte bara möbler nu för tiden. Även<br />

en massa andra designprylar som<br />

<strong>till</strong> exempel golv.<br />

– Vilka golvutställare har ni lagt<br />

märke <strong>till</strong>?<br />

– Forbo, Kährs och Kasthall har<br />

fastnat i minnet, säger Katalin. Forbos<br />

nya linoleum är spännande<br />

med så mycket färger.<br />

DRAGHJÄLP<br />

Konradssons arbetar främst och<br />

gärna med italienskt kakel och har<br />

skapat mängder av kontakter i<br />

Italien. Men senaste kontakten var<br />

inte inom kakel utan via den italienska<br />

maten. Närmare bestämt<br />

Glenn Strömberg och hans Glenn<br />

Strömberg Collection. Glenn som<br />

bor i Bergamo i Italien sedan många<br />

år <strong>till</strong>baka har blivit riktigt gourmetfrälst<br />

av det italienska köket<br />

och numera arbetar han med italiensk<br />

mat i ett eget nytt varumärke.<br />

Så nu ska Glenn och Konradssons<br />

gemensamt marknadsföra<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


italienskt kakel och klinker.<br />

– Kombinationen kan inte vara<br />

mer rätt, då vi även förstärker temat<br />

i vår marknadsföring, säger<br />

Magnus Andersson, vd på Konrads<br />

son. Vi kommer att samarbeta<br />

med Glenn Strömberg själv och<br />

hans varumärke i flera aktiviteter<br />

framöver.<br />

NY AGENTUR<br />

Hos Falck Design var montergolvet<br />

täckt med mattor från schweiziska<br />

Tisca, en ny agentur sedan årsskiftet.<br />

På väggen nya Expona-kollektionen<br />

med ftalatfria LVT-plattor.<br />

BIOFILI …<br />

… eller enklare uttryckt ”människans<br />

instinktiva kärlek <strong>till</strong> naturen”,<br />

är ledmotivet <strong>till</strong> Interface nya kollektion<br />

av textilplattor med namnet<br />

Urban Retreat. Kollektionen är<br />

indelad i tre avdelningar som följer<br />

naturen med spännande färgskiftningar.<br />

NY KOMBINATION<br />

I Aprobos monter fanns också danska<br />

textilgolvs<strong>till</strong>verkaren Danfl oor<br />

som är ny samarbetspartner sedan<br />

förra året. Danfloor <strong>till</strong>verkar vissa<br />

kvaliteter åt Aprobo och kompletterar<br />

sedan med sitt eget program.<br />

NYHETER FÖR SVERIGE, …<br />

… närmare bestämt 269 stycken<br />

kunde man se hos Forbo. Så många<br />

nya färger finns det nämligen i den<br />

nya linoleumkollektionen The Next<br />

Generation. Forbo förnyar sin linoleumkollektion<br />

vart fjärde år och<br />

efter premiärvisningen på BAU i<br />

München går nu startskottet för<br />

den svenska lanseringen.<br />

– Vi visade kollektionen för<br />

en större samling arkitekter och<br />

beställare på Stockholm Waterfront<br />

samtidigt som Möbelmässan startade,<br />

säger Ola Wiklund, produktchef<br />

linoleum hos Forbo Flooring.<br />

Sedan kommer vi successivt<br />

under våren att göra regionala och<br />

lokala visningar på 25 olika ställen<br />

för att föra ut informationen.<br />

– Miljökraven är en del av arkitektens<br />

vardag och det är roligt att<br />

kunna presentera en så bred kollektion<br />

med Svanen-märkt linoleum<br />

som svarar mot detta, säger<br />

Ola. Vi upplevde mässan som<br />

mycket positiv och inte minst var<br />

det arkitekter med stort inflytande<br />

som besökte montern.<br />

ÄVEN AMTICO …<br />

… hade världspremiär på BAU i<br />

München för sin nya kollektion<br />

som man kallar sin största satsning<br />

någonsin. Amtico Signature är namnet<br />

och den ersätter den gamla<br />

kollektionen som hette enbart<br />

Amtico. Av de totalt 188 dekorerna<br />

är 78 helt nya. Här finns nya träoch<br />

stenmönster men även abstrakta<br />

mönster. Tekniken för att få ”djup”<br />

i mönsterbilderna har med den<br />

nya kollektionen tagit ytterligare<br />

ett steg framåt.<br />

BARISTA PLUS GOLV<br />

Hos Ardbo i B-hallen lockade man<br />

med italiensk barista bakom kaffemaskinen<br />

och nya kollektioner<br />

med textilplattor från Desso. Bland<br />

annat mattan Air Master som påstås<br />

minska partikelhalten i luften.<br />

STÖRRE MONTER<br />

Hos Kährs hade man ökat monterytan<br />

sedan förra året och kunde<br />

visa nyheter som Founders Collection<br />

och Classic Nouveau Collection.<br />

Founders Collection består av<br />

sex olika enstavsgolv i rustik sortering,<br />

med nyanser från ljust <strong>till</strong><br />

mörkt och med namn som Ulf,<br />

Sture med flera. <strong>Golv</strong>ytan är djupt<br />

› OVAN: KÄHRS HADE<br />

BETYDLIGT STÖRRE<br />

MONTER än förra året,<br />

vilket väl är ett tecken<br />

så gott som något på<br />

Möbelmässans växande<br />

betydelse för<br />

golvbranschen?<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 17


› OVAN: NYA TEXTIL-<br />

PLATTOR från belgiska<br />

Modulyss säljs i<br />

Sverige av Imex <strong>Golv</strong>produkter<br />

i Kungälv.<br />

Här visar Rodney<br />

Vilhelms son, Imex,<br />

ett exempel ur kollektionen.<br />

› OVAN, LÄNGST UPP<br />

TILL HÖGER: TYSKA<br />

TEXTILGOLVSTILLVER-<br />

KAREN Carpet Concept<br />

är sedan flera år<br />

<strong>till</strong>baka en stadig utställare<br />

på Möbelmässan.<br />

› OVAN, TILL HÖGER:<br />

TIDIGARE ÅR HAR<br />

OGEBORG satsat på<br />

varma färger i montern<br />

– i år var däremot<br />

temat blått tvärsigenom.<br />

› TILL HÖGER: TRAS-<br />

MATTOR AV LÄDER<br />

visade danska Solid<br />

Rug upp. Tillverkade i<br />

Indien av spill från<br />

konfektionsindustrin.<br />

borstad och handskrapad, en metod<br />

som lyfter fram träets naturliga<br />

skönhet. En naturolja accentuerar<br />

ytterligare träets struktur<br />

och karaktär.<br />

Classic Nouveau Collection<br />

består av sju ekgolv som behandlats<br />

med borstning och lasering<br />

och har en tydlig fas på alla fyra<br />

sidor av brädan.<br />

MODULYSS …<br />

… är en ny spelare på banan när<br />

det gäller textila plattor. Tillverkas<br />

i Belgien och säljs i Sverige av Imex<br />

<strong>Golv</strong>produkter i Kungälv.<br />

OVANLIGA TRASMATTOR<br />

Handknutna trasmattor på ett<br />

nytt sätt och med nytt material –<br />

läder – presenterade danska Rug<br />

Solid för första gången på den<br />

svenska marknaden. Lädret är rester<br />

från <strong>till</strong>verkning av jackor och<br />

kappor och mattorna framställs i<br />

Indien, berättade Tina Steneman,<br />

Rug Solid. Förutom lädret består<br />

mattorna av en bomullsvarp.<br />

NÄRA NATUREN?<br />

”Naturtroget, s<strong>till</strong>samt och poetiskt<br />

– så tar sig djurvärlden in i vardagsrummen.<br />

Borta är vulgära leopardmönster<br />

i plysch. Nu är det ren, rå<br />

vildmark som gäller.” Så skrev en<br />

morgontidning härom veckan. Hos<br />

Egetaepper hade man tydligen lyssnat<br />

på dessa signaler för på väggen<br />

fanns stora ugglor gjorda med<br />

Millitroninfärgning på Ege Highline<br />

1100 i fyrametersbredd.<br />

Nåväl, detta var mest blickfång<br />

och nyheterna låg på golvet<br />

som flatvävda Epoca Structure –<br />

finns i 48 färger. Andra nyheter<br />

var flatvävda Plait, tuftade Epoca<br />

Titanium med sitt speciella, "riktningslösa"<br />

garn och de mikrotuftade<br />

plattorna Una ini Loop Modular<br />

som är extremt tättuftade med<br />

låg garnvikt.<br />

På torsdagskvällen höll Ege sin<br />

traditionella, danska smørrebrødsafton<br />

i sitt showroom på Söder.<br />

500 gäster konsumerade 1 500<br />

smørrebrød serverade av ett antal<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


smørrebrødsjomfruer och med alla<br />

råvaror hämtade direkt från Danmark.<br />

Onekligen en stor apparat!<br />

Som det brukar heta i mediala sammanhang:<br />

Respekt!<br />

ÄVEN TILLBEHÖR<br />

I två montrar fanns det även golv<strong>till</strong>behör,<br />

nämligen hos Duri och<br />

Englundgruppen. Hos Duri akustiska<br />

underlagsmattor, golvprofiler,<br />

entrémattor med mera. Hos Englundgruppen<br />

låg fokus på golvlister<br />

och socklar från tyska Döllken.<br />

Båda utställarna var nöjda<br />

med gensvaret från arkitekterna<br />

och uppfattade kanske ett tecken<br />

på att den här typen av produkter<br />

inte längre är så osynliga som tidigare<br />

för arkitekter och beställare.<br />

världsstäder. Helt borta från mässsan<br />

var man dock inte utan det<br />

fanns flera möbel<strong>till</strong>verkare som<br />

hade Bolongolv i sina montrar.<br />

FLER OCH FLER<br />

GOLVUTSTÄLLARE<br />

<strong>Golv</strong>utställarna fortsätter att utöka<br />

sitt deltagande på mässan och antalet<br />

växer för varje år. Och egentligen<br />

är antalet ännu större då<br />

många golvleverantörer deltar i<br />

olika möbelmontrar och därför<br />

inte syns med eget namn i utställarförteckningen.<br />

■<br />

› OVAN: STORA DJUR-<br />

BILDER prydde väggen<br />

i Egetaeppers monter.<br />

Tekniken är Millitroninfärgning<br />

på Ege<br />

Highline 1100 i fyrametersbredd.<br />

› TILL VÄNSTER:<br />

BOLON HADE VISSER-<br />

LIGEN INGEN egen<br />

monter på mässan<br />

men deras golv fanns<br />

hos flera möbelutställare<br />

som <strong>till</strong> exempel<br />

hos norska Svenheim<br />

Möbelindustri.<br />

LYSTE MED SIN FRÅNVARO<br />

Svenska Bolon har de senaste åren<br />

haft ganska spektakulära montrar<br />

men valde i år att avstå och istället<br />

satsa på de nya showrooms man<br />

håller på och inviger i ett antal<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 19


Många planerar<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

PENNINGUTLÄGG PER MÅLGRUPP<br />

Hur stor del av målgruppen spenderar mer än 1000 kronor per år och kategori? Siffror i procent.<br />

› KÄLLA:<br />

Tarkett/Vizeum<br />

› ÅLDERSGRUPPEN<br />

35–49 ÅR är den som<br />

satsar mest pengar på<br />

sin bostad. Män satsar<br />

mest på byggmaterial<br />

och kvinnor<br />

mest på heminredningsartiklar<br />

och textilier.<br />

58<br />

Män<br />

36 36<br />

Kvinnor<br />

20–34 år<br />

64<br />

35– 49 år<br />

56<br />

50– 64 år<br />

43<br />

Män<br />

39<br />

Kvinnor<br />

45<br />

20–34 år<br />

57<br />

35– 49 år<br />

41<br />

50– 64 år<br />

27<br />

Män<br />

44<br />

Kvinnor<br />

34<br />

20–34 år<br />

45<br />

35– 49 år<br />

41<br />

50– 64 år<br />

Byggmaterial Möbler Heminredningsartiklar och textilier<br />

› MÄN SNICKRAR,<br />

MÅLAR OCH BYGGER<br />

hemma mest. Kvinnor<br />

pysslar mest med<br />

hemmet men det gör<br />

även männen ganska<br />

mycket. Största aktiviteten<br />

i båda fallen har<br />

åldersgruppen 35–49<br />

år.<br />

› KVINNOR ÄR KLART<br />

MER INTRESSERADE<br />

AV HEMINREDNING<br />

än män, men här är<br />

intresset lika stort<br />

i alla åldrar. Män är<br />

tydligt mer intresserade<br />

av att snickra,<br />

måla och bygga.<br />

AKTIVITETER RUNT HEMMET<br />

Relevanta aktiviteter som målgruppen ägnar sig åt minst någon gång<br />

per år.<br />

97 97 97<br />

92 93<br />

88<br />

88<br />

80 82<br />

Män<br />

70<br />

Kvinnor<br />

20–34 år<br />

35– 49 år<br />

50– 64 år<br />

Snickrar, målar, bygger hemma<br />

Män<br />

Kvinnor<br />

20–34 år<br />

35– 49 år<br />

Pysslar med hemmet<br />

INTRESSEN/HEMMAHOBBYER<br />

Andel av målgruppen som är ganska eller mycket intresserade av<br />

respektive syssla.<br />

32<br />

Män<br />

67<br />

Kvinnor<br />

50 50 49<br />

20–34 år<br />

35– 49 år<br />

50– 64 år<br />

54<br />

Män<br />

38<br />

Kvinnor<br />

45<br />

20–34 år<br />

52<br />

35– 49 år<br />

50– 64 år<br />

48<br />

50– 64 år<br />

Nästan var fjärde svensk<br />

som äger sin bostad tänker<br />

byta golv inom två år. Det<br />

är höga siffror och ett uttryck<br />

för det starka inredningsintresse<br />

man kunnat<br />

märka så tyd ligt på senare<br />

år, bland annat genom den<br />

stora fl ora av inredningstidningar<br />

man kan se på<br />

<strong>till</strong> exempel Pressbyrån och<br />

genom alla populära inredningsprogram<br />

i TV.<br />

Mest aktiva när det<br />

gäller att satsa tid och<br />

pengar på förändringar<br />

i bostaden är åldersgruppen<br />

35−49 år. Män<br />

satsar mest på byggmaterial<br />

och kvinnor mest på<br />

heminredningsartiklar och<br />

textilier – kanske inte så<br />

förvånande.<br />

Här visar vi några<br />

resultat ur undersökningen<br />

som gjorts av Vizeum på<br />

beställning av Tarkett.<br />

Heminredning<br />

Snickra, måla, bygga<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


AT T BY TA GOLV<br />

En färsk undersökning visar att<br />

många som äger sin bostad har<br />

planer på att byta golv inom en<br />

nära framtid.<br />

Så här många tänker lägga om golvet<br />

inom två år.<br />

20<br />

18<br />

21<br />

26<br />

20<br />

› I ÅLDERSGRUPPEN<br />

35–49 ÅR planeras flest<br />

renoveringsprojekt.<br />

Högst på listan ligger<br />

att måla väggar och<br />

tak, därefter kommer<br />

tapetsering och på<br />

tredje plats att lägga<br />

om golv.<br />

Män<br />

Kvinnor<br />

20–34 år<br />

35– 49 år<br />

50– 64 år<br />

I åldergruppen 35 – 49 år är det hela<br />

26 procent som planerar att göra det.<br />

Två av tre kvinnor och<br />

en av tre män säger sig<br />

vara intresserade av<br />

heminredning.<br />

TYP AV ANNAN INVÄNDIG RENOVERING INOM TVÅ ÅR<br />

Vilken annan typ av invändig renovering planerar målgruppen att göra?<br />

Grupperna är desamma i de här diagrammen som i de föregående.<br />

5 4<br />

7 7<br />

4<br />

12 11<br />

14 15<br />

11<br />

14 13 14<br />

19<br />

13<br />

Byta innerdörrar Byta köksinredning Byta badrumsinredning<br />

23 25 25<br />

32<br />

26<br />

29 29 31<br />

40<br />

28<br />

12<br />

9<br />

12<br />

14<br />

9<br />

Tapetsera Måla väggar eller tak Annat<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | 21


Officiella partners<br />

Möt<br />

över 270<br />

utställare<br />

<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

NORDENS STÖRSTA FASTIGHETSMÄSSA<br />

- fokus på drift, förvaltning och underhåll<br />

på<br />

branschens framtid?<br />

Årets fastighetsmässa visar hur den ser ut<br />

Se utställningen “Framtidens stad” med modeller från bl a den nya arenastaden<br />

och Chalmers tekniska högskola som visar sin vision inför framtiden<br />

Mässans 270 ledande leverantörer visar upp marknadens mest spännande<br />

nyheter på “Innovations-gatan”<br />

Lyssna bl a <strong>till</strong> Diana Uppman, BVD och Pelle Björklund, Svenska Bostäder som talar<br />

om hur man ökar en fastighets attraktion och hur framtidens städer ska byggas<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong><br />

Läs mer och hämta din fribiljett<br />

www.easyFairs.com/FASTIGHETSTHLM


FÄRGGLADA VINYLGOLV<br />

NOTERAT<br />

Med våren kommer gladare<br />

miner och ett sug efter färg.<br />

Men i år tror Tarkett att det<br />

ligger mer bakom färgsuget än<br />

så och spår färgstarka och lekfulla<br />

golv som en av årets stora<br />

golvtrender. För att <strong>till</strong>fredsställa<br />

denna färglängtan lanserar de<br />

den enfärgade vinylgolvskollektionen<br />

Acczent Acoustic Uni.<br />

Kollektionen består av elva klara<br />

starka färger: orange, gul, grön,<br />

röd, magenta, lila, vit, beige,<br />

grå, brun och svart.<br />

− De många härliga färgerna<br />

ger fantastiska variationsmöjligheter.<br />

Beroende på vilken färg<br />

du väljer får rummet en helt<br />

egen karaktär, säger Kerstin<br />

Lagerlöf, kommunikationschef<br />

på Tarkett.<br />

Från början utvecklades<br />

Acczent Acoustic för offentlig<br />

miljö med höga ljud och hårt<br />

slitage. För att klara dessa krav<br />

är golvet ljuddämpande och<br />

behandlat med ett starkt och<br />

smutsavvisande slitskikt.<br />

Men det finns väl fler ställen<br />

där tysta, tåliga och lättstädade<br />

golv passar bra? Tarkett tror i<br />

alla falla att egenskaperna även<br />

passar i <strong>till</strong> exempel ett antal<br />

rum inom hemmets fyra väggar.<br />

Kök, hall och barnrum är alla<br />

rum som utsätts för hårt slitage.<br />

Så sätter färgsuget in, varför<br />

inte ge efter och välkomna<br />

våren med en färgglad hall eller<br />

ett färgstarkt kök? ■<br />

Nya Acczent Acoustic Uni finns i elva klara färger: orange, gul,<br />

grön, röd, magenta, lila, vit, beige, grå, brun och svart.<br />

På bilden <strong>till</strong> höger har man valt den lila varianten med namnet<br />

Purple.<br />

ANNONS<br />

TRÄFFA OSS PÅ NORDENS STÖRSTA FASTIGHETSMÄSSA!<br />

<strong>Golv</strong>kedjan ställer ut på Fastighetsmässan i Stockholm, som arrangeras 20-21 mars på Kistamässan.<br />

Det gör vi i samarbete med tre avtalsleverantörer; Akzo Nobel, Ehrenborg och Temal.<br />

Välkommen att besöka oss i vår monter, M:16!<br />

<strong>Golv</strong>kedjan består av ett 50-tal företag med över 1400 golvläggare och plattsättare. Vi finns på<br />

70 platser i landet, omsätter 2000 miljoner kronor och har över 20 procent av den svenska marknaden.<br />

Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och<br />

plattsättningsföretagen i landet.<br />

Vill du veta mera? Besök oss på golvkedjan.se.<br />

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 23


NOTERAT<br />

KASTHALL GOES GRAFFITI<br />

I samband med Möbelmässan<br />

presenterade Kasthall sitt nya<br />

färgglada samarbete med<br />

graffiti konstnären Ollio. Jonathan<br />

Josefsson, som Ollio egentligen<br />

heter, har inte alltid tuftat<br />

mattor utan började som tonåring<br />

med graffiti för att sedan<br />

gå en utbildning i textilkonst.<br />

Det var där han bytte sprayburken<br />

mot tryckluftspistolen.<br />

− Tekniken är i princip densamma,<br />

ett snabbt hantverk<br />

där det gäller att vara koncentrerad<br />

och bestämd under arbetets<br />

gång. Du måste hela tiden<br />

veta vart du är på väg, förklarar<br />

Jonathan.<br />

Formspråket har dock hängt<br />

med och Jonathan Josefsson<br />

är idag känd för sina uttrycksfulla<br />

mattor som han låter växa<br />

fram slumpartat och organiskt.<br />

På samma sätt har han nu tolkat<br />

Kasthall som verkar mycket<br />

nöjda med resultatet.<br />

− Med det här samarbetet<br />

sätter vi fokus på två av våra<br />

kärnvärden, innovation och personligt<br />

uttryck, förklarar Kasthalls<br />

marknadschef Lovisa<br />

Grundberg.<br />

Jonathan själv hänger ofta<br />

upp sina mattor på väggen men<br />

Kasthalls mattor går såklart lika<br />

bra att ha på golvet. ■<br />

Ollio, eller Jonathan Josefsson, framför en matta under arbete.<br />

VATTENBUREN FÄRG<br />

FÖR BETONG- OCH TRÄGOLV<br />

Finska Teknos<br />

lanserar Teknofloor<br />

Aqua, en<br />

färg för betongoch<br />

trägolv.<br />

Färgen torkar<br />

snabbt och ett<br />

nytt skikt går att<br />

applicera efter<br />

fyra timmar, så<br />

att arbetet kan<br />

slut föras på en<br />

dag.<br />

Teknofloor<br />

Aqua är en enkomponentsfärg<br />

som är enkel att använda och<br />

är avsedd för golv i hemmet,<br />

offent liga utrymmen och lager<br />

med lättare slitage. Färgen appliceras<br />

med roller eller pensel<br />

och har en halvblank finish.<br />

Den kan användas på nya betong-<br />

och träytor och på grund<br />

av sin goda vidhäftningsförmåga<br />

även på ytor som tidigare<br />

behandlats med akrylat- eller<br />

alkydbaserade färger och lacker.<br />

Enligt <strong>till</strong>verkaren har produkten<br />

en utmärkt kulörbeständighet<br />

och den vita nyansen<br />

gulnar inte. Teknofloor Aqua<br />

finns i 27 kulörer. ■<br />

NY FOGMASSA I SJU FÄRGER<br />

Weber lanserar nu en ny fogmassa<br />

i sju färger – Weber.color<br />

universal 1- 8. Det är en smidig<br />

fogmassa för väggar och<br />

golv inomhus, både i torra<br />

och i våta utrymmen. Den<br />

fungerar bra på uppstyvade<br />

träbjälklag och ovan på golvvärme<br />

och kan appliceras i<br />

fogbredder mellan en och<br />

åtta millimeter. Den är också<br />

lämplig att använda vid fogning<br />

av glasmosaik.<br />

Weber.color universal 1- 8<br />

kommer på sikt att ersätta<br />

Weber.color 800 kakelfog.<br />

Nya Weber.color universal<br />

1- 8 har en tätare struktur och<br />

ger därmed minskad risk för<br />

att porer uppstår i fogen.<br />

Förpackningsstorlekarna<br />

är 6 x 2 kilo, 3 x 5 kilo samt 15<br />

kilo. 15-kilosförpackningen är<br />

en pappåse, de övriga storlekarna<br />

plastpåsar.<br />

De sju färgerna som fogen<br />

finns i är: White, Ligth Grey,<br />

Smoke, Medium Grey, Antracit,<br />

Black och Beige. ■<br />

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


TARKETT SLUTAR<br />

MED BIOCIDER I PLASTGOLV<br />

MER AV ALLT<br />

NOTERAT<br />

Tarkett tar nu bort biocider, det vill säga antibakteriella medel,<br />

ur alla sina plastgolv. Anledningen är att man ser risker för<br />

miljön och för utveckling av resistenta bakterier. Utfasningen<br />

av biocider ur produktionen sker successivt under våren<br />

<strong>2013</strong>.<br />

Biocider används som <strong>till</strong>sats<br />

i vissa golvmaterial eftersom<br />

man i många länder anser att<br />

det ger ett mer hygieniskt golv<br />

i <strong>till</strong> exempel sjukhus, skolor,<br />

sporthallar och bostäder. Det<br />

har dock visat sig att antibakteriella<br />

<strong>till</strong>satser i golvmaterial<br />

inte ger några hygieniska fördelar.<br />

Däremot har man funnit<br />

risker med användning av biocider<br />

i samhället, såsom utveckling<br />

av resistenta bakterier.<br />

Tarkett har därför fattat ett<br />

beslut på koncernnivå som innebär<br />

att biocider tas bort ur samtliga<br />

golv. De homogena plastgolv<br />

som <strong>till</strong>verkas i bolagets<br />

fabrik i Ronneby har dock aldrig<br />

innehållit några biocider.<br />

– Som ledande golv<strong>till</strong>verkare<br />

vill vi gå i bräschen när det gäller<br />

utvecklingen av golvmaterials<br />

funktionella och miljömässiga<br />

egenskaper.<br />

Det är i linje med vårt arbete<br />

FAKTA OM BIOCIDER<br />

att minimera miljöpåverkan,<br />

säger Peter Okmark, nordisk<br />

miljöchef på Tarkett.<br />

Många kommuner och myndigheter<br />

i Sverige ställer hårda<br />

krav på att byggmaterial och<br />

andra varor som används inte<br />

ska innehålla några farliga kemiska<br />

ämnen. Nu har man även<br />

börjat diskutera användningen<br />

av biocider. Frågan behandlas<br />

även inom EU och lagstiftning<br />

på området är på gång.<br />

– Att <strong>till</strong>sätta bakteriedödande<br />

ämnen i golv gör ingen nytta<br />

eftersom smitta sprids på andra<br />

sätt än via golven, främst via<br />

direktkontakt mellan människor.<br />

Samtidigt finns det en påtaglig<br />

risk att det utvecklas multiresistenta<br />

bakterier när dessa ämnen<br />

sprids i våra byggnader och i<br />

vår natur. Den utvecklingen vill<br />

vi vara delaktiga i att förhindra,<br />

säger Peter Okmark. ■<br />

• Biocider är ämnen som kan döda levande organismer. Biocider<br />

betecknas ofta med ett prefix som anger typen av organism som<br />

medlet dödar, <strong>till</strong> exempel fungicid (svampdödande), rodenticid<br />

(råttgift) eller insekticid (insektsgift).<br />

• Tvål, bänkskivor, kläder, kylskåp och golv med mera behandlas ofta<br />

för att bli antibakteriella.<br />

• Biocider är kemiska ämnen som <strong>till</strong> exempel Triclosan och silverjoner.<br />

På Intrade längtar man efter<br />

sommar och sol, men inte bara<br />

i form av semester utan även<br />

på väggarna i våra hem. Därför<br />

släpper Intrade nu tre nya<br />

kollek tioner som ska hjälpa<br />

vårkänslorna på traven: Ibiza,<br />

Kanara och Wallpaper Wonders.<br />

Och visst är det tre glada<br />

kollek tioner. Ibiza rymmer handmålade<br />

små blommor, batikmönster<br />

och skinande vitt. Det<br />

är en lekfull kollektion vars<br />

färger för tankarna <strong>till</strong> semest-<br />

rar vid Medelhavet.<br />

Den andra kollektionen i ordningen,<br />

Kanara, innehåller även<br />

den en hel del blommor men<br />

här i större format <strong>till</strong>sammans<br />

med en och annan fågel. Wallpaper<br />

Wonders, skiljer sig däremot<br />

en aning från de två tidigare<br />

kollektionerna när det gäller<br />

motiv, mönster, vinklar och<br />

uttryck. Här finns mycket färg<br />

och natur men även känslan av<br />

någonting nytt. ■<br />

ANNONS<br />

Vi skapar<br />

gångbara<br />

konstverk<br />

<br />

<br />

The Wood Collection<br />

EW 6030<br />

The Stone Collection<br />

ES 9130<br />

The Future Collection<br />

EM 9219<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT<br />

NY KOLLEKTION TEXTILPLATTOR<br />

NYTT VATTENPASS<br />

Stanley Black & Decker lanserar<br />

det nya vattenpasset Fat Max<br />

för professionellt bruk.<br />

Baserat på praktiska erfarenheter<br />

är det konstruerat med<br />

en kraftig I-profil av tre millimeter<br />

tjock aluminium. Jämfört<br />

med andra standardvattenpass<br />

för hantverkare ger detta en<br />

bättre hållbarhet mot stötar och<br />

slag. Ytterligare en fördel med<br />

I-profilen är att vatten inte kan<br />

samlas inne i profilen och erodera<br />

nivån eller skapa bristande<br />

noggrannhet runt libellerna.<br />

En speciell finess är att libellen<br />

är placerad inne i I-profilen utan<br />

att den övre kontaktytan blir<br />

bruten. Det innebär att man får<br />

en linje utan avbrott utmed<br />

vatten passets hela längd.<br />

Vatten passet är avsett för en<br />

noggrannhet på 0,5 millimeter<br />

per meter på den nedre, precisionsbearbetade<br />

kontaktytan.<br />

Båda kontaktytorna har ett<br />

Forbo Flooring presenterar nu<br />

Tessera – The Nordic selection.<br />

Det är ett urval öglade textila<br />

plattor för offentlig miljö ur<br />

Forbos egen produktion och<br />

med en nordisk kulörpalett.<br />

Plattorna är samlade i en<br />

kollek tionsbok med inspirationsbilder.<br />

Totalt består kollektionen<br />

av 22 kulörer och fyra<br />

kvaliteter – eller nivåer av komfort,<br />

som Forbo kallar det. Flertalet<br />

av baskulörerna lagerhålls<br />

i Sverige vilket säkrar snabba<br />

leveranstider, säger Ingemar<br />

Jensen, produktchef på Forbo<br />

Flooring. ■<br />

spår i vattenpassets längdriktning<br />

som säkerställer parallell<br />

mätning mot runda föremål<br />

eller hörn. Det är också utrustat<br />

med ett praktiskt handtag för<br />

att ge ett säkert grepp och<br />

dess utom med stötdämpande<br />

SNABBT SPACKEL<br />

FÖR SNABBA JOBB<br />

Schönox lanserar nu ett vitt finkornigt<br />

handspackel med kort<br />

härdtid. Spacklet, Schönox ZZ,<br />

är anpassat för snabb spackling<br />

av uppvik, lagningar, finspackling<br />

och utjämning av nivåskillnader.<br />

För att minska risken för<br />

färggenomslag när man använder<br />

ljusa väggmattor är spacklet<br />

vitt.<br />

Schönox ZZ <strong>till</strong>åter en skikttjocklek<br />

på 0,5 – 5 millimeter,<br />

har en brukstid på tio minuter<br />

och är belastningsbart efter<br />

30 minuter. Det är primerfritt,<br />

kan användas på de flesta<br />

under lag och levereras i säckar<br />

om 4,5 kilo. ■<br />

gummi ändar för att ytterligare<br />

skydda vattenpasset mot yttre<br />

påverkan.<br />

Vattenpasset finns i längderna<br />

60, 120 och 180 centimeter.<br />

■<br />

MMFA, NY BRANSCH-<br />

ORGANISATION<br />

Det finns redan branschorganisationer<br />

för parkett-, kork- och<br />

laminatgolv men det finns<br />

många sammansatta golvkonstruktioner<br />

som inte passar in<br />

i någon av dessa grupper. De<br />

produkterna har ofta en HDFboard<br />

som kärna men kan ha<br />

de mest varierande typer av<br />

slit- och dekorskikt på ovan sidan.<br />

Det finns produkter med linoleum,<br />

vinyl, läder, träpulver,<br />

textil, metall och <strong>till</strong> och med<br />

marmor som ytskikt. Problemet<br />

är att det kan vara svårt att veta<br />

hur deras egenskaper ska mätas<br />

och bedömas. Vad är relevanta<br />

data? Vad kan jämföras med vad?<br />

På tyskt initiativ försöker man<br />

nu skapa lite ordning inom denna<br />

stora ”produktgrupp” och har<br />

startat en europeisk branschorganisation<br />

med namnet MMFA<br />

som presenterades offentligt<br />

under januari månad. Förkortningen<br />

står för Multilayer Modular<br />

Floor Coverings Association<br />

vilket helt enkelt betyder golvmaterial<br />

som består av flera skikt.<br />

Bakom den nya organisationen<br />

står än så länge åtta tyska,<br />

italienska och schweiziska<br />

golv<strong>till</strong>verkare – Akzenta, Hamberger,<br />

Kronoflooring, Li & Co,<br />

Meisterwerke, Parador, Skema<br />

och Windmöller Flooring – men<br />

man hälsar gärna fler medlemmar<br />

välkomna. Ordförande för<br />

den nya organisationen är<br />

Matthias Windmöller, Windmöller<br />

Flooring, och mer information<br />

om organisationen kan<br />

hämtas på deras hemsida<br />

mmfa.eu. ■<br />

SVAG MINSKNING AV<br />

LAMINATGOLVSFÖR-<br />

SÄLJNINGEN I EUROPA<br />

Laminatgolvsfederationen EPFL<br />

– branschorganisation för de<br />

europeiska <strong>till</strong>verkarna av laminatgolv<br />

– presenterade nyligen<br />

sin statistik för 2012. Trots de<br />

stora ekonomiska problemen i<br />

södra Europa minskade den totala<br />

försäljningen bara 1,7 procent<br />

i volym <strong>till</strong> 460 miljoner<br />

kvadratmeter. Minskningen anses<br />

dessutom <strong>till</strong> stor del bero<br />

på att nya materialtyper tagit<br />

marknadsandelar och inte på en<br />

nedgång av totalmarknaden.<br />

Största enskilda marknad i Europa<br />

är fortfarande Tyskland<br />

med 76 miljoner sålda kvadratmeter<br />

under år 2012. ■<br />

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


SMARTA AVSTÅNDSMÄTARE<br />

NY SKYDDSPLAST<br />

NOTERAT<br />

För exakt och noggrann mätning<br />

har Stanley Black & Decker<br />

tagit fram laser avståndsmätare<br />

med snabba och<br />

enkla funk tioner. Att ha noggranna<br />

yt- och volym beräkningar<br />

inför målning, golvläggning<br />

eller tapetsering sparar<br />

både tid och pengar för överflödigt<br />

material.<br />

Sortimentet omfattar allt<br />

från enklare modeller för<br />

grundläggande mätning,<br />

TLM99, <strong>till</strong> mer avancerade<br />

modeller med lång räckvidd<br />

och komplexa beräkningsmöjligheter<br />

som TLM165 och<br />

TLM330.<br />

TLM99 är en prisvärd<br />

modell för snabb och exakt<br />

mätning. Perfekt vid mätning<br />

av areor för ytskikt inomhus<br />

och vid inredning.<br />

TLM165 har 50 meters<br />

räckvidd med fem funktioner,<br />

inklusive enklare beräkningar<br />

samt minne för de fem senaste<br />

mätningarna.<br />

TLM330 har ytterligare mät-<br />

nings- och beräkningsfunktioner.<br />

Inklusive stativfäste<br />

och lutningssensor. ■<br />

Glasfiber & Plastprodukter<br />

intro ducerar Gop Isocover, en<br />

stötabsorberande skyddsplast<br />

med kanalstruktur som skyddar<br />

utsatta ytor vid byggarbeten<br />

och renovering. Den låga vikten<br />

kombinerat med enkel applicering<br />

minimerar risken för onödiga<br />

skador och ger en bättre<br />

arbetsmiljö då plasten är både<br />

lätt att bära och montera. I flera<br />

länder har materialet nästan<br />

helt ersatt skyddspapp och<br />

tunga masonitskivor.<br />

Materialet kan både återanvändas<br />

och återvinnas. Finns<br />

i färgerna vitt och svart samt<br />

tjocklekarna två millimeter<br />

(280 g/m2) och tre millimeter<br />

(400 g/m2). ■<br />

ANNONS<br />

HUR DU ÄN ANVÄNDER DITT BADRUM SÅ ÄR ETT<br />

GODKÄNT TÄTSKIKTSYSTEM BÄSTA SKYDDET.<br />

Alla delar i våra tätskiktsystem är optimerade att <strong>till</strong>sammans ge dig ett våtrum som är<br />

100% skyddat för underliggande fuktskador för en lång, lång tid. Dessutom är det snabbt<br />

och enkelt att applicera!<br />

Kontakta Bostik för mer information, telefon 042-19 50 00 eller besök www.bostik.se.<br />

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg Tel 042-19 50 00 www.bostik.se<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


NOTERAT<br />

DOMOTEX ASIA – CHINAFLOOR<br />

Domotex Asia är världens näst<br />

största golvmässa, det är bara<br />

Domotex i Hannover som är<br />

större. Domotex Asia äger rum<br />

26–28 mars och mässledningen<br />

räknar med 1 200 utställare och<br />

40 000 besökare.<br />

Det är femtonde gången<br />

mässan körs och man försöker<br />

lägga tonvikt på innovation och<br />

mångfald och samtidigt ge en<br />

koppling <strong>till</strong> Kinas gigantiska<br />

golv- och byggmarknad.<br />

I en hall för utländska textilgolv<br />

finns åtta landspaviljonger<br />

från Turkiet, Pakistan, Belgien,<br />

Nederländerna, Tyskland, USA,<br />

Indien och Iran <strong>till</strong>sammans<br />

med enskilda utställare. Kinesiska<br />

<strong>till</strong>verkare fyller tre hallar<br />

med ett brett utbud av textilgolv<br />

för både bostads- och<br />

objekt miljö.<br />

Halvhårda golv inklusive LVT<br />

är den snabbast växande produkttypen<br />

på mässan medan<br />

trä- och laminatgolv fortfarande<br />

är den största produktgruppen.<br />

Trä och laminat omfattar fyra<br />

hallar. Här finns dessutom olika<br />

typer av golvteknik exponerad.<br />

Även om mässan fokuserar<br />

på produkter <strong>till</strong>verkade i Asien<br />

finns här också välkända europeiska<br />

eller amerikanska <strong>till</strong>verk<br />

are som Armstrong, Forbo,<br />

Gerflor, Mapei, Amorim med<br />

flera. Och inte att förglömma<br />

– svenska Välinge Innovations.<br />

Asien är en stor marknad för<br />

klickfogar – det är enorma<br />

mängder trä- och laminatgolv<br />

som <strong>till</strong>verkas här.<br />

Thomas Åkerblad<br />

GOLVEVENTS<br />

LITE MER SNÅLBLÅST, INNAN DET VÄNDER<br />

EASY FAIRS<br />

BUTIKSLEVERANTÖR<br />

Kistamässan<br />

13 – 14 mars<br />

Stockholm<br />

EASY FAIRS<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Kistamässan<br />

20 – 21 mars<br />

Stockholm<br />

ELMIA FASTIGHET<br />

24 – 26 september<br />

Jönköping<br />

Sveriges Byggindustrier, BI,<br />

kom i dagarna med en ny konjunkturbedömning.<br />

Prognosen<br />

pekar på fortsatt kärva tider för<br />

byggbranschen men sam tidigt<br />

på en ljusning i form av en svag<br />

uppgång under 2014. Branschen<br />

påverkas helt enkelt av den allmänna<br />

utvecklingen i svensk<br />

ekonomi, som spås gå trögt<br />

under både <strong>2013</strong> och 2014.<br />

På bostadsmarknaden minskar<br />

investeringarna för andra<br />

året i rad och utvecklingen på<br />

lokalmarknaden har mattats av<br />

och tros nu bli svag. Ombyggnaderna<br />

väntas däremot ligga kvar<br />

på samma nivå som tidig are.<br />

– Bostäder blir den svagaste<br />

delsektorn i år, men stärks<br />

nästa år. Tråkigt nog verkar<br />

lokalbygg andets positiva utveckling<br />

gå mot sitt slut. Det<br />

beror dels på att gruvindustrins<br />

lokalbehov nu är mättat, dels<br />

på att de offent liga lokalinvesteringarna<br />

börjar minska 2014,<br />

säger Johan Deremar (bilden),<br />

nationalekonom på Sveriges<br />

Byggindustrier.<br />

Totalt förväntar sig BI att de<br />

samlade bygginvesteringarna<br />

minskar med en procent i år för<br />

att sedan öka med en procent<br />

nästa år. ■<br />

Bostäder blir den svagaste delsektorn<br />

i år, säger Johan Deremar,<br />

Sveriges Byggindustrier.<br />

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB - GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Box 4604<br />

116 91 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Lars Wessén<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Johan Aspelin<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson<br />

Jon Herrdahl<br />

Sara Salomonsson<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Jannika Tingvall<br />

GOLVSLIPARHUSET<br />

RIVSTARTADE I STOCKHOLM<br />

Med ett öppet hus drog <strong>Golv</strong>sliparhuset i gång på allvar. Städgrossimporten äger och driver<br />

verksamheten och man finns i Städgrossimportens lokaler i Västberga i södra Stockholm.<br />

Målgrupp är professionella golvslipare och de som sköter och hanterar trägolv. Verksamheten<br />

har funnits i företaget under fem års tid men nu storsatsar man med nytt namn och<br />

med fokus på att ge kunderna ett bredare sortiment, bättre service och utökad fältsupport.<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Olle Lind<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-640 02 50<br />

Mobil: 0704-40 86 00<br />

GOLVÅTERFÖRSÄLJARNAS FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Hans-Olav Friberg<br />

Tarkett AB<br />

Tel: 0771- 25 19 00<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Thomas Jakobsson<br />

Bra <strong>Golv</strong> i Norrbotten AB<br />

Tel: 0920-886 64<br />

Ordf Torsten Hådén<br />

<strong>Golv</strong> Ettan AB<br />

Tel: 060-14 17 70<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

Johan Tapper, <strong>Golv</strong>sliparhuset (längst <strong>till</strong> vänster), och Jimmy Granquist, Pallman (längst <strong>till</strong> höger),<br />

diskuterar Pallman-produkter med en kund.<br />

Praktiska prov<br />

Den 20 februari var det öppet<br />

hus på <strong>Golv</strong>sliparhuset och då<br />

introducerades lack, olja och<br />

maskiner – bland annat en ny<br />

kantslipmaskin – från tyska<br />

Pallmann. Peter Roberg och<br />

Jimmy Granquist, Pallmann,<br />

demonstrerade maskinerna<br />

och <strong>till</strong>sammans med intresse-<br />

Christian Strömberg, <strong>Golv</strong>sliparhuset, demonstrerar Pallmanns<br />

kantslipmaskin.<br />

rade besökare gjorde de även<br />

provytor med lack eller olja.<br />

Ansvarig för <strong>Golv</strong>sliparhusets<br />

verksamhet är Christian Strömberg<br />

som har många års erfaren<br />

het av golvslipning och stor<br />

prak tisk kunskap från bland<br />

annat Ekens <strong>Golv</strong> och Ångtvättbilen.<br />

– Med det nya konceptet har<br />

vi resurser att åka ut <strong>till</strong>sammans<br />

med våra kunder och göra<br />

provytor och lösa problem,<br />

säger Christian.<br />

Kunskapscenter<br />

– <strong>Golv</strong>sliparhuset är ett kunskapscenter<br />

för trägolv, säger<br />

Hasse Åström, marknadsansvarig<br />

för Städgrossimporten<br />

och <strong>Golv</strong>sliparhuset. Här ska<br />

finnas allt du behöver för att ta<br />

hand om trägolven på ett professionellt<br />

sätt. "ALLT för dina<br />

trägolv" står det på våra skyltar<br />

här och med det menar vi: Vi<br />

ger allt för dig som kund och<br />

för att dina trägolv ska bli så<br />

vackra och funktionella som<br />

möjligt. Och vi har allt för att du<br />

ska kunna utföra jobbet.<br />

Nästa gång<br />

Den 10 april 09.00−15.00 är<br />

det öppet hus igen men nu<br />

med alla <strong>Golv</strong>sliparhusets viktig<br />

aste leverantörer: Pallmann,<br />

Festool och Welins med sina<br />

märken Osmo och Timberex.<br />

Och även denna gång kommer<br />

kockens välsmakande "<strong>Golv</strong>sliparlåda"<br />

att serveras. Mycket<br />

uppskattad av besökarna! ■<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

VD-BYTE HOS<br />

OLLE LIND GOLV<br />

Göran Carlsson kommer att<br />

efterträda Olle Lind som vd hos<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong>. Han <strong>till</strong>träder<br />

tjänsten 15 april.<br />

Göran har mångårig erfarenhet<br />

från golvbranschen. Närmast<br />

kommer han från Ehrenborg<br />

& Co där han varit teknisk<br />

chef och delägare, men han har<br />

också hunnit arbeta på Akzo<br />

Nobel och på Forbo Flooring.<br />

– Jag känner mig motiverad<br />

Göran Carlsson, ny vd hos Olle Lind <strong>Golv</strong>.<br />

och det ska bli både utmanande<br />

och spännande att byta sida<br />

från leverantörsledet <strong>till</strong> entreprenörsledet,<br />

kommenterar<br />

Göran. Jag är van att argumentera<br />

för produkten men nu är<br />

det montörerna som är företagets<br />

främsta och viktigaste<br />

resurs. Jag ser fram emot att<br />

utveckla affärerna och tror att<br />

min bakgrund från leverantörsledet<br />

kan vara <strong>till</strong> stor nytta för<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong> i<br />

framtiden.<br />

Olle Lind<br />

kommer att<br />

kvarstå i företagets<br />

ledningsgrupp<br />

och<br />

styrelse och<br />

även arbeta<br />

kvar inom företaget<br />

men i<br />

fortsättningen<br />

med exekutiva<br />

uppdrag av<br />

annat slag än<br />

tidigare. ■<br />

BOLON VINNER PRIS<br />

Bolons Annica och Marie Eklund<br />

har utsetts <strong>till</strong> Årets företagerskor<br />

i den nationella företagartävlingen<br />

Beautiful Business<br />

Award <strong>2013</strong>. Tävlingen som<br />

arrangeras av PWC, Tillväxtverket<br />

och nätverket driftig.nu<br />

har som mål att synliggöra företagande<br />

som bygger på nytänkande,<br />

hållbarhet och <strong>till</strong>växtambi<br />

tion. Något juryn anser att<br />

Bolon har. Totalt deltog 1 100<br />

nominerade kvinnliga företagare<br />

och priset delades ut inför stor<br />

publik på Hotel Rival i Stockholm.<br />

− Den här utmärkelsen visar<br />

på det vi faktiskt är − ett framgångsrikt<br />

företag. Hela vårt<br />

team ligger bakom det här<br />

priset, sade Annica Eklund i<br />

samband med prisutdelningen.<br />

Tidningen Resumé publicerade<br />

nyligen även en lista med<br />

näringslivets 150 bästa kommunikatörer<br />

och där knep Bolon<br />

plats 36. Men det är kanske<br />

inte så förvånande att Annica<br />

och Marie är bra på kommunikation?<br />

Att kommunicera sina<br />

prestationer, mål och bedrifter<br />

är ju en förutsättning för att bli<br />

nominerad i tävlingar som den<br />

ovan. ■<br />

BILTEMA BETALAR SKADESTÅND<br />

TILL PURUS<br />

GOLVBRANSCHENS STÄMMOR<br />

I augusti stämde Purus Biltema<br />

för mönsterintrång. Biltema<br />

hade kopierat den klämring som<br />

används i Purus golvbrunnar.<br />

Nu har Purus och Biltema<br />

ingått en förlikning som innebär<br />

att Biltema förbinder sig att inte<br />

sälja eller lagerhålla klämringen<br />

i Sverige samt att betala skadestånd<br />

<strong>till</strong> Purus. Förlikningen är<br />

stadfäst vid Helsingborgs tingsrätt.<br />

■<br />

AB SVENSK<br />

VÅTRUMSKONTROLL<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099<br />

Thomas Dahlgren 08-702 3092<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

Nu är det snart vår och det innebär<br />

som vanligt att <strong>Golv</strong>branschens<br />

stämmor närmar sig.<br />

De hålls i år torsdagen 16 maj<br />

på Konferens Strandvägen 7A.<br />

En liten skillnad mellan i år och<br />

föregående år är att föreläsningen<br />

efter stämmorna uteblir<br />

och det av den trevliga anledningen<br />

att deltagarna förra året<br />

inte kände att de fick tid att<br />

umgås och mingla <strong>till</strong>räckligt.<br />

Så i år finns det mer tid för det.<br />

Framåt kvällen blir det sedan<br />

en liten promenad genom<br />

Kungsträdgården bort <strong>till</strong> Hamburger<br />

Börs där en god middag<br />

med sedvanlig underhållning<br />

väntar. Vi ses i maj! ■<br />

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2013</strong>


SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR GAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 41 | PRIS SEK 60 | NR 8 2012<br />

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 42 | PRIS SEK 60 | NR 1 <strong>2013</strong><br />

AUKTORISERAT<br />

GOLVFÖRETAG<br />

INTAR<br />

SOCIALA MEDIER<br />

Fler och fler företag och organisationer<br />

satsar på sociala<br />

medier – nu även Auktoriserat<br />

<strong>Golv</strong>företag. Satsningen ska<br />

göra det enklare för dem som<br />

vill att hålla sig uppdaterade<br />

och ta del av de senaste nyheterna<br />

men även att delta aktivt<br />

i diskussioner och ställa frågor.<br />

Så gå in och gilla sidan Allt om<br />

<strong>Golv</strong> på Facebook och börja följ<br />

<strong>Golv</strong>branschen på Twitter du<br />

också! ■<br />

FÖRENINGEN FÖR BYGGVARU-<br />

DEKLARATIONER BILDAD<br />

Kretsloppsrådet som hanterat<br />

byggvarudeklarationerna (BVD)<br />

sedan de introducerades 1994<br />

är nu avvecklat och har ersatts<br />

av Föreningen för Byggvarudeklarationer.<br />

Bakom föreningen står<br />

organisa tionerna Byggherrarna,<br />

Byggmaterialindustrierna,<br />

Fastighet sägarna, HSB, SABO,<br />

Svenska Teknik & Designföretagen<br />

och Sveriges Byggindustrier.<br />

Tillsammans ska de förvalta<br />

och vidareutveckla bygg -<br />

varudeklarationerna.<br />

Föreningen bildas för att<br />

säker ställa att miljöinformation<br />

för byggprodukter finns <strong>till</strong>gäng<br />

lig utan bindningar <strong>till</strong> enskilda<br />

företags särintressen<br />

och konsultbolagens olika värderingssystem.<br />

Kansliet kommer<br />

att placeras hos Byggmaterialindustrierna<br />

där vdn<br />

Monica Björk blir kansliansvarig.<br />

– Nu finns ett forum där en<br />

enig bransch samlar frågor<br />

kring information om byggmaterial.<br />

Det är en bra start varifrån<br />

vi kan jobba för att<br />

utveckla deklarationen<br />

både utifrån<br />

lagkrav och marknadens<br />

behov men<br />

också utifrån <strong>till</strong>verk<br />

arnas möjligheter<br />

att leverera<br />

information, säger<br />

Fredrik Winberg,<br />

ordförande i den nya<br />

föreningen och <strong>till</strong>ika<br />

ordförande i Byggmaterialindustrierna.<br />

Vidareutvecklingen<br />

innebär bland<br />

annat att anpassa<br />

deklara tionen <strong>till</strong> de<br />

nya krav som ställs<br />

av Byggproduktförordningen<br />

(CPR)<br />

och olika miljöklassningssystem<br />

som BREEAM,<br />

LEED och Miljöbyggnad med<br />

flera. I framtiden kommer<br />

deklara tionerna även att finnas<br />

<strong>till</strong>gäng liga i digital form för att<br />

underlätta användningen av<br />

Fredrik Winberg, ordförande i den nya<br />

Föreningen för byggvarudeklarationer.<br />

infor ma tionen i olika IT-miljöer.<br />

Intresserade parter kommer att<br />

bjudas in för att delta i utvecklingsarbetet<br />

av byggvarudeklarationerna.<br />

■<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

ARDEX HÖLL AMBASSADÖRSTRÄFF<br />

PÅ RÅNÄS SLOTT<br />

Ardex har för femte året i rad<br />

hållit sin så kallade ambassadörsträff<br />

med föreläsningar om<br />

ämnen som tätskikt och fukt<br />

samt workshops med produktdemonstrationer<br />

där även<br />

mycket handgripliga praktiska<br />

övningar ingick. En sådan var<br />

att deltagarna med hjälp av<br />

sand, färg och Ardex F5 själva<br />

skulle skapa en husfasad samt<br />

ett konstverk.<br />

Föreläsare var Roger Andersson<br />

från Länsförsäkringar,<br />

Jochum Eliasson från BKR och<br />

Mikael Granqvist från Dry-It.<br />

Roger Andersson talade om<br />

hur man ser på utvecklingen av<br />

tätskikt inom Länsförsäkringar,<br />

Jochum Eliasson berättade om<br />

hur det går <strong>till</strong> när en reklamation<br />

kommer <strong>till</strong> tingsrätten och<br />

Mikael Granqvist om hur man<br />

kan undvika fuktskador i nyproduktion.<br />

Varje år delas ett pris ut som<br />

kallas just Ardex Ambassadör.<br />

Det gick i år <strong>till</strong> Michael Nyhlén<br />

från Karl Hedin Bygghandel<br />

i Örebro. I motiveringen sägs<br />

bland annat:<br />

"Hans engagemang smittar av<br />

sig på kunderna. Alla vet att<br />

Michael är en av dem man kan<br />

vända sig <strong>till</strong> när man vill få senaste<br />

nytt från Ardex. Kommer<br />

ständigt med nya idéer om förbättringar."<br />

■<br />

PRENUMERERA!<br />

<br />

<br />

TEMA:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ARBETSMILJÖ<br />

DOMOTEX<br />

Vi kan vara ganska lugna<br />

för kemikalier, damm och annat<br />

Frihet, kamratskap ap<br />

och ackord<br />

Riskfyllt<br />

att byta mot "likvärdigt"<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> vill inspirera och informera dig som<br />

har ett professionellt intresse av golv och byggkeramik.<br />

Arbetar du inom golv- och plattsättningsbranschen,<br />

är hus- eller inredningsarkitekt, fastighetsägare<br />

eller -förvaltare så ska du självklart ha<br />

en prenumeration.<br />

En årspenumeration kostar bara 380:- (exkl moms)<br />

och då får du åtta välmatade och intressanta nummer<br />

av tidningen. Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu och beställ<br />

idag!<br />

<br />

Det är inget lätt jobb<br />

att vara parkettgolv<br />

Nya golv i mängder<br />

Välkommen vår!<br />

8 | 2012<br />

1 | <strong>2013</strong><br />

<strong>#2</strong> - <strong>2013</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


Allt vi lär ut är<br />

inte vattentätt<br />

| Självdränerande konstruktioner <strong>till</strong> exempel,<br />

för terrasser och balkonger som håller i alla väder |<br />

Vatten i konstruktioner är ett ofog. Framför allt inom<br />

plattsättning utomhus. Balkonger och terrasser i vårt<br />

nordiska klimat måste tåla både regn och stora temperaturskillnader.<br />

Lösningen heter Balterra som är en<br />

självdränerande konstruktion, en av många tekniker<br />

inom plattsättning och golvläggning som vi gärna delar<br />

med oss av.<br />

I många år har vi forskat, utvecklat och <strong>till</strong>verkat produkter<br />

som ska hålla långt in i framtiden. Vi kan det<br />

mesta om hållbara system och konstruktioner, nya<br />

material och alternativa metoder. Vår kunskap om olika<br />

avjämningsmassor, spackel, fästmassor och fogbruk är<br />

lika omfattande som vår erfarenhet.<br />

Vi erbjuder alla våra kunder specialiserade utbildningar<br />

inom plattsättning, avjämning och golvläggning. På vår<br />

hemsida finns alla kurser beskrivna, där kan du även<br />

anmäla dig. Utbildningarna håller vi hos dig eller i din<br />

närhet för att så många som möjligt på företaget ska<br />

kunna delta. Välkommen <strong>till</strong> oss, när du vill veta mer!<br />

www.casco.se<br />

www.schonox.se


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Box 4604<br />

116 91 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

Vi utbildar dig i att<br />

lösa fuktproblem!<br />

Certifikat<br />

N:o 123456789<br />

Härmed intygas att<br />

.............................................................<br />

Kalle Andersson<br />

är Certifierad enligt CCI-metoden<br />

<strong>Golv</strong>läggaren AB<br />

.............................................................<br />

Certifierat företag<br />

Snart 60<br />

företag<br />

<br />

Ort: ............................... Göteborg Datum: ............................<br />

2012-04-08<br />

53975135<br />

Condry NT 50:<br />

<br />

<br />

<br />

Lars Andersson<br />

...........................................................................................<br />

Utbildare på IdéTrading/Namnteckning<br />

Lars ...........................................................................................<br />

Andersson<br />

Utbildare på IdéTrading/Namnförtydligande<br />

Har du problem med fukt i betonggolv vid golvinstallationer?<br />

Då är Condry NT 50 lösningen! Vi utbildar dig i hur du ska behandla ett betonggolv med hög<br />

fuktighet innan du lägger mattan. Utbildningen innebär att du blir certifierad enligt CCI*-metoden<br />

och godkänd för att behandla med Condry. Sedan vi lanserade Condry för 2 år sedan, har golvläggare<br />

på snart 60 företag i Sverige och Norge blivit certifierade!<br />

För mer information, ring:<br />

Magnus Ahl 0733-15 81 12<br />

Jonas Dorelin 0733-15 81 13<br />

*Condry Construction Improvement<br />

www.idetrading.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!