Prizma Sayı:1

lgbtikolektifi

PRİZMA, "Ak dalgayı biz kırarız!" diyerek bir araya gelen üniversiteli lubunların ve heteronormativite karşıtlarının çıkardığı bir fanzindir.

SAYI:1

akdalgayıbizkırarız


2

3

4

6

8

10

13

14

İçindebulunduğumuzkoşularda;heralandahaklarımız

yoksayılmakta,hertürlühomofobik,transfobik,bifobik

-kısacasıheteronormavitenindoğurduğu-davranışları

üzerimizdehissetmekteyiz.Bununyanısıranefretsuçları

sistemakolarakcezasızbırakılmakta,transveeşcinsel

cinayetlerininüstükapalıpsuçlularkorunaraksuça

teşvikedilmektedir.TayyipErdoğan’ınLGBTİ+’larıhedef

gögöstermeleri,OnurYürüyüşleri’ninyasaklanması,Ankara

Valiliği’ninhertürlüLGBTİ+etkinliğiniyasaklaması,

ODTÜ'dekiyasaklamagirişimlerivb.bunefretsuçu

teşvikininennetgöstergelerindendir.

Kampüslerimizdedebupolikalarıtepedenrnağa

hissetmekteyiz.İkdarmaşalığıyapanrektörlereliyle

kampüslerimizheteronormafsisteminablukasıalna

alınmayaçalışılmaktadır.Resmîtoplulukbaşvurularımız

kabuledilmemekte,dayanışmayapılarımızınfaaliyetlerine

engelolunmaktadır.Fobiksöylemlervetacizler,üniversite

yönemleritarandangörmezdengelinmekte,buna

tepk

tepkigösterenüniversitelileryoksayılmaktavehaa

soruşturmalarilebuisyanınsindirilmesiamaçlanmaktadır.

ÜniversitelerinözerkyapısıhiçesayılarakODTÜ'deAnkara

Valiliği’ninyasağıbahanesiyleLGBTİ+etkinlikleri;elektrik

kesinleriile,özelgüvenlikvepolistehdiyleengelenmeye

çalışılmışr.İkdarınLGBTİ+üzerindekisiyasivesosyalbaskı

polikalarıkampüslerimizdeüniversiteyönemlerininbu

tutumlarıiletekrarvetekrarürelmektedir.

Bu

Bukadarbaskıya,nefrete,yasağarağmenbizlerbiran

olsunkampüslerimizi,sokakları,alanlarıterketmedik.

Bulunduğumuzheryerdevaroluşmücadelemizisürdürdük.

Eylemliliklerimizle,siyasibirodakolarak,iradivemilitan

tutumumuzlagörünürlüğümüzüsağladık.Elektrik

kesinlerinekarşıkendijeneratörlerimizivemumlarımızı

gerdik,özelgüvenlikvepolistehdidinekarşıgökkuşağı

bari

barikatlarımızıkurduk.Yasaklarınüzerineüzerineyürüdük

vebuharekeendoğruülkegündeminedairsözümüzü

söyledik.

Bumilitanlığınyarağıgörünürlüğünarkasındadahaaz

görünürolanvebuharekenayaklarınınbasğı,özgürlüğe

vemücadeleyedayananbirfikirseltemelvar.Bualanın

görünürlüğünüarrmak,farklıtarşmalarıdahageniş

kesimlereulaşrmak,bumilitanlığındafikirselaçıdan

niteliğinekatkısunmakvebuharekedahadagenişletmek

içingökkuşağınınbütünrenkleriylevedirengenliğiyleyola

çıçıkk.

LGBTİ+Kolekfiolarakheteronormaviteyekarşı

mücadelemizigörünürkılmakvegelişrmek,aynızamanda

birbirimizledayanışmakiçinçıkardığımızvesüreklikılmaya

çalışğımızfanzinimizekatkısunmakisteyenherkesibizlerle

beraberçalışmayadavetediyoruz.Gelingökkuşağının

alndahepberaberdirenelim!

LGBTİ+Kolekfi


Kampüslerde

LGBTİ+

3

24Kasım 2017-ODTÜ’devaliliğinyasaklarına

ininatgerçekleşrilmekistenenfilm gösterimietkinliğirektörlüğüntüm

binanınelektriklerinikesmesiyleengelenmeyeçalışıldı.Kendiimkânlarıyla

birgüçkaynağıbulanüniversitelilerinetkinliğibaşlatmasıüzerine,

rektörlüközelgüvenlikleribinayayığdıveöğrencilerigüvenlikşiddeile

tehditedereketkinliğiengelemeyeçalış.Fakatüniversitelilergökkuşağı

barikatlarıkurarakkararlılıklarınıortayakoyupetkinliğigerçekleşrdi.

Etkinliğinardındanyasakçı,homofobikAnkaraValiliğiveODTÜyönemi

büyükbiryürüyüşileprotestoedildi.

25Kasım 2017-Ankara,Eskişehir,ÇanakkaleveAntalya’da“Yasakneayol”diyenüniversiteliLGBTİ+lar

gökkuşağınıntüm renklerinikampüslerdenmeydanlartaşıdı.

28Kasım 2017-ODTÜ’deLGBTİ+Kolekfi“Yasaklarainatbiraradayız”adındaki

söyleşisirektörlüğünbinanınelektriklerinikesmesiyleengelenmeyeçalışıldı,

fakatüniversitelileryanlarındagerdiklerimumlarilesınıaydınlataraketkinliği

gerçekleşrdi.

4Aralık2017-ODTÜ’de“LGBTİ”adıgeçentüm afişlerinkaldırılmasınıve

etkinliklerinyasaklanmasıprotestoedenLGBTİ+Dayanışması,duvarlarıgökkuşağı

renklerineboyayarakrektörlüğe“Yasakneayol”dedi.

5Aralık2017-İstanbul’daLGBTİ+KolekfihomofobikKızılay’ınstandınıprotestoe.

10Aralık2017-Eskişehir’deLGBTİ+lar“LGBTİfilmleriyasaklanamaz”diyerekfilm gösterimindebuluştu.

15Şubat2017-İstanbul’daveEskişehir’deLGBTİ+Kolekfi,cezaevindeuğradığı

ayrımcılıknedeniyleölüm orucunagirentransmahpusDirenCoşkuniçinbir

basınaçıklamasıgerçekleşrerekdayanışmamektuplarıgönderdi.

24Şubat2017-İstanbul’daLGBTİ+Kolekfi,NefretSöylemiveLGBTİ+ların

HukukaErişimiatölyesigerçekleşrildi.

9Mart2017-ODTÜ’deLGBTİ+Dayanışması,ölüm orucunagirentransmahpusDirenCoşkuniledayanışmak

üzerekendisideölüm orucunagirentransakvistKıvılcım Aratile“Transfeminizm veMahpusTransKadınların

CezaevlerindekiDurumu”adlıbirsöyleşigerçekleşrdi.

31Mart2017-İstanbul’daTransGörünürlükGünü'ndeLGBTİ+Kolekfi,CinsiyetveCinselikatölyesi

gerçekleşrdi.


Kavram

4


Kavram

5


6

Bilim


Bilim

7


8

Politika


0

Sağlık


Sağlık

Tükürükle,gözyaşıyla,terle,aksırıkla,öksürükle,idrarla,dışkıyla,deriyedokunmakla,sarılmakla,okşamakla,

öpüşmekle,aynıtabaktanyemekyemekle,aynıbardaktansuiçmekle,aynıodadabulunmakla,aynıokulda

okumakla,yanyanadurmakla,konuşmakla,tokalaşmakla,aynıtuvalekulanmakla,aynıyüzmehavuzunu,

denizi,saunayı,hamamıkulanmaklayadasivrisinek,kedi,köpekgibicanlılararacılığıylaHIVbulaşmaz.Herne

kadartariheBerlinliHastaolarakgeçenTimothyBrownadlıbirkişidefonksiyonelolaraktedaviedilebilmişolsa

da,insanvücudubirdefaHIVileenfekteolmuşsaarkbuvirüsünkesinbirşekildeyokedilmesiyadavücuan

almasışimdilikmümkündeğildir.FakatvirüsünçoğalmasınıönleyenbazıilaçlargelişrilmişrveböyleceAIDS

kontrolalndatutulabilmektedir.Eğerkorunmasızcinselilişkideneyiminizolmuşsa;sizeHIV’liorgan,doku

veyasperm nakliolmuşolmaihmalivarsa;vücudunuzakontroledilmemişkanvekanürünüalmışsanız;HIV

ileenfekteolmuşbirkişinincinselorganındaki(vajinayadapenis)kanamalar,vücutsıvılarıyadareglkanı,sizin

penisinize,vajinanızayadaağzınızatemasetmişseveyabunlarınbulaşğıbireşyayaralıbirdokunuzatemas

etmişse;dahaöncedenkulanılmışvedezenfekteedilmemişmakas,jilet,şırınga,enjektör,iğne,cerahialetler,

dişhekimliğialetleri,dövmealetleri,akupunkturiğnelerigibikesicivedelicialetlerikulanmışsanız;yüksek

ateş,lenfbezlerindebüyüme,boğazda

ilhaplanma,genelikleyüzvegövdede

döküntü,ağız,yemekborusuvegenital

organlardayaralar,kas,eklem vebaş

ağrısı,ishal,halsizlik,öksürük,nefes

darlığı,kilokaybı,bulanvekusma,

tekrarlayanrsatçıenfeksiyonlargibi

belirlerinizinbirkaçıbirdenvarsa;

risklidavranışınızdanenaz3ay

sonra(HIVankorlarınınELISA

yöntemiyleölçülebilecekdüzeye

ulaşmasıiçin,penceredönemi

olarakdabilinen3aylıkbirsürenin

geçmesineihyaçvardır)kesintanı

içinilgilibirsağlıkkuruluşuna

[İstanbuliçinŞişliBelediyesiSağlık

İşleriMüdürlüğüileBeşiktaş

Belediyesi’ninSağlıklıYaşam Merkezi’ndekiGönülüTestveDanışmanlıkMerkezlerinde;AnkaraiçinÇankaya

BelediyesiHalkSağlığıMerkezi’ndeveİzmiriçinEgeÜniversitesiHIV/AIDSAraşrmaveUygulamaMerkezi’nde

ücretsizveanonim olarak;ayrıcaüniversiteiçindekisağlıkmerkezlerinin(ÖrneğinODTÜMediko)mikrobiyoloji

laboratuvarlarında,devlethastanelerindeveözellaboratuvarlarda(Nişantaşı,Haseki,Kadıköy)yaprılabilir]

an-HIV(yadadiğeradıylaELISA)tesyaprmalısınız.Tabidoktorunuzarisklidurum hakkındabilgiverip,kan

yoluylayadacinselyolabulaşandiğerhastalıktestlerinideyaprmakistediğinizisöylemenizdefaydavar.HIV

dışortamda,sperm yadavajinasalgısınıniçindebirkaçsaae,kuruortamdayarım saaeölür.60°C’deyarım

saae,kaynarsudabirkaçdakikada,çamaşırsuyunda10dkiçindeölür.Suvesabunla15saniyedederiden

uzaklaşrılabilir.Partnerinizinbiyolojikkadınveyaerkekolmasınabakmaksızın;vajinal,oralyadaanal,bütün

cinselilişkilerdemutlakabirkoruyucu(kondom/prezervaf)kulanın.ŞayetolurdaELISAtessonucundaHIV

pozifolduğunuzuöğrenirseniz,ümitsizliğekapılmayın.ELISA’nınküçükdeolsayalancıpozifçıkmaolasılığına

karşınWesternBlottesdenendoğrulamatesdeyaprmalısınız.Sonucuntekrarpozifçıkmasıdurumunda,

şoşokagirmemeli,PozifYaşam DerneğiveAIDSSavaşım Derneği’ninsizinyanınızdaolacağınıbilmeli,gerekirse

psikolojikdestekalmalı,SağlıkBakanlığıYüksekAIDSKurulu’natelefonaçarakisim belirtmedenkodlubirşekilde

kayıtbildirimindebulunmalı,kesinliklebirdahakimseyevehiçbiryerekanvermemenizgerekğininbilincinde

olmalıvebaşkalarınabulaşrmamakiçincinselilişkisırasındadaimakondom kulanmalısınız.Unutmayın,HIV

ölümcüldeğildir.İlaçlarsayesindeyaşamınızıarkkısaltmaz,cinselyaşamınızıengelemez,dışarıdanbakılarak

anlaşılmazsınız.AilenizeyadaherhangibirkişiyeHIVileyaşadığınızısöylemekzorundadeğilsiniz,sosyalortamda

bulaşmaz,tedavinizdevlettarandangenelsağlıksigortasıkapsamındaücretsizkarşılanır,günlükyaşamınıza

devam edervetedavigördüğünüziçinAIDSaşamasınaulaşmazsınız,korkmayın.

11


2

Sağlık


Spor

13

Queerditch-ODTÜQuidditchTopluluğu

MuggleQuidditch2005yılındabirgrupAmerikalıöğrencitarandanHaryPoer’danesinlenerekbiz

mugglelara-yanibüyücüolmayanlara-uyarlanmış,süpürgelerüzerindekoşarakoynananbirspordur.Muggle

Quidditch’in,herikiucundadaüçeradetçemberlerinbulunduğuelipkbirsahasıvardır.Takımlarınamacı,

Quaffleadınıverdiğimizhavasıbirazalınmışvoleyboltopunubuçemberlerdengeçirereksayıyapmakr.Maç

sonundaençoksayısıalantakım kazanmışolur.

MuggleQuidditchyedişerkişiyle

oynanan,yaklaşık200sayfalıkbir

kuralkitabıolanveoynanmaya

başlandığıyıldanibarende

dünyakupalarıveşampiyonaları

düzenlenenbirspordur.Muggle

Quidditch,Türkiye’deilkdefa

2014yılındaODTÜ’deoynanmaya

başlanmışr.Günümüzdeise

Türkiye’de19,Avrupa’da100’ün

üzerinde,Dünya’daise400’ün

üzerindetakım bulunmaktadır.

Quidditch’inyaklaşık200sayfalık

birkuralkitabıolduğunudaha

öncedesöyledik,fakat

Quidditch’iQuidditchyapan,

Dünya’daveTürkiye’dehızla

yayılmasınısağlayanenönemlikuralıhenüzbelirtmedik.Bukuralisecinsiyeteşitliğikuralıdır.

Peki,bukuralnasılişliyor?Şöyleki,herbirtakım maçsırasındayedioyuncuilesahayaçıkıyor.Vehertakımda

maçsırasındasahadabulunan7oyuncununmaksimum 4'ükendisiniaynıcinsiyetkimliğindetanımlıyorolabilir.

Bizbuna“maksimum 4kuralı”dadiyoruz.Yani4erkek/3kadın,4kadın/3erkek,4erkek/2kadın/1nonbinary

(genderqueer)vb.kombinasyonlarıolabiliyor.

MuggleQuidditch,buyaklaşımıilegünümüzsporlarınınataerkilvehomofobikendüstrisiiçerisindeLGBTİ+’lara

-Türkiyegibihomofobinin,transfobininvecinsiyetçiliğinhayanheralanındaolduğubirülkede-nispeten

dahagüvenlibiratmosfersunmaktadır.Vekendisinikadınolaraktanımlayanbiyolojikerkekleri,erkekolarak

tanımlayanbiyolojikkadınlarıyadanonbinaryolaraktanımlayanbiyolojikerkeklerivekadınlarıkuralarıile

desteklemektedir.Bizlerde,Türkiye’dekitüm Quidditchoyuncularıolarakcinsiyeteşitliğikuralınınöneminin

farkındayız.Çünkübizim için,günümüzTürkiye’sindevedünyasındaerkekegemenzihniyenyaşamınher

alanınıkendinegöreşekilendirmesinekarşı;Quidditchsadecebiroyundeğil,aynızamandabuzihniyetekarşı

birmücadelealanıdır.


4

Tarih

Deniz-AnkaraÜniversitesiDTCF


Tarih

15

Similar magazines