DO VÝKLENKU (zděného pilíře) - DCK Holoubkov Bohemia as

dck.cz

DO VÝKLENKU (zděného pilíře) - DCK Holoubkov Bohemia as

DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.

338 01 Holoubkov 79

tel. : 371 751411-12

fax : 371 751413

e-mail : info@dck.cz

v.2008/03

1.1 URENÍ

NÁVOD K POUŽITÍ KABELOVÝCH SKÍNÍ - SS

- DO VÝKLENKU (zdného pilíe)

- KOMPAKTNÍCH PILÍ

Návod k použití je uren pro montáž, manipulaci, pepravu, skladování a údržbu kabelových skíní nn typu SS, materiálového provedení:

a) celoplastové z termoplastu - P

b) celoplastové z termosetu - N

c) betonové s plastovými dvemi - K

1.2 POPIS

Oba plastové materiály ozn. -P a -N jsou odolné proti statickému a dynamickému namáhání, nesnadno holavé kategorie B (SN 73 0823),

vyhovují klasifikaci HB40 (SN EN 60695-11-10), samozhášlivost materiálu dle UL 94-VO, se zvýšenou stabilizací proti povtrnostním

vlivm a UV záení. Výrobky vyhovují zkoušce žhavou smykou 960°C dle IEC 695, odolávají tepelnému zatížení 115°C dle IEC 216.

Výrobky vyhovují pevnostním mechanickým zkouškám dle SN EN 60 439-5 pi teplot + 40°C a - 25°C. Termoplast ozn. -P je pln

recyklovatelný, termoset ozn. -N není. Barva plastu je svtle šedá RAL 7035. Typové zkoušky dle SN EN 60439-1 a 5 provedeny

akreditovanými zkušebnami. Technologický postup výroby je certifikován dle SN EN ISO 9001 a SN EN ISO 14001. Na výrobky je

zpracováno prohlášení o shod dle §12 zák.. 22/1997 Sb. Skín jsou dodávány bez pojistkových vložek. Pi dodávce kompaktního pilíe je

pro snazší manipulaci a pepravu dodána univerzální skí urená pro montáž do výklenku a píslušný pilíový podstavec. Pro osazení a

výmnu pojistkových vložek doporuujeme použít pojistkové držadlo typu DP. Rozváde s plechovými dvemi jsou opateny pouze

základním nátrem.

1.3 BEZPENOSTNÍ OPATENÍ

Organizace, která provádí montáž, je povinna v dohod s odbratelem stanovit pracovní postupy tak, aby byly bezpené. Montáže

kabelových skíní mohou provádt pouze pracovníci s odbornou zpsobilostí podle vyhl. ÚBP a BÚ . 50/1978 Sb. ve znní vyhl.

98/1982 Sb. Pi práci musí respektovat bezpenostní pedpisy dle SN EN 50110-1 ed2.

2.1 MONTÁŽ DO VÝKLENKU, ZDNÉHO PILÍE

Situování kabelových skíní ve výklenku obvodových stn objekt nebo zdných pilí vždy eší provádcí projekt dle SN 33 3320.

Minimální výška spodního okraje kabelové skín je 0,6m, maximální 1,5m nad definitivní rovinou terénu s ohledem na místní podmínky.

Velikost výklenku uruje rozmr šíky a výšky skín zvtšený o 20-30mm. Hloubku výklenku uruje hloubka skín, zvtšená o sílu izolace

min. 30mm (izolace odstrauje tepelnou ztrátu vzniklou zeslabením zdiva, není souástí dodávky) a zmenšená o nutný pesah mezi omítkou a

dvemi podle typu (viz. obr). U skíní typu SS se neosazují peklady. Peklady se používají od šíky výklenku 600 mm, tzn. L 70/70x6. Šíka

kabelového prostoru je dána šíkou skín zmenšena o 150mm, hloubka musí být o 40mm mlí než výklenek s izolací, aby v zadní ásti

vznikla dosedací hrana pro usazení skín.

Ped zazdním je nutné výklenek vyistit, demontovat dvee, vyrovnat rozvád pomocí klínk do vodorovné a kolmé polohy tak, aby byly

dodrženy minimální pesahy od povrchu omítky z dvodu správné funknosti dveí. Doporuujeme dodržet následující rozmry: P – 35mm,

P-C – 18mm, K – 30mm, N – 10mm. Udané rozmry jsou od povrchu dveí k povrchu finální omítky (viz obr). Ped vlastním zazdíváním, je

nutné boky skín rozepít lakou a zajistit dvee v zavené poloze. U celoplastových skíní v provedení „-C“ rozepít boky piloženým

páskem pi zavených dveích. Po pedchozím navlhení výklenku se skí upevní cementovou maltou nebo pomocí montážní pny. Pi

použití cementové malty doporuujeme u celoplastových skíní v provedení „-C“ ped zazdním na bokách skín (v zadní ásti) vytvoit

pomocí montážní pny zarážecí body (pop. tyto zarážecí body vytvoit nalepením plastových pásk vhodným lepidlem pop. tmelem), které

zlepší upevnní skín ve výklenku pi zazdívání. Pi použití montážní pny zapnit skí pouze v rohách skín (po vytvrzení by montážní

pna mla být max. 50mm okolo rohu) z dvodu eliminace deformace stn skín vznikající vlivem psobení vytvrzovacího procesu

montážní pny (s montážní pnou pracovat dle návodu výrobce).

termoplast "P" termoplast "P"

termoset "N" beton + termoplast "K"

specifikace výrobce "-C"

10

18 35

30

max. 50mm po vytvrzení pny

Vstup kabel lze ešit dvma zpsoby :

- kabely se vloží do kabelového prostoru a ten se celý zazdí. Pro vytvarování nábhu žil kabel ponechat pod skíní volný prostor 200mm

vysoký z vnjší strany uzavený.

- pro následné zatažení kabel se do kabelového prostoru osadí stejný poet ochranných trubek, kolik je pedpoklad potu zaústní kabel.

Ochranné trubky budou ve spodní ásti pod úrovní terénu zešikma seíznuty (pro snazší nábh kabel) a ukoneny opt 200mm pod

spodní hranou skín. Chrániky vetn vnjší strany volného prostoru výšky 200mm pod kabelovou skíní se zazdí.

Zpsob zazdní kabelového prostoru je dán technologickým pedpisem jednotlivých energetických spoleností. Po zazdní a finální úprav

omítky musí být dodrženo krytí skín IP44 a nesmí dojít k deformaci stn skín.

Pi montáži kabelové skín v tsné blízkosti plynomrového rozváde je nutné prostor pod plynomrovým rozvádem plynotsn

stavebn oddlit z dvodu požární bezpenosti.


2.2 MONTÁŽ KOMPAKTNÍHO PILÍE

Kompaktní pilíe jsou urené pro instalaci do volného prostoru nebo do oplocení. Velikost výkopu uruje

velikost základové desky (rozmry výkopu - šíka A a hloubka C pilíe zvtšeno o 150-200mm). Hloubka

výkopu – 650 mm od konené úpravy terénu. Dno výkopu dkladn zhutnit a vyrovnat pískovou nebo

betonovou vrstvou 50 mm. Po postavení a stabilizování kompletu v kolmé poloze se základový díl obsype

zeminou z boních stran za stálého hutnní. V horní ásti pilíového podstavce demontujeme spojky, osadíme

píslušnou skí a spojíme ji s pilíovým podstavcem pomocí spojek do kompletu kompaktního pilíe.

Demontují se dvee skín vysunutím ep závs. Demontuje se zavírací lišta skín, ímž se uvolní pední

krycí desky pilíového podstavce a oteve se kabelový prostor pro vložení kabel. Po vložení nepipojených

kabel a zemní pásky (drátu) se pišroubuje demontovaná krycí deska základového dílu a výkop se postupn

dosype zeminou a zhutní tak, aby pilí byl stabilní. Po vytvarování a pipojení žil kabel na jistící prvky, se

kabely upevní na držák umístný v kabelovém prostoru (píchytkami SONAP, polyesterovou páskou

TEXCOLO apod.).

Po ukonení výše uvedených prací je nutné základový díl zapískovat cca 100mm nad úrove terénu (z

dvodu snížení možnosti prostupu zemní vlhkosti do prostoru kabelové skín). Vloží se zpt pední deska

koncovkového dílu a upevní zavírací lištou skín. Osadí se dvee a skí se uzave.

615

A

C

2.3 MONTÁŽ PÍVODNÍCH A VÝVODNÍCH KABEL

Po odstranní plášt kabelu a po vytvarování vodi (žil kabel) se zkrátí na potebnou délku, odizolují, opatí

kabelovými oky nebo pímo pipojí do tmenových svorek u provedení s praporci tvaru „V“. Pi smykování je nutné

pipojovat kabelová oka v poadí oko-oko-praporec. Pipojení jednoho vodie do H-svorky se provede na stran její kratší

zarážky. Maximální prez kabelu je uveden na výrobním štítku. Jednotlivé kabely oznait na štítky „KABEL SMR“.

K ukonení kabel je vhodné použít smršovací trubky nebo epiky.

Do svorky PE oznaené znakou uzemnní se pipojí zemnící drát nebo pásek.

Pro spolehlivé pipojení vodi je nutné dodržet velikost moment uvedených v tabulce :

Šroub Prvek Moment utažení [Nm] Montážní klí

M8 Poj. spodek vel.00, PEN 6 13

M10 Poj. spodek vel.1, 2, PEN 10 16

Pipojovací V-svorka Poj. spodek vel.00 20 (dle výrobce) 6

Pipojovací V-svorka Poj. spodek vel.1, 2 23 (dle výrobce) 6

-doplnní k SS200, SS300: Po pipojení vodi osadit vývodní kontakty pojistkových spodk vel.00 krytkami, z dvodu zamezení

náhodného dotyku sousedních vývod.

3. MANIPULACE, PEPRAVA, SKLADOVÁNÍ

Manipulace s výrobky se musí provádt bez otes a s vylouením pád. Pi peprav na paletách musí být pepáskovány, voln

pepravované zajištny proti samovolnému pohybu a vhodn proloženy, aby nedošlo k mechanickému poškození. Výrobky lze skladovat na

paletách maximáln ve tech vrstvách s použitím vhodného proložení. Skladovat v montážní poloze v uzavených prostorách tak, aby

výrobky byly chránny ped zatékáním vody a zajištny proti mechanickému poškození a zneištní.

4. ÚDRŽBA SKÍNÍ

4.1 Všeobecn

Kontrola, revize a údržba pípojkových skíní je upravena v každé energetické spolenosti ádem preventivní údržby (SN 33 1500).

Zvláš upozorujeme na nutnost kontroly a obnovy bezpenostních tabulek a znaení (SN 33 2000 ást 1).

4.2 Vnjší povrch

Skín celoplastové nevyžadují z hlediska povrchové úpravy žádnou zvláštní údržbu. Povrch lze istit bžnými saponátovými prostedky,

které se vždy dkladn opláchnou.

V pípad, že z architektonických dvod barva odstínu nevyhovuje, je možné použít v požadovaném barevném odstínu speciální

jednosložkové barvy na polykarbonát a SMC, bezpenostní tabulky a znaení (SN 33 2000) musí být zachována.

4.3 Zámky

Zámky skíní pi instalaci promazat vodovzdorným mazivem (nap. WD 40) a opakovat promazání pi pravidelných údržbách.

4.4 Závsy

U celoplastových dveí skíní není nutné provádt žádnou údržbu závs. U betonových skíní s plechovými dvemi mazat závsy vodivým

tukem (nap. Kontaktol) a opakovat pi pravidelných údržbách.

4.5 Vnitní výzbroj

U plastové výzbroje a oceloplechové výzbroje skíní, která je galvanicky zinkována není nutné provádt jakoukoliv údržbu. U elektrických

spoj dotahovat šrouby, svorky pedepsaným momentem pi pravidelných údržbách 1x za tyi roky z dvodu snížení pechodových ztrát.

5. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A PODMÍNKY LIKVIDACE

Použité materiály na výrobu skíní jsou z hlediska psobení na životní prostedí nezávadné. Použité termoplasty (PC, PP) jsou

recyklovatelné a výrobce se zavazuje ke zptnému odbru a likvidaci po skonení životnosti nebo poškození. Termosety (N) recyklovatelné

nejsou a výrobce je odebere zpt za úhradu na likvidaci. Betonové výrobky se likvidují jako stavební su na skládkách.

6. KABELOVÉ ROZVODNÉ SKÍN Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPENOSTI STAVEB

Rozváde nn a elektrická zaízení jako jsou kabelové rozvodné skín nejsou z hlediska projektování požární bezpenosti staveb

posuzována jako vybraný stavební výrobek ve smyslu naízení vlády . 163/2002 Sb. v platném znní.

V konkrétních pípadech však musí být posuzovány jako stavební výrobek splující požadavky související s požární bezpeností staveb.

Jedná se zejména o pípady jsou-li instalovány v požárn dlících konstrukcích, nebo jsou-li umístny v prostoru chránných únikových cest.

Konkrétní požadavky musí být podrobn stanoveny v požárn bezpenostním ešení jako souást projektové dokumentace stavby,

zpracované dle norem požární bezpenosti. Požadavky se ídí místem umístní tchto prvk elektrických zaízení a ureným stupnm

požární bezpenosti dotených prostor.

More magazines by this user
Similar magazines