Views
2 years ago

História - Obec Dunajská Lužná

História - Obec Dunajská Lužná

ObyvateľstvoPri

ObyvateľstvoPri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v máji 2001 malaobec 2932 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, z toho1535 žien a 1397 mužov.Národnosti v obcislovenská 2640 (90,04 %)maďarská 196 (6,68 %)česká 32 (1,09 %)nemecká 17 (0,57 %)rómska 10 (0,34 %)poľská 5 (0,15 %)rumunská 3 (0,11 %)srbská 1 (0,05 %)chorvátska 1 (0,05 %)neuvedená 27 (0,92 %)Náboženské vyznaniekatolíci 71,0 %evanjelici a. v. 8,8 %ostatné vyznania 2,9 %nezistené 2,4 %bez vyznania 14,9 %Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 bolo v obci 532 detía žiakov základnej školy, 188 študentov, 1704 ekonomickyčinných obyvateľov a 508 nepracujúcich dôchodcov. 760obyvateľov uviedlo úplné stredoškolské vzdelanie ukončenématuritou a 410 obyvateľov vysokoškolské vzdelanie.V decembri 2002 bol do evidencie obyvateľov zapísanýtritisíci občan obce. K 31. 12. 2003 má obec 3052 obyvateľov,z toho 1601 žien a 1451 mužov. Priemerný vek je 37,2 rokov.V obci je 856 trvale obývaných domov a bytov, v ktorýchžije 1043 rodín.

Prírodné prostredieObec sa rozprestiera na rozľahlej Podunajskej nížiny v západnejčasti Žitného ostrova na mladom úrodnom vale Dunajav nadmorskej výške 127 – 129 m nad morom. Rovinatýchotár a úrodné pôdy vytvárajú vhodné podmienky prerozvoj poľnohospodárstva. Poľnohospodárska pôda má rozlohu2407,68 ha, z toho ornej pôdy je 2314,89 ha, záhrad 54,21ha, ovocných sadov 28,64 a trávnatých porastov 9,94 ha.Lesné pozemky majú rozlohu 51,56 ha, vodné plochy29,74 ha a ostatné plochy 84,94 ha. V chotári obce sú z voľnežijúcej zveri zastúpené najviac zajace, bažanty, jarabice, srnčiazver a vodné vtáctvo. Vodné plochy Malá voda a Pieskovájama sú využívané na lov rýb a rekreáciu.Odlesnený chotár tvoria mladšie treťohorné pestré íly,piesky a štrky s mocnou vrstvou riečnych usadenín. V chotáriobce sú čiernozemné a nivné pôdy. Do územia obceokrajovo zasahuje prírodná rezervácia Dunajské luhy.V zastavanej časti obce sú vybudované tri parky. Najstaršíje Štefánikov park, ktorý budovali občania Nových Košarískv 50-tych rokoch minulého storočia. Po oboch stranách parkuje vysadené stromoradie líp. Druhý park pri kaplnkePomáhajúcej Matky Božeja obecnom erbe tvoria staréagátové stromy a okrasnékríky vysadené v roku 1995pri uvedení obecných symbolovdo používania. Najmladšípark je pri katolíckomkostole v časti Jánošíková,ktorý bol vybudovaný v roku1997. Jeho dominantou jefontána.

Historické, kultúrne a prírodné - Obec Dunajská Lužná
rezbárske sympózium očami detí - Obec Dunajská Lužná
M. R. Štefánik na prahu 20. storočia - Obec Dunajská Lužná
zalomenie 2/10 - Obec Lúka.sk
Stredoveké lesy Smolnik naprieč storočiami Hospodárska - História
Habovčan 01/2010 (1,5 MB formát PDF) - Obec Habovka
3 10 CENY A OCENĚNÍ PRO AKADEMICKOU OBEC UNIVERZITY KARLOVY ...
Informační listy obce a Obecního úřadu Podolí číslo 5 ... - Obec Podolí
Základná škola s materskou školou JM Hurbana v - Obec Beckov
Súčanský hlásnik 2009 číslo 2 (pdf) - Horná Súča
Belušan 10/2012 v elektronickej podobe (pdf)
Proti Poľsku - Ústav pamäti národa
LUŽNIANSKY - Obec Dunajská Lužná
LUŽNIANSKY - Obec Dunajská Lužná
úvodník - Obec Dunajská Lužná
úvodník - Obec Dunajská Lužná
úvodné informácie - Obec Dunajská Lužná
Naša obec a Európa - Obec Dunajská Lužná
PHSR DL final - Obec Dunajská Lužná
kultúra, vzdelávanie, výchova - Obec Dunajská Lužná