Vabariigi Valitsuse määruse „Sopimetsa looduskaitseala kaitse ...

envir.ee

Vabariigi Valitsuse määruse „Sopimetsa looduskaitseala kaitse ...

kahjusta kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kellehuvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellisetegevuse õiguspärasuse osas. Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil kuikeskkonnamõju hindamise järelevalvajal on õigus määrata kaitseala kaitsekskeskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse eesmärgisaavutamist või kaitseala seisundit.Praktikas on tingimuste esitamine kõige enam kasutatav võte, millega välditakse kaitsealadelmajandustegevuse kahjustavat mõju. Enamasti ei keelata tegevust, mis on kaitse-eeskirjaslubatud kaitseala valitseja nõusolekul, vaid püütakse kaalutlusõiguse kaudu leida lahendusi,kus tegevus ei kahjusta loodusväärtusi, saavutades looduskaitse ja arendushuvide ühitamise.3. Menetluse kirjeldusSopimetsa loodukaitseala kaitse-eeskirja avalikustamine toimus 18.09.–02.10.2006. Samalajavahemikul toimus ka avalik väljapanek Jõgevamaa Keskkonnateenistuses jaasukohajärgses Pajusi Vallavalitsuses. Teade kaitse-eeskirja menetlemise algatamise kohtailmus 15.09.2006 ajalehes Vali Uudised, 16.09.2006 ajalehes Vooremaa ja 12.09.2006Ametlikes Teadaannetes. Kaitse-eeskirja eelnõuga sai tutvuda ka JõgevamaaKeskkonnateenistuse veebilehel. Kaitse-eeskirja avalik arutelu toimus 03.10.2006; sellestvõttis osa kümme inimest.Looduskaitseseaduse §-s 9 sätestatud kaitse alla võtmise menetluse käigus saadeti kaitsealalpaikneva kahe kinnisasja (Auavälja, 57301:001:0030 ja Kurista, 57301:001:0272) seitsmeleteadaolevale omanikule ja Pajusi Vallavalitsusele teade kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamise,sh avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta. Kirjas oli märkus, et juhul kuikeskkonnateenistusele ei ole 30 päeva jooksul vastatud, siis loetakse, et adressaat onkaitse-eeskirja eelnõuga nõus. Kirjale oli lisatud kaitse-eeskirja eelnõu ja piiriskeemiväljatrükk.Pajusi Vallavalitsus saatis 10.10.2006 kirjaga nr 5-14/588-1 kirjaliku nõusoleku Sopimetsalooduskaitseala moodustamiseks. Auavälja kinnistu kuuest maaomanikust saatsid viisJõgevamaa Keskkonnateenistusele kirjaliku arvamuse kaitseala laiendamise vastu. Aruteludetulemusel ja tuginedes „Eesti ürglooduse raamatu“ andmetele, mille alusel konkreetsel alalkarst puudub, otsustati Auavälja kinnistule jääv metsaosa (suurem osa eraldisest 14), misalgselt oli täies ulatuses planeeritud loodava kaitseala koosseisu liita, siiski kaitsealast väljajätta ning kaitseala mitte laiendada Jõgevamaa Keskkonnateenistuse poolt ettepandud mahus.Sopimetsa looduskaitseala peamiseks eesmärgiks on kaitsta alal esinevat karsti ja looniituning metsa kaitse roll seisneb eelkõige puhvrifunktsioonis eelpoolmainitud väärtustele.Maaomanikele saadeti 08.11.2006 vastavasisulised kirjad ja korrigeeritud piiriskeem.Korrigeeritud (vähendatud mahus) piiriga kaitsealale vastuseisu ei olnud. Kurista kinnistuomanikud ei vastanud.Tabel 1. Maaomanike seisukohad vastuseks Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa KKT poolt13.09.2006 väljasaadetud kirjadele.Arvamuse esitajanimi ja seoseelnõugaAuavälja57301:001:0030 (5kaasomanikku)Arvamuse kokkuvõteEi nõustu piirangute laiendamisega;nõustub maa kompenseerimisega.Menetleja otsusKeskkonnaministeeriumi Jõgevamaakeskkonnateenistus otsustas Auaväljakinnistu (57301:001:0030) maaomanike


suure vastuseisu tõttu muuta loodavaSopimetsa looduskaitseala piire. Paealabaasil loodava Sopimetsa LKA koosseisustjääb välja kaitseala laiendus Auaväljakinnistul. Kaitseala koosseisu jääb jubakaitse all olev ala, mis on väärtuslikkaitsealuste liikide kasvukohana. Kaartlisatud.Kaitseala uuendatud kaitse-eeskirja avalik väljapanek toimus 27.08.–17.09.2012Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris ja Pajusi Vallavalitsuses. Teatedkaitse-eeskirja avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta ilmusid 27.08.2012 üleriigiliselevikuga ajalehes Eesti Päevaleht ja 25.08.2012 kohalikus ajalehes Vooremaa ningkaitse-eeskirja eelnõuga sai tutvuda ka Pajusi valla veebilehel. Väljaandes AmetlikudTeadaanded ilmus kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamise teade 23.08.2012. Avalikuväljapaneku kestel ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.Pajusi Vallavalitsuses toimus 29.08.2012 kaitse-eeskirja tutvustamiskoosolek, milles osaleskümme inimest. Koosolekul soovis OÜ Luiga Kivi esindaja teada, millised piirangud tulevadSopimetsa LKA kaitse-eeskirja kehtestamisega juba avatud kaevandusele. Küsijale selgitati, etkaitseala piire ei ole võrreldes 2006. aastaga kavas laiendada ja kuna karjäär jääb kaitsealasteemale, siis kaitse-eeskirjaga neile uusi piiranguid ei kehtestata.4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õiguseleEelnõukohane määrus ei ole seotud EL õigusega.5. Määruse mõju ja rakendamiseks vajalikud kulutusedMääruse mõju on positiivne loodus- ja elukeskkonnale, aidates looduskeskkonnasäilitamisega kaasa inimeste põhivajaduste ja elukvaliteedi tagamisele. Määrus aitab pareminitagada karstiala ja seal esinevate liikide ning metsa- ja niidukoosluse kaitse. Kehtestatavkaitsekord arvestab ala eesmärgiks olevate väärtuste kaitse vajadusi ja selle rakendaminetagab nende säilimise.Uue kaitse-eeskirja kehtestamine aitab kaasa rahvusvaheliste kohustuste täitmisele, seega onmõju välissuhetele positiivne. Looduse mitmekesisuse ehk elurikkuse säilitamise jasuurendamise vajaduse sätestavad nii Euroopa 2020 kui ka Ressursitõhusa Euroopategevuskava. Sellest tulenevalt on elurikkuse vähenemise peatamiseks ja taastamisekskinnitatud EL elurikkuse strateegia aastani 2020 (KOM(2011)2441), mis seab liikmesriigilekonkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid elurikkuse (liikide ja elupaikade seisundi)parandamiseks aastaks 2020. Kinnitatav õigusakt toetab otseselt toodud eesmärkidesaavutamist.Määruse jõustumisel puuduvad olulised mõjud sotsiaalvaldkonnale, riiklikule julgeolekule,majandusele, regionaalarengule ja riigiasutuste ning kohaliku omavalitsuse korraldusele.Vastavalt maamaksuseaduse §-le 4 kaasneb eelnõu jõustumisega kohaliku omavalitsusemaamaksutulude vähenemine. Maamaksuseaduse § 4 lõike 3 kohaselt hakkabmaamaksusoodustus kehtima kaitse-eeskirja jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril.Maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punkti 1 1 kohaselt kaitsealade sihtkaitsevööndi maaltmaamaksu ei maksta. Maamaksu laekub Pajusi vallale vähem ligikaudu 18,80 eurot aastas.


Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 20 võib riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga omandadakinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, kinnisaja väärtuselevastava tasu eest. Sopimetsa looduskaitsealal on ligikaudu 1,8 ha eramaid. Kaitsealakaitse-eeskirja menetlemise ajal ei laekunud ühtegi ettepanekut maa riigile omandamisekohta. Maa-ameti tehingute andmebaasi alusel toimus Pajusi vallas 2011. aastal 706,5 hamaatulundusmaaga 51 tehingut kogusummas 1 073 253 eurot, seega on ühe hektarihindkeskmiselt 1519 eurot ning sihtkaitsevööndis oleva 1,8 ha maatulundusmaa sihtotstarbegaeramaa riigile ostmise korral oleks selle hind ligikaudu 2735 eurot.Kaitsealale jääb hooldamist ja osaliselt taastamist vajavat looniitu 0,7 hektarit. Poollooduslikukoosluse hooldamiseks on võimalik taodelda loodushoiutoetust, looniidu hooldamiseks 147eurot hektari koha ja taastamiseks 250 eurot hektari kohta.6. Määruse jõustumineKäesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.7. VaidlustamineKäesoleva määruse üldorraldusele ehk haldusakti tunnustele vastavat osa on võimalikvaidlustada, esitades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kaebusehalduskohtusse. Määruses on üldkorralduse regulatsioon suunatud asja (kinnistu)avalik-õigusliku seisundi muutmisele, hõlmates eelkõige asja kasutamist ja käsutamistreguleerivaid sätteid. Seega vastavad määruses üldkorralduse tunnustele sätted, millesttulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused on konkreetsekinnisasjaga tihedalt seotud ning puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.Halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lõike 1 kohaselt võib tühistamiskaebuse esitada 30päeva jooksul kaebajale haldusakti teatavaks tegemisest arvates ja sama paragrahvi lõike 5kohaselt kaebuse haldusakti õigusvastasuse kindlakstegemiseks kolme aasta jooksulhaldusakti andmisest arvates.8. Eelnõu kooskõlastamineEelnõu on kooskõlastatud teiste ministeeriumitega eelnõude infosüsteemi EIS kaudu.Ministeeriumid on kooskõlastanud eelnõude infosüsteemis EIS eelnõu vaikimisi. VabariigiValitsuse reglemendi § 7 lõike 4 kohaselt, kui kooskõlastaja ei ole sama paragrahvi lõigetes1–3 sätestatud tähtaja jooksul eelnõu kooskõlastanud või jätnud seda põhjendatultkooskõlastamata, loetakse eelnõu kooskõlastatuks.Keit Pentus-RosimannusKeskkonnaminister

More magazines by this user
Similar magazines