Views
2 years ago

História - Obec Dunajská Lužná

História - Obec Dunajská Lužná

História1. januára

História1. januára 1974 sa na hornom Žitnom ostrove zlúčili trisamostatné obce, ktoré mali pôvodne nemecké a maďarskénázvy: Nové Košariská (nem. Mischdorf, maď. Misérd; Jánošíková(nem. Schildern, maď. Dénesd; a Nová Lipnica (nem.Tartschendorf, maď. Torcs). Slovenské názvy dostali podľaprisťahovalcov, ktorí do obce prišli po vysídlených Nemcocha Maďaroch z Košarísk-Priepasného, Terchovej a Veľkej Lipnice(dnes súčasť Poľska).Rozsiahly archeologický výskum v posledných desaťročiachdokázal, že toto územie bolo osídlené od mladšej dobykamennej (3000 – 1900 pr.n.l.). Z doby železnej (7. – 8. st.pr.n.l.) bol v časti Nové Košariská preskúmaný (naposledyv roku 2002) kniežací mohylník – pohrebisko kalenderberskejkultúry (7. – 3. st. pr.n.l.). Doba rímska (1. – 4. st. pr.n.l.)je zastúpená nálezmi rímskych mincí. Stopy po osídlenígermánskymi kmeňmi sa tiež našli na viacerých miestachŽitného ostrova. Germánsky kmeň Kvádov udržiaval čuléstyky s rímskou kultúrou, o čom svedčia početné nálezyrímskej keramiky. Od 7. storočia n. l. sa na Žitnom ostrovenachádzajú aj stopy po Slovanoch, ktorí žili v 7. – 8. storočív symbióze s Avarmi. V 8. st. sa stopy po Avaroch strácajú,kým stopy po Slovanoch sa množia. Zo 7. až 11. storočia zachytiliarcheológovia stopy po Slovanoch v 15 obciach nášhoregiónu. Z 10. až 11. storočia sa našli aj stopy po maďarskomosídlení, najmä vo východnej časti Žitného ostrova.Po páde Veľkomoravskej ríše sa pod náporom staromaďarskýchkmeňov menilo aj národnostné zloženie obyvateľstva.Tento proces sa urýchlil po tatárskom plienení v roku1241, keď na vyľudnené územie prichádzaliNemci z alpských krajín. V 13.a 14. storočí bolo územie od Bratislavypo Šamorín osídlené do určitejčasti Nemcami. Časť Nové Košariskása prvýkrát uvádza v roku 1283 akoMysser, časť Jánošíková v roku 1258ako Dyenis, časť Nová Lipnica v roku1230 ako Torcs.

HistóriaV 13. storočí vznikli v prvých dvoch obciach už aj katolíckekostoly. V súpise farností, ktoré odviedli v roku 1302pápežský desiatok, sa spomína aj farnosť Misser. Kostol bolzasvätený sv. Martinovi. Bol synom rímskeho dôstojníkaa narodil sa v roku 316 alebo 317 v rímskom tábore Sabaria(dnes Szombathely). Neskôr sa stal biskupom vo francúzskommeste Tours.Obyvatelia sa živili predovšetkým poľnohospodárstvom,chovom dobytka a rybolovom. Vidieť to aj z urbáru, ktorý sazachoval z roku 1768. Pôdu postupne kultivovali. Stavanímhrádzí zamedzovali povodniam, tvoreniu početných blúdivýchramien Dunaja a zamokreniu pôdy.Na rozvoj obce v 16. storočí negatívne vplývali tureckévýboje a prechody vojsk jednej či druhej strany. Podobnetomu bolo aj v 17. storočí, keď sa cez naše územie prehnaliudalosti súvisiace s protihabsburskými stavovskými povstaniami.Skutočnosť, že obec Dénesd (Jánošíková) od roku 1258patrila kláštoru benediktínov na Hore sv. Martina (Panonhalma)mala významný vplyv na hospodársky, kultúrnya náboženský rozvoj celého blízkeho okolia. Mischdorf(Nové Košariská) mal v 17. a 18. storočí charakter trhovéhomestečka.Vo všetkých častiach žilo národnostne i náboženskyzmiešané obyvateľstvo. V dnešnej časti Nové Košariskáa Nová Lipnica prevažovalo nemecké a evanjelické a. v.obyvateľstvo, v časti Jánošíková zase maďarské a katolícke.Náboženským centrom oboch vyznaní však bola dnešnáčasť Nové Košariská, pretože tu sa nachádzal katolícky farskýkostol sv. Martina (v roku 1854 vyhorel a farským sa staldovtedy pútnický chrám v časti Jánošíková) i evanjelickýchrám z roku 1814. Dovtedy patrili evanjelickí veriaci podfarnosť v Šamoríne. Podľa vizitácie z roku 1634 boli všetcinemeckí obyvatelia Mischdorfu evanjelikmi a. v. Prvých kazateľovdo zboru si pozývali z Viedne.Od 18. storočia sa v časti Nových Košariskách postupnezačínajú usadzovať Rómovia. Venovali sa kováčskym prácama výrobe klincov.

Historické, kultúrne a prírodné - Obec Dunajská Lužná
rezbárske sympózium očami detí - Obec Dunajská Lužná
M. R. Štefánik na prahu 20. storočia - Obec Dunajská Lužná
zalomenie 2/10 - Obec Lúka.sk
Stredoveké lesy Smolnik naprieč storočiami Hospodárska - História
Súčanský hlásnik 2009 číslo 2 (pdf) - Horná Súča
podolí 4-2012.indd - Obec Podolí
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
Καλημέρα Αυγουστος 47/2009, 26.39 MB - Řecká obec Praha
Habovčan 01/2010 (1,5 MB formát PDF) - Obec Habovka
Informačný spravodaj mesta - Mesto Námestovo
obce Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXI. CENA 10 Kč
obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXII. CENA 10 Kč
Náš rozhovor na aktuálnu tému Potešiteľné premeny oblastí po ...
Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného
Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje - Olomoucký kraj
NEBYT SAM 4_2011_na web.indd - Asociácia náhradných rodín
Súbor na stiahnutie - Ústav pamäti národa
Môže nám byť spolu dobre
3 10 CENY A OCENĚNÍ PRO AKADEMICKOU OBEC UNIVERZITY KARLOVY ...
Nový informaĀný systém na MsÚ . Po roĀnej pauze sa vra- cajú ...