Vedení společnosti Veolia Transport Vám přeje krásné Vánoce!

connex

Vedení společnosti Veolia Transport Vám přeje krásné Vánoce!

Zpravodaj

Veolia Transport

Vedení společnosti

Veolia Transport Vám

přeje krásné Vánoce!

• Spuštění kampaně

„Bezpečnost je

mou prioritou“

• Fotosoutěž –

hodnotíme závěrečné

kolo

4 / 2008

Firemní zpravodaj Veolia

Transport Česká republika a.s.


ÚVODEM

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

blíží se konec roku, který byl

pro Veolia Transport přelomový.

Došlo k několika fúzím našich

společností a k jejich přejmenování

na Veolia Transport. Jedinou

výjimkou zůstává společnost

Nerabus, která bude pod Veolia

Transport během příštího roku

také začleněna. Podařilo se nám

tak jako jedněm z prvních v rámci

celé skupiny Veolia Transport uvést

v život novou značku ve všech

našich provozech na území České

republiky a Slovenska. Za to všem,

kteří se na tomto klíčovém úkolu

podíleli, patří moje uznání.

Letošní rok přinesl i neočekávaná

překvapení – ať už se podíváme

na situaci na finančních

trzích nebo na cenu ropy, která

v průběhu roku dosahovala

rekordních výšek. Přesto se nám

dále dařilo zvyšovat kvalitu našich

služeb. I výsledky prvních průzkumů

v Teplicích a Nitře ukázaly,

že spokojenost cestujících s našimi

službami je na slušné úrovni.

Nicméně i pro příští rok nám

stále zbývá mnoho práce, abychom

obhájili naše dosud pevné

postavení na dopravním trhu

v době zostřující se konkurence.

Přeji Vám všem klidné prožití

vánočních svátků v kruhu Vašich

nejbližších a do nového roku

mnoho pracovních úspěchů

Ivo Novotný

KOMUNIKACE

Uskutečnila se návštěva managementu

v Aix en Provence ve Francii

Začátkem října měla delegace manažerů z České a Slovenské

republiky možnost navštívit Sud Cars Midi, společnost v oblasti Aix en

Provence na jihu Francie, patřící do skupiny Veolia Transport. Bylo to

vůbec poprvé, co byla takováto stáž organizována.

Hlavním cílem této návštěvy bylo iniciovat

spolupráci mezi VTČR a Sud Cars

Midi. Pracujeme pro vedoucího evropského

provozovatele veřejné dopravy,

a pokud se chceme úspěšně vyvíjet,

je nezbytné, aby docházelo k výměně

zkušeností a k vzájemnému předávání

znalostí.

Proč zrovna Aix en Provence? Společnost

Sud Cars Midi je vyhlášená svým

inovativním managementem, kvalitou

služeb, provozním výkonem i kreativitou.

V Sud Cars Midi, v relativně malé oblasti,

se také nachází městská i meziměstská

doprava, doprava na požádání i mobilitní

centra. V neposlední řadě se také jedná

o bývalé působiště pana Michela Fourrého,

našeho generálního ředitele.

Kromě jiného jsme absolvovali přednášky

zaměřené na delegovaný management,

dopravu na požádání, provozní

nástroje, marketing a komunikaci i týmový

management řidičů. Bylo nám také

umožněno navštívit jednotlivá depa

a mobilitní centra v oblasti.

Z každé společnosti byli vybráni dva

delegáti s cílem podělit se po návratu

o zkušenosti se svými spolupracovníky

v domovských společnostech. Tato návštěva

se uskutečnila díky úsilí Theirryho

Prod’homma, Iva Novotného a Kláry

Koukolové, která také zajišťovala jazykovou

podporu po celou dobu návštěvy.

Velký dík patří samozřejmě i našim kolegům

z Aix en Provence za nesmírnou

vstřícnost a výbornou spolupráci.

Věříme, že tato návštěva nezůstane

ojedinělou událostí a že byla prvním krokem

k úspěšné spolupráci umožňující

nám zlepšit naše služby.

Thierry Prod’homme, Klára Koukolová


KOMUNIKACE

Vedení společnosti Veolia Transport Vám

přeje krásné Vánoce!

Zleva doprava: Radim Novák (fi nanční ředitel VTČR), Ivo Novotný (personální ředitel VTČR), Jindřich

Poláček (generální ředitel VTVČ), Pavla Struhalová (ředitelka nákupu VTČR, provozní ředitelka VTM),

Miloš Hnilica (generální ředitel VTM), Jan Gaisler (generální ředitel VTT), Romana Staehelin (právník

společnosti VTČR), Eva Kočová (generální ředitelka VTP), Michel Fourré (generální ředitel VTČR), Alena

Rušová (jednatelka VTS), Juraj Kusy y (generální ředite ředitel dtee

VTN) )


Ze světa ITC

Realizace projektu centrální

e-mailové komunikace byla

úspěšně zakončena.

Chtěl bych poděkovat všem IT

manažerům, kteří působí v našich

společnostech, za bezproblémový

průběh a realizaci projektu centrální

e-mailové komunikace.

V našem centrálním bodu byl zhotoven

cluster s vysokou dostupností,

který obsluhuje poštovní služby pro

celou společnost Veolia Transport.

Dále se pošta rozděluje do jednotlivých

společností, kde se IT manažeři

starají o lokální doručení.

Toto řešení bylo realizováno

hlavně díky internímu know-how.

Z tohoto důvodu se rovněž náklady

dostaly na přijatelnou úroveň.

Tím hodnotím tento projekt jako

velmi úspěšný a všem IT manažerům

ještě jednou děkuji.

Radim Novák

finanční ředitel

KOMUNIKACE

Máme výsledky ankety ke Zpravodaji!

V průběhu léta jste měli již podruhé možnost vyjádřit svůj názor

na úroveň našeho interního časopisu. Zde jsou výsledky ankety.

Ankety se zúčastnilo 466 respondentů,

což odpovídá 15 % zaměstnanců

našich společností v Čechách a na

Slovensku. Oproti loňsku je to sice o 10 %

nižší číslo, ale potěšilo mě, že tentokrát

odpovídali zaměstnanci úplně ze všech

společností.

Jak tedy dopadly odpovědi na dané

otázky? Zpravodaj čte 85 % respondentů,

což je stejné číslo jako v loňském

roce. Celkem 15 % respondentů, kteří

Zpravodaj nečtou, uvádí, že na jeho

čtení nemají čas nebo pro ně není dostatečně

zajímavý. Co se rozsahu týče, se

současným stavem jsou spokojeny

téměř dvě třetiny čtenářů. Dalších 30 %

by navíc uvítalo jeho další rozšíření.

Mezi nejžádanější témata patří, stejně

jako tomu bylo v loňském roce, informace

o zaměstnancích, strategii firmy

a vozovém parku.

Na školní stupnici od jedničky do

pětky jste Zpravodaji ve výsledku udělili

celkovou průměrnou známku 2,2. Oproti

loňskému výsledku (2,7) došlo tedy k mírnému

zlepšení.

Také jsme od Vás obdrželi několik

zajímavých námětů na zdokonalení

Zpravodaje. Již od příštího čísla je

začneme zpracovávat.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří

se ankety zúčastnili, obzvláště pak vylosovanému

výherci panu Romanu Červenému

z Veolia Transport Nitra, který od

nás dostane dárkový balíček.

Ivo Novotný

personální ředitel

V Šumperku byl instalován nový elektronický informační panel

V říjnu tohoto roku zahájila

společnost Veolia Transport

Morava a.s. zkušební provoz

nového vizuálního a akustického

elektronického panelu, který

poskytuje dopravní informace

pro cestující.

Elektronický informační panel, dodaný

společností APEX, s.r.o., je nainstalován

na autobusovém stanovišti v Šumperku,

kde je umístěn na samostatně stojící

kovové konstrukci, přední část panelu

pro zobrazování informací je chráněna

bezpečnostním sklem. Na panel je

možné umístit celkem 11 řádků textu,

10 řádků je statických, obsahujících

údaje o jednotlivých spojích, 1 řádek je

určen pro zobrazení dalších doplňkových

informací.

VEOLIA TRANSPORT MORAVA

Elektronický panel je připojen na

internet a jeho prostřednictvím přijímá

informace z celorepublikového systému

jízdních řádů společnosti CHAPS spol.

s r.o. K aktualizaci údajů ze systému

jízdních řádů dochází denně vždy ve

24:00 hod. Vzhledem k tomu, že se jedná

o zkušební provoz, panel prozatím

přijímá a zobrazuje pouze informace

týkající se příměstských a dálkových linek

zajíždějících na autobusové stanoviště,

a to ve tvaru linka – spoj – cílová stanice

– odjezd – nástupiště – zpoždění.

V současné době společnost APEX,

s.r.o., pracuje na úpravě informačního

systému tak, aby panel mohl zobrazovat

informace o linkách Městské hromadné

dopravy Šumperk a o návaznosti na

spoje Železnice Desná, provozované

rovněž společností Veolia Transport

Morava a.s.

Panel je také vybaven akustickým

hlásičem, který umožňuje informovat

i nevidomé a slabozraké cestující.


Fotosoutěž – hodnotíme závěrečné kolo

Čtvrté, závěrečné kolo velké fotografické soutěže bylo na téma „Nová značka Veolia Transport“. Kdo

vyhrál tentokrát a kdo je absolutním vítězem celého ročníku? To se dozvíte v následujícím článku.

1. místo

Již tradičně jsme i do závěrečného

kola naší fotosoutěže od Vás obdrželi

mnoho příspěvků, tentokráte dokumentujících

úspěšné zavedení nové značky

Veolia Transport do provozu.

1. místo – autor Miroslav Halasz,

Veolia Transport Morava. Vítěznou

fotografii pana Halasze přetiskujeme

na této straně. Na titulní straně se

objeví v některém z příštích vydání

Zpravodaje.

2. místo – autor Jiří Krygler, Veolia

Transport Morava. Pan Krygler svůj

2. místo 3. místo

FOTOSOUTĚŽ

neobyčejně zdařilý snímek nazval

„Spolu“.

3. místo – autor František Vaněk,

Veolia Transport Morava. Pan Vaněk

svou fotografii pořídil po příjemně

stráveném dni s firmou Veolia

Transport, kdy využili cyklobusu.

Gratulujeme vítězům závěrečného

kola a jako odměnu za 1. místo zasí láme

balíček dárkových předmětů Veolia

Transport. Neboť se výherce závěrečného

kola pan Miroslav Halasz účastnil

všech kol naší fotosoutěže a pravidelně

Pořízení vítězného snímku stálo pana

Halasze – a nejen jeho – nemálo úsilí.

Posuďte sami z jeho příspěvku.

„Vidíte výsledek jednoho zmáčknutí

spoušti fotoaparátu, ale co vše se

za tím skrývalo...

Náš pan vedoucí provozní oblasti

se pro celou věc nadchnul, takže

zapůjčil autobus. Vůz byl strašně špinavý,

tak jsme jej na vesnici umývali

ručně. Pak sehnat těch ‚pár lidí‘ také

nebylo jednoduché. Pan řidič na fotce

přijel ve vlastním volnu a ještě zajistil

kočárek atd. Navíc přijet k zámku

v Šilheřovicích nebylo jednoduché –

bylo nutné odstranit větve a jiné překážky

na cestě pro osobní automobily.

Zkrátka se zapojilo hodně lidí

a pomohlo vytvořit, myslím si, hezkou

fotografii. Za to jim patří veliký dík.“

Pan Halasz na závěr ještě dodává:

„Jsem přesvědčen, že dnes práci

řidiče autobusu nelze dělat bez osobního

přispění.“

se umisťoval na předních místech, rádi

bychom jej vyhlásili také celoročním

vítězem naší soutěže. Gratulujeme!

Fotosoutěž sice končí, své fotografie

však neváhejte posílat dál. Rádi je otiskneme

na stránkách Zpravodaje i v průběhu

příštího roku!

Připomínáme pravidla, jak fotit:

Barevně i černobíle. Na digitální fotoaparáty

v kvalitě minimálně 4 megapixely.

Nebo případně i standardní fotografie,

vyvolané na velikost minimálně

A4 (210 x 297 mm). Čím větší, tím lepší.

Kam fotografie poslat?

V případě digitálních fotografií na

e-mailovou adresu:

klara.koukolova@veolia-transport.cz

V případě standardních fotografií na

adresu:

Klára Koukolová

Veolia Transport Česká republika a.s.

Křižíkova 34, 186 00 Praha 8


Přinášíme Vám výtah z ekologické zprávy společnosti Veolia

Transport za rok 2007

Systém ekologického managementu (Environmental Management System – EMS) je nástrojem pro

realizaci ekologické politiky společnosti Veolia Transport ve vztahu k ochraně životního prostředí

a zdraví obyvatelstva. Umožňuje naší společnosti porozumět tomu, jak naše činnosti ovlivňují životní

prostředí, a zcela transparentním způsobem je kontrolovat.

Systém ekologického managementu

byl v roce 2007 uplatněn ve všech 807

lokalitách společnosti Veolia Transport

Zde jsou některé z výsledků:

Úspora vody

Celkem 24 % vozového parku se

myje recyklovanou vodou; to umožňuje

snížit spotřebu vody až o 70 %.

Neznečišťující vozidla

Celkem 18 % vozového parku tvoří

vozidla, jejichž provoz je šetrný k životnímu

prostředí.

Provoz vozidel z hlediska vlivu na

životní prostředí

V porovnání s rokem 2005 došlo

k výraznému snížení znečišťujících emisí.

Športový deň

V našej firme sa stáva tradíciou,

že jeden deň v mesiaci september

je venovaný športovaniu

takmer všetkých zamestnancov.

V tomto roku bol týmto dňom

19. september 2008.

Záujem zamestnancov bol veľký,

bohužiaľ práca nedovolila zúčastniť sa

tohto športového sviatku všetkým.

Niektorí museli zostať pracovať a patrí

im vďaka, že sa obetovali v prospech svojich

ostatných kolegov a kamarátov.

Už od rána sa dalo tušiť, že si tento

deň užijeme, lebo napriek silnejšiemu

vetru svietilo slniečko. Športové dni otvorila

slávnostným výkopom p. riaditeľka za

výdatnej pomoci p. Mikulu a p. Šútora.

Súťažilo sa vo futbale, šípkach, streľbe

a stolnom tenise. U všetkých zúčastnených

sa prejavil športový duch a súťaže

prebiehali v príjemnej atmosfére. Okolo

obeda už boli známi víťazi vo všetkých

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Provoz vozidel z hlediska vlivu na životní prostředí

V porovnání s rokem 2005: výrazné snížení znečišťujících

emisí. Rok 2007: neznečišťující vozidla tvoří 18 %

vozového parku.

CO

HC

PM

-12 %

-10 %

-7 %

Ekologicky efektivní cestování

(Eco-Efficient Travel)

Společnost Veolia Transport vyvinula

ukazatel ekologicky efektivního cestování,

aby mohla vyhodnotit přínosy cestování

veřejným dopravním systémem

vztažené na jednu jízdu cestujícího

oproti cestování autem, a to z hlediska

vylučování emisí CO 2 .

VEOLIA TRANSPORT NITRA

kategóriách. Mohlo dôjsť k ďalšiemu

príjemnému bodu programu a síce k odovzdávaniu

cien. Uznanlivý potlesk, pokriky

a prejavy kamarátstva sprevádzali

víťazov pri ich vyhlasovaní. Taktiež boli

finančne odmenení kolegovia, ktorí

v tomto roku oslávili okrúhle jubileum, či

už narodeninové, alebo pracovné.

Po slušne odvedených športových

výkonoch nasledovala odmena pre všet-

Pomocí této metody se hodnotí činnost

veřejné dopravy v porovnání s používáním

soukromého automobilu, a to

v přepočtu na jednoho cestujícího.

K parametrům, které se při hodnocení

berou v úvahu, patří snížení CO 2 , snížení

počtu používaných aut, ochráněné městské

území a silniční bezpečnost.

V roce 2007 byly tyto výpočty provedeny

pro 92 % všech jízd a pro 80 %

všech dopravních tras pokrytých společností

Veolia Transport po celém světě.

Bylo zjištěno, že v důsledku služeb naší

společnosti došlo ke snížení 3,6 milionu

tun CO 2 , který je součástí emisí skleníkových

plynů, což je v průměru 1,89krát

méně emisí, než kolik by jich vyprodukovala

soukromá auta při stejném počtu

jízd a ujetých vzdáleností.

kých prítomných a síce vo forme chutného

obeda. Po obede sa všetci presunuli

na kávičku. Tým bola zahájená voľná

zábava, v rámci ktorej sa určitá časť ľudí

prejavila ako zohraná spevácka skupina.

Musíme uznať, spevákov máme dobrých.

Na záver už len môžeme skonštatovať,

že jedna akcia sa opäť vydarila a určite

už teraz sa môžeme tešiť na ďalší ročník

tohto pekného podujatia.


Ke konci tohoto roku bude spuštěna kampaň za bezpečnost

práce pod názvem „Bezpečnost je mou prioritou“

Bezpečnost je mou prioritou.

DÁVEJTE POZOR NA SEBE

I NA OSTATNÍ

Pouhý zlomek vteřiny nepozornosti může vyústit v nehodu.

Abych nikoho neohrozil, vždy se plně věnuji řízení.

Plakaty.indd 1 11/25/08 7:09:25 PM

Bezpečnost je mou prioritou.

DÁVEJTE POZOR NA SEBE

I NA OSTATNÍ

V případě slovní nebo fyzické agrese zůstávám klidná,

abych situaci dále nezhoršovala. Abych nikoho neohrozila,

mám své chování vždy pod kontrolou.

Plakaty.indd 3 11/25/08 7:09:54 PM

Na konci minulého roku vyhlásili

Henri Proglio a výkonná komise rok 2008

rokem bezpečnosti práce, a to nejen ve

Francii, ale i ve všech mezinárodních

pobočkách Veolia Environnement.

Důvody, které je k tomu vedly, jsou

zvyšující se nemocnost a pracovní úrazy.

Ty jsou celosvětově odhadovány na 4 %

hrubého mezinárodního produktu.

Proto se v průběhu listopadu a prosince

TBWA\CORPORATE - © Photothèque VEOLIA - Samuel Bigot/Audia

TBWA\CORPORATE - © Photothèque VEOLIA - Samuel Bigot/Audia

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

Bezpečnost je mou prioritou.

DÁVEJTE POZOR NA SEBE

I NA OSTATNÍ

Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog je zakázáno a zvyšuje riziko vážných nehod.

Ztráta kontroly a zpomalené refl exy jsou jen dva z mnoha faktorů, které mohou

ohrozit můj vlastní život i životy ostatních. Abych nikoho neohrozila, abstinuji.

Plakaty.indd 4 11/25/08 7:10:09 PM

Bezpečnost je mou prioritou.

DÁVEJTE POZOR NA SEBE

I NA OSTATNÍ

K pádům dochází často a jejich následky jsou mnohdy velmi vážné.

Abych nikoho neohrozil, vždy se pohybuji opatrně a dodržuji všechny

místní bezpečnostní předpisy.

Plakaty.indd 2 11/25/08 7:09:38 PM

setkáte s plakátovou kampaní pod heslem

„Bezpečnost je mou prioritou“. Čtyři

různé plakáty budou upozorňovat na

čtyři problematiky, kterým je třeba věnovat

zvláštní pozornost. Jsou to řízení pod

vlivem alkoholu, koncentrace při řízení,

verbální a fyzická agrese a pády na pracovišti.

Tyto plakáty by nám měly připomenout,

jak se v daných situacích zachovat,

aby byla dodržena bezpečnost práce.

TBWA\CORPORATE - © Photothèque VEOLIA - Samuel Bigot/Audia

TBWA\CORPORATE - © Photothèque VEOLIA - Samuel Bigot/Audia

Jako doplněk k této kampani obdrží

každý zaměstnanec malou skládací

kartičku první pomoci (FirstAidCard).

V tomto leporelu najdete krátké

a výstižné návody, jak poskytnout první

pomoc v různých situacích, včetně názorných

obrázků. Kartička je natolik malá,

že se Vám vejde do peněženky. Noste ji

při sobě, může Vám pomoci zachránit

lidský život.


KRÁTKÉ ZPRÁVY

Rozšíření vozového

parku na Moravě

Společnost Veolia Transport Morava

a.s. rozšířila na konci července svůj

vozový park o dva nové zájezdové autobusy

Scania – Irizar. Obě vozidla byla

financována prostřednictvím operativního

leasingu s podmínkou ujetí

80 000 km ročně po dobu 8 let.

Tato vozidla byla spolu s dalšími pořízena

pro zajištění dopravy fanoušků na

fotbalové EURO 2008 pořádané v červnu

ve Švýcarsku a Rakousku, což byla akce

zajišťovaná v rámci celé skupiny Veolia

Transport. Na konci července pak byla

vozidla předána do oblastí Olomouc

a Nový Jičín, kde jsou nasazována především

na zajištění zájezdové dopravy do

zahraničí.

Celkem bylo v rámci Veolia Transport

Morava a.s. k 31. 10. 2008 ujeto autobusy

Scania téměř 55 000 km.

Pochvala pražským

řidičům

Dne 8. 10. jsem jela do práce v Hlubočince

u Jesenice. Jsem zde závislá na autobusu

č. 339. Vždy nastupuji do autobusu,

který přijede první, a v Jesenici na č. 339

čekávám. Dnes to byl autobus č. 332 do

Psár. Nastoupila jsem a během chvilky nás

dojel autobus č. 339. Myslela jsem, že do

něj na další stanici přestoupím, ale č. 339

nás záhy předjelo. Byla jsem smutná, protože

další autobus do Hlubočinky jede až

za hodinu. Milý pan řidič (Petr Pakosta,

pozn. redakce) viděl mé zoufalství a zavolal

na centrálu. Tam další milý člověk

(Tomáš Krejčiřík, pozn. redakce) zavolal

řidiči autobusu č. 339, zda by na mě

v Jesenici mohl počkat. A do třetice – milý

pan řidič (Petr Ellbogen, pozn. redakce)

na mě skutečně počkal, přestoupila jsem

a dojela do práce včas. Děkuji těmto třem

zachráncům a prosím, aby i jejich nadřízení

věděli, že cestující jsou pro ně lidé,

kterým rádi pomohou.

Hana Manková (redakčně zkráceno)

50 let

JUDr. Darina

Zahoranská VT Nitra

Milan Dian VT Nitra

Štefan Bényi VT Nitra

Mária Homolová VT Nitra

Ján Haspra VT Services

Pavel Horčička VT Vých. Čechy

Lenka Komárková VT Vých. Čechy

Josef Kolačný VT Vých. Čechy

Hana Lacinová VT Vých. Čechy

Petr Král VT Vých. Čechy

55 let

Stanislava Žáková VT Vých. Čechy

Jaroslav Pazdera VT Vých. Čechy

10 let

Vladimír Bognár VT Vých. Čechy

Václav Kořínek VT Vých. Čechy

Rudolf Parák VT Morava

Karel Franek VT Morava

Jiří Khun VT Morava

Karel Rozsypal VT Morava

Ctirad Krobot VT Morava

Zdeněk Krumpholc VT Morava

Martin Oravec VT Morava

Pavel Muroň VT Morava

Martin Liebreich VT Morava

Ivo Bula VT Morava

15 let

Miroslav Vávra VT Vých. Čechy

Jaroslav Procházka VT Morava

Oldřich Žmolík VT Morava

Dalibor Keitzl VT Morava

Tomáš Bršlica VT Morava

Jan Šubrt VT Morava

Antonín Rajnoch VT Morava

Slavomír Indrych VT Morava

Jaroslav Huvar VT Morava

20 let

Pavel Petrák VT Vých. Čechy

Zdeněk Šimek VT Vých. Čechy

Ludmila Zahradníková VT Vých. Čechy

Ladislav Oravecz VT Nitra

Jaroslav Grenar VT Morava

Eduard Bednář VT Morava

Josef Zavadil VT Morava

Jan Kuchařík VT Morava

Vlastimil Janota VT Morava

Martin Byrtus VT Morava

Radek Swierczek VT Morava

25 let

Jozef Mihalovič VT Nitra

Juraj Kusy VT Nitra

ŽIVOTNÍ JUBILEA

PRACOVNÍ JUBILEA

Karel Pospíšil VT Vých. Čechy

Jaroslav Ručínský VT Vých. Čechy

Jozef Jakab VT Nitra

Vladimír Hvizd VT Nitra

Peter Tonka VT Nitra

Pavol Svorad VT Nitra

60 let

Jan Rajdl VT Vých. Čechy

Jiří Růžička VT Vých. Čechy

Radoslav Šoufek VT Vých. Čechy

Marián Pálka VT Nitra

Pavol Matejov VT Nitra

Ján Zelovič VT Nitra

Gejza Kukučka VT Nitra

Miroslav Jamrich VT Nitra

Hana Stará VT Vých. Čechy

Miroslav Rác VT Services

Isidor Valošek VT Morava

Sašo Christov VT Morava

František Bedřich VT Morava

Petr Hýbel VT Morava

30 let

Ján Krivošík VT Nitra

Helena Fajčíková VT Nitra

Jozef Ondrušek VT Nitra

Vladimír Rozsypal VT Morava

Jan Krčmář VT Morava

Dagmar Hadamčíková VT Morava

35 let

Antonín Fiedler VT Vých. Čechy

Miroslav Adámek VT Vých. Čechy

František Jägermann VT Vých. Čechy

Emília Andelová VT Services

Ladislav Mladý VT Nitra

Vladimír Jakubička VT Nitra

Jozef Hudec VT Nitra

Vilma Gálová VT Nitra

40 let

Zdeněk Brych VT Vých. Čechy

Josef Hrdina VT Vých. Čechy

Petr Urválek VT Vých. Čechy

Imrich Nagy VT Nitra

Štefan Čecho VT Nitra

Alois Klečka VT Morava

Milan Meisel VT Morava

Pavel Vítek VT Morava

Stanislav Broda VT Morava

Bronislav Folwarczny VT Morava

František Lipowski VT Morava

45 let

Antonín Jarolím VT Morava

Všem zaměstnancům děkujeme za jejich obětavou práci a uvede ným i ostatním

oslavencům přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Veolia Transport Česká republika a.s.

Křižíkova 34, 186 00 Praha 8

tel.: +420 281 012 001, e-mail: klara.koukolova@veolia-transport.cz

www.veolia-transport.cz

More magazines by this user
Similar magazines