Prizma Sayı:1

lgbtikolektifi

PRİZMA, "Ak dalgayı biz kırarız!" diyerek bir araya gelen üniversiteli lubunların ve heteronormativite karşıtlarının çıkardığı bir fanzindir.

Spor

13

Queerditch-ODTÜQuidditchTopluluğu

MuggleQuidditch2005yılındabirgrupAmerikalıöğrencitarandanHaryPoer’danesinlenerekbiz

mugglelara-yanibüyücüolmayanlara-uyarlanmış,süpürgelerüzerindekoşarakoynananbirspordur.Muggle

Quidditch’in,herikiucundadaüçeradetçemberlerinbulunduğuelipkbirsahasıvardır.Takımlarınamacı,

Quaffleadınıverdiğimizhavasıbirazalınmışvoleyboltopunubuçemberlerdengeçirereksayıyapmakr.Maç

sonundaençoksayısıalantakım kazanmışolur.

MuggleQuidditchyedişerkişiyle

oynanan,yaklaşık200sayfalıkbir

kuralkitabıolanveoynanmaya

başlandığıyıldanibarende

dünyakupalarıveşampiyonaları

düzenlenenbirspordur.Muggle

Quidditch,Türkiye’deilkdefa

2014yılındaODTÜ’deoynanmaya

başlanmışr.Günümüzdeise

Türkiye’de19,Avrupa’da100’ün

üzerinde,Dünya’daise400’ün

üzerindetakım bulunmaktadır.

Quidditch’inyaklaşık200sayfalık

birkuralkitabıolduğunudaha

öncedesöyledik,fakat

Quidditch’iQuidditchyapan,

Dünya’daveTürkiye’dehızla

yayılmasınısağlayanenönemlikuralıhenüzbelirtmedik.Bukuralisecinsiyeteşitliğikuralıdır.

Peki,bukuralnasılişliyor?Şöyleki,herbirtakım maçsırasındayedioyuncuilesahayaçıkıyor.Vehertakımda

maçsırasındasahadabulunan7oyuncununmaksimum 4'ükendisiniaynıcinsiyetkimliğindetanımlıyorolabilir.

Bizbuna“maksimum 4kuralı”dadiyoruz.Yani4erkek/3kadın,4kadın/3erkek,4erkek/2kadın/1nonbinary

(genderqueer)vb.kombinasyonlarıolabiliyor.

MuggleQuidditch,buyaklaşımıilegünümüzsporlarınınataerkilvehomofobikendüstrisiiçerisindeLGBTİ+’lara

-Türkiyegibihomofobinin,transfobininvecinsiyetçiliğinhayanheralanındaolduğubirülkede-nispeten

dahagüvenlibiratmosfersunmaktadır.Vekendisinikadınolaraktanımlayanbiyolojikerkekleri,erkekolarak

tanımlayanbiyolojikkadınlarıyadanonbinaryolaraktanımlayanbiyolojikerkeklerivekadınlarıkuralarıile

desteklemektedir.Bizlerde,Türkiye’dekitüm Quidditchoyuncularıolarakcinsiyeteşitliğikuralınınöneminin

farkındayız.Çünkübizim için,günümüzTürkiye’sindevedünyasındaerkekegemenzihniyenyaşamınher

alanınıkendinegöreşekilendirmesinekarşı;Quidditchsadecebiroyundeğil,aynızamandabuzihniyetekarşı

birmücadelealanıdır.

Similar magazines