Views
9 months ago

Dapat Sila'y Pinagmamalasakitan din Natin

Halimbawa't nagkamali ang sinomang deboto, sila ba'y dapat nating pagmalasakitan at paalalahanan?

Tanong: May mga

Tanong: May mga pagkakataon, na minsan, di natin maiwasang mag-utos sa isang deboto, kaya lamang, di-rin nila maiwasang magkamali. Subalit kapag sila’y pinupuna, ito’y nauuwi sa pagtatalo. Hindi ba’t ang bilin sa atin, kung halimbawang dumating ang ganitong sitwasyon, sumangguni tayo sa mga masmataas sa atin, na dahil sa kanilang karanasan, malalaman natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya lamang, bagama’t ganun nga ang ginagawa natin, na tayo’y sumasangguni sa mga masmatataas sa atin, ganunpaman, may mga deboto, na bagama’t matataas na deboto na ang nagsasabi sa kanila, ayaw parin nilang sundin. Minsan ang dahilan nila, tama daw sila at ito’y naaayon sa aral ng ating Misyon. Alam mo po ninyo, ayaw din po namin silang itaboy, o kaya pagsalitaan, dahil nangangamba kami na baka, kung ito’y aming gagawin, malamang, lumayo sila o kung hindi man, baka ito pa ang maging dahilan na mawalan sila ng gana sa kanilang paglilingkod. Ang sa amin naman, ano po ba ang dapat naming gawin, papaano namin sila matutulungan, papaano namin matutuwid ang sa palagay namin ay mali at hindi naaayon sa mga aral natin? Alam ninyo, ayon kay Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur, “Kapag ang guru ay puro na lang puri nang puri at oo na lang ng oo, sa kanyang disipulo,” ito’y hindi talaga guru. Kaya kung talagang nagmamalasakit ako sa inyo, kung totoo talagang mabuting kaibigan ako, dapat sinasabi ko sa inyo kung ano ang ikabubuti ninyo. Kung ano ang dapat ninyong gawin. Sa madaling-salita, pagsasabihan kita. Nirmal Bhakti – Dapat Sila’y Pagmamalasakit Din Natin Pinagsasabihan at Pina-aalalahanan 2

Noo’y naikwento ko na sa inyo ang istorya ng isang duktor at kanyang pasyente na palagi nalang mataas ang dugo at asukal. Ang bilin ng duktor sa kanyang pasyente, dapat iwasan nito ang madalas na pagkain ng patatas at mga matatamis na pagkain, kaya lamang, agad itong kinontra ng kanyang pasyente, aniya, “Dok, mahirap iwasan ang ganoong pagkain, yun pa naman ang pinaka-paborito kong kainin.” Ang ibang duktor, kapag ganun ang sinabi ng kanyang pasyente, nagbabago ang pasya, “Ganun ba, o sige, pero kaunti lang, ha.” Kapag ganun ang duktor mo, tiyak hindi ka gagaling. Dapat kung ano ang tama, ito ang inihahabilin mo. At tayo naman, dapat sundin naman natin kung ano ang ipinapayo ng duktor natin. May mga deboto na talaga namang, hindi nakakasunod sa mga aral at tagubilin, dapat sila’y pinagsasabihan natin, subalit dapat ito ay sa paraang malumanay at may pagmamalasakit, at para sa kanilang kabutihan, “Naku Prabhu, masama yan. Huwag mong gawin yan.” Di-maikakailang may ilang deboto ang talaga namang nagkakasala, subalit tignan mo, hindi ba’t sila’y pinagpapasensyahan parin ni Gurudev, hindi kinukunsinti at matiyagang pinapangaralan. Dapat ganun din tayo. Walangsawang patuloy na nangangaral parin sa kanila. Ang totoo, dapat pa nga, sila’y ipinagdadasal din natin, “Gurudev, bigyan po ninyo ako ng lakas ng loob, na sana, humaba pa ang aking pasensya, tulungan po ninyo ako. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Bahala na po kayo sa kanila. Sila po ay inyong kaawaan.” Bakit, bukod dito, may magagawa ka pa ba? Totoo naman talaga na wala tayong magagawa, ni hindi din natin sila maaaring sipain palabas ng ating misyon, kundi, dapat pa Nirmal Bhakti – Dapat Sila’y Pagmamalasakit Din Natin Pinagsasabihan at Pina-aalalahanan 3

Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
ang aklat ni mormon - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Available for free download at TheWaterSchool
i-download ang kodigo ng asal at mga etika - EthicsPoint
Ang Templo: Binabago ang mga Puso at Tahanan, mga pahina 24, 28
Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
Ang mga dapat mong malaman bilang isang Ahente ng Real Estate ...
Mahal ng Diyos ang Kanyang mga Anak
Ang Pagmamalasakit sa Ating Misyon
Priesthood: Ang Kapangyarihan ng Pagiging Makadiyos, mga ...
Pagkatutong Malugod sa mga Banal na Kasulatan, pp. 14, 16, 20
Mga Alituntunin ng Ebanghelyo
MGA PANGUNAHING TUNTUNIN sa PAGKAKAWANGGAWA at ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod - The Church of Jesus Christ ...