15.09.2022 Views

Prizma 3

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


icindekiler

Innehall

3 Uyanış / Uppvaknande

Det ar omöjligt att förandra det

förflutna men vi kan sjalva

forma var framtid.

4 Kara Gün / Den svarta dage11

Jordbavningen i Turkiet

6 Depremin düşündürdükleri /

Funderingar efter jordbavningen

Först efter att man tillampat alla sakerhetsatgarder man kanner

till med vetenskapens och kunskapens hjalp kan man saga

-"Det var ödet". En krönika av Süleyman Duman.

Sanat ağaç ben maymun oldum / Konst ar ett trad och jag

7 en apa.

Intervju med den mangsidiga konstnaren Hamdi Özyurt.

9 Bır düş mü yoksa kabus mu? / Dröm eller mardröm

En artikel om att starta eget.

12 Marifetli kadınlarımız / Skickliga kvinnor

En intervju med Albys K vinnoförening.

13 Isve 'te çocuk olmak güzel şey / Skönt att vara bam i

Sverıge

En turkisk barnpsykolog har studerat svenska barnsJ·ukhus och

hur man tar hand om sjuka barn har.

14 Çocuk sayfası / Barnsidor

Gator. Naturkunskap och en saga om en katt som lar sig tro pa

sina egna krafter.

zım o ma an as a nte utan mm otter

Om den serbiska poeten Eleonora Luthanders !iv och smakprov

pa hennes dikter.

19 İsveç'ten kısa haberler / Korta nyheter fran Sverige

Ulrika Messing pa cafe bland Rinkebyborna. Den turkiska

ministern Hasan Gemici har besökt Sverige. Indonesiskaa

acheer vill bli fria ... m.m.

21 Midyat'tan İsveç parlementosuna / Fran Mardin till Sveri-

ges riksdag

En intervJ·u med riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo.

Utgiven av: Simurg Media AB

Ansvarig utgivare och chefredaktör

Sahibi ve genel yayın yönetmeni:

Dilek Yaraş

Layout:

Ali öztürk

PR&Annonsering

Halkla ili\kiler ve reklam

Anna Willen

Oınslag/Kapak Foto

Muammer Özer

Ett stort tack till:

Anna Maria Narti, Seija Ketola

Stig Lundström

Katkıda bulunanlar

16 Kı I d 1 / 1 · d

Cengiz Kırma Gülsen Yılmaz

Tryck/Baskı: Grafiska Punkten AB

Adress:

PRi

Box 132

101 22 Stockholm

tel: 0739 890 224

fax:08/1840 69

eınail:

prizma.simurg@swipnet.se

Dergide kullanılan yazı ve

resimler izinsiz kullanılamaz!

© 1999-2000 22 Kıbrıs'tan barış güvercinleri geldi/ Fredsduvor fran Cy-

Simorg Media AB

ISSN: 1403-9265

-----:-:-_-_-.---------

pern till Sverige

Om turk -och grekcypriotiska konstnarers besök i Sverige.

2 3 Göteborg, küçük Londra / Göteborg, )illa London

Göteborg, en stad som man borde uppleva.

Yorgunluk / Trötthet

26 Hur man bekampar trötthet med ayurvediska -ȬgɅamla indiska­Ě

metoder.

28 Bihter Öğretmenle Başbaşa

Matrecept. Hushalls ekonomi m.m ...

29 Okuyucu sayfaları / Lasarnas sidor

Insandarsidan och lasarnas egna dikter

3 O Ürgüp'e niyet Antalya'ya kısmet.

Prizmas prenumerant lotteri.

2


uvanıs

DahaŊGöteborg 'deŊ yaşadığımızŊfeÑlaketinŊacısıŊtaptazeŊikenŊbuŊseferŊdeŊanaŊ

yurdumuzdanŊgelenŊfelaketŊhaberiŊileŊdağlandıŊyüreklerimiz.Ŋ

Aslında,Türkiye'deŊveŊbütünŊdünyadaŊherŊanŊmilyonlarcaŊinsanŊgençŊyaşlıŊdemedenŊsavaş,Ŋ

trafikŊkazası,Ŋterör,Ŋ ihmal,Ŋ cinayet,Ŋuyuşturucu,Ŋ açlıkŊgibiŊdoğalŊolmayanŊ nedenlerdenŊ

dolayıŊcanŊ veriyor.Ŋ BaşımızaŊgelenŊbuŊsonŊfelaketŊiseŊherŊanŊiçindeŊyaşadığımızŊamaŊ

doğrudanŊkendiŊbaşımızaŊgelmediğiŊiçinŊpekŊumursamadığımızŊbuŊacıŊgerçeginŊbirŊkayaŊ

gibiŊtepemizeŊdütmesi.Ŋ

Eskiden,Ŋ birŊ insanŊeğerŊbirazŊşanslıysaŊfeciŊbirŊölümŊsahnesiyleŊkarşılaşmadanŊdoğalŊ

ömrünüŊtamamlarŊveŊsıcakŊyatağındaŊsevdiklerininŊyanındaŊcanŊverirdi.Ŋ SonŊygıllardaŊiseŊ

televizyonŊekranlarındaŊizlediğimizŊölümler,Ŋ cinayetler,Ŋ kazalarŊ gündelikŊhayatımızınŊ

birŊparçasıŊoldular.ŊKorkuŊfilmiŊizlerŊgibiŊizledikŊhaberleri.ŊMoralimiz,ŊdengemizŊbozulduŊ

herŊseferinde.Ŋ EnŊ feciŊ kazaları,Ŋ kanŊveŊölümŊdoluŊhaberleriŊizlediktenŊsonraŊeğlenceŊ

programlarınaŊdaldık.ŊBirkaçŊdakikaŊönceŊekrandaŊizleyerekŊdehşeteŊdüştüğümüzŊbirŊ

bebeğinŊölümüneŊkısaŊbirŊsüreŊbileŊolsaŊmatemŊtutmayaŊfıÖrsatŊbulamadanŊhangiŊşarkıcınınŊ

hangiŊartistleŊaşkŊyaşadığıŊbilgileri(!)ŊyaŊdaŊabukŊsubukŊbirŊyarışŃmaŊprogramındaŊbirkaçŊ

milyarŊliraŊkazananŊbirininŊsevinciŊileŊkarıştıŊzihinlerimizŊveŊduygularımız.ŊBirazŊönceŊ

seyrettiğimñizŊdehşetŊsahneleriŊherhangiŊbirŊRǔambǢo filmindenŊdahaŊgerçekŊdeğildiŊarătık.Ŋ

Sonunda olan oldu. UyuyanŊbedenlerŊveŊkarışıkŊzihinlerŊkıyametinŊprovasıylaŊuyanmakŊ

zorundaŊkaldıŊapansız.ŊAcıylaŊyananŊyüreklerŊöfkÓeyleŊkabardıŊuyanışınŊhemenŊardından.Ŋ

Çünkü,Ŋ felaketŊdoğaldıŊamaŊölümlerŊdoğalŊdeğildi.Ŋ BizŊbuŊ filmiŊdahaŊönceleriŊdeŊ

görmüttük.Ŋ

ÖfkÓe;ŊakılŊileŊberaberŊveŊdoğruŊyönde,ŊdoğruŊzamandaŊkullanıldığındaŊyaşamsalŊönemiŊ

olanŊ etkinŊduygulardanŊbiridir.ŊUmudumuzunŊs`avunmaŊgücü,ŊgöĂzüpekŊs`avaşçıs`ıdır.Ŋ

ÖfkÔemiziŊyokŊsĄaymanınŊneŊbizeŊneŊdeŊinúsanlığaŊfaLydasıŊvardır.ŊTamŊtersineŊyüoreğimizdenŊ

kopupŊgelenŊöfkÔeyiŊaklımıtzınŊyolŊgöstericiliğinde,Ŋyaşamak -insan gibǢi yaşamak-Ķ hakkımızŊ

içinŊyapıcıŊbirŊbiçimdeŊkSullanmalıyız.ŊBununŊenŊiyi,ŊhattaŊtekŊyoluŊuyuşukluktanŊsıyrılıpŊ

içindeŊyaşadığımızŊtoplumla,ŊdünyaylaŊyakındanŊilgilenmekŊveŊkendimizeŊyaŊdaŊbaşkalarınaŊ

yapılanŊherŊtürlüŊhaksızlığaŊtepkiŊgöstermektir.Ŋ

GeçmişiŊdeğiştirmekŊolanaksızŊamaŊgeleceğiŊşekillendirmekŊbizimŊelimizde.ŊBirbirimizinŊ

değeriniŊanlamakŊiçinŊilleŊdeŊfelaketlerŊyaşamamızäŊ gerekmemeli.Ŋ

Hayat sürekli olarak aynı mesajı tekrarlar durur bize: YaşadıklarımızdanŊdersŊalmayı.Ŋ

BizŊacıŊdeneyimlerdenŊdersŊalmadıkçaŊbuŊdeneyimlerŊtekrarlanırŊdu½rur.ŊBizlerŊaslındaŊneŊ

kaderŊkurbanıyızŊneŊdeŊtoplumsalŊkurbanlar.Ŋ Çünkü,Ŋ içindeŊyaşadığımızŊtoplumunŊveŊ

kendimizinŊkaderiniŊhayataŊbakışŊaçımızla,ŊherŊanŊyaptığımızŊseçimlerleŊbizŊbelirliyoruz.Ŋ

"ȩB4iz E¡rzincan 'ı,Ŋ Vaǧrto yu unutmş topȔlumun bǢireleriyiz,ǐ bǢuƇnuƇ da uƇnuƇtuƇrŹuƇz. "Ŋ demekŊ

biziŊhiçŊbirŊyereŊgötürmez.ŊDahaŊöncekiŊdeneyimlerimizdenŊbirşeyŊöğrenmemişŊolmamızŊ

bundanŊdaŊöğrenmeyeceğizŊanlamınaŊgelmez.ŊAyrıca,ŊiçineŊdüştüğümüzŊkısırŊ döngüŊ

unutkanlıktanŊdeğil,ŊbüyükŊbirŊuyuşuklukŊiçindeŊdünyadaŊveŊçevremizdeŊolanŊbitenlereŊ

boşvermemñizdenŊkaynaklanıyor.Ŋ 'Ę'ƱB4ana dokunmayan yıýlan bǢin yaşasıýn"ȩ deyimiŊbencilŊ

veŊsorumsuzŊinsansanlarıŊ eleştirenŊbirŊdeyimdir.ŊBuŊdeyimiŊvurdumduymazlığımızınŊ

savunmaŊaracıŊolarakŊkullanmak,ŊhattaŊyaşamŊfelsefemizŊolarakŊbenimsemekŊkendimizeŊ

veŊgelecekŊkuşaklaraŊyapabileceğimizŊenŊbüyükŊkötülüklerdenŊbirisidir.Ŋ

TAürkiye'ŊdeŊcanlanan,ŊbizleriŊdeŊsarıpŊsarmalayanŊdayanışmaŊruhunuŊdevamŊettirerekŊgerekŊ

Türkiye'ŊdekiŊ gerekseŊburadakiŊ insancaŊyaşamaŊmücadelemizŊiçinŊiçindeŊyaşadığımızŊ

toplumunŊuyumluŊveŊetkinŊbireyleriŊolmalıyızŊ birŊanŊönce.Ŋ

Uyumlu insan, herşeye razı olan insan değildir. TamŊtersineŊhaklarınıŊbilen,ŊalanŊ veŊ

kullananŊinsandır.Ŋ SenŊbenŊkavgalarını,ŊanlamsızŊkişiselŊhırslarınıŊ birŊyanaŊbırakarakŊ

insanlığınŊortakŊrefaLhıŊiçinŊhizmetŊedenŊinsanŊuyumuŊenŊgerçekŊanlamıylaŊyaşıyorŊdemektir.Ŋ

AsırlardırŊbeklenenŊbüygükŊ kurtarıcınınŊ kendimizdenŊbaşkasıŊolmadığınınŊfarkınaŊ

vannamızınŊveŊbuŊbilinçleŊeylemeŊgeçmeninŊzamanıŊgeldiŊaÄrtık.ŊSorumluluğumuz büyük.

,_i -tvL

3

Dilek Yaraş

dilek@Űsĉwipnet.ńsĉe

"Geçm

deti

ol ama

gece

ıedl

bi

el"Svenska Hjalpkommitten för

jordbavningen i Turkiet.

Vegagatan 1 A, 113 29 Stockholm

Tel 08-728 00 34, Fax 08-728 00 42


• . . ,. • •

DEPREMiN OGRETTIILERI

insanımıznŊkışŊ gelmedenŊveŊuzunŊvadeliŊbarınmalarınaŊ kendilerine bir bela geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız

yardımcıŊolabilmekŊiçinŊacilŊparayaŊihtiyaçŊvardır.Ŋ

ve biz ona döneceğiz derler." B1akara suresi.ȭ A/yŽeËt 15+5+-Ȭ15+6Ś

---- ----

6

İzmit ve çevre illerimizde meydana

gelen deprem hepimizi derinden

yaraladı. Hayatını kaybeden

insanımızın sayısı onbeş bini

buluyor. Yaralılar, evini barkını

kaybeden insanlarımızın sayısı da

Süleyman Duman

Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri

ÖòteŊ yandanŊdepremdeŊkimsesizŊkalanŊçocuklaraŊ kendiŊ

çocuklarımızınŊyanındaŊevlatŊ olarakŊyuvamızınŊkapısınıŊ

açmak,ŊyaŊdaŊboşŊduranŊevŊveyaŊyazlıklarımızdaŊdepremzedeŊ

aileleriŊbarındırmakŊüstünŊbirŊfaziletŊörneğiŊolacağıŊgibiŊdiniŊ

yöndenŊdeŊAllah'ınŊcennetteŊkatŊkatŊkarşılığınıŊvereceğiŊenŊ

onbinlerle ifade ediliyor. Devletimiz bir taraftan felaYQket

bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken,

diğer taraftYÂan da depremzede insanlarımızın barınma,

tedavi vesair ihtiyaçlarını karşılamaya ve gelen

yardımları koordine etmeye çalışıyor. Milletimiz yaraları

sarmak için daha ilk günden seferber olmuş, içten ve

dıştan yardımlar aralıksız sürüyor.

İnancımızaŊveŊKur'an'daŊpekŊçokŊayetteŊbelirtildiğineŊgöreŊ

yeryüzünün,ŊgöklerinŊveŊikisiŊarasındaŊbulunanlarınŊ sahibi,Ŋ

yaratıcısıŊveŊbunlaraŊnizamŊverenŊAllah.ŊAllahınŊyerdeŊveŊ

göklerdeŊyarattıklarındaŊbirŊuyumsuzluk,ŊbirŊdüzensizlikŊyok.Ŋ

HepsiŊbirŊkuralaŊbağlıŊveŊbirŊhikSmetiŊvar.ŊAllah'ŊınŊkainataŊ

verdiğiŊişleyişŊkurallarına,ŊsebepŊveŊsonuçŊilişkilerineŊKur'anŊ

<<sünnet 'Ʊullahƍ>> (Allah'ınŊsünneti)ŊveyaŊ<<AŴdetullah>>

(Allah'ınŊadeti)ŊtanımlamasınıŊyapıyor.Ŋ İşteŊvarlıklarŊalemiŊ

buŊminvalŊüzereŊdevamŊedipŊhükmünüŊyürütüyor.ŊAllahŊ'ınŊbuŊ

sünnetindeŊherhangiŊbirŊdeğişiklikŊgörülmüyor.ŊİnsanŊkadereŊ

inanmaklaŊberaber,ŊhiçbirŊzamanŊhadiselereŊgöreŊöncedenŊtedbirleriniŊalmadanŊdurmayacaktır.ŊU´nutulmamalıdırŊkiŊtedbirinŊ

bittiğiŊyerdeŊtakdirŊbaşlar.Ŋ EskilerinŊifadesiyle;Ŋ "yKƢul tedbir

alır,Ħ Aŵllahƍ takdir eder. ",Ŋ'}'ƱNƿe yŽapȔalımǂ,ǐ kadeËr böyŽleyŽmǂiş.Ȯ " SözüŊ

bütünŊ tedbirlerŊalınódıktanŊ sonraŊbirŊemriŊ vakiyeŊkarşıŊ

söylenecekŊsonŊsözdür.ŊYapılabilecekŊolanlarıŊyapmadan,ŊaklınŊ

veŊbiliminŊöncülüğündeŊ gerekliŊtedbirleriŊalmadanŊherşeyiŊ

kadereŊyüklemekŊdinenŊyanlışŊbirŊtav¿ırŊolduğuŊgibiŊacizliğinŊ

veŊtembelliğinŊarkasınaŊsığınmakŊdemektir.Ŋ

Evet,TürkiyeŊdepremŊkuşağında.ŊDepremŊbiziŊdahaŊönceleriŊ

deŊsalladı.ŊAmaŊherhaldeŊaklımızıŊbaşımızaŊalmadığımızdanŊ

buŊkezŊ dahaŊ şiddetliŊgeldi.Ŋ YerlebirŊettiğiŊ bölgelerŊ dışındaŊ

bürokrasiyi,Ŋbelediyeleri,Ŋ mülkiÙ,Ŋ askeriÙŊveŊ özelŊ idareleri,Ŋ

Kızılay,ŊTHKŊvb.Ŋkuruluşları,ŊsivilŊtoplumŊörgütlerini,ŊkısacasıŊ

herkesiŊderindenŊsarstı.ŊDepremdeŊvefatŊedenŊkardeşlerimizeŊ

AllahŊ'tanŊrahmet,ŊyaralılaraŊacilŊşifaŊveŊacılıŊinsanlarımızaŊdaŊ

başsağlığıŊveŊsabırlarŊdiliyoruz.Ŋ

Artık depremin şaşkınlığını bir kenara bırakıp ders

almanın, aklıselimle düşünerek köklü ve uzun vadeli

çözümler üretmenin, gelişmiş ülkelerdeki felaketlere

yönelik teknolojik ve örgütlenmeye dair gelişmeleri elde

etmenin, kurumlaşma ve kadrolaşmanın geç de olsa

zamanıdır. "Aklın ve bilimin yolu birdir." kuralı

gereğince fert ve topYŀlum olarak yapılması gerekenleri

seslice düşünecek olursak şunları sıralayabiliriz:

AcilenŊveŊenŊkolayŊyapılabilecekŊyardımŊ paraŊyardımıdır.Ŋ

V·atandaşlarımızŊbuŊkonuaŊaçılanŊhesapŊnumaralarınaŊparaŊ

yatırarakŊyardımlarınıŊsürdürebilirler.Ŋ ÇjünküŊ onbinlerceŊ

büyükŊ sevaplardanŊbiridir.Ŋ BüyükŊinsanŊ YunusŊEmreŊbirŊ

dörtlüğüŊileŊbuŊanlayışıŊşöyleŊifadeŊeder:Ŋ

Bir hastaya vardın ise / Bir içim su verdin ise,

YaYCrın anda karşı gele / Hak şarabın içmiş gibi. ..

DepremdeŊenŊbüyükŊ sıkıntıŊkoordinasyondaŊyaşandıŊ

görüldüğüŊkadarıyla,ŊoŊhaldeŊfelaketŊanındaŊözelŊveyaŊtüzelŊ

kişiŊveŊ kuruluşlarınŊgöþrevŊyetkiŊ veŊsorumluluklarıŊ ileŊ

koordinasyonŊesaslarınıŊbelirleyenŊyeniŊbirŊyasalŊdüzenlemeŊ

şart.Ŋ

En çok eksikliği hissedilen de arama ve kurtama ekipleri.

YeYGterli ve donanımlı eYkiplerle çabuk müdahale edilseydi

nice canlar daha kurtarılabilecekti. Bu sebeple sivil,

resmi ve askeri bütün kYíurumlarda teknolojik donanımlı,

eğitimli arama ve kurtarma ekipleri bulundurma

zorunluluğu var. Bu alanda çağdaş dünyadan çok

gerilerdeyiz. Kurtarılan her can bir insanlık değerinde.

Kur'an'ın ifadesiyle <<Kim bir insanı öldürürse bütün

insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir insanın hayatını

kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir. >>Maide

suresi. Ayet 32.

DiğerŊbirŊihtiyaçŊdaŊfelaketlerdeŊkurtarılanŊinsanlarınŊtedaviŊ

veŊbakımlarıŊiçinŊ donanımlıŊseyyarŊveyaŊ sabitŊilkŊyardımŊ

hastahaneleri.Ŋ

BizimŊkültürümüzdeŊ "Ąimǂaret "z müessesesiŊvar.Ŋ İmaret,Ŋ

vakıflarcaŊtalebe,Ŋyoksul,Ŋkimsesiz,ŊyolcuŊ veŊfelaketeŊ

uğramışlarınŊbarınmaŊveŊyemeŊ içmeleriŊiçinŊkurulmuşŊbirŊ

sosyalŊtesistir.Ŋ TarihteŊbuŊ şekildeŊ kurulmuşŊveŊdevletçeŊ

desteklenmişŊyüzlerceŊsosyalŊtesisŊvardır.ŊHalihazırŊkurulmuşŊ

veŊicra-iŊfaaliyetŊedenŊyeniŊvakıflardanŊdaŊbuŊtürŊimaretlerŊ

açılmasınıŊbekliyoruz.ŊVa¸kıflarŊbuŊgörevleriniŊüstlenmelidir.Ŋ

Va¸kıflarınŊveŊgönüllüŊkuruluşlarınŊelŊatacağıŊbirŊbaşkaŊişŊdeŊ

"yDƈaÀrŹ'Ʊüş Şifa "!varŊolmalıdır.ŊYaniŊfakirlere,Ŋfelaketzedelere,Ŋ

kimsesizlereŊücretsizŊşifaŊdağıtacakŊsağlıkŊtesisleri.Ŋ

O>lağanüstüŊveŊzaruriÚŊduru´mlarda,ŊfelaketŊzamanlarındaŊihtiyaçŊ

sahiplerineŊgerekliŊpara,ŊmalŊveŊeşyaŊyardımındaŊbulunmakŊ

üzereŊkurulacakŊilkŊyardımŊsandıklarıŊgereklidir.ŊEskidenŊbuŊ

maksatlaŊvakıflarcaŊveyaŊmeslekŊbirliklerinceŊkurulanŊsandıklaraŊ

'Ď'ƱAŶvżaÀrŹız SȻandıkları "ȧ adıŊverilirdi.Ŋ

GörüldüğüŊgibiŊdepremŊfelaketiŊtattırdığıŊbüyükŊacılarŊyanındaŊ

bizeŊçokŊşeyiŊdüşündürdüŊveŊöğretti.ŊİnşallahŊdersŊalmışızdır.Ŋ

Kur'an-ıŊKerim'inŊ böyleŊ durumlarıŊyorumlayanŊ ayetiyleŊ

yazımıŊnoktalamakŊistiyorum:Ŋ

'' An dolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan,

canlardan ve ürünlerden biraz azaltarak imtihan ederiz.

Ey Peygamber; sabredenlere müjdele! O sabredenler,


,-

SANAT AGAÇ

EN MAYMUN OLDUM

B u_ _ ismi belleğinizàin bir köŭşesine yŽe rleştirin. H©amdi

OdžzyŽurt. Çkünkü onu yŽakın bir .Ł gelecekte yŽazın

dünyŽasının öŭnemli isimleri arasl)1Ĥda göŭreceksinizà.

BirŊsanatŊ tutkunuŊ HamdiŊÖzyurt.Ŋ Yazıyor,Ŋ çiziyorŊcanıŊ

sanatınŊhangiŊdalınıŊçekerseŊoŊalandaŊeserŊüretiyor.ŊÜstelikŊ

deŊeliniŊherŊattığıŊalandaŊbaşarılıŊeserlerŊyaratacakŊkadarŊ

doğalŊbirŊyeteneğeŊsahip.Ŋ Üretmek,ŊkendiniŊifadeŊetmek,Ŋ

zenginŊdüşŊ dünyasınıŊ diğerŊ insanlarlaŊpaylaşmakŊçokŊ

önemliŊonunŊiçin.Ŋ

GeçtiğimizŊN²isanŊayındaŊAllebenŊDergisiŊ'ninŊdüzenlediğiŊ

şiirŊyarışmasındaŊ"GünŊSoğudu"ŊisimliŊşiiriyleŊmansiyonŊ

alanŊÖzyurtŊ şiirinŊyanısıraŊöyküŊveŊromanŊdaŊyazıyor.Ŋ

AnlatımıŊyalınŊveŊcanlı.ŊBirŊkaçŊ cümledeŊbirŊöyküŊ

anlatacakŊkadarŊustacaŊkullanıyorŊyazımŊdilini.Ŋ

K;arikatürŊçiziyor.Ŋ KafasınaŊestikçeŊdeŊ "VCiruset"Ŋ isimliŊ

birŊmizahŊdergisiŊçıkarıyor.ŊYayınlanmışŊikiŊşiirŊkitabıŊvar.Ŋ

BirŊdeŊçocukŊkitabıŊ...Ŋ

EnŊiyisiŊbizŊsoralımŊoŊanlatsın.Ŋ

-ƕÇocukluk ...

1964ŊyılındaŊMuş'taŊdünyayaŊgeldim.ŊUfuklarıŊmaviŊsisliŊ

olurŊMuşŊOvasının.Ŋ PırılŊpırılŊkuşlukŊgüneşininŊaltındaŊ

karpuzŊtaşırŊöküzŊarabaları.Ŋ AilemŊaslenŊV·arto' ludur.Ŋ

Muş'taŊ DevletŊDemirŊYo llarındaŊ işçiydiŊ babam.Ŋ

ÇocukluğumŊtrenŊvagonlarınınŊarasındaŊgeçti.Ŋ

"KimŊsonraŊatlayacak?"Ŋ oyunuŊ oynardık:Ŋ TrenŊhareketŊ

"Funda benim herşeyiıı, Funda mühim!"

ederkenŊvagonlardanŊbirininŊkapısınaŊtutunuyorsunuz.Ŋ

RakipŊoyuncuŊiseŊdiğerŊvagonunŊsizeŊyakınŊkapısınaŊ

tutunuyor.Ŋ TrenŊgiderekŊhızlanırkenŊönceŊatlayanŊyarışıŊ

kaybediyor.ŊBirŊsefeÒrinde,ŊbendenŊdahaŊinatçıŊbiriyleŊyarışŊ

halindeydik.ŊBirbirimizinŊgözlerineŊbakıyoruz.ŊN²eŊ oŊ

atlıyor,ŊneŊben.ŊTrenŊhızlandı,Ŋ hızlandı;Ŋ öyleŊhızlandıŊkiŊ

atlayamadık.ŊTatvan'aŊkadarŊkapıyaŊtutunarakŊgittik.ŊBirŊ

başkaŊsefeÒrinde,ŊbirŊarkadaşımŊtreninŊaltınaŊdüşłtü.Ŋ ŞimdiŊ

tahtaŊbacaklaŊgeziyor.Ŋ DahaŊsonra,Ŋ onaŊacıyıpŊambarŊ

memuruŊyaptıklarınıŊduydum.Ŋ

-E¡ğitim ...

LiseyiŊMuşŊEndüstriŊ MeslekŊ LisesininŊ "$metal"$Ŋ

bölümündeŊokudum.ŊBabamınŊtercihiydiŊbu.ŊOndandırŊkiŊ

" Bir başka seferinde, bir arkadaşım

trenin altına düştü. Simdi tahta bacakla

geziyor. Daha sonra, ona acıyıp ambar

memuru yaptıklarını duydum.

birŊçocukŊbileŊbendenŊdahaŊgüzelŊkaynakŊçeker.Ŋ

-ƕistanbul ...

-AnnemŊhastaydı.Ŋ SıkŊsıkŊİstanbul'aŊtedaviyeŊgitmekŊ

zorundaydı.Ŋ SonundaŊİstanbulŊ'aŊtaşındık,ŊyılŊ 1981.Ŋ

Tarabyaüstü'ndeŊbirŊyılŊzorŊtutunabildik,ŊasılŊyerimizŊG8aziŊ

Mahallesi'ndeŊçoktanŊhazırdı.Ŋ

-İsvżeçŬ ...

1989ŊyılındaŊFelsefeŊbölümüneŊyazıldım.ŊÇokŊsıkıntılıŊ

dönemlerimdi.ŊOkuluŊbırakıpŊİsveç'eŊgeldimŊveŊGotland'aŊ

yerleştim.ŊŞikayetçiŊolmadığımŊuzunŊbirŊyalnızlıkŊdönemiŊ

geçirdim.Ŋ Gotland'ıŊseçmeminŊnedeni,Ŋ sakinŊdoğasınınŊ

banaŊuygunluĎğuydu.Ŋ SanataŊyüklenecektim.Ŋ

-ƕH©angi sanat?ŭ

ÖnceŊkarikatürŊ çizmeyeŊbaşladım.ŊYerelŊbirŊgazeteyeŊ

ürünlerimiŊgösterdim,Ŋbeğendiler.Ŋ HalenŊoŊ gazeteyeŊ

çiziyorum.Ŋ SonraŊresmeŊbaşladım.ŊMetrelerceŊtuval,Ŋ

kilolarcaŊboyaŊ...ŊSonraŊşiirŊgeldi.ŊBiriŊkendiŊolanaklarımla,Ŋ

"Derken bir kızımız oldu.

Doğarken narçiçeği rengindeydi.

Bir dilim peynir kadardı. Adını

He koyduk."

7

diğeriŊyayıneviyleŊortakŊikiŊşiirŊkitabıŊçıkardımŊalel acele.Ŋ

SonraŊromanŊ...ŊÜçŊyılŊuğraşarakŊyazdığımŊromanıŊyırttdımŊ

veŊbunaldım.Ŋ

SanatŊağaç,ŊbenŊmaymunŊoldum;ŊdaldanŊdalaŊatladımŊdur-


AnimasyonŊ ağırŊ geldi,Ŋ bıraktım.Ŋ

FotoğrafJçılığıŊbıraktım.ŊResimŊyapmayıŊdaŊ

bıraktım.ŊSonŊbeşŊyıldaŊaltıŊşiirŊyazabildim.Ŋ

GönlümdekiŊşiiriŊhalaŊyazabilmişŊdeğilim.Ŋ

İěkiŊ adetŊ çocukŊ kitabıŊ yapýtım.Ŋ BiriŊ

yayımlandı,ŊdiğeriŊbeklemede.Ŋ

ÜĞzerindeŊbeşŊyılŊçalıştığımŊyeniŊbirŊromanŊ

dosyamŊvar.Ŋ HerŊkafamaŊestikçeŊbirŊsayısıŊ

çıkanŊ"Viruset"ŊisimliŊbirŊmizahŊdergisininŊ

sahibiyim.Ŋ ŞuŊ sonŊ zamanlardaŊ öyküŊ ..Ŋ

takılıyorum.Ŋ FundaŊ '}'%çŬerez öŭykȎünjler ɟ" diyor.Ŋ

HaniŊşuŊUBzakŊAsya'danŊgelenŊacıŊbaharatlıŊ

ķņĸņ

çerezlerŊvardırŊya,ŊonlaraŊbenzetiyor.Ŋ

-Aşk...

-Malatya'daŊ kaysıŊ istimlerkenŊ aldımŊ

getirdimŊFunda'yı,ŊyılŊ1994.ŊAslındaŊM¯uş'aŊ

gidecektim.ŊAyÍakŊbilekleriŊtombulŊolurŊ

MuşluŊkızların.ŊUBtangaç,Ŋ haşinŊapayrıŊ birŊ

güzeldirler.ŊÖyleŊgönnüş,ŊöyleŊbellemişizŊyaŊ

birŊkere,ŊilleŊdeŊMuşŊ'tanŊevleneceğiz.ŊOŊsıralarŊ

Muş'ŊtaŊ yoğunŊçatışmalarŊ var,Ŋ korkudanŊ

Malatya'danŊ öteyeŊ geçemedim.Ŋ İyiŊ kiŊ

korkmuşum.Ŋ FundaŊbenimŊherşeyim,ŊFundaŊ

mühim!wŊKazaraŊbirŊgünnŊbünyünkŊadamíŊolursam,Ŋ

buŊonunŊsayesindeŊolacak.Ŋ

-Aşkın meyvası ...

-DerkenŊbirŊkızımızŊoldu.ŊDoğarkenŊnarçiçeğiŊ

rengindeydi.ŊBirŊdilimŊpeynirŊkadardı.ŊAdınıŊ

-- H¦elina koyduk.ŊİkiŊbuçukŊyaşındaŊşimdi.ŊBirŊ

konuşkan,ŊbirŊkonuşkanŊkiŊsormayın.ŊBirŊgünŊ

ŅŊ

bileŊayrıŊduramıyorumŊondan.Ŋ

-Entegrasyon...

- İsveçliler'leŊ aramŊ iyi,ŊİĜsveç'iŊseviyorum.Ŋ

_,.Ŋ GerçiŊ gelmemŊ içinŊ davetiyeŊ fJalanŊ

göndermedilerŊ ama,ŊocaklarınaŊdüştüğümdeŊ

ekmekleriniŊesirgemediler.Ŋ HemŊburadaŊ

-· ņŊ

yaşayıp,Ŋ hemŊdeŊ bunlaraŊveripŊveriştirmeŊ

çelişkisineŊhiçŊdüşmedim.Ŋ

■■

.:J! !.! l/ .. 1JJ .. 1J

ARPINPAN

Hamdi Özyurt

O zamanlarrÄ gençtim;rÄ dilerÄ kolay,rrÄ gencecik.rÄ MezarrÄ

kazarrÄ gibirÄ şiirrÄ yazmakrÄdeğil;rÄ şiirrÄ yaşamaktırÄbenimrÄ

işim,rÄromanrÄyaşamak.rÄAkanrÄzamanınrÄardındanrÄyonturÄ

gibirÄbakakalmakrÄdeğil,rÄ zamanırÄaşkrÄtadındarÄiçmektirÄ

benimrÄişim.rÄ

BirrÄ araūlarrÄ kumralrÄbirrÄ kızrÄ dadanmıştırÄrür©yalarıma.rÄ

SaçlarınırÄ yüzündenrÄ kaldırıprÄ başınınrÄ üstündenrÄ

gerilererÄ atıyordurÄherrÄ gece.rÄ "İzmir 'derÄ buluşalım,rÄ

sahilderÄ dolaşalım "rÄgibisindenrÄbirşeylerrÄ söyrlüyordurÄ

hep,rÄ kaãnımarÄgiriyordu.rÄ

BirrÄayrÄzorrÄsabŮrettiğimrÄdikeyrÄperdecidekirÄişimdenrÄilĪrÄ

verÄsonrÄmaaşımırÄalıprÄ ayrıldıkĴtanrÄsonra,rÄ poğaçalararÄ

ağzıylarÄsurÄpüskürtenrÄpastacırÄçocuğurÄdövdüm.rÄArtıkrÄ

evrdenrÄ kaçmakrÄiçinrÄ birrÄ gerekçemrÄ vardı.rÄ TabiirÄ kirÄ

İr³zmir'erÄ gidîecektim.rÄ AmarÄkimimrÄ kimsemrÄ yokturÄ

İzmir'de.rÄ O/sundu.rÄ

YaÜzrÄ sonlarıydı.rÄ YolrÄ boyuncarÄ anızlarrÄ yakılıyordu,rÄ

ormanlarrÄyanıyordu,rÄtaşıtlarrÄçarpışıyordu.rÄO taşıtlarınrÄ

yraptığırÄ mırÄ kazaydı,rÄ yoksarÄ o taşıtlararÄ binmekrÄ mi?rÄ

AklımınrÄiplerirÄ birrÄhayalinrÄ elinde,rÄ tepiyordukrÄ

cinnetseverrÄyollņarırx.rÄ

KültablasınırÄ fıstıkrÄ kabuklarıylarÄ doldurduğumrÄ

önümdekirÄ koltuğarÄ başımırÄ dayayıprÄ uyumayarÄ

çalışıyordŬum.rÄ PişmanrÄ uyanıyordumrÄ sarsıntılarla.rÄ

KaçmasarÄmıydım?rÄ EverÄ gecerÄgitseydim.rÄ SuçlurÄdarÄ

olsamrÄbenrÄuyurkenrÄacırdırÄbabam.rÄ GizlicerÄgirseydimrÄ

yatağıma,rÄ sıcacıkrÄ yatağıma.rÄ OtobüsünrÄ üstündekirÄ

havalandırmarÄ kapaklarındanrÄ içeriyerÄ rüzgaärrÄ

doluyordu,rÄ üşüyordum.rÄ PastacırÄ çocuğunrÄ kanlırÄ

8

burnyunurÄgörüyordumrÄ karanlığırÄ delerekrÄ ilerleyenrÄ

otobüsünrÄnemlirÄcamında.rÄ

SanırımrÄ HatayrÄ semtiydirÄ otobüstenrÄ indiğimrÄ yerr.rÄ

KarşımdarÄku}mralrÄkızrÄdeğil,rÄ ikirÄpolis:rÄ

İzr¹mir'erÄniçinrÄgeldin?rÄ

ÇalışmʼnayarÄ

İstanbul'darÄişrÄyokrÄmu?rÄ

Yoàk.rÄ

SafrÄ olduğumrÄ görüşünderÄ birleşenrÄpolislerrÄ benirÄ

Basmaneö'derÄucuzrÄbirrÄotelerÄ yerleştirdiler.rÄ SıcaktanrÄ

verÄsinektenrÄuyuyamadığımdanrÄrüyamarÄdarÄgelmedirÄ

sevgilim.rÄ

ErtesirÄ günrÄ bomboşrÄ dolaşıprÄ durdumrÄ İzmir'i.rÄ

KÆarş|ıyaka,rÄ Konak;´rÄ çarş|ılar,rÄ sokaklar,rÄ meydanlarrÄ...rÄ

Sıcak,rÄ ateştenrÄ diliylerÄ asfaltı,rÄ duvarlrmarı,rÄ balkonrÄ

gülleriĠnirÄ yalayanrÄbirrÄ ejijderhěaydırÄsanki.rÄ BirrÄ çırakrÄ

serinletmekrÄ içinrÄ dükkanınınrÄ önünürÄ suluyordurÄ

elindekirÄ tenekeyle.rÄ SurÄ yererÄ değmedenrÄ

buharlaşıyordu.rÄDenizırÄmirÄyanıyorrdu,rÄateşimrÄmirÄvardı,rÄ

kanımrÄ mırÄ kaynőıyordu;rÄ bilemiyordum.rÄ GelmişkenrÄ o

ma/OÌmrÄ yerirÄ derÄ görmekrÄ istiyordumrÄ fakatrÄ utanıyor,rÄ

kimselererÄ soramıyordum.rÄ SüreklirÄ susuyordum.rÄ

SusadıkçarÄ galonrÄ galonrÄ ayranrÄ dikiyordu}mŊrÄ kafaċya.rÄ

DiktikçerÄparamrÄazalıyordu.rÄParamrÄazaldıkçarÄannemirÄ

özlüyordum.rÄAnnemirÄözledikçerÄiçimrÄyanıyordu.rÄİçimrÄ

yandıkçarÄayraånrÄdikiyordumrÄkafayarÄ..rÄ.BurÄkısırrÄdöngürÄ

ekonomimrÄdiberÄvuruncayarÄkadarrÄdevamrÄetti.rÄ

OnurÄbulamamıştım.rÄ OnŐarÄihanetrÄbilľerÄede÷memiştiĝm.rÄ

ÜstelikrÄçamaşırlarımrÄdïarÄkirlenmŋişti.rÄİr´stasr|yondanrÄeverÄ

birrÄ telefonrÄ açtımrÄ mahçup.rÄ Ablam:rÄ "DurmarÄ gel,rÄ

annemrÄçokrÄüzgün"rÄdiyordu.rÄ

DönüşümrÄtrenle,rÄüçüncürÄmevkiderÄoruçrÄtutarakrÄgeçti.rÄ

O gündenrÄsonrarÄdüşrÄsevgilimrÄhiçrÄgirĮedirÄrür«yalarıma.rÄ

BirrÄgirse,rÄonarÄsöyleyecekrÄbirrÄçiftrÄsözümrÄvardırÄelbet!rÄ

(Bu öykü Haimdagar yayınevinin hazırlamakta

olduğu öykü antolojisine seçilmiştir.)


■ ■■ ■■

BiR DUS MU

KABUS

Kendi işyerinizi açmaya niyetleniyorsanız güzel düşlerinizin kabusa

dönüşmemesi için dikkatli olmalısınız.

Sonăņyıýlla\rdaņkendiņişņyeriniņkwuranlarınņsayısındaņbüyükņ

birņ artÕışņgöÅzleniyor.ņ Göóçmenlerņ arasındaņTürklerņbuņ

kxoľnudaņbaşıņçekyiyorla\r.ņBuņdur uÚmuņsadecpeņbizimņgiriIJşimciņ

ruhĢumÙuzlaņaçıklamÚakņolanĄaksız.Ľņǯünąk üÒ,ĩņbuņyeniņkzurulanņ

işyer lerindenņçðoğâuņ işsizliğeņbirņseçenekņolarakņ veņdahģaņ

öóncqeleriņ k{endiņ işindeņçalışmaņalışkanlığıņolmayanlarņ

ta]rafąıĎnIJdanµņ k uruluyor.ņ Ya]ni,Īņbuņk|üÓçükņişverenle»rņaslındaņ

birik¡imle¼r iniņveņdeneyimleriminiņdeğerlendire½bilecekleriijņ

iyiņ birņ işņ bulsalardıņ kendiņ işverenleriņ olmayıņ

düõşüÔnmeye¾cueklerdiņ bile.ľņ

Ö°zelliĴkleņsÐoĿnņyılla^rÅdxaņİósÐve¿çµ'Ċiĵnņdevletņpo»litak}a_sıņbireyleÀriĶnņ

kendiņ işņ yerÆiniņaçmasınēa_ņolduk~çaņ olumluņ bakıyorņveņ

küçðüõk¡ņişletmÛecuilerÅeņyöÆnµel¯ikņbazıņolanaklarlaņbuÚņgĒelişğmÜeyiņ

teÁşvßikņediyoŀr.Ŀņ

Devßl°etinĆņsunduğãuņolanćaklarÆınĒņiçindeņenņbi l¨ineni:ņ "ĄSQtartaņ

eÂgēetÕņbidragņ'ċ'Čņdenil©eÃnņ veņ mÝa`aaşĠņ öÇdentisiņşeÄkliķnĈdxeņyapılanņ

işņ k¢urmùaņyardıùmÞı.ņ

BuņyardyımdanņsadyeÅcreņişsizèl©eÆrņ yararlabnabil°iĸyoŁr.ŀņAldığäınĔıúzņ

mßaaşġınņmàiĹktar ıýņişĢsizkenĉņal±ınĕanņmáa`aaşģ laņaynĊıĈ.ņNołrmøalņsüráesiņ

6ņ acyņoŃla^nņ buņ yardımņgĔöÈç·mâenl¨eÇrÄņ vàeņ kadınlarņ iç¸iĺnņbirņyı laņ

kadarņ uzatıĉlËabi liyońr.ņ

Ya rdıûm³ņalªabilqeÈcseÉğåiniĻzņ diğæerņ k£uÛ rumãņveņ k£uÛ rul²uşĤlªarņ

ALMIņ

1994ņyıl ıďnijdacņk¢üöçñüÕk¤ņ işvàerenċl³ereņ dzeÊstekņamacvıylaņk§uÞrulanņ

biļrņdevletņk£urumäuņoŅlanņALMI 'čņdeËnņil´kņbirņyı lıņfćaiĽzsiľzèņoņlµmakņ

üÖzeÌreņ düöşü×k¤ņfĈaiĿzleņ boŇrç¹ņ al«adbiliŀrsÑiniz.Łņ

"ąNyfĉöÏrÇetagĕarlÍan"Ćņ:ņBuņJaeÍdiņil·kņdzeÎfaċņişĥņkuranČl¬araņveÏriŁ l­eÐnņ

veņ işņiçºiłnņ gerekenņ sermayãeÑn·iŃnņ yüÜzdeņ o¼tuz-ĶuÜnuņ sağçlaeyan¸ņ

brirņ kreÒdi .ņ SermayeÓnčinņ gerińņ k¥aflanņ kısmåınĖıņ

bagnĎka dagnņ al actad ğèınėıüzņ boňrç»ņ yaņ di;pņ keÔnďd{ iņ

bririŅkiņmæinĐiŇz l¸eņ k¥afrşĦılÎıÿyoʼnrsun·uz¡.ņ

"ćFöÉ rÇe tagĖa rl°anņföĎrņkviň nnoŊr"Ĉ :ņ SRadeÕcv eņ

kadınĘl¹arınņyararl®anđdıýğéıņ öÊz¢eÖl«ņbcirņ k¤re×d|i .łņ ܱstÖņ

sıĐnĴırıĊņ 150ŋņ bdinņkr oŝnņoŋl­anņ beuņ kreØd}id}eÙņ

gėereÚksinĒmçenēiʼnzéņ oŌl®anĔņ seÛrmèahyãeÜn¸ inņ yairısıþnıņ

keÝnĕdiņoōlanĖaklarıčnıĹz£lºaņyaņdaņbfanėkad~anņbsoŎrç¼ņ

alarakņ karşħıÿlÏıÿyzo½rsÑuÜnuz¤ņ d|iŊğêeÞrņ y{airı sınęıĀņ daņ

ALMIņ váerÉiŋy|oŏrÈ.Ńņ

BanĘkad~anņ bso½rç½ņ al»m´ahy}aņ nęiŌy~eßtiōnĚiŎzņ varsajņ

öËněcueàņ ALMI'ĐyeņbgaşĨvurmakkņ veņ soŐnrĸaņ o¾nĜunņ

ara cvıül¼ıāğëıyl½aņbhanĝkadalnņ bioőrç¾ņ iŏsteáméeâkņ

şĩamnĞsınĚıĂz¥ıăņ arttırěyo¾r.ņ

ALMIņ sadeãcweäņ kreådiņ váeærmêeçkl¾eèņ kal¯mëı yoŒrņ

aynıĺņ z¦akm´amn¹daņ kurmìakņ iŐsteédiőğìiŒnğiœzêņ yaņ daņ

kurd uğíun uzêņ iŔşĪņ iŕl¿eņ ilgĘiŖlÀiŗņd¡alnıüşīmíanlıĄkņ

hĤiŘz§mîeêtlÁeëriřņ d¢eìņ veírÉiŚyoœrÈ.ņ

ALMI'đnĠiśnņ StoŔcxkhĥoŕl¯mņ şĬubjeîsiŜn¹d£eïņ ç¿alıÒşĭanņ

Janņ Franġz¨eðnņ gęöÌçÀmïeñnņ gĚiŝriŞ şĮişm cyiŠ l eòrd¤eónĢņ

sorumlu.ńņ İùşņ kuªnģnĤakņ isteyenņgöçmenlereņ yapştığıņyardımņ

veņ sağladığıņkolaylıklardanņ ötürüņ IFSQ'inņ (Ĕuluslararsıņ

işįverÊenlerņderneğîi)ģņonurņüØyesiņseçòilenņFranĥzeônņsonņyıllardaņ

göçmenņişverËenlereņverËd¥ikleriņk¥rediņoranınınņyüzdeņ2'denņ

yü÷zdeņ25'eņçıktığınıņveņ 1994ņ-ķ1998ņyıllarıņ arasındaņ

göçmenlerÌeņ 14ņmilÂyonņk¦roŖnņ borçñņverildiğiniņsöylüyor.Ņņ

1998ņyılındaņ verilenņ 283ņk¦redidenņ 80'iņgöçmenņ

işverenlerÌeņaitņveņbunlarınņyüÝzédeņ60'ıņk¦adın.ņGöçmenlerinņ

yapŠtığıņbaşvâurulardaņ rÊedded¦ilmeņoŗranıņ yüzdeņ30-ĸ35ņara­sÒında.ņBaşvâurularınņkabtulņedilÃmemðesÒinĦišnņ

nħedenlerinĨinņ

bkaşİıċndaņyet×eõrsiz©ņprojseler,īņ gerçÁeökçòiņ o»lÄmñayanņ btüÙtçÂele÷rņ ilÅeņ

dahĦaņ öôncedenņalınanņöd§emeņceøzalarıņgeliyäo¼r.ņņ ALMİù'deùnņ

boŘrÍçÃņ almakņ ist×eyåeúnleûrÍeņ neleürņ öônerebileceğïinĩiņ sořruyäoruzņ

JanņFrabnĪzªeýn 'e:ņ

''Büyük borçlar altına kesinlikle girmesinle r. Bir

hukukçudan ya rdım almadan hiç bir anlaşmaya imza

atmasınlaı" Hiçbir işyerini yı llık gelir gider defterlerini

kon trol etmeden almasınlar. Restoran, kahve, dükkan gibi

yerler aldı klarında piyasa değerini iyi araştı rsınlar ve

kredi başvuruları kesin olarak kabul edilmeden ödeme

yapmasınlar. "

ALMlÌ'Ďyeņ blaşıvurm³ad¨anºņ öÍnºczeņ

İôsveç' tÖekiņ gěöÎçmenīņişIJletmòelÆeriņd{erneğøiņIFSR'eņüÚyeņ

olmanız«d©aņyararņ varaÏr.ņ 1996ņyåıþlındªaņ RajfĊaelņ Bermóejt oņ

tarafĆıČndanņ k urulÇanĬņ IFSSņ ü÷c{reþts izņdanışijmanĭlıÓkņ hħŢiz¬môeÿtleriņ

veĀrijyoŚrņ veņALMI'ďyeņyapšac|ağøıþnızëņbaşĴvuruyuÝņ usulÈüÛneņ

uÝygĜuÞnņ o¿l¬anraÏkņ yapŢmannıĻzëņ içiknņ yard«ıąmõc}ıņ o¿lÉuyośr.ņ ALMI 'yeņ

IFSSņ'tenņyard¬ıĆmöņalÊd­ıćk¡tØanņsoŜnĮraņgĝiltm÷eānįinņ d®imğðeĂrņbmirņaevanİtØaju ıņ

9


daŊikiŊkuruluşunŊişbirliğiŊiçindeŊolması.ŊKısacası,ŊALMIŊ

IFS'tenŊgelenŊprojelereŊdahaŊbirŊgüvenleŊbakıyor.Ŋ AyrıcaŊ

IFSŊ diğerŊ kurumlarŊ veŊ resmiŊ makamlarlaŊ olanŊ

ilişkilerinizdeŊdeŊyardımcıŊoluyor.ŊKurulduğundanŊbuŊyanaŊ

IFSŊ'teŊ görevŊyapanŊEmanuelŊPoliŊgöçmenŊişletmecilereŊ

kendiŊ dillerindeŊ(Türkçe,ŊSüryanice,ŊKürtçeŊveŊArapça)Ŋ

hizmetŊveriyor.Ŋ

"zDƊil iÜzafi bir sorundur.ɓ GƝünlükȎ ticaret dilini hƍalleÌttikȎteÌn

sonra işiniÜzi yürütürsünüz.ȭ "diyenŊEmanuelŊPoli'yeŊgöre,Ŋ

göçmenlerinŊkarşılaştığıŊenŊönemliŊzorluklarınŊbaşındaŊfinansman,ŊlokalŊbulma,ŊgüvenŊyaratma,ŊticariŊağdanŊyoksunŊ

olma,ŊmeslekiŊörgütlereŊgirememeŊgeliyor.ŊEmanuelŊPoliŊ

veŊdiğerŊ IFSŊ çalışanlarınınŊamacıŊişŊkurmakŊisteyenŊ

göçmenlerinŊbuŊ konulardakiŊzorluklarıŊaşmalarınaŊ

yardımcıŊolmakŊiçinŊİsveçŊişŊpiyasasıŊveŊgöçmenŊişverenlerŊ

arasındaŊbirŊkäöprvüŊoluşturmak.Ŋ

NUTEK: İşverenlereŊyardımcıŊolmakŊ yolŊgöstermekŊ

amacıylaŊkurulmuşŊbirŊdevletŊkurumudur.Ŋ

ÖzellikleŊithalatŊveŊihracataŊyönelikŊyapacağınızŊ

yatırımlardaŊT.C.Ŋ'ninŊTicaretŊMüşavirliğindenŊveŊİsveç­

TürkŊTicaretŊOdasındanŊyardımŊalabilirsiniz.Ŋ

T.C.ŊTicaretŊMüşaviriŊÜlkerŊGüzel;Ŋ yurtŊdışındaŊyaşayanŊ

girişimcilerimizeŊyardımcıŊolupŊyolŊgöstermeninŊTicaretŊ

M°üşavirliğininŊenŊönemliŊgörevlerindenŊbiriŊ olduğunuŊ

söylüyor.ŊK«urduğunuzŊişinŊTürkiyeŊişŊpiyasasındakiŊyeriniŊ

veŊöneminiŊaraştırmakŊiçinŊbaşvuracağınızŊilkŊyerlerdenŊ

birisiŊTicaretŊM°üşavirliği.Ŋ

Ticaret Müşaviri Ülker Güzel Türkiye ile bağlantılı

iş yapmak isteyen işletmeci/ere kapılarının açık

olduğunu söylüyor.

Daha önce bu yoldan geçmiş olanlardn

yolun başındakilere öğütlr

Acele etmeyin!

Eğr®errÄkoşullaršınızrÄzorlamıyorsa,rÄiġşrÄkurmarÄhayallŇerinerÄ

kapılırrÄ kapılmazrÄ heyecanlarÄ İşçirÄ BulmarÄ KurumunarÄ

koşuprÄsürecirÄerkrlendenrÄbaşlatmayın. İrµşsizlikrÄsürenizinrÄ

bitmesinerÄuzunrÄzamanrÄvarsarÄburÄsüreyirrÄ yenirÄişrÄfiďkrirgnizirÄ

olgunlaştırmakrÄ içinrÄ değerlendirirhn.rÄ

Uzun süreli yardım!

KÇurmakrÄiĢstediģğinizrÄişrÄilerÄilgiĤlĿirÄolarakrÄgörüştür­ğünŒüzderÄ

birrÄ hazırlıkrÄ dönemineùrÄ gereksinmenizrÄ olduğunurÄ

söylŀeyerekrÄönrÄhazırlıklarrÄ içinrÄ "A¸ LU"rÄprojesirÄ isteyin.rÄ

BaşvurunuzrÄuygunrÄgĕörülüprÄderÄkabulrÄedilirserÄ4-6rÄaylrıkrÄ

birrÄ ekrÄsürerÄkazaçnabilŁirsiniz.rÄ

Uzmanlara danışın!

PÐrojenizirÄvrerÄyraptığınızrÄbütçeyirrÄİşçirÄB¹ulmarÄyarÄdarÄdóiğerrÄ

kururmlarırznrÄ değr¯eúrlłendirmrpesiĥnerÄ sunmōadanrÄ ör§ncerÄ birrÄ

eûkonomirÄ danışmanındanrÄ yarŞdımrÄ alŃmanızdarÄ büyükrÄ

faydarÄvar.ũrÄÇünkü;rÄgerçrvekçirÄverÄusulünerÄuygunrÄolmňayanrÄ

bütçelerinrÄgerirÄçevrilńmerÄriskirÄbüyük.rÄ

Hemen pes etmeyin!

"Startrraeget"sürşenizinrÄ bitmesinerÄ yakınrÄbirrÄ durumrÄ

değr°erlendirmesirÄyapın.HalarÄfiĐanızdanrÄkendiõizrÄiçinrÄ

maaşrÄolacíakrÄgĖücünüzrÄ yokĶsarÄverÄmaaşınızrÄbirĭaçrÄayrÄ

daharÄ devlettenrÄgelserÄ işlerinizinrÄ düzeleceğindenrÄ

eminsenizrÄİşçirÄBulmarÄ KurumurÄilerÄgörüşüprÄ içinderÄ

bulunduğunuzrÄdurumurÄ açıklayarakrÄsürenizinrÄuzra­r

tılmasınırÄ taleprÄ edôin.rÄ BaşvurunuzrÄ uygunrÄgörür¬lürserÄ

yardımrÄsüresinirÄbirkaçrÄayrÄdaharÄuzatmarÄşansınızrÄvar.rÄ

Kamuoyu oluşturun!

KüçükrÄişletmelerrÄüzerinerÄ yapılanrÄaraştırma/£ar,ŦrÄ yenirÄ

kuru{lanrÄbirrÄişinrÄ kazançrÄgetirmerÄsürecininrÄenrÄazrÄ3rÄyılrÄ

olduğunurÄverÄküçükrÄişletmecininrÄburÄ sürerÄ içinderÄ

desteğerÄgereksinmesirÄ olduğunurÄortrsayarÄkoyuyorr. rÄ

·r¢rÄD¾evletrÄdüzeyirderÄburÄyardımrÄsüresininrÄuzatılmasınarÄ

dairrÄ araştırmarÄverÄtartışmalarrÄvarŠ.rÄ ÇevrenizdekirÄişçirÄ

derneklerinirÄ hareketerÄ geüçirerekrÄ "StartaegėetrÄ

bidrag"süresininrÄ 3rÄ yılarÄçıkaĻrılmasırÄ içiĦnrÄ kamurÄ oyurrÄ

oluşturmalısınız.rÄ

ALMI:

020-36rÄ6ª0rÄ00

NUTEK:

020-35 10rÄ10rÄ

Nyföretagarcentrum:

08-14rÄ4§4rÄ00

IFS:

08-680rÄ56rÄ79rÄ

DO(Ayrımcılık bürosu):

08-556rÄ095rÄ01rÄ

Ticaret Müşavirliği:

08- 6«61rÄ64rÄ83rÄ

Türk İsveç Ticaret Odası

08- 74¨4rÄ44rÄ 10rÄ

10


TR

REDOVISNING

Pizzacı mısınız?

Restoranınız ya da

kafeteryanız mı var?

Boken för dig som

vill starta eget!

■ ■ ■

HiZMETiNiZDEYiZ

08- 645 41 60

296 kr + moms,

januari -99, 231 sidor

Start & Driva Företag

BokenŊföOrŊdigŊsomŊdriverŊeceÏŊegetŊföOretagŊellerŊ

funderarŊpaŊattŊs_tarta,(Ŋoavs_ettŊföretags_form.ŊDuŊfarŊ

enŊöāversiktligŊgenomgaÃngŊavŊalltŊfraÃnŊattŊstartaŊettŊ

foretagŊtillŊmarknadsföOring,(Ŋskatter,(Ŋ fınansieringŊmm.Ŋ

BokenŊarŊskrivenŊpaŊeteÏŊbegripligtŊsprakŊochŊmedŊ

mangaŊpraktiskaŊexÊempel.Ŋ

Internetrdgivning-hersidor-utbildning

ww.laterna .com,, info@laterna .com

08-441 59 91, 070-376 54 51

31.

Björn Lunden lnformation AB

Box 84 • 820 64 Nasviken

Te l 0650-54 14 00 • Fax 0650-54 14 01

E-post info@blinfo.se • Hemsi da www.blinfo.se

THE GALLERY

Skanegatan 55

Boka din utstallning nu!

ring: 640 33 68

Ja, tack!

O JagŊbÇeHsĈt°alêlêeHrĂŊbÇoûkçeHnŊ

Start &ŊDriva Företag,

296ŊkçrĂ +ŊmðoûmðsĈŊ

1 Frakt 39 kr. Mams tilkammer. 1

Fyll i nanın och adress!

Företag

Bestallarens namn

Adress

Postadress

Björn Lunde

lnfonnation AB

Svarsost

800 074 600

Box 84

820 64 Niiviken

Frankeras ej.

Vi betalar

portot.

1 Telefonnummer (4843)

11


urulduktan kısa bir süre sonra,ǐ derneğe ek

gelir sağlamak amacıyla kendi ürettikleri

eliƎşleriƎniƎ davđet ettiƎkleriƎ kȏonuklarıünȑıünȑ

beğenisine sunan A/lby T³ürk KƧadınlar

DƋerneği '%nin yöȣneticileriyle A/lby 'Ʊdeki

dairelerinde göȣrüşüyoruzLj.Ȯ MƸarifetli kadınȑlarımızLj

kendilerini burada da göȣstererek derneği sıcak vże sevżimli

bir evż ortamına döŭnüştürmüşler.ɓ

DernekŊbaşkanıŊÜlküŊOkuer,Ŋ25ŊyıldırŊİsveçŊ'teŊyaşıyor.ŊEvliŊ

veŊüçŊçocukŊsahibi.ŊDahaŊönceleriŊbFirŊkreşteŊçalışmış.ŊSonraŊoŊ

daŊişsizliktenŊnasibiniŊalmışŊ

veŊ ardındanŊuzunŊ birŊişsizlikŊ

dönemiŊgelmiş.Ŋ

- Derneğiniz nasıl kuruldu ?

"C:ocuklarımıza bir takım

faaliyetler sunarak

onların boş zamanlarını

değerlendirebilirsek ne

mutlu bizlere."

İnsanŊ işsizŊ kalıncaŊ neŊ

yapabilirimŊdiyeŊdüşünmeŊfırsatıŊ

buluyor.Ŋ BuŊdaŊinsanıŊdeğişikŊişlerŊ

yapmayaŊteşvikŊediyor.Ŋ

- Yani derneği kurmanızın en

önemli nedeni işsizlik mi?

-ÖyleŊdiyebiliriz.ŊFakatŊamacımızŊ

yalnızcaŊ kendimizeŊ işŊ alanıŊ

yaratmakŊdeğil.ŊİşsizlikŊoranıŊyabancıŊkadınlarŊ

arasındaŊdahaŊ

yüćksek.Ŋ OnlarıĪnŊişŊazminiŊyitirmemelerineŊyardımcıŊolmak,ŊgünlükŊ

sorunlarındanŊbirazŊolsunŊ

uzaklaştırmakŊveŊbirbirleriyleŊkaynaşmalarınıŊsağlamakŊ

enŊbüyükŊgayemiz.Ŋ

Bu kaynaşmayı sağlamak için neler yapıyorsunuz?

ÇeşitliŊkurslarŊdüzenliyoruz.Ŋ Dikiş,ŊnakışŊveŊyemekŊ

kurslarıŊbunlardanŊbazıları.ŊBuŊku·rslaraŊkatılanlarŊarasındaŊ

diğerŊyabancıŊbayanlarŊdaŊoldukçaŊfazla.ŊKadınlarŊ birŊ

yÎandanŊbirşeylerŊöğreniyor,Ŋ birŊyandanŊdaŊbirlikteŊolmaŊ

fırsatıŊbuluyorlar.Ŋ

Kaç üyeniz var?

ŞuŊandaŊ55ŊüyemizŊvar.Ŋ

- Kaç kişi aktif olarak çalışıyor?

AktifŊolarakŊyönetimdeŊçalışanŊ sekizŊarkadaşız.Ŋ

12

"C:ocuklarımızın isveç:ç:eıeri

oldukça zayıf."

Dern^eğimiziŊçokŊuzėunŊbirŊmücadeledenŊsonraŊbaşlata-bildik.Ŋ

ZDamanlaŊdahaŊdaŊgüçleneceğimiziŊumuyoruz.Ŋ

Kurumlardan maddi destek alıyor musunuz?

BotkyrkaŊBelediyesindenŊalıyoruz.Ŋ FakatŊbuŊdestekŊ

bütü³nŊmasraflarımızıŊkarşılamıyorw.ŊDemekŊmasraflarımızıŊ

karşılamakŊiçinŊdikişŊdikiyoruz.Ŋ

Eşlerinizden destek

alıyor musunuz?

BenŊeşimdenŊçokŊbüyĔükŊ

destekŊalıyorum.Ŋ HemŊşahsiŊ

olarakŊ hemŊdeŊAlbyŊKültürŊ

Dern^eğiŊbaşkanıŊolarakŊsürekliŊ

•ńŊ destekŊveriyor.Ŋ(ÜlküŊHanım'ınŊ

·ë-rŊ·ìŊ eşiŊAdemŊOkurŊyıllardırxŊAlbyŊ

KültürŊDerneğiŊveŊTürkŊİşçiŊ

DernekleriŊ FederasyonuŊ

bünyesindeŊ aktifŊ olarakŊ

çalışıyor.)ŊDiğerŊTürkŊdern^ek­æ

lerindenŊveŊfederasyÏondanŊdaŊ

destekŊalıyoruz.Ŋ

İleriye yönelik ne gibi

planlarınız var? Örneğin

çocuklar için faaliyetler

planlıyor musunuz?

ÇocuklarımızınŊİsveççeleriŊoldukçaŊzayıf.ŊTürkçeleriŊ

deŊyetersizŊsayılır.ŊBununŊiçinŊ

deŊöncelikleŊİsveççe-TürkçeŊ

lisanŊkSurslarıŊdüzenlemeyiŊdüşünüyoruez.Ŋ

Ayrıca,ŊfolklorŊveŊ

dansŊkurslarıŊ daŊplanlıĩyoruz.Ŋ

HepimizŊçocuklarımızlaŊyeterinceŊilgilenememektenŊ

şikayetçiyiz.ŊÇocuklarımızaŊbirŊtakımŊfaaliyetlerŊsunarakŊ

onlarınŊboşŊzamanlarınıŊdeğerlendirebilirsekŊneŊ mutluŊ

bizlere.Ŋ

(AlbyŊderneğineŊ08-531 864 20 numaralıŊtelefondanŊ

ulaşabilirsiniz.ŊAdres:ŊLagmanlekeresvaÂgenŊ53Ŋ

AçıkŊsaatler:ŊPazartesi-CumaŊ10.00-20.00)Ŋ

Röportaj :

Gülsen Yılmaz


İSVEÇ'TE

Birgül Ural Bayoğlu

Uzm. Aile Danışmanı

eçtciƎğiƎmiz aylarda HƟacettcepeÜniƎvđersiƎtcesiƎ

tarafından KƬarolinska ÇocuƇk

H¦astanesinde yatan çŬocukların ihƍtiyaçŬ­lj

larının nasıl karşılandığı,ĩ onlarŹa nasıl

pȕsikolojik destek vżerildiği,fizLjiksel koful/Ňar

ve tedavżi yöŭntemlerini bir ay bÆoyȟuƇnca gɅĢözĘlemlemekle

gɅĢörevżlendirŹildim. TǝüprŹkiyȟe 'Ėnin en bÆüpyȟüpk hastanelerŹinden

bǢirŹisi olan H¨acettepȕe Çkocukȏ H¨astanesinde elbette

çŬocukȏlarımızLj en iyi tedavżiyi alıyorlar ancakȏ eksikȏlerimizLji

göŭrmek vże dahƍa iyi neler yapȕabileceğimizLji öŭğrenmek

anɎlamında SȻtockhƍolm zLjiyareti çŬok iyi bir deneyimdi.ȭ

Stockholm'de bizden farklı ne vardı ?

Karolinska;.Ŋ çocuklarınŊ belkiŊ deŊ hastaŊ olmayıŊ

isteyebilecekleriŊ tekŊyerŊ sanırım.Ŋ HastahaneninŊ

oyuncaklarlaŊdoluŊkoridorları,ŊtemizliğiŊveŊferahlığıŊsankiŊ

hastalığınŊoŊ köt®üŊ havasınıŊyokŊediveriyor.Ŋ ÇalışanlarınŊ

güleryüzlülüğüŊveŊsıcaklığıŊanlayışlaŊbirleşinceŊdeŊtedaviŊ

olmaktanŊmutlulukŊduyanŊ çocuklarŊortayaŊ çıkıyor.Ŋ

Stockholm'deŊ hastaŊçocuklarınŊmutluŊolmalarının÷ŊbirŊ

nedeniŊdeŊanneŊbabalarınınŊsürekliŊyanlarındaŊolmaları.Ŋ

BirŊçocukŊiçinŊanneŊbabasınınınŊherŊzamanŊyanındaŊolmasındanŊdahaŊbüyükŊmutlulukŊveŊgüvenŊolabilirŊmiŊacaba?Ŋ

BöyleŊoluncaŊdaŊçocuklarŊtedaviyeŊkolayŊyanıtŊveriyorŊ

veŊ çabukŊ iyileşiyorlar.Ŋ RengarenkŊ birŊ ortamdaŊ

oyuncakları,Ŋ annesiŊveŊbabasıylaŊbirlikteŊsevgiŊdoluŊ

insanlarınŊ arasındaŊçocuğunuzŊnasılŊiyileşmesin!Ŋ

H§astanedenŊ çıktıktanŊ sonraŊ bileŊ gülümseyerekŊ

hatırlayacağıŊoŊkadarŊçokŊşeyŊoŊluyerŊkiŊİsveç'Ŋ1ŊiŊçocukların,Ŋ

acılarıŊveŊhastalığıŊhatırlamıyorlarŊbile.Ŋ

İsveç'te çocuk olmak güzel şey!

Stockholm'deŊ özellikleŊgörülmesiŊgerekenŊkonuŊıseŊ

" Sanki birisi tüm şehri adım adım

dolaşmış ve bir insanın hangi

durumda olursa olsun neye

gereksinimi oldugunu yazmış ve

yapmışlar.

engelliŊinsanlaraŊveŊçocuklaraŊyapılanŊeğitimŊveŊhizmetler.Ŋ

BuŊkonudaŊöğreneceğimizŊçokŊşeyŊvarŊdaha.ŊZ¿ihinselŊyaŊ

daŊfizikselŊengelliŊçocuklarınŊtanılan\ŊhastanedeŊkonduktanŊ

sonrakiŊsüreçŊhayranlıkŊuyandırıcı.ŊÇocuğunŊveŊailesininŊ

herŊ türlüŊgereksinimiŊkarşılanıyorŊveŊçocukŊderhalŊ

rehabilitasyonaŊalınıyor.ŊAileŊveŊçocukŊaslaŊyalnızŊdeğil.Ŋ

BilmemŊailenizdeŊengelliŊbirŊbireyŊvarŊmıŊamaŊböyleŊbirŊ

13

durumdaŊailelerinŊyaşadığıŊpsikolojikŊveŊyaşamsćalŊkoşullarŊ

öylesineŊağırlaşıyorŊkiŊçoğuŊzamanŊ isyanŊediyorlar.ŊHiçŊ

kolayŊdeğil,ŊheleŊdesteğinizŊyoksa.ŊİşteŊbuŊdestekŊİsveç'teŊ

devlettenŊgeliyorŊöncelikle.ŊAileŊfizikselŊveŊmaliŊaçıdanŊ

rahatlıyor,ŊyalnızcaŊolayınŊpsikolojikŊyanıŊkalıyorŊgeriye.Ŋ

İsveç'teŊengelliŊolarakŊyaşamakŊdaŊsorunŊdeğil.ŊSokaklardaŊ

onlarŊiçinŊherŊşeyŊdüşünülmüş.ŊYollarŊdüz,ŊtrafikŊışıklarıŊ

sesli,ŊyürüoyenŊmerdivenlerŊherŊyerdeŊveŊinsanlarŊanlayışlı.Ŋ

Ankara'&daŊ durumŊbirazŊdahaŊdeğişik.ŊAslındaŊhemenŊ

hemenŊherŊşeyeŊsahibizŊyaşamaŊveŊinsanaŊdeğerŊvermekŊ

dışında.ŊHastanelerimizdeŊçocuklarımızıŊtedaviŊediyoruz,Ŋ

"Aslında hemen hemen her

şeye sahibiz yaşama ve

insana deger vermek

dışında."

tedavideŊeksiğimizŊyokŊamaŊçocuğunŊneŊhissettiğiniŊ

düşünmüyoruz.ŊAnneŊbabasınıŊyanınaŊalmıyorŊveŊonlaraŊ

bilgiŊvermiyoruzŊ(YavaşŊyavaşŊbunlarŊdeğişmeyeŊbaşladıŊ

tabiiŊki,ŊçokŊyavaş).ŊEngelliŊolmayıŊonlarınŊsuçuŊsayıyorŊveŊ

yalnızŊbırakıyoruz.Ŋ Türkiye'dYe insan olmak zor şey!

TümŊ bunlarıŊ tartışırkenŊ aslındaŊ koşullarıŊ daŊ

değerlendirmekŊgerekiyor.Ŋ StĊockholmí'deŊ sćadeÎceŊ4-5Ŋ

milyonŊinsanınŊyaşadığını,ŊbizimŊinsanlarımızınŊçokŊdaŊ

temizŊolmadıklarını,ŊeğitimsizŊolduklarınıŊveŊöncelikleŊ

yaşamaya,Ŋ karınlarınıŊdoyumıijayaŊdairŊsorunlarıŊolduklarınıŊ

düşünürsenizŊbelkiŊdeŊbiziŊsuçlamamakŊlazım.BizàlerŊ

(TAürkiyeliler)ŊönceŊkendiŊyaşamımızaŊsahipŊçıkmalıyızŊbelkiŊ

de.Ŋ

Değiştirebileceğimiz ufacık bir şey bile insanlarımızın

daha insanca yaşamasını sağlayacak, çocYyukY÷larımızın

daha içten gülüşleri olacak ve yaşamanın ne kadar

güzel olduğunu gösterecek.YaYEşamı doyasıya yaşamanız

dileğiyle.

NOT:ŊÇocuklarınızınŊartıkŊkullanmadığıŊsağlamŊ

oyuncakları;.Ŋ

Birgül Ural Bayoğlu

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi.

Çocuk Sağlığı Enstitüsü.

06100 Sihhiye/Ankara.

adresineŊadınaŊgönderirseniz,Ŋ hemŊdepremŊbölgesindekiŊ

hemŊdeŊçocukŊhastahanesindekiŊçocuklarıŊçokŊ

sevindirmişŊolursunuz.Ŋ

PRiZMA


ÇOCUK

SAYFASI

Bu sayfayı hazırlayan

Tuna Özer ile ilki kurmak

isterseniz:

tuna. ozer@swinet.se

adresine mail atabilrsiniz ...

. . .. .. .

MARiFETLi KUCUK AVICIL

Bilmece - Bulmaca

1)rÄ GeridenrÄgördümrÄbirrÄtaşrÄ

yanınarÄvardımrÄdörtrÄ

ayaklırÄbirrÄbaşrÄ

2)rÄ Kuyrrğr²urÄkadarrÄburnyurÄvarrÄ

3)rÄ GelişirÄkaplanrÄgibirÄ

DururtrurÄ sultanrÄgibirÄ

YayılırrÄhasırrÄgibirÄ

Sürünür esir gibi

4) Bir boru içinde

KızılrÄsurÄakarrÄ

İnr¸sanınrÄömrürÄ

Bu suya bakar

5)©rÄ İkr·irÄküçükrÄçukurdarÄ

SankirÄbirrÄmilrÄtaşı,rÄ

Bir saniye içinde

DolaşırrÄdağırÄtaşırÄ

6)rÄ AkrÄsaraydarÄsarırÄsultanrÄ

7)rÄ DışırÄvarrÄiçirÄyokrÄ

Dayak yer suçu yok

8) Dizi dizi odalar

Birbirini koval

9) Kandilde var mum

Mendilde var çulda yok-. ____ .,

1rÄOÍ)rÄLambarÄdüştürÄisrÄyaptırÄ

TaÓbìakrÄdüştürÄtanrÄyaptırÄ

Annem geldi "bul"dedi.

DUNYANIN EN

UZUN TIRNAKLI

ADAMI!

Shridhar Chillal

adındaki bir

,

adamın tırnakları tam 1...,

127 cm uzunluğunda mışm

Langt val

yazan ve çizen:

Su Yılmaz Wiberg

( ,: \. ·:·,,\ l

yıgilīerrÄailesindenrÄgelenrÄrakunlar,rÄbirrÄ

zamanlarrÄyalnızrÄKanada'nınrÄgüneyrÄ

sınırırÄ ilerÄ PÑaraguayrÄ arasındakirÄ

alandarÄ yaşarlardı.rÄ AncakrÄyıllarcarÄ

öncerÄ birkaçrÄ rakununrÄ kürkrÄ

çiftĒliklerindenrÄ kaçmasırÄ yarÄ darÄkaçırılmasıylarÄ burÄ

hayvanlarrÄAvruparÄ ülkelerinderÄ derÄ üremeyerÄ

başladı.rÄ

RakunlarrÄ bütünrÄ yiyeceklerinirÄ temizrÄ olduklarınırÄ

bilselerrÄ bilerÄ öncerÄsuyarÄbatırırrÄ sonrarÄ yerler.ŪrÄ BurÄ

davranışlarırÄ temizlikrÄ duygusundanrÄ çokrÄ

içgüdüseldir.rÄ

SurÄkenarlarındarÄverÄbataklıklardarÄyaşayan,rÄ sudarÄ

yaşayanrÄhayvanlarırÄavlayanrÄrakunlarrÄbUÕlduklarırÄ

herrÄ şeyirÄ yerler:²rÄ Balık,rÄ akreprÄ verÄsümüklürÄ

böceklerdenrÄ tutunrÄdarÄ meyva,rÄ fıĔndık,rÄ fĈıstık,rÄ

yumurtarÄ verÄ fačreyerÄ kadarrÄ herrÄ şeyirÄ gövdeyerÄ

indirirler.rÄ

RakunlarınrÄmarifeĎtlerirÄsaymaklarÄbitmez:rÄBirrÄbalıkrÄ

kadarrÄ iyirÄ yüzer,rÄ birrÄ maymunrÄ kadarrÄ darÄ ustacarÄ

ağacarÄ tırmanırlart.rÄ KedirÄ gibirÄ zıplar,ŧrÄ böceklerirÄ

havadarÄyakalarlar.rÄ

Rakunlar,rÄ yazrÄ aylarındarÄ gündüzlerirÄ dinlenir,rÄ

akşamlarırÄ darÄ yiyecekrÄ toplamayarÄ çıkarlart.rÄYazrÄ

sonundarÄ inlerinerÄ çekilerek,rÄ ilkbahararÄ kadarrÄ

sürecekrÄbirrÄkışrÄuykusunarÄyatarlar.rÄ

RakunlarırÄ evcilleştirmekrÄ çokrÄ kolaydır.rÄ

OkşanmaktanrÄ çokrÄ hoşlanırlarrÄ verÄ herrÄ anrÄ

oynamayarÄ hazırdırlar.rÄ RakunlarırÄ bakmakrÄ

yavruykenrÄ çokrÄ kolayrÄverÄeğlencelidirrÄ amarÄbirazrÄ

büyüdüklerirÄzaman,rÄ bitmekrÄtükenmekrÄbilmeyenrÄ

aşırırÄ meraklarırÄ yüzündenrÄ çevrelerinirÄ yıkıprÄ

dökmelerirÄ enrÄ sabırlırÄ bakıcıyırÄ bilerÄ çiledenrÄ

çıkarabilir.rÄ

aıımeceıerın yanıtları

ırºnqŚureþır»sr~ır¼(oırÄ /!¤OÎrÄ (6rÄue1ą (8¬rÄ do1¦ (LrÄ eÿµr¡nwn;ŖrÄ

zr9­9®(gęrÄ ureĀ>ı(t>rrÄ fĉpŘeā)l(f:ĊrÄ !!:Hı eĂfjđeăqśwnır½deĄ)IrÄ (ırÄ


urçükrÄPisirÄokulunrÄaçılmasınarÄçokrÄsevinmişti.rÄ

ArqtıkrÄormandakirÄokulunarÄneşerÄilerÄgidecekti.rÄ

SabahleyinrÄevindenrÄ çıktırÄ verÄ okulunrÄ yolunarÄ

koyuldu.rÄ Ör£ğretmeninerÄverÄarkadaşlarınarÄkavuşacağırÄ

içinrÄ acelerÄ ediyordu.rÄ YeÞnirÄ şeylerrÄ öğrenmek,rÄ yenirÄ

arkadaşlarrÄedinmekĹrÄonu çok mutlu ediyordu.

SınıftarÄöğretmenlerirÄherrÄöğrencirÄilerÄtekrÄtekrÄkonuştu.rÄ

SırarÄKüçükrÄPisi'yerÄgelmişti:rÄ

KüçükrÄPisirÄtatilderÄnelerrÄyaptın?rÄ

Eğlendim,rÄ gezdimrÄoynadım,rÄ öğretmenim.rÄ

-- -- - -

HangirÄkitaplarırÄokudun?rÄ

KüçükrÄPisirÄtatilderÄhiçrÄkitaprÄokumamıştı.rÄ BurÄyüzdenrÄ

çok üzüldü.

OkuldanrÄeverÄdönerkenrÄüzüntüsündenrÄağlıyordu.rÄ

BurÄ sıradarÄ ormandakirÄ cücerÄ elinderÄ küçükrÄ birrÄ

çıngıraklarÄKüçükrÄPisi'yerÄyaklaştı.rÄ

AğlamarÄ KüçükrÄ Pisi,rÄ bunurÄ sanarÄ veriyorum.rÄ

BundanrÄ sonrarÄ hiçrÄ üzülmeyeceksin.rÄ ÇalışıprÄ

öğreneceksinrÄverÄöğrendiklerinirÄ unutmayacaksın,rÄ

dedi.rÄ

KüçükrÄPisirÄburÄsözlererÄçokrÄsevindirÄverÄağlamayırÄbıraktı.rÄ

SevimlirÄcücerÄçıngırağırÄKüçükrÄPisi'ninrÄboynunarÄtaktırÄ

verÄ

-ı BundanrÄ sonrarÄ daharÄ çalışkanrÄ olacaksınrÄ verÄ hiçrÄ

üzülmeyeceksin,rÄ dedi.rÄ

KüçükrÄPisirÄçantasınırÄtopladı,rÄcüceyerÄteşekkürrÄettirÄverÄ

sevinçlerÄeviniĨnŔrÄyolunu tuttu.

EverÄ gelincerÄ annesi,rÄ KüçükrÄ Pisi'ninrÄ boynundakirÄ

çıngırağırÄgördü:rÄ

OnurÄneredenrÄaldın,rÄniçinrÄtakıyorsun?rÄdiyerÄsordu.rÄ

Küçük Pisi:

-BunurÄbanarÄormandakirÄ cücerÄ verdi.rÄ "ArtıkrÄ

öğrendiklerinirÄ hiçrÄ unutmayacaksınrÄ verÄ

üzülmeyeceksin"rÄdiyerÄboynumarÄtaktı,rÄ dedi.

AnnesirÄ KüçükrÄ Pisi'ninrÄ boynundakirÄ

çıngırağırÄçıkardırÄve:³rÄ

-BöylrerÄşeylererÄinanma.rÄKendirÄaklınarÄ

güven.rÄ Çalışan,rÄ okuyanrÄ çokrÄ şeyrÄ

öğrenirŤ.rÄ BilgirÄherkesirÄgüçlürÄ kılar,rÄ

dedi.¢rÄ

KüçükrÄPisirÄannesininrÄsöyledikleriwninrÄ

doğrurÄ olduğunurÄ anlamıştı.rÄ FÂakatrÄ

çıngırağınınrÄ alınmasınarÄ darÄ

üzülmüştü.rÄ

AkşamrÄ uykurÄ saatirÄ gelince,rÄ annesirÄ

KüçükrÄPisi'ye:rÄ

-IJ ÜzüldüğünürÄbiliyoru{m.rÄBurÄçıngırakrÄ

sanarÄarmağanrÄedilmiş.rÄ BunurÄtekrarrÄ

boynunarÄtakabilirsin.rÄAmarÄgüçlükleririrÄ

ancakrÄ aklınlarÄ verÄ çalışarakrÄ

yenebilirsin.rÄBunurÄdarÄöğrendinrÄartık,rÄ

dedi.rÄ

Küçük Pisi yraêtağındarÄ düşündü.rÄ

BundanrÄ sonrarÄ derslerinerÄ çokrÄ

çalışacakrÄverÄboşrÄvakitlerderÄfaydalırÄ

kitaplarrÄ okuyacaktı.rÄ O günerÄ kadarrÄ

yaptığırÄ tembelliğerÄ üzüldürÄ verÄ

ağlayarakrÄ uyudu.rÄ BirazrÄ sonrarÄ birrÄ

sesrÄduydu:rÄ

-ij KüçükrÄPisi,rÄKüçükrÄPisi,rÄağlama.rÄO

çıngırakrÄ birrÄ süs.rÄ BenrÄ sanarÄ onurÄ

kendinerÄgüvenrÄduymanrÄiçinrÄtaktım.rÄ

SenrÄ çalışrÁkanrÄ verÄ akıllısın.rÄ ArtıkrÄ

kendinerÄgüvenmeyirÄöğrendin,rÄ dedi.rÄ

O gündenrÄ sonrarÄ KüçükrÄ PisirÄ

derslerinerÄ heprÄçokrÄ çalıştı,rÄ birçokrÄ

faydalırÄ kitaprÄ okudu,rÄ çalışkanrÄ birrÄ

öğrencirÄoldu.rÄ

AnnesirÄ derÄ KüçükrÄ Pisi'denrÄ çokrÄ memnundu.rÄ OnunrÄ

çıngırağırÄbirrÄsüsrÄolarakrÄtaktığınırÄbiliyordu.rÄOnunrÄiçinrÄ

derÄçıngırağırÄtemizIJleyiprÄparlatıyorrÄ verÄKüçükrÄPisi'ninrÄ

boynunarÄkendirÄeliyįerÄtakıyordu.rÄ

KüçükrÄ PisirÄ artıkrÄ çıngırağırÄ boynundanrÄ hiçrÄ

çıkarmıyordu.rÄ OrmandakirÄ sevimlirÄ cücerÄ de,rÄ verdiğirÄ

çıngırakrÄbirrÄişerÄyaradırÄdiyerÄmemnunrÄolmuştu.rÄ ÇünkürÄ

KüçükrÄ PisirÄ artıkrÄ derslerinerÄ çalışıyor,rÄ kendinerÄ

güveniyorrÄ verÄgelecekrÄgünlererÄ cesaretlerÄbakıyordu.rÄ

15


İLAN

HiçbirrÄzamanrÄ

PatarayarÄdayanrÄinsanırÄ

İstemiyeceğimrÄ

Ah,rÄ TaÔnrım,rÄ

BºirisinirÄverrÄbanarÄ

İkirÄayağıylarÄyürüyenrÄ

YØürekrÄolsun!rÄ..¡.rÄ

OnarÄkapılarır{mırÄaçacakrÄ

UyuyanrÄevlatlarlarÄ

DolurÄkaryruolayırÄ

GöstereceğimrÄ...rÄ

YißnerÄkapımınrÄ önünderÄ

DuruyorţdurÄ

O ...

Çeviri:

Mustafa Kemal Karahasan

1k şiƽiƽrleriƽ kæeǣndi diÞliƽndeÍn öŭnɎce

TǛürkæçĠe 'Đdeǣ yayınlanan EƑlèeǣoƧn[oƧra

(ĚDƍamyanoƧvic)ġ LƲufthandeÍr 'đin

AžğufstoƧs ayında döŭrdünjnɎcünj şiƽiƽrā kUitċabı

çĠıskUtı.ĺ Eƒn ufmutsuČz anlèarısnɎ üstesĆin[deǣn

şiƽirāe sĆığısnarakU geǣlen EƓleoƧnoƧra 'Ē1Ŋ1ŋ1Ō11ŏ

yaşam öyküsünöde Mƺustafa KƩemal 'ēinö

apayrı bir yeǣriÞ vaı

1954ŊdoğumluŊEleonora,ŊBelgrad'daŊ

ekonomiŊveŊturizmŊalanlarındaŊyaptığıŊ

yüksekŊ öğrenimininŊ ardından,Ŋ

Yu¼goslavya'ŊdaŊgörevŊyapanŊİsveçliŊbirŊ

gazeteciŊ'yeŊ aşıkŊolurŊveŊevlenir.Ŋ YılŊ

1975.Ŋ

BaşlangıçtaŊmutluŊbirŊevlilikleriŊvardır.Ŋ

KocasınınŊgöreviŊnedeniyleŊ

dünyanınŊçeşitliŊülkeleriniŊdolaşırlar.Ŋ

1985ŊyılındaŊkızlarıŊEmma'nınŊkanŊ

kanserineŊyakalanmasıŊüzerineŊzorŊ

günlerŊbaşlar.Ŋ KüçükŊEmma'&nınŊ

tedavisiŊiçinŊStockholmŊ'eŊyerleşirler.Ŋ

Emma,ŊtedaviŊolurŊveŊiyileşirŊamaŊbuŊ

1987'yeŊkadarŊsürenŊçokŊçetinŊbirŊ

süreçtir.Ŋ BuŊ aradaŊevliliklerindeŊ

birşeylerinŊ yolundaŊ gitmemeyeŊ

başladığınıŊfarkederŊEleonora.Ŋ

16

"AslındaŊkocam,ŊdahaŊİsveç'eŊ

yerleşirŊyerleşmezŊdeğişmeyeŊbaşladı.Ŋ

EskidenŊbanaŊkarşıŊ çokŊsaygılıŊveŊ

sevecenŊolanŊoŊadamŊgittiŊyerineŊbeniŊ

küçükŊ gören,Ŋ yokŊ sayan,ŊezmeyeŊ

çalışanŊbirŊinsanŊgeldi."Ŋ

Emma'nınŊamansızŊhastalığıylaŊ

boğuşma,ŊikinciŊçocuklarıŊJªoakim'inŊ

doğumuŊbüyütülmesiŊtelaşlarıylaŊ

geçenŊ günlerdeŊ kocasındakiŊ

değişiklikleriŊ pekŊ önemsemezŊ

Eleonora.ŊAma,ŊhastalıkŊyenilipŊdeŊ

günlükŊhayatınŊolağanŊrutinlerineŊgeriŊ

dönüldüğündeŊ evliliklerininŊ

çökmekteŊolduğuŊyadsınamayacakŊbirŊ

gerçektirŊ artık.Ŋ

SonundaŊ EleonoraŊ kocasındanŊ

ayrılmakŊüzereŊmahkemeyeŊbaşvurur.Ŋ

MahkemeŊ Emma'nınŊvelayetiniŊ

babayaŊverir.Ŋ KüçükŊJªoakim,ŊhenüzŊ

anneŊ sütüĊneŊmYuhtaçŊ olduğuŊiçinŊ

EleonoraŊ'yaŊkalırŊ.Ŋ

MahkemeŊkararındanŊ sonraŊ EmmaŊ

babasınınŊyanındaŊkalmayaŊbaşlarŊ

amaŊ babaŊçokŊmeşgulŊbirŊgazeteciŊ

olduğuŊiçinŊgeceŊyarılarınaŊkadarŊ

çalışmakŊzorundadır.Ŋ HenüzŊ dörtŊ

yaşıĬndakiŊEmma,Ŋ gündüzleriŊbütünŊ

günŊ kreştbeŊkalırken,Ŋ akşamŊeveŊ

döndüğündeŊdeŊbirŊçocukŊbakıcısınınŊ

ellerineŊteslimŊedilmektedir.ŊKızınınŊ

buŊ durumunuŊ görenŊ EleonoraŊ

mahkemeyeŊbaşvurarakŊEmma'nınŊ

velayetiniŊgeriŊalmakŊister.Ŋ

''MahkemeyleŊuzunŊ süreŊboğuştumŊ


ama,Ŋ birŊ türlüŊ onlarıŊ kızımaŊ

bakabileceğimeŊiknaŊedemedim.ŊİşŊ

öyleŊbirŊnoktayaŊgeldiŊki,ŊkadınlığımıŊ

bileŊbanaŊ kozŊolarakŊkullandılar.Ŋ

<Ŋ<Kƪadınlar regl günlerinde sinirli

olurlar, erkȎekȎlerin böŭyle duruČmǂları

oƧlmadığı içŬin oƧnlar dahƍa den[gelidir­

/er. >> dediler. "Ŋ

KurumlarlaŊ başaŊçıkamayacağınıŊ

anlayanŊEleonoraŊsonundaŊkızınıŊ

kaçırırŊveŊikiŊçocuğuylaŊberaberŊ

Belgrad'aŊgider.ŊYılŊ1988.Ŋ

İlkŊzamanlardaŊBelgrad'ŊdaŊyaşayanŊ

EleonoraŊ birŊ süreŊ sonraŊ

Hırvatistan'dakiŊturistikŊbirŊadadaŊ

(Gdinjâ)bulunanŊevineŊtaşınır.Ŋ

"Belgrad'daŊ eskiŊkocamınóŊpekŊçokŊ

arkadaşıŊvardı.ŊHerkesŊbiziŊtanıyordu.Ŋ

Gdinjâ 'deŊ yaşamanınŊdahaŊkolayŊ veŊ

güvenliŊolacağınıŊdüşündüm. "Ŋ

GdinjŊadasıŊyepyeniŊbirŊbaşlangıçŊolurŊ

EleonoraŊveŊçocuklarıŊiçin.ŊBelediyeŊ

başkanındanŊbalıkçısınaŊkadarŊbütünŊ

adaŊ halkıŊsahipŊçıkarŊbuŊüçŊkişilikŊ

"BaşlangıçtaŊbenimŊiçinŊherhangiŊbirŊ

kiracıydıŊsadece.ŊYetmişŊbeşŊyaşında,Ŋ

yakışıklı,ŊkibarŊamaŊsıradanŊbirŊ

emekliŊ...ŊMeğerŊYu¹goslavya'nınŊenŊ

büyükŊTürkünüŊ evimdeŊağırlıyor-

-Ba boma atmyın, ben

sı- diyecek halim yoktu

va ...

muşumŊdaŊhaberimŊyokmuş.Ŋ"Ŋ

EleonoraŊ'nınŊsıradanŊbirŊemekliŊ

sandığıŊbuŊkiracı,ŊYu½goslavya'dakiŊ

TürkŊazınlığınŊenŊçokŊsaydığıŊinsan,Ŋ

Tito'nunŊ sağŊkolu,ŊTanŊ veŊ BirlikŊ

dergilerininŊşefŊredaktörü,ŊdevletŊ

tiyatrosununŊşefŊdramaturgu,Ŋ bilimŊ

akademYisiŊüyesiŊveŊAtbatürkŊhayranıŊ

Mustafa Kemal Karahasan'dan

başkasıŊdeğildir.Ŋ

''ŊİnsanlarınŊ veŊ ülkelerinŊ enŊ zorŊ

dönemlerindeŊhepŊbirŊkurtarıcılarıŊ

/-em şair hem anne. /-er gitątĆiği yşere şiirlerini, pardon, çocuīk!arsıııı da beraber

götćürüyŠor Eleonora.

aileye.Ŋ

TamŊherşeyŊyolunaŊgirmişŊgörüċnürkenŊ

buŊseferŊdeŊ SırbistanŊ ileŊHırvatistanŊ

arasındakiŊ savaşŊ patlakŊ verir.Ŋ

EleonoraŊdaŊsavaşınŊyolŊaçtığıŊişsizlikŊ

veŊyoksulluktanŊnasibiniŊalır.Ŋ EvininŊ

odalarınıŊ adayıŊ ziyareteŊgelenlereŊ

kiralamayaŊ başlar.Ŋ ZDorŊ günlerŊ

başlamıştırŊyineŊ...Ŋ

OŊzorŊgünlerde,ŊyeniŊbirŊkiracıŊkonukŊ

olurŊEleonora'nınŊevine.Ŋ

olur.ŊSizinŊülkeniziŊkurtaranŊMustafaŊ

KemalŊ Atatürk'tü.ŊBenimŊhayatımıŊ

kurtaranŊiseŊMusatafaŊKemalŊKarahasan."Ŋ

MustafaŊKemal,ŊEleonora'nınŊşiirŊ

yazdığınıŊ öğreninceŊ buŊ şiirleriŊ

okumakŊisterŊ...Ŋ

"BütünŊgeceŊsabahaŊkadarŊşiirlerimiŊ

okumuşŊ...ŊErtesiŊsabahŊşiirlerimiŊçokŊ

beğendiğini,Ŋ bunlarıŊ TürkçeyeŊ

çevirerekŊkendiŊçıkardığıŊBirlikŊveŊ

17

TanŊ dergilerindeŊyayımlayacağınıŊ

söyledi.ŊArdındanŊdaŊbenimŊkendimiŊ

ciddiŊolarakŊşiireŊvermemŊgerektiğini,Ŋ

şairlerinŊinsanlığaŊkarşıŊsorumluŊ

olduklarınıŊanlattı."Ŋ

MustafaŊKemal'inŊbuŊsözleriŊaniŊbirŊ

dönüşümeŊyolŊ açarŊ Eleonora'nınŊ

hayatında.Ŋ OŊ gündenŊ itibaren,Ŋ

kendisiniŊkaderŊkurbanı,ŊçaresizŊbirŊ

kadınŊolarakŊgörmektenŊvazgeçer.Ŋ OŊ

birŊşairdirŊveŊ hayatınıŊdilediğiŊyöneŊ

çevirecekŊgüceŊsahiptir.Ŋ

1993ŊyılındaŊilk,Ŋ 1994ŊyılındaŊdaŊ

ikinciŊşiirŊkitabıŊ yayınlanır.Ŋ HerŊikiŊ

kitabıŊdaŊEleonora'nınŊ kendiŊdiliŊolanŊ

SırpçadaŊ değilŊ deŊ HırvatçadaŊ

yayınlanır.Ŋ EleonoraŊiçinŊbununŊhiçŊ

önemiŊyok.Ŋ

''ŊHaŊSırpçaŊhaŊHırvatbçaŊşiirŊherŊdildeŊ

şiirdir.Ŋ ÜstelikŊoŊ küçükŊadadakiŊ

HırvatlardanŊhiçbirisiŊbeniŊ SırpŊ

olduğumŊiçinŊdışlamadı.ŊTamŊtersineŊ

himayelerineŊaldılarŊveŊbenimsediler.Ŋ

SırpŊuçaklarıŊadayıŊbombalarkenŊhepberaberŊsaklanıyorduk.Ŋ-ĴB4ana

bomǂba

atċmǂaym,ǐ ben SȻırpȕzmǂ!Ā-Ɗ diyecekŊhalimŊ

yoktuŊyaŊ...ŊSavaşŊöyleŊsaçmaŊkiŊ...Ŋ"Ŋ

1994ŊyılındaŊİsveç'~ŊeŊ gelmeyeŊkararŊ

verirŊEleonora.Ŋ

''ŊSavaştanŊ dolayıŊhayatŊçokŊzordu.Ŋ

ÜstelikŊİsveç'teŊdoğanŊçocuklarımınŊ

buŊülkedeŊhaklarıŊvardı.Ŋ OnlaraŊ oŊ

sıkıntıyıŊyaşatmayaŊhakkımŊyoktu.Ŋ

ZDatenŊbenŊ geçiciŊolarakŊdönmîüştümŊ

Yu½goslavya'ya,ŊkızımıŊkaçırdığımŊ

içinŊzorunluŊolarakŊkalıyordum.Ŋ

KızımŊ 12ŊyaşınıŊdoldurduğundaŊ

İsveç'ŊeŊdönmîemizinŊönündeŊbirŊengelŊ

kalmıyorduŊartık.ŊÇünkü,Ŋİsveç'teŊ 12Ŋ

yaşınıŊdolduranŊherŊçocukŊ kiminleŊ

yaşayacağınaŊkendisiŊkararŊverebilir."Ŋ

İsveç'eŊgeldiklerindeŊEıĭnõmaŊbabasınıŊ

ararŊveŊgeldikleriniŊhaberŊverir.Ŋ

"EskiŊkocamŊ haberiŊ alırŊalmazŊ

"Sizin ülkenizi kurtaran

Mustafa Kemal Atatürk'tü.

Benim hayatımı kurtaran ise

Musatafa Kemal Karahasan."

kapımızaŊsosyalŊgörevlileriniŊdikti.Ŋ

DahaŊgeçenŊyılaŊkadarŊenŊufakŊbirŊ

bahaneyleŊ beniŊ sosyaleŊ şikayetŊ

ediyordu.Ŋ AmacıŊbenimŊçocuklaraŊ

bakamadığımıŊkanıtlamaktı.ŊBuŊ

mücadelelerŊsırasındaŊöyleŊyıprandımŊ


kiŊ savaşŊsırasındaŊbileŊkendimiŊölümeŊoŊ kadarŊyakınŊ

hissetmemiştim."Ŋ

Eleonora İsveç'inYİ ikinci, daha önce tanık olmadığı

yüzünü yaşamaktadır hayatının bu döneminde ...

''&Eskiden,ŊbaşarılıŊbirŊgazeteciyleŊevli,ŊlüksŊbirŊpakettim.Ŋ

HiçŊkimseŊbeniŊgöçmenŊolarakŊgörmüyordu.Ŋ ÇevremŊ

kocamınŊarkadaşlarıŊ ileŊ doluyduŊveŊhepsiŊdeŊbeniŊçokŊ

seviyordu.ŊBoşandığımŊandaŊise,ŊbirdenŊbireŊkullanılmışŊ

göçmenŊkadınlarınŊatıldığıŊbirŊkontenyerdeŊbuldumŊ

kendimi.ŊDüneŊkadarŊİsveççemiŊçokŊhoşŊbulanlarŊbirdenŊ

bireŊ diliŊyeterinceŊiyiŊkullanmadığımıŊfarketmeyeŊ

"İsveç·te 12 yaşını dolduran

her çocuk kiminle

yaşayacağına kendisi karar

verebilir."

başladılar. "Ŋ

İsveç'teŊ içineŊ

düştüğüŊbunalımlıŊgünlerdenŊ

yıneŊşıırŊsayesindeŊdüzeŊçıkarŊ

Eleonora.Ŋ BirŊ

yayınevininŊ(Ord&VCisor)ŊşiirleriniŊbeğenerekŊkitapŊhalineŊ

getirmekŊistemesiyleŊİsveç'tekiŊilkŊ şiirŊkitabıŊ(hemŊdeŊ

doğrudanŊİsveççeŊyazdığıŊşiirlerdenŊoluşanŊkitap)Ŋ 1998Ŋ

yılındaŊyayımlanır.Ŋ İkincisiŊiseŊgeçtiğimizŊAğustosŊ ayıŊ

başında.Ŋ BuŊ aradaŊkatıldığıŊşiirŊyarışmalarındaŊdaŊ

birinciliklerŊalır.Ŋ

MücadeleyleŊgeçenŊyıllardanŊsonraŊhayatmmïŊenŊahenkliŊ

döneminiŊyaşadığınıŊsöyleyenŊEleonoraŊçocuklarıŊveŊ

şiirleriyleŊmeydanŊokuyorŊhayatmïŊgüçlüklerine.Ŋ

EskiŊevliliğindenŊdolayıŊderinŊhayalŊ kırıklıklarıŊ

yaşamasmaŊrağmenŊinsanlaraŊolanŊ sevgisiniŊveŊinancınıŊ

hiçŊkaybetmemiş.Ŋ

"Biz insanlarla ve insanlar için varız. Hayatımın hYÐer

döneminde, düştüğüm her türlü zor durumda çok

güzel insanlarla tanıştım ve onların yardımıyla bütün

güçlüklerin üstesinden geldim."

• • •

DIŞ HEKiMi

••

GULAY GEREÇÇi

Her türlü tedavi

-Digital röntgen

Uygun fiyat

-Ödemede kolaylık

Försakringskassa ile bağlantılıdır.

S:t Eriksplan 17, 1tr

08: 32 08 06

Kista Lilla

Kretsloppscabare

Lördagen den 30 oktober kl. 16.00 och

söndagen den 31 oktober kl. 14.00

Arrangerar vi en ekologisk dansteatercabare

med tillhörande miljöworkshop.

Cabaren ar en del av stadsdelens

kretsloppsarbete och ett led i en stravan

att engagera lokal befolkningen till att ta

akti v del i arbetet med att göra Kista till

en ekologisk hallbar stadsdel.

Kretslopscabaren iir gjord av, med och

för de boende i Kista.

Cabaren ar i sin helhet producerad ute i

Kista av Kista stadsdelsförvaltning i

samarbete med Kulturskolan. Pa scenen

framtrader ett antal boende i Kista: bam,

ungdomar, dansare och skadespelare

m.fl. De flesta har spelat teater i manga

ar men för ett antal av dem ar det första

gangen de star pa en teaterscen.

Biljetter kan hamtas pa biblioteken i Akalla,

Husby och Kista, Husby Traff eller

Mötesplats Kista fr. o. m. Den 11 oktober.

Varmt Viilkomna!

Kista stadsdelsförvaltning

Kultur och Kommunikation

18


İsveç'ten kısa haberler. .. isveç'ten kısa haberler. .. isveç'ten kısa

İsveç Türkiye'nin Avrupa

Birliğine alınmasını istiyor!

İsveçŊDışişleriŊBakanıŊAnnaŊLindhŊTürkiye'ninŊAvÀrupaŊ

BirliğineŊgidenŊyollarınınŊaçılmasıŊiçinŊABŊ HelsinkiŊ

zirvesineŊteklifŊverdi.ŊBuŊtekliftNe,ŊAB'ŊninŊTürkiyeŊ'yiŊkabulŊ

etmedenŊ önceŊbirŊplanŊyapmasıŊveŊbuŊplanıŊTürkiye'ninŊ

adaylığaŊalınmasıŊiçinŊ şartŊkoşmasıŊöngörülüyor.Ŋ

BuŊplanaŊgöre;Ŋ eğerŊTürkiye,ŊidamìŊcezasınıŊkaldınnayı,Ŋ

hapishaneŊveŊkarakollardakiŊişkenceyiŊönlemeyi,ŊBirleşmişŊ

MilletlerinŊİnsanŊHaklarıŊSözleşmesiniŊonaylamayı,ŊhalkınŊ

seçtiğiŊKürtŊ liderleriyleŊpolitikŊdiyalogŊkurmayıŊ veŊ

Yu¼nanistanŊ'laŊolanŊdiyaloğunuŊderinleştirmeyiŊkabulŊederŊ

veŊ zirveŊöncesindeŊbuŊşartlardanŊbiriniŊuygulamayaŊ

başlarsaŊAvrupaŊBirliğiŊdeŊTürkiye'yiŊ adaylığaŊkabulŊ

edecek.Ŋ

TürkiyeŊAvÁrupaŊBirliğineŊüyelikŊiçinŊilkŊdefaŊ1987ŊyılındaŊ

başvuıīmuştu.Ŋ1989ŊyılındaŊABŊ'ninŊ"ilerdeŊbelki"ŊdiyerekŊ

kapıyıŊyarıŊ aralamasındanŊ sonraŊ 1996ŊyılındaŊGümrükŊ

BirliğiŊanlaşmasınaŊgeçilmişti.ŊÜyelikŊdurumundaŊTürkiyeŊ

ABŊ'ninŊAlmanya'ŊdanŊsonraŊenŊçokŊoyŊhakkınaŊsahipŊülkesiŊ

olacak.ŊÇjünkü,ŊgümrükŊbirliğindekiŊoyŊhakkıŊülkelerinŊ

nüfusuylaŊ-birŊmilyonŊkişiyeŊbirŊoyŊhakkı- orantılı.Ŋ

Doktorlara 50 milyon!

YukardakilerŊsonundaŊ(mecburiyettenŊdeŊolsa)Ŋuyandılar.Ŋ

UzunŊ yıllardırŊİsveç'teŊyaşadıklarıŊhaldeŊmeslekleriniŊ

uygulamaŊşansınıŊbulamayanŊyüzlerceŊgöçmenŊdoktoruŊ

hızlandırılmışŊeğitimdenŊgeçirmekŊiçinŊ50ŊmilyonlukŊ

bütçeŊayırdılar.ŊŞimdiyeŊkadarŊkendiŊülkelerindenŊaldıklarıŊ

tıpŊdiplomalarıŊyokŊsayılanŊgöçmenŊdoktorlarıŊ(göçmenŊ

dedikseŊTürkiyeŊ gibiŊülkelerdenŊgelenler.Ŋ Almanya,Ŋ

İngiltereŊgibiŊülkelerdenŊgelenlerŊgöçmenŊsayılmıyor)Ŋ6Ŋ

aylıkŊhızlandırılmışŊteorikŊveŊ pratikŊkurstanŊgeçirdiktenŊ

sonraŊüçŊgünlükŊesaslıŊbirŊsınavaŊsokacaklarŊveŊsonraŊdaŊ

diplomalarınıŊellerineŊvereceklery.Ŋ

DarısıŊdiğerŊmeslekŊgruplarındakiŊişsizŊgezenŊyaŊ daŊ

bulaşıkçılıkŊyapanŊakademisyenlerinŊbaşına.Ŋ

Kırmızı

Dikkat!

Etiketli Fiyatlara

TüketicilerŊDairesininŊbeşŊyüÜzŊmağazaŊarasındaŊyaptığıŊ

birŊaraştınnõadaŊindirimliŊfiyatlaraŊrağmenŊnormalŊfiyatŊ

ödediğimizŊortayaŊçıktı.Ŋ

AraştırmayaŊgöreŊmağazalarınŊ%15'iŊ tüketicidenŊilanŊ

ettiklerindenŊdahaŊ faKzlaŊfiyatŊ alıyor.ŊBüyümkŊmağazaŊveŊ

marketlerŊbuŊkonudaŊbirazŊdahaŊözenliŊolsaŊdaŊdurumŊ

faKzlaŊdeğişmiyor.Ŋ

TüketicilerŊ DairesiŊbuŊdurumunŊ önüneŊtamamenŊ

geçmeninŊzorŊolduğunu,ŊbununŊiçinŊdeŊfiyatŊetiketleriniŊ

sürekliŊkontrolŊedecekleriniŊbelirtiyorlar.Ŋ

BizlerŊdeŊ birerŊtüketiciŊolarakŊalışŊverişŊyaparkenŊ

faKturamızıŊsürekliŊkontrolŊedersekŊdahaŊkarlıŊçıkacağız.Ŋ

İsveç'te laiklik

elden gidiyor!

İsveçliŊfirmalarŊpersonelleriŊarasındakiŊkrizŊ

durumlarındaŊ papazlardanŊ yardımŊ almayaŊ

başladılar.Ŋ

Çjünkü;Ŋ PapazlarlaŊkonuşmakŊpsikologlarlaŊ

konuşmaktanŊdahaŊkolayŊoluyormuşŊveŊpapazlarınŊ

insanlaraŊyardımŊetmeŊkonusundaŊ2Ŋ binŊyıllıkŊ

tecrübeleriŊvarmışŊ..Ŋ

BuŊdurumŊ İsveçŊişŊpiyasasındaŊyeniŊbirŊişŊkoluŊ

doğmasınaŊyolŊaçtı.Ŋ KiliseninŊverdiğiŊ maaştanŊ

tatminŊolmayanŊpapazlarŊ "ruhaniÚ"Ŋ danışmanlıkŊ

şirketleriŊkurarakŊruhlarını,Ŋpardon,ŊbilgileriniŊbüyüokŊ

sermayeyeŊsaatiŊ1000ŊkrzondanŊ satmayaŊbaşladılar.Ŋ

Volvo,ŊFolksam,ŊTelia,ŊE7ricsson,ŊçalışanlarınınŊ

bunalımlarınıŊçözmekŊ içinŊpapazlaraŊgörevŊverenŊ

firmalardanŊbazıları.Ŋ

Telef on şirketinizi

seçtiniz mi?

E7ğerŊseçiminiziŊyapmadıysanızŊTürkiye'yeŊenŊucuzŊ

telefonŊücretininŊ3.50ŊkronŊileŊSupertelŊşirketindeŊ

olduğunuŊhatırlatalım.ŊSupertelŊ şirketininŊtelefonŊ

numarasıŊ:Ŋ020-160Ŋ95Ŋ56Ŋ

webŊadresi:ŊwwÇw.supeıiĹel.seŊ

19

Kurslara yeni kurallar!

::

Q)0

0-

(t

::

(t

:-0F

en·

(t

::

en

Q)

::0H

Q)

0-0.

(t

::

(t

:-

en·

::

en

Q)

::0I

Q)

0-0/

(t

::

(t

:-

.

en·

•Ŋ KursunŊbaşlamasınaŊbirŊhaftadanŊazŊbirŊsüreŊ

kaldığındaŊveyaŊilkŊkursŊ günüŊ kursaŊdevamŊ

edemiyeceğiniziŊbildirirsenizŊkursŊücretininŊbirŊ

kısmınıŊ-ijyarısından fazla olmamak kaydıylaödemekŊzorundasınız.Ŋ

•Ŋ DevamŊettiğinizŊkursuŊ hastalıkŊnedeniyleŊ

bırakmakŊzorundaŊkalırsanızŊkursaŊdevamŊettiğinizŊ

günlerinŊücretiniŊödemekŊveŊ doktorŊraporuŊ (t

göstermekŊzorundasınız.Ŋ

::

•Ŋ HiçŊbeklenmedikŊbirŊnedendenŊdolayıŊtaşınmakŊ

zorundaysanızŊödediğinizŊkursŊücretininŊbirŊkısmınıŊ en

Q)

geriŊalabilirsiniz.Ŋ

•Ŋ 3Ŋ ayıŊgeçenŊkurslarda,Ŋ sonŊ1Ŋ1.ŊhaftNadaŊkursaŊ ::

Q)

devamŊedemeyeceğiniziŊbildrirsenizŊbirŊterminŊdevamŊettiğinizŊbuŊkursuŊbırakmaŊolanağınızŊ

var.Ŋ (t

0-00

•Ŋ KursuŊ düzenleyÑenlerŊkursuŊ kapatırlarsaŊ ::

(t

ödediğinizŊkursŊ ücretininŊtamamınıŊgeriŊalmaŊ :-

hakkınızŊvar.ŊKursŊzamanınınŊuygunsuzŊbirŊşekildeŊ .

değiştirildiğiŊdurumlardaŊdaŊaynıŊşartlarŊgeçerli.Ŋ


RIN KEBY'DE

Gençlik ve Entegrasyon Bakanı Ulrika Messing Temmuz ayında Rinkeby'de idi.

B

AmunŊAbdullah,ŊSomaliliŊA

kadınølarınŊ

yaşamŊkoşullarıŊhakkınùdaŊbilgiŊveriyor.Ŋ

BAKAN'IN

İSVEÇ

ZİYARETİ

T.C.Ŋ56'ncıŊhükümetininŊ

DSP"{liŊKadınŊveŊAileŊiŊ

SosyalŊ HizmetlerdŊ

sorumluŊDevletŊBakaŊ

H§asanŊ GemiciŊhükümetŊ

kurulduktanŊkısaŊbirŊsüreŊ

sonraŊ İsveç'eŊ geldi.Ŋ

Gemici,ŊBüyükŊElçilikteŊ

düzenlenenŊtoplantıdaŊ

İsveçŊ'teŊyaşayanŊTürkŊ

vat­andaşlarıŊileÎŊilgiliŊbilgiŊ

aldı.Ŋ

N

RinùkebyŊDerneği'n÷inŊBaşkanıŊHamzaŊErdal,ŊUlrikaŊ

Messing'eŊgöçmenŊdGerneklerininŊöneminiŊveŊ

sorunølarınıŊanlatıyor.Ŋ

6Ŋ AğustosŊCumaŊgünüŊ

saatŊ 18.00'deŊ bütünŊ

AvrupaŊ ülkelerindeŊ

olduğuŊgibiŊİsveç'teŊdeŊ

EndenozyalıŊ AchelerŊ

EndenozyaŊelçiliğininŊ

önündeŊ toplanarakŊ

Soldan sağa: Deniz Kılıçer, Şah İsmail Şen, Ahmet Önal,

ülkelerindekiŊ olumsuzŊ

Haydar Akan, Oktay Aksoy, Hasan Gemici, Osman

Özkanat, Mete Törüner, Nuri Demirci, Sabahattin Arhan,

gelişmeleriŊprotestoŊettiler.Ŋ

Süleyman Duman, Bekir Kulbay.

20


Yılmaz Kerimo, aslen Midyatlı ve

Süryani. İlkokulu Elazığ 'da, orta

okul ve liseyi İstanbul' da Pertevniyal

lisesinde okudu. 19 78 yılında, on beş

yaşında iken İsveç ' e geldi. Tumba

lisesindeki öğrenimine başlamadan

önce bir sene ABF'de lisan kursu

gördü.

1986 Ekiminde Suriyeli Eliabetlı ile

aşk evliliği yaptı. Büyük oğlu

Naramsin (Asur kralının ismi) 9

yaşında, kızı Sara 7Ŋyaşında, küçük

oğlu Tobil (Süryanice'de Yüce Allah

anlamına geliyor) _ise henüz dört

aylık. Kerimolar Södertiilje 'de oturuyorlar.

Kerimo,Ŋ 1989ŊyılındaŊStockholmŊ

ÜniversitesindenŊ SosyonomŊ

diplomasınıŊaldı.Ŋ

BotkyrkaŊveŊdiğerŊ belediyelerdeŊ

sosyalŊdanışmanŊveŊsosyalŊyardımŊ

bölümŊşefiŊ olarakŊgörevŊyaptı.Ŋ1ŊOŊ

yıldırŊaktifŊolarakŊpolitikanınŊiçinde.Ŋ

FitjaŊSosyalŊDemokratŊDerneğininŊ

başkanı,ŊAsuriŊFederasyonuŊ'nunŊaktifŊ

birŊüyesi.Ŋ94-98ŊyıllarıŊarasındaŊBotkyrkaŊ

BelediyesindeŊ BelediyeŊ

MeclisiŊüyesiŊ olarakŊ hizmetŊverdi.Ŋ

GenelŊseçimlerdeŊ SosyalŊ DemokratŊ

Partiden,Ŋ-Ɗöȣnceki döȣnȑemde bakanȑlık

yapȕmış adayları bile geride

bırakarak-Ɗ mecliseŊgirdi.ŊHemŊdeŊ 2.Ŋ

SıradanŊ....ŊÜstelikŊhiçŊreklam,Ŋpardon,Ŋ

seçimŊkampanyasıŊyapýmadan.Ŋ ReklamaŊ

gereksinmesiŊ·í olmadığınıŊ

düşünüyorduŊçünkü.ŊSebep:ŊYıllardırŊ

halklaŊiçiçeŊyaşaması,ŊaktifŊolarakŊ

politikaŊyapn1ası.Ŋ

AldığıŊ oylarŊ halkınŊ onaŊ olanŊ

güvenininŊaçıkŊbirŊkanıtı.Ŋ

- GöçmenŊsoruenuŊvarŊmı?Ŋ

- GöçmenŊsorunuŊvar.ŊAmaŊbuŊsorunuŊ

dahaŊ çokŊ sınıfsalŊbirŊsorunŊ olarakŊ

görmekŊ lazım.Ŋ BuŊ sorununŊ

çözhümündeŊherŊikiŊtarafınôŊdaŊaktifŊveŊ

istekliŊolmasıŊgerekir.Ŋ YaniŊhemŊ

İsveçlilerinŊhemŊdeŊgöçmenlerin.ŊBirŊ

göçmenŊ İsveççeŊ sorununuŊ aşamamışsaŊbirŊdeŊişsizseŊtoplumaŊuyumŊ

sağlamasıŊçokŊzor.Ŋ

DilŊ sorunuŊ hakkındaŊ pratikŊ

çözümlerinizŊvarŊmı?Ŋ

İnsanlarınŊeğitimŊseviyesineŊ

bakılmadanŊaynıŊseviyedekiŊİsveççeŊ

kurslarınaŊkatılmalarıŊçokŊyanlış.Ŋ

ÜniversiteŊmezunuŊbirŊkişiŊileŊilkokulŊ

ŇŊ

MIDYA'TAN ISVEC

PARLAMENTOSUNA!

mezununuŊ aynıŊ seviyedeŊ dilŊ

öğrenmeyeŊzorunluŊkılarsanızŊherŊikiŊ

tarafŊdaŊbuŊiştenŊzararlıŊçıkar.Ŋ TemelŊ

)sveççeŊkurslarınaŊgidenlerin,ŊaynıŊ

zamandaŊ birŊişŊyĕerindeŊ pratikŊ

yapmasınınŊhemŊtoplumuŊtanımaŊhemŊ

deŊdiliŊöğrenmeŊaçısındanŊçokŊbüyükŊ

yararlarıŊvar.Ŋ

GöçmenŊsorunlarınıŊkendinizŊ

yaşadınızŊmı?Ŋ

İsveç'eŊ ilkŊ geldiğimŊ yıllarŊ

göçmenliğiŊçokŊyaşadım.Ŋ İsveççe'yiŊ

öğrendiktenŊsonraŊtoplumlaŊilişkiŊ

kurmamŊ çokŊ dahaŊ kolayŊ oldu.Ŋ

DolayısıylaŊsorunlarŊdaŊazaldı.Ŋ

Kerimo,ŊsadeceŊgöçmenlerŊiçinŊdeğilŊ

herkesŊiçinŊ çalıştığınıŊ söylüyorŊamaŊ

mecliseŊverdiğiŊtekliflereŊbakıncaŊyineŊ

deŊbizimŊsorunlarımızhaŊbirazŊ(!)ŊtorpilŊgeçtiğiniŊdüşünmemekŊeldeŊdeğil.Ŋ

GerekŊkendisininŊdeŊbirŊ göçmenŊ

olması,ŊgerekseŊyıllarcaŊhemŊpolitikŊ

sahadaŊhemŊdeŊişiŊgereğiŊsosyalŊ

bürolardaŊ çalışırkenŊ altŊ gelirŊ

grubundaŊyaşamŊmücadelesiŊverenŊ

insanlarınŊsorunlarınaŊyakındanŊtanıkŊ

olmakŊonuŊbirŊmilletvekiliŊolarakŊbuŊ

insanlarınŊdertleriniŊçözmeyeŊitiyor.Ŋ

HükümetinizinŊekonomikŊkısıtlamalarınaŊneŊdersiniz?Ŋ

21

DüşükŊgelirliŊveŊçocukluŊailelerŊ

buŊuygulamalardanŊenŊfazlaŊetkilenenŊ

gruptur.ŊBuŊkısıntılarŊülkeninŊekono­ç

misiniŊdengelemekŊiçinŊyapılmıştır.Ŋ

Ama,ŊartıkŊbuŊamacaŊulaşılmıştırŊveŊ

çocukŊyardımlarınınŊyükseltilmesiŊ

gerekir.Ŋ DüşükŊgelirliŊveŊçocukluŊ

ailelerinŊyaşamŊkoşullarıŊ ileŊ ilgiliŊ

kapsamlıŊbirŊaraştırmaŊyapılmasıŊveŊ

buŊaraştırmanınŊsonuçlarınaŊgöreŊbirŊ

programŊuygulanmasıŊkonusundaŊbirŊ

teklifŊverdimŊmecliseŊ...ŊAslınaŊbakarsanız,ŊçocukŊyardımlarınaŊyapılanŊ

zammınŊsosyalŊyardımŊalanŊçocukluŊ

ailelereŊ hiçŊ birŊfaydasıŊyok.Ŋ Çünkü,Ŋ

sosyalŊyardımaŊkararŊverilirkenŊçocukŊ

yardımıŊdaŊdiğerŊbütünŊyardımlarŊgibiŊ

gelirŊolarakŊgörülmekteŊveŊ bütçedenŊ

düşülmektedir.ŊSonuçtaŊçocukŊyardımındakiŊartıştanŊ

asılŊ karlıŊçıkacakŊ

olanŊyineŊbelediyelerdir.Ŋ

Kerimo,ŊuzunŊyıllarŊ sosyalŊbürodaŊ

çalıştığıŊiçinŊbuŊkonudakiŊaksaklıklarıŊ

dahaŊ iyiŊ görüyorŊ veŊ durumunŊ

düzeltilmesiŊiçinŊmecliseŊtekliflerŊ

verıyor.Ŋ

"SosyalŊyardımlardaŊdişŊtedavisi,ŊeveŊ

alınacakŊeşyaŊgibiŊkonularda,ŊgörevliŊ

kişiŊkeyfiŊ olarakŊolumsuzŊkararŊ

verebiliyor.BuŊkararaŊitirazŊederekŊbirŊ

üstŊkurumaŊşikayetŊetmeŊyollarıŊ

kapalı,ŊhükümetŊbuŊkonudaŊkararŊ

çıkararakŊ üstŊmercilereŊ şikayetŊ

yollarınınŊaçılmasınıŊsağlamalı."Ŋ

EhliyetlerdeŊdoğumŊyeriŊ(ülke)ŊyazılmasındanŊvazgeçilmesi;Ŋ

küçükŊişletmecilerinŊişleriniŊkurmadanŊönceŊ

devletŊtarafınôdanŊdüzenlenenŊhazırlıkŊ

kurslarınaŊgiderekŊbranşlarıylaŊilgiliŊ

herŊtürlüŊyasalŊ(Ŋvergi,ŊişŊveŊişçiŊhaklarıŊ

gibi)ŊdüzenlemeyiŊöğrenmeleriŊveŊbirŊ

yeterlilikŊ belgesiŊalmaları;Ŋ İsveç'ŊeŊ

yerleşmişŊkişilerin,ŊülkelerindenŊ

gelenŊ ziyaretçilerineŊ göçmenŊ

dairesininŊkolaylıkŊgöstermesiŊgibiŊ

konulardaŊdaŊmecliseŊtekliflerŊverenŊ

KerimoŊ göçmenlerinŊ İsveççeŊ

sorununuŊenŊkısaŊzamandaŊhallederekŊ

İsveç'inŊ siyasiŊhayatınaŊatılmalarınıŊ

veŊaktifŊbireylerŊolmalarınıŊöneriyor.Ŋ


Kıbrıs'tan ısvec'e B

Güvercinleri Geldi!

Vatanını sevmeliymiş insan

Öyle diyor hep babam

Benim vatanım

İkiye bölünmüş ortasından

Hangi yarısını sevmeli insan

Neşe Yasin

AğustosŊ ayınınŊilkŊhaftasıŊİsveç'inŊ

GotlandŊadasıŊtarihiŊbirŊbuluşmayaŊ

tanıkŊoldu.Ŋİsveç'inŊtanınmışŊşairiŊPeterŊCurman'ınŊ

başkanlığınıŊyaptığıŊ

İsveçŊSanatçılarŊBirliğininŊdavetiyleŊ

İsveç'eŊgelenŊKıbrıslıŊonŊyediŊYunan,Ŋ

onŊ ikiŊ deŊ TürkŊsanatçıŊgrubuŊ26Ŋ

TemmuzŊileŊ1Ŋ AğustosŊtarihleriŊarasındaŊ

VCisby'deŊ kalarakŊ ortakŊ

çalışmalarŊyaptılarŊ veŊsanatŊ aracılığıylaŊdünyayaŊönemliŊmesajlarŊ

verdiler.Ŋ

BuŊbulaşmanınŊgerçekleşmesineŊönŊ

ayakŊolanlardanŊbiriŊünlüŊKıbrıslıŊşairŊ

ÖzkerŊYasin'inŊkendisiŊgibiŊtanınmışŊ

birŊşairŊveŊgazeteciŊolanŊ kızıŊNeşeŊ

Yasin,ŊdiğeriŊ deŊtanınmışŊKıbrıslıŊ

YºunanŊyazarŊ NikiŊM¯arangouŊidi.Ŋ İkiŊ

sanatçıŊKıbrıstaŊortakŊbirŊweb dergisiŊ

çıkarıyorlar.Ŋ TürkçeŊveŊ YunancaŊ

hazırlananŊ buŊdergiŊ "#Hades"#ŊileŊ

KıbrıslıŊsanatçılarŊyeşilŊhattıŊaşarakŊ

sanatınŊveŊsanatçınınŊpolitikalarŊüstüŊ

gücünüŊ -Ɗbuč sefer de in ternet

aracılığıyla-ƕ kanıtlıyorlar.Ŋ

NeşeŊYasin,ŊKıbrıslıŊTürklerinŊkimlikŊsorununaŊdeğinerek,Ŋ

"ćB1izim içŬin

TüǠrk, KƮıbrıslı T³ürk ya da KƯıbrıslı

olmak ünjzere ünjçŬ olası kimlik vżar.ɓ B1u

kimliklerden hƍangisini seçŬerseniz

seçŬin,Ī kendi seçŬmediğiniz pȔolitik bir

göŭrünjşle damgalanıyorsunučz.ŀ Çkünkü

hƍer kimliğe ayrı bir pȔolitik göŭrünjş

sahƍipȔ çŬıkıyor.ɓ "Ŋdiyor.Ŋ

BirŊ haftÕaŊboyuncaŊ barışŊ içinŊortakŊ

eserlerŊüretenŊveŊyazar,Ŋşair,Ŋoyuncu,Ŋ

müzâisyen,Ŋressam,ŊheykeltraşŊgibiŊ

sanatınŊçeşitliŊdallarındaŊürünlerŊ

verenŊsanatçılardanŊoluşanŊ grubunŊ

ortakŊgörüşüŊikiŊhalkınŊ daŊbarıştanŊ

kardeşliktenŊyanaŊolduğu,ŊkavgalarıŊ

veŊ ayrılıklarıŊ politikacı larınŊ

çıkardığıydı.Ŋ

DidoŊ SoteriyuŊ'nunŊBendenŊSelamŊ

SöyleŊAnadolu'~yaŊ adlıŊ eserininŊ

sonunda;Ŋ TürklerleŊiçŊiçeŊbüyümüş,Ŋ

savaşŊçıkıncaŊTürklereŊkarşıŊsavaşmakŊ

zorundaŊkalmışŊveŊ sonundaŊyenikŊ

düşenŊYunanŊordusuylaŊbirlikteŊ

Yºunanistan'ŊaŊ geriŊdönmekŊzorundaŊ

kalanŊ birŊ YunanlıŊ AnadoluŊ'yuŊ

terkederkenŊşöyleŊdiyor:Ŋ

"Ana yurduma benden selam söyle

kör Mehmed 'in damadı: Benden

selam söyle Anadolu 'ya! Toprağını

kanla suladık diye bize garezlenmesin.

Kardeşi kardeşe kırdıran

cellatların Allah bin belasını

versin. "

ON±URUŊK­ORUMAKŊİğÇiİĠN±Ŋ

DişiŊbirŊkaplanŊolacağımŊ

onuruŊkorumakŊiçinŊ

duruŊbirŊgöldürŊdiyeŊ

yüreğimdekiŊsevdaŊ

dişiŊbirŊkaplanŊolacağımŊ

DişiŊbirŊkaplanŊolacağımŊ

ÇocuklarımŊiçin,ŊinsanlarımŊiçinŊ

fidanlarıŊkırmasınlarŊdiyeŊ

sevgimŊpazaraŊçıkmasınŊdiyeŊ

veŊtanklarŊgirmesinŊdiyeŊ

papatyaŊtarlalarınaŊ

Yırtıcı,ŊzekiŊveŊyiğitŊ

birŊdişiŊkaplanŊolacağımŊ

boksörŊemeklileriŊpolisŊoldukçaŊ

KemancılarınŊkollan\ŊdansŊederkenŊ

sessizceŊağlarkenŊpiyanodakiŊadamŊ

orkestralardaŊ

çalınırkenŊdünyanınŊ

enŊgüzelŊparçalan\Ŋ

birŊkuşŊuçarkenŊ

ilkŊkezŊg×ülümserkenŊbirŊbebekŊ

Beşpam1akŊdağlarıŊyemyeşilkenŊ

veŊsevgilimŊkahkalarlaŊgülerkenŊ

elektrikŊşokuŊverilmesinŊdiyeŊ

ceylanŊbakışlıŊbirŊgenceŊ

DişiŊbirŊkaplanŊolacağımŊ

YeryüzüŊgüzelkenŊ

veŊinsanlarŊkıvranıĵyorkenŊacılarlaŊ

karşımızdakiŊpanzerseŊcopsaŊ

ÜĞzerimeŊyürüyorsaŊkaranlıkŊyüzlüŊ

adamlarŊ

hattaŊtutsaksamŊ

kıskıvrakŊyakalanmışsamŊhattaŊ

dişiŊbirŊkaplanŊolacağımŊ

onuruŊkorumakŊiçinŊ

Ne fi asin

lı 1

1


G ötaŊırmağınınŊgüneyi . ndeŊG ustavŊ ilŊ

_

AdolfŊtarafındanŊkurulanŊ Isveç'ŊinŊ

ikinciŊbüyükŊkenti,Ŋ gözbebeğiŊGöteborg;.ŊyemyeşilŊdoğası,ŊcanlıŊlimanı,Ŋ

denizi,Ŋ

tramvayı,ŊmesireŊyerleri,Ŋparklarıyla;Ŋenerjik,Ŋ

neşeliŊveŊşakayıŊ sevenŊinsanlarıylaŊmutlakaŊ

gezilipŊgörülmesiŊgerekenŊbirŊşehir.Ŋ

İskandinavya'nınŊenŊbüyükŊlimanınaŊ sahipŊ

olanŊGöteborg,Ŋırmağı,ŊdeniziŊveŊkanallarıylaŊ

birŊsuŊkentidir.ŊBuŊyüzdenŊ"K«üçükŊLondra"Ŋ

diyeŊanılanŊtehirdeŊgezipŊgörecekŊçokŊyerŊvar.Ŋ

İşteŊbunlardanŊbazıları:Ŋ

Slottskogen: Göteborg'unŊtehirŊmerkezindekiŊ

enŊgözdeŊparkıdır.ŊPiknikŊveŊsporŊfaaliyetleriŊ

içinŊidealŊolanŊbuŊpark,Ŋördekleri,ŊflamingolarıŊ

veŊfokŊbalıklarıŊ ileŊ çocuklarınŊilgisiniŊçekenŊ

büyükŊbirŊ hayvanatŊbahçesineŊdeŊsahiptir.Ŋ

AyrıcaŊyüzŊ çeşittenŊfazlaŊkuşunŊbulunduğuŊ

''KuşŊEvi"ŊdeŊparkaŊayrıŊbirŊrenòkäŊkatmaktadır.Ŋ

Botanik Bahçesi: AvrupaŊ'nınŊenŊ büyükŊ

bahçelerindenŊbiriŊolanŊBotanikŊBahçesiŊAmerika,ŊAsyaŊveŊAvrupa'nınŊdörtŊ

birŊyanındanŊ

getirilmişŊbeşŊbininŊüzerindekiŊağaçŊveŊçiçekŊ

çeşitleriŊileŊziyaretçiŊçekmektedir.Ŋ

TraYUdgaYVrdsfYöreningen: İsveç'ŊinŊenŊ eskiŊ

parklarındanŊbiridir.Ŋ BuradaŊbulunanŊİskandinavyaŊ'nınŊenŊbüyĔükŊ

serasındaŊbirbirindenŊ

ilginçŊtropikŊbitkilerŊbulunmaktadır.Ŋ

Delsjö: G8öteborglularıĨnŊ gezmekŊyaŊdaŊsporŊ

yapmakŊ içinŊgittikleriŊ yerlerinŊbaşındGaÁŊgelir.Ŋ

BurasıŊkamp,Ŋ golfŊveŊ yüzmeŊ içinŊdeŊ çokŊ

elverişliŊbirŊmesireŊyeridir.Ŋ

Alvsborg Kalesi: BirŊtarafıŊ limanaŊbakanŊbuŊ

kaleŊ 1800'lerdeŊhapishaneŊolarakŊkullanılmıştır.ŊKaleninŊkilisesiŊdeŊdüğün,ŊpartiŊveŊözelŊ

günlerŊiçinŊkullanılmak,tadır.Ŋ

Paddan: KanalŊgezintileriŊileŊçokŊ ilgiŊgörenŊ

birŊbölgedGir.Ŋ

Liseberg: İsveç'inŊ enŊ büyükŊ lu\;aparkıŊ olanŊ

LisebergŊyıldaŊ2,5ŊmilyonunŊüzerindekiŊ

ziyaretçisiŊileŊGöteborg'unŊenŊbüyükŊturistikŊ

gelirŊkaynağıdır.Ŋ

DiğerŊlunaparkålardanŊenŊöĀnemYliŊfarkåıŊyeşilliğiŊ

veŊçiçekleriŊolanŊL<isebergŊ 27Ŋatraksiyon,Ŋ30Ŋ

lokanta,Ŋ 5Ŋ açıkhavaŊsahnesi,Ŋ3Ŋ oyunevi,Ŋ2Ŋ

gazino,Ŋ 1Ŋ tiyatroŊ veŊ 1Ŋ konserŊsalonundanŊ

oluşmaktadır.Ŋ AyrıcaŊherŊyaşaŊhitapŊ edenŊ

etkinlikler,Ŋ tiyatroŊ gösterileriŊveŊmüzikŊ

konserleriŊdeŊparkaŊapayrıŊbirŊrenkŊkatmaktadır.Ŋ

Avenyn: G¤öteborg'unŊkültürŊmerkeziŊolupŊenŊ

esĄki,ŊenŊgüzelŊveŊenŊcanlıŊcaddesidir.Ŋ

Ullevi: İsveç'inŊ enŊbüyükŊ stadyumu.Ŋ UBluslararasıŊmüsabakalarŊgenellikleŊbuŊstadyumdaŊ

oynanır.Ŋ

Gülsen Yılmaz


T urkiet Specialisten

ANTOUR '1

Resebureau AB

1999 senesinde

gösterdiğiniz ilgiye

teşekkür eder, her türlü

seyahatiniz için geçiçi

büromuzda hizmetinizde

olduğumuzu duyururuz.

NOT: Kasım ayında eski

büryomquza t}asınmıs oıacagız.

GAMLA BROGATAN 38

111 20 STOCKHOLM

(E0fSKİ B0]ÜR0O0M0UZ0±UN

A0QR0KA0RS0¢I0zND0bA0SKİ SO0K0A0TK)

Telefon: 08·24 39 30

Fax: 08·24 39 34

İsveç'te sizin seyahat acenteniz

Resecentrum i City AB

Sveavagen 39 · 111 34 STO CKHOLM

Telefon: 08 -22 22 90 • Telefax: 08 -22 44 90

Pos tgir o: 56 32 94 -8 • Bankgir o: 5670 -3 67 1

E -mail:

info@resecentrum. se

Inteme t: ww. resecentrum.se

ww. dinler. com

Emin Dinler

Filiz Sayın

KULU

RESEBYRA AB

.. .

TÜRK HAV YOLLARI ACENTASI

COKLERDEKI CURURUMUZ

MİLLİ

..

HAV YOLUMUZ

TURK

.

HAV

. .

VOLLARI

TERCiHiNiZ OLSUN!

Tercih sizden hizmet bizden

.,,.

HÜSNÜ YILDIZ

TEL: 08- 760 97 86

070- 731 67 66

FAX: 08- 760 97 31

(ĒTeµl®efoČnĀum×uzņ24ņ saatņhġiĭzmØe·tiĮnāiįzde¸diİrÄ )ġņ

Adre¹s:ņKuddbygrğanĂdņ4ņ(ēRiınık¢eºby)Ģņ

.ıt., TUR KIET EXPERTEN \W

ľņ

-u-

-cı

ff ii ]

>- :2ņ łņ Ńņ ĿŀŁņ

,,::

-

< '.

z ...s

-

"'

-

• ..

:l "'

:;o

::

§

'ö =

ö -

1 ]J /-

tı i;

r

TAŞINDIK !

o

"'ĉņ ńŅņ er

il<

• i z.,

HOŞGELDİN . .

ıA TA lltasla Traııel IIB ===

YENİ ADRESİM

ANKARA

o

3 AY 3550

ISTANBUL 3 AY 3350

TURKISH

\J AIRLINES

Stockholın 'den Tü}rkiye 'ninhe ryerine

Kopcnhageıı 'den Tü~rkiye 'nin he rye rine

Stock.holın/A nka ra (Viyana akta nnali)

Stockholnt/lstanbu l

(Viyana akta nna li)

Kopenhagen/Ankara (Viyana aktam1ali )

Kopenhagen /lstanbu l(Viyana akta rmali )

Dinler Hotel Ürgüp ****

Telefon: +90 (0) 384 34 1 3030

Dinler Hotel Alanya ****

Telefon: +90 (0)242 526 2094

HO GELDİNİZ!

24

swissairC

Upplandsgatan 10

Stockholın /Aankara (Zürih akta rmalı

)

Stockholnı /lzıni

r

(Zürih ak tamrnlı

)

Stockho lın /lstanbu l (Zü rih akıanna lı )

Gö{tcbo rg / lsıanbu

l

(Zürilı aktarmalı )

Gö|tcbo rg /lzzmi r (Zürilı akta nnalı

)

Ko pcnhagc n/lstanbu l (Zürih akıa nnalı

)

Ko pcnhagen/lzıni r(Zürih akta rmalı )

111 23 Stockholm

TEL: 08· 24 DO 60


INTEGRATIONSVERKET

T• l«foh; Ol 1-36 13 00 T« lcfııı<: Ol l-36 13 01

Oturma izni alan mülteciler için bilgiler:

İsveç'erÄ yenirÄ gelenrÄmültecilerrÄİsveçrÄ dilinirÄ verÄİsveçrÄ

toplumununrÄnasılrÄişlediğinirÄöğrenmerÄhakkınarÄ sahiptir.rÄ

BununrÄ içinrÄ birrÄ hazırlıkrÄ verÄ bilgilendirmerÄ programırÄ

hazırlanmıştırrÄverÄbunarÄ "iĞntroduktion"rÄdenir.rÄ BurÄhazırlıkrÄ

süresininrÄ sonundarÄ mültecilerrÄİsveç'terÄ kendilerinerÄ

yetecekrÄdururmarÄgelerekrÄişrÄ piyasasınarÄ girebilirrÄyarÄ darÄ

öğrenimrÄgörebilirler.rÄ BelediyelerrÄtarafĆındanrÄuygulananrÄ

burÄprogramrÄEntegrasyonrÄDairesirÄtarafćındanrÄdenetlenir.rÄ

Neden böyle bir hazırlık programı?

HazırlıkrÄprogramı,rÄbireylerinrÄtoplumsalrÄyaşamarÄkatılımırÄ

yanirÄbireyinrÄçalışabilmesirÄyarÄdarÄeğitimrÄgörmesirÄverÄkendðirÄ

ayaklarırÄüzerinderÄdurabilmesirÄiçinrÄgereklidir.rÄ

Hazırlık programının sonunda neler gerçekleşmiş

olacak?

Y×etişkinrÄgöçmenler:¯rÄ

İsveççeyirÄ günlükrÄ hayatta,rÄ işterÄ veyarÄ okuldarÄ

anlayacakrÄverÄkonuşacakrÄseviyeyerÄgelecek.rÄ

İsveçrÄtoplumununrÄ yapısınırÄ verÄ nasılrÄ işlediğinirÄ

bilecek.rÄ

SahiprÄ olduklarırÄ haklarırÄ verÄ sorumluluklarınırÄ

öğrenecek.rÄ

İşrÄ verÄ dernrqekrÄhayratındakirÄ insanlarlarÄ görüşmüşrÄ

olacak.rÄ

16-20¥rÄyaşrÄarasındakirÄgençler:rÄLÈiserÄmezunurÄdeğilserÄliserÄ

öğreniminirÄ başarabilecekrÄdüzeyrrÃrÄgelmişrÄ olacak.rÄ

16rÄyaşınrÄaltındakirÄçocukĵlar:°rÄ YaÝrÄanarÄokulunarÄyarÄdñarÄokularÄ

gidecekrÄdururtmarÄgelecekler.rÄ

SağlıkrÄproblemlerirÄolanlarrÄburÄsürerÄiçinderÄtedavirÄolmuşrÄ

olacaklar.rÄ

Hazırlık programı nasıl işler?

BelediyerÄ verÄ mültecirÄ beraberrÄplanrÄ yaparlar.urÄ BurÄ plan,rÄ

hazırlıkrÄ programınınrÄ nelerirÄ içereceğinirÄ verÄ nasılrÄ

uygulanacağınırÄgösterir.rÄ HazırlıkrÄprogramırÄkişininrÄ özelrÄ

gereksinimlerinerÄ uygunrÄ olmalıdır.rÄ Kısacası,rÄ burÄplanrÄ

yapılırkxenrÄkişininrÄöğrenimrÄdurumu,rÄ meslekrÄdeneyimirÄ

gözrÄ önünerÄ alınarakrÄİsveç'terÄ bunlararÄ uygunrÄ olarakrÄnerÄ

gibirÄolanaklarrÄolduğurÄaraştırılır.ŨrÄ

BelediyeninrÄ verÄ mültecinin,rÄ planınınrÄ enrÄ iyirÄ biçimderÄ

uygulanabilmesirÄiçinrÄ süreklirÄ verÄ düzenlirÄ ilişkirÄiçinderÄ

olmaları,rÄ gerekiyorsarÄ plandarÄ koşullararÄ uygunrÄ

değişikliklerrÄyapmalarırÄgerekir.rÄ

İşçirÄ BulmarÄ Kurumu;µrÄ herkesirÄişrÄpiyasasırÄhakkındarÄ

bilgilendirmekrÄverÄyönlendirmeklerÄyükümlüdür.rÄ

HÃazırlıkrÄ propgramınınorÄ başarılırÄ olmasırÄ içinrÄ belediye/er,ťrÄ

devletrÄkurumlarıryrÄ verÄdiğerlerirÄişbirliğirÄiçinderÄ olmalıdır.rÄ

MÉülteci,rÄ bağlırÄ bulunduğurÄ belediyederÄ ikirÄ yılınırÄ

doldurduktanrÄ sonrarÄ uygulananrÄprograæmınrÄ genelrÄbirrÄ

değerlendiğrmesirÄyapılırrÄ

Hazırlık programının süresi ne kadardır?

NÊormalrÄolarakrÄenrÄfaČzlarÄ2rÄyıldır.rÄA·marÄbireyinrÄgereksinmesirÄ

varszarÄburÄ sürerÄuzatılabilir.rÄ PÏrogramınrÄardından,rÄmültecirÄ

İsveç 'terÄ yaşayanrÄherkesinrÄ yararlandığırÄ servisrÄ verÄ

yardŭımlardanrÄyararlanır.rÄ

Hazırlık programından kimler yararlanabilir?

İsveç'erÄ sığınarakrÄ oturmarÄ verÄ çalışmarÄ izrnirÄalmışrÄ olanrÄ

mültecilerrÄ verÄ onlarlarÄ birlikterÄ oturmarÄ verÄ çalışmarÄ izninrÄ

almışrÄolanrÄyakınlĽarırÄburÄprogramdanrÄyararlanmayarÄhakrÄ

kazanır.rÄ

EntegrasyonrÄ D½airesirÄ iserÄbelediyelererÄ burÄ olanağınrÄ

İsveç'erÄ yenirÄ gelenrÄbütünrÄgöçmenlererÄ sunulmasırÄ

yönünderÄgörüşrÄbildirmektedir.rÄ

Hazırlık programı nasıl finanse ediliyor?

DevletrÄhazırlıkrÄ programındanrÄyararlanmayarÄ hakrÄ

kazananrÄmültecilerrÄiçinrÄ belediyelererÄ pararÄ verir.urÄ EğerrÄ

belediyerÄ burÄpropgramırÄmültecirÄ olmayanrÄgöçmenlererÄ

uygulamakrÄisterszerÄo zamanrÄbunurÄ kendirÄbütçesindenrÄ

ör¦dòeørŜ.rÄ

Bu programdan yararlanan mülteci geçimini nasıl

sağlar?

HazırlıkrÄprogramınarÄkatılanlararÄbazırÄbelediye/errÄherhrfangirÄ

birrÄişrÄkarşılığındarÄ alınanrÄmaaşrÄbiçimŌinderÄolanrÄ "hazırlıkrÄ

maaşı"rÄöderkxen,rÄbazılarırÄdarÄburÄödemeyirÄsosyalrÄyardımrÄ

kapsamındarÄyapar.rÄ

EntegrasyonrÄDairĬsi,rÄbelediyelererÄsosyalrÄyardımrÄyerinerÄ

hazrırlrnıkrÄ maaşrÀırÄödemelerininorÄ daharÄdoğrŝurÄ birrÄyöntemrÄ

olduğurÄyönünderÄgörürªşrÄbildirmroektedir.rÄ

Postadress: Box 6044 . 600 06 Norrköping Besökadress: Lindövagen SA, Norrköping

Telefon vx: 011 -36 13 00 Telefax: 011 -36 13 01 Webadress: www.integrationsverket.se

TelefonŊnumarasıŊveŊe-mailŊadreslerimiziŊwebŊsayfalarımızdaŊwwÆw.integrationsverket.seŊbulabilirsiniz.Ŋ

BilgiŊiçinŊtel:ŊOŊ11.36Ŋ13Ŋ60ŊyaŊdaŊOŊ11.36Ŋ13Ŋ58Ŋ

25


ahaŊsabahleyin,ŊgüçŊ

D

belaŊyataktanŊ

kalktığınızdaŊ dayakŊ

yemişŊgibisinizdir.ŊBirŊ

türlüŊkendinizeŊgelemezsiniz.ŊHaniŊbıraksalarŊbütünŊgünŊ

yatarsınız.ŊSonra,Ŋ doktorŊ doktorŊ

dolaşmayaŊbaşlarsınızŊamaŊhiçbirŊdoktorŊ

çareŊbulamazŊderdinize.Ŋ YorgunŊ

argınŊeveŊdönersiniz.ŊEvdekilere,Ŋ

"BöbreklerimŊdeŊsağlammışŊbelkiŊdeŊ

guatrımŊvardır,ŊbirŊdeŊonaŊbaktırayım"{Ŋ

dersinizŊ sağlamŊ çıktığınızdanŊneredeyseŊutanarakŊ...Ŋ

BütünŊ bunlarŊsizeŊçokŊtanıdıkŊgeliyorsaŊhiçŊüzėülmeyinŊyalnızŊdeğilsiniz.Ŋ

GünümüzdeŊdoktorlarıŊenŊsıkŊziyaretŊ

edenŊ hastalarınŊ başındaŊ kronikŊ

yorgunlukŊ yakınmalarıŊ olanlarŊ

geliyor.Ŋ

YapılanŊ araştdırmalarŊ kronikŊyorgunluğunŊağırŊhastalıklarŊkadarŊhayatıŊ

engellediğiniŊgösteriyor.Ŋ

SizeŊbaştanŊ savmaŊgibiŊgelseŊdeŊ

"ȩSȻorŹuƇnuƇn pþsikolojik birŹ pþsikiyȟatrŹiste

gɅit. 'ė'% diyenŊdoktorlarŊçözümeŊbirŊadımŊ

daŊolsaŊyaklaşmışŊoluyorlarŊ aslında.Ŋ

ÇünküĒ,ŊyineŊaraştırmalaraŊgöreŊkronikŊ

yorgunluktanŊyakınanlarınŊyüzdeŊ

sekseniŊdepresyonaŊ(ruhsalŊçöküđntü)Ŋ

eğilimli.Ŋ

Yalnız,ŊbuŊ durumuŊ sadeceŊdepresyonlaŊaçıklamakŊdaŊyeterliŊdeğil.Ŋ

DünyacaŊünlüŊHintliŊdoktorŊDeepakŊ

Chopra'yaŊgöreŊaslındaŊenerjiŊyoksunluğundanŊ

bFaşkaŊbFirşeyŊolmayanŊ

yorgunluğunŊsadeceŊdüşünceŊ yaŊdaŊ

duygularlaŊdeğil,ŊyaşamŊbiçimiyle,Ŋ

yenilenŊiçilenlerle,ŊuykuylaŊhattaŊ

tuvaletŊrutinleriyleŊbileŊalakasıŊvar.Ŋ

DeepakŊ ChopraŊ"GraÂnslösŊEnergi­

SınırsızŊEnerji"$ŊisimliŊkitabında,Ŋ

yaşamŊ biçimimizdeŊ bugündenŊ

başlayarakŊyapacağımızŊufakŊamaŊ

kararlıŊ değişikliklerleŊyorgunlukŊ

illetindenŊenŊkısaŊzamandaŊhemŊdeŊ

temelliŊkurtdulacağımızıŊmüjĕdeliyor.Ŋ

K;itaptaŊ anlatılanlarŊ aslındaŊ hiçŊ

yabancıŊdeğilŊbize.ŊAmaŊbizŊonlarıŊ

dahaŊçokŊdedelerimizdenŊninelerimizdenŊ

duymayaŊalışıktık.ŊZ¿atenŊ

DeepakŊ Chopra'nınŊ daŊanlattıklarıŊ

Hindistan'daŊenŊazŊ4ŊbinŊyıldanŊberiŊ

uygulananŊdoğalŊ tedaviŊ -ȬAƂyȟuƇrŹvżeda­Ě

yöntemleri.Ŋ

Hindistan'ınŊ İngiltereninŊsömürgesiŊ

olduğuŊ yıllardaŊ yasaklananŊ veŊ

unutturulmayaŊçalışılanŊbuŊyöntemlerŊ

İngilizŊokullarındaŊmodemŊtıpŊeğitimiŊ

görenŊveŊmeslekŊhayatınıŊAmerika'ŊdaŊ

sürdürenŊDeepakŊChopra'nınŊönemliŊ

katkılarıylaŊ bugünŊ bütünŊ batıŊ

dünyasındaŊpopülerŊhaleŊgeldi.ŊUzunŊ

yıllarınıŊ AyurvedaŊaraştırmalarınaŊ

verenŊ veŊ modernŊ tıpŊ bilimiyleŊ

ayurvedaŊyöntemlerininŊbağlantılarınıŊ

kuranŊDeepakŊ ChopraŊbugünŊbatıdaŊ

çokŊrağbetŊ görenŊ veŊ birçokŊtıpŊ

otoritesinceŊdeŊonaylananŊ buŊtedaviŊ

yöntemlerininŊ kendiŊ ülkesiŊ

Hindistan' dakiŊ yeniŊ kuşaklarŊ

tarafJındanŊ küçümsendiğindenŊ

yakınıyor.Ŋ (BizlerŊdeŊşifalıŊbitkilereŊ

buruĎnŊkıvırızŊya!w)Ŋ

Ayurveda yöntemleri ile

yorgunluğu altetmek

YorgunluğunŊüstesindenŊgelipŊdahaŊ

faÐzlaŊ enerjiŊeldeŊetmeninŊenŊönemliŊ

kurallarındanŊbiriŊdikkatiŊdoğruŊyöneŊ

yönlendirmek.Yani,ŊsürekliŊneŊkadarŊ

yorgunŊ veŊ güçsüzŊ olduğumuzuŊ

düşünmekŊ-iyŽileşmek amacıyŽla bile

olsa-ƕ biziŊyorgunluktanŊilletindenŊ

kurtarmıyorŊtamŊtersineŊ dahaŊdaŊ

bitkinleşmemizeŊyolŊaçğıyor.Ŋ

DavranışŊbilimcileriŊdeŊsonŊyıllardaŊ

yaptıklarıŊ deneyŊveŊ araştırmalarŊ

sonucundaŊ davranışlarınŊruhŊhaliniŊ

değĚiştirdiğiniŊkeşfeÑttiler.Ŋ Örneğin;Ŋ

canıŊsıkılanŊbirŊinsanŊ neşeliymişŊgibiŊ

davranmayaŊbaşlarsaŊbirŊsüreŊsonraŊ

gerçektenŊneşeleniyor.Ŋ

BuŊ noktadanŊ hareketleŊ yorgunŊ

değilmişŊgibiŊdavranmakŊdaŊdikkatinŊ

yorgunluktanŊuzaklaşmasıŊveŊcanlanmakŊiçinŊiyiŊbirŊyöntem.Ŋ

Beslenme

AlınanŊgıdalarınŊkalitesiŊyaşamımızınŊ

kalitesiniŊbelirliyor.ŊDüzensizŊçalışanŊ

26

birŊsindirimŊsistemiŊyorgunluğunŊenŊ

önemliŊnedenlerindenŊbiri.Ŋ BuŊaradaŊ

bazıŊ besinlerinŊ enerjiŊverirkenŊ

bazılarınınŊdaŊenerjiŊkaybınaŊyolŊ

açtığınıŊunutmamakŊgerek.Ŋ

Enerji veren besinler: TazeŊmeyvaŊ

veŊsebze,Ŋsüt,ŊyoğurtŊ(yoğurdunŊtazeŊ

olmasıŊçokŊönemli,ŊbayatŊyoğurtŊ

bitkinlikŊ yapıyor),Ŋ buğdayŊ veŊ

buğdaydanŊyapılanŊgıdalar,Ŋprinç,Ŋbal,Ŋ

üzüm,Ŋzeytinyağı,ŊfaÐsulyeŊ...Ŋ

Enerji düşüren besinler: K;ırmızıŊet,Ŋ

bayatŊ yaŊ daŊekşiŊpeynir,ŊmarineŊ

edilmişŊyaŊdaŊtütsülenmişŊyiyecekler,Ŋ

soğan,Ŋsarmısak,Ŋmantar,ŊpatatesŊgibiŊ

toprağınŊaltındaŊyetişenŊbesinlerŊ

(havuçŊveŊkırmızıŊpancarŊ dışında),Ŋ

beyazŊşeker,ŊalkolŊveŊkahveŊ(kahveninŊ

verdiğiŊenerjiŊkısaŊsüreli)Ŋ...Ŋ

Sindirim sisteminin tam

kapasiteyle çalışmasına ve

atıl

yardımcı

olan yöntemler:

vücuttaki zehirlerin

*'ŊAkşamŊyenilenŊ

ağırŊ yemeklerŊ enŊ

önemliŊyorgunlukŊsebeplerindenŊbiridir.ŊG8ününŊanaŊöğününüŊöğlenŊvaktineŊ

almakŊ vücutŊ içinŊ çokŊ yararlı.Ŋ

SabahınŊerkenŊ saatlerindeŊyapıŊlanŊ

kahvaltınınŊçokŊhafifŊolmasıŊgerekirŊ

çünküŊgününŊilkŊsaatlerindeŊsindirimŊ

sistemiŊçokŊyavaşŊçalıĶşır.ŊHattaŊaçlıkŊ

hissedilmiyorsaŊsabahŊkahvaltısınıŊ

atlayıpŊesaslıŊbirŊöğlenŊyemeğiŊyemekŊ

sindirimŊaçısındanŊdahaŊdaŊ

yararlı.Ŋ

YanlışŊbeslenme,ŊdümzensizŊsindirimŊ

sistemiŊvücuttaŊyorgunluğaŊsebepŊolanŊ

zehirŊbirikimleriŊyapıyor.ŊBununŊiçinŊ

deŊvücuttakiŊbuŊzararliŊmaddelerinŊ

temizlenmesiŊgerekiyor.Ŋ

*'GünŊboyuncaŊsıkŊaralıklarlaŊ-Ȭen azĘ

yŽarım saatte bir-ƕ içilenŊbirŊikiŊyudumŊ


sıcakŊsuŊhemŊbağırsaklarıŊyumuşatırŊ

hemŊdeŊvücuttakiŊzehirlerinŊatılmasınıŊsağlar.Ŋ

*'Ŋ HaftÕanınŊenŊ azŊbirŊgünüŊyemekŊ

yemedenŊsadeceŊsuŊiçerekŊoruçŊtutĊmakŊdaŊsindirimŊsistemininŊdinlenerekŊdahaŊsağlıklıŊçalışmasınıŊsağlar.Ŋ

SuŊyerineŊtazeŊsıkılmışŊmeyvaŊsuyuŊ

yaŊdaŊbitkiŊçayıŊdaŊiçebilirsiniz.Ŋ

Bağırsakların boşaltımı

ÖnemliŊyorgunlukŊ nedenlerindenŊ

biriŊdeŊbağırsaklarıŊboşaltmaktakiŊ

dümzensizlik.Ŋ

BağırsakŊ boşaltımıŊiçinŊ enŊuygunŊ

zaman,Ŋ sabahŊyataktanŊkalktıktanŊ

hemenŊsonrasıdır.Ŋ BöylelikleŊvücutŊ

birŊöncekiŊ gününŊ fazlalıklarınıŊatarŊ

veŊkendisiniŊyeniŊbirŊgüneŊhazırlar.Ŋ

BöyleŊbirŊalışkanlığınızŊyoksaŊbileŊ

buŊyöntemiŊdüzenliŊuyg×ulayarakŊ

vüĄcudunuzuŊbunaŊalıştırmanızdaŊçokŊ

faydaŊvar.ŊBununŊiçin,ŊsabahŊkalkarŊ

kalkmazŊbirŊikiŊbardakŊsıcakŊ suŊ

içtiktenŊ sonraŊ tuvaleteŊ gitmekŊ

bağırsaklarınŊçalışmasınıŊkolaylaştırır.Ŋ

EnŊfazlaŊbeş-onŊdakikaŊ

tuvaletteŊ oturarakŊ boşaltımınŊ

kendiliğindenŊolmasınıŊbekleyin.ŊBuŊ

sıradaŊkitapŊyaŊdaŊgazeteŊokumamanızıŊöneriyorŊDoktorŊDeepakŊ

Chopra.Ŋ

BoşaltımìŊgerçekleşmeseŊbileŊlnŊ

yöntemiŊ herŊ günŊ denemekŊ

vücudunŊ buŊ yeniŊ düzeneŊ

alışmasınıŊsağlar.Ŋ

Uyku

U´ykununŊgerçektenŊdinlendiriciŊolmasıŊveŊenerjiŊ

vermesiŊiçinŊdoğanınŊ

ritmineŊuyumŊ

sağlamalısınız.Ŋ

DoğadakiŊbütünŊ

canlılarŊ sabahŊ erkendenŊuyanırlar.Ŋ

KısacasıŊolabildiğinceŊerkenŊ yatıpŊ

erkenŊkalkmakŊgerekir.ŊAkşamŊ1ŊO'ŊdaŊ

yatağaŊgirmekŊveŊsabahŊ 6'daŊ kalkmakŊenŊsağlıklısıdır.Ŋ

AkşamŊ saatleriŊmümkünŊolduğuŊ

kadarŊsakinŊgeçirilmelidir.Ŋ GeçŊ

saatlereŊkadarŊizlenenŊhareketliŊveŊ

gerilimliŊtelevizyonŊprogramlarıŊvücutŊ

veŊruhŊdengesiniŊbozar.Ŋ

AkşamŊyemeğiŊ enŊ geçŊsaatŊ 7'deŊ

yËenmelidir.Ŋ

AkşamŊsaatŊ9'ŊdanŊsonraŊdikkatŊveŊgüçğŊ

gerektirenŊhiçbirŊişŊ yapılmamalıdır.Ŋ

UyumadanŊönceŊsıcakŊ sütŊ içmekŊ

uykuyaŊdalmayıŊkolaylaştırır.Ŋ

EğerŊ hemenŊ uyumaktaŊ güçlükŊ

çekiliyorsa,ŊyataktanŊçıkmadanŊgözlerŊ

kapa!vŊıŊ dinlenmekŊdeŊ uykuŊ kadarŊ

değerlidirŊvücutŊiçin.Ŋ

UykuŊdüzeniŊçokŊbozuksa,ŊsaatŊkurarakŊherŊsabahŊ10-15ŊdakikaŊdahaŊerkenŊ

kalkmayaŊçalışmakŊveŊbuŊsüreyiŊyavaşŊ

yavaşŊaıĦttırmakŊvüącudunŊdoğalŊritminiŊ

bulmasınaŊyardımŊeder.Ŋ

SabahŊ çalanŊ saatinŊsesininŊrahatsızŊ

etmeyecekŊ yükseklikteŊ olmasıŊ

gerekir.ŊG¤üzelŊmelodiliŊyaŊdaŊradyoluŊ

birŊçalarŊsaatleŊ(radyoyuŊteknoŊyaŊdaŊ

rockŊ kanalınaŊ ayarlamamakŊ

koşuluyla)ŊuyanmakŊiyiŊbirŊyöntemdir.Ŋ

BütünŊbuŊyöntemlerŊherŊneŊkadarŊ

modemŊtoplumŊhayatınaŊçokŊuygunŊ

olmasalarŊdaŊvüÅcudunŊdoğalŊdengesiŊ

içinŊçokŊönemlidirler.ŊBuŊyöntemlerinŊ

birŊ kısmınıŊbileŊuygulayabilirsenizŊ

kısaŊsüredeŊyaşamŊkalitenizdeŊgözleŊ

görülürŊbirŊyükselmeŊolduğunuŊtanıkŊ

olacaksınòız.Ŋ

"Yorgunlukla mücadelede en

önemli unsur mYēoralinizi yüksek

tutmak ve hayatın olumlu yönlerine

yoğunlaşarak olabildiğince

ıyımser olmaya çalışmaktır.

YoYHrgunluk; herşeye rağmen bir

çeşit eylemsizlik durumu, hayata

karşı duyulan hayal kırıklığı

duygusuna vücudun tepkisidir."

diyorŊDeepakŊChopra.Ŋ

27

l'lZabonelerine

PrwismaYayınEvi'nin

hediyesi!

Yapacağımız çekilşte beş

şanslı Prima

okuyucusuna

Oeepak Chopra'nın

"Granslös Energi" kitabını

veriyoruz.

Daha sağlıklı ve enerjik bir

yaşam için Prizma 'ya

abone olmakta acele edin!


.

BiHTER

.. -

OCRETMENLE

BAŞBAŞA

birazhŊsuŊekleyinŊkiŊkuruŊolmasın.Ŋ

PatlıcanlarıŊfırındanŊalmadanŊönceŊüzerineŊkatarŊpeyniriŊ

koyun,ŊpembeletinceyeŊkadarŊfırındaŊbekletin.Ŋ

SıcakŊservisiŊpilavlaŊberaberŊyapınŊ.Ŋ

Kazan Dibi

Malzeme: (6Ŋkişilik)Ŋ65grŊprinçŊunu,Ŋ55ŊgrŊnişasta,ŊllißtreŊ

süt,Ŋ240grŊtozşeker,Ŋ5grŊvanilya,Ŋ5grŊmargarin,Ŋ20ŊgrŊpudraŊ

şekeri.Ŋ

Emekli ögretmen Bihter Olgun

Nohudun Nimetleri

BizimŊköylümüzünŊbirŊsözüŊvardır:Ŋ "#E7tinizŊyoksaŊ

nohudunuzdaŊmıŊyoktu?"Ŋ

HerŊevŊ hanımınınŊbuzŊdolabındaŊhaşlanmışŊnohutŊ

bulunmalı.ŊNohuduŊakşamdanŊıslatın.ŊSabahleyinŊbolŊsuŊ

ileŊhaşlayın.Ŋ SuyuŊileŊberaberŊyemeklikŊkavanozlaraŊ

koyupŊbuzluktaŊsaklayın.ŊHerŊanŊelinizinŊaltındaŊbulunsun.Ŋ

Nohut,Ŋ yemeklereŊayrıŊ birŊtatŊverdiğiŊgibiŊproteinŊ

açısındanŊçokŊzengin,ŊsonŊdereceŊbesleyiciŊveŊkolestrolŊ

düşürücüŊözelliğiŊolanŊbirŊgıdadır.Ŋ

İçineŊnohutŊkatabaliceğinizŊyemeklerdenŊbazılarıŊ

şunlardır:ŊPirinçŊveŊbulgurŊpilavı;Ŋyayla,ŊpirinçŊveŊyoğurtŊ

çorbası;Ŋıspanak;Ŋsemizotu;Ŋtavuk.ŊNohutluŊmarulŊsalatasıŊ

daŊçokŊlezzetliŊolur.ŊNohudunŊkabuklarınıŊçıkarıpŊikiyeŊ

bölerekŊdeŊkullanabilirsinizã.ŊİģkißyeŊbölünmüşŊnohuduŊ

yaprakŊdolmasınaŊkoyarsanızŊtadınaŊdoyulmaz.Ŋ

AşağıdakiŊ çokŊdeğişikŊveŊ lezzetliŊ nohutluďŊ karnıyarıkŊ

tarifiniŊmutlakaŊdeneyin.Ŋ

PADİŞAH KARNIYARIĞI

Malzeme: 6Ŋ patlıcan,Ŋ350Ŋgr.Ŋ nohutŊbüyüklüğündeŊ

doğranmıķşŊet,Ŋ2Ŋdomates,Ŋ1-2ŊortaŊboyŊsoğan,Ŋ1ŊsuŊbardağıŊ

(2Ŋavuďç)Ŋnohut,Ŋ½îŊsuŊbardağıŊkaşarŊpeyniri,Ŋtuz,Ŋkarabiber,Ŋ

kimyonŊ(isteğeŊbağlı).Ŋ

YaYlpılışı:

AkşamdanŊıslattığınızŊnohuduŊhaşlayın.Ŋ

PatlıcanlarınŊsertŊkısmınıŊveŊbaşınıŊkeserekŊalacalıŊ

soyduktanŊsonraŊbirŊtarafındanŊuzunlamasınaŊkesin.Ŋ

TAuzluŊsudaŊ5ŊdakikaŊhaşlayın.Ŋ

SüzgeceŊalın,ŊbirazŊsuyunuŊakıtınŊkiŊacıŊsuyuŊçıksın.Ŋ

İyiceŊyağladığınızŊfırınŊtepsisineŊyerleştirinŊveŊ kamınıŊ

iyiceŊaçarakŊiçineŊtuzŊveŊbiberŊkoyun.Ŋ

HaşlanmışŊnohutlarınŊistersenizŊkabuklarınıŊçıkarıpŊikiyeŊ

bölüĔn,ŊistersenizŊbütünŊbırakınŊtadıŊaçısındanŊfarkŊetmezŊ

sadeceŊgörüntüŊdeğişir.Ŋ

İçi: EtiŊnohutŊbüyüklüğündeŊkuşbaşıŊdoğradıktanŊsonraŊ

karıştırarakŊpişirin.Ŋ SuyunuŊçýektiktenŊsonraŊsoğanŊ veŊ

yağlaŊkavurun.Ŋ

RendelediğinizŊdomatesleriŊveŊ nohutlarıŊ içineŊkoyun.Ŋ

TuzunuŊ veŊ baharatınıŊekleyin.ŊSuyuŊazŊgelirseŊbirazŊsuŊ

ilaveŊedinŊveŊ5ŊdakikaŊkaynatın.Ŋ

ÖncedenŊhazırladığınızŊpatlıcanlarınŊiçineŊbuŊbuŊ

karışımdanŊdoldurun.ŊFazlaŊsuyunuŊdaŊtepsiyeŊdöktüktenŊ

sonraŊ25-30ŊdakikaŊfırındaŊpiŊtirin.ŊPişerkenŊsuyunuŊçekerseŊ

28

Yapılışı: PirinçŊunuŊveŊnişastayıŊsütleŊberaberŊsürekliŊaynıŊ

yöndeŊçırparakŊ1ŊOŊdakikaŊboyuncaŊkaynatın.ŊKarıştırmayaŊ

devamŊederkenŊşekerŊekleyinŊveŊbirŊdakikaŊdahaŊkaynatın.Ŋ

TencereyiŊateştenŊalıpŊvanilyaŊilaveŊedin.Ŋ

AşağıŊyukarıŊ30ŊcmŊuzunluğundaŊveŊ4ŊcmŊyüksekliğindeŊ

birŊteflonŊtepsiyiŊyağlayıĸpŊsütlüŊkarışımıŊbuŊtepsiyeŊdöküēnŊ

veŊ175ŊdereceŊsıcaklıktakiŊfırındaŊ15-20ŊdakikaŊbırakın.Ŋ

FırındanŊçıkardığınızŊkazanŊdibiniŊbuzluŊsudaŊhemenŊ

soğuttuktanŊsonraŊbuzluğaŊkoyunŊveŊyaklaşıkŊ5ŊsaatŊsonraŊ

altŊkısmıŊyukarıŊgelecekŊşekildeŊdilimlereŊayırarakŊservisŊ

yapın.Ŋ

Akademisyenler Kulübü

Stockholm'deki sigara içmeyen Akademisyenler

için bir kulüp kuruyoruz. Katılmak isteyenler

08-777 86 09 numaralı faksa isim, telefon ya da faks

numaralarını bildirirlerse kendileri ile temasa geçip

ilk buluşma gün ve yerimizi bildiririz.

••

TURKULER

••

OLMEZ!

Ankara TRT saz sanatçıları ve solistleri Türk

Müzik kültürümüzü yaşatmak amacı ile İsveç

konserleri ile hizmetinizdedirler.

İSVEÇ SORUMLU KONSER ORG0oANİZATÖRÜMÜZ

EL0INO0R0 IN0TERM0AR0VE0gTING0p

S0£W0«ED0cEN

TEL&FAX: 08-36 96 32 MOBİL: 070-491 04 11

E-MAİL: elinortour@hotmail.com

••


\ Okuyucu Sası

OKUYUCU MEKTUPLAR!

Konsolosluk hakkında ...

Büyükelçimize ve zarif hanımına

saygım vardır. Mesleğini bilen, memleketimizi

iyi temsil eden bir zat. Yardımcıları arkadaşlara, başta

konsolos bey olmak üzere başarılar dilerim.

Aşağıdaki satırlar bir şikayet değil, yaşını başını

çoktan almış sıradan bir vatandaşın intibalarıdır.Yazmadan

edemedim.

Birkaç sene önce yeni konsolosluk binası satın alındığında

hepimiz sevinmiştik. ''Bina büyük işlerinizi

rahat takip edebileceksiniz, dışarda kuyruklar birikmeyecek"

dendi.

1999 Nisan sonunda, pasaportumu uzatmak için ilk

defa bu yeni konsolosluk binasına gittiğimde şahit

olduğum manzaraya son derece üzüldüm. Hayretler

içinde kaldım. "Yine ne var?" diyenler çıkacaktır.

Arzedeyim:

Kuyruk yine aynı kuyruk, ama eskisi gibi sefaretin

bahçesinde değil, bu sefer sokakta. İstanbul'da Alman

konsolosluğunun ve diğer bazı (maalesef İsveç)

konsolosluklarının Türk vatandaşlarına reva gördük-

1 eri hakaretamiz muamelenin aynı. Sokakta

bekliyorsunuz. Bunun yazı var kışı var, bebeği var

ihtiyarı var. Sorunca da "Efendim, işte böyle!"

Sıranız gelince, karanlık, kasvetli bir bodrum katına

giriyorsunuz. Hiçbir şey yok, ne duvarda bir afiş, ne

masada bir turistik broşür. Yanılmıyorsam pencere

bile yok. Düşünebiliyor musunuz, penceresiz bir

kabul salonu! Eski konsolosluk dairesi ( o da bodrum

katında idi ya) çok daha iyi İdi. Aydınlıktı, ferahtı,

sempatik idi. Bu yeni yer, eskiden kömürlükmüş

de şimdi işi düşen gariban Türklere layık görülmüş

gibi bir intiba uyandırıyor.

Pekiyi ya koca konsolosluk binası ne yapıyor?

Açılışında bizi ( şimdiki gibi bodrum kapısından

değil) cümle kapısından içeri almışlardı. Ferah bir

antre, koridorlar, salonlar, odalar ... Eminim ki

memurlar o odalara dağılmış, güzel güzel çalışıyorlardır.

Ama konsolosluğun en önemli vasfı olan

''vatandaşla temas" hususunda biz vatandaşlara kala

bu bodrum odası mı reva görüldü?

''Güvenlik açısından, kontrol açısından" diye

başlamayın lütfen. İşin o tarafı vatandaşa hürmette

kusur etmeden de hallolunur.

Maıs 1999

Rasim Örsan

29

YAÛRErÄHAÅSRETrÄ

Şr¾ehirrÄkalabalıkrÄıssızrÄherrÄtaşı,rÄ

YıákıldırÄboynŏurÄdarÄsıkıştırÄkaşı,rÄ

MektuburÄıslatmışrÄyrarinrÄgözyaşı,rÄ

HayalimderÄhatırasınrÄçizerim.rÄ

KadirrÄMevlamrÄözenmişrÄyaratmış,rÄ

AlrÄyeşilrÄgiyİişrÄgülerÄbezenmiş,rÄ

BenirÄtatminrÄetmezrÄellŅerrÄgüzelmiş,rÄ

DüşmerÄgözyaşlarımrÄbelkirÄüzeriwm.rÄ

EsmedirÄlodoslarqrÄgelmedirÄbahar,rÄ

AçmadırÄçiçeklerrÄgüllļerrÄderÄbizar,rÄ

KadirrÄMevlramrÄbizerÄböylerÄmirÄyazar,rÄ

YarrÄsıladarÄbenrÄgurbvetterÄgezerim.rÄ

GarirjrÄkaldımrÄbenrÄderÄelinrÄbirirkdim,rÄ

AnamdanrÄdoğalırÄgurbvetrÄyürüdümrÄ

YarinrÄhasretliğirÄyaktırÄeridim,rÄ

BurÄgençlikrÄçağımdarÄ canımdanrÄbezdim.rÄ

Belik/erirÄçözüprÄsaçınrÄtararrÄmı?rÄ

YardanrÄayrırwrÄkalmakrÄömrerÄbedelrÄmi?rÄ

GurbettenrÄvaranırÄbulupŗrÄsorarrÄmı?rÄ

Baki'ninrÄgönlünderÄyerinrÄGüzelim.rÄ

Baki Eronukseven/1967 Tumba

istikbal Mobilya

Mağazası

İSTİKBAL'İ GÖRMENİZ

MENFAATİNİZİCABIDIR!

HEM UCUZ HEM KALİTELİ

MOBİLYA, ÇEKYAT, FİSKOS MASASI,

BEBEK KARYOLASI, UYKU SETİ, YORGAN,

YASTIK, YAYBK ÖRTÜSÜ, NEVRESİM

TAKIMLARI, MASA ÖRTÜLERİ,

BEBEK UYKU SETİ

İSTİKBAL İKİZ ORTOPEDİK

YATAK ÇEŞİTLERİ

ÖZDİLEK HAV0ªLU HALI, PERD0`E ÇEŞİT0¤LERİ

Y0­ATAK ODASI TA0©KIMLAR0I

MOBİLY SİPARİŞİ ALINIR

Haftanınhergünüaçığız

Pazartesi- Cuma:8.00-19.00

Cumartesi-Pazar: 9.00-18.00

Telefon:08-361205

Hindertosrpvsgrand28

RİNKEBYCENTRUM


••

,_İņ Çíak¨ıcwıĀņailesÓiņtÙatÙilÑņbnelgĞel±erinniņal²ıĀrÎk§en.Ňņ

SUoÀl²danņsÓağña:ņEmionņDinĶl±er,ĭņArÎdaņAsÔena,Įņ

Belma,įTark©anņCanķņveņEyæüàpţņÇíak§ıcwı.ņ

Urgüp'e Niyet

Alanya'ya Kısmet

Prizma'nınŊşaÄnslıŊokuyucularăındanŊSelmaŊÇakıcıŊ

yaptığımızŊçekilişteŊbirŊhaftNalıkŊÜõrgüpŊTatiliniŊkazandı.Ŋ

Ancak,ŊÇakıcılarŊ sonbahardaŊAlanyaŊtarafınaŊgitmeyiŊ

planlamışlardı.ŊBununŊüzerineŊDinlerŊOtellerininŊsahibiŊ

EminŊDinler,Ŋ ÇñakıcıŊailesineŊÜörgüp'tekiŊotellerininúŊ

ygerineŊAlanya'dakiŊotellerindeŊkonaklamaŊfıÖrsatıŊtanıdı.Ŋ

DiğerŊşanslıtŊokuyucularıtmız:Ŋ

L<atifeŊ SürerŊ(Göteborg):Ŋ İĤstikbalŊMobilya'danŊçocukŊ

yĕorganıŊ

İrfaLnŊBaloğluŊ(Kista):Ŋ İstikbalŊMobilya'danŊyastıkŊ

kazandılar.Ŋ

PRİZMA'NIN ŞANSLI OKUYUCULAR!!

MÜJDE!

PRlZ ÇOK YAKINDA

"İNTERNET"TE!

Abonelerimize İndirim

Restaurang Merhaba ve

İstikbal Mobilya'dan

% 10 indirim!!!

r-------------------------------------7

ABONE BAŞVURU F0lORMU

Prizma dergisine 12 sayı için abone olmak istiyorum.

J0}ag vill prenumerera pa0Ğ 12 nummer av tidningen Prizma.

İösÔim-ĺSUoÀyæadıđ:ņ............................................................................ņ.ņ

AdreĄs:ņ......................................................................................ņ.ņ

Telefočn:ņ.....................ň..............................................................ņ.ņ

Prizma dergisinin abone bedeli: 12 sayı için 300:­

(İsveç dışındaki ülkeler lO0DM)

Postgiro:0D 138 28 90=0 - O

L ___________________ _

30

Simurg Media AB

SVARSPOST

121350600

110 43

STOCKHOLM

PO>RTO>Ŋ

BETAL<TŊ

_ _ _ _JNar det inte racker att

prata med kompisarna ...

Precis nar man ar pa vag in i vuxenvarlden kanns

de stora fragorna större an nagonsin. Killar, tjejer,

kanslor, karlek ... Allt bara snurrar runt i huvudet

och ibland kan det vara skönt att kunna prata med

nagon mer erfaren. Oavsett om probleme! ar start

eller litet, sa finns det vuxna runtomkring som

garna lyssnar pa dig. Hemma, i skolan, pa fritidsgarden

eller pa ungdomsmottagningen. Pa ungdomsmottagningen

ar man vŏan att prata med

ungdomar om personliga fragor.

Dar kan du kan ocksa fa hJalp med preventivmedel

och fragor om sex.

Botvidşgymnuiet Tomerplatsen 26 • o8-58o 294 63 Tingsvagen 17 • 08-96 7413

08-530 624 55, 08-530 624 34

Tumba ymnasium LXej´oìnvagenÞČ16Č•Č08-73199Č49Č Bibl½i¡otekstorgetđČ8Č•ĂČ08-734Č21Č59Č

08-530613 57, 08-530613 55

SgtorvretensČvArdcentĔralČ RcomÎanàsv8genČ6,Č8ČtrùČ BCromÏmÐaıûČ

08-530Č6ră,Č05/06Č oôSl-718 4010,Č08-718Č4090Č TmuĥnnálandetĕČ11,Č6tĖrúČ

08-6877290Č

GKoîtĘfvii²enâČ2Č•ąČ08-622Č65Č68Č EFspölaÉnadenČ8b~,nãbČ EGnäsĊk¸edeČ

0176-223632Č BerąsJSgrûii§ndČ13Č•Č08-50816610Č

.,

BryļggarvĶii©genČ8Č

FIaurĀsĎtav:Č

08-6875833Č TonrĄggatanèČ9aČ•Č08-520130Č86Č M[uĦnkºforsp÷lanČ39Č•Č08-686Č57Č79Č

M\i¢dsomÖm×arkrııānsen:Č

Pba{rýkvıii­genČ41Č•ĈČoò8-7it³10025Č Sii:¦byĻtġorgsv.14Č•Č08-532Č573Č56Č LZö÷tĚmØogatěanıþČ•Č08-508Č223Č41Č

N]ornêJQi£rĆıĀax:Č

KVlÅockarvii®genČ3Č N^yĺmÚii¯rsďtaČgrii°ndČ3,Č1trČ EHdvardČGri¤egsglıËnëgenČ14Č

08-77454 30Č 08-591 298Č20/30Č 08-508Č015Č50,Č08-5080'15Č40Č

,. . . . ••

RigsvĨed:Č

HLardemÌoõg.Č21-23Č•Č08-686Č58Č36Č

SetĐadsmlsazionenıúČ

SfvĩartmÍanßgatanČ6,Č2ČtrČ

08-7878671Č

Stock·holÈmsČSkol¿orsĉČ

Ungdomsmottagnlngı

O`bservaķtoģrieg.Č20Č•Č08-736Č05Č85Č

RFJSIJMČ

DErüottĠnlÀnghoïlmÕsvĭ.Č39aČ

oñsċ-Ċ20100Č

Shk»awċpøné.lck¼•ĆıüČ

UogsČkiiªrsvį.Č3Č •ćČ 08-659Č29ČJOllÊČ

SklÂrholÃmÙen:Č

lÄdholmÝsvIJ.Č79aČ•ĉČ08-7101352Č

SköùderÿmÛaylmÜıÿČ

S:tČPaauħlsgatĞanČ19Č•Č08-616Č55Č25Č

. . .

Tensta/Rlnkebyı

Tenstag.\ngen 40 • oS-508032 58 Bollmorav.igen 14

08-798 87 38Č

VqilÆlÇlngb|yĸ;Č

l¾ndalsbacken17Č•ăČ08-50805396Č

KTanalvĵagenČ15,ČJNtērČ

AtĒvĪsjµöľ:Č

08-7689449Č

ABrmÑb}oírstğvĴöĿgenČBDČ•ĄČ08-99Č5644Č

ÖĽstėermÒalmÓ:Č

KWartĢavĬagenČ119Č •Č08-508103Č55Č

'

GamÔlaČLYarndsvīöŀgenČ2Č

08-587Č325Č30Č

RdoðsenågastęatnæČ13ČnçtıĤČ

KUyĹrk¹vĮii¨gen2Č

08-2815 49,08-2815Č69Č 08-590 802Č62,Č08-590Č802 52Č

, .

JPii«rnaıýČ

SkŁörāglÁrdćsčvİii¬genČ7Č

SjtorĂgatan13Č •Č08-55178502Č 08-570Č359Č59Č

SöøderþUpi¥tĜJRe:Č

Bangatĝan4Č

08-550Č218Č84,Č08-550Č225Č51Č

N_oórrg!ırdĈsvijii±genČ3Č

08-540Č638Č76Č

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!