zpravodaj 5-07.pdf

seberov.cz

zpravodaj 5-07.pdf

Slovo starostkyV·ûenÌ spoluobËanÈ,nastal Ëas podzimu. ObdobÌ spojenÈ s n·dhernoupromÏnou p¯Ìrody, kter· se p¯evlÈk·do podivuhodn˝ch barevn˝ch odstÌn˘.O promÏn·ch p¯Ìrody, kr·s·ch krajiny a v˘beco vöem hezkÈm co n·s obklopuje, vypr·-vÌ nejen poutavÈ knihy, ale rovnÏû i pozoruhodnÈobrazy. P¯esvÏdËit se o tom m˘ûetesami pr·vÏ na v˝stavÏ obraz˘ naöeho spoluobËanapana Ladislava KulhavÈho, kter· pr·-vÏ probÌh· v Bar·ËnickÈ rychtÏ. VϯÌm, ûe vidÏtjeho umÏnÌ bude chtÌt vÏtöina z v·s a ûena v˝stavu r·di zavÌt·te.Za dlouh˝ch podzimnÌch a zimnÌch veËer˘se Ëasto konajÌ r˘znÈ kulturnÌ akce. Sehnalijsme kapelu Horv·th Band, kter· n·m budehr·t k poslechu i tanci v p·tek 23. 11. v kulturnÌmdomÏ v HrnË̯Ìch. A aby ani dÏti nep¯iölyzkr·tka, je tu pro nÏ p¯ipravena jiû tradiËnÌÑMikul·ösk·ì. Ta se letos uskuteËnÌv†sobotu 8. 12. v kulturnÌm domÏ v HrnË̯Ìch.SouË·stÌ Mikul·öskÈ bude opÏt i poh·dka prodÏti. BliûöÌ informace k nim naleznete uvnit¯tohoto Zpravodaje, p¯ÌpadnÏ na ⁄¯adu naöÌmÏstskÈ Ë·sti.Tyto aktivity doposud probÌhajÌ p¯ev·ûnÏv†HrnË̯Ìch. D˘vodem je existence jedinÈhos·lu v prostoru b˝valÈho kulturnÌho domu,kter˝ kapacitnÏ odpovÌd· pot¯eb·m jednotliv˝chakcÌ. V r·mci nov˝ch center obcÌ se po-ËÌt· s obdobn˝m prostorem nejen v HrnË̯Ìch,ale i v äeberovÏ. Studie jednotliv˝ch center sepr·vÏ zpracov·vajÌ. V tÈto dobÏ jeötÏ nejsoubohuûel k dispozici. PevnÏ vöak vϯÌm, ûe jiûv dalöÌm ËÌsle Zpravodaje budou architektischopni svÈ projekty prezentovat.S p¯Ìchodem podzimu a tÌm i blÌûÌcÌho se obdobÌvegetaËnÌho klidu jsme zaznamenali vÌceû·dostÌ na pro¯ez·nÌ strom˘. Tato Ëinnost sepostupnÏ bude prov·dÏt, avöak v souladu s†agrotechnick˝milh˘tami, tedy po opad·nÌ list˘.ChtÏla bych podÏkovat obyvatel˘m uliceLouck·, kter· pr·vÏ proch·zÌ poslednÌ rekonstrukcÌ,ûe byli vst¯ÌcnÌ a trpÏlivÌ p¯i r˘zn˝chkomplikacÌch, kterÈ ji prov·zely. Po jejÌm dokonËenÌbude cel· komunikace pr˘chozÌ odhlavnÌ ulice K äeberovu aû do ulice OsvÏtov·.DÏkuji takÈ panu Vagabovovi, ûe dodrûelsvÈ slovo a otev¯el br·nu, kter· d¯Ìve znemoû-Úovala pr˘chod ulicÌ Louck·.Jiû naposledy se vracÌm k ot·zce pr·vnÌ zmÏnymate¯skÈ ökoly (Mä) a z·kladnÌ ökoly (Zä).Vedla jsem ¯adu jedn·nÌ ve slouËen˝ch Zäa†Mä a s pedagogick˝m sborem naöÌ Zä i Mä.PodnÏtnÈ bylo takÈ ve¯ejnÈ setk·nÌ v tÏlocviËnÏZä a ve¯ejnÈ shrom·ûdÏnÌ v kulturnÌm domÏv HrnË̯Ìch. Na jejich z·kladÏ jsem na zased·nÌzastupitelstva dne 8. 10. 2007 navrhlazruöenÌ p¯edchozÌch usnesenÌ, podporujÌcÌchzmÏnu. StruËnÏ ¯eËeno, û·dn· zmÏna nebude.Zä i Mä budou d·le existovat ve sv˝chpr·vnick˝ch organizacÌ, kaûd· samostatnÏ.OsobnÏ se vöak domnÌv·m, ûe zmÏna by vedlak jeötÏ lepöÌmu fungov·nÌ naöÌ Zä i Mä. Tentom˘j postoj podpo¯ily n·vötÏvy ve ökol·ch aökolk·ch, kterÈ jsou slouËeny do jednÈ organizace(Mä spolu se Zä). NicmÈnÏ n·zoryvöech se vyvÌjÌ, ve¯ejnost (kter· p¯iöla na setk·nÌ)dala sv˝mi projevy najevo, ûe si zmÏnunep¯eje. Proto jsem se, i p¯es sv˘j osobnÌ postoj,rozhodla navrhnout, aby zastupitelstvosv· p¯edchozÌ usnesenÌ zruöilo.Jsem p¯esvÏdËen·, ûe toto rozhodnutÌ je zestrany zastupitel˘ jasn˝m d˘kazem toho, ûenaöe ökoly jsou pro n·s skuteËnÏ d˘leûitÈ.O†tom ostatnÏ svÏdËÌ i v˝öe vynaloûen˝ch finanËnÌchprost¯edk˘ investovan˝ch do rekonstrukcÌökoly a ökolek, a to nejen v letoönÌmroce.V souËasnÈ dobÏ se dokonËujÌ projekty naobnovu vöech p¯ilehl˝ch sportovnÌch plochu†ökoly a ökolek. Finance na obnovu vöak nemusÌsh·nÏt pouze mÏstsk· Ë·st (M»), alev†r·mci jednotliv˝ch grant˘ a program˘ o nÏmohou û·dat p¯Ìmo i jednotlivÈ ökoly a ökolky.DalöÌ ËÌslo Zpravodaje v·s zastihne jiû ve sv·-teËnÌm Ëase v·noËnÌm. V tÈto chvÌli v·m vöemp¯eji kr·sn˝, barevn˝ podzim, pln˝ z·ûitk˘a†p¯Ìjemn˝ch chvil.Petra Venturov·, starostkaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 1


Ze zased·nÌ ZastupitelstvaUsnesenÌ z 11. zased·nÌ Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov ze dne 17. 9. 2007I. Zah·jenÌ zased·nÌ ñ programZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujeprogram zased·nÌ ZM» jako celek.II. Volba ovϯovatel˘ z·pisuZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujepp. Ritta a Pa¯Ìka ovϯovateli z·pisu.III. Kontrola z·pisu z minulÈho zastupitelstvaZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovkonstatuje,ûe z·pis z minulÈho zastupitelstva odpovÌd·pr˘bÏhu jedn·nÌ.IV. Pron·jem p˘dnÌch prostor v Ë. p. 34Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujepron·jem p˘dnÌch nebytov˝ch prostoro†celkovÈ zapoËitatelnÈ v˝mϯe 58 m 2 v 1.pat¯e nemovitosti Ë. p. 34 k. ˙. äeberov.Cena pron·jmu je stanovena ve v˝öi 1000KË/m 2 /rok.Doba pron·jmu je urËit· a to do 31. 12.2017 s pr·vem opce na prodlouûenÌ n·jmuo dalöÌch 5 let, za shodn˝ch podmÌneks†v˝jimkou n·jemnÈho, kterÈ bude stanovenapodle ceny obvyklÈ v mÌstÏ a Ëase.Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovpovϯujestarostku M» podeps·nÌm smlouvyV. Z·mÏr pron·jmu nebytov˝ch prostorv†Ë.†p. 34 ñ p¯ÌzemÌZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujez·mÏr pron·jmu nebytov˝ch prostor o celkovÈv˝mϯe 19 m 2 v p¯ÌzemÌ nemovitostiË. p. 34 v k. ˙. äeberov za cenu pron·jmu1000 KË/m 2 /rokZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujekritÈria pro z·jemce o pron·jem nebytov˝chprostor v navrûenÈm znÏnÌ.VI. Odkup Ë·sti pozemku Ë. 564/1 k. ˙. äeberovZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujeodkup Ë·sti pozemku parc. Ë. 564/1 (d¯ÌvePK 397 a PK 398/1) o p˘vodnÌ v˝mϯe 3440m 2 (dle geometrickÈho pl·nu), tedy pozemekpod regulaËnÌ stanicÌ plynu spolus†ochrann˝m p·smem, dle geometrickÈhopl·nu pozemky Ë. p. 564/24 a 564/25 o v˝mÏr·ch98 m 2 a 353 m 2 , celkem tedy451†m 2 . A d·le pozemky pod chodnÌkemdle geometrickÈho pl·nu Ë. p. 564/22 a 122/15 o v˝mÏr·ch 81 m 2 a 83 m 2 , celkem tedy164 m 2 vöe k. ˙. äeberov.UvedenÈ pozemky budou odkoupeny zacenu stanovenou podle znaleckÈho posudku,celkem 674 940 KË od pana Ing. Arch.Ji¯Ìho Soukupa (1/2) a panÌ Martiny HorËiËkovÈ(1/2) apovϯujestarostku M» Praha-äeberov podeps·nÌmsmlouvy.VII. P¯ÌspÏvek OS JAKAZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujep¯ÌspÏvek OS JAKA na realizaci dÏtskÈ neziskovÈakce ÑPoh·dkov˝ les Pr˘honice2007ì ve v˝öi 6000 KË.VIII. é·dost o vyd·nÌ ûivnostenskÈho opr·vnÏnÌñ MimoökolnÌ v˝chova a vzdÏl·v·nÌ,po¯·d·nÌ odborn˝ch kurz˘, ökolenÌ a jin˝chvzdÏl·vacÌch akcÌ vËetnÏ lektorskÈ ËinnostiZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujepod·nÌ û·dosti o vyd·nÌ ûivnostenskÈhoopr·vnÏnÌ ñ ÑMimoökolnÌ v˝chova a vzdÏl·v·nÌìa ÑPo¯·d·nÌ odborn˝ch kurz˘, ökolenÌa jin˝ch vzdÏl·vacÌch akcÌ vËetnÏ lektorskÈËinnostiì.IX. R˘znÈ25/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


R1 ñ Volba Ëlena finanËnÌho v˝boruZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovvzalo na vÏdomÌrezignaci panÌ ämidrovÈ na ËlenstvÌ ve finanËnÌmv˝boru a z·roveÚzvolilopanÌ Ing. Chaloupkovou Ëlenkou finanËnÌhov˝boru.* * *R2 ñ V˝roËnÌ zpr·va z·kladnÌ ökoly za ökolnÌrok 2006/2007 ñ informaceZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovodloûiloa) tento bod na p¯ÌötÌ zased·nÌ zastupitelstva.Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostkaIng. Ji¯Ì R i t t, mÌstostarostaUsnesenÌ z 12. mimo¯·dnÈho zased·nÌ Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovze dne 26. 9. 2007I. RozpoËtovÈ ˙pravy Ë. 2/07Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvaluje˙pravy rozpoËtu Ë. 2/07 v n·sledujÌcÌm znÏnÌ:V˝sledek finanËnÌho vypo¯·d·nÌ roku 2006,t. j. v˝sledn˝ p¯edpis ve v˝öi 65 900 KË doodd. par. 6402, poloûka 2221, zv˝öenÌ p¯Ìjm˘.NeinvestiËnÌ dotaci z rozpoËtu hl. m. Prahyve v˝öi 252 700 KË na poloûku 4121 (vr·-cenÌ danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob), zv˝öenÌp¯Ìjmu.Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostkaMUDr. Petr K o l e k, mÌstostarosta* * *UsnesenÌ z 13. zased·nÌ Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov ze dne 8. 10. 2007I. Zah·jenÌ zased·nÌ ñ programZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujeprogram zased·nÌ ZM» jako celek.II. Volba ovϯovatel˘ z·pisuZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujepp. Lehovcovou a Hrubou ovϯovateli z·pisu.III. Kontrola z·pisu z minulÈho zastupitelstvaZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovkonstatuje,ûe z·pis z minulÈho zastupitelstva odpovÌd·pr˘bÏhu jedn·nÌ.IV. Pron·jem nebytov˝ch prostor v Ë. p. 34ñ p¯ÌzemÌZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujepron·jem nebytov˝ch prostor o celkovÈ v˝mϯe19 m 2 v p¯ÌzemÌ nemovitosti Ë. p. 34k. ˙. äeberov za cenu pron·jmu 1000 KË/m 2 /rok.Doba pron·jmu je urËit· a to do 31. 10. 2010s moûnostÌ opce na dalöÌ 3 roky.Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovpovϯujestarostku M» podeps·nÌm smlouvyV. Revokace usnesenÌ Ë. 9/2007 z 23. 7. 2007ÑSplynutÌ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ Zä aMä, vyhl·öenÌ konkurzu na mÌsto ¯editelen·stupnickÈ organizaceìZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovzruöujeusnesenÌ Ë. 9/2007 z 23. 7. 2007 bod VIII.ÑSplynutÌ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ Mä aZä. Vyhl·öenÌ konkurzu na mÌsto ¯editelen·stupnickÈ organizaceì.VI. Revokace usnesenÌ Ë. 10/2007 z 20. 8.2007 ÑRevokace usnesenÌ ñ splynutÌ ökolìZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovzruöujeusnesenÌ Ë. 10/2007 z 20. 8. 2007 bod III.ÑRevokace usnesenÌ ñ splynutÌ ökolì.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 3


VII. Revokace usnesenÌ Ë. 9/2006 z 11. 9.2006 ÑV˝kup komunikacÌìZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovzruöujeusnesenÌ Ë. 9/2006 z 11. 9. 2006 ÑV˝kupkomunikacÌìZastupitelstvo M» Praha-äeberovschvalujen·sledujÌcÌ postup p¯i v˝kupech pozemk˘pod komunikacemi:ñ Pokud se jedn· o pozemky pod komunikaceminebo pro ve¯ejnÈ inûen˝rskÈ stavby,kterÈ budou rekonstruov·ny, tak se budouvykupovat v r·mci jednotliv˝chinvestiËnÌch akcÌ.ñ Pokud se jedn· o pozemky pod komunikaceminebo pro ve¯ejnÈ inûen˝rskÈ stavby,kterÈ jiû byly rekonstruov·ny, ZM» doporu-Ëuje fyzick˝m osob·m obr·tit se p¯Ìmo nahl. m. Prahu ñ odbor spr·vy majetku a û·dato v˝kup jejich pozemku p¯Ìmo hl. m. Prahu.ñ V ostatnÌch p¯Ìpadech se ZM» bude ¯ÌditusnesenÌm Rady hl. m. Prahy Ë. 0608 ze dne30. 5. 2000, kterÈ schvaluje Pravidla prov˝kupy pozemk˘ ve vlastnictvÌ fyzick˝chosob, zastavÏn˝ch stavbami ve vlastnictvÌhl. m. Prahy a p¯i realizaci investiËnÌ v˝stavbyhl. m. Prahou.VIII. Revokace usnesenÌ Ë. 10/2006 ze dne9. 10. 2006! NabÌdka dr. SousedÌka a panÌSmÈkalovÈìZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovzruöujeusnesenÌ Ë. 10/2006 ze dne 9. 10. 2006ÑNabÌdka dr. SousedÌka a panÌ SmÈkalovÈì.IX. SouhlasnÈ prohl·öenÌ na pozemek parc.ËÌslo 1431/3 o v˝mϯe 80 m 2 a pozemekparc. ËÌslo 1434/5 o v˝mϯe 72 m 2 s Prahou6 ve prospÏch M» Praha-äeberovZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovsouhlasÌse souhlasn˝m prohl·öenÌm, kterÈ se t˝k·pozemk˘ parcelnÌ ËÌslo 1434/5 o v˝mϯe 72†m 2a 1431/3 o v˝mϯe 80 m 2 v k. ˙. äeberovX. ⁄pravy rozpoËtu Ë. 3/07Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujen·sledujÌcÌ ˙pravy rozpoËtu Ë. 3/07:ñ Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ z poplatk˘ za uûÌv·nÌ ve-¯ejnÈho prostranstvÌ o 25 000 KË, kterÈ sepouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ na n·kup ostatnÌchsluûeb ve v˝öi 20 000 KË a 5000 KË na sluûbypenÏûnÌch ˙stav˘, obojÌ v kapitole »innostmÌstnÌ spr·vy.ñ Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ z poplatk˘ ze vstupnÈhoo†10 000 KË, kterÈ se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘na n·kup ostatnÌch sluûeb ve v˝öi 10 000†KËv kapitole OstatnÌ z·leûitosti kultury.ñ Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ z poplatk˘ z ubytovacÌkapitoly o 6000 KË, kterÈ se pouûijÌ na stranÏv˝daj˘ na sluûby penÏûnÌch ˙stav˘ ve v˝öi6000 KË v kapitole »innost mÌstnÌ spr·vy.ñ Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ z p¯ijat˝ch neinvestiËnÌchdar˘ o 24 000 KË, kterÈ se pouûijÌ na stranÏv˝daj˘ na drobn˝ hmotn˝ dlouhodob˝ majetekve v˝öi 24 000 KË v kapitole »innostmÌstnÌ spr·vy.ñ Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ z p¯ijat˝ch pojistn˝ch n·-hrad o 54 152 KË, kterÈ se pouûijÌ na stranÏv˝daj˘ na drobn˝ hmotn˝ dlouhodob˝ majetekve v˝öi 16 000 KË a na programovÈvybavenÌ ve v˝öi 31 152 KË, obojÌ v kapitole»innost mÌstnÌ spr·vy.ñ Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ z odvodu z v˝tÏûku z provozov·nÌloteriÌ o 107 990 KËñ SnÌûenÌ v˝daj˘ z plat˘ zamÏstnanc˘v†pracovnÌm pomÏru v kapitole Silniceo†290 000 KË a z·roveÚ zv˝öenÌ N·kupuostatnÌch sluûeb v kapitole PÈËe o vzhledobce a ve¯ejnou zeleÚ o 290 000 KË.ñ SnÌûenÌ v˝daj˘ z n·kupu materi·lu v kapitoleSilnice o 10 000 KË a z·roveÚ zv˝öenÌN·kupu ostatnÌch sluûeb v kapitole PÈËeo vzhled obce a ve¯ejnou zeleÚ o 10 000 KË.ñ SnÌûenÌ v˝daj˘ z Opravy a udrûov·nÌo†210 601 KË a z·roveÚ zv˝öenÌ Budovy,haly a stavby o 210 601 KË, obojÌ v kapitoleSilnice.ñ SnÌûenÌ v˝daj˘ z Pozemk˘ o 1 400 000†KËa z·roveÚ zv˝öenÌ Budovy, haly a stavbyo†640 000 KË, obojÌ v kapitole Silnice a d·lezv˝öenÌ v Budovy, haly a stavby o 760 000†KËv kapitole Zä.45/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ñ SnÌûenÌ v˝daj˘ z plat˘ zamÏstnanc˘ 2. Pozemek parc. Ë. 64 (zast. plocha) ñ 671 m 2v†prac. pomÏru o 200 000 KË v kapitole P¯edökolnÌza¯ÌzenÌ a z·roveÚ zv˝öenÌ Budovy, 4. Pozemek parc. Ë. 66 (zahrada) ñ 93 m 23. Pozemek parc. Ë. 65 (zahrada) ñ 390 m 2haly a stavby o 200 000 KË v kapitole Zä. 5. Pozemek parc. Ë. 67 (zahrada) ñ 456 m 2ñ SnÌûenÌ v˝daj˘ z konzultaËnÌ, poradenskÈ ñ Mä Na P¯ÌËnÈ mezi 186, Praha 4-äeberov:a pr·vnÌ sluûby o 110 000 KË v kapitole P¯edökolnÌza¯ÌzenÌ a z·roveÚ zv˝öenÌ Budovy, 299 m 21. Budova Mä, ulice Na p¯ÌËnÈ mezi 186ñhaly a stavby o 110 000 KË v kapitole Zä. 2. Budova Mä, ulice Ke ökolce ñ 180 m 2ñ SnÌûenÌ v˝daj˘ z Budovy, haly a stavby 3. Pozemek parc. Ë. 1284 (zast. plocha) ño†100 000 KË v kapitole P¯edökolnÌ za¯ÌzenÌa z·roveÚ zv˝öenÌ Budovy, haly a stavby 4. Pozemek parc. Ë. 1285 (zast. plocha bez180 m 2o 100 000 KË v kapitole Zä.stavby) ñ 34 m 2ñ SnÌûenÌ v˝daj˘ z N·kupu ostatnÌch sluûebo 60 000 KË v kapitole »innosti knihov-6. Pozemek parc. Ë. 414 (zast. plocha) ñ 299 m 25. Pozemek parc. Ë. 1286 (zahrada) ñ 1733 m 2nickÈ a z·roveÚ zv˝öenÌ N·kupu ostatnÌch 7. Pozemek parc. Ë. 415 (zahrada) ñ 4859 m 2sluûeb o 60 000 KË v kapitole OstatnÌ z·leûitostikultury.povϯujeaXI. R˘znÈtajemnÌka ˙¯adu vyvÏöenÌm z·mÏru.R1 ñ Z·mÏr smlouvy o v˝p˘jËceR2 ñ Schv·lenÌ finanËnÌho daruZastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovschvalujep¯ijÌm·z·mÏr ÑV˝p˘jËkyì n·sledujÌcÌho nemovitÈhomajetku v k. ˙. äeberov:v˝öi 200 tisÌc KË.dar od spoleËnosti Central Group, a.s., veñ Zä V Ladech 6, Praha 4-äeberov:Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostka1. Budova Zä, ulice V Ladech Ë. p. 6 ñ 671 m 2 Ing. Ji¯Ì R i t t, mÌstostarostaZastupitelÈ informujÌäKOLSTVÕ A JEHO DALäÕ ROZVOJV·ûenÌ spoluobËanÈ,diskuse kolem situace ve ökolstvÌ, zejmÈnakolem z·kladnÌ ökoly (Zä) zaËaly ihned pozvolenÌ novÈho zastupitelstva. NeprodlenÏpo svÈm n·stupu jsme museli ¯eöit prvnÌ problÈmv tÈto oblasti. P¯edchozÌ vedenÌ radnice,po projedn·nÌ s panÌ ¯editelkou Zä,uzav¯elo smlouvu s architekty na p¯ÌstavbuZä. Tento pl·n se vöak nemohl realizovat.D˘vodem byla skuteËnost, ûe pro vy¯ÌzenÌdotace urËenÈ pro tuto investiËnÌ akci p¯edchozÌstarosta nedodal podklady. Naöe mÏstsk·Ë·st tudÌû nemohla penÌze v˘bec Ëerpat.Naopak jsme museli z naöeho rozpoËtupro letoönÌ rok zaplatit Ë·st projektu, kter˝nakonec nebude nikdy realizov·n.V souvislosti s touto neuskuteËnÏnou p¯Ìstavboujsem zpracovala dotaznÌk. OdpovÏdina ot·zky v nÏm obsaûenÈ n·m, zastupitel˘m,mÏly nastÌnit, zda by rodiËe chtÏlii druh˝ stupeÚ Zä v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, Ëinikoli. DotaznÌk nezjiöùoval spokojenost respondent˘s ˙rovnÌ ökolstvÌ. Hledal odpovÏÔna ot·zku, zda by rodiËe uvÌtali rozöÌ-¯enÌ nabÌdky ze strany naöÌ Zä. T·zanÌ bylijednoznaËnÏ pro druh˝ stupeÚ. Uk·zalo sevöak, ûe vznik druhÈho stupnÏ v äeberovÏby musely v˝raznÏ podpo¯it finanËnÌ pro-ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 5


st¯edky z rozpoËtu hlavnÌho mÏsta Prahy.Ty se n·m vöak zatÌm nepoda¯ilo zajistit.HlavnÌ mÏsto poukazuje na souËasnou volnoukapacitu Zä v Praze 11 a takÈ na nav˝öenÌmoûnÈho poËtu û·k˘ v Zä v sousednÌchKunraticÌch. P¯i rozö̯enÌ naöÌ Zäo†druh˝ stupeÚ bychom navÌc museli zÌskatdalöÌ uËitele, rozöi¯ovat pracovnÌ ˙vazky.Pokud by ovöem v kaûdÈm roËnÌku druhÈhostupnÏ vznikla pouze jedna t¯Ìda, kvalifikovanÌpedagogovÈ pro druh˝ stupeÚ bynemuseli pracovat na pln˝ pracovnÌ ˙vazek.Aby jejich moûnosti byly plnÏ vyuûity, muselyby existovat alespoÚ dvÏ t¯Ìdy v kaûdÈmroËnÌku druhÈho stupnÏ. NavÌc protitomuto z·mÏru se vyslovila vÏtöina souËasnÈhopedagogickÈho sboru Zä. DomnÌvajÌse, ûe by se tak vytratil rodinn˝ r·z naöÌ ökoly.SouËasnÈ vedenÌ Zä û·d· zachovat rodinn˝r·z ökoly, jejÌ souËasnou velikost ajejÌ nynÏjöÌ stav.Uvaûovali jsme i o dalöÌch moûn˝ch variant·chdalöÌho rozvoje naöÌ ökoly a ökolek.Mezi jednotliv˝mi n·vrhy st·l za povöimnutÌzejmÈna podnÏt finanËnÌho v˝boru. TendoporuËoval z¯Ìdit pouze jednu pr·vnickouorganizaci Zä a mate¯skÈ ökoly (Mä), mÌstosouËasn˝ch dvou. Z pohledu z¯izovatele(tedy naöÌ mÏstskÈ Ë·sti) jsme tento pl·n vidÏlijako p¯Ìnosn˝. ÿÌdili bychom pouze jednuorganizaci mÌsto dvou, kontrolovali jedenrozpoËet. Fungov·nÌ Mä a Zä by seefektivnÏ propojilo, v p¯ÌpadÏ kr·tkodob˝chonemocnÏnÌch by se nÏkte¯Ì zamÏstnanciMä a Zä mohli navz·jem sn·z zastupovat,Mä a Zä by po¯·daly spoleËnÈ akce, krouûky,ökoly v p¯ÌrodÏ, usnadnil by se p¯echoddÏtÌ z Mä na Zä. D·le by se mohla zlepöitvedlejöÌ hospod·¯sk· Ëinnost a podobnÏ.V˝öe uvedenÈ zmÏny by samoz¯ejmÏ p¯ineslyzv˝öenÈ n·roky na vedenÌ, tedy napanÌ ¯editelku nebo pana ¯editele novÈ organizace.V tÈto chvÌli naöe Zä m· pouzeprvnÌ stupeÚ o kapacitÏ sto dÏtÌ, panÌ ¯editelkapracuje na zkr·cen˝ ˙vazek u dÏtÌ anem· t¯ÌdnictvÌ. To vöe n·s vedlo k z·vÏru,ûe by uveden· zmÏna byla ku prospÏchujak ökole, tak ökolk·m. ZastupitelÈ si jsouvÏdomi skuteËnosti, ûe hlavnÌ Ëinnost ökolyje samoz¯ejmÏ pedagogick·, jde o vyuËov·nÌnaöich dÏtÌ. Na druhou stranu nelzejednoduöe opomÌjet ani vedlejöÌ Ëinnost.Vzhledem ke skuteËnosti, ûe panÌ ¯editelkam· zkr·cen˝ ˙vazek v pedagogickÈ oblasti,p¯edpokl·d· to jejÌ zapojenÌ i v oblastivedlejöÌ, tedy hospod·¯skÈ. To p¯edstavujenejen vöechny aktivity spojenÈ s funkcÌ ¯editelkyv oblasti pracovnÏpr·vnÌ nebo ökolskÈhov˝kaznictvÌ, ale i ve sfȯe ekonomickÈa p¯ÌpadnÏ i dalöÌch.Diskutovala jsem jak s obÏmi ¯editelkamiMä i Zä, tak se vöemi zamÏstnanci Mä a Zä,˙Ëastnila jsem se ve¯ejn˝ch setk·nÌ s obËany,navötÌvila jiû slouËenÈ organizace, diskutovalas lidmi z odbor˘ ökolstvÌ, z ministerstvaökolstvÌ, z »eskÈ ökolnÌ inspekce az†dalöÌch organizacÌ. Nakonec jsem po d˘kladnÈa peËlivÈ ˙vaze dospÏla k z·vÏru,ûe lidÈ nechtÏjÌ zmÏnu, jelikoû se ob·vajÌtoho, co p¯inese. ÑProË mÏnit nÏco, co funguje?ìbyla nejËastÏjöÌ odpovÏÔ na ot·zkuÑProË nechcete, aby se realizovala navrûen·zmÏna?ì Z·vÏr naöich diskusÌ jsem popsalav ˙vodnÌm slovu starostky v tomto ËÌsleZpravodaje, a proto pouze vöe znovu uzav¯u:zmÏna pr·vnÌ formy Mä a Zä nebude.NÏkter· oËek·vanÌ, kter· mÏla p˘vodnÏnaplnit uvaûovan· zmÏna, vöak mohou splniti st·vajÌcÌ vedenÌ Mä a Zä. Jak jsem jiûv˝öe napsala, hlavnÌ ËinnostÌ ökoly jistÏ jevyuËovat naöe dÏti, pedagogovÈ se dÏtemdle sv˝ch moûnostÌ majÌ co nejvÌce vÏnovat.Se z¯etelem na hlavnÌ pedagogickouËinnost vöak nem˘ûeme p¯ech·zet moûnÈvedlejöÌ aktivity. Pr·vÏ ty majÌ na starostipanÌ ¯editelky. TÏmito problÈmy by se mÏlyzab˝vat v dobÏ, kter· nenÌ vyplnÏna jejichvlastnÌ pedagogickou pracÌ, v˝ukou naöichdÏtÌ. Zajiöùov·nÌ nejen hlavnÌ, ale i vedlejöÌËinnosti je prostÏ spojeno s vedenÌm Mäi†Zä, tedy s funkcÌ ¯editelky tÈto instituce.Petra Venturov·, starostka65/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


AKTU¡LNÕ STAV VEÿEJN›CH INVESTICV·ûenÌ spoluobËanÈ,tak jako v kaûdÈm ËÌsle Zpravodaje, i nynÌ v·m pod·v·m zpr·vu o stavu ve¯ejn˝chinvestic v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti (M»). StruËnÏ uv·dÌm jejich aktu·lnÌ stav. P¯ÌpadnÈ podrobnÏjöÌinformace zÌsk·te na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti (⁄M») Praha-äeberov.AKCE DOKON»OVAN… A ROZESTAVÃN…PÿISVÃTLENÕ PÿECHODŸ NA P¡TEÿNÕCHKOMUNIKACÕCHV souËasnÈ dobÏ se prov·dÌ technicky pomÏrnÏn·roËnÈ p¯isvÏtlenÌ dvou p¯echod˘v äeberovÏ a jednoho v HrnË̯Ìch. Pr·ceostatnÏ obËanÈ sami mohou sledovat.V†äeberovÏ se jedn· o p¯echody u b˝valÈprodejny VËela a u lÈk·rny, v HrnË̯Ìchu†Bar·ËnickÈ rychty. Investorem je Technick·spr·va komunikacÌ, a to z finanËnÌch prost¯edk˘BESIP, dodavatelem je firma Eltodo.NÏkdy nevhodnÈ umÌstÏnÌ sloup˘ v chodnÌkuje bohuûel zp˘sobeno umÌstÏnÌm inûen˝rsk˝chsÌtÌ pod chodnÌkem. VϯÌme, ûenasvÌcenÌ p¯echod˘ se spustÌ co nejd¯Ìvea†p¯ispÏje tak k bezpeËnosti chodc˘!DOPRAVNÕ OPATÿENÕ V LOKALITÃV†LOKALITà † ULIC V LADECH, MUSILOVAÖObdrûeli jsme stÌûnosti obËan˘ z tÈto lokalityna nebezpeËÌ silnÈho provozu automobil˘p¯edevöÌm v dopravnÌch öpiËk·ch, kdy¯idiËi stojÌcÌ v kolonÏ v ulici K HrnË̯˘mhledajÌ ˙nik a zkratky touto oblastÌ. Je naöÌmcÌlem tento neövar omezit. Po dohodÏs†PoliciÌ »eskÈ republiky budou v tÈto lokalitÏosazeny dopravnÌ znaËky Ñpr˘jezd zak·z·nìa zaveden jednosmÏrn˝ provoz. Pokudbude systÈm jednosmÏrnÈho provozuv ulici Musilova nedostateËn˝, budeme ses†dopravnÌ policiÌ zab˝vat i dalöÌmi okolnÌmiulicemi. I tam bychom mohli jednosmÏrn˝provoz zavÈst. TÌm bychom spÏchajÌcÌm¯idiˢm omezili pr˘jezd obytnou zÛnou.MÏstsk· Policie i Policie »eskÈ republikyzÌskaly tÌmto ¯eöenÌm moûnost provinilcepokutovat. I kdyû toto ¯eöenÌ postihne i mÌstn̯idiËe a nebylo nikterak levnÈ, vϯÌme,ûe p¯ispÏje opÏt k bezpeËnosti obËan˘ i jejichdÏtÌ. Instalace dopravnÌch znaËek probÏhnejeötÏ bÏhem ¯Ìjna.InvestiËnÏ tato dopravnÌ opat¯enÌ zajiöùujeM» äeberov.KOMUNIKACE LOUCK¡Vûdy r·d p¯ev·dÌm akce z rubriky p¯ipravovan˝chdo sekce rozestavÏn˝ch a jeötÏradÏji do oddÌlu dokonËen˝ch.Ulice Louck· ñ tato technicky n·roËn· akcebyla zah·jena v souladu s naöÌm p¯edpokladem(organizaËnÏ) komplikovan˝m propojenÌmst·vajÌcÌch slep˝ch vodovodnÌch¯ad˘. DÌky vst¯ÌcnÈmu p¯Ìstupu spoleËnostiVeolia, PraûskÈ vodovody a kanalizace a zacenu hav·rie, kterou tato firma nezavinila,jsou nynÌ ¯ady propojeny, podmÌnky z·sobov·nÌvodou se zlepöily a nenÌ nutno novÏrekonstruovanou komunikaci znovu rozkopat.DalöÌ komplikace zp˘sobila nemoûnost vy-¯eöit odvodnÏnÌ sr·ûkov˝ch vod bÏûn˝mzp˘sobem. V nejniûöÌm mÌstÏ komunikacejsou postaveny rodinnÈ domy. Je tudÌû nutnÈzajistit zasakov·nÌ do m·lo propustnÈhopodloûÌ. D·le byly poökozeny nezakreslenÈ,neofici·lnÏ vybudovanÈ rozvody. Navzdoryvöem obtÌûÌm pevnÏ vϯÌme, ûe rekonstrukcebude do mÏsÌce dokonËena.DÏkuji vöem obËan˘m tÈto ulice, ûe hrdinskysn·öejÌ znaËnÈ nep¯Ìjemnosti (a to je skuteËnÏslabÈ slovo) zp˘sobenÈ rekonstrukcÌu vÏdomÌ toho, ûe se koneËnÏ doËkajÌ d˘stojnÈhop¯Ìjezdu ke sv˝m dom˘m.Po dokonËenÌ rekonstrukce bude ulice Louck·propojena s ulicÌ OsvÏtovou.InvestiËnÏ tuto rekonstrukci opÏt zajiöùujeM» äeberov.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 7


REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICK…DOMKYSkoro ne¯eöiteln˝ Ñhork˝ bramborìjiû nÏkolikap¯edchozÌch zastupitelstev, to je pro balastnÌvody propustn· a netÏsn· gravitaËnÌkanalizace vybudovan· soukrom˝m investoremz penÏz majitel˘ americk˝ch domk˘,se koneËnÏ doËk· gener·lnÌ opravy. StavebnÌpr·ce zah·jila firma INGBAU CZ15.†10. 2007.Investorem je Odbor mÏstskÈho investoraMagistr·tu hlavnÌho mÏsta Prahy (OMIMHMP), finanËnÌ spolu˙Ëast m· i†M» (vev˝öi 8 milion˘ KË). Celkov· investice je cca25 milion˘ KË.Pr·ce zapoËnou nejprve v prostoru bezejmennÈuliËky jiûnÏ od z·stavby rodinn˝chdom˘, kter· propojuje konce ulic K Obo¯e,BÏl·skov·, BaboËkov· a d·le v ulici K Obo-¯e. KonkrÈtnÌ a aktu·lnÌ informace poskytnouvûdy p¯Ìmo vedoucÌ pracovnÌci firmyINGBAU CZ. VÏtöinou to bude stavbyvedoucÌpan äest·k, kter˝ m· telefonnÌ ËÌslo602 231 566.I kdyû se investor a dodavatel budou snaûitredukovat na minimum omezenÌ a komplikacev tÈto lokalitÏ, û·d·me zejmÈna majitelenemovitostÌ, kter˝ch se stavba dotkne,o pochopenÌ a toleranci. Tato investice jep¯edevöÌm pro v·s!* * *AKCE PÿIPRAVOVAN…ZPOMALOVACÕ PÿÕ»N… PRAHYP¯edpokl·d·me, ûe jeötÏ v ¯Ìjnu bude zah·-jena v˝stavba prahu p¯ed fotbalov˝m h¯iötÏmv äeberovÏ (p¯Ìjezd od HrnË̯) a n·slednÏv HrnË̯Ìch p¯ed OvËÌnem (p¯Ìjezd odäeberova). Douf·me, ûe tato opat¯enÌ alespoÚË·steËnÏ zv˝öÌ bezpeËnost chodc˘,zpomalÌ neuk·znÏnÈ ¯idiËe a nebudou sev†tÏchto mÌstech opakovat st¯ety chodc˘s†neuk·znÏn˝mi ¯idiËi.Tuto investici bude finanËnÏ zajiöùovat M»Praha-äeberov.REKONSTRUKCE KOMUNIKACÕ V HRN-»ÕÿÕCHP¯estoûe investorem rekonstrukcÌ je OMIMHMP, vyvÌjÌ M» siln˝ tlak na urychlenÌprojekËnÌch pracÌ a stavebnÌ p¯ipravenostitak, aby bylo moûno co nejd¯Ìve zah·jitv˝stavbu nejmÈnÏ Ñproblematick˝chì (vesmyslu technickÈm, majetkovÈm, funkËnÌmÖ)komunikacÌ. I proto bude projektov·dokumentace zpracov·na po Ë·stech.KOMUNIKACE ZADNÕ, K DRAZDŸM, ZAJEDNOTOU, U ROZKOäEUrychlenÏ se zpracov·v· dokumentace prostavebnÌ povolenÌ, kter· by mÏla b˝t hotovado konce listopadu. Tuto dokumentacibychom r·di projednali s obËany, kter˝chse t˝k·. ProsÌme proto z·jemce o sdÏlenÌp¯ÌmÈho kontaktu (nejlÈpe e-mail), abychomje ke sch˘zce nad konceptem projektumohli vËas pozvat.ZajiötÏnÌ a vyd·nÌ stavebnÌho povolenÌ av˝bÏr dodavatele, kterÈ obstar·v· investor(OMI MHMP), trv· v obdobn˝ch p¯Ìpadech,nenastanou-li komplikace nap¯Ìklad s pozemky,zhruba p˘l roku. Takûe v lÈtÏ 2008bude moûnÈ rekonstrukci zah·jit.KOMUNIKACE ZA äMATLÕKEMV Ë·sti tÈto ulice, kter· je nejvzd·lenÏjöÌ anejnÌûe poloûen· vzhledem ke kanalizaËnÌËerpacÌ stanici u h¯bitova doch·zÌ k Ëast˝ma nep¯Ìjemn˝m poruch·m kanalizaËnÌhosystÈmu. Proto bude Ë·steËnÏ provedenajeho rekonstrukce. Investorem rekonstrukcekanalizace bude Praûsk· vodohospod·¯sk·spr·va (PVS). Ta by mÏla zajistit v˝stavbuv p¯ÌötÌm roce, tak aby na ni mohlanav·zat rekonstrukce povrchu celÈ tÈto komunikace.Na ni je tÈû p¯ipravena projektov·dokumentaceKOMUNIKACE V Z¡HYBU, OSVÃTOV¡,ROJICK¡, LIPENSK¡, U äKOLKY (»¡ST),V†ZAT¡»CE, V BÿEZÕ, V ⁄HORU A JEZEV»ÕTyto komunikace jsou z·vislÈ na tom, aû sekoneËnÏ vy¯eöÌ odv·dÏnÌ sr·ûkov˝ch vod.85/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


O tom se rozhodne v listopadu, kdy budestanoven i harmonogram dalöÌch rekonstrukcÌ.O v˝sledku v·s informujeme pravdÏpodobnÏv p¯ÌötÌm Zpravodaji.CYKLOSTEZKYJe provedeno zamϯenÌ terÈnu a zad·na projektov·dokumentace zatÌm na Ëty¯i trasydle projektovÈ studie cyklostezek. Poda¯Ì-lise zÌskat finanËnÌ zdroj, r·di bychom alespoÚjednu zah·jili jeötÏ letos.HÿIäTÃJsou p¯ipraveny t¯i projekty na hracÌ i sportovnÌh¯iötÏ u Z·kladnÌ ökoly V Ladech au†obou mate¯sk˝ch ökolek.Jde o Ë·steËnou rekonstrukci a dostavbu st·-vajÌcÌho prostoru a jeho vylepöenÌ. ChtÏlibychom zlepöit podmÌnky pro dÏti i ve¯ejnost.Hled· se zdroj financÌ z grant˘ hl. m.Prahy, dotacÌ z EvropskÈ unie, dalöÌch moûn˝chzdroj˘, vöe za spolu˙Ëasti financov·-nÌ M» v minim·lnÌm rozsahu 30 % z celkov˝chn·klad˘.CENTRA OBCE V äEBEROVà A HRN»ÕÿÕCHPodrobn· informace o z·mÏru byla zve¯ejnÏnav minulÈm Zpravodaji. Tento pl·n serozpracov·v· na ˙rovni zad·nÌ projektov˝chobjemov˝ch a hmotov˝ch studiÌ. PodrobnÏjöÌinformace budou k dispozici pojejich p¯edloûenÌ a prostudov·nÌ.Ji¯Ì Ritt, mÌstostarosta* * *KOMUN¡LNÕ ODPADY A éIVOTNÕ PROSTÿEDÕV·ûenÌ spoluobËanÈ,dovolte mi, abych se v tomto p¯ÌspÏvku podÌvalna problÈmy, kterÈ n·s neust·le p·lÌ.Je to t¯ÌdÏnÌ komun·lnÌho odpadu, vzhled aûivotnÌ prost¯edÌ äeberova a HrnË̯. Navöechny tyto oblasti m· vliv kaûd˝ z n·s.Douf·m, ûe nikomu ze zdejöÌch obyvatelnejsou ˙plnÏ lhostejnÈ.Poda¯ilo se n·m vytvo¯it novÈ sbÏrnÈ mÌstopro t¯ÌdÏn˝ odpad na rohu ulic Hypömanovaa ZadnÌ. Zde jiû takÈ stojÌ v naöÌ mÏstskÈË·sti dlouho oËek·van˝ kontejner na n·pojovÈkartony; m· oranûovÈ oznaËenÌ. Dob-¯e vÌme o tom, ûe je zapot¯ebÌ p¯idat kontejneryna n·pojovÈ kartony na vöechnasbÏrn· mÌsta. St·le usilujeme o rozö̯enÌ st·-vajÌcÌch sbÏrn˝ch mÌst. O dalöÌch mÌstechusilovnÏ jedn·me, d˘leûitÈ jsou p¯edevöÌmrozvÌjejÌcÌ se oblasti, nap¯Ìklad lokalita Zaprodejnou v äeberovÏ.MnozÌ z v·s jiû zaregistrovali, ûe lze vyuûÌvattakÈ n·doby na bioodpad nebo uû jedokonce majÌ. V letoönÌm roce, v pr˘bÏhucelÈ sezÛny se osvÏdËily. Obzvl·öù nynÌ, kdyshrabujeme listÌ, se hodÌ. Jiû nemusÌte nicp·lit! Kdo by si chtÏl n·dobu na bioodpadobjednat, aù se obr·tÌ na ˙¯ad naöÌ mÏstskÈË·sti.Znovu bych chtÏl poprosit vöechny spoluobËany,aby odpad peËlivÏ t¯Ìdili. äet¯Ìte tÌmnejen prostor ve svojÌ popelnici, ale i svÈpenÌze.Vöichni vidÌme, ûe p¯edevöÌm kontejnery naplasty nÏkdy svou kapacitou nestaËÌ. Frekvencesvozu kontejner˘ na plasty je jiû vy-Ëerp·na, proto dalöÌ zvyöov·nÌ kapacity jemoûnÈ pouze tak, ûe se p¯id· dalöÌ kontejner.Je vöak v prvnÌ ¯adÏ nutnÈ vyuûÌvat˙spornÏ ty st·vajÌcÌ.Na nejvÏtöÌ problÈm upozorÚujeme neust·-le. PET lahve p¯ed vyhozenÌm mnozÌ z n·sbohuûel nezm·Ëknou Ëi neseöl·pnou. Kontejneryse tak dost Ëasto plnÌ jen vzduchem,jsou brzy zaplnÏnÈ a jejich okolÌ je plnÈvolnÏ se povalujÌcÌch igelitek s PET lahvemi,kterÈ se do sbÏrn˝ch n·dob nevejdou avÌtr je pak rozn·öÌ po okolÌ. Na poradÏ zastupitelstvajsme dokonce ¯eöili n·vrh insta-ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 9


lovat lisy na PET lahve u sbÏrn˝ch mÌst.Z·vÏr znÏl tak, ûe Ñkdo chce lahve seöl·pnout,udÏl· to jiû doma a u popelnic se tÌmuû nikdo nebude zab˝vatì.Iniciovali jsme opÏtovnÈ proökolenÌ û·k˘naöich Mä a Zä. Znovu apeluji na vöechnyty, kdo PET lahve p¯ed odhozenÌm pat¯iËnÏneupravujÌ, aby to dÏlali. Naopak dÏkujitÏm, kte¯Ì obaly zm·Ëknou nebo seöl·pnou.DalöÌ velk˝ problÈm spoËÌv· v chybnÈm t¯ÌdÏnÌ.V kontejnerech se Ëasto objevuje odpad,kter˝ do nich nepat¯Ì. NÏkdy jsou tamvidÏt dokonce i igelitovÈ taöky se smÏsn˝modpadem!Pro vaöi informaci uv·dÌm druh odpadu, nakter˝ se vztahuje systÈm t¯ÌdÏnÌ a do jakÈhokontejneru pat¯Ì.JAK SPR¡VNà TÿÕDIT?Kaûd˝ je povinen nakl·dat s odpady a zbavovatse jich pouze zp˘sobem stanoven˝mz·konem o odpadech. Komun·lnÌ odpad sev hlavnÌm mÏstÏ Praze t¯ÌdÌ na n·sledujÌcÌsloûky:ñ papÌr a lepenka,ñ sklo,ñ plasty,ñ objemn˝ odpad,ñ nebezpeËn˝ odpad,ñ smÏsn˝ odpad.D·le je moûnÈ ve sbÏrn˝ch dvorech oddÏlenÏodevzdat:ñ kovy ûeleznÈ a neûeleznÈ,ñ stavebnÌ suù,ñ elektrotechnick˝ odpad,ñ odpad z ˙drûby zelenÏ,ñ d¯evÏn˝ odpad,ñ pneumatiky.Od podzimu roku 2004 je v Praze dÌky pilotnÌmprojekt˘m moûnÈ t¯Ìdit takÈ tyto druhyodpadu:ñ biologicky rozloûiteln˝ odpad,ñ ËirÈ sklo,ñ n·pojovÈ kartony.PAPÕR A LEPENKA DO MODR…HO KON-TEJNERUSpr·vnÏ:ñ noviny,ñ Ëasopisy,ñ seöity,ñ kancel·¯sk˝ papÌr (vËetnÏ spon a svorek),ñ reklamnÌ let·ky,ñ knihy ñ bez potaûen˝ch h¯bet˘,ñ broûury,ñ papÌrovÈ krabice ñ rozloûenÈ,ñ vlnit· lepenka,ñ ËistÈ papÌrovÈ obaly a s·Ëky.äpatnÏ:ñ mastn˝ a jinak zneËiötÏn˝ papÌr,ñ papÌrovÈ kapesnÌky a ruËnÌky,ñ papÌrovÈ pleny,ñ uhlov˝ (propisovacÌ papÌr),ñ voskov˝ papÌr,ñ pauzovacÌ papÌr,ñ dehtov˝ papÌr,ñ vÌcevrstvÈ obaly (n·pojovÈ kartony).SKLO DO ZELEN…HO KONTEJNERUSpr·vnÏ:ñ sklo ËirÈ i barevnÈ (pokud v mÌstÏ nenÌorganizov·n oddÏlen˝ sbÏr ËirÈho skla),ñ nevratnÈ sklenÏnÈ lahve od n·poj˘,ñ velkÈ sklenÏnÈ st¯epy,ñ tabulovÈ sklo,ñ sklenÏnÈ v·zy, sklenice, dÛzy apod.äpatnÏ:ñ zrcadla,ñ dr·tÏnÈ sklo,ñ autosklo,ñ keramika a porcel·n,ñ û·rovky,ñ z·¯ivky a v˝bojky,ñ televiznÌ obrazovky a poËÌtaËovÈ monitory,ñ lahviËky od lÈËiv.PLASTY DO éLUT…HO KONTEJNERUSpr·vnÏ:ñ stlaËenÈ PET lahve (vÌËka mohou z˘statna lahvi, ale nedotaûen·),ñ igelitovÈ, polyethylenovÈ taöky a s·Ëky,105/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ñ kelÌmky od potravin (obaly nenÌ nutnÈ p¯edvhozenÌm do sbÏrn˝ch n·dob vym˝vat),ñ mikrotenovÈ s·Ëky,ñ vypl·chnutÈ plastovÈ n·doby od mycÌchprost¯edk˘,ñ polystyren.äpatnÏ:ñ zneËiötÏnÈ plastovÈ n·doby,ñ guma,ñ molitan,ñ kabely,ñ PVC,ñ pneumatiky,ñ linolea a jinÈ podlahovÈ krytiny,ñ textil z umÏl˝ch vl·ken,ñ n·dobky od lÈËiv,ñ vÌcevrstvÈ obaly (n·pojovÈ kartony).OBJEMN› ODPAD DO VELKOOBJEMO-V…HO KONTEJNERUSpr·vnÏ:ñ star˝ n·bytek,ñ koberce a linolea,ñ starÈ lyûe, snowboardy, kola,ñ velk· zrcadla,ñ umyvadla a WC mÌsy.äpatnÏ:ñ lednice,ñ televizory a poËÌtaËovÈ monitory,ñ z·¯ivky a v˝bojky,ñ autobaterie,ñ jinÈ nebezpeËnÈ odpady.SystÈm svozu objemnÈho odpadu kontejneryse zatÌm osvÏdËil. MÏstsk· policie budei†nad·le kontrolovat sloûenÌ odpadu, stejnÏtak bydliötÏ osob, kterÈ vyuûÌvajÌ tÈto sluûby.Ta je urËena pro naöe obyvatele, nikolipro obËany okolnÌch obcÌ. TermÌny p¯istavenÌvelkoobjemov˝ch kontejner˘ v tomtoroce najdete v rubrice Kr·tkÈ zpr·vy.SMÃSN› ODPAD DO VAäÕ POPELNICEDo smÏsnÈho odpadu samoz¯ejmÏ pat¯Ì to,co nelze vyt¯Ìdit jinam. Ovöem mÏli bychomsi pamatovat, ûe pokud se do smÏsnÈhoodpadu obËas p¯iplete nap¯Ìklad kelÌmek odjogurtu, nestane se tolik, jako kdyû se donÏj dostane kter˝koliv nebezpeËn˝ odpad,t¯eba jen jedna tuûkov· baterie.BIOODPAD DO VAäÕ HNÃD… POPELNICESpr·vnÏ:ñ posekan· tr·va,ñ spadanÈ ovoce (prokl·danÈ tr·vou a ¯ezemz ke¯˘),ñ ¯ezanka a vÏtviËky z o¯ezu ke¯˘,ñ zemina z kvÏtin bez kvÏtin·Ë˘,ñ plevele,ñ pokojovÈ rostliny,ñ listÌ (bez smetk˘ z ulice),ñ odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z†brambor,mrkve, okusky jablek apod.),ñ sko¯·pky z vajec,ñ slupky z citrusov˝ch plod˘,ñ sedliny k·vy a Ëaje (i s papÌrov˝m filtrem),ËajovÈ s·Ëky,ñ kvÏtin·Ëe z lepenky a raöeliny.äpatnÏ:ñ podest˝lka od drobn˝ch dom·cÌch zv̯at,ñ pleny,ñ pytlÌky z vysavaËe,ñ oharky z cigaret,ñ uheln˝ popel,ñ smetky z ulice,ñ zbytky om·Ëek, pomaz·nek, majonÈzov˝chsal·t˘,ñ oleje,ñ kosti.N¡POJOV… KARTONY DO »ERN… POPEL-NICE S ORANéOV›M VÕKEMSpr·vnÏ:ñ veökerÈ vÌcevrstvÈ obaly (tzv. Ñkrabiceì)od n·poj˘, mlÈka, mlÈËn˝ch v˝robk˘, dûus˘,vÌn a dalöÌch potravin (vypr·zdnÏnÈ astlaËenÈ).äpatnÏ:ñ jinÈ obaly od n·poj˘ (sklo, plasty, plechovky),ñ n·pojovÈ kartony zneËiötÏnÈ nebezpeËn˝mil·tkami (nap¯. jejich dalöÌm pouûitÌmp¯i natÌr·nÌ, lakov·nÌ lepenÌ apod.),ñ nevypr·zdnÏnÈ n·pojovÈ kartony.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 11


Vzhledem k tomu, ûe v naöÌ mÏstskÈ Ë·stim·me k dispozici omezen˝ poËet oranûov˝chkontejner˘, m˘ûeme kartony sloûit aaû jich bude vÌce, odnÈst je do nejbliûöÌhopro nÏ urËenÈho kontejneru. Je to prozatÌmn̯eöenÌ. Douf·m, ûe jiû brzy budete mÌt moûnostvyhodit kartony na vöech sbÏrn˝chmÌstech do Ñjejichì sbÏrn˝ch n·dob.NAäE éIVOTNÕ PROSTÿEDÕDÏkuji vöem, kte¯Ì se starajÌ o svÈ okolÌ. Se-Ëou tr·vnÌk, starajÌ se o ve¯ejnou zeleÚ avyuûÌvajÌ n·dob na psÌ exkrementy. OstatnÌbych chtÏl k takovÈ Ëinnosti vyzvat.Velmi nep¯Ìjemnou z·leûitostÌ, kter· zhoröujejiû tak dost zneËiötÏnÈ ovzduöÌ, je p·-lenÌ odpadu v lok·lnÌch topeniötÌch. Jiû jsem¯eöil asi t¯i stÌûnosti na takovÈ chov·nÌ nÏkter˝chnaöich spoluobËan˘. ProsÌm vöechny,kdo by mÏli podez¯enÌ, ûe nÏkdo taktopostupuje, aby to ozn·mili na MÏstskoupolicii, eventu·lnÏ na republikovou policiia souËasnÏ na ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti.VϯÌm, ûe vÏtöina obËan˘ se chov· zodpovÏdnÏke svÈmu ûivotnÌmu prost¯edÌ. OstatnÌn·m vöak nezb˝v· neû uËit spr·vnÈmu ekologickÈmuchov·nÌ a kontrolovat je. Protose takovÈho obËana nestyÔte pouËit, pokudvidÌte, ûe s odpady, nebo s prost¯edÌm okolosebe nenakl·d· spr·vnÏ.ZDROJEñ http://www.psas.czñ http://www.psas.cz/main.cfm?path=3,11ñ www.praha-mesto.cz/odpadyPetr Kolek, mÌstostarostaObËanÈ se ptajÌ, zastupitelÈ odpovÌdajÌSkupina obyvatel naöÌ mÏstskÈ Ë·sti vznesla na internetov˝ch str·nk·ch www.seberov.czv†sekci fÛrum nÏkolik dotaz˘ na Vesteckou spojku. SvÈ ot·zky n·slednÏ jako dopis zaslalip¯Ìmo mÌstostarostovi Ing. Ji¯Ìmu Rittovi. Zde najdete plnÈ znÏnÌ tohoto dopisu. PotÈ n·-sleduje odpovÏÔ pana mÌstostarosty.(pozn·mka redakce)DOPIS OB»ANŸV Praze dne 25. 9. 2007V·ûen˝ pan Ing. Ji¯Ì Ritt, mÌstostarosta ZastupitelstvamÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovV·ûen˝ pane mÌstostarosto,velmi n·s zaujal a z·roveÚ naplnil optimismemV·ö Ël·nek ÑN·vrh dopravnÌ koncepceautodopravy v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovìvÏnovan˝ p¯edevöÌm tzv. VesteckÈspojce (VS), kter· by podle Vaöeho n·zorumÏla v budoucnu fungovat jako obchvat äeberovaa HrnË̯. (Zpravodaj äeberov a Hrn-Ë̯e Ë. 4/2007, str. 9 ñ 10.) V·ö n·vrh povaûujemeza naprosto zlomov˝, protoûe, pokudjsme mu spr·vnÏ porozumÏli, poûadujete,aby VS nebyla p¯Ìmo napojena na jiûbudovan˝ d·lniËnÌ okruh JVD. Jin˝mi slovyto znamen·, ûe Ë·st VS by se v˘bec nerealizovala.Nov· komunikace by zaËÌnala aûv blÌzkosti b˝valÈho koÚskÈho rodea ve Vestciñ u k¯iûovatky silnic na Vestec a Zdimϯice,odkud k†n·m p¯ich·zÌ veöker· obtÏûujÌcÌtranzitnÌ doprava ñ a d·le by pokraËovalasmÏrem k†d·lnici D1.Ve svÈm n·vrhu, kter˝ jmÈnem naöeho zastupitelstvap¯edkl·d·te, poûadujete podstatnoumodifikaci VS, kter· by mÏla pro naöi125/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


mÏstskou Ë·st zcela z·sadnÌ pozitivnÌ v˝znam.Odpadly by opr·vnÏnÈ obavy, ûe VSnaöÌ mÏstskÈ Ë·sti nepom˘ûe, ale naopakublÌûÌ. ée totiû coby spojka dvou kapacitnÌchkomunikacÌ d·lniËnÌho typu (d·lniËnÌhookruhu JVD, potaûmo p¯ipravovanÈd·lnice D3 na »eskÈ BudÏjovice s d·lnicÌD1) p¯ivede do bezprost¯ednÌ blÌzkosti naöÌM» (a v dobÏ dopravnÌch öpiËek i do mÏstskÈË·sti samotnÈ) ne˙nosnÏ velk˝ objemnovÈ tranzitnÌ osobnÌ i kamionovÈ dopravy.Existuje velmi re·lnÈ nebezpeËÌ, ûe p¯etÌûen·VS by si vynutila svÈ rozö̯enÌ a paki†prodlouûenÌ podÈl MilÌËovskÈho lesa. Nakonecby se zvrhla v kr·tkou variantu d·lniËnÌhookruhu, tzv. JVK. älo by o jedenz†nejzatÌûenÏjöÌch d·lniËnÌch tah˘ evropskÈhov˝znamu. Tuto komunikaci ale p¯ece uûp¯ed lety, pod tlakem desetitisÌc˘ obyvateljihov˝chodu Prahy, ˙¯ady zavrhly!Pokud bude realizov·n V·ö n·vrh, v˝öe uveden·nebezpeËÌ odpadnou, protoûe tzv. VSp¯estane b˝t spojkou d·lnic a stane se mÌstnÌkomunikacÌ. M˘ûe pak skuteËnÏ bezchybnÏplnit funkci obchvatu äeberova aHrnË̯, kter˝ vöichni tolik pot¯ebujeme. Dok·ûespolehlivÏ odklonit tranzitnÌ dopravuproch·zejÌcÌ st¯edem naöÌ mÏstskÈ Ë·stia†p¯esnÏ tak, jak navrhujete, odvede nadbyteËn˝provoz p¯es vhodnÏ rekonstruovanoukruhovou k¯iûovatku Nad OpatovempryË z naöeho katastru. Ze st¯edu naöÌ mÏstskÈË·sti tak mohou nadobro zmizet kolonya z·cpy a vr·tÌ se k n·m klid.V·ûen˝ pane mÌstostarosto, je z¯ejmÈ, ûeäeberov a HrnË̯e pot¯ebujÌ v nejkratöÌmmoûnÈm termÌnu fungujÌcÌ obchvat, protoûedopravnÌ situace v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti b˝v·nÏkdy aû kritick·. V·ö n·vrh dopravnÌ koncepceproto velmi oceÚujeme. Jak je alemoûnÈ, ûe investor tzv. VS, spoleËnost Eurospektrum,v podstatÏ zcela neruöenÏ pokra-Ëuje v p¯ÌpravÏ projektovÈ dokumentace prov˝stavbu VS v jejÌ p˘vodnÌ a pro obËanyäeberova a HrnË̯ velmi nebezpeËnÈ podobÏ?ProË se zastupitelstvo naöÌ mÏstskÈË·sti v p¯ipomÌnk·ch ke studii tzv. VS adresovan˝chEurospektru z·sadnÏ nepostaviloproti pl·novanÈ trase VS? ProË jste nepoû·-dali o vypuötÏnÌ Ë·sti VS v souladu s VaöÌmn·vrhem dopravnÌ koncepce?M·me opr·vnÏnÈ obavy, ûe V·ö n·vrh nebudenikdy realizov·n. Je proto zcela z¯ejmÈ,ûe zastupitelstvo naöÌ mÏstskÈ Ë·sti,pop¯ÌpadÏ my, obËanÈ äeberova a HrnË̯,musÌme velmi rychle zaËÌt dÏlat vöechno proto, aby nov· komunikace pl·novan· v naöÌbezprost¯ednÌ blÌzkosti zÌskala takovou podobu,kter· nepoökodÌ naöe ûivotnÌ prost¯edÌa z·roveÚ vy¯eöÌ dopravnÌ problÈmy naöÌmÏstskÈ Ë·sti i jejÌho okolÌ. V tÈto souvislostiV·s û·d·me o doplÚujÌcÌ informace:1) Jak˝mi konkrÈtnÌmi kroky a v jak˝ch termÌnechhodl· naöe zastupitelstvo prosaditV·ö n·vrh na vypuötÏnÌ Ë·sti VS z ˙zemnÌhopl·nu?2) Jak˝m zp˘sobem zÌsk·te z·ruku dodrûenÌV·mi poûadovanÈ ËasovÈ posloupnosti ñûe nejd¯Ìve bude zprovoznÏna JVD a aû potÈobchvat äeberova a HrnË̯?3) JakÈ konkrÈtnÌ pravomoci ve v˝öe uveden˝chot·zk·ch jako zastupitelstvo m·te?4) Dokdy budou zn·my v˝sledky hydrologickÈstudie prameniötÏ pitnÈ vody, kterÈ senach·zÌ v mÌstech pl·novanÈ VS?5) Mohou Vaöe snahy o ˙pravu trasy VSnÏjak˝m zp˘sobem ˙ËinnÏ podpo¯it obËanÈäeberova a HrnË̯?6) Povaûoval byste za p¯ÌnosnÈ dalöÌ postupzastupitelstva ve vÏci VS, jejÌû uvaûovan·stavba se velmi v·ûnÏ dot˝k· n·s vöech,prohovo¯it s obËany na ve¯ejnÈm shrom·ûdÏnÌ?P¯edem V·m dÏkujeme za rychlou odpovÏÔ.Mgr. Eva P¯Ìhodov·, PhDr. LudÏk P¯Ìhoda,Bc. Martina Pa¯Ìkov·, BBA, RNDr. Tom·öSoukup, Ing. Petra Soukupov·, Mgr. HanaNaxerov·, RNDr. Tom·ö Naseta, FrantiöekKˆlbl, VÏra Kˆlblov·, Mgr. ZdenÏk Paroulek,Dana Paroulkov·, dr. Ji¯ina Peötov·,JUDr. Josef Peöta, Ing. Karel Pol·neck˝ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 13


ODPOVÃœ ZASTUPITELE(OdpovÏÔ na dopis Ëtrn·cti obËan˘ HrnË̯ z 25. 9. 2007)11. ¯Ìjna 2007V·ûenÌ spoluobËanÈ,n·vrh dopravnÌ koncepce jsme se snaûilizpracovat z hlediska optim·lnÌch pot¯ebmÏstskÈ Ë·sti.P¯edstavy dopravnÌho ¯eöenÌ z hlediska celospoleËenskÈho,to je pot¯eb Prahy, St¯edoËeskÈhokraje i obcÌ v nejbliûöÌm regionunejsou, i s ohledem na financov·nÌ a ˙zemnÌhoËlenÏnÌ, s nimi vûdy v souladu. Je protonutno hledat ¯eöenÌ kompromisnÌ, nejmÈnÏökodÌcÌ. Snaûit se prosadit do projekt˘i†do realizace, kterÈ nejsou na naöem katastrua kterÈ nefinancujeme (a vzhledemk†jejich rozsahu ani nem˘ûeme), vnÈst ˙pravypro mÏstskou Ë·st maxim·lnÌ, ale realizovatelnÈ.To je n·zor Zastupitelstva mÏstskÈË·sti.K jednotliv˝m bod˘m dopisu:1) Ot·zka: Jak˝mi konkrÈtnÌmi kroky av†jak˝ch termÌnech hodl· naöe zastupitelstvoprosadit V·ö n·vrh na vypuötÏnÌ Ë·stiVesteckÈ spojky z ˙zemnÌho pl·nu?OdpovÏÔ: RozdÏlit Vesteckou spojku na dvÏË·sti, Ëi z·padnÌ Ë·st vypustit odmÌtlo ÿeditelstvÌsilnic a d·lnic, kterÈ p¯evezme investorstvÌpo zpracov·nÌ dokumentace pro˙zemnÌ rozhodnutÌ od Eurospektra po vyd·nÌ˙zemnÌho rozhodnutÌ. Mohli jsme zamÌtnoutprojekt VesteckÈ spojky jako celek,tÌm bychom se zbavili pro n·s pot¯ebnÈ Ë·stiVesteckÈ spojky, coû nechceme.2) Ot·zka: Jak˝m zp˘sobem zÌsk·te z·rukudodrûenÌ V·mi poûadovanÈ ËasovÈ posloupnostiñ ûe nejd¯Ìve bude zprovoznÏna JVDa aû potÈ obchvat äeberova a HrnË̯?OdpovÏÔ: Na vöech jedn·nÌch o VesteckÈspojce, kterÈho se z˙Ëastnili z·stupci hlavnÌhomÏsta Prahy, St¯edoËeskÈho kraje, ÿeditelstvÌsilnic a d·lnic, okolnÌch obcÌ i mÏstskÈË·sti a dalöÌ, byla posloupnost JVD an·slednÏ VesteckÈ spojky jednoznaËnÏ potvrzena.HlavnÏ je ale definov·na ˙zemnÌmpl·nem.3) Ot·zka: JakÈ konkrÈtnÌ pravomoci ve v˝öeuveden˝ch ot·zk·ch jako zastupitelstvom·te?OdpovÏÔ: Jak vypl˝v· z ˙vodu p¯ev·ûnÏproklamaËnÌ a vyjedn·vacÌ o co nejv˝hodnÏjöÌpodmÌnky. LegislativnÌ, kterÈ budourozhodujÌcÌ, bohuûel prakticky û·dnÈ, zvl·ötÏkdyû veökerÈ parametry prokazujÌcÌ vlivstavby na okolÌ prok·zanÈ odborn˝mi posudkynebudou v rozporu s normov˝mi hodnotami.4) Ot·zka: Dokdy budou zn·my v˝sledkyhydrologickÈ studie prameniötÏ pitnÈ vody,kterÈ se nach·zÌ v mÌstech pl·novanÈ VesteckÈspojky?OdpovÏÔ: N·mi vyû·dan· hydrogeologick·studie n·m bude p¯ed·na k posouzenÌa†p¯ipomÌnk·m do konce ¯Ìjna 2007.5) Ot·zka: Mohou Vaöe snahy o ˙pravu trasyVesteckÈ spojky nÏjak˝m zp˘sobem ˙ËinnÏpodpo¯it obËanÈ äeberova a HrnË̯?OdpovÏÔ: DomnÌv·m se, ûe obËansk· sdruûenÌmohou sehr·t v˝znamnou roli, hlavnÏtam, kde jsou ofici·lnÌ moûnosti mÏstskÈË·sti omezeny. Rozumn˝mi argumenty seobracet na kompetentnÌ a rozhodujÌcÌ org·-ny, coû p¯i dalöÌch jedn·nÌ s nimi n·musnadnÌ pozici a zlepöÌ nadÏji na pozitivnÌv˝sledek.6) Ot·zka: Povaûoval byste za p¯ÌnosnÈ dalöÌpostup zastupitelstva ve vÏci VesteckÈ spojky,jejÌû uvaûovan· stavba se velmi v·ûnÏdot˝k· n·s vöech, prohovo¯it s obËany nave¯ejnÈm shrom·ûdÏnÌ?OdpovÏÔ: MyslÌm, ûe mnohem ˙ËinnÏjöÌa†prospÏönÏjöÌ je jedn·nÌ zastupitel˘ s v·midelegovan˝mi a informovan˝mi obËanyz†vaöich ¯ad, kde je spÌöe moûno dospÏt kekonkrÈtnÌmu v˝sledku. VÏtöina ve¯ejn˝chjedn·nÌ se rozt¯ÌötÌ emotivnÌmi projevya†m·lokdy se dospÏje k smysluplnÈmu cÌli.Ji¯Ì Ritt,po konzultaci s ostatnÌmi zastupiteli145/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


REAKCE OB»ANŸ NA ODPOVÃœV·ûen˝ pane mÌstostarosto,z VaöÌ odpovÏdi je patrnÈ, ûe naöe zastupitelstvozast·v· n·zor, ûe pokud odmÌtnemeVesteckou d·lniËnÌ spojku jako celek, nebudememÌt lidovÏ ¯eËeno nic. Vöichni p¯itomvÌme, ûe naöe mÏstsk· Ë·st nutnÏ a conejd¯Ìve pot¯ebuje fungujÌcÌ obchvat. Jepravda, ûe pokud bude Vesteck· d·lniËnÌspojka realizov·na, m˘ûe odvÈst ze st¯eduäeberova a HrnË̯ st·vajÌcÌ tranzitnÌ dopravu.Vzhledem k p¯ÌmÈmu napojenÌ na obchvatPrahy ale do naöÌ bezprost¯ednÌ blÌzkostinesrovnatelnÏ vyööÌ objem novÈtranzitnÌ dopravy p¯ivede. P˘jde o osobnÌi†kamionov˝ provoz z nÏkolika d·lnic ñz†d·lnice D1 na Brno, D3 na »eskÈ BudÏjovicea D5 na PlzeÚ. DesetitisÌce aut z jihu»ech a jihu Evropy, pro kter· Vesteck· d·lniËnÌspojka p¯edstavuje pohodlnou zkratkuoproti ˙seku praûskÈho okruhu JVD, za-Ënou tak jezdit kolem n·s, mÌsty jen p·rdesÌtek metr˘ od nejbliûöÌch dom˘. Dojdelik v˝stavbÏ pl·novan˝ch hypermarket˘Tesco a Eurospektrum, p¯ibudou k tomutotranzitu dalöÌ tisÌce aut z öirokÈho okolÌ.V·ûen˝ pane mÌstostarosto, v·ûenÈ zastupitelstvo,v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti st·le p¯etrv·-v· n·zor, ûe Vesteck· d·lniËnÌ spojka odlehËÌmÌstnÌm komunikacÌm. Co se ale stane,aû dvoupruhovou Vesteckou spojku doslovaucpe provoz ze Ëty¯pruhov˝ch d·lniËnÌchtah˘, kterÈ m· tato komunikace spojovat?ÿidiËi nebudou Ëekat v kolon·ch! Vesnaze hledat cestu jinudy pojedou p¯es äeberova HrnË̯e a obsadÌ mÌstnÌ komunikacei ve vöech okolnÌch obcÌch. Je navÌc z¯ejmÈ,ûe dvoupruhov· podoba VesteckÈd·lniËnÌ spojky je neudrûiteln·, pr·vÏ takjako omezen· rychlost na nÌ. Provoz p¯ich·-zejÌcÌ z nÏkolika d·lnic Vesteckou spojkuzahltÌ a bude nutnÈ ji rozö̯it. Protoûe anid·lnice D1, kter· je rovnÏû velmi Ëasto nepr˘jezdn·,nedok·ûe pojmout dalöÌ mohutn˝provoz z VesteckÈ spojky, nebude jinȯeöenÌ neû Vesteckou d·lniËnÌ spojku prot·hnoutkolem MilÌËovskÈho lesa a napojitji na Praûsk˝ okruh i na jejÌm druhÈm konci.V tÈ chvÌli tu m·me trasu d·lniËnÌhoobchvatu JVK v celÈ jejÌ kr·se! A pak uû n·mnepomohou sebelepöÌ protihlukov· opat¯enÌa z¯ejmÏ ani plynovÈ masky. Naöe mÏstsk·Ë·st se ocitne (viz p¯iloûen· mapa)v†obklÌËenÌ Ëty¯ vysoce zatÌûen˝ch rychlostnÌchkomunikacÌ ñ VÌdeÚskÈ ulice (Ñstar·beneöovsk·ì), KunratickÈ spojky, d·lnice D1a VesteckÈ d·lniËnÌ spojky. NemluvÏ o leteckÈmkoridoru nad n·mi. TeÔ uû snadzb˝v· jedinÈ ñ aby naöi oblast objevili p·-novÈ MuûÌk a Gaensel, hledaËi ötÏchovickÈhopokladu.V·ûen˝ pane mÌstostarosto, v·ûenÈ zastupitelstvo,schv·lenÌ VesteckÈ d·lniËnÌ spojkyjako celku povaûujeme za velice neöùastnÈ,ne-li p¯Ìmo za nejhoröÌ ¯eöenÌ, a to nejenpro äeberov, ale i pro vöechny okolnÌ mÏstskÈË·sti a obce. HoröÌ by bylo snad uû jen,kdyby Vesteck· spojka vedla st¯edem äeberova.P¯Ìpadn· v˝stavba takovÈ komunikaceje z·vaûn˝m negativnÌm z·sahem do ûivotnÌhoprost¯edÌ i ûivota mÌstnÌch obyvatel,kter˝ nem· v historii äeberova obdobya†kter˝ bude v˝raznÏ urËujÌcÌ i pro jeho budoucnost.S ohledem na to by se mÏlok†rozhodov·nÌ o povolenÌ takovÈ stavby p¯istupovat.Samoz¯ejmostÌ by mÏla b˝t öirok·ve¯ejn· diskuse, p¯edchozÌ vöestrannÈ informov·nÌve¯ejnosti za pomoci vöech dostupn˝chinformaËnÌch kan·l˘, a to vËetnÏ ve-¯ejnÈho shrom·ûdÏnÌ. Je nutnÈ otev¯enÏzhodnotit vÌce variant ñ za ˙Ëasti odbornÌk˘z oblasti dopravy, projekce, ûivotnÌhoprost¯edÌÖ Je t¯eba zohlednit z·vÏry odborn˝chposudk˘ a pr˘zkum˘, zabr·nit nap¯.hrozÌcÌ kontaminaci prameniöù pitnÈ vodyv HrnË̯Ìch atdÖ Aû potÈ by mÏlo n·sledovatodpovÏdnÈ rozhodnutÌ.V·ûen˝ pane mÌstostarosto, v·ûenÌ zastupitelÈ,spolÈh·me na V·s, ûe se nynÌ za n·s,ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 15


za svÈ voliËe, naplno postavÌte a Vesteckoud·lniËnÌ spojku vËetnÏ k¯iûovatky s d·lnicÌD1 z·sadnÏ a jednoznaËnÏ odmÌtnete. Jsmep¯esvÏdËeni, ûe je nutnÈ najÌt zp˘sob, jakpro äeberov zajistit v˝stavbu fungujÌcÌhoobchvatu, kter˝ nebude z·roveÚ spojkoud·lnic, kter˝ vy¯eöÌ dopravnÌ problÈmy nejennaöe, ale celÈho regionu a kter˝ neublÌûÌûivotnÌmu prost¯edÌ. Jsme p¯esvÏdËeni, ûespoleËn˝m ˙silÌm V·s, naöich zastupitel˘, an·s, obËan˘, takovÈ ¯eöenÌ ve spolupr·cis†okolnÌmi mÏstsk˝mi Ë·stmi a obcemi prosadÌme.é·d·me V·s o z·sadnÌ a ˙ËinnÈkroky k zamezenÌ stavby VesteckÈ d·lniËnÌspojky i k¯iûovatky na d·lnici D1. Nechcemeevropskou tranzitnÌ a kamionovou dopravuv blÌzkosti naöich domov˘. V tÈto souvislostisi V·m dovolujeme p¯ipomenoutnap¯Ìklad jiû existujÌcÌ alternativnÌ dopravnÌstudii ing. arch. P. Preiningera, kde jenÏkolik variantnÌch ¯eöenÌ dopravnÌ obsluûnostiregionu bez VesteckÈ d·lniËnÌ spojky.S pozdravemMgr. Eva P¯Ìhodov·, PhDr. LudÏk P¯Ìhoda,Bc. Martina Pa¯Ìkov·, BBA, RNDr. Tom·öSoukup, Ing. Petra Soukupov·, Mgr. HanaNaxerov·, RNDr. Tom·ö Naxera, FrantiöekKˆlbl, VÏra Kˆlblov·, Mgr. ZdenÏk Paroulek,Dana Paroulkov·, dr. Ji¯ina Peötov·,JUDr. Josef Peöta, Ing. Karel Pol·neck˝ (pokonzultaci s ¯adou obËan˘ nejen ze äeberova).165/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


⁄¯ad mÏstskÈ Ë·stiVYHL¡äENÕ V›BÃROV…HO ÿÕZENÕMÃSTSK¡ »¡ST PRAHA-äEBEROV, ⁄ÿAD MÃSTSK… »¡STIzastoupen˝ tajemnÌkem ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti vyhlaöuje dne 15. 10. 2007 v˝bÏrovȯÌzenÌ na obsazenÌ pracovnÌho mÌsta referent/ka ñ ˙ËetnÌ/rozpoËt·¯MÌsto v˝konu pr·ce:⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovSjednan˝ druh pr·ce:KompletnÌ vedenÌ ˙ËetnictvÌ ˙ËetnÌ jednotky,koordinace ˙Ëtov·nÌ o stavu, pohybua†rozdÌlu majetku a z·vazk˘, o n·kladecha v˝nosech, o v˝dajÌch a p¯Ìjmech a o v˝sledkuhospoda¯enÌ vËetnÏ sestavov·nÌ ˙ËetnÌz·vÏrky a vedenÌ ˙ËetnÌch knih.MetodickÈ ¯ÌzenÌ, organizace a usmÏrÚov·nÌhospoda¯enÌ s rozpoËtov˝mi prost¯edkypodle jednotliv˝ch p¯Ìjmov˝ch a v˝dajov˝choblastÌ kapitoly nebo vÌce kapitol.PlatovÈ za¯azenÌ:Dle NV Ë. 564/2006 Sb., v platnÈm znÏnÌDatum n·stupu: 1. 1. 2008Poûadavky na uchazeËe podle ß 4 z·konaË.†312/2002 Sb., o ˙¯ednÌcÌch ˙zemnÌch samospr·vn˝chcelk˘ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·-kon˘, v platnÈm znÏnÌ:a) fyzick· osoba, kter· dos·hla vÏku 18 let,b) obËan »eskÈ republiky nebo cizÌ st·tnÌobËan s trval˝m pobytem v »eskÈ republice,kter˝ ovl·d· Ëesk˝ jazyk,c) zp˘sobilost k pr·vnÌm ˙kon˘m,d) bez˙honnost.DalöÌ poûadavky:PoûadovanÈ vzdÏl·nÌ: st¯edoökolskÈ/vysokoökolskÈekonomickÈho zamϯenÌPoûadovanÈ znalosti:dobr· znalost na PCpraxe v ˙ËetnictvÌ min. 2 rokyznalost ˙ËetnictvÌ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌv programu Gordic v˝hodouDalöÌ dovednosti, schopnosti:dobrÈ komunikaËnÌ schopnostispolehlivost, peËlivostsamostatnost, odpovÏdnostZ·jemce pod· pÌsemnou p¯ihl·öku podle ß 7odst. 4 z·kona Ë. 312/2002 Sb., o ˙¯ednÌcÌch˙zemnÌch samospr·vn˝ch celk˘ a o zmÏnÏnÏkter˝ch z·kon˘, v platnÈm znÏnÌ, kter· musÌobsahovat tyto n·leûitosti:a) jmÈno, p¯ÌjmenÌ a titulb) datum a mÌsto narozenÌc) st·tnÌ p¯Ìsluönostd) mÌsto trvalÈho pobytue) ËÌslo obËanskÈho pr˘kazu nebo ËÌslodokladu o povolenÌ k pobytu, jde-li o cizÌhost·tnÌho obËanaf) datum a podpisK p¯ihl·öce je podle ß 7 odst. 5 z·kona Ë. 312/2002 Sb., o ˙¯ednÌcÌch ˙zemnÌch samospr·vn˝chcelk˘ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘,v†platnÈm znÏnÌ nutno p¯ipojit tyto doklady:a) ûivotopis, ve kterÈm budou uvedenÈ ˙dajeo dosavadnÌch zamÏstn·nÌch a o odborn˝chznalostech a dovednostech t˝kajÌcÌch sespr·vnÌch ËinnostÌ,b) v˝pis z evidence Rejst¯Ìku trest˘ ne staröÌneû 3 mÏsÌce, u cizÌch st·tnÌch p¯ÌsluönÌk˘tÈû obdobn˝ doklad osvÏdËujÌcÌ bez˙honnostvydan˝ domovsk˝m st·tem, pokud takov˝doklad domovsk˝ st·t nevyd·, doloûÌse bez˙honnost Ëestn˝m prohl·öenÌm,c) ovϯen· kopie dokladu o nejvyööÌm dosaûenÈmvzdÏl·nÌP¯ihl·öku s poûadovan˝mi doklady je nutnozaslat nejpozdÏji do 15. 11. 2007 na adresu:⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovK HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4-äeberovOb·lku oznaËit slovy: ÑV˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ napozici referent/ka ñ ˙ËetnÌ/rozpoËt·¯ì.Vyhlaöovatel si vyhrazuje pr·vo zruöit totov˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ kdykoliv v jeho pr˘bÏhu nebonevybrat û·dnÈho uchazeËe.V Praze dne 15. 10. 2007Ivo Novotn˝, tajemnÌk ˙¯aduZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 17


Komise ûivotnÌho prost¯edÌVYSOK… POKUTY ZA P¡LENÕ PLASTŸ V KAMNECH A KOTLÕCHZaËala topn· sezona, coû si mnozÌ z n·suvÏdomili, aû kdyû n·hle pocÌtili nep¯Ìjemn˝ötiplav˝ z·pach. Kdyû se rozhlÈdli,vidÏli, ûe se ze sousedova komÌna valÌ tmav˝kou¯. Saze a z·pach vöak nenÌ to nejhoröÌ,co n·m vöem hrozÌ z tÏchto komÌn˘.TÌm nejhoröÌm jsou prudkÈ jedy, kterÈvznikajÌ p¯edevöÌm p·lenÌm odpadnÌchplast˘ (nap¯Ìklad PET lahvÌ, kelÌmk˘ odjogurt˘ Ëi PVC) p¯i nÌzk˝ch teplot·ch.P¯i teplot·ch pod 1200 ∞C se totiû plastynedok·ûou tepelnÏ rozloûit na neökodnÈl·tky a naopak vznikajÌ pro ËlovÏka velminebezpeËnÈ slouËeniny Ëi dokonce prudkÈjedy, nap¯Ìklad vöemi tolik ob·vanÈ dioxiny.A protoûe teplot p¯es 1200 ∞C se dosahujejen ve speci·lnÌch spalovn·chnebezpeËn˝ch odpad˘ Ëi v cement·¯sk˝chpecÌch, je zak·z·no jakÈkoliv jinÈ spalov·nÌplast˘. Pokud k nÏmu nÏkde p¯ecejen musÌ doch·zet, jako nap¯Ìklad ve spalovn·chkomun·lnÌch odpad˘, pak musÌb˝t vybaveny nÏkolika stupni ËiötÏnÌ spalina odch·zejÌcÌ spaliny jsou peËlivÏ soustavnÏkontrolov·ny (viz nap¯Ìklad SpalovnaMaleöice). A jestliûe v roztopen˝chkamnech dosahujÌ teploty maxim·lnÏ kolem700 ∞C, v utlumen˝ch pak i jen kolem300 ∞C, je n·m vöem jasnÈ, jakÈ jedy vËetnÏkarcinogennÌch sazÌ se pak valÌ z komÌna.Proto spalov·nÌ plast˘ (ale i jak˝chkoliv jin˝chodpad˘) v kamnech a kotlÌch Ëi nazahrad·ch rodinn˝ch domk˘ je z·konemËÌslo 185/2001 Sb., o odpadech p¯ÌsnÏ zak·z·no.Pokud tak nÏkdo ËinÌ, vystavujese nejen nebezpeËÌ odsouzenÌ sousedy zasoustavnÈ poökozov·nÌ jejich zdravÌ, ale imoûnosti uloûenÌ pokuty ve v˝öi aû1 000 000 KË od »eskÈ inspekce ûivotnÌhoprost¯edÌ. A aby bylo moûno toto protiz·konnÈjedn·nÌ lÈpe kontrolovat a tytovinÌky sn·ze pokutovat, je, jak vÌte z tiskua televize, pr·vÏ p¯ipravov·na novela z·-kona o ochranÏ ovzduöÌ, kterÈ d·v· dokoncepravomoc novÏ i org·n˘m obce (!)vstupovat na pozemky a do byt˘ obËan˘ke kontrole, zda nedoch·zÌ k poruöov·nÌtohoto z·kona.Ale i do doby, neû tato novela nabude platnost,m·me vöichni moûnost se ˙ËinnÏbr·nit tomuto protipr·vnÌmu a velmi nebezpeËnÈmujedn·nÌ nÏkter˝ch nezodpovÏdn˝chjedinc˘. (SousedÈ zpravidla velmidob¯e vÏdÌ, o koho konkrÈtnÏ se jedn·.)SvÈ podez¯enÌ neprodlenÏ ozn·mÌme ⁄¯adumÏstskÈ Ë·sti, kter˝ vÏc p¯ed· k proöet-¯enÌ »eskÈ inspekci ûivotnÌho prost¯edÌ. Tav˝öe uvedenÈ pravomoci m· jiû nynÌ a nenÌpro nÌ problÈm v souËinnosti s PoliciÌ »Rtoto podez¯enÌ potvrdit Ëi vyvr·tit pomocÌstÏr˘ z kotle Ëi komÌna i po nÏkolika dnech.SousedÈ, nenechme si d·le niËit svÈ zdravÌa zdravÌ naöich dÏtÌ protiz·konn˝m jedn·nÌmnÏkolika nezodpovÏdn˝ch jedinc˘,kte¯Ì mÌsto toho, aby svÈ odpadnÌ plastyve shodÏ s vyhl·ökou hlavnÌho mÏsta Prahyt¯Ìdili a zdarma odevzd·vali do urËen˝chsbÏrn˝ch n·dob v obci k recyklaci,tak jimi otravujÌ naöe ovzduöÌ.Komise ûivotnÌho prost¯edÌ,mÏstsk· Ë·st Praha-äeberov185/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äkola a ökolkyZ¡KLADNÕ äKOLA V LADECHZ¡KLADNÕ äKOLA SE PÿEDSTAVUJEäkolnÌ rok 2007/2008 zaËÌn·me s 88 û·ky,9†pedagogick˝mi a 5 nepedagogick˝mi zamÏstnanci.PrvnÌ roËnÌk se zaËÌn· vyuËovat podle ökolnÌhovzdÏl·vacÌho programu, ostatnÌ roËnÌkypodle programu Z·kladnÌ ökola. Jiû od 1. roËnÌkuje mezi povinnÈ p¯edmÏty za¯azen anglick˝jazyk.Pat¯Ìme mezi vyhled·vanÈ ökoly, protoûe jsmejedin˝m typem rodinnÈ ökoly v öirokÈm okolÌ.Naöim pedagog˘m i vedenÌ ökoly bylo vyslovenouzn·nÌ za vynikajÌcÌ t˝movou pr·ci ËeskouökolnÌ inspekcÌ.I p¯i tak malÈm poËtu pedagog˘ dok·ûemezaruËit odpovÌdajÌcÌ v˝uku jak û·k˘m se specifick˝miporuchami uËenÌ (SPU), tak i nadan˝mû·k˘m. Individu·lnÌ p¯Ìstup k û·kovi nenÌpro n·s jen pojmem, ale dosahuje naplnÏnÌ.HlavnÌ ËinnostÌ ökoly je v˝chova a vzdÏl·v·-nÌ dÏtÌ, ökoda, ûe tuto funkci ökoly zastupitelÈobce popÌrajÌ a zamÏÚujÌ ji za Ëinnost v˝dÏleËnou.äkola pronajÌm· tÏlocviËnu i uËebny tak, abyto vyhovovalo jejÌmu provozu.ROZVRH KROUéKŸPondÏlÌ12.00ñ12.4515.00ñ16.3014.00ñ15.00⁄ter˝12.30ñ14.3013.00ñ14.30St¯eda12.00ñ12.4513.00ñ13.4513.15ñ14.0013.00ñ13.4514.00ñ14.4514.50ñ15.3513.50ñ14.50»tvrtek13.00ñ14.30Hur· za angliËtinou(2. roËnÌk)Tvo¯ivÈ ruceSborov˝ zpÏvAerobik s MÌöouHra na flÈtnuVesel· angliËtina (1. roËnÌk)DouËov·nÌ angliËtiny(4. a 5. roËnÌk)Putov·nÌ s angliËtinou(3. roËnÌk)PohybovÈ hry (1. a 2. roËnÌk)SportovnÌ hry (3.ñ5. roËnÌk)FlorbalPoËÌtaËe a internetKeramikaPL¡N AKCÕ PRO TENTO äKOLNÕ ROKZ·¯Ì7. 9. celoökolnÌ akce budova ökoly SlavnostnÌ dekorov·nÌ 1. t¯Ìd (soutÏûe, diskotÈka)19. 9. 3. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑMlÈËn· dr·haì20. 9. 2. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑPopel·¯ Bohouöì20. 9. 5. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑMlÈËn· dr·haìÿÌjen1. 10. 3. a 4. t¯Ìda Divadlo Minor ÑKlapzubova jeden·ctkaì11. 10. 5. t¯Ìda Knihovna Opatov Program ÑKytka nitka, aneb hra na b·snÌkyì16. 10. 4. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑPotravnÌ ¯etÏzceì18. 10. 1.ñ5. t¯Ìda budova ökoly HudebnÌ dÌlna ÑRolniËkaì ñ 1. Ë·st23. 10. 3. t¯Ìda Divadlo V DlouhÈ ÑJak jsem se ztratilì31. 10. 5. t¯Ìda Divadlo Minor ÑVinnetouì31. 10. 4. t¯Ìda budova ökoly Halloweenkonec mÏsÌce* akce ökolnÌ druûiny okolÌ ökoly PouötÏnÌ drak˘ (* dle poËasÌ)Listopad12. 11. 3. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑCesta ke chlebuì14. 11. 1., 2., 4. a 5. t¯Ìda budova ökoly Program ÑBezpeËn˝ kontakt se psyì (beseda s policisty)15. 11. 5. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑCesta kolem svÏtaì22. 11. 1. a 3. t¯Ìda MalÈ vinohradskÈ divadlo ÑKubula a Kuba Kubikulaì28. 11. 2. t¯Ìda Divadlo Minor ÑNezn·lkovy p¯Ìhodyì19.ñ30. 11. akce ökolnÌ druûiny budova ökoly V˝stava podzimnÌch v˝robk˘ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 19


Prosinec3. 12. 4. a 5. t¯Ìda budova ökoly Program ÑMal˝ kriminalistaì (beseda s kriminalisty)3. 12. 3. t¯Ìda budova ökoly Program ÑBezpeËn˝ kontakt se psyì (beseda s policisty)4. 12. akce ökolnÌ druûiny budova ökoly Ñ»ertovsk· diskotÈkaì5. 12. celoökolnÌ akce budova ökoly Mikul·ösk· nadÌlka (5. t¯Ìda nadÏluje)6. 12. 1. a 3. t¯Ìda DDM äalounova ÑV·noËnÌ dÌlnaì (v˝roba v·noËnÌch dekoracÌ)10.ñ20. 12. akce ökolnÌ druûiny budova ökoly V˝roba v·noËnÌch d·rk˘11. 12. 5. t¯Ìda Planet·rium Po¯ad ÑPohyby ZemÏì17. 12. 1., 2. a 4. t¯Ìda Laterna Magika Ñ»esk· möe v·noËnÌì19. 12. celoökolnÌ akce mÌstnÌ kostel V·noËnÌ besÌdka pro ökolu a ve¯ejnost20. 12. celoökolnÌ akce budova ökoly SpoleËnÈ zpÌv·nÌ koled (besÌdky t¯Ìd)termÌn bude 1.ñ5. t¯Ìda budova ökoly HudebnÌ dÌlna ÑRolniËkaì ñ 2. Ë·stup¯esnÏnLeden7. 1. 1. t¯Ìda budova ökoly N·vötÏva dÏtÌ z Mä v hodinÏ u 1. t¯Ìdy a divadelnÌp¯edstavenÌ ÑKvak a ébluÚkaì9. 1. 2. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑZv̯·tka ñ naöi kamar·diì10. 1. 5. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑKam s nÌmìdo 16. 1. celoökolnÌ akce budova ökoly V˝roba d·rk˘ k z·pisu budoucÌch prvÚ·Ëk˘17. 1. celoökolnÌ akce budova ökoly Den otev¯en˝ch dve¯Ì (1. a 2. vyuËovacÌ hodina)17. 1. pedagogovÈ budova ökoly Z·pis budoucÌch prvÚ·Ëk˘a vybranÌ û·ci30. 1. 3.ñ5. t¯Ìda budova ökoly Program ÑSoci·lnÏ patologickÈ jevyì (beseda s policiÌ)⁄nor7. 2. 1.ñ5. t¯Ìda budova ökoly HudebnÌ dÌlna ÑRolniËkaì ñ 3. Ë·st7. 2. akce ökolnÌ druûiny okolÌ ökoly MasopustnÌ pr˘vod masektermÌn bude akce ökolnÌ druûiny budova ökoly SportovnÌ soutÏûe v tÏlocviËnÏup¯esnÏntermÌn bude 1.ñ5. t¯Ìda budova ökoly Beseda s Greenpeaceup¯esnÏnB¯ezen12. 3. 2. a 3. t¯Ìda DDM äalounova ÑVelikonoËnÌ dÌlnaì (v˝roba velikonoËnÌch dekoracÌ)do 14. 3. celoökolnÌ akce budova ökoly V˝roba dekoracÌ na p¯ipravovan˝ velikonoËnÌ jarmark14. 3. 4. a 5. t¯Ìda Divadlo Marionet Jak se dÏl· loutkovÈ divadlo17. 3. celoökolnÌ akce budova ökoly VelikonoËnÌ jarmark pro ve¯ejnost19. 3. 5. t¯Ìda DDM äalounova ÑVelikonoËnÌ dÌlnaì (v˝roba velikonoËnÌch dekoracÌ)27. 3. 3. t¯Ìda Toulc˘v dv˘r Program ÑPovÏz mi kytiËkoìDuben10. 4. 1.ñ5. t¯Ìda budova ökoly HudebnÌ dÌlna ÑRolniËkaì ñ 4. Ë·st24. 4. 1. t¯Ìda Knihovna Opatov Liter·rnÌ po¯ad ÑSk¯ÌtkovÈ v knihovnÏì29. 4. akce ökolnÌ druûiny pozemek ökoly P·lenÌ ËarodÏjnicKvÏten12. 5. celoökolnÌ akce bude up¯esnÏno äkola v p¯ÌrodÏ(pravdÏpodobn˝termÌn odjezdu)»erventermÌn bude celoökolnÌ akce bude up¯esnÏno Oslava dne dÏtÌup¯esnÏn26. 6. celoökolnÌ akce budova ökoly RozlouËenÌ s p·ù·ky (program 5. t¯Ìdy pro ostatnÌ t¯Ìdy)26. 6. akce ökolnÌ druûiny bude up¯esnÏno SlavnostnÌ zakonËenÌ ökolnÌho rokuDlouhodobÏjöÌ akce¯Ìjenñprosinec 4.ñ5. t¯Ìda budova ökoly Projekt ÑEkologie naöÌ ökolyìb¯ezenñduben pedagogovÈ budova ökoly ÑMal· ökoliËkaì ñ p¯edökolnÌ v˝chovapro budoucÌ prvÚ·Ëkyduben celoökolnÌ akce budova ökoly Projekt ÑVodaìa praûsk· vod·rnaMgr. Eva Hrub·, ¯editelka ökoly205/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


PRO» U»ÕM NA Z¡KLADNÕ äKOLE V LADECHJmenuji se Tereza Srbov· a jsem uËitelkou5. t¯Ìdy na Z·kladnÌ ökole V Ladech 6 v Praze-äeberovÏ.UËÌm prvnÌm rokem. Neûjsem nastoupila do praxe, snaûila jsem sevybrat si ökolu tak, aby mi poskytla podporuvedenÌ i koleg˘, ale takÈ pot¯ebnou svobodupro vlastnÌ profesnÌ rozvoj.Vzorem mÈho v˝bÏru byla d·nsk· ökola.P¯i studiÌch na vysokÈ ökole jsem vyuûilamoûnosti vycestovat do zahraniËÌ v r·mcistudijnÌho programu Erasmus/Sokrates. äùastn·n·hoda mÏ zavedla do d·nskÈho Skive,kde jsem str·vila pÏt mÏsÌc˘, z toho dvamÏsÌce na praxi v r˘zn˝ch typech ökol.Je zn·mo, ûe d·nskÈ ökolstvÌ dos·hlo vysokÈ˙rovnÏ a mÌ¯Ì jeötÏ v˝öe. P¯i mÈm pozorov·nÌmÏ jednoznaËnÏ oslovila ökola rodinnÈhotypu. Jde o takzvanou Friskolen,kde je menöÌ poËet û·k˘ ve t¯Ìd·ch, jde pouzeo prvnÌ stupeÚ, coû p¯in·öÌ p¯ÌjemnouatmosfÈru dom·cÌho prost¯edÌ. é·ci i uËitelÈse navz·jem dob¯e znajÌ. Tento fakt je,mimo jinÈ, takÈ prevencÌ sociopatologickÈhochov·nÌ û·k˘.DalöÌm faktorem mÈho v˝bÏru bylo setk·nÌs vedenÌm ökoly, kterÈ vûdy urËuje smϯov·nÌa prezentaci ökoly jako instituce. ProuËitele, a myslÌm, ûe zvl·ötÏ pro zaËÌnajÌcÌhouËitele, je d˘leûitÈ, aby jej vedenÌ podpo¯ilo,ale takÈ pomohlo p¯i hled·nÌ vlastnÌcesty.V d·nskÈm Skive jsem vstoupila do ökoly,kter· p˘sobila p¯·telsky na vöechny ñ nadÏti, uËitele i rodiËe. Jsem p¯esvÏdËen·o†tom, ûe pr·vÏ onu atmosfÈru tvo¯Ì spoleËnÏpedagogovÈ, dÏti i rodiËe a je t¯eba tvrdÏpracovat na tom, aby ökola fungovala kespokojenosti vöech. Takovou ökolu jsemobjevila j· v Praze-äeberovÏ.Tereza Srbov·,uËitelka na Z·kladnÌ ökole V LadechZPR¡VI»KY ZE äKOLKY* * *Koruny strom˘ p¯evlÈkly sv˘j zelen˝ kab·tv kab·t, kter˝ se rozz·¯il pestr˝mi barvamipodzimu. V zahrad·ch se finiöuje ñ sklÌzÌ sea zpracov·v· ovoce, zelenina, uklÌzÌ se spadanÈlistÌ, zazimov·vajÌ se bazÈny, spÏch·se s opravami na domechÖZkr·tka, lÈto je nen·vratnÏ pryË, ale i podzimse pomalu p¯esouv· do svÈ druhÈ poloviny.V dobÏ pr·zdnin se nad naöÌ ökolkou stahovalytmavÈ mraky, ale s podzimem se nadökolkou opÏt rozjasnilo a vöem, kter˝m naökolce z·leûÌ, se ulevilo ñ bude existovatsamostatnÏ jako doposud, coû jÌ d·v· vÌcevolnosti p¯i jejÌm rozvoji.V z·¯Ì zaplnilo naöe ökolky 50 dÏtÌ: 25 dÏtÌökolku v äeberovÏ a 25 dÏtÌ ökolku v HrnËÌ-¯Ìch. ZatÌmco bÏhem z·¯Ì se dÏti navz·jempozn·valy, sûÌvaly se, nynÌ si naöly mezisebou kamar·dy, ti nejmenöÌ jiû poznajÌbezpeËnÏ svou znaËku, uû se neobjevujÌslziËky pro m·mu, t·tu, ale uû se tÏöÌ, co nanÏ ve ökolce Ëek·, co si panÌ uËitelky pronÏ p¯ipravily. A ûe je toho plno!ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 21


Na co se m˘ûeme tÏöit v letoönÌm ökolnÌmroce:ï ZahajovacÌ setk·nÌ vöech rodiˢ a pedagog˘ñ sezn·menÌ rodiˢ novÏ p¯ijat˝ch dÏtÌs organizacÌ naöÌ Mä, sezn·menÌ se äkolnÌmvzdÏl·vacÌm programem, äkolnÌm ¯·-dem a Pl·nem spolupr·ce s rodiËi ñ z·¯Ìï PodzimnÌ a jarnÌ spanÌ ve ökolce ñ ¯Ìjen,kvÏtenï DivadelnÌ p¯edstavenÌ ñ kaûd˝ mÏsÌcï PravidelnÈ cviËenÌ v tÏlocviËnÏ Zäï Spolupr·ce s mÏstskou policiÌ, spoleËnÈbesedy, hranÌ zamϯenÈ na prevenci p¯ed˙razy, öikanou, bezpeËnostÌ na silniciï N·vötÏva Toulcova dvora ñ ekologickÈprogramy ñ dle dohodyï SoutÏû ve sbÏru papÌru s panem Popelouñ ekologick· soutÏû spoleËnosti A.S.A. s.r.o.ñ po cel˝ ökolnÌ rokVloni jsme se umÌstili na 5. mÌstÏ v celÈmst¯edoËeskÈm kraji, zÌskali jsme mnoho d·-reËk˘.ï N·vötÏvy mÏstskÈ knihovny na JiûnÌmMÏstÏ ñ dle dohodyï V˝lety do okolÌ mate¯skÈ ökolky ñ Kunratice,Pr˘honice dle poËasÌ kaûd˝ mÏsÌcï Mikul·ösk· dÌlna ñ prosinec-v˝roba dekoracÌspoleËnÏ s rodiËiï V·noËnÌ posezenÌ s rodiËiï MaökarnÌ rej ñ ˙norï VelikonoËnÌ dÌlnaï VelikonoËnÌ soutÏûenÌ obou ökolekï PosezenÌ ke Dni matek ñ dÏtsk˝ programñ kvÏtenï äkola v p¯ÌrodÏ ñ duben, kvÏtenï Den dÏtÌ ñ ËervenLetoönÌm ökolnÌm roce jsou otev¯eny pro dÏtityto nadstandardnÌ aktivity:ï AngliËtinaï FlÈtnaï Keramicko-v˝tvarn˝ krouûekï TaneËky s MÌöou (ve spolupr·ci se z·kladnÌökolou)NaöÌm hlavnÌm ˙kolem, cÌlem je, aby dÏtia rodiËe byli ve ökolce spokojeni.DÏkuji rodiˢm, kte¯Ì n·m vyslovili ohromnoupodporu, znamenala pro n·s velkÈ ocenÏnÌnaöÌ pr·ce. DÃKUJI!JeötÏ hodnÏ sluneËn˝ch dn˘ V·m p¯eje* * *N¡VäTÃVA MÃSTSK… POLICIE A N¡ä V›LETNeû jsme se staËily ve ökolce rozkoukat a najÌt si novÈkamar·dy, je tu podzim.Na zaË·tku ¯Ìjna navötÌvili naöi ökolku str·ûnÌci mÏstskÈpolicie. PovÌdali n·m o tom, jak se m·me bezpeËnÏ chovat.HlavnÌm hrdinou vypr·vÏnÌ byl medvÌdek Brumla,kter˝ utekl dÏtem ze ökolky. Cestou mÏstem zaûil nÏkoliknemil˝ch p¯Ìhod a naöÌm ˙kolem bylo mu poradit,jak se bezpeËnÏ a spr·vnÏ chovat. Za splnÏn˝ ˙kol jsmedostaly pÏknÈ d·reËky.Hned druh˝ den jsme autobusem mÏstskÈ hromadnÈ dopravy vyrazily na v˝let do KunratickÈhoparku. Cestou jsme si p¯ipomnÏly, jak se chodÌ p¯es p¯echod, po chodnÌku a jak sem·me chovat v autobuse. Ze vöeho nejvÌc se n·m lÌbilo v parku, kde jsme si pohr·lyuprost¯ed kr·snÈ p¯Ìrody. Do ökolky jsme si p¯inesly kr·snÏ vybarvenÈ listy, ûaludy a öiökyjako vzpomÌnku na pÏkn˝ den. Vr·tily jsme se pr·vÏ vËas na dobr˝ obÏd.Vaöe dÏti z mate¯skÈ ökolky äeberov225/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


OpÏt jsme se v letoönÌm ökolnÌm roce zapojili do soutÏûeSoutÏû vyhlaöuje firma A.S.A s.r.o.Vloni jsme se umÌstili na 5.mÌstÏ ve St¯edoËeskÈm kraji,zÌskali jsme pÏknÈ ceny, pomozten·m umÌstit se jeötÏlÈpe!Pokud m·te star˝ papÌry, ËekajÌna V·s kontejnery,v HrnË̯Ìch a äeberovÏ ñ zaplÚteje vrchovatÏ.Kaûd˝ den od sedmi do pÏti jsou ökoliËky otev¯eny, na balÌky p¯ipraveny,v skrytu duöe doufaje, ûe se soutÏû vyhrajeÖDÏti a kolektiv mate¯sk˝ch ökolObec bar·ËnÌk˘PrvnÌho z·¯Ì jsme p¯ijeli na pozv·nÌ Bar·ËnÌk˘ze Svojetic na oslavu öesti set let trv·nÌjejich obce. TamÏjöÌ ObecnÌ ˙¯ad uspo¯·-dal tuto oslavu spolu se vöemi spoleËensk˝misloûkami v obci, tedy i s ObcÌ bar·ËnÌk˘Svojetice, kterou vede tetiËka rycht·¯ka Matysov·.Bar·ËnÌci si pozvali k tÈto p¯ÌleûitostisvÈ tetiËky a sousedy z blÌzkÈho i vzd·-lenÏjöÌho okolÌ.P¯ijeli Bar·ËnÌci z ÿÌËan, Struha¯ova, z I.ûupy Polabsk˝ch bar·ËnÌk˘, z Prahy-KarlÌna,ze XXIV. ûupy Jana éiûky z Trocnova,z†Obce bar·ËnÌk˘ HrnË̯e z II. ûupy Ji¯Ìhoz PodÏbrad a ze IV. ûupy Petra Gutha Kladno.Vöichni ˙ËastnÌci mÏli kroje nebo svÈr·zy.Po t¯in·ctÈ hodinÏ se zaËal ¯adit pr˘vod.V†jeho Ëele byly prapory, hlavnÏ bar·ËnickÈ.MÈnÏ pohyblivÌ jeli v bryËce taûenÈ koÚmi,v koË·¯e panÌ starostka a zastupitelstvo.Pr˘vodu se ˙Ëastnili i sportovci, jezdeck˝oddÌl na konÌch, motork·¯i a Bar·ËnÌci sedvÏma m·jkami a mladou chasou. Po pr˘voduse tanËila »esk· beseda a vystoupilysoubory Klok·nek, Country z Miroöovic,Mikeö z ÿÌËan a maûoretky z Prahy. BylatÈû uspo¯·d·na v˝stava historick˝ch motocykl˘,fotografiÌ z minulosti i souËasnostiSvojetic, doprov·zenÈ historick˝mi snÌmkyna pl·tnÏ.P¯estoûe poËasÌ nebylo nejlepöÌ, v krojÌchn·m bylo chladno, v˘bec jsme naöÌ n·vötÏvynelitovali a dlouho budeme mÌt na covzpomÌnat. Dne 18. ¯Ìjna v 11 hodin bÏûelyna programu »T1 v po¯adu ÑBarvy ûivotaìz·bÏry z tÈto akce.Ji¯ina PospÌöilov·,t. Ë. rycht·¯kaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 23


ZdravotnÌ okÈnkoZMÃNA ORDINA»NÕCH HODINV·ûenÌ spoluobËanÈ,ze z·vaûn˝ch d˘vod˘ jsem nucena zmÏnitordinaËnÌ dobu v ordinaci praktickÈholÈka¯e, kter· sÌdlÌ na adrese OsvÏtov· 887,Praha-äeberov (HrnË̯e).Telefon: 244 913 995Internet: www.kolkova.czOrdinaËnÌ doba od 15. ¯Ìjna 2007Z·stup:MUDr. ZajÌËkov·, MUDr. St¯ihavkov·PondÏlÌ8ñ13 hodin⁄ter˝14ñ19 hodinSt¯eda7ñ12 hodin»tvrtek14ñ19 hodinP·tek8ñ13 hodinVelice se omlouv·m a dÏkuji za pochopenÌ.MUDr. Kate¯ina Kolkov·O»KOV¡NÕ PROTI CHÿIPCEZ·kladnÌ a vysoce ˙Ëinnou prevencÌ protich¯ipce je oËkov·nÌ. Je pot¯ebnÈ chr·nitnejen lidi nejvÌce ohroûenÈ komplikovan˝mpr˘bÏhem ch¯ipky, ale i zdravÈ, neboù jejichonemocnÏnÌ vede kv˘li pracovnÌ neschopnostik obrovsk˝m ekonomick˝m ztr·-t·m. OËkov·nÌ proti ch¯ipce p¯in·öÌ v˝raznÈsnÌûenÌ nemocnosti u mladöÌch osob, a topÏt aû öestkr·t v porovn·nÌ s neoËkovanoupopulacÌ. U staröÌch osob je vakcinace protich¯ipce velmi ˙Ëinn· v prevenci hospitalizacÌa ˙mrtÌ na ch¯ipku nebo jejÌ komplikace.KDE SE MŸéETE NECHAT O»KOVATProti ch¯ipce oËkujÌ praktiËtÌ lÈka¯i a hygienickÈstanice. Je sice moûnÈ snaûit se ch¯ipcep¯edejÌt dodrûov·nÌm urËit˝ch nespecifick˝chopat¯enÌ ñ zlepöit ûivotospr·vu,zajistit tÏlu dostateËn˝ p¯Ìsun vitaminu C,nebo se otuûovat, ale oËkov·nÌ je jedin˝mspecifick˝m a spolehliv˝m opat¯enÌm.S†ohledem na Ë·steËnÈ zmÏny ch¯ipkovÈhoviru je nutn· kaûdoroËnÌ p¯Ìprava novÈvarianty vakcÌny.ZPŸSOB POD¡NÕVakcÌna se pod·v· injekcÌ do svalu, nejËastÏjido oblasti ramene.Reakce po oËkov·nÌ jsou mÌrnÈ, p¯ev·ûnÏmÌstnÌ a zahrnujÌ zarudnutÌ nebo bolestivostv mÌstÏ vpichu. Protil·tky se objevujÌ jiû zaËtrn·ct dnÌ po oËkov·nÌ a jejich maxima jedosaûeno mezi t¯etÌm aû p·t˝m t˝dnem.KONTRAINDIKACE K O»KOV¡NÕñ osoby s akutnÌm horeËnat˝m onemocnÏnÌmnesmÌ b˝t oËkov·ny minim·lnÏ do dvout˝dn˘ po ˙plnÈm vylÈËenÌñ zn·mÈ tÏûkÈ alergickÈ reakce (nap¯Ìkladna vajeËnÈ bÌlkoviny) na alespoÚ jednu zesloûek vakcÌnyñ 1. trimestr (nebo 1. polovina) tÏhotenstvÌje kontraindikacÌ pro oËkov·nÌ v˘Ëi ch¯ipce,ve 2. a 3. trimestru je toto oËkov·nÌmoûnÈ, zejmÈna tehdy, pokud se p¯edpokl·d·,ûe tÏhotn· ûena bude vytavena moûnÈmuriziku n·kazy bÏhem epidemie ch¯ipky.RIZIKOV… SKUPINY PACIENTŸDo rizikovÈ skupiny, pro kterou je oËkov·-nÌ urËeno p¯edevöÌm, pat¯Ì pacienti s chronick˝michorobami srdce a cÈv, d˝chacÌchcest, ledvin, diabetici. OstatnÌ, zdravÌ jedinci,by se mÏli rozhodnout, zda se nechatoËkovat. Tuto moûnost by mÏli vyuûÌt lidÈ,kte¯Ì mohou b˝t zdrojem infekce pro nemocnÈz rizikov˝ch skupin, tedy zdravotnÌci,soci·lnÌ pracovnÌci, rodinnÌ p¯ÌsluönÌci chronickynemocn˝ch a takÈ pracovnÌci ve ökolstvÌ,kde se n·kaza öÌ¯Ì velmi rychle. V poslednÌchletech se nech·vajÌ oËkovat i lidÈ,kte¯Ì si prostÏ nemohou nemoc dovolit. Jeto skupina podnikatel˘ a pak ûivitelÈ rodin,245/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


jejichû absence v pr·ci by ohrozila rodinn˝rozpoËet.KDY SE O»KUJEOËkov·nÌ proti ch¯ipce se prov·dÌ od z·¯Ìaû do poË·tku prosince a vzhledem k cenÏ,kter· je srovnateln· s cenou jednoho balenÌmultivitamin˘, se skuteËnÏ vyplatÌ.Ch¯ipka u n·s nejËastÏji probÌh· v prosinci,lednu a ˙noru, p¯ÌpadnÏ na ja¯e. Pokud jiûm·me p¯Ìznaky nÏjakÈho onemocnÏnÌ d˝chacÌchcest, je nutnÈ oËkov·nÌ odloûit. Totoopat¯enÌ m· dva d˘vody. Pokud je to jiû prvnÌprojev ch¯ipky, jejÌ pr˘bÏh by byl po oËkov·nÌv·ûnÏjöÌ. Pokud n·kaza nebyla ch¯ipkov·,objevÌ se postupnÏ jinÈ postiûenÌd˝chacÌch cest. Toto onemocnÏnÌ by bylopravdÏpodobnÏ d·v·no do souvislosti s oËkov·nÌm.BuÔ jako reakce na vakcinaci,nebo jejÌ selh·nÌ.I obr·cenÏ platÌ, ûe ËlovÏk oËkovan˝ protich¯ipce, m˘ûe v dobÏ ch¯ipkovÈ epidemieonemocnÏt jinou chorobou d˝chacÌch cest.P˘vodcem mohou b˝t jinÈ viry nebo bakterie,pravdÏpodobnÏ bakterie z kmene pneumokok˘,kterÈ zp˘sobujÌ z·pal plic. I protinim lze oËkovat. OËkov·nÌ vöak nenÌ hrazenozdravotnÌmi pojiöùovnami ani u chronickynemocn˝ch pacient˘. V˝hodou je, ûeËlovÏk m˘ûe b˝t oËkov·n proti ch¯ipcei†pneumokok˘m souËasnÏ, p¯i jednÈ n·vötÏvÏlÈka¯e. VakcÌny se aplikujÌ do jednohoa†do druhÈho ramene.HRAZENÕ O»KOV¡NÕVyhl·öka ministerstva zdravotnictvÌ ¯Ìk·, ûena hrazenÌ vakcÌny proti ch¯ipce majÌ n·-rok pacienti:ñ nad 65 let vÏku,ñ po chirurgickÈm odstranÏnÌ slezinyñ po transplantaci krvetvorn˝ch bunÏk,ñ kte¯Ì trpÌ z·vaûn˝m chronick˝m farmakologicky¯eöen˝m onemocnÏnÌm srdce a cÈv,d˝chacÌch cest, ledvin nebo cukrovkou lÈ-Ëenou inzulÌnem.VakcÌnu hradÌ v tÏchto indikacÌch vöechnyzdravotnÌ pojiöùovny do v˝öe stanovenÈ vyhl·ökoudle aktu·lnÌho ËÌselnÌku 132,47 KË.V p¯ÌpadÏ vyööÌ ceny pacient rozdÌl cenydopl·cÌ.Klidn˝ podzim bez nemocÌ v·m p¯ejeMUDr. Kate¯ina Kolkov·MÏstsk· policieNOV› STR¡éNÕKMÌsto dosavadnÌho okrsk·¯e Romana Bryndy nastoupilnov˝ str·ûnÌk AntonÌn äùastn˝. »Ìslo jeho sluûebnÌhomobilu je 605 500 317. StejnÈ ËÌslo mÏl pr·vÏodch·zejÌcÌ Roman Brynda.V naöÌ mÏstskÈ Ë·sti slouûÌ tedy i nad·le dva str·ûnÌcicoby okrsk·¯i. Vedle AntonÌna äùastnÈho tu z˘st·v·Petr Floss, jehoû sluûebnÌ mobil m· ËÌslo 607 739 191.Okrskovou sluûebnu najdete v äeberovÏ, v ulici K Hrn-Ë̯˘m 34.⁄¯ednÌ hodiny jsou kaûdou st¯edu od 15 do 18. V dobÏnep¯Ìtomnosti okrsk·¯˘ volejte operaËnÌ st¯edisko ObvodnÌho¯editelstvÌ Praha 11.To m· telefonnÌ ËÌsla 267 913 056 a 267 912 348.M˘ûete takÈ vyuûÌt linku 156.redakceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 25


SportSPORTOVNÕ ARE¡L V äEBEROVÃFoto: Zdenka Vond¯ichov·Ml·deûnick· z·kladna fotbalovÈho klubu Bohemians1905 zÌskala vedle are·lu LokomotivyVröovice dalöÌ sportovnÌ komplex, kter˝bude slouûit k jejÌm trÈnink˘m a z·pas˘m.FotbalovÈ h¯iötÏ v äeberovÏ dostalo umÏl˝povrch t¯etÌ generace a modernÌ osvÏtlenÌ. Odz·¯Ì se öeberovsk· hracÌ plocha vyuûÌv· naplnÈ obr·tky. StaröÌ a mladöÌ û·ci zde hrajÌdom·cÌ mistrovskÈ z·pasy PraûskÈho p¯eboru,trÈnujÌ tu i hr·Ëi A-muûstva Bohemians1905. Spr·vce öeberovskÈho h¯iötÏ, MichalPacl, n·m pom·h· p¯edstavit historii, souËasnosta budoucnost novÈho sportovnÌho are·-lu, kter˝ by mÏlo vyuûÌvat nejenom fotbalovÈml·dÌ z Bohemians 1905.P˘vodnÌ ökv·rovÈ h¯iötÏ v äeberovÏ vzniklojiû ve t¯ic·t˝ch letech minulÈho stoletÌ.V†osmdes·t˝ch letech je zatravnili. V tÈ dobÏhr·l fotbalov˝ t˝m äeberova v p¯eboru. Nakonci minulÈho stoletÌ Bohemka poû·dalaäeberov o vytvo¯enÌ û·kovskÈ z·kladny. Bohemianstotiû majÌ pomÏrnÏ velkou ml·deûnickouz·kladnu, a proto ¯eöili problÈm, kdebude trÈnovat a hr·t. Uk·zalo se, ûe jakv†are·lu ätÏpniËn·, tak i na LokomotivÏ Vröovicenebylo moûnÈ najÌt ide·lnÌ podmÌnkyk†p¯ÌpravÏ. äeberov vyöel Bohemians vst¯Ìc, avz·jemn· spolupr·ce tak dob¯e funguje do-dnes. ObËanskÈ sdruûenÌ CUBohemians Praha zÌskalogrant na vybudov·nÌ novÈho†h¯iötÏs povrchem t¯etÌ generace.Mgr. Petr Svobodaz†Bohemians zajiöùoval financov·nÌrekonstrukce,p¯edseda sportovnÌho sdruûenÌAFK äeberov, Ji¯Ì Mal·-Ëek mÏl na starosti projektovoudokumentaci. StavebnÌ˙pravy p˘vodnÌho travnatÈhoh¯iötÏ prov·dÏla spoleËnostGeosan. Srovnala hracÌplochu. P¯ev˝öenÌ na hloubkuh¯iötÏ ËinÌ 1,8 metru, a taks tÌm mÏla opravdu hodnÏpr·ce. NovÏ zabudovanÈ dren·ûe umoûÚujÌodtok vody, proto kaluûe na hracÌ ploöe uûneuvidÌte. UmÏl˝ tr·vnÌk poloûila specializovan·francouzsk· firma. PovÏstnou t¯eöinkouna dortu je osvÏtlenÌ.ÑTrouf·m si ¯Ìci, ûe lÈpe nasvÌcen· umÏlkav†Praze nenÌ. MyslÌm si dokonce, ûe jsme jedinÌ,kte¯Ì osvÏtlujÌ h¯iötÏ xenonov˝mi svÏtly.Je to n·dhera, kdyû se to veËer rozsvÌtÌ. Je tobÌlÈ svÏtlo, de facto dennÌ svÏtlo, kterÈ tadym˘ûe svÌtit v†deset veËer a hraje se na tomn·dhernÏ. V†Praze jsem objel hodnÏ umÏl˝chh¯iöù, na hodnÏ jsem i hr·l a musÌm ¯Ìci, ûenenÌ nikde jinde nasvÌcena umÏlka tak kvalitnÏ,jako tady,ì ¯Ìk· Michal Pacl. SvÏtla kolemh¯iötÏ jsou dÌlem firmy, kter· osvÏtlovala nap¯Ìkladligov˝ stadion v KladnÏ.V˝stavba öeberovskÈho are·lu vöak jeötÏ zdalekanekonËÌ. Do z·vÏru tohoto roku by mÏlyvyr˘st öatny. VolnÈ prostory, kterÈ tu vzniknou,budou vyuûÌvat äeberov i Bohemka. VedlesouËasnÈho h¯iötÏ vznikne jeötÏ menöÌ multifunkËnÌh¯iötÏ. Bude to mal· umÏl· tr·va prvnÌgenerace. PoslouûÌ k hranÌ h·zenÈ, tenisu abasketbalu. Za are·lem se postavÌ dalöÌ sportoviötÏ,nap¯Ìklad ov·l pro in-line bruslenÌ,nÏkolik U ramp a tenisov˝ kurt. ÑZe äeberovado budoucna opravdu vznikne hodnÏ pÏkn˝265/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


are·l, kter˝ bude vyuûÌvan˝ nejenom û·kovskouBohemkou, ale i dospÏlou. Sice nikdynedohonÌme v˝cvikov˝ are·l Strahov, alemyslÌm si, ûe to tady bude opravdu na ˙rovni,protoûe i jak vedenÌ Bohemky, kterÈ tu nÏkolikr·tbylo, aù uû to byl pan Ing. Landa nebopan Mgr. Svoboda, tak vöichni jsou nadöenÌjednak polohou tohoto are·lu tak hlavnÏvst¯ÌcnostÌ äeberova, co se t˝Ëe Bohemky.Opravdu jsme udÏlali vöechno, co jsme mohli,aby tady byla Bohemka spokojen·,ì uzavÌr·spr·vce Michal Pacl.Jan Vos·tka,autor a webmaster Kenguru.czProgram kulturnÌch akcÌDOSPÃLÕ: Z¡BAVNÕ VE»ERMÏstsk· Ë·st Praha-äeberov po¯·d· v p·tek 23. listopadu v kulturnÌm domÏ v HrnË̯ÌchjedineËn˝ z·bavnÌ veËer pro dospÏlÈ.K poslechu i k tanci n·m bude od 20 hodin hr·t trio Horv·th Band. »leny tÈto kapely jsouEmil Horv·th (zpÏv, kl·vesy, basa), Miluöe Horv·thov· (zpÏv, moderov·nÌ, Kongo) a Ji¯Ìäindel·¯ (alt saxofon).V jejich öirokÈm reperto·ru najdeme ËeskÈ izahraniËnÌ pÌsnÏ, hudbu pro standardnÌ tancei latinu. Kaûd˝ z n·s si jistÏ vybere podlesvÈho vkusu. Odv·ûnÏjöÌ z n·s se ve sv˝chtaneËnÌch kreacÌch jistÏ inspirujÌ soutÏûÌ StarDance, jejÌû druh· ¯ada pr·vÏ v listopadupobÏûÌ v »eskÈ televizi.VÌce informacÌ o†hudebnÌ skupinÏ, kter· n·mbude hr·t, najdete na jejÌch internetov˝chstr·nk·ch www.horvath-band.cz.TÏöte se na ˙ûasnou tombolu! Chyst·me slosov·nÌvstupenek o hodnotnÈ vÏcnÈ ceny.Vstupenky jsou jiû v p¯edprodeji na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti.Pokud si je v p¯edstihu zakoupÌte pr·vÏ zde, stojÌ pouze 99 KË. P¯i koupi aû na mÌstÏ uû zalÌstek zaplatÌte vyööÌ cenu: 120 KË.DÃTI: MIKUL¡äSK¡ Z¡BAVA* * *MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov ve spolupr·ci s†Divadlem V Pytli na sobotu 8. prosincev†kulturnÌm domÏ v HrnË̯Ìch p¯ipravuje Mikul·öskou z·bavu s poh·dkou pro dÏti. PoËÌt·mes aktivnÌ ˙ËastÌ dÏtÌ.Vesel· poh·dka se jmenuje S Mikul·öem kolem svÏta. Jak jejÌ n·zev napovÌd·, Mikul·ös†andÏlem budou putovat po vöech svÏtadÌlech a p¯itom p¯ekonajÌ vöechny n·strahy azaûijÌ mnoh· dobrodruûstvÌ. Dojde i na Lucifera.ZaËÌn·me v 15 hodin. VstupnÈ 40 KË. Mikul·ösk· nadÌlka pro dÏti je zahrnuta v cenÏvstupnÈho. BliûöÌ informace o po¯·dajÌcÌm divadle najdete na internetu, viz str·nkywww.divadlovpytli.cz.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 27


V¡NO»NÕ KONCERT LINHA SINGERSI letos se m˘ûeme tÏöit na v·noËnÌ koncert souboru LINHA SINGERS. UskuteËnÌ se v†nedÏli16. prosince od 19 hodin ve sboru CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ, v ulici V Ladech ËÌslo 10.VstupnÈ ËinÌ 100 KË. LÌstky se budou prod·vat od 2. prosince, vûdy v†nedÏli dopoledne.Upout·vku na tento koncert najdete takÈ na zadnÌ stranÏ ob·lky Zpravodaje, kde p¯etiskujemeplak·t LINHA SINGERS.KDO JSOU LINHA SINGERS?Soubor LINHA SINGERS tvo¯Ìskupina zpÏv·k˘ a instrumentalist˘,kte¯Ì z·mÏrnÏ a vÏdomÏ p¯ekraËujÌhranice r˘zn˝ch hudebnÌchû·nr˘. LINHA SINGERS sepohybujÌ na rozhranÌ hudby v·ûnÈa popul·rnÌ. ÑÖvytv·¯Ì jak˝simost p¯es propast mezi hudbouv·ûnou a spot¯ebnÌ,ì prohl·silo†nich hudebnÌ skladatel OtmarM·cha. Jejich zp˘sob p¯ednesulze smÏle oznaËit za osobit˝. StojÌp¯edevöÌm na dob¯e promyölenÈkombinaci r˘zn˝ch pÏveck˝chtechnik, odvozen˝ch jak z hudbyv·ûnÈ a lidovÈ, tak i öansonu a jazzu. ZpÏv·ci zpÌvajÌ n·roËnÈ party hudebnÌch n·stroj˘a†mohou plnÏ uplatnit p¯irozenÈ vlastnosti svÈho hlasu: jeho barvu, pohyblivost i nenapodobiteln˝v˝raz.Ve svÈm kmenovÈm reperto·ru majÌ na dvÏ stovky skladeb Ëesk˝ch i svÏtov˝ch autor˘ a†¯adutanc˘ a lidov˝ch pÌsnÌ rozliËn˝ch n·rod˘. Soubor popularizuje i†star· dÌla, k nimû se dost·v·dÌky rekonstrukcÌm a ˙prav·m rukopis˘, uloûen˝ch a zapomenut˝ch Ëasto po cel· staletÌv†r˘zn˝ch archivech Ëi soukrom˝ch sbÌrk·ch. NejcennÏjöÌ Ë·stÌ kmenovÈho reperto·ru LIN-HA SINGERS jsou vöak skladby v˝znamn˝ch Ëesk˝ch soudob˝ch autor˘. Nejde uû pouzeo†transkripce staröÌch kompozic, ale o nov· origin·lnÌ dÌla.Na öeberovskÈm koncertu nazvanÈm »as radosti nastal uslyöÌte skladby zn·m˝ch i mÈnÏzn·m˝ch Ëesk˝ch i svÏtov˝ch autor˘.VÌce informacÌ o souboru LINHA SINGERS najdete na jejich internetov˝ch str·nk·chwww.linhasingers.com. Pr·vÏ odtud jsme takÈ Ëerpali informace pro tento Ël·nek.redakceKr·tkÈ zpr·vyKIOSEK ODSTRANÃN, BETON TO »EK¡Kiosek, kter˝ st·l na ploöe parkoviötÏ p¯edBar·Ënickou rychtou a samoobsluhouv†HrnË̯Ìch, p¯in·öel mÏstskÈ Ë·sti minim·lnÌp¯Ìnos. Proto jsem usilovala o to, aby hojeho majitel p¯esunul na jinÈ mÌsto. Toho semi po d˘razn˝ch urgencÌch poda¯ilo nakonecdocÌlit. VlastnÌk st·nku mÏl odstranitrovnÏû i betonovou z·kladovou desku. Tobohuûel zatÌm neuËinil. Pokud majitel tentopoz˘statek neodklidÌ do jara, vyËistÌ vöemÏstsk· Ë·st na svÈ n·klady. Potom pocho-285/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


pitelnÏ budeme po vlastnÌkovi kiosku poûadovat,aby n·m tyto v˝lohy uhradil. Cel˝prostor n·slednÏ bude slouûit k parkov·nÌ,jednotliv· mÌsta se pokusÌme doËasnÏ vyznaËit.ParkoviötÏm se pozdÏji budeme zab˝vatv r·mci celÈho komplexu budoucÌhocentra HrnË̯. To, jak zn·mo, zabere ˙zemÌod Bar·ËnickÈ rychty aû po kulturnÌ d˘m.Petra Venturov·, starostka* * *TERMÕNY HONŸMysliveckÈ sdruûenÌ äeberov prost¯ednictvÌmsvÈho jednatele Ing. Rudolfa Egnerazaslalo ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovozn·menÌ o termÌnech kon·nÌ hon˘. V lokalitÏPr˘honickÈho parku myslivci vyrazÌna spoleËn˝ lov drobnÈ zvϯe v sobotu 20.¯Ìjna a v p·tek 16. a 30. listopadu a 7., 14. a28. prosince. V oblasti Kunratic, äeberova,HrnË̯ a Pr˘honic se hony rovnÏû na drobnouzvϯ konajÌ vûdy v sobotu, a to 3., 10. a24. listopadu a 8., 22. a 29. prosince.redakce* * *HLED¡ SE PESHled· se pes ñ k¯Ìûenec chrta s boxerem,vysok˝, ötÌhl˝, hnÏdoËernÏ ûÌhan˝ s proöedivÏloutlamou a Ëern˝ma uöima. Ztratil se10. ¯Ìjna 2007. SlyöÌ na jmÈno Sally. InformaceprosÌm na telefonnÌ ËÌslo 606 217 107.redakceNOV› REDAKTOR ZPRAVODAJEOd ¯Ìjna tohoto roku se nov˝m redaktorem,korektorem a editorem Zpravodaje äeberov,HrnË̯e stal Tom·ö Nechv·tal, kter˝ nahradilLuÔka P¯Ìhodu. Pokud pod jednotliv˝miËl·nky najdete pouze slovo redakce, je jejichautorem pr·vÏ zatÌm jedin˝ st·l˝ Ëlenredakce Tom·ö Nechv·tal. JinÈ p¯ispÏvatelepak uv·dÌme pod jejich dÌly vûdy pln˝mjmÈnem.Zpravodaj by vöak rozhodnÏ nemÏl spoËÌvatpouze na bedrech nÏkolika m·lo osobtak jako doposud, proto hled·me pravidelnÈi nepravidelnÈ autory Ël·nk˘. Jak˝ siZpravodaj udÏl·me, takov˝ ho budeme mÌt.Z·jemci, kte¯Ì by se chtÏli podÌlet na obsahuZpravodaje, obraùte se p¯Ìmo na redakci.KontaktnÌ ˙daje najdete v tir·ûi.redakce* * *VELKOOBJEMOV… KONTEJNERYVelkoobjemovÈ kontejnery se p¯istavujÌv†sobotu. P¯ivezou je obvykle v 8 hodin aodvezou jeötÏ tent˝û den po naplnÏnÌ, nejpozdÏjivöak v 16 hodin.TERMÕNY DO KONCE ROKU 2007V Ladech (äeberov): 10. listopadu a 1. prosince.OsvÏtov· (HrnË̯e): 24. listopadu a 15. prosince.redakceOkno k naöim soused˘mNaöe mÏstsk· Ë·st rozhodnÏ nenÌ izolovan˝m ostrovem. Ze vöech svÏtov˝ch stran n·sobklopujÌ sousednÌ mÏstskÈ praûskÈ Ë·sti a st¯edoËeskÈ obce. V tÈto novÈ rubrice chcemep¯in·öet informace z naöeho bezprost¯ednÌho okolÌ, kterÈ mohou b˝t pro naöe obyvatelep¯ÌnosnÈ.V tomto ËÌsle zde najdete dva Ël·nky. ZaprvÈ se dozvÌte, kde ObecnÌ policie Jesenice mϯÌrychlost projÌûdÏjÌcÌch aut. Druh˝ Ël·nek pro n·s napsala Daniela Dolejöov·, v˝konn·¯editelka Asociace rodiˢ a p¯·tel zdravotnÏ postiûen˝ch dÏtÌ v »R, o.s. a Klubu Hornoml˝nsk·.redakceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 29


V JESENICI D¡VAJÕ POZOR NA PÿÕLIä RYCHL… ÿIDI»ENovela pravidel silniËnÌho provozu poskytla od 1. Ëervence 2006 obecnÌ (p¯ÌpadnÏ mÏstskÈ)policii na ˙zemÌ, kde p˘sobÌ, mimo jinÈ opr·vnÏnÌ mϯit rychlost vozidel. ObecnÌpolicie v Jesenici tak v ned·vnÈ dobÏ zaËala pouûÌvat radary, kterÈ slouûÌ ke zjiötÏnÌ azaznamen·nÌ okamûitÈ rychlosti projÌûdÏjÌcÌch automobil˘. ZdejöÌ str·ûnÌci vyr·ûejÌ nasilnice ˙myslnÏ v nepravideln˝ch Ëasov˝ch intervalech a na r˘zn· stanoviötÏ.ZE STATISTIKY JESENICK›CH STR¡éNÕKŸP¯estupky v obdobÌ od 25. 6. do 2. 7. 2007P¯ekroËenÌ nejvyööÌ povolenÈ rychlosti o mÈnÏ neû 20 km/hP¯ekroËenÌ nejvyööÌ povolenÈ rychlosti o vÌce neû 20 km/hCelkem uloûeno 126 pokut v celkovÈ v˝öi 141 000 KË. (*)P¯estupky v obdobÌ od 30. 7. do 5. 8. 2007P¯ekroËenÌ nejvyööÌ povolenÈ rychlosti o mÈnÏ neû 20 km/hP¯ekroËenÌ nejvyööÌ povolenÈ rychlosti o vÌce neû 20 km/hCelkem uloûeno 62 pokut v celkovÈ v˝öi 83 000 KË. (*)116 ◊10 ◊48 ◊14 ◊(*) PenÌze vybranÈ na pokut·ch jsou p¯Ìjmem obce, v tomto p¯ÌpadÏ tedy Jesenice.Na nÌûe uveden˝ch mÌstech se s jesenickouobecnÌ policiÌ budete moci setk·vat mÏsÌcco mÏsÌc jak letos, tak i v p¯ÌötÌm roce. KonkrÈtnÌdny, kdy se rychlost v tÏch kter˝choblastech mϯÌ, se z pochopiteln˝ch d˘vod˘p¯edem nedozvÌte. V mÌstnÌm tisku (Jesenick˝Kur˝r, ËÌslo 9/2007) vöak v z·jmuprevence zve¯ejnili mÌsta, kde v·s radarm˘ûe nachytat. Tuto informaci se souhlasemjesenickÈ redakce p¯in·öÌme i naöimËten·¯˘m.KDE SE MÃÿÕ RYCHLOST?1. JeseniceStanoviötÏ v Jesenici str·ûnÌci majÌ na hlavnÌulici BudÏjovick·. To je hlavnÌ dopravnÌtepna Jesenice, kter· vede zhruba severojiûnÌmsmÏrem. P¯edstavuje vlastnÏ pokra-Ëov·nÌ praûskÈ a vesteckÈ v˝padovky nazvanÈVÌdeÚsk·. NÏkdy se oznaËuje takÈjako silnice prvnÌ t¯Ìdy ËÌslo 603 nebo star·beneöovsk· Ëi star· budÏjovick· silnice.ObecnÌ policie se na p¯Ìliö rychlÈ ¯idiËe soust¯edÌv blÌzkosti autobazaru, kter˝ stojÌu†odboËky do Vestce. Radar pokaûdÈ nam̯Ìasi 150 metr˘ smÏrem k Jesenici. Rychlostse sleduje p¯ibliûnÏ na ˙rovni bistra Matylda.2. HornÌ JirËanyNa svou okamûitou rychlost si dejte pozortakÈ v centru HornÌch JirËan u cesty k firmÏLE-CO, tedy na k¯iûovatce ulic BudÏjovick·(hlavnÌ silnice prvnÌ t¯Ìdy ËÌslo 603) aBezov·, nebo takÈ zhruba 50 metr˘ nadrestauracÌ U CÌsa¯Ìka. Rychlost projÌûdÏjÌcÌchautomobil˘ se snÌm· aû za zdejöÌ trvaleumÌstÏnou radarovou cedulÌ. Ta projÌûdÏjÌcÌm¯idiˢm nez·visle na tachometruv†jejich vozidle i na jesenick˝ch str·ûnÌcÌchpokaûdÈ ukazuje jejich re·lnou okamûitourychlost. ÿidiËi tak v p¯ÌpadÏ, ûe pr·vÏ zdejejich rychlost str·ûnÌci kontrolujÌ, majÌ jeötÏna poslednÌ chvÌli moûnost snÌûit svourychlost a vyhnout se zbyteËnÈmu postihu.3. ZdimϯicePro nÏkterÈ ¯idiËe osudovÈ mÌsto najdetev†centru Zdimϯic u rybnÌka na zaË·tku uliceSadov·. Jedete-li z HrnË̯ do Zdimϯic,je tato cesta za zdejöÌm rybnÌkem prvnÌ do-305/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


JAK… TRESTY HROZÕ HÿÕäNÕKŸM?VybranÈ p¯estupky, kterÈ spoËÌvajÌ v†p¯ekroËenÌ povolenÈ rychlosti v obciP¯ekroËenÌ nejvyööÌ dovolenÈ Body Trestyrychlosti stanovenÈ z·konem Z·kaz ¯ÌzenÌ Pokuta(v KË) Pokuta (v KË)nebo dopravnÌ znaËkou (v mÏsÌcÌch) ÑBlokov·ì ÑVe spr·vnÌm ¯ÌzenÌìo 40 km/h a vÌce 5 6ñ12 nelze 5 000ñ10 000o 20 km/h aû 39 km/h 3 1ñ6 (*) 2 500 2 500ñ5 000o 1 km/h aû 19 km/h 2 nelze 1 000 1 500ñ2 500(*) Sp·ch·-li ¯idiË tento p¯estupek minim·lnÏ dvakr·t v pr˘bÏhu jednoho roku.prava. Radar upÌr· svou pozornost na mÌrnÈkles·nÌ v HrnË̯skÈ ulici. Pozor, zde jedopravnÌ znaËkou nejvyööÌ povolen· rychloststanovena na pouh˝ch 40 kilometr˘ zahodinu!4. OsniceV Osnici by si ¯idiËi mÏli d·t pozor na prostortakzvan˝ch hornÌch autobusov˝ch zast·vek.Zde se rychlost mÏ¯Ì st¯ÌdavÏ v obousmÏrech. Radar je nasmÏrov·n vûdy asi 150aû 200 metr˘ p¯ed tyto zast·vky.5. KocandaZde se s mϯenÌm rychlosti m˘ûete setkatjak ve smÏru od Jesenice, tak ve smÏru odModletic, respektive od brnÏnskÈ d·lniceD1. P¯i jÌzdÏ od Jesenice se rychlost zaznamen·v·v centru Kocandy u mÌstnÌ autobusovÈzast·vky. Radar si nÏkdy bedlivÏ vöÌm·takÈ kles·nÌ od Jesenice aû za k¯iûovatkusilnice ËÌslo 101 a ulic HrnË̯sk· a K Belnici.P¯i cestÏ od Modletic, tedy jinak ¯eËenood d·lnice, v·m rychlost mohou zmϯit takÈv samÈm centru. V tomto p¯ÌpadÏ se totiûstanoviötÏ nalÈz· v prostoru autobusovÈzast·vky na parkoviöti p¯ed pizzeriÌ. Radarsleduje sjezd po silnici ËÌslo 101 do centraobce ve smÏru od Osnice.Jak vidno, uû kdyû jedete rychlostÌ 51 aû 69kilometr˘ za hodinu (ve ZdimϯicÌch dokoncejen 41 aû 59 kilometr˘ za hodinu), hrozÌv·m v p¯ÌpadÏ setk·nÌ s nekompromisnÌmistr·ûnÌky a jejich radarem pokuta jeden aûdva a p˘l tisÌce korun a dva body k tomu.PRO» M¡ PADES¡TKA SMYSL?Podle BESIPu, oddÏlenÌ Ministerstva dopravy,kterÈ prov·dÌ prevenci v oblasti bezpeËnostiprovozu na pozemnÌch komunikacÌch,ñ ohledupln· jÌzda a dodrûov·nÌ rychlosti50 km/h pom·hajÌ vytvo¯it bezpeËnÈ prost¯edÌv obci,ñ p¯i niûöÌ rychlosti se zkracuje brzdn· dr·-ha nutn· pro zastavenÌ vozidla,ñ nehoda v niûöÌ rychlosti zvyöuje öanci nap¯eûitÌ a prokazatelnÏ sniûuje riziko smrtipro zranitelnÈ ˙ËastnÌky silniËnÌho provozu(zejmÈna chodce a cyklisty),ñ p¯i dodrûov·nÌ rychlosti 50 km/h se zachr·nÌt¯ikr·t vÌce lidÌ oproti d¯ÌvÏjöÌ povolenÈrychlosti 60 km/h,ñ p¯i 60 km/h se prodluûuje dr·ha zastavenÌvozidla o devÏt metr˘ oproti 50 km/h.VϯÌme, ûe nejvyööÌ povolenou rychlost budou¯idiËi ve vöech obcÌch naöeho regionustriktnÏ a peËlivÏ dodrûovat, a to nejen kv˘lihrozbÏ pokut, ztr·ty bod˘ a p¯ÌpadnÏ i ¯idiËskÈhopr˘kazu, n˝brû p¯edevöÌm kv˘libezpeËnosti n·s vöech.ZDROJE INFORMACÕñ Jesenick˝ Kur˝r (ËÌslo 9/2007)ñ z·kon Ë. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnÌchkomunikacÌch, v platnÈm znÏnÌñ http://www.novapravidla.czñ http://www.ibesip.czredakceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 31


ASOCIACE RODI»Ÿ A Pÿ¡TEL ZDRAVOTNà POSTIéEN›CH DÃTÕ, o.s.KLUB HORNOML›NSK¡Klub Hornoml˝nsk· vznikl v roce 2003z†iniciativy rodiˢ dÏtÌ s nejtÏûöÌm zdravotnÌmpostiûenÌm v bezbariÈrovÈm domÏv†ulici Hornoml˝nsk·. Tyto dÏti nemÏly dotÈ doby öanci na integraci do spoleËnosti.é·dn˝ specializovan˝ stacion·¯ nebyl ochotenje p¯ijmout. PrvotnÌ z·mÏr z¯Ìdit dennÌstacion·¯ se vöak nezda¯il, dostupnÈ nebytovÈprostory hygienick· stanice hlavnÌhomÏsta Prahy shledala jako nevyhovujÌcÌ.Tehdy n·m Michaela Frycov·, mÌstop¯edsedkynÏN·rodnÌ rady osob se zdravotnÌmpostiûenÌm, vnukla myölenku, ûe nadÏjÌ pronaöe dÏti nemusÌ b˝t jen budov·nÌ novÈhostacion·¯e. ée moûn· mohou mÌt prospÏchz tÈhoû, co p¯in·öÌ prospÏch zdrav˝m dÏtem,tedy ze za¯azenÌ do bÏûn˝ch mate¯sk˝chökolek. To nevyûaduje û·dnÈ novÈinvestice, û·dnÈ dalöÌ budovy a û·dnÈ milionykorun. Kdyû jsme si tu myölenku peËlivÏuv·ûili, okamûitÏ jsme ji vzali za svou.I†ostatnÌm rodiˢm se zalÌbila. NÏkte¯Ì bylinadöeni, vlastnÏ ani nedoufali, ûe by jejichdÌtÏ v˘bec nÏkdy mohlo chodit do bÏûnÈmate¯skÈ ökoly. Naöe sdruûenÌ si poËÌnalovelmi aktivnÏ a svou p˘sobnost rozö̯ilo narodiny s dÏtmi z celÈ Prahy.Tento projekt je pot¯ebn˝ a ˙spÏön˝. O tomjistÏ mimo jinÈ svÏdËÌ i grantov· a d·rcovsk·podpora ze strany Ministerstva pr·ce asoci·lnÌch vÏcÌ, praûskÈho Magistr·tu, Nadacerozvoje obËanskÈ spoleËnosti (NROS)Pomozte dÏtem, Nadace O 2a Via, NadaËnÌhofondu »eskÈho rozhlasu ze sbÌrky SvÏtluöka,Damovo, »eskÈho v˝boru UNICEF,Nadace DivokÈ husy a dalöÌch. TakÈ mÈdiao Ëinnost sdruûenÌ projevujÌ v·ûn˝ z·jem.»l·nky o n·s vyöly v region·lnÌch i celoploön˝chperiodik·ch, nap¯Ìklad v ËasopisechÑDÏti a myì a ÑVlastaì. S naöimi aktivitamise mohli sezn·mit takÈ Ëten·¯i nainternetov˝ch port·lech urËen˝ch jak prove¯ejnost, tak i pro hendikepovanÈ obËany.O projektu i takÈ o Ëinnosti celÈ organizacev roce 2006 natoËili jeden dÌl po¯adu ÑKlÌËì,v roce 2007 »esk· televize projevila znovuz·jem o nat·ËenÌ s naöÌ organizacÌ, tentokr·tv po¯adu Pomozte dÏtem, takzvanÈÑKu¯eì ñ kde zÌskanÈ penÌze pom·hajÌ.PROJEKT DEJTE N¡M äANCIProjekt Dejte n·m öanci pom·h· p¯i integracidÏtÌ s tÏûk˝m kombinovan˝m postiûenÌmdo bÏûn˝ch mate¯sk˝ch ökol za pomociasistent˘ pedagoga. Program Dejte n·möanci p¯ispÌv· zapojenÌ dÏtÌ s postiûenÌm zapomoci asistence mezi ostatnÌ dÏti.Od zah·jenÌ projektu v roce 2005 jsme pomocasistenta zajistili celkem t¯iaöedes·tidÏtem z celÈ Prahy, Zhruba jedna t¯etinatÏchto dÏtÌ vyuûÌv· naöich sluûeb dlouhodobÏ.ZpoË·tku se n·ö projekt zamϯovalv˝hradnÏ na asistenci dÏtem integrovan˝mv bÏûn˝ch mate¯sk˝ch ökol·ch. Od ledna2007 pobÌrajÌ rodiËe dÏtÌ se zdravotnÌmpostiûenÌm p¯ÌspÏvek na pÈËi a mohou sesami rozhodnout, zda penÌze vyuûijÌ na˙hradu soci·lnÌch sluûeb zajiöùovan˝ch nÏkter˝mz jejich poskytovatel˘ (nap¯Ìkladnest·tnÌ neziskovou organizacÌ), nebo zdapÈËi zastanou sami Ëi si zajistÌ opatrov·nÌze strany jinÈ blÌzkÈ osoby. Na z·kladÏ jednaklegislativnÌch zmÏn ˙Ëinn˝ch od lednatohoto roku, jednak velkÈho z·jmu ze stranyrodiˢ rozö̯ila naöe organizace projekt325/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


na oblast osobnÌ asistence v dom·cÌm prost¯edÌa pomoc p¯i organizov·nÌ volnÈhoËasu dÏtÌ.CÌlem projektu Dejte n·m öanci je poskytov·nÌosobnÌ asistence, kter· vych·zÌ vûdyz†konkrÈtnÌch pot¯eb rodiˢ dÌtÏte s postiûenÌma samoz¯ejmÏ i dÌtÏte samotnÈho.Sluûba je zamϯena na cÌlovou skupinu dÏtÌdin dennÏ aû na osm hodin. TÌm bychomrodiˢm umoûnili doch·zet do zamÏstn·nÌ,Ëi si jeötÏ vÌce odpoËinout a nabrat dalöÌ sÌlu.CENTRUM FILIPOVKASituace dÏtÌ se zdravotnÌm postiûenÌm sev†poslednÌch letech v mnohÈm zlepöila. Alei dnes jsou dÏti s tÏûk˝m postiûenÌm bohuûelv mnoha smÏrech diskriminov·ny. Zajistitpro tyto dÏti podmÌnky a öance srovnatelnÈs jejich zdrav˝mi vrstevnÌky je st·levelice sloûitÈ. DÏti s postiûenÌm jsou mnohdyzcela soci·lnÏ izolov·ny, nemajÌ kontakts vnÏjöÌm prost¯edÌm. TÌm se u nich nerozvÌjÌmotivace pot¯ebn· k dalöÌmu v˝voji.RodiËe, kte¯Ì se rozhodli svÈ dÌtÏ s postiûenÌmneumÌstit do ˙stavu soci·lnÌ pÈËe, jsouobvykle p¯etÌûeni n·roËnou celodennÌ pÈËÌa v mnoha p¯Ìpadech jsou v d˘sledku tohovyËerp·ni. Tato ˙nava a ztr·ta energie zpÏtnÏovlivÚuje takÈ jejich dÌtÏ.Centrum FILIPOVKA vzniklo p¯edevöÌm prorodiny, kterÈ trvale peËujÌ o dÏti s tÏûk˝mpostiûenÌm, kterÈ vzhledem ke svÈmu postiûenÌnemohou navötÏvovat bÏûnÈ mate¯spostiûenÌm od t¯Ì do deseti let z Prahy. ProjektDejte n·m öanci vych·zÌ z p¯esvÏdËenÌ,ûe dÌtÏ s postiûenÌm zasluhuje mÌt ûivotstejnÏ pestr˝ jako jinÈ dÏti. Chce pozn·vatnovÈ lidi, nov· prost¯edÌ a pozorovat vöekolem sebe. Pot¯ebuje nejen cÌlenou specifickoustimulaci a rozliËnÈ formy rehabilitace,ale takÈ styk s vrstevnÌky a moûnostzapojit se do jejich her. I dÌtÏ s tÏûk˝m postiûenÌmje souË·stÌ naöÌ spoleËnosti. S pomocÌosobnÌho asistenta, kter˝ se s klientemi jeho pot¯ebami podrobnÏ sezn·mÌ, m·dÌtÏ moûnost navötÏvovat mate¯skou ökolku,volnoËasovÈ aktivity, p¯ÌpadnÏ tr·vit Ëasindividu·lnÌ hrou s asistentem. Asistent samoz¯ejmÏtakÈ zajiöùuje bÏûnÈ ˙kony pÈËeo dÌtÏ a obstar·v· z·kladnÌ ûivotnÌ pot¯ebydÌtÏte.S ohledem na z·jem rodiˢ o asistenci prostaröÌ dÏti, kterÈ nepat¯Ì do souËasnÈ cÌlovÈskupiny projektu, uvaûujeme v p¯ÌötÌm roceo zv˝öenÌ vÏkovÈ hranice na patn·ct let.S†velk˝m z·jmem se setkala i nabÌdka prorok 2008 ñ totiû moûnost nav˝öit kapacituposkytovanÈ asistence ze souËasn˝ch Ëty¯ hoskÈËi z·kladnÌ ökoly ani dennÌ stacion·¯e(z d˘vodu jejich omezenÈ kapacity), a jsoutak odk·zanÈ pouze na pÈËi svÈ vlastnÌ rodiny.NaöÌm cÌlem je pomoci tÏmto rodin·mzvl·dnout n·roËnou pÈËi o tyto dÏti. ChcemetÌm p¯ispÏt ke zlepöenÌ jejich ûivotnÌ situacea nabÌzÌme n·sledujÌcÌ sluûby.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 33


RESPITNÕ P…»ERespitnÌ pÈËe je odlehËovacÌ sluûba, jejÌmûcÌlem je poskytnout rodin·m, kterÈ peËujÌo dÏti s postiûenÌm, Ëas k odpoËinku, regeneracisil a jin˝m Ëinnostem, neû je pÈËeo†dÏti. JejÌ filosofie je zaloûena na zkuöenosti,ûe ten, kdo celodennÏ peËuje o dÌtÏs†postiûenÌm, m· n·rok na odpoËinek. Mnoholet·st·l· Ëty¯iadvacetihodinov· pÈËeo†dÌtÏ vede Ëasem k naprostÈmu fyzickÈmua psychickÈmu vyËerp·nÌ peËovatele. Nemoûnostsi od nÌ odpoËinout m˘ûe v koneËn˝chd˘sledcÌch vÈst aû k umÌstÏnÌ dÌtÏtedo ˙stavu. Tomu chceme zamezita†z·roveÚ m·me v ˙myslu d·t dÏtem moûnostkontaktu s prost¯edÌm mimo domov,styku s jin˝mi dÏtmi. R·di bychom jim takumoûnili rozvÌjenÌ st·vajÌcÌch a zÌsk·v·nÌnov˝ch dovednostÌ. BÏhem pobytu lze takÈvyuûÌt canisterapii a pobyt v psychorelaxaËnÌmÌstnosti. V respitnÌ pÈËi je zajiötÏno hlÌd·nÌdÏtÌ odborn˝m person·lem, kter˝ pracujes dÏtmi podle jejich individu·lnÌchpot¯eb.Lze ji vyuûÌt v dopolednÌch (8.00ñ12.00)anebo odpolednÌch hodin·ch (13.00ñ17.00). To platÌ pro kaûd˝ vöednÌ den v pr˘bÏhucelÈho roku. V souËasnÈ dobÏ probÌh·ve spolupr·ci s nadacÌ Dobr˝ skutekve¯ejn· sbÌrka, z kterÈ bude pro naöe ˙Ëelyzakoupen rehabilitaËnÌ p¯Ìstroj MOTOmed,urËen˝ pro rehabilitaci imobilnÌch dÏtÌ.KLUB RODI»Ÿ DÃTÕ S POSTIéENÕMV klubu rodiˢ v Centru FILIPOVKA semohou dvakr·t t˝dnÏ v odpolednÌch hodin·chsetk·vat rodiËe dÏtÌ s postiûenÌm, kter˝mnabÌzÌme poradenstvÌ, diskuse, p¯edn·ökyt˝kajÌcÌ se soci·lnÏ-pr·vnÌ, pedagogickÈa zdravotnÌ problematiky, d·le moûnost zacviËitsi, ˙Ëastnit se v˝let˘, muzikoterapieanebo si i jen volnÏ povÌdat. SouË·stÌ Ëinnostiklubu rodiˢ je takÈ po¯·d·nÌ psychorehabilitaËnÌchpobyt˘ v DomÏ rodin veSmeËnÏ. Od roku 2008 ve spolupr·ci s NadaËnÌmfondem KlÌËek, budeme zajiöùovatvÌkendovÈ respitnÌ pobyty v MalejovicÌchu†Uhl̯sk˝ch Janovic. V r·mci klubu takÈp˘jËujeme rehabilitaËnÌ, kompenzaËnÌ a didaktickÈpom˘cky i odbornou literaturu.Chceme p¯ispÏt k vytvo¯enÌ co nejpodnÏtnÏjöÌhoprost¯edÌ pro dÏti se zrakov˝m akombinovan˝m postiûenÌm i v dom·cnostech,a tak umoûnit nejen rozvoj jejichschopnostÌ a dovednostÌ, ale takÈ snÌûitomezenÌ, kter· vypl˝vajÌ z jejich postiûenÌ.Tento projekt stojÌ na samÈm zaË·tku. Je alepot¯ebn˝ a ˙spÏön˝. To dokazuje nejen z·-jem ze strany rodin, ale i podpora sponzor˘a d·rc˘, mezi nÏû se ¯adÌ p¯edevöÌm NadaËnÌfond »eskÈho rozhlasu ze sbÌrky SvÏtluökaa NadaËnÌ fond J&T, d·le IKEA, DobroËinn˝fond Philip Morris, Elpring,HORIZONT NARE s.r.o., Damovo a dalöÌ.V·ûenÌ rodiËe, pokud jsme V·s s naöÌ ËinnostÌzaujali a pot¯ebujete nÏkterou ze zmÌnÏn˝chsluûeb, ozvÏte se n·m! OsobnÌ asistencizajiöùujeme pro praûskÈ rodiny,pobyty jsou urËeny pro z·jemce z celÈ republiky,respitnÌ pÈËe a Klub rodiˢ mohouvyuûÌvat rodiny z Prahy a okolÌ.Informace o n·s naleznete na webov˝chstr·nk·ch www.hornomlynska.cz.Spojit se s n·mi m˘ûete prost¯ednictvÌme-mailu (adresa info@hornomlynska.cz),nebo telefonem (telefonnÌ ËÌslo 271 910 328).TÏöÌme se na V·s!T˝m Klubu Hornoml˝nsk·.Daniela Dolejöov·,v˝konn· ¯editelka345/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RozhovorTato rubrika se vÏnuje rozmluv·m s lidmi, kte¯Ì majÌ vztah k äeberovu nebo k HrnË̯˘m.ProzatÌm se n·m da¯Ì pravidelnÏ st¯Ìdat hrnË̯skÈ ˙ËastnÌky tÏchto hovor˘ s tÏmi öeberovsk˝mi.N·vrhy na vhodnÈ osoby n·m i nad·le m˘ûete posÌlat do naöÌ redakce. KontaktnÌ˙daje najdete v tir·ûi. DÏkujeme.redakceNEJHEZ»Õ POCIT JE, KDYé SE OBRAZ POVEDEÑZd· se ne˙prosn˝m z·konem, ûe kaûdÈumÏleckÈ nad·nÌ m· vymϯeno urËitÈ rozpÏtÌa charakter, coû se ned· jiû niËÌm zvÏtöit.PodobnÏ je tomu i s vnÌmavostÌ umÏnÌ.NÏkdo se cel˝ ûivot zab˝v· umÏnÌm, m·hlavu nabitou neuvϯiteln˝m mnoûstvÌmvÏdomostÌ ñ a vnÌm· umÏnÌ mÈnÏ neû nÏkdojin˝ s vÏdomostmi dokonale menöÌmi,tak¯ka û·dn˝mi. To potvrzuje, ûe stupeÚvnÌmavosti nenÌ tak z·visl˝ na odborn˝chvÏdomostech, jako na stupni vrozenÈ vnÌmavosti.HodnocenÌ umÏnÌ je z·leûitostÌ citupr·vÏ tak jako samo umÏnÌ. Bez tÈto citovÈschopnosti nenÌ moûno ani umÏnÌ vnÌmat,ani hodnotit, ani umÏlecky tvo¯it. N·zor ñto jsou pouhÈ br˝le. NasadÌme-li je s barevn˝msklem, vidÌme barevnÏ, co je v pravdÏbÌlÈ,ì to jsou slova akademickÈho mal̯eprofesora Otakara NejedlÈho, slova, ke kter˝mse hl·sÌ jeden z dlouholet˝ch hrnË̯sk˝chobyvatel, mal̯ ñ krajin·¯ LadislavKulhav˝.Ladislav Kulhav˝ se narodil p¯ed vÌce neûöedes·ti lety v Praze. Dnes bydlÌ nedalekop¯ÌrodnÌ pam·tky HrnË̯skÈ louky. Jeho srdcije vöak blÌzk· p¯edevöÌm »eskomoravsk· vysoËina,konkrÈtnÏ Hlinecko a Svratecko,odkud poch·zeli jeho rodiËe. Pr·vÏ do tohotokraje se neust·le r·d vracÌ a maluje tu.D·le tvo¯Ì i v okolÌ Prahy. M˘ûete se s nÌmsetkat u HrnË̯, äeberova a Pr˘honic. JezdÌi do ProkopskÈho ˙dolÌ. Jeho obrazy v sou-ËasnÈ dobÏ vlastnÌ nÏkolik praûsk˝ch galeriÌa ËeötÌ i zahraniËnÌ sbÏratelÈ.Od poË·tku devades·t˝ch let se aktivnÏpodÌlÌ na pr·ci SdruûenÌ v˝tvarnÌk˘ »eskÈrepubliky, nez·vislÈ organizace, jejÌmiû Ëlenyjsou umÏlci zastupujÌcÌ nejr˘znÏjöÌ oborya smÏry.V loÚskÈm roce mimo jinÈ pr·vÏ v˝stavaLadislava KulhavÈho otvÌrala ËerstvÏ rekonstruovanouBar·Ënickou rychtu v HrnË̯Ìch.Letos se vernis·û uskuteËnÌ v Bar·ËnickÈrychtÏ v pondÏlÌ 22. ¯Ìjna v 17 hodin. V˝stavapak konËÌ v nedÏli 28. ¯Ìjna. Ve vöednÌdny m· otev¯eno od 16 do 18.30 hodin,v sobotu a v nedÏli od 16 do 18 hodin.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 35


»Ìm je pro V·s malov·nÌ? Je to konÌËek,z·bava nebo snad tvrd· ¯ehole pln· samotya od¯Ìk·nÌ?Malov·nÌ pro mÏ znamen· vöe kr·snÈ. TohleumÏnÌ formuje ËlovÏka. D·v· mu Ëist˝pohled na ûivot, pocit uvolnÏnÌ. DÌky tomu,ûe maluji krajinu, jsem nad vÏcÌ, vöe vidÌmJak byly vaöe mal̯skÈ zaË·tky?Uû jako malÈ dÌtÏ jsem moc r·d kreslil tuûkoua maloval barviËkami. V patn·cti letechjsem poprvÈ na sv˘j obr·zek pouûilolejovÈ barvy. M·m ho dodneöka! V naöÌrodinÏ s potÏöenÌm maloval m˘j str˝c, bratrmÈho otce. M˝mi velk˝mi vzory se pr·vÏtehdy stali mal̯i konce devaten·ctÈho azaË·tku dvac·tÈho stoletÌ. Na hodiny malov·nÌa souËasnÏ na p¯Ìpravku na st¯ednÌv˝tvarnou ökolu jsem chodil k akademickÈmumal̯i, profesorovi Frantiöku NedvÏdovi.Jeho tvorbu jsem obdivoval. Byl to v pravdÏrenesanËnÌ ËlovÏk. V˝tvarnou ökolu jsemale nikdy nenavötÏvoval. UmÏnÌ je z·leûitostÌcitu, nenÌ to ot·zka odborn˝ch vÏdomostÌ,vlastnÏ z·visÌ na stupni vrozenÈ vnÌmavosti.To, co teÔ ¯Ìk·m, nenÌ z mÈ hlavy.M·m to od profesora Otakara NejedlÈho.P¯inesu v·m ten cit·t. (Ladislav Kulhav˝ sv˘jslib splnil, a tak si myölenky Otakara NejedlÈhom˘ûete p¯eËÌst v ˙vodu tohoto rozhovoru.Pozn·mka redakce.)Kter˝ mal̯sk˝ smÏr je v·m osobnÏ nejbliûöÌ?M·te nÏjak˝ nejoblÌbenÏjöÌ obraz, aù uûp¯Ìmo v·ö nebo nÏjakÈho jinÈho mal̯e?Nejradöi m·m realismus; je to Ëist· malbaûivota. M˘j pohled na krajinu je prostÏ realistick˝.OstatnÏ z realismu vych·zÌ takÈ starÈumÏnÌ. Mezi moje oblÌbence pat¯Ì pr·vÏmal̯i ñ realistÈ: äiökin, Kalvoda, Kavan,Jambor, BlaûÌËek, CÌna JelÌnek, Hanych amnozÌ dalöÌ.MyslÌm, ûe dobr· malba se nikdy neokouk·.M˘j oblÌben˝ obraz je v podstatÏ jak˝kolipÏkn˝ pohled na Ëeskou krajinu. J· s·mjsem se sv˝mi pracemi spokojen, ostatnÏ jinakbych je nevystavoval.JakÈ techniky pouûÌv·te?J· osobnÏ maluji p¯edevöÌm olejov˝mi barvami.Uû od ml·dÌ. Olejomalba mi p¯ijdeprostÏ dokonal·. Pro krajinomalbu naprostoide·lnÌ. StejnÏ tak pro pl·tno nebo lepenku,na kterÈ obvykle maluji. Na olej p¯Ìsahaliuû i sta¯Ì mist¯i.TakÈ se zab˝v·m grafikou. Mezi jejÌ n·mÏtypat¯Ì nejËastÏji pozoruhodnÈ krajiny, nezezornÈho ˙hlu krajiny. NavÌc kdyû se miobraz skuteËnÏ povede ñ to podle mÈhomÌnÏnÌ znamen·, ûe lÌbÌ se nejen mnÏ osobnÏ,ale takÈ dalöÌm lidem ñ tak hezËÌ pocitprostÏ nezn·m. Moje obrazy mÏ vlastnÏzastupujÌ, hovo¯Ì za mne, jsou takov˝mim˝mi vyslanci. Pr·vÏ jen dÌky nim si mnemnozÌ pamatujÌ. LidÈ dost Ëasto nejd¯Ìv znajÌmoji tvorbu a aû n·slednÏ se sezn·mÌ p¯Ìmose mnou. Jinak malov·nÌ je pro mÏ, jednoduöe¯eËeno, potÏöenÌ. ZpoË·tku jsem mÏlmalov·nÌ jen jako konÌËka. Ale protoûemaluji opravdu r·d, maloval jsem st·le, ato i kdyû jsem norm·lnÏ chodil do zamÏstn·nÌ.Jiû je to ale deset let, co se malov·nÌmûivÌm.365/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


zvyklÈ stromyÖ Nic dalöÌho mÏ vlastnÏneoslovilo.Malujete pouze krajinu? Namaloval jsteobrazy i z jin˝ch û·nr˘?VÏnuji se hlavnÏ krajinomalbÏ. M˝m velk˝mkonÌËkem je p¯Ìroda ve vöech roËnÌchobdobÌch. Jaro, lÈto, podzim, zima ñ to jejedno, vûdy se d· namalovat kr·sn˝ obraz.VÌte, co vytvo¯ila p¯Ìroda, to ËlovÏk neumÌ.Kde hled·te n·mÏty pro svÈ obrazy?K malbÏ mne inspiruje kaûd˝ p¯ich·zejÌcÌden. Neust·le se dÌv·m kolem sebe. Malujiv »ech·ch. Krajinu si vybÌr·m s·m. R·d projÌûdÌmkrajem a dÌv·m se. Kdyû se mi nÏcozamlouv·, vr·tÌm se tam, abych maloval.Na oblÌben· mÌsta se mnohokr·t vracÌm,pravidelnÏ tam zach·zÌm. V ¯adÏ lokalitjsem maloval vÌckr·t. Obrazy ale v tomtop¯ÌpadÏ nikdy nejsou stejnÈ, pokaûdÈ tamje jin· n·lada, jinÈ rozpoloûenÌ. Jednu krajinum˘ûete namalovat miliony r˘zn˝mizp˘soby. N·mÏt obrazu si peËlivÏ rozm˝ölÌm,ale jinak maluji impulsivnÏ. NÏkdy tvo-¯Ìm i podle fotografiÌ. Krajina ale musÌ b˝tnÏËÌm zajÌmav·, ne nic tuctovÈho. To mÌstomusÌ mÌt svou sÌlu, oslovit mÏ.Uû jako malÈ dÌtÏ jsem s rodiËi a bratry jsemr·d jezdil na »eskomoravskou vysoËinu.Tento kraj mi doslova mi uËaroval. S chutÌkreslÌm v okolÌ Svratky, Jimramova, hodnÏm˝ch obraz˘ je z PustÈ RybnÈ, KuklÌku,VÏcova, DaÚkovic, KonÌkova, StudniceÖ toje zkr·tka kraj mÈho srdce. Zn·m i jinÈ ob-lasti naöÌ kr·snÈ zemÏ, byl jsem na äumavÏ,v Jizerk·ch, v KrkonoöÌch, nejradöi alemaluji na VysoËinÏ. M˝m oblÌben˝m tÈmatemjsou zdejöÌ lesy a t¯eba i lesnÌ cesty.Jak v˘bec probÌh· malov·nÌ obrazu?Je tÏûkÈ popsat malbu jednoho konkrÈtnÌhoobrazu. P¯i malbÏ hodnÏ z·leûÌ na barv·ch.J· si je mÌch·m s·m. PouûÌv·m zlatÏ okrovÈpozadÌ ñ to je pro mÏ charakteristickÈ.VöimnÏte si, z obrazu pozadÌ a jeho barvavûdy vystupuje. M·m takÈ r·d zelenomodroubarvu. Mal̯i se Ëasto zelenÈ bojÌ, naobrazech ji p¯Ìliö Ëasto nenajdete. J· ji aleochotnÏ pouûÌv·m.ObecnÏ ¯eËeno, maluji rychl˝mi tahy ötÏtce.Jinak to nejde. Kdyû se p¯i malov·nÌ mocrozm˝ölÌte, v˝sledek nebude za nic st·t,dobr˝ obraz nevznikne. Mimochodem to,ûe konkrÈtnÌ obraz nenÌ dobr˝, poznajÌ in·vötÏvnÌci v˝stavy, kte¯Ì jsou naprost˝milaiky. RozeznajÌ to dÌky svÈmu podvÏdomÌ.V jejich oËÌch prostÏ tÈ malbÏ nÏco chybÌ.TakovÈ malby nevystavuji. Kdyû se mi nÏjak˝m˘j obraz nelÌbÌ, sp·lÌm ho.Malov·nÌm rozhodnÏ nerelaxuji, vûdy malujis urËit˝m cÌlem. NÏkdy jsem docelarychl˝ a vöe se mi poda¯Ì i za hodinu. S jin˝mobrazem m·m t¯eba mnohem vÌc pr·-ce. Pokud jde o moji oblÌbenou olejomalbu,musÌm se k nÌ vracet. Kdyû se t¯eba zadeset let podÌv·m na sv˘j obraz, zjistÌm, ûeZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE5/2007 37


tam cosi chybÌ. Dlouholet· praxe a zkuöenostmi ¯Ìk·, ûe û·dn˝ obraz nenÌ ukonËen.St·le se na nÏm d· pracovat.Kde vöude jste uû vystavoval? Jsou vaöev˝stavy prodejnÌ?Vystavoval jsem na mnoha r˘zn˝ch mÌstechnaöÌ vlasti. BezpoËtukr·t to bylo na VysoËinÏ,ve Svratce, v Kr·snÈm, na B¯ezin·ch,ve SnÏûnÈm na MoravÏ a v TiönovÏ. Mojeobrazy byly takÈ po t¯i roky k vidÏnÌ v hoteluDevÏt skal.V Praze pravidelnÏ vystavuji se SdruûenÌmv˝tvarnÌk˘ »eskÈ republiky. VÏtöinou to b˝v·v ChvalskÈ Ëi v ChodovskÈ tvrzi, v Akcentunebo na NovodvorskÈ. V roce 1990 se v˝stavanaöeho sdruûenÌ konala v pal·ciU†hybern˘; tÈ jsem se takÈ z˙Ëastnil.Moje obrazy si p¯ÌpadnÌ z·jemci mohouzakoupit. Obvykle o nÏ majÌ z·jem ti, kdojsou z kraj˘, kde tvo¯Ìm. Je to logickÈ, chtÏjÌmÌt obraz z mÌst, kter· jsou jim blÌzk·,kde to majÌ r·di, stejnÏ jako j·. NÏkterÈ obrazyale nikdy neprod·m.Jak jste p¯ipravoval v˝stavu v hrnË̯skÈBar·ËnickÈ rychtÏ?Obr·zky na vöechny v˝stavy vûdy peËlivÏvybÌr·m. V p¯ÌpadÏ hrnË̯skÈ v˝stavy se samoz¯ejmÏsnaûÌm, aby v Bar·ËnickÈ rychtÏp¯evl·daly obrazy z okolÌ naöÌ obce. NeodpustÌmsi ale takÈ za¯adit obr·zky, kterÈ jsoumi nejmilejöÌ ñ tedy ty z VysoËiny. V˝stavysi instaluji s·m, uspo¯·d·nÌ obraz˘ na stÏ-n·ch vËetnÏ oznaËenÌ dÏl·m pokaûdÈ p¯Ìmoj·.Byl bych moc r·d, kdyby se hrnË̯skÈ v˝stavypravidelnÏ opakovaly. Mohla by to b˝tdocela pÏkn· podzimnÌ tradice, ûe? Nasv˝ch v˝stav·ch se vûdy tÏöÌm na setk·nÌs†lidmi, kterÈ dob¯e zn·m.Na z·vÏr jeötÏ osobnÌ ot·zka: Jak se v·mlÌbÌ v HrnË̯Ìch?V HrnË̯Ìch bydlÌm dvacet osm let. Jsemtady spokojen. VadÌ mi, ûe p¯ed lety klidn·vesniËka na kraji Prahy se kv˘li velkÈmuprovozu zmÏnila v chaos. To vöak bohuûelnezmÏnÌm.DÏkujeme v·m za rozhovor a drûÌme palce,aù v·m malov·nÌ st·le p¯in·öÌ radost.redakce385/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


D˘leûitÈ kontaktyJednotnÈ ËÌslo tÌsÚovÈho vol·nÌ ñ Tel.: 112MÏstsk· policie ñ Tel.: 156Okrskov· sluûebna äeberov,K HrnË̯˘m 34, Praha 4Tel.: 244 910 682, 244 913 314Okrsk·¯i: Petr Floss ñ mobil 607 739 191a AntonÌn äùastn˝ ñ mobil 605 500 317⁄¯ednÌ hodiny: ST 15-18 hod.www.mppraha.czPolicie »R ñ Tel.: 158MÌstnÌ oddÏlenÌ JiûnÌ MÏsto II,Hr·skÈho 2231, Praha 4Tel.: 974 854 710, 271 914 880Fax: 974 854 719www.mvcr.cz/policieHasiËi ñ Tel.: 150HasiËsk· stanice,KvÏtnovÈho vÌtÏzstvÌ 2023, Praha 4Tel.: 950 854 097, www.hzspraha.czZdravotnick· z·chrann· sluûba ñ Tel.: 155LÈka¯sk· pohotovostPacovsk· 31/869, Praha 4Tel.: 241 733 916 (dÏti),241 733 917 (dospÏlÌ),241 733 918 (zubnÌ)OrdinaËnÌ hodiny: POñP¡ 19ñ7,SOñNE nep¯etrûitÏLÈk·rna äeberovK HrnË̯˘m 236, 149 00 Praha 4Tel.: 244 910 692Otev¯eno: POñP¡ 8ñ18LÈk·rna s nep¯etrûit˝m provozemAre·l FakultnÌ Thomayerovy nemocnice,VÌdeÚsk· 800, Praha 4, tel.: 261 084 019Praktick· lÈka¯ka äeberovñ MUDr. Zuzana äkodov·K HrnË̯˘m 263, 149 00 Praha 4Tel.: 244 910 673, z.skodova@seznam.czOrdinaËnÌ hodiny: PO, ST, P¡ 8ñ13,⁄T, »T 13ñ18ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿEPraktick· lÈka¯ka HrnË̯eñ MUDr. Kate¯ina Kolkov·OsvÏtov· 887, Praha 4, tel.: 244 913 995,www.kolkova.cz, katerina@kolkova.czOrdinaËnÌ hodiny:PO, ST 14,30ñ18,30 (18,30ñ19,30 objednanÌ)⁄T 8ñ12 (12ñ13 objednanÌ), »T, P¡ 8ñ13Alergologie pro dÏti a dospÏlÈMUDr. Helena Vobo¯ilov·K HrnË̯˘m 263 (zdravotnÌ st¯. v äeberovÏ)Tel.: 272 916 975, 777 140 054OrdinaËnÌ hodiny: PO 14ñ18 (tlf. objedn·nÌ)Veterin·rnÌ ordinace ñ MVDr. ZdenÏk PospÌchalU Ml˝nskÈho rybnÌka 209, Praha 4-äeberovTel.: 244 910 776, ordinaËnÌ hodiny: PoñP· 9ñ18⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovK HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4Tel./fax: 244 911 713, 244 912 801www.seberov.cz, seberov@zris.mepnet.cz⁄¯ednÌ hodiny: PO, ST 8ñ12, 13ñ17,30ostatnÌ dny po telefonickÈ dohodÏ⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 11OcelÌkova 672, 149 41 Praha 4Tel.: 267 902 111, fax: 267 902 286www.praha11.cz, podatelna@p11.mepnet.cz⁄¯. hod.: PO, ST 8,00ñ17,30, ⁄T 8,00ñ11,30Magistr·t hl. m. PrahyMari·nskÈ n·m. 2, 110 01 Praha 1äkod˘v pal·c, Jungmannova ul., Praha 1Tel.: 236001111www.praha-mÏsto.cz, posta@cityofprague.cz⁄¯ednÌ hodiny: PO 12ñ17, ST 8ñ18,ostatnÌ dny po telefonickÈ dohodÏFinanËnÌ ˙¯ad pro Prahu-JiûnÌ MÏstoPetrohradsk· 6, 101 00 Praha 10 - VröoviceTel.: 267 273 011, fax: 267 273 198podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.cz⁄P PSSZ pro Prahu 4 - JiûnÌ MÏstoHoluöick· 2221/3, 148 00 Praha 4Tel.: 271 076 111, fax: 272919039podatelnaP23@cssz.czKatastr·lnÌ ˙¯ad pro hl. m. PrahuPod SÌdliötÏm 9/1800, 182 14 Praha 8Tel.: 284 041 111, fax: 284 042 022www.cuzk.cz, kp.praha@cuzk.cz5/2007 39


Z·kladnÌ ökola äeberovV Ladech 6, 149 00 Praha 4, tel.: 244 911 792www.zs-vladech.wz.cz, zs.vladech@seznam.czMate¯sk· ökolaäeberov ñ Na P¯ÌËnÈ mezi 186, 149 00 Praha 4Tel.: 244 912 558HrnË̯e ñ U äkolky 655, 149 00 Praha 4Tel.: 244 913 285msseberov@seznam.czInfokan·l TV ñ Mgr. KvÏta Vitvarov·Tel.: 602 201 112, nadace@barok.czHl·öenÌ poruch kabelovÈ televize v äeberovÏa HrnË̯ÌchDispeËink tel.: 261 216 424Hl·öenÌ poruch internetu v äeberovÏ a HrnË̯ÌchTel.: 296 826 051, pechova@pha.netel.czHl·öenÌ poruch podtlakovÈ kanalizace v HrnË̯ÌchDennÏ: 7ñ19 hod. ñ 602 667 21519ñ7 hod. ñ 840 111 112PodmÌnky inzerce ve Zpravodaji äeberov, HrnË̯eVelikosti zrcadla1/1cel· stranaA5128◊185 mm1/2 strany A5128◊90 mm1/4strany60◊90mmP¯Ìjem inzerce ve form·techCDR do verze 13 (texty v k¯ivk·ch), Al (textyv†k¯ivk·ch), EPS, TIF, JPEG (300 dpi), PDF vyroben˝Acrobat Distillerem do verze 5.0 (300dpi), jinÈ form·ty po dohodÏ. Pokud m·te inzercive form·tu DOC (Word), je nutnÈ dodatk souboru .doc jeötÏ pouûitÈ origin·lnÌ obr·zkyzvl·öù ve form·tech uveden˝ch v˝öe nebofotografie Ëi diapozitivy k naskenov·nÌ.CenÌk»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏmnebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìchjednor·zovÏ:1/1 A5 500 KË1/2 A5 250 KË1/4 A5 130 KË»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏmnebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯ÌchopakovanÏ:1/1 A5 400 KË1/2 A5 200 KË1/4 A5 100 KË»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏmnebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯ejednor·zovÏ:1/1 A5 800 KË1/2 A5 400 KË1/4 A5 200 KË»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏmnebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯eopakovanÏ:1/1 A5 600 KË1/2 A5 300 KË1/4 A5 150 KËBarevnÈ inzer·ty (p¯i opakov·nÌ slevy po dohodÏ):vnit¯nÌ str. 1/1 A5 2 500 KËvnit¯nÌ str. 1/2 A5 1 300 KËzadnÌ str. 1/1 A5 3 000 KËzadnÌ str. 1/2 A5 1 500 KËZpravodaj äeberov, HrnË̯e je vyd·v·n M» Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4, a distribuov·nzdarma obËan˘m M» Praha-äeberov. N·klad 1200 v˝tisk˘. Redakce: Tom·ö Nechv·tal, redakce@seberov.cz.P¯ÌspÏvky vhazujte do schr·nek na MÌstnÌm ˙¯adu v†äeberovÏ a na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch nebo zasÌlejte naredakce@seberov.cz. Zpravodaj vych·zÌ 1◊ za 2 mÏsÌce. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 10. 12.2007.Na internetu naleznete Zpravodaj äeberov, HrnË̯e na domovskÈ str·nce M» Praha-äeberov (www.seberov.cz).405/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

More magazines by this user
Similar magazines