statut fondacije

novisad2021

На основу чл. 33. и 34. Закона о задужбинама и фондацијама („Сл.

гласник РС“, бр. 88/10 и 99/11 – др. закон) и члана 10. став 3. тачка 1.

Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница

културе“ бр. 1017 oд 21.12.2016. године, Управни одбор Фондације, на

1. седници одржаној 29.12.2016. године, доноси:

СТАТУТ

Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница

културе“

I Основне одредбе

Члан 1.

Статут јe највиши општи акт Фондације „Нови Сад 2021 – Европска

престоница културе“ (у даљем тексту: Фондација).

У Фондацији се могу доносити и други општи и појединачни акти

Фондације и појединих комисија и тела, који морају бити у складу са

статутом, у супротном су ништави.

Поступак измене и допуне статута Фондације може предложити

директор и сваки члан управног одбора Фондације.

Измене и допуне статута, усвајају се квалификованом,

четворопетинском већином гласова свих чланова Управног одбора.

Члан 2.

Назив Фондације је „Фондација Нови Сад 2021 – Европска

престоница културе“ и он се користи и пише на српском језику и

ћириличком писму.

Скраћени назив Фондације је: Фондација „Нови Сад 2021“.

У употреби је и енглески назив Фондације “Foundation Novi Sad

2021 – European Capital of Culture”.

Управни одбор Фондација, простом већином гласова свих чланова,

доноси одлуку о промени назива, скраћеног назива и иностраног

назива фондације.

Заступник Фондације покреће поступак регистрације ове измене

код Регистра задужбина и фондација.

Члан 3.

Седиште Фондације је у Новом Саду, Католичка порта 5.

Управни одбор Фондације, простом већином гласова, доноси

одлуку о промени уписаног седишта Фондације.

Заступник Фондације покреће поступак регистрације нове адресе

седишта код Регистра задужбина и фондација.


Члан 4.

Фондација се оснива као непрофитна, добровољна и самостална

организација.

Фондација има логотип као симбол визуелног идентитета.

Логотип је коцкастог облика, у форми осмосмерке, а плавим

словима су означена слова Нови Сад и бројеви 2021.

Логотип се користи и на ћириличком и латиничком писму.

Печат фондације је округлог облика, са исписаним текстом

„Фондација Нови Сад 2021” на ћириличком писму и „Foundation Novi Sad

2021” на енглеском језику.

II Циљеви и делатност Фондације

Члан 5.

Фондација се оснива ради обављања следећих, законом

предвиђених, општекорисних циљева: циљева усмерених ка развоју

културе и развоју и промовисању уметности, заштити људских и

мањинских права, промовисању демократских вредности, европских

интеграција и међународне сарадње и размене, као и подстицању

хуманитарног рада.

Посебни циљеви Фондације су:

1. Подстицање развоја културно-уметничке сцене Новог Сада;

2. Пружање помоћи развоју традиционалних и савремених

културних форми;

3. Подстицање сарадње новосадских уметника и организација са

уметницима и организацијама широм Европе;

4. Подстицање интернационализације новосадске културне сцене;

5. Едукација и тренинг у области културе и уметности, културног

менаџмента и европских интеграција;

6. Подстицање волонтеризма и развој програма приправништва;

7. Подстицање децентрализације и демократизације културне сцене

у Новом Саду;

8. Подстицање изградње одрживе културне инфраструктуре;

9. Пружање помоћи у реализацији градских развојних пројеката.

Члан 6.

Ради остваривања постављених циљева, Фондација обавља

следеће активности:


1. Продукција, копродукција и организација културних догађаја у

сарадњи са локалним, регионалним и интернационалним

уметницима и културним организацијама и другим градовима –

Европским престоницама културе;

2. Суфинансирање и финансирање локалних пројеката и

иницијатива који се реализују у сарадњи са другим европским

културним организацијама и партнерима; 3. Представљање Новог

Сада и културне сцене у међународним оквирима и посредовање у

повезивању новосадских и иностраних културних организација;

4. Организовање едукативних програма, тренинга, радионица и

семинара намењених развоју вештина и способности уметника и

културних радника у Новом Саду; Развој сопствених и повезивање са

европским уметничким резиденцијалним пројектима;

5. Подршка и помоћ младим уметницима, културним радницима и

студентима Академије уметности.

6. Организовања едукативних и информативних програма,

конференција и посебних свечаности поводом обележавања важних

датума за Европску унију, усмерених ка промовисању европских

интеграција и подстицању културне сарадње међу европљанима;

7. Имплементација програма директног учешћа грађана у

планирању и реализацији културних пројеката и подстицања

партиципативности;

8. Осмишљавање и реализација стратегије развоја публикe;

Реализација програма и пројеката сарадњe са образовним установама и

установама културе;

9. Организовање програма подстицања волонтеризма и

приправништва у културном сектору;

10. Праћење реализације изградње објеката културне

инфраструктуре планираних у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021“, коју

спроводе надлежне управе и службе;

11. Друге делатности ради реализације циљева Фондације.

Члан 7.

Делатност Фондације се заснива на:

а. Програмском плану наведеном у апликационој књизи приликом

кандидатуре града за титулу Европске престонице културе;

б. Уоченим потребама након спроведених истраживања културне

сцене града;

в. Препорукама надлежних тела и Комисије за мониторинг

Европске комисије.

На крају сваке године доноси се и усваја План рада, којим се

одређује листа и конинутитет програма и активности који ће се

реализовати у наредној години.


План рада са финансијским планом пројекта, усваја Управни

одбор Фондације, обичном већином од укупног броја чланова.

Након усвајања, План рада са финансијским планом се доставља

на сагласност Градском већу Новог Сада.

По добијању сагласности, План рада са финансијским планом се

објављује на интернет страници пројекта „Нови Сад 2021“ и на други

начин саопштава јавности.

Члан 8.

Ради остваривања циљева, Фондација обавља и споредну

привредну делатност, која се уписује у регистар.

Фондација обавља споредну привредну делатност под шифром

79.90 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима.

Фондација ће наведену привредну делатност обављати као

споредну делатност и искључиво у вези са циљевима ради чијег

остваривања је основана.

Добит остварена обављањем привредне делатности може се

користити искључиво за остваривање циљева Фондације, укључујући и

трошкове редовног рада Фондације и сопствено учешће у финансирању

одређених пројеката.

III

Јавност рада Фондације

Члан 9.

Фондација се у свом раду придржава принципа јавности рада и

транспарентности.

Органи фондације редовно обавештавају јавност о свим важним

чињеницама везано за реализацију пројекта путем званичне веб

странице, званичних друштвених мрежа пројекта, медијских

саопштења, конференција за новинаре и путем редовних састанака са

представницима медија.

Ради обавештавања јавности и редовне комуникације одржавају

се: јавне трибине, округли столови, дебате и панел дискусије и

штампају посебне информативне публикације.

IV Коришћење средстава Фондације и круг корисника

Члан 10.


Средства Фондације се користе у складу са Финансијским планом

који усваја Управни одбор Фондације, а на који сагласност даје Градско

веће Новог Сада.

Надзор над финансијским пословањем врши Надзорни одбор

Фондације, Градска управа за културу, Градско веће Новог Сада.

Фондација подноси годишњи извештај о раду са финансијским

извештајем о реализацији Пројекта „Нови Сад 2021“ Скупштини Града

Новог Сада и објављује га на својој интернет страници.

Фондација доставља годишњи финансијски извештај Агенцији за

привредне регистре.

Члан 11.

Директор, председник и чланови Управног одбора, чланови

Надзорног одбора, као и чланови Уметничког савета и Савета грађана

имају право на надокнаду у складу са финансијским планом Фондације.

Управни одбор Фондације одлучује о образовању других комисија

и радних тела, одлучује о њиховом делокругу рада и накнадама за рад.

Запослена лица имају право на зараду у складу са Законом о раду,

актом о систематизацији радних места и Финансијским планом

Фондације.

Акт о систематизацији радних места доноси Директор, у складу са

законом.

Управни одбор Фондације одлучује о расписивању јавних,

локалних и интернационалних позива за именовање лица за поједине

функције у Фондацији.

Члан 12.

Корисници средстава Фондације су и правна лица и појединци

чији се пројекти финансирају и суфинансирају сагласно резултатима

конкурса за одабир на пројеката који се реализују у оквиру рада

Фондације.

Управни Одбор Фондације доноси одлуку о објављивању јавних

конкурса за одабир пројеката и одређује континуитет конкурса и

позива, на предлог Директора фондације.

Управни одбор Фондације доноси одлуку којом се одређују

правила конкурса, критеријуми за одабир пројеката и временски рок

трајања конкурса.


Управни одбор Фондације може, на предлог Директора Фондације,

формирати конкурсну комисију која ће одлучивати о одабиру пројеката

пријављених на јавни конкурс у оквиру пројекта „Нови Сад 2021“.

У процесу одабира пројеката пријављених на отворене позиве

учествују и Уметнички директор пројекта и продуценти пројекта у

свакој од програмских области.

Критеријуми за избор пројеката базирају се на критеријумима

пројекта Европске престонице културе, препорукама Панела за

мониторинг Европске комисије, апликационој књизи „Нови Сад 2021“ и

програмском концепту кандидатуре.

Одлуке о отварању јавних позива и одабиру пројеката се

објављују јавно, путем званичне веб странице, друштвених мрежа и

путем медијских саопштења.

V Управни одбор – начин рада, избор престанак чланства и

овлашћења

Члан 13.

Управни одбор je oрган управљања Фондацијом и има

председника и четири члана.

Председника и чланове Управног одбора именује Скупштина

Града, на предлог Културног центра Новог Сада.

Председник и чланови Управног одбора имају право на накнаду

која се исплаћује у нето износу, у висини од 50% од просечне месечне

зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем

објављеном податку републичког органа надлежног за послове

статистике.

Накнада из става 3. овог члана се исплаћује под условом да је

Управни одбор у току месеца одржао седницу, без обзира на број

одржаних седница.

Управни одбор доноси Пословник о раду којим се ближе уређују

начин и правила рада Управног одбора.

Пословник о раду се усваја обичном већином гласова чланова

Управног одбора.

Члан 14.

Чланови Управног одбора обављају послове из своје надлежности

на седницама.

Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора,

упућивањем писаног позива свим члановима, најмање 5 радних дана

пре одржавања седнице.

У случају потребе, седнице се могу заказати и по хитном

поступку, а најкасније 2 радна дана пре одржавања седнице.


Заједно са позивом за седницу, члановима Одбора се доставља и

материјал, уз назначење предлога одлука о којима ће се одлучивати на

седници.

Изузетно, када тако налаже хитност поступања, седнице се могу

одржати и електронским путем, посредством компјутерских програма

који омогућавају члану Управног одбора да комуницира са другим

члановима, посредством имејла или путем телефонске везе.

Члан 15.

Да би Управни одбор могао да заседа и пуноважно одлучује,

потребно је да на седницама Одбора присуствује најмање три члана

Одбора.

Управни одбор одлуке доноси, по правилу, обичном већином

гласова свих чланова Одбора.

Изузетно, када је то посебно прописано статутом, Управни одбор

одлуке доноси квалификованом, четворопетинском већином гласова.

У случају подељених гласова, одлучује глас председника Управног

одбора.

Председник Управног одбора се континуирано стара о постојању

већине за рад и пуноважно одлучивање.

Члан 16.

Мандат председника и чланова Управног одбора траје док траје

реализација пројекта.

Мандат председника и чланова Управног одбора може престати

разрешењем од стране Скупштине Града Новог Сада.

Мандат председника и чланова Управног одбора може престати и

у случају оставке, смрти, губитка пословне способности и престанком

постојања Фондације.

У случајевима из става 3. овог члана, Скупштина Града Новог

Сада констатује престанак чланства у Управном одбору.

Председник Управног одбора може упутити предлог за

разрешење члана Управног одбора Скупштини Града у случају да: а)

члан не присуствује на најмање три узастопне седнице Управног

одбора, б) члан не обавља своје дужности или в) члан својим

деловањем нарушава углед Фондације.

Након престанка мандата председника и чланова Управног

одбора, Скупштина Града одлучује о избору нових чланова.

Члан 17.

Управни одбор Фондације има следећа овлашћења:

1. Доноси статут и друге опште акте Фондације;


2. Усваја стратешке планове;

3. Доноси годишњи план рада и извештај о раду Фондације, на

предлог директора,

4. Доноси годишњи финансијски план и завршни рачун Фондације,

на предлог директора;

5. Одлучује о начину коришћења средстава Фондације;

6. Образује радна стручнa тела и комисије и утврђује накнаду за рад

њиховим члановима;

7. Стара се о остваривању и реализацији циљева Фондације;

8. Доноси пословник о свом раду;

9. Одлучује о образовању конкурсне комисије и избору чланова;

10. Обавља и друге послове у складу са законом;

VI Надзорни одбор – начин рада, избор чланова и надлежности

Члан 18.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује

Скупштина Града Новог Сада.

Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје док траје

реализација пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“.

Надзорни одбор је орган који омогућава координацију свих

органа и служби на свим нивоима власти и организацију континуиране

и организоване политичке, стручне, административне и финансијске

подршке реализацији Пројекта.

Члан 19.

Функцију председника Надзорног одбора обавља члан Градског

већа Града Новог Сада задужен за послове културе.

Чланови Надзорног одбора су представник Министарства културе

и информисања Републике Србије и представник Покрајинског

секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским

заједницама Аутономне покрајине Војводине.

Чланови Надзорног одбора, осим председника, за свој рад примају

накнаду која се исплаћује у нето износу, у висини од 50% од просечне

месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем

објављеном податку републичког органа надлежног за послове

статистике.

Накнада из става 3. овог члана се исплаћује под условом да је

Надзорни одбор у току месеца одржао седницу, без обзира на број

одржаних седница.

За утврђивање правила рада и унутрашњих процедура, чланови

Надзорног одбора могу усвојити Пословник о раду.

Пословник о раду се усваја обичном већином гласова свих чланова

Надзорног одбора.


Чланство у Надзорном одбору престаје разрешењем од стране

Скупштине Града Новог Сада.

Чланство у Надзорном одбору престаје и подношењем оставке,

смрћу, губитком пословне способности и престанком функције на

основу које је члан именован.

У случајевима из става 8. овог члана Скупштина Града Новог Сада

констатује престанак чланства у Надзорном одбору.

Члан 20.

Седнице Надзорног одбора заказује председник Надзорног

одбора, упућивањем писаног позива члановима, најмање 10 дана пре

одржавања седнице.

У случају потребе хитног поступања, седница се може одржати

електронским путем и посредством телефона или електронске поште,

односно, може се заказати и непосредно пред одржавање, уколико се

са тим сагласе сви чланови Надзорног одбора.

За рад и пуноважно одлучивање Надзорног одбора потребно је

присуство свих чланова, а одлуке и мишљења Надзорног одбора се

усвајају консензусом свих чланова.

Надзорни одбор Фондације:

Члан 21.

1. Врши надзор над пословањем Фондације, извештајима о раду,

финансијским извештајима и завршним рачуном;

2. Врши надзор над законитошћу рада Фондације;

3. Врши мониторинг над применом предвиђених акционих

планова и стратегија;

4. Обавља координацију свих тела и служби на локалном,

регионалном и националном нивоу власти како би омогућио

успешно спровођење пројекта Нови Сад 2021;

5. Обавља послове везане за дипломатско повезивање са другим

градовима и државама широм Европе;

6. Промовише пројекат Нови Сад 2021;

7. Доноси Пословник о раду Надзорног одбора;

8. Обавља друге послове у складу законом;

VII Директор Фондације, избор, начин рада и надлежност

Члан 22.


Фондацију заступа и представља директор Фондације, који има

права и дужности финансијског налогодавца.

Мандат директора, траје док траје реализација Пројекта.

Директора Фондације именује Скупштина Града, на предлог

Управног одбора Културног центра Новог Сада.

Директор организује рад Фондације, задужен је за унутрашњу

организацију рада и свакодневно управљање.

О разрешењу Директора одлучује Скупштина Града Новог Сада.

Престанак Функције директора наступа и у случају оставке,

губитка пословне способности и смрти.

Члан 23.

Заступник Фондације је Директор Фондације и у том погледу не

постоје ограничења.

Заступник Фондације може, писаним путем, овластити друго лице

да заступа Фондацију.

У тим случајевима, заступник Фондације одређује врсту и обим

овлашћења за заступање.

Писано пуномоћје се оверава код надлежног органа, а о датом

пуномоћју се обавештава Управни одбор без одлагања.

Директор Фондације:

Члан 24.

1. Заступа и представља Фондацију;

2. Предлаже опште, стратешке и финансијске акте које доноси

Управни одбор;

3. Организује рад Фондације;

4. Доноси акт о систематизацији радних места, у складу са

законом;

5. Координише радом свих органа, комисија и служби Фондације;

6. Одговара за законитост рада Фондације;

7. Води послове Фондације сагласно одлукама Управног одбора;

8. Обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Члан 25.

Директор Фондације именује свога заменика који му помаже при

управљању Фондацијом.

Овлашћења заменика директора Фондације се одређују актом о

систематизацији радних места.

Заменик директора управља пословима Фондације у одсуству

Директора и обавља друге послове у складу са актом о систематизацији

радних места.


Члан 26.

При обављању својих дужности, Директор, заменик директора,

председници и чланови Управног и Надзорног одбора су дужни да

поступају са пажњом доброг домаћина.

VIII Стална радна тела, савета и комисија

Члан 27.

У Фондацији се образују Уметнички савет, Савет грађана и

Почасни одбор, као стална стручна и саветодавна тела.

Управни одбор Фондације одлучује о образовању других радних

тела и комисија, обичном већином гласова свих чланова.

Број и састав чланова радних тела, савета и комисија утврђује

Управни одбор, на предлог Директора Фондације.

Радна тела, савети и комисије доносе Пословнике о раду којима се

утврђују унутрашња правила рада и процедуре.

Акти који доносе морају бити у складу са Статутом и Одлуком о

оснивању Фондације „Нови Сад 2021“.

Члан 28.

Уметнички савет је стручно и саветодавно тело које обезбеђује

сталну стручну и креативну подршку Уметничком директору и

продуцентима пројекта Нови Сад 2021 и даје смернице за развој

уметничког програма.

Уметнички савет ужива аутономију у свом раду, а чланови су

дужни да се придржавају правила о избегавању сукоба интереса.

Чланови Уметничког савета имају право на накнаду за рад

предвиђену Финансијским планом Фондације.

Члан 29.

Савет грађана је независно тело које представља партиципативан

елемент у организационој структури како би се осигурао континуирани

дијалог и уважила мишљења грађана о правцима развоја Града и

пројекта „Нови Сад 2021“.

Управни одбор расписује отворени позив за именовање чланова

Савета грађана и одређује критеријуме за избор чланова.

Савет грађана је саветодавно тело које омогућује шире учешће

грађана у формулисању програма Пројекта.

Чланови Савета имају право на накнаду за рад предвиђену

Финансијским планом Фондације.


Члан 30.

Почасни одбор је саветодавно тело које промовише циљеве и рад

Фондације и даје предлоге за ефикаснију реализацију стратегије и

унапређење рада Фондације.

На челу Почасног одбора фондације се налази Градоначелник

Града Новог Сада.

IX Статусне промене и престанак Фондације

Члан 31.

О статусним променама, промени правне форме и престанку рада

Фондације, одлуку доноси Културни центар Новог Сада као оснивач

Фондације.

У случају престанка оснивача правног лица, одлуку о статусним

променама, промени правне форме и престанку рада Фондације доноси

Управни одбор, четворопетинском већином гласова свих чланова

Управног одбора.

Фондација престаје и ако је над њом завршен стечајни поступак,

уколико јој је одузета дозвола за рад и ако је правноснажним актом

утврђена ништавост решења о упису Фондације у регистар.

Након престанка рада, сва имовина Фондације и финансијска

средства на рачуну, постају имовина Града Новог Сада.

Члан 32.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од

дана уписа Фондације у одговарајући регистар.

У Новом Саду,

29.12.2016. године,

Тијана Палковљевић,

Председник Управног одбора

________________________

More magazines by this user
Similar magazines