Η ιστορία (Δημήτρης Δημητρίου)

easywriter.gr

http://www.easywriter.gr/ebooks/item/414

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

UNUS ORBIS DERET


πιόνι το οποίο αποτελεί ένα σύμβολο για έναν στρατό του κράτους ενός παίκτη μέσα

στα πλαίσια της δομής αυτού του στρατεύματος μέσα σε ένα τετράγωνο του επιπέδου

στην έκτασης της ξηράς καθώς μέσα στην δομή του επιπέδου του τίτλου μπορεί να

κινείται ένα άλλο πιόνι το οποίο αποτελεί σύμβολο για έναν άλλο στρατό ενός άλλου

κράτους ενός άλλου παίκτη μέσα στα πλαίσια της δομής ενός άλλου στρατεύματος

μέσα σε ένα τετράγωνο του επιπέδου μέσα στην έκταση της ξηράς ενώ εάν ο στρατός

του ενός παίκτη κινηθεί μέσα στο τετράγωνο του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται ο

άλλος στρατός του άλλου παίκτη τότε αυτοί οι 2 αντίπαλοι στρατοί πρόκειται να

συγκρουστούν μεταξύ τους μέσα στην έκταση της ξηράς και άρα αυτό το τετράγωνο

του επιπέδου αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο το οποίο ορίζεται ως το ανάπτυγμα του

επιπέδου μέσα στο οποίο ο στρατός Α του επιτιθέμενου παίκτη θα πραγματοποιήσει

την διεξαγωγή μίας ορισμένης μάχης με τον στρατό Β του αμυνόμενου παίκτη μέσα

στο πεδίο της μάχης όπου το ανάπτυγμα του επιπέδου παρουσιάζει μία δομή η οποία

αποτελείται από απλά τετράγωνα του επιπέδου μέσα στα οποία ένα πιόνι έχει την

δυνατότητα προκειμένου να κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση δηλαδή είτε οριζόντια ή

κάθετα είτε και διαγώνια σε απόσταση αριθμού των τετραγώνων η οποία είναι ίση με

την κίνηση την οποίαν διαθέτει ανάλογα με το στρατιωτικό είδος στο οποίο ανήκει σε

κάθε περίπτωση ανά 1 γύρο από το ένα τετράγωνο στο άλλο τετράγωνο μέσα στο

πεδίο της μάχης.

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ

Αυτό το στοιχείο το οποίο ορίζεται ως το ανάπτυγμα του επιπέδου για έναν τίτλο

προσδιορίζει την δομή του πεδίου της μάχης μέσα από την ανάπτυξη ενός

τετραγώνου του επιπέδου του τίτλου όπου ένα τετράγωνο του επιπέδου παρουσιάζει

μία ανάπτυξη στην περίπτωση της έκτασης της ξηράς αναφορικά με την διαμόρφωση

του αναπτύγματος του επιπέδου μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή

μίας ορισμένης μάχης ανάμεσα σε 2 αντιπάλους στρατούς οι οποίοι είναι ο στρατός Α

του επιτιθέμενου παίκτη και ο στρατός Β του αμυνόμενου παίκτη μέσα στο πεδίο της

μάχης και όπου ένα τετράγωνο του επιπέδου παρουσιάζει μία ανάπτυξη στην

περίπτωση της έκτασης της θάλασσας αναφορικά με την διαμόρφωση του

αναπτύγματος του επιπέδου μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή μίας

ορισμένης ναυμαχίας ανάμεσα σε 2 αντιπάλους στόλους οι οποίοι είναι ο στόλος Α

του επιτιθέμενου παίκτη και ο στόλος Β του αμυνόμενου παίκτη μέσα στο πεδίο της

ναυμαχίας.

ΔΟΜΗ

Η δομή του επιπέδου αυτού του τίτλου παρουσιάζει ορισμένα τετράγωνα μέσα στην

έκταση της ξηράς και ορισμένα τετράγωνα μέσα στην έκταση της θάλασσας τα οποία

αποδίδονται ισομερώς μεταξύ τους εφόσον τα τετράγωνα της ξηράς είναι ίσα στον

αριθμό από τον οποίον διακρίνονται με τα τετράγωνα της θάλασσας ενώ στην

περίπτωση της έκτασης των τετραγώνων της ξηράς παρατηρείται μία ανάλυση

3


ανάπτυξη της δομής αυτού του κράτους και κατά συνέπεια εάν αυτός ο αντίπαλος

στρατός παραμείνει ακίνητος σε αυτό το τετράγωνο μέσα στο οποίο κινήθηκε για 1

γύρο χωρίς να μετακινηθεί από αυτό και χωρίς να καταστραφεί από την σύγκρουση

με έναν στρατό αυτού του κράτους τότε στην περίπτωση αυτήν οι εργασίες οι οποίες

πραγματοποιούνται από τον πληθυσμό του κράτους ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μίαν

πόλη και ο οποίος αξιοποιεί τα στοιχεία αυτής της περιοχής ανάλογα με την διοίκηση

αυτού του παίκτη αναιρούνται και δεν μπορούν να συνεχιστούν μέχρι να

αντιμετωπιστεί αυτή η έφοδος του αντιπάλου στρατού μέσα στα όρια των συνόρων

της έκτασης αυτού του αδιαμόρφωτου κράτους. Η δομή του επιπέδου ενός τίτλου η

οποία αναφέρεται στην ύπαρξη των αδιαμόρφωτων κρατών διακρίνεται από το

χαρακτηριστικό της διαδικασίας του σχηματισμού κάποιων συνόρων για το κράτος

ενός παίκτη μέσα στην έκταση των τετραγώνων της ξηράς μέσα από μία διοίκηση η

οποία θα ακολουθηθεί μέσα στην διάρκεια της έκβασης του παιχνιδιού με

αποτέλεσμα η κίνηση ενός αντιπάλου στρατού μέσα σε ένα τετράγωνο μέσα στα όρια

της έκτασης των συνόρων ενός κράτους αποτελεί μία αναίρεση των εργασιών οι

οποίες πραγματοποιούνται από τον πληθυσμό του κράτους ο οποίος βρίσκεται μέσα

σε μίαν πόλη και ο οποίος αξιοποιεί τα στοιχεία αυτής της περιοχής μέχρι να

αντιμετωπιστεί αυτή η έφοδος του αντιπάλου στρατού μέσα από μία στρατηγική.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Το κράτος ενός παίκτη προσδιορίζεται στην ανάπτυξη της δομής του μέσα από μία

ορισμένη διοίκηση η οποία ακολουθείται στην κάθε περίπτωση όπου στην αρχή του

παιχνιδιού ο πληθυσμός του αδιαμόρφωτου κράτους ενός παίκτη προσδιορίζεται ως

ίσος με 30 μονάδες του πληθυσμού μέσα σε μίαν εστία την οποίαν θα επιλέξει ο κάθε

παίκτης αναφορικά με την ανάπτυξη της δομής του κράτους του στην κάθε

περίπτωση και όπου μέσα στην εστία ενός αδιαμόρφωτου κράτους υφίστανται 30

μονάδες του πληθυσμού ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα της εργασίας

σύμφωνα με το οποίο 1 μονάδα του πληθυσμού αποδίδει 1 εργάτη και άρα 1 εργάτης

μπορεί είτε να δεσμεύσει 1 μονάδα της ύλης μέσα σε 1 τετράγωνο μέσα στο επίπεδο

του τίτλου για την απόδοση 1 νομίσματος για μία φορολογία ανά 1 γύρο είτε να

πραγματοποιήσει 1 μονάδα ενός έργου μέσα σε 1 πόλη για την απόδοση 1 μονάδας

για μία εργασία ανά 1 γύρο και κατά συνέπεια ο πληθυσμός ενός κράτους

πραγματοποιεί ορισμένες εργασίες μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της δομής του

μέσα από μία διοίκηση. Το επίπεδο του τίτλου παρουσιάζει μία δομή σύμφωνα με την

οποίαν αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία ορίζονται ως η καλλιέργεια, το

μετάλλευμα, το δάσος, το λατομείο και τα οποία αποτελούν κάποιες πηγές των

πρώτων υλών τις οποίες αξιοποιούν οι εργάτες για την πραγματοποίηση ορισμένων

εργασιών όπου η καλλιέργεια χρησιμοποιείται για την ανανέωση του πληθυσμού

όπου απαιτείται 1 μονάδα της καλλιέργειας για την απόδοση 1 μονάδας του

πληθυσμού ανά 1 γύρο, το μετάλλευμα το οποίο χρησιμοποιείται για την στράτευση

του πληθυσμού όπου απαιτείται 1 μονάδα του μεταλλεύματος για την απόδοση 1

μονάδας της δυναμικής ανά 1 γύρο και όπου για την εργασία αυτήν απαιτείται η

5


παρουσιάζεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 23 (Σελ: 42), ο στρατηγός παρουσιάζεται στο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 24 (Σελ: 43), ο βασιλιάς παρουσιάζεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 25 (Σελ:

44), το καταδρομικό παρουσιάζεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 26 (Σελ: 45), το πολεμικό

παρουσιάζεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 27 (Σελ: 46), το αντικρουστικό παρουσιάζεται

στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 28 (Σελ: 47), ο φρουρός παρουσιάζεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 29

(Σελ: 48).

ΜΑΧΗ

Αυτός ο παράγοντας ο οποίος αναφέρεται στην δομή ενός στρατού η οποία ορίζεται

ως ίση με 12 μονάδες της δυναμικής προσδιορίζεται ως την στρατηγική την οποίαν

θα ακολουθήσει ένας παίκτης μέσα στην πορεία της εξέλιξης του τίτλου αναφορικά

με την διεξαγωγή μίας ορισμένης μάχης μέσα στο ανάπτυγμα του επιπέδου μέσα στον

έκταση των τετραγώνων της ξηράς μέσα στον χώρο του επιπέδου του τίτλου και

αυτός ο παράγοντας ο οποίος αναφέρεται στην δομή ενός στόλου η οποία ορίζεται ως

ίση με 12 μονάδες της δυναμικής προσδιορίζεται ως την στρατηγική την οποίαν θα

ακολουθήσει ένας παίκτης μέσα στην πορεία της εξέλιξης του τίτλου αναφορικά με

την διεξαγωγή μίας ορισμένης ναυμαχίας μέσα στο ανάπτυγμα του επιπέδου μέσα

στην έκταση των τετραγώνων της θάλασσας μέσα στον χώρο του επιπέδου του τίτλου

όπου οι στρατοί και οι στόλοι του κράτους ενός παίκτη προσδιορίζουν την δομή ενός

στρατεύματος μέσω μίας ανάλυσης και όπου στην περίπτωση που ένας στρατός

συγκρουστεί με έναν άλλο στρατό μέσα στο ανάπτυγμα του επιπέδου μέσα από μία

ανάπτυξη ενός τετραγώνου του επιπέδου του τίτλου τότε στην περίπτωση αυτήν ο

στρατός που νικά στην μάχη ανακτά την πλήρη δυναμική του παραμένοντας μέσα

στο παιχνίδι και ο στρατός που ηττάται στην μάχη χάνει πλήρως την δυναμική του

βγαίνοντας έξω από το παιχνίδι και άρα αυτή η αρχή αναφέρεται ως η ανανέωση της

ενέργειας ενός στρατού η οποία ακολουθείται μέσα από τους κανόνες του τίτλου. Η

διαδικασία της διεξαγωγής μίας ορισμένης μάχης πραγματοποιείται με την κίνηση

των πιονιών της δομής ενός στρατού η οποία ορίζεται ως ίση με 12 μονάδες της

δυναμικής με ένα όριο της κίνησης το οποίο προσδιορίζεται ως ίσο με 6 μονάδες της

δυναμικής ανά 1 γύρο όπου η διαδικασία της σύγκρουσης αναφέρεται στο στοιχείο

σύμφωνα με το οποίο 1 πιόνι μπορεί να συγκρουστεί μόνον με 1 άλλο πιόνι μέσα σε 1

γύρο ανάλογα με την απόδοση των κινήσεων μέσα στο πεδίο της μάχης και κατά

συνέπεια ένα πιόνι πραγματοποιεί μία διαδικασία της σύγκρουσης απέναντι σε ένα

άλλο πιόνι όπου η επίθεση του ενός πιονιού μειώνει την ενέργεια του άλλου πιονιού

ενώ η αντοχή του ενός πιονιού μειώνεται από την άμυνα του άλλου πιονιού μέσα σε

έναν γύρο καθώς η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντιστρόφως και

όπου η επίθεση του άλλου πιονιού μειώνει την ενέργεια του ενός πιονιού ενώ η

αντοχή του άλλου πιονιού μειώνεται από την άμυνα του ενός πιονιού μέσα σε έναν

άλλον γύρο με το χαρακτηριστικό ότι εάν η ενέργεια του ενός πιονιού εξαντληθεί από

την επίθεση του άλλου πιονιού τότε στην περίπτωση αυτήν η αντοχή του άλλου

πιονιού μειώνεται ισάριθμα από την άμυνα του ενός πιονιού μέχρι το σημείο

εξάντλησης της ενέργειας του ενός πιονιού το οποίο χάνεται και βγαίνει από το

9


ανάλυση ορισμένων ερευνών οι οποίες συνιστούν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες

τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ένας παίκτης μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της

δομής του κράτους του σύμφωνα με τις αποφάσεις τις οποίες πρόκειται να πάρει και

όπου οι έρευνες αυτές διακρίνονται από 4 κατηγορίες οι οποίες είναι το κράτος, ο

πόλεμος, η διπλωματία, η ειρήνη και από 4 έρευνες ανά κατηγορία για κάθε τομέα

σύμφωνα με τον οποίον απαιτείται η παρέλευση μίας χρονικής διάρκειας για έναν

αριθμό γύρων αναφορικά με την ανάλυση μίας συγκεκριμένης έρευνας η οποία

ανήκει σε μίαν κατηγορία και η οποία αναλύεται μέσα στο διάστημα ενός τομέα. Η

διαδικασία της ανάλυσης των ερευνών προσδιορίζεται με την επιλογή μίας

κατηγορίας από έναν παίκτη αναφορικά με την ανάπτυξη της δομής του κράτους του

όπου η κάθε κατηγορία παρουσιάζει 4 έρευνες οι οποίες αναφέρονται κατά σειρά σε

μίαν κάθετη παράθεση ενώ η κάθε έρευνα αναγράφει και έναν αριθμό των γύρων ως

ένας χρόνος ο οποίος απαιτείται να παρέλθει για την ανάλυση της κάθε έρευνας μέσα

στην σειρά από το σημείο μέχρι το οποίο αναλύθηκαν πλήρως οι άλλες έρευνες μέσα

σε αυτήν την κατηγορία καθώς η 1 η έρευνα 1 κατηγορίας απαιτεί 1 γύρο για να

αναλυθεί, η 2 η έρευνα 1 κατηγορίας απαιτεί 2 γύρους για να αναλυθεί, η 3 η έρευνα 1

κατηγορίας απαιτεί 3 γύρους για να αναλυθεί, η 4 η έρευνα 1 κατηγορίας απαιτεί 4

γύρους για να αναλυθεί και άρα ένας παίκτης πρέπει να αναλύσει την 1 η έρευνα μίας

κατηγορίας για να επιλέξει να αναλύσει την 2 η έρευνα αυτής της κατηγορίας, ένας

παίκτης πρέπει να αναλύσει την 2 η έρευνα μίας κατηγορίας για να επιλέξει να

αναλύσει την 3 η έρευνα αυτής της κατηγορίας, ένας παίκτης πρέπει να αναλύσει την

3 η έρευνα μίας κατηγορίας για να επιλέξει να αναλύσει την 4 η έρευνα αυτής της

κατηγορίας με αποτέλεσμα το διάστημα του αριθμού των γύρων το οποίο απαιτείται

να παρέλθει για την ανάλυση των ερευνών μίας κατηγορίας αναφέρεται ως ο τομέας

για αυτήν την χρονική διάρκεια μέσα στον τίτλο με αποτέλεσμα η ανάλυση των

ερευνών μίας κατηγορίας να διαρκεί 1 η έρευνα= 1 γύρος+2 η έρευνα= 2 γύροι+3 η

έρευνα= 3 γύροι+4 η έρευνα= 4 γύροι πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι 1+2+3+4= 10

γύροι και όπου αυτή η ανάλυση των ερευνών προσδιορίζεται μέσα από την απόδοση

ορισμένων κρατικών λειτουργιών αναφορικά με την ανάπτυξη της δομής του κράτους

ενός παίκτη οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με την διοίκηση η οποία

πρόκειται να ακολουθηθεί από έναν παίκτη στην κάθε περίπτωση και κατά συνέπεια

αυτή η διαδικασία της ανάλυσης των ερευνών παρουσιάζεται από το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

11 (Σελ: 30) μέχρι το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 15 (Σελ: 34) με αποτέλεσμα αυτή η αναφορά

να αποτελεί το στοιχείο της εξέλιξης για το κράτος ενός παίκτη συνολικά. Το κράτος

ενός παίκτη προσδιορίζεται στην δομή του μέσα από την απόδοση των κινήσεων τις

οποίες πρόκειται να πραγματοποιήσει μέσα στον χώρο του επιπέδου του τίτλου όπου

η διάρκεια της έκβασης του παιχνιδιού αναφέρεται στους 30 γύρους για την

ολοκλήρωση μίας παρτίδας ανεξάρτητα με τις έρευνες οι οποίες πρόκειται να

αναλυθούν μέσα από την επιλογή ενός παίκτη αφού δεν υπάρχει ένα επαρκές χρονικό

διάστημα για την ανάλυση των ερευνών όλων των κατηγοριών οι οποίες είναι 4

κατηγορίες×4 έρευνες= 16 έρευνες και άρα ένας παίκτης μπορεί να αναλύσει

ορισμένες έρευνες μέσα σε μίαν κατηγορία ή με μία επιλογή για την ανάλυση των

11


η συνέχεια στο...

http://www.easywriter.gr/ebooks/item/414

More magazines by this user
Similar magazines