III köide. Dendroloogiline eksperthinnang. Emajõe ... - Tartu

tartu.ee

III köide. Dendroloogiline eksperthinnang. Emajõe ... - Tartu

Emajõe vasakkalda jalg- ja jalgrattatee rajamine ning

kaldakindlustuse rekonstrueerimine lõigus

Võidu sild kuni Ujula tänav

Köide IIIDendroloogiline eksperthinnang

Emajõe vasakkaldal Kroonuaia silla ja Ujula tn vahelisel lõigul

papliallee seisukord ja selle asendamine

30. juuli 2011


Emajõe vasakkaldal Kroonuaia silla ja Ujula tänava vahelisel lõigul

rekonstrueeritava jalg- ja jalgrattatee äärse papliallee ja puude seisukord

ja abinõud selle rekonstrueerimiseks

1. Allee ja selle naaberpuude seisukord

Emajõe vasakkaldal asunud A. Matteuse projekteeritud linnaujula hoone avati 3. juunil 1927.

a. Emajõe vasakkalda äärne kaldakindlustus (mis kannab lõigul Sauna tänav - endine linna

ujula nime Ranna tee) ja sellele järgnevalt istutatud allee rajati tõenäoselt aastatel 1934-1935

täielikult berliini paplitest, seega peaks alleepaplite bioloogiliseks vanuseks olema ca 80

aastat. Paremkalda papliallees kasvab vähesel hulgal ka teisi papliliike. Paplite vahekauguseks

reas on 8 m, puuderidade vahekaugused puust puuni on 3,2-3,5 m. Paplite võrad on lõigatud

tagasi 1950. ja 1960. aastatel ja nende harud kasvavad väga väikese nurga all üles.

Alleepaplite kõrgus on enamasti vahemikus 30-36 m.

Papliallee ja Emajõe vahel kasvab ka puid, milledest paplid on tekkinud papliallee puude

juurevõsudest, teised liigid (hõberemmelgas, rabe remmelgas, kahe eelneva liigi hübriid,

sang- ja hall lepp) seemnest looduslikult, kased ujulapoolses otsas on tõenäoselt istutatud.

Paljud jõe kaldaalal kasvavad paplid on varjamise tõttu halvas seisukorras, lisaks takistavad

vaadet jõele või varjavad ise otse jõe kaldal kasvavaid hõberemmelgaid. Allees kasvab 152

berliini paplit ja üks harilik vaher.

Kokku on kogu alal 231 elus ja 2 kuiva paplit, neist häid 15, hea ja rahuldava vahepealseid

16, rahuldavaid 110, rahuldava ja mitterahuldava vahepealseid 50, mitterahuldavaid 40;

hõberemmelgaid on 47, neist häid 16, hea ja rahuldava vahepealseid 1, rahuldavaid 21,

rahuldava ja mitterahuldava vahepealseid 3 ning mitterahuldavaid 6.

Paplid on väga valgusnõudlikud puud, seetõttu on allee varjatud sisekülgedel rohkesti

kuivavaid harusid, kuiva ladvaosaga harusid ja ka kuivi harusid, Allee välistel külgedel on

harud ja oksad paremas seisukorras. Ka suurema kasvuruumiga puud, milledel pole

lähinaabreid, on tervema ja elujõulisema võraga. Paljudel paplitel on allee sisekülgedel puude

allosas juurekaela läheduses või ka kõrgemal vanu kinnikasvavaid vigastusi (tõenäoselt

tekitatud hooldetraktorite poolt), kuid nende tõttu on tekkinud tüvesse mädanik. Viimast on

tekkinud ka murdunud harutüügaste ja äralõigatud harude lõikepindade ning kuivade

oksatüügaste kaudu. Ka on jõepoolsel kallakul kaldapoolse paplirea puudel osa juuri

paljastunud ja vigastatud.

2. Inventeerimisel fikseeritud puuliigid ja nende arv

Berliini pappel 231 elus + 2 kuiva puud

Hõberemmelgas 47

Rabe remmelgas 7

Hõberemmelga ja rabeda remmelga hübriid 2

Raagremmelgas 1

Sookask 7

Arukask 6

Hall lepp 3

Sanglepp 2

Harilik vaher 3

Saarvaher 1

Harilik jalakas 3

Suurelehine pärn 1

Harilik tamm 1

Harilik toomingas 2

Õunapuu 1. Kokku 318 + 2 kuiva puud

1/2


3. Papliallee ja jalgrattatee rekonstrueerimise abinõud

Alleepapleid tuleks nudistada ca 7 m kõrguselt kevadtalvisel ajal. Mitterahuldavas ja ka

rahuldavas seisukorras puid (peamiselt papleid) tuleb likvideerida allee ja jõe vaheliselt alalt.

Mõned paplid varjavad jõe kaldal kasvavaid remmelgaid ja sangleppi ja tulevad seepärast

likvideerida. Kokku tuleb likvideerida 47 puud või selle jämedat haru, seejuures vaid üks kuiv

alleepuu.

Jalgrattatee valgustuspostid tuleks paigutada allee jõepoolse rea puude vahele vahekaugusega

32 m (st 3 puudevahet on ilma valgustita). Valgustite toitekaabel (0,7 m sügavusel) läheks

Emajõe poolsest puudereast jõe poole olevale nõlvale ja kaetakse täitepinnasega. Allee

ulatuses oleks 20 valgustuslampi.

Istumispingid tuleksid samasse Emajõe poolsesse puuderitta 32 m vahedega, nii et pingist

kummalgi pool oleva valgustusposti vahele jääb tühik. Kokku 20 pinki.

Rattatee Ujula 98 krundil peaks väljuma puude alt ja minema alusplaani tegijate joonistatud

jalgteest vasakule ja Ujula tänavast jõe poole. Kuna Ujula tänava äärne osa on kaldu jõe

poole, siis tuleks rattatee kehandi alla panna vähemalt 2 toru, et ülaltpoolt valguv vesi ei

koguneks teekehandi kui tammi taha.

Rattateel papliridade vahel tuleks vältida äärekivide kasutamist, et mitte kahjustada paplite

juuri. Teekatteks võiks olla asfalt.

Allee tulevaseks uuendamiseks ettevalmistusena võiks papliallee Ujula tänava poolsesse ritta

istutada uusi puid, nii et uute puude vaheline kaugus oleks esialgu 16 m. See tähendab, et

paplite vahele iga kahe papli tagant istutatakse (pärast paplite nudistamist ja suurte varjavate

alumiste okste eemaldamist) noor puu, mille kaugus paplist on arvestuslikult 4 m (paplite

tüve laiuse võrra see vahekaugus on tegelikult väiksem). Olukorra teeb komplitseerituks see,

et selles paplireas on tühikuid, mis nõuaksid praeguse puuderütmi (8 m) korral sinna allee

täiteks puud, või suurema tühemiku korral kahte puud. Ja siis tundub imelikuna, et noor puu

on paigutatud vanale puule nii lähedale. Kokku on planeeritud uutele puudele Ujula tänava

poolsesse papliritta 46 istutuskohta.

Uueks puuliigiks võiks olla kas harilik tamm või mõni pärnaliik. Et pikendada alleel suvel

pärnaõitelõhna kestust võiks kasutada mitut pärnaliiki, sest pärnaliigid õitsevad eri aegadel.

Kasutades enamuses suurelehist, kuid vähemal hulgal segus ka harilikku ja läiklehist pärna

võidame allee õitsemise kestuses ja vähe kaotame allee ühtlases väljanägemises.

Tamme kasutamisel saame murdumiskindla allee, kuid kunagi hakkavad tõrud rattureid

mõnevõrra segama.

Eino Laas

Eesti Maaülikooli metsakasvatuse osakonna lektor

2/2


Lisa 1

Emajõe vasakkaldal Kroonuaia silla ja Ujula tn vahelisel lõigul papliallee seisukord

Jrk.nr. Tähis Liigi eestikeelne nimi Liigi ladinakeelne nimi

Diameeter

Seisukord Lisainfo

(cm)

Raie vajadus

1 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 86 R

2 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 83 H-

3 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 H-

4 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 H-

5 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R- juurekaelal koorevigastus, kuivi oksi X

6 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 87 H

7 KsS sookask Betula pubescens 31 H

8 KsA arukask Betula pendula 29 H

9 KsA arukask Betula pendula 34 H

10 Ta harilik tamm Quercus robur 20, 15 20 R, 15 H 20 R (all koore vana vigastus), kasvavad kõrvuti

11 PäS suurelehine pärn Tilia platyphylla 17 H juurekaela juurest ajab tihedalt võsusid

12 KsS sookask Betula pubescens 29 H all papli kännuvõsu kimp

13 KsA arukask Betula pendula 32 R võra hea, kuid all juurekaelast vana koorevigastus

14 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 97 H

15 KsA arukask Betula pendula 27 H

16 ReH hõberemmelgas Salix alba 56 H

17 ReH hõberemmelgas Salix alba 81, 64 R

haruneb kaheks ja jämedaim haru 3-ks. Harud vaja

trossidega kinnitada. Riskioht

18 ReH hõberemmelgas Salix alba 81 H

19 ReH hõberemmelgas Salix alba 58, 44 H

20 ReH hõberemmelgas Salix alba 54 R

21 ReH hõberemmelgas Salix alba 133 R lõhed tüves, vaja harud omavahel trossidega kinnitada

22 ReH hõberemmelgas Salix alba 73 H

23 KsS sookask Betula pubescens 31 H

24 ReR raagremmelgas Salix caprea 22 R

25 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 83 H

26 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 73 H

27 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 69 H- all vana vigastus

28 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 57 H

29 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 62 R all vana vigastus-mädanik

30 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 60 R all vana vigastus-mädanik

31 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 58 R

32 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 63 R all vana vigastus, ülal võra haru tipp kuiv

33 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 65 R peenike kuiv haru, all vana vigastus

34 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 90 R- all vana vigastus, 3 haru

35 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 84 H-

36 ReH hõberemmelgas Salix alba 16 R-

37 ReH hõberemmelgas Salix alba 22 R

38 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 89 R- ülal kuiv peenike haru

39 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 89 M all vanad vigastused, vanad lõikekohad X

40 ReH hõberemmelgas Salix alba 56 H-

41 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 96 R all vanad vigastused

42 ReH hõberemmelgas Salix alba 87 H suur haru madalal

43 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 84 R

44 ReH hõberemmelgas Salix alba 60 R võra teiste vahel

45 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 79 R

46 ReH hõberemmelgas Salix alba 38 R võra teiste vahel

47 ReH hõberemmelgas Salix alba 33, 55 R peenem haru vana vigastusega

48 ReH hõberemmelgas Salix alba 51 R all haru ära lõigatud

49 ReH hõberemmelgas Salix alba

45, 55 + 3

haru

R harunemise kohas seene viljakeha, lõhed

50 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R 1 peenem haru kuiv

51 KsS sookask Betula pubescens 22 R palju madalam arukasest, võib kasvada, võib raiuda ka

52 KsS sookask Betula pubescens 33 H

53 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 77 R tüvel vanad vigastused

54 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 89 R- kaldu jalgtee kohale X

55 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 63 R- tüvel all vana vigastus

56 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 56 R

57 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 63 M

tüves lõhe ja vanad vigastused, vanad lõikekohad,

varesepesad

nudistada

58 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 68 R

58A SiH harilik sirel Syringa vulgaris H

59 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 100 H- võra võimas mitte nudistada

59A SõM mage sõstar Ribes alpinum H

60 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 113 H- all vana tüvevigastus, võra võimas mitte nudistada

61 KsA arukask Betula pendula 66 H- murdunud oksal taeliku viljakeha, võra ühepoolne

62 KsS sookask Betula pubescens 33 R võra ühepoolne

63 KsS sookask Betula pubescens 31 H

64 KsS sookask Betula pubescens 32 R tüvel vana vigastus, võra ühepoolne

65 ReH hõberemmelgas Salix alba 10 M

66 ReH hõberemmelgas Salix alba 11 R 3 rahuldavat haru + kehvad

67 ReH hõberemmelgas Salix alba 22 ja 17 H

68 ReH hõberemmelgas Salix alba 32, 22, 22, 19 H

69 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 61, 50 H

70 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 45 R X

71 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 41 M 1 haru alt ära lõigata X

72 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 38 R- teine haru ammu ära lõigatud X

73 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 52 H

74 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 44 R

75 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 39 R- võra ulatub hõberemmelga peale X

76 ReH hõberemmelgas Salix alba 57, 58 H

77 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 62 R

nudistada 8 m

kõrguselt

78 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 60 H

79 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R all vana vigastus, võra ühepoolne (haru ära lõigatud)

80 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 67 R all vana vigastus

81 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R künnivarese pesa

82 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R künnivarese pesa

83 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 102 R juurekaela lähedal lõhed

84 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 72 R

85 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R


86 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 40 R all vana vigastus

87 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 73 R- ülal kuiv peenem haru, künnivarese pesa

87A PpB berliini pappel Populus x berolinensis 19 M X

88 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 10, 16 H X

89 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 77 R 3 haru ära lõigatud

90 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 32 M X

91 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 34 R

92 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 24 M X

93 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 72 R

94 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 22 M X

95 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 21 M X

96 ReR raagremmelgas Salix caprea 20 R- X

97 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 38 R

97A Va harilik vaher Acer platanoides 14 R

98 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 28 M X

98A Va harilik vaher Acer platanoides 11 R

99 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 74 R

100 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 83 R- 2 poolenisti lõigatud haru

101 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 26 M X

102 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25 R võra ühepoolne

103 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 31 kuiv X

104 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 71 R

105 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 40 R

106 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 36 R

107 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 40 M

107A PäS suurelehine pärn Tilia platyphylla 13 H

108 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 79 R

109 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 45 kuiv X

110 VaSaar saarvaher Acer negundo 22 R- kaldu, emaseksemplar X

111 Tm harilik toomingas Prunus padus 13 R

112 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 R

113 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 53 H-

114 Tm harilik toomingas Prunus padus 17, 16 R

115 Va harilik vaher Acer platanoides 10 M X

116 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 82 H- (R+)

117 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 83 R-

kuiv oksatüügas 3 meetri kõrgusel (mädaniku allikas), all

vanad tüvevigastused

118 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 77 R

119 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 88 R

120 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 90 H-

121 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R

122 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 91 R- võra tipp kuiv

123 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 98 M võra ülalt kuiv

124 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 100 H-

125 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R- pooleldi lõigatud haru ja oksatüükad, haru lõikekoht

126 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 86 R- esineb kuivi oksi

127 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 82 R

128 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 R- ülal kuivad oksad, all vana tüvevigastus

129 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 85 R

130 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 73 M lõike- ja murdumiskohad; kuiv haru, mädanikuga lõikekohad

131 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 71 R lõikekohad, kuiv oksatüügas

132 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 86 R- all vana vigastus, ülal kuivad oksad

133 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R- ladvaosa hakkab kuivama, 1 tüügas

134 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 86 R

135 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 56 R- võra kehv, mõned oksad kuivavad X

136 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 63 R

137 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 34 M X

138 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 62 R

139 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 56 R

140 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 50 R varjab rabedat remmelgat X

141 ReRabe rabe remmelgas Salix fragilis 39 R

142 ReRabe rabe remmelgas Salix fragilis 23 M kuiv, sest varjus

143 ReRabe rabe remmelgas Salix fragilis 37 R tugevasti kaldu

144 ReRabe rabe remmelgas Salix fragilis 58 R tugevasti kaldu, 1 oksaharu murdunud

145 ReRabe rabe remmelgas Salix fragilis 43, 28 43 R, 28 M 28-ne haru murdunud välja, 43-ne haru jääb alles x-

146 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 27 R- kaheharuline, ühel harul vana suur vigastus X

147 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 82 R

148 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 81 R- võra tipuosa kuivab

149 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 70 M 2 haru kuiva ülaosaga

150 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 58 R

151 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 71 M harud kuiva ülaosaga

152 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 R

153 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 71 R- paar oksa kuivad, lõikepinnad mädanikuga

154 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R mitu vana kuiva harutüügast

155 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 29 M ülal kuivavate okstega X

156 Lv hall lepp Alnus incana 19, 16 H

157 Lm sanglepp Alnus glutinosa 21, 14 H

158 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 38 R X

159 Õp õunapuu Malus sp 7 M X

160 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 25 M võra tipuosa kuivav X

161 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 43 R

162 Lv hall lepp Alnus incana 10 R- X

163 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 29 M võra tipuosa teiste alla jäänud X

164 Lv hall lepp Alnus incana 16 R

165 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 22 M latv kuivav X

166 Lm sanglepp Alnus glutinosa 19 H

167 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 39 R- varjab hõberemmelgat ja sangleppa X

168 ReH hõberemmelgas Salix alba 36 H

169 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 61 H

170 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 30 M X

171 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 30 M X

172 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 51 H

173 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 30 M võra kuivav X

174 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 32 M võra kuivav X

175 ReH hõberemmelgas Salix alba 40, 42, 32

40 R, 42 R,

32 cm-ne haru murdunud

32 M

x-

176 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 58 R

Lubja tänav 177 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 100 R 1 kuivav haru


178 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 90 R

179 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 89 R 1 peenem kuivav haru

180 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 88 R 1 poolkuiv haru

181 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 92 R- 1 haru poolkuiv, teisel tipuosa kuivav

182 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R- ülal kuivad oksad, 5,5 meetril õõnsus

183 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 84 R

184 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 72 H

185 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 73 H

186 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 68 R ülal kuiv oks

187 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 83 R

188 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 70 R

189 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R 1 haru kuiva tipuosaga

190 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R

191 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 68 M 1 kuiv, 2 poolkuiva haru

191A PpB berliini pappel Populus x berolinensis 88 H

192 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 83 R- võrade tipuosad kuivavad

192A PpB berliini pappel Populus x berolinensis 90 H

193 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R ühe võra tipuosa kuiv

194 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 93 R

195 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 76 M

alaosas vana vigastus ja mädanik, ülaosas harude tipuosad

kuivad

196 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 87 R- harude tipuosa kuivav, kuivad tüükaotsad

197 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 68 R

198 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 76 R 1 kuiv haru

199 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 R

200 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 81 R harude tipud hakkavad kuivama

201 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 66 R- 1 suur haru poolkuiv

202 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 74 R võrade tipud kuivad

203 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 88 M all sügav õõnsus- mädanik sees, ladvaosas kuivad oksad

204 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R- võra ülaosas okste tipud kuivad

205 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 R (R+)

206 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 71 R all vana vigastus (õõnsus)

207 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 82 R mõned kuivad oksad

208 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 76 R- kuivavad harud

209 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 71 R all vana vigastus, ühe haru tipp kuiv

210 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 70 R- harud tipus kuivavad

211 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 61 R

212 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R

213 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R

214 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 84 R

215 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 82 R poolenisti lõigatud haru

216 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 86 R

217 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 92 H

218 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 67 R

219 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 69 R-

220 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 88 R- kuiv tüügas 6 meetri kõrgusel

221 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 89 R- võras kuivavad okste tipud

222 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 74 R- suur haru murdunud, alles on tüügas

223 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 73 R

224 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 101 R võra hea, kuid all vana koorevigastus

225 ReH hõberemmelgas Salix alba 65 R- võra jäänud hõredamaks, asub vee sees

226 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 H- peened oksad kuivanud

227 Va harilik vaher Acer platanoides 26 H- jõe poolses küljes madalalt 2 haru ära lõigatud

228 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 81 R-

1 haru kuivanud allee seestpoolt küljest, oksad kuivavad,

tüves väike õõnsus ka.

229 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 97 R maja poolt 1 suur haru ära lõigatud

230 ReRabe x ReH

rabe remmelgas x

hõberemmelgas

Salix fragilis x Salix alba 32, 26, 47 R 32 cm diameetriga harul tekkinud taeliku viljakeha

231 ReRabe x ReH

rabe remmelgas x

hõberemmelgas

Salix fragilis x Salix alba 31 H

232 ReH hõberemmelgas Salix alba 30 R teiste alla jäänud

233 ReH hõberemmelgas Salix alba 45 H

234 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 70 M 1 haru poole pealt lõigatud, juurekaela vigastus

235 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 83 R maja poolses küljes 2 suurt haru lõigatud

236 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 96 R mitu haru maja poolt ära lõigatud

237 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 65 R- sisemiste võraharude tipuosad kuivavad

238 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 64 R võras allarippuv kuiv oks

239 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 72 R jõepoolsel kallakul juured vigastatud

240 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 83 H- peene võraharu tipp kuiv

241 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 41 R

242 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 72 M võra tipuosa kuiv

243 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 56 R

244 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 104 R- võra tipuosa kuivav

245 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 M võra tipuosa kuiv

246 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 76 M all sügav õõnsus, mädanik, 1 haru kuiv

247 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 88 R ülal oksad hakkavad kuivama ja paar kuiva oksa

248 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 67 R all väike õõnsus, ülal sisemine haru kuivav

249 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 81 R- sisemus õõnsaks mädanenud, võra tipuosa kuivav

250 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 100 R- võra tipuosa kuivav

251 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 98 R- võra kuivav

252 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 69 R- võra kuivav

253 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 70 R- seespool 1 kuivav haru, ülalt kuivav

254 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 100 R seespool võra hakkab kuivama

255 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 96 R seespool 1 kuiv haru, tipust kuivav

256 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 77 R seespool 1 haru tipust kuivav

257 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 26 R võra ühepoolne

258 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 25 M X

259 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 22 M X

260 ReH hõberemmelgas Salix alba 26 M vees, tugevasti kaldu X

261 ReRabe rabe remmelgas Salix fragilis

26, 19, 15,

19, 30, 32, R

21

262 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 16 M poolkuiv X

263 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 12 M vigastustega X

264 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 R võra tipust kuivav, all õõnsus, tüvel tüükad mädanikuga

265 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R- 2 haru ära lõigatud, 1 tüügas

266 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 85 R mädanikuga tüükad alaosas, võra tipp kuivav

267 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 76 R- võra kuivav, eriti seestpoolt


268 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 24 R- X

269 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 27 M X

270 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 22 M X

271 ReH hõberemmelgas Salix alba 60 H

272 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 69 (R-), M kuivavad harud (kõik)

273 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 89 R võra ülaosas kuivi oksi

274 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 92 R võra tipust vähe kuivav

275 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 70 R- 1 sisemine haru kuivav, teistel ka kuivi oksi

276 ReH hõberemmelgas Salix alba 30 H vees püsti

277 ReH hõberemmelgas Salix alba 18 M kaldu vees X

278 ReH hõberemmelgas Salix alba 31, 21 R

279 ReH hõberemmelgas Salix alba 13 M X

280 ReH hõberemmelgas Salix alba 14, 27, 40 R 14 cm-ne haru ära lõigata

14 ca haru ära

lõigata

281 ReH hõberemmelgas Salix alba 45, 35, 21

45, 35 R,

21 cm haru ära

kaldu jõe poole, 1 tüvi mäda olnud

21 M

lõigata

282 ReH hõberemmelgas Salix alba 36 H

283 ReH hõberemmelgas Salix alba 27 H

284 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 87 R võras kuivavad oksad

285 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 95 R-

suur jäme haru murdunud 7 m kõrguselt, all vana vigastus,

mädanik sees

286 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 75 R

287 Va harilik vaher Acer platanoides 27 H

288 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 93 H- ülaosas vähe kuivavaid oksi

289 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 61 M

all vana vigastus, harude tipuosad kuivad, 1 jäme haru

murdunud, mädanikuga

290 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 59 R

291 ReH hõberemmelgas Salix alba 50, 40 R võrad paplite varju jäänud, jäme haru murdunud

292 ReH hõberemmelgas Salix alba 42, 55 R tugevasti kaldu jõele

293 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 67 M harude tipud kuivad

294 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 80 R

295 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 82 R- võras kuivavaid oksi

296 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 68 R ladvaosa kuivav, all vana vigastus

297 ReH hõberemmelgas Salix alba 73, 45 H

298 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 70 R

299 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 82 R tipus pisut kuivi oksi

300 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 87 R all vana vigastus, võras kuivavaid oksi

301 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 68 R- võraharud kuivavad

302 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 74 R võras kuivi oksi

303 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 79 R

304 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 90 R

305 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 70 R- mõned kuivad oksad

306 ReH hõberemmelgas Salix alba 29 R

307 ReH hõberemmelgas Salix alba 40, 42 H

308 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 102 R tipuosas kuivavaid oksi

309 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 93 H

310 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 63 R- kuivavad harude tipud

311 ReH hõberemmelgas Salix alba 82 H

312 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 78 H-

313 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 89 H- vähe kuivi oksi tipus

314 PpB berliini pappel Populus x berolinensis 103 H

315 PpB berliini pappel Populus x berolinensis papli juurevõsud X

Eino Laas

juuni 2011

More magazines by this user
Similar magazines