Views
3 years ago

História - Obec Dunajská Lužná

História - Obec Dunajská Lužná

ObyvateľstvoPri

ObyvateľstvoPri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v máji 2001 malaobec 2932 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, z toho1535 žien a 1397 mužov.Národnosti v obcislovenská 2640 (90,04 %)maďarská 196 (6,68 %)česká 32 (1,09 %)nemecká 17 (0,57 %)rómska 10 (0,34 %)poľská 5 (0,15 %)rumunská 3 (0,11 %)srbská 1 (0,05 %)chorvátska 1 (0,05 %)neuvedená 27 (0,92 %)Náboženské vyznaniekatolíci 71,0 %evanjelici a. v. 8,8 %ostatné vyznania 2,9 %nezistené 2,4 %bez vyznania 14,9 %Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 bolo v obci 532 detía žiakov základnej školy, 188 študentov, 1704 ekonomickyčinných obyvateľov a 508 nepracujúcich dôchodcov. 760obyvateľov uviedlo úplné stredoškolské vzdelanie ukončenématuritou a 410 obyvateľov vysokoškolské vzdelanie.V decembri 2002 bol do evidencie obyvateľov zapísanýtritisíci občan obce. K 31. 12. 2003 má obec 3052 obyvateľov,z toho 1601 žien a 1451 mužov. Priemerný vek je 37,2 rokov.V obci je 856 trvale obývaných domov a bytov, v ktorýchžije 1043 rodín.

Prírodné prostredieObec sa rozprestiera na rozľahlej Podunajskej nížiny v západnejčasti Žitného ostrova na mladom úrodnom vale Dunajav nadmorskej výške 127 – 129 m nad morom. Rovinatýchotár a úrodné pôdy vytvárajú vhodné podmienky prerozvoj poľnohospodárstva. Poľnohospodárska pôda má rozlohu2407,68 ha, z toho ornej pôdy je 2314,89 ha, záhrad 54,21ha, ovocných sadov 28,64 a trávnatých porastov 9,94 ha.Lesné pozemky majú rozlohu 51,56 ha, vodné plochy29,74 ha a ostatné plochy 84,94 ha. V chotári obce sú z voľnežijúcej zveri zastúpené najviac zajace, bažanty, jarabice, srnčiazver a vodné vtáctvo. Vodné plochy Malá voda a Pieskovájama sú využívané na lov rýb a rekreáciu.Odlesnený chotár tvoria mladšie treťohorné pestré íly,piesky a štrky s mocnou vrstvou riečnych usadenín. V chotáriobce sú čiernozemné a nivné pôdy. Do územia obceokrajovo zasahuje prírodná rezervácia Dunajské luhy.V zastavanej časti obce sú vybudované tri parky. Najstaršíje Štefánikov park, ktorý budovali občania Nových Košarískv 50-tych rokoch minulého storočia. Po oboch stranách parkuje vysadené stromoradie líp. Druhý park pri kaplnkePomáhajúcej Matky Božeja obecnom erbe tvoria staréagátové stromy a okrasnékríky vysadené v roku 1995pri uvedení obecných symbolovdo používania. Najmladšípark je pri katolíckomkostole v časti Jánošíková,ktorý bol vybudovaný v roku1997. Jeho dominantou jefontána.

Historické, kultúrne a prírodné - Obec Dunajská Lužná
rezbárske sympózium očami detí - Obec Dunajská Lužná
M. R. Štefánik na prahu 20. storočia - Obec Dunajská Lužná
zalomenie 2/10 - Obec Lúka.sk
Stredoveké lesy Smolnik naprieč storočiami Hospodárska - História
Habovčan 01/2010 (1,5 MB formát PDF) - Obec Habovka
Základná škola s materskou školou JM Hurbana v - Obec Beckov
3 10 CENY A OCENĚNÍ PRO AKADEMICKOU OBEC UNIVERZITY KARLOVY ...
Súčanský hlásnik 2009 číslo 2 (pdf) - Horná Súča
podolí 4-2012.indd - Obec Podolí
Proti Poľsku - Ústav pamäti národa
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
Καλημέρα Αυγουστος 47/2009, 26.39 MB - Řecká obec Praha
Informačný spravodaj mesta - Mesto Námestovo
obce Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXI. CENA 10 Kč
obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXII. CENA 10 Kč
Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného
Náš rozhovor na aktuálnu tému Potešiteľné premeny oblastí po ...
Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje - Olomoucký kraj
NEBYT SAM 4_2011_na web.indd - Asociácia náhradných rodín
Súbor na stiahnutie - Ústav pamäti národa
Môže nám byť spolu dobre
Nový informaĀný systém na MsÚ . Po roĀnej pauze sa vra- cajú ...