Views
5 years ago

Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF

Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF

Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar -

 • Page 2 and 3: Dëmshpërblimi për personat e tra
 • Page 4 and 5: Tabela e përmbajtjes Falënderime
 • Page 6 and 7: Falënderime Ky botim është hulum
 • Page 8 and 9: Shkurtime dhe akronime KPP Kodi i P
 • Page 10 and 11: numër të lartë rastesh në SHBA,
 • Page 12 and 13: Sipas këtij raporti, grupet e shoq
 • Page 14 and 15: 1. Hyrje 1.1 HYRJE DHE NJË HISTORI
 • Page 16 and 17: Tetë Shtete pjesëmarrëse të OSB
 • Page 18 and 19: Përdorimi dhe përkufizimi i terma
 • Page 20 and 21: punëtorëve emigrantë dhe të dre
 • Page 22 and 23: E drejta për dëmshpërblim nga tr
 • Page 24 and 25: 3. Dëmshpërblimi - kuadri ligjor
 • Page 26 and 27: Procedimi për dëmshpërblimi mund
 • Page 28 and 29: trafikimit është e vështirë, se
 • Page 30 and 31: apo për shpenzimet mjekësore të
 • Page 32: kërkohet në gjykatë. Si rezultat
 • Page 35 and 36: Që në fillim, personi i trafikuar
 • Page 37 and 38: shtetasve të atyre vendeve me të
 • Page 39 and 40: 3.2 FAKTORË SPECIFIKË PËR T’U
 • Page 41 and 42: mundur që personat e trafikuar të
 • Page 43 and 44: skemë e tillë mund të zbatohet d
 • Page 45 and 46: një OJF-je. 49 Në disa raste, llo
 • Page 47 and 48: Në Francë ka pasur një rast kur
 • Page 49 and 50: mbështetëse për viktimat ose pë
 • Page 51 and 52: gjatë kohëzgjatjes së padisë (s
 • Page 53:

  3.7 PËRFUNDIM Ekzistojnë mundësi

 • Page 56 and 57:

  mirë në fushën e sekuestrimit t

 • Page 58 and 59:

  punojnë zyrtarisht së bashku për

 • Page 60 and 61:

  sepse shteti ligjor është i dobë

 • Page 62 and 63:

  dhe viktimave të mundshme të traf

 • Page 65 and 66:

  që kanë, varet nga fakti nëse at

 • Page 67 and 68:

  pasuria mund të shitet dhe, ndër

 • Page 69 and 70:

  dëmshpërblim brenda procesit pena

 • Page 71 and 72:

  Franca ka traditë ligjore të së

 • Page 73 and 74:

  Që të kërkojë dëmshpërblimin,

 • Page 75 and 76:

  a) Datën, vendin dhe rrethanat e v

 • Page 77 and 78:

  vazhdueshme. Për shkak të konstat

 • Page 80 and 81:

  në zyrën e përmbarimit, e cila m

 • Page 82 and 83:

  Procesi gjyqësor sipas së drejtë

 • Page 84 and 85:

  Ligji i vitit 2003 mbi Sigurinë e

 • Page 86 and 87:

  5.2.4 Praktika të mira në Francë

 • Page 88 and 89:

  qëllimet e elementit të mbrojtjes

 • Page 90 and 91:

  “(2) …1) Kthimi në natyrë i p

 • Page 92 and 93:

  dëshmitarëve, duhet t’u ofrohet

 • Page 94 and 95:

  CTPW-ja raporton se në vitin 2005,

 • Page 96 and 97:

  5.3.2.4. Ndihma për viktimat Plani

 • Page 98 and 99:

  5.3.4. Praktika të mira në Moldav

 • Page 100 and 101:

  “Sipas institucioneve shtetërore

 • Page 102 and 103:

  Skema është në fazat e para, por

 • Page 104 and 105:

  Procedurat gjyqësore sipas Kodit t

 • Page 106 and 107:

  5.4.3 Përfundime për Rumaninë Ru

 • Page 110 and 111:

  5.5.2.2. Dëmshpërblimi që jepet

 • Page 112 and 113:

  strukturave që zbatojnë ligjet dh

 • Page 114 and 115:

  Gjithsesi, mjaft nga punonjësit em

 • Page 116 and 117:

  “Sipas vlerësimeve të ekspertev

 • Page 118 and 119:

  Qeveria ka miratuar Programin Shtet

 • Page 120 and 121:

  të tyre (shih më poshtë). Gjiths

 • Page 122 and 123:

  Sipas një studimi të vitit 2006,

 • Page 124 and 125:

  Nga vendimet e çështjeve, del e q

 • Page 126 and 127:

  egjistruar pasuritë në emër të

 • Page 128 and 129:

  5.6.3 Përfundime mbi Ukrainën Jan

 • Page 130:

  Mbretëria e Bashkuar ka traditë j

 • Page 134 and 135:

  Kriteri sipas të cilit viktimës k

 • Page 137 and 138:

  5.7.2.2. Dëmshpërblimi i dhënë

 • Page 139 and 140:

  Udhëzimet e Shërbimit Mbretëror

 • Page 141:

  Urdhrat e dëmshpërblimit në proc

 • Page 144 and 145:

  këtë gjë ka probleme serioze në

 • Page 146 and 147:

  Përputhshmërisë.” 369 Kërkesa

 • Page 148 and 149:

  Në çështjen penale, gjykata mund

 • Page 150 and 151:

  ligjor është i nevojshëm, me që

 • Page 152 and 153:

  marrëveshjeje sipas së cilës, n

 • Page 154 and 155:

  Inspektoriatet e pagave, që merren

 • Page 156 and 157:

  Në çështjen Kozminski, Gjykata e

 • Page 158 and 159:

  dhe varrimi. 397 Vini re se “të

 • Page 160 and 161:

  viktimat e krimit. Qeveria federale

 • Page 162 and 163:

  krimit në emër të klientëve të

 • Page 164 and 165:

  detyrueshëm të dëmit nuk mbulont

 • Page 166 and 167:

  por dhe shmang situatën e pakënds

 • Page 168 and 169:

  zvogëlohet. 428 Gjithsesi, i padit

 • Page 170 and 171:

  Shkaqet e përdorura në ngritjen e

 • Page 172 and 173:

  vlerësoi se përderisa në padi pr

 • Page 174 and 175:

  Paditë sipas FLSA-së parashkruhen

 • Page 176 and 177:

  supermarketet drejtuan veprimtarit

 • Page 178 and 179:

  Mbrojtja e këtyre dy ligjeve për

 • Page 180 and 181:

  vetë mund të ngrejë padinë në

 • Page 182 and 183:

  Akti kundër organizatave kriminale

 • Page 184 and 185:

  siguracionit shtëpiak. Megjithëse

 • Page 186 and 187:

  emigracionit. 492 Çështjet e tjer

 • Page 188 and 189:

  5.8.4. Zbatimi i vendimeve gjyqëso

 • Page 190 and 191:

  Në procedimet për konfiskimin, gj

 • Page 192 and 193:

  të tjera kanë kufizime që lidhen

 • Page 194 and 195:

  5.8.6.3 Të drejtat e viktimave të

 • Page 196 and 197:

  mund të jepet rregullimi i statusi

 • Page 198 and 199:

  trafikuar, duke qenë se ligji vë

 • Page 200 and 201:

  • Qeveria federale financon Korpo

 • Page 202 and 203:

  dëmshpërblim dhe kufizimi i humbj

 • Page 204 and 205:

  Krijimi i kulturës kombëtare për

 • Page 206 and 207:

  • Të merret parasysh vlefshmëri

 • Page 208 and 209:

  • Të krijohen procedura të shpe

 • Page 210 and 211:

  kanë të drejtën për paga të dr

 • Page 212 and 213:

  E drejta për t’u informuar dhe p

 • Page 214 and 215:

  Shtojcat: Standardet dhe Detyrimet

 • Page 216 and 217:

  (c) Dispozita që krijojnë fonde t

 • Page 218 and 219:

  kompetente, të kenë mundësi për

 • Page 220 and 221:

  i) paga të drejta dhe shpërblim t

 • Page 222 and 223:

  Shtojca II: DOKUMENTET NDËRKOMBËT

 • Page 224 and 225:

  Para. 20. Dëmshpërblimi duhet të

 • Page 226 and 227:

  Kur trafikimi arrin deri në dhunë

 • Page 228 and 229:

  qenieve njerëzore të dëmshpërbl

 • Page 230 and 231:

  2. Dëmshpërblimi mund të zvogël

 • Page 232 and 233:

  si prioritet i BE-së, pasi mendojn

 • Page 234 and 235:

  vitin 2002 Komiteti i Ministrave i

 • Page 236 and 237:

  Standardet Ndërkombëtare - politi

 • Page 238 and 239:

  Bibliografia Materialet bazë si li

 • Page 240 and 241:

  ILO Forced Labour Survey [Studim i

 • Page 242 and 243:

  punëdhënësve të shtetasve të v

 • Page 244 and 245:

  EC European Judicial Network Pages

 • Page 246 and 247:

  Federata Ruse Report of ILO Committ

 • Page 248 and 249:

  “The Scandal of Morecambe” [Ska

 • Page 250:

  dhe penale të VWPA-së dhe të MVR

Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
JENI DËSHMITAR APO VIKTIMË E KRIMIT? Njihni të drejtat dhe ...
Të Drejtat e Romëve dhe të Komuniteteve ... - Council of Europe
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria
Të drejtat sapo fillon jeta: Kujdesi dhe Edukimi në fëmijërinë e ...
4.1. Vendet pas konfliktit - DCAF
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
“Bukoshi, Tolaj dhe të tjerët” është mbajtur me ... - Gazeta Express
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Prodhimi i fidanëve të pemëve dhe hardhisë
psikologjia e traumes dhe tortures - Arct
INFORMACIONE PËR AZILKËRKUES TË MITUR PA SHOQËRUES
komunitetin ndërkombëtar: për të ndihmuar në - IOM Publications
krishti u ngjall tË gezohemi - aleluja - Kisha dhe Jeta
Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, burim për ...
Shpejt dhe lehtë deri tek VËRTETIMI PËR MOS NDJEKJEN PENALE
STANDARDE PËR DIGJITALIZIMIN E PLANEVE ... - CIVICA Mobilitas
Shendeti Mendor dhe te Drejtat e Njeriut - Arct
Kthimi nga Emigracioni dhe Sfidat e Riintegrimit
Broshura me informata Për personat nga jashtë
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës