Prizma Sayı:1

lgbtikolektifi

PRİZMA, "Ak dalgayı biz kırarız!" diyerek bir araya gelen üniversiteli lubunların ve heteronormativite karşıtlarının çıkardığı bir fanzindir.

2

3

4

6

8

10

13

14

İçindebulunduğumuzkoşularda;heralandahaklarımız

yoksayılmakta,hertürlühomofobik,transfobik,bifobik

-kısacasıheteronormavitenindoğurduğu-davranışları

üzerimizdehissetmekteyiz.Bununyanısıranefretsuçları

sistemakolarakcezasızbırakılmakta,transveeşcinsel

cinayetlerininüstükapalıpsuçlularkorunaraksuça

teşvikedilmektedir.TayyipErdoğan’ınLGBTİ+’larıhedef

gögöstermeleri,OnurYürüyüşleri’ninyasaklanması,Ankara

Valiliği’ninhertürlüLGBTİ+etkinliğiniyasaklaması,

ODTÜ'dekiyasaklamagirişimlerivb.bunefretsuçu

teşvikininennetgöstergelerindendir.

Kampüslerimizdedebupolikalarıtepedenrnağa

hissetmekteyiz.İkdarmaşalığıyapanrektörlereliyle

kampüslerimizheteronormafsisteminablukasıalna

alınmayaçalışılmaktadır.Resmîtoplulukbaşvurularımız

kabuledilmemekte,dayanışmayapılarımızınfaaliyetlerine

engelolunmaktadır.Fobiksöylemlervetacizler,üniversite

yönemleritarandangörmezdengelinmekte,buna

tepk

tepkigösterenüniversitelileryoksayılmaktavehaa

soruşturmalarilebuisyanınsindirilmesiamaçlanmaktadır.

ÜniversitelerinözerkyapısıhiçesayılarakODTÜ'deAnkara

Valiliği’ninyasağıbahanesiyleLGBTİ+etkinlikleri;elektrik

kesinleriile,özelgüvenlikvepolistehdiyleengelenmeye

çalışılmışr.İkdarınLGBTİ+üzerindekisiyasivesosyalbaskı

polikalarıkampüslerimizdeüniversiteyönemlerininbu

tutumlarıiletekrarvetekrarürelmektedir.

Bu

Bukadarbaskıya,nefrete,yasağarağmenbizlerbiran

olsunkampüslerimizi,sokakları,alanlarıterketmedik.

Bulunduğumuzheryerdevaroluşmücadelemizisürdürdük.

Eylemliliklerimizle,siyasibirodakolarak,iradivemilitan

tutumumuzlagörünürlüğümüzüsağladık.Elektrik

kesinlerinekarşıkendijeneratörlerimizivemumlarımızı

gerdik,özelgüvenlikvepolistehdidinekarşıgökkuşağı

bari

barikatlarımızıkurduk.Yasaklarınüzerineüzerineyürüdük

vebuharekeendoğruülkegündeminedairsözümüzü

söyledik.

Bumilitanlığınyarağıgörünürlüğünarkasındadahaaz

görünürolanvebuharekenayaklarınınbasğı,özgürlüğe

vemücadeleyedayananbirfikirseltemelvar.Bualanın

görünürlüğünüarrmak,farklıtarşmalarıdahageniş

kesimlereulaşrmak,bumilitanlığındafikirselaçıdan

niteliğinekatkısunmakvebuharekedahadagenişletmek

içingökkuşağınınbütünrenkleriylevedirengenliğiyleyola

çıçıkk.

LGBTİ+Kolekfiolarakheteronormaviteyekarşı

mücadelemizigörünürkılmakvegelişrmek,aynızamanda

birbirimizledayanışmakiçinçıkardığımızvesüreklikılmaya

çalışğımızfanzinimizekatkısunmakisteyenherkesibizlerle

beraberçalışmayadavetediyoruz.Gelingökkuşağının

alndahepberaberdirenelim!

LGBTİ+Kolekfi

Similar magazines