WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA PZW PSTRĄG W ...

gorlice.pl
  • No tags were found...

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA PZW PSTRĄG W ...

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA PZW PSTRĄG W GORLICACHWalne Zgromadzenie Członków Koła PZW „Pstrąg” odbyło się wdniu 5 lutego 2012 roku. W zebraniu uczestniczyło 29 wędkarzy i 9zaproszonych gości, w tym: Prezes Zarządu Okręgu PZW wNowym Sączu Józef Kaczor, Starosta Powiatu Gorlickiego MirosławWędrychowicz, Burmistrz Gorlic Witold Kochan oraz Prezesi KółPorozumienia Gorlice-Biecz-Jasło.We wstępnym wystąpieniu Prezes Kola Kol. Jan Galant –Przewodniczący zebrania -powitał wszystkich przybyłych,przedstawił porządek i regulamin obrad. Minutą ciszy uczciliśmypamięć Kolegów, którzy już od nas odeszli.Następnym, miłym akcentem zgromadzenia było wręczenieodznaczeń i wyróżnień. Srebrną odznakę otrzymał Kolega JanuszGałuszka, a Medal za Zasługi dla Okręgu - Kol. Mariusz Kuziów.Komendant Społecznej Straży Rybackiej wyróżniony został przez Zarząd Okręgu za aktywność i wynikiswojej działalności, otrzymał również pisemne podziękowanie od Zarządu Koła. Ponadto dyplomyuznania za aktywną działalność w Sekcji Młodzieżowej Koła oraz udział i osiągnięcia w zawodachwędkarskich w sezonie 2011 otrzymali Koledzy: Adrian Wysocki, Arkadiusz Hajduk, ArkadiuszNowicki i Kamil Tarsa.W dalszej części zebrania dokonano wyboru Komisji Statutowej, w skład której weszli: Koledzy:Zdzisław Więcek i Jan Ślusarz oraz Komisji Uchwał i Wniosków: Andrzej Bara – Przewodniczący, JanLeśniewski i Zdzisław Niezgoda – Członkowie, przystąpiliśmy do części merytorycznej na którązłożyły się sprawozdania, dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości, zgłaszanie wniosków, przyjęcieplanu pracy Kola na rok 2012 oraz glosowanie nad złożonymi wnioskami.Obszerne sprawozdanie z działalności Kola przedstawił Kolega Marian Buhl, natomiast pozostałesprawozdania: Komisji Rewizyjnej – Kol. Andrzej Bara, Sądu Koleżeńskiego – Kol. WładysławOgonowski, finansowe – Józef Podsadowski oraz Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej – Kol.Miroslaw Nabożny. Na uwagę zasługuje fakt wzorowego prowadzenia spraw finansowychgospodarczych Kołaprzez Skarbnika JózefaPodsadowskiego copodkreślone zostało wsprawozdaniu KomisjiRewizyjnej orazaktywna i efektywna


praca Społecznej Straży Rybackiej: 160 patroli, w trakcie których udzielono kilkudziesięciu upomnień,kilku spraw skierowanych do prokuratury, w tym bulwersującej całe środowisko naszych wędkarzysprawy pozyskiwania ryb agregatem prądotwórczymW trakcie dyskusji Prezes Kola Kol. Jan Galant nawiązał do planowanej regulacji potoku Dominikanka, a wszczególności jego newralgicznego odcinka wzdłuż grobli Stawów Rybnych PZW w Kobylance. Poinformowałzebranych, że prace mają się rozpocząd w roku bieżącym. Kolega Zdzisław Więcek poprosił o informację natemat obrębów ochronnych . Odpowiedzi udzielił Prezes ZO Nowy Sącz Kol. Józef Kaczor, który stwierdził żeobręby ochronne utworzone są na wodach nie dzierżawionych przez PZW ze względu na koszty dzierżawy.Prezes Koła PZW Gorlice Miasto Kol. Łukasz Kosiba omówił kilka wniosków, jakie padły podczas Zebrania w jegoKole, m.in. wniosek o zakazie zabierania lipienia na wodach Okręgu. Do wypowiedzi tej ustosunkował się Kol.Andrzej Bara, który stwierdził, że przeglądając dostępne w Kole rejestry, zwrócił uwagę na znikomą ilośdzłowionych i zabranych ryb. W swojej wypowiedzi poruszył kwestie potoku Dominikanka i jej regulację uznał zabardzo pilną. Przy okazji omówił również problem zaśmiecania okolicy Stawów Rybnych PZW w Kobylance, jakrównież problem niskiego stanu wody na Zbiorniku „Klimkówka”, wynikłego z brakiem opadów. Ciągłezmniejszanie się ilości wody w jeziorze skutkowało tworzeniem się odciętych oczek wodnych, w którychpozostawały ryby i inne stworzenia wodne które skazane zostały na wyginięcie. Kolega Andrzej Barapoinformował zebranych o akcji zainicjowanej przez Członków naszego Koła i zorganizowanej wspólnie przezstrażników Okręgu, SRR i wędkarzy akcji, celem której było ratowanie ryb i przerzucenie ich do zbiornika.Niestety, akcja nie przyniosła żadnego skutku ze względu na ilośd pozostałego mułu, który uniemożliwił dotarciedo oczek z rybami. W dalszej części swojej wypowiedzi Kol. Andrzej Bara odniósł się do inicjatywy Kola PZWGorlice Miasto dotyczących prób przekształcenia obecnego matecznika na odcinka rzeki Ropy od mostu na ul.Mickiewicza na odcinek „no kill” – inicjatywie tej stanowczo się sprzeciwił. Za zasadną uznał inicjatywęutworzenia odcinka „no kill” na odcinku rzeki od mostu w Bystrej do mostu przy ul. Mickiewicza. Do wypowiedziw kwestii likwidacji matecznika na wspomnianym wyżej odcinku krytycznie odniósł się Prezes Koła PZW GorliceMiasto Kol. Łukasz Kosiba, motywując inicjatywę swojego koła jakopromocję etycznego wędkarstwa.Jako następni w dyskusji głos zabrali goście naszego zebrania. KolegaAndrzej Dziuba, - Prezes Porozumienia Kół Jasło – Biecz – Gorlice omówiłdziałalnośd finansową i gospodarczą Porozumienia Kół. Nawiązał dokontrowersyjnej decyzji o zakazie (obowiązujący w roku 2012) dotyczącymzabierania karpia ze stawu nr 1 w Siepietnicy. Poinformował zebranych o możliwości dzierżawy lub zakupieniakolejnego stawu pożwirowego w miejscowości Skołyszyn.Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz omówił kwestię możliwości finansowaniaprzez Starostwo Społecznej Straży Rybackiej i stwierdził że na dzieo dzisiejszy brakprawnych przepisów wykonawczych w tej kwestii, ale nie wykluczył takiejmożliwości, zapraszając zainteresowane strony na konkretne rozmowy. Zapytany zSali o oczyszczalnię ścieków po byłej Rafinerii która o „mały włos” nie doprowadziłado katastrofy ekologicznej rzeki Ropy stwierdził, że oczyszczalnia w chwili obecnejpracuje, chod zagrożenia występują (nieszczelnośd zbiorników z benzyną). W dalszejczęści swojego wystąpienia Starosta nawiązał do tworzenia tzw małej retencji napotokach stwierdzając, że sprawa jest rozwojowa. Omówił również działaniaStarostwa związane z wywozem nieczystości i spalarniami śmieci. Koocząc swojewystąpienie zapewnił o dalszym wspieraniu akcji sprzątania organizowanych jużtradycyjnie przez nasze Koło oraz podziękował Zarządowi za dotychczasową współpracę.


Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan nawiązał do wypowiedzi Starosty w kwestiioczyszczalni ścieków z rafinerii. Szczegółowo omówił niejasna sprawę własności tegoobiektu, powołując się na Wojewodę Małopolskiego, który sprawy finansowania energiielektrycznej w oczyszczalni przekazał w gestię skarbu paostwa.Prezes Zarządu Okręgu w Nowym Sączu, Kol. Józef Kaczor w pierwszym etapie swojegowystąpienia omówił kwestię działalności Straży Rybackiej przy Zarządzie Okręgu, któraoprócz wykonywania czynności kontrolnych uczestniczyw wielu innych pracach na rzecz związku, w tymzarybieniach. Na pytanie z sali w kwestii „plagi” kormoranów, poinformowałzebranych o uzyskaniu pozwolenia na odstrzał 50 ptaków, jednak odstrzelonozaledwie 17 sztuk. W trakcie badan układu pokarmowego odstrzelonychkormoranów stwierdzono w nich obecnośd w większości ryb łososiowatych. Napytanie z Sali dotyczące zasadności dopłat za korzystanie do połowu urządzeopływających, Kolega Prezes wyjaśnił, że wszystkie wpływy z tego tytułu są przeznaczane na zarybienie. W OkręguPZW Nowy Sącz w przeliczeniu na jednego członka PZW przeznacza się ok. 300 zł. na zarybienie rocznie, przyczym kwota ta jest do osiągnięcia dzięki własnym ośrodkom zarybieniowym.W dalszej części dyskusji głos zabierali kolejno:Kol. Józef Podsadowski – Skarbnik Koła zwrócił uwagę na tzw. „radosną twórczośd w postaci corocznych zmian wwymiarach ochronnych i limitach, stwierdzając, że podstawa do ich określenia powinien byd RegulaminAmatorskiego Połowu Ryb wydany przez Zarząd Główny PZW. Stwierdził również, że jak wynika z wieloletnichdoświadczeo, tego rodzaju nagromadzenie zmian, wcale nie przyczynia się do zwiększenia populacji ryb.Warunkiem tego powinna byd etyka wędkarska i ochrona wód przez powołane do tego organy.Kol. Zdzisław Więcek poruszył sprawę nieprawidłowości w odprowadzaniu składek w Kole PZW PZW GorliceMiasto, co spotkało się z ostrą i stanowczą reakcją obecnego na naszym zebraniu Prezesa, Kol. Łukasza Kosiby,który w odpowiedzi stwierdził, że sprawy dotyczące Koła „Miasto” nie powinny byd roztrząsane na forum innegoKoła.Kol. Dariusz Cieśla zwrócił się z zapytaniem do Prezesa ZO Nowy Sącz jakie SA wyniki badao przeprowadzonychprzez ichtiologa na Zbiorniku „Klimkówka”. W odpowiedzi Prezes ZO stwierdził, iż rybostan zbiornika pozostawiawiele do życzenia, dominują ryby duże, mało jest zaś narybku i „białej ryby”.Jako ostatni w dyskusji głos zabrał Kol. Janusz Gałuszka z propozycją zarybienia Zbiornika „Klimkówka” karpiemoraz propozycją rozdzielenia opłat za wędkowanie na wody nizinne i górskie, co było by ukłonem w stronęwędkarzy starszych, mniej zamożnych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie pozwala na wędkowaniespinningiem bądź metodą muchową. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że na dzieo dzisiejszy z różnych względów jestto niemożliwe.Następnym punktem zgromadzenia było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Koła za rok2011, głosowanie nad przyjęciem planu pracy Koła na rok 2012 – przedstawionego przez Prezesa Kola – obydwadokumenty przyjęte zostały jednogłośnie oraz głosowanie nad wnioskami złożonymi formalnie w trakciezebrania.


Tak więc kolejne Walne ZgromadzenieCzłonków Koła PZW „Pstrąg” w Gorlicachprzeszło do historii. Szkoda tylko, że odbyłosię ono z udziałem zaledwie 29 naszychwędkarzy co stanowi niecałe 10% naszejspołeczności. Zebranie Walne Koła jestnajwyższą władzą Koła i tu podejmowanesą najważniejsze decyzje dotyczące naszegofunkcjonowania i dalszej działalności.Niestety, frekwencja na zebraniach (nietylko w naszym Kole) z roku na rok jestcoraz niższa . Rok 2012 jest ostatnimrokiem kadencji obecnego Zarządu, wzwiązku z tym nadchodzi czas na podsumowanie obecnej czteroletniej kadencji, czas przygotowywania się dowyboru nowych władz, od których będzie zależało dalsze funkcjonowanie i praca na rzecz naszego Kola i jegoczłonków, czyli nas wszystkich zrzeszonych w Kole PZW „Pstrąg”, Kole z ponad 100 letnimi tradycjami, którymiwielu może nam pozazdrościd. Twórzmy więc wspólnie kolejny rozdział naszej historii i tradycji i włączajmy sięaktywniej w sprawy które dotyczą nas samych.Z wędkarskim pozdrowieniemWodom cześd!Opracował: Zdzisław NiezgodaFot. Andrzej Bara

More magazines by this user
Similar magazines