Informace o studiu 2007 - 2008 - FBMI

fbmi.cvut.cz

Informace o studiu 2007 - 2008 - FBMI

České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Informace o studiu 20072008

Organizace

učební plány

předpisy

Kladno, červen 2007


Vydal: ČVUT FBMI

Do tisku připravili: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. s kolektivem

2


OBSAH

Historie FBMI ................................................................................................................................ 5

Vedení ČVUT ................................................................................................................................. 6

Vedení FBMI ................................................................................................................................. 7

Děkanát FBMI ................................................................................................................................ 9

Katedry FBMI ................................................................................................................................. 12

Harmonogram akademického roku ................................................................................................. 16

Seznam akreditovaných studijních programů a oborů FBMI ......................................................... 17

Bakalářský studijní program BMKT obor BMKT (dobíhající) - organizace a struktura studia ..... 18

Bakalářský studijní program BMKT obor BMKT (dobíhající) - cíle studia a celkový profil

absolventa ....................................................................................................................................... 20

Bakalářský studijní program BMKT obor BMT (nově akreditovaný) - organizace

a struktura studia ............................................................................................................................. 22

Bakalářský studijní program BMKT obor BMT (nově akreditovaný) - cíle studia a celkový profil

absolventa ....................................................................................................................................... 24

Magisterský studijní program BMKT obor PMB - organizace a struktura studia .......................... 28

Magisterský studijní program BMKT obor PMB - cíle studia a celkový profil absolventa ........... 28

Magisterský studijní program BMKT obor SIPZ - organizace a struktura studia .......................... 30

Magisterský studijní program BMKT obor SIPZ - cíle studia a celkový profil absolventa............ 30

Doktorský studijní program BMKT - organizace a struktura studia ............................................... 32

Doktorský studijní program BMKT – cíle studia a celkový profil ................................................. 33

Bakalářský studijní program BMKT obor BMKT (dobíhající) - studijní plán

pro akademický rok 2007/08 .......................................................................................................... 35

Bakalářský studijní program BMKT obor BMT (nově akreditovaný) - studijní plán

pro akademický rok 2007/08 (prezenční forma studia) .................................................................. 40

Bakalářský studijní program BMKT obor BMT (nově akreditovaný) - studijní plán

pro akademický rok 2007/08 (kombinovaná forma studia) ............................................................ 46

Magisterský studijní program BMKT obor PMB - studijní plán pro akademický rok 2007/08 ..... 50

Magisterský studijní program BMKT obor SIPZ - studijní plán pro akademický rok 2007/08 ..... 55

Anotace předmětů bakalářského studijního programu BMKT oboru BMKT (dobíhající) ............. 63

Anotace předmětů bakalářského studijního programu BMKT oboru BMT (nově akreditovaný)

prezenční studium ........................................................................................................................... 83

Anotace předmětů bakalářského studijního programu BMKT oboru BMT (nově akreditovaný)

kombinované studium ..................................................................................................................... 103

3


Anotace předmětů magisterského studijního programu BMKT oboru PMB.................................. 120

Anotace předmětů magisterského studijního programu BMKT oboru SIPZ .................................. 130

Celoškolská nabídka předmětů ....................................................................................................... 146

Anotace předmětů FBMI pro celoškolskou nabídku ...................................................................... 146

Platné předpisy ČVUT a FBMI ...................................................................................................... 149

4


HISTORIE FBMI

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je nejmladší fakultou Českého vysokého

učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005, a to transformací Ústavu biomedicínského

inženýrství. Její historie se píše od roku 1996, kdy bylo na ČVUT v Praze založeno Centrum

biomedicínského inženýrství (CBMI) s cílem vytvořit na ČVUT ústřední koordinační

pracoviště výzkumných i výukových aktivit v oboru biomedicínského inženýrství. Úkoly

CBMI ČVUT byly orientovány především na výzkumnou oblast a díky vhodné struktuře

profesního zaměření jeho pracovníků, kteří svými odbornostmi obsáhli velkou část biomedicínského

inženýrství, bylo možné řešit široce zaměřené vědecko-výzkumné projekty. V roce

2002 byly CBMI připraveny podklady pro zavedení 3letého bakalářského studijního

programu „Biomedicínská a klinická technika“ a CBMI bylo transformováno na vysokoškolský

ústav – Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI) ČVUT.

V roce 2003 byl akreditován bakalářský studijní program „Biomedicínská a klinická

technika“ a v akademickém roce 2003/04 byla zahájena výuka.

Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného

stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství,

která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR dne 27. května 2005.

V akademickém roce 2005/2006 ukončilo studium v bakalářském programu prvních 48

posluchačů. Většina z nich se rozhodla pro pokračování ve stejnojmenném navazujícím

magisterském programu, který byl akreditován začátkem roku 2006. Výuka v tomto dvouoborovém

programu probíhá ve dvou studijních oborech - „Přístroje a metody pro biomedicínu“

a „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“. První z nich je určen především

přípravě inženýrů pro výzkumnou a vývojovou činnost, zatímco druhý nabízí přípravu

inženýrů pro manažerské pozice.

Výuka je projektově orientována a uskutečňována v moderně vybavených laboratořích,

jakými jsou např. laboratoře lékařské přístrojové techniky, zobrazovacích systémů v lékařství,

biosignálů či biofotoniky.

Ve shodě s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

a další tvůrčí činnosti ČVUT“ byla zahájena výuka nově akreditovaného doktorského

studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“. Připravuje se akreditace nových

oborů bakalářského studia: Informační technologie ve zdravotnictví, Optika a optometrie,

Fyzioterapie a Záchranář a magisterského studijního oboru Klinický technik.

5


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Rektorát ČVUT

Zikova 4, 166 36 Praha 6

tel.: 224 351 111, fax: 224 310 783

České vysoké učení technické v Praze tvoří fakulty stavební, strojní, elektrotechnická,

jaderná a fyzikálně inženýrská, fakulta architektury, fakulta dopravní a fakulta biomedicínského

inženýrství a ostatní součásti. V čele Českého vysokého učení technického v Praze je

rektor, který koordinuje pedagogickou a vědeckou činnost fakult a součástí ČVUT. Zástupci

rektora pro jednotlivé úseky jeho činnosti jsou prorektoři, stálým zástupcem rektora pro

hospodářskou a správní činnost je kvestor.

Rektor

prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc.

Prorektoři

prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc. – pro rozvoj ČVUT

doc. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc. – pro studium

Dr. Ing. Jaroslav KUBA, Ph.D. – pro studentské záležitosti a marketing

prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. – pro vědeckou a výzkumnou činnost

doc. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc. – pro výstavbu a investiční činnost

prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc. – pro vnější vztahy

prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. – pro zahraniční styky

Kvestor

Ing. Petr PĚTIOKÝ, MBA

Předseda AS ČVUT

doc. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.

6


FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

V čele fakulty stojí děkan, který ji řídí a odpovídá za její činnost. Děkana zastupují ve

stanovených úsecích činnosti fakulty proděkani a tajemník fakulty.

Na řízení fakulty se podílejí akademický senát, zastupující akademickou obec fakulty,

vědecká rada a grémium děkana.

Děkanka

prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc.

Proděkani

prof. Ing. Peter KNEPPO, DrSc. – pro rozvoj a vnější vztahy, statutární zástupce děkanky

doc. RNDr. Ing. Marcel JIŘINA, Ph.D. – pro pedagogickou činnost

doc. Vladimír ROGALEWICZ, CSc. – pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky

Tajemník

Ing. Roman POTŮČEK

Akademický senát FBMI

předseda AS FBMI – doc. Ing. Karel ROUBÍK, Ph.D.

akademičtí pracovníci:

PhDr. Stanislava Pattonová

Ing. Martin Rožánek

Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Mgr. Veronika Vymětalová

studenti:

Kateřina Kánská

Bc. David Kosina

Bc. Jan Mikšovský

7


Vědecká rada FBMI

Interní členové:

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Ing. Karel Hána, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.,

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.

Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

prof. Ing. František Vejražka, CSc.

doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

Externí členové:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. (1. LF UK)

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. (MO ČR)

prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. (2. LF UK)

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. (IKEM Praha, Nemocnice Kladno)

prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT Brno)

doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. (FN Bulovka)

doc. Ing. Jan Münz, CSc. (SMS spol. s r. o.)

doc. MUDr. Jozef Rosina (3. LF UK)

doc. Ing. Jiří Salinger, CSc. (FTK UP Olomouc)

prof. Ing. Jozef Živčák, Ph.D. (SF TU Košice).

8


DĚKANÁT

Sídlo fakulty: nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: 312 608 223, fax: 312 608 204

Děkanát je výkonným útvarem fakulty pro zajištění její činnosti včetně hospodářskosprávních

úkolů i jejích podnikatelských aktivit.

Sekretariát děkanky Helena Fujanová

tel.: 312 608 223, 224 358 419

fax: 312 608 204

e-mail: fujanova@fbmi.cvut.cz

Propagace Ing. Ida Skopalová

tel.: 224 358 473

e-mail: skopalova@fbmi.cvut.cz

Studijní oddělení Dana Braunová

Lucie Klimentová

tel.: 312 608 277, 224 358 459

fax: 312 608 204

e-mail: braunova@fbmi.cvut.cz

e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz

Referát pro zahraniční styky, vědu a výzkum Lucie Kulhánková

tel.: 312 608 308, 224 358 493

e-mail: kulhankova@fbmi.cvut.cz

Referát pro rozvoj a vnější vztahy Tereza Trousilová, DiS.

tel.: 312 608 244, 224 359 901

fax: 312 608 204

e-mail: trousilova@fbmi.cvut.cz

Personální a ekonomický referát Hana Pečená

Soňa Koptová, DiS.

tel.: 312 608 205, 224 358 474

fax: 312 608 204

e-mail: koptova@fbmi.cvut.cz

e-mail: pecena@fbmi.cvut.cz

Ingrid Linhartová

tel.: 224 358 486

fax: 312 608 204

e-mail: linhartova@fbmi.cvut.cz

Správce sítě, výpočetní a prezentační technika Pavel Kupka

tel.: 312 608 278, 224 358 494

fax: 312 608 204

e-mail: kupka@fbmi.cvut.cz

9


Správa budovy Ing. Jana Marková

tel.: 224 358 473

fax: 312 608 204

e-mail: markova@fbmi.cvut.cz

Josef Římsa

tel.: 312 608 202

e-mail: rimsa@fbmi.cvut.cz

Knihovna Stanislava Bořilová

tel.: 312 608 326, 224 358 455

fax: 312 608 204

e-mail: borilova@fbmi.cvut.cz

Studijní oddělení zprostředkovává a vyřizuje veškeré studijní záležitosti posluchačů bakalářského

a magisterského studia.

Pro studenty je otevřené:

pondělí od 13,00 hod. do 15,00 hod.

úterý od 9,00 hod. do 11,00 hod.

středa od 9,00 hod. do 11,00 hod.

čtvrtek od 9,00 hod. do 11,00 hod. od 13,00 hod. do 15,00 hod.

Veškeré studijní záležitosti posluchačů doktorského studia zprostředkovává a vyřizuje

paní Helena Fujanová (kontakty viz sekretariát děkanky).

Knihovna půjčuje podle výpůjčního řádu buď do studovny nebo mimo ni. Učebnice

(knihy) se půjčují na 1 měsíc a skripta na celý semestr. Dobu výpůjčky je možné až 3x

prodloužit, pokud není kniha již rezervována.

Výpůjční doba knihovny je:

pondělí od 9,00 hod. do 12,00 hod. od 13,00 hod. do 15,00 hod.

úterý od 9,00 hod. do 12,00 hod. od 13,00 hod. do 15,00 hod.

středa od 9,00 hod. do 12,00 hod. od 13,00 hod. do 15,00 hod.

K dispozici je rovněž studovna s příruční knihovnou a časopisy běžného roku a počítačová

studovna s připojením na Internet.

Pokladna fakulty – úřední hodiny pro studenty:

pondělí od 8,00 hod. do 11,00 hod od 13,00 hod do 15,00 hod.

středa od 8,00 hod. do 11,00 hod. od 13,00 hod. do 15,00 hod.

10


Centrum informačních a poradenských služeb Kladno nabízí studentům i akademickým

pracovníkům pomoc prostřednictvím svých odborných poraden: studijní, psychologická,

kariérová, handicap.

míst. 406, 4. patro, středa 10,00–16,00 hod.

Mgr. Petra Halířová

e-mail: cips@fbmi.cvut.cz

11


KATEDRY

K 17101 Katedra přírodovědných oborů

Vedoucí katedry: doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

tel.: 312 608 214, 224 358 453

fax: 312 608 204

e-mail: miroslav.jelinek@fbmi.cvut.cz

Zástupce vedoucího katedry: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

tel.: 312 608 240, 224 358 492

fax: 312 608 204

e-mail: rogalewicz@fbmi.cvut.cz

Tajemník katedry: Mgr. Veronika Vymětalová

tel.: 312 608 206, 224 358 496

fax: 312 608 204

e-mail: vymetalova@fbmi.cvut.cz

Sekretariát katedry: Bc. Peter Pršanec

tel.: 312 608 210

fax: 312 608 204

e-mail: Peter.Prsanec@fbmi.cvut.cz

Členové katedry: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.

doc. Martin Hof, Ph.D.

doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.

Ing. Tomáš Kocourek

Bc. David Koňařík

Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.

RNDr. Josef Pražák, CSc.

RNDr. Bruno Sopko, Ph.D.

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Externí spolupracovníci: Ing. Marie Pospíšilová, CSc.

Ing. Ladislav Sieger, CSc.

doc. RNDr. Věra Šanderová, CSc.

K 17110 Katedra biomedicínské techniky

Vedoucí katedry: Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

tel.: 312 608 276, 224 358 433

fax: 312 608 204

e-mail: hozman@fbmi.cvut.cz

Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

tel.: 312 608 237, 224 358 498

fax: 312 608 204

e-mail: roubik@fbmi.cvut.cz

12


Tajemník katedry: RNDr. Jana Zimová

tel.: 312 608 289

fax: 312 608 204

e-mail: zimova@fbmi.cvut.cz

Sekretariát katedry Tereza Trousilová, DiS.

tel.: 312 608 244, 224 359 901

fax: 312 608 204

e-mail: trousilova@fbmi.cvut.cz

Členové katedry: Ing. Karel Bláha

Ing. Richard Grünes

Ing. Venuše Heřmanová

Ing. Josef Chaloupka

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Ing. Vít Kopelent

PhDr. Stanislava Pattonová

Ing. Jiří Petráček

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Ing. Martin Rožánek

doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

Externí spolupracovníci:

doc. Ing. Juraj Borovský, CSc., doc. Ing. Božena Coufalová, CSc., as. MUDr. Rudolf Černý,

CSc., Ing. Peter Debnár, MEng., Ing. Věra Dyntarová, Bc. Alena Fialová, Ing. Antonín

Grošpic, CSc., PhDr. Mgr. Zuzana Hlubinková, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Husák, prof.

MUDr. Antonín Jabor, CSc., Mgr. Jaroslava Jirásková, Ing. Tomáš Kolář, doc. Ing. Vladimír

Krajča, CSc., Ing. Václav Kratochvíl, Ing. Stanislav Kučera, prof. Jaakko Malmivuo, Mgr.

Eva Motyčková, David John Muir, MBA M.Sc., Mgr. Jaromíra Novotná, PhDr. Miluše

Pořádková, Ing. Alena Saidlová, CSc., prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc., Ing. Václav

Sláma, Ing. Zdeněk Šlégr, prof. Ing. Leonid Titomir, DrSc., prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., Mgr.

Jana Uhrová, Ing. Václav Vítek, prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. Ing. Jozef Živčák, CSc.,

K 17111 Katedra lékařských a humanitních oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.

tel.: 312 608 233, 224 359 902

fax: 312 608 204

e-mail: marsalek@fbmi.cvut.cz

Zástupce vedoucího katedry: doc. MUDr. Jozef Rosina

tel.: 267 102 305, 267 102 334

fax: 312 608 204

e-mail: rosina@fbmi.cvut.cz

Tajemník katedry: Ing. Marek Drápal

tel.: 312 608 242

fax: 312 608 204

e-mail: drapal@fbmi.cvut.cz

Sekretariát katedry: Hana Petříková

tel.: 312 608 242, 224 359 902

fax: 312 608 204

13


e-mail: petrikova@fbmi.cvut.cz

Členové katedry: Ing. Zbyněk Bureš

MUDr. Tomáš Grunda

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.

prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc.

Externí spolupracovníci:

MUDr. Ilona Blumensteinová, Mgr. Renata Bryndová, doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., Bc.

Lenka Pelcová, MUDr. Hubert Poláček, MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D., MUDr. Jiří Vrána,

Ph.D.

K 17112 Katedra biomedicínské informatiky

Vedoucí katedry: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

tel. 312 608 213, 224 358 401

fax: 312 608 204

e-mail: holcik@fbmi.cvut.cz

Zástupce vedoucího katedry: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

tel.: 312 608 234

fax: 312 608 204

e-mail: jirina@fbmi.cvut.cz

Tajemník katedry: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

tel.: 312 608 207, 224 358 487

fax: 312 608 204

e-mail: szabo@fbmi.cvut.cz

Sekretariát katedry: Lucie Kulhánková

tel.: 312 608 308, 224 358 486

fax: 312 608 204

e-mail: kulhankova@fbmi.cvut.cz

Členové katedry: Ing. Jan Kauler, Ph.D.

doc. Ing. Jan Münz, CSc.

Externí spolupracovníci: RNDr. Aleš Němeček

K 17220 Společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK

Detašované pracoviště: Studničkova 7, Praha 2 - Albertov

Vedoucí pracoviště: Ing. Karel Hána, Ph.D.

tel.: 224 968 575, 224 358 425

fax: 224 910 471

e-mail: hana@fbmi.cvut.cz

Zástupce vedoucího: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

tel.: 224 968 580, 224 358 425

fax: 224 910 471

e-mail: smrcka@fbmi.cvut.cz

14


Sekretariát: Helena Uhrová

tel.: 224 968 574, 224 358 425

fax: 224 910 471

e-mail: uhrova@fbmi.cvut.cz

Členové pracoviště: Ing. Jiří Brada

Ing. Martin Čapek, Ph.D.

Ing. Tomáš Funda

Ing. Jan Kašpar

Ing. Lubomír Vojtíšek

Ing. Marek Záleský

15


Harmonogram akademického roku 2007/2008 - FBMI

Začátek akademického roku 2007/2008: 1. 10. 2007

Zimní semestr: 1. 10. 2007–21. 12. 2007 12 týdnů

2. 1. 2008–11. 1. 2008 2 týdny

Zimní prázdniny: 27. 12. 2007–31. 12. 2007 3 dny

Zkouškové období: 14. 1. 2008–22. 2. 2008 6 týdnů

Imatrikulace: 12. 10. 2007

Zápisy do letního semestru: 18. 2. 2008–22. 2. 2008

Letní semestr: 25. 2. 2008–30. 5. 2008 14 týdnů

Zkouškové období: 2. 6. 2008–27. 6. 2008 4 týdny

1. 9. 2008–12. 9. 2008 2 týdny

Letní prázdniny: 30. 6. 2008–29. 8. 2008 9 týdnů

Státní závěrečné zkoušky:

Odevzdání přihlášky k SZZ: do 22. 2. 2008

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce: 6. 6. 2008

Odevzdání indexu k uzavření studia: 18. 6. 2008

Státní závěrečné zkoušky: 23. 6. 2008–27. 6. 2008

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce: 29. 8. 2008

Odevzdání indexu k uzavření studia: 10. 9. 2008

Státní závěrečné zkoušky: 15. 9. 2008–19. 9. 2008

Promoce: 10. 10. 2008

Ubytování v kolejích od: 24. 9. 2007

Opuštění kolejí: 27. 6. 2008

Rektorský den: 14. 5. 2008

Podání přihlášek k přijímacímu řízení 2008/09: do 31. 3. 2008

Den otevřených dveří: 27. 11. 2007 a 7. 2. 2008

Přijímací řízení pro 2008/2009: 16. 6. 2008–20. 6. 2008

Výuka odpadá: v LS 24. 3. (po), 1. a 8. 5. (čt)

Přesun výuky: 6. 5. (út) výuka jako ve čtvrtek

16


Kód studijního

programu

(STUDPROG)

Seznam akreditovaných studijních programů a oborů na

Fakultě biomedicínského inženýrství

Českého vysokého učení technického v Praze

Název studijního

programu

B3921 Biomedicínská

a klinická technika

B3921 Biomedicínská

a klinická technika

B3921 Biomedicínská

a klinická technika

N3921 Biomedicínská

a klinická technika

P3921 Biomedicínská

a klinická technika

Kód

studijního

oboru

(KKOV)

Název studijního

oboru

3901R031 Biomedicínská

a klinická technika

(dobíhající)

3901Rxxx Biomedicínský technik

(nově akreditovaný)

3901Rxxx Biomedicínský technik

(nově akreditovaný)

3901T035 Přístroje a metody pro

biomedicínu

Bc.

Ing.

Ph.D.

Forma

3 P

3 P

3 K

2 P

3901T036 Systémová integrace

procesů ve zdravotnictví

2 P

3901V031 3 P, K

17


Bakalářský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Biomedicínská a klinická technika (dobíhající)

Organizace a struktura studia

Studium je tříleté, zakončené vypracováním bakalářské práce, obhajobou této práce a složením státní

závěrečné zkoušky. Jedná se tedy o vysokoškolské vzdělání, které je součástí tzv. strukturovaného vysokoškolského

studia.

Kromě přednášek, seminářů, praktik, cvičení v PC učebnách a laboratorních cvičení, je součástí

studijního plánu i povinná 3týdenní odborná praxe. Jsou zařazeny i semináře s představiteli relevantních

institucí, podniků, společností a firem z oboru. V rámci praktik z biomedicínské a klinické techniky budou

realizovány exkurze na pracoviště zdravotnických zařízení a institucí, podniků, společností a firem,

zabývajících se problematikou biomedicínského inženýrství.

V 3letém bakalářském studijním programu BMKT musí student absolvovat povinný třísemestrální

jazykový kurz anglického jazyka včetně odborné terminologie a splnit podmínky klasifikovaného zápočtu.

Studium je ve značné míře soustředěno do výukového komplexu v Kladně.

Studijní plán

Předměty jsou rozděleny do 3 skupin podle závaznosti: P – povinné, PV – povinně-volitelné, V – volitelné

předměty. Předměty povinné je nutné si zapisovat dle navrženého studijního plánu a podle něj je také

absolvovat s patřičným zakončením. Předměty povinně-volitelné jsou doporučeny ke studiu ve 4., 5. a 6.

semestru. Dle studijního plánu je nutné si vybrat alespoň jeden takový předmět v každém z těchto semestrů

z nabídky. Všechny mají ohodnocení 2 kredity. Předměty volitelné jsou určeny pro studium nad rámec

studijního plánu. Lze je vybírat jednak z nabídky volitelných předmětů, z celoškolské nabídky předmětů

zajišťovaných FBMI, dále pak z nabídky předmětů fakult ČVUT, po dohodě s proděkanem pro pedagogické

záležitosti i z nabídky předmětů ostatních vysokých škol. Předměty volitelné si student nemusí

během celého studia zapsat.

Nedílnou součástí studijního plánu je i šablona, ve které je zachycena struktura studijního plánu

BMKT, respektující časové i logické návaznosti předmětů a komplexní rozpis studijního plánu po

jednotlivých semestrech s garanty a vyučujícími jednotlivých předmětů.

Studenti musí získat za úspěšně absolvované předměty za celé studium minimálně 200 kreditů v

předepsané skladbě (170 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů oboru, 20 kreditů z odborné

praxe a 10 dalších kreditů za zpracování bakalářské práce. Po úspěšném obhájení bakalářské práce a

složení státní závěrečné zkoušky obdrží studenti akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.) studijního oboru

Biomedicínská a klinická technika.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Každý student BSP BMKT musí při zahájení studia absolvovat základní školení z bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci dle dané předlohy. Záznamy o základním školení BOZP jsou archivovány.

Pokud by student nastoupil ke studiu na FBMI vícekrát, pak se musí podrobit základnímu školení z BOZP

opakovaně. Toto školení je prováděno současně se školením vztahujícím se k odborné způsobilosti

v elektrotechnice a též k práci ve všech typech laboratoří na FBMI. Pokud se studenti účastní výuky na

pracovištích jiných VŠ, musí absolvovat speciální školení z BOZP v dané lokalitě.

Výuka jazyků

Ve 3letém bakalářském studijním programu BMKT strukturovaného studia musí student absolvovat

povinný třísemestrální jazykový kurz anglického jazyka včetně odborné terminologie a splnit podmínky

18


klasifikovaného zápočtu. Semestr je vždy zakončen klasifikovaným zápočtem. Vyplývá to z náplně

jednotlivých semestrových celků, které jsou vždy zaměřeny na danou oblast anglického jazyka.

Druhý jazyk může student studovat jako volitelný předmět nad rámec studijního programu na základě

svého zájmu a výuka je dle individuálních podmínek.

Uznávání zkoušek

Zkoušku z cizího jazyka lze uznat, pokud student splňuje a doloží alespoň jednu z následujících

podmínek:

- složil státní všeobecnou jazykovou zkoušku,

- složil ekvivalentní zkoušku z příslušného jazyka na jiné VŠ s výsledkem výborně či velmi dobře,

- složil některou z mezinárodně uznávaných zkoušek pořádaných organizacemi British Council,

Goethe Institut, CCLE, apod.,

- studoval jako řádný student alespoň jeden semestr na VŠ v zahraničí,

- absolvoval dvojjazyčné gymnázium,

- studuje na ČVUT v angličtině a získal za předměty absolvované v angličtině minimálně 60 kreditů.

Ostatní případy posoudí garant předmětu. Studentovi může být uznána zkouška z jazyka v rámci těch

semestrových celků, které se týkají gramatiky a obecné konverzace. Části, které se týkají odborné

konverzace, terminologie a písemného projevu, nemohou být uznány, pokud student nedoloží, že uvedené

partie absolvoval.

Výuka tělesné výchovy

Ve 3letém bakalářském studijním programu BMKT je tělesná výchova během celého studia

předmětem volitelným a student si zapisuje tento předmět nad rámec standardního studijního plánu a dle

svých časových dispozic.

Tělesnou výchovu a sport na Fakultě biomedicínského inženýrství zajišťuje

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS)

se sídlem ve Sportovním centru ČVUT v Praze 6, Pod Juliskou 4.

Ředitel ÚTVS: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Sekretariát ÚTVS: Miluše Čermáková, Irena Brůnová

tel.: 224 351 881, 2 (č. dv. 204)

tel./fax: 233 337 353

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vosyka

tel. 224 351 896, 7

e-mail: vosyka@utvs.cvut.cz

Tělesná výchova je na fakultě FBMI zařazena do studijního programu jako volitelný předmět, za který

je udělen zápočet. Studenti všech ročníků se mohou zapsat na tělesnou výchovu dle zájmu a časových

možností do vypsaných oddílů volitelné TV, případně na volná místa v oddílech povinné výuky 2. ročníků

fakult stavební, strojní a elektrotechnické. Všechny informace o tělesné výchově a sportovních aktivitách

na ČVUT spolu s přihláškou do volitelné tělesné výchovy najdete na webových stránkách ÚTVS.

Přehled sportů:

- aerobic (různé formy) - kondiční kulturistika

- basketbal - lezení na stěně

- beach volejbal - lukostřelba

- bowling - plavání

- BUDO (judo, karate) - stolní tenis

- fotbal + futsal - squash

- frisbee - soft

- florbal - tenis

- golf - turistika

- hokej - volejbal

- kanoistika (jen pro plavce) - zdravotní tělesná výchova

19


- karate

Sportovní nabídka je rozšířena o zimní a letní výcvikové kurzy. Také tyto kurzy je nutné zapsat jako

volitelný předmět. Informace o jejich obsahu, místu konání a finančních podmínkách naleznete s přihláškami

také na webových stránkách.

Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:

VŠTJ Stavební fakulta Praha,

VŠTJ Technika Praha strojní,

VSK Elektro ČVUT Praha.

V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných

sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných Sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní

úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou.

Odborná praxe

Cílem odborné praxe je, aby budoucí absolventi získali patřičné návyky pro své budoucí uplatnění

v praxi po absolvování 3letého BSP BMKT dle platné akreditace udělené MŠMT ČR pod č.j. 22 352/2003-

30 ze dne 25. 6. 2003. A to nejen z hlediska práce v kolektivu, ale i z hlediska jazykové průpravy

a ekonomicko-manažerských dovedností. Velmi důležité je též hledisko odborného zdokonalení v oblasti

biomedicínské a klinické techniky. V rámci praxe je věnována pozornost zejména činnostem uvedeným

v Zákonu č. 96/2004 Sb. Studentům jsou též doporučována vhodná pracoviště.

Odborná praxe v celkové délce 3 týdnů (tj. 120 hodin) se skládá z:

„Individuální odborné praxe“, kterou si zajišťuje student sám a garant odborné praxe schvaluje vhodnost

a odbornost vybraného pracoviště, které si student zvolil pro vykonání praxe. Veškeré náležitosti a související

činnosti si zajišťují studenti individuálně.

„Odborné praxe organizované fakultou“, kterou zajišťuje garant (v předpokládaném rozsahu 1 týdne).

Veškeré související činnosti zajišťuje garant odborné praxe.

Každý student je veden k tomu, aby si část praxe (předpokládaný rozsah je dva týdny) zajistil sám jako

„Individuální odbornou praxi“. Druhou část praxe, tzv. „Odborné praxe organizované fakultou“ zajišťuje

fakulta. Pokud se studentovi nepodaří zajistit si „Individuální odbornou praxi“, zajistí ji garant.

Cíle studia studijního oboru

Bakalářský studijní obor Biomedicínská a klinická technika připravuje především prakticky zaměřené

absolventy, ale též budoucí studenty magisterských oborů v rámci FBMI, ČVUT i na jiných vysokých

školách. Student má získat nejen teoretické znalosti z matematiky, fyziky a chemie, základní z biologie,

anatomie a fyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů

v lidském organismu, ale také pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Seznamuje se

s principy činnosti a zásadami využití zdravotnické techniky a medicínské informatiky včetně schopnosti

programově komunikovat s touto technikou. Získává též informace z oblasti legislativy, které bude umět

vhodně aplikovat v praxi. Dostává se mu znalostí z ekonomiky a managementu uvedených oblastí. Důraz

je kladen i na jazykovou průpravu, která je zaměřena na zvládnutí základních situací, ve kterých se musí

umět biomedicínský či klinický technik každodenně orientovat.

Celkový profil absolventa

Prakticky zaměřený absolvent bakalářského studijního programu s technickým přehledem v oblasti

biomedicínské a klinické techniky, s velmi dobrou jazykovou průpravou, s důrazem na dovednosti

organizační a komunikativní a to vše s důrazem na týmovou práci a dále se znalostmi a schopnostmi dále

rozvíjet a prohlubovat své odborné znalosti v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínské a klinické

techniky.

Takto získané znalosti budou absolventi aplikovat v klinickém inženýrství. Absolventi budou schopni

v rámci zdravotnických zařízení: pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou, včetně asistence při

20


vyšetřování zobrazovacími metodami, ale i při ostatních vyšetřeních, vyžadujících součinnost techniky,

kontrolovat a udržovat přístrojovou techniku, vést její evidenci a zabezpečovat činnosti související

s provozem zdravotnické techniky a nemocničního informačního systému, podílet se na vyhodnocování

případu selhání zdravotnické techniky a na tvorbě preventivních opatření, obsluhovat software pro podporu

diagnostiky, podílet se na akvizici zdravotnických přístrojů včetně výběrových řízení, koncipování

kompletu zdravotnických technologií a na technických instruktážích pracovníků v oblasti obsluhy

zdravotnické techniky a bezpečnosti práce. Vzhledem ke schopnosti zapojit se i do vědecko-výzkumné

práce, zejména experimentálního charakteru, budou moci najít uplatnění i v rámci vybraných ústavů AV

ČR, ale i u podniků, firem a společností zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a servisem

prostředků zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení.

Absolvent bude mít dobré znalosti z matematiky, fyziky, chemie, ale i z oblasti biologie, anatomie

a fyziologie člověka. Bude seznámen se současnými moderními prostředky zdravotnické techniky a s otázkami

jejich provozu. Bude schopen aplikovat mezinárodní normy a standardy v oblasti zdravotnické

techniky.

Znalosti a dovednosti absolventa jsou po obecném základu zaměřeny především na přípravu pro

uplatnění v praxi, tj. na zdravotnickém pracovišti a ve výrobních, servisních či obchodních společnostech.

Obecný základ však umožňuje i další studium v některém z navazujících magisterských oborů v rámci

FBMI, ČVUT, či na jiné vysoké škole.

Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané

vzdělání

Absolvent se uplatní ve všech profesích souvisejících s vývojem, výrobou, provozem a údržbou

zdravotnické techniky, zahrnující jak práci s výpočetní technikou, tak i s programovým vybavením

(instalace, inovace, nastavení). Jeho prvořadým uplatněním by mělo být v rámci zdravotnického zařízení,

tj. nemocnice, polikliniky apod. Je schopen vykonávat i činnosti v obchodních organizacích zaměřených na

prostředky zdravotnické techniky, ale i na rehabilitační a protetické pomůcky.

Podle zákona č. 96/2004 Sb. „o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)“, přijatého v dubnu

2004 získávají absolventi bakalářského studijního programu BMKT kvalifikaci jiného odborného

pracovníka ve zdravotnictví. Za předpokladu, že během středoškolského studia získali i elektrotechnickou

kvalifikaci, pak absolventi tohoto bakalářského studia jsou komplexně připraveni k výkonu povolání

biomedicínského technika. V opačném případě mohou absolvovat po ukončení studia tzv. Akreditovaný

kvalifikační kurz MZd ČR pro Biomedicínské techniky, v rámci kterého si doplní chybějící znalosti a dovednosti,

které jsou vyžadovány legislativou pro povolání Biomedicínského technika.

Kromě zaměstnání ve zdravotnictví mohou absolventi pracovat rovněž na pracovištích s experimentální

a vědeckou činností, tj. např. ve výzkumných institucích a ústavech AV ČR. Další možná uplatnění jsou

v rámci metrologických a zkušebních ústavů, normalizačního institutu, SÚKL apod. Vzhledem k jazykovým

znalostem je možné uplatnění i v zahraničí.

21


Bakalářský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Biomedicínský technik (nově akreditovaný)

Organizace a struktura studia

Studium je tříleté, zakončené vypracováním bakalářské práce, obhajobou této práce a složením státní

závěrečné zkoušky. Jedná se tedy o vysokoškolské vzdělání, které je součástí tzv. strukturovaného

vysokoškolského studia. Výuka probíhá v prezenční a kombinované formě studia.

Kromě přednášek, seminářů, praktik, cvičení v PC učebnách a laboratorních cvičení, je součástí

studijního plánu i povinná 3týdenní odborná praxe. V rámci cvičení z předmětů jsou zařazeny i semináře

s představiteli relevantních institucí, podniků, společností a firem z oboru a též exkurze na pracoviště

zdravotnických zařízení a institucí, podniků, společností a firem, zabývajících se problematikou biomedicínského

inženýrství. Je snaha, aby co možná nejvíce cvičení probíhalo v podobě laboratorní výuky.

V 3letém bakalářském studijním programu BMKT musí student absolvovat povinný jednosemestrální

jazykový kurz anglického jazyka včetně odborné terminologie a splnit podmínky klasifikovaného zápočtu.

Jsou však stanoveny vstupní požadavky do tohoto kurzu. Student má tak možnost předložit dokument

o složení některé z níže uvedených zkoušek, nebo navštěvovat volitelný kurz výuky anglického jazyka a to

podle rozřazovacího testu při zápisu do prvního semestru studia. Tyto kurzy jsou koncipovány tak, aby student

na jejich konci byl připraven pro absolvování povinného kurzu odborné angličtiny. Součástí volitelných

kurzů je absolvování vstupních testů pro povinný kurz. Student má však možnost se připravovat na

vstup do povinného kurzu také mimo FBMI a pak přijde pouze na vstupní test.

Studium je ve značné míře soustředěno do výukového komplexu v Kladně.

Studijní plán

Předměty jsou rozděleny do 3 skupin podle závaznosti: P – povinné, PV – povinně-volitelné, V – volitelné

předměty. Předměty povinné je nutné si zapisovat dle navrženého studijního plánu a podle něj je také

absolvovat s patřičným zakončením. Předměty povinně-volitelné jsou doporučeny ke studiu ve 2. až 6.

semestru. Dle studijního plánu je nutné si vybrat alespoň jeden takový předmět v každém z těchto semestrů

z nabídky. Všechny mají ohodnocení 2 kredity. Předměty volitelné jsou zařazeny v každém semestru a jsou

určeny pro doplňkové studium a to jednak z hlediska doplnění znalostí ze SŠ a jednak z hlediska doplnění

vybraných partií nad rámec povinných a povinně-volitelných předmětů. Lze je vybírat z nabídky

volitelných předmětů ve studijním plánu, přičemž toto doporučení je optimalizováno z hlediska návaznosti

a požadavků studijního plánu, z celoškolské nabídky předmětů zajišťovaných FBMI, dále pak z nabídky

předmětů fakult ČVUT, po dohodě s proděkanem pro pedagogickou činnost i z nabídky předmětů ostatních

vysokých škol. Předměty volitelné si student nemusí během celého studia zapsat.

Nedílnou součástí studijního plánu je i šablona, ve které je zachycena struktura studijního plánu oboru

BMT, respektující časové i logické návaznosti předmětů a komplexní rozpis studijního plánu po jednotlivých

semestrech s garanty a vyučujícími jednotlivých předmětů.

Studenti musí získat za úspěšně absolvované předměty za celé studium minimálně 180 kreditů v předepsané

skladbě (172 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů oboru a 8 dalších kreditů za

zpracování bakalářské práce. Studenti musí splnit během studia povinnou odbornou praxi. Po úspěšném

obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky obdrží studenti akademický titul bakalář (ve

zkratce Bc.) studijního oboru Biomedicínský technik.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Každý student BSP BMKT musí při zápisu do prvního semestru studia absolvovat základní školení

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle dané předlohy. Záznamy o základním školení BOZP jsou

archivovány. Pokud by student nastoupil ke studiu na FBMI vícekrát, pak se musí podrobit základnímu

školení z BOZP opakovaně. Toto školení je prováděno současně se školením vztahujícím se k odborné

22


způsobilosti v elektrotechnice a též k práci ve všech typech laboratoří na FBMI. Pokud se studenti účastní

výuky na pracovištích jiných VŠ, musí absolvovat speciální školení z BOZP v dané lokalitě.

Výuka jazyků

Ve 3letém bakalářském studijním programu BMKT strukturovaného studia musí student absolvovat

povinný jednosemestrální jazykový kurz anglického jazyka včetně odborné terminologie a splnit podmínky

klasifikovaného zápočtu.

Druhý jazyk může student studovat jako volitelný předmět na základě svého zájmu a výuka je dle individuálních

podmínek.

Uznávání zkoušek

Zkoušku z cizího jazyka lze uznat, pokud student splňuje a doloží alespoň jednu z následujících

podmínek:

- složil státní všeobecnou jazykovou zkoušku,

- složil ekvivalentní zkoušku z příslušného jazyka na jiné VŠ s výsledkem výborně či velmi dobře,

- složil některou z mezinárodně uznávaných zkoušek pořádaných organizacemi British Council,

Goethe Institut, CCLE, apod.,

- studoval jako řádný student alespoň jeden semestr na VŠ v zahraničí,

- absolvoval dvojjazyčné gymnázium,

- studuje na ČVUT v angličtině a získal za předměty absolvované v angličtině minimálně 60 kreditů.

Ostatní případy posoudí garant předmětu. Uznání zkoušky se považuje za úspěšně absolvovaný vstupní

test do povinného kurzu a to z důvodu nutnosti absolvovat odbornou konverzaci, terminologii a písemný

projev, pokud student neprokáže, že tyto odborné partie absolvoval. Veškeré případy však posuzuje výhradně

garant předmětu.

Výuka tělesné výchovy

Ve 3letém bakalářském studijním programu BMKT je tělesná výchova během celého studia předmětem

volitelným a student si zapisuje tento předmět dle svých časových dispozic.

Tělesnou výchovu a sport na Fakultě biomedicínského inženýrství zajišťuje

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS)

se sídlem ve Sportovním centru ČVUT v Praze 6, Pod Juliskou 4.

Ředitel ÚTVS: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Sekretariát ÚTVS: Miluše Čermáková, Irena Brůnová

tel.: 224 351 881, 2 (č. dv. 204)

tel./fax: 233 337 353

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vosyka

tel. 224 351 896, 7

e-mail: vosyka@utvs.cvut.cz

Tělesná výchova je na fakultě FBMI zařazena do studijního programu jako volitelný předmět, za který

je udělen zápočet. Studenti všech ročníků se mohou zapsat na tělesnou výchovu dle zájmu a časových

možností do vypsaných oddílů volitelné TV, případně na volná místa v oddílech povinné výuky 2. ročníků

fakult stavební, strojní a elektrotechnické. Všechny informace o tělesné výchově a sportovních aktivitách

na ČVUT spolu s přihláškou do volitelné tělesné výchovy najdete na webových stránkách ÚTVS.

Přehled sportů:

- aerobic (různé formy) - kondiční kulturistika

- basketbal - lezení na stěně

- beach volejbal - lukostřelba

- bowling - plavání

- BUDO (judo, karate) - stolní tenis

- fotbal + futsal - squash

- frisbee - soft

- florbal - tenis

23


- golf - turistika

- hokej - volejbal

- kanoistika (jen pro plavce) - zdravotní tělesná výchova

- karate

Sportovní nabídka je rozšířena o zimní a letní výcvikové kurzy. Také tyto kurzy je nutné zapsat jako

volitelný předmět. Informace o jejich obsahu, místu konání a finančních podmínkách naleznete s přihláškami

také na webových stránkách.

Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:

VŠTJ Stavební fakulta Praha,

VŠTJ Technika Praha strojní,

VSK Elektro ČVUT Praha.

V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních

soutěží a dalších akcí pořádaných Sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní

úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou.

Odborná praxe

Cílem odborné praxe je, aby budoucí absolventi získali patřičné návyky pro své budoucí uplatnění

v praxi po absolvování 3letého BSP BMKT dle platné akreditace udělené MŠMT ČR. A to nejen z hlediska

práce v kolektivu, ale i z hlediska jazykové průpravy a ekonomicko-manažerských dovedností. Velmi

důležité je též hledisko odborného zdokonalení v oblasti biomedicínské techniky. V rámci praxe je věnována

pozornost zejména činnostem uvedeným v Zákonu č. 96/2004 Sb. a souvisejících vyhláškách.

Studentům jsou též doporučována vhodná pracoviště.

Odborná praxe v celkové délce 3 týdnů (tj. 120 hodin) se skládá z:

„Individuální odborné praxe“, kterou si zajišťuje student sám (v rozsahu 100 hodin a pokud možno s

následujícím dělením 50 hodin diagnostická technika, 30 hodin terapeutická technika, 20 hodin laboratorní

technika) a garant odborné praxe schvaluje vhodnost a odbornost vybraného pracoviště, které si student

zvolil pro vykonání praxe. Veškeré náležitosti a související činnosti si zajišťují studenti individuálně.

„Odborné praxe organizované fakultou“, kterou zajišťuje garant (v předpokládaném rozsahu 20 hodin).

Veškeré související činnosti zajišťuje garant odborné praxe.

Každý student je veden k tomu, aby si část praxe (předpokládaný rozsah je 100 hodin) zajistil sám jako

„Individuální odbornou praxi“. Druhou část praxe, tzv. „Odborné praxe organizované fakultou“ zajišťuje

fakulta. Pokud se studentovi nepodaří zajistit si „Individuální odbornou praxi“, zajistí ji garant.

Cíle studia studijního oboru

Bakalářský studijní obor Biomedicínský technik připravuje především prakticky zaměřené absolventy,

ale též budoucí studenty magisterských oborů v rámci FBMI, ČVUT i na jiných vysokých školách. Student

má získat nejen teoretické znalosti z matematiky, fyziky a chemie, základní z biologie, anatomie a fyziologie

člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu,

ale také pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Seznamuje se s principy činnosti

a zásadami využití zdravotnické techniky včetně schopnosti programově komunikovat s touto technikou.

Získává též informace z oblasti legislativy a technických norem, které bude umět vhodně aplikovat v praxi.

Dostává se mu znalostí z ekonomiky a managementu uvedených oblastí. Důraz je kladen i na jazykovou

průpravu, která je zaměřena na zvládnutí základních situací z hlediska odborné terminologie, ve kterých se

musí umět biomedicínský či klinický technik každodenně orientovat.

Celkový profil absolventa

Prakticky zaměřený absolvent bakalářského studijního programu s technickým přehledem v oblasti

biomedicínské techniky, s jazykovou průpravou, s důrazem na dovednosti organizační a komunikativní a to

24


vše s důrazem na týmovou práci a dále se znalostmi a schopnostmi dále rozvíjet a prohlubovat své odborné

znalosti v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínské techniky.

Takto získané znalosti budou absolventi aplikovat v praktickém provozu jednotlivých pracovišť.

Absolventi budou schopni, ale hlavně mají to přímo definováno i v platné legislativě, v rámci zdravotnických

zařízení: pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou, včetně asistence při vyšetřování

zobrazovacími metodami, ale i při ostatních vyšetřeních, vyžadujících součinnost techniky, kontrolovat

a udržovat přístrojovou techniku, vést její evidenci a zabezpečovat činnosti související s provozem zdravotnické

techniky a nemocničního informačního systému, podílet se na vyhodnocování případu selhání zdravotnické

techniky a na tvorbě preventivních opatření, obsluhovat software pro podporu diagnostiky, podílet

se na akvizici zdravotnických přístrojů včetně výběrových řízení, koncipování kompletu zdravotnických

technologií a na technických instruktážích pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnické techniky a bezpečnosti

práce. Vzhledem ke schopnosti zapojit se i do vědecko-výzkumné práce, zejména experimentálního

charakteru, budou moci najít uplatnění i v rámci vybraných ústavů AV ČR, ale i u podniků, firem a společností

zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zdravotnické techniky či tvorbou programového

vybavení.

Absolvent bude mít dobré znalosti z matematiky, fyziky, chemie, ale i z oblasti biologie, anatomie

a fyziologie člověka. Bude seznámen se současnými moderními prostředky zdravotnické techniky a s otázkami

jejich provozu. Bude schopen aplikovat mezinárodní normy a standardy v oblasti zdravotnické

techniky.

Znalosti a dovednosti absolventa jsou po obecném základu zaměřeny především na přípravu pro

uplatnění v praxi, tj. na zdravotnickém pracovišti a ve výrobních, servisních či obchodních společnostech.

Obecný základ však umožňuje i další studium v některém z navazujících magisterských oborů v rámci

FBMI, ČVUT, či na jiné vysoké škole.

Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané

vzdělání

Absolvent se uplatní ve všech profesích souvisejících s vývojem, výrobou, provozem a údržbou

zdravotnické techniky, zahrnující jak práci s výpočetní technikou, tak i s programovým vybavením

(instalace, inovace, nastavení). Jeho prvořadým uplatněním by mělo být v rámci zdravotnického zařízení,

tj. nemocnice, polikliniky apod. Je schopen vykonávat i činnosti v obchodních a servisních organizacích

zaměřených na zdravotnickou techniku, ale i na rehabilitační a protetické pomůcky.

Podle zákona č. 96/2004 Sb. „o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)“, přijatého v dubnu

2004 získávají absolventi bakalářského studijního programu BMKT kvalifikaci „Biomedicínský technik“.

Tuto kvalifikaci však přiznává MZd ČR prostřednictvím Národního centra ošetřovatelství a nelékařských

zdravotnických oborů (tzv. registrace). Absolventi tohoto bakalářského studia jsou komplexně připraveni

k výkonu povolání biomedicínského technika a to jak z hlediska tzv. „zdravotnického minima“, tak i z hlediska

„elektrotechnické kvalifikace“. Absolvované studium odpovídá následujícím právním dokumentům

a dalším dokumentům centrálních orgánů ČR:

zákonu č. 96/2004 Sb. ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),

vyhlášce č. 39/2005 Sb. ze dne 11. ledna 2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy

k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,

vyhlášce č. 424/2004 Sb. ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků

a jiných odborných pracovníků,

standardům AK MŠMT ČR pro posuzování žádostí o akreditaci,

dalším specifickým kritériím pro posuzování žádostí o re/akreditaci a rozšíření akreditace v nelékařských

zdravotnických oborech schválených AK MŠMT ČR v roce 2006,

minimálním požadavkům na technickou část výuky ve studijním oboru biomedicínská technika ve

smyslu vyhlášky č. 39/2005 Sb. (součást společné metodiky Ministerstva zdravotnictví a akreditační

25


komise MŠMT pro schvalování žádostí o akreditaci bakalářského zdravotnického studijního oboru

Biomedicínská technika).

Na základě výše uvedených splněných požadavků bylo studijnímu oboru Biomedicínský technik na

ČVUT FBMI jednak uděleno souhlasné stanovisko MZd ČR o tom, že absolventi výše uvedeného

oboru budou moci vykonávat zdravotnické povolání Biomedicínského technika ze dne 15. ledna 2007

pod č. j. MZDR 44609/2006 a jednak byl uvedený studijní obor akreditován AK MŠMT ČR na

zasedání ve dnech 19. a 20. 6. 2007. Absolventi tohoto oboru mohou získat tzv. odbornou způsobilost

podle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Kromě zaměstnání ve zdravotnictví mohou absolventi pracovat rovněž na pracovištích s experimentální

a vědeckou činností, tj. např. ve výzkumných institucích a ústavech AV ČR. Další možná uplatnění jsou

v rámci metrologických a zkušebních ústavů, normalizačního institutu, SÚKL apod. Vzhledem k jazykovým

znalostem je možné uplatnění i v zahraničí.

Kombinovaná forma studia (nově akreditováno)

Kombinovaná forma studia je na FBMI velmi důležitou formou studia, protože by měla umožnit stávajícím

technikům ve zdravotnictví, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, aby ho mohli získat s tím, že

i nadále budou moci během studia vykonávat svoji práci. Tato skupina studentů má nespornou výhodu

v praktických zkušenostech a návycích, nicméně nesplňuje podmínku vysokoškolského vzdělání, která by

jim umožňovala účastnit se specializační průpravy v oboru klinická technika a popř. bezproblémové pokračování

v navazujícím MSP a následné specializační průpravě v oboru klinická technika. Výše uvedený text

je plně v souladu s doporučeními odborných společností ČLS JEP a s dikcí zákona o nelékařském zdravotnickém

povolání (viz Zákon č. 96/2004 Sb.).

Tato forma studia byla zavedena do systému studia na FBMI zejména na základě četných dotazů

a žádostí potencionálních zájemců o studium a to výhradně z oblasti technických pracovníků ve zdravotnických

zařízeních.

Kombinovaná forma studia se na ČVUT řídí stejným studijním a zkušebním řádem jako studium prezenční.

Předepsané kreditové hodnoty, jmenovité délky trvání bloků studia i kontroly plnění studijních

povinností jsou pro obě formy totožné.

V kombinované formě studia ČVUT neotevírá v každém školním roce studium ve všech akreditovaných

bakalářských studijních oborech. Obory jsou otevírány podle zájmu studentů a podle ekonomických

možností ČVUT a to se týká i ČVUT FBMI. V akademickém roce 2007/08 FBMI otevírá uvedený obor,

ale pouze pro 20 studentů z oboru, u kterých je předpoklad, že splní požadavky odborné praxe.

Kombinovaná forma studia v tomto BSP BMKT není nabízena v anglickém jazyce.

V kombinované formě studia nemají studenti výuku jazyků, ale musí absolvovat předepsané klasifikované

zápočty z anglického jazyka. Pro uznávání státních zkoušek apod., platí stejné podmínky jako pro

prezenční studium.

V kombinované formě studia studenti nemají předmět Tělesná výchova, potřebný počet kreditů získají

zápisem povinně-volitelných předmětů.

Z hlediska absolvování předmětů mají studenti kombinované formy předepsány předměty povinné

a povinně-volitelné. Povinně-volitelné předměty si však nevybírají jako studenti prezenční formy studia,

ale soubor povinných předmětů je doplněn o vhodné povinně-volitelné předměty. Tyto předměty jsou

voleny tak, aby vhodně doplňovaly praktické zkušenosti studentů kombinované formy studia (viz studijní

plán pro kombinovanou formu studia).

Předmět Odborná praxe má přesně definované podmínky absolvování v metodickém pokynu.

Vzhledem k tomu, že podmínky absolvování tohoto předmětu jsou dosti náročné, je třeba vycházet z toho,

že student kombinované formy studia, který nemá zaměstnání související se studovaným oborem, nemá

zejména z časových důvodů možnost tento předmět splnit. Proto je třeba, aby zájemce o kombinovanou

formu studia pracoval v oboru. Toto je také v souladu se zavedením kombinované formy studia a to, že se

striktně předpokládá zaměstnání v oboru, jinak není možné podmínky studia splnit. V případě, že se přihlá-

26


sí ke studiu v kombinované formě studia zájemce, který nepracuje v oboru, nebude brán na tuto okolnost

jakýkoli zřetel a nebudou poskytovány jakékoli úlevy z požadavku na odbornou praxi.

Rozsah výuky předmětů kombinovaného studia je zřejmý z údajů, které jsou uvedeny v charakteristice

každého předmětu.

Organizace a struktura studia je odlišná zejména v tom, že výuka studentů v kombinované formě

studia probíhá pouze jeden celý den v týdnu a to po dobu celého semestru. Kombinovaná forma studia se

skládá z části prezenční a distanční. Část prezenční se realizuje formou tutoriálů (úvodní souhrnné přednášky),

konzultací a soustředění, která jsou věnována zejména cvičením, v největší míře laboratorním

(pouze pokud je má předmět předepsán). V distanční části studují studenti kombinované formy podle zadaných

úkolů a projektů, používají multimediální pomůcky zejména na WWW stránkách FBMI (popř.

ČVUT) a dále používají pomůcky, které jsou k dispozici též ve fakultní knihovně FBMI. Hlavní součástí je

tzv. řízené samostudium mimo FBMI podle tzv. metodických příruček pro každý předmět, které obsahují

detailní informace o tom, co, jak a z čeho studovat s částečnou podporou materiálů na WWW stránkách

předmětů a též částečně s podporou několika e-learningových kurzů).

Pro studenty kombinované formy studia platí stejné zásady a pokyny týkající se školení bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Cíle studia studijního oboru, celkový profil absolventa a charakteristika profesí a institucí, kde může

absolvent uplatnit získané vzdělání je totožná pro obě formy studia s tím, že u studentů kombinované

formy studia je již na začátku studia zřetelně dáno jeho pracovní uplatnění.

Nespornou výhodou studentů kombinované formy studia je pak jejich konkrétní reálná představa o používaných

zdravotnických prostředcích v praxi. Jediné, co jim chybí, jsou základní vysokoškolské disciplíny,

které jim budou doplněny.

27


Magisterský navazující studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Přístroje a metody pro biomedicínu

Organizace a struktura studia

Studium magisterského studijního oboru Přístroje a metody pro biomedicínu je dvouleté, čtyřsemestrové,

zakončené vypracováním diplomové práce, obhajobou této práce v rámci státní závěrečné

zkoušky a složením státní závěrečné zkoušky. Jedná se tedy o vysokoškolské vzdělání, které je součástí

tzv. strukturovaného vysokoškolského studia.

Výuka v rámci studijního oboru je projektově orientovaná, tzn. že kromě přednášek, seminářů, praktik,

cvičení v PC učebnách a laboratorních cvičení, je podstatnou součástí studijního plánu účast studenta na

řešení technického projektu.

Studium je převážně soustředěno do výukového komplexu v Kladně.

Studijní plán

Předměty jsou rozděleny do 3 skupin podle závaznosti: P – povinné, PV – povinně-volitelné, V – volitelné

předměty. Předměty povinné a povinně-volitelné je nutné si zapisovat dle navrženého studijního

plánu a podle něj je také absolvovat s patřičným zakončením. Tyto předměty jsou hodnoceny kredity dle

studijního plánu. Předměty volitelné jsou doporučeny ke studiu v zimním a letním semestru dle semestrální

nabídky studijního plánu, jsou určeny pro doplnění určité specializace a profilace v rámci studijního plánu

a jsou hodnoceny 2 kredity. Již na začátku prvního semestru si studenti zapisují projekt a spolupracují

s vedoucím projektu na řešení praktického problému v průběhu celého dvouletého studia. Tato aktivita je

oceňována kredity. Student tak získává zkušenosti z týmové práce a má možnost pro individuální rozvoj

a jistou specializaci. Rozsah práce na projektu se v průběhu studia zvyšuje, zatímco společných povinných

přednášek ubývá.

Nedílnou součástí studijního plánu je i šablona, ve které je zachycena struktura studijního plánu

magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu respektující časové i logické návaznosti předmětů

a komplexní rozpis studijního plánu po jednotlivých semestrech s garanty předmětů.

Studenti musí získat za úspěšně absolvované předměty za celé studium minimálně 120 kreditů včetně

diplomové práce. Po úspěšném obhájení diplomové práce a složení státní závěrečné zkoušky obdrží

studenti akademický titul inženýr (ve zkratce Ing.) studijního oboru Přístroje a metody pro biomedicínu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Každý student MSP BMKT oboru Přístroje a metody pro biomedicínu musí při zápisu do 1. semestru

studia absolvovat základní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle dané předlohy. Záznamy

o základním školení BOZP jsou archivovány. Pokud by student nastoupil ke studiu na FBMI vícekrát, pak

se musí podrobit základnímu školení z BOZP opakovaně. Toto školení je prováděno současně se školením

vztahujícím se ke způsobilosti v elektrotechnice a k práci ve všech typech laboratoří na FBMI. Pokud se

studenti účastní výuky na pracovištích jiných VŠ, musí absolvovat speciální školení z BOZP v dané

lokalitě.

Cíle studia studijního oboru

Studijní obor Přístroje a metody pro biomedicínu je navazujícím magisterským studijním oborem

a připravuje absolventy s dobrými teoretickými i praktickými znalostmi v oblastech, které tvoří základ

aplikací moderních technických metod v biologii a medicíně. Ke studiu v tomto oboru jsou přijímáni

zejména absolventi bakalářských studijních programů technického, medicínského a přírodovědného

zaměření vysokých škol. Student si má prohloubit vědomosti, rozšířit dovednosti a schopnosti, které získal

v rámci bakalářského studijního oboru a podrobně se specializovat na řešení zvolené odborné

28


problematiky. Absolventem je vysoce specializovaný odborník, který najde uplatnění ve vývoji a výzkumu

unikátní přístrojové techniky a metod pro biologii a medicínu, při zavádění a údržbě přístrojově náročných

technik v klinické medicíně a dalších oborech.

Celkový profil absolventa

Absolvent prakticky zaměřeného magisterského studijního oboru Přístroje a metody pro biomedicínu

bude mít velmi dobrý technický a praktický přehled v oblasti biomedicínské a klinické techniky, s důrazem

na dovednosti organizační a komunikativní a to vše s důrazem na týmovou práci. Své odborné znalosti

a schopnosti může dále rozvíjet a prohlubovat v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínské

a klinické techniky v rámci doktorského studia. Inženýři najdou uplatnění především na vývojových

pracovištích, ve výzkumných ústavech AV ČR a zdravotnických zařízeních, budou se podílet na vývoji

a výzkumu náročné přístrojové techniky a dále na práci s touto zdravotnickou přístrojovou technikou.

Budou též schopni kontrolovat a udržovat přístrojovou techniku a zabezpečovat činnosti související

s provozem zdravotnické techniky. Vzhledem ke schopnosti zapojit se do vědecko-výzkumné práce,

zejména experimentálního charakteru, najdou uplatnění nejen v rámci výše uvedených pracovišť, ale i na

vybraných vysokoškolských pracovištích, u podniků, firem a společností zabývajících se vývojem,

výrobou, prodejem a servisem přístrojově náročné techniky pro klinickou medicínu a jiné provozy.

Absolventi tohoto oboru nezískávají tzv. odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb. ze dne 4.

února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané

vzdělání

Absolvent studijního oboru Přístroje a metody pro biomedicínu má unikátní specializované zaměření,

velmi kvalitní teoretické znalosti a je připravován pro výzkumnou týmovou práci již v rámci studia.

Prvořadým uplatněním by mělo být zařazení v rámci vývojových a výzkumných pracovišť a ústavů AV

ČR, vývojových pracovištích výrobců přístrojové techniky a dále ve výzkumných zdravotnických

zařízeních. Vzhledem k jazykovým znalostem je možné uplatnění i v zahraničí. Dále bude připraven pro

studium v doktorském studijním programu na ČVUT i dalších vysokých školách technického,

přírodovědného a medicínského zaměření v ČR i v zahraničí.

29


Magisterský navazující studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Organizace a struktura studia

Studium je dvouleté, zakončené vypracováním diplomové práce, obhajobou této práce a složením

státní závěrečné zkoušky. Jedná se o vysokoškolské vzdělání, které je součástí tzv. strukturovaného

vysokoškolského studia.

Kromě přednášek, seminářů, praktik, cvičení v PC učebnách a laboratorních cvičení, jsou zařazeny

i semináře s představiteli relevantních institucí, podniků, společností a firem z oboru. V rámci výuky budou

organizovány exkurze na pracoviště institucí, podniků, společností a firem, zabývajících se problematikou

spojenou s jednotlivými přednášenými předměty.

Studium je převážně soustředěno do výukového komplexu v Kladně.

Studijní plán

Magisterský studijní obor je tvořen dvěma roky studia, tj. čtyřmi semestry. V každém semestru je

vytvořen prostor pro 6 předmětů (5 povinných a 1 povinně volitelný) ohodnocených 5 kredity, tj. celkově

za jeden semestr 30 kredity. Každý předmět má rozsah 2+2, tj. 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení, tj.

modul 4 hodin. V ojedinělých případech je rozložení hodin přednášek a cvičení odlišné, ale celkový modul

zůstává zachován. V každém semestru je požadováno zakončení předmětů zkouškou maximálně v pěti

případech. Ostatní předměty jsou zakončeny zápočtem, či klasifikovaným zápočtem. Ve 4. semestru je pak

vyhrazen prostor pro diplomovou práci a jeden povinně-volitelný předmět. Povinně-volitelný předmět si

lze vybrat ze čtyř předmětů. Součástí studijního plánu není výuka jazyků, TV a není zahrnuta odborná

praxe.

Celkem musí student získat 120 kreditů za celé studium, včetně diplomové práce.

Vzhledem k integraci tří základních skupin disciplín, bude i náplň cvičení dána charakterem těchto

disciplín. Tzn. v oblasti ekonomicko-manažerských předmětů se bude jednat o seminární cvičení a též

o cvičení v počítačových laboratořích. V oblasti medicínských předmětů se bude jednat o seminární, ale

i o speciální laboratorní cvičení, či praktika. V oblasti technických předmětů se bude jednat o kombinaci

cvičení v počítačové laboratoři, laboratorních cvičení (praktik) a též odborně zaměřených exkurzí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Každý student BSP BMKT oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví musí při zápisu do 1.

semestru studia absolvovat základní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle dané předlohy.

Záznamy o základním školení BOZP jsou archivovány. Pokud by student nastoupil ke studiu na FBMI

vícekrát, pak se musí podrobit základnímu školení z BOZP opakovaně. Toto školení je prováděno

současně se školením vztahujícím se ke způsobilosti v elektrotechnice a k práci ve všech typech laboratoří

na FBMI. Pokud se studenti účastní výuky na pracovištích jiných VŠ, musí absolvovat speciální školení

z BOZP v dané lokalitě.

Cíle studia studijního oboru

Interdisciplinární studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví je navazujícím

magisterským studijním oborem. Ke studiu jsou přijímáni zejména absolventi příbuzných bakalářských

oborů všech veřejných i soukromých vysokých škol. Obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví je

zaměřen na přípravu inženýrů pro organizačně-technickou práci v nemocnicích, hygienických stanicích,

komerční sféře apod. Studenti tohoto oboru získají teoretické znalosti i praktickou zkušenost nejen

v technických, resp. ekonomických oborech, ale v potřebné míře budou také seznámeni s problematikou

zdravotnických a lékařských oborů. To absolventům umožní adaptovat se na prostředí zdravotnických

30


zařízení a komunikovat s lékaři, dalším zdravotnickým personálem, ale i s pracovníky v komerčních

organizacích zásobujících zdravotnický sektor.

Obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví nabízí možnost navazujícího magisterského studia

dvěma skupinám bakalářů. Na jedné straně je výbornou možností jak získat rozsáhlé znalosti potřebné pro

řídící a organizační funkce ve zdravotnictví pro ty, kteří své vzdělání chtějí jednoznačně zaměřit tímto

směrem, na druhé straně nabízí možnost navazujícího magisterského vzdělání pro absolventy všech oborů

bakalářského studia ekonomického směru. Zaměření tohoto oboru je dostatečně obecné, čímž umožňuje

využití ve všech oborech hospodářství.

Celkový profil absolventa

Tento studijní obor vychovává inženýry, kteří mají stejným dílem vzdělání v ekonomicko-manažerské,

inženýrské i medicínské oblasti. Absolvent je vybaven odbornými znalostmi pro vzájemnou koordinaci

a řízení těchto oblastí v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních. Znalosti procesů absolventovi

tohoto oboru umožňují zkvalitňovat a zefektivňovat zdravotnickou péči. Absolventi najdou dobré uplatnění

ve všech zdravotnických zařízeních (nemocnice a hygienické stanice), veřejné správě i v komerčním

sektoru (zdravotnická technika, farmaceutický průmysl atd.), kde mohou oproti absolventům ryze

ekonomických oborů využít své výhody v tom, že znají odbornou problematiku a jsou schopni

komunikovat s lékaři i dalším zdravotnickým personálem. Absolvent je také připravený pro řízení

a integraci procesů v mimořádných podmínkách hromadného zasažení osob a území radiací, infekčními

nebo chemickými látkami, ať již to je v rámci terorismu, válečného konfliktu nebo nehod. Přínosem studia

v této oblasti je výchova k různým druhům myšlení a k vhodné volbě přístupu k dané situaci. Absolvent

bude připraven pro studium v doktorském studijním programu odpovídajícího zaměření. Absolventi tohoto

oboru nezískávají tzv. odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských

zdravotnických povoláních).

Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané

vzdělání

Absolvent oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví má kvalitní teoretické znalosti pro

práci v managementu. Své místo najde především v organizačních složkách nemocnic, poliklinik,

hygienických stanic, veterinárních zařízení a v komerční sféře organizací zásobujících zdravotnický sektor.

Jeho vzdělání mu však umožní přijmout manažerské místo i v kterémkoli jiném oboru.

31


Doktorský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

Organizace a struktura studia

Studium je tříleté, zakončené vypracováním disertační práce, obhajobou této práce a složením státní

doktorské závěrečné zkoušky. Jedná se o vysokoškolské vzdělání, které je součástí tzv. strukturovaného

vysokoškolského studia.

Navrhovaný doktorský studijní program bezprostředně navazuje na vědecko-výzkumnou a odbornou

činnost zúčastněných pracovníků ČVUT a Univerzity Karlovy. Studenti budou zapojeni do řešení grantů,

výzkumných záměrů a jiných výzkumných projektů na těchto pracovištích řešených. Vazba na konkrétní

vědecko-výzkumné projekty a finanční podpora práce doktorandů, vyplývající z této vazby, bude základním

požadavkem na vypsání témat disertačních prací.

Výuka navrhovaného doktorského studijního programu je koncipována tak, aby byla úzce spjata s výzkumnou

činností a s potřebami praxe. Vysoké nároky na habilitační řízení pro jmenování docentem a pro

profesorská jmenování v rámci ČVUT a Univerzity Karlovy mohou zajistit kvalitní školitele a přednášející

předmětů. Pravidla řízení jsou na obou školách jednotná a stabilní, představují komplexní hodnocení žadatelů

z hlediska publikační činnosti, akceptace prací odbornou veřejností, uznání vědeckou komunitou na

tuzemské i mezinárodní úrovni, pedagogické činnosti, vědecko-výzkumné činnosti a činnosti v dalších orgánech

(vědecká sdružení, redakční rady, organizační výbory konferencí aj.).

Studijní plán

Studium probíhá podle individuálních studijních plánů pod vedením školitele. Individuální studijní

plány schvaluje, kontroluje a hodnotí oborová rada.

Oborová rada doktorského studijního programu bude pravidelně hodnotit zajištění, způsob a výsledky

výuky. Požadavky na individuální studijní plány vymezuje Studijní a zkušební řád ČVUT. Ten také

stanovuje pravidla pro státní doktorské zkoušky a pro disertační práce.

Všechny studijní předměty mají rozsah 2+0 a budou zakončeny zkouškou. Studijní blok bude zakončený

vykonáním 4 dílčích zkoušek z vybraných předmětů. Student musí prokázat znalosti anglického jazyka

a anglicky prezentovat výsledky své práce na vědecké konferenci. Průběžně bude kontrolováno zpracování

dílčích etap disertační práce. Studenti se také zapojí do výuky předmětů souvisejících s tématem disertační

práce. A alespoň jedna studentova publikace musí vyjít či být přijata k tisku v renomovaném časopise

(v případě více autorů musí být podíl studenta jasně určen).

Studentům je doporučeno absolvování delší vědecké stáže na zahraniční univerzitě zaměřené na tematiku

studentovy disertační práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Každý student doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika, musí při zahájení

studia absolvovat základní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle dané předlohy. Záznamy

o základním školení BOZP jsou archivovány.

Pokud by student nastoupil ke studiu na FBMI vícekrát, pak se musí podrobit základnímu školení

z BOZP opakovaně. Toto školení je prováděno současně se školením vztahujícím se ke způsobilosti

v elektrotechnice a k práci ve všech typech laboratoří na FBMI. Pokud se studenti účastní výuky na

pracovištích jiných VŠ, musí absolvovat speciální školení z BOZP v dané lokalitě.

32


Cíle studia studijního programu

Biomedicínská a klinická technika je interdisciplinární studijní program zaměřený na prudce se rozvíjející

oblast moderních, technicky složitých zařízení pro medicínu, biologii a ochranu životního prostředí.

Ve svých postupech využívá fyzikální, lékařské, biologické, inženýrské a matematické poznatky. Je to

ve své podstatě inženýrský obor, který se však od ostatních technických oborů zásadně liší použitím v humánní

i nehumánní medicíně a v biologickém výzkumu, jež klade vysoké požadavky na spolehlivost,

zdravotní nezávadnost a etiku. To od pracovníků dále vyžaduje rozsáhlé znalosti z lékařství a biologie.

Cílem studia je získat dovednosti a schopnosti pro tvůrčí vědeckou práci v mezioborovém prostředí.

Doktorandi, v návaznosti na své magisterské vydělání, budou zapojováni do vědeckých a výzkumných

projektů na školicích pracovištích a budou studijními podmínkami motivováni k definování a řešení vlastních

vědeckých a výzkumných projektů. Během studia budou vedeni k samostatnému publikování výsledků

své vědecké práce.

Doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika má prostřednictvím výzkumných záměrů,

které byly oponovány významnými národními i zahraničními odborníky, definovány priority v oblasti

výzkumu. Tato koncentrace výzkumné kapacity na významná rozvojová schémata zajišťuje netříštění

prostředků a sil na velkou plejádu malých projektů s lokálním významem.

Praktické využívání nových poznatků v oblasti biologie a medicíny je zpravidla podmíněno náročnou

technické podporu, tj. přístrojovým vybavením, založeným na interakci živé a neživé látky a relevantním

informatickým zázemím. Zejména kvalitní péči o zdraví je možné úspěšně rozvíjet jen díky těsné spolupráci

mezi lékaři, přírodovědci a techniky.

Celkový profil absolventa

Absolvent tohoto studijního programu bude vybaven nejnovějšími poznatky z vhodné kombinace

oborů tak, aby se dokázal orientovat a aktivně působit jak v lékařském, tak v technickém prostředí. Bude

připraven pro práci v mezioborovém týmu. Bude také schopen samostatně plánovat, provádět, řídit i prezentovat

vědeckou činnost.

Profil absolventa a tím i náplň studijního programu byly diskutovány nejen akademickou obcí na

ČVUT a na Univerzitě Karlově, ale i s reprezentativním zastoupením praxe a profesními sdruženími či

odbornými společnostmi ČLS JEP. Důležité pro kvalitu studijního programu jsou kvalitní laboratoře, ve

kterých studenti získávají praktické návyky stejně jako příležitost pro výzkum. Laboratoře jsou též nezbytné

pro výzkumnou činnost pracovníků.

Předpokládá se uplatnění studentů doktorského studijního programu v rámci mezinárodních výměnných

programů, což je další ukazatel kvality studijního programu. Škola pravidelně vyhodnocuje účast

a úspěšnost studentů, v dlouhodobém záměru školy je předpokládán nárůst počtu a délky pobytů studentů

v zahraničí.

Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané

vzdělání

Interdisciplinární program, jakým Biomedicínská a klinická technika nesporně je, má připravovat

kreativní techniky, schopné efektivně spolupracovat s odborníky z oblasti medicíny a přírodních věd.

Předpokládá se, že absolventi tohoto postgraduálního studia budou schopni převzít zodpovědnost za vývoj

a testy nových přístrojů a metod v oblasti biologie a medicíny i jejich zavádění do praxe.

Absolvent doktorského programu nalezne uplatnění ve výzkumných institucích, ve vývojových

laboratořích velkých společností, ve zdravotnictví, popřípadě u firem, zabývajících se prodejem a servisem

zdravotnické techniky a zdravotnického softwaru. V rámci pracovních týmů bude inženýrem, vývojářem

nebo vědcem, který dokáže komunikovat se zúčastněnými odborníky z různých oborů (technické vědy,

přírodní vědy, lékařské vědy) a integrovat jejich přístupy.

33


Absolventi doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika naleznou uplatnění ve

výzkumu v ústavech AV ČR na univerzitních výzkumných pracovištích, zaměřených technicky, medicínsky

i přírodovědně, popřípadě v rezortních ústavech MZ ČR, na vývojových pracovištích výrobních

podniků, ve zdravotnictví v nelékařských řídicích pozicích v oblasti biomedicínské technologie a informatiky

a managementu (zejména pokud v rámci předchozího nebo doplňkového studia získali oprávnění ve

smyslu zákonem č. 96/2004 Sb), při pedagogické a konzultační činnosti v rámci relevantních vysokoškolských

programů (mj. se předpokládá, že i akademický sbor FBMI bude doplněn z těchto doktorandů) a ve

firmách, zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zdravotnické techniky a zdravotnického

softwaru. Absolventi tohoto oboru nezískávají tzv. odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb.

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Region, ve kterém ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství působí, má ve svém strategickém

plánu podporu výzkumu i vysokého školství. V souvislosti s přípravou nových projektů rozvoje deklaruje

tento region biomedicínské inženýrství jako jednu ze svých priorit. V regionu se nacházejí i úspěšné firmy,

které podnikají v oblasti zdravotnické techniky (např. Linet ve Slaném nebo Beznoska v Kladně).

Fakulta má s těmito podniky navázánu spolupráci a počítá mj. s cílenou přípravou doktorandů

(techniků či lékařů) v rámci předkládaného programu.

Biomedicínské inženýrství je dynamicky se rozvíjejícím oborem i v ostatních zemích EU. V neposlední

řadě se proto očekává i rozšíření možnosti uplatnění absolventů studijního programu v členských

státech EU.

34


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+CKredityZakon.

1. ročník 1. semestr

Vyučující Garantující katedra

330BMA1 Maticová algebra a diferenciální počet TEP P 3+2 7 z, zk prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. FBMI KPO

330BFY1 Fyzika I. TEP P 2+2 6 z, zk

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Dr. Ing. Jaroslav

Kuba, Ph.D.

FBMI KPO

330BZAL Základy algoritmizace TEP P 1+2 3 z, zk Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330BZB1

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka

I.

TEP P 2+2 4 z, zk

doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., MUDr. Ing.

Lubomír Poušek, MBA, Mgr. Veronika Vymětalová,

RNDr. Jana Zimová, prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.

FBMI KLHO

330BPSPA Práce s programovými prostředky TEP P 0+2 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330BTPP

Technické prostředky počítačů a počítačové

sítě

TEP P 2+0 2 z, zk Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

330BJAA1 Odborný jazyk anglický I. HUM P 0+2 4 kl. z

PhDr. Stanislava Pattonová, David John Muir, M.Sc.,

MBA, Mgr. Eva Motyčková

FBMI KBT

330BKAP Komunikace a prezentace EKM P 1+1 2 z

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, Mgr. Jana Uhrová,

Mgr. Jaromíra Novotná

FBMI KBT

1. ročník 2. semestr

330BMA2 Integrální počet a integrální transformace TEP P 3+2 7 z, zk doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. FBMI KBI

330BFY2A Fyzika II. TEP P 2+2 6 z, zk

330BCHM Chemie TEP P 2+2 4 z, zk

330BZB2

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka

II.

Studijní plán pro akademický rok 2007/08 pro Bc studijní program BMKT obor BMKT

- pouze pro studenty, kteří nastoupili studium v akad. roce 2006/07 a dříve a některý předmět nedokončili dle předpokladu studijního plánu (při shodnosti náplně a

kreditů bude nabídnuta náhrada z reakreditovaného oboru a to na základě doporučení oborové katedry a rozhodnutí proděkana pro pedagogickou činnost)

TEP P 2+2 4 z, zk

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Dr. Ing. Jaroslav

Kuba, Ph.D., Ing. Ladislav Sieger, CSc.

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Ing. Alena Saidlová,

CSc., RNDr. Jana Zimová, Ing. Přemysl Fitl

doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., MUDr. Ing.

Lubomír Poušek, MBA, MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.,

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., prof. MUDr. Pavel

Kučera, Ph.D.

FBMI KPO

FBMI KBT

FBMI KLHO

330BZAP Základy programování TEP P 1+2 3 z, zk Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330BJAA2 Odborný jazyk anglický II. HUM P 0+4 4 kl. z

PhDr. Stanislava Pattonová, David John Muir, M.Sc.,

MBA, Mgr. Eva Motyčková

FBMI KBT

330BZPP Základy první pomoci HUM P 1+1 2 kl. z

prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., doc. MUDr. Jiří Málek,

CSc., MUDr. Alice Kurzová

FBMI KLHO


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+CKredityZakon.

2. ročník 3. semestr

Vyučující Garantující katedra

330BMA3 Pravděpodobnost a matematická statistika TEP P 3+2 7 z, zk doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

330BFCH Fyzikální chemie TEP P 2+1 4 z, zk doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MVDr. Šimon

FBMI KBT

330BZEF Základy elektrofyziologie TEP P 2+1 4 z, zk Vaculín, Ph.D., MUDr. Hubert Poláček, MUDr. Jiří

Vrána

FBMI KLHO

330BBCH Biochemie člověka TEP P 2+0 2 zk prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., RNDr. Jana Zimová FBMI KBT

330BUSS Úvod do systémů a signálů TEP P 2+2 4 z, zk doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. FBMI KBI

330BIZI Internet a zdravotnická informatika TEP P 1+2 3 kl. z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI

330BJAA3 Odborný jazyk anglický III. HUM P 0+4 4 kl. z

PhDr. Stanislava Pattonová, David John Muir, M.Sc.,

MBA, Mgr. Eva Motyčková

FBMI KBT

330BEBI Etika v biomedicínském inženýrství HUM P 2+0 2 kl. z doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. FBMI KLHO

2. ročník 4. semestr

330BZLE Základy lékařské elektroniky TEP P 2+2 5 z, zk Ing. Karel Hána, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI SPA

330BDBS Databázové systémy TEP P 1+2 5 z, zk Ing. Jan Kauler, Ph.D. FBMI KBI

330BMSD Modelování a simulace fyziologických dějů OBR P 2+2 4 z, zk prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

330BSEL Sensory v lékařství OBR P 2+2 4 z, zk prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. FBMI KBT

330BPDM Základy patologie a diagnostické metody OBR P 2+0 2 kl. z

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Štěpán

Svačina, DrSc. MBA

FBMI KLHO

330BNMP Návrh a management projektu EKM P 1+1 2 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

330BMEC Mechanika TEP P 1+2 4 z, zk prof. Ing. Jan Čulík, DrSc. FBMI KPO

330BMAZ Management a administrativa zdravotnictví EKM P 2+0 2 z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

330???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

330BOPR Odborná praxe

OBR

EKM

P 3 týdny 20 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru) FBMI KBT


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+CKredityZakon.

3. ročník 5. semestr

Vyučující Garantující katedra

330BTPR Týmový projekt TEP P 0+3 4 kl. z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru) FBMI KBT

330BBBB Biomechanika, biomateriály a biokompatibilita OBR P 2+2 4 z, zk prof. Ing. Jan Čulík, DrSc. FBMI KPO

330BBLS Biologické a lékařské signály OBR P 2+2 4 z, zk prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

330BLPZ Lékařské přístroje a zařízení OBR P 2+0 4 zk doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

330BKZS

Konvenční zobrazovací systémy v biologii a

lékařství

330BZPS Základy psychologie

OBR

HUM

P

P

2+2

1+1

4

2

z, zk

z

Ing. Jiří Hozman, Ph.D., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Mgr. Jaroslava Jirásková, PhDr. Miluše Pořádková

FBMI KBT

FBMI KBT

330BEMP Elektrické a magnetické pole živých organismů OBR P 2+1 4 z, zk

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Božena

Coufalová, CSc.

FBMI KBT

330BMAT Marketing zdravotnické techniky EKM P 1+1 2 z, zk Ing. Tomáš Kolář FBMI KBT

330???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 z viz níže uvedený přehled

3. ročník 6. semestr

FBMI, fakulty ČVUT

330BBAP Bakalářská práce P 0+8 10 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru) FBMI KBT

330BZLP Zdravotnická legislativa a právo OBR P 1+1 2 z, zk prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

Rehabilitační inženýrství, protetické pomůcky

330BRPO

a umělé orgány

OBR P 1+1 3 z, zk prof. Ing. Jozef Živčák, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

330BPRK Praktika z biomedicínské a klinické techniky OBR P 0+4 5 klz

Ing. Josef Chaloupka, Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing.

Martin Rožánek, Ing. Vít Kopelent, Ing. Richard Grünes

FBMI KBT

330BTZS

Tomografické zobrazovací systémy v biologii a

OBR

lékařství

P 2+2 4 z, zk Ing. Jiří Hozman, Ph.D., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI KBT

330BMZT Management zdravotnické techniky EKM P 1+1 2 kl. z Ing. Antonín Grošpic, CSc., Ing. Zdeněk Šlégr FBMI KBT

330BSBI Semináře z biomedicínského inženýrství HUM P 0+2 2 kl. z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

330???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT


Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 4. semestru (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+CKredityZakon. Vyučující Garantující katedra

330BUI Biologické účinky ionizujícího záření OBR PV 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FBMI KPO

330BMB Buněčná a molekulární biologie OBR PV 2+0 2 z Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

330PGM Programování v Matlabu TEP PV 0+2 2 z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI

330ULT Laserová technika OBR PV 2+0 2 z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

330MVV Metodologie výzkumné práce EKM PV 2+0 2 z doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI KBT

330MZS

Měření a zpracování biologických signálů

v reálném čase

330VKA Vybrané kapitoly z odborné angličtiny HUM PV 0+2 2 z

OBR PV 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., PhDr. Stanislava

Pattonová

FBMI KBT

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 5. semestru (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+CKredityZakon. Vyučující Garantující katedra

330AZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C OBR PV 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330IAS

Informační analýza biologických systémů a

signálů

OBR PV 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330BFT Biofotonika OBR PV 2+0 2 z doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. FBMI KPO

330ZOD

Základy snímání, digitalizace a zpracování

lékařských obrazových dat

OBR PV 1+1 2 z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI

330NAR Nelineární analýza biologických časových řad OBR PV 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330NRF Neurofyziologie HUM PV 1+1 2 z

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Ing. Karel Hána,

Ph.D.

FBMI SPA

330DIZ Detektory ionizujícího záření OBR PV 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FBMI KPO

330PNK

Praktika z návrhu a konstrukce lékařských

přístrojů

OBR PV 0+2 2 z

Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Josef Chaloupka

FBMI KBT

Vysvětlivky:

TEP teoretický a průpravný předmět P povinný (závazný)

OBR oborový předmět PV povinně-volitelný předmět

EKM ekonomicko-manažerský předmět V volitelný předmět

HUM humanitní předmět


Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 6. semestru (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+CKredityZakon. Vyučující Garantující katedra

330EZP Ekonomika zdravotnického provozu EKM PV 1+1 2 z Ing. Jiří Petráček FBMI KBT

330MCT Metrologie a certifikace zdravotnické techniky OBR PV 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

330MPT Mikroprocesorová technika v biomedicíně OBR PV 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330UNT Neurotechnologie OBR PV 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

330SRK

Systémy řízení kvality ve zdravotnických

zařízeních

EKM PV 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

330OIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření OBR PV 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FBMI KPO

330RBM Robotika v medicíně OBR PV 2+0 2 z Ing. Jan Kauler, Ph.D. FBMI KBI

330SPT

Speciální přístrojová technika v anesteziologii

a resuscitační péči

OBR PV 1+1 2 z doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI KBT

Přehled nabízených volitelných předmětů ZS (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+CKredityZakon. Vyučující Garantující katedra

330JAAV1 Odborný jazyk anglický I. - volitelný HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková, David

FBMI KBT

John Muir, M.Sc., MBA

Veřejné zdravotnictví a integrovaný záchranný

17MSVZI OBR

systém

V 2+2 5 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

17MSMIE Mikroekonomie EKM V 2+2 5 z, zk doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc., Ing. Věra Dyntarová FBMI KBT

17MPOP Optika pro biologii a medicínu OBR V 1+1 2 kl. z

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Ing. Marie

Pospíšilová, CSc.

FBMI KPO

17MPAEM Aplikace EM pole v medicíně OBR V 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jan Vrba, CSc. FBMI KBT

17MPCC Cytologie a cytogenetika OBR V 2+0 2 kl. z Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

17MPVOB Vláknová optika pro biologii a medicínu OBR V 2+0 2 kl. z Ing. Marie Pospíšilová, CSc. FBMI KPO

330JAAV3 Odborný jazyk anglický III. - volitelný HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková, David

FBMI KBT

John Muir, M.Sc., MBA

330ZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

Přehled nabízených volitelných předmětů LS (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+CKredityZakon. Vyučující Garantující katedra

330JAAV2 Odborný jazyk anglický II. - volitelný HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková, David

FBMI KBT

John Muir, M.Sc., MBA

17MSZF Zaklady farmakologie TEP V 2+2 5 z, zk

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír

Poušek, MBA

FBMI KBT

330TWP Tvorba webových prezentací TEP V 0+2 1 z Ing. Petr Kozelek FBMI KBI

330ZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT


Studijní plán pro akademický rok 2007/08 pro Bc studijní program BMKT obor BMT (prezenční forma studia)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

1. ročník 1. semestr

17BBLAD Lineární algebra a diferenciální počet TEP P 2+2 5 z, zk prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. FBMI KPO

17BBFY1 Fyzika I TEP P 2+2 5 z, zk

doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.,

Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

FBMI KPO

17BBAZP Algoritmizace a programování TEP P 2+2 5 kl. z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

17BBBLG Biologie TEP P 2+2 5 z, zk Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Zimová

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, Mgr. Jaroslava

FBMI KPO

17BBPSL Psychologie HUM P 1+1 2 kl. z Jirásková, PhDr. Miluše Pořádková, Mgr. Jana Uhrová, FBMI KBT

Mgr. Jaromíra Novotná

17BBITT Informační technologie a telemedicína TEP P 2+0 2 z, zk Ing. Karel Hána, Ph.D.

prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc., doc. MUDr.

FBMI SPA

17BBAF1 Anatomie a fyziologie I TEP P 2+2 5 z, zk RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., MUDr. Ing. Lubomír

Poušek, MBA, prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.

FBMI KLHO

Lékařská terminologie (bloková výuka na

17BBLTR

začátku semestru)

TEP P 1+0 1 z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KLHO

1. ročník 2. semestr

17BBITP Integrální počet TEP P 2+2 5 z, zk doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. FBMI KBI

17BBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika TEP P 1+1 2 z, zk doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

17BBFY2 Fyzika II TEP P 2+2 5 z, zk

doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Ing. Ladislav

Sieger, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

FBMI KPO

17BBCHM Chemie TEP P 2+2 5 z, zk

Ing. Alena Saidlová, CSc., RNDr. Jana Zimová,

Ing. Přemysl Fitl

prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc., doc. MUDr.

FBMI KBT

17BBAF2 Anatomie a fyziologie II TEP P 2+2 5 z, zk

RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., prof. MUDr. Richard

Rokyta, DrSc., MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D., prof.

MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.

FBMI KLHO

17BBNMP Návrh a management projektu EKM P 1+1 2 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

17BBPP První pomoc TEP P 1+1 2 z, zk

prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., doc. MUDr. Jiří Málek,

CSc., MUDr. Alice Kurzová

FBMI KLHO

17BBHE Hygiena a epidemiologie TEP P 2+0 2 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KLHO

17BB???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon.

2. ročník 3. semestr

Vyučující Garantující katedra

17BBFCH Fyzikální chemie TEP P 2+2 5 z, zk doc. Ing. Karel Roubík, PhD. FBMI KBT

17BBPF Patologická fyziologie TEP P 2+0 5 z, zk

as. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.,

doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.

FBMI KLHO

17BBUSS Úvod do signálů a systémů TEP P 2+2 5 z, zk doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. FBMI KBI

17BBISZ Informační systémy ve zdravotnictví TEP P 2+2 4 z, zk doc. Ing. Jan Münz, CSc. FBMI KBI

17BBTEL Teoretická elektrotechnika TEP P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. FBMI KBT

17BBJA3 Angličtina III HUM P 0+4 4 kl. z

17BB???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PhDr. Stanislava Pattonová,

Mgr. Eva Motyčková,

David John Muir, M.Sc., MBA

FBMI KBT

PV 2 viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

2. ročník 4. semestr

17BBGBS Geneze biologických signálů TEP P 1+1 4 z, zk doc. Ing. Karel Roubík, PhD. FBMI KBT

17BBMS Modelování a simulace OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

17BBMEC Mechanika TEP P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jan Čulík, DrSc. FBMI KPO

17BBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. FBMI KBT

17BBZPD Základy patologie a diagnostické metody OBR P 2+0 5 z, zk

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

FBMI KLHO

17BBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví EKM P 2+0 2 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

17BBEBI Etika v biomedicínském inženýrství HUM P 2+0 2 kl. z doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. FBMI KLHO

17BB???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

Vysvětlivky:

TEP teoretický a průpravný předmět P povinný (závazný)

OBR oborový předmět PV povinně-volitelný předmět

EKM ekonomicko-manažerský předmět V volitelný předmět

HUM humanitní předmět


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon.

3. ročník 5. semestr

Vyučující Garantující katedra

17BBBB Biomechanika a biomateriály OBR P 2+2 4 z, zk

prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.,

RNDr. Josef Pražák, CSc.,

Ing. Kutílek, Ph.D.

FBMI KPO

17BBEM Elektrická měření OBR P 2+2 4 z, zk

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.,

Ing. Stanislav Kučera

FBMI KBT

17BBEO Elektronické obvody OBR P 2+2 4 z, zk prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.,

FBMI KBT

17BBLPZ Lékařské přístroje a zařízení OBR P 2+2 5 z, zk doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.,

Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

FBMI KBT

17BBZS Zobrazovací systémy OBR P 2+2 4 z, zk

doc. Ing. Karel Roubík, PhD.,

Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

FBMI KBT

Speciální přístrojová technika v anesteziologii

17BBSPT

a resuscitační péči

OBR P 1+1 2 kl. z doc. Ing. Karel Roubík, PhD. FBMI KBT

Praktika z návrhu a konstrukce lékařských

17BBPNK

přístrojů

OBR P 0+2 2 kl. z

Ing. Jiří Hozman, Ph.D.,

Ing. Josef Chaloupka

FBMI KBT

17BBTPR Týmový projekt TEP P 0+2 3 kl. z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru) FBMI KBT

17BB???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 viz níže uvedený přehled

3. ročník 6. semestr

FBMI, fakulty ČVUT

17BBBP Bakalářská práce P 0+8 8 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru) FBMI KBT

17BBZBS Zpracování biologických signálů OBR P 1+1 4 z, zk prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

17BBLT Laboratorní technika OBR P 1+1 4 z, zk prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. FBMI KBT

17BBMZT Management zdravotnické techniky EKM P 1+1 2 kl. z

Ing. Antonín Grošpic, CSc.,

Ing. Zdeněk Šlégr

FBMI KBT

17BBMAT Marketing zdravotnické techniky EKM P 1+1 2 kl. z Ing. Tomáš Kolář FBMI KBT

17BBSEL Silnoproudá elektrotechnika OBR P 1+1 2 z, zk

Ing. Jiří Hozman, Ph.D.,

Ing. Stanislav Kučera

FBMI KBT

17BBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření OBR P 2+0 2 z, zk Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FJFI ČVUT

17BBZLN Zdravotnická legislativa a normy OBR P 1+1 4 z, zk prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17BB???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT


Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 2. semestru (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

Práce s programovými prostředky

17BBPPZ

(začátečníci)

TEP PV 0+2 2 kl. z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

17BBPPP Práce s programovými prostředky (pokročilý) TEP PV 0+2 2 kl. z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

17BBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) TEP PV 0+2 2 kl. z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI

17BBBUI Biologické účinky ionizujícího záření OBR PV 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FBMI KPO

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 3. semestru (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17BBFVP Funkce více proměnných TEP PV 1+1 2 z doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

17BBMVP Metodologie výzkumné práce TEP PV 1+1 2 z

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., doc. Ing. Karel

Roubík, PhD.

FBMI KBT

17BBBCH Biochemie OBR PV 1+1 2 kl. z prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., RNDr. Jana Zimová FBMI KBT

17BBBFT Biofotonika OBR PV 2+0 2 kl. z doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. FBMI KPO

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 4. semestru (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17BBSPR Semestrální projekt PV 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru) FBMI KBT

17BBUKS Vybrané kapitoly ze statistiky OBR PV 1+1 2 z doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

17BBFY3 Fyzika III TPR PV 1+1 2 z

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.,

FBMI KPO

17BBDIZ Detektory ionizujícího záření OBR PV 2+0 2 z

Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.,

doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc.

FBMI KPO

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 5. semestru (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17BBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně OBR PV 1+1 2 kl. z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

17BBZOD Zpracování obrazových dat OBR PV 1+1 2 z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI


Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 6. semestru (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17BBEMP Elektromagnetické pole živých organismů OBR PV 1+1 2 kl. z

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.,

doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.

FBMI KBT

17BBRBL Robotika v lékařství OBR PV 2+0 2 kl. z Ing. Jan Kauler, Ph.D. FBMI KBI

17BBRI Rehabilitační inženýrství OBR PV 1+1 2 kl. z prof. Ing. Jozef Živčák, CSc., Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

17BBEZP Ekonomika zdravotnického provozu EKM PV 1+1 2 kl. z Ing. Jiří Petráček FBMI KBT

17BBAZC Algoritmy zpracováni biosignálů v jazyce C OBR PV 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

Přehled nabízených volitelných předmětů ZS (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17BBJA1 Angličtina I HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková,

David John Muir, M.Sc., MBA

FBMI KBT

17BBSM Semináře z matematiky TPR V 0+2 2 z doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

17BBSF Semináře z fyziky TPR V 0+2 2 z doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. FBMI KPO

17BBSCH Semináře z chemie TPR V 0+2 2 z RNDr. Jana Zimová FBMI KBT

17BBTV1 Tělesná výchova I. V 0+2 2 z Mgr. Martin Vosyka FBMI KBT

17BBTV3 Tělesná výchova III. V 0+2 2 z Mgr. Martin Vosyka FBMI KBT

17BBTV5 Tělesná výchova V. V 0+2 2 z Mgr. Martin Vosyka FBMI KBT

17BBNRT Neurotechnologie OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

Měření a zpracování biologických signálů v

17BBMZB

reálném čase

OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

Informační analýza biologických systémů a

17BBIAB

signálů

OBR V 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330ZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT


Přehled nabízených volitelných předmětů LS (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17BBJA2 Angličtina II HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková,

David John Muir, M.Sc., MBA

FBMI KBT

17BBTV2 Tělesná výchova II V 0+2 2 z Mgr. Martin Vosyka FBMI KBT

17BBTV4 Tělesná výchova IV V 0+2 2 z Mgr. Martin Vosyka FBMI KBT

17BBTV6 Tělesná výchova VI V 0+2 2 z Mgr. Martin Vosyka FBMI KBT

17BBNRF Neurofyziologie OBR V 1+1 2 z

doc. MUDr. Stanislav Jeřábek, CSc., Ing. Karel Hána,

Ph.D.

FBMI SPA

17BBVKA Vybrané kapitoly z odborné angličtiny HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková,

David John Muir, M.Sc., MBA

FBMI KBT

17BBMCZ Metrologie a certifikace zdravotnické techniky OBR V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17BBOBM Optika pro biologii a medicínu OBR V 1+1 2 z

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Ing. Marie

Pospíšilová, CSc.

FBMI KPO

Systémy řízení kvality ve zdravotnických

17BBSRK

zařízeních

OBR V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17BBALB Aplikace laserů v biomedicíně OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. FBMI KPO

330ZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT


Studijní plán pro akademický rok 2007/08 pro Bc studijní program BMKT obor BMT (kombinovaná forma studia)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

1. ročník 1. semestr

17BKLAD Lineární algebra a diferenciální počet TEP P 2+2 5 z, zk prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. FBMI KPO

17BKFY1 Fyzika I TEP P 2+2 5 z, zk

doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.,

Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

FBMI KPO

17BKAZP Algoritmizace a programování TEP P 2+2 5 kl. z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

17BKBLG Biologie TEP P 2+2 5 z, zk Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Zimová

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, Mgr.

FBMI KPO

17BKPSL Psychologie HUM P 1+1 2 kl. z Jaroslava Jirásková, PhDr. Miluše Pořádková, Mgr. FBMI KBT

Jana Uhrová, Mgr. Jaromíra Novotná

17BKITT Informační technologie a telemedicína TEP P 2+0 2 z, zk Ing. Karel Hána, Ph.D.

prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc.,

FBMI SPA

17BKAF1 Anatomie a fyziologie I TEP P 2+2 5 z, zk

doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.,

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, prof. MUDr.

FBMI KLHO

Pavel Kučera, Ph.D.

Lékařská terminologie (bloková výuka na

17BKZTR

začátku semestru)

TEP P 1+0 1 z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KLHO

1. ročník 2. semestr

17BKITP Integrální počet TEP P 2+2 5 z, zk doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. FBMI KBI

17BKPMS Pravděpodobnost a matematická statistika TEP P 1+1 2 z, zk doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Ing.

FBMI KPO

17BKFY2 Fyzika II TEP P 2+2 5 z, zk Ladislav Sieger, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Kuba,

Ph.D.

FBMI KPO

17BKCHM Chemie TEP P 2+2 5 z, zk

Ing. Alena Saidlová, CSc., RNDr. Jana Zimová,

Ing. Přemysl Fitl

FBMI KBT

17BKAF2 Anatomie a fyziologie II TEP P 2+2 5 z, zk

prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc., doc.

MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., prof. MUDr.

Richard Rokyta, DrSc., MVDr. Šimon Vaculín,

Ph.D., prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.

FBMI KLHO

17BKNMP Návrh a management projektu EKM P 1+1 2 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

17BKPP První pomoc TEP P 1+1 2 z, zk

prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., doc. MUDr. Jiří

Málek, CSc., MUDr. Alice Kurzová

FBMI KLHO

17BKHE Hygiena a epidemiologie TEP P 2+0 2 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KLHO

17BKPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) TEP PV 0+2 2 kl. z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon.

2. ročník 3. semestr

Vyučující Garantující katedra

17BKFCH Fyzikální chemie TEP P 2+2 5 z, zk doc. Ing. Karel Roubík, PhD. FBMI KBT

17BKPF Patologická fyziologie TEP P 2+0 5 z, zk

as. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.,

doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.

FBMI KLHO

17BKUSS Úvod do signálů a systémů TEP P 2+2 5 z, zk doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. FBMI KBI

17BKISZ Informační systémy ve zdravotnictví TEP P 2+2 4 z, zk doc. Ing. Jan Münz, CSc. FBMI KBI

17BKTEL Teoretická elektrotechnika TEP P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. FBMI KBT

17BKJA3 Angličtina III HUM P 0+4 4 kl. z

PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková,

David John Muir, M.Sc., MBA

FBMI KBT

17BKFVP Funkce více proměnných TEP PV 1+1 2 z doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

2. ročník 4. semestr

17BKGBS Geneze biologických signálů TEP P 1+1 4 z, zk doc. Ing. Karel Roubík, PhD. FBMI KBT

17BKMS Modelování a simulace OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

17BKMEC Mechanika TEP P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jan Čulík, DrSc. FBMI KPO

17BKESL Elektronické součástky a senzory v lékařství OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. FBMI KBT

17BKZPD Základy patologie a diagnostické metody OBR P 2+0 5 z, zk

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

FBMI KLHO

17BKMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví EKM P 2+0 2 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

17BKEBI Etika v biomedicínském inženýrství HUM P 2+0 2 kl. z doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. FBMI KLHO

17BKFY3 Fyzika III TPR PV 1+1 2 z

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.,

Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

FBMI KPO

Vysvětlivky:

TEP teoretický a průpravný předmět P povinný (závazný)

OBR oborový předmět PV povinně-volitelný předmět

EKM ekonomicko-manažerský předmět V volitelný předmět

HUM humanitní předmět


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon.

3. ročník 5. semestr

Vyučující Garantující katedra

17BKBB Biomechanika a biomateriály OBR P 2+2 4 z, zk

prof. Ing. Jan Čulík, DrSc., RNDr. Josef Pražák,

CSc., Ing. Kutílek, Ph.D.

FBMI KPO

17BKEM Elektrická měření OBR P 2+2 4 z, zk

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.,

Ing. Stanislav Kučera

FBMI KBT

17BKBEO Elektronické obvody OBR P 2+2 4 z, zk prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. FBMI KBT

17BKLPZ Lékařské přístroje a zařízení OBR P 2+2 5 z, zk

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Karel

Roubík, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

FBMI KBT

17BKZS Zobrazovací systémy OBR P 2+2 4 z, zk

doc. Ing. Karel Roubík, PhD., Ing. Jiří Hozman,

Ph.D.

FBMI KBT

Speciální přístrojová technika v anesteziologii

17BKSPT

a resuscitační péči

OBR P 1+1 2 kl. z doc. Ing. Karel Roubík, PhD. FBMI KBT

Praktika z návrhu a konstrukce lékařských

17BKPNK

přístrojů

OBR P 0+2 2 kl. z

Ing. Jiří Hozman, Ph.D.,

Ing. Josef Chaloupka

FBMI KBT

17BKTPR Týmový projekt TEP P 0+2 3 kl. z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru) FBMI KBT

17BKZOD Zpracování obrazových dat OBR PV 1+1 2 z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI

3. ročník 6. semestr

17BKBP Bakalářská práce P 0+8 8 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru) FBMI KBT

17BKZBS Zpracování biologických signálů OBR P 1+1 4 z, zk prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

17BKLT Laboratorní technika OBR P 1+1 4 z, zk prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. FBMI KBT

17BKMZT Management zdravotnické techniky EKM P 1+1 2 kl. z

Ing. Antonín Grošpic, CSc.,

Ing. Zdeněk Šlégr

FBMI KBT

17BKMAT Marketing zdravotnické techniky EKM P 1+1 2 kl. z Ing. Tomáš Kolář FBMI KBT

17BKSEL Silnoproudá elektrotechnika OBR P 1+1 2 z, zk

Ing. Jiří Hozman, Ph.D.,

Ing. Stanislav Kučera

FBMI KBT

17BKOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření OBR P 2+0 2 z, zk Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FJFI ČVUT

17BKZLN Zdravotnická legislativa a normy OBR P 1+1 4 z, zk prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17BKEMP Elektromagnetické pole živých organismů OBR PV 1+1 2 kl. z

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.,

doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.

FBMI KBT


Přehled nabízených volitelných předmětů ZS (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující

PhDr. Stanislava Pattonová,

Garantující katedra

17BKJA1 Angličtina I HUM V 0+2 2 z Mgr. Eva Motyčková,

FBMI KBT

David John Muir, M.Sc., MBA

17BKSM Semináře z matematiky TPR V 0+2 2 z doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

17BKSF Semináře z fyziky TPR V 0+2 2 z doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. FBMI KPO

17BKSCH Semináře z chemie TPR V 0+2 2 z RNDr. Jana Zimová FBMI KBT

17BKNRT Neurotechnologie OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

Měření a zpracování biologických signálů v

17BKMZB

reálném čase

OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

Informační analýza biologických systémů a

17BKIAB

signálů

OBR V 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330ZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

Přehled nabízených volitelných předmětů LS (předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň 10 studentů)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující

PhDr. Stanislava Pattonová,

Garantující katedra

17BKJA2 Angličtina II HUM V 0+2 2 z Mgr. Eva Motyčková,

David John Muir, M.Sc., MBA

FBMI KBT

17BKNRF Neurofyziologie OBR V 1+1 2 z

doc. MUDr. Stanislav Jeřábek, CSc., Ing. Karel

Hána, Ph.D.

PhDr. Stanislava Pattonová,

FBMI SPA

17BKVKA Vybrané kapitoly z odborné angličtiny HUM V 0+2 2 z Mgr. Eva Motyčková,

David John Muir, M.Sc., MBA

FBMI KBT

17BKMCZ Metrologie a certifikace zdravotnické techniky OBR V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17BKOBM Optika pro biologii a medicínu OBR V 1+1 2 z

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Ing. Marie

Pospíšilová, CSc.

FBMI KPO

Systémy řízení kvality ve zdravotnických

17BKSRK

zařízeních

OBR V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17BKALB Aplikace laserů v biomedicíně OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. FBMI KPO

330ZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT


Studijní plán pro akademický rok 2007/08 pro navazující Mgr studijní program BMKT obor PMB

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující pracoviště

1. ročník 1. semestr

17MPZMB Základy molekulární biologie OBR P 2+2 5 z, zk Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

17MPZAF Základy atomové a molekulární fyziky OBR P 2+2 5 z, zk doc. Dr. Ing. Milan Šiňor FJFI ČVUT

17MPVKF Vybrané kapitoly z fyziky OBR P 2+2 5 z, zk Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D., doc. Ing. Milan Kálal, FBMI KPO, FJFI ČVUT

17MPVMA Vybrané kapitoly z matematiky TEP P 2+2 5 z, zk CSc. doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

17MPSP1 Seminář k projektu I OBR P 0+1 2 z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

17MPPJ1 Projekt I OBR P 0+3 2 z individuální FBMI

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled

1. ročník 2. semestr

FBMI, fakulty ČVUT

17MPBF Biofyzika OBR P 2+2 5 z, zk RNDr. Jozef Pražák, CSc. FBMI KPO

17MPEL Elektrotechnika OBR P 2+2 5 z, zk

Ing. Jiří Hozman, Ph.D.,

Ing. Stanislav Kučera

FBMI KBT

SPŠ a VOŠ Kladno

17MPOCH Organická chemie OBR P 2+2 5 z, zk

Ing. Přemysl Fitl,

RNDr. Martin Michl, Ph.D.

FBMI KPO

FJFI ČVUT

17MPSP2 Seminář k projektu II OBR P 0+1 2 z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

17MPPJ2 Projekt II OBR P 0+7 8 kl. z individuální FBMI

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon.

2. ročník 3. semestr

Vyučující Garantující pracoviště

17MPAEM Aplikace EM pole v medicíně OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jan Vrba, CSc. FEL ČVUT

17MPPLB Pevné látky pro biomedicínu OBR P 2+0 2 z, zk doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. FBMI KPO

17MPBFT Biofotonika OBR P 2+1 4 z, zk doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. FBMI KPO

17MPSDP1 Seminář k diplomové práci I OBR P 0+1 2 z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

17MPDP1 Diplomová práce I OBR P 0+8 9 z individuální FBMI

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled

2. ročník 4. semestr

FBMI, fakulty ČVUT

17MPEM Elektrická měření OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17MPZF Základy farmakologie OBR P 2+2 5 z, zk prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 1. LF UK

17MPSDP2 Seminář k diplomové práci II OBR P 0+1 2 z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

17MPDP2 Diplomová práce II OBR P 0+12 12 z individuální FBMI

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

17MP???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 2 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 1. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující pracoviště

17MPTVL Tenké vrstvy v lékařství a laserová technika OBR PV 2+0 2 kl. z doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. FBMI KPO

17MPPGS Počítačové algebraické systémy TEP PV 2+2 4 kl. z. RNDr. Aleš Němeček FEL ČVUT

17MPMFS Modelování fyziologických systémů OBR PV 0+2 2 kl. z prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

17MPBS Biostatistika OBR PV 2+0 2 kl. z RNDr. Roman Krejčí, CSc. FBMI KPO

17MPOP Optika pro biologii a medicínu OBR PV 1+1 2 kl. z

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Ing. Marie Pospíšilová, CSc.

FBMI KPO


Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 2. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující pracoviště

17MPNM Numerická matematika TEP PV 2+2 4 kl. z RNDr. Aleš Němeček FEL ČVUT

17MPSBL Spektroskopie pro biologii a lékařství OBR PV 1+1 2 kl. z doc. Dr. rer. nat. Martin Hof FBMI KPO

17MPLT Laserová technika OBR PV 1+1 2 kl. z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

17MPPIZ

Práce s informačními zdroji a metodologie

výzkumu

OBR PV 2+0 2 kl. z doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI KBT

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 3. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující pracoviště

17MPAIB Analýza a interpretace biosignálů OBR PV 2+0 2 kl. z doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. FBMI KBI

17MPAZD Analýza a zpracování dat OBR PV 2+0 2 kl. z prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

Zobrazovací metody s pomocí ionizujícího

17MPZMI OBR PV 2+0 2 kl. z Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. ÚTEF ČVUT

záření

17MPCC Cytologie a cytogenetika OBR PV 2+0 2 kl. z Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

17MPHEK Hemokompatibilita OBR PV 2+0 2 kl. z prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc. ÚHKT

17MPMMM Mikroskopické metody v medicíně OBR PV 2+0 2 kl. z doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. ÚEM AV ČR

17MPTVP Technika vakua a práce s plyny OBR PV 1+1 2 kl. z doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Ph.D. FBMI KPO

17MPVOB Vláknová optika pro biologii a medicínu OBR PV 2+0 2 kl. z Ing. Marie Pospíšilová, CSc. FBMI KPO

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 4. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující pracoviště

17MPBKM Biokompatibilní materiály OBR PV 2+0 2 kl. z prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc. FSv ČVUT

17MPALB Aplikace laserů v biomedicíně OBR PV 2+0 2 kl. z prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. FJFI ČVUT

Simulační metody v biomedicínském

17MPSMI OBR PV 2+0 2 kl. z prof. Ing. Jan Čulík, DrSc. FBMI KPO

inženýrství

17MPRTD Radiační terapie a dozimetrie OBR PV 2+0 2 kl. z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FJFI ČVUT

17MPPVA Prezentace výsledků v angličtině OBR PV 0+2 2 kl. z doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO


Přehled nabízených volitelných předmětů ZS

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující pracoviště

17MPITZ Informační technologie ve zdravotnictví OBR V 2+0 2 kl. z doc. Ing. Jan Münz, CSc. SMS spol. s r.o., Brno

17MPUPD Úvod do počítačové dynamiky tekutin OBR V 2+0 2 kl. z prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. FS ČVUT

Základní diagnostické a terapeutické

17MPZDT1

metody I

17MPUPS Užití psychologie a sociologie v praxi

OBR

HUM

V

V

2+0

2+0

2

2

kl. z

kl. z

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

1. LF UK

VŠE

Materiály a nakládání s odpady ve

17MPMNO

zdravotnických zařízeních

OBR V 2+0 2 kl. z Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

330AZC Algoritmy zpracováni biosignálů v jazyce C OBR V 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330IAS

Informační analýza biologických systémů

a signálů

OBR V 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330NAR

Nelineární analýza biologických časových

řad

OBR V 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330PNK

Praktika z návrhu a konstrukce lékařských

přístrojů

OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

17MPAOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství OBR V 2+2 4 kl. z. prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Vladimír Blažek FEL ČVUT

Vysvětlivky:

TEP teoretický a průpravný předmět P povinný (závazný)

OBR oborový předmět PV povinně-volitelný předmět

EKM ekonomicko-manažerský předmět V volitelný předmět

HUM humanitní předmět


Přehled nabízených volitelných předmětů LS

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující pracoviště

Design a ergonomie výrobků ve

17MPDEZ

zdravotnictví

OBR V 2+0 2 kl. z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

Základní diagnostické a terapeutické

17MPZDT2

metody II

OBR V 2+0 2 kl. z prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 1. LF UK

17MPEMH Experimentální metody v hemodynamice OBR V 2+0 2 kl. z prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. FS ČVUT

Umělá inteligence pro biomedicínské

17MPUIB

inženýrství

OBR V 2+0 2 kl. z doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. FBMI KBI

Jakost, spolehlivost, testování a klinické

17MPJSH

hodnocení zdravotnických prostředků

17MPMAT Marketing zdravotnické techniky

OBR

EKM

V

V

2+0

2+0

2

2

kl. z

kl. z

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

doc. Ing. Václav Malý, CSc.

FBMI KBT

VŠE

17MPRTG Rentgenové záření OBR V 2+0 2 kl. z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

330MZS

Měření a zpracování biologických signálů v

reálném čase

OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

330MPT Mikroprocesorová technika v biomedicíně OBR V 1+1 2 z Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. FBMI SPA

330MCT

Metrologie a certifikace zdravotnické

techniky

OBR V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

330UNT Neurotechnologie OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

Katedra dozimetrie a aplikace

330OIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

ionizujícího záření FJFI

ČVUT

330RBM Robotika v medicíně OBR V 2+0 2 z Ing. Jan Kauler, Ph.D. FBMI KBI

330SPT

Speciální přístrojová technika v

anesteziologii a resuscitační péči

OBR V 1+1 2 z doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI KBT

Katedra dozimetrie a aplikace

330BUI Biologické účinky ionizujícího záření OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

ionizujícího záření FJFI

ČVUT

330VKA Vybrané kapitoly z odborné angličtiny HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová, doc. Ing. Karel Roubík,

Ph.D.

FBMI KBT


Studijní plán pro akademický rok 2007/08 pro Mgr studijní program BMKT obor SIPZ

(platí pro studenty, kteří nastoupili v akad. roce 2006/07do prvního ročníku studia)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

1. ročník 1. semestr

17MSITZ Informační technologie ve zdravotnictví TEP P 2+2 5 z, zk doc. Ing. Jan Münz, CSc. FBMI KBI

17MSLG Logistika EKM P 2+2 5 z, zk

Ing. Lubomír Zelený, CSc., Ing. Peter Debnár,

Meng., Ing. Václav Vítek

FBMI KBT

17MSMAE Makroekonomie EKM P 2+2 5 z, zk doc. Ing. Pavel Sirůček, CSc., Ing. Věra Dyntarová FBMI KBT

17MSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I TEP P 2+2 5 z, zk

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír

Poušek, MBA

FBMI KBT

17MSZTO Základy teorie ošetřovatelství TEP P 2+2 5 z, zk

doc. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., PhDr. Miluše

Pořádková

FBMI KBT

17MS???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 5 kl. z viz níže uvedený přehled

1. ročník 2. semestr

FBMI, fakulty ČVUT

17MSFCZ Finanční controlling zdravotnických zařízení EKM P 2+2 5 z, zk Ing. Věra Dyntarová, Ing. Ulrich FBMI KBT

17MSMIE Mikroekonomie EKM P 2+2 5 z, zk

17MSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II TEP P 2+2 5 z, zk

17MSZF Základy farmakologie TEP P 2+2 5 z, zk

17MSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof OBR P 2+2 5 z, zk

17MS???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc., Ing. Věra

Dyntarová

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír

Poušek, MBA

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír

Poušek, MBA

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.,

doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

FBMI KBT

FBMI KBT

FBMI KBT

FBMI KBT

PV 5 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon.

2. ročník 3. semestr

Vyučující Garantující katedra

17MSBST Biostatistika OBR P 2+2 5 z, zk RNDr. Roman Krejčí, CSc. FBMI KPO

17MSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení EKM P 2+2 5 z, zk Ing. Jan Heřman, CSc. FBMI KBT

Management zdravotnických zařízení a krizový

17MSMZZ EKM

management

P 2+2 5 z, zk Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D. FBMI KBT

17MSMBP Modelování biologických procesů OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

17MSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví EKM P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. FBMI KBT

17MS???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 5 kl. z viz níže uvedený přehled

2. ročník 4. semestr

FBMI, fakulty ČVUT

17MSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17MSDP Diplomová práce P 0+4 5 z Akademičtí pracovníci FBMI FBMI

17MSJIP

Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické

OBR

jednotky

P 2+2 5 z, zk MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

Jakost, spolehlivost, testování a klinické

17MSJSH

hodnocení zdravotnických prostředků

OBR P 2+2 5 kl. z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

Technické vybavení zdravotnických zařízení,

17MSTVZ

jejich infrastruktura a architektura

OBR P 2+2 5 kl. z Ing. Jiří Petráček FBMI KBT

17MS???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 5 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT


Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 1. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17MSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi HUM PV 2+2 5 kl. z

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., PhDr. Mgr. Zuzana

Hubinková, Ph.D.

FBMI KBT

Veřejné zdravotnictví a Integrovaný záchranný

17MSVZI OBR

systém

PV 2+2 5 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 2. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17MSPIZ

Práce s informačními zdroji a metodologie

výzkumu

OBR PV 2+2 5 kl. z

doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Ph.D., doc. Ing.

Karel Roubík, Ph.D.

FBMI KBT

17MSOPV Ochrana průmyslového vlastmictví TEP PV 2+2 5 kl. z Ing. Kratochvíl Václav FBMI KBT

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 3. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

Materiály a nakládání s odpady ve

17MSMNO

zdravotnických zařízeních

OBR PV 2+2 5 kl. z Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

17MSNKC Náklady, kalkulace, ceny EKM PV 2+2 5 kl. z Ing. Věra Dyntarová FBMI KBT

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 4. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

Strategické řízení a controlling diagnostického a

17MSSRC

léčebného procesu

EKM PV 2+2 5 kl. z Ing. Jan Heřman, CSc. FBMI KBT

Informační a komunikační systémy a prostředky

17MSIKS OBR

ve zdravotnictví

PV 2+2 5 kl. z Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Stanislav Kučera FBMI KBT

17MSMAT Marketing zdravotnické techniky EKM PV 2+2 5 kl. z doc. Ing. Václav Malý, CSc., Ing. Tomáš Kolář FBMI KBT

17MSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví EKM PV 2+2 5 kl. z

Ing. Alena Plášková, CSc., prof. Ing. Peter Kneppo,

DrSc.

FBMI KBT


Přehled nabízených volitelných předmětů ZS

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

330ZOD

Základy snímání, digitalizace a zpracování

lékařských obrazových dat

OBR V 1+1 2 z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI

330NRF Neurofyziologie (bloková výuka 1. týden) HUM V 1+1 2 z

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Ing. Karel Hána,

FBMI SPA

Ph.D.

330BFT Biofotonika OBR V 2+0 2 z doc.Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. FBMI KPO

Přehled nabízených volitelných předmětů LS

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17MSPVA Prezentace výsledků v angličtině HUM V 0+2 0 z. doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

17MSSDP Seminář k diplomové práci TEP V 0+2 0 z. prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

330EZP Ekonomika zdravotnického provozu EKM V 1+1 2 z Ing. Jiří Petráček FBMI KBT

330SRK

Systémy řízení kvality ve zdravotnických

EKM V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

zařízeních

330MCT Metrologie a certifikace zdravotnické techniky OBR V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

330UNT Neurotechnologie OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

330OIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FBMI KPO

330RBM Robotika v medicíně OBR V 2+0 2 z Ing. Jan Kauler, Ph.D. FBMI KBI

330SPT

Speciální přístrojová technika v anesteziologii a

resuscitační péči

OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI KBT

330BUI Biologické účinky ionizujícího záření OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FBMI KPO

330BMB Buněčná a molekulární biologie OBR V 2+0 2 z Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

330VKA Vybrané kapitoly z odborné angličtiny HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová, doc. Ing. Karel Roubík,

Ph.D.

FBMI KBT

330ULT Laserová technika OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

Vysvětlivky:

TEP teoretický a průpravný předmět P povinný (závazný)

OBR oborový předmět PV povinně-volitelný předmět

EKM ekonomicko-manažerský předmět V volitelný předmět

HUM humanitní předmět


Studijní plán pro akademický rok 2007/08 pro navazující Mgr studijní program BMKT obor SIPZ

(platný pro studenty, kteří nastoupí ke studiu od roku 2007/08)

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

1. ročník 1. semestr

17MSITZ Informační technologie ve zdravotnictví TEP P 2+2 5 z, zk doc. Ing. Jan Münz, CSc. FBMI KBI

17MSLGS Logistika

17MSMIE Mikroekonomie

17MSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I

EKM

EKM

TEP

P

P

P

2+2

2+2

2+2

5

5

5

kl. z

z, zk

z, zk

Ing. Lubomír Zelený, CSc.,

Ing. Peter Debnár, MEng.,

doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc., Ing. Věra

Dyntarová

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.,

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

FBMI KBT

FBMI KBT

FBMI KBT

17MSZTO Základy teorie ošetřovatelství TEP P 2+2 5 z, zk

doc. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., PhDr. Pořádková

Miluše

FBMI KBT

17MSNKC Náklady, kalkulace, ceny EKM P 2+2 5 kl. z

Ing. Věra Dyntarová, doc. Ing. Borovský Juraj,

Ph.D.

FBMI KBT

17MS???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 5 kl. z viz níže uvedený přehled

1. ročník 2. semestr

FBMI, fakulty ČVUT

17MSFCZ Finanční controlling zdravotnických zařízení EKM P 2+2 5 z, zk

Ing. Věra Dyntarová, doc. Ing. Borovský Juraj,

Ph.D.

FBMI KBT

17MSMAE Makroekonomie EKM P 2+2 5 z, zk doc. Ing. Pavel Sirůček, CSc., Ing. Věra Dyntarová FBMI KBT

17MSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II TEP P 2+2 5 z, zk

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.,

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

FBMI KBT

17MSZF Základy farmakologie TEP P 2+2 5 z, zk

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír

FBMI KBT

Poušek, MBA

17MSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof OBR P 2+2 5 z, zk

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.,

doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

FBMI KBT

17MS???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 5 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT


Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon.

2. ročník 3. semestr

Vyučující Garantující katedra

17MSBST Biostatistika OBR P 2+2 5 z, zk RNDr. Roman Krejčí, CSc. FBMI KPO

17MSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení EKM P 2+2 5 z, zk

Ing. Jan Heřman, CSc.,

doc. Ing. Borovský Juraj, Ph.D.

FBMI KBT

Management zdravotnických zařízení a krizový

17MSMZZ EKM

management

P 2+2 5 z, zk

Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D.,

doc. Ing. Borovský Juraj, Ph.D.

FBMI KBT

17MSMBP Modelování biologických procesů OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. FBMI KBI

17MSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví EKM P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. FBMI KBT

17MS???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 5 kl. z viz níže uvedený přehled

2. ročník 4. semestr

FBMI, fakulty ČVUT

17MSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví OBR P 2+2 5 z, zk prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

17MSDP Diplomová práce P 0+4 5 z. Akademičtí pracovníci FBMI FBMI

17MSJIP

Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické

OBR

jednotky

P 2+2 5 z, zk MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

Jakost, spolehlivost, testování a klinické

17MSJSH

hodnocení zdravotnických prostředků

OBR P 2+2 5 kl. z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

Technické vybavení zdravotnických zařízení,

17MSTVZ

jejich infrastruktura a architektura

OBR P 2+2 5 kl. z Ing. Jiří Petráček FBMI KBT

17MS???

Povinně volitelný předmět

viz níže uvedený přehled

PV 5 kl. z viz níže uvedený přehled FBMI, fakulty ČVUT

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů v 1. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17MSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi HUM PV 2+2 5 kl. z

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., PhDr. Mgr. Zuzana

FBMI KBT

Hubinková, Ph.D.

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 2. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17MSPIZ

Práce s informačními zdroji a metodologie

výzkumu

OBR PV 2+2 5 kl. z doc. Ing. Roubík Karel, Ph.D. FBMI KBT

17MSOPV Ochrana průmyslového vlastmictví TEP PV 2+2 5 kl. z Ing. Kratochvíl Václav FBMI KBT


Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 3. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

Veřejné zdravotnictví a Integrovaný záchranný

17MSVZI OBR

systém

PV 2+2 5 kl. z MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA FBMI KBT

Materiály a nakládání s odpady ve

17MSMNO

zdravotnických zařízeních

OBR PV 2+2 5 kl. z Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

Přehled nabízených povinně volitelných předmětů ve 4. semestru

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

Strategické řízení a controlling diagnostického a

17MSSRC

léčebného procesu

EKM PV 2+2 5 kl. z

Ing. Jan Heřman, CSc.,

doc. Ing. Borovský Juraj, Ph.D.

FBMI KBT

Informační a komunikační systémy a prostředky

17MSIKS OBR

ve zdravotnictví

PV 2+2 5 kl. z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

17MSMAT Marketing zdravotnické techniky EKM PV 2+2 5 kl. z doc. Ing. Václav Malý, CSc., Ing. Tomáš Kolář FBMI KBT

17MSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví EKM PV 2+2 5 kl. z

Ing. Alena Plášková, CSc.,

doc. Ing. Borovský Juraj, Ph.D.

FBMI KBT

Přehled nabízených volitelných předmětů ZS

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

330ZOD

Základy snímání, digitalizace a zpracování

lékařských obrazových dat

OBR V 1+1 2 z Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. FBMI KBI

330NRF Neurofyziologie (bloková výuka 1. týden) HUM V 1+1 2 z

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Ing. Karel

Hána, Ph.D.

FBMI SPA

330BFT Biofotonika OBR V 2+0 2 z doc.Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. FBMI KPO

330ZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT


Přehled nabízených volitelných předmětů LS

Kód Předmět Typ Záv. Roz. P+C Kredity Zakon. Vyučující Garantující katedra

17MSPVA Prezentace výsledků v angličtině HUM V 0+2 0 z doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. FBMI KPO

17MSSDP Seminář k diplomové práci TEP V 0+2 0 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

330EZP Ekonomika zdravotnického provozu EKM V 1+1 2 z Ing. Jiří Petráček FBMI KBT

330SRK

Systémy řízení kvality ve zdravotnických

EKM V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

zařízeních

330MCT Metrologie a certifikace zdravotnické techniky OBR V 1+1 2 z prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. FBMI KBT

330UNT Neurotechnologie OBR V 1+1 2 z Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI SPA

330OIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FBMI KPO

330RBM Robotika v medicíně OBR V 2+0 2 z Ing. Jan Kauler, Ph.D. FBMI KBI

330SPT

Speciální přístrojová technika v anesteziologii a

resuscitační péči

OBR V 1+1 2 z doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI KBT

330BUI Biologické účinky ionizujícího záření OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FBMI KPO

330BMB Buněčná a molekulární biologie OBR V 2+0 2 z Mgr. Veronika Vymětalová FBMI KPO

330VKA Vybrané kapitoly z odborné angličtiny HUM V 0+2 2 z

PhDr. Stanislava Pattonová,

FBMI KBT

doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

330ULT Laserová technika OBR V 2+0 2 z prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. FBMI KPO

330ZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks OBR V 0+2 2 z Ing. Jiří Hozman, Ph.D. FBMI KBT

Vysvětlivky:

TEP teoretický a průpravný předmět P povinný (závazný)

OBR oborový předmět PV povinně-volitelný předmět

EKM ekonomicko-manažerský předmět V volitelný předmět

HUM humanitní předmět


ANOTACE PŘEDMĚTŮ

Anotace jsou pouze přibližným obsahem předmětů. Konkrétní obsah předmětu stanovují

osnovy, se kterými budou studenti seznámeni na začátku výuky každého předmětu.

Vysvětlivky: P – povinný, PV – povinně-volitelný, V – volitelný

Rozsah (hodin/týdně): P – přednáška, C – cvičení, L – laboratoře, S – seminář

Zakončení: z – zápočet, kl. z. – klasifikovaný zápočet, zk – zkouška

Bakalářský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Biomedicínská a klinická technika*

*Pouze pro studenty, kteří nastoupili studium v akademickém roce 2006/07 a dříve a některý

předmět nedokončili dle předpokladu studijního plánu (při shodnosti náplně a kreditů bude

nabídnuta náhrada z reakreditovaného oboru a to na základě doporučení oborové katedry

a rozhodnutí proděkana pro pedagogickou činnost).

Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C (330AZC) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Programovací jazyk C s ohledem na potřeby biomedicínských oborů. Syntaxe jazyka C,

datové struktury, tvorba knihoven funkcí, problémy přenositelnosti kódu na různé platformy.

Realizace speciálních algoritmů pro zpracování a analýzu biologických signálů v jazyce C.

Algoritmy rekonstrukce časových řad, implementace základních numerických metod,

aproximace a interpolace průběhů, algoritmus rychlé Fourierovy transformace, Gaborovy

transformace a wavelet transformace. Výpočet autokorelační a vzájemné korelační funkce.

Metoda plovoucího okna a výpočty příznaků v časové a frekvenční oblasti. Výběr, metody

návrhu a implementace číslicových filtrů FIR a IIR v jazyce C. Způsoby vizualizace

biologických dat a výsledků jejich zpracování.

Bakalářská práce (330BBAP) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+8 C 10 kreditů Zakončení: z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru)

Samostatná práce studenta v závěru studia BSP, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat

schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných

během studia BSP. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených FBMI

ČVUT. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci

odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí státní závěrečné zkoušky (SZZ). Práci lze

vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

63


Biofotonika (330BFT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Přehled o principech a aplikacích v interdisciplinární oblasti spojující poznatky fyziky,

optiky a biologie. Interakce záření s látkou, šíření světla, interference, koherence, difrakce,

interakce záření s tkáněmi, absorpce, emise světla, spektroskopie (absorpční, emisní, FTIR,

Ramanovská, fluorescenční), fotobiologie, biozobrazování, mikroskopy (AFM, konfokální,

optický), základy laserů + bezpečnost, aplikace laserů ve fotobiologii a v lékařství, optické

biosenzory, fototerapie, fotodynamická terapie, cytometrie, optická manipulace s buňkami,

nanotechnologie pro biofotoniku, biomateriály pro fotoniku.

Biochemie člověka (330BBCH) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: zk

Vyučující: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., RNDr. Jana Zimová

Struktura a funkce buněčných kompartmentů. Struktura a funkce proteinů. Enzymy jako

katalyzátory. Bioenergetika. Biologické oxidace. Biogenní aminy. Biochemie hormonů

a cytokinů, hormonální regulace. Biologicky významné radikály. Metabolismus sacharidů,

lipidů a lipoproteinů, aminokyselin, proteinů, nukleotidů a nukleových kyselin. Regulace

metabolismu na buněčné a orgánové úrovni. Biochemie zažívacího traktu, slinivky, biochemie

jater a metabolismus xenobiotik. Biochemie ledvin. Biochemie tetrapyrolů a porfyrinů.

Biochemie svalů, kostí. Biochemie nervového systému. Biochemie krve, proces srážení

a fibrinolýzy. Metabolismus tělesných tekutin a iontů, acidobazická rovnováha.

Biologické a lékařské signály (330BBLS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Signál - definice, vlastnosti. Vznik a charakter biomedicínských signálů. Obecné blokové

schéma zpracování a analýzy biosignálů. Základní vlastnosti biomedicínských signálů v časové

a frekvenční oblasti - signály repetiční, nerepetiční a vázané na vnější události. Signály

kardiovaskulárního systému – EKG, FKG, FEKG, tlaková křivka, pletysmogram, variabilita

srdečního rytmu. Signály CNE – EEG, evokované potenciály. Okulografické signály. Respirační

signály.

Praktické dovednosti získají studenti při snímání a zpracování signálů prací s laboratorním

systémem BIOPAC.

Biologické účinky ionizujícího záření (330BUI) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Prezentované přednášky shrnují základy radiační biologie. Studenti jsou seznámeni

s biologickými účinky ionizujícího záření; fyzikálními a chemickými procesy radiačního

poškození biologického materiálu; mechanismy poškození DNA a dalších částí buňky; typy

poškození a reparačními procesy; subbuněčnou a buněčnou citlivostí a odezvou na ozáření;

fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory odezvy buněk na ozáření; s teoriemi

a modely buněčného přežití a radiační biologií normálních a neoplastických tkání.

64


Biomechanika, biomateriály a biokompatibilita (330BBBB) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.

Biomateriály, biokompatibilita, bioaktivní materiál, komposity, sterilizační techniky.

Biomechanika systémů člověka: anatomie, funkce, mechanismy (nervový s., pohybový s. –

opěrná a pohybová soustava, srdeční a cévní s.). Pomůcky, náhrady, léčba. Základní

anatomické informace. Kost, vazy, svaly, šlachy – mechanické působení. Implantáty,

bandáže, ortézy a jejich mechanické působení. Mechanika ruky, silový stisk. Mechanika dolní

končetiny, varosita a valgosita, léčení ortézami. Řešení napjatosti kostí metodou konečných

prvků. Skolióza páteře, léčení ortézami, stav napětí a deformace v páteři, biomechaniky cév,

hlasivek a srdce.

Buněčná a molekulární biologie (330BMB) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová

Základy biologie, buněčné biologie, virologie a mikrobiologie, molekulární biologie,

biotechnologií a genového inženýrství, tkáňových kultur a jejich použití v biomedicínském

výzkumu.

Databázové systémy (330BDBS) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Jan Kauler, Ph.D.

Úvodní část předmětu se zabývá metodikou návrhu informačních systémů se zaměřením

na systémy s databázovou podporou. Dále se předmět podrobně věnuje dotazovacímu jazyku

SQL v rozsahu standardu SQL92. Na závěr se studenti seznámí s transakčním zpracováním,

distribuovanými databázemi, XML a datovými sklady.

Detektory ionizujícího záření (330DIZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Plynové detektory (ionizační komory, proporcionální, Geigerovy-Müllerovy, koronové

detektory), organické a anorganické scintilační detektory, Čerenkovovy počítače, vyhodnocení

světla fotonásobičem, parametry a různé typy fotonásobičů, polovodičové detektory

(interakční vlastnosti Ge, Si a jiných materiálů pro různá záření, šíře zakázaného pásu

a střední energie pro vytvoření páru elektron-díra, detektory s povrchovou bariérou částečně

nebo zcela vyprázdněné, kompenzované Ge(Li) a Si(Li), detektory ze superčistého Ge

(HPGe), chlazení detektorů, kryostat, Dewarova nádoba, kapalný dusík.

Ekonomika zdravotnického provozu (330EZP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Jiří Petráček

Základní pojmy. Definování procesu, který má být oceněn, definování procesů údržba,

servis, amortizace. Investice ve zdravotnictví a ocenění. Úvěrování investic ve zdravotnictví,

státní financování (ISPROFIN). Harmonogramy investic, údržby, servisu. Zadání práce,

oceňování technologických celků. Výpočet ceny léčebného procesu, DRG. Servisní smlouvy

65


a jejich ceny, cena údržby a servisu. Rozhodování při tendrech, pojem „poměr užitná hodnota

k ceně“. Ceny zdravotnické techniky. Odevzdání práce, optimalizace zdravotnických procesů.

Outsourcing.

Elektrické a magnetické pole živých organismů (330BEMP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+1 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.

Základní fyzikální poznatky a rovnice, elektrostatické pole, proudové a magnetické stacionární

pole, pole nestacionární, elektromagnetické vlny, elektrodynamika pohybujícího

prostředí. Aplikace teorie elektromagnetického pole v biologii. Anatomické a fyziologické

základy bioelektromagnetismu. Bioelektrické zdroje a vodivé prostředí. Integrální vztahy

elektrodynamiky bioelektrických polí, elektrodynamické aspekty matematického modelování

elektrokardiografie a elektroencefalografie. Topografická koncepce bioelektrických a biomagnetických

měření. Metody a techniky měření. Elektrická a magnetická stimulace.

Etika v biomedicínském inženýrství (330BEBI) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Deontologická a utilitární etika, etika odpovědnosti, problém ctnosti. Vztah právních

a etických norem. Etické kodexy. Problém spravedlnosti. Etika vztahu zdravotníka a výrobce

(techniky, farmak), etika reklamy ve zdravotnictví, problém konfliktu zájmů v medicíně.

Regulace výzkumu v medicíně, zajištění bezpečnosti a lidské důstojnosti subjektů vstupujících

do výzkumné studie. Etické a právní normy regulující výzkum v medicíně. Historie

vzniku a funkce etických komisí. Problém transplantace orgánů a umělých orgánů, regulace

vývoje a zavádění nových technologií v medicíně, problém cen a nákladů na zdravotní péči.

Fyzika I (330BFY1) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 6 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

Fyzika I představuje pro studenty celek, který jim umožní získat základní poznatky

z oblastí: mechanika, termodynamika a fyzika pevných látek. Důraz je kladen na teoretické

poznatky, ale i na řešení úloh a na měření vybraných veličin. Vhodnou formou budou

prezentovány meze klasické fyziky. Studenti vybírají téma seminární práce nejpozději na 3.

přednášce. Studenti předkládají svoje seminární práce na poslední přednášce v 1 exempláři.

Fyzika II (330BFY2A) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 6 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D., Ing. Ladislav

Sieger, CSc.

Elektromagnetická interakce. Elektrické pole. Elektrický proud. Magnetické pole. Elektromagnetické

pole. Elektromagnetické záření. Radiometrie, fotometrie, kolorimetrie. Geometrická

optika. Vlnové vlastnosti světla. Základy teorie relativity. Základy kvantové fyziky.

Atomové jádro a elementární částice. Radioaktivita. Interakce záření s hmotou.

66


Fyzikální chemie (330BFCH) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+1 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Fyzikální a chemické vlastnosti látek. Základní výpočty. Podstata a chování látkových

soustav plynů a kapalin. Chemické vazby. Vlastnosti rozpouštědel. Elektrolyty. Disociace

látek. Fázové rovnováhy, vícesložkové soustavy. Chování a vlastnosti par, vypařování.

Elektrochemický potenciál, elektrody. Elektrody prvního a druhého druhu. Referentní a indikační

elektrody, elektrody na EKG, EEG, EMG apod. Redoxní potenciál. Inertní elektrody.

Membrány – typy, vlastnosti a použití. Osmotický tlak. Iontově selektivní elektrody. Kyselost

a zásaditost roztoků, pH. Měření pH. Stálost materiálů, koroze. Pasivace a samopasivace.

Elektrolýza, vodivost roztoků a její měření. Polarografie. Další metody analýzy plynů a roztoků

v BMI. Optická absorpce. Spektrofotometrie. Fluorescence a fosforescence. Senzory na

měření pH, pO2, pCO2 a SaO2 pracující na bázi optických vláken a absorpce či fluorescence.

Pokročilé analytické přístroje. Hmotnostní spektroskopie, jaderná magnetická rezonance, plamenová

spektroskopie. Termodynamika reakčních soustav, základní výpočty.

Chemie (330BCHM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Ing. Alena Seidlová, CSc., RNDr. Jana Zimová,

Ing. Přemysl Fitl

Základní pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomů, periodická soustava prvků. Třídění

a vlastnosti látek, směsi, roztoky, teorie kyselin a zásad, skupenské stavy. Chemická vazba,

stavba molekul. Chemické reakce – typy, reakční kinetika. Třídění chemických prvků, vodík,

kyslík. Nepřechodné prvky periodické soustavy. Přechodné prvky periodické soustavy, biologický

význam. Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny. Alifatické a alicyklické

kyslíkaté organické sloučeniny. Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny.

Přírodní sloučeniny. Základní analytické pojmy, vzorkování, vyjadřování výsledků a jejich

věrohodnost. Instrumentální analýza – spektrální metody.

Informační analýza biologických systémů a signálů (330IAS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Úvod do teorie informace. Informační entropie a její vlastnosti. Střední vzájemná

informace. Spojitý a diskrétní komunikační kanál, kapacita komunikačního kanálu. Souvislost

informační a termodynamické entropie. Princip maxima entropie. Úvod do teorie systémů,

způsoby popisu: datový a generativní systém, dynamický systém. Model systému. Organizace

systémů. Vnější a vnitřní modely, metody identifikace systémů. Úvod do statistického

rozhodování. Testování statistických hypotéz, neurčitost a riziko, Bayesovský přístup. Parametry

časové řady a jejich vzájemná souvislost. Statistické parametry, analýza v časové

a frekvenční oblasti, nelineární parametry, nejpoužívanější transformace. Přehled heuristických

metody při analýze biologických časových řad a praktické příklady jejich aplikace.

Integrální počet a integrální transformace (330BMA2) P

Rozsah (hodin/týdně): 3 P+2 C 7 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Seznámení se základy integrálního počtu, integrální transformace a jejich použitím. Za

67


základy integrálního počtu lze považovat určitý, neurčitý a nevlastní integrál, metody řešení,

aplikace určitého integrálu pro výpočet plochy/objemu pod křivkou, objemy a plochy rotačních

těles, statických momentů a těžišť. Studenti budou seznámeni s diferenciálními a diferenčními

rovnicemi a metodami jejich řešení (separace pro-měnných, homogenní dif. rovnice,

variace konstanty) a dále s integrální transformací, zejména s Laplaceovou transformací. Využití

Laplaceovy transformace a transformace Z budou demonstrovány při řešení diferenciálních

rovnic. Závěr předmětu bude věnován Fourierovým řadám a Fourierově transformaci.

Internet a zdravotnická informatika (330BIZI) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+2 C 3 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Topologie počítačových sítí (PS) a jejich klasifikace podle rozlehlosti, rychlosti přenosu

a z aplikačního hlediska; Aplikační služby realizované v PS; Základní funkce informačních

systémů (IS); Používané typy uzlů PS v IS; Informační obsah zprávy; Informační obsah

biologického signálu; Typy komunikací, Komunikační rozhraní počítače; Výhody IS;

Nemocniční informační systémy (NIS) a jejich součásti; IZIP; Systémem řízení báze dat

(SŘBD); Typy dat; Databázové modely; Tvorba škál; Grafická reprezentace dat; Rozhodovací

modely - Kvantitativní a kvalitativní rozhodovací modely; Mez pozitivity - falešná negativita,

falešná pozitivita; Křivka ROC; Účinnost rozhodovacího modelu - Senzitivita, Specificita,

Prevalence, Efektivita; Základy vytváření internetových aplikací v HTML, PHP, MySQL.

Komunikace a prezentace (330BKAP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, Mgr. Jana Uhrová, Mgr. Jaromíra Novotná

Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi. Rétorika. Základní

vyjadřovací a komunikativní dovednosti. Výraz osobního projevu. Verbální a neverbální

komunikace. Rozhovor, typy rozhovorů, otázky v rozhovoru. Modelové situace. Vedení

rozhovoru s nemocným, se sestrou či lékařem. Komunikační proces jako součást ekonomiky -

složky, nástroje a funkce. Marketingová komunikace jako součást marketingového mixu

(výrobek, cena, propagace, distribuce). Nástroje marketingové komunikace. Strategie marketingové

komunikace. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Publicita, propagace.

Public relations. Komunikační prostředky využívané v PR. Význam a druhy reklamy.

Reklamní kodex. Reklamní média. Hodnocení účinnosti reklamy.

Konvenční zobrazovací systémy v biologii a lékařství (330BKZS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Základy teorie procesu zobrazení, metody snímání, hodnocení a zpracování obrazové informace,

vlastnosti obrazových signálů, principy vytváření obrazu a obecné kvantitativní

hodnocení kvality zobrazovacích modalit s přímou syntézou obrazu (bez použití rekonstrukčních

algoritmů) používaných v lékařství. Základní fyzikální a technické aspekty konstrukce

obecného analogového a digitálního zobrazovacího systému a jejich modifikace pro

různé typy zobrazovacích modalit s přímou syntézou obrazu. Technické aspekty konstrukce

optických, resp. endoskopických, infrazobrazovacích systémů, RTG systémů a systémů

digitální radiografie, konvenčních gamazobrazovacích systémů a ultrazvukových zobrazovacích

systémů.

68


Laserová technika (330ULT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Světlo jako elektromagnetické záření. Optický rezonátor. Látka jako soubor kvantových

soustav, Interakce optického záření s látkou. Klasické optické zdroje. Princip laseru. Pevnolátkové

lasery. Kapalinové lasery. Plynové lasery. Plazmatické lasery. Polovodičové lasery.

Přehled aplikací laserů. Bezpečnost práce s lasery.

Lékařské přístroje a zařízení (330BLPZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 4 kredity Zakončení: zk

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic

(direktiv EU) včetně české a mezinárodní terminologie. Přístroje či zařízení diagnostické,

terapeutické a zařízení zdravotnických pracovišť. Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické

techniky. Diluční metody pro měření průtoku krve a minutového objemu. Přístroje pro měření

krevního tlaku. Měření srdeční frekvence (kardiotachometr). Měření nasycení krve kyslíkem

(pulzní oxymetrie). Elektrokardiografy, elektromyografy a elektroencefalografy. Lékařské

monitory a centrály. Přístroje pro elektrostimulaci a elektrochirurgii.

Management a administrativa zdravotnictví (330BMAZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: MUDr. Otakar Mareš, MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Struktura resortu. Modely financování zdravotnictví. Typy a popis typických pracovišť

a pracovníků ve zdravotnictví. Interdisciplinarita jako nebytný předpoklad současné zdravotní

péče. Architektura zdravotnických zařízení a jejich vývoj. Struktura, úkoly a činnosti nemocnic

z hlediska pacienta a z hlediska pracovníka ve zdravotnictví. Administrativa diagnostického

a terapeutického procesu. Plánování diagnostických postupů - optimalizace. Plánování

komplexních terapeutických postupů. Plánování radiační terapie. Administrativa technického

zajištění zdravotnických zařízení.

Management zdravotnické techniky (330BMZT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Antonín Grošpic, CSc., Ing. Zdeněk Šlégr

Management zdravotnické techniky: modely pro různá zdravotnická zařízení. Zdravotnické

prostředky: jejich výběr a nákup, zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, vyřazení

a ekologická likvidace. Smluvní externí servis. Metodiky interního servisu. Analýza, hodnocení

a prevence bezpečnostních rizik při používání zdravotnické techniky. Platná legislativa

a platné technické normy vztažené ke zdravotnickým prostředkům a vyhrazeným technickým

zařízením. Vztahy technik-lékař, technik-sestra a technik-pacient. Práva, povinnosti a zodpovědnost

techniků na zdravotnických pracovištích.

Marketing zdravotnické techniky (330BMAT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Tomáš Kolář

Úloha řízení marketingu na trhu zdravotnické techniky, role marketingu ve společnosti

69


a firmách, základy strategického plánování. Informační systém, analýza prostředí, průzkum

spotřebitelských a organizačních trhů, analýza konkurence. Měření a předpovědi trhů,

identifikace segmentů trhu, cílové trhy, vývoj pozice na trhu. Marketingový mix. Vývoj,

testování, uvedení nových produktů na trh, cenová strategie, vývoj a řízení marketingových

kanálů, návrh promočních strategií, management obchodních sil. Strategie a specifika prodeje

investičních celků a spotřebního zboží. Vzhledem k rozsahu předmětu bude P a C koncipována

jako jeden celek. Diskuse a rozbor konkrétních výrobků bude hlavní náplní cvičení,

která však nemusí mít zcela jasně ohraničený rámec vůči přednášce.

Maticová algebra a diferenciální počet (330BMA1) P

Rozsah (hodin/týdně): 3 P+2 C 7 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

Úvod do lineární algebry a diferenciální počet. Z lineární algebry se jedná o matice,

operace s maticemi, vlastní čísla a vlastní vektory matic, řešení soustav lineárních rovnic.

Diferenciální počet je zaměřen na funkce jedné proměnné, jejich spojitost a derivace, využití

derivace: extrémy funkce jedné proměnné, průběh funkce, numerické metody pro řešení

nelineárních rovnic. Dále se jedná o diferenciální počet funkcí dvou a tří proměnných, hlavně

parciální derivace a diferenciál (lineární aproximace); metoda nejmenších čtverců.

Mechanika (330BMEC) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.

Průřezové charakteristiky: centrum tíhy, statický moment plochy, moment setrvačnosti

plochy, hlavní momenty setrvačnosti. Reakce na staticky určitých soustavách. Lineární teorie

pružnosti: vektory posunutí, ryzí deformace a napětí, Cauchyho rovnice rovnováhy, geometrické

a fyzikální rovnice, rovnice kompatibility. Obecné fyzikální rovnice. Transformace

vektoru napětí pootočením, hlavní napětí. Nelineární modely řešení napjatosti. Rovinná

napjatost, rovinná deformace. Ohybová teorie prutů, napjatost a deformace. Průhyb prutů –

Mohrovy věty. Tečné napětí prutů. Volné kroucení, kruhový průřez a tenkostěnné průřezy.

Stabilita prutu Eulerovo řešení. Kmitání konstrukcí, kritická frekvence.

Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase (330MZS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Přehled základních pojmů (reálný čas, latence a maskování přerušení, …). Sestavení

měřícího řetězce, vstupní obvody, sběrnicové uspořádání číslicové části, jednotka zpracování

signálu (mikropočítače, signálové procesory, jednodeskové počítače PC, počítače třídy PC,

…). Operační systém Windows a reálný čas, operační systémy reálného času. Víceúlohovost

a preemptivnost, prioritní systém procesů a vláken (threads). Dědičnost priorit. Predikovatelné

synchronizační mechanismy. Základní algoritmy zpracování signálu v reálném čase –

FFT, číslicová filtrace. Shrnutí, trendy.

70


Metodologie výzkumné práce (330MVV) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční

zdroje. Klinické studie. Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech,

statistické zpracování a interpretace dat. Druhy testů. Zdroje a typy chyb. Animální studie.

Etika výzkumných studií. GCP. Informační zdroje. Požadavky na abstrakty a jejich strukturu.

Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich

tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. Prezentace výsledků. Formální

stránka psaného odborného textu v Čj. Formální stránka psaného odborného textu v Aj.

Ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost

při biomedicínském výzkumu. Granty a grantová podpora, přehledy projektů.

Metrologie a certifikace zdravotnické techniky (330MCT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Zákon o metrologii. Národní metrologický systém, soustava právních a technických

předpisů, vymezujících postavení orgánů státní správy a dalších subjektů a subjekty vyrábějícími,

opravujícími a montujícími měřidla a uživateli měřidel. Systém jako komplex

technických prostředků a zařízení. Základní oblasti působnosti systému: fundamentální metrologie

(soustava měřicích jednotek a státní etalony), legální metrologie (zabezpečení jednotnosti

a správnost měření v regulované sféře podle platné právní úpravy) a průmyslová

metrologie, zaměřená na obsluhu měřidel v průmyslu, zajišťující předpoklady pro dosažení

vysoké jakosti výrobků a služeb v širokém oboru měření a zkoušení. Globální metrologický

systém. Mezinárodní spolupráce: Metrická konvence, EUROMET, MRA, OIML, WELMEC.

Zdravotnická technika a metrologie. Direktivy EU vztahující se k určeným měřidlům. Mezinárodní

dokumenty a technické normy vztahující se k metrologii zdravotnické techniky.

Certifikace zdravotnické techniky.

Používaní nejistot a souvislosti s mezinárodními předpisy. Chyby bioměření. Nejistoty

bioměření, typy nejistot, vyhodnocení standardních nejistot vstupní veličiny metodou typu A

a metodou typu B, nejistoty kombinované a rozšířené, zdroje nejistot. Stanovení standardních

nejistot při přímém měření, zákony šíření nejistot. Postupy určování standardních nejistot při

nepřímých měřeních, kovariance při určování výsledných nejistot, příklady zdrojů korelací

v návaznosti na zdroje nejistot. Modely měření na biosystémech. Nejistoty při kalibraci a ověřování

měřidel.

Mikroprocesorová technika v biomedicíně (330MPT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Přehled medicínských přístrojových systémů s mikropočítači a jejich použití při zpracování

biologických informací. Principy a stavební prvky mikroprocesorového systému, logické

obvody. Struktura mikroprocesorů, připojování základních periferií, programátorský model

mikropočítačového systému. Digitální vstupy a výstupy, A/D a D/A převodníky, sériová a paralelní

komunikace mikropočítačů s okolím. Klony architektur 8051, AVR, PIC a ARM

s praktickými ukázkami jejich programování. Využití signálových procesorů při zpracování

biologických dat. Multiplatformní vnořené (embedded) vývojové nástroje pro mikropočítače

71


(pro OS Windows a OS Linux). Využití mikroprocesorů v telemedicíně, distribuované

systémy senzorů.

Modelování a simulace fyziologických dějů (330BMSD) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Základní pojmy. Cíle a důsledky modelování a simulace. Metodika modelování a simulace.

Identifikace parametrů. Experimenty. Kompartmentové modely. Spojité a diskrétní modely

populační dynamiky. Epidemiologické modely. Kombinované diskrétně-spojité modely

a simulace.

Návrh a management projektu (330BNMP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Typy projektů. Etapy návrhu projektu. Specifické požadavky jednotlivých typů projektů.

Dokumentace projektu. Management, organizace a koordinování projektu. Plánování a řízení

realizace projektu. Prezentace projektu. Týmový management projektu. Projekt a jeho vedení.

Projektové řízení a jeho zákonitosti. Stanovení týmových typů. Vedení pracovních porad.

Motivace. Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Systém grantových agentur

v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Bakalářská práce jako projekt.

Nelineární analýza biologických časových řad (330NAR) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Pojem náhodná a deterministická časová řada, její základní parametry a přehled metod

analýzy. Analýza nestacionárních časových řad: metoda plovoucího okna, Gaborova transformace,

vlnková (wavelet) transformace. Relace neurčitosti při časově-frekvenční analýze.

Základy deterministického chaosu – geneze a analýza, výpočet vybraných invariantních parametrů

chaotického atraktoru (korelační dimenze, Ljapunovovy exponenty…). Testy determinismu

a nelinearity časové řady. Praktické problémy při výpočtu invariantních parametrů

atraktoru z experimentálních dat (Takensův rekonstrukční teorém, problém konečné

délky časové řady, problém vysokodimenzionálního korelovaného šumu…). Vysokodimenzionální

chaos, dekompozice složitých (např. přírodních) systémů. Fluktuační, fraktální

a multifraktální analýza časových řad, estimátory Hurstových exponentů, multifraktální formalismus.

Vybrané aplikace nelineární analýzy časových řad v biologii, technice a společenských

vědách. Shrnutí, světová centra výzkumu v této oblasti, zdroje dat a experimentálního

software pro nelineární analýzu časových řad, trendy v oboru.

Neurofyziologie (330NRF) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Ing. Karel Hána Ph.D.

Zpracování signálů mozkové aktivity- podstata EEG, metody hodnocení, klinické využití,

hodnocení jednotlivých nálezů. Dlouhodobé monitorování mozkové aktivity. Vyšetřovací metody

periferního nervového systému (EMG), základy metodiky, provedení vyšetření, hodnocení

jednotlivých nálezů. Vyšetření rovnovážného a okohybného systému ENG, VOG,

stabilometrie, principy metodik, typy vyšetření a klinická interpretace nálezů. Metody bio-

72


feedbacku v rehabilitaci poruch rovnováhy. Biologické protézy - umělý vestibulární aparát.

Možnosti telemetrického snímání biologických dat a využití počítačových systému k hodnocení

funkčního stavu organizmu. Monitorování EKG, stressových faktorů, projekt „spící řidič

– bdící auto“. Metody vyšetření autonomního nervového systému, analýza variability srdeční

frekvence, vyšetření na sklopném stole, vyšetření sympatických kožních reflexů, pupilometrie.

Teoretické základy zobrazovacích neuroradiologických metod. Principy magnetické

rezonance, praktická ukázka základních principů na experimentální MRI pro laboratorní

zvířata.

Neurotechnologie (330UNT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Předmět neurotechnologií a úloha technika. Nervová buňka, akční potenciál. Základy

měření biologických signálů. Základy zpracování biologických signálů. Základy zpracování

signálů v reálném čase. Pět lidských smyslů, elektronické senzory. Svaly, srdce a jeho

činnost. Nervová soustava, lidský mozek. EEG, evokované potenciály. Audiovizuální

stimulace, binaurální rytmy. Biologická zpětná vazba. Biologická zpětná vazba s využitím

EEG – Neurofeedback. Rozhraní člověk (lidský mozek) – počítač, virtuální realita. Úvod do

neuropsychologie, testy. Shrnutí, světová centra výzkumu, trendy.

Odborná praxe (330BOPR) P

Rozsah: 3 týdny 20 kreditů Zakončení: z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru)

Během odborné praxe studenti získají patřičné návyky pro své budoucí uplatnění, a to

nejen z hlediska práce v kolektivu, ale i z hlediska jazykové průpravy a ekonomickomanažerských

dovedností. Velmi důležité je též hledisko odborného zdokonalení v oblasti

biomedicínské a klinické techniky. Podrobnosti o odborné praxi jsou uvedeny na str. 18

a v metodickém pokynu, který je dostupný na WWW stránce FBMI u tohoto předmětu.

Odborný jazyk anglický I (330BJAA1) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: PhDr. Stanislava Pattonová, David John Muir, M.Sc., MBA, Mgr. Eva Motyčková

Opakování základní slovní zásoby a gramatiky s úvodem k odborné angličtině biomedicínského

inženýrství. Rozvíjení komunikativních schopností, základy psaní odborných textů,

příprava prezentace na libovolné téma. Úvod k samostatné práci s odborným textem.

Odborný jazyk anglický II (330BJAA2) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+4 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: PhDr. Stanislava Pattonová, David John Muir, M.Sc., MBA, Mgr. Eva Motyčková

Výuka odborné angličtiny s odborným biomedicínským obsahem. Slovní zásoba, komunikace

a cvičení z oblastí přírodních věd (základní terminologie, matematika, chemie, biochemie,

fyzika, jaderná fyzika, biologie, informatika, počítače a biomedicínské inženýrství),

medicíny (postupně základní terminologie důležitých orgánových soustav) a medicínské techniky

(základní technické prostředky medicíny a lékařské přístroje). Gramatika pokrývá

základní gramatická pravidla mluvené a psané angličtiny.

73


Odborný jazyk anglický III (330BJAA3) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+4 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: PhDr. Stanislava Pattonová, David John Muir, M.Sc., MBA, Mgr. Eva Motyčková

Výuka odborné angličtiny s odborným biomedicínským obsahem. Slovní zásoba, komunikace

a cvičení z oblasti medicíny a medicínské techniky, systému zdravotní péče, elektrických

biologických signálů, lékařských zobrazovacích systémů, prezentace projektů, zařízení a výsledků

studií, ekonomiky a financování zdravotní péče v ČR a ve světě, managementu

zdravotnictví a zdravotnických zařízení, životních procesů a životních funkcí, orgánových

soustav a systémů, farmaceutického průmyslu a vývoje nových léčiv. Gramatika: struktura

definic, anglické členy, zkratky – tvoření a používání, závislé a nezávislé věty, interpunkce

v angličtině, trpné věty a odborný styl, nepřímá řeč, použití infinitivu, deskripce grafů, gerundium,

zájmena, participia, opakovaná činnost v minulosti, podmínkové věty, modální slovesa,

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, shoda podmětu s přísudkem, tvorba množných

čísel podstatných jmen.

Ochrana před účinky ionizujícího záření (330OIZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Základní pojmy, zdroje záření (zejména generátory využívané v nukleární medicíně),

radionuklidy a základní druhy interakcí ionizujícího záření, resp. daných částic s látkou,

s účinky záření a se základními principy ochrany. Dozimetrie, definice dozimetrických veličin

a metody v osobní dozimetrii. Ozáření osob od vnějších polí a vnitřního ozáření, metody

výpočtu stínění, stínící účinky různých materiálů. Klinická dozimetrie a ověřování jakosti

v lékařských aplikacích.

Práce s programovými prostředky (330BPSPA) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Seznámení s moderními programovými prostředky v prostředí MS Windows

a GNU/Linux – kancelářské aplikace, zpracování a vizualizace experimentálních dat, grafická

prezentace, komunikace a využití informačních služeb sítě Internet. Vybraná témata předmětu

jsou sladěna se sylabem mezinárodně uznávaného konceptu testování počítačových znalostí

a dovedností ECDL (European Computer Driving Licence). Část studijních materiálů je připravena

též v elektronické podobě a studenti mohou průběžně využívat metodu blended elearning.

Praktika z biomedicínské a klinické techniky (330BPRK) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+4 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Josef Chaloupka, Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Martin Rožánek, Ing. Vít

Kopelent, Ing. Richard Grünes

Soubor časově náročnějších úloh s využitím přístrojového vybavení laboratoří s důrazem

na vzájemné vazby a souvislosti. Typickým příkladem bude úloha, týkající se snímání,

zpracování a analýzy EKG, EEG, popř. ostatních biopotenciálů. Měření bude obsahovat

přípravu, vlastní sejmutí, projevy artefaktů a zpracování naměřených dat (způsoby

vyhodnocení naměřených výsledků, posouzení přesnosti měření, pokud je to třeba). Dále

budou také zařazena některá témata ze zobrazovacích metod v lékařství a z přístrojové

74


lékařské techniky zahrnující diagnostickou, terapeutickou a částečně i laboratorní techniku.

Jedná se o komplex-ně pojatý předmět z hlediska náplně i účelnosti. Jsou též zařazeny

exkurze do výrobních podniků v oboru. Pro tyto exkurze bude většinou vyhrazen jeden den

v týdnu. Součástí předmětu bude také návštěva výstavy Pragomedica v měsíci dubnu v Praze,

kde studenti mohou na jednom místě vidět technologické pokroky ve vývoji prostředků

zdravotnické techniky. Vybraná praktika se budou konat na zdravotnických pracovištích.

Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů (330PNK) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Josef Chaloupka

V rámci předmětu se budou řešit zejména následující praktické úlohy: vlastnosti a možnosti

použití přístrojového operačního zesilovače, různé způsoby potlačení souhlasného signálu,

realizace galvanického oddělení, realizace filtrů pro potlačení síťového kmitočtu, návrh

a realizace EKG a EEG předzesilovače, připojování specializovaných snímačů. Předmět je

určen zejména studentům odcházejícím po absolvování do praxe.

Pravděpodobnost a matematická statistika (330BMA3) P

Rozsah (hodin/týdně): 3 P+2 C 7 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Determinizmus a náhodnost.

Klasická a geometrická definice pravděpodobnosti. Axiomatická definice. Náhodná veličina,

její distribuční funkce. Diskrétní a spojitá rozdělení. Kvantily. Náhodné vektory Podmiňování

a nezávislost. Funkce náhodných veličin. Charakteristiky náhodných veličin, slabý zákon

velkých čísel. Úloha matematické statistiky, populace a výběrový soubor. Náhodný výběr.

Bodové a intervalové odhady. Testování hypotéz. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

Programování v Matlabu (330PGM) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Základní popis prostředí Matlabu a charakteristika (jádro, Simulink, toolboxy, speciální

toolboxy, práce v reálném čase). Základní pravidla Matlabu. Formáty čísel. Používání znaků.

Proměnné a matice. Komplexní čísla. Zaokrouhlování čísel. Základní příkazy Matlabu. Zadávání

aktuálních cest. Uložení souboru. Otevření souboru. Operace s maticemi. Používání nástrojů

pro zobrazení grafických dat (vizualizace). Simulink (základní popis, způsob vytváření

úloh, zadávání parametrů). Podmiňovací s cyklické příkazy. Programování v Matlabu (tvorba

skriptů, funkce, odlaďování, prostředí). Spojité procesy. Diskrétní procesy. Náhodné procesy.

Symbolická řešení. Zpracování signálů a obrazů v Matlabu. Tvorba grafických uživatelských

rozhraní. Vytváření aplikací (Matlab Compiler).

Rehabilitační inženýrství, protetické pomůcky a umělé orgány (330BRPO) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 3 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Josef Živčák, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Rehabilitační inženýrství je interdisciplinárním předmětem a zabývá se požadavky,

konstrukcí, parametry a popisem komplexního vybavení osoby se zdravotním postižením.

Jedná se o pomůcky, které jí umožní plnější resocializaci při dodržení optimálního stupně

vynaložených prostředků a též s respektováním fyziologických charakteristik. Následující

75


osnova pokrývá zejména: fyzioterapii a její zaměření na fyzikální terapii, ortotiku a protetiku,

vybrané partie biomechaniky a ergonomii. Konkrétně se jedná o fyzikální terapeutické metody

(elektroléčba, světloléčba, galvanoterapie, iontoforéza, magnetoterapie, terapie ochlazováním

a ohřevem – kryogenní technika, laserová terapie), lékařskou přístrojovou techniku užívanou

v terapii (ultrazvukové přístroje, radioterapeutické a radioizotopové přístroje). Důraz je

kladen na moderní prostředky a technologie, tj. na náhradu senzorů a možnost komunikace s

počítačem. Dále bude podán výklad o umělých orgánech: umělé srdce a související podpůrné

oběhové přístroje, protézy srdečních chlopní, umělé plíce a přístroje pro výměnu krevních

plynů, umělé ledviny, přístroje pro peritoneální dialýzu, systémy pro podporu jater, umělá

slinivka, umělé nervové kanály, umělá krev, umělá pokožka a kožní náhrady. Implantabilní

prostředky - kardiostimulátory, defibrilátory, kardiovertry. Podstata telemetrie. V předmětu

jsou využívány nástroje nejen z oborů technických a medicínských, ale i ekonomických.

Robotika v medicíně (330RBM) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Jan Kauler, Ph.D.

Seznamuje studenty s možnostmi uplatnění robotických principů v lékařství, tj. v medicíně

a laboratorní technice. Popisuje kinematické řetězce robotů s ohledem na jejich použití.

Vysvětluje jejich kinematickou analýzu a syntézu. Tedy vyšetřování vztahů mezi polohou,

rychlostí a zrychlením jednotlivých kinematických dvojic vůči rámu řetězce. A také konání

předepsaného pohybu (trajektorie) koncového bodu řetězce. Seznamuje s metodami vyšetřování

dynamiky kinematických řetězců operačních a manipulačních paží. Především se jedná

o nalezení takových silových účinků v pohonech kinematických dvojic, aby koncový bod

řetězce konal požadovaný pohyb. Dále předmět vysvětluje nejčastěji používaná paradigmata

řízení těchto paží. Především v souvislosti s úlohou inverzní kinematiky a inverzní dynamiky.

Vzhledem k řízení jsou uvedeny nejčastěji používané senzory a pohony, tj. konstrukční

provedení a funkce. Na závěr budou uvedeny konkrétní příklady uplatnění robotických principů

v lékařství.

Semináře z biomedicínského inženýrství (330BSBI) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Předmět je koncipován jako příprava na obhajobu bakalářské práce. V první polovině

semestru se prezentují výsledky týmových projektů a ve druhé polovině předběžné výsledky

bakalářských prací. Součástí seminářů jsou také konzultace vybraných okruhů ke státní závěrečné

zkoušce. Vzhledem k zakončení předmětu kl. z. je nutné absolvovat obě prezentace.

Hodnotí se: zpracování prezentace, grafická forma zpracování, reakce na dotazy.

Senzory v lékařství (330BSEL) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Přehled základních fyzikálních principů a vlastností vybraných typů senzorů a jejich

využití v typických aplikacích v lékařství, např. při konstrukci analyzátorů a dalších lékařských

přístrojů. Předmět pokrývá široké spektrum typických senzorů klasického provedení,

polovodičových i optických vláknových – např. senzory, teploty, mechanických veličin (např.

tlak, poloha, průtok tělních tekutin, hladina, atd.), magnetických veličin (magnetorezistor,

Hallův a feromagnetický senzor), UV, IR a ionizujícího záření, chemické a biochemické (pH,

76


krevní plyny, acido-bazická rovnováha, krevní glukóza, ISFET, IMFET, CHEMFET), optoelektronické,

optické vláknové, induktivní, kapacitní, piezoodporové, piezoelektrické senzory,

integrované senzory. Předmět poskytuje též základní informace o mikroaktuátorech využívaných

v lidském organismu (kardiostimulátory, neuroprotézy, apod.).

Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči (330SPT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Přehled přístrojů a obecné požadavky. Specifické požadavky z hlediska potřeb ARO a JIP.

Principy a adverzní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční a nekonvenční ventilační

režimy, přístroje k jejich zajištění. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky

a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače

plynů. Pulzní oxymetry. Lůžkové monitory. Další diagnostické a terapeutické přístroje

přímo používané na ARO.

Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních (330SRK) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Kvalita (jakost) v trhovém prostředí, vývoj managementu jakosti, základní pojmy, soubor

norem managementu jakosti, systém managementu jakosti, nástroje a metody, zdroje, právní

a regulační aspekty jakosti, spolehlivost, konkurenční jakost a zlepšování jakosti. Jakost jako

systémová disciplína, jakost nemocničních procesů a systémů, lidské zdroje, zlepšování

a reinženýrství procesů, integrace managementu jakosti, metody a nástroje managementu

jakosti, euromodel TQM, znalostní kapitál zdravotnického zařízení. Vize, strategie a cíle

zdravotnického zařízení, organizační struktura a management jakosti. Řídicí a realizační

procesy zdravotnického zařízení, mapa procesů a subprocesů. Projekt integrovaného managementu

zdravotnického zařízení. Možnosti aplikace TQM ve zdravotnickým zařízení. Základní

podmínky pro použití výpočetní techniky pro podporu zabezpečování jakosti a systému

jakosti ve zdravotnických zařízeních. Požadavky, výběr, vlastnosti a používaní hardwarových

a softwarových produktů.

Technické prostředky počítačů a počítačové sítě (330BTPP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice,

periferní zařízení). Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard – blokové schéma,

Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA,

SCSI, …), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest. Vstupní a výstupní zařízení -

diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD,

zobrazovací zařízení, klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty

(USB, FireWire, RS232C, printer port (LPT), game port, …), síťové karty, modemy, UPS,

tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky.

Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, Compact Flash (CF) a Secure Digital. Pojem

„operační systém“ (OS), jeho význam a určení. Jádro operačního systému. Typy OS (jedno

a víceúlohové). Výpočetní proces, multitasking, správa procesoru a procesů. Instrukční

soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad

a interpretace. Správa paměti v OS. Základní pojmy: fyzická paměť, virtuální paměť. Systémy

77


souborů a správa periferních zřízení v OS. Výkonové a funkční testy PC. Pocket PC – mobilní

platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly

a rozhraní – IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS. Počítačové sítě – historie, LAN a WAN,

klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet

a jeho praktická realizace). Internet – historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče,

používané standardy a jazyky. Úvod do architektury TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování

lokálních sítí (tzv. internetworking), brány a směrovače, principy směrování

v Internetu. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové

architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP, …

Tomografické zobrazovací systémy v biologii a lékařství (330BTZS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Fyzikální principy konstrukce tomografických zobrazovacích systémů (s použitím

rekonstrukčních algoritmů) používaných v lékařství, vlastnostmi a technicko-fyzikální limity

jejich konstrukce. Výpočetní RTG tomografy (CT RTG), zobrazovací systémy magnetické

rezonance (ZSMR) a systémy jednofotonové (SPECT) a dvojfotonové - pozitronové (PET)

emisní tomografie. Specializované systémy (MicroCT). Hodnocení kvality procesu zobrazení.

Týmový projekt (330BTPR) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+3 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru)

V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci v rámci projektu v 5. semestru.

Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše

oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto

týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti

včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci

předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací

a psaných odborných textů. Typografická pravidla a korekturní značky. Druhy, účel a náležitosti

odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze

apod.). Druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery,

samostatné práce či projekty apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován

tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného

odborného textu.

Úvod do systémů a signálů (330BUSS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Definice systému. Abstraktní, technický a biologický systém. Formy abstraktního popisu

relací mezi prvky systému (vnější a vnitřní stavový popis). Systémy spojité, diskrétní, lineární,

nelineární, deterministické, nedeterministické, s pamětí a bez paměti. Lidský organismus

jako systém. Systémy a signály. Formy vnějšího popisu systémů – nelineární a lineární systémy

– a vztahy mezi nimi. Stavový popis lineárních systémů. Vztah mezi vnějším a stavovým

popisem. Základní typy dynamických systémů a jejich příklady v medicíně (proporcionální,

integrační a derivační člen a jejich kombinace). Stabilita, homeostáze. Adaptivita. Vazba mezi

systémy. Systémy se zpětnou vazbou, biologická zpětná vazba. Signály. Základní operace se

signály. Periodické signály. Harmonický signál. Fourierova řada, spektrum. Repetiční signály

78


v medicíně. Neperiodické signály a jejich frekvenční spektrum – FT, DFT. Neperiodické

jednorázové signály v medicíně.

Vybrané kapitoly z odborné angličtiny (330VKA) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., PhDr. Stanislava Pattonová

Práce s reálnými odbornými texty z různých oblastí biomedicínského inženýrství: neodkladná

péče, respirační péče, kardiovaskulární systém, přístroje pro rehabilitaci, zobrazovací

systémy v lékařství, biologické signály apod. Gramatika bude soustředěna na výuku a procvičování

formálního odborného jazyka a jazyka odborných prezentací.

Základy algoritmizace (330BZAL) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+2 C 3 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Algoritmus, grafický zápis algoritmů, základní řídicí a datové struktury. Proměnné,

identifikátory, datové typy. Přiřazovací příkaz, podmíněný příkaz, větvení a cykly. Aritmetické

a logické operace. Číslicová reprezentace datových typů, číselné soustavy. Úvod do

strukturovaného programování v jazyce C – stavební prvky programu, struktura jednoduchých

programů, tvorba uživatelských funkcí, práce se soubory, přidělování paměti.

Základy práce s integrovaným vývojovým prostředím, využití a tvorba knihoven funkcí.

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka I (330BZB1) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA,

Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Zimová, prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.

Organizace živých systémů, nebuněčné a buněčné organismy, prokaryotní a eukaryotní

buňka. Molekulární a buněčná biologie. Biopolymery (nukleové kyseliny a proteiny). Molekulární

genetika (genetická informace, replikace, transkripce a translace, mutace). Genetické

inženýrství. Cytologie (buňka jako systém, biologické membrány a jejich funkce, membránové

organely, cytoskeletární struktury). Buněčný cyklus, mitóza, jejich regulace. Diferenciace

a stárnutí. Buněčné faktory a faktory zevního prostředí. Základy virologie. Viry, jejich struktura,

životní cykly a reprodukce. Virový genom. Virogeny. Genetika mnohobuněčných organismů.

Typy reprodukce, pohlavní rozmnožování, meióza, gamety. Oplodňování. Fenotyp

a genotyp, metody hybridizace, Mendelovy zákony. Autozomální a gonozomální dědičnost.

Základy cytogenetiky. Základy lidské genetiky. Lidský karyotyp, početní a strukturální aberace.

Monogenní znaky, normální a patologické. Autozomální a gonozomální dědičnost. Genová

vazba a genové mapování. Moderní metody studia lidského genomu. Polygenní znaky.

Genetická kontrola metabolismu, farmakogenetika. Základy imunogenetiky. Genetika nádorů.

Genetika a medicína, genetické poradenství.

79


Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka II (330BZB2) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., MUDr., Ing. Lubomír Poušek, MBA,

MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D., prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., prof. MUDr. Pavel

Kučera, Ph.D.

Genitál mužský a ženský. Fyziologie ledvin. Žlázy s vnitřní sekrecí. Hormonální regulace.

Krevní oběh. Srdce. Tepny. Žíly, mízní systém, slezina. Krev. Míšní nervy. Imunita. Hlavové

a autonomní nervy. Obecná neurofyziologie. CNS. Kůže a mléčná žláza. Smysly. Zrakové

ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí.

Základy elektrofyziologie (330BZEF) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+1 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MVDr. Šimon Vaculín, MUDr. Hubert

Poláček, MUDr. Jiří Vrána

Problematika vzrušivých tkání (svalů a nervové soustavy) z pohledu vzniku, možností

měření a využití změn elektrických parametrů. Generace signálů je vysvětlena na buněčné

a molekulární úrovni, k výuce jsou použity různé simulační programy. Z pohledu metodiky je

věnována pozornost možnostem měření elektrických parametrů na všech úrovních – buňka,

tkáň a celý orgán. Využití elektrických parametrů buněk, tkání a orgánů je probráno jak

z pohledu výzkumného, tak klinického; jsou uvedeny rovněž možnosti využití elektrické

stimulace a el. pole v medicíně. Součástí předmětu jsou také praktická cvičení zaměřená na

samostatnou práci studentů.

Základy lékařské elektroniky (330BZLE) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Karel Hána, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Předmět navazuje na znalosti získané v rámci předmětů Fyzika I, II, Úvod do signálů

a soustav a využívá též znalostí z výuky matematiky. Náplní předmětu je pak stručný popis

funkce, činnosti, provedení, vlastností a parametrů základních elektronických analogových

a číslicových obvodů, které se používají v lékařské elektronice. Analogová a číslicová technika

(srovnání, typické ukázky). Elektrické prvky a obvody. Přenos a charakteristiky. Polovodiče,

polovodičové součástky, vlastnosti a aplikace. Operační zesilovače (základní vlastnosti,

zapojení, zesilovače biopotenciálů). Napájecí zdroje a stabilizátory. Impulsní a číslicová

technika. Logické obvody. Základní kombinační a sekvenční obvody.

Základy patologie a diagnostické metody (330BPDM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA

Definice oboru a jeho další dělení. Rozdělení na patologie vrozené a získané. Přehled

základních patologií (onemocnění kardiovaskulárního systému, nádorová onemocnění, nemoci

trávícího traktu, onemocnění pohybového aparátu, nemoci CNS a periferních nervů, onemocnění

vylučovacího sytému, nemoci kůže, patologie zraku, sluchu atd.) Přehled patofyziologie.

Klinické projevy základních patologických jednotek (akutní i chronické). Přehled

používaných diagnostických metod v medicíně a jejich základní principy (chemické,

fyzikální). Princip endoskopů. Odebírání biologických vzorků, jejich uchovávání, transport

80


a likvidace. Hygienické požadavky pro jednotlivé diagnostické metody. Aplikace správné

laboratorní a klinické praxe (GLP, GCP).

Základy programování (330BZAP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+2 C 3 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Praktický přehled programovacích technik a základních algoritmů v jazyce C. Rekurzivní

a iterační postupy, posuzování kvality algoritmu, abstraktní datové typy (zásobník, fronta,

seznam, množina, strom). Metody třídění a vyhledávání dat. Přehled numerických algoritmů -

numerická derivace a integrace, metody lineární algebry, interpolace a aproximace funkcí,

řešení rovnic iteračními metodami. Úvod do zpracování biomedicínckých dat z pohledu

programátora, algoritmus FFT. Základy tvorby grafického uživatelského rozhraní. Úvod do

objektově orientovaného programování v C++. Úvod do systému Matlab. Základy

softwarového inženýrství.

Základy první pomoci (330BZPP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Alice Kurzová

Obecné zásady první pomoci. Neodkladná resuscitace. Obnova dýchání. Hrudní masáž.

Krvácení a obvazy (typy krvácení, tlakové body a jejich užití, obvazové techniky).

Bezvědomí (diagnóza, stabilizovaná poloha). Mdloba. Křečové stavy. Akutní otravy. Šok.

Závažná poranění (poranění hlavy, poranění hrudníku, pneumotorax, abdominální poranění).

Poranění menšího rozsahu. Zlomeniny (různé typy zlomenin a obvazů, úrazy páteře a míchy).

Cizí tělesa a poranění tělních kloubů. Náhlé stavy postihující oko. Náhlé psychické poruchy.

Neočekávaný porod. Závažné akutní stavy u dětí. Odsun a polohování. Obvazová technika.

První pomoc za ztížených podmínek (déšť, sníh, improvizace transportu apod.). První pomoc

při utonutí. První pomoc při zasažení elektrickým proudem. První pomoc při silničních

nehodách. První pomoc při likvidaci následků hromadného neštěstí. První pomoc při likvidaci

následků živelných katastrof. První pomoc při zasažení zbraněmi hromadného ničení.

Základy psychologie (330BZPS) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Mgr. Jaroslava Jirásková, PhDr. Miluše Pořádková

Základy psychologie jako vědní disciplíny. Stručný průřez jednotlivými obory psychologie:

obecnou psychologií, sociální psychologií, psychologií osobnosti a zdravotnickou psychologií.

Cvičení budou pojímána formou sociálně psychologického výcviku s důrazem na

vlastní aktivitu studentů. Cílem je seznámit studenty s oborem psychologie a jeho aplikací ve

zdravotnické praxi. Cílem cvičení je posilování sociální zdatnosti studentů.

Základy snímání, digitalizace a zpracování lékařských obrazových dat

(330ZOD) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Základní principy procesu snímání obrazu a přehled moderních technických prostředků

pro tento účel, včetně specifických charakteristik mikroskopických zobrazovacích systémů.

Vysvětlení procesu převodu analogového signálu na číslicový, včetně popisu principu,

81


vlastností a parametrů digitalizačního zařízení obrazu (frame grabber). Kvantování úrovní –

potřebný počet úrovní šedi, souvislost s fyziologií vidění. Typy kamer (analogové versus digitální)

a jejich významné charakteristiky. Korekce a kalibrace a způsob výpočtu. Základní charakteristiky

obrazu: jas, kontrast, rozlišení, počet úrovní šedi, šum, převodní charakteristiky

(LUT), histogram. Operace s histogramem. Grafické obrazové formáty (binární, šedotónové,

barevné, rastrové a vektorové apod.). Aritmetické a logické operace s obrazem, souvislost

s jasem, kontrastem a histogramem. 2D Konvoluce. Využití aparátu 2D Fourierovy transformace.

Metody filtrace obrazu. Základní metody segmentace. Geometrické transformace

(posun, rotace, zvětšení, zmenšení, interpolace). Základní principy komprese obrazových dat

a ukazatelé kvality. Jako nezbytná součást cvičení bude i práce v prostředí Matlabu.

Zdravotnická legislativa a právo (330BZLP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Zákon o zdraví lidu. Zákon o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví (zákon o zdravotnických povoláních) a jeho prováděcí

vyhlášky. Direktivy EU vztahující se k prostředkům zdravotnické techniky. Zákon o technických

požadavcích na výrobky. Nařízení vlády k zákonu o technických požadavcích na

výrobky. Struktura institucí, zabývajících se tvorbou technických norem v ČR a ve světě.

Technické normy vztahující se k prostředkům zdravotnické techniky. Atomový zákon.

Postupy při uvádění nových prostředků zdravotnické techniky na trh. Klinické zkoušky

přístrojů. Úloha zkušeben. Některá fakta a zkušenosti ze zahraničí. Právní úprava tzv. správné

výrobní, laboratorní a klinické praxe (GMP, GLP a GCP). Průmyslové vlastnictví a jeho

ochrana (patenty, vzory). Právní ochrana duševního vlastnictví.

82


Bakalářský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Biomedicínský technik - prezenční studium

Algoritmizace a programování (17BB1ZP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Pojem algoritmus, způsoby zápisu algoritmů, základní řídicí a datové struktury. Proměnné,

identifikátory, datové typy. Přiřazovací příkaz, podmíněný příkaz, větvení a cykly.

Aritmetické a logické operace. Číslicová reprezentace datových typů, číselné soustavy. Rekurzivní

a iterační postupy, posuzování kvality algoritmu, abstraktní datové typy (zásobník,

fronta, seznam, množina, strom). Metody třídění a vyhledávání dat. Přehled základních

numerických algoritmů. Ideový úvod do zpracování biomedicínckých dat z pohledu programátora.

Stručný úvod do strukturovaného programování v jazyce C a C++: vývojové

prostředí, stavební prvky programu, struktura jednoduchých programů, princip tvorby

uživatelských funkcí, princip práce se soubory, přidělování paměti.

Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C (17BBAZC) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Programovací jazyk C s ohledem na potřeby biomedicínských oborů. Syntaxe jazyka C,

datové struktury, tvorba knihoven funkcí, problémy přenositelnosti kódu na různé platformy.

Realizace speciálních algoritmů pro zpracování a analýzu biologických signálů v jazyce C.

Algoritmy rekonstrukce časových řad, implementace základních numerických metod, aproximace

a interpolace průběhů, algoritmus rychlé Fourierovy transformace, Gaborovy transformace

a wavelet transformace. Výpočet autokorelační a vzájemné korelační funkce. Metoda

plovoucího okna a výpočty příznaků v časové a frekvenční oblasti. Výběr, metody návrhu

a implementace číslicových filtrů FIR a IIR v jazyce C. Způsoby vizualizace biologických dat

a výsledků jejich zpracování.

Anatomie a fyziologie I (17BBAF1) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc., doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek,

Ph.D., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.

Kombinace anatomie a fyziologie je úvodním kurzem lékařských předmětů pro nelékařské

specializace. Osnova jak anatomické, tak fyziologické části sleduje budování obou disciplín,

které začíná obecnou anatomií a fyziologií, a je následováno speciální anatomií a fyziologií

po jednotlivých orgánových systémech, která pak pokračuje kurzem: Anatomie a fyziologie

II, jehož náplní jsou zbývající orgánové systémy. Obecná anatomie obsahuje obecné názvosloví,

směry a místa v lidském těle a stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání.

Obecná fyziologie popisuje energetickou a látkovou bilanci buňky a základní mechanismy

fungování a interakce jednotlivých buněk v mnohobuněčném organismu a podmínkami

a vlastnostmi stálosti vnitřního prostředí organismu. Speciální anatomie potom studuje stavbu

a názvy součástí jednotlivých orgánových systémů. Speciální fyziologie studuje funkce

83


a vztahy jednotlivých orgánových systémů, například oběhového, dýchacího, trávicího, vylučovacího

a dalších.

Anatomie a fyziologie II (17BBAF2) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc., doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek,

Ph.D., prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D., prof. MUDr. Pavel

Kučera, Ph.D.

Předmět navazuje na Anatomii a fyziologii I. Náplní předmětu jsou zbývající orgánové

systémy v rámci speciální anatomie a fyziologie. Speciální anatomie studuje stavbu a názvy

součástí jednotlivých orgánových systémů a speciální fyziologie studuje funkce a vztahy

jednotlivých orgánových systémů, například oběhového, dýchacího, trávicího, vylučovacího

a dalších. Část II. předmětu je zaměřena na regulační, integrační a signály přenášející

systémy, to jest na soustavu žláz s vnitřní sekrecí, na periferní a centrální nervový systém, na

smyslové orgány a na nervovou část motorického nervosvalového systému.

Angličtina III (17BBJA3) P

Rozsah (hodin/týdně): 0+4 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková, David John Muir, M.Sc., MBA

Výuka odborné angličtiny s odborným biomedicínským obsahem. Slovní zásoba, komunikace

a cvičení z oblasti medicíny a medicínské techniky, systému zdravotní péče, elektrických

biologických signálů, lékařských zobrazovacích systémů, prezentace projektů, zařízení a výsledků

studií, ekonomiky a financování zdravotní péče v ČR a ve světě, managementu zdravotnictví

a zdravotnických zařízení, životních procesů a životních funkcí, orgánových soustav

a systémů, farmaceutického průmyslu a vývoje nových léčiv. Gramatika: struktura definic,

anglické členy, zkratky – tvoření a používání, závislé a nezávislé věty, interpunkce v angličtině,

trpné věty a odborný styl, nepřímá řeč, použití infinitivu, deskripce grafů, gerundium, zájmena,

participia, opakovaná činnost v minulosti, podmínkové věty, modální slovesa, počitatelná

a nepočitatelná podstatná jména, shoda podmětu s přísudkem, tvorba množných čísel

podstatných jmen.

Bakalářská práce (17BBBP) P

Rozsah (hodin/týdně): 0+8 L 8 kreditů Zakončení: z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru)

Samostatná práce studenta v závěru studia BSP, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat

schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných

během studia BSP. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených oborovou

katedrou. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru

práci odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí státní závěrečné zkoušky (SZZ). Práci lze

vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

Biofotonika (17BBBFT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Přehled o principech a aplikacích v interdisciplinární oblasti spojující poznatky fyziky,

optiky a biologie. Interakce záření s látkou, šíření světla, interference, koherence, difrakce,

84


interakce záření s tkáněmi, absorpce, emise světla, spektroskopie (absorpční, emisní, FTIR,

Ramanovská, fluorescenční), fotobiologie, biozobrazování, mikroskopy (AFM, konfokální,

optický), základy laserů + bezpečnost, aplikace laserů ve fotobiologii a v lékařství, optické

biosenzory, fototerapie, fotodynamická terapie, cytometrie, optická manipulace s buňkami,

nanotechnologie pro biofotoniku, biomateriály pro fotoniku..

Biochemie (17BBBCH) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., RNDr. Jana Zimová

Struktura a funkce buněčných kompartmentů. Struktura a funkce proteinů. Enzymy jako

katalyzátory. Bioenergetika. Biologické oxidace. Biogenní aminy. Biochemie hormonů a cytokinů,

hormonální regulace. Biologicky významné radikály. Metabolismus sacharidů, lipidů

a lipoproteinů, aminokyselin, proteinů, nukleotidů a nukleových kyselin. Regulace metabolismu

na buněčné a orgánové úrovni. Biochemie zažívacího traktu, slinivky, biochemie jater

a metabolismus xenobiotik. Biochemie ledvin. Biochemie tetrapyrolů a porfyrinů. Biochemie

svalů, kostí. Biochemie nervového systému. Biochemie krve, proces srážení a fibrinolýzy.

Metabolismus tělesných tekutin a iontů, acidobazická rovnováha.

Biologické účinky ionizujícího záření (17BBBUI) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Základy radiační biologie. Seznámení s biologickými účinky ionizujícího záření; fyzikálními

a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu; mechanismy poškození

DNA a dalších částí buňky; typy poškození a reparačními procesy; subbuněčnou a buněčnou

citlivostí a odezvou na ozáření; fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory

odezvy buněk na ozáření; s teoriemi a modely buněčného přežití a radiační biologií normálních

a neoplastických tkání.

Biologie (17BBBZG) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Zimová

Úvod do obecné biologie. Organizace živých systémů, chemické složení, nebuněčné a buněčné

organismy, prokaryotní a eukaryotní buňka. Biopolymery (nukleové kyseliny a proteiny).

Základy virologie. Viry, jejich struktura, životní cykly a reprodukce. Virový genom.

Priony. Základy bakteriologie. Bakterie, stavba buňky, taxonomie a fyziologie. Buněčná biologie

(buňka jako systém, biologické membrány a jejich funkce, membránové organely

a struktury, cytoskeletární struktury). Buněčný cyklus, buněčné a jaderné dělení (mitóza,

meióza), jejich regulace. Diferenciace a stárnutí. Apoptóza a nekróza. Buněčné faktory a faktory

zevního prostředí. Molekulární biologie a genetika (genetická informace, replikace, transkripce

a translace, mutace). Genetické inženýrství. Genetika mnohobuněčných organismů.

Typy reprodukce, pohlavní rozmnožování, meióza, gamety. Oplodňování. Fenotyp a genotyp,

metody hybridizace, Mendelovy a Morganovy zákony. Autozomální a gonozomální dědičnost.

Monogenní znaky, normální a patologické. Polygenní znaky. Autozomální a gonozomální

dědičnost. Genová vazba a genové mapování. Základy cytogenetiky. Základy lidské genetiky.

Lidský karyotyp, početní a strukturální aberace. Moderní metody studia lidského geno-

85


mu. Genetické inženýrství. Genetická kontrola metabolismu, farmakogenetika. Základy imunogenetiky.

Genetika nádorů. Ekologie a ochrana životního prostředí.

Biomechanika a biomateriály (17BBBB) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc., RNDr. Josef Pražák, CSc., Ing. Kutílek, Ph.D.

Předmět biomechaniky. Biomateriály, biokompatibilita, bioaktivní materiál, komposity,

sterilizační techniky. Biomechanika systémů člověka: anatomie, funkce, mechanismy (nervový

s., pohybový s. – opěrná a pohybová soustava, srdeční a cévní s.). Pomůcky, náhrady,

léčba. Základní anatomické informace. Kost, vazy, svaly, šlachy – mechanické působení.

Implantáty, bandáže, ortézy a jejich mechanické působení. Mechanika ruky, silový stisk.

Mechanika dolní končetiny, varosita a valgosita, léčení ortézami. Řešení napjatosti kostí

metodou konečných prvků. Skolióza páteře, léčení ortézami, stav napětí a deformace v páteři,

biomechaniky cév, hlasivek a srdce.

Detektory ionizujícího záření (17BBDIZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc., doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc.

Plynové detektory (ionizační komory, proporcionální, Geigerovy-Müllerovy, koronové

detektory), organické a anorganické scintilační detektory, vyhodnocení světla fotonásobičem,

parametry a různé typy fotonásobičů, polovodičové detektory (interakční vlastnosti Ge, Si

a jiných materiálů pro různá záření, šíře zakázaného pásu a střední energie pro vytvoření páru

elektron-díra, detektory s povrchovou bariérou částečně nebo zcela vyprázdněné, kompenzované

Ge(Li) a Si(Li), detektory ze superčistého Ge (HPGe), chlazení detektorů, kryostat,

Dewarova nádoba, kapalný dusík.

Ekonomika zdravotnického provozu (17BBEZP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 S 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Petráček

Základy efektivity ekonomiky zdravotnického provozu, která je cílem a zárukou úspěchu

a úrovně poskytování zdravotní péče. Základní pojmy. Definování procesu, který má být oceněn,

definování procesů údržba, servis, amortizace. Investice ve zdravotnictví a ocenění. Úvěrování

investic ve zdravotnictví, státní financování (ISPROFIN). Harmonogramy investic,

údržby, servisu. Zadání práce, oceňování technologických celků. Výpočet ceny léčebného

procesu, DRG. Servisní smlouvy a jejich ceny, cena údržby a servisu. Rozhodování při

tendrech, pojem „poměr užitná hodnota k ceně“. Ceny zdravotnické techniky. Odevzdání práce,

optimalizace zdravotnických procesů. Outsourcing.

Elektrická měření (17BBEM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., Ing. Stanislav Kučera

Měření ss. a stř. proudu a napětí - měřicí přístroje a metody. Měření kmitočtu a fázového

rozdílu. A/Č a Č/A převodníky. Měření výkonu a práce el. proudu (jedno- a třífázová síť).

Měření odporu, impedancí a admitancí (L-R, C-G) - metody, přístroje. Měření magnetické

indukce, intenzity mag. pole a mag. charakteristik. Analogové osciloskopy a zapisovače.

86


Vzorkovací metody měření. Měřicí systémy (základní principy, použití). Optoelektronické

měřicí metody.

Elektromagnetické pole živých organizmů (17BBEMP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.

Souvislosti mezi snímanými biopotenciály a bioelektromagnetickými jevy uvnitř biologického

objektu s využitím základních poznatků o elektromagnetickém poli. Základní fyzikální

poznatky a rovnice, elektrostatické pole, proudové a magnetické stacionární pole, pole nestacionární,

elektromagnetické vlny, elektrodynamika pohybujícího prostředí. Aplikace teorie

elektromagnetického pole v biologii. Anatomické a fyziologické základy bioelektromagnetismu.

Bioelektrické zdroje a vodivé prostředí. Integrální vztahy elektrodynamiky bioelektrických

polí, elektrodynamické aspekty matematického modelování elektrokardiografie a elektroencefalografie.

Topografická koncepce bioelektrických a biomagnetických měření. Metody

a techniky měření. Elektrická a magnetická stimulace.

Elektronické obvody (17BBEO) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

Základní orientace v principech elektronických obvodů, které jsou využívány v elektronických

přístrojích. Předpoklad pro kvalifikovanou obsluhu analogové i číslicové přístrojové

techniky. Operační zesilovač. Operační zesilovače v lineárních a nelineárních sítích. Komparátory.

Elektronické spínače. Principy D/A převodníků. Obvody s více elektrickými stavy,

bistabilní a monostabilní klopné obvody. Generátory signálů. Relaxační astabilní obvody RL,

RC, RLC. Logické členy. Obvodové principy realizace kombinačních funkcí. Obvodové principy

pro realizaci sekvenčních funkcí. Základní elektrické parametry systémů s logickými

obvody. Metodika syntézy logických systémů.

Elektronické součástky a senzory v lékařství (17BBESL) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Elektronické součástky pro elektronické obvody - principy činnosti, VA charakteristiky,

pracovní body, základní obvodové zapojení, aplikace: Přechod pn, závěrný průraz lavinový,

Zenerův jev, tunelová a Schottkyho dioda, bipolární tranzistor, unipolární tranzistory FET,

MOSFET, vícevrstvé spínací součástky (diak, tyristor, triak), optoelektronické součástky

(zdroje záření, detektory, optické vláknové součástky), pasivní elektronické součástky (rezistor,

Hallův generátor, termistor), vakuové součástky (elektronky, mikrovlnné elektronky,

zobrazovací prvky). Senzory a mikroaktuátory využitelné v medicíně - principy činnosti,

převodní charakteristiky, základní obvodové zapojení, aplikace, přenosy senzorových dat:

Taktilní senzory, senzory pro měření polohy, síly, tlaku, posunu, mechanického namáhání,

vibrací, torze, zrychlení, průtoku, hladiny, vlhkosti, magnetických veličin, teploty, chemických

a biochemických veličin, záření, apod. se zaměřením na moderní mikroelektronické

a optické vláknové senzory, inteligentní senzory a mikroaktuátory (kardiostimulátory, neuroprotézy,

apod.).

87


Etika v biomedicínském inženýrství (17BBEBI) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Deontologická a utilitární etika, etika odpovědnosti, problém ctnosti. Vztah právních

a etických norem. Etické kodexy. Problém spravedlnosti. Etika vztahu zdravotníka a výrobce

(techniky, farmak), etika reklamy ve zdravotnictví, problém konfliktu zájmů v medicíně. Regulace

výzkumu v medicíně, zajištění bezpečnosti a lidské důstojnosti subjektů vstupujících

do výzkumné studie. Etické a právní normy regulující výzkum v medicíně. Historie vzniku

a funkce etických komisí. Problém transplantace orgánů a umělých orgánů, regulace vývoje

a zavádění nových technologií v medicíně, problém cen a nákladů na zdravotní péči.

Funkce více proměnných (17BBFVP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Základy analýzy funkcí dvou a více proměnných a na číselné a funkční řady. Analýza

funkcí více proměnných: limita a spojitost, parciální derivace, diferenciál a jeho význam.

Derivace složené funkce, derivace implicitní funkce. Derivace vyšších řádů, lokální extrémy.

Vázané extrémy, metoda nejmenších čtverců. Dvojné a trojné integrály, geometrický význam,

výpočet podle Fubiniho věty. Věta o substituci pro dvojný a trojný integrál. Posloupnosti

komplexních čísel, číselné řady. Konvergence řad reálných a komplexních čísel. Funkční řady

a jejich konvergence, mocninné řady. Taylorova řada, Fourierovy řady.

Fyzika I (17BBFY1) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

Mechanika. Soustava SI, převody jednotek, kinematika: poloha částice, průměrná a okamžitá

rychlost, zrychlení, svislý vrh, vektor x skalár, operace s vektory, tenzor. Síla, skládání

sil, vrh šikmý, Newtonovy zákony. Hybnost, zákon zach. hybnosti, dynamika: práce, výkon,

energie kinet. a potenc., výkon, zákon zach. energie. Soustava hmotných bodů, těžiště, impulsová

věta, srážky pružné a nepružné. Moment síly, moment hybnosti, otáčivý pohyb, zákon

zachování momentu hybnosti, 2. impulsová věta, kyvadlo, harmonický pohyb. Termodynamika

a statistická fyzika. Teplo x teplota, vnitřní energie, tep. kapacita, tep. roztažn., kalorimetr,

děj vratný x nevratný, teplo x skup. změny. 1. termodyn. zákon, adiabatický děj,

definice isodějů, 2. termodyn. zákon, entropie, chladnička, motor. Kinetická teorie plynů, látkové

množství, Avogadrův zákon. Ideální plyn, stavová rovnice, reálný plyn. Tekutiny, Pascalův

zákon, Archimédův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulli. Tření, odpor, mezní rychlost,

Stokesův vzorec. Pevné látky. Hookův zákon, deformace, pružnost, mechanické vlastnosti

kovů. Dielektrika, polovodiče, PN přechod, fotoelektrické vlastnosti polovodičů. Elektrické

vlastnosti kovů, supravodivost.

Fyzika II (17BBFY2) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Ing. Ladislav Sieger, CSc., Dr. Ing.

Jaroslav Kuba, Ph.D.

Pole, náboj, indukce, intensita el. pole, vodiče x nevodiče, Coulombův zákon. Elektrický

potenciál, napětí, kapacita, kondenzátor. Vodič x dielektrikum v el. poli, elektrická indukce.

88


Elektrický proud, odpor, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, Elektrický proud v polovodičích,

elektrolytu, plynech, ve vakuu, energie a práce v el. poli, výkon, Magnetické pole,

Lorentzova síla, magnetická indukce, Biot-Savart-Laplace, Energie magnetického pole, elektromagnetická

indukce, magnetický indukční tok, magnetické vlastnosti látek. Střídavý proud,

elektrické kmity, RLC obvod, rezonance. Harmonický, tlumený oscilátor, harmonická analýza.

Elektromagnetické vlnění, elmag. spektrum, rot, div, grad, Maxwell, vlnová rovnice, Atomová

fyzika: Stavba atomu, izotop, izomer, stavba elektronového obalu (hladiny, slupky),

vodík. Populární úvod E = h * f, černé těleso, Planckův zákon, Stefan-Boltzman, Wien,

Comptonův jev. Elektromagnetická interakce s atomem (směrem k laseru), spontánní emise,

stimulovaná emise. Záření rozpadu jádra, Roentgen, gamma, magnetická rezonance.

Fyzika III (17BBFY3) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

Zdroje světla, optické jednotky, intenzita, osvětlení, svítivost, geometrická optika, odraz,

lom, index lomu, Fermatův princip, čočková rovnice (oba tvary), základní zobrazení, zrcadla,

zvětšení, hloubka ostrosti, rozlišení (kritérium), optický hranol, lupa, dalekohled, mikroskop,

fotoaparát, oko, brýle, vlnová optika, Huygens, štěrbiny, mřížka, interference, ohyb světla,

vláknová optika, polarizace, optické přístroje, fotonásobiče, bolometr, spektrometr, optické

přístroje v medicíně, elektromagnetické spektrum a optika, lasery a optické efekty s koherentním

spektrem, akustické vlny a akustické přístroje, ucho a základy ultrazvuku.

Fyzikální chemie (17BBFCH) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Fyzikální a chemické vlastnosti látek. Základní výpočty. Podstata a chování látkových

soustav plynů a kapalin. Chemické vazby. Vlastnosti rozpouštědel. Elektrolyty. Disociace

látek. Fázové rovnováhy, vícesložkové soustavy. Chování a vlastnosti par, vypařování. Elektrochemický

potenciál, elektrody. Elektrody prvního a druhého druhu. Referentní a indikační

elektrody, elektrody na EKG, EEG, EMG apod. Redoxní potenciál. Inertní elektrody.

Membrány – typy, vlastnosti a použití. Osmotický tlak. Iontově selektivní elektrody. Kyselost

a zásaditost roztoků, pH. Měření pH. Stálost materiálů, koroze. Pasivace a samopasivace.

Elektrolýza, vodivost roztoků a její měření. Fluorescence a fosforescence. Senzory na měření

pH, pO2, pCO2 a SaO2 pracující na bázi optických vláken a absorpce či fluorescence.

Termodynamika reakčních soustav, základní výpočty.

Geneze biologických signálů (17BBGBS) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Bioaktivity živého organismu – přehled. Klasifikace nativních a evokovaných biosignálů.

Rozdělení stimulů a jejich objektivní parametry. Biomagnetismus, magnetokardiomapa. Elektroneurogram.

Elektrokardiogram, základní metody snímání planárního EKG, Einthovenův

trojúhelník a jeho použití (elektrická osa srdeční). Rozměřování EKG. Vektorkardiogram,

fonokardiogram. Požadavky na mikrofon a přenosové vlastnosti zesilovače a sluchátek. Diagnostický

význam biosignálů myokardu, polygrafické metody. Biosignály mozku a snímání

EEG. Portrét EEG v kmitočtové oblasti. Diagnostický přínos EEG. Biologická zpětná vazba.

Elektrogastrogram, snímání EGG a jeho použití. Polygrafické metody v gastroenterologii.

89


Biosignály kosterních svalů a metody jejich vyhodnocování. Reflex Achillovy šlachy. Použití

EMG a RAŠ v diagnostice. Klasické biosignály zrakového ústrojí ERG, PER, P-VEP.

Elektrookulogram. Audiometrie, elektrokochleogram, audiometrie mozkového kmenu. Tympanogram.

Otoakustické emise, elektronystagmogram. Biosignály ve foniatrii (elektroglotogram,

fotoglotogram, …). Reografické metody v medicíně humánní i veterinární. Měření

(dvou- a čtyřpólové metody), použití v různých medicínských oblastech. Fotopletysmografické

metody. Biosignály v pneumologii (spirometrie, křivka průtok-objem), polygrafické

metody v urologii, gynekologii a porodnictví.

Hygiena a epidemiologie (17BBHE) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Hygiena: Přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Především hygienické

požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální

hygiena: Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace.

Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní

prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky

pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení; Vizuální pohoda.

Teplo; Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský

organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí. Bezpečnost pracovního

prostředí. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody.

Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci. Riziková pracoviště. Nakládání

s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky. Orgány ochrany veřejného zdraví,

státní zdravotní dozor. Legislativa, úloha státní správy, sankce, správní řízení a opatření při

mimořádných událostech. Epidemiologie: Vznik a šíření infekčních onemocnění, tj. nákaz

bakteriálního, virového a parazitárního původu. Patogenezí jimi vyvolaných onemocnění, přehled

původců těchto nákaz. Přehled příčin vzniku a šíření neinfekčních onemocnění, zvláště

pak civilizačních chorob. Kolektivní imunita, vnímavost a rezistence. Aktivní imunizace

(princip, využití v současné praxi). Pasivní imunizace, očkovací látky. Bezpečnost očkovacích

látek, reakce po očkování, kontraindikace očkování. Strategie očkovacích programů. Epidemiologická

opatření zaměřená na eliminaci zdroje. Epidemiologická opatření zaměřená na přerušení

přenosu. Základy hodnocení zdravotních rizik. Metody a postupy epidemiologického

sledování.

Chemie (17BBCHM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Alena Saidlová, CSc., RNDr. Jana Zimová, Ing. Přemysl Fitl

Základní pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomů, periodická soustava prvků. Třídění

a vlastnosti látek, směsi, roztoky, teorie kyselin a zásad, skupenské stavy. Chemická vazba,

stavba molekul. Chemické reakce – typy, reakční kinetika. Třídění chemických prvků, vodík,

kyslík. Nepřechodné prvky periodické soustavy. Přechodné prvky periodické soustavy, biologický

význam. Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny. Alifatické a alicyklické

kyslíkaté organické sloučeniny. Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny.

Přírodní sloučeniny. Základní analytické pojmy, vzorkování, vyjadřování výsledků a jejich

věrohodnost.

90


Informační systémy ve zdravotnictví (17BBISZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Jan Münz, CSc.

Seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví.

Seznámení s problematikou databázových systémů obecně. Zejména nemocniční

informační systémy (NIS), manažerské informační systémy, integrace zdravotnických informačních

systémů, realizace systémů pro napojení na iZIP (elektronickou zdravotní

knížku), tj. realizace rozhraní mezi NIS a iZIP, systémy pro plánování návštěv pacientů

a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS),

facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing,

který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na

personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické

a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické

aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy. Integrace

heterogenních zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací,

finančních služeb a médií. Elektronický identifikátor pojištěnce. Kvality zdravotnických

informačních systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. – podpora

jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví. eHealth – priorita programu

eEurope a klíčová aplikace pro širokopásmovou iniciativu.

Informační technologie a telemedicína (17BBITT) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní

zařízení). Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard – blokové schéma, Northbridge

a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI, …),

komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest. Vstupní a výstupní zařízení - diskové a disketové

jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, zobrazovací zařízení,

klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, síťové karty, modemy,

UPS, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky.

Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, CF a Secure Digital. Pojem “operační systém“

(OS), jeho význam a určení, typy OS. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování.

Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace. Správa paměti v OS. Výkonové

a funkční testy PC. Pocket PC – mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos

dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní – IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS.

Počítačové sítě – historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI.

Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace). Internet – historie,

myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče, používané standardy a jazyky. Úvod do architektury

TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, principy

směrování v Internetu. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané

protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP, … Telemedicína

(telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, telematika pro

zdravotnický výzkum, telematika pro řízení zdravotnických služeb, historie telemedicíny

a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií, teleradiodiagnostika, teledermatologii,

telepatologii, telechirurgie, teleoftalmologie, teleortopedie, telegeriatrie, telepsychiatrie,

telekardiologie, telekardiochirurgie, telegenetiky, teleanestesiologie, teleendoskopie,

teleotorhinolaryngologie, telepediatrie, telepulmonologie, veřejné telezdravotnictví, primární

telepéče či veterinární telemedicína, videokonference versus elektronická pošta,

91


komunikační protokoly, specializované technické prostředky pro telemedicínu, etické, právní,

organizační a finanční otázky, situace v ČR.

Integrální počet (17BBITP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Seznámení se základy integrálního počtu, integrální trans-formace a řešení diferenciálních

rovnic. Integrální počet: neurčitý integrál, základní metody výpočtu, rozklad racionální funkce

na částečné zlomky, integrace racionálních a dalších funkcí, určitý integrál a jeho výpočet.

Nevlastní integrál. Aplikace integrálního počtu. Jednoduché diferenciální rovnice, separace

proměnných, lineární diferenciální rovnice, metoda variace konstanty. Laplaceova transformace

a její užití pro řešení diferenciálních rovnic. Základy Fourierovy transformace.

Laboratorní technika (17BBLT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Chemie a fyzikální chemie (Optická absorpce. Spektrofotometrie. Hmotnostní spektroskopie,

jaderná magnetická rezonance, plamenová spektroskopie, atomová absorpční spektrofotometrie.

Osmometrie. Polarografie.) Biochemie, hematologie, imunologie (Automatizované

chemické analyzátory, počítače krevních částic a průtoková cytometrie, přístroje pro

detekci reakce antigen - protilátka, počítačem asistovaná analýza mikroskopického nálezu,

technika pro ELISA principy a práci s mikrotitračními destičkami, fluorometry, luminometry,

přístroje pro sledování poruch krevní srážlivosti.) Biotechnologie (Autoklávy, biohazard

boxy, vodní lázně a kryostaty, chladicí a mrazící technika, hlubokomrazící boxy, lyofilizační

systémy, laboratorní centrifugy a ultracentrifugy, testování endotoxinů - LAL, laminární boxy,

konduktometry, pH metry, ultračistá voda, laminární boxy, inkubátory a CO2 inkubátory,

fermentory.) Molekulární biologie (Termocyklery, Real-Time PCR, sekvenátory DNA, analyzátory

DNA/genotyper, elektroforéza, dokumentační systémy, hybridizační pece, blottery.)

Lékařská terminologie (bloková výuka na začátku semestru) (17BBZTR) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+0 1 kredit Zakončení: z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk - řecká abeceda. Slovní zásoba používaná ošetřovatelským

personálem. Běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a popisné

termíny nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu a vybavení.

Obecné termíny vztahujícími se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním stavu

pacienta, zdravotnická průvodka. Pojmenování rovin lidského těla. Pojmenování směrů a poloh

na lidském těle. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Termíny vztahující se

k horečce. Vyjádření barvy. Termíny označující věk. Termíny označující pohlaví. Názvy pro

výraz tváře. Číslovky. Chorobopis a jeho součásti. Slovesa. Základní terminologie ve farmakologii

a struktura receptu. Tvoření slov. Řecké prefixy. Latinské sufixy. Řecké sufixy. Latinská

a řecká složená slova. Latinské a řecké ekvivalenty základních lékařských termínů. Ukázky

chorobopisu. Přejatá slovesa latinského a řeckého původu. Obraty vztahující se k smrti.

Výrazy pro vyjádření místa. Názvy různých druhů pulzu. Termíny vyjadřující zánětlivá a nádorová

onemocnění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy

terapií.

92


Lékařské přístroje a zařízení (17BB) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Ing. Jiří Hozman,

Ph.D.

Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv

EU) včetně české a mezinárodní terminologie. Přístroje či zařízení diagnostické, terapeutické

a zařízení zdravotnických pracovišť. Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické

techniky. Zesilovače biopotenciálů. Elektrokardiografy. Přístroje pro měření krevního tlaku.

Měření srdeční frekvence (kardiotachometr). Diluční metody pro měření průtoku krve a minutového

objemu. Pletysmografie a měření nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetrie). Elektroencefalografie.

Elektromyografie. Pneumometrie. Lékařské monitory a centrály. Přístroje pro

elektrostimulaci a elektrochirurgii. Lékařská přístrojová technika v terapii (ultrazvukové přístroje,

radioterapeutické a radioizotopové přístroje). Kryogenní technika. Podpůrné oběhové

přístroje, přístroje pro výměnu krevních plynů, přístroje pro dialýzu, systémy pro podporu jater,

dávkovače inzulínu. Implantabilní prostředky - stimulátory (kardiostimulátory), defibrilátory,

kardiovertry. Podstata telemetrie. Přístroje pro audiologii. Bezpečnost provozu lékařských

přístrojů.

Lineární algebra a diferenciální počet (17BBZAD) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 S 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

Úvod do lineární algebry a diferenciálního počtu jedné proměnné. Lineární algebra: řešení

(homogenních a nehomogenních) soustav lineárních rovnic, Gaussovu eliminační metodu,

matice, hodnost matice, operace s maticemi, inverzní matice a jejich výpočet, determinant

a jeho výpočet, vlastní čísla a vlastní vektory matic. Diferenciální počet: pojem posloupnosti

a její limity. Funkce jedné proměnné, jejich limity, spojitost, derivace. Lokální a absolutní extrémy

funkcí jedné proměnné, vyšetřování průběhu funkce. Taylorův polynom.

Management a administrativa ve zdravotnictví (17BBMAZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: MUDr. Otakar Mareš, MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Struktura resortu. Modely financování zdravotnictví. Typy a popis typických pracovišť

a pracovníků ve zdravotnictví. Interdisciplinarita jako nebytný předpoklad současné zdravotní

péče. Architektura zdravotnických zařízení a jejich vývoj. Struktura, úkoly a činnosti nemocnic

z hlediska pacienta a z hlediska pracovníka ve zdravotnictví. Administrativa diagnostického

a terapeutického procesu. Plánování diagnostických postupů - optimalizace. Plánování

komplexních terapeutických postupů. Plánování radiační terapie. Administrativa technického

zajištění zdravotnických zařízení.

Management zdravotnické techniky (17BBMTZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Antonín Grošpic, CSc., Ing. Zdeněk Šlégr

Zdravotnické prostředky: Definice pojmů: zdravotnický prostředek (ZP), přístrojový

zdravotnický prostředek (PZP), jejich vztah k dříve (a nesprávně dosud) užívaným pojmům

jako např. prostředky zdravotnické techniky (PZT) a zdravotnická technika (ZT). Třídění ZP

podle stupně rizika. Pořizování přístrojů a jejich přejímka, instruktáž obsluhy, zavedení do

93


provozu, dokumentace; Činnosti OZT: Poslání technické složky zdravotnického zařízení

(oddělení zdravotnické techniky - OZT) specializované na péči o zdravotnické prostředky

(ZP), odpovědnosti a pravomoci. Konkrétní příklad OZT: činnosti, organizační uspořádání,

počet pracovníků a jejich kvalifikace. Organizace denní operativní činnosti OZT pro technickou

podporu provozu ZP. Vodítko pro personální obsazení OZT v závislosti na velikosti ZZ

a charakteru jeho činnosti. Údržba a opravy interními silami a dodavatelsky. Zvláštnosti spolupráce

mezi zdravotnickým personálem s medicínským vzděláním a personálem ekonomicko-technickým.

Technická evidence PZP. Legislativní rámec činnosti OZT a základní technické

normy a ní související technické normy. Metrologické zajištění PZP. Provoz PZP z hlediska

bezpečnostních technických předpisů; Vyšší formy činnosti OZT: Zvláštnosti pořizování

ZP jako veřejné zakázky. Systém managementu jakosti v činnosti OZT.

Marketing zdravotnické techniky (17BBMAT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 S 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Tomáš Kolář

Praktické základy marketingu jako ekonomicko-manažerské disciplíny, která je mnohdy

hlavním východiskem pro úspěšnou pozici daného výrobku na trhu. Úloha řízení marketingu

na trhu zdravotnické techniky, role marketingu ve společnosti a firmách, základy strategického

plánování. Informační systém, analýza prostředí, průzkum spotřebitelských a organizačních

trhů, analýza konkurence. Měření a předpovědi trhů, identifikace segmentů trhu, cílové

trhy, vývoj pozice na trhu. Marketingový mix. Vývoj, testování, uvedení nových produktů na

trh, cenová strategie, vývoj a řízení marketingových kanálů, návrh promočních strategií, management

obchodních sil. Strategie a specifika prodeje investičních celků a spotřebního zboží.

Vzhledem k rozsahu předmětu bude P a C koncipována jako jeden celek. Diskuse a rozbor

konkrétních výrobků bude hlavní náplní cvičení, která však nemusí mít zcela jasně ohraničený

rámec vůči přednášce.

Mechanika (17BBMEC) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.

Průřezové charakteristiky: centrum tíhy, statický moment plochy, moment setrvačnosti

plochy, hlavní momenty setrvačnosti. Reakce na staticky určitých soustavách. Kinematická

metoda. Lineární teorie pružnosti: vektory posunutí, ryzí deformace a napětí, Cauchyho rovnice

rovnováhy, geometrické a fyzikální rovnice, rovnice kompatibility. Obecné fyzikální rovnice.

Transformace vektoru napětí pootočením, hlavní napětí. Nelineární modely řešení napjatosti.

Rovinná napjatost, rovinná deformace. Ohybová teorie prutů, napjatost a deformace.

Průhyb prutů – Mohrovy věty. Tečné napětí prutů. Volné kroucení, kruhový průřez a tenkostěnné

průřezy. Stabilita prutu Eulerovo řešení. Kmitání konstrukcí, kritická frekvence.

Metodologie výzkumné práce (17BBMVP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 S 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční

zdroje. Klinické studie. Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech,

statistické zpracování a interpretace dat. Druhy testů. Zdroje a typy chyb. Animální studie.

Etika výzkumných studií. GCP. Informační zdroje. Požadavky na abstrakty a jejich strukturu.

94


Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich

tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. Prezentace výsledků. Formální

stránka psaného odborného textu v Čj. Formální stránka psaného odborného textu v Aj. Ochrana

duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při

biomedicínském výzkumu. Granty a grantová podpora, přehledy projektů.

Mikroprocesorová technika v biomedicíně (17BBMTB) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Přehled medicínských přístrojových systémů s mikropočítači a jejich použití při zpracování

biologických informací. Principy a stavební prvky mikroprocesorového systému, logické

obvody. Struktura mikroprocesorů, připojování základních periferií, programátorský model

mikropočítačového systému. Digitální vstupy a výstupy, A/D a D/A převodníky, sériová a paralelní

komunikace mikropočítačů s okolím. Klony architektur 8051, AVR, PIC a ARM

s praktickými ukázkami jejich programování. Využití signálových procesorů při zpracování

biologických dat. Multiplatformní vnořené (embedded) vývojové nástroje pro mikropočítače

(pro OS Windows a OS Linux). Využití mikroprocesorů v telemedicíně, distribuované systémy

senzorů.

Modelování a simulace (17BBMS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Základní pojmy. Cíle a důsledky modelování a simulace. Metodika modelování a simulace.

Experimenty - reálné a simulační. Kompartmentové modely. Spojité a diskrétní modely

populační dynamiky - jedno- a dvoudruhové populace. Epidemiologické modely. Modely farmakokinetiky.

Kombinované diskrétně-spojité modely a simulace. Identifikace parametrů

systémů.

Návrh a management projektu (17BBNMP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Typy projektů. Etapy návrhu projektu. Specifické požadavky jednotlivých typů projektů.

Dokumentace projektu. Management, organizace a koordinování projektu. Plánování a řízení

realizace projektu. Prezentace projektu. Týmový management projektu. Projekt a jeho vedení.

Projektové řízení a jeho zákonitosti. Stanovení týmových typů. Vedení pracovních porad. Motivace.

Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Systém grantových agentur

v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Bakalářská práce jako projekt.

Ochrana před účinky ionizujícího záření (17BBOIZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření

gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou,

veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování

pracovního a okolního prostředí, měření dávek, teorie dutiny, metody měření aktivity

95


a emise zdrojů, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů, modelování transportu záření,

metoda Monte Carlo, stanovení absorbované dávky v klinických podmínkách.

Patologická fyziologie (17BBPF) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: as. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.

Seznámení s projevy poruch regulačních funkcí organismu a s poznatky o etiologii a patogenezi

nemocí. Cílem je přivést studenty k přemýšlivému přístupu k jednotlivým symptomům

nemoci, k možným průběhům nemoci a jejím důsledkům. Velmi vhodnou pomůckou je SI-

MULÁTOR GOLEM a KNIHOVNA SIMULAČNÍCH ČIPŮ PRO FYZIOLOGII ČLOVĚ-

KA (PHYSIOLOGICAL BLOCKSET), která je k dispozici jako open source v rámci mezinárodního

projektu PHYSIOME. Konkrétní náplní pak je: Úvod do disciplíny (definice, cíle,

historie, nemoc, symptom). Etiologie a patogeneze nemoci na orgánové, tkáňové, buněčné

a molekulární úrovni. Fyziologická regulace za patologických stavů. Geneticky podmíněně

nemoci. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemoci. Patogenní podněty. buňka a buněčné interakce

v patogeneze tkáňového poškození. Hojeni rány. Zánět jako obranný a auto-agresivní fenomén.

Patofyziologie nádorového bujení. Poruchy funkce imunitního systému. Stres. Hypoxie

organismu a poruchy v transportu kyslíku. Poruchy vnitřního prostředí. Patofyziologicky významné

poruchy metabolismu. Poruchy cirkulačního systému. Poruchy respiračního systému.

Poruchy funkcí ledvin. Poruchy gastrointestinálního systému. Poruchy endokrinních funkcí.

Poruchy nervového systému.

Práce s programovými prostředky (Matlab) (17BBPPM) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Základní popis prostředí Matlabu a charakteristika (jádro, Simulink, toolboxy, speciální

toolboxy, práce v reálném čase). Základní pravidla Matlabu. Formáty čísel. Používání znaků.

Proměnné a matice. Komplexní čísla. Zaokrouhlování čísel. Základní příkazy Matlabu. Zadávání

aktuálních cest. Uložení souboru. Otevření souboru. Operace s maticemi. Používání nástrojů

pro zobrazení grafických dat (vizualizace). Simulink (základní popis, způsob vytváření

úloh, zadávání parametrů). Podmiňovací s cyklické příkazy. Programování v Matlabu (tvorba

skriptů, funkce, odlaďování, prostředí). Spojité procesy. Diskrétní procesy. Náhodné procesy.

Symbolická řešení. Zpracování signálů a obrazů v Matlabu. Tvorba grafických uživatelských

rozhraní. Vytváření aplikací (Matlab Compiler).

Práce s programovými prostředky (pokročilí) (17BBPPP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Zaměření na praktické zvládnutí takových programových nástrojů, které bude student během

svého studia moci využívat. Seznámení jak s nástroji pro platformu MS Windows, tak

i pro UNIX (Linux). Problém přenositelnosti datových souborů, hranice slučitelnosti tvořené

standardizovanými formáty. Práce se soubory XML, HTML a PDF a nástroje pro obrazovou i

technickou dokumentaci. Úvod do OS UNIX, úvod do administrace a konfigurace programového

vybavení. Techniky programování skriptů pod OS UNIX, tvorba maker v prostředí MS

Office, popř. v rámci jiného ekvivalentního nástroje a též problematika instalace SW.

96


Práce s programovými prostředky (začátečníci) (17BBPPZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Seznámení s moderními programovými prostředky v prostředí MS Windows

a GNU/Linux – kancelářské aplikace, zpracování a vizualizace experimentálních dat, grafická

prezentace, komunikace a využití informačních služeb sítě Internet. Vybraná témata předmětu

jsou sladěna se sylabem mezinárodně uznávaného konceptu testování počítačových znalostí

a dovedností ECDL (European Computer Driving Licence). Část studijních materiálů je připravena

též v elektronické podobě a studenti mohou průběžně využívat metodu blended elearning.

Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů (17BBPNK) P

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 L 2 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Josef Chaloupka

V rámci předmětu se budou řešit zejména následující praktické úlohy: vlastnosti a možnosti

použití přístrojového operačního zesilovače, různé způsoby potlačení souhlasného signálu,

realizace galvanického oddělení, realizace filtrů pro potlačení síťového kmitočtu, návrh

a realizace EKG a EEG předzesilovače, připojování specializovaných snímačů. Předmět je

určen zejména studentům odcházejícím po absolvování do praxe, kde uplatní zkušenosti s návrhem

a realizací bloků zdravotnických elektronických přístrojů.

Pravděpodobnost a matematická statistika (17BBPMS) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Determinizmus a náhodnost.

Klasická a geometrická definice pravděpodobnosti. Axiomatická definice. Náhodná veličina,

její distribuční funkce. Diskrétní a spojitá rozdělení. Kvantity. Náhodné vektory Podmiňování

a nezávislost. Funkce náhodných veličin. Charakteristiky náhodných veličin, slabý zákon velkých

čísel. Úloha matematické statistiky, populace a výběrový soubor. Náhodný výběr. Bodové

a intervalové odhady. Testování hypotéz. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

První pomoc (17BBPP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Alice Kurzová

Obecné zásady první pomoci. Neodkladná resuscitace. Obnova dýchání. Hrudní masáž.

Krvácení a obvazy (typy krvácení, tlakové body a jejich užití, obvazové techniky). Bezvědomí

(diagnóza, stabilizovaná poloha). Mdloba. Křečové stavy. Akutní otravy. Šok. Závažná

poranění (poranění hlavy, poranění hrudníku, pneumotorax, abdominální poranění). Poranění

menšího rozsahu. Zlomeniny (různé typy zlomenin a obvazů, úrazy páteře a míchy). Cizí

tělesa a poranění tělních kloubů. Náhlé stavy postihující oko. Náhlé psychické poruchy. Neočekávaný

porod. Závažné akutní stavy u dětí. Odsun a polohování. Obvazová technika. První

pomoc za ztížených podmínek (déšť, sníh, improvizace transportu apod.). První pomoc při

utonutí. První pomoc při zasažení elektrickým proudem. První pomoc při silničních nehodách.

První pomoc při likvidaci následků hromadného neštěstí. První pomoc při likvidaci následků

živelných katastrof. První pomoc při zasažení zbraněmi hromadného ničení.

97


Psychologie (17BBPSZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 S 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, Mgr. Jaroslava Jirásková, PhDr. Miluše

Pořádková, Mgr. Jana Uhrová, Mgr. Jaromíra Novotná

Vývoj, metodologie a metody psychologie. Psychická činnost a psychické procesy, psychologie

osobnosti, předmět psychologie, její vznik a vývoj. Moderní psychologie, její koncepce

a teorie, psychické procesy a stavy. Psychologický výklad osobnosti. Výkonová charakteristika

a motivační dimenze osobnosti. Profilující vlastnosti osobnosti. Pracovní skupina, její

vliv na výkonnost a spokojenost pracovníka. Životní cíle, jistoty a hodnoty. Psychická zátěž

a její důsledky; odolnost, relaxace. Strategie a taktika člověka ve vztahu k náročným životním

situacím. Duševní hygiena v práci a denním životě člověka. Psychická zátěž. Psychické poruchy.

Možnosti a techniky relaxace. Partnerské vztahy. Sociální psychologie jako pojem. Základní

pojmy. Sociální interakce. Problematika rodiny. Sociální postoje a role. Sociální percepce.

Aplikace poznatků na zdravotnickém pracovišti. Vztah technika a lékaře. Vztah technika

a pacienta. Vztah technika a zdravotní sestry. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání

mezi lidmi a jednání s nimi. Rétorika. Základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti. Výraz

osobního projevu. Verbální a neverbální komunikace. Rozhovor, typy rozhovorů, otázky

v rozhovoru. Modelové situace. Vedení rozhovoru s nemocným, se sestrou či lékařem.

Závěry.

Rehabilitační inženýrství (17BBRI) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Josef Živčák, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Ucelený náhled na problematiku rehabilitačního inženýrství jako disciplíny, která se opírá

výhradně o potřeby postiženého jedince a pro efektivní a účelnou realizaci potřebných pomůcek

je třeba syntetizovat znalosti a vědomosti z mnoha oborů technických, medicínských, ale

i humanitních a ekonomických. Předmět pokrývá zejména úzce související samostatné obory

jakými jsou především: fyzioterapie a její zaměření na fyzikální terapii, ortotiku a protetiku,

vybrané partie biomechaniky a ergonomii. V rámci předmětu budou používány moderní koncepce

řešení jednotlivých problematik v rehabilitačním inženýrství (využití sborníku CDROM

konference EMBEC´05). Konkrétně se jedná o fyzikální terapeutické metody (elektroléčba,

světloléčba, galvanoterapie, intoforéza, magnetoterapie, terapie ochlazováním a ohřevem –

kryogenní technika, laserová terapie), lékařskou přístrojovou techniku užívanou v terapii

(ultrazvukové přístroje, radioterapeutické a radioizotopové přístroje). Bude kladen důraz na

moderní prostředky a technologie, tj. na náhrada senzorů a možnost komunikace s počítačem.

Dále bude podán výklad o umělých orgánech: umělé srdce, protézy srdečních chlopní, umělé

plíce, umělé nervové kanály, umělá krev, umělá pokožka a kožní náhrady. V předmětu jsou

využívány nástroje nejen z oborů technických a medicínských, ale i ekonomických.

Robotika v lékařství (17BBRBL) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jan Kauler, Ph.D.

Seznámení s možnostmi uplatnění robotických principů v lékařství, tj. v medicíně a laboratorní

technice. Popis kinematických řetězců robotů s ohledem na jejich použití. Vysvětlení

jejich kinematické analýzy a syntézy. Tedy vyšetřování vztahů mezi polohou, rychlostí

a zrychlením jednotlivých kinematických dvojic vůči rámu řetězce. A také konání předepsaného

pohybu (trajektorie) koncového bodu řetězce. Seznámení s metodami vyšetřování dyna-

98


miky kinematických řetězců operačních a manipulačních paží. Především se jedná o nalezení

takových silových účinků v pohonech kinematických dvojic, aby koncový bod řetězce konal

požadovaný pohyb. Vysvětlení nejčastěji používaného paradigmata řízení těchto paží. Především

v souvislosti s úlohou inverzní kinematiky a inverzní dynamiky. Vzhledem k řízení

jsou uvedeny nejčastěji používané senzory a pohony, tj. konstrukční provedení a funkce. Na

závěr budou uvedeny konkrétní příklady uplatnění robotických principů v lékařství.

Semestrální projekt (17BBSPR) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 S 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru)

Cílem předmětu je zpracovat samostatný projekt v rozsahu max. 20 stran A4, který může

být počáteční přípravnou fází na bakalářskou práci v 6. semestru, tj. v závěru studia. Současně

je tento projekt alternativou pro ty studenty, kteří se chtějí věnovat experimentálním činnostem

v souvislosti s budoucím uplatněním v praxi. V práci by měli studenti uplatnit poznatky

a vědomosti z předchozích předmětů, jako Návrh a management projektu a Metodologie

výzkumné práce. Student bude též vybaven patřičnými vědomostmi s teoretických předmětů

a některých průpravných, tj. rozvíjejících základ studia. Na tento předmět lze navázat Týmovým

projektem, který má přímou souvislost s bakalářskou prací. Témata projektů vypisuje

oborová katedra na konci semestru, který předchází semestru, ve kterém si student tento předmět

zapíše a student si vybírá z nabídky dostatečného počtu témat.

Silnoproudá elektrotechnika (17BBSEL) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Stanislav Kučera

Výkonová elektronika – oblasti použití. Rozdělení měničů proudů (popis, schématické

značky). Napájecí zdroje – lineární, spínané (impulsní regulátory) – bloková schémata. Elektrochemické

zdroje. Technický transformátor, vlastnosti, autotransformátor. Usměrňovače.

Stabilizátory. Komutátorové motory. Stejnosměrný motor s cizím buzením. Sériový motor se

stejnosměrným a střídavým napájením. Asynchronní motor, princip, vznik rotačního pole.

Jednofázový asynchronní motor. Krokové motory. Rozvodné soustavy. Připojování spotřebičů.

Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči (17BKSPT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Přehled přístrojů a obecné požadavky. Specifické požadavky z hlediska potřeb ARO a JIP.

Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční a nekonvenční ventilační režimy,

přístroje k jejich zajištění. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky

a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače

plynů. Pulsní oxymetry. Lůžkové monitory. Další diagnostické a terapeutické přístroje

přímo používané na ARO.

99


Teoretická elektrotechnika (17BBTEL) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

Úvod do základních vědomostí v elektrotechnice. Vytváření předpokladů pro informovanou

práci s elektrickým zařízením. Obsahové zaměření: Elektrický proud, vedení proudu, stejnosměrné

a střídavé proudy. Elektrické obvody odporové a reaktanční. Výkon elektrického

proudu, tepelné účinky. Rozvod elektrické energie. Spojování elektrických systémů. Vstupní

odpor a impedance, napětí naprázdno, vnitřní odpor a impedance zdroje, vzájemné zatěžování

zdroje a spotřebiče, impedanční přizpůsobení. Vlastnosti obvodů v časové a frekvenční

oblasti. Přechodný děj ve stejnosměrném obvodu, frekvenční charakteristika reaktančního

obvodu. Elektrický proud v polovodiči, typy vodivosti, vytvoření polovodičového přechodu,

jeho vlastnosti v propustném a nepropustném směru. Bipolární tranzistor – tranzistorový jev,

princip činnosti v elementárním obvodu. Unipolární tranzistor. Unipolární tranzistory s komplementárním

typem vodivosti (CMOS). Elektromagnetické jevy (indukce, magnetizace, silové

působení). Elektromagnetická vlna, šíření, rušení, elektromagnetická kompatibilita. Magneticky

měkké a magneticky tvrdé materiály. Konstrukce transformátorů a jejich vlastnosti.

Magnetický záznam a reprodukce signálů. Principy elektromotorů.

Týmový projekt (17BBTPR) P

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 S 3 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru)

V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci v rámci projektu v 5. semestru.

Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše

oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto

týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti

včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci

předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací

a psaných odborných textů. Typografická pravidla a korekturní značky. Druhy, účel a náležitosti

odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze

apod.). Druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery,

samostatné práce či projekty apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován

tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného

textu.

Úvod do signálů a systémů (17BBUSS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Definice systému. Abstraktní, technický a biologický systém. Formy abstraktního popisu

relací mezi prvky systému (vnější a vnitřní stavový popis). Systémy spojité, diskrétní, lineární,

nelineární, deterministické, nedeterministické, s pamětí a bez paměti. Lidský organismus

jako systém. Systémy a signály. Formy vnějšího popisu systémů – nelineární a lineární systémy

– a vztahy mezi nimi. Stavový popis lineárních systémů. Vztah mezi vnějším a stavovým

popisem. Základní typy dynamických systémů a jejich příklady v medicíně (proporcionální,

integrační a derivační člen a jejich kombinace). Stabilita, homeostáze. Adaptivita. Vazba mezi

systémy. Systémy se zpětnou vazbou, biologická zpětná vazba. Signály. základní operace se

signály. Periodické signály. Harmonický signál. Fourierova řada, spektrum. Repetiční signály

100


v medicíně. Neperiodické signály a jejich frekvenční spektrum – FT, DFT. Neperiodické

jednorázové signály v medicíně.

Vybrané kapitoly ze statistiky (17BBUKS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Determinizmus a náhodnost. Základní statistické pojmy, prvky statistického zkoumání.

Elementární zpracování statistických údajů. Kvantity. Míry úrovně a variability. Použití MS

Excel pro jednoduché statistické analýzy.

Základy patologie a diagnostické metody (17BBZPD) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Poruchy hospodaření s vodou. Edémy. Poruchy acidobazické rovnováhy – respirační acidóza

a alkalóza. Poruchy acidobazické rovnováhy – metabolická acidóza a alkalóza. Poruchy

metabolismu minerálů. Patofyziologie erytrocytů. Příčiny a důsledky anemií. Patofyziologie

krevních skupin. Patofyziologie bílých krvinek. Poruchy hemostázy - krvácení. Poruchy hemostázy

– trombofilie. Šokové stavy. Přehled poruch kardiovaskulárního systému. Příčiny

a důsledky systémové hypertenze. Patofyziologie arteriálního řečiště a venózního řečiště. Poruchy

mikrocirkulace. Přehled poruch dýchání. Onemocnění ledvin. Poruchy vývodních cest

močových. Obrny. Stres. Přehled patofyziologie motoriky. Poruchy periferních nervů. Poruchy

funkce mozečku. Tremor. Postižení míchy. Poruchy stoje a chůze. Poruchy čití. Vertigo.

Poruchy zrakového systému. Poruchy sluchového systému. Patofyziologie nocicepce a bolesti.

Přehled funkcí a poruch mozkového kmene. Poruchy vegetativního nervového systému.

Epilepsie. Poruchy vyšší nervové činnosti. Poruchy krevního oběhu v mozku. Patofyziologie

poranění hlavy ve vztahu k CNS. Poruchy vědomí. Příčiny primárních onemocnění svalů.

Patofyziologie receptorů v endokrinním systému. Diabetes mellitus. Hyperfunkce štítné žlázy.

Poruchy funkce kůry nadledvin. Patofyziologie ženského pohlavního systému. Patofyziologie

mužského pohlavního systému. Patofyziologie novorozeneckého období. Stárnutí. Přehled

patofyziologie pojiva. Patofyziologie kostí. Obecné příznaky poruch trávicího traktu. Přehled

poruch metabolismu.

Zdravotnická legislativa a normy (17BBZLN) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 S 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Princip a zásady tvorby zdravotnické legislativy. Zákon o zdraví lidu. Zákon o odborné

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví (zákon

o zdravotnických povoláních) a jeho prováděcí vyhlášky. Direktivy EU vztahující se k prostředkům

zdravotnické techniky. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Nařízení vlády

k zákonu o technických požadavcích na výrobky. Atomový zákon a jeho aplikace v resortu

zdravotnictví. Tvorba technické normalizace ve světě, v Evropě a v ČR. Struktura institucí

v oblasti technických norem ve zdravotnictví. Technické normy vztahující se k prostředkům

zdravotnické techniky. Praktické uplatňování zákonů, vyhlášek a norem v klinické praxi. Postupy

při uvádění nových prostředků zdravotnické techniky na trh. Klinické zkoušky přístrojů.

Úloha zkušeben. Některá fakta a zkušenosti ze zahraničí. Význam, zásady a právní

úprava tzv. správné výrobní, laboratorní a klinické praxe (GMP, GLP a GCP). Průmyslové

101


vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory). Právní ochrana duševního vlastnictví. Technologická

centra, parky, spin-off firmy. Vazba právních a elektrotechnických předpisů. Rizika

a příčiny úrazů v elektrotechnice. Odborná způsobilost v elektrotechnice - vyhláška č. 50/78

Sb. Oprávněnost osob dle stupně elektrotechnické kvalifikace, příkaz B. Revize a kontroly

instalací a elektrických spotřebičů. Vztahující se normy k výše uvedeným problematikám.

Zobrazovací systémy (17BBZS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Elektromagnetické záření a vztah k jednotlivým typům lékařských diagnostických zobrazovacích

systémů. Základy teorie zobrazení. Aplikace aparátu 2D FT. Přenosové vlastnosti

zobrazovacích systémů. Optické zobrazovací systémy. Televizní zobrazovací systémy (zahrnující

endoskopické zobrazovací systémy). Základní metody předzpracování obrazu. Infrazobrazovací

systémy (termovizní systémy). RTG zobrazovací systémy. Gamazobrazovací

systémy. Ultrazvukové zobrazovací systémy. Dopplerovské systémy. CT systémy (základní

princip, schematické uspořádání systému, základní fyzikální princip, vývojové generace, základní

principy rekonstrukce). Systémy zobrazování magnetickou rezonancí. Princip PET

a SPECT. Specializované zobrazovací systémy.

Zpracování biologických signálů (17BBZBS) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Signál - definice, vlastnosti. Obecné blokové schéma zpracování a analýzy biosignálů.

Základní vlastnosti, parametry popisu celého biomedicínských signálů a jeho částí a metody

zpracování v časové a frekvenční oblasti - signály repetiční, nerepetiční a vázané na vnější

události. Metody odstranění rušivých jevů a artefaktů. Výše uvedený přístup se bude týkat

následujících biologických signálů: myopotenciály – EMG, signály kardiovaskulárního systému

– EKG, variabilita srdečního rytmu (HRV), fetální elektrokardiogram, fonokardiogram,

tlaková křivka, pletysmografický signál, signály elektrické aktivity mozku – EEG, okulografické

signály, elektronystagmogram, dechové křivky.

Zpracování obrazových dat (17BBZOD) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Spojitá reprezentace obrazů, lineární 2D systémy, 2D spektra, Diskrétní reprezentace

obrazů, 2D diskrétní operátory, separabilní a konvoluční operátory, Základní charakteristiky

obrazu: jas, kontrast, rozlišení, počet úrovní šedi, šum, převodní charakteristiky (LUT), histogram.

Operace s histogramem. Diskrétní Fourierova transformace, diskrétní kosínová a sínová

transformace, Zvýrazňování obrazů, edice a geometrické operace, Potlačování šumu a rušivých

artefaktů v obrazech, Morfologické operace, eroze, dilatace, Restaurace obrazů, pseudoinverzní

filtrace, mediánová filtrace, Segmentace obrazu, detekce hran, hranic a oblastí. Geometrické

transformace. Základní principy komprese obrazových dat a ukazatelé kvality. Jako

nezbytná součást cvičení bude i práce v prostředí Matlabu.

102


Bakalářský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Biomedicínský technik - kombinované studium

Algoritmizace a programování (17BKAZP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl.z

Vyučující: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Pojem algoritmus, způsoby zápisu algoritmů, základní řídicí a datové struktury. Proměnné,

identifikátory, datové typy. Přiřazovací příkaz, podmíněný příkaz, větvení a cykly. Aritmetické

a logické operace. Číslicová reprezentace datových typů, číselné soustavy. Rekurzivní

a iterační postupy, posuzování kvality algoritmu, abstraktní datové typy (zásobník, fronta,

seznam, množina, strom). Metody třídění a vyhledávání dat. Přehled základních numerických

algoritmů. Ideový úvod do zpracování biomedicínckých dat z pohledu programátora.

Stručný úvod do strukturovaného programování v jazyce C a C++: vývojové prostředí,

stavební prvky programu, struktura jednoduchých programů, princip tvorby uživatelských

funkcí, princip práce se soubory, přidělování paměti.

Anatomie a fyziologie I (17BKAF1) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc., doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek,

Ph.D., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.

Kombinace anatomie a fyziologie je úvodním kurzem lékařských předmětů pro nelékařské

specializace. Osnova jak anatomické, tak fyziologické části sleduje budování obou disciplín,

které začíná obecnou anatomií a fyziologií, a je následováno speciální anatomií a fyziologií

po jednotlivých orgánových systémech, která pak pokračuje kurzem: Anatomie a fyziologie

II, jehož náplní jsou zbývající orgánové systémy. Obecná anatomie obsahuje obecné názvosloví,

směry a místa v lidském těle a stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání.

Obecná fyziologie popisuje energetickou a látkovou bilanci buňky a základní mechanismy

fungování a interakce jednotlivých buněk v mnohobuněčném organismu a podmínkami

a vlastnostmi stálosti vnitřního prostředí organismu. Speciální anatomie potom studuje stavbu

a názvy součástí jednotlivých orgánových systémů. Speciální fyziologie studuje funkce

a vztahy jednotlivých orgánových systémů, například oběhového, dýchacího, trávicího, vylučovacího

a dalších.

Anatomie a fyziologie II (17BKAF2) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc., doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek,

Ph.D., prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D., prof. MUDr. Pavel

Kučera, Ph.D.

Předmět navazuje na Anatomii a fyziologii I. Náplní předmětu jsou zbývající orgánové

systémy v rámci speciální anatomie a fyziologie. Speciální anatomie studuje stavbu a názvy

součástí jednotlivých orgánových systémů a speciální fyziologie studuje funkce a vztahy

jednotlivých orgánových systémů, například oběhového, dýchacího, trávicího, vylučovacího

a dalších. Část II. předmětu je zaměřena na regulační, integrační a signály přenášející

103


systémy, to jest na soustavu žláz s vnitřní sekrecí, na periferní a centrální nervový systém, na

smyslové orgány a na nervovou část motorického nervosvalového systému.

Angličtina III (17BKJA3) P

Rozsah (hodin/týdně): 0+4 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: PhDr. Stanislava Pattonová, Mgr. Eva Motyčková, David John Muir, M.Sc., MBA

Výuka odborné angličtiny s odborným biomedicínským obsahem. Slovní zásoba, komunikace

a cvičení z oblasti medicíny a medicínské techniky, systému zdravotní péče, elektrických

biologických signálů, lékařských zobrazovacích systémů, prezentace projektů, zařízení a výsledků

studií, ekonomiky a financování zdravotní péče v ČR a ve světě, managementu

zdravotnictví a zdravotnických zařízení, životních procesů a životních funkcí, orgánových

soustav a systémů, farmaceutického průmyslu a vývoje nových léčiv. Gramatika: struktura

definic, anglické členy, zkratky – tvoření a používání, závislé a nezávislé věty, interpunkce

v angličtině, trpné věty a odborný styl, nepřímá řeč, použití infinitivu, deskripce grafů, gerundium,

zájmena, participia, opakovaná činnost v minulosti, podmínkové věty, modální slovesa,

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, shoda podmětu s přísudkem, tvorba množných

čísel podstatných jmen.

Bakalářská práce (17BKBP) P

Rozsah (hodin/týdně): 0+8 L 8 kreditů Zakončení: z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru)

Samostatná práce studenta v závěru studia BSP, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat

schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během

studia BSP. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených oborovou

katedrou. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru

práci odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky (BSZZ).

Práci lze vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

Biologie (17BKBZG) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová, RNDr. Jana Zimová

Úvod do obecné biologie. Organizace živých systémů, chemické složení, nebuněčné a buněčné

organismy, prokaryotní a eukaryotní buňka. Biopolymery (nukleové kyseliny a proteiny).

Základy virologie. Viry, jejich struktura, životní cykly a reprodukce. Virový genom.

Priony. Základy bakteriologie. Bakterie, stavba buňky, taxonomie a fyziologie. Buněčná

biologie (buňka jako systém, biologické membrány a jejich funkce, membránové organely

a struktury, cytoskeletární struktury). Buněčný cyklus, buněčné a jaderné dělení (mitóza, meióza),

jejich regulace. Diferenciace a stárnutí. Apoptóza a nekróza. Buněčné faktory a faktory

zevního prostředí. Molekulární biologie a genetika (genetická informace, replikace, transkripce

a translace, mutace). Genetické inženýrství. Genetika mnohobuněčných organismů.

Typy reprodukce, pohlavní rozmnožování, meióza, gamety. Oplodňování. Fenotyp a genotyp,

metody hybridizace, Mendelovy a Morganovy zákony. Autozomální a gonozomální dědičnost.

Monogenní znaky, normální a patologické. Polygenní znaky. Autozomální a gonozomální

dědičnost. Genová vazba a genové mapování. Základy cytogenetiky. Základy lidské genetiky.

Lidský karyotyp, početní a strukturální aberace. Moderní metody studia lidského

genomu. Genetické inženýrství. Genetická kontrola metabolismu, farmakogenetika. Základy

imunogenetiky. Genetika nádorů. Ekologie a ochrana životního prostředí.

104


Biomechanika a biomateriály (17BKBB) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc., RNDr. Josef Pražák, CSc., Ing. Kutílek, Ph.D.

Předmět biomechaniky. Biomateriály, biokompatibilita, bioaktivní materiál, kompozity,

sterilizační techniky. Biomechanika systémů člověka: anatomie, funkce, mechanismy

(nervový s., pohybový s. – opěrná a pohybová soustava, srdeční a cévní s.). Pomůcky,

náhrady, léčba. Základní anatomické informace. Kost, vazy, svaly, šlachy – mechanické

působení. Implantáty, bandáže, ortézy a jejich mechanické působení. Mechanika ruky, silový

stisk. Mechanika dolní končetiny, varosita a valgosita, léčení ortézami. Řešení napjatosti kostí

metodou konečných prvků. Skolióza páteře, léčení ortézami, stav napětí a deformace v páteři,

biomechaniky cév, hlasivek a srdce.

Elektrická měření (17BKEM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., Ing. Stanislav Kučera

Měření ss. a stř. proudu a napětí - měřicí přístroje a metody. Měření kmitočtu a fázového

rozdílu. A/Č a Č/A převodníky. Měření výkonu a práce el. proudu (jedno- a třífázová síť).

Měření odporu, impedancí a admitancí (L-R, C-G) - metody, přístroje. Měření magnetické

indukce, intenzity mag. pole a mag. charakteristik. Analogové osciloskopy a zapisovače.

Vzorkovací metody měření. Měřicí systémy (základní principy, použití). Optoelektronické

měřicí metody.

Elektromagnetické pole živých organizmů (17BKEMP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.

Souvislosti mezi snímanými biopotenciály a bioelektromagnetickými jevy uvnitř biologického

objektu s využitím základních poznatků o elektromagnetickém poli. Základní fyzikální

poznatky a rovnice, elektrostatické pole, proudové a magnetické stacionární pole, pole

nestacionární, elektromagnetické vlny, elektrodynamika pohybujícího prostředí. Aplikace teorie

elektromagnetického pole v biologii. Anatomické a fyziologické základy bioelektromagnetismu.

Bioelektrické zdroje a vodivé prostředí. Integrální vztahy elektrodynamiky bioelektrických

polí, elektrodynamické aspekty matematického modelování elektrokardiografie

a elektroencefalografie. Topografická koncepce bioelektrických a biomagnetických měření.

Metody a techniky měření. Elektrická a magnetická stimulace.

Elektronické obvody (17BKBEO) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

Základní orientace v principech elektronických obvodů, které jsou využívány v elektronických

přístrojích. Předpoklad pro kvalifikovanou obsluhu analogové i číslicové přístrojové

techniky. Operační zesilovač. Operační zesilovače v lineárních a nelineárních sítích. Komparátory.

Elektronické spínače. Principy D/A převodníků. Obvody s více elektrickými stavy,

bistabilní a monostabilní klopné obvody. Generátory signálů. Relaxační astabilní obvody RL,

RC, RLC. Logické členy. Obvodové principy realizace kombinačních funkcí. Obvodové

105


principy pro realizaci sekvenčních funkcí. Základní elektrické parametry systémů s logickými

obvody. Metodika syntézy logických systémů.

Elektronické součástky a senzory v lékařství (17BKESL) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Elektronické součástky pro elektronické obvody - principy činnosti, VA charakteristiky,

pracovní body, základní obvodové zapojení, aplikace: Přechod pn, závěrný průraz lavinový,

Zenerův jev, tunelová a Schottkyho dioda, bipolární tranzistor, unipolární tranzistory FET,

MOSFET, vícevrstvé spínací součástky (diak, tyristor, triak), optoelektronické součástky

(zdroje záření, detektory, optické vláknové součástky), pasivní elektronické součástky (rezistor,

Hallův generátor, termistor), vakuové součástky (elektronky, mikrovlnné elektronky,

zobrazovací prvky). Senzory a mikroaktuátory využitelné v medicíně - principy činnosti,

převodní charakteristiky, základní obvodové zapojení, aplikace, přenosy senzorových dat:

Taktilní senzory, senzory pro měření polohy, síly, tlaku, posunu, mechanického namáhání,

vibrací, torze, zrychlení, průtoku, hladiny, vlhkosti, magnetických veličin, teploty, chemických

a biochemických veličin, záření, apod. se zaměřením na moderní mikroelektronické

a optické vláknové senzory, inteligentní senzory a mikroaktuátory (kardiostimulátory, neuroprotézy,

apod.).

Etika v biomedicínském inženýrství (17BKEBI) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Deontologická a utilitární etika, etika odpovědnosti, problém ctnosti. Vztah právních a etických

norem. Etické kodexy. Problém spravedlnosti. Etika vztahu zdravotníka a výrobce

(techniky, farmak), etika reklamy ve zdravotnictví, problém konfliktu zájmů v medicíně. Regulace

výzkumu v medicíně, zajištění bezpečnosti a lidské důstojnosti subjektů vstupujících

do výzkumné studie. Etické a právní normy regulující výzkum v medicíně. Historie vzniku

a funkce etických komisí. Problém transplantace orgánů a umělých orgánů, regulace vývoje

a zavádění nových technologií v medicíně, problém cen a nákladů na zdravotní péči.

Funkce více proměnných (17BKFVP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Základy analýzy funkcí dvou a více proměnných a na číselné a funkční řady. Analýza

funkcí více proměnných: limita a spojitost, parciální derivace, diferenciál a jeho význam.

Derivace složené funkce, derivace implicitní funkce. Derivace vyšších řádů, lokální extrémy.

Vázané extrémy, metoda nejmenších čtverců. Dvojné a trojné integrály, geometrický význam,

výpočet podle Fubiniho věty. Věta o substituci pro dvojný a trojný integrál. Posloupnosti

komplexních čísel, číselné řady. Konvergence řad reálných a komplexních čísel. Funkční řady

a jejich konvergence, mocninné řady. Taylorova řada, Fourierovy řady.

106


Fyzika I (17BKFY1) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

Mechanika. Soustava SI, převody jednotek, kinematika: poloha částice, průměrná a okamžitá

rychlost, zrychlení, svislý vrh, vektor x skalár, operace s vektory, tenzor. Síla, skládání

sil, vrh šikmý, Newtonovy zákony. Hybnost, zákon zach. hybnosti, dynamika: práce, výkon,

energie kinet. a potenc., výkon, zákon zach. energie. Soustava hmotných bodů, těžiště, impulsová

věta, srážky pružné a nepružné. Moment síly, moment hybnosti, otáčivý pohyb, zákon

zachování momentu hybnosti, 2. impulsová věta, kyvadlo, harmonický pohyb. Termodynamika

a statistická fyzika. Teplo x teplota, vnitřní energie, tep. kapacita, tep. roztažn., kalorimetr,

děj vratný x nevratný, teplo x skup. změny. 1. termodyn. zákon, adiabatický děj, definice

isodějů, 2. termodyn. zákon, entropie, chladnička, motor. Kinetická teorie plynů, látkové

množství, Avogadrův zákon. Ideální plyn, stavová rovnice, reálný plyn. Tekutiny, Pascalův

zákon, Archimédův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulli. Tření, odpor, mezní rychlost, Stokesův

vzorec. Pevné látky. Hookův zákon, deformace, pružnost, mechanické vlastnosti kovů.

Dielektrika, polovodiče, PN přechod, fotoelektrické vlastnosti polovodičů. Elektrické

vlastnosti kovů, supravodivost.

Fyzika II (17BKFY2) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Ing. Ladislav Sieger, CSc., Dr. Ing.

Jaroslav Kuba, Ph.D.

Pole, náboj, indukce, intensita el. pole, vodiče x nevodiče, Coulombův zákon. Elektrický

potenciál, napětí, kapacita, kondenzátor. Vodič x dielektrikum v el. poli, elektrická indukce.

Elektrický proud, odpor, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, Elektrický proud v polovodičích,

elektrolytu, plynech, ve vakuu, energie a práce v el. poli, výkon, Magnetické pole, Lorentzova

síla, magnetická indukce, Biot-Savart-Laplace, Energie magnetického pole, elektromagnetická

indukce, magnetický indukční tok, magnetické vlastnosti látek. Střídavý proud,

elektrické kmity, RLC obvod, rezonance. Harmonický, tlumený oscilátor, harmonická analýza.

Elektromagnetické vlnění, elmag. spektrum, rot, div, grad, Maxwell, vlnová rovnice, Atomová

fyzika: Stavba atomu, izotop, izomer, stavba elektronového obalu (hladiny, slupky),

vodík. Populární úvod E = h * f, černé těleso, Planckův zákon, Stefan-Boltzman, Wien,

Comptonův jev. Elektromagnetická interakce s atomem (směrem k laseru), spontánní emise,

stimulovaná emise. Záření rozpadu jádra, Roentgen, gamma, magnetická rezonance.

Fyzika III (17BKFY3) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

Zdroje světla, optické jednotky, intenzita, osvětlení, svítivost, geometrická optika, odraz,

lom, index lomu, Fermatův princip, čočková rovnice (oba tvary), základní zobrazení, zrcadla,

zvětšení, hloubka ostrosti, rozlišení (kritérium), optický hranol, lupa, dalekohled, mikroskop,

fotoaparát, oko, brýle, vlnová optika, Huygens, štěrbiny, mřížka, interference, ohyb světla,

vláknová optika, polarizace, optické přístroje, fotonásobiče, bolometr, spektrometr, optické

přístroje v medicíně, elektromagnetické spektrum a optika, lasery a optické efekty s koherentním

spektrem, akustické vlny a akustické přístroje, ucho a základy ultrazvuku.

107


Fyzikální chemie (17BKFCH) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Fyzikální a chemické vlastnosti látek. Základní výpočty. Podstata a chování látkových

soustav plynů a kapalin. Chemické vazby. Vlastnosti rozpouštědel. Elektrolyty. Disociace

látek. Fázové rovnováhy, vícesložkové soustavy. Chování a vlastnosti par, vypařování. Elektrochemický

potenciál, elektrody. Elektrody prvního a druhého druhu. Referentní a indikační

elektrody, elektrody na EKG, EEG, EMG apod. Redoxní potenciál. Inertní elektrody.

Membrány – typy, vlastnosti a použití. Osmotický tlak. Iontově selektivní elektrody. Kyselost

a zásaditost roztoků, pH. Měření pH. Stálost materiálů, koroze. Pasivace a samopasivace.

Elektrolýza, vodivost roztoků a její měření. Fluorescence a fosforescence. Senzory na měření

pH, pO2, pCO2 a SaO2 pracující na bázi optických vláken a absorpce či fluorescence.

Termodynamika reakčních soustav, základní výpočty.

Geneze biologických signálů (17BKGBS) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Bioaktivity živého organismu – přehled. Klasifikace nativních a evokovaných biosignálů.

Rozdělení stimulů a jejich objektivní parametry. Biomagnetismus, magnetokardiomapa.

Elektroneurogram. Elektrokardiogram, základní metody snímání planárního EKG, Einthovenův

trojúhelník a jeho použití (elektrická osa srdeční). Rozměřování EKG. Vektorkardiogram,

fonokardiogram. Požadavky na mikrofon a přenosové vlastnosti zesilovače a sluchátek. Diagnostický

význam biosignálů myokardu, polygrafické metody. Biosignály mozku a snímání

EEG. Portrét EEG v kmitočtové oblasti. Diagnostický přínos EEG. Biologická zpětná vazba.

Elektrogastrogram, snímání EGG a jeho použití. Polygrafické metody v gastroenterologii.

Biosignály kosterních svalů a metody jejich vyhodnocování. Reflex Achillovy šlachy. Použití

EMG a RAŠ v diagnostice. Klasické biosignály zrakového ústrojí ERG, PER, P-VEP.

Elektrookulogram. Audiometrie, elektrokochleogram, audiometrie mozkového kmenu. Tympanogram.

Otoakustické emise, elektronystagmogram. Biosignály ve foniatrii (elektroglotogram,

fotoglotogram, …). Reografické metody v medicíně humánní i veterinární. Měření

(dvou- a čtyřpólové metody), použití v různých medicínských oblastech. Fotopletysmografické

metody. Biosignály v pneumologii (spirometrie, křivka průtok-objem), polygrafické

metody v urologii, gynekologii a porodnictví.

Hygiena a epidemiologie (17BKHE) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Hygiena: Přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Především hygienické

požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální

hygiena: Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace.

Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na

pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost.

Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení; Vizuální

pohoda. Teplo; Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku

na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí. Bezpečnost

pracovního prostředí. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena

vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci. Riziková

108


pracoviště. Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky. Orgány ochrany

veřejného zdraví, státní zdravotní dozor. Legislativa, úloha státní správy, sankce, správní řízení

a opatření při mimořádných událostech. Epidemiologie: Vznik a šíření infekčních onemocnění,

tj. nákaz bakteriálního, virového a parazitárního původu. Patogenezí jimi vyvolaných

onemocnění, přehled původců těchto nákaz. Přehled příčin vzniku a šíření neinfekčních

onemocnění, zvláště pak civilizačních chorob. Kolektivní imunita, vnímavost a rezistence.

Aktivní imunizace (princip, využití v současné praxi). Pasivní imunizace, očkovací látky.

Bezpečnost očkovacích látek, reakce po očkování, kontraindikace očkování. Strategie očkovacích

programů. Epidemiologická opatření zaměřená na eliminaci zdroje. Epidemiologická

opatření zaměřená na přerušení přenosu. Základy hodnocení zdravotních rizik. Metody a postupy

epidemiologického sledování.

Chemie (17BKCHM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Alena Saidlová, CSc., RNDr. Jana Zimová, Ing. Přemysl Fitl

Základní pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomů, periodická soustava prvků. Třídění

a vlastnosti látek, směsi, roztoky, teorie kyselin a zásad, skupenské stavy. Chemická vazba,

stavba molekul. Chemické reakce – typy, reakční kinetika. Třídění chemických prvků, vodík,

kyslík. Nepřechodné prvky periodické soustavy. Přechodné prvky periodické soustavy, biologický

význam. Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny. Alifatické a alicyklické

kyslíkaté organické sloučeniny. Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny.

Přírodní sloučeniny. Základní analytické pojmy, vzorkování, vyjadřování výsledků a jejich

věrohodnost.

Informační systémy ve zdravotnictví (17BKISZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Jan Münz, CSc.

Seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví.

Seznámení s problematikou databázových systémů obecně. Zejména nemocniční

informační systémy (NIS), manažerské informační systémy, integrace zdravotnických informačních

systémů, realizace systémů pro napojení na iZIP (elektronickou zdravotní knížku), tj.

realizace rozhraní mezi NIS a iZIP, systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných

procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility management,

PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou

z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční

a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické a komplementární

IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti

IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy. Integrace heterogenních

zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací, finančních

služeb a médií. Elektronický identifikátor pojištěnce. Kvality zdravotnických informačních

systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. – podpora jakosti a bezpečnosti

informačních systémů ve zdravotnictví. eHealth – priorita programu eEurope a klíčová

aplikace pro širokopásmovou iniciativu.

109


Informační technologie a telemedicína (17BKITT) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní

zařízení). Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard – blokové schéma,

Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA,

SCSI, …), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest. Vstupní a výstupní zařízení -

diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, zobrazovací

zařízení, klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, síťové

karty, modemy, UPS, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní

paměťové jednotky. Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, CF a Secure Digital. Pojem

“operační systém“ (OS), jeho význam a určení, typy OS. Instrukční soubor, typy instrukcí,

způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace.

Správa paměti v OS. Výkonové a funkční testy PC. Pocket PC – mobilní platforma pro

snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní – IrDA,

Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS. Počítačové sítě – historie, LAN a WAN, klíčová slova.

Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická

realizace). Internet – historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče, používané

standardy a jazyky. Úvod do architektury TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování

lokálních sítí, brány a směrovače, principy směrování v Internetu. Pojem „server“, architektura

klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP,

TELNET, DHCP, … Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah -

vlastní telemedicína, telematika pro zdravotnický výzkum, telematika pro řízení zdravotnických

služeb, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních

technologií, teleradiodiagnostika, teledermatologii, telepatologii, telechirurgie, teleoftalmologie,

teleortopedie, telegeriatrie, telepsychiatrie, telekardiologie, telekardiochirurgie, telegenetiky,

teleanestesiologie, teleendoskopie, teleotorhinolaryngologie, telepediatrie, telepulmonologie,

veřejné telezdravotnictví, primární telepéče či veterinární telemedicína, videokonference

versus elektronická pošta, komunikační protokoly, specializované technické prostředky

pro telemedicínu, etické, právní, organizační a finanční otázky, situace v ČR.

Integrální počet (17BKITP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Seznámení se základy integrálního počtu, integrální transformace a řešení diferenciálních

rovnic. Integrální počet: neurčitý integrál, základní metody výpočtu, rozklad racionální funkce

na částečné zlomky, integrace racionálních a dalších funkcí, určitý integrál a jeho výpočet.

Nevlastní integrál. Aplikace integrálního počtu. Jednoduché diferenciální rovnice, separace

proměnných, lineární diferenciální rovnice, metoda variace konstanty. Laplaceova transformace

a její užití pro řešení diferenciálních rovnic. Základy Fourierovy transformace.

Laboratorní technika (17BKLT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Chemie a fyzikální chemie (Optická absorpce. Spektrofotometrie. Hmotnostní spektroskopie,

jaderná magnetická rezonance, plamenová spektroskopie, atomová absorpční spektrofotometrie.

Osmometrie. Polarografie.) Biochemie, hematologie, imunologie (Automatizo-

110


vané chemické analyzátory, počítače krevních částic a průtoková cytometrie, přístroje pro

detekci reakce antigen - protilátka, počítačem asistovaná analýza mikroskopického nálezu,

technika pro ELISA principy a práci s mikrotitračními destičkami, fluorometry, luminometry,

přístroje pro sledování poruch krevní srážlivosti.) Biotechnologie (Autoklávy, biohazard

boxy, vodní lázně a kryostaty, chladicí a mrazící technika, hlubokomrazící boxy, lyofilizační

systémy, laboratorní centrifugy a ultracentrifugy, testování endotoxinů - LAL, laminární boxy,

konduktometry, pH metry, ultračistá voda, laminární boxy, inkubátory a CO2 inkubátory,

fermentory.) Molekulární biologie (Termocyklery, Real-Time PCR, sekvenátory DNA,

analyzátory DNA/genotyper, elektroforéza, dokumentační systémy, hybridizační pece,

blottery.).

Lékařská terminologie (bloková výuka na začátku semestru) (17BKZTR) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+0 1 kredit Zakončení: z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk - řecká abeceda. Slovní zásoba používaná

ošetřovatelským personálem. Běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a

popisné termíny nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu

a vybavení. Obecné termíny vztahujícími se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním

stavu pacienta, zdravotnická průvodka. Pojmenování rovin lidského těla. Pojmenování směrů

a poloh na lidském těle. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Termíny vztahující

se k horečce. Vyjádření barvy. Termíny označující věk. Termíny označující pohlaví. Názvy

pro výraz tváře. Číslovky. Chorobopis a jeho součásti. Slovesa. Základní terminologie ve

farmakologii a struktura receptu. Tvoření slov. Řecké prefixy. Latinské sufixy. Řecké sufixy.

Latinská a řecká složená slova. Latinské a řecké ekvivalenty základních lékařských termínů.

Ukázky chorobopisu. Přejatá slovesa latinského a řeckého původu. Obra-ty vztahující se k

smrti. Výrazy pro vyjádření místa. Názvy různých druhů pulzu. Termíny vyjadřující zánětlivá

a nádorová onemocnění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy

terapií.

Lékařské přístroje a zařízení (17BKLPZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Ing. Jiří Hozman,

Ph.D.

Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv

EU) včetně české a mezinárodní terminologie. Přístroje či zařízení diagnostické, terapeutické

a zařízení zdravotnických pracovišť. Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické

techniky. Zesilovače biopotenciálů. Elektrokardiografy. Přístroje pro měření krevního tlaku.

Měření srdeční frekvence (kardiotachometr). Diluční metody pro měření průtoku krve a minutového

objemu. Pletysmografie a měření nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetrie). Elektroencefalografie.

Elektromyografie. Pneumometrie. Lékařské monitory a centrály. Přístroje pro

elektrostimulaci a elektrochirurgii. Lékařská přístrojová technika v terapii (ultrazvukové

přístroje, radioterapeutické a radioizotopové přístroje). Kryogenní technika. Podpůrné oběhové

přístroje, přístroje pro výměnu krevních plynů, přístroje pro dialýzu, systémy pro podporu

jater, dávkovače inzulínu. Implantabilní prostředky - stimulátory (kardiostimulátory), defibrilátory,

kardiovertry. Podstata telemetrie. Přístroje pro audiologii. Bezpečnost provozu lékařských

přístrojů.

111


Lineární algebra a diferenciální počet (17BKZAD) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 S 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

Úvod do lineární algebry a diferenciálního počtu jedné proměnné. Lineární algebra: řešení

(homogenních a nehomogenních) soustav lineárních rovnic, Gaussovu eliminační metodu,

matice, hodnost matice, operace s maticemi, inverzní matice a jejich výpočet, determinant

a jeho výpočet, vlastní čísla a vlastní vektory matic. Diferenciální počet: pojem posloupnosti

a její limity. Funkce jedné proměnné, jejich limity, spojitost, derivace. Lokální a absolutní extrémy

funkcí jedné proměnné, vyšetřování průběhu funkce. Taylorův polynom.

Management a administrativa ve zdravotnictví (17BKMAZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: MUDr. Otakar Mareš, MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Struktura resortu. Modely financování zdravotnictví. Typy a popis typických pracovišť

a pracovníků ve zdravotnictví. Interdisciplinarita jako nebytný předpoklad současné zdravotní

péče. Architektura zdravotnických zařízení a jejich vývoj. Struktura, úkoly a činnosti nemocnic

z hlediska pacienta a z hlediska pracovníka ve zdravotnictví. Administrativa diagnostického

a terapeutického procesu. Plánování diagnostických postupů - optimalizace. Plánování

komplexních terapeutických postupů. Plánování radiační terapie. Administrativa technického

zajištění zdravotnických zařízení.

Management zdravotnické techniky (17BKMZT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Antonín Grošpic, CSc., Ing. Zdeněk Šlégr

Zdravotnické prostředky: Definice pojmů: zdravotnický prostředek (ZP), přístrojový

zdravotnický prostředek (PZP), jejich vztah k dříve (a nesprávně dosud) užívaným pojmům

jako např. prostředky zdravotnické techniky (PZT) a zdravotnická technika (ZT). Třídění ZP

podle stupně rizika. Pořizování přístrojů a jejich přejímka, instruktáž obsluhy, zavedení do

provozu, dokumentace; Činnosti OZT: Poslání technické složky zdravotnického zařízení

(oddělení zdravotnické techniky - OZT) specializované na péči o zdravotnické prostředky

(ZP), odpovědnosti a pravomoci. Konkrétní příklad OZT: činnosti, organizační uspořádání,

počet pracovníků a jejich kvalifikace. Organizace denní operativní činnosti OZT pro technickou

podporu provozu ZP. Vodítko pro personální obsazení OZT v závislosti na velikosti

ZZ a charakteru jeho činnosti. Údržba a opravy interními silami a dodavatelsky. Zvláštnosti

spolupráce mezi zdravotnickým personálem s medicínským vzděláním a personálem ekonomicko-technickým.

Technická evidence PZP. Legislativní rámec činnosti OZT a základní

technické normy a ní související technické normy. Metrologické zajištění PZP. Provoz PZP

z hlediska bezpečnostních technických předpisů; Vyšší formy činnosti OZT: Zvláštnosti

pořizování ZP jako veřejné zakázky. Systém managementu jakosti v činnosti OZT.

Marketing zdravotnické techniky (17BKMAT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 S 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Tomáš Kolář

Praktické základy marketingu jako ekonomicko-manažerské disciplíny, která je mnohdy

hlavním východiskem pro úspěšnou pozici daného výrobku na trhu. Úloha řízení marketingu

na trhu zdravotnické techniky, role marketingu ve společnosti a firmách, základy strategické-

112


ho plánování. Informační systém, analýza prostředí, průzkum spotřebitelských a organizačních

trhů, analýza konkurence. Měření a předpovědi trhů, identifikace segmentů trhu, cílové

trhy, vývoj pozice na trhu. Marketingový mix. Vývoj, testování, uvedení nových produktů na

trh, cenová strategie, vývoj a řízení marketingových kanálů, návrh promočních strategií, management

obchodních sil. Strategie a specifika prodeje investičních celků a spotřebního zboží.

Vzhledem k rozsahu předmětu bude P a C koncipována jako jeden celek. Diskuse a rozbor

konkrétních výrobků bude hlavní náplní cvičení, která však nemusí mít zcela jasně ohraničený

rámec vůči přednášce.

Mechanika (17BKMEC) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.

Průřezové charakteristiky: centrum tíhy, statický moment plochy, moment setrvačnosti

plochy, hlavní momenty setrvačnosti. Reakce na staticky určitých soustavách. Kinematická

metoda. Lineární teorie pružnosti: vektory posunutí, ryzí deformace a napětí, Cauchyho

rovnice rovnováhy, geometrické a fyzikální rovnice, rovnice kompatibility. Obecné fyzikální

rovnice. Transformace vektoru napětí pootočením, hlavní napětí. Nelineární modely řešení

napjatosti. Rovinná napjatost, rovinná deformace. Ohybová teorie prutů, napjatost a deformace.

Průhyb prutů – Mohrovy věty. Tečné napětí prutů. Volné kroucení, kruhový průřez

a tenkostěnné průřezy. Stabilita prutu Eulerovo řešení. Kmitání konstrukcí, kritická frekvence.

Modelování a simulace (17BKMS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Základní pojmy. Cíle a důsledky modelování a simulace. Metodika modelování a simulace.

Experimenty - reálné a simulační. Kompartmentové modely. Spojité a diskrétní modely

populační dynamiky - jedno- a dvoudruhové populace. Epidemiologické modely. Modely farmakokinetiky.

Kombinované diskrétně-spojité modely a simulace. Identifikace parametrů

systémů.

Návrh a management projektu (17BKNMP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Typy projektů. Etapy návrhu projektu. Specifické požadavky jednotlivých typů projektů.

Dokumentace projektu. Management, organizace a koordinování projektu. Plánování a řízení

realizace projektu. Prezentace projektu. Týmový management projektu. Projekt a jeho vedení.

Projektové řízení a jeho zákonitosti. Stanovení týmových typů. Vedení pracovních porad.

Motivace. Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Systém grantových agentur

v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Bakalářská práce jako projekt.

Ochrana před účinky ionizujícího záření (17BKOIZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření

gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou,

113


veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování

pracovního a okolního prostředí, měření dávek, teorie dutiny, metody měření aktivity

a emise zdrojů, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů, modelování transportu

záření, metoda Monte Carlo, stanovení absorbované dávky v klinických podmínkách.

Patologická fyziologie (17BKPF) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: as. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.

Seznámení s projevy poruch regulačních funkcí organismu a s poznatky o etiologii a patogenezi

nemocí. Cílem je přivést studenty k přemýšlivému přístupu k jednotlivým symptomům

nemoci, k možným průběhům nemoci a jejím důsledkům. Velmi vhodnou pomůckou je SI-

MULÁTOR GOLEM a KNIHOVNA SIMULAČNÍCH ČIPŮ PRO FYZIOLOGII ČLOVĚ-

KA (PHYSIOLOGICAL BLOCKSET), která je k dispozici jako open source v rámci mezinárodního

projektu PHYSIOME. Konkrétní náplní pak je: Úvod do disciplíny (definice, cíle,

historie, nemoc, symptom). Etiologie a patogeneze nemoci na orgánové, tkáňové, buněčné

a molekulární úrovni. Fyziologická regulace za patologických stavů. Geneticky podmíněně

nemoci. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemoci. Patogenní podněty. buňka a buněčné interakce

v patogeneze tkáňového poškození. Hojeni rány. Zánět jako obranný a auto-agresivní fenomén.

Patofyziologie nádorového bujení. Poruchy funkce imunitního systému. Stres. Hypoxie

organismu a poruchy v transportu kyslíku. Poruchy vnitřního prostředí. Pato-fyziologicky významné

poruchy metabolismu. Poruchy cirkulačního systému. Poruchy respiračního systému.

Poruchy funkcí ledvin. Poruchy gastrointestinálního systému. Poruchy endokrinních funkcí.

Poruchy nervového systému.

Práce s programovými prostředky (Matlab) (17BKPPM) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Základní popis prostředí Matlabu a charakteristika (jádro, Simulink, toolboxy, speciální

toolboxy, práce v reálném čase). Základní pravidla Matlabu. Formáty čísel. Používání znaků.

Proměnné a matice. Komplexní čísla. Zaokrouhlování čísel. Základní příkazy Matlabu. Zadávání

aktuálních cest. Uložení souboru. Otevření souboru. Operace s maticemi. Používání nástrojů

pro zobrazení grafických dat (vizualizace). Simulink (základní popis, způsob vytváření

úloh, zadávání parametrů). Podmiňovací s cyklické příkazy. Programování v Matlabu (tvorba

skriptů, funkce, odlaďování, prostředí). Spojité procesy. Diskrétní procesy. Náhodné procesy.

Symbolická řešení. Zpracování signálů a obrazů v Matlabu. Tvorba grafických uživatelských

rozhraní. Vytváření aplikací (Matlab Compiler).

Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů (17BKPNK) P

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 L 2 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Josef Chaloupka

V rámci předmětu se budou řešit zejména následující praktické úlohy: vlastnosti a možnosti

použití přístrojového operačního zesilovače, různé způsoby potlačení souhlasného signálu,

realizace galvanického oddělení, realizace filtrů pro potlačení síťového kmitočtu, návrh

a realizace EKG a EEG předzesilovače, připojování specializovaných snímačů. Předmět je

určen zejména studentům odcházejícím po absolvování do praxe, kde uplatní zkušenosti

s návrhem a realizací bloků zdravotnických elektronických přístrojů.

114


Pravděpodobnost a matematická statistika (17BKPMS) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Determinizmus a náhodnost.

Klasická a geometrická definice pravděpodobnosti. Axiomatická definice. Náhodná veličina,

její distribuční funkce. Diskrétní a spojitá rozdělení. Kvantity. Náhodné vektory Podmiňování

a nezávislost. Funkce náhodných veličin. Charakteristiky náhodných veličin, slabý zákon velkých

čísel. Úloha matematické statistiky, populace a výběrový soubor. Náhodný výběr. Bodové

a intervalové odhady. Testování hypotéz. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

První pomoc (17BKPP) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Alice Kurzová

Obecné zásady první pomoci. Neodkladná resuscitace. Obnova dýchání. Hrudní masáž.

Krvácení a obvazy (typy krvácení, tlakové body a jejich užití, obvazové techniky). Bezvědomí

(diagnóza, stabilizovaná poloha). Mdloba. Křečové stavy. Akutní otravy. Šok. Závažná

poranění (poranění hlavy, poranění hrudníku, pneumotorax, abdominální poranění).

Poranění menšího rozsahu. Zlomeniny (různé typy zlomenin a obvazů, úrazy páteře a míchy).

Cizí tělesa a poranění tělních kloubů. Náhlé stavy postihující oko. Náhlé psychické poruchy.

Neočekávaný porod. Závažné akutní stavy u dětí. Odsun a polohování. Obvazová technika.

První pomoc za ztížených podmínek (déšť, sníh, improvizace transportu apod.). První pomoc

při utonutí. První pomoc při zasažení elektrickým proudem. První pomoc při silničních nehodách.

První pomoc při likvidaci následků hromadného neštěstí. První pomoc při likvidaci

následků živelných katastrof. První pomoc při zasažení zbraněmi hromadného ničení.

Psychologie (17BKPSZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 S 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, Mgr. Jaroslava Jirásková, PhDr. Miluše

Pořádková, Mgr. Jana Uhrová, Mgr. Jaromíra Novotná

Vývoj, metodologie a metody psychologie. Psychická činnost a psychické procesy, psychologie

osobnosti, předmět psychologie, její vznik a vývoj. Moderní psychologie, její koncepce

a teorie, psychické procesy a stavy. Psychologický výklad osobnosti. Výkonová charakteristika

a motivační dimenze osobnosti. Profilující vlastnosti osobnosti. Pracovní skupina,

její vliv na výkonnost a spokojenost pracovníka. Životní cíle, jistoty a hodnoty. Psychická zátěž

a její důsledky; odolnost, relaxace. Strategie a taktika člověka ve vztahu k náročným životním

situacím. Duševní hygiena v práci a denním životě člověka. Psychická zátěž. Psychické

poruchy. Možnosti a techniky relaxace. Partnerské vztahy. Sociální psychologie jako pojem.

Základní pojmy. Sociální interakce. Problematika rodiny. Sociální postoje a role. Sociální

percepce. Aplikace poznatků na zdravotnickém pracovišti. Vztah technika a lékaře. Vztah

technika a pacienta. Vztah technika a zdravotní sestry. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání

mezi lidmi a jednání s nimi. Rétorika. Základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti.

Výraz osobního projevu. Verbální a neverbální komunikace. Rozhovor, typy rozhovorů,

otázky v rozhovoru. Modelové situace. Vedení rozhovoru s nemocným, se sestrou či lékařem.

Závěry.

115


Silnoproudá elektrotechnika (17BKSEL) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Stanislav Kučera

Výkonová elektronika – oblasti použití. Rozdělení měničů proudů (popis, schématické

značky). Napájecí zdroje – lineární, spínané (impulsní regulátory) – bloková schémata. Elektrochemické

zdroje. Technický transformátor, vlastnosti, autotransformátor. Usměrňovače.

Stabilizátory. Komutátorové motory. Stejnosměrný motor s cizím buzením. Sériový motor se

stejnosměrným a střídavým napájením. Asynchronní motor, princip, vznik rotačního pole.

Jednofázový asynchronní motor. Krokové motory. Rozvodné soustavy. Připojování

spotřebičů.

Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči (17BKSPT) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Přehled přístrojů a obecné požadavky. Specifické požadavky z hlediska potřeb ARO a JIP.

Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční a nekonvenční ventilační

režimy, přístroje k jejich zajištění. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky

a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače

plynů. Pulsní oxymetry. Lůžkové monitory. Další diagnostické a terapeutické přístroje

přímo používané na ARO.

Teoretická elektrotechnika (17BKTEL) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

Úvod do základních vědomostí v elektrotechnice. Vytváření předpokladů pro informovanou

práci s elektrickým zařízením. Obsahové zaměření: Elektrický proud, vedení proudu,

stejnosměrné a střídavé proudy. Elektrické obvody odporové a reaktanční. Výkon elektrického

proudu, tepelné účinky. Rozvod elektrické energie. Spojování elektrických systémů.

Vstupní odpor a impedance, napětí naprázdno, vnitřní odpor a impedance zdroje, vzájemné

zatěžování zdroje a spotřebiče, impedanční přizpůsobení. Vlastnosti obvodů v časové a frekvenční

oblasti. Přechodný děj ve stejnosměrném obvodu, frekvenční charakteristika

reaktančního obvodu. Elektrický proud v polovodiči, typy vodivosti, vytvoření polovodičového

přechodu, jeho vlastnosti v propustném a nepropustném směru. Bipolární tranzistor –

tranzistorový jev, princip činnosti v elementárním obvodu. Unipolární tranzistor. Unipolární

tranzistory s komplementárním typem vodivosti (CMOS). Elektromagnetické jevy (indukce,

magnetizace, silové působení). Elektromagnetická vlna, šíření, rušení, elektromagnetická

kompatibilita. Magneticky měkké a magneticky tvrdé materiály. Konstrukce transformátorů

a jejich vlastnosti. Magnetický záznam a reprodukce signálů. Principy elektromotorů.

Týmový projekt (17BKTPR) P

Rozsah (hodin/týdně): 0+2 S 3 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (garant v rámci oboru)

V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci v rámci projektu v 5. semestru.

Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše

oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto

týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti

116


včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci

předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací

a psaných odborných textů. Typografická pravidla a korekturní značky. Druhy, účel a náležitosti

odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze

apod.). Druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery,

samostatné práce či projekty apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován

tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného

textu.

Úvod do signálů a systémů (17BKUSS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Definice systému. Abstraktní, technický a biologický systém. Formy abstraktního popisu

relací mezi prvky systému (vnější a vnitřní stavový popis). Systémy spojité, diskrétní, lineární,

nelineární, deterministické, nedeterministické, s pamětí a bez paměti. Lidský organismus

jako systém. Systémy a signály. Formy vnějšího popisu systémů – nelineární a lineární

systémy – a vztahy mezi nimi. Stavový popis lineárních systémů. Vztah mezi vnějším a stavovým

popisem. Základní typy dynamických systémů a jejich příklady v medicíně (proporcionální,

integrační a derivační člen a jejich kombinace). Stabilita, homeostáze. Adaptivita.

Vazba mezi systémy. Systémy se zpětnou vazbou, biologická zpětná vazba. Signály. základní

operace se signály. Periodické signály. Harmonický signál. Fourierova řada, spektrum. Repetiční

signály v medicíně. Neperiodické signály a jejich frekvenční spektrum – FT, DFT. Neperiodické

jednorázové signály v medicíně.

Základy patologie a diagnostické metody (17BKZPD) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Poruchy hospodaření s vodou. Edémy. Poruchy acidobazické rovnováhy – respirační acidóza

a alkalóza. Poruchy acidobazické rovnováhy – metabolická acidóza a alkalóza. Poruchy

metabolismu minerálů. Patofyziologie erytrocytů. Příčiny a důsledky anemií. Patofyziologie

krevních skupin. Patofyziologie bílých krvinek. Poruchy hemostázy - krvácení. Poruchy

hemostázy – trombofilie. Šokové stavy. Přehled poruch kardiovaskulárního systému. Příčiny

a důsledky systémové hypertenze. Patofyziologie arteriálního řečiště a venózního řečiště. Poruchy

mikrocirkulace. Přehled poruch dýchání. Onemocnění ledvin. Poruchy vývodních cest

močových. Obrny. Stres. Přehled patofyziologie motoriky. Poruchy periferních nervů. Poruchy

funkce mozečku. Tremor. Postižení míchy. Poruchy stoje a chůze. Poruchy čití.

Vertigo. Poruchy zrakového systému. Poruchy sluchového systému. Patofyziologie nocicepce

a bolesti. Přehled funkcí a poruch mozkového kmene. Poruchy vegetativního nervového

systému. Epilepsie. Poruchy vyšší nervové činnosti. Poruchy krevního oběhu v mozku.

Patofyziologie poranění hlavy ve vztahu k CNS. Poruchy vědomí. Příčiny primárních onemocnění

svalů. Patofyziologie receptorů v endokrinním systému. Diabetes mellitus. Hyperfunkce

štítné žlázy. Poruchy funkce kůry nadledvin. Patofyziologie ženského pohlavního

systému. Patofyziologie mužského pohlavního systému. Patofyziologie novorozeneckého období.

Stárnutí. Přehled patofyziologie pojiva. Patofyziologie kostí. Obecné příznaky poruch

trávicího traktu. Přehled poruch metabolismu.

117


Zdravotnická legislativa a normy (17BKZLN) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 S 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Princip a zásady tvorby zdravotnické legislativy. Zákon o zdraví lidu. Zákon o odborné

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví (zákon

o zdravotnických povoláních) a jeho prováděcí vyhlášky. Direktivy EU vztahující se k prostředkům

zdravotnické techniky. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Nařízení vlády

k zákonu o technických požadavcích na výrobky. Atomový zákon a jeho aplikace v resortu

zdravotnictví. Tvorba technické normalizace ve světě, v Evropě a v ČR. Struktura institucí

v oblasti technických norem ve zdravotnictví. Technické normy vztahující se k prostředkům

zdravotnické techniky. Praktické uplatňování zákonů, vyhlášek a norem v klinické praxi. Postupy

při uvádění nových prostředků zdravotnické techniky na trh. Klinické zkoušky přístrojů.

Úloha zkušeben. Některá fakta a zkušenosti ze zahraničí. Význam, zásady a právní

úprava tzv. správné výrobní, laboratorní a klinické praxe (GMP, GLP a GCP). Průmyslové

vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory). Právní ochrana duševního vlastnictví. Technologická

centra, parky, spin-off firmy. Vazba právních a elektrotechnických předpisů. Rizika

a příčiny úrazů v elektrotechnice. Odborná způsobilost v elektrotechnice - vyhláška č. 50/78

Sb. Oprávněnost osob dle stupně elektrotechnické kvalifikace, příkaz B. Revize a kontroly

instalací a elektrických spotřebičů. Vztahující se normy k výše uvedeným problematikám.

Zobrazovací systémy (17BKZS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 L 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Elektromagnetické záření a vztah k jednotlivým typům lékařských diagnostických zobrazovacích

systémů. Základy teorie zobrazení. Aplikace aparátu 2D FT. Přenosové vlastnosti

zobrazovacích systémů. Optické zobrazovací systémy. Televizní zobrazovací systémy (zahrnující

endoskopické zobrazovací systémy). Základní metody předzpracování obrazu. Infrazobrazovací

systémy (termovizní systémy). RTG zobrazovací systémy. Gamazobrazovací

systémy. Ultrazvukové zobrazovací systémy. Dopplerovské systémy. CT systémy (základní

princip, schematické uspořádání systému, základní fyzikální princip, vývojové generace, základní

principy rekonstrukce). Systémy zobrazování magnetickou rezonancí. Princip PET

a SPECT. Specializované zobrazovací systémy.

Zpracování biologických signálů (17BKZBS) P

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Signál - definice, vlastnosti. Obecné blokové schéma zpracování a analýzy biosignálů.

Základní vlastnosti, parametry popisu celého biomedicínských signálů a jeho částí a metody

zpracování v časové a frekvenční oblasti - signály repetiční, nerepetiční a vázané na vnější

události. Metody odstranění rušivých jevů a artefaktů. Výše uvedený přístup se bude týkat následujících

biologických signálů: myopotenciály – EMG, signály kardiovaskulárního systému

– EKG, variabilita srdečního rytmu (HRV), fetální elektrokardiogram, fonokardiogram,

tlaková křivka, pletysmografický signál, signály elektrické aktivity mozku – EEG, okulografické

signály, elektronystagmogram, dechové křivky.

118


Zpracování obrazových dat (17BKZOD) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 L 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Spojitá reprezentace obrazů, lineární 2D systémy, 2D spektra, Diskrétní reprezentace

obrazů, 2D diskrétní operátory, separabilní a konvoluční operátory, Základní charakteristiky

obrazu: jas, kontrast, rozlišení, počet úrovní šedi, šum, převodní charakteristiky (LUT), histogram.

Operace s histogramem. Diskrétní Fourierova transformace, diskrétní kosínová a sínová

transformace, Zvýrazňování obrazů, edice a geometrické operace, Potlačování šumu a rušivých

artefaktů v obrazech, Morfologické operace, eroze, dilatace, Restaurace obrazů, pseudoinverzní

filtrace, mediánová filtrace, Segmentace obrazu, detekce hran, hranic a oblastí. Geometrické

transformace. Základní principy komprese obrazových dat a ukazatelé kvality. Jako

nezbytná součást cvičení bude i práce v prostředí Matlabu.

119


Magisterský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Přístroje a metody pro biomedicíně

Analýza a interpretace biosignálů (17MPAIB) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl.z

Vyučující: doc. Ing. RNDr. Marcel Jiřina, Ph.D.

Příznakové metody analýzy a klasifikace signálů. Klasifikace podle min. chyby. Výběr

a předzpracování příznaků. Metody odhadu hustot pravděpodobnosti dat. Klasifikace EKG

a EEG. Shluková analýza, hierarchické a nehierarchické metody shlukování. Využití metod

shlukové analýzy při vyhodnocování polygrafických záznamů biosignálů. Strukturální metody

analýzy a klasifikace biomedicínských snímků. Gramatiky. Automaty. Adaptivní a učící se

algoritmy. Neuronové sítě. Predikce průběhů biosignálů. Evoluční techniky, genetické algoritmy,

genetické programování. Strojové učení.

Analýza a zpracování dat (17MPAZD) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Základní formy popisu dat. Klasifikace náhodných dat. Periodogram. Vzájemná hustota

pravděpodobnosti, křížová spektrální funkce. Koherentní funkce. Normální náhodné procesy.

Procesy s jinými typy rozložení. Transformace rozložení. Vlastnosti odezev reálných systémů.

Lineární s jedním a více vstupy. Chyby v analýze náhodných dat. Odhady hustoty pravděpodobnosti

funkcí spektrální hustoty, korelačních a koherentních funkcí. Snímání dat. Předzpracování

dat, diferenciace. Hodnocení vlastností dat. Opakovaná měření. Test ekvivalence

výkonových spekter. Nestacionární, přechodová a vícerozměrná data.

Aplikace EM pole v medicíně (17MPAEM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

Přehled aplikací mikrovln v medicíně. Interakce vf. EM pole s hmotou. Biologické účinky

EM pole. Hypertermie - princip a technické vybavení. Hypertermické aplikátory. Testování

hypertermických aplikátorů. Vlnovodné aplikátory. Aplikátory a evanescentním videm. Aplikátory

pro intrakavitární léčbu. Aplikátory pro regionální léčbu. Modelové výpočty, plánování

léčby. Mikrovlnná neinvazivní termometrie. Perspektivní lékařské aplikace mikrovln.

Klinické výsledky.

Aplikace laserů v biomedicíně (17MPALB) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.

Interakce laserového záření s tkání - výčet a základní charakteristiky laserů používaných

v medicíně, rozdělení tkání, typy interakcí. Konkrétní lékařské aplikace laserů v oftalmologii,

chirurgii, urologii, stomatologii, neurochirurgii, kardiologii, dermatologii, ortopedii, gastroenterologii,

ORL, PDT a dalších oborech.

120


Biofotonika (17MPBFT) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+1 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Přehled o principech a aplikacích v interdisciplinární oblasti spojující poznatky fyziky,

optiky a biologie. Interakce záření s látkou, šíření světla, interference, koherence, difrakce,

interakce záření s tkáněmi, absorpce, emise světla, spektroskopie (absorpční, emisní, FTIR,

Ramanovská, fluorescenční), fotobiologie, biozobrazování, mikroskopy (AFM, konfokální,

optický), základy laserů + bezpečnost, aplikace laserů ve fotobiologii a v lékařství, optické

biosenzory, fototerapie, fotodynamická terapie, cytometrie, optická manipulace s buňkami,

nanotechnologie pro biofotoniku, biomateriály pro fotoniku.

Biofyzika (17MPBF2) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: RNDr. Josef Pražák, CSc.

Fyzika biologického mikro- a makrosvěta; geometrické aspekty biofyziky; fyzikální interakce

podstatné pro stavbu živé hmoty, kvantový popis mikrosvěta, biofyzika a nanotechnologie;

děje na membránách, termodynamika a statistická fyzika buněčných dějů; biologické

zdroje a formy pohybu, svalová buňka; fyzikální principy funkce smyslových orgánů a přenosu

signálů v organismu; mechanika kontinua živé hmoty – bioreologie a proudění tělesných

tekutin; interakce živého organismu a vnějších fyzikálních vlivů – záření, teplo, mechanický

kontakt.

Biokompatibilní materiály (17MPBKM) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.

Předmět shrnuje soudobé teoretické, experimentální a klinické poznatky o funkcích, tvarech,

strukturách a vlastnostech umělých náhrad v humánní a veterinární medicíně. Pozornost

je zaměřena na struktury a vlastnosti některých vybraných tkání z hlediska jejich nahrazení

kompozitním nebo hybridním konstrukčním materiálem. Předmět biomateriály a biokompatibilita

bude zaměřen převážně na umělé náhrady částí diafýz, na náhrady plochých kostí,

kostí obličejového skeletu, chrupavek, obratlů (včetně plotének) a některých cév.

Biostatistika (17MPBS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. RNDr. Jan Hendl, CSc.

Obsah kurzu naváže na základy statistiky a rozšíří znalosti studenta směrem k využití

statistiky v oblasti bioinženýrství. Základní aplikace statistiky v medicíně. Statistika v klinickém

výzkumu. Terapeutická účinnost. Průběh nemoci. Diagnostické postupy. Prognostické

postupy. Vztah dávky a účinku. Validizace měřících postupů.

Cytologie a cytogenetika (17MPCC) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová

Historie cytogenetiky. Genetická informace - buněčné jádro, jadérko, struktura a význam

121


chromozómů (autozomy a gonozomy), polytenní chromozomy, chromozomální aberace.

Buněčný metabolismus, buněčný cyklus, buněčné dělení. Stárnutí a smrt buněk. Cytogenetické

vyšetření v medicíně, karyotyp člověka. Mutace. Numerické a strukturní aberace

chromozómů. Pohlavní chromozómy, aneuploidie pohlavních chromozómů. Tkáňové kultury

a kultivace buněk in vitro, použití tkáňových kultur v biomedicínském inženýrství. Molekulární

cytogenetika, hybridizace in situ. Aplikace metody FISH. Prenatální diagnostika.

Metody asistované reprodukce (IVF)

Diplomová práce I (17MPDP1) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+8 C 9 kreditů Zakončení: z

Vyučující: individuální

Diplomový úkol navrhuje katedra a zadává jej fakulta. Vypracování diplomové práce je

rozvrženo do dvou semestrů. V zimním semestru se řeší především obecnější úvodní část.

Student se zúčastní pravidelných seminářů v pracovní skupině. Na závěr semestru je

organizován katedrální seminář s povinnou prezentací postupu prací a výsledků v prvním

pololetí. Zápočet se uděluje za účast na seminářích a výsledky vlastní práce.

Diplomová práce II (17MPDP2) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+12 C 12 kreditů Zakončení: z

Vyučující: individuální

Diplomový úkol navrhuje katedra a zadává jej fakulta. Vypracování diplomové práce je

rozvrženo do dvou semestrů. V posledním semestru student přistupuje k samostatnému řešení.

Účastní se pravidelných seminářů v pracovní skupině. Konzultuje výsledky s vedoucím práce.

Vypracuje diplomovou práci v předepsaném rozsahu. Zápočet se uděluje za odevzdání

diplomové práce v předepsaném termínu.

Elektrická měření (17MPEM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., Ing. Stanislav Kučera

Nejistota měření (standardní nejistota typu A a B, kombinovaná nejistota, rozšířená

nejistota), chyby a nejistoty přístrojů. Analogové měřící přístroje. Měřící převodníky. Měření

proudu a napětí, kmitočtu, fázového posunu. Analogo-číslicové a číslicovo-analogové převodníky.

Měření výkonu elektrického proudu a spotřeby elektrické energie. Měření odporu, impedancí

a admitancí, měřicí transformátory. Magnetická měření. Přídavní zařízení, zapisovače,

číslicová paměť dynamických dějů. Logické analyzátory, spektrální analyzátory. Měřící systémy,

popis sběrnice, princip komunikace, distribuované měřicí systémy. Optoelektrické

metody měření.

Elektrotechnika (17MPEL) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Stanislav Kučera, Ing. Josef Chaloupka

V rámci předmětu se budou probírat dva okruhy. jedním z nich je silnoproudá elektrotechnika

zaměřená na následující témata: Úvod, rozdělení el. strojů, transformátory, usměrňovače,

pulzní měniče, střídače a měniče frekvence, stejnosměrné a střídavé motory, speciální

elektrické stroje, krokové motorky, selsyny, elektrické přístroje, zkoušky pojistek, jističů,

proudových chráničů a ochran, elektroenergetika - ES, dimenzování vodičů, sítě nn a vedení

122


vn a vvn, řešení sítí nn a vedení vn a vvn, kompenzace účiníku. V rámci impulzové a číslicové

techniky jsou zastoupena následující témata: Impulzová technika (spínače, generátory

impulzů, klopné obvody), převod analogového signálu na číslicový (vzorkovací a paměťové

obvody - přehled, princip činnosti, parametry, AČ a ČA převodníky - přehled, blokové struktury,

výstupní kódy, parametry, měření, aplikace), číselné soustavy, kódy, Boolova algebra

logiky, pravdivostní tabulka, logická funkce, Karnaughova mapa, minimalizace, kombinační

a sekvenční logické obvody (číslicové IO, řady - charakteristiky a parametry, přehled IO,

dekodéry, multiplexery, převodníky kódů, čítače, klopné obvody RS, D, T, JK), programovatelné

obvody (principy programovatelné logiky, přehled programovatelných obvodů - PAL,

GAL, Xilinx, postupy programování obvodů).

Hemokompatibilita (17MPHEK) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

Krev - složení, funkční vlastnosti. Imunitní systém. Hemostáza a trombóza, koagulace

krve. Interakce krve s povrchem. Metody testování hemokompatibility - hematologické,

fyzikální. Požadavky na hemokompatibilitu v lékařských aplikacích.

Laserová technika (17MPLT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Předmět navazuje na úvodní kurz Optika pro biologii a medicínu. Obsahuje úvodní popis

fyzikálních principů laserové činnosti. Dále klasifikaci a přehled jednotlivých typů laserů.

Pevnolátkové lasery. Plynové lasery atomární, iontové, molekulární. Plazmatické lasery.

Polovodičové lasery. Metody generace velmi krátkých laserových impulsů. Přehled aplikací

laserů. Praktická cvičení se uskuteční turnusově v laboratoři laserové techniky KFE FJFI.

Mikroskopické metody v medicíně (17MPMMM) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.

Kurz pokrývá moderní metodologii světelné a elektronové mikroskopie včetně přípravy

biologických preparátů, získání a zpracování digitálního mikroskopického obrazu. Hlavní témata:

šíření světla a elektronů, optické systémy, vlny, odraz, difrakce, interference, polarizace.

Mikroskop, formování obrazu, optické aberace, typy objektivů, typy zvýšení kontrastu.

Fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, studium dynamických pochodů. El.

mikroskopy - tvorba obrazu, příprava biologických materiálů. Kvantitativní a kvalitativní

mikroanalýza, imunoznačení. Tomografie, kryometody. Doplněno praktickými ukázkami.

Modelování fyziologických systémů (17MPMFS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Základní formy popisu dynamických systémů. Vnější a vnitřní popis. Spojité a diskrétní

systémy. Specifika modelování fyziologických systémů. Kompartmentové systémy. Modely

farmakokinetiky. Systémy diskrétních událostí. Konečné automaty. Modely celulární a tkáňové

struktury. Modely šíření vzruchu srdečním svalem. Srdce jako pumpa. Modely řízení

kardiovaskulárního systému. Modely baroreflexu. Model řízení kosterních svalů. Modely

123


dynamiky močových cest a jejich řízení. Modely funkce ledvin. Stabilizace krevního tlaku.

Modely respirace a jeho řízení. Modely regulace glukózy. Metabolické modely.

Numerická matematika (17MPNM) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: RNDr. Aleš Němeček

Aproximace funkcí, interpolace polynomy. Zaokrouhlovací chyby při interpolaci polynomy.

Odhad chyby. Spline-funkce. Aproximace metodou nejmenších čtverců. Numerická

derivace. Numerická integrace. Odhad chyb a volba kroku. Rombergova metoda. Jednokrokové

metody řešení diferenciálních rovnic. Vícekrokové metody řešení diferenciálních rovnic.

Základní metody výpočtu kořenů funkcí. Metoda prosté iterace, věta o pevném bodě. Metody

separace a výpočtu kořenů polynomů (i komplexních).

Optika pro biologii a medicínu (17MPOP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Ing. Marie Pospíšilová, CSc.

Optické záření jako zvláštní případ elektromagnetického pole. Elektromagnetická vlna, rovinná

a kulová. Polarizace záření. Intenzita (přenášený výkon), spektrální složení. Interakce

záření s látkou. Absorpce. Emise. Koherentní a nekoherentní záření. Interference. Geometrická

optika. Difrakce. Zdroje ultrafialového, viditelného i optického záření. Jednoduché optické

přístroje a zařízení. Interferometr. Monochromátor. Spektrometr. Štěrbina, čočka. Optický

systém a optické vlastnosti oka. Virtuální operace na lidském oku. Praktická cvičení se uskuteční

v laboratoři biofotoniky v Kladně. Demonstrace operace oka v Centru virtuální oftalmologie.

Organická chemie (17MPOCH) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Přemysl Fitl, doc. RNDr. Martin Michl, Ph.D.

Kurz prohlubuje znalosti z oblasti organické chemie získané v základním kurzu chemie

bakalářského studijního programu, mj. zejména v oblastech vztahu elektronové struktury

a prostorového uspořádání molekul, stereoisomerie, chemické reaktivity, reakčních mechanizmů,

důležitých přírodních a biologicky významných látek a metod strukturní analýzy.

Pevné látky pro biomedicínu (17MPPLB) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc.

Fyzika pevných látek (FPL) je nejrozšířenějším oborem fyziky s nejrozsáhlejšími aplikacemi,

témata přednášek: struktura PL, metody určování struktury, typy vazeb, mechanické

vlastnosti kovů, kmity mřížky a měrná tepla, elektrické vlastnosti kovů, supravodivost,

pásová teorie PL, dielektrika a magnetika, fyzika polovodičů, vybrané optické vlastnosti PL,

luminiscence, aplikace v biomechanice, kapalné krystaly.

124


Počítačové algebraické systémy (17MPPGS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: RNDr. Aleš Němeček

Předmět seznamuje se základy práce v systémech Derive, Maple, MatLab, Mathematica,

které umožňují provádět symbolické a numerické výpočty i grafické zobrazení na vysoké

úrovni. Výběr témat je přizpůsoben náplni základních matematických i aplikačních předmětů.

Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s formulací a řešením matematických

problémů, demonstraci úlohy pomocí počítačové grafiky a odstranění rutinních výpočtů.

Nabyté vědomosti o nejmodernějším matematickém softwaru zužitkujete při řešení mnoha

inženýrských problémů, tvorbě bakalářských a diplomových prací i v dalších předmětech,

které PAS využívají.

Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu (17MPPIZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční

zdroje. Klinické studie. Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech,

statistické zpracování a interpretace dat. Druhy testů. Zdroje a typy chyb. Animální studie.

Etika výzkumných studií. GCP. Informační zdroje. Požadavky na abstrakty a jejich strukturu.

Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich

tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. Prezentace výsledků. Formální

stránka psaného odborného textu v Čj. Formální stránka psaného odborného textu v Aj.

Ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost

při biomedicínském výzkumu. Granty a grantová podpora, přehledy projektů.

Prezentace výsledků v angličtině (17MPPVA) PV

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Seznámí s formálními i nepsanými pravidly prezentace vědeckých výsledků. Důraz bude

kladen na osobní vystoupení na semináři. Každý student připraví minimálně 1 půlhodinovou

prezentaci výsledků své vlastní práce. Následovat bude společný rozbor formální stránky této

přednášky. Na každém semináři bude zhruba 30 minut věnováno teorii (jazykové prostředky,

vizuální prostředky, základní techniky, využití pomůcek, vedení diskuse). Studenti budou dále

seznámeni se základními pravidly pro publikování: název článku, souhrn, členění, literatura,

komunikace s vydavatelem. Recenzní činnost. Předmět bude veden v angličtině (základní

vědecký jazyk).

Projekt I (17MPPJ1) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+3 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: individuální

Samostatná práce na řešení problému, který zadává odpovídající katedra. Projekt je zadán

jako jednoroční. V zimním semestru je práce soustředěna na rešerši, vymezení cílů a upřesnění

metodiky. Student se zúčastní pravidelných seminářů v pracovní skupině. Na závěr semestru

je organizován katedrální seminář s povinnou cizojazyčnou prezentací každého studenta.

Zápočet se udílí za účast na seminářích a za prezentaci na katedrálním semináři.

125


Projekt II (17MPPJ2) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+7 C 8 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: individuální

Samostatná práce na řešení problému, který zadává zodpovídající katedra. Projekt je zadán

jako jednoroční. Letní semestr navazuje na rešerši, stanovené cíle a upřesnění metodiky

z předcházejícího semestru. Student se účastní pravidelných seminářů v pracovní skupině. Na

závěr semestru je organizován katedrální seminář s povinnou cizojazyčnou prezentací vlastních

výsledků každého studenta. Zápočet se udílí za účast na seminářích, za odevzdanou

výzkumnou zprávu a za prezentaci vlastního výsledku na katedrálním semináři.

Radiační terapie a dozimetrie (17MPRTD) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Předmět je věnován dvěma okruhům. V části věnované problematice dozimetrie je

probrána interakce ionizujícího záření, veličiny a jednotky používané v ochraně před zářením

a v dozimetrii, zeslabení svazků ionizujícího záření, produkce rentgenova záření, teorie a použití

ionizačních komor, integrující dozimetrické metody, pulsní detektory a biologické účinky

ionizujícího záření. Druhá část je věnovaná radioterapii. V této části jsou probrány: teleterapie

a brachyterapie, 3 - D konformní radioterapie, problematika kolimace svazků, IMRT,

plánovací systémy, standarty v radioterapii a hadronová radioterapie.

Seminář k diplomové práci I (17MPSDP1) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Seminář zajišťuje systematickou podporu samostatné tvůrčí práce v rámci první etapy

diplomové práce (Diplomová práce I) v magisterském oboru Přístroje a metody pro biologii

a medicínu. Z počátku je věnován upřesnění tématu a cílů Diplomové práce a aktualizaci

literární rešerše. Student připraví krátké sdělení pro odborný časopis, zúčastňuje pravidelných

seminářů a vystupuje prezentacemi dosažených výsledků. Diskutuje o výsledcích svých kolegů.

Na závěr semestru je organizován katederní seminář s povinnou cizojazyčnou prezentací

každého studenta za účasti jeho vedoucího a konzultanta. Zápočet se udílí za účast na seminářích

a za vystoupení na katederním semináři.

Seminář k diplomové práci II (17MPSDP2) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Seminář zajišťuje systematickou podporu samostatné tvůrčí práce v rámci druhé etapy

diplomové práce (Diplomová práce II). Program seminářů navazuje na etapu Diplomová

práce I. V závěru semestru student předloží k diskusi diplomovou práci a uvede svou prezentaci

připravenou k obhajobě. Zápočet se udílí za účast na seminářích.

Seminář k projektu I (17MPSP1) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

126


Seminář zajišťuje systematickou podporu projektově řízené výuky (etapy Projekt I)

v magisterském oboru Přístroje a metody pro biologii a medicínu. Je věnován zejména výběru

tématu jednoročního výzkumného projektu, metodám literární rešerše (DIALOG), EDD

systému na ČVUT, způsobům citace literárních odkazů. Každý student připravuje PPT

prezentace, abstrakt své práce (český, anglický), připraví posterovou prezentaci. Kontrolou

výsledků jsou pravidelné semináře s aktivní účastí studentů.

Seminář k projektu II (17MPSP2) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Seminář je podporou samostatná práce studentů na řešení jednoročního výzkumného

projektu (etapy Projekt II). Letní semestr navazuje na etapu Projekt I. V průběhu semestru se

student zúčastňuje pravidelných seminářů a vystupuje se sdělením dosažených výsledků. Na

závěr semestru je organizován katederní seminář s povinnou cizojazyčnou prezentací každého

studenta za účasti jeho vedoucího a konzultanta. Zápočet se uděluje za účast na seminářích

a za vystoupení na katederním semináři v závěru semestru.

Simulační metody v biomedicínském inženýrství (17MPSMI) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.

Použití simulace ve výzkumu a v aplikacích. Typy simulačních jazyků. Spojitá simulace.

Diskrétní simulace. Diskrétně spojitá simulace. Řešení problémů simulace, časová a stavová

událost, numerická integrace, volba časového kroku, systém CDCSIS. Příklady řešení úloh.

Simulace chůze člověka. Exident engineering (simulace nehod), pád člověka do šachty. Metoda

konečných prvků. Přechodový stav kmitání. Simulace průběhu léčení.

Spektroskopie pro biologii a lékařství (17MPSBL) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Dr. Martin Hof, DrSc.

Principy molekulární fluorescence, zhášení fluorescence a energetický transfer, ustálený

stav a fluorescenční spektroskopické techniky v reálném čase - základní instrumentace a vybrané

aplikace. Fluorescenční sondy, jejich použití v biologických vědách a v lékařské diagnostice.

Fluorescenční mikroskopie - základní a pokročilé techniky (konfokální, 2-fotonová),

technologie použití GFP (zeleného fluorescenčního proteinu) v biologických vědách.

Technika vakua a práce s plyny (17MPTVP) PV

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.

Problematika fyziky nízkých tlaků patří mezi zásadní oblasti fyziky, pozornost bude věnována

zejména následujícím tématům: definice vakua - význam fyziky nízkých tlaků, základní

vlastnosti plynů, kinetická teorie, objemové procesy, povrchové procesy, procesy probíhající

ve stěnách vakuových systémů, teorie čerpacího procesu, vakuové materiály, metody získávání

nízkých tlaků, měření celkových tlaků, speciální měřicí metody, stavební prvky vakuové

aparatury.

127


Tenké vrstvy v lékařství a laserová technika (17MPTVL) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Přehled CVD a PVD depozičních technologií (napařování, naprašování, iontová implantace,

ECR, …). Lasery pro materiálový výzkum, interakce laserového záření s látkou, tenké laserové

vrstvy, mechanizmus růstu vrstev. Charakterizace vlastností vrstev (topologie,

morfologie – SEM, TEM, AFM, STM, optický mikroskop, konfokální mikroskop, …, složení,

vazby, krystalinita – WDX, EDX, XPS, GDOES, RBS, XRD, NMR, spektroskopie

Ramanova, FTIR, transmisní, …). Aplikace tenkých vrstev v medicíně (hydroxyapatit,

diamantu podobné vrstvy) a vhodné technologie jejich přípravy. Příklady - pokrytí zubních

implantátů, pokrytí umělých srdečních chlopní, pokrytí cévních náhrad. Laserové technologie

přípravy biokompatibilních vrstev a organických vrstev pro lékařství a senzory.

Vláknová optika pro biologii a medicínu (17MPVOB) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Marie Pospíšilová, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vláknové optiky a použití optických

vláken v biologii a medicíně, přípravy optických vláken, jejich základních parametrů,

základních principů šíření elektromagnetického vlnění optickým vláknem s různým profilem

indexu lomu a metod měření profilu indexu lomu, spektrální závislosti útlumu a geometrie

optických vláken. Podmínky kladené na optická vlákna v biologii a medicíně vycházejí

především z požadavků na jejich použití, tj. co nejkvalitnějšího zobrazení, přenos elektromagnetického

záření speciální vlnové délky popřípadě odezva některé fyzikální, chemické či

mechanické veličiny na okolní prostředí optického vlákna – vláknových senzorů.

Vybrané kapitoly z fyziky (17MPVKF) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D., doc. Ing. Milan Kálal, CSc.

Základní pojmy termodynamiky, ideální plyn, stavová rovnice, tepelná kapacita, 1., 2.

a 3. termodynamický zákon, entropie, entalpie, termodynamická teplota, Mayerův vztah,

obecný plyn, van der Waalsova rovnice, barometrická rovnice, částicová teorie plynů,

vysvětlení teploty a tlaku částicovou teorií, rozdělovací funkce, střední kvadratická rychlost,

Základní pojmy elektrodynamiky, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění, šíření

elektromagnetické vlny v prostředí, jevy na rozhraní dvou prostředí.

Vybrané kapitoly z matematiky (17MPVMA) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Funkce komplexní proměnné: množina komplexních čísel, funkce komplexní proměnné,

limita, derivace. Holomorfní funkce, elementární a vícehodnotové funkce. Křivkový integrál,

Cauchyova věta. Rozvoj holomorfní funkce v mocninou řadu, Laurentovy řady. Izolované

singulární body, reziduum. Reziduová věta a její aplikace. Diferenciální rovnice: příklady,

definice, nejjednodušší rovnice. Parciální diferenciální rovnice. Vlnová rovnice. Základní

představy o historii a šíři matematiky: Co je matematika? Čísla. Principy uvažování. Kalkulus

- matematika pohybu. Geometrie. Topologie a teorie grafů.

128


Základy farmakologie (17MPZF) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Seznamuje s původem a zdroji léčivých látek, s pojmy léčivo, lékopis, názvosloví léčiv,

s léčivy rostlinného původu, s různými druhy farmakoterapie. Farmakokinetice se předmět

věnuje na modelech a příkladech, probírá kinetiku léku v organizmu. Podrobným užitím

základních lékových skupin, jejich mechanismem účinku se v jednotlivých systémech zabývá

speciální farmakologie. Nedílnou součástí předmětu bude seznámení s technickými prostředky

používanými v oblasti farmakoterapie (informační technologie, expertní systémy).

Základy atomové a molekulární fyziky (17MPZAF) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Dr. Ing. Milan Šiňor

Částicové vlastnosti vln. Vlnové vlastnosti částic. Struktura atomu. Bohrův model atomu.

Schroedingerova rovnice. Základní řešení Schroedingerovy rovnice. Kvantová teorie atomu

vodíku. Víceelektronové atomy. Atomová spektra. Chemická vazba. Struktura molekul. Molekulová

spektra. V návaznosti na přednášky budou probíhat semináře a cvičení ve výukových

laboratořích.

Základy molekulární biologie (17MPZMB) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová

Základy molekulární biologie, chemické složení buňky. Struktura a funkce nukleových

kyselin DNA, RNA, struktura a funkce proteinů/bílkovin. Genetický kód a genetická informace,

přenos genetické informace v prokaryotní a eukaryotní buňce - replikace, transkripce,

translace, regulace genové exprese, totipotence buněk. Reprodukce buněk, buněčný cyklus,

buněčné dělení. Změny genetické informace - mutace. Metody molekulární biologie v medicíně.

Genové inženýrství a klonování. Na přednášky budou navazovat cvičení ve výukových

laboratořích.

Zobrazovací metody s pomocí ionizujícího záření (17MPZMI) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.

Základní informace o zdrojích ionizujícího záření a jeho interakce s látkou (živé i neživé

přírody). Detektory záření a jejich charakteristiky. Fyzikální principy metod (emisní, transmisní,

apod.). Detekční systémy, rozlišovací schopnost, zdroje chyb, radiační zátěže. Rekonstrukce

zobrazení. Interpretace výsledků.

129


Magisterský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví*

*Platí pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2006/07 do prvního ročníku studia.

Biostatistika (17MSBST) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Jan Hendl, CSc.

Popisné statistiky - popis statistických dat. Měření úrovně a heterogenity dat - průměry,

mediány, kvartily, decily, rozptyl, měření vnitřní heterogenity souboru. Korelační analýza.

Regresní analýza. Testování hypotéz a intervaly spolehlivosti. Specializované testy pro biologii

a zdravotnictví (párový test, D-test). Segmentace cílových skupin podle průměrné

hodnoty - analýza rozptylu. Komparační a asociační tabulky. Analýza četnostních tabulek.

Faktorová analýza. Aplikační příklady - využití výše uvedeného aparátu při plánování, realizaci

a vyhodnocování klinických studií.

Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví (17MSDEV) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Design - definice a rozdělení. Funkce designu. Aspekty, metody a metodika designérské

práce. Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika vnímání tvaru a kompozice.

Designmanagement. Ergonomie - definice. Člověk (pacient) - charakteristika. Člověk

a zdravotnický výrobek. Přednosti člověka a zdravotnického výrobku. Pomůcky, nástroje

a nářadí. Sedadla. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači a řešení soustavy

této. Člověk a zdravotnické prostředí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk. Vibrace a otřesy.

Bezpečnost práce. Interiér zdravotnického zařízení. Barva. Handicap.

Diplomová práce (17MSDP) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+4 C 5 kreditů Zakončení: z

Vyučující: akademičtí pracovníci FBMI

Náplní předmětu bude samostatná práce studenta ve 4. semestru studia na téma související

s řešením vědeckých projektů na FBMI ČVUT a též v souvislosti s řešením projektů na

spolupracujících pracovištích zdravotnických zařízení a spolupracujících firem. V rámci

řešení diplomové práce student využije mnoho poznatků z předchozích předmětů. Diplomové

práce je završením projektově orientované výuky.

Ekonomika zdravotnických zařízení (17MSEZZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Jan Heřman, CSc.

Základní kategorie ekonomiky zdravotnického zařízení (nemocnice, veřejné i soukromé

ambulance) jakými jsou efektivnost zařízení, jeho náklady a výnosy, řízení financí ve

zdravotnictví, úloha zdravotních pojišťoven, zdravotnický marketing a další zdravotně odborné

činnosti a funkce a jejich řízení. Specifika zdravotnických zařízení, syntetický pohled na

130


fungování zdravotnické „firmy“. Rozvinutí znalosti a dovednosti v oblasti nástrojů finančního

řízení, způsobu financování zdravotnických potřeb, jakož i rozborů výkonnosti. Důraz na

chápání zdravotnického zařízení v jeho celistvosti a komplexnosti, především s ohledem na

jeho základní cílovou funkci.

Finanční controlling zdravotnických zařízení (17MSFCZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Věra Dyntarová, Ing. Ulrich

Základní informace o způsobu a metodách řízení finančních toků zdravotnického zařízení:

1. principy účetnictví – vymezení hlavních ekonomických pojmů, využití účetních informací

pro řízení procesů ve zdravotnickém zařízení; 2. řízení finančních toků a vzájemná návaznost

finančního účetnictví a účetnictví nákladů; 3. nástroje finančního controllingu – sestavování

cash-flow, řízení pohledávek; 4. význam finanční analýzy pro hodnocení efektivnosti zdravotnického

zařízení.

Informační a komunikační systémy a prostředky ve zdravotnictví (17MSIKS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. František Šebek

Seznámení se strukturou informačních a komunikačních systémů používaných ve zdravotnictví

s přihlédnutím ke specifikům tohoto použití. Jednotlivé požadavky na provoz takovýchto

systémů a praktické řešení. Zejména radiové komunikační systémy (pagingu, WiFi bezdrátových

sítí a sítě mobilních operátorů. Vzájemné rušení a rušení zdravotnických prostředků

(EMC). Praktická výuka je orientována na prostředky integrovaných záchranných systémů.

IFM - vztah k národní kmitočtové tabulce. Protokol a sběrnice IEEE1073. Telemedicína.

Vztah k ČSN.

Informační technologie ve zdravotnictví (17MSITZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Jan Műnz, CSc.

Nemocniční informační systémy (NIS), manažerské informační systémy, integrace zdravotnických

informačních systémů, realizaci systémů pro napojení na iZIP (elektronickou

zdravotní knížku), systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů,

laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický

archiv, datová úložiště, outsourcing. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana

citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací.

Datové komunikační standardy. Integrace heterogenních zdravot. a medicínských

systémů.

Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků

(17MSJSH) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z.

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Seznámení s aspekty, které ovlivňují jakost, spolehlivost a testování zdravotnických

výrobků a přípravou a průběhem klinických zkoušek. Jakost v návaznosti na management

jakosti ve zdravotnictví, tj. pouze v přímé souvislosti s výrobky. Spolehlivost součástek,

modulů a celků technických zařízení a též SW řešení. Doporučení a zkušeností z EU.

131


Související právní předpisy. Posuzování shody s nařízením vlády, souvislosti s jakostí, je

důraz kladen na: udržování systému jakosti, jakost výrobku a jeho případné změny, neshody,

výskyt nežádoucích příhod a sledování zdravotnického prostředku v poprodejní fázi. Principy

GMP a GCP.

Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky (17MSJIP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Standard pro JIP. Výčet mobilních zdravotnických jednotek: mobilní hospitalizační jednotka,

mobilní ošetřovna, mobilní ordinace (RTG, stomatologické, TBC), mobilní hospicové

jednotky, sanitní vozy, nemocniční (sanitní lodi), záchranné vrtulníky, sanitní letadla. Struktura

prostředků, jejich vlastnosti a parametry a údržba. Nasazením uvedené techniky v případě

vážných událostí. Praktická cvičení o některých mobilních prostředcích tak, aby měl student

možnost se podrobně seznámit s těmito prostředky. V laboratorních cvičeních budou studenti

seznámeni s vybavením a provozem sanitních vozů, kde budou simulovány různé provozní

situace.

Logistika (17MSLG) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Lubomír Zelený, CSc., Ing. Peter Debnár, Meng., Ing. Václav Vítek

Konkurenčním prostředí EU, ČR i světových trhů. Efektivní uplatňování logistiky v managementu

zdravotnictví. Logistika (L.) uvádí do vztahů zboží, informace, výrobní kapacity

a pracovníky (na správném místě, čase, množství, kvalitě a za správnou cenu). L. je slaďovatelem

procesních hodnototvorných řetězců – supply chains. Výklad dle struktury: Jak chápat

L. – supply chain management; Vnější rámec L. Širší společenský a ekonomický rámec. Podnikový

rámec. Konkurenční prostředí; L. jako součást strategie podniku. Insourcing versus

outsourcing L.; Supply chains – procesní hodnototvorné řetězce – zdroj konkurenční výhody.

Makroekonomie (17MSMAE) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Pavel Sirůček, CSc., Ing. Věra Dyntarová

Domácí produkt, hrubý a čistý produkt, nominální a reálný produkt, metody měření HDP,

rozdělování produktu, agregátní výdaje a jejich složky, makroekonomický koloběh. Kapitál,

investice a úrok, úspory, časová preference, úroková míra nominální a reálná, trh kapitálu,

lidský kapitál. Rovnovážný produkt, spotřeba, investice (plánované, neplánované) model

rovnovážného produktu, důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt), peníze.

Management zdravotnických zařízení a krizový management (17MSMZZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Zdeněk Kopecký, PhD.

Seznámení se všeobecnými principy managementu a s principy, které jsou specifické pro

zdravotnická zařízení. Důraz na řízení lidských zdrojů – motivace, komunikace. Zvláštní

pozornost je věnována krizovému managementu zdravotnických zařízení. V předmětu se

předpokládají znalosti ze základů ekonomiky.

132


Marketing zdravotnické techniky (17MSMAT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Ing. Václav Malý, CSc., Ing. Tomáš Kolář

Základy marketingu, produkt manažerství a základních znalostí exportních aktivit se zaměřením

na specifika marketingu a obchodu se zdravotnickou technikou. Součástí předmětu

je prezentace praktických příkladů z firem zabývajících zdravotnickou technikou v ČR a cvičení

na konkrétních situacích. Cíle: osvojit studentům základy teorie marketingu; vymezit

a prezentovat pravidla marketingu v podnikání se zdravotnickou technikou; na praktických

příkladech z oboru zdravotnické techniky nebo prostředí institucí prozkoušet teorii marketingu;

osvojit si základy marketingu v reálných situacích v praxi.

Materiály a nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních (17MSMNO) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová

Seznámení s moderními materiály, určenými pro aplikace ve zdravotnictví. Zejména se

jedná o molekulární materiály, nanomateriály a biokompatibilní materiály, ale také o materiály

s pamětí. V souvislosti s tímto je třeba se zabývat jejich vlastnostmi, klinickými aplikacemi,

technologií zpracování, ale i problematikou odpadů. Nejprve skladbou a důvody vzniku

a dále opatřeními a technologiemi k jejich ekologické likvidaci. Odpady ve vztahu k možným

zdrav. důsledkům. Odpady ve zdravotnictví - třídění a likvidace (metody, postupy, technická

zařízení). Souvislost mezi designem a požadavkem na výrobek z recyklovatelného materiálu.

Mikroekonomie (17MSMIE) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc., Ing. Věra Dyntarová

Úvod do ekonomie, trh a tržní mechanismus. Trh výrobků a služeb, chování spotřebitele

a formování poptávky na trhu výrobků a služeb, chování firmy a formování nabídky na trhu

výrobků a služeb, rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, nedokonalá konkurence, zisk.

Trhy výrobních faktorů, trh práce a mzda, trh kapitálu, trh výrobních faktorů, rozdělování

důchodů. Interakce trhů, všeobecná rovnováha, tržní selhání, mikroekonomická politika státu.

Modelování biologických procesů (17MSMBP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Biologický (medicínský a ekologický) systém, popis vlastností biologického systému.

Plánování experimentů s biologickými systémy. Teoretické principy metod používaných při

modelování biologických systémů (kompartmentové systémy, deterministický chaos, fraktály,

teorie katastrof, celulární systémy). Popis konkrétních modelů biologických systémů-modely

biologických společenstev, epidemiologické a psychologické modely, modely biochemických

procesů, modelování tkáňových struktur. Student získá schopnost analýzy biologických

systémů, vytvoření jejich modelů a implementace do prostředí MATLAB a SIMULINK.

133


Náklady, kalkulace, ceny (17MSNKC) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Věra Dyntarová

Seznámení se základními ekonomickými pojmy jako jsou náklady, výnosy, příjmy, výdaje,

aktiva, pasiva. Sestavování základních ekonomických informací – výsledovka, rozvaha,

rozpočty nákladů kalkulacemi a cenami s cílem pochopit a aplikovat znalosti týkající se

stanovení nákladů a ceny. Výklad pojmů. Řízení nákladů, nástroje na řízení – rozpočty,

manažerské účetnictví kalkulace. Druhy kalkulací a jejich konstrukce. Stavba cena ve zdravotnických

zařízeních (nákupní, prodejní a výrobní) a řešení příkladů. Výpočty efektivnosti

a rentability.

Ochrana průmyslového vlastnictví (17MSOPV) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Václav Kratochvíl

Ochrana průmyslového vlastnictví, smysl, základní principy, struktura a působnost orgánů.

Ochrana technických řešení. Ochrana designu. Ochrana označení. Tuzemská přihláška,

přihlášení do zahraničí, ochranná známka. Systémy třídění. Rešerše - zdroje průmyslově

právních informací. Smlouvy z oblasti průmyslových práv.

Operační výzkum ve zdravotnictví (17MSOVZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

Seznámení s optimalizačními a rozhodovacími metodami vícekriteriální rozhodování, rozhodování

v neurčitosti. Projektování procesních systémů řízení, řízení změn. Využití metod

síťové analýzy pro řízení zdravotnických procesů (PERT, CPM), projektový management.

Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu (17MSPIZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční

zdroje. Klinické studie. Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech,

statistické zpracování a interpretace dat. Druhy testů. Zdroje a typy chyb. Animální studie.

Etika výzkumných studií. GCP. Informační zdroje. Požadavky na abstrakty a jejich strukturu.

Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich

tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. Prezentace výsledků. Formální

stránka psaného odborného textu v Čj. Formální stránka psaného odborného textu v Aj.

Ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost

při biomedicínském výzkumu. Granty a grantová podpora, přehledy projektů.

Řízení kvality ve zdravotnictví (17MSRKZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Alena Plášková, CSc., prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Produkt, jeho charakteristika a definování, jakost, kvalita, požadavek, třída, spokojenost

zákazníka, způsobilost; Zavádění systému managementu jakosti (SMJ) v organizaci, zdůvod-

134


nění potřeby SMJ v organizaci, procesní přístup, politika jakosti a cíle jakosti, příručka

jakosti, audit systému jakosti, plán jakosti záznam, objektivní důkaz, kontrola, inspekce,

zkouška, ověřování validace, proces kvalifikace, přezkum, program auditů, kritéria auditů,

auditovaná organizace, tým auditorů, expert.

Strategické řízení a controlling diagnostického a léčebného procesu

(17MSSRC) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jan Heřman, CSc.

Seznámení se základy strategického managementu, principy tvorby strategií, formy

strategií, tvorba strategických plánů, návaznost operativního plánování na strategické plány,

odlišnost strategického managementu zdravotnických zařízení.

Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura

(17MSTVZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Petráček

Seznámení se všemi požadavky z hlediska zajištění funkčnosti zdravotnického zařízení.

Infrastruktura takového zařízení a z toho vyplývající specifika. Architektury zdravotnických

zařízení. Rozvody médií (inženýrské sítě - elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové

rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví –

specifika jednotlivých prostorů, rozvody páry). Práce projektanta zdravotnického zařízení

(metodika). Praktická cvičení z oblasti vytváření projektu. Související české technické normy

a též se standardy MZ ČR. Bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Užití psychologie a sociologie v praxi (17MSUPS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.

Cíl v první části je krátce zaměřen na osvojení si základních pojmů a jejich vzájemných

souvislostí v oboru psychologie, se zaměřením zejména na problematiku psychologie práce

a řízení. Dává poznatkový základ psychologie práce a řízení. V druhé části je orientace na

zvládnutí základních pojmů a jejich vzájemných souvislostí v oboru sociologie s důrazem na

sociologii práce a organizace. Celý kurz je orientován na profese spojené s Integrovaným

záchranným systémem, kdy při výkonu povolání jsou pracovníci vystaveni vysokým psychickým

zátěžím. Kurz mimo jiné přispěje i ke zvládání těchto situací (krizová psychologická

intervence).

Veřejné zdravotnictví a Integrovaný záchranný systém (17MSVZI) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Strategie a politika péče o zdraví. Posilování zdraví a prevence vzniku onemocnění.

Význam WHO. Koncepce primární zdravotní péče podle WHO. Primární péči jako „první linie

kontaktu“. Pojem „multidisciplinární tým“ (lékařských i nelékařských) profesí. Koncepce

ošetřovatelství. Současné složité období pro zdrav. zařízení. Modely financování zdravotnictví

v ČR a ve světě - výhody a nevýhody. Hledání přístupů v řízení zdrav. péče. Činnosti

a koordinovaný postup integrovaného záchranného systému (IZS-Hasičského záchr. sboru,

135


Zdrav. záchr. služby a Policie ČR) při přípravě na mimořádné události a při provádění

záchranných a likvidačních prací. Řízení provozu zdravotnických zařízení.

Základní diagnostické a terapeutické metody I (17MSZDT1) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Diagnostika - anamnéza, fyzikální vyšetření, hematologické, biochemické, histologické,

cytologické metody, metody měření biologických signálů (zvláště EKG, EEG), zobrazovacími

metodami (US, CT, NMR, endoskopické metody). Dělení patologických jednotek a jejich

přehled. Odebírání biologických vzorků, jejich uchovávání, transportu a likvidaci. Pozornost

bude věnována i hygienickým požadavkům pro jednotlivé diagnostické metody a aplikaci

správné laboratorní a klinické praxi (GLP, GCP). Základními principy technické podpory

diagnostického a diferenciálně diagnostického procesu a možnostmi jejich optimalizace.

Základní diagnostické a terapeutické metody II (17MSZDT2) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Terapeutické metody - dělení na konzervativní, radikální, paliativní; „chemické“, fyzikální

a instrumentální. Větší pozornost fyzikálním a instrumentálním. Metody využívající elektromagnetické

záření (v celé šíři spektra od radiových vln po viditelné a gama záření).

Metodika úkonů, příprava a plánování úkonů. Hygienické požadavky pro jednotlivé terapeutické

metody. Labor. cvičení: stanovení ketonů a cukrů v roztoku, mikroskopické vyšetření

v hematologii (model), měření EKG, měření EEG, US vyšetření jater, US vyšetření srdce,

zobrazení objektů v NMR, endoskopické vyšetření na modelu.

Základy farmakologie (17MSZF) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Seznamuje s původem a zdroji léčivých látek, s pojmy léčivo, lékopis, názvosloví léčiv,

s léčivy rostlinného původu, s různými druhy farmakoterapie. Farmakokinetice se předmět

věnuje na modelech a příkladech, probírá kinetiku léčivých látek v organismu. Podrobným

užitím základních lékových skupin, jejich mechanismem účinku se v jednotlivých systémech

zabývá speciální farmakologie. Nedílnou součástí předmětu bude seznámení s technickými

prostředky používanými v oblasti farmakoterapie (informační technologie, expertní systémy).

Na závěr bude seznámení s možnými principy řízení a optimalizace lékárenské služby ve

zdrav. zařízeních.

Základy teorie ošetřovatelství (17MSZTO) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., PhDr. Miluše Pořádková

Historie ošetřovatelství (OŠ) prostřednictvím faktorů, které ovlivnily vývoj OŠ v Evropě

a v Čechách. Významné osobnosti OŠ. Moderní chápání OŠ prostřednictvím základních pojmů

- zdraví, nemoc, holistické zdraví. Výklad koncepce OŠ seznamuje s významem, definicí,

posláním a čtyřmi funkcemi sestry, změnou ošetřovatelské praxe a systémem vzdělávání, regulací

ošetřovatelské profese. OŠ jako vědním oborem (filosofie, teoretická a praktická základna,

legislativa, vztah k ošetřovatelskému procesu). Ošetřovatelská etika (význam, základ-

136


ní pojmy, kodex ICN, práva nemocných a dítěte). Výklad systému profesních organizací.

Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof (17MSZUM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Základní poznatky z oblasti ošetřovatelské péče o nemocné v PNP a v lůžkových

zařízeních. Provoz lůžkového zdrav. zařízení, podrobně - možnostmi sledování a hodnocení

biologických funkcí, základy ošetřovatelská péče. Přehledné a ucelené informace o urgentních

situacích, chorobách, zraněních napříč většinou medicínských oborů. Připravuje po odborné

stránce pro práci v mimořádných podmínkách. Problematika hromadného zasažení osob

a území radiací, infekčními nebo chemickými agens, ať již v rámci terorismu, válečného konfliktu

nebo nehod. Poslední doba ukazuje, že tato oblast, po přechodném útlumu zájmu, opět

nabývá na důležitosti.

137


Magisterský studijní program

Biomedicínská a klinická technika

obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví*

*Platí pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2007/08 do prvního ročníku studia.

Biostatistika (17MSBST) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. RNDr. Jan Hendl, CSc.

Popisné statistiky - popis statistických dat. Měření úrovně a heterogenity dat - průměry,

mediány, kvartily, decily, rozptyl, měření vnitřní heterogenity souboru. Korelační analýza.

Regresní analýza. Testování hypotéz a intervaly spolehlivosti. Specializované testy pro

biologii a zdravotnictví (párový test, D-test). Segmentace cílových skupin podle průměrné

hodnoty - analýza rozptylu. Komparační a asociační tabulky. Analýza četnostních tabulek.

Faktorová analýza. Aplikační příklady - využití výše uvedeného aparátu při plánování,

realizaci a vyhodnocování klinických studií.

Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví (17MSDEV) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Design - definice a rozdělení. Funkce designu. Aspekty, metody a metodika designérské

práce. Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika vnímání tvaru a kompozice.

Designmanagement. Ergonomie - definice. Člověk (pacient) - charakteristika. Člověk

a zdravotnický výrobek. Přednosti člověka a zdravotnického výrobku. Pomůcky, nástroje

a nářadí. Sedadla. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači a řešení soustavy

této. Člověk a zdravotnické prostředí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk. Vibrace a otřesy.

Bezpečnost práce. Interiér zdravotnického zařízení. Barva. Handicap.

Diplomová práce (17MSDP) P

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+4 C 5 kreditů Zakončení: z

Vyučující: akademičtí pracovníci FBMI

Náplní předmětu bude samostatná práce studenta ve 4. semestru studia na téma související

s řešením vědeckých projektů na FBMI ČVUT a též v souvislosti s řešením projektů na

spolupracujících pracovištích zdravotnických zařízení a spolupracujících firem. V rámci

řešení diplomové práce student využije mnoho poznatků z předchozích předmětů. Diplomové

práce je završením projektově orientované výuky.

Ekonomika zdravotnických zařízení (17MSEZZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Jan Heřman, CSc., doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

Základní kategorie ekonomiky zdravotnického zařízení (nemocnice, veřejné i soukromé

ambulance) jakými jsou efektivnost zařízení, jeho náklady a výnosy, řízení financí ve zdravotnictví,

úloha zdravotních pojišťoven, zdravotnický marketing a další zdravotně odborné činnosti

a funkce a jejich řízení. Specifika zdravotnických zařízení, syntetický pohled na fungo-

138


vání zdravotnické „firmy“. Rozvinutí znalosti a dovednosti v oblasti nástrojů finančního

řízení, způsobu financování zdravotnických potřeb, jakož i rozborů výkonnosti. Důraz na chápání

zdravotnického zařízení v jeho celistvosti a komplexnosti, především s ohledem na jeho

základní cílovou funkci.

Finanční controlling zdravotnických zařízení (17MSFCZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Věra Dyntarová, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

Základní informace o způsobu a metodách řízení finančních toků zdravotnického zařízení:

1. principy účetnictví – vymezení hlavních ekonomických pojmů, využití účetních informací

pro řízení procesů ve zdravotnickém zařízení; 2. řízení finančních toků a vzájemná návaznost

finančního účetnictví a účetnictví nákladů; 3. nástroje finančního controllingu – sestavování

cash-flow, řízení pohledávek; 4. význam finanční analýzy pro hodnocení efektivnosti

zdravotnického zařízení.

Informační a komunikační systémy a prostředky ve zdravotnictví (17MSIKS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. František Šebek

Seznámení se strukturou informačních a komunikačních systémů používaných ve zdravotnictví

s přihlédnutím ke specifikům tohoto použití. Budou rozebrány podrobně jednotlivé

požadavky na provoz takovýchto systémů a ukázáno praktické řešení. Jedná se zejména o radiové

komunikační systémy (pagingu, WiFi bezdrátových sítí a sítě mobilních operátorů.

Vzájemné rušení a rušení zdravotnických prostředků (EMC). Praktická výuka je orientována

na prostředky integrovaných záchranných systémů. IFM - vztah k národní kmitočtové tabulce.

Protokol a sběrnice IEEE1073. Telemedicína. Vztah k ČSN.

Informační technologie ve zdravotnictví (17MSITZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Jan Műnz, CSc.

Nemocniční informační systémy (NIS), manažerské informační systémy, integrace

zdravotnických informačních systémů, realizaci systémů pro napojení na iZIP (elektronickou

zdravotní knížku), systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů,

laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv,

datová úložiště, outsourcing. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana

citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací.

Datové komunikační standardy. Integrace heterogenních zdravot. a medicínských systémů.

Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků

(17MSJSH) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z.

Vyučující: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Seznámení s aspekty, které ovlivňují jakost, spolehlivost a testování zdravotnických

výrobků a přípravou a průběhem klinických zkoušek. Jakost v návaznosti na management

jakosti ve zdravotnictví, tj. pouze v přímé souvislosti s výrobky. Spolehlivost součástek,

modulů a celků technických zařízení a též SW řešení. Doporučení a zkušeností z EU.

Související právní předpisy. Posuzování shody s nařízením vlády, souvislosti s jakostí, je

139


důraz kladen na: udržování systému jakosti, jakost výrobku a jeho případné změny, neshody,

výskyt nežádoucích příhod a sledování zdravotnického prostředku v poprodejní fázi. Principy

GMP a GCP.

Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky (17MSJIP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Standard pro JIP. Výčet mobilních zdravotnických jednotek: mobilní hospitalizační jednotka,

mobilní ošetřovna, mobilní ordinace (RTG, stomatologické, TBC), mobilní hospicové

jednotky, sanitní vozy, nemocniční (sanitní lodi), záchranné vrtulníky, sanitní letadla. Struktura

prostředků, jejich vlastnosti a parametry a údržba. Nasazením uvedené techniky v případě

vážných událostí. Praktická cvičení o některých mobilních prostředcích tak, aby měl student

možnost se podrobně seznámit s těmito prostředky. V laboratorních cvičeních budou studenti

seznámeni s vybavením a provozem sanitních vozů, kde budou simulovány různé provozní

situace.

Logistika (17MSLGS) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl.z.

Vyučující: Ing. Lubomír Zelený, CSc., Ing. Peter Debnár, Meng., Ing. Václav Vítek

Konkurenčním prostředí EU, ČR i světových trhů. Efektivní uplatňování logistiky

v managementu zdravotnictví. Logistika (L.) uvádí do vztahů zboží, informace, výrobní kapacity

a pracovníky (na správném místě, čase, množství, kvalitě a za správnou cenu). L. je slaďovatelem

procesních hodnototvorných řetězců – supply chains. Výklad dle struktury: Jak

chápat L. – supply chain management; Vnější rámec L. Širší společenský a ekonomický rámec.

Podnikový rámec. Konkurenční prostředí; L. jako součást strategie podniku. Insourcing

versus outsourcing L.; Supply chains – procesní hodnototvorné řetězce – zdroj konkurenční

výhody.

Makroekonomie (17MSMAE) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. Ing. Pavel Sirůček, CSc., Ing. Věra Dyntarová

Domácí produkt, hrubý a čistý produkt, nominální a reálný produkt, metody měření HDP,

rozdělování produktu, agregátní výdaje a jejich složky, makroekonomický koloběh. Kapitál,

investice a úrok, úspory, časová preference, úroková míra nominální a reálná, trh kapitálu,

lidský kapitál. Rovnovážný produkt, spotřeba, investice (plánované, neplánované) model

rovnovážného produktu, důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt), peníze.

Management zdravotnických zařízení a krizový management (17MSMZZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D., doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Seznámení se všeobecnými principy managementu a s principy, které jsou specifické pro

zdravotnická zařízení. Důraz je kladen na řízení lidských zdrojů – motivace, komunikace.

Zvláštní pozornost je věnována krizovému managementu zdravotnických zařízení. V předmětu

se předpokládají znalosti ze základů ekonomiky.

140


Marketing zdravotnické techniky (17MSMAT) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Ing. Václav Malý, CSc., Ing. Tomáš Kolář

Základy marketingu, produkt manažerství a základních znalostí exportních aktivit se zaměřením

na specifika marketingu a obchodu se zdravotnickou technikou. Součástí předmětu

je prezentace praktických příkladů z firem zabývajících zdravotnickou technikou v ČR a cvičení

na konkrétních situacích. Cíle: osvojit studentům základy teorie marketingu; vymezit

a prezentovat pravidla marketingu v podnikání se zdravotnickou technikou; na praktických

příkladech z oboru zdravotnické techniky nebo prostředí institucí prozkoušet teorii marketingu;

osvojit si základy marketingu v reálných situacích v praxi.

Materiály a nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních (17MSMNO) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová

Seznámení s moderními materiály, určenými pro aplikace ve zdravotnictví. Zejména se

jedná o molekulární materiály, nanomateriály a biokompatibilní materiály, ale také o materiály

s pamětí. V souvislosti s tímto je třeba se zabývat jejich vlastnostmi, klinickými aplikacemi,

technologií zpracování, ale i problematikou odpadů. Nejprve skladbou a důvody vzniku

a dále opatřeními a technologiemi k jejich ekologické likvidaci. Odpady ve vztahu k možným

zdrav. důsledkům. Odpady ve zdravotnictví - třídění a likvidace (metody, postupy, technická

zařízení). Souvislost mezi designem a požadavkem na výrobek z recyklovatelného materiálu.

Mikroekonomie (17MSMIE) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc., Ing. Věra Dyntarová

Úvod do ekonomie, trh a tržní mechanismus. Trh výrobků a služeb, chování spotřebitele

a formování poptávky na trhu výrobků a služeb, chování firmy a formování nabídky na trhu

výrobků a služeb, rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, nedokonalá konkurence, zisk.

Trhy výrobních faktorů, trh práce a mzda, trh kapitálu, trh výrobních faktorů, rozdělování

důchodů. Interakce trhů, všeobecná rovnováha, tržní selhání, mikroekonomická politika státu.

Modelování biologických procesů (17MSMBP) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Biologický (medicínský a ekologický) systém, popis vlastností biologického systému.

Plánování experimentů s biologickými systémy. Teoretické principy metod používaných při

modelování biologických systémů (kompartmentové systémy, deterministický chaos, fraktály,

teorie katastrof, celulární systémy). Popis konkrétních modelů biologických systémů-modely

biologických společenstev, epidemiologické a psychologické modely, modely biochemických

procesů, modelování tkáňových struktur. Student získá schopnost analýzy biologických systémů,

vytvoření jejich modelů a implementace do prostředí MATLAB a SIMULINK.

141


Náklady, kalkulace, ceny (17MSNKC) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Věra Dyntarová, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

Seznámení se základními ekonomickými pojmy jako jsou náklady, výnosy, příjmy, výdaje,

aktiva, pasiva. Sestavování základních ekonomických informací – výsledovka, rozvaha,

rozpočty nákladů kalkulacemi a cenami s cílem pochopit a aplikovat znalosti týkající se stanovení

nákladů a ceny. Výklad pojmů. Řízení nákladů, nástroje na řízení – rozpočty, manažerské

účetnictví kalkulace. Druhy kalkulací a jejich konstrukce. Stavba cena ve zdravotnických

zařízeních (nákupní, prodejní a výrobní) a řešení příkladů. Výpočty efektivnosti

a rentability.

Ochrana průmyslového vlastnictví (17MSOPV) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Václav Kratochvíl

Ochrana průmyslového vlastnictví, smysl, základní principy, struktura a působnost orgánů.

Ochrana technických řešení. Ochrana designu. Ochrana označení. Tuzemská přihláška,

přihlášení do zahraničí, ochranná známka. Systémy třídění. Rešerše - zdroje průmyslově právních

informací. Smlouvy z oblasti průmyslových práv.

Operační výzkum ve zdravotnictví (17MSOVZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s optimalizačními a rozhodovacími metodami vícekriteriální

rozhodování, rozhodování v neurčitosti. Projektování procesních systémů řízení,

řízení změn. Využití metod síťové analýzy pro řízení zdravotnických procesů (PERT, CPM),

projektový management.

Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu (17MSPIZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční

zdroje. Klinické studie. Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech,

statistické zpracování a interpretace dat. Druhy testů. Zdroje a typy chyb. Animální studie.

Etika výzkumných studií. GCP. Informační zdroje. Požadavky na abstrakty a jejich strukturu.

Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich

tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. Prezentace výsledků. Formální

stránka psaného odborného textu v Čj. Formální stránka psaného odborného textu v Aj.

Ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost

při biomedicínském výzkumu. Granty a grantová podpora, přehledy projektů.

Řízení kvality ve zdravotnictví (17MSRKZ) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Alena Plášková, CSc., doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

Produkt, jeho charakteristika a definování, jakost, kvalita, požadavek, třída, spokojenost

142


zákazníka, způsobilost; Zavádění systému managementu jakosti (SMJ) v organizaci, zdůvodnění

potřeby SMJ v organizaci, procesní přístup, politika jakosti a cíle jakosti, příručka jakosti,

audit systému jakosti, plán jakosti záznam, objektivní důkaz, kontrola, inspekce, zkouška,

ověřování validace, proces kvalifikace, přezkum, program auditů, kritéria auditů, auditovaná

organizace, tým auditorů, expert.

Strategické řízení a controlling diagnostického a léčebného procesu

(17MSSRC) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jan Heřman, CSc., doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

Cíl předmětu: Seznámit posluchače se základy strategického managementu, principy

tvorby strategií, formy strategií, tvorba strategických plánů, návaznost operativního plánování

na strategické plány, odlišnost strategického managementu zdravotnických zařízení.

Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura

(17MSTVZ) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: Ing. Jiří Petráček

Seznámení se všemi požadavky z hlediska zajištění funkčnosti zdravotnického zařízení.

Infrastruktura takového zařízení a z toho vyplývající specifika. Architektury zdravotnických

zařízení. Rozvody médií (inženýrské sítě - elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové

rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví – specifika

jednotlivých prostorů, rozvody páry). Práce projektanta zdravotnického zařízení (metodika).

Praktická cvičení z oblasti vytváření projektu. Související české technické normy a též se

standardy MZ ČR. Bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Užití psychologie a sociologie v praxi (17MSUPS) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.

Cíl v první části je krátce zaměřen na osvojení si základních pojmů a jejich vzájemných

souvislostí v oboru psychologie, se zaměřením zejména na problematiku psychologie práce

a řízení. Dává poznatkový základ psychologie práce a řízení. V druhé části je orientace na

zvládnutí základních pojmů a jejich vzájemných souvislostí v oboru sociologie s důrazem na

sociologii práce a organizace. Celý kurz je orientován na profese spojené s Integrovaným

záchranným systémem, kdy při výkonu povolání jsou pracovníci vystaveni vysokým psychickým

zátěžím. Kurz mimo jiné přispěje i ke zvládání těchto situací (krizová psychologická

intervence).

Veřejné zdravotnictví a Integrovaný záchranný systém (17MSVZI) PV

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: kl. z

Vyučující: MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Strategie a politika péče o zdraví. Posilování zdraví a prevence vzniku onemocnění.

Význam WHO. Koncepce primární zdravotní péče podle WHO. Primární péči jako „první linie

kontaktu“. Pojem „multidisciplinární tým“ (lékařských i nelékařských) profesí. Koncepce

ošetřovatelství. Současné složité období pro zdrav. zařízení. Modely financování zdravotnictví

v ČR a ve světě - výhody a nevýhody. Hledání přístupů v řízení zdrav. péče. Činnosti

143


a koordinovaný postup integrovaného záchranného systému (IZS-Hasičského záchr. sboru,

Zdrav. záchr. služby a Policie ČR) při přípravě na mimořádné události a při provádění

záchranných a likvidačních prací. Řízení provozu zdravotnických zařízení.

Základní diagnostické a terapeutické metody I (17MSZDT1) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Diagnostika - anamnéza, fyzikální vyšetření, hematologické, biochemické, histologické,

cytologické metody, metody měření biologických signálů (zvláště EKG, EEG), zobrazovacími

metodami (US, CT, NMR, endoskopické metody). Dělení patologických jednotek a jejich

přehled. Odebírání biologických vzorků, jejich uchovávání, transportu a likvidaci.

Pozornost bude věnována i hygienickým požadavkům pro jednotlivé diagnostické metody

a aplikaci správné laboratorní a klinické praxi (GLP, GCP). Základními principy technické

podpory diagnostického a diferenciálně diagnostického procesu a možnostmi jejich

optimalizace.

Základní diagnostické a terapeutické metody II (17MSZDT2) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Terapeutické metody - dělení na konzervativní, radikální, paliativní; „chemické“, fyzikální

a instrumentální. Větší pozornost fyzikálním a instrumentálním. Metody využívající

elektromagnetické záření (v celé šíři spektra od radiových vln po viditelné a gama záření).

Metodika úkonů, příprava a plánování úkonů. Hygienické požadavky pro jednotlivé terapeutické

metody. Labor. cvičení: stanovení ketonů a cukrů v roztoku, mikroskopické vyšetření

v hematologii (model), měření EKG, měření EEG, US vyšetření jater, US vyšetření srdce,

zobrazení objektů v NMR, endoskopické vyšetření na modelu.

Základy farmakologie (17MSZF) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Seznamuje s původem a zdroji léčivých látek, s pojmy léčivo, lékopis, názvosloví léčiv,

s léčivy rostlinného původu, s různými druhy farmakoterapie. Farmakokinetice se předmět

věnuje na modelech a příkladech, probírá kinetiku léčivých látek v organismu. Podrobným

užitím základních lékových skupin, jejich mechanismem účinku se v jednotlivých systémech

zabývá speciální farmakologie. Nedílnou součástí předmětu bude seznámení s technickými

prostředky používanými v oblasti farmakoterapie (informační technologie, expertní systémy).

Na závěr bude seznámení s možnými principy řízení a optimalizace lékárenské služby ve

zdrav. zařízeních.

Základy teorie ošetřovatelství (17MSZTO) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., PhDr. Miluše Pořádková

Historie ošetřovatelství (OŠ) prostřednictvím faktorů, které ovlivnily vývoj OŠ v Evropě

a v Čechách. Významné osobnosti OŠ. Moderní chápání OŠ prostřednictvím základních pojmů

- zdraví, nemoc, holistické zdraví. Výklad koncepce OŠ seznamuje s významem, definicí,

posláním a čtyřmi funkcemi sestry, změnou ošetřovatelské praxe a systémem vzdělávání,

144


egulací ošetřovatelské profese. OŠ jako vědním oborem (filosofie, teoretická a praktická základna,

legislativa, vztah k ošetřovatelskému procesu). Ošetřovatelská etika (význam, základní

pojmy, kodex ICN, práva nemocných a dítěte). Výklad systému profesních organizací.

Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof (17MSZUM) P

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 5 kreditů Zakončení: z, zk

Vyučující: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Základní poznatky z oblasti ošetřovatelské péče o nemocné v PNP a v lůžkových

zařízeních. Provoz lůžkového zdrav. zařízení, podrobně - možnostmi sledování a hodnocení

biologických funkcí, základy ošetřovatelská péče. Přehledné a ucelené informace o urgentních

situacích, chorobách, zraněních napříč většinou medicínských oborů. Připravuje po odborné

stránce pro práci v mimořádných podmínkách. Problematika hromadného zasažení osob

a území radiací, infekčními nebo chemickými agens, ať již v rámci terorismu, válečného

konfliktu nebo nehod. Poslední doba ukazuje, že tato oblast, po přechodném útlumu zájmu,

opět nabývá na důležitosti.

145


Celoškolská nabídka předmětů

FBMI nabízí posluchačům všech fakult výuku předmětů, které podporují zaměření BIO-

MEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ. Do programu jsou vloženy předměty se zaměřením na

medicínu, biologii a vybrané technické aplikace. Nabídka předmětů je určena především pro

magisterské studijní programy a může být využita také pro postgraduální studium (v

doktorských studijních programech).

Předmět

Základy biologie, anatomie

a fyziologie člověka I

(330BZB1)

Neurotechnologie

(330UNT)

Tenké vrstvy v lékařství

a laserová technologie

(330TUL)

Biofotonika

(330BFT)

Základy biologie, anatomie

a fyziologie člověka II

(330BZB2)

Laboratorní cvičení z biologie

(330PCB)

Rozsah

Kredity

2+2

4

1+1

2

2+0

2

2+0

2

2+2

4

0+4

turnusová výuka

4

Ukončení

Semestr

z, zk

ZS

z

LS

zk

ZS

z

ZS

z, zk

LS

kl. z

LS

Vyučující

doc. MUDr. RNDr. P.

Maršálek, Ph.D.

Ing. K. Hána, Ph.D.

doc. Ing. M. Jelínek, DrSc.

doc. Ing. M. Jelínek, DrSc.

doc. MUDr. RNDr. P.

Maršálek, Ph.D.

Mgr. V. Vymětalová

Pro zápis a zahrnutí těchto předmětů do studijního programu platí následující zásady:

1. Každý jednotlivý předmět může být podle potřeby a po dohodě na mateřské fakultě zapsán

jako povinně volitelný, volitelný nebo doporučený.

2. Vykonané zkoušky jsou uznány s počtem kreditů podle fakultního kreditního systému.

3. Zápis je možný počínaje 1. ročníkem navazujícího magisterského studia a musí být

oznámen FBMI v zápisových termínech. Předmět bude vyučován, zapíše-li si jej alespoň

5 studentů. Maximální počet studentů ve skupině je shora omezen 25.

4. Zápis na předmět musí být proveden do termínu zveřejněného před každým semestrem na

webových stránkách FBMI – http://www.fbmi.cvut.cz, zpravidla jeden týden před

zahájením výuky.

Anotace předmětů FBMI pro celoškolskou nabídku

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka I (330BZB1)

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.

Organizace živých systémů, nebuněčné a buněčné organismy, prokaryotní a eukaryotní

buňka. Molekulární a buněčná biologie. Biopolymery (nukleové kyseliny a proteiny). Molekulární

genetika (genetická informace, replikace, transkripce a translace, mutace). Genetické

inženýrství. Cytologie (buňka jako systém, biologické membrány a jejich funkce, membráno-

146


vé organely, cytoskeletární struktury). Buněčný cyklus, mitóza, jejich regulace. Diferenciace

a stárnutí. Buněčné faktory a faktory zevního prostředí. Základy virologie. Viry, jejich struktura,

životní cykly a reprodukce. Virový genom. Virogeny. Genetika mnohobuněčných organismů.

Typy reprodukce, pohlavní rozmnožování, meióza, gamety. Oplodňování. Fenotyp

a genotyp, metody hybridizace, Mendelovy zákony. Autozomální a gonozomální dědičnost.

Základy cytogenetiky. Základy lidské genetiky. Lidský karyotyp, početní a strukturální

aberace. Monogenní znaky, normální a patologické. Autozomální a gonozomální dědičnost.

Genová vazba a genové mapování. Moderní metody studia lidského genomu. Polygenní znaky.

Genetická kontrola metabolismu, farmakogenetika. Základy imunogenetiky. Genetika

nádorů. Genetika a medicína, genetické poradenství.

Neurotechnologie (330UNT)

Rozsah (hodin/týdně): 1 P+1 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Předmět neurotechnologií a úloha technika. Nervová buňka, akční potenciál. Základy měření

biologických signálů. Základy zpracování biologických signálů. Základy zpracování signálů

v reálném čase. Pět lidských smyslů, elektronické senzory. Svaly, srdce a jeho činnost.

Nervová soustava, lidský mozek. EEG, evokované potenciály. Audiovisuální stimulace, binaurální

rytmy. Biologická zpětná vazba. Biologická zpětná vazba s využitím EEG – Neurofeedback.

Rozhraní člověk (lidský mozek) – počítač, virtuální realita. Úvod do neuropsychologie,

testy. Shrnutí, světová centra výzkumu, trendy.

Tenké vrstvy v lékařství a laserová technologie (330TVL)

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: zk

Vyučující: doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Přehled CVD a PVD depozičních technik tenkých vrstev. Lasery a jejich aplikace

v materiálovém výzkumu, tenké vrstvy vytvářené laserem, pulzní laserová depozice (PLD):

princip, výhody, nevýhody. Mechanismus růstu tenkých vrstev, analýza vlastností vrstev

(XRD, SEM, WDX, RBS, Ramanův rozptyl, atd.). Experimentální zařízení PLD – požadavky

na laser, optiku, vakuum. Interakce laserového záření s terčem. Studium plasmového obláčku.

Hybridní laserové depoziční technologie. Příklady depozic a vlastností anorganických a organických

tenkovrstvových materiálů (supravodiče, feroelektrika, planární vlnovodové lasery,

diamantu podobný uhlík, speciální materiály, tenkovrstvová čidla, atd.). Aplikace v medicíně

– biokompatibilní keramika, pokrytí protéz. Biokompatibilní materiály a důvody jejich použití

pro po-krytí implantátů. Příklady pokrytí zubních implantátů, testy in vitro a in vivo. Pokrytí

umělých srdečních chlopní. MALDI technika pro depozici organických materiálů – aplikace

ve farmakologii.

Biofotonika (330BFT)

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+0 C 2 kredity Zakončení: z

Vyučující: doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Přehled o principech a aplikacích v interdisciplinární oblasti spojující poznatky fyziky,

optiky a biologie. Interakce záření s látkou, interakce záření s tkáněmi, základy biologie, fotobiologie,

biozobrazování, základy laserů + bezpečnost, optické biosenzory, fotodynamická

terapie, optická manipulace s buňkami, nanotechnologie pro biofotoniku, biomateriály pro

fotoniku.

147


Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka II (330BZB2)

Rozsah (hodin/týdně): 2 P+2 C 4 kredity Zakončení: z, zk

Vyučující: doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.

Genitál mužský a ženský. Fyziologie ledvin. Žlázy s vnitřní sekrecí. Hormonální regulace.

Krevní oběh. Srdce. Tepny. Žíly, mízní systém, slezina. Krev. Míšní nervy. Imunita. Hlavové

a autonomní nervy. Obecná neurofyziologie. CNS. Kůže a mléčná žláza. Smysly. Zrakové

ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí.

Laboratorní cvičení z biologie (330PCB)

Rozsah (hodin/týdně): 0 P+2 C 4 kredity Zakončení: kl. z

Vyučující: Mgr. Veronika Vymětalová

Metody studia buněk (mikroskopické techniky). Buněčná teorie, organizace prokaryotní

a eukaryotní buňky (rostlinná buňka, živočišná buňka). Buněčné jádro – anatomie a funkce.

Semiautonomní organely (mitochondrie, plastidy) – stavba a funkce. Vnitřní membránové

struktury (ER, Golgiho komplex, vakuoly). Cytoskelet. Buněčné membrány – stavba a funkce,

osmotické jevy. Dělení buněk - buněčný cyklus, mitóza, meióza. Rostlinná pletiva (dělivá

a trvalá, systém pletiv). Živočišné tkáně (epitelové, pojivové, svalové, nervové). Základy

genetiky a cytogenetiky. Genetika člověka, genetické poradenství (rodokmen, karyotyp). Biotechnologie

(buněčné inženýrství - mikromanipulace, řízená reprodukce).

Aktuální informace o kontaktech, příp. místě a čase výuky lze nalézt na

webové stránce FBMI ČVUT – http://www.fbmi.cvut.cz.

148


Pro studenty ČVUT FBMI platí společné vnitřní předpisy ČVUT:

1. Statut ČVUT

2. Statut FBMI

3. Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT

4. Stipendijní řád ČVUT

5. Ubytovací řád ČVUT

6. Disciplinární řád pro studenty ČVUT

7. Informace o přijímacím řízení ČVUT

8. Podmínky studia cizinců na ČVUT

Plné znění předpisů je k dispozici na internetové adrese:

http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/legislativa

9. Scénář ubytování ČVUT 2007/2008

Plné znění scénáře je k dispozici na internetové adrese:

http://www.suz.cvut.cz/ob_prov.html

10. Směrnice děkanky pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu na

Českém vysokém učení technickém v Praze – Fakultě biomedicínského inženýrství

(viz str. 150)

149


Směrnice děkanky

pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu

na Českém vysokém učení technickém v Praze

Fakultě biomedicínského inženýrství

Čl. 1. Základní ustanovení

1. Studium na ČVUT v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství (dále jen FBMI) je

uskutečňováno v akreditovaném studijním programu B 3921 „Biomedicínská a

klinická technika” jako studium bakalářské v prezenční formě a v akreditovaném

studijním programu N3921 „Biomedicínská a klinická technika” jako studium

magisterské v prezenční formě.

2. Podmínky studia stanoví především vnitřní předpisy ČVUT, kterými jsou:

A. Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze (dále jen SZŘ ČVUT),

B. Řád přijímacího řízení ČVUT v Praze,

C. Disciplinární řád pro studenty ČVUT v Praze,

D. Stipendijní řád ČVUT v Praze,

E. Podmínky studia cizinců na ČVUT v Praze

a tato směrnice, která uvádí podrobnosti, které jsou nedílným doplňkem SZŘ ČVUT.

Čl. 2. Organizace studia

1. Doporučený časový plán studia pro bakalářský a magisterský studijní program

prezenční formy zveřejňuje FBMI v publikaci Informace o studiu (tzv. Bílá kniha) a

na http://www.fbmi.cvut.cz.

Čl. 3. Studijní plány, zápočty, zkoušky

1. Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v semestru jsou studentům

udělovány zpravidla v posledním výukovém týdnu semestru. Student je povinen získat

zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v semestru nejpozději do konce

zkouškového období. Zápočet uděluje cvičící (ve výjimečných případech, např.

nepřítomnost z důvodu nemoci, služební cesty apod. přednášející, garant předmětu

nebo vedoucí garantující katedry v uvedeném pořadí).

2. Je-li předmět ukončen zápočtem a zkouškou, je student povinen získat zápočet před

řádným termínem zkoušky.

3. Zkoušky a opravné zkoušky je možné skládat ve zkouškovém období, výjimečně

v posledních dvou týdnech každého semestru. V případě tzv. blokové výuky je možné

skládat zkoušky ihned po absolvování tohoto bloku po dohodě se zkoušejícím.

Zkoušky z předmětů zapsaných v zimním semestru lze skládat i ve zkouškovém

období letního semestru, výjimečně po dohodě se zkoušejícím skládat i v období

letních prázdnin. Zkoušky z předmětů, které měl student zapsané v letním semestru,

může skládat během zkouškového období letního semestru, výjimečně po dohodě

se zkoušejícím skládat i v období letních prázdnin.

4. V odůvodněných případech na základě písemné žádosti může vedoucí katedry

garantující předmět, stanovit jiný termín pro ukončení předmětu.

150


5. Student se přihlašuje na zkoušku prostřednictvím komponenty studium informačního

systému ČVUT (KOS).

6. Student je povinen si nechat zapsat do Výkazu o studiu (indexu) všechny výsledky

bezprostředně po jejich získání.

Čl. 4. Studijní předměty

1. Přednášející je povinen, po schválení vedoucím katedry garantující daný obor, na

začátku semestru zajistit pro daný předmět bakalářského a magisterského studijního

oboru vypracování a zveřejnění:

a. časového programu přednášek, cvičení i dalších forem výuky s vyznačením

povinné účasti na jejích jednotlivých částech,

b. témat písemných prací a termínů jejich zadání a odevzdání,

c. harmonogramu průběžné kontroly a hodnocení studia prováděné na cvičeních,

d. požadavků ke zkoušce, podmínek pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného

zápočtu,

e. seznamu požadované literatury, příp. požadavků znalostí z jiných předmětů,

f. způsobu hodnocení v semestru a podílu zkoušky na celkovém hodnocení.

2. Přednášející je povinen zveřejnit přesné termíny konzultací.

Čl. 5. Zápis předmětů

1. Zápisem se rozumí zápis alespoň jednoho povinného nebo povinně volitelného

předmětu v souladu se studijním plánem.

2. Zápis se koná v termínech stanovených děkankou a vyznačuje jej studijní oddělení

studentům ve Výkazu o studiu.

3. Při opakovaném zápisu předmětu musí student absolvovat předmět v rozsahu

stanoveném v aktuálním studijním plánu. Student si může zapsat i předmět, který již

dříve ukončil (celkem však nejvýše dvakrát). Novým zápisem předmětu se ruší

studijní výsledky, získané na základě předcházejícího zápisu. Kredity za každý

předmět se započítávají pouze jednou. Je-li předmět vyučován ve více variantách, jsou

všechny varianty pro účely vykazování považovány za tentýž předmět.

Čl. 6. Státní závěrečné zkoušky

1. Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) ověřuje, získal-li student znalosti a

dovednosti požadované učebním plánem bakalářského nebo magisterského studijního

oboru a zda je schopen získané poznatky uplatňovat při výkonu povolání.

2. SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce v případě bakalářského studijního

programu a obhajoby diplomové práce v případě magisterského studijního oboru a z

ústní zkoušky z tematických okruhů teoretického základu a profilových předmětů

studovaného oboru stanovených studijním programem. Pro tuto zkoušku stanoví

děkan FBMI na základě návrhu vedoucího katedry garantující studijní obor témata,

která budou zveřejněna nejpozději do konce výuky semestru, který předchází semestru

ve kterém se SZZ koná. Z těchto témat si student povinně vybírá 3.

3. K SZZ se student přihlašuje písemně na předepsaném formuláři (přihláška k SZZ),

který předá studijnímu oddělení nejpozději při zápisu do semestru ve kterém se SZZ

koná. Podmínkou připuštění k SZZ je úspěšné absolvování všech povinných a

151


vybraných povinně-volitelných předmětů obsažených ve studijním plánu příslušného

oboru a získání minimálně 200 kreditů během studia, včetně bakalářské práce a

odborné praxe v případě bakalářského studijního oboru a získání minimálně 120

kreditů během studia, včetně diplomové práce v případě magisterského studijního

oboru.

Čl. 7. Bakalářská práce a diplomová práce

1. Témata bakalářských a diplomových prací navrhují akademičtí pracovníci fakulty, popřípadě

externisté. Návrhy předávají katedře, která obor garantuje. Katedra návrhy

projedná, schválí a vypíše během prvního měsíce zimního semestru akademického

roku v případě bakalářského studijního oboru a do konce výuky letního semestru

akademického roku v případě magisterského studijního oboru.

2. Studenti jsou povinni vybrat si téma bakalářské práce během období výuky

v semestru, který předchází semestr, ve kterém budou bakalářskou práci odevzdávat a

téma diplomové práce do konce zkouškového období letního semestru 1. ročníku.

3. Studentovi, řešícímu téma bakalářské nebo diplomové práce zadané externím

pracovištěm, bude přidělen pedagogický vedoucí bakalářské nebo diplomové práce

z akademických pracovníků FBMI.

4. Zadání bakalářské práce obdrží student na předepsaném formuláři při zápisu do

semestru, ve kterém si student zapsal bakalářskou práci jako předmět. Platnost zadání

je omezena na dobu tří následujících semestrů. Zadání diplomové práce, obdrží

student na předepsaném formuláři při zápisu do zimního semestru 2. ročníku. Platnost

zadání je omezena na dobu čtyř následujících semestrů.

5. Student si zapisuje bakalářskou práci jako předmět v semestru, v němž předpokládá

ukončení studia. Obdobně se postupuje při zápisu diplomové práce. Po odevzdání

bakalářské resp. diplomové práce získává student zápočet a počet kreditů stanovený

studijním plánem. Zápočet za bakalářskou resp. diplomovou práci uděluje vedoucí

práce (ve výjimečných případech, např. nepřítomnost z důvodu nemoci, služební cesty

apod. vedoucí katedry garantující studijní obor).

6. Student je povinen odevzdat bakalářskou nebo diplomovou práci a dostavit se

k obhajobě v rámci SZZ v termínech stanovených děkankou. Pokud student ve

stanoveném termínu bakalářskou nebo diplomovou práci bez omluvy neodevzdá, nebo

jeho omluva není přijata, je klasifikován stupněm „nevyhověl“. Omluva se předkládá

vedoucímu katedry, která garantuje daný studijní obor.

7. Náležitosti bakalářské a diplomové práce jsou uvedeny v pokynech, které jsou

dostupné na http://www.fbmi.cvut.cz.

8. Po odevzdání bakalářské nebo diplomové práce vypracuje vedoucí práce hodnocení,

navrhne klasifikaci a doporučí, resp. nedoporučí práci k obhajobě. Vedoucí práce se

vyjadřuje zejména k tomu, jak student přistupoval k vypracování bakalářské nebo

diplomové práce.

9. Vedoucí katedry garantující studijní obor stanoví oponenta. Oponent vypracuje

posudek bakalářské nebo diplomové práce, navrhne klasifikaci a doporučí, resp.

nedoporučí ji k obhajobě. Oponent hodnotí zejména odbornou úroveň práce.

10. Vedoucí katedry garantující studijní obor umožní studentovi, aby se s hodnocením

vedoucího a s posudkem oponenta bakalářské nebo diplomové práce seznámil,

nejpozději 3 dny před termínem SZZ.

152


Čl. 8. Průběh státní závěrečné zkoušky

1. SZZ se zahajuje obhajobou bakalářské nebo diplomové práce. Při obhajobě se student

vyjádří k připomínkám oponenta a vedoucího bakalářské nebo diplomové práce a odpoví

na dotazy.

2. Po obhajobě práce se koná zkouška ze 3 tematických okruhů, které student uvedl na

přihlášce k SZZ.

Čl. 9. Stipendium za vynikající studijní výsledky

1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se v souladu se Stipendijním řádem ČVUT

v Praze podle Čl. 3 odst. 12 a odst. 9 upravuje podle následujících bodů:

2. Rozhodným úsekem studia, za který lze přiznat studentům stipendium za vynikající

studijní výsledky je akademický rok.

3. Žádosti o stipendium za vynikající studijní výsledky se podávají na studijním oddělení

první 2 týdny výuky v zimním semestru za výsledky minulého akademického roku.

4. Výši stipendia za vynikající studijní výsledky stanovuje tato tabulka:

Při váženém průměru za měsíc za akademický rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,00 x + 1.000,- 10 . (x + 1.000,-)

1,01-1,2 x + 500,- 10 . (x + 500,-)

1,21-1,5 x + 200,- 10 . (x + 200,-)

1,51-1,8 100,- 10 . 100,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

částku x stanoví děkan na základě počtu přiznaných stipendií a v závislosti na výši

prostředků určených na stipendia za vynikající studijní výsledky.

Čl. 10. Odměňování absolventů za dobu studia

1. Odměny absolventům za prospěch dosažený během studia slouží zejména k vyjádření

uznání kvalit studenta a jeho celkovému přístupu ke studiu.

2. Odměny jsou následující:

a. cena děkana (vážený průměr do 1,5 a vynikající bakalářská nebo diplomová

práce),

b. průměr za celou dobu studia 1,00,

c. studium s vyznamenáním,

d. studium s pochvalou,

e. vynikající bakalářská nebo diplomová práce.

3. O udělení odměny rozhoduje děkan.

4. Udělení odměny dle odst. 2a a 2e doporučuje děkanovi komise pro státní závěrečné

zkoušky a to na základě zvážení dosažených výsledků během studia a kvality

bakalářské nebo diplomové práce.

5. Výši jednotlivých odměn stanovuje děkan. Odměny jsou hrazeny ze stipendijního

fondu.

153


Čl. 11. Povinnosti studentů

Kromě povinností uvedených ve VŠ zákonu je každý student FBMI povinen:

1. Po celou dobu studia sledovat úřední desku FBMI (též na http://www.fbmi.cvut.cz) a

všechna další informační média FBMI (především školní e-mail, KOS atd.) a je

povinen se řídit pokyny na nich uvedenými.

2. Zúčastnit se základního školení BOZP a dále proškolení a přezkoušení dle § 4, vyhl.

50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v den zápisu do prvního ročníku

daného oboru, popř. v náhradním termínu a to ještě před započetím semestru.

V případě neúčasti nemůže student navštěvovat laboratorní výuku.

3. Zúčastnit se poučení a seznámení s provozními podmínkami a možnými riziky

v laboratořích FBMI.

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice je platná od akademického roku 2007/2008.

2. Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem FBMI dne 27. června 2007.

V Kladně dne 27. června 2007

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

děkanka FBMI

154

More magazines by this user
Similar magazines