29.10.2014 Views

2014 CADAQUES MINI PRINT INTERNATIONAL

The catalogue of the 34th Mini Print International of Cadaques, 2014

The catalogue of the 34th Mini Print International of Cadaques, 2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MINI

RI

N T I NT

RNACIO

AL

DEC

DAQUE

2014


34è

MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS

2014


Una història d’amor

Com molts artistes, Pascual Fort era autodidacte, tot i que

amb una sòlida base com a orfebre, un ofici que li va donar

gust artístic i coneixença de diversos materials. Finalment,

Fort es va decantar per dues activitats combinades: l’artística

–a través del gravat i l’esmalt, que va investigar fins a

descobrir-hi totes les implicacions– i la de galerista –que el

posava en contacte amb noms consagrats de l’art i de la crítica

i li permetia alhora obrir portes a aquells que començaven.

Un dia es va fer una pregunta: Com puc saber què

estan fent aquells artistes que som com jo en altres parts del

món? És una bona pregunta. Els camins de l’art es creuen

en dimensions que no sabem i arreu hi ha ecos de provatures

i descobertes fetes a milers de quilòmetres. I si algú, a

l’altra banda del món, està fent el mateix que jo?, es va dir

Pascual Fort. I si algú ho està fent molt millor? I si algú ja

ha trobat les solucions que jo busco? A preguntes d’artista

calen respostes d’artista.

Pascual Fort va decidir que fossin els mateixos creadors els

qui li expliquessin les seves investigacions: va convocar el

I Mini Print Internacional de Cadaqués, un premi d’abast

mundial per a obres de gravat de petit format. Era l’any

1981, Fort i la seva dona havien passat temporades a Nova

York, l’home hi havia obtingut algun premi important, tenien

contactes i adreces. Semblava impossible crear un premi

internacional en una Barcelona encara no globalitzada,

encara no olímpica, i en un Cadaqués brillant i solitari; però

dit i fet, van començar a arribar els sobres gruixuts amb les

minúscules obres impreses, com finestres diminutes obertes

sobre universos infinits. Obres lleugeres, que podien viatjar

per correu aeri, que no tenien les complicacions burocràtiques

d’embalatges o assegurances, que es transportaven

amb un gest. Gairebé cinc-centes peces van arribar en la

primera convocatòria, i és fàcil imaginar la mirada àvida de

Pascual Fort resseguint els camins dels seus col·legues, passant

els dits sobre els quadradets màgics llaurats per aquells

alquimistes llunyans.

Deu anys després, el 1991, Pascual Fort va morir de sobte,

quan els miniprints d’aquell any estaven sent embolicats

per anar a una exposició que havia de tenir lloc al Regne

Unit. La Mercè Barberà, la seva dona, a qui el món havia

caigut a sobre sense avisar, va trucar a l’organitzador de la

mostra. Ha passat això, li va dir, què faig? Do it!, va contestar

la veu a l’altra banda del telèfon. Do it? Doncs sí, ho

farem. Mercè Barberà va tancar els punys. Ho farem, que

volia dir ho faré. Un llegat és un compromís. I fins avui, i

més enllà. La Mercè estava simplement sent fidel a la seva

pròpia vida, als records, a aquesta tasca compartida segon a

segon, el marit des de l’art, ella des del suport engrescat i la

feina precisa. És una dona menuda i dolça, d’ulls molt vius.

El Mini Print Internacional de Cadaqués és, doncs, una

història d’amor. D’amor i d’èxit. En aquesta edició hi han

participat 740 artistes de 56 països. Es diu aviat. Artistes

obligats a compactar la visió del món, la inquietud, la divagació,

en un espai quadrat de 10 x 10 centímetres. Fa l’efecte

que, com a espectadors, ens aboquem a la mostra d’un

teixit complex posat sota el microscopi, perquè aquestes petites

imatges ens donen emoció, sensacions i reflexió, però

som nosaltres qui hem de construir el món que contenen a

partir d’aquest fragment que se’ns ensenya. Em miro els sis

gravats guanyadors d’aquesta convocatòria i hi veig intencions

molt diverses: la textura orgànica dels camps d’Hortensia

Pérez Cuenca; la serenitat després de l’angoixa, o abans

que hi arribi, de la japonesa Yasuko Tachi, i per què m’ha

fet pensar en l’angoixa si és una imatge plena de llum? Però

si segueixo jugant i mirant, hi trobo el temps aturat, i doncs

etern, en els penya-segats desafiants, tan serens, de l’irlandès

Aidan Flanagan, i descobreixo que el gravat més realista

acaba sent metafísic. I què dir del misteri que guarda el bloc

de la Irene Podgornik? O aquesta declaració d’autoritat –és

autoritat, o és simplement un retall urbà?– que s’escampa

per sota de l’estampat de Rosemary Mortimer, que de sobte

em sembla una crítica al món actual? I el bosc recremat de

Tanya Yordanova, ho és de veritat?

És impossible engrapar el que conté una imatge, i el Mini

Print les multiplica fins al miler, o gairebé, en cada nova

convocatòria. El concurs està sòlidament consagrat a nivell

internacional, és un referent, té regles precises, els mateixos

guanyadors d’un any són els jurats de l’any següent. Un

cicle perfecte que es perpetua, com la roda del món de les

cartes del tarot mil·lenari. Hi ha una tasca com d’abelles laborioses

darrera d’aquest concurs que té la seu a Cadaqués:

una tasca feta en família, per poques mans.

Trenta-tres anys després de la primera il·luminació de Pascual

Fort, Mercè Barberà és dipositària d’una col·lecció que

engloba el millor gravat internacional: la de les peces guanyadores

de cada una de les convocatòries. Una col·lecció

que, per cert, haurien de mirar amb atenció les nostres institucions,

perquè aquest esforç de dècades és ja patrimoni

intangible del país. Caldria, per tant, oficialitzar aquesta

pertinença donant a les obres un repòs i un àmbit d’exposició

permanent. Que així sigui.

Patrícia Gabancho, periodista i escriptora.


Una historia de amor

Como muchos artistas, Pascual Fort era autodidacta, aunque

con una sólida base como orfebre, un oficio que le dio gusto

artístico y conocimiento de diversos materiales. Finalmente,

Fort se decantó por dos actividades combinadas: la artística

–a través del grabado y el esmalte, que investigó hasta descubrirle

todas las implicaciones– y la de galerista –que le

ponía en contacto con nombres consagrados del arte y de la

crítica y le permitía al mismo tiempo abrir puertas a aquellos

que empezaban. Un día se hizo una pregunta: ¿Cómo

puedo saber qué están haciendo aquellos artistas que son

com yo en otras partes del mundo? Es una buena pregunta.

Los caminos del arte se cruzan en dimensiones que no

sabemos y por todas partes hay ecos de ensayos y descubrimientos

hechos a miles de quilómetros. ¿Y si alguien, al otro

lado del mundo, está haciendo lo mismo que yo?, se dijo

Pascual Fort. ¿Y si alguien lo está haciendo mucho mejor?

¿Y si alguien ya ha encontrado las soluciones que yo busco?

A preguntas de artista se precisan respuestas de artista.

Pascual Fort decidió que fuesen los mismos creadores quienes

le explicasen sus investigaciones: convocó el I Mini Print

Internacional de Cadaqués, un premio de alcance mundial

para obras de grabado de pequeño formato. Era el año 1981,

Fort y su mujer habían pasado temporadas en Nueva York,

el hombre había obtenido allí algún premio importante,

tenían contactos y direcciones. Parecía imposible crear un

premio internacional en una Barcelona aún no globalizada,

aún no olímpica, y en un Cadaqués brillante y solitario, pero

dicho y hecho, empezaron a llegar los sobres gruesos con

las minúsculas obras impresas, como ventanas diminutas

abiertas sobre universos infinitos. Obras ligeras, que podían

viajar por correo aéreo, que no tenían las complicaciones

burocráticas de embalajes o seguros, que se transportaban

con un gesto. Casi quinientas piezas llegaron en la primera

convocatoria, y es fácil imaginar la mirada ávida de Pascual

Fort resiguiendo los caminos de sus colegas, pasando los

dedos sobre los cuadraditos mágicos labrados por aquellos

alquimistas lejanos.

Diez años después, en 1991, Pascual Fort murió repentinamente,

cuando los miniprints de aquel año estaban siendo

envueltos para ir a una exposición que había de tener lugar

en el Reino Unido. Mercedes Barberá, su mujer, a quien el

mundo había caído encima sin avisar, telefoneó al organizador

de la muestra. Ha pasado esto, le dijo, ¿qué hago? Do

it!, respondió la voz al otro lado del teléfono. Do it? Pues sí,

lo haremos. Mercedes Barberá cerró los puños. Lo haremos,

que quería decir lo haré. Un legado es un compromiso. Y

hasta hoy, y más allá. Mercedes estaba simplemente siendo

fiel a su propia vida, a los recuerdos, a esta tarea compartida

segundo a segundo, el marido desde el arte, ella desde el

apoyo entusiasmado y el trabajo preciso. Es una mujer menuda

y dulce, de ojos muy vivos.

El Mini Print Internacional de Cadaqués es, pues, una historia

de amor. De amor y de éxito. En esta edición han participado

740 artistas de 56 países. Se dice pronto. Artistas

obligados a compactar la visión del mundo, la inquietud, la

divagación, en un espacio cuadrado de 10 x 10 centímetros.

Parece que, como espectadores, nos asomamos a la muestra

de un tejido complejo puesto bajo el microscopio, porque

estas pequeñas imágenes nos dan emoción, sensaciones y

reflexión, pero somos nosotros quienes hemos de construir

el mundo que contienen a partir de este fragmento que se

nos enseña. Me miro los seis grabados ganadores de esta

convocatoria y veo intenciones muy diversas: la textura orgánica

de los campos de Hortensia Pérez Cuenca; la serenidad

después de la angustia, o antes de que llegue, de la

japonesa Yasuko Tachi, ¿y por qué me ha hecho pensar en la

angustia si es una imagen llena de luz? Pero si sigo jugando

y mirando, encuentro el tiempo detenido, y pues eterno, en

los acantilados desafiantes, tan serenos, del irlandés Aidan

Flanagan, y descubro que el grabado más realista acaba siendo

metafísico. ¿Y qué decir del misterio que guarda el bloque

de Irene Podgornik? ¿O esta declaración de autoridad

–¿es autoridad, o es simplemente un recorte urbano?– que se

extiende por debajo del estampado de Rosemary Mortimer,

que de repente me parece una crítica al mundo actual? ¿Y

el bosque requemado de Tanya Yordanova, lo es de verdad?

Es imposible agarrar lo que contiene una imagen, y el Mini

Print las multiplica hasta el millar, o casi, en cada nueva convocatoria.

El concurso está sólidamente consagrado a nivel

internacional, es un referente, tiene reglas precisas, los mismos

ganadores de un año son los jurados del año siguiente.

Un ciclo perfecto que se perpetúa, como la rueda del mundo

de las cartas del tarot milenario. Hay una tarea como de

abejas laboriosas tras este concurso que tiene la sede en Cadaqués:

una tarea hecha en familia, por pocas manos.

Trenta y tres años después de la primera iluminación de Pascual

Fort, Mercedes Barberá es dipositaria de una colección

que engloba el mejor grabado internacional: la de las piezas

ganadoras de cada una de las convocatorias. Una colección

que, por cierto, deberían mirar con atención nuestras instituciones,

porque este esfuerzo de décadas es ya patrimonio

intangible del país. Sería necesario, por tanto, oficializar esta

pertenencia dando a las obras un reposo y un ámbito de

exposición permanente. Que así sea.

Patrícia Gabancho, periodista y escritora.


A Love Story

Like many artists, Pascual Fort was an autodidact, although

with a solid foundation as a jeweller, a profession that gave

him artistic pleasure and knowledge of diverse materials.

Finally, Fort leaned towards two combined activities: artistic

– through printmaking and enamel, which he researched

until he discovered all their implications – and that of gallery

owner – which put him in contact with established artists

and critics and which permitted him, at the same time,

to open doors for those who were just beginning. One day

he asked himself: how can I know what other artists like

me are doing in other parts of the world? It’s a good question.

The ways of art cross in unknown dimensions and

everywhere there are echoes of trials and discoveries made

thousands of kilometres away. And what if someone, on the

other side of the world, is doing the same as I am? he asked

himself. And what if someone is doing it much better? And

what if someone has found the solutions that I am seeking?

Artist’s questions require artist’s answers.

Pascual Fort decided that it would be the creators themselves

who would explain their researches. He convened

the I Mini Print International of Cadaques, a worldwide

prize for small format prints. It was 1981. Fort and his wife

had passed time in New York. He had won some important

prizes there and had contacts and addresses. It seemed impossible

to create an international prize in a still not globalized

or Olympic Barcelona, nor in a brilliant and solitary

Cadaques. But said and done, and thick envelopes began to

arrive with tiny printed works, like minute windows open

to infinite universes. Light works that can travel by airmail,

without bureaucratic complications of crating or insurance,

and which can be shipped with a gesture. Almost 500 works

arrived for the first competition and it is easy to imagine

Pascual Fort eagerly retracing the paths of his colleagues,

passing his fingers over the magic pictures elaborated by

those distant alchemists.

Ten years later, in 1991, Pacual Fort died suddenly, as the

miniprints of that year were being packed for shipment to

an exhibition in the United Kingdom. His wife Mercedes

Barberá, with the weight of the world suddenly on her

shoulders, telephoned the organizer of the British exhibition.

She told him what had happened and asked “What

should I do?” “Do it” he replied. Do it? Then yes, we will

do it. Mercedes Barberá clenched her fists. We will do it it,

which means I will do it. A legacy is a commitment, until

now and beyond. Mercedes was simply being faithful to her

own life, to memories, to this task shared, second by second:

the husband through art and she through enthusiastic support

and precise work. She is a small and sweet woman with

lively eyes.

The Mini Print International of Cadaques is, therefore, a

story of love, of love and of success. In the current show

740 artists from 56 countries participated. It’s easy to say.

Artists obliged to compress their vision of the world, their

concerns, their digressions into a square space measuring 10

x 10 centimetres. It seems as if, like spectators, we approach

a sample of complex fabric placed under a microscope, because

these small images provoke emotion, sensations and

reflection, but it is we who have to construct the world that

they contain from this fragment that is shown to us. I look

at the 6 winning prints of this show and see very diverse intentions:

the organic texture in the fields of Hortensia Perez

Cuenca; the serenity after anguish, or before it arrives of the

Japanese Yasuko Tachi; but why did it make me think of

anguish if it is a light-filled image? But if I keep playing and

looking, I encounter time detained and therefore eternal in

the defiant yet serene cliffs of the Irishman Aidan Flanagan,

and I discover that the most realistic print ends up being the

most metaphysical. And what can I say about the mystery

contained in Irene Podgornik’s block? Or that declaration of

authority – is it authority or just an urban fragment – that

extends underneath Rosemary Mortimer’s print that suddenly

appears to me to be a criticism of the contemporary

world? And is Tanya Yordanova’s burnt forest really so?

It is impossible to hold onto an image’s content and the

Mini Print multiplies them up to a thousand, or almost, in

every new show. The competition is internationally established,

it is a benchmark. It has precise rules: the winners

of one year are the jurors of the following year. It is a selfperpetuating,

perfect cycle like the wheel of the world in

the millenary tarot cards. Behind this competition set in

Cadaques there is a task like that of busy bees: a task made

within a family by few hands.

Thirty three years after Pascual Fort’s first enlightenment,

Mercedes Barberá is the depository of a collection encompassing

the best international prints: the winning works

from each of the yearly competitions. It is a collection, by

the way, that our institutions should examine carefully because

this decades-old effort is now an intangible national

heritage. It would be necessary, therefore, to formalize this

property giving these works a permanent home and exhibition

space. So be it.

Patrícia Gabancho, journalist and writer.


COMITÈ D’HONOR

President:

Molt Hble. Sr. Artur Mas – President de la Generalitat de Catalunya

Vicepresident:

Hble. Sr. Ferran Mascarell – Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Vocals:

Sr. Daniel Giralt-Miracle – President Emèrit de l’Associació Catalana de Crítics d’Art

Sr. Arnau Puig – Acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

MEMBRES DEL JURAT 2014

Daniel Zerbst, Alemanya

Paolo Pestelli, Itàlia

Beverly Ashcraft-Johnson, Estats Units

Tomoko Ogoshi, Japó

Secretària del jurat: Mercè Fort

OBRES PREMIADES

«S/T» Aiguafort Irene Podgornik Badia Itàlia

«Works on work – III» Serigrafia - Collage Yasuko Tachi Japó

«Cliffs of Moher» Carborúndum Aidan Flanagan Irlanda

«Interface – III» Col·lagrafia Rosemary Mortimer Nova Zelanda

«Mirada sobre los campos» Col·lagrafia (2 plx.) Hortensia Pérez Cuenca Espanya

«Time to tell – IV» Tècnica mixta Tanya Yordanova Bulgària

Obres premiades a escala 100%


«S/T» Aiguafort

IRENE PODGORNIK BADIA

Gravadora italocatalana nascuda el 1981 a Urbino (Itàlia), va estudiar a l’Scuola del Libro, especialitzant-se

en enquadernació i restauració de llibres, i es va llicenciar en Art Gràfic a l’Acadèmia de Belles Arts d’Urbino.

Ha pres part a exposicions individuals i col·lectives a nivell internacional, on ha guanyat diferents premis.

El gravat guanyador de Cadaqués l’ha realitzat a l’Art Print Residence d’Arenys de Munt, on ha treballat durant

cinc mesos aprofundint i experimentant nous coneixements sobre tècniques del gravat.

Actualment està realitzant un projecte a l’East London Printmakers.

Premi del 34è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2014.


«Works on work – III» Serigrafia - Collage

YASUKO TACHI

Nascuda el 1955 a Tòquio (Japó), on hi viu i treballa.

Les seves obres persegueixen una materialitat única creada amb l’estampació, a través d’una conversa entre

el paper i materials com la tinta, etc. Després d’una etapa de prova i error, ha arribat a un procés on fa que

el propi paper sigui semitransparent i hi imprimeix per les dues cares. Això li permet crear un efecte visual

multicapes i expressar el seu propi espai pictòric.

Formació: Musashino Art University de Tòquio, Facultat d’Art i Disseny. (2005)

Exposicions principals: 2013 - 4t NBC Meshtec International Silk Screen Print Biennial Exhibition, Tòquio.

(Premi) 2006 - Hamamatsu Municipal Museum of Art Print Grand Prix Competition. 2005 - The Yamamoto

Kanae Print Grand Prix Competition, Nagano.

Premi del 34è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2014.


«Cliffs of Moher» Carborúndum

AIDAN FLANAGAN

Gravador establert al comtat de Meath (Irlanda), crea gravats en edicions limitades de paisatges d’Irlanda fent

servir les següents tècniques: serigrafia, carborúndum, punta seca, fotogravat i monotip.

Ha fet una exposició individual d’una cinquantena de gravats a finals del 2013 al Ashbourne Cultural Centre

del comtat de Meath. Entre altres, ha participat en exposicions col·lectives a la Royal Hibernian Academy,

a la Royal Ulster Academy, a l’International Print Center New York, i al Center for Contemporary Printmaking,

Norwalk, Connecticut, d’Estats Units. El 2014 ha guanyat una residència al Cill Rialaig Artists Retreat.

L’Oficina d’Obra Pública, el Cos Aeri Irlandès i l’Ajuntament del comtat de Meath han adquirit obra seva.

La seva obra es pot veure online a www.aidanflanagan.com.

Premi del 34è Mini Print Interncional de Cadaqués, 2014.


«Interface – III» Col·lagrafia

ROSEMARY MORTIMER

Graduada a l’Escola Politècnica de Disseny de Wellington el 1977 i Màster de Disseny (amb distinció) a

la Universitat Massey el 2012, Rosemary explora els materials a través del gravat, els tèxtils, la pintura i la

instal·lació.

La seva obra s’ha exposat àmpliament i ha guanyat una sèrie de premis, inclòs el BNZ Art Award for Printmaking

(1985) i el tercer premi a la inauguració de la National Printmaking Exhibition (2013). S’han exposat a

la pantalla del segon pis de la galeria Saatchi de Londres imatges de la seva instal·lació “Rising Up - Running

Out” (2012), i el seu gravat “Outsourcing” va ser seleccionat per a la Pacific Rim International Print Exhibition

(2013) organitzada per la Universitat de Canterbury (Nova Zelanda).

Actualment ensenya a la Whitireia Polytechnic i a l’Escola d’Art Inverlochy.

Premi del 34è Mini Print Interncional de Cadaqués, 2014.


«Mirada sobre los campos» Col·lagrafia (2 planxes)

HORTENSIA PÉREZ CUENCA

Nascuda a Madrid on hi viu, es va graduar en Dibuix Publicitari a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.

Va assistir als tallers de dibuix artístic amb Antonio Zarco i Camilo Porta, i d’esmalts en aquesta escola durant

uns quants anys. Actualment participa en el taller de gravat Negro-88 dirigit per Pavel Albert.

Ha participat en diverses exposicions a Madrid, entre altres a la Sala de Arte Chamartín, a l’Espacio del Arte

(IFEMA), a la Feria de Dibujo y Pintura Círculo Catalán de Madrid (FEDIPICA), a la Galería Solidaria San

Vicente de Paúl, al Espacio Obra Gráfica HABITALIA (IFEMA), a Expo-Arte Sanidad I al III, i a la Sala

Conde Duque el maig del 2014.

Hi ha obra seva als fons de la Biblioteca Nacional de Madrid (sala Goya).

Premi del 34è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2014.


«Time to tell – IV» Tècnica mixta

TANYA YORDANOVA

Nascuda el 1956 a Shumen (Bulgària), on hi treballa i viu, es va llicenciar en arts i després va fer el màster en

Dibuix en Blanc i Negre el 1979 a la universitat de Veliko Tarnovo “St. Cyril and St. Methodius”.

Ha treballat uns vint anys com a professora en el departament d’Educació Artística de la Universitat de Shumen

“Konstantin Preslavsky”. En concret, ha estat ensenyant tècniques de gravat als estudiants de grau i de

postgrau, i ha estat preparant als estudiants per a una varietat de projectes artístics.

Treballa amb tècniques de gravat clàssiques com ara l’aiguafort, el burí, la punta seca i l’aiguatinta, i també

experimenta amb tècniques contemporànies. Els seus gravats s’han exposat a galeries públiques i a col·leccions

privades d’Austràlia, Àustria, Bulgària, Canadà, Alemanya, Grècia, Holanda, Irlanda, Japó, Marroc, Espanya

i altres. El Ministeri d’Educació, Ciència i Cultura de Bulgària ha comprat obra seva.

Premi del 34è Mini Print Interncional de Cadaqués, 2014.


La tasca principal que des dels seus inicis va impulsar

la creació del Mini Print Internacional de Cadaqués

va ser la de fomentar i difondre el coneixement de

l’obra gràfica en totes les seves facetes, tant tècniques

com creatives. Tot i ser una disciplina artística ancestral

practicada per grans artistes de tots els temps,

sembla estar relegada a un segon pla sense rebre el reconeixement

merescut. Lluitar per la seva supervivència

ha de ser el nostre afany, i m’alegra poder dir que

el nombre de col·leccionistes i visitants que admiren

l’exposició augmenta en progressió geomètrica.

Des de finals de juny i durant els mesos de juliol, agost

i setembre, en el Taller Galeria Fort de Cadaqués l’exposició

ha rebut visitants dels cinc continents. Aquest

fet ens reconforta i emociona, sense oblidar mai que

l’èxit es deu en primer lloc a la qualitat de les obres

exposades.

Aquest estiu, motivats per les seves exposicions individuals,

ens han visitat Paolo Pestelli (Itàlia), Beverly

Ashcraft-Johnson (Estats Units), Tomoko Ogoshi

( Japó) i Daniel Zerbst, que viu i té l’estudi a Cadaqués,

executant la difícil tasca d’exercir de jurat de la

present edició. Amb tots ells hem passat moments

molt agradables i comunicatius. Lamentem l’absència

de Darko Dugandzić i de Martha Theresa Kerschhofer,

a qui va ser impossible viatjar a Cadaqués. Les

seves interesants exposicions han aconseguit atreure

una munió de visitants i han merescut l’atenció de la

premsa local.

Paral·lela a Cadaqués, l’exposició del Mini Print es va

celebrar a Wingfield Barns (Regne Unit). La continuïtat

de la seva presència en aquest centre cultural

durant tants anys mereix un reconeixement a l’artífex

que ho fa possible amb tant èxit: Ian Chance.

La Fundació Tharrats d’Art Gràfic de Pineda de Mar

(Catalunya) va presentar el Mini Print durant el mes

d’octubre i meitat de novembre. La proximitat de Barcelona

i dels diversos pobles veïns que envolten aquest

acollidor poble del Maresme fa possible la visita d’un

nombrós públic. Agraïm al seu alcalde Xavier Amor el

seu interès per la permanència de l’exposició.

La galeria L’Etangd’Art de Bages (França) va aplegar

l’exposició des de mitjans de novembre fins a mitjans

de gener. El fet de poder visitar la galeria durant les

festes de Nadal permet la presència d’artistes participants,

col·leccionistes i fans del Mini Print, que són

rebuts per la Sophie Cassard amb la seva extraordinària

simpatia i do de gents.

La convocatòria del Mini Print segueix plena de vida i

il·lusió després de tants anys d’existència. La participació

dels artistes fidels, els esporàdics i els que presenten

per primera vegada les seves obres ens demostra

que els nostres esforços no són en va i que, gràcies a

les seves interessants i creatives obres, les futures convocatòries

seguiran existint.

Estic segura i aquest és el meu desig més gran. Gràcies!

Mercè Barberà i Rusiñol

Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


La tarea principal que desde sus inicios impulsó la

creación del Mini Print Internacional de Cadaqués

fue la de fomentar y difundir el conocimiento de la

obra gráfica en todas sus facetas, tanto técnicas como

creativas. A pesar de ser una disciplina artística ancestral

practicada por grandes artistas de todos los

tiempos, parece estar relegada a un segundo plano

sin recibir el reconocimiento merecido. Luchar por su

supervivencia debe ser nuestro empeño, y me alegra

poder decir que el número de coleccionistas y visitantes

que admiran la exposición aumenta en progresión

geométrica.

Desde finales de junio y durante los meses de julio,

agosto y septiembre, en el Taller Galeria Fort de Cadaqués

la exposición ha recibido visitantes de los cinco

continentes. Este hecho nos reconforta y emociona,

sin olvidar nunca que el éxito se debe en primer

lugar a la calidad de las obras expuestas.

Este verano, motivados por sus exposiciones individuales,

nos han visitado Paolo Pestelli (Italia), Beverly

Ashcraft-Johnson (Estados Unidos), Tomoko Ogoshi

( Japón) y Daniel Zerbst, que vive y tiene su estudio

en Cadaqués, ejecutando la difícil tarea de ejercer de

jurado de la presente edición. Con todos ellos hemos

pasado momentos muy agradables y comunicativos.

Sentimos la ausencia de Darko Dugandzić y de Martha

Theresa Kerschhofer, que les fue imposible viajar a

Cadaqués. Sus interesantes exposiciones han logrado

atraer multitud de visitantes y han merecido la atención

de la prensa local.

Paralela a Cadaqués, la exposición del Mini Print se

celebró en Wingfield Barns (Reino Unido). La continuidad

de su presencia en este centro cultural durante

tantos años merece un reconocimiento al artífice que

lo hace posible con tanto éxito: Ian Chance.

La Fundación Tharrats de Arte Gráfico de Pineda

de Mar (Cataluña) presentó el Mini Print durante el

mes de octubre y mitad de noviembre. La cercanía de

Barcelona y de los diversos pueblos vecinos que circundan

este acogedor pueblo del Maresme hace posible

la visita de numeroso público. Agradecemos a su

alcalde Xavier Amor su interés por la permanencia de

la exposición.

La galería L’Etangd’Art de Bages (Francia) albergó la

exposición desde mediados de noviembre hasta mediados

de enero. El hecho de poder visitar la galería

durante las fiestas navideñas permite la presencia de

artistas participantes, coleccionistas y fans del Mini

Print, que son recibidos por Sophie Cassard con su

extraordinaria simpatía y don de gentes.

La convocatoria del Mini Print continúa llena de

vida e ilusión después de tantos años de existencia.

La participación de los artistas fieles, los esporádicos

y los que presentan por primera vez sus obras nos demuestra

que nuestros esfuerzos no son en vano y que,

gracias a sus interesantes y creativas obras, las futuras

convocatorias seguirán existiendo.

Estoy segura y este es mi mayor deseo. ¡Gracias!

Mercedes Barberá Rusiñol

Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


From its very beginnings the principal motivation

for the creation of the Mini Print was to promote and

disseminate the knowledge of printmaking in all its

aspects, both technical and creative. In spite of being

an ancestral artistic technique, practiced by great artists

of all times, it seems relegated to a secondary status

without receiving the recognition that it deserves.

To fight for its survival must be our determination,

and I am pleased to be able to say that the number

of collectors and visitors that admire the exhibition

increases in geometric progression.

From the end of June through September the exhibition

in the Taller Galería Fort in Cadaques has

received visitors from the five continents. This fact

moves and comforts us, without ever forgetting that

the success is primarily due to the quality of the exhibited

works.

This summer, motivated by their solo shows, Paolo

Pestelli (Italy), Beverly Ashcraft-Johnson (U.S.A.),

Tomoko Ogoshi ( Japan), and Daniel Zerbst who lives

and has his studio in Cadaques visited us. Each one

performed the difficult task of juror for the present

show. We passed very agreeable and communicative

moments with all of them. We regret the absence of

Darko Dugandzic and Martha Theresa Kerschhofer

who were unable to travel to Cadaques. Their interesting

exhibitions attracted many visitors as well as

the attention of the local press.

Coinciding with Cadaques the Mini Print was also

shown in Wingfield Barns (U.K.). Ian Chance deserves

recognition for organizing its continued presence

in this cultural centre during so many years.

The Tharrats Foundation of Graphic Art in Pineda

de Mar (Catalonia) presented the Mini Print in October

and November. Its closeness to Barcelona and

surrounding villages makes it easy to visit for many

people. We are grateful to its Mayor, Xavier Amor for

his interest in maintaining the exhibition.

Gallery L’Etangd’Art in Bages (France) housed the

show from the middle of November to the middle

of January. The fact of being able to visit the gallery

during the Christmas holidays permitted many

participating artists, collectors and Mini Print fans to

attend. They were received by Sophie Cassard with

her extraordinary friendliness and charm.

After so many years of existence the Mini Print is still

full of life and hope. The participation of the faithful,

the sporadic and the first time artists shows that

our efforts are not in vain and that, thanks to their

interesting and creative works, future exhibitions will

continue.

I am sure of it and this is my greatest wish. Many

thanks!

Mercedes Barberá Rusiñol

Director of the Mini Print International of Cadaqués


Obres participants a escala 40%


: Obres finalistes

34001 SUÏSSA 34005 GRÈCIA 34009 ESPANYA

34013 ESPANYA

Raphael Rezzonico

Venezia

Xilografia

Aria Komianou

Nº 1087

Linòleum

Irene Bofill Garcia

One love, one heart

Art digital

Clara Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca

34002 ESPANYA

34006 ESPANYA

34010 CANADÀ

34014 DINAMARCA

Eduard Huertos i Barot

Nu amb mocador blau

Aiguafort - Resines - Lavis (2 plx.)

AM Ketterer

Faces

Art digital

Knicki Markolf

Apart but connected

Serigrafia

Eva Nedergaard

Klaksvik

Aiguatinta (3 plx.)

34003 ESPANYA

34007 AUSTRÀLIA

34011 JAPÓ

34015 ESPANYA

Bea Mahan

S/T

Aiguafort i llapis

Cleo Wilkinson

Becalmed

Manera negra

Kazuhiro Yoshioka

Mirror

Serigrafia - Cianotip

Antonio Navarro

Los abismos del alma – IV

Carborúndum

34004 JAPÓ

34008 IRLANDA

34012 ALEMANYA

34016 PAÏSOS BAIXOS

Bunshin Kajiyama

Nature – 12

Xilografia

James McCreary

Crocus – II

Manera negra - Aiguatinta

Monika Künzel

Shadows

Tècnica mixta

Jozina Marina

Le jour de gloire – I

Art digital


34017 FRANÇA

34021 PAÏSOS BAIXOS

34025 NOVA ZELANDA

34029 NOVA ZELANDA

Armelle Magnier

Breiz

Aiguafort

Rinus Groenendaal

Gewortel

Linòleum

Geoff Tune

Port Vendres - Thinking of

Mackintosh – 11

Art digital

Sue Cooke

Midnight garden

Aiguatinta (2 plx.)

34018 FINLÀNDIA

34022 ESPANYA

34026 BULGÀRIA

34030 REGNE UNIT

Janne Laine

Cousin – VIII

Fotogravat

Luis Miguel Baquero Fernández

Sutileza – 1

Punta seca

Ivan Bachvarov

The bird – I

Aiguafort

Gill Speirs

Summer border

Litografia en pedra

34019 GRÈCIA

34023 ALEMANYA

34027 NOVA ZELANDA

34031 FRANÇA

Iris Xilas Xanalatos

Planets – III

Serigrafia

Kurt Ries

The couple

Linòleum - Relleu - Carborúndum

Barbara Graham

Sound

Aiguafort en planxa solar

Marie Verdier

Guerre 3 – Survivre

Tampó (mon.)

34020 ALEMANYA

34024 ESPANYA

34028 NORUEGA

34032 JAPÓ

Dietrich Gürtler

Amarilis vieja

Linòleum - Tècnica mixta

Josep Luque Mateu

Descobrint la mitjana

Aiguafort - Aiguatinta

Tove Krogh

A fly on the wall

Aiguatinta

Keiko Nakashima

Verano (1)

Litografia


34033 ESPANYA

34037 BÈLGICA

34041 JAPÓ

34045 AUSTRÀLIA

Raymond Zorrilla

Vitralls de Palma

Aiguatinta

Henri Dupont

Déli - Catesse

Punta seca - Roleu - Manera negra

Yukiko H. Ikeda

Premonition of spring

Xilografia

Keiko Murakami

Element – 1

Linòleum

34034 ESPANYA

34038 ESTATS UNITS

34042 JAPÓ

34046 POLÒNIA

Santi Fort

S/T

Art digital

Pam Skinner

Hedgehog

Punta seca

Naomi Kubo

1 June 2013

Gravat en paper i llapis

Teresa Król

Identity shadow

Linòleum

34035 ARGENTINA

34039 JAPÓ

34043 ESPANYA

34047 ESPANYA

Lía Moguilevsky

Mujeres voladoras

Aiguafort

Tsuyoshi Kawashima

Moving – V

Tècnica mixta

Daniel Llin

La model

Aiguafort

Sacramento Herrandis Perales

La violinista zurda

Aiguafort - Aiguatinta

34036 ESPANYA

34040 PAÏSOS BAIXOS

34044 SUÈCIA

34048 ESTATS UNITS

Aleix Mataró Garriga

Porto: Posta al Duero

Linòleum

Stefanie Ottens

Up, side, down

Litografia

Kathie Pettersson

Flak

Col·lagrafia

Erika Buschmann

September field

Aiguafort - Aiguatinta


34049 MÈXIC

34053 ESPANYA

34057 AUSTRÀLIA

34061 SUÈCIA

Christa Klinckwort

S/T

Monotip

Mercè Montserrat i Bartra

Orquídia

Manera negra a la poupée

Peter Ward

Factories confused

Linòleum

Klara Nagy

Made in Hungary

Tècnica mixta

34050 ARGENTINA

34054 JAPÓ

34058 ITÀLIA

34062 ESPANYA

Elba María Torres de Torres

Leyendo en la playa

Cromoxilografia

Mika Kuroki

Baobabu

Stencil

Mariangela Mariani

Ritratto

Punta seca en plexiglàs

Ramon Llinés Camps

S/T

Aiguatinta al sucre

34051 ESPANYA

34055 ALEMANYA

34059 RÚSSIA

34063 ESPANYA

Maria Navarro Solves

Colors

Monotip

Ingrid Stotz

Life

Xilografia

Svetlana Vedernikova

Songs of the night

Gravat en cartró

Perry Oliver

Paper doll and bull – II

Aiguatinta - Stencil (2 plx.)

34052 ITÀLIA

34056 JAPÓ

34060 NOVA ZELANDA

34064 ARGENTINA

Babiscia Fallini

Bulb

Vernís tou - Collage

Gatoku “Masanori” Sugimoto

Traveling animal

with the camera - Penguin

Linòleum

Ljubica Radonich (Ribana)

Fashion

Punta seca - Aiguafort

Noe Bono

Mírame!

(de la sèrie “Manifestantes”)

Gofratge


34065 ITÀLIA

34069 FRANÇA

34073 ESPANYA

34077 ESPANYA

Aurelio Forte Laan

Paesaggio immaginario

Monotip

Jean Bonnet

Epítaphe pour un poeme disparu

Aiguafort - Chine collée

Elvira Rodríguez Roura

Mitjons

Aiguafort

Margarida March Farràs

Estrelles de mar

Aiguafort

34066 SUÏSSA

34070 HONGRIA

34074 COLÒMBIA

34078 ESTATS UNITS

Lucien Martini

La plongée dans l’inconnu

Xilografia

László Hegedűs

Poeris – 1

Serigrafia - Tampó

Pilar Esteban Rodríguez

Arbustus unedo

Calcografia

N. Christopher Rigney

For the love of it

Aiguafort - Aiguatinta

34067 ALEMANYA

34071 DINAMARCA

34075 ARGENTINA

34080 ESPANYA

Birgit Bock

S/T

Linòleum

Annette O. Caspeller

Metallic parachute

Art digital

Marisú Olivera

Microcosmos – II

Art digital

Francesca Poza Cruz

Korekara

Additives sobre policarbonat

34068 NORUEGA

34072 ESPANYA

34076 ESTATS UNITS

34081 COREA DEL SUD

Lena Akopian

Time – 3

Tècnica mixta

Judith Garriga

Primavera

Punta seca - Additives

Harvey Breverman

Tadeusz Kościuszko Ex Libris to

Prof. Krystof Pałecki

Art digital

Youn Mi Choi

Flower – III

Aiguafort


34082 BULGÀRIA

34086 REGNE UNIT

34090 ISRAEL

34094 ITÀLIA

Milen Alagenski

Essence of sudoku – 2

Tècnica mixta

Kay Robinson

Point of no return

Linòleum

Rachel Eshet

Bouquet

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou -

Gofratge

Paola Nasso Grienti

Galleria d’arte

Aiguafort

34083 SUÏSSA

34087 FRANÇA

34091 BULGÀRIA

34095 ESPANYA

Agnes Indermaur

Fern – I

Manera negra

Jean-Jacques Lecoq

Buvez-moi

Aiguafort - Aiguatinta

Ivo Yanakiev

Temple – I

Tècnica mixta

Miquel Pellicer Esteban

El crit

Tècnica mixta - Digital

34084 ALEMANYA

34088 ESPANYA

34092 REGNE UNIT

34096 ALEMANYA

Inge Lemmerz

Vom wachsen und Reifen – II

Punta seca

M. Ángeles Pérez Gijón

Galleda

Punta seca - Linòleum

Sally Scott

Small blue jug

Litografia en pedra

Cornelia León-Villagrá

La despedida

Aiguafort

34085 ROMANIA

34089 ARGENTINA

34093 JAPÓ

34097 FRANÇA

Alexandru Jakabházi

Night on the lake

Art digital

Floki Gauvry

# 7384-3D

Art digital

Emi Sato

The shooting stars

Manera negra (il·luminat)

Emmanuel Luzarreta

Alcool, étape 2

Aiguafort - Aiguatinta (il·luminat)


34098 AUSTRÀLIA

34102 ARGENTINA

34106 JAPÓ

34110 REGNE UNIT

Katy Woodroffe

Stop over: winter

Serigrafia (mon.)

Cecilia Vaccarezza

Hamaca

(de la sèrie “Niños sobre azul”)

Xilografia

Satoru Ojima

Mountain buttercup

Xilografia

Heinz Michael Kalkbrenner

Red flow

Art digital

34099 JAPÓ

34103 ESPANYA

34107 FRANÇA

34111 SUÏSSA

Takanori Iwase

River crow

Xilografia

Montse Marcet Soler

Gin-tonic

Aiguafort - Punta seca (il·luminat)

Florence Chapuis

Purple

Aiguafort

Arlette Vincent

S/T

Serigrafia

34100 ESPANYA

34104 JAPÓ

34108 BRASIL

34112 FRANÇA

Montserrat Badia i Batlle

Flor

Punta seca - Aiguatinta - Collage

Keiko Kobayashi

Summer dream

Punta seca - Aiguafort - Monotip

Djenane

Fetiche

Aiguafort - Aiguatinta

Jacquie Robson

Three fish

Punta seca

34101 BRASIL

34105 FRANÇA

34109 ESPANYA

34113 ISRAEL

Monica Nunes Barbosa

Paz

Linòleum

Lolita Pugibet (Atilol)

Un, trois

Linòleum

Pascual Fort Llinàs

S/T

Aiguafort - Collage

Marina Andreev

Girl with rabbit

Punta seca


34114 FINLÀNDIA

34118 JAPÓ

34122 UCRAÏNA

34126 ESPANYA

Janne Nytorp

Garden – 1

Xilografia

Noriaki Kondoh

K9 #19 (Borzoi)

Serigrafia

Tetiana Ocheredko

Sunset

Aiguafort

Empar Sesé Florensa

Ètnic

Linòleum (mon.)

34115 ISRAEL

34119 CANADÀ

34123 JAPÓ

34127 ESPANYA

Joseph Chaaltiel

La paix

Litografia

Robin Smith-Peck

Road trip 03-14 #2

Relleu - Digital

Sho Ashihara

Zen ball

Manera negra

Eva Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

34116 JAPÓ

34120 ARGENTINA

34124 ISRAEL

34128 ESTATS UNITS

Tomoko Akahane

The move in a spiral

Xilografia

Carlos H. Coneh

Chica de carre

Art digital

Hila Tchulsky

Jerusalem hovering

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

Art Werger

Secret romance

Manera negra

34117 ITÀLIA

34121 ARGENTINA

34125 REGNE UNIT

34129 JAPÓ

Fiorella Mori

November 3

Xilografia a contrafibra

Carla Grisel Beretta

Improntes de lo incomprensible

(de la sèrie “Irreversible”)

Tècnica mixta - Digital

Zuzanna Konopka

Snaky

Linòleum

Hiroko Takata

S/T

Tècnica mixta


34130 FRANÇA

34134 SUÏSSA

34138 NORUEGA

34142 PORTUGAL

Olivier Boivinet

Dao

Col·lagrafia

Barbara Keeris

Pictish stones

Aiguatinta - Vernís tou

Ida-Marie Hellenes

No neighbor

Aiguafort - Aiguatinta

Mary St. George

Chorister 2, Tomar

Vernís tou

34131 JAPÓ

34135 ESPANYA

34139 ESPANYA

34143 AUSTRÀLIA

Tsutomu Mizuta

Woman in shower

Litografia

Mariona Sanahuja

Música

Aiguafort

Roser Sales Noguera

Flor eucalipto – III

Aiguafort (2 plx.)

Jan Palethorpe

On the bus

Aiguafort - chine collée

34132 REGNE UNIT

34136 SUÏSSA

34140 JAPÓ

34144 JAPÓ

Janet Mays

Dawn

Calcografia

Eva Gallizzi

The musician

Linòleum

Motoaki Fujimoto

Fruits

Xilografia

Kinji Iwabuchi

Banquet – D

Xilografia

34133 JAPÓ

34137 ISRAEL

34141 ESPANYA

34145 ISRAEL

Atsuko Tazaki

Rebirth – 1

Aiguafort

Alon Monica

Musicians rest

Aiguatinta

Cassandra Fernández

Fish pattern – II

Linòleum (il·luminat)

Ora Lahav-Chaaltiel

Interoversion

Vernís tou - Aiguatinta


34146 URUGUAI

34150 ITÀLIA

34154 SUÏSSA

34158 ALEMANYA

Isabel Easton

Dios solar

Xilografia

Paola Tesei

Port lligat

Art digital

Marianne Theis

Writings

Manera negra

Berte Koehle

Tree with birds

Aiguafort

34147 REGNE UNIT

34151 ISRAEL

34155 JAPÓ

34159 ITÀLIA

Caroline Coode

Bamburg from Lindisfarne

Xilografia a contrafibra

Tami Shkedi

Portrait of a hidden

Serigrafia

Yoshie Harashima

Having eaten the poisonous food,

one must lick the plate clean

Tècnica mixta

Graziella Conti Papuzza

The harvest

Aiguafort - Aiguatinta

34148 ESPANYA

34152 ESPANYA

34156 JAPÓ

34160 ESPANYA

Emilia Marín Poveda

Pensando

Aiguafort - Punta seca

Enric Bardera

Planeta naranja (algo ácida)

Art digital

Kanako Hamaguchi

Poem – A

Xilografia

Fernanda Staude

Definitivamente empiezo a entender

que hay demasiados humanos

Aiguafort - Punta seca - Linòleum

34149 JAPÓ

34153 JAPÓ

34157 REGNE UNIT

34161 JAPÓ

Yuna Ikegami

Happy birthday

Serigrafia

Daisuke Doi

Holiday of spring

Aiguafort

Nina Edling

A boy

Xilografia

Suzuna Iwasa

From a line and dots – III

Monotip


34162 ISRAEL

34166 ESPANYA

34170 ESPANYA

34174 TXÈQUIA

Tamar Asass

Storm

Punta seca - Chine collée

Carmen Parellada

Lloc de trobada – I

Linòleum

Carlos Sacaridis Leal

Nueva realidad

Punta seca sobre policarbonat

Michal Novák

Ne me quitte pas

(les têtes sans visage)

Aiguafort - Manera negra

34163 ESPANYA

34167 ESPANYA

34171 JAPÓ

34175 JAPÓ

Dolors Lujan

Melancolia

Punta seca

David Sarasa Renedo

Micromezzo – VI

Manera negra

Etsuko Kitajima

Girl

Xilografia

Akiko Suzuki

Cosmos – S

Serigrafia

34164 RÚSSIA

34168 TXÈQUIA

34172 BULGÀRIA

34176 LETÒNIA

Stanislav Azarov

Centaur

Aiguafort

Dobroslava Broďáková-Urbanová

Objects – III

Punta seca - Gravat al martell

Ivan Ninov

Trag

Punta seca

Lolita Vorkale

In the depth – II

Col·lagrafia

34165 JAPÓ

34169 JAPÓ

34173 JAPÓ

34177 SUÏSSA

Yuuki Maki

Winter

Xilografia

Chiaki Ogawa

Chapter 1/2

Aiguafort

Chiemi Itoi

Oboe

Aiguafort - Manera negra -

Chine collée

Helga Halbritter

Carrageen – II

Fotogravat

(calcografia + alta pressió)


34178 ESPANYA

34182 BULGÀRIA

34186 JAPÓ

34190 ISRAEL

Nona López

Trosset de Barcelona

Aiguafort - Aiguatinta

Savina Mantovska

Spring

Calcografia

Toshihiko Hosoda

Dating

Xilografia

Myriam Cojocaru

The old harbor

Vernís tou - Xilografia (2 plx.)

34179 ESPANYA

34183 ISRAEL

34187 ESTÒNIA

34191 JAPÓ

Núria Guinovart

Anemone

Aiguafort

Talia Galin-Galler

Dance of migration – II

Fotogravat - Aiguatinta

Reti Saks

Art in hand

Calcografia

Mikiko Ashihara

Mysterious rain

Punta seca - Manera negra -

Xilografia

34180 JAPÓ

34184 ESPANYA

34188 ESPANYA

34192 ESPANYA

Nakamura Chitose

Dodoma dance

Calcografia

Nobuko Kihira

Transparència – 2

Tècnica mixta (mon.)

Pere Bellès

D11 LDV JEC

Gofratge (il·luminat)

Lluïsa Jover

La sardina de plata

Aiguafort (tècnica Hayter)

34181 ARGENTINA

34185 BÈLGICA

34189 ISRAEL

34193 FINLÀNDIA

Eva Toker Jawerbaum

El juego

Calcografia

Henry Pouillon

Tribute to Cesare – 1

Art digital

Israela Angel

Rorschach inkblots – 1

Aiguafort

Eeva Huotari

True love

Aiguafort - Aiguatinta


34194 JAPÓ

34198 ESPANYA

34202 ESPANYA

34206 LUXEMBURG

Miyuki Kondo

Hope

Xilografia

Assumpció Espada

A – 2

Aiguafort - Digital

Pablo García-Dié

Día soleado

Fotogravat

Serge Koch

Bough – III

Art digital

34195 POLÒNIA

34199 DINAMARCA

34203 ESPANYA

34207 REGNE UNIT

Tamara Sass

Stranger – II

Aiguafort - Vernís tou

Carsten Hansen

Portrait

Punta seca

Carmen García Velasco

La duda

Aiguafort (il·luminat)

Steve Elliott

Beach bar

Linòleum

34196 ESPANYA

34200 JAPÓ

34204 JAPÓ

34208 NOVA ZELANDA

Roser Cros Font

La nit parla

Art digital i cosit

Atsuko Tanabe

The eye of the storm

Xilografia

Kinichi Maki

Time-Slip – 1

Art digital

Prue Mac Dougall

Cloud 9

Aiguafort en planxa solar

34197 JAPÓ

34201 ESLOVÈNIA

34205 ISRAEL

34209 PAÏSOS BAIXOS

Setsuko Otani

Waiting

Xilografia

Matjaž Penko

Copes

Serigrafia

Janna Shulrufer

Músicos

Aiguafort - Punta seca

Jops Jacobs

Coix lacryma-jobi

Aiguafort


34210 ESPANYA

34214 ITÀLIA

34218 REGNE UNIT

34222 ESPANYA

Francisco Andrino Muñoz

Sincerity

Electrografia

Luciana Caravella

Nautilus

Punta seca

Dina Goodall

Faded memories

Linòleum - Gofratge

Enric Servera

3 nues

Cremada profunda - Aiguatinta

34211 SUÏSSA

34215 JAPÓ

34219 LUXEMBURG

34223 JAPÓ

Katharina Proch

I’m in the mood

Art digital

Toshio Kotake

Radiation – I

Xilografia

Jean Leyder

Gravure

Aiguafort - Punta seca

Miyuki Toshima

Le chou

Manera negra

34212 ESPANYA

34216 ESPANYA

34220 REGNE UNIT

34224 ESPANYA

Maite Escofet

S/T

Monotip

Arvon Wellen

Xi Wangmu

Xilografia - Digital

Pauline Clancy

Negotiate

Letterpress - Serigrafia - Collage

Rosa Mirambell

Variació – I

Punta seca

34213 ESPANYA

34217 ESPANYA

34221 ITÀLIA

34225 MÈXIC

Marta Torres

Jardín – 1

Aiguafort - Aiguatinta

Roser Capdevila

S/T

Art digital

Lucia Caprioglio

Primo violino

Xilografia - Fondino

Christine Aebi-Ochsner

S/T

Monotip


34226 ÀUSTRIA

34230 ESPANYA

34234 REGNE UNIT

34238 ALEMANYA

Wernfried Poschusta

Weisses fohlen

Xilografia

Joaquim Camp Herrero

Espai obert

Aiguafort - Aiguatinta

Majella Clancy

Family portrait – VII

Monotip

Margret Sander

Picture - No. 345

Aiguafort - Punta seca - Dibuix

34227 ESPANYA

34231 ESPANYA

34235 MÈXIC

34239 ESPANYA

Oriol Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

Josy Malagrida

S/T

Monotip - Collage

Iola Benton

S/T

Monotip amb pa d’or

Mireia Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

34228 JAPÓ

34232 JAPÓ

34236 MÈXIC

34240 MÈXIC

Michiyo Hagiwara

Tree-top – 1

Aiguafort

Yukiko Kishi

Line - Q

Aiguafort

Filomena Grácio (Filo)

Trebol-Sol – I

Litografia

Adriana Castrejón Violante

Yo y el otro en el alambre

Tècnica mixta

34229 ÍNDIA

34233 ESPANYA

34237 ESPANYA

34241 JAPÓ

B. Kanakasabamani

Birds

Aiguafort

Tura Sanz Sanglas

Explosió

Aiguafort amb pa d’or

Cecilia Morales

Azul desbordado

Sucre - Aiguafort - Chine collée

Keizo Fujimoto

Watch - GAO

Serigrafia


34242 PAÏSOS BAIXOS

34246 ALEMANYA

34250 ESTATS UNITS

34254 JAPÓ

Ellen Geerts

Geuldal (de la sèrie “Trees”)

Linòleum (mon.)

Ina Seeberg

West-eastern Divan – I

Serigrafia

B. J. Wood

Birds on a wire...

Monogravat

Atsuko Yamaba

Sakura

Cremada profunda - Stencil -

Aiguafort

34243 ANDORRA

34247 ESPANYA

34251 SUÏSSA

34255 MÈXIC

Maite Luque Estalès

S/T

Aiguafort

Jordi Aguilar

Facewood, the forest

social network – 2

Litografia

Jean-Jacques Béguin

Walls of Cuba – Gibara

Art digital

Emilio R. Montantes

Caracol

Linòleum

34244 JAPÓ

34248 JAPÓ

34252 ESTATS UNITS

34256 ESPANYA

Takanari Akahane

For upper – II

Stencil

Ryo Natsukari

Fv #2

Punta seca

Kevin Cummins

Paddleball

Aiguafort - Aiguatinta

Evelio Akerm

S/T

Monogravat

34245 POLÒNIA

34249 COREA DEL SUD

34253 ESPANYA

34257 ALEMANYA

Ewa Czober

Elapse

Monotip

Kumnam Baik

Recollection – 2014 VI

Art digital

Rosa Maria Piqué Civit

Reflex

Aiguafort - Aiguatinta

Abel Dewitz

Pegasus / Gewitter

Xilografia


34258 JAPÓ

34262 JAPÓ

34266 JAPÓ

34270 BULGÀRIA

Tomomi Kimura

Fallon angel

Aiguafort

Nobuko Mukai

The earth – I

Xilografia

Kazuko Hibana

Happiness

Xilografia

Hristo Hristov

A dream come true

Litografia

34259 ALEMANYA

34263 JAPÓ

34267 ESPANYA

34271 ISRAEL

Bozena Szlachta

Aspects of love – II

Monotip

Tsuyoshi Yatake

A fruit – III

Xilografia a contrafibra

Alberto Vidarte

Homeless - Rostro 2

Litografia en alumini

Rachel Koren

Cien Fuegos - Cuba

Aiguafort - Vernís tou i dur

34260 NORUEGA

34264 SUÈCIA

34268 ESPANYA

34272 ROMANIA

Restiel Marqvardsen

S/T

Punta seca - Aiguatinta

Dan Lekberg

The crow in the garden

Aiguafort

Martíllopis

Flor de color

Aiguatinta - Collage

Ovidiu Petca

First snow – IX

Art digital

34261 ESPANYA

34265 AUSTRÀLIA

34269 JAPÓ

34273 COSTA RICA

Dolores Mayorga

Arlequines

Aiguafort - Vernís tou - Collage

Stephen Spurrier

War zone

Art digital

Shinichi Nunomura

What a wonderful world – 1

Xilografia

Luis Arias

Recuerdo persistente

Aiguafort - Aiguatinta


34274 SAN MARINO

34278 JAPÓ

34282 ESPANYA

34286 ROMANIA

Michela Sperindio

Papavero

Xilografia

Haruko Cho

B-cushion grade – 11

Serigrafia

Gabriel Sabanés

Aina

Vernís tou

Maria-Mădălina Motorca

Sarpe

Tècnica mixta - Digital

34275 JAPÓ

34279 RÚSSIA

34283 JAPÓ

34287 JAPÓ

Megumi Tashima

People - wathing

Litografia

Magomed Daudov

The little sheep

Aiguafort

Kumi Obata

All right

Aiguafort - Aiguatinta

Naomi Hashimoto

Sugarcube

Litografia

34276 ESPANYA

34280 ISRAEL

34284 JAPÓ

34288 FINLÀNDIA

Om Barbarà Aguirre

Visión alma

Punta seca en plàstic en digital

Yael Saranga

Textile

Linòleum

Yoshie Uchida

Park – II

Xilografia

Leena Kaplas

Forest and lakes – II

Fotogravat

34277 JAPÓ

34281 ESPANYA

34285 ISRAEL

34289 JAPÓ

Masahiro Kasai

Debajo del árbol – I

Serigrafia

Maria

Fil a l’agulla

Monotip

Lea Livne

Feminity

Aiguafort

Shigekazu Tanaka

Smew

Aiguafort - Aiguatinta


34290 ESPANYA

34294 ISRAEL

34298 ESPANYA

34302 JAPÓ

Belén Alegre

Oda a la vida – I

Aiguafort

Sara Burshtein

A maze

Aiguafort - Collage

Carmen García Suárez

El mundo del silencio – III

Aiguafort

Kazuko Kido

Luna – II

Manera negra

34291 JAPÓ

34295 FINLÀNDIA

34299 JAPÓ

34303 JAPÓ

Yoshiko Fujita

Dancing alphabet’s – 12

Xilografia

Aune Hotari-Salminen

Liikettä (Movement)

Tècnica mixta

Toshihiko Iwabuchi

No wa ki

Cremada profunda - Aiguatinta

Tomoko Ueno

Blooming flower in the shade

Aiguafort - Punta seca - Col·lagrafia

34292 ESPANYA

34296 JAPÓ

34300 ISRAEL

34304 ESTATS UNITS

Isabel Font

Porta oberta

Relleu en softcut

Takeshi Sayama

Sugar pine

Xilografia

Tamara Sorkin

S/T

Col·lagrafia en cartró

Scott Mooney

Shaw – 2

Litografia en planxa de polièster

34293 ISRAEL

34297 ESPANYA

34301 VENEÇUELA

34305 ESPANYA

Yael Sonnino-Levy

Persimmon

Aiguafort

Jordi Ayats Delgado

Mediterrani

Aiguafort - Aiguatinta

Sylvia Godfrey (Siamgodh)

Depths of being

Art digital

Jordi Jaumot Baronet

Ordet – 1

Art digital


34306 HONGRIA

34310 BRASIL

34314 ESPANYA

34318 JAPÓ

Pál Csaba

Crater – 01

Art digital

Adriano Castro

Wave – II

Art digital

José Manuel Chamorro

Rostros sin rostro

Punta seca - Additives

Kyoshiro Takahashi

Leaf

Aiguafort

34307 JAPÓ

34311 JAPÓ

34315 ESTATS UNITS

34319 MÈXIC

Megumi Kato

Line - piece of memory – XII

Aiguafort

May Utsui

Behold, now is the day of salvation

Linòleum

Sadie DeVore

Curved, angled

Col·lagrafia - Calcografia

Aída Alejandra Altamirano

Unstoppable

Punta seca

34308 FRANÇA

34312 FRANÇA

34316 PORTUGAL

34320 TAILÀNDIA

Micheline Doucet Carriere

Calme

Aiguafort - Tècnica mixta

Patricia Niemira

Paysage Languedoc

Col·lagrafia - Chine collée

Isabel Saraiva

Juncos

Linòleum

Chaiyong Boophaklin

Bangkok in Thailand – 7

Art digital

34309 ESPANYA

34313 ÍNDIA

34317 JAPÓ

34321 JAPÓ

Daniel Rojas Noack

Gravedad

Calcografia

Deepali Dabholkar

Drawing with dots

Aiguafort

Akiko Okajima

Dancing

Aiguafort

Yukio Ito

Above the earth, below the sky – 1

Xilografia


34322 ESTATS UNITS

34326 ARGENTINA

34330 ESPANYA

34334 REGNE UNIT

Andrew DeCaen

1/2 square meal – left

Litografia

Aída Kitty Ferraris

Arrebol

Tècnica mixta (mon.)

Lázaro Ferré

Vinyas – 2

Col·lagrafia

Anna Alcock

Sleeping Beauty

Xilografia a contrafibra -

Chine collée

34323 ESPANYA

34327 ESTATS UNITS

34331 MÈXIC

34335 RÚSSIA

Denize de Araújo

Parque – III

Aiguafort

Jana Zimmer

Khmer dancer

Monotip - Chine collée

Laura Aída Reyes Flores (Reflo)

Reloj sin cuerda

Punta seca

Lena Kharitonova

The rousing – II

Art digital

34324 ALEMANYA

34328 PORTUGAL

34332 JAPÓ

34336 KOSOVO

Hilke E. Helmich

Unterwegs am Strand, 04,

Brandbung

Aiguafort

Ana Galvão

Anoitecia – I

Burí - Aiguatinta

Akira Suzuki

Zuzu – I

Manera negra

Nexhmije Çerkezi

I’m participant, but not present.

Problem with visa!

Aiguafort - Aiguatinta - Digital

34325 ESTATS UNITS

34329 MONGÒLIA

34333 ESPANYA

34337 ESPANYA

Hertha O. Horwitz

Seed rod

Gofratge

Dugeree Boldgarav

Spain

Tècnica mixta

Mercè Minguillon

Gall

Punta seca (mon.)

Anna Revuelto Fernandez

Il giardino della Bovisa

Aiguafort - Vernís tou


34338 JAPÓ

34342 JAPÓ

34346 ESTATS UNITS

34350 JAPÓ

Chieko Sato

Connection – A

Litografia

Chikahide Saeki

Woods (3)

Manera negra - Punta seca

Kristine DeNinno

San Miguel

Linòleum

Yoko Tanaka

Berry

Xilografia

34339 SUÏSSA

34343 JAPÓ

34347 ESTÒNIA

34351 MÈXIC

Heidi Meier-Freuler

- no -

Punta seca

Atsushi Matsuoka

Fragment of Paleozoic

Xilografia a contrafibra

Kelli Valk

Joy

Tècnica mixta

José Ángel Dehesa Nieves

(San Ángel)

Iustitia

Linòleum

34340 ESTATS UNITS

34344 ESPANYA

34348 JAPÓ

34352 JAPÓ

Dan McCormack

Vera J 11-15-13 – 12AB

Art digital (pinhole camera)

Fina Milà Mallofré

Ventada

Monotip

Hirohide Yamada

Relation – 1

Aiguafort - Aiguatinta -

Carborúndum

Hiroya Yasukochi

Figure heaven and earth to chaos – I

Aiguafort

34341 ISRAEL

34345 ESPANYA

34349 ESPANYA

34353 BRASIL

Ahuva Doron

Vent du matin

Punta seca - Aiguatinta

Manuel Fernando Mancera

Oblectare dei

Art digital

Inocente Soto Calzado

Trabajos y días

Aiguafort

Barbara Kuebel

Face of the road

Xilografia


34354 ESPANYA

34358 ESPANYA

34362 POLÒNIA

34366 JAPÓ

Amadeo Bergés (Segreba)

El canario lo sabe

Tècnica mixta

Laía Argüelles Folch

Last day

Aiguafort

Helena Sawicka

Oczekiwanie

Aiguafort

Sachi Nishimura

Summer

Xilografia

34355 ESTATS UNITS

34359 JAPÓ

34363 JAPÓ

34367 CANADÀ

Amaryllis Siniossoglou

Nº 780

Fotogravat

Kazuhiro Tano

Landscape

Serigrafia

Masato Iwai

Golden ratio (CN Tower)

Xilografia

Myrna Brooks Bercovitch

Tribute to G.R. – Red cat #1

Monotip

34356 JAPÓ

34360 ÀUSTRIA

34364 JAPÓ

34368 ESPANYA

Toshiki Shima

Las estrellas tenues

Manera negra - Punta seca

Elisabeth Weratschnig-Hörwarter

Schwanensee, Tänzerin

Giclée

Mieko Kumano

The genius

Art digital

Fco. Javier Reyes Hidalgo

Bruno y las hormigas

Punta seca en poliestirè

34357 ESTATS UNITS

34361 ESPANYA

34365 ESTATS UNITS

34369 UCRAÏNA

Idaherma Williams

Orchids

Xilografia

Trinitat Sotos Bayarri

Solitude

Litopolièster – Collage

Mary Brodersen

China – II

Tècnica mixta

Irina Rud-Volga

Malanka, Krasna –

The grandad’s mask

Linòleum


34370 ESPANYA

34374 ESPANYA

34378 IRLANDA

34382 MÈXIC

Encarna Ferrer Castillejo

Sabana africana

Fotogravat

Fumiko Nakajima

Transparent – 1

Aiguafort - Aiguatinta

Bernadette Madden

Gorse

Serigrafia

Gerardo Ruiz Maldonado

Fuente

Aiguafort

34371 POLÒNIA

34375 DINAMARCA

34379 ESTATS UNITS

34383 ESPANYA

Anna Bak

004

Art digital

Knud Larn

And

Calcografia

Elizabeth Slaught

Figura – VII

Aiguafort - Aiguatinta

Tónia Pérez

Melodía en papel

Monotip - Gofratge

34372 JAPÓ

34376 UCRAÏNA

34380 RÚSSIA

34384 ESTATS UNITS

Yoshiko Kiso

Home – III

Xilografia a contrafibra

Nadya Onyschenko

Mamaj, I love Ukraine

Linòleum

George Butorin

Heart

Linòleum

Monica Jacobs

Corner

Tècnica mixta

34373 ESPANYA

34377 MÈXIC

34381 JAPÓ

34385 ESPANYA

Leonardo Rial

S/T

Tècnica mixta - Gofratge

Liliana Rizo Dewet

Gramínea

Linòleum

Kazuyuki Terada

The stone of the yard – 3

Aiguafort

Ramon Canal

Peix separat

Aiguafort - Aiguatinta


34386 JAPÓ

34390 ESPANYA

34394 ESTATS UNITS

34398 JAPÓ

Keiko Miyazaki

Habanera – I (Carmen)

Xilografia

Manuela González Gómez

Noche – 4

Fotolitografia - Punta seca

Iwona Rypeść-Kostović

Countess Sophie Chotek von

Chotkow und Wognin 1868

Art digital

Mayumi Someya

A flower bed

Aiguafort - Aiguatinta

34387 ESTATS UNITS

34391 ESPANYA

34395 UCRAÏNA

34399 DINAMARCA

Ethan A. Rice

Hopi woman gleaning

Aiguafort

Mary Carmen Ezcurra

Aire

(de la sèrie “Los cuatro elementos”)

Art digital

Ludmila Kotsurba

Arts

Linòleum

Berta Moltke

Flower

Aiguafort

34388 IRLANDA

34392 JAPÓ

34396 ESPANYA

34400 ESPANYA

Stephen Lawlor

Salisbury

Aiguafort

Akiko Hasegawa

Círclo – III

Col·lagrafia - Aiguatinta - Punta seca

Fran Bull

Mutation – 2

Col·lagrafia

Montse Gonzalo Tomé

S/T

Monotip

34389 ALEMANYA

34393 ESPANYA

34397 SUÏSSA

34401 ESTATS UNITS

Roland Schaller

Sitting

Aiguafort

Carme Granell Fort

Hair

Aiguafort - Aiguatinta

Caroline Brühlmann

Monotype Nr. 1

(de la sèrie “Bewegte Linien”)

Calcografia (mon.)

Carol Hayman

Sandhill cranes

Fotogravat


34402 MÈXIC

34406 CANADÀ

34410 JAPÓ

34414 ESPANYA

Juan C. Bermúdez Rodríguez

Hurler syndrome – II

Tècnica mixta

Paul Gilles Vaillancourt

Le rêve du poète

Linòleum

Isao Kobayashi

Landscape #23

Art digital

M. Teresa Soler Alsina

Inici

Additives

34403 CROÀCIA

34407 JAPÓ

34411 JAPÓ

34415 JAPÓ

Karina Sladović

Two seahorses

Aiguafort - Punta seca

Yoko Hayashi

Soar high

Aiguafort - Vernís tou - Sucre

Yoshizumi Akashi

Tamiko

Xilografia

Nao Masuda

The view of forest seen from between

the lying trees

Aiguafort

34404 JAPÓ

34408 ESPANYA

34412 NORUEGA

34416 ISRAEL

Saori Mishima

Blue

Aiguafort

Mercedes Balaguer Mitjans

S/T

Linòleum

Anne Randi Herland

Living leaf

Aiguafort

Malka Mosberg

Way to light

Aiguatinta - Sucre

34405 JAPÓ

34409 JAPÓ

34413 REGNE UNIT

34417 MÈXIC

Yoshiko Tachibana

Uneasy – II

Tècnica mixta

Tomiko Matsuno

Yellow hill

Aiguafort

Stuart Cannell

Goya

Serigrafia

Léon

Sapiens homo cogitat

Punta seca


34418 COREA DEL SUD

34422 NORUEGA

34426 ESPANYA

34430 ESTATS UNITS

Yoon Hong

Episode

Xilografia a contrafibra

Terje Halvorsen

Departed

Xilografia

Laura Herraiz Bianchi

Rajola del Duomo de Milà – II

Linòleum - Fondino

Roman Duszek

K1940 – II

Tècnica mixta - Impr. digital

34419 ESPANYA

34423 BRASIL

34427 UCRAÏNA

34431 ÀUSTRIA

Rosa Figueras Casanovas

El Pirineu – II

Aiguafort - Aiguatinta

Cristina Bottallo

Árbore verde

Serigrafia - Collage

Kateryna Ocheredko

Incipience

Aiguafort

Sabine Potuschak

Monkey and banana

Serigrafia

34420 ESPANYA

34424 ESPANYA

34428 TURQUIA

34432 JAPÓ

Peter Kadrmas

Anton

Tècnica Hayter

Kima Guitart

Plecs – 2

Art digital

Ekin Yagman

S/T

Punta seca

Kumiko Nakajima

Think of...

Aiguafort

34421 ESTATS UNITS

34425 NORUEGA

34429 DINAMARCA

34433 ALEMANYA

Lisa Graham

Magnetism #31

Art digital

Line Marsdal

# Happymonkeyface

Serigrafia

Jette Asdis Ewerlöf

Floor tiles Alhambra – IV

Fotogravat (2 plx.)

Ilse Plapp

Entwicklung

Aiguafort


34434 ESPANYA

34438 KOSOVO

34442 JAPÓ

34448 ESPANYA

Gloria Izquierdo Blasco

2 círculos mecidos

Aiguafort - Aiguatinta (il·luminat)

Agim Salihu

The wall

Aiguatinta - Punta seca

Yuichi Sato

Seeing present to truth

Manera negra

Carlota Tomás

Espacios imaginarios – II

Aiguatinta

34435 KOSOVO

34439 ESPANYA

34444 IRLANDA

34449 NORUEGA

Shyqri Nimani

Extraterrestrials – IV

Art digital

Susana B. Rodríguez

S/T

Monotip

Joe Ryan

Brendan Behan

Linòleum

Greta B. Borge

Live – IV

Art digital

34436 REGNE UNIT

34440 ESPANYA

34445 ESTÒNIA

34450 ÀUSTRIA

Jose Suarez Varela

Maternidad

Linòleum

Elvira Fernández

Nocturn

Linòleum - Chine collée

Feliks Sarv

Flight

Calcografia

Inge Stornig

Fire

Monotip

34437 ESPANYA

34441 ESTATS UNITS

34446 ESPANYA

34451 ESPANYA

Yolanda Esteve

Leveroni – I

Aiguafort - Aiguatinta

Waikit J. Ng

Shifra 2961

Giclée

Soledad Morenés

- I -

Aiguatinta - Estampació directa

Cristina Peris Grau

Ninfa

Linòleum


34452 ESPANYA

34456 ISRAEL

34461 ESTATS UNITS

34465 JAPÓ

Montserrat Ansótegui

Cronología

Tècnica mixta

Sarah Segal

Women

Linòleum

Iwona Duszek

Breaking news

Art digital

Hisako Yamaguchi

Yawn

Punta seca

34453 SUÏSSA

34457 DINAMARCA

34462 CANADÀ

34466 ESPANYA

Fabio Cunsolo

Necesidad – 5B I

Aiguafort

Henrik Brondsted

Sisters

Calcografia

Mary Romanuck

Plum-tuckered pup

Linòleum - Chine collée

Mónica Covaleda

Árbol

Aiguafort al sucre - Col·lagrafia

34454 JAPÓ

34459 ESPANYA

34463 JAPÓ

34467 ESPANYA

Hiromi Shibuya

Waltz

Aiguafort

Cisco Vila

Caiguda del baluard de Sta. Clara

Litografia (2 plx.)

Naoko Okada

If...

Aiguafort

Adoración Franco

Margaritas

Vernís tou (mon.)

34455 JAPÓ

34460 ESPANYA

34464 ESPANYA

34468 JAPÓ

Aki Nakayama

..◦!!

Relleu en paper

Lluis Cercós

Tardor

Linòleum

Miquel Wert

Aprenentatge

Aiguafort - Aiguatinta

Keiko Matsuki

Triangle – I

Relleu en paper - Chine collée


34469 JAPÓ

34473 ESPANYA

34477 ESPANYA

34481 SÈRBIA

Tomoko Suzuki

Life – II

Gravat en paper

Miguel Barbosa Mateo

Composición – 1

Aiguafort - Punta seca (il·luminat)

Elena Casadevall

Buscant el camí

Monotip

Snežana B. Stefanović

The battlefield of resignation

Art digital

34470 ESTATS UNITS

34474 ESTATS UNITS

34478 SUÏSSA

34482 FRANÇA

Debra Radke

Blue horizon

Punta seca sobre monotip

Sherri Blasé

Mére

Calcografia - Relleu

Marianne Badertscher

S/T

Punta seca

Yves Marchaux

Attitude

Xilografia

34471 ESPANYA

34475 ESPANYA

34479 ESPANYA

34483 ESPANYA

Eva Cardona Guitart

Despertar

Linòleum

Carme Boix Villalbos

Papallona

Xilografia

Esther Polo Cubero

La cadira

Aiguatinta

Pepa Fernández Salas

S/T

Aiguatinta - Aiguafort

34472 SÈRBIA

34476 BÈLGICA

34480 JAPÓ

34484 ISLÀNDIA

Ivana Flegar

Three gondolas

Punta seca

Elvira Cerda

Reflet d’un rêve

Fotogravat sobre fusta

Yoko Suzuki

Violin sonata – II

Gravat en paper

Ríkharður Valtingojer

Contrary

Manera negra


34485 JAPÓ

34489 JAPÓ

34493 ESPANYA

34497 BRASIL

Rei Harada

Spring of the universe – I

Gravat en paper

Takae Suzuki

Jellyfish – I

Col·lagrafia

Susana Ortega

Paisaje castellano (en otoño)

Linòleum

Dórian Ribas Marinho

Rupestre – XX

Art digital

34486 ESPANYA

34490 ESTATS UNITS

34494 JAPÓ

34498 REGNE UNIT

Korina Kaisershot

Ostra – III

Aiguafort - Aiguatinta

Maha Saedaway

Chunky found seashore shell study

Tècnica mixta

Muneki Adachi

Ties

Manera negra

Jacqueline Moon

Coronation plantation,

Richmond Park

Aiguafort

34487 ESPANYA

34491 ESPANYA

34495 ESPANYA

34499 BÈLGICA

Carmen Bermejo

Dulces placeres – I

Punta seca - Gofratge

Juana Céspedes

Esperando el cambio climático

Tècnica mixta (mon.)

Laura Ferreres Prada

Roda 2

Linòleum

Jean-Claude Lalot

Tombouctou – II

Serigrafia

34488 BULGÀRIA

34492 JAPÓ

34496 JAPÓ

34500 TXÈQUIA

Daniela Maximova

“I”

Litografia

Sachiko Nishimatu

Creation – I

Gravat en paper

Michisuke Aoki

Life – 14-1

Art digital

Lenka Kučerová

Bull – II

Linòleum


34501 ESPANYA

34505 URUGUAI

34509 MÈXIC

34513 MÈXIC

Chus Sánchez Sánchez

Recordando Florencia

Aiguafort (il·luminat)

Raul Cattelani

Amerindia – II

Xilografia

Sara Hernández-Pons

S/T

Monotip

Chapis Fregoso

Equilibrio

Aiguafort - Punta seca

34502 ESPANYA

34506 BRASIL

34510 RÚSSIA

34514 ESPANYA

Antonio José Barrientos Ruiz

Paisaje leñoso – XXXVII

Punta seca

Carla Meneghetti

Vida – IV

Linòleum

Sergey Pischik

Peter and Paul church

Linòleum

Joan Molins Tura

Visions

Aiguatinta

34503 ESPANYA

34507 ESPANYA

34511 ESTATS UNITS

34515 POLÒNIA

Chantal Ferracci

Evolution florale

Punta seca - Collage (mon.)

Norman Narotzky

The necklace

Art digital

Eileen Tavolacci

Through the trees, I can see heaven

Xilografia

Elżbieta Banecka

From Ryoanji – 2

Xilografia - Tècnica mixta

34504 BULGÀRIA

34508 ALEMANYA

34512 ESPANYA

34516 RÚSSIA

Veselin Damyanov - Ves

Episodes – III

Linòleum

Ursula Hülsewig

Beziehungen

Aiguafort - Aiguatinta

M. Ángeles Suñer Lefort

S/T

Monogravat

Anna Ysova

Cat salmon

Linòleum


34517 ESPANYA

34521 MÈXIC

34525 POLÒNIA

34530 ESPANYA

Santi Giró Gili

Petons nit

Art digital

Guadalupe Morazúa

Estrella fugaz

Monotip

Karolina Treska

***

Manera negra

Mercedes del Cura Álvarez

Movimiento

Fotogravat - Collage

34518 ESPANYA

34522 ESPANYA

34526 RÚSSIA

34531 MÈXIC

Cristina Mayo

Atuendos

Aiguafort - Chine collée

Angustias Crespo

Gordiano

Aiguafort - Aiguatinta

Polina Khlopovskikh

Little life

Linòleum

Ana Rosa Navarro

Manto sutil

Calcografia

34519 ALEMANYA

34523 MÈXIC

34527 JAPÓ

34532 ALEMANYA

Victoria Westmacott-Wrede

Sidewalk

Aiguafort (4 plx.)

Emilio Carrasco

S/T

Linòleum

Nobuko Ueda

Home - Window

Fotogravat - Aiguatinta

Michael Dangel

Walker

Aiguafort - Digital

34520 POLÒNIA

34524 ALEMANYA

34529 MÈXIC

34533 ESPANYA

Małgorzata Chwiałkowska

Koncert jazz

Litografia

Slovena Mitrovski

A crog poem

Tècnica mixta

Laura Villanueva

Tatoo

Aiguafort - Aiguatinta

Anna-Mercè Puig Alabern

Mirant el temps

Calcografia en PVC escumat


34534 LETÒNIA

34538 FINLÀNDIA

34542 ESPANYA

34546 ESPANYA

Inguna Gremzde

Sale of nature – 3

Xilografia - Tècnica mixta (mon.)

Heidi Lehtola

The green leaves

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

Uli Pick

Essentia, no callar – 4

Tècnica mixta

Iñaki Elosua Urkiri

Hemezortzi

Collage - Gofratge

34535 ESPANYA

34539 CROÀCIA

34543 JAPÓ

34547 MÈXIC

Elvira Rojas

Planto llavors al meu balcó que,

de vegades, surten – 2

Xilografia

Dino Surać

Cello

Tècnica mixta

Maki Mimura

Shadow

Aiguatinta

Paula Susana Hernández Vargas

Pide un deseo – I

Aiguafort - Aiguatinta

34536 REGNE UNIT

34540 ESPANYA

34544 ESPANYA

34548 RÚSSIA

Liss Dublin

Cri

Xilografia - Tècnica mixta

Kolldoh

S/T

Monotip

Matilde Gómez Osuna

√ 1a

Aiguafort al vernís tou

Svetlana Nesterenko

The lizard

Aiguafort

34537 ESPANYA

34541 BRASIL

34545 JAPÓ

34549 MÈXIC

Ernest Riera Julià

Joc de nens

Tècnica mixta (calcografia)

Sergio Peralti

Cavaleiro – II

Linòleum

Izumo Takeko

Oh!

Art digital

Angélica Díaz Rafols

Nostalgia

Aiguatinta


34550 ROMANIA

34554 IRLANDA

34558 JAPÓ

34562 ALEMANYA

Sorin Petru Pănăzan

Distressing

Linòleum

Margaret Becker

White hen

Punta seca (il·luminat)

Mayumi Koide

Pardon me

Aiguafort

Amador Vallina

S/T

Monotip

34551 ESPANYA

34555 UCRAÏNA

34559 ESTATS UNITS

34563 ESPANYA

Gloria Albors Tronchoni

Volar

Tècnica mixta

Volodymyr Chornobay

The inverted pyramid

Serigrafia

Anselmo Febles

Paisaje silencioso

Tècnica mixta

Omer Zaballa Larumbe

El desconocido – III

Aiguafort sobre planxes

intervingudes

34552 CROÀCIA

34556 RÚSSIA

34560 REGNE UNIT

34564 ESPANYA

Mateja Rusak

Lines – 3

Aiguafort

Polina Shvetsova

Double home

Linòleum

Carolyn Barlow

Flamingos – 1

Xilografia

Paula Simone Menchen

Fishing boat

Aiguafort - Relleu (mon.)

34553 ESPANYA

34557 ESPANYA

34561 BRASIL

34565 RÚSSIA

Carme Tarrés Pomareda

Xarxa

Punta seca - Collage

Imma Barba

Dona

Aiguafort - Grafit

Satie Fucatu

Colar de pérolas

Linòleum

Alexey Ponomarenko

Pond – 3

Fotogravat


34566 FRANÇA

34570 ÀUSTRIA

34574 ESPANYA

34578 ESLOVÈNIA

Dany Pottier

Feuille – 2

Col·lagrafia

Larissa Mayer-Hausner

Pinguine love

Serigrafia

Gina Vidosa

Caminant

Additives sobre cartró

Rowena Božič

S/T

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

34567 ESPANYA

34571 ESPANYA

34575 MÈXIC

34579 ESPANYA

Montserrat Brullet i Tenas

Oliveres

Sucre - Collage

Sergi Rabassa

City

Monotip

Claudette Farah Chalita

Infinitamente

Linòleum

Francisco Campos Lozano

Enmascarada

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

34568 JAPÓ

34572 REGNE UNIT

34576 RÚSSIA

34580 FRANÇA

Remi Furubayashi

Mosaic moon – 1

Aiguafort - Aiguatinta

Elizabeth Stuart Smith

Poppy pods – 2

Aiguafort

Olga Khatmulina

Sunflowers

Linòleum

Martine Trouïs

Blessure d’écriture

Calcografia - Monotip

34569 ESPANYA

34573 JORDÀNIA

34577 ESPANYA

34581 ESPANYA

María José Carrasco

Horizontes – I

Tècnica mixta

Rateb Shaban

Horse of love

Aiguafort

Celia Montalvo

Pegaso – II

Aiguafort - Aiguatinta

Cuca Muro

Entre azules

Monotip


34582 ESPANYA

34586 ISRAEL

34590 JAPÓ

34594 PORTUGAL

Mónica García Sánchez

Los encuentros exactos

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

Viviénne Davicioni

S/T

Tècnica mixta

Brendan Sarsfield

Soñar

Litografia - Serigrafia - Digital

(mon.)

Nim

S/T

Gofratge

34583 XILE

34587 REGNE UNIT

34591 MÈXIC

34595 LUXEMBURG

Carolina Vargas

S/T

Fotogravat (4 plx.)

Lindsey Graham

Matriach

Linòleum

Sara Méndez Fabre

S/T

Monotip

Helga F. Brinkmann

Butterfly

Serigrafia

34584 JAPÓ

34588 ESPANYA

34592 MÈXIC

34596 BRASIL

Kazuko Mochimaru

Daisy

Xilografia

Iris Garcia Serra

De la muntanya al mar

Aiguafort (il·luminat)

Miriam Libhaber

Matices

Monotip

Bete Zacarias

Tigresa

Linòleum

34585 MÈXIC

34589 ESPANYA

34593 SUÈCIA

34597 POLÒNIA

Adriana Arakelian (Dina)

Lectura

Monotip

Gemma Arné i Bernadó

Balcó de la Pedrera

Linòleum

Kate Balderud

Gryning

Aiguafort - Aiguatinta

Anna Garczarek

Complicated

Art digital


34598 ESPANYA

34602 UCRAÏNA

34606 FINLÀNDIA

34610 FINLÀNDIA

M. José Uriarte Mutós

Geisha sumisa

Aiguafort - Aiguatinta

Vera Shashkova

Chernishevskogo Str, Kharkiv

Aiguafort

Iria Čiekča Schmidt

Wind

Xilografia

Anna-Maija Bergman

In the swamp

Aiguafort - Aiguatinta

34599 MÈXIC

34603 GRÈCIA

34607 CANADÀ

34611 RÚSSIA

Ileana Piszk Kalina

Paisaje onírico – 4

Monotip

Konstantina Georga

Composition – 2

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

(mon.)

Shawn Serfas

Gordon Blue

Art digital

Ulyana Iokotsuk

Litten

Linòleum

34600 ARGENTINA

34604 FRANÇA

34608 JAPÓ

34612 ROMANIA

Juana Sou

S/T

Tècnica mixta

Margaret Dibdin

Nobody likes wet wool

Aiguafort - Aiguatinta

Masako Nishimura

Clover - Dandelion

Aiguafort

Adriana Emilia Cănija Popa

Hause – II

Tècnica mixta

34601 ISRAEL

34605 FRANÇA

34609 ESPANYA

34613 DINAMARCA

Rakefet Natanson Marom

Riding

Xilografia

Claude Vallin

Vue sur la mer – Golfe du Morbihan

Aiguatinta

Celia López López

Oxímoro

Punta seca

Peter Aaboer

The wheel

Aiguafort


34614 ESPANYA

34618 ESPANYA

34622 CANADÀ

34626 ESPANYA

Maria Llapart

Mestra (de la sèrie “La dona

treballadora en l’edat mitjana”)

Aiguafort - Aiguatinta

Gloria Santacruz Tarjuelo

Intuiciones vegetales – II

Art digital i fil

Odile Loulou

Pixel ou dentelles

Xilografia

Araceli M. Aparicio

Invierno

Xilografia

34615 ESPANYA

34619 REGNE UNIT

34623 ESPANYA

34627 ESPANYA

Silvia Pascual Horas

Los mundos sutiles – I

Tècnica mixta

Chris Moon

Monster Luke

Aiguafort (il·luminat)

Francisco López Groh

Autorretrato

Aiguafort al sucre

Juan Pablo Chipe

Killing ice cream

Art digital

34616 REGNE UNIT

34620 CANADÀ

34624 ESPANYA

34628 RÚSSIA

Nigel Herring

Ancestral figures

Linòleum

Brigitte B. Gagnon

Rivière

Serigrafia

Marta Gómez

Detalle vegetal – I

Manera negra

Galina Yusupova

Spinner

Aiguafort

34617 BRASIL

34621 RÚSSIA

34625 POLÒNIA

34629 MÈXIC

Cláudia Bhurkna

A Virgem

Linòleum

Andrey Prokhorov

Autumn

Linòleum

Anna Trojanowska

Mikrografia 27

Litografia en pedra i polièster

Janette Husny

Festejando

Monotip


34630 ITÀLIA

34635 BRASIL

34639 CROÀCIA

34643 BRASIL

Luisa Tinazzi

Capricorn

Aiguafort - Aiguatinta

Paulo de Fariah

O operário morto – I

Serigrafia

Antonija Gudelj

Smiling fish

Tècnica mixta

Cristina Carvalheira

Peixes/Pássaro – III

Gofratge - Chine collée

34631 ESPANYA

34636 POLÒNIA

34640 POLÒNIA

34644 JAPÓ

Charo Hierro

Kimonos

Art digital

Alicja Snoch-Pawłowska

Materia mystica 10M

Tècnica mixta

Agnieszka Zawadzka

Kamharos

Linòleum

Kaori Suzuki

Shell 04

Aiguafort

34633 ALEMANYA

34637 ESPANYA

34641 RÚSSIA

34645 UCRAÏNA

Carsten Borck

To catch a thief – D

Vernís tou - Aiguafort - Relleu

Albert Granell Fort

Apple pi

Aiguafort - Aiguatinta

Pyotr Zhilitsky

Rain

Punta seca

Svitlana Lutsiv

Lemons

Monotip

34634 ALEMANYA

34638 ESPANYA

34642 ESPANYA

34646 POLÒNIA

Marta Kolodziejska

Shapes – 4

Aiguafort - Aiguatinta

Antoni Aguiló Saün

Rostre

Aiguatinta

Ana Cid

Crossearching

Aiguafort - Punta seca

Agnieszka Jankowska

Space of the city – IV

Art digital


34647 ESPANYA

34651 TXÈQUIA

34655 ROMANIA

34659 ESPANYA

Aina Canyelles

Un peix

Aiguafort a la poupée

Alena Jančová

Zirc

Linòleum

Nechita Mircea

Carbon 14

Punta seca

María Dolores González

Amorexia inversa

Aiguafort

34648 XINA

34652 ESPANYA

34656 URUGUAI

34660 ISRAEL

Wu Liang

Alone – III

Manera negra

Ana Pomar

Discontinuidad

Col·lagrafia

Carlos Granero

Meandro

Xilografia

Miriam Shalev

Conversation

Aiguatinta al sucre - Punta seca -

Aiguafort (il·luminat)

34649 ESPANYA

34653 SÈRBIA

34657 AUSTRÀLIA

34661 JAPÓ

Maria Antònia Campins

Aplegar-se

Gofratge

Risto Antunović

Etat – IV

Aiguatinta

Kay Watanabe

Box

Punta seca

Takako Oho

Time travel

Manera negra - Punta seca

34650 BRASIL

34654 SUÈCIA

34658 ESPANYA

34662 ESPANYA

Sofia Parente

Maternidade

Linòleum

Annikka K. Arvidsson

Night at the shore – I

Calcografia

Teresa Prió

Ángel de la guarda

Tècnica mixta

Maria Jesús Riezu

S/T

Fotogravat


34663 ISRAEL

34667 BRASIL

34671 ESTATS UNITS

34675 ESPANYA

Aída Stolar

Sugar lift bird

Aiguafort - Sucre

Maria Cláudia Nascimento

Criatividade – 3

Serigrafia

Peach Tao

Cambodia memory

Xilografia

Biel Noguera

El pont de Balmaseda

Xilografia a contrafibra

34664 MÈXIC

34668 FRANÇA

34672 FRANÇA

34676 CROÀCIA

Ana Zoebisch

Infinito

Monotip

Brigitte Caillaud

Tempête de nuages

Aiguafort

Marcelle Benhamou

Paysage des lambeaux – 4

Tècnica mixta

Ivana Gagić Kičinbači

Sign – I

Litografia - Xilografia

34665 RÚSSIA

34669 JAPÓ

34673 ESPANYA

34677 BÒSNIA i HERCEGOVINA

Rais Gaitov

Bridge – II

Linòleum

Yuki Kimura

Torinoki

Aiguafort

Carmen Vargas Alonso

S/T

Tècnica mixta

Ivana Ćavar

Arrival

Aiguafort - Aiguatinta

34666 FRANÇA

34670 POLÒNIA

34674 TAILÀNDIA

34678 JAPÓ

Cosmovision 31

CV31-01_02

Linòleum - Gofratge - Digital

Ewa Niestorowicz

S/T

Tècnica mixta - Impr. digital

Kana Veradacha

Under blue sky – I

Aiguafort - Transferència

Tomoko Sase

Kawaii

Aiguafort - Aiguatinta


34679 POLÒNIA

34683 SUÏSSA

34687 ESPANYA

34691 ÀUSTRIA

Maria Stefania Stelmaszczyk

Dreambook: The eye-opener

Linòleum - Xilografia

Hans Peter Neukomm

2 CV

Xilografia

Ros Vila Altimir

S/T

Planxa solar

Marie-Sophie Buxbaum |

bux et baum

Hommage to the square 2014

Serigrafia

34680 ESTATS UNITS

34684 JAPÓ

34688 NOVA ZELANDA

34692 FRANÇA

Jeane McGrail

Arctic vortex – Study III

Art digital

Yuki Tanimura

Process

Aiguafort - Punta seca

Kathy Boyle

Circles – 2

Calcografia - Relleu - Chine collée

Magali Accomasso

Regard

Tècnica mixta (mon.)

34681 ARGENTINA

34685 BRASIL

34689 TAIWAN

34693 CANADÀ

Luis Bourband

Sol negro

Serigrafia

Felipe de Carvalho Guimarães

Programação – 2

Serigrafia

Hwai Jin Chen

The shy sky

Xilografia - Chine collée

Roberta Pyx Sutherland

Distance – III

Punta seca - Chine collée -

Fotogravat

34682 POLÒNIA

34686 POLÒNIA

34690 COSTA RICA

34694 ESTATS UNITS

Grażyna Kulikowska - Antczak

Silent night – IV

Manera negra

Barbara Niścior

Mistic

Art digital

Evelyn Valenciano

Kachàbukuë

Col·lagrafia - Linòleum

Ralph Slatton

Shadow bats

Aiguafort


34695 POLÒNIA

34699 CANADÀ

34703 ESTATS UNITS

34707 ESTATS UNITS

Krystyna Szwajkowska

Structures of life – VI

Litografia

Sherri May

Spring

Relleu

Gloria Fischer

The explosion

Tècnica mixta

Michael Connors

Meteor over city

Litografia làser (il·luminat)

34696 BRASIL

34700 MÈXIC

34704 JAPÓ

34708 BRASIL

Milton Duarte

Rainha sombra

Serigrafia

Catalina Durán McKinster

Paisaje

Aiguafort - Punta seca (sobre llauna)

Masaaki Sugita

Archangel Michael

Burí

Camila Cidreira

Retratos íntimos – I

Aiguafort

34697 ITÀLIA

34701 SUÏSSA

34705 JAPÓ

34709 CANADÀ

Susanna Starc

Soffioni

Aiguafort

Sabine Huber

Föhrenast 2014

Art digital

Michiko Inukai

A flower – 1

Xilografia

Lee Lovsin

Window dressing

Serigrafia

34698 CANADÀ

34702 POLÒNIA

34706 POLÒNIA

34710 BRASIL

Katie Argyle

Constrained

Aiguatinta - Aiguafort - Sucre

Przemysław Bukowski

Snail – I

Aiguafort

Mieczysław Dąbrowski

Reminiscence – I

Tècnica mixta - Relleu

Joana Passos

O mágico

Aiguafort


34711 MÈXIC

34715 ITÀLIA

34719 ALEMANYA

34723 PORTUGAL

Juan Pablo Macías

Zapata con ojos

Linòleum

Carla Zara

Il moto e il sogno

Art digital

Mirela Anura

Iris

Punta seca

M. Fernanda Pissarro

Abre-te, Sésamo!

Manera negra - Punta seca -

Aiguafort

34712 BRASIL

34716 COLÒMBIA

34720 AUSTRÀLIA

34724 COLÒMBIA

Ana M. Xavier Guimarães

Desfazendo nós (Sèrie)

Serigrafia

Luis Gómez

Riots

Punta seca en acrílic

Katherine Marmaras

Orangey

Xilografia a contrafibra

Andrea Carolina Cujar Kidston

Zapatico roto cambiado por otro...

Calcografia

34713 JAPÓ

34717 ARGENTINA

34721 SUÏSSA

34725 CROÀCIA

Toshihiko Saegusa

Elegant time

Aiguafort - Aiguatinta

María Cristina Fasah

Cóndor pasa..!

Calcografia

Elisabeth Jobin-Sanglard

Debut de vie – IV

Art digital

Nada Zec-Ivanović

The bird story

Calcografia en plàstic - Xilografia

34714 ITÀLIA

34718 COLÒMBIA

34722 COLÒMBIA

34726 ESPANYA

Giovanna Navone

Liquidambar

Art digital

Sara Pachón

Dentro - fuera

Punta seca

Ari Arias

Pablo (Personajes inventados)

Punta seca

Marta Lloret i Joan

Cotó 100x100

Aiguafort


34727 POLÒNIA

34731 POLÒNIA

34735 CROÀCIA

34739 CANADÀ

Jagoda Kaszuba

Road

Art digital

Jan Markaczewski

Parrot

Art digital

Melinda Kostelac

Boat

Col·lagrafia

Randie Feil

Beetle

Manera negra

34728 ESPANYA

34732 CROÀCIA

34736 COLÒMBIA

34740 ESPANYA

Yolanda Balagué

S/T

Punta seca

Tihana Gržanić

S/T

Litografia - Gofratge

Alejandra Rendón Santa

S/T

Punta seca en acrílic

Cortés Diogène

La mosche de Cap Ras

Fotogravat i pa d’or

34729 COLÒMBIA

34733 COLÒMBIA

34737 COLÒMBIA

Cesar García - Coco

Diálogos

Calcografia

Luz Elena Villegas

Conexión

Aiguafort - Aiguatinta - Cera tova

Mateo Caycedo

S/T

Aiguatinta

34730 COLÒMBIA

34734 JAPÓ

34738 ALEMANYA

Luis Daniel Pedroza

S/T

Punta seca en acrílic

Hiroaki Sano

Vacillate slowly – IV

Xilografia

Claudia Kutžera

Erfindung

Xilografia - Collage


En negreta, els 10 finalistes; en gris, els 6 guanyadors.

ÍNDEX DE PARTICIPANTS

ALEMANYA

34257 Abel Dewitz

34562 Amador Vallina

34158 Berte Koehle

34067 Birgit Bock

34259 Bozena Szlachta

34633 Carsten Borck

34738 Claudia Kutžera

34096 Cornelia León-Villagrá

34020 Dietrich Gürtler

34324 Hilke E. Helmich

34433 Ilse Plapp

34246 Ina Seeberg

34084 Inge Lemmerz

34055 Ingrid Stotz

34023 Kurt Ries

34238 Margret Sander

34634 Marta Kolodziejska

34532 Michael Dangel

34719 Mirela Anura

34012 Monika Künzel

34389 Roland Schaller

34524 Slovena Mitrovski

34508 Ursula Hülsewig

34519 Victoria Westmacott-Wrede

ANDORRA

34243 Maite Luque Estalès

ARGENTINA

34326 Aída Kitty Ferraris

34121 Carla Grisel Beretta

34120 Carlos H. Coneh

34102 Cecilia Vaccarezza

34050 Elba María Torres de Torres

34181 Eva Toker Jawerbaum

34089 Floki Gauvry

34600 Juana Sou

34035 Lía Moguilevsky

34681 Luis Bourband

34717 María Cristina Fasah

34075 Marisú Olivera

34064 Noe Bono

AUSTRÀLIA

34007 Cleo Wilkinson

34143 Jan Palethorpe

34720 Katherine Marmaras

34098 Katy Woodroffe

34657 Kay Watanabe

34045 Keiko Murakami

34057 Peter Ward

34265 Stephen Spurrier

ÀUSTRIA

34360 Elisabeth Weratschnig-Hörwarter

34450 Inge Stornig

34570 Larissa Mayer-Hausner

34691 Marie-Sophie Buxbaum

34431 Sabine Potuschak

34226 Wernfried Poschusta

BÈLGICA

34476 Elvira Cerda

34037 Henri Dupont

34185 Henry Pouillon

34499 Jean-Claude Lalot

BÒSNIA i HERCEGOVINA

34677 Ivana Ćavar

BRASIL

34310 Adriano Castro

34712 Ana M. Xavier Guimarães

34353 Barbara Kuebel

34596 Bete Zacarias

34708 Camila Cidreira

34506 Carla Meneghetti

34617 Cláudia Bhurkna

34423 Cristina Bottallo

34643 Cristina Carvalheira

34108 Djenane

34497 Dórian Ribas Marinho

34685 Felipe de Carvalho Guimarães

34710 Joana Passos

34667 Maria Cláudia Nascimento

34696 Milton Duarte

34101 Monica Nunes Barbosa

34635 Paulo de Fariah

34561 Satie Fucatu

34541 Sergio Peralti

34650 Sofia Parente

BULGÀRIA

34488 Daniela Maximova

34270 Hristo Hristov

34026 Ivan Bachvarov

34172 Ivan Ninov

34091 Ivo Yanakiev

34082 Milen Alagenski

34182 Savina Mantovska

34632 Tanya Yordanova

34504 Veselin Damyanov - Ves

CANADÀ

34620 Brigitte B. Gagnon

34698 Katie Argyle

34010 Knicki Markolf

34709 Lee Lovsin

34462 Mary Romanuck

34367 Myrna Brooks Bercovitch

34622 Odile Loulou

34406 Paul Gilles Vaillancourt

34739 Randie Feil

34693 Roberta Pyx Sutherland

34119 Robin Smith Peck

34607 Shawn Serfas

34699 Sherri May

COLÒMBIA

34736 Alejandra Rendón Santa

34724 Andrea Carolina Cujar Kidston

34722 Ari Arias

34729 Cesar García - Coco

34730 Luis Daniel Pedroza

34716 Luis Gómez

34733 Luz Elena Villegas

34737 Mateo Caycedo

34074 Pilar Esteban Rodríguez

34718 Sara Pachón

COREA DEL SUD

34249 Kumnam Baik

34418 Yoon Hong

34081 Youn Mi Choi

COSTA RICA

34690 Evelyn Valenciano

34273 Luis Arias

CROÀCIA

34639 Antonija Gudelj

34539 Dino Surać

34676 Ivana Gagić Kičinbači

34403 Karina Sladović

34552 Mateja Rusak

34735 Melinda Kostelac

34725 Nada Zec-Ivanović

34732 Tihana Gržanić

DINAMARCA

34071 Annette O. Caspeller

34399 Berta Moltke

34199 Carsten Hansen

34014 Eva Nedergaard

34457 Henrik Brondsted

34429 Jette Asdis Ewerlöf

34375 Knud Larn

34613 Peter Aaboer

ESLOVÈNIA

34201 Matjaž Penko

34578 Rowena Božič

ESPANYA

34467 Adoración Franco

34647 Aina Canyelles

34637 Albert Granell Fort

34267 Alberto Vidarte

34036 Aleix Mataró Garriga

34006 AM Ketterer

34354 Amadeo Bergés (Segreba)

34642 Ana Cid

34652 Ana Pomar

34522 Angustias Crespo

34337 Anna Revuelto Fernandez

34533 Anna-Mercè Puig Alabern

34638 Antoni Aguiló Saün

34502 Antonio José Barrientos Ruiz

34015 Antonio Navarro

34626 Araceli M. Aparicio

34216 Arvon Wellen

34198 Assumpció Espada

34003 Bea Mahan

34290 Belén Alegre

34675 Biel Noguera

34170 Carlos Sacaridis Leal

34448 Carlota Tomás

34475 Carme Boix Villalbos

34393 Carme Granell Fort

34553 Carme Tarrés Pomareda

34487 Carmen Bermejo

34298 Carmen García Suárez

34203 Carmen García Velasco

34166 Carmen Parellada

34673 Carmen Vargas Alonso


34141 Cassandra Fernández

34237 Cecilia Morales

34609 Celia López López

34577 Celia Montalvo

34503 Chantal Ferracci

34631 Charo Hierro

34501 Chus Sánchez Sánchez

34459 Cisco Vila

34013 Clara Fort

34740 Cortés Diogène

34518 Cristina Mayo

34451 Cristina Peris Grau

34581 Cuca Muro

34043 Daniel Llin

34309 Daniel Rojas Noack

34167 David Sarasa Renedo

34323 Denize de Araújo

34261 Dolores Mayorga

34163 Dolors Lujan

34002 Eduard Huertos i Barot

34477 Elena Casadevall

34440 Elvira Fernández

34073 Elvira Rodríguez Roura

34535 Elvira Rojas

34148 Emilia Marín Poveda

34126 Empar Sesé Florensa

34370 Encarna Ferrer Castillejo

34152 Enric Bardera

34222 Enric Servera

34537 Ernest Riera Julià

34479 Esther Polo Cubero

34471 Eva Cardona Guitart

34127 Eva Fort

34256 Evelio Akerm

34368 Fco. Javier Reyes Hidalgo

34160 Fernanda Staude

34344 Fina Milà

34396 Fran Bull

34080 Francesca Poza Cruz

34210 Francisco Andrino Muñoz

34579 Francisco Campos Lozano

34623 Francisco López Groh

34374 Fumiko Nakajima

34282 Gabriel Sabanés

34589 Gemma Arné i Bernadó

34574 Gina Vidosa

34551 Gloria Albors Tronchoni

34434 Gloria Izquierdo Blasco

34618 Gloria Santacruz Tarjuelo

34528 Hortensia Pérez Cuenca

34557 Imma Barba

34349 Inocente Soto Calzado

34546 Iñaki Elosua Urkiri

34009 Irene Bofill Garcia

34588 Iris Garcia Serra

34292 Isabel Font

34514 Joan Molins Tura

34230 Joaquim Camp Herrero

34247 Jordi Aguilar

34297 Jordi Ayats Delgado

34305 Jordi Jaumot Baronet

34314 José Manuel Chamorro

34024 Josep Luque Mateu

34231 Josy Malagrida

34627 Juan Pablo Chipe

34491 Juana Céspedes

34072 Judith Garriga

34424 Kima Guitart

34540 Kolldoh

34486 Korina Kaisershot

34358 Laía Argüelles Folch

34495 Laura Ferreres Prada

34426 Laura Herraiz Bianchi

34330 Lázaro Ferré

34373 Leonardo Rial

34460 Lluis Cercós

34192 Lluïsa Jover

34022 Luis Miguel Baquero Fernández

34088 M. Ángeles Pérez Gijón

34512 M. Ángeles Suñer Lefort

34598 M. José Uriarte Mutós

34414 M. Teresa Soler Alsina

34212 Maite Escofet

34345 Manuel Fernando Mancera

34390 Manuela González Gómez

34077 Margarida March Farràs

34281 Maria

34649 Maria Antònia Campins

34659 María Dolores González

34662 Maria Jesús Riezu

34569 María José Carrasco

34614 Maria Llapart

34051 Maria Navarro Solves

34135 Mariona Sanahuja

34624 Marta Gómez

34726 Marta Lloret i Joan

34213 Marta Torres

34268 Martíllopis

34391 Mary Carmen Ezcurra

34544 Matilde Gómez Osuna

34333 Mercè Minguillon

34053 Mercè Montserrat i Bartra

34408 Mercedes Balaguer Mitjans

34530 Mercedes del Cura Álvarez

34473 Miguel Barbosa Mateo

34095 Miquel Pellicer Esteban

34464 Miquel Wert

34239 Mireia Fort

34466 Mónica Covaleda

34582 Mónica García Sánchez

34400 Montse Gonzalo Tomé

34103 Montse Marcet Soler

34452 Montserrat Ansótegui

34100 Montserrat Badia i Batlle

34567 Montserrat Brullet i Tenas

34184 Nobuko Kihira

34178 Nona López

34507 Norman Narotzky

34179 Núria Guinovart

34276 Om Barbarà Aguirre

34563 Omer Zaballa Larumbe

34227 Oriol Fort

34202 Pablo García-Dié

34109 Pascual Fort Llinàs

34564 Paula Simone Menchen

34483 Pepa Fernández Salas

34188 Pere Bellès

34063 Perry Oliver

34420 Peter Kadrmas

34385 Ramon Canal

34062 Ramon Llinés Camps

34033 Raymond Zorrilla

34687 Ros Vila Altimir

34419 Rosa Figueras Casanovas

34253 Rosa Maria Piqué Civit

34224 Rosa Mirambell

34217 Roser Capdevila

34196 Roser Cros Font

34139 Roser Sales Noguera

34047 Sacramento Herrandis Perales

34034 Santi Fort

34517 Santi Giró Gili

34571 Sergi Rabassa

34615 Silvia Pascual Horas

34446 Soledad Morenés

34439 Susana B. Rodríguez

34493 Susana Ortega

34658 Teresa Prió

34383 Tónia Pérez

34361 Trinitat Sotos Bayarri

34233 Tura Sanz Sanglas

34542 Uli Pick

34728 Yolanda Balagué

34437 Yolanda Esteve

ESTATS UNITS

34355 Amaryllis Siniossoglou

34322 Andrew DeCaen

34559 Anselmo Febles

34128 Art Werger

34250 B. J. Wood

34401 Carol Hayman

34340 Dan McCormack

34470 Debra Radke

34511 Eileen Tavolacci

34379 Elizabeth Slaught

34048 Erika Buschmann

34387 Ethan A. Rice

34703 Gloria Fischer

34076 Harvey Breverman

34325 Hertha O. Horwitz

34357 Idaherma Williams

34461 Iwona Duszek

34394 Iwona Rypeść-Kostović

34327 Jana Zimmer

34680 Jeane McGrail

34252 Kevin Cummins

34346 Kristine DeNinno

34421 Lisa Graham

34490 Maha Saedaway

34365 Mary Brodersen

34707 Michael Connors

34384 Monica Jacobs

34078 N. Christopher Rigney

34038 Pam Skinner

34671 Peach Tao

34694 Ralph Slatton

34430 Roman Duszek

34315 Sadie DeVore

34304 Scott Mooney

34474 Sherri Blasé

34441 Waikit J. Ng

ESTÒNIA

34445 Feliks Sarv

34347 Kelli Valk

34187 Reti Saks

FINLÀNDIA

34610 Anna-Maija Bergman

34295 Aune Hotari-Salminen

34193 Eeva Huotari

34538 Heidi Lehtola

34606 Iria Čiekča Schmidt

34018 Janne Laine

34114 Janne Nytorp

34288 Leena Kaplas


FRANÇA

34017 Armelle Magnier

34668 Brigitte Caillaud

34605 Claude Vallin

34666 Cosmovision 31

34566 Dany Pottier

34097 Emmanuel Luzarreta

34107 Florence Chapuis

34112 Jacquie Robson

34069 Jean Bonnet

34087 Jean-Jacques Lecoq

34105 Lolita Pugibet (Atilol)

34692 Magali Accomasso

34672 Marcelle Benhamou

34604 Margaret Dibdin

34031 Marie Verdier

34580 Martine Trouïs

34308 Micheline Doucet Carriere

34130 Olivier Boivinet

34312 Patricia Niemira

34482 Yves Marchaux

GRÈCIA

34005 Aria Komianou

34019 Iris Xilas Xanalatos

34603 Konstantina Georga

HONGRIA

34070 László Hegedűs

34306 Pál Csaba

ÍNDIA

34229 B. Kanakasabamani

34313 Deepali Dabholkar

IRLANDA

34447 Aidan Flanagan

34378 Bernadette Madden

34008 James McCreary

34444 Joe Ryan

34554 Margaret Becker

34388 Stephen Lawlor

ISLÀNDIA

34484 Ríkharður Valtingojer

ISRAEL

34341 Ahuva Doron

34663 Aída Stolar

34137 Alon Monica

34124 Hila Tchulsky

34189 Israela Angel

34205 Janna Shulrufer

34115 Joseph Chaaltiel

34285 Lea Livne

34416 Malka Mosberg

34113 Marina Andreev

34660 Miriam Shalev

34190 Myriam Cojocaru

34145 Ora Lahav-Chaaltiel

34090 Rachel Eshet

34271 Rachel Koren

34601 Rakefet Natanson Marom

34294 Sara Burshtein

34456 Sarah Segal

34183 Talia Galin-Galler

34162 Tamar Asass

34300 Tamara Sorkin

34151 Tami Shkedi

34586 Viviénne Davicioni

34280 Yael Saranga

34293 Yael Sonnino-Levy

ITÀLIA

34065 Aurelio Forte Laan

34052 Babiscia Fallini

34715 Carla Zara

34117 Fiorella Mori

34714 Giovanna Navone

34159 Graziella Conti Papuzza

34079 Irene Podgornik Badia

34221 Lucia Caprioglio

34214 Luciana Caravella

34630 Luisa Tinazzi

34058 Mariangela Mariani

34094 Paola Nasso Grienti

34150 Paola Tesei

34697 Susanna Starc

JAPÓ

34455 Aki Nakayama

34392 Akiko Hasegawa

34317 Akiko Okajima

34175 Akiko Suzuki

34332 Akira Suzuki

34200 Atsuko Tanabe

34133 Atsuko Tazaki

34254 Atsuko Yamaba

34343 Atsushi Matsuoka

34590 Brendan Sarsfield

34004 Bunshin Kajiyama

34169 Chiaki Ogawa

34338 Chieko Sato

34173 Chiemi Itoi

34342 Chikahide Saeki

34153 Daisuke Doi

34093 Emi Sato

34171 Etsuko Kitajima

34056 Gatoku “Masanori” Sugimoto

34278 Haruko Cho

34734 Hiroaki Sano

34348 Hirohide Yamada

34129 Hiroko Takata

34454 Hiromi Shibuya

34352 Hiroya Yasukochi

34465 Hisako Yamaguchi

34410 Isao Kobayashi

34545 Izumo Takeko

34156 Kanako Hamaguchi

34644 Kaori Suzuki

34359 Kazuhiro Tano

34011 Kazuhiro Yoshioka

34266 Kazuko Hibana

34302 Kazuko Kido

34584 Kazuko Mochimaru

34381 Kazuyuki Terada

34104 Keiko Kobayashi

34468 Keiko Matsuki

34386 Keiko Miyazaki

34032 Keiko Nakashima

34241 Keizo Fujimoto

34204 Kinichi Maki

34144 Kinji Iwabuchi

34283 Kumi Obata

34432 Kumiko Nakajima

34318 Kyoshiro Takahashi

34543 Maki Mimura

34704 Masaaki Sugita

34277 Masahiro Kasai

34608 Masako Nishimura

34363 Masato Iwai

34311 May Utsui

34558 Mayumi Koide

34398 Mayumi Someya

34307 Megumi Kato

34275 Megumi Tashima

34705 Michiko Inukai

34496 Michisuke Aoki

34228 Michiyo Hagiwara

34364 Mieko Kumano

34054 Mika Kuroki

34191 Mikiko Ashihara

34194 Miyuki Kondo

34223 Miyuki Toshima

34140 Motoaki Fujimoto

34494 Muneki Adachi

34180 Nakamura Chitose

34415 Nao Masuda

34463 Naoko Okada

34287 Naomi Hashimoto

34042 Naomi Kubo

34262 Nobuko Mukai

34527 Nobuko Ueda

34118 Noriaki Kondoh

34485 Rei Harada

34568 Remi Furubayashi

34248 Ryo Natsukari

34366 Sachi Nishimura

34492 Sachiko Nishimatu

34404 Saori Mishima

34106 Satoru Ojima

34197 Setsuko Otani

34289 Shigekazu Tanaka

34269 Shinichi Nunomura

34123 Sho Ashihara

34161 Suzuna Iwasa

34489 Takae Suzuki

34661 Takako Oho

34244 Takanari Akahane

34099 Takanori Iwase

34296 Takeshi Sayama

34409 Tomiko Matsuno

34116 Tomoko Akahane

34678 Tomoko Sase

34469 Tomoko Suzuki

34303 Tomoko Ueno

34258 Tomomi Kimura

34186 Toshihiko Hosoda

34299 Toshihiko Iwabuchi

34713 Toshihiko Saegusa

34356 Toshiki Shima

34215 Toshio Kotake

34131 Tsutomu Mizuta

34039 Tsuyoshi Kawashima

34263 Tsuyoshi Yatake

34443 Yasuko Tachi

34407 Yoko Hayashi

34480 Yoko Suzuki

34350 Yoko Tanaka

34155 Yoshie Harashima

34284 Yoshie Uchida

34291 Yoshiko Fujita

34372 Yoshiko Kiso

34405 Yoshiko Tachibana

34411 Yoshizumi Akashi

34442 Yuichi Sato

34669 Yuki Kimura

34684 Yuki Tanimura

34041 Yukiko H. Ikeda

34232 Yukiko Kishi


34321 Yukio Ito

34149 Yuna Ikegami

34165 Yuuki Maki

JORDÀNIA

34573 Rateb Shaban

KOSOVO

34438 Agim Salihu

34336 Nexhmije Çerkezi

34435 Shyqri Nimani

LETÒNIA

34534 Inguna Gremzde

34176 Lolita Vorkale

LUXEMBURG

34595 Helga F. Brinkmann

34219 Jean Leyder

34206 Serge Koch

MÈXIC

34585 Adriana Arakelian (Dina)

34240 Adriana Castrejón Violante

34319 Aída Alejandra Altamirano

34531 Ana Rosa Navarro

34664 Ana Zoebisch

34549 Angélica Díaz Rafols

34700 Catalina Durán McKinster

34513 Chapis Fregoso

34049 Christa Klinckwort

34225 Christine Aebi-Ochsner

34575 Claudette Farah Chalita

34523 Emilio Carrasco

34255 Emilio R. Montantes

34236 Filomena Grácio

34382 Gerardo Ruiz Maldonado

34521 Guadalupe Morazúa

34599 Ileana Piszk Kalina

34235 Iola Benton

34629 Janette Husny

34351 José Ángel Dehesa (San Ángel)

34402 Juan C. Bermúdez Rodríguez

34711 Juan Pablo Macías

34331 Laura Aída Reyes Flores (Reflo)

34529 Laura Villanueva

34417 Léon

34377 Liliana Rizo Dewet

34592 Miriam Libhaber

34547 Paula Susana Hernández Vargas

34509 Sara Hernández-Pons

34591 Sara Méndez Fabre

MONGÒLIA

34329 Dugeree Boldgarav

NORUEGA

34412 Anne Randi Herland

34449 Greta B. Borge

34138 Ida-Marie Hellenes

34068 Lena Akopian

34425 Line Marsdal

34260 Restiel Marqvardsen

34422 Terje Halvorsen

34028 Tove Krogh

NOVA ZELANDA

34027 Barbara Graham

34025 Geoff Tune

34688 Kathy Boyle

34060 Ljubica Radonich (Ribana)

34208 Prue Mac Dougall

34458 Rosemary Mortimer

34029 Sue Cooke

PAÏSOS BAIXOS

34242 Ellen Geerts

34209 Jops Jacobs

34016 Jozina Marina

34021 Rinus Groenendaal

34040 Stefanie Ottens

POLÒNIA

34646 Agnieszka Jankowska

34640 Agnieszka Zawadzka

34636 Alicja Snoch-Pawłowska

34371 Anna Bak

34597 Anna Garczarek

34625 Anna Trojanowska

34686 Barbara Niścior

34515 Elżbieta Banecka

34245 Ewa Czober

34670 Ewa Niestorowicz

34682 Grażyna Kulikowska - Antczak

34362 Helena Sawicka

34727 Jagoda Kaszuba

34731 Jan Markaczewski

34525 Karolina Treska

34695 Krystyna Szwajkowska

34520 Małgorzata Chwiałkowska

34679 Maria Stefania Stelmaszczyk

34706 Mieczysław Dąbrowski

34702 Przemysław Bukowski

34195 Tamara Sass

34046 Teresa Król

PORTUGAL

34328 Ana Galvão

34316 Isabel Saraiva

34723 M. Fernanda Pissarro

34142 Mary St. George

34594 Nim

REGNE UNIT

34334 Anna Alcock

34147 Caroline Coode

34560 Carolyn Barlow

34619 Chris Moon

34218 Dina Goodall

34572 Elizabeth Stuart Smith

34030 Gill Speirs

34110 Heinz Michael Kalkbrenner

34498 Jacqueline Moon

34132 Janet Mays

34436 Jose Suarez Varela

34086 Kay Robinson

34587 Lindsey Graham

34536 Liss Dublin

34234 Majella Clancy

34616 Nigel Herring

34157 Nina Edling

34220 Pauline Clancy

34092 Sally Scott

34207 Steve Elliott

34413 Stuart Cannell

34125 Zuzanna Konopka

ROMANIA

34612 Adriana Emilia Cănija Popa

34085 Alexandru Jakabházi

34286 Maria-Mădălina Motorca

34655 Nechita Mircea

34272 Ovidiu Petca

34550 Sorin Petru Pănăzan

RÚSSIA

34565 Alexey Ponomarenko

34621 Andrey Prokhorov

34516 Anna Ysova

34628 Galina Yusupova

34380 George Butorin

34335 Lena Kharitonova

34279 Magomed Daudov

34576 Olga Khatmulina

34526 Polina Khlopovskikh

34556 Polina Shvetsova

34641 Pyotr Zhilitsky

34665 Rais Gaitov

34510 Sergey Pischik

34164 Stanislav Azarov

34548 Svetlana Nesterenko

34059 Svetlana Vedernikova

34611 Ulyana Iokotsuk

SAN MARINO

34274 Michela Sperindio

SÈRBIA

34472 Ivana Flegar

34653 Risto Antunović

34481 Snežana B. Stefanović

SUÈCIA

34654 Annikka K. Arvidsson

34264 Dan Lekberg

34593 Kate Balderud

34044 Kathie Pettersson

34061 Klara Nagy

SUÏSSA

34083 Agnes Indermaur

34111 Arlette Vincent

34134 Barbara Keeris

34397 Caroline Brühlmann

34721 Elisabeth Jobin-Sanglard

34136 Eva Gallizzi

34453 Fabio Cunsolo

34683 Hans Peter Neukomm

34339 Heidi Meier-Freuler

34177 Helga Halbritter

34251 Jean-Jacques Béguin

34211 Katharina Proch

34066 Lucien Martini

34478 Marianne Badertscher

34154 Marianne Theis

34001 Raphael Rezzonico

34701 Sabine Huber

TAILÀNDIA

34320 Chaiyong Boophaklin

34674 Kana Veradacha

TAIWAN

34689 Hwai Jin Chen

TURQUIA

34428 Ekin Yagman

TXÈQUIA

34651 Alena Jančová


34168 Dobroslava Broďáková-Urbanová

34500 Lenka Kučerová

34174 Michal Novák

UCRAÏNA

34369 Irina Rud-Volga

34427 Kateryna Ocheredko

34395 Ludmila Kotsurba

34376 Nadya Onyschenko

34645 Svitlana Lutsiv

34122 Tetiana Ocheredko

34602 Vera Shashkova

34555 Volodymyr Chornobay

URUGUAI

34656 Carlos Granero

34146 Isabel Easton

34505 Raul Cattelani

VENEÇUELA

34301 Sylvia Godfrey (Siamgodh)

XILE

34583 Carolina Vargas

XINA

34648 Wu Liang


MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS

– NOTES PER A LA HISTÒRIA –

1981 - Participació: 192 artistes de 33 països. Membres del Jurat:

Lanfranco Bombelli (Itàlia), Richard Hamilton (Anglaterra), Laurence

Barker (EUA), R. Santos Torroella i Glòria Moure (Espanya).

Obres premiades: «Record mirall» Gustau Carbó Berthold (Espanya).

«Atarax» Michael Lasuchin (URSS). «Les bois de Versilles»

Ursula Neubauer (França). «Angela» Peter Ford (Anglaterra). «C.

Work» Makoto Iwamura (Japó). «Selfportrait painting a straight

line» Hans Reinhard Szymansky (Alemanya). «Wind Wave» Humio

Tomita (Japó). «S/T» Gerard Steffe (Àustria). “Mic-Mac” George

Krallis (Grècia). «Beso Fallido» Bárbara Alvarado (EUA). «Rose,

Minnie and Sadie» Tilya Helfield (Canadà). «Reflet nº11» Diane de

Montbrone (França). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués;

Galeria Réné Mètras de Barcelona; Galeria Sant Jordi de Girona.

1982 - Participació: 322 artistes de 35 països. Membres del Jurat:

G. Carbó Berthold (Espanya), Diane de Montbrone (França),

Tylia Helfield (Canadà) i Joan Josep Tharrats (Espanya). Obres

premiades: «Sin Misterio» Carlos Macià (Cuba). «Fortuna IV»

W. Wolfsmoon (Noruega). «Pylon VI» William Atkinson (Anglaterra).

«La Notte» Carmelo Nino Trovato (Itàlia). «Wild Hair»

William Schade (EUA). «S/T» Luis Paz (Colòmbia). «La Ballena

de Bruegel» M. Assumpció Raventós (Espanya). «Dama China»

J. A. Hernández (Mèxic). «At Play» Myrna Bercovitch (Canadà).

«Folding Square» Eijo Okubo (Japó). «Living Landscape» Norman

Narotzky (Espanya). «Sheep Street» J. William Winkelman

(Anglaterra). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués; itinerant

per Terrassa, Tarragona, Vic, Lleida i Girona, organitzat pel

Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya. A

la galeria Réné Mètras de Barcelona es van presentar les obres

dels participants catalans i, simultàniament, a la Galeria del Taller

Galeria Fort de Barcelona, les obres dels participants estrangers.

1983 - Participació: 614 artistes de 45 països. Membres del Jurat:

C. Nino Trovato (Itàlia), M. A. Raventós (Espanya), M. Bercovitch

(Canadà) i N. Narotzky (Espanya). Obres premiades: «Groc»

Daniel Argimon (Espanya). «Vestimenta» Saul Bauman (Israel).

«Return to Luchinver» Molly Bullick (Irlanda). «La Larga Espera»

Ramírez Cacho (Espanya). «S/T» Sheila Klarke (Anglaterra).

«Treeman» Walter Krump (EUA.) «The Topiarist» Rod Ewins

(Austràlia). «Love Pavilion» Kevin Jackson (Anglaterra). «Figure

II» Yuji Hiratsuka (Japó). «Meeting» William Moeselaar (Països

Baixos). «Zoo» Stanko Vrtovec (Iugoslàvia). «2 Figures» Jesús

Carles Villalonga (Espanya). Exposicions: Taller Galeria Fort,

Cadaqués; Barcelona; Biennal d’Osca i Galeria Seiquer a Madrid.

1984 - Participació: 458 artistes de 38 països. Membres del

Jurat: Daniel Argimon (Espanya), S. Bauman (Israel), R. Cacho

(Espanya), K. Jackson (Anglaterra), Y. Hiratsuka (Japó) i J. C .

Villalonga (Espanya). Obres premiades: «Cat Dreams» Sylvia

Sue (EUA). «Erotic III» J. A. Pérez de Arenaza (Espanya). «Pine

Needles» Theodora Varnay Jones (EUA). «Disappearance-B»

Kenji Ishii (Japó). «Round Trip» Katsunori Hammanishi (Japó).

«In Black» Tatsuro Tsubamoto (Japó). «Two and half swimmers»

Elspelth Lamb (Escòcia). «Danzatore Celeste» Giancarlo Stacul

(Itàlia). «Nouage-Poupie 01» Akemi Noguchi (Japó). «Amor»

Ana Miguel (Brasil). «S/T» Paul Dumont (Bèlgica). «La Bòveda»

Teresa Gancedo (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona,

València, Esparraguera, Valls, Girona i Tàrrega.

1985 - Participació: 629 artistes de 45 països. Membres del Jurat:

T. Varnay Jones (EUA), G. C. Stacul (Itàlia), A. Noguchi (Japó) i

T. Gancedo (Espanya). Obres premiades: «Zum Tee Bei Stefanie»

Herbert Just (Àustria). «Notes and Notes» Chanina Noifeld (Israel).

«Eternal World» Osamu Saito (Japó). «Line C» Young Sook Sang

(Corea). «Personatge» Maria Elena Paredes (Espanya). «Ledge II»

Ewa Sarad (Polònia). «Space 15» Maksymilian Snoch (Polònia).

«Gull 31» Koichi Suihara (Japó). «Story II» Ewa Vlasàkova (Txecoslovàquia).

«Espejo» Paiva Raposo (Portugal). «Hacia Castilla»

Alfonso Ayuso (Espanya). «Postmodernidad» Carlos Mauricio

Falgueras (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, València,

Esparraguera, Tarragona, Manresa, Tremp i Girona.

1986 - Participació: 652 artistes de 43 països. Membres del Jurat:

O. Saito (Japó), M. E. Paredes (Espanya), K. Sugihara (Japó),

E. Vlasàkova (Txecoslovàquia), P. Raposo (Portugal) i A. Ayuso

(Espanya). Obres premiades: «Rove motrice de noir» Akira Abé

(França). «Whale Song» Paul L. Stewart (EUA). «Gris Llum I»

Marta Montcada (Espanya). «505» Simon Winch (Anglaterra).

«Figures and Dreams» Victor Hafseld (Noruega). «The Spring

and Wind» Yanawitya Kunchaethong (Tailàndia). «Teatrino fatto

di niente» Marina Ziggiotti (Itàlia). «Ronda a la Turca» Aysegul

Izer (Iugoslàvia). «House I» Kent Attilio Matricardi (EUA). «Arlequín»

Paco Aguilar (Espanya). «Packing Man» Tomakazu Kataoka

(Japó). «Bird» Kaoru Matsuda (Japó). Exposicions: Cadaqués,

Lleida, Igualada i València. Per primera vegada, el Mini Gravat

Internacional de Cadaqués es va exposar als EUA, a la Northeastern

University of Boston i al Principat d’Andorra.

1987 - Participació: 633 artistes de 47 països. Membres del Jurat:

M. Montcada (Espanya), Y. Kunchaethong (Tailàndia) i P. Aguilar,

(Espanya). Obres premiades: «Dino’s Rescue» David Bacigalupi

(EUA). «Diagram» Martin E. Baeyens (Bèlgica). «Buffalo» Jack

Cassady (Canadà). «2nd Thought» Peter Cunliffe (Anglaterra). «A

Fisherman’s Hapiness – IV» Dagffin Bakke (Noruega). «People

L» Cecilia Frisendhal (Suècia). «Bags World» Mashiro Kawakubo

(Japó). «1, 2, 3, ...S» Hegedus Laszlo (Hongria). «Confessions of

a Martyr» Pam Longobardi (EUA). «S/T» Pedro Maruna (Espanya).

«Pequeña Suite I» Mabel Rublí (Argentina). «Bull» Klaudij

Tutta (Iugoslàvia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Centre Permanent d’Artesania de la Generalitat a Barcelona, i al


Montserrat College de Beverly (EUA). Taula rodona per la normalització

lingüística de les diverses tècniques d’estampació al

català, hi col·labora el Departament de Lingüística de la Universitat

de Barcelona i el TERMCAT.

1988 - Participació: 506 artistes de 36 països. Membres del

Jurat: Kenneth W. Bushnell i Helen Gilbert, Professors d’Art

de la Universitat de Hawaii, Honolulu (EUA); Marie José Capy,

Editions Universelles, Toulouse (França); Louise Lavoie Maheux,

President Atalier Presse Papier, Trois Rivieres, Quebec (Canadà);

Josep Iglesias del Marquet, Vicepresident de l´Associació Catalana

de Crítics d’Art (Espanya); Mel Ramos, Artista (EUA). Obres

premiades: «Myself» Joan E. Popovich-Kutscher (EUA). «Robert

Duncan» Harvey Breverman (EUA). «Magic Series - The Birds»

Jean Duncan (Irlanda). «Retrato Compuesto de Julio Caro Baroja»

Héctor Carrión (Espanya). «Viva Picasso + Jacqueline» Yoram

Lilach (Israel). «She Laid Down» Kawabe Isshu (Japó). «Alberta

Hunter» Marsha Sweet (EUA). «Dijalog – I» Miodrad Mladjovic

(Iugoslàvia). «The Glass Veranda Marble» Joop Vegter (Països

Baixos). «Feest - Festa» Frank Rosen (Països Baixos). «Portrait

of the Artist» Svozilik Jaromir (Suècia). «Nautilus M.S.V.» Kotaro

Suzuki (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Capella

de l’Antic Hospital de la Santa Creu, cedida per l’Ajuntament de

Barcelona. Es crea el “TRAVELLING SHOW”, que es va exposar

a: Fundation Collioure, Chateau Royal, Collioure i Galerie des

Editions Universelles, Tolouse (França). Korea Design Center

Seoul i Hanaru Gallery, Seül (Corea).

1989 - Participació: 625 artistes de 47 països. Membres del

Jurat: Hector Carrión i Pedro Maruna (Espanya), Pam Longobardi

(EUA), Jack Cassady (Canadà), David Bacigalupi (EUA),

Joop Vegter (Països Baixos) i Cecilia Frisendhal (Suècia). Obres

premiades: «Acrobatic Etude» Igor Podolchak (URSS). «Sunrise

on 13th Street» Donna Moran (EUA). «Come On» Kyöto Mawatari

(Japó). «Mariposas Negras» Christine Helmerich (Espanya).

«Grilled Ham Platter» Frederica Tomas (Canadà). «Paper Entwinet

in Wood» Koji Ikuta (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort,

Cadaqués. El “Travelling Show” es va exposar a: Museo Nacional

de la Estampa, Ciutat de Mèxic; Sala del Silenzio, Comune

di Bologna, Bolonya (Itàlia); «Festival Internacional de Teatro»,

Manizales (Colòmbia).

1990 - Participació: 685 artistes de 48 països. Membres del Jurat:

Federica Tomas (Canadà), Koji Ikuta (Japó), Jean Duncan (Irlanda),

Yoram Lilach (Israel), Donna Moran (EUA), Jaromir Svozilik

(Suècia), Frank Rosen (Països Baixos), Marsha Sweet (EUA).

Obres premiades: «The Brothers» Andrey Shabunin (URSS).

«Poliptyc 12» Janni Konstantinovski (Polònia). «Au bain Marie»

Magrit Willens (Països Baixos). «Cuerdas que cantan» Danae

Sala (Mèxic). «S/T» David Wolff (EUA). «After Moon I-90» Cho

Min (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Museu

d’Art de Sabadell. Capella de Sant Joan, Vilafranca del Penedès.

Museu del Suro, Palafrugell. Portal de Pardo, El Vendrell. Serveis

Territorials, Tortosa. Galeria d’Art Farners, Santa Coloma de

Farners. Palau de l’Abadia, Sant Joan de les Abadesses. Castell

de la Bisbal, La Bisbal.

1991 - Participació: 660 artistes de 43 països. Membres del

Jurat: Danae Sala (Mèxic). Santo Catanuto (Itàlia). David Wolff

(EUA). Obres premiades: «Cross Break» Erling Gustafsson

(Suècia). «Prinzip Hoffnung» Alfred Traugott (Alemanya). «S/T»

Ilija Knezevic (Iugoslàvia). «Imoayan» Patricia de la Fuente

(Mèxic). «DF-3a» Leszek Kiljanski (Polònia). «The Magic Flute»

Shail Choyal (Índia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Hankyu Department Store, Osaka. Gallery Oishi, Gallery Fukuda i

Palus, Fukuoka. Daimaru Department Store, Kochi. Nipponbashi

Takashimaya Interior Gallery, Tokyo. Matsuyama Frame Shop,

Sapporo. Miyai Frame Shop, Otaru. Tsuda Frame Glass, Muroran.

Bungadoh, Hakodate. Tomamidoh, Tomakomai. Sasati Gallery,

Kushiro (Japó).

1992 - Participació: 623 artistes de 45 països. Membres del Jurat:

Patricia de la Fuente (Mèxic), Erling Gustafsson (Suècia) i Shail

Choyal (Índia). Obres premiades: «Prelude III» Britta Kjaerulff

(Dinamarca). «Umarmungen I» Marion Elias (Àustria). «Znak»

Adam Olejnizak (Polònia). «Sérénité» Mikio Watanabe (Japó).

«View 92-SS1» Akira Tokuda (Xina). «Form II» Park Soo-Ok

(Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit).

1993 - Participació: 518 artistes de 47 països. Membres del Jurat:

Britta Kjaerulff (Dinamarca), Mikio Watanabe (Japó) i Simon Fletcher

(Anglaterra). Obres premiades: «Contingut Creat» Dolors

Bosch i Agustí (Espanya). «Hot Line II» Ingrid Schubert (Alemanya).

«Work U-46» Ryuichi Sugino (Japó). «Fear of Unknown - I»

Rumen Petrov Nistorov (Bulgària). «Corteccia» Sonia Foschi

(Itàlia). «Shrine I» Christopher John Denton (Anglaterra). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts &

Music, Suffolk (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila

de Canet de Mar.

1994 - Participació: 687 artistes de 58 països. Membres del

Jurat: Dolors Bosch (Espanya), Ingrid Schubert (Alemanya),

Sonia Foschi (Itàlia) i Christopher Denton (Anglaterra). Obres

premiades: «Recollection - 940141» Kum Nam Baik (Corea).

«Billiards» Leonid Zikeev (Israel). «Pensieri» Sandro Bracchitta

(Itàlia). «Yesterday» Jukka Vänttinen (Suècia). «White crow» Romanyshyn

Roman (Ucraïna). «XXX» Robert Jancovic (Eslovàquia).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival

Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura

de la Vila de Canet de Mar. The Art Center, Seül (Corea del Sud).

1995 - Participació: 727 artistes de 59 països. Membres del

Jurat: Leonid Zikeev (Israel), Sandro Bracchitta (Itàlia) i Robert

Jancovic (Polònia). Obres premiades: «Toro y mujer» Oliver

(Espanya). «Anytime» Anne Dykmans (Bèlgica). «Visage U (Undulation)

1» Toshio Yoshizumi (Japó). «Invisible-I-’95” Alamgir


(Canadà). «Y.Ó.» Nobuko Kihira (Espanya). «La Creation II» Park

Jeong-Ho (França). Exposicions: Joensuun Taidemuseo, Joensuu

(Finlàndia). Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts

& Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria

L’Etangd’art, Bages (França).

1996 - Participació: 759 artistes de 56 països. Membres del Jurat:

Anne Dykmans (Bèlgica). Oliver (Espanya). Nobuko Kihira

(Espanya). Xavier Barral (Espanya). Obres premiades: «Corrida

III» Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària). «Nau III» Ester Turró

Mayne (Espanya). «Polidrome» Francine Simonin (Suïssa). «Time-

Collapse 12» Bodil Brems (Dinamarca). «Room» Arvon Wellen

Flemings (Anglaterra). «Running Oxe II» Ji-Xin Shong (Xina).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival

Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar.

Galeria L’Etangd’art, Bages (França). Museu de Sant Joan, Lleida.

1997 - Participació: 816 artistes de 61 països. Membres del Jurat:

Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària), Ester Turró Mayne

(Espanya), Francine Simonin (Suïssa), Xavier Barral (Espanya),

Bodil Brems (Dinamarca) i Arvon Wellen Flemings (Anglaterra).

Obres premiades: «A View» Toshimi Kitano (Japó). «Livre d’or»

Marina Mayer (Bèlgica). «Re I» Lars Holmström (Finlàndia).

«Window to paradise 2» Angela Rolim (Brasil). «Window» A.

Balasubramaniam (Índia). «The sunset» Bladimir Basmanov

(Rússia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de

Mar. Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

1998 - Participació: 816 artistes de 54 països. Membres del Jurat:

Toshimi Kitano (Japó), Marina Mayer (Bèlgica), Lars Holmström

(Finlàndia), Angela Rolim (Brasil) i A. Balasubramaniam (Índia).

Obres premiades: «S/T» Marie Christine Dargent. «Embrace»

Noboru Sawai (Canadà). «Dotik IV» Zarko Vrezec (Eslovènia).

«Sakontasun» Oscar Alonso Usun (Espanya). «The evening in

winter» Shigeki Tomura (Japó). «Bild nr. 223/98» Margret Sander

(Alemanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria Article

26, Barcelona. Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

1999 - Participació: 747 artistes de 55 països. Membres del

Jurat: Noboru Sawai (Canadà), Marie Dargent (França), John

Brunton (Anglaterra) i Francesc Todó (Espanya). Obres premiades:

«Arpege II» Christina Cordero (Austràlia). «Footsteps» M. H.

Paik (EUA). «Flying licence» Hannu Hyrske (Finlàndia). «West»

Nicola Murray (Escòcia). «Tourmente» Eliane Gervasoni (Suïssa).

«Spectrum-R-1» Takasuke Nakayama (Japó). Exposicions: Taller

Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk

(Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2000 - Participació: 615 artistes de 49 països. Membres del Jurat:

Christina Cordero (Austràlia), Eliane Gervasoni (Suïssa), Nicola

Murray (Escòcia) i Takasuke Nakayama (Japó). Obres premiades:

«S/T» Catherin Bolle (Suïssa). «Gold looking cow» Hanne Christoffersen

(Dinamarca). «S/T» Germán Aparicio (Espanya). «Game

nº II» Robert Brun (Eslovàquia). «Geography-Freezing Point / III»

Yoshio Imamura (Japó). «A» Egidijus Rudinskas (Lituània). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts &

Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2001 - Participació: 667 artistes de 50 països. Membres del Jurat:

Catherine Bolle (Suïssa), Hanne Christoffersen (Dinamarca),

Yoshio Imamura (Japó) i Egidijus Rudinskas (Lituània). Obres

premiades: «Non» Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca). «Love»

Stanislaw Swieca (Polònia). «Entropía II» Alejandra Bagolini

(Argentina). «Arctic labyrinth I» Liisa Malkamo (Finlàndia). «L’un

l’autre» Daniel Clochey (França). «Shade – I» Mieko Urusido

(Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art,

Bages (França).

2002 - Participació: 630 artistes de 47 països. Membres del

Jurat: Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca), Stanislaw Swieca

(Polònia), Mieko Urusido (Japó) i Liisa Malkamo (Finlàndia).

Obres premiades: «Secret Writing 2» Sebastiao Pedrosa (Brasil).

«The 6th Elegy» Maria Nichita (Romania). «S/T» Elvyra Katalina

Kriauciunaite (Lituània). «G-1090» Anna Vilarrúbias (Espanya).

«Spacebox two» Roger Limbrick (Anglaterra). «Studio» Stephane

Zaech (Suïssa). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria

L’Etangd’art, Bages (França).

2003 - Participació: 651 artistes de 51 països. Membres del Jurat:

Sebastiao Pedrosa (Brasil), Maria Nichita (Romania), Elvyra

Katalina Kriauciunaite (Lituània), Anna Vilarrubias (Espanya) i

Roger Limbrick (Anglaterra). Obres premiades: «Origin of colony

02-7» Masaaki Ohya (Japó). «Secret» Micheline Doucet Carriere

(França). «Jardines interiores IV» Gloria Santacruz Tarjuelo (Espanya).

«Fabel 3» Ase Anda (Noruega). «Bozicna zvezda» Berko

(Eslovènia). «El volcán» Christian Zsagar (Alemanya). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts &

Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2004 - Participació: 603 artistes de 52 països. Membres del Jurat:

Masaaki Ohya (Japó), Micheline Doucet-Carriere (França), Ase

Anda (Noruega) i Berko (Eslovènia). Obres premiades: «Moon

Walk» Mary Hurst (Anglaterra). «Emerge 03-IV» Shogo Muto

(Japó). «Doors I’ve passed through IV» Todor Genkov Ovcharov

(Bulgària). «D5 PEF GAL» Pere Bellès i Gras (Espanya). «Sinfonia

#5» Gustavo Möller (Mèxic). «Tectonic-in movement-0403» Won-

Seuk Jang (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria

L’Etangd’art, Bages (França).

2005 - Participació: 616 artistes de 48 països. Membres del Jurat:

Todor Ovcharov (Bulgària), Mary Hurst (Anglaterra), Pere Bellès

i Gras (Espanya) i Shogo Muto (Japó). Obres premiades: «En

cuanto» Anna Maria David (Espanya). «Latifundia I» Caroline


Ford (França). «Time of year – 1» Kiyo Wada (Japó). «Armonia»

Viviana Moncayo (Itàlia). «Torso» Rais Gaitov (Rússia). «Stop

Bush (1)» Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Exposicions: Taller

Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk

(Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2006 - Participació: 658 artistes de 50 països. Membres del Jurat:

Caroline Ford (França), Kiyo Wada (Japó), Viviana Moncayo

(Itàlia), Anna M. David (Espanya), Rais Gaitov (Rússia) i Jamal

Abdul Rahim (Bahrain). Obres premiades: «S/T» Maja Poljak

(Sèrbia). «B» Tanya Azarova (Rússia). «Mazo» Roland Schaller

(Alemanya). «Espai» Joan Canals Carreras (Espanya). «Mi casa

– IV» Célia Bragança (Portugal). «Horizon» Danielle Creenaune

(Austràlia). Finalistes: «Ambient» Clara Baylina Cabré (Espanya).

«Retornada» Cristina Garcia Tena (Espanya). «Breating of wood’s -

A» Akihiro Tomoda (Japó). «Serie sensaciones - El silencio» Teresa

Fernández Fuertes (Espanya). «Pencil» Fumie Kagoshima (Japó).

«Essentia ∂» Uli Pick (Alemanya). «Element» Tadeusz Ramik

(Polònia). «Untitled-3» N. Leelavathy (Índia). «Germinado» A.

Pereira da Silva (Brasil). «Boreas» Jordi Solé Sellarès (Espanya).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust,

Chiddingly (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2007 - Participació: 654 artistes de 51 països. Membres del

Jurat: Maja Poljak (Sèrbia), Joan Canals (Espanya), Célia Bragança

(Portugal), Danielle Creenaune (Austràlia) i Roland Schaller

(Alemanya). Obres premiades: «3 archi di cerchio» Lanfranco

Bombelli (Itàlia). «Sreća» Josip Mijić (Croàcia). «I’ll be there»

Kiko Ohno (Japó). «Subiendo» Míriam Cantera Arranz (Espanya).

«Color-full mind – IV» Yun-Jung Seo (Corea). «Space net» Leena

Kaplas (Finlàndia). Finalistes: «Dream of the glass» Minae

Takada (Japó). «Solace» Ivančo Talevski (Macedònia). «Aspudden

2» Peter Wiklund (Suècia). «II círculos» Luz González de la

Torre (Espanya). «Gluttony» Chiemi Itoi (Japó). «The cow – A»

Ryo Saitoh (Japó). «S/T» Leonardo Rial Otero (Espanya). «First

snow #2» Linda Jules (Canadà). «S/T» Heather Huston (Canadà).

«Velmo Poeta» Jussara T. G. Pires (Brasil). Exposicions: Taller

Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne

Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona).

Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2008 - Participació: 661 artistes de 55 països. Membres del Jurat:

Josip Mijić (Croàcia), Kiko Ohno (Japó) i Míriam Cantera Arranz

(Espanya). Obres premiades: «Porous #29» Eunice Kim (EUA).

«Bubbles – II» Claudia Hobi (Suïssa). «Réminiscence 08-10-4»

Sadao Sakurai (Japó). «Allegories: Oxygen» Peter Boyadjieff (Canadà).

«S/T» Maria Ribeiro (Portugal). «Vague et mémoire» Gérard

de Brénnel (Espanya). Finalistes: «Interacción» Isabel Sanjuan

Gómez (Espanya). «Game» Nino Injia (Geòrgia). «Innocent – 2008

B» Naotsugu Hashimoto (Japó). «After Gaudi – IV» Red O’Neill

(Irlanda). «Magic – 3» Mieczyslaw Dariusz Dabrowski (Polònia).

«Morning passages – II» Dobroslava Kelsey Brodakova (Txèquia).

«Estuarine mist – IV» Susan Rushforth (Austràlia). «Ha» Alice

Zwarts (Canadà). «Pollastre» Margarita Feixas (Espanya). «In

the sea – 1» Michiko Inukai (Japó). Exposicions: Taller Galeria

Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit).

Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria

L’Etangd’art, Bages (França).

2009 - Participació: 664 artistes de 49 països. Membres del Jurat:

Gérard de Brénnel (Espanya), Sadao Sakurai (Japó), Peter Boyadjieff

(Canadà), Claudia Hobi (Suïssa) i Maria Ribeiro (Portugal).

Obres premiades: «S/T» Leonardo Rial (Espanya). «Autumn»

Merlyn Chesterman (Regne Unit). «Meditations about winter – 2»

Wojciech Łuczak (Polònia). «Toast – I» Chikahide Saeki (Japó).

«Hands just right 3» Reti Saks (Espanya). «Markierungen XVIII»

Verena Vernunft (Alemanya). Finalistes: «Límite do dia» Ana

Galvão (Portugal). «Escape» Vicky Gruyters (Bèlgica). «El árbol

que lloraba noes» Yolanda Spínola Elías (Espanya). «S/T» Concha

Ávila (Espanya). «The vernal trousseau – I» Zhuang Man (Japó).

«Plants – I» Naomi Kasai (Japó). «Seis de agosto» Ana María

Velásquez (Colòmbia). «Red kimono» Merijean Morrissey (Canadà).

«S/T» Isabel Sanjuan Gómez (Espanya). «Days (1)» Keiko

Nakashima (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art

Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages

(França).

2010 - Participació: 683 artistes de 59 països. Membres del Jurat:

Reti Saks (Estònia), Merlyn Chesterman (Regne Unit), Leonardo

Rial (Espanya) i Mercedes Molleda (Espanya). Obres premiades:

«My doorstep – IV» Jeanette Thorup (Dinamarca). «Woodland –

V» James McCreary (Irlanda). «Enigma» Eduardo López (Cuba).

«Playar with graphics – II» Nelly Sandeva (Bulgària). «Peacock

tunnel» Junko Funada (Japó). «Shadow – I» Kana Veradacha

(Tailàndia). Finalistes: «Drift» Maho Yamashita (Japó). «Space

XXXXXVII» Ivan Ninov (Bulgària). «Days (6)» Keiko Nakashima

(Japó). «Innocent – 2010 A» Naotsugu Hashimoto (Japó). «Epic

Mood» Shyqri Nimani (Kosovo). «Eco» Juan Carlos Rivero Cintra

(Colòmbia). «Seed – 1» Hideko Kunii (Japó). «Equilibrio» María

Fernández Rivas (Argentina). «Brawne House, the Brandon Estate»

Louise Hayward (Regne Unit). «Time traces – III» Tomaž

Gorjup (Eslovènia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art

Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages

(França).

2011 - Participació: 693 artistes de 57 països. Membres del Jurat:

Jeanette Thorup (Dinamarca), James McCreary (Irlanda), Kana

Veradacha (Tailàndia) i Junko Funada (Japó). Obres premiades:

«Florentine fantasy» Andrew Donohoe (Austràlia). «Moon’s time

– 3» Kyoshiro Takahashi (Japó). «K9 #02» Noriaki Kondoh (Japó).

«Gallina» Núria Calsapeu (Espanya). «Hirsute» Roger Dewint

(Bèlgica). «Del circo...» María Fernández Rivas (Argentina).

Finalistes: «Made in Japan – 0608» Kazuhiro Nakamoto (Japó).

«In the sky» Akari Sugimoto (Japó). «Human – III» Yuuta Noza-


wa (Japó). «K.nv3rs@tions (No. 93)» John McCaughey (EUA).

«Hombre» Raúl Capitani (Espanya). «Ostrich fern» Kaori Suzuki

(Japó). «Promised land – IV» Daniel Zerbst (Alemanya). «Sensory

– I» Veselin Damyanov-Ves (Bulgària). «A bird of paradise» Miro

Petric (Bòsnia i Hercegovina). «S/T» Magali Castellon Keraudren

(França). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield

Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic,

Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2012 - Participació: 751 artistes de 58 països. Membres del Jurat:

Núria Calsapeu (Espanya), Kyoshiro Takahashi (Japó), Andrew

Donohoe (Austràlia), Roger Dewint (Bèlgica) i Noriaki Kondoh

(Japó). Obres premiades: «The Denver girls – II» Prue Mac Dougall

(Nova Zelanda). «Landscape – III» Patricia Niemira (França).

«Tyson» Nanna Sjöström (Illes Åland). «Germen – 1» Montserrat

Ansótegui (Espanya). «Monument ’12–C» Jinan Kobayashi (Japó).

«Högflygande planer» Maria Heed (Suècia). Finalistes: «Discarnate

– II» Cleo Wilkinson (Austràlia). «En el mar» Leny Cohn

(Argentina). «Orange» Bo Cronqvist (Suècia). «Rewind» Momoko

Akaike (Japó). «La bèstia» Elena Casadevall (Espanya). «Rotation

of celestial bodies» Petar Vladimirov Chinovsky (Bulgària). «Reflejo

de luz» Janette Husny (Mèxic). «Personal paradise» Marina

Kupkina (Ucraïna). «Shelter - Collioure – 2» Geoff Tune (Nova

Zelanda). «Árbol» Laura Murrieta Romo (Mèxic). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Barns, Suffolk (Regne

Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona).

Galeria L’Etangd’art, Bages (França). Per primera vegada, s’organitza

una exposició de tots els gravats guanyadors des de l’inici del

Mini Print, al Museu de Miniatures i Microminiatures de Besalú.

– III» Yasuko Tachi (Japó); «Cliffs of Moher» Aidan Flanagan

(Irlanda); «S/T» Irene Podgornik Badia (Itàlia); «Interface – III»

Rosemary Mortimer (Nova Zelanda); «Mirada sobre los campos»

Hortensia Pérez Cuenca (Espanya). Finalistes: «The wall» Agim

Salihu (Kosovo); «Secret romance» Art Werger (EUA); «A fly on

the wall» Tove Krogh (Noruega); «Salisbury» Stephen Lawlor

(Irlanda); «Shell 04» Kaori Suzuki (Japó); «Horse of love» Rateb

Shaban (Jordània); «Chapter 1/2» Chiaki Ogawa (Japó); «Elegant

time» Toshihiko Saegusa (Japó); «Explosió» Tura Sanz Sanglas

(Espanya); «Bruno y las hormigas» Fco. Javier Reyes Hidalgo

(Espanya). Exposicions: Taller Galeria Fort (Cadaqués); Wingfield

Barns (Suffolk, Regne Unit); Fundació Tharrats d’Art Gràfic

(Pineda de Mar, Barcelona); Galeria L’Etangd’Art (Bages, França).

2013 - Participació: 710 artistes de 54 països. Membres del Jurat:

Prue Mac Dougall (Nova Zelanda), Montserrat Ansótegui (Espanya),

Jinan Kobayashi (Japó), Patricia Niemira (França), Maria

Heed (Suècia) i Nanna Sjöström (Illes Åland). Obres premiades:

«Yes we camp – I» Daniel Zerbst (Alemanya); «Dig and diffuse

memory» Beverly Ashcraft-Johnson (EUA); «Cachi» Paolo Pestelli

(Itàlia); «Threads of life» Martha T. Kerschhofer (Àustria); «Ice

blocks – 19» Tomoko Ogoshi (Japó); «Before the storm» Darko

Dugandžić (Bòsnia i Hercegovina). Finalistes: «23 Jan. 2013»

Naomi Kubo (Japó); «Relax» Eva Cardona Guitart (Espanya);

«Good morning» Veselin Damyanov - Ves (Bulgària); «Symptom of

spring – 1» Michiyo Hagiwara (Japó); «Marielle» Paolo Ciampini

(Itàlia); «Cosmo» Akiko Chiba (Itàlia); «Amores perros» M. Teresa

Prió Vilaplana (Espanya); «Day & night» Wu Liang (Xina); «S/T»

Guadalupe Morazúa (Mèxic); «Signos – II» Ioulia Akhmadeeva

(Mèxic). Exposicions: Taller Galeria Fort (Cadaqués); Wingfield

Barns (Suffolk, Regne Unit); Fundació Tharrats d’Art Gràfic (Pineda

de Mar, Barcelona); Galeria L’Etangd’Art (Bages, França).

2014 - Participació: 740 artistes de 56 països. Membres del Jurat:

Paolo Pestelli (Itàlia), Beverly Ashcraft-Johnson (EUA), Daniel

Zerbst (Alemanya) i Tomoko Ogoshi (Japó). Obres premiades:

«Time to tell – IV» Tanya Yordanova (Bulgària); «Works on work


COL·LABORADORS

AFTERIMAGE, Rochester, EUA.

AMARANT, Gent, Bèlgica.

AMERICAN ARTIST, Marion, EUA.

ART & METIERS DU LIVRE, París, França.

ART NEXUS, EUA.

ART OPPORTUNITIES MONTHLY, Califòrnia, EUA.

ART PAPERS, Atlanta, EUA.

ARTE EN COLOMBIA, Colòmbia.

ARTISTS NEWSLETTER, Regne Unit.

BBC, Radio Suffolk, Regne Unit.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS, França.

BILD-PUNKT, Àustria

BONART, Girona.

CENTRE DE GRAVURE DE CÉRET, França

CIRCA ART MAGAZINE, Irlanda.

CLARIN, Buenos Aires, Argentina.

COURRIER DES METIERS D’ART, França.

CULTURA / NEW SYSTEM. Madrid.

CYAN, Madrid.

DALA-DEMOKRATEN, Dalecarlia, Suècia.

DE WITTE RAAF, Gent, Bèlgica.

DIARI DE GIRONA, Girona.

EAST ANGLIAN DAILY TIMES, Regne Unit.

EASTERN DAILY PRESS, Regne Unit.

EL PAIS, Barcelona.

EL PUNT, Girona

EMPORDÀGUIA, Girona.

«ETC» MAGAZINE, Japó.

EXHIBITION DIRECTORY, Demar, N.Y., EUA.

FESTIVAL DE CADAQUÉS, Cadaqués.

FORMAS PLASTICAS, Madrid.

FR3, Television, França

GACETA DE BELLAS ARTES, Madrid.

GRAFICA D’ARTE, Milà, Itàlia.

GRAPHEION, Regne Unit.

HAND PAPERMAKING NEWSLETTER, EUA.

HELL RAISER, Mother Jones Magazine, Napa, EUA.

IDEA, Tòquio, Japó.

IL GIORNALE DELL’ARTE, Faenza, Itàlia.

INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART, LJUBLJANA, Eslovènia.

NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT, Dinamarca.

NOUVELLES DE L’ESTAMPE, França.

NOVUM, Gebraushsgrafik, München, Alemanya.

OAC NEWS, Japó.

OLE! Magazine, França.

OLEO Y MARMOL, Argentina.

PRINTMAKERS HAND BOOK.

PRINTMAKING TODAY, Regne Unit.

PRINTWORKS MAGAZINE, en línia, Regne Unit.

RÀDIO PINEDA, Pineda de Mar, Barcelona.

RADIO NARBONNE MÉDITERRANÉE, França.

REVISTART, Barcelona.

R.N.M. Radio Narbonne Mediterranee, França.

SETMANARI CAFÈAMBLLET, Blanes.

SETMANARI DE L’EMPORDÀ, Alt Empordà, Girona.

SOUTHWEST ART, Houston, EUA.

THE ARTIST, Kent, Regne Unit.

THE ATLANTA ART PAPERS, EUA.

THE PRINT COLLECTION NEWSLETTER, N.Y., EUA.

THE PRINTMAKER, Canadà.

TV3, Catalunya.

VISUAL ARTS ONTARIO MAGAZINE, Canadà.

WORLD PRINT COUNCIL, San Francisco, EUA.

INTERNATIONAL EXHIBITION OF GRAPHIC ART AND POSTER, KHARKOV, Polònia.

JOURNAL OF THE PRINT WORLD, Meredith, EUA.

KULTUR POLITIK, Alemanya.

KULTURA, Sofia, Bulgària.

KUNSTECHO’S, Alemanya.

KUNTS-BULLETIN, Kriens, Suïssa.

LA VANGUARDIA, Barcelona.

L’ART MÊME, Suïssa.

LEISURE PAINTER, Regne Unit.

L’INDEPENDANT, França.

MAGENTA, Buenos Aires, Argentina.

MAIN-POST, Würzburg, Alemanya.

MAIN-ECHO, Aschaffenburg, Alemanya.

MALASPINA PRINTMAKERS SOCIETY, Canadà.

McCLAIN’S PRINTMAKING SUPPLIES, Oregon, EUA.

MIDI LIBRE, França.


è I I

R A

I

D Q E

C D A

R T NT

I

N CI

N

0 4

4 M

A

2

L

1

U

E

N

O

ADOGI - Taller Galeria Fort Ap. de correus 9319, 08080 Barcelona, Spain www.miniprint.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!