15.02.2015 Views

mariborska knjižnica univerza za tretje življenjsko obdobje študijski ...

mariborska knjižnica univerza za tretje življenjsko obdobje študijski ...

mariborska knjižnica univerza za tretje življenjsko obdobje študijski ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mariborska knjiţnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor<br />

UNIVERZA ZA TRETJE ŢIVLJENJSKO OBDOBJE - KNJIŢNIČNI CIKEL<br />

Tel: 02 23 52 115, 100; mobi: 041 555 073; fax: 23 52 127; e-mail: natasa.konec@mb.sik.si<br />

PRIJAVNICA ŠOLSKO LETO 2011/12<br />

*PRIIMEK IN IME<br />

*NASLOV<br />

*Članska številka izkaznice:<br />

Tel. številka:<br />

ELEKTRONSKI NASLOV (E-MAIL):<br />

Ţelim se včlaniti v Knjižnični cikel v študijskem letu 2011/12 Obiskoval-a bom (obkroţite lahko poljubno<br />

število kroţkov ali samo mesečna srečanja ali oboje):<br />

□ A. Mesečna srečanja – predavanja<br />

□ B. Kroţki, ki nadaljujejo s svojim delom: (Odkljukajte okvirček pred kroţkom)<br />

1. □ Angleščina IV. - 1. skupina – nadaljevalni (mentor: Brigita Grbič, animator: Zinka Štefok)<br />

2. □ Angleščina IV. - 2. skupina – nadaljevalni (mentor: Brigita Grbič, animator: Ana Kompara)<br />

3. □ Angleščina XIII. – nadaljevalni (mentor: Brigita Grbič, animator: Majda Fujs)<br />

4. □ Angleščina XV. – nadaljevalni (mentor: Brigita Grbič,animator: Vilma Sadţak)<br />

5. □ Angleščina XVI. – 1. skupina - nadaljevalni (mentor: Brigita Grbič, animator: Cvetana Golob Pibernik)<br />

6. □ Angleščina XVI. - 2. skupina - nadaljevalni (mentor: Brigita Grbič ,animator: Ivana Kulovec)<br />

7. □ Angleščina V. - 1. skupina - nadaljevalni (mentor: Irma Vidmajer, animator: Ljuba Sekavčnik)<br />

8. □ Angleščina V. - 2. skupina - nadaljevalni (mentor: Irma Vidmajer, animator: Tanja Ljupša)<br />

9. □ Angleščina VIII. - 1. skupina - nadaljevalni (mentor: Irma Vidmajer, animator: Marina Golec)<br />

10. □ Angleščina VIII. – 2. skupina - nadaljevalni (mentor: Irma Vidmajer, animator: Renata Burja)<br />

11. □ Nemščina IV. - nadaljevalni (mentor: Katarina Ogner, animator: Boţena Maher)<br />

12. □ Nemščina II. – 1. skupina (mentor: Ana Bračko, animator: Zvonka Mihič)<br />

13. □ Nemščina II. – 2. skupina (mentor: Ana Bračko, animator: Armando Hreščak)<br />

14. □ Nemščina V. – nadaljevalni (mentor: Ana Bračko, animator: Ivančič Boţenka)<br />

15. □ Nemščina XV. - nadaljevalni (mentor: Ana Bračko, animator: Bruno Fras)<br />

16. □ Nemščina XV. – nadaljevalni (mentor: Jelka Ravter, animator: Ana Marija Šarman)<br />

17. □ Nemščina XVII. – izpopolnjevalni (mentor: Jelka Ravter, animator: Marija Ţajdela)<br />

18. □ Italijanščina V. - nadaljevalni (mentor: Mojca Toure, animator: Mira Protič)<br />

19. □ Italijanščina VIII. - nadaljevalni (mentor: Mojca Toure, animator: Bibiana Polajnar)<br />

20. □ Italijanščina XVIII. – izpopolnjevalni (mentor: Janja Krstić, animator: Lora Gabrovšek)<br />

21. □ Francoščina V. – 1. skupina - nadaljevalni (mentor: Janja Krstić, animator: Liljana Arih)<br />

22. □ Francoščina V. – 2.skupina - nadaljevalni (mentor: Janja Krstić, animator: Nevenka Cvar)<br />

23. □ Ruščina V. - nadaljevalni (mentor: Majda Wozniak, animator: Vladimira Korošec Bračič)<br />

24. □ Španščina IV. – nadaljevalni (mentor: Patricia Gretzel Rivero Ivanek, animator: Ana Marija Petančič)<br />

25. □ Potujemo po Sloveniji – 1. skupina (mentor: Anka Kaube, animator: Valerija Vidovič)<br />

26. □ Potujemo po Sloveniji – 2. skupina (mentor: Anka Kaube, animator: Marija Ţajdela)<br />

27. □ Spoznavajmo Slovenijo – 1. skupina (mentor: Anka Kaube, animator: Marija Herzmansky)<br />

28. □ Spoznavajmo Slovenijo – 2.skupina (mentor: Anka Kaube, animator: Helena Gaube)<br />

29. □ Odkrivajmo Slovenijo – 1.skupina (mentor: Alenka Nemec, animator: Marjana Klasinc)<br />

30. □ Odkrivajmo Slovenijo – 2.skupina (mentor: Alenka Nemec, animator: Ana Klaučič)<br />

31. □ Umetnostna zgodovina – (mentor: Urška Breznik, animator: Joţe Gorjan)<br />

32. □ Likovno ustvarjanje – (mentor: Majda Grajfoner, animator: Antonija Jesenko)<br />

33. □ Bridge – (mentor: Majda Fujs, animator: Milka Višnar)<br />

KNJIŢNIČNI CIKEL 20(2011/12)<br />

PRIJAVNICA


Mariborska knjiţnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor<br />

UNIVERZA ZA TRETJE ŢIVLJENJSKO OBDOBJE - KNJIŢNIČNI CIKEL<br />

Tel: 02 23 52 115, 100; mobi: 041 555 073; fax: 23 52 127; e-mail: natasa.konec@mb.sik.si<br />

NOVI KROŢKI<br />

34. □ Spoznavanje rodoslovja – <strong>za</strong>četni tečaj (mentor: Aleksander Sila)<br />

35. □ Grščina – <strong>za</strong>četni tečaj (mentor: Marija Fras)<br />

36. □ Filmski abonma Kinodvor v Ljubljani<br />

Vadba <strong>za</strong> ţenske - (vodi: Liljana Jarh); Center <strong>za</strong> sluh in govor, Vinarska ul. 6, (telovadnica):<br />

□ Ponedeljek - 1. skupina – ob 16.00 uri<br />

□ Ponedeljek - 2. skupina – ob 17.30 uri<br />

* = obvezno izpolniti<br />

KNJIŢNIČNI CIKEL 20(2011/12)<br />

PRIJAVNICA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!