26.01.2015 Views

Përgatitja E Statistikave Demografike Dhe Sociale Në Shqipëri - CH

Përgatitja E Statistikave Demografike Dhe Sociale Në Shqipëri - CH

Përgatitja E Statistikave Demografike Dhe Sociale Në Shqipëri - CH

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Swiss Cooperation Office Albania<br />

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)<br />

PËRGATITJA E STATISTIKAVE DEMOGRAFIKE<br />

DHE SOCIALE NË SHQIPËRI<br />

Fusha<br />

Demokratizimi dhe Decentralizimi<br />

Kohëzgjatja e fazës aktuale<br />

01.06.2007-31.05.2010<br />

Kontributi Zviceran<br />

• Faza II: <strong>CH</strong>F 1’870’000.–<br />

Partnerët<br />

• Zyra Federale Zvicerane e <strong>Statistikave</strong><br />

(SFSO)<br />

• Instituti I <strong>Statistikave</strong> të Republikës së<br />

Shqipërisë (INSTAT)<br />

Kontakt<br />

• Ines Nurja<br />

Drejtor i Përgjithshëm<br />

Instituti i <strong>Statistikave</strong> të Republikës së<br />

Shqipërisë (INSTAT)<br />

Tiranë<br />

Tel: +355 4 222 411<br />

Faks: + 355 4 228 300<br />

E-mail: inurja@nstat.gov.al<br />

Vëndi i Ndërhyrjes<br />

• Tiranë<br />

1. Kuadri<br />

• Instituti i <strong>Statistikave</strong> të Shqipërisë (INSTAT)<br />

ka rolin e një institucioni të pavarur që ka<br />

përgjegjësi të përgatisë statistika relevante në<br />

kohë dhe me transparencë. Përmirësimi i<br />

vazhdueshëm i INSTAT-it dhe sistemit të<br />

përgjithshëm statistikor është esencial për<br />

zhvillimin e Shqipërisë dhe integrimin e saj<br />

ndërkombëtar.<br />

Kohët e fundit qeveria shqiptare ka miratuar<br />

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe<br />

Integrim (SKZHI) që përfshin monitorimin e<br />

vazhdueshëm të treguesve social dhe<br />

ekonomik dhe për këtë INSTAT-it i jepet një<br />

rol i rëndësishëm.<br />

Bashkëpunimi midis Institutit Shqiptar të<br />

<strong>Statistikave</strong> (INSTAT), Agjencisë Zvicerane<br />

për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe<br />

Zyrës Federale të <strong>Statistikave</strong> të Zvicrës<br />

(SFSO) ka filluar që në vitin 2000 (për<br />

regjistrimin e banesave, krijimin e<br />

kapaciteteve institucionale, analizat dhe<br />

shpërndajen e rezultateve, dimensionin gjinor,<br />

publikimet studimore dhe një Atlas për<br />

Regjistrimin në Shqipëri).<br />

• Projekti i ri për periudhën 2007-2010 bazohet<br />

në asetet dhe përvojat e mëparshme të<br />

bashkëpunimit zvicerano-shqiptar. Nga ana<br />

tjetër projekti shtrihet nga registrimi që bëhet<br />

çdo dhjetë vjet në fushën e statistikave<br />

aktuale për demografinë, shëndetësinë dhe<br />

arsimin, të cilat nuk i janë nënshtruar akoma<br />

reformave të mëdha. Krijimi i sinergjive me<br />

veprimtari të tjera të asistencës teknike<br />

(ekzistuese dhe ato që do të pasojnë) është<br />

pjesë përbërëse e projektit.<br />

Zyra e Bashkëpunimit Zviceran<br />

Rruga Brigada e VIII p. 2/2/1 Phone +355 4 240102/3 www.swisscooperation-albania.ch<br />

Tirana, Albania Fax +355 4 240103 tirana@sdc.net


Swiss Cooperation Office Albania<br />

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)<br />

2. Objektivat<br />

• Përgatitja e strategjive operacionale për<br />

të përmirësuar periodicitetin, cilësinë,<br />

besueshmërinë e të dhënave dhe indikatorëve<br />

për demografinë, shëndetësinë<br />

dhe arsimin.<br />

• Forcimi i mbështetjes gjeografikestatistikore<br />

në vend për të rritur cilësinë<br />

e kampioneve, mbështetjen për kryerjen<br />

e regjistrimeve dhe sinkronizimin e<br />

rezultateve statistikore me territoret<br />

përkatëse.<br />

• Përgatitja e mëtejshme e indikatorëve<br />

dhe analiza e të dhënave për çështje të<br />

rëndësishme sociale që shqetësojnë<br />

politikë bërësit në nivel kombëtar dhe<br />

ndërkombëtar. Përmirësimi i<br />

shpërndarjes së indikatorëve dhe<br />

disponibiliteti i të dhënave.<br />

• Përmirësimi i performances së INSTAT–<br />

it përsa përket menaxhimit të projektit,<br />

mbledhjes së të dhënave, bashkëpunimit<br />

me Ministritë dhe institucionet e<br />

tjera si dhe me rajonet.<br />

3. Veprimtaritë<br />

• Kryerja e një Studimi Demografik për<br />

Shëndetësinë.<br />

• Hartimi i planeve të veprimit për të dhëna<br />

periodike, të nevojshme dhe të krahasueshme.<br />

• Specifikimi i koncepteve dhe definicioneve<br />

në përputhje me standartet ndërkombëtare.<br />

Identifikimi i burimeve të të dhënave dhe i<br />

ofrueseve të të dhënave. Përshkrimi i<br />

metodave për mbledhjen e të dhënave.<br />

• Kryerja e një studimi pilot dhe përgatitja e një<br />

plan veprimi për zhvillim e mëtejshëm të SPI.<br />

• Infrastruktura e Teknologjisë së<br />

Informacionit është operacionale dhe janë<br />

dixhitalizuar të dhënat gjeografike përkatëse.<br />

• Vlerësimi i koncepteve dhe instrumenteve për<br />

analiza dhe monitorim (veçanërisht për SKZHI<br />

dhe MDG), plani i veprimit është gati.<br />

• Disponohen botimi(et) studimore për<br />

treguesit social dhe ekonomik duke u<br />

përqëndruar veçanërisht në aspektet e<br />

gjinisë dhe të dhënat rajonale.<br />

• Përmirësimi i menaxhimit të projektit dhe<br />

proçesit nga ana e INSTAT–it.<br />

• Përshkrimi dhe përcaktimi i roleve dhe<br />

përgjegjësive të INSTAT–it. si dhe i<br />

proçeseve që përfshijnë aktorë të tjerë.<br />

• Janë gati Memorandumet e Mirëkuptimit dhe<br />

marrëveshjet me Ministritë dhe rajonet.<br />

Zyra e Bashkëpunimit Zviceran<br />

Rruga Brigada e VIII p. 2/2/1 Phone +355 4 240102/3 www.swisscooperation-albania.ch<br />

Tirana, Albania Fax +355 4 240103 tirana@sdc.net

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!