11.07.2015 Views

Strateški načrt Mariborske knjižnice 2006-2010, z dodatkom 2011 ...

Strateški načrt Mariborske knjižnice 2006-2010, z dodatkom 2011 ...

Strateški načrt Mariborske knjižnice 2006-2010, z dodatkom 2011 ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mariborska knjižnica2Rotovški trg 2, 2000 Maribort: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/Predpis št. 5/3Mariborska knjižnica – splet domišljije in kakovosti/Strateški načrt/Dragica TurjakVelja od:15.4.<strong>2011</strong>Prioritetna usmeritev načrtov je tako do izteka veljavnosti strateškega načrta v realizacijiustreznih prostorov za osrednjo knjiţnico. Temu cilju je podrejeno celotno delovanje,izvajanje programa in ravnanje zaposlenih v knjižnici.Letni poslovni načrti vsebinsko, časovno in finančno opredeljujejo konkretne nalogeposameznih ciljev strategije.Osnovni podatki:MARIBORSKA KNJIŢNICA – MARIBOR PUBLIC LIBRARYSkrajšan naziv: MARIBORSKA KNJIŢNICARotovški trg 2, 2000 MariborDirektorica: Dragica TurjakTel.: +386 2 23 52 100e-mail: system@mb.sik.sihttp://www.mb.sik.siMariborska knjižnica je vpisana v sodni register pri Okrajnem sodišču v Mariboru.2. POSLANSTVOMariborska knjižnica je med vodilnimi slovenskimi splošnimi knjižnicami z razvejano mrežoobčinskih in krajevnih knjižnic ter mrežo postajališč bibliobusa in lokacij premičnih zbirk.Motivirani in profesionalni knjižničarji zagotavljamo vsem obiskovalcem brezplačne storitvein demokratični dostop do informacij. Spodbujamo bralno kulturo in vseživljenjskoizobraževanje. Ohranjamo kulturno identiteto in s svojimi storitvami sooblikujemo podoboMaribora ter njegove širše okolice na območju 12 občin nekdanjega mariborskega okraja.Izpolnjujemo kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo v okolju in še posebejv procesu vseživljenjskega učenja. Do svojega okolja in uporabnikov ravnamo družbenoodgovorno in transparentno, o svojem delu redno poročamo vsem zainteresiranim inpartnerjem ter seznanjamo javnost o svojih storiritvah, pa tudi spremljamo njihovozadovoljstvo in si prizadevamo za njihovo zaupanje in splošen ugled knjižnice v družbi. Vprizadevanjih za soustvarjanje odprte in vključujoče družbe zagotavljamo primerne pogoje inokolje, kjer se zaposleni kot posamezniki ali skupine lahko razvijamo, manifestiramo svojeideje, pobude in tako oblikujemo polnejše življenje v družbi.Kot osrednja območna knjižnica pomagamo vzpostavljati kvalitetno knjižnično dejavnost vširši regiji, zagotavljamo povečan in kvaliteten izbor knjižničnega gradiva in koordiniramodomoznansko dejavnost. Smo zanesljiv in korekten partner.3. VIZIJAUstrezni prostori, storitve v skladu s strokovnimi usmeritvami ter pričakovanji, potrebami inzahtevami uporabnikov. Strokovno usposobljeni, kompetentni in motivirani zaposleni.


Mariborska knjižnica6Rotovški trg 2, 2000 Maribort: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/Predpis št. 5/3Mariborska knjižnica – splet domišljije in kakovosti/Strateški načrt/Dragica TurjakVelja od:15.4.<strong>2011</strong>šolski knjižnici, z omogočenim dostopom za javnost tudi v popoldanskem času.Ko bo občina v občinskem proračunu zagotovila profesionalizacijo kadra inustrezno kvadraturo (vsaj 200 m 2 ), bomo sedanjo premično zbirko oziromadruštveno knjižnico profesionalizirali.Občina Selnica v letu <strong>2011</strong> načrtuje izgradnjo novega kulturnega doma nacentralni občinski lokaciji v bližini šole in gasilskega doma. V investicijo jevključila tudi knjižnico, za katero je v projektni nalogi predvidenih cca 400 m 2 .Vrednost investicije je vključena v občinsko investicijo Občine Selnica ob Dravi inje del investicije celotnega načrtovanega občinskega kulturnega doma, otvoritevknjižnice je načrtovana za leto 2012.Občini Miklavž in Rače – Fram zaenkrat ne načrtujeta gradenj občinskih knjižnic,knjižnično mrežo še naprej zagotavljajo s storitvijo bibliobusa. Za občino Starše vletu <strong>2011</strong> pripravimo strokovne podlage za občinsko knjižnico.Nadaljujemo s pripravo strokovnih podlag in z aktivnostmi za vzpostavitev enotev Splošni bolnišnici Maribor. Strokovne podlage smo pripravili v obdobju do<strong>2010</strong>, zaradi usmerjanja vseh virov v gradnjo nove knjižnice na Rotovškem trgu,pa tudi zaradi nedorečenih načrtov in možnosti realizacije v UKC Maribor,realizacijo cilja umikamo iz strateškega načrta. Ta cilj ni prioriteta do 2013.Premične zbirke širimo v zavode, domove za ostarele, zapore, varno hišo...Od <strong>2006</strong> do <strong>2010</strong> smo na novo vpeljali premične zbirke v: VDC Sožitje, Domstarejših Tezno, Oddelek za pediatrijo UKC Maribor, Bolnišnična šola OŠ BojanaIlicha. Glede na usmerjanje sil v gradnjo nove knjižnice, ta cilj ni prioriteta do2013.Regijski bibliobusDo leta <strong>2010</strong> pridobimo sredstva (cca 50.000.000 / 208.646 EUR) za regijskibibliobus za zagotavljanje enakomerne dostopnosti knjižničnega gradiva ininformacij v oddaljenih krajih širše regije in v posebnih socialnih okoljih (zavodi,domovi za starejše občane in ljudi s posebnimi potrebami). Smo načrtovali, vendarv občinah na širšem lenarškem in bistriškem območju ni bilo pripravljenosti inpotrditve.Večina občin nakupa regijskega bibliobusa in potrebnih deležev ni prepoznala kotcilj, zato je bila namera umaknjena. Z letom <strong>2011</strong> je prišlo celo do ukinitvenekaterih postajališč na širšem območju, tako da prioritete pri pokrivanju potrebpo postajališčih usmerimo na svoje občine. Regijski bibliobus ni prioriteta do2013.Uporabniki in storitveNa podlagi analiziranja potreb skupin in posameznikov v okolju, demografskihpodatkov lokalnih skupnosti ter podatkov o ustanovah izdelamo profil enot, ki bo


Mariborska knjižnica7Rotovški trg 2, 2000 Maribort: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/Predpis št. 5/3Mariborska knjižnica – splet domišljije in kakovosti/Strateški načrt/Dragica TurjakVelja od:15.4.<strong>2011</strong>Gradivoomogočal ciljano nabavo gradiva in s tem racionalno rabo virov. Do <strong>2010</strong> smodefinirali knjižnične okoliše, v <strong>2011</strong> bo izdelan dokument o nabavni politiki.Organizirano promoviramo knjižnice v lokalnih okoljih z namenom povečanjaštevila članov za 3 %. – ni doseţeno (0,7% povečano v obdobju <strong>2006</strong>-2009). Vletu <strong>2011</strong> ni realno pričakovati povečanja, saj bo osrednja knjižnica zaradi gradnjepredvidoma zaprta. Poleg tega je v posameznih okoljih delež včlanjenihprebivalcev že močno presežen (n. pr. Kamnica).Povečanje števila mladih članov za 3 %. – doseţeno (7% povečano v obdobju<strong>2006</strong>-2009), v <strong>2011</strong> spremljamo trende števila včlanjenih mladih bralcev, vendar sizaradi drugih prioritet na tem področju ne zastavljamo dodatnih ciljev.Razvijanje in priprava ustreznih storitev, ki bodo predvsem podpirale načrtovanodelovanje osrednje knjižnice v novih pogojih po letu 2012. Dejavnosti zaradiomejenih sredstev načrtujemo v obsegu najnujnejšega, kadrovske potencialeusmerjamo v pripravo aktivnosti vsebin za Evropsko prestolnico kulture (EPK),strokovno pripravo združevanja in postavitve zbirk v novi knjižnici in organizacijodela v novih prostorih osrednje knjižnice.Kamra in Dlib* – sodelovanje z digitaliziranimi vsebinami – realizirano, v letu<strong>2011</strong> in 2012 nadaljujemo z digitalizacijo v sodelovanju z osrednjima knjižnicamaLenart in Slovenska Bistrica in drugimi partnerji (UKM, Pokrajinski arhivMaribor, muzeji, društva…).Evropska prestolnica kulture – sodelovanje <strong>Mariborske</strong> knjižnice s projektomEvropska pravljica, v sodelovanju s knjižnicami v partnerskih mestih (Velenje,Ptuj, Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota). Projekt je vključen v sklopKljuči mesta in obsega mednarodni simpozij o izročilu evropske pravljice inmednarodni pravljični večer, oboje s sodelujočimi referenti in pravljičarji izrazličnih evropskih držav, pravljične večere v sodelujočih knjižnicah z domačimipravljičarji, literarne večere ter izdajo zbornika V pravljice prost vstop.Do leta <strong>2010</strong> povečamo temeljno zalogo gradiva na 3,7 enote knjižničnega gradivana prebivalca, kot predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnedejavnosti kot javne službe. – realizirano.Človeški viri / kadri** Za izvajanje nalog v skladu z zahtevami Zakona o knjižničarstvu do leta <strong>2010</strong>zaposlimo 20 dodatnih delavcev* in 3 za naloge Osrednje območne knjižnice, zakar potrebujemo dodatnih 100.000.000 sit (417.293 EUR). Cilj je bil zaradiomejitev v proračunih in v zakonodaji ter skoraj popolnoma ustavljenemzaposlovanju v javnem sektorju, do leta <strong>2010</strong> delno doseţen, število zaposlenih seje povečalo za 4. Delno je bil realiziran tudi na področju zaposlitev na nalogahOOK – 2 strokovna delavca.


Mariborska knjižnica8Rotovški trg 2, 2000 Maribort: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/Predpis št. 5/3Mariborska knjižnica – splet domišljije in kakovosti/Strateški načrt/Dragica TurjakVelja od:15.4.<strong>2011</strong> Redne meritve zadovoljstva zaposlenih in dvig organizacijske klime do leta <strong>2010</strong>za 0,5 %. Meritve so bile redno izvajane v sklopu SiOK, slovenske organizacijskeklime. Do leta <strong>2010</strong> je bil cilj delno realiziran po posameznih parametrihmerjenja v različnih odstotkih.PovezovanjeZ drugimi knjižnicami in ustanovami lokalno, regijsko in mednarodno.Koordinacija domoznanske dejavnosti na območju. – realizirano: postavljena sobila izhodišča za koordinacijo (Predpis: Domoznanska dejavnost v Mariborskiknjižnici) in vzpostavljeno sodelovanje za aktivno koordinacijo domoznanskedejavnosti med knjižnicami na območju (UKM, Lenart, Slovenska Bistrica). V letu<strong>2011</strong> nadaljujemo z izvajanjem nalog po Pravilniku o osrednjih območnihknjižnicah.Izvajanje drugih nalog Osrednje območne knjižnice v skladu z zakonom inkadrovskimi možnostmi, nadaljujemo v letih <strong>2011</strong> – 2013 v skladu z odobrenimiletnimi programi.


Mariborska knjižnica9Rotovški trg 2, 2000 Maribort: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/Predpis št. 5/3Mariborska knjižnica – splet domišljije in kakovosti/Strateški načrt/Dragica TurjakVelja od:15.4.<strong>2011</strong>Upravljanje in trţenjePridobivanje alternativnih virov financiranja (donatorstvo, sponzorstvo, evropskiprojekti). – donatorstvo – realizirano za projekte, navedene na spletni straniknjižnice. Nadaljujemo v <strong>2011</strong>: prioritetno pridobivanje neproračunskih sredstevza naloge, povezane z investicijo v novo knjižnico (propagandni material,projektiranje, nadzor, strežniki…).7. FINANČNA OCENA PRIORITETNIH NALOGProstori in opremapridobitev prostorov za osrednjo knjižnico, 6000 m 2 – 1.500.000.000 sit / cca6.259.389 EUR, v <strong>2011</strong> in dalje: Investicijski program predvideva:V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je skupna velikost obravnavanegaobmočja obsegala 8.585,30 m2.V Investicijskem programu je prišlo do spremembe v skupni površini na 10.037,00m 2 , kar za 1.451,7 m2 povečuje površino po DIIP.Razlika v obdelovani površini je posledica projektnih rešitev iz faze natečajne rešitvedo idejnega projekta (izvzetje prostorov Rotovške kleti in nadomestilo le teh spovečanjem površine kletnih etaž ter povezava vseh mansard).Št. Vir financiranja <strong>2010</strong> <strong>2011</strong> 2012 2013 Skupaj %Mestna občina1 Maribor 396.150,44 3.909.570 12.377.387 4.549.433 21.232.540 67,98%Ministrstvo za2 kulturo 3.000.000 4.000.000 3.000.000 10.000.000 32,02%Skupaj 396.150,44 6.909.570 16.377.387 7.549.433 31.232.540 100,00%Na zahtevo investitorja, Mestne občine Maribor, je v fazi sprejemanja proračuna bilceloten projekt racionaliziran v smislu zmanjšanja vključenih površin v investicijo, naskupaj 7.000 m 2 , od tega za knjižnico neto površin 5.300 m 2 . Izključena je bila mestnahiša, objekt na Rotovškem trgu 6 in stare pisarne lutkovnega gledališča. Spremenjenaprojektna naloga tako delno združuje posamezne knjižnične vsebine, n. pr. mediotekopriključuje dvorani v drugi kleti, pisarne za nabavo, obdelavo in upravo pa umešča vobjekt Rotovški trg 6 in v trakt ob lekarniški ulici. Projekt je tudi razdeljen na tri faze,v letu <strong>2011</strong> je predvidena realizacija izkopa gradbene jame, zavarovanja jame inrušitve. Zaradi manjše kvadrature je vrednost investicije znižana na 21,8 mil. EUR inpredvidena naslednja dinamika:


Mariborska knjižnica10Rotovški trg 2, 2000 Maribort: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/Predpis št. 5/3Mariborska knjižnica – splet domišljije in kakovosti/Strateški načrt/Dragica TurjakVelja od:15.4.<strong>2011</strong>Št. Vir financiranja <strong>2010</strong> <strong>2011</strong> 2012 Skupaj %Mestna občina1 Maribor 396.150 50.000 11.416.850 11.863.000 54,26%Ministrstvo za2 kulturo 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 45,74%Skupaj 396.150 5.050.000 16.416.850 21.863.000 100,00% novi prostori Knjižnice Hoče, 400 m 2 , realizirano 220 m2. novi prostori Knjižnice Kamnica, 120 m 2 , realizirano 240 m 2. Pionirska knjižnica Rotovž – prenova realizirana. Knjižnica Nova vas – prenova delno realizirana (vhodi in okna v letu <strong>2011</strong>). Pionirska knjižnica Nova vas – prenova delno realizirana (vhodi in okna v letu<strong>2011</strong>). Knjižnica Duplek – GOI dela realizirana, oprema v <strong>2011</strong>.Gradivo temeljna zaloga 3,7 enote (do 2009 dosežen standard 3,6) in letni prirast 200izvodov gradiva na 1000 prebivalcev (do 2009 – 204/1000) – letno dodatno205.400.000 sit (857.119 EUR). Finančni cilj ni bil realiziran, saj so seproračunska sredstva zaradi krize in recesije v letu 2008 začela drastično zniževatiin zamikati. Do izhoda družbe iz krize ni pričakovati izboljšanja. Zaradi racionalnein uspešne nabave številčni standard vseeno dosežen.Kadri**zaposlitev dodatnih 20 delavcev in 3 za naloge osrednje območne knjižnice – letnododatno 100.000.000 sit (417.293 EUR). Cilj je bil delno realiziran, številozaposlenih se je do <strong>2010</strong> povečalo za skupaj 6 ljudi. Zaradi nastopa splošne krizein recesije ter omejitev zaposlovanja do izhoda družbe iz krize ni pričakovatibistvenega izboljšanja.*Razlaga pojmov:Kamra – projekt slovenskih osrednjih območnih knjižnic in NUK. Predstavlja regijski portal (Knjižnice ArhiviMuzeji Regija), spletni informacijski sistem, ki z enega mesta omogoča dostop do digitaliziranih vsebin, ki jihprispevajo območne splošne knjižnice v sodelovanju z drugimi knjižnicami, arhivi, muzeji in drugimi kulturnimiter izobraževalnimi ustanovami.Filmoteka – zbirka filmskega gradiva.Dlib – Digitalna knjižnica Slovenije, vzpostavljena v NUK.**Opomba:Mariborska knjižnica ne dosega kadrovskega normativa. Glede na obseg nalog, ki jih izvaja po Zakonu oknjižničarstvu, bi po Standardih za splošne knjižnice morala zaposlovati 136 delavcev in 3 za naloge OOK.Sedanje stanje je skupaj 93 zaposlenih, zato je na kadrovskem področju racionalizacijo težko izvajati. Narealizacijo tega cilja v največji meri vpliva višina občinskih proračunov in splošno družbeno stanje.


Mariborska knjižnica11Rotovški trg 2, 2000 Maribort: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/Predpis št. 5/3Mariborska knjižnica – splet domišljije in kakovosti/Strateški načrt/Dragica TurjakVelja od:15.4.<strong>2011</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!