20.03.2018 Views

Mreznik_marec_2018_www

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ežnik<br />

Informacije o ZPM in projektnem managementu<br />

letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


2<br />

KAZALO<br />

3 Beseda urednice<br />

4 Uvodna razmišljanja dr. Antona Hauca<br />

6 Napovednik dogodkov in aktivnosti ZPM<br />

6 Zbiranje kandidatur za organe ZPM v novem mandatu<br />

7 Projektni forum <strong>2018</strong><br />

8 Pričenja se izbor Projektni manager leta 2017<br />

11 Poročila<br />

11 Projektni forum ZPM 2017<br />

13 Program Projektni manager leta<br />

15 Program ZPM Ekspert<br />

17 Aktivnosti v MPM LO Ljubljana<br />

18 Aktivnosti v MPM LO Maribor<br />

22 Projekti Slovenije<br />

22 Projekt »Gradnja AC odseka Draženci - MMP Gruškovje«<br />

Projektna zgodovina vseevropskega prometnega omrežja v Sloveniji<br />

30 Projekt »Gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje«<br />

Odsek AC od Dražencev do Podlehnika je zaključen, priložnosti za razvoj občine in<br />

v širši okolici se večajo<br />

35 Projekt MAGNA - projekti razvoja Občine Hoče - Slivnica<br />

Proces razvoja občine je proces priprave, zagonov in izvajanja projektov,potrebni<br />

so strateški projekti, potreben je projektni management<br />

47 Projekti in tržni skoki skakalnih smuči Slatnar<br />

Verjeti v zamisel, razviti zamisel, izdelati skakalne smuči po meri uspeha, izvesti projekte in<br />

uspešno obvladati čas<br />

54 Projekt certificiranja za projektne managerje IPMA SloCert <strong>2018</strong><br />

Certificirani projektni managerji pripomorejo k uspešnem izvajanju projektnega poslovanja<br />

63 Prvi izbor Projektni manager leta v Sloveniji<br />

63 Intervju s prejemnico nagrade »Projektna managerka leta 2016<br />

66 Konference s področja projektnega managementa v Sloveniji in v tujini<br />

66 SENET konferenca na Brionih<br />

69 Projektno vodenje v praksi - konferenca<br />

71 Program ZPM IPMA<br />

72 Program Projektna mreža Slovenije – 20 let<br />

76 Zakaj postati član ZPM?<br />

78 Oblike članstva v ZPM<br />

79 Korporacijski člani ZPM<br />

80 Povabilo k objavi člankov v reviji Projektna mreža Slovenije<br />

81 Oglaševanje v ZPM Mrežniku<br />

ZPM mrežnik (elektronski časopis); Informacije o ZPM in projektnem managementu; ISSN 2536-2453.<br />

Uredniški odbor: Mojca Skale (odgovorna urednica), Igor Vrečko, Tanja Arh, Matjaž Madžarac, Jure Kovač, Rok Petje, Andrej Kerin,<br />

Ines Meznarič, Darja Mravinec; Lektoriranje: NOLEKTA, Jasmina Muhič, s.p., Murska Sobota; Oblikovanje: ProMundus d.o.o.; Izdajatelj:<br />

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PROJEKTNI MANAGEMENT; E-naklada: 1000 izvodov; Izhaja: 3-krat letno (<strong>marec</strong>, avgust, november);<br />

Facebook: https://<strong>www</strong>.facebook.com/Slovensko.zdruzenje.za.projektni.management; Spletna stran: http://zpm-si.com/zpm-novicnik;<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


3<br />

B e s e d a u r e d n i c e<br />

Mojca Skale<br />

Obeležujemo<br />

tudi 20 let<br />

Projektne mreža<br />

Slovenije.<br />

Spoštovane bralke in spoštovani bralci ZPM Mrežnika.<br />

Za moj prvi uvodnik me je navdihnila mlada pevka Ditka in popevka Ne bodi kot drugi.<br />

Tudi uspešni projekti so tisti, ki so drugačni, izvedeni s srčnostjo in polno mero strokovnega<br />

znanja. Potrebno je predvideti vsa tveganja, pa vendar se v fazi izvajanja soočimo z vedno<br />

novimi izzivi, ki jih je potrebno hitro in pravilno rešiti. Dobra praksa nam marsikdaj pomaga,<br />

najti pa je potrebno tudi svoje inovativne poti. Ne bodimo kot drugi.<br />

Vabimo vas v naše vrste, da skupaj nadaljujemo in morda oblikujemo novo razvojno pot<br />

Slovenskega združenja za projektni management. Udeležite se našega Projektnega foruma<br />

v septembru, kjer boste spoznali našo drugačnost in prepoznali najboljšega projektnega<br />

managerja leta. Veselimo se mladih projektnih managerjev, ki so nam navdih, da nismo kot<br />

drugi. Njihove aktivnosti so pomemben kazalnik, da se tudi mladi zavedajo, kako bodo lažje<br />

in hitreje izvajali svoje delo in naloge.<br />

Obeležujemo tudi 20 let Projektne mreža Slovenije, osrednje in edine znanstveno-strokovne<br />

revije s področja projektnega managementa v Sloveniji in v širši regiji. Iskrena zahvala vsem<br />

dosedanjim urednikom in urednici ter vsem, ki so sodelovali z avtorskimi prispevki in drugimi<br />

nalogami ter tako pripomogli, da je izšlo že 40 številk Projektne mreže Slovenije.<br />

Ob koncu uvodnika si želim, da bomo v ZPM Mrežniku ohranili dobro jedro odličnih<br />

urednikov preteklih let. Hvala jim. Ker pa nisem kot drugi, pričakujte v prihodnjih številkah<br />

tudi kaj novega, drugačnega, pa vendar projektnega. Vabljeni k podajanju vaših predlogov<br />

in prispevkov.<br />

Veseli me, da je dr. Anton Hauc prevzel strokovni del uvodnika in napisal uvodna razmišljanja<br />

ZPM Mrežnika, ki so v nadaljevanju. Vredno jih je prebrati.<br />

mag. Mojca Skale,<br />

urednica ZPM Mrežnika


4<br />

Prepogosto se<br />

podajajo ocene<br />

s »predznakom<br />

negativno«.<br />

U v o d n a r a z m i š l j a n j a<br />

Uspešen projekt, zelo uspešen projekt, manj uspešen<br />

projekt, neuspešen projekt, nesmiseln projekt, predrag<br />

projekt, nepotreben projekt, zelo potreben projekt, enkraten<br />

projekt, zgrešen projekt.<br />

Še bi lahko našli pridevnike, ko se pogovarjamo o<br />

projektih, ko o njih beremo in poslušamo in ko pri tem<br />

še izvemo, da pri katerem projektu ni bilo vse v redu,<br />

da je bila prisotna korupcija, da je bilo nekaj narobe in<br />

podobno. Te ocene so lahko resnične, lahko subjektivne,<br />

politično motivirane, ocene »kar tako«, lahko so<br />

medijsko atraktivne ali celo povsem neresnične. Preden<br />

podamo neko oceno projekta, čeprav samo z navedenimi<br />

pridevniki, moramo razčistiti, kaj uspešen projekt je.<br />

Šele potem lahko sodimo o neuspešnosti ali uspešnosti<br />

projekta.<br />

Zakaj takšen uvod za to izdajo ZPM Mrežnika? Prepogosto<br />

se podajajo ocene s »predznakom negativno«, ne da bi<br />

bilo to dokazljivo in utemeljeno. Zato je najprej sploh<br />

potrebno določiti kriterije, po katerih bomo ocenjevali, ali<br />

lahko projekt označimo kot uspešen ali neuspešen ali celo<br />

nepotreben. Je projekt razvoja novega izdelka, ki je bil<br />

izveden v roku, v okviru planiranih stroškov, s kvalitetnimi<br />

izdelčnimi rešitvami, in katerega proizvodnja ter prodaja<br />

je stekla v roku, uspešen? O takem projektu lahko rečemo<br />

le, da je bil uspešno izveden. Je s tem tudi uspešen? To<br />

seveda ne moremo reči že ob njegovem končanju. To<br />

spoznamo kasneje. Če se morebiti zgodi, da po končanju<br />

projekta prodaja izdelka ne poteka po planu, planiran<br />

rok povračila vloženih finančnih sredstev se odmika,<br />

planirana konkurenčna prednost ni dosežena, potem<br />

lahko ugotavljamo, da projekt le ni uspešen, čeprav je bil<br />

uspešno izveden. Uspešnost ugotavljamo po njegovem<br />

objektnem končanju.<br />

V tej številki ZPM Mrežnika predstavljamo projekte z<br />

intervjuji, pri katerih si postavimo vprašanji o uspešno<br />

izvedenem in uspešnem projektu. Vsekakor lahko<br />

trdimo, da je bila izgradnja prvega odseka avtoceste od<br />

Dražencev do Podlehnika v okviru Projekta gradnje AC<br />

Draženci–MMP Gruškovje uspešna. Trdimo lahko tudi,<br />

da je bila izgradnja tega odseka uspešno zaključena in<br />

je tudi uspešna, saj se promet odvija nemoteno. To lahko<br />

pričakujemo tudi pri drugem odseku, ki bo zgrajen do<br />

dr. Anton Hauc<br />

konca tega leta. S tem je Slovenija končno izpolnila svoje<br />

obveznosti pri izgradnji vseevropskega prometnega<br />

omrežja (TEN-T). Da je projekt uspešen, potrjuje dodatno<br />

še to, da je vzporedno z avtocesto zgrajena tudi regionalna<br />

cesta. Lahko trdimo, da je projekt podjetja Slatnar – nove<br />

skakalne smuči, uspešen? Da je bil uspešno izveden, ni<br />

dvoma! Predstavitev projekta in intervju z g. Slatnerjem<br />

smo objavili v ZPM Mrežniku avgusta lansko leto, v rubriki<br />

Projektna Slovenija (http://zpm.si/projekti-v-sloveniji/).<br />

Kako bi oziroma bomo ocenjevali uspešnost projekta<br />

Magna v Občini Hoče - Slivnica ali projekta certificiranja<br />

za projektne managerje IPMA SloCert <strong>2018</strong>? In kako<br />

oceniti uspešno izvedbo in uspešnost projektov izgradnje<br />

TEŠ 6, izgradnje drugega tira Koper–Divača kot del<br />

vseevropskega prometnega omrežja? S tem projektom<br />

bo Slovenija izpolnila svoje obveze za V. koridor omrežja<br />

TEN-T. Vprašanji, ali je bil projekt uspešno izveden in ali<br />

je uspešen, si lahko postavljamo še za druge strateške,<br />

nacionalno pomembne in krizne projekte, ki jih moramo<br />

izvajati. Če že zaradi drugega ne, vsaj zaradi tega, da<br />

vemo, kako se porablja davkoplačevalski denar, v kolikor<br />

je bil za projekte porabljen.<br />

Strategija razvoja evropske železniške infrastrukture je<br />

opredeljena v številnih razvojnih dokumentih. Omenimo<br />

naj kot primere Evropski sporazum o najpomembnejših<br />

mednarodnih železniških progah – AGC (UN-ECE –<br />

Ekonomska komisija Združenih narodov; Ženeva 1985),<br />

Sklepni listini panevropskih konferenc ministrov za<br />

transport (CEMT), ki sta bili podpisani na Kreti (1994)<br />

in v Helsinkih (1997), dodajmo še razvojni dokument<br />

Smernice razvoja Trans-evropskega transportnega<br />

omrežja (Odločba evropskega parlamenta in sveta št.<br />

884/2004/ES z dne 29. aprila 2004 o dopolnitvi Odločbe<br />

1692/96/ES o smernicah skupnosti za razvoj transevropskega<br />

transportnega omrežja; Ur.l. EU L167/1 z dne<br />

30. 4. 2004), sklepe in dogovore zadnjih panevropskih<br />

konferenc ministrov za transport, predvsem lanske in<br />

še bi lahko naštevali izredno pomembne dogovore in<br />

obveznosti, ki izhajajo še iz vrste razvojnih dokumentov<br />

EU in iz katerih se vidijo obveznosti Republike Slovenije<br />

pri izgradnji omrežja TEN-T. Naj omenimo še to, da se je<br />

decembra 2004 Republika Slovenija, Sektor za evropske<br />

in druge sklade, skupaj z Agencijo za železniški promet<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


5<br />

– AŽP, prijavila za dodelitev sredstev evropske pomoči<br />

TEN-T in v decembru 2004 je bil podpisan Sklep komisije<br />

o dodelitvi finančne pomoči Evropske skupnosti za projekt<br />

skupnega interesa, št. 2004-SI-92701-S itd. Aprila 2005 je<br />

bila izdana Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi<br />

tir železniške proge Divača–Koper po varianti 1/3, ki je bila<br />

14. 4. 2005 potrjena na Vladi RS, 29. 4. 2005 pa je bila<br />

objavljena v Uradnem listu RS št. 43. V naslednjem letu,<br />

14. 5. 2005, je bila izdana Uredba o Državnem lokacijskem<br />

načrtu (DLN) za drugi tir železniške proge na odseku<br />

Divača–Koper. Decembra 2005 je bil izdelan Dokument<br />

identifikacije investicijskega projekta, ki je bil s strani<br />

Ministrstva za promet potrjen avgusta 2006. Potrebno<br />

je posebej omeniti še ustanovitev podjetja 2TDK, d. o. o.,<br />

ki je v 100-odstotni lasti države in je projektno podjetje<br />

za razvoj drugega tira s sedežem v Ljubljani. Podjetje je<br />

ustanovila Vlada RS marca 2016 z namenom, da bo izvedlo<br />

vse potrebne aktivnosti, tako v fazi priprave, kot tudi v fazi<br />

izgradnje drugega tira, in da bo z njim gospodarilo v času<br />

trajanja koncesijske pogodbe. Lahko in morali bi navesti<br />

še vrsto drugih dokumentov, ki so pomembni za zagon<br />

izvajanja projekta in samo izvajanje.<br />

<strong>www</strong>.youtube.com/watch?v=Q9sRHjOy9UI<br />

Vsekakor ni naš namen s predstavitvijo delčka razvojnih<br />

dokumentov, ki so povezani z izgradnjo TEN-T preko<br />

Slovenije, sprožiti neko polemiko ali dati oceno, kaj vse se<br />

dogaja s projektom Divača - Koper. Gre za to ali lahko in ali<br />

moramo izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz teh razvojnih<br />

in zagonskih dokumentov, povezati z uspešnostjo<br />

izgradnje celotnega programa projektov, trenutno na<br />

V. koridorju tega omrežja, ki poteka preko Slovenije.<br />

Mnenja smo, da so te zahteve in obveznosti pomembni<br />

kriteriji za ugotavljanje uspešnosti. Ne gre samo za<br />

izpolnitev teh obveznosti, gre za izvedbo strateško izredno<br />

pomembnega nacionalnega razvojnega programa.<br />

Zaključimo lahko, da je merilo za uspešnost projektov,<br />

predvsem nacionalno pomembnih, da se z njimi dosegajo<br />

cilji iz nacionalnih razvojnih programov oz. cilji strategije<br />

razvoja države.<br />

Kam je zašel projekt drugega tira Koper – Divača je<br />

bralcem danes verjetno že poznano. Referendum, odstop<br />

predsednika Vlade g. Cerarja, maketa, nov referendum,<br />

rezultat ustavne presoje, obračunavanje itd. itd.<br />

Projekt sicer še ni ogrožen. Sigurno se bo (uspešno) izvedel.<br />

Kdaj, pa je povsem odprto vprašanje. Bo sploh uspešen?<br />

Kakšna je že škoda in kakšna šele bo zaradi zakasnitve<br />

izgradnje, se bo kmalu pokazalo. Najbolj bo to vplivalo na<br />

razvoj in poslovanje Luke Koper in tisti del gospodarstva, ki<br />

je povezan z Luko Koper. Moje osebno mnenje je, da stanje<br />

predstavlja veliko strateško krizo za Slovenijo. Rešiti jo bo<br />

potrebno čim prej. Predlagam bralcem, da si »posebno<br />

maketo« ogledajo na spletnih straneh na video zapisih<br />

»Drugi tir Koper – Divača«.<br />

Podobno moramo ocenjevati tudi uspešnost projektov v<br />

drugih projektnih okoljih, kot so podjetja, banke, obramba,<br />

kulturne ustanove, šolstvo, raziskovalno-razvojno področje,<br />

kmetijstvo in še na vrsti drugih pomembnih področjih.<br />

Kako zagotoviti uspešno izvajanje projektov v občini in<br />

kako njihovo uspešnost, sta izredno aktualni vprašanji,<br />

posebno še pri tistih, ki koristijo kohezijska sredstva<br />

EU. Biti morajo ravno tako uspešno izvedeni in biti tudi<br />

uspešni pri koriščenju rezultatov, doseženih s projektom.<br />

Nekaj primerov smo že predstavili v predhodnih številkah<br />

ZPM Mrežnika. Projekt je uspešen, če z njim dosegamo<br />

cilje vhodnih strateških, razvojnih, planskih ali drugih<br />

pomembnih zahtev. Če smo med izvajanjem projekta<br />

morali spremeniti vhodno strategijo, ne moremo reči, da je<br />

projekt bil neuspešen, pa tudi, če smo zaradi tega prekinili<br />

njegovo nadaljnje izvajanje, ne glede na nekatere, z vidika<br />

podjetja, žal neželene posledice.<br />

Tudi izdaja naše e-revije je projekt. Je bil uspešno izveden?<br />

Izdaja te številke je uspešna, saj je pred vami. Program<br />

projektov izdaje revije pa ni ravno uspešen, saj je lansko<br />

leto izšla samo ena številka. To bomo seveda v tem<br />

letu popravili. Bo projekt izdaje te številke uspešen? V<br />

združenju ocenjujemo, da bo uspešen, če bo veliko bralcev,<br />

če bomo dobili odzive bralcev, da so z revijo zadovoljni,<br />

da so dobili nova spoznanja, nove informacije; uspešnost<br />

bomo ocenjevali tudi po tem, da smo prejeli predloge,<br />

kaj še objaviti, izboljšati; mogoče lahko pričakujemo<br />

več kandidatov za pridobitev certifikata za projektne<br />

managerje, več udeležencev na projektnem forumu v<br />

mesecu maju, več individualnih in korporacijskih članov,<br />

več sponzorjev, in podobno. K temu moramo dodati tudi<br />

morebitne kritike, kar je za nas poziv, da moramo storiti to<br />

in to, v kolikor je seveda kritika osnovana, ni subjektivna.<br />

Revijo moramo narediti še boljšo. Kar veliko kriterijev za<br />

ocenjevanje uspešnosti projekta izdaje ZPM Mrežnika smo<br />

si postavili. Zastavili smo si, da mora biti ZPM Mrežnik<br />

uspešen. Res je, da je ZPM Mrežnik prva e-revija s področja<br />

projektnega managementa v tem delu Evrope, vendar to<br />

ne more biti kriterij uspešnosti, uspešnost moramo meriti<br />

drugače. Uspešnost e-revije moramo zaznati kar kmalu, da<br />

nas bo to spodbudilo pri izdaji naslednje številke.<br />

Projekt je<br />

uspešen, če z njim<br />

dosegamo cilje<br />

vhodnih strateških,<br />

razvojnih,<br />

planskih ali drugih<br />

pomembnih zahtev.


6<br />

Kaj lahko<br />

pričakujete<br />

v prihodnjih<br />

številkah ZPM<br />

mrežnika?<br />

Prihodnje številke ZPM<br />

mrežnika bodo imele<br />

sledečo strukturo v<br />

skladu z aktualnimi<br />

temami:<br />

• Uvodnik<br />

• ZPM novice<br />

• Novice s področja<br />

projektnega<br />

menedžmenta iz sveta<br />

• Dogodki s področja<br />

projektnega<br />

menedžmenta<br />

• Intervjuji s strokovnjaki<br />

• Predstavitve projektov/<br />

strokovnjakov<br />

• Poročila z dogodkov<br />

ZPM in drugih<br />

organizatorjev<br />

• Sekcija MPM<br />

• Rubrika Ujeto v mrežo<br />

• Predstavitev knjižnih<br />

novosti<br />

• Program Slo Cert<br />

• Program Projektni<br />

forum<br />

• Program Educa<br />

• Program Projektna<br />

mreža Slovenije<br />

• Korporacijski člani ZPM<br />

• Zakaj postati član ZPM?<br />

Napovednik dogodkov in aktivnosti ZPM<br />

ZBIRANJE KANDIDATUR ZA<br />

ORGANE ZPM<br />

V NOVEM MANDATU<br />

Spoštovane članice, cenjeni člani Slovenskega združenja za projektni management!<br />

Spomladi <strong>2018</strong> poteče štiriletni mandat obstoječemu vodstvu Slovenskega združenja za<br />

projektni management (v nadaljevanju ZPM). To pomeni, da bomo na letošnji skupščini, ki<br />

bo potekala 15. maja, imeli volitve oziroma imenovanje novega predsednika ZPM, sedmih<br />

kandidatov za izvršilni odbor ZPM, sedmih kandidatov za strokovni odbor ZPM in treh<br />

kandidatov za nadzorni odbor ZPM.<br />

Ker želimo k tesnejšemu sodelovanju v organih ZPM privabiti nove obraze, vas pozivamo,<br />

da nam pošljete svojo kandidaturo za enega izmed štirih naštetih organov. K vlogi za<br />

kandidaturo priložite svoj kratek strokovni življenjepis, navedite podatke o vaših znanjih,<br />

izkušnjah in referencah s področja projektnega managementa ter pojasnite, na kakšen<br />

način ste doslej sodelovali z ZPM.<br />

Če ste odločeni, da kandidirate za predsednika ZPM, vas vljudno prosimo, da k vlogi dodate<br />

še predlog programa dela ZPM za obdobje <strong>2018</strong>–2022, ki naj vključuje sledeče:<br />

• vizija razvoja ZPM v naslednjih štirih letih<br />

• promocija ZPM, pridobivanje članstva, širjenje ugleda ZPM in stroke projektnega<br />

managementa<br />

• kratek opis delovanja obstoječih programov ZPM (SloCert, Educa, Projektna mreža<br />

Slovenije, ZPM Mrežnik, Projektni forum, Projektni manager leta, Mladi projektni<br />

managerji)<br />

• novosti, ki bi jih vpeljali v ZPM<br />

• predlog strokovnjakov, ki bi jih pritegnili ali želeli videti med člani izvršilnega in<br />

strokovnega odbora ZPM (v vsakem organu največ 7 članov)<br />

Kandidature pošljite po elektronski pošti na naslov:<br />

info@zpm.si do 15. aprila <strong>2018</strong><br />

Z najlepšimi pozdravi,<br />

dr. Igor Vrečko, predsednik<br />

Slovenskega združenja za projektni management<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


7<br />

PROJEKTNI FORUM<br />

ZPM <strong>2018</strong><br />

Rok Petje<br />

Slovensko združenje za projektni management (ZPM) bo tudi letos pripravilo tradicionalno<br />

konferenco Projektni forum. Ker pa je letošnje leto pomembna jubilejna obletnica nastanka<br />

našega združenja, ki deluje že 25 let, bo letošnji Projektni forum še posebej vsebinsko in<br />

organizacijsko bogat ter bo, namesto v spomladanskem obdobju leta, kot zadnjih nekaj let,<br />

potekal 20. septembra <strong>2018</strong> v Radisson Blu Plaza hotelu v Ljubljani. Rdeča nit letošnjega<br />

dogodka bo Digitalizacija ter nove tehnike in tehnologije za podporo projektnemu<br />

managementu in učinkovitejšo vodenje projektov.<br />

Projektni managerji v procese projektnega managementa kot pomoč pri vodenju projektov<br />

vedno pogosteje vpeljujejo različna programska orodja. Na dogodku bomo gostili<br />

strokovnjake, ki imajo izkušnje z implementacijo in uporabo omenjenih tehnologij, hkrati pa<br />

bodo udeleženci na dogodku spoznali številne konkretne rešitve v praksi.<br />

Tudi tokrat bo prostora za približno 100 udeležencev, ki bodo dogodek lahko izkoristili za<br />

medsebojno povezovanje. Ponovno bomo poskrbeli tudi za vrhunsko kulinarično razvajanje.<br />

Za več informacij o dogodku spremljajte našo spletno stran http://zpm.si/projektni-forum-2/.


8<br />

PRIČENJA SE IZBOR<br />

PROJEKTNI MANAGER<br />

LETA 2017<br />

Boštjan Pišotek<br />

IZBORI IN NAGRADE SLOVENSKEGA<br />

ZDRUŽENJA<br />

ZA PROJEKTNI MANAGEMENT<br />

Projektni manager / Mladi projektni manager leta<br />

Nacionalni nivo<br />

Navodila o izvajanju ZPM programa<br />

projektni manager leta<br />

1. IZHODIŠČA programa Projektni manager leta<br />

Ime programa:<br />

Kratica programa:<br />

Lastnik programa:<br />

Skrbnik programa:<br />

Vodja programa:<br />

Projektni manager leta<br />

ZPM Award<br />

Slovensko združenje za projektni management<br />

Izvršilni odbor ZPM<br />

Izbere in potrdi izvršilni odbor ZPM<br />

Program „Projektni manager leta“ izhaja iz IPMA programa „Achievement Awards-Project<br />

Manager of the Year“ in „Achievement Awards-Young Project Manager of the Year“.<br />

Izbor in nagrada, ki se podeljuje v okviru programa Projektni manager leta, prepoznava<br />

najbolj uspešnega slovenskega projektnega managerja preteklega leta, in sicer v kategoriji<br />

izkušenih projektnih managerjev in v kategoriji mladih projektnih managerjev, ki so na<br />

začetku svoje karierne poti.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


9<br />

2. KATEGORIJE izbora Projektni manager leta<br />

Obstajata dve kategoriji individualnih kandidatov:<br />

Projektni manager leta in Mladi projektni manager leta.<br />

Kategorija Projektni manager leta se nanaša na:<br />

• Projektne managerje, ki izkazujejo ustrezne strokovne sposobnosti in kompetence<br />

skladne z IPMA modelom štiri stopenjskega certificiranja projektnih managerjev oziroma<br />

skladno z drugim primerljivim modelom certificiranja projektnih managerjev.<br />

Kategorija Mladi projektni manager leta se nanaša na:<br />

• Projektne managerje, ki so na začetku svoje karierne poti, vendar že izkazujejo ustrezne<br />

strokovne sposobnosti in kompetence, so znotraj starostnega razpona od 18 do 35 let in<br />

so delovali ali delujejo na katerikoli vrsti projekta kjerkoli na svetu.<br />

3. USPEŠNOST kandidatov v vlogi projektnih managerjev<br />

Presojanje uspešnosti kandidata kot projektnega managerja izhaja iz smernic, po katerih<br />

projektni manager:<br />

• ustvarja produktivno delovno okolje ter pogon in elan za doseganje zadanih nalog;<br />

• uporablja tehnične in managerske sposobnosti ter upošteva različne poglede, perspektive,<br />

ozadja in osebnosti;<br />

• vzdržuje osredotočenost in zagotavlja, da je delovanje projektnega tima optimalno ter da<br />

so uresničeni cilji projekta;<br />

• vključuje načela trajnostnega razvoja v projekte.<br />

4. KRITERIJI ocenjevanja uspešnosti kandidatov v vlogi<br />

projektnih managerjev<br />

Ocenjuje se:<br />

A) Skladnost vloge in predstavitev kandidata (15%):<br />

• Stopnja skladnosti vloge kandidata z Navodili o izvajanju programa Projektni manager<br />

leta?<br />

• V kolikšni meri predstavitev projekta zagotavlja oceno strokovnih sposobnosti in<br />

kompetenc kandidata na področju projektnega managementa?<br />

• Ali je vsebina dela kandidata na izbranem projektu zadostno predstavljena in<br />

dokumentirana?<br />

• Ali je delo kandidata na izbranem projektu potekalo v ocenjevanem časovnem obdobju?<br />

B) Znanje in tehnične veščine (ocenjujeta se 2 izbrani veščini, vsaka z vrednostjo do 20%)<br />

• Kandidat mora predstaviti in dokazati, kako je apliciral specifična znanja in tehnične<br />

veščine projektnega managementa na izbranem projektu.


10<br />

C) Vedenjske / medosebne veščine (ocenjujejo se 3 izbrane veščine, vsaka z vrednostjo do 15%)<br />

• Kandidat mora predstaviti in dokazati, v kolikšni meri je apliciral vedenjske in medosebne<br />

veščine ali/in jih ustrezno inovativno prilagajal glede na specifične zahteve izbranega<br />

projekta.<br />

Opomba: Za podkrepitev svojih trditev, mora kandidat priloži ustrezna dokazila, kot na primer<br />

izjava mentorja, nadrejenega ali naročnika projekta.<br />

5. PRAVILA izvajanja programa Projektni manager leta<br />

• Kandidati se lahko prijavijo v ZPM-ov program Projektni manager leta samo v primeru,<br />

da je glavni delovni prostor kandidata v Sloveniji.<br />

• Kandidat se lahko prijavi v program Projektni manager leta samo v eni državi.<br />

• Postopek ocenjevanja in izbora vodi strokovna komisija ZPM, sestavljena iz predstavnikov<br />

z različnih industrijskih in akademskih področij dela, kateri imajo širok spekter izkušenj s<br />

projektnim managementom ter so neodvisni in nepristranski do kandidatov. Odločitve<br />

strokovne komisije so dokončne.<br />

• Kandidati se ocenjujejo na podlagi gradiva, ki ga kandidati posredujejo in v skladu z<br />

Navodili o izvajanju programa Projektni manager leta.<br />

• Komisija lahko pa potrebi in po svoji presoji opravi tudi razgovor z vsakim kandidatom<br />

(osebno ali preko videokonference). V tem primeru komisija oceni kandidata na podlagi<br />

gradiva, ki ga je kandidat posredoval in na podlagi intervjuja.<br />

• Posameznika, ki zmaga v posamezni kategoriji v Sloveniji, ZPM nominira za predstavnika<br />

Slovenije na mednarodnem izboru za projektnega managerja leta, v organizaciji IPMA.<br />

6. TERMINI in CENIK programa Projektni manager<br />

Rok in način prijave:<br />

15. april <strong>2018</strong> na spletni strani http://zpm.si/npm/<br />

Izbor in podelitev nagrad: 15. maj <strong>2018</strong> v okviru Skupščine ZPM <strong>2018</strong><br />

Cena za prijavo v kategoriji Projektni manager leta 2017:<br />

Cena za prijavo v kategoriji Mladi projektni manager leta 2017:<br />

120,00 EUR<br />

60,00 EUR<br />

Opomba:<br />

Cena vključuje izvedbo postopka izbora in brezplačno udeležbo kandidata s spremljevalcem na<br />

Skupščine ZPM <strong>2018</strong>, na kateri bodo tudi razglašeni rezultati izbora.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


11<br />

P o r o č i l a<br />

PROJEKTNI FORUM ZPM 2017<br />

Rok Petje<br />

Tudi v letu 2017 je naše združenje pripravilo tradicionalno<br />

letno konferenco Projektni forum 2017. Konferenca je<br />

potekala 8. maja v Ljubljani, in sicer v prestižnem hotelu<br />

Radisson Blu Plaza. Tokrat smo v ospredje postavili<br />

projektnega managerja in člane projektnih timov, njihove<br />

sposobnosti vodenja in timskega dela ter kompetence, ki jih<br />

potrebujejo za uspešno izvedbo projekta.<br />

Uvodni, strokovni del, je moderiral Romeo Varga, uvodni pozdrav udeležencem pa je<br />

pripadel predsedniku ZPM, dr. Igorju Vrečku.<br />

Sledila so strokovna predavanja petih različnih strokovnjakov. Tadej Slapnik, državni sekretar<br />

v kabinetu predsednika vlade RS, je spregovoril o zelenem gospodarstvu s poudarkom<br />

krožnega gospodarstva, kako spremeniti gospodarstvo. Andrej Gornik, predstavnik podjetja<br />

Yaskawa Slovenija, je spregovoril o motiviranju projektnega tima v visokotehnološkem<br />

okolju. O informacijsko-komunikacijski tehnologiji za optimiranje potencialov in kapacitet<br />

članov projektnih timov, o riziku pri izvedbi projektov, o času trajanja projektov, o računalniški<br />

podpori projektov, je svoja znanja podal Marko Šimac, konzultant in trener, Primakon, d. o. o.<br />

iz Hrvaške. Mag. Patricija Verbole, strokovna sodelavka, Protokol Republike Slovenije, nam je<br />

skušala približati predstavo o delu, in sicer, kako obvladovati stresne situacije pri organiziranju<br />

protokolarnih dogodkov, srečanj, o sami pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov.<br />

Kot zadnja je imela besedo dr. Marinka Vovk, vodja projektov, zaposlena pri Okoljsko<br />

raziskovalnem zavodu. Predstavila nam je vodenje projektnega tima od načrtovanja projekta<br />

pa do njegove izvedbe ter povedala, kako gospodarno ravnati z odpadki, o recikliranju in<br />

zmanjševanju odpadkov.


12<br />

V drugem delu sta sledili dve delavnici. Prva delavnica je potekala pod vodstvom magistre<br />

psihologije, Gabriele Lukman, praktik in trenerka za razvoj talentov na temo – emocionalne<br />

inteligence – Moj odnos je moj ponos. Na delavnici smo poslušalci lahko slišali o emocionalni<br />

inteligenci – EQ, ki je eden ključnih dejavnikov za uspešno funkcioniranje. Predavateljica je<br />

udeležencem predstavila vpliv pomanjkanja komunikacije na motivacijo ljudi za opravljanje<br />

določenih aktivnosti, kako mora vodilni pristopiti do podrejenega, v kakem tonu podati<br />

kritiko, kako ponuditi pomoč podrejenemu, kako se odzvati v dani situaciji, kako motivirati<br />

podrejenega oz. zaposlenega delavca, kako ga opogumiti itd. Vsak projektni vodja bi namreč<br />

moral najprej spoznati, kako bo njegov delavec reagiral v določeni situaciji, ob kritiki, ob<br />

grajanju, ob pohvali. Tudi vodja bi moral vzeti v obzir čustva zaposlenega.<br />

Druga delavnica je potekala na temo – Od projektnega tima do odličnega projektnega tima.<br />

Čeprav si vodje projektov praviloma ne izbirajo sami članov projektnih timov in čeprav bi z<br />

vidika vodenja projektnega tima bilo najenostavneje voditi tim klonov projektnega vodje, to<br />

še ne pomeni, da projektni tim, sestavljen iz najbolj karakterno in strokovno pestrih članov,<br />

ne bi mogel postati pod taktirko odličnega vodje projekta tudi sam odličen. Zamisli, kako<br />

pretvoriti projektni tim v odličen projektni tim, so razvijali kar sami udeleženci delavnice,<br />

moderirani s kreativnimi brainstorming tehnikami. Na obeh delavnicah so lahko poslušalci<br />

oz. udeleženci tudi aktivno sodelovali in se vključili v razprave.<br />

Sledila je okrogla miza, na kateri so spregovorili:<br />

Finalisti kategorije Projektni manager leta 2016:<br />

Martina Stupica Gregorič, NLB d. d.<br />

Cvetka Žerajič, Krka d. d.<br />

Enes Rakovič, Steklarna Hrastnik, d. o. o.<br />

Finalisti kategorije Mladi projektni manager leta 2016:<br />

Katja Čerpnjak, Krka d. d.<br />

Teja Povhe Slamar, Plastika Skaza d. o. o.<br />

Uroš Kušar, Litostroj Power d. o. o.<br />

Dogodek je povezovala Rahela Hojnik Kelenc, ki je finaliste najprej povprašala o projektih,<br />

ki so jih izvajali, nato pa so se sodelujoči skozi debato strinjali, da za uspeh niso zaslužni<br />

le oni sami kot vodje, temveč je za njimi cel kup ljudi, ki pripomore k uspešni realizaciji<br />

zastavljenih ciljev in katerim so izredno hvaležni za pomoč in podporo. Na Projektnem<br />

forumu 2017 je sledila še razglasitev zmagovalcev. To sta postala mag. Cvetka Žerajič iz<br />

podjetja Krka, d. d. kot Projektna managerka leta 2016 ter Uroš Kušar iz podjetja Litostroj<br />

Power, d. d. kot Mladi projektni manager leta 2016. Ob zaključku dogodka se je dr. Igor<br />

Vrečko zahvalil vsem sodelujočim za sodelovanje in nas povabil naslednje leto na ponovno<br />

druženje. Sledila je kulinarična zakuska in prijetno druženje v dobri družbi projektnih vodij,<br />

managerjev, organizatorjev ter drugih poslušalcev.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


13<br />

PROGRAM PROJEKTNI<br />

MANAGER LETA<br />

Boštjan Pišotek<br />

Slovensko združenje za projektni management (ZPM) vzpodbuja razvoj in širi kulturo ter<br />

standarde profesionalnega, odgovornega in sistematičnega pristopanja k projektnemu delu<br />

v Sloveniji. S svojim delovanjem prispevamo k razvoju posameznikov tako v domačem kot<br />

svetovnem merilu in ustvarjamo okolje za kvalitetno sprejemanje strateških ter projektnih<br />

odločitev.<br />

Po metodologiji mednarodnega združenja International Project Management Association<br />

(IPMA) smo v letu 2017 pričeli z izvajanjem programa Slovenski projektni manager leta.<br />

Gre za izbor, v okviru katerega prepoznavamo, izpostavljamo in povezujemo najbolj<br />

uspešne in kompetentne projektne managerje slovenskega poslovnega, tako zasebnega<br />

kot javnega, okolja. Namen programa je okrepiti zavest širše slovenske javnosti, da imamo<br />

v Sloveniji vrsto izjemno uspešnih in predanih posameznikov, ki z vodenjem projektov<br />

in sodelovanjem v vodstvenih projektnih timih uspešno premagujejo najtežje izzive<br />

vodenja projektov. Izpostavljamo torej posameznike, ki neposredno pomembno vplivajo<br />

na uspešnost izvajanja projektov, s tem pa tudi na krepitev konkurenčnosti in ugleda<br />

organizacij, v katerih delujejo. Navkljub pomembnosti tovrstnih posameznikov za sleherno<br />

organizacijo, je njihov pomen in prispevek prepogosto premalo izpostavljen ali nagrajen –<br />

in prav to vrzel želimo zapolniti z izborom Slovenski projektni manager leta.


14<br />

Program je razdeljen v dve kategoriji, in sicer Projektni manager leta (starost kandidatov<br />

nad 35 let) in Mladi projektni manager leta (starost kandidatov do 35 let). Zmagovalec<br />

posamezne kategorije si hkrati pridobi pravico sodelovanja na svetovnem izboru pod<br />

okriljem IPMA. V letu 2017 smo premierno podelili lovoriki, pri čemer je potrebno izpostaviti<br />

uspešen odziv, saj smo prejeli številne kvalitetne prijave, med drugim tudi iz velikih, in v<br />

slovenskem prostoru pomembnih, družb, kot so Krka, Litostroj Power, NLB, Danffos,<br />

Steklarna Hrastnik, Plastika Skaza, Numip.<br />

Več informacij o lanskoletnem izboru in podelitvi nagrad v sklopu tradicionalnega<br />

Projektnega foruma, ki je potekal v ljubljanskem Radisson Blu Plaza hotelu si lahko ogledate<br />

na povezavi https://<strong>www</strong>.youtube.com/watch?v=HG2woLx_TGY.<br />

Zmagovalca 1. izbora NPM ga. Cvetka Žerajič iz podjetja Krka, d. d., kot Projektni manager leta 2016<br />

ter g. Uroš Kušar iz podjetja Litostroj Power, d. d., kot Mladi projektni manager leta 2016.<br />

Vzpostavljene temelje izbora pa vsekakor nadaljujemo tudi v tem letu, ko bomo izbirali med<br />

kandidati, ki so v letu 2017 uspešno zaključili svoje projekte. Podrobnejše informacije o prijavi<br />

sami so objavljene v Napovedniku dogodkov in aktivnosti ZPM. Predstavitev finalistov in<br />

podelitev nagrad najboljšim pa bo izvedena v mesecu maju v sklopu projektnega foruma.<br />

Verjamemo, da v našem prostoru ne primanjkuje kompetentnih projektnih vodij s<br />

kvalitetnimi projekti, zato vas vse že sedaj prijazno vabimo, da vaše uspehe delite z nami in<br />

predstavite svojo projektno zgodbo.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


15<br />

PROGRAM ZPM EKSPERT<br />

DRUGI STROKOVNI DOGODEK EKSKLUZIVNO ZA<br />

KORPORACIJSKE ČLANE ZPM<br />

dr. Igor Vrečko<br />

V Slovenskem združenju za projektni management smo izvedli drugi dogodek v okviru<br />

programa ZPM Ekspert. Gre za program izvajanja krajših, običajno 4-urnih dogodkov, ki<br />

potekajo v obliki delavnic, razprav, predstavitev, okroglih miz, intervjujev ali seminarjev.<br />

Program ZPM Ekspert se izvaja izključno za korporacijske člane našega združenja, namenjen pa<br />

je širjenju znanj udeležencev, izmenjavi izkušenj med udeleženci teh dogodkov, oblikovanju<br />

razvojnih iniciativ in podobno.<br />

V letu 2017 smo v okviru programa ZPM Ekspert organizirali 9. marca strokovni dogodek<br />

z naslovom »Od strategije podjetja do projektov podjetja«. Gostitelj dogodka je bila<br />

tokrat NLB – Nova Ljubljanska banka, dolgoletni korporacijski član združenja, ki se ponaša<br />

z visoko stopnjo organizacijske zrelosti na področju projektnega managementa in katera<br />

permanentno izvaja vrsto internih projektov za trajno ohranjanje oziroma dvigovanje svoje<br />

konkurenčnosti.<br />

Uvodoma sta prisotne nagovorila predsednik uprave NLB, Blaž Brodnjak, in predsednik ZPM,<br />

dr. Igor Vrečko. Nato je besedo prevzel Luka Repanšek, direktor Strategije in poslovnega razvoja<br />

v NLB, ki je predstavil izzive organiziranja projektnega managementa v NLB ter povezave<br />

strategije razvoja s projekti v NLB. Tadeja Žbontar Rems, vodja Projektne pisarne v NLB, je<br />

nadaljevala z natančno predstavitvijo modela vodenja projektov in projektno organizacijo<br />

v NLB ter deležnike uspešnega projektnega uresničevanja strategije razvoja družbe. Kot<br />

prikaz odličnosti izvajanja projektov v NLB v predstavljenem modelu in organizaciji vodenja<br />

projektov je služila predstavitev zelo uspešno izvedenega projekta Mobilna banka NLB<br />

Klikpro, ki ga je vodila in ob tej priložnosti tudi predstavila Martina Stupica Gregorič, vodja<br />

projekta.<br />

Sledila je predstavitev Centra inovativnega podjetništva, kjer se snujejo izhodišča projektnih<br />

predlogov različnih deležnikov in kjer lahko podjetniki začetniki tudi brezplačno uporabijo<br />

prostore za izvedbo projektnih in drugih sestankov, delavnic in podobnih srečanj.


16<br />

Predstavitev Centra je izvedel Gregor Sakovič, vodja centra. S predstavitvijo možnosti<br />

izdaje bančnih garancij v okviru NLB, kar je izvedla Helena Belingar, direktorica sektorja za<br />

dokumentarno poslovanje NLB, se je zaključila predstavitev vsebin, ki so jih pripravili v NLB.<br />

Ob prigrizku je sledilo nekoliko bolj neformalno druženje, ki pa je bilo povsem vsebinsko<br />

naravnavano in moderirano – udeleženci dogodka ZPM Ekspert 2017 so namreč intenzivno<br />

izmenjevali lastne izkušnje s povezavo strategij podjetij z njihovim projektnim izvajanjem,<br />

o organizacijskih rešitvah podjetij, ki so se izkazala kot bolj ali manj ustrezna za krepitev<br />

projektno usmerjenega izvajanja strategij, pa o pomenu in možnih informacijskih rešitvah<br />

za izboljšanje projektnega poslovanja in drugo.<br />

Celoten dogodek je moderiral Matjaž Skobir iz projektne pisarne NLB, ki je bil tudi nosilec<br />

organizacije tega dogodka s strani NLB. Ocenjujemo lahko, da je ZPM Ekspert 2017 srečanje<br />

bilo zelo uspešno, tako po vsebinski plati, kot tudi po odzivu korporacijskih članov na vabilo<br />

na dogodek.<br />

Vabljeni, da postanete korporacijski član ZPM in se nam pridružite na naslednjem<br />

tovrstnem dogodku, ki bo organiziran še pred letošnjim poletjem. Kot korporacijski<br />

član našega združenja ste lahko prav vi tudi gostitelj tega dogodka, kar pomeni, da se<br />

vsebinsko prilagodimo vašim potrebam in izzivom!<br />

Uvodni pozdrav Blaža Brodnjaka, predsednika uprave NLB<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


17<br />

AKTIVNOSTI V MPM LO LJUBLJANA<br />

- novo leto, novi izzivi<br />

Darja Mravinec<br />

Sekcija Mladi projektni managerji LO<br />

Ljubljana je v decembru 2017 izpeljala<br />

svoj najbolj prepoznaven in obširen<br />

projekt – Slovenian Case Challenge. Tokrat<br />

smo sodelovali s štirimi podjetji, in sicer<br />

z Vzajemno, s Hoferjem, Mercatorjem in<br />

s Petrolom. V sodelovanju z Društvom<br />

finančnih managerjev in generalnim<br />

partnerjem Gea College tudi tokrat projekt<br />

ni razočaral. Za uspešno izpeljavo in<br />

organizacijo je stala vestna in zanesljiva ekipa<br />

študentov, ki so koordinirali predstavitve<br />

izzivov, pridobivali donacije, se dogovarjali s<br />

partnerji in še bi lahko naštevali. Uspelo nam<br />

je angažirati študente izven študijskega časa<br />

in jih spodbuditi k dodatnemu viharjenju<br />

možganov in iskanju kreativnih idej in rešitev<br />

za velika podjetja, ki so z veseljem sprejela in<br />

obravnavala njihove naloge.<br />

K dobri ubranosti ekipe je vsekakor veliko<br />

pripomogel motivacijski vikend, ki smo ga<br />

organizirali v začetku študijskega leta. Tokrat<br />

smo ga preživeli v okolici Bohinjskega jezera,<br />

kjer smo našli prostor za druženje, iskanje<br />

novih idej za projekte, osnovanje programa<br />

in izpeljave projektov, ki jih bomo izvajali v<br />

tekočem študijskem letu. Hkrati pa smo člani<br />

okrepili medsebojne vezi in prijateljstva,<br />

kar je ključnega pomena za timsko delo na<br />

projektih.<br />

– profesor za projektni management na<br />

Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Z nami je<br />

delil dragocene izkušnje iz vodenja projektov<br />

na uspešnih slovenskih podjetjih ter nam<br />

prikazal, kako si pri vodenju projektov<br />

pomagamo z raznimi orodji. Druga delavnica<br />

je bila interne narave in tudi bolj psihološko<br />

obarvana. Glavna tema te delavnice je bilo<br />

timsko delo – poznavanje članov in skupno<br />

sodelovanje.<br />

S pridobljenimi novimi znanji in širino tako<br />

lahko uspešno štartamo s snovanjem in<br />

uresničevanjem idej za projekte. Zgodaj<br />

spomladi bomo že tradicionalno izpeljali Dan<br />

projektnega managementa s sodelovanjem<br />

s profesorjem Staretom. Rdeča nit dogodka,<br />

ki bo potekal na Ekonomski fakulteti,<br />

bodo uspešni projekti, ki so ali pa še vedno<br />

potekajo v Sloveniji. Prav tako že razmišljamo<br />

o tem, kam nas bo konec maja popeljala<br />

pot na strokovni ekskurziji. Združili bomo<br />

prijetno s koristnim in ogledom podjetij<br />

dodali druženje in potepanje po mestih. Še<br />

naprej želimo vsaj enkrat na mesec pripraviti<br />

delavnice in izobraževanje za člane, ki bodo<br />

služila kot dodatna spodbuda za aktivno<br />

in vestno delo na projektih, ki nas čakajo v<br />

prihodnosti.<br />

V prvih mesecih študijskega leta 2017/<strong>2018</strong><br />

smo organizirali tudi dve delavnici. Na prvi<br />

nam je svoje znanje predal dr. Aljaž Stare


18<br />

AKTIVNOSTI V MPM<br />

LO MARIBOR<br />

Ines Meznarič<br />

Mladi projektni managerji LO Maribor smo v študijsko leto 2017/18 vstopili z velikim<br />

naborom zanimivih projektov in svežim zagonom tako kot tudi vodstvom. V poletnem<br />

mesecu juliju leta 2017, na zaključnem pikniku LO MPM Maribor je do nedavnega aktualna<br />

predsednica predala funkcijo predsednice naslednici in tako je aktualna predsednica<br />

LO postala Ines Meznarič, študentka zaključnega letnika magistrske usmeritve Strateški<br />

in projektni management na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.<br />

Predaja funkcije predsednice na zaključnem pikniku študijskega leta 2016/17.<br />

MPM Maribor ni miroval niti čez poletje 2017, saj je projektna ekipa pri podjetju<br />

Gorenje d.d. delovala na razvojen projektu in le-tega zaključila meseca septembra.<br />

LO MPM Maribor je skozi svoja leta delovanja sodeloval s številnimi podjetji, kot sta na<br />

primer Snaga d.o.o. in Gorenje d.d., ter z mnogimi ohranil pristen poslovni stik. Tako imajo<br />

člani MPM-a iz leta v leto možnost sodelovanja na projektih s tovrstnimi podjetji. Letos pa<br />

smo na ta seznam še dodali Kovinarstvo Bučar s.p..<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


19<br />

Informativni sestanek za nove člane za študijsko leto 2017/18<br />

Prav tako smo letos sodelovanje poglobili tudi s Formulo Student – UNI Maribor GPE in tako<br />

na seznam organizacijskih projektov dodali organizacijo dveh večjih dogodkov, ki sta<br />

stalnica projekta Formula Student. Tokrat se bodo organizacije lotili naši člani sekcije MPM<br />

skupno s člani Formule Student in organizirali dogodek Roll out <strong>2018</strong> in dogodek<br />

Sponzorske vožnje <strong>2018</strong>.<br />

Dogodek Zgodbe uspešnih Kickstarterjev se je letos odvil šele drugič, a nam je kljub<br />

temu uspelo zapolniti eno največjih predavalnic EPF-a. Za popestritev dogodka smo<br />

tokrat med goste povabili tudi tekmovalce iz projekta Štartaj Slovenija. Gostje na dogodku<br />

so bili Marko Knez s projektom QuickShoeLace (Kickstarter), Aljaž Fras s projektom NOELA<br />

- krema s polžjo slino (Štartaj Slovenija) ter Špela in Maja Lukas s projektom Pokica (Štartaj<br />

Slovenija).<br />

Člani projekta Štartaj Slovenija


20<br />

David Knez- QuickShoeLace (Kickstarter)<br />

V sklopu organizacijskih projektov MPM-a uspešno uveljavljamo svoje dogodke. Tako<br />

bo dogodek Uspešne ženske v letošnjem študijskem letu že 4. zapovrstjo. Uspešne<br />

ženske je dogodek, ki se ga je vredno udeležiti, saj je naravnan motivacijsko.<br />

Dogodek Uspešne ženske lansko študijsko leto<br />

Povzetek projektov, s katerimi smo otvorili letošnje študijsko leto torej izgleda<br />

tako:<br />

• raziskovalno-razvojni projekt za Kovinarstvo Bučar s. p.<br />

• raziskovalno-razvojni projekt v sodelovanju s podjetjem Snaga d. o. o.<br />

• raziskovalno-razvojni projekt v sodelovanju s podjetjem Gorenje d. d.<br />

• organizacijski projekt: Uspešne ženske<br />

• organizacijski projekt: Zgodbe uspešnih Kickstarterjev<br />

• organizacija dveh dogodkov Roll out <strong>2018</strong> in Sponzorske vožnje <strong>2018</strong> za študentski<br />

projekt UNI Maribor GPE<br />

• organizacijski projekt: Young Crew (YC) Ski Weekend <strong>2018</strong><br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


21<br />

David Knez- QuickShoeLace (Kickstarter)<br />

Dandanes je govora več ali manj le še o izkušnjah. MPM pa ponuja točno to<br />

– izkušnje. Vendar pa si je tudi izkušnje potrebno priboriti in ne le želeti.<br />

Zato dajmo slediti besedam Toma Petersoma, ki je zapisal:<br />

»Life it is too short for non-wow projects.«<br />

Mladi projektni managerji LO Maribor<br />

most med predavanji in kariero


22<br />

P r o j e k t i S l o v e n i j e<br />

PROJEKT “GRADNJA AC<br />

ODSEKA DRAŽENCI–<br />

MMP GRUŠKOVJE”<br />

PROJEKTNA ZGODOVINA VSEEVROPSKEGA<br />

PROMETNEGA OMREŽJA V SLOVENIJI<br />

O dokončanju odseka avtoceste Draženci - Podlehnik in intervju<br />

z Bogdanom Vreznerjem, direktorjem projekta, DARS d. d.<br />

dr. Anton Hauc<br />

častni član ZPM<br />

PROJEKT Gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje smo v naši reviji predstavili<br />

dvakrat. Prvič maja 2016 s podnaslovom » – končana avtocestna projektna zgodovina<br />

vseevropskega prometnega omrežja v Sloveniji<br />

«http://zpm.si/wp-content/uploads/flipbook/4/book.html#p=20« in drugič februarja 2017<br />

s podnaslovom »– projektna zgodovina vseevropskega prometnega omrežja v Sloveniji bo<br />

postala sedanjost«.<br />

http://zpm.si/wp-content/uploads/flipbook/6/book.html#p=16.<br />

Naslov sedanjega prispevka je skorajda enak kot v predhodnih predstavitvah, vendar je<br />

potreben »popravek« v podnaslovu. Končan je namreč odsek AC od Dražencev do Podlehnika.<br />

Podnaslov tako mora biti: »projektna zgodovina vseevropskega prometnega omrežja<br />

POSTAJA SEDANJOST«. Ne moremo sicer še zapisati, da je že sedanjost, saj je končan<br />

samo odsek AC v dolžini 7.260 m, preostali odsek AC od Podlehnika do MMP Gruškovje, ki<br />

je gradbeno zahtevnejši od sedaj zgrajenega, je še v gradnji in bo končan enako novembra<br />

vendar naslednjo leto.<br />

Tabla, ki je od začetka gradnje AC Draženci – MMP Gruškovje za odsek Draženci – Podlehnik<br />

naznanjala konec gradnje tega odseka november 2017 je odstranjena. Izgradnja odseka<br />

in predaja prometu je bila 21. novembra lansko leto. Odsek je bil zgrajen v roku, kot je<br />

bilo planirano. Zato je naše prvo vprašanje direktorju projekta g. Vreznerjem vezano na<br />

»planirano in izvedeno po planu«.<br />

Dragi bralci. da boste lažje sledili našemu razgovoru, priporočamo, da si preberete, kar smo do<br />

sedaj že napisali o tem, po našem mnenju, čudovitem projektu. Ne moremo mimo priporočila,<br />

pojdite si ogledat že zgrajen odsek Draženci – Podlehnik in gradbišče zadnje odseka do hrvaške<br />

meje.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


23<br />

Bogdan Vrezner,<br />

direktor projektov, DARS d. d.<br />

Izgradnja odseka Draženci –<br />

Podlehnik je končana. Odsek<br />

je zgrajen v roku. Promet je<br />

stekel. Izveden je bil tako,<br />

kot je bilo planirano po<br />

terminskem planu. Svečana<br />

otvoritev odseka je bila 21.<br />

novembra lansko leto. To je<br />

verjetno prvi konec projekta<br />

izgradnje tega odseka, če ga<br />

smemo tako poimenovati?<br />

Odsek AC Draženci – MMP Gruškovje v<br />

dolžini 7.260 m je bil končan v roku. Pravilno<br />

ste v začetku vašega vprašanja poimenovali<br />

ta odsek kot odsek Draženci – Podlehnik, saj<br />

se je to poimenovanje v Podlehniku in okolici<br />

kar prijelo. Otvoritev tega odseka je bila res<br />

21. novembra. Do tega dne so bile izvedene<br />

vse potrebne aktivnosti za pridobitev<br />

odločbe o poskusnem obratovanju Vendar so<br />

glede na zahteve iz gradbenega dovoljenja,<br />

okolje varstvenega soglasja in iz drugih<br />

zahtev soglasjedajalcev določene aktivnosti<br />

predvidene, predvsem monitoringi, še<br />

nadaljno eno leto. Z izvajanjem monitoringa<br />

se ugotavlja, ali so bili izvedeni ukrepi<br />

varovanja okolja ustrezni in zadostni. Gre<br />

predvsem za ugotavljanje hrupa, kvalitete<br />

podzemnih in nadzemih voda in varovanja<br />

narave in krajine. Zato je izdana odločba<br />

o poskusnem obratovanju začasna z<br />

veljavnostjo enega leta. Če bo v tam času vse<br />

v skladu z zahtevami, se nato izda uporabno<br />

dovoljenje. V kolikor pa se ugotovi, da kakšen<br />

ukrep v času enega leta ni bil ustrezen, se<br />

lahko nadzor podaljša še za eno leto. Moram<br />

omeniti, da je to pravzaprav za DARS »nova<br />

dodana vrednost«, saj imamo iz preteklosti<br />

primere, ko so se zgradile ceste celo brez<br />

gradbenega dovoljenja in so bile predane<br />

v promet brez uporabnega dovoljenja. Pri<br />

DARS smo zelo dosledni in ne odstopamo<br />

od tega, da se vse postori, kar je potrebno<br />

za pridobitev končnega uporabnega<br />

dovoljenja. Tako je, vsaj za DARS, ta prvi<br />

del izgradnje odseka Draženci – Podlehnik<br />

pravzaprav še ni zaključen. Govoriti moramo<br />

torej o dveh korakih. Najprej pridobitev<br />

poskusnega obratovalnega dovoljenja<br />

in drugi bo po enem letu, ko se pridobi<br />

uporabno dovoljenje.


24<br />

Projekt AC do Podlehnika je<br />

končan v roku. Če rečemo<br />

»planirano – izvedeno v roku«<br />

to drži. Lahko to rečemo tudi<br />

za stroške? So se pojavljali<br />

nepredvidene spremembe, ki<br />

bi lahko morebiti vplivale na<br />

povečanje stroškov?<br />

Stroški gradnje so bili pogodbeno določeni,<br />

če se osredotočimo na gradnene stroške<br />

izvajalcev. Gre za pogodbeno vrednost del,<br />

ki je za enkrat še obvladovana, pomeni<br />

da ni presežena. Rok 22. november 2017<br />

je pogodbeni rok izvedbe, določen v<br />

pogodbi. Do tega datuma mora izvajalec<br />

pridobiti potrdilo o prevzemu, katero mu<br />

izda naročnik. Ima pa izvajalec še en rok,<br />

do katerega morajo biti odpravljene še<br />

manjše nepravilnosti in napake, v kolikor<br />

se bi pojavile. Šele zatem se izda potrdilo<br />

o izvedbi, kot je določeno s FIDIC-om.<br />

Izvajalec prejme pravzaprav dva zaključna<br />

dokumenta potrdilo o prevzemu, to je bilo<br />

21. novembra in po 6 mesecih še potrdilo<br />

o izvedbi. V tem času se izvedejo še končni<br />

obračuni vseh stroškov in pripravi končna<br />

obračunska situacija.<br />

Na tehničnem pregledu smo bili deležni<br />

nekaterih dodatnih zahtev za zagotovitev<br />

prometne varnosti, kar bo potrebno še<br />

opraviti. Trenutno potekajo aktivnost na<br />

zaključnem obračunu stroškov. Pričakujemo,<br />

da bo prekoračitev pogodbene vrednosti<br />

za okoli 1%, kar je glede na dosedanje<br />

izkušnje in pričakovanja izgradnje tega dela<br />

avtoceste realno in povsem sprejemljivo.<br />

Velja to v smislu »planirano<br />

in izvedeno po planu«<br />

tudi za stroške, porabo<br />

finančnih sredstev, zahteve,<br />

ki so bile že določene v<br />

tenderjih, ki so bili osnova<br />

za izbor izvajalcev, zahteve<br />

in rešitve, ki so bile<br />

določene v idejni tehnični<br />

in ostali dokumentaciji, za<br />

obvladovanje tveganj, ki so<br />

bila kot morebitna planirana<br />

itd.? Kako je bilo s porabo<br />

evropskih sredstev? Naj za<br />

bralce ponovimo, da so bili na<br />

osnovi investicijske programa<br />

predvideni viri za financiranje<br />

celotnega projekta: lastna<br />

sredstva DARS: 71,13 mio EUR,<br />

kredit EIB: 113,42 EUR, drugi<br />

viri (EU sredstva – kohezijski<br />

skladi): 63,53 mio EUR in EU<br />

sredstva za projektiranje 3,24<br />

mio EUR. Kakšen je nadzor<br />

porabe teh sredstev tudi s<br />

strani EU?<br />

Evropska sredstva koristimo sproti že od<br />

konca leta 2015, tako kot je bilo planirano.<br />

V kolikor bo prišlo do prekoračitve stroškov<br />

za 1%, to ne vpliva na porabo sredstev EU.<br />

Ta prekoračitev je samo dodatni strošek<br />

DARS. Med izvajanjem oziroma v obdobju<br />

koriščenja sredstev EU se s strani služb<br />

Ministrstva za infrastrukturo (MzI) in Službe<br />

vlade za razvoj in kohezijo (SVRK) izvajamo<br />

redne kontrole. Poročila o porabi teh<br />

sredstev redno pošiljamo posredniškemu<br />

organu, ki je Ministrstvo za infrastrukturo.<br />

DARS kot gospodarska družba EU sredstev<br />

ne dobiva direktno, temveč jih dobi preko<br />

posredniškega organa (MzI), s katerim je<br />

nato DARS sklenil pogodbo o koriščenju<br />

teh sredstev. Kontrole so seveda različne in<br />

temeljite. Naj omenim kontrole MzI in SVRK,<br />

obeta se nam tudi kontrola direktno iz EU,<br />

ki pa še ni bila izvedena. Pričakujemo jo v<br />

naslednjem letu. Lahko pravzaprav rečem,<br />

da smo redno in natančno spremljani in<br />

kontrolirani. Ni potrebno posebej omenjati,<br />

da imamo poslovanje s projekti na DARS<br />

organizirano in računalniško podprto, kar<br />

nam omogoča res podrobno in ažurno<br />

spremljanje stroškov in porabo finančnih<br />

sredstev. Pri izvajanju kontrolinga smo zelo<br />

dosledni in do sedaj ni bilo nobenih pripomb<br />

in ugotovljenih nobenih napak. Moram reči,<br />

da temu spremljanju in nadzoru stroškov<br />

in realizaciji finančnega plana kot direktor<br />

projekta dajem velik poudarek. To mora biti<br />

ena od zelo pomembnih nalog pravzaprav<br />

vsakega projektnega managementa.<br />

Se je pojavljajo kaj sprememb? Trasa<br />

avtoceste je linijski objekt in pričakujemo<br />

lahko, da se pri zemeljskih delih pogosto<br />

dogajajo spremembe, dokler pač ne<br />

pridemo »iz zemlje ven«, kakor temu v<br />

praksi pogosto rečemo. Te spremembe se<br />

izražajo v drugačnem stanju terena, kot je<br />

bilo v projektni dokumentaciji predvideno.<br />

Spremembe običajno narekuje spremenjena<br />

geologija, pojavljajo se drugačne geomehanske<br />

razmere, kot so bile s projektom<br />

predvidene v dokumentaciji. Na tem<br />

odseku je bilo največ sprememb v zvezi<br />

z drugačnimi geološkimi razmerami,<br />

predvsem v drugačni količini posameznih<br />

kategorij zemljin oz. kamnin. Sprememb<br />

glede drugačnega poteka tras, dovozov<br />

ipd. ni bilo. Te spremembe smo z izvajalci<br />

sproti obvladovali in bistvenega vpliva na<br />

povečevanje stroškov pravzaprav ni bilo.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


25<br />

Na projekt na svojstven<br />

način vplivajo različni<br />

vplivni dejavniki. O tem sva<br />

pogovarjala že v razgovorih<br />

z vami v predhodnih izdajah<br />

Mrežnika. Med vplivnimi<br />

dejavniki so pri takšnih<br />

projektih najpomembnejši<br />

ravno prebivalci, ki jih cesta<br />

neposredno zadeva. Kako<br />

gledate danes na njihov<br />

vpliv, saj so se sedaj ob<br />

odprtju ceste povsem soočili<br />

z njo, lahko tudi rečemo s<br />

posledicami?<br />

Pravzaprav moram na vaše vprašanje<br />

začeti z ugotovitvijo, da so ljudje pogosto<br />

nepredvidljivi in težko je predvideti njihove<br />

reakcije, ki za nas lahko predstavljajo težave.<br />

Za lažje razumevanje bo zanimiv podatek,<br />

da je bilo potrebno odkupiti več kot 170 ha<br />

zemljišč, skupaj preko 2.000 parcel, sklenjenih<br />

je bilo okoli 1.000 pogodb. Porušili smo 33<br />

stanovanjskih in gospodarskih objektov.<br />

Težko je pričakovati, da bi bili pri tem vsi<br />

zadovoljni, da nima nobeden pripomb in<br />

dodatnih zahtev. Iz dosedanjih izkušenj<br />

vemo, da lahko pričakujemo približno 3%<br />

tistih, ki jim nekaj ne ustreza, jih moti. V našem<br />

primeru bi bilo to okoli 30 strank. Vendar<br />

imamo srečo, da nimamo 30 posameznikov,<br />

ki bi bili nezadovoljni, imamo pa jih na<br />

vsakem delu trase oz. etapi morebiti 5 do 6,<br />

pri katerih konstantno nekaj ni v redu in so<br />

nezadovoljni. To nezadovoljstvo je v manjši<br />

meri vezano na odkup njihovih nepremičnin,<br />

bolj je vezano na posledice graditve, to je<br />

na prah ali blatne dostopne poti, pojavljajo<br />

se tudi pripombe glede dostopnosti do hiš,<br />

travnikov, do njihovih zemljišč in podobno.<br />

Večino tega rešujemo sproti. Pomembno<br />

vlogo imajo pri tem razreševanju problemov<br />

župani. Pretiranega nezadovoljstva do<br />

sedaj nismo zasledili in to nam veliko<br />

pomeni. Nikoli niso vsi enako zadovoljni ali<br />

nezadovoljni. Skupaj z nadzorom in izvajalci<br />

del v to vlagamo veliko truda.<br />

Imate občutek, da so ljudje<br />

dejansko dojeli, kaj so<br />

z avtocesto in predvsem<br />

vzporednimi regionalnimi<br />

cestami pridobili.<br />

To direktno težko zaznavamo. Nam pa skozi<br />

pogovore s predstavniki krajevnih skupnosti,<br />

župani, organi občine veliko povedo in<br />

ugotavljam, da je velika večina dojela, kaj jim<br />

novo zgrajena infrastruktura nudi, kakšne so<br />

oziroma še bodo koristi. Gre za avtocesto in<br />

ob tem še regionalne ceste za lokalni promet.<br />

Predvsem lahko tu izpostavim zavedanje, da<br />

se je povečala prometna varnost. Prečkanje<br />

avtoceste preko novih nadvozov, podvoza<br />

in podhoda je lažje in seveda varnejše.<br />

Vse bolj je prisotno spoznanje, kaj ceste<br />

pomenijo za razvoj turizma, gospodarstva,<br />

zemljišča so pridobila na vrednosti, so bolj<br />

iskana. Ptuj, Maribor, Ljubljana so sedaj<br />

»bliže«, poskrbljeno je tudi za lažjo pot<br />

šoloobveznih mladih, hitreje in lažje pridejo<br />

do šole, lažje se pride do trgovin, občine itd.<br />

Vse to so prednosti in malo je tistih, ki to ne<br />

dojemajo. Glede tega smo zadovoljni in to<br />

nam veliko pomeni. Nabrali smo si tudi nekaj


26<br />

novih izkušenj, kako obravnavati te vplivne<br />

dejavnike in kako in predvsem pravočasno<br />

jih vključiti v odločujoče faze izvedbe<br />

projekta.<br />

Iz vaših odgovorov lahko<br />

dobimo samo potrditev, da je<br />

bil podprojekt izgradnje tega<br />

odseka Draženci – Podlehnik<br />

uspešen. Kaj so po vaši oceni<br />

bili najpomembnejši faktorji,<br />

ki so k temu pripomogli? Med<br />

te moramo sigurno vključiti<br />

tudi vas kot direktorja<br />

projekta, vaš način dela in<br />

vaše sodelavce. Organizacijo<br />

projektnega managementa ste<br />

nam predstavili v predhodnih<br />

prispevkih. Je bilo potrebno<br />

to organizacijo kaj korigirati?<br />

Prepričan sem, da je bila izvedba odseka<br />

Draženci – Podlehnik v okviru celotnega<br />

projekta izgradnje AC od Draženci - MMP<br />

Gruškovje uspešna. Glede na potek in<br />

izvajanje odseka Podlehnika - Gruškovja<br />

lahko pričakujemo, da bo tudi ta del projekta<br />

uspešen. Faktorji, ki so pripomogli in še<br />

bodo pripomogli, so seveda različni in jih je<br />

veliko. Na prvo mesto bi postavil izvajalce,<br />

konzorcij gradbenih podjetij POMGRAD,<br />

d. d. iz Murske Sobote na dokončani 1.<br />

etapi in EURO-asfalt, d.o.o. iz Sarajeva na 2.<br />

etapi. Nadalje so k uspešnosti pripomogli<br />

nadzorniki oziroma »Inženir«, kot jih<br />

imenujemo skladno z določili FIDIC. To je<br />

konzorcij podjetij DRI, d.o.o. iz Ljubljane in<br />

Projekt, d.d. iz Nove Gorice. Tu je še vrsta<br />

drugih, ki jih moramo vključiti v celotni<br />

sistem izvajalcev projekta, kot so izvajalci<br />

zunanje kontrole kvalitete (ZAG, ZRMK). Naj<br />

samo omenim, da je na celotnem projektu<br />

v višku aktivnosti neposredno delalo preko<br />

600 ljudi. Uspešnost pri njih je v tem, da<br />

so projekt vzeli za »svojega«, večina se<br />

poistoveti z njim. Še kako je pomemben<br />

tudi projektni management pri izvajalcih,<br />

posebno kadar so izvajalci organizirani<br />

v konzorcij, kot je to na 1. etapi. Tukaj bi<br />

posebej omenil direktorja projekta pri<br />

Pomgradu g. Jožefa Trstenjaka, ki ima velike<br />

zasluge za uspešno koordinacijo del znotraj<br />

konzorcija slovenskih gradbenih podjetij.<br />

Kakor vidite, je potrebnih faktorjev, ki<br />

zagotavljajo uspešnost, kar precej. Timsko<br />

delo, dobro medsebojno komuniciranje,<br />

dobri medsebojni odnosi in zaupanje so<br />

nujnost za uspešno odvijanje projekta.<br />

Na vaše vprašanje sem odgovoril, da smo<br />

pravzaprav vsi prispevali k uspešnosti<br />

projekta. Kdo je kaj več prispeval ali morebiti<br />

manj pa je težko reči. Povsem smo zadovoljni,<br />

da lahko rečemo, vsak je dal svoj maksimalni<br />

prispevek k uspešnosti projekta. In vem, da<br />

bo tako tudi do dokončanja avtoceste do<br />

Gruškovja. Morebiti ste pričakovali da vam<br />

odgovorim, kdo je bil najzaslužnejši, kdo<br />

je največ pripomogel k uspešnosti. Je ta<br />

analiza, da bi to ugotovili, sploh potrebna.<br />

Menim, da ni.<br />

Vem, da vam bo na moje<br />

naslednje vprašanje<br />

pravzaprav težko ali nerodno<br />

odgovoriti. Ste tudi vi kot<br />

direktor projekta faktor<br />

uspešnosti?<br />

(Nasmeh)…. O sebi je najtežje govoriti.<br />

Sodijo lahko predvsem tisti, ki delajo z<br />

mano, ki so spoznali mojo vlogo in ki<br />

vidijo, kako delam. Moram pa reči, da je pri<br />

DARS-u ta projekt prvi, ki je bil voden na ta<br />

način, da je bil direktor projekta postavljen<br />

iz vrst naročnika. Menim, da ima tak način<br />

veliko prednosti. Na ta način sem lahko bolj<br />

prisoten, lažje je sprejemanje odločitev,<br />

direktni nadzor ni več zunaj DARS, izvajam ga<br />

jaz z ostalim delom organizacije projektnega<br />

managementa. Povezave z vodstvom DARS<br />

so krajše, odločitve so hitreje in kvalitetnejše<br />

sprejete, kot če bi projekt vodil nekdo izven<br />

DARS-a in to po pogodbi. V njej je sigurno<br />

težko zajeti vse, kar mora vodstvo projekta<br />

delati in narediti.<br />

Predvsem pa skrbim, da je tempo izvajanja<br />

ustrezen, dela se izvajajo maksimalno<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


27<br />

po planu in obvladovanje vse potrebne<br />

dokumentacije je kvalitetno izvedeno.<br />

Projektni informacijski sistem mora biti<br />

sklenjen in povezan z informacijskim<br />

sistemom večine, ki delajo na projektu.<br />

Zavedam se pa tudi, da mora biti koriščenje<br />

sredstev EU v redu in nepravilnosti se težko<br />

odpuščajo ali pa se sploh ne. To je prej<br />

posebna stimulacija kot pa neka prisila, da<br />

mora biti pač vse v redu. Ker vemo, če ne bo<br />

vse v redu, se lahko EU sredstva tudi izgubijo.<br />

To vedo tudi izvajalci in da se tega vedno<br />

zavedajo, pa je tudi del mojih nalog.<br />

Koliko sem k uspešnosti projekta pripomogel,<br />

naj prej povedo drugi. Jaz za sebe to natančno<br />

vem. Pravo oceno bomo lahko dobili, ko bo<br />

zaključen celotni projekt.<br />

Bi pa izpostavil enega od zelo pomembnih<br />

elementov, ki pripomorejo k uspešnosti<br />

projekta. Gre za odločanje. Pri vodenju<br />

takšnega projekta gre za nenehne odločitve.<br />

Vendar morajo biti gradiva, ki jih potrebujemo<br />

za odločitev, ustrezno pripravljena. Tudi jaz<br />

se ne morem odločati »na pamet«. Zavedam<br />

se, to velja tudi za vse ostale, ki so vključeni<br />

v vodenje projekta, da ne moremo vedeti za<br />

vse stvari, za vse, kaj se dogaja. Ko moram<br />

sprejeti neko odločitev, je prvi korak v procesu<br />

sprejemanja odločitev ustrezno pripravljeno<br />

gradivo, predvsem s strani našega inženirja,<br />

konzorcija DRI, d.o.o. Ljubljana in Projekt, d.<br />

d. Nova Gorica, to je tistega, ki nadzira dela<br />

na izvajanju projekta. Na osnovi tega se nato<br />

odločim sam v okviru svojih pristojnosti.<br />

Lahko pa se pojavi odločitev, ki jo mora<br />

sprejeti uprava naše družbe. Po pravilu<br />

je potrebna dodatna ustna obrazložitev.<br />

Posebej temeljito se obdelajo odločitve, ki<br />

so vezane na dodatne stroške. Pri tem smo<br />

zelo temeljiti. Tudi pri doseganju rokov smo<br />

izredno rigorozni. Tako še nismo imeli primera,<br />

ko bi morebiti morali zaradi neke odločitve<br />

spremeniti roke. Pri DARS imamo urejene<br />

postopke, pravilnike in drugo, kar je v vezano<br />

na sprejemanje in udejanjanjem posledic<br />

odločitev. Temu dajemo pri organiziranju<br />

procesov obvladovanja projektov velik<br />

pomen. Sprejem odločitev mora biti kar se da<br />

hiter, saj kakršno koli zavlačevanje, odlaganje<br />

ipd. ne pride v poštev. Čeprav sem na vaše<br />

vprašanje odgovoril s tem, kar splošno velja<br />

za procese odločanje, vendar izvajati te<br />

procese hitro in argumentirano ni enostavno,<br />

saj odločamo predvsem zaradi tega, da<br />

se projekt ne bi podražil, roki podaljšali in<br />

kvaliteta poslabšala, saj mora biti takšna, kot<br />

je predvidena s pogodbo.<br />

Po končani gradnji in<br />

sprostitvi prometa na tem<br />

odseku AC nastopi obdobje<br />

garancij, za katera so seveda<br />

odgovorni izvajalci. Kako se<br />

bodo urejala garancijska dela,<br />

v kolikor bo do njih prišlo?<br />

So ta dela oz. obveznosti<br />

predvidene v prvotnih<br />

pogodbah, ali se sklepajo<br />

nova? Nadzor prevzemajo<br />

ustrezne službe DARS ali še<br />

kdo?<br />

Kakor smo že omenili je bil 22. novembra<br />

lansko leto dosežen rok izvršitve pogodbenih<br />

del in s tem odsek Draženci – Podlehnik predan<br />

v promet. V skladu s pogodbenimi določili<br />

prične garancija teči od dne izdaje potrdila<br />

o izvedbi del. Kakor je že bilo omenjeno, to<br />

pomeni, da so izvajalci uspešno končali delo<br />

v pogodbenih rokih. Ampak s tem še niso<br />

naredil vsega. V naslednjih šestih mesecih<br />

do prejema potrdila o izvedbi mora izvajalec<br />

izvesti morebitne pomanjkljivosti in ko jih<br />

uspešno izvede in po prejemu tega potrdila<br />

šele prične teči garancijski rok. Garancijski<br />

rok pa ni enovit rok, ki bi veljal generalno za<br />

cel odsek. V pogodbi je razdelanih kar nekaj<br />

točk, ki natančno definirajo posamezne dele<br />

oz. sklope del avtoceste. Tako je garancija<br />

za traso avtoceste 5 let, za premostitvene<br />

objekte 10 let, prometno opremo, odvisno<br />

od vrste je garancijski rok od 1 do 10 let<br />

itd. Izvajalec je dolžan ob izteku pogodbe<br />

predložiti naročniku, torej DARS, garancijo za<br />

odpravo napak v dogovorjenih garancijskih<br />

rokih v vrednosti 5% vrednosti pogodbenih<br />

del. Pred iztekom garancije za odpravo napak<br />

v garancijski dobi se skupaj z izvajalcem<br />

dela še enkrat pregledajo in v kolikor ni<br />

ugotovljenih napak, ki bi jih bilo potrebno


28<br />

odpraviti, se lahko ugotovi, da je izvajalec<br />

svoje obveznosti do naročnika zaključil. To<br />

storimo s t.i »super-kolavdacijo«, s katero<br />

odgovornost izvajalca glede na pogodbena<br />

določila na odseku preneha.<br />

Vsak investitor si vsekakor želi, da so bila<br />

vsa dela izvedena tako kakovostno, da<br />

garancijskih posegov naj sploh ne bi bilo. To<br />

je lahko samo želja, ki se v praksi skorajda ne<br />

more izpolniti. Da pa le dosežemo, da je treh<br />

garancijskih posegov čim manj, je odvisno<br />

predvsem od nadzora v času izvajanja del.<br />

Ta nadzor mora biti dosledno učinkovit.<br />

Tu je tudi velika odgovornost projektnega<br />

managerja, da se takšen nadzor dosledno<br />

izvaja.<br />

V predhodnih pogovorih v<br />

našem Mrežniku smo vam<br />

zastavili vprašanje v zvezi s<br />

pravico objave referenc, ki<br />

jih lahko izvajalci pridobijo s<br />

tem projektom. Po končanju<br />

del so tako dani pogojni za<br />

pridobitev te pravice?<br />

Izvajalec pridobi pravico da projekt navede<br />

kot svojo referenco, ko je pridobil potrdilo<br />

o izvedbi del, to je torej v našem primeru<br />

6 mesecev po odprtju odseka, ki je bil 21.<br />

novembra lansko leto. Izjemoma, v primeru<br />

npr. asfalterskih del, lahko pridobi referenco<br />

tudi, ko je pridobil potrdilo o prevzemu.<br />

DARS njegovo vlogo za potrditev reference<br />

preuči in potrdi, običajno je to ob ponudbah<br />

na razpisih za pridobitev novih projektov.<br />

Ko se vozim po odseku<br />

Draženci – Podlehnik si<br />

postavljam vprašanje in takoj<br />

pri sebi najdem tudi odgovor.<br />

Je ta avtocesta lepa, čeprav,<br />

kaj vse je lepo na avtoceste,<br />

je lahko široka debata? Meni<br />

je lepa.<br />

ni lepa, saj je to »rana« v nekem naravnem<br />

okolju, naravno okolje je z umestitvijo nove<br />

prometnice prizadeto. Strinjam se z vami, da<br />

je ta cesta lepa predvsem iz razloga, da je lepo<br />

vgrajena v okolje, v to dolino, kjer je cesta že<br />

bila. Prekrili smo staro glavno cesto, deloma<br />

so zgradili vzporedno regionalno cesto, v<br />

veliki meri ponovno tam, kjer je deloma že<br />

bila. Verjamem, da bo ta avtocesta sčasoma<br />

še lepša, saj bo že spomladi zaživelo vse<br />

zelenje, ki ga še sedaj ni veliko opaziti. Ni<br />

pa seveda namen, da naj bi bila avtocesta<br />

lepa, njen namen je le čim učinkoviteje in<br />

varneje prevzemanje in odvajanje prometa,<br />

če je ob tem še lepa, toliko bolje. Ta poseg<br />

naj zagotovi lepo avtocesto, povezano z<br />

naravo, z naravnim okoljem. Človek mora to<br />

sprejeti in dojeti. Glede na dosedanje odzive<br />

nekaterih uporabnikov pa lahko rečem, da<br />

je lepa.<br />

Prvi del celotnega projekta<br />

AC Draženci – MMP Gruškovje<br />

je s tem odsekom Draženci<br />

– Podlehnik zaključen in<br />

dosežen pomemben cilj.<br />

Obsežno delo je zaključeno,<br />

čeprav pa bo potrebno še<br />

zgraditi odsek Podlehnik –<br />

MMP Gruškovje. Kakšno je<br />

vaše osebno počutje?<br />

Rečem lahko, da imam dober občutek. Se pa<br />

bo še izboljšal, ko bo narejen ves obračun, ki<br />

se mora narediti, bo pa najboljši ali najlepši,<br />

ko bo celotna avtocesta zgrajena. Še vedno<br />

je v meni kar nekaj napetosti, ki je posledica<br />

zavedanja, kaj je še potrebno narediti.<br />

Glede na to, kako potega izgradnja tega<br />

zadnjega odseka lahko rečem, da sem lahko<br />

optimističen še naprej.<br />

Kako oceniti, da je avtocesta lepa? Če bi<br />

vprašali tehnika, projektanta, izvajalca ali<br />

prebivalca, ki biva ob avtocesti in krajinskega<br />

arhitekta, bi sigurno dobili različne<br />

odgovore. Krajinskemu arhitektu morebiti<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


29<br />

Se mi pa je z odprtjem 1. etape AC pričela<br />

pojavljati rahla nostalgija, saj projekti ne<br />

pomenijo samo težave in probleme, ob tem<br />

je veliko veliko izzivov, katerih reševanje<br />

prestavlja zadovoljstvo, tudi v odnosih z<br />

ljudmi. Lahko si bom rekel, bil si zraven<br />

pri tem prvem delu projekta, in tako si<br />

bom vedno lahko rekel tudi po končanju<br />

celotnega projekta. Bil sem zraven in to mi<br />

nekaj pomeni. To zadovoljstvo ostane.<br />

Seveda toliko bolj, ker izgradnja tega<br />

zadnjega odseka poteka dobro. Je pa ta del<br />

trase avtoceste veliko težavnejši. Dolina je<br />

ozka, tu je še stara cesta, ki mora zadovoljiti<br />

promet na ostale priključne ceste, potoka<br />

Rogatnica in Maceljščica kar nekajkrat<br />

prečkata bodočo traso avtoceste, veliko<br />

je opornih in podpornih zidov za brežine,<br />

zahtevno je odvodnjavanje in še kaj. Tunel<br />

je predrt in v zaključni fazi del in je z vidika<br />

gradnje še najmanjši problem. Omeniti<br />

moram še slabše klimatske razmere. Ko pade<br />

dež ali sneg, je potrebno kar nekaj časa,<br />

da se vzpostavijo razmere za nadaljevanje<br />

del. Veliko vlage se nepričakovano pojavlja.<br />

Ob neurjih se nam rado podre kakšno<br />

drevo ali sprožijo kakšne manjši plazovi ali<br />

hudourniki, vendar to izvajalci obvladujejo<br />

in ne predstavlja večjih težav.<br />

Kdaj bo torej končan ta drugi,<br />

zadnji odsek avtoceste?<br />

To vprašanje je kar stalnica po odprtju<br />

odseka Draženci – Podlehnik. Bilo je tudi<br />

zelo pogosto vprašanje na otvoritvi odseka.<br />

Pogodbeni rok je sicer 5. januar 2019.<br />

To pomeni, da morajo biti zaradi zime<br />

in ostalih potrebnih aktivnosti (tehnični<br />

pregled, pridobitev odločbe o poskusnem<br />

obratovanju) vsa gradbena dela končana<br />

vsaj dva meseca pred pogodbenim rokom.<br />

Rok dokončanja in posledično otvoritve<br />

odseka je znan in vemo, da ga bomo izpolnili.<br />

Vendar, glede na napovedi izvajalca in glede<br />

na trenutno stanje aktivnost na terenu,<br />

bomo zelo verjetno dela končali še nekoliko<br />

prej. Koliko prej, pa naj bo presenečenje.


30<br />

PROJEKT “GRADNJA AC<br />

ODSEKA DRAŽENCI–MMP<br />

GRUŠKOVJE”<br />

ODSEK AC OD DRAŽENCEV DO PODLEHNIKA JE ZAKLJUČEN,<br />

PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ OBČINE IN<br />

V ŠIRŠI OKOLICI SE VEČAJO<br />

dr. Anton Hauc<br />

častni član ZPM<br />

Občina PODLEHNIK<br />

Izgradnja AC odseka Draženci–MMP Gruškovje je projekt posega v okolje. Projekt vpliva<br />

na ljudi, na turizem, na gospodarstvo, na kmetijstvo, povzročil bo spremembo lokalnega<br />

prometa. Tako smo začeli prispevek v naši reviji v intervjuju z županom g. Markom Maučičem<br />

(http://zpm.si/wp-content/uploads/flipbook/6/book.html#p=22). Izgradnja AC odsek<br />

Draženci–Podlehnik, kot prvi del celotne trase izgradnje AC Draženci–MMP Gruškovje, je<br />

zaključena in promet na tem odseku je v celoti stekel lani 21. novembra. Do Podlehnika se<br />

lahko sedaj pripeljemo po avtocesti, lahko tudi po novi lokalni regionalni cesti, ki poteka<br />

vzporedno z AC, ima pa pomen lokalnega povezovanja. To ugotavljamo tudi v uvodu<br />

prispevka v pogovoru z g. Bogdanom Vreznerjem, direktorjem projekta DARS.<br />

Marko Maučič, župan<br />

Županu g. Marku Maučiču smo takrat med drugim postavili vprašanji: »Kaj pomeni projekt<br />

za vašo občino in občane?« in » Pogosto je zaslediti ob podobnih projektih, da se projekt<br />

smatra kot nekaj nesprejemljivega, kot ovira za razvoj občine, ne pa kot priložnost. Je to<br />

projekt, ki je povzročil, da ste na občini oblikovali novo strategijo razvoja?«. Sedaj, ko je<br />

odsek do Podlehnika dejstvo, sta ti vprašanji še naprej aktualni in strateško razvojno<br />

pomembni.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


31<br />

Sedaj, ko je v okviru celotnega<br />

projekta gradnje AC odseka<br />

Draženci–MMP Gruškovje<br />

zgrajen in predan prometu<br />

odsek do Podlehnika, bi se<br />

navezali na vprašanji, ki smo<br />

vam jih zastavili ob našem<br />

prvem pogovoru spomladi.<br />

Kako se občani sedaj odzivajo<br />

na zgrajen odsek AC, kako ga<br />

sprejemajo, kakšno je njihovo<br />

mnenje o regionalni cestni<br />

rešitvi, se zavedajo kakšne<br />

so nove možnosti za razvoj<br />

in za njih osebno? Je še kaj<br />

pripomb in negodovanja?<br />

Lahko odgovorim kar z besedo »olajšanje«.<br />

Gradbena dela na odseku od Dražencev do<br />

nas v Podlehniku so končana. Promet po<br />

avtocesti in regionalni cesti je stekel. Ni več<br />

ropotanja gradbenih strojev, blata, prahu,<br />

cestnih zapor, občasnega semaforskega<br />

urejanja prometa po gradbiščih, čakanja,<br />

da se gradbena mehanizacija umakne in<br />

naredi prostor, na kupe naložene zemlje<br />

ni več itd. Sedaj po dveh letih je nastopilo<br />

veliko olajšanje, da ne rečem, »tišina«.<br />

Tudi psihološkega bremena ni več čutiti.<br />

Prebivalci, ki so stanovali tik ob gradbiščih so<br />

bili tudi psihološko obremenjeni.<br />

Venomer so bili pod nekim pritiskom, kaj<br />

bo sedaj sledilo, bodo morali iti na začasne<br />

obvoze, deževje je naredilo, da je bila hoja<br />

ali vožnja težavna in tudi tu bi lahko dodali<br />

še nadaljevali z naštevanjem. Posebno so to<br />

čutili kmetovalci, saj je bil dovoz do njiv in<br />

pašnikov pogosto zelo otežen. Že iz mojega<br />

tega naštevanja, kakšno je bilo stanje, lahko<br />

res v imenu večine občanov ponovim –<br />

nastopilo je olajšanje.<br />

Izrednega pomena je regionalna cesta, ki<br />

poteka vzporedno z avtocesto. Urejene so<br />

ceste skozi naseljena področja, zgrajeni<br />

pločniki, razsvetljava, križišča, postajališča<br />

za avtobusni promet, kolesarske poti itd. Da<br />

pridemo do Ptuja, ni potrebno, da se peljemo<br />

po avtocesti, temveč po regionalni oziroma<br />

lokalni cesti. Med vsemi prednostmi bi rad<br />

posebej še izpostavil nadvoze iz enega dela<br />

te naše doline na drugi del. 40 let smo čakali,<br />

da se poveča varnost pri prečkanju stare<br />

ceste. Te nevarnosti ni več. Preveč nesreč se<br />

je dogodilo.<br />

S tem odgovorom lahko samo povzamemo,<br />

da kadar govorimo o projektu izgradnje<br />

avtoceste, imamo pogosto res v mislih<br />

samo avtocesto. To v našem primeru še<br />

kako ne drži. Projekt zajema res veliko del,<br />

veliko dodatnih prometnih rešitev, urejanja<br />

vodotokov itd. Sedaj se to da videti. Videti<br />

se da kompleksnost ureditve prometa po tej<br />

dolini.<br />

S vprašanjem, ki vam ga<br />

bom sedaj zastavil, se ne<br />

želim pridružiti temu, da<br />

je včasih ob uspešnosti<br />

nečesa ali projektov le nekaj<br />

potrebno poiskati, kar ni več<br />

v redu. To bi naj bralce se<br />

posebej pritegnilo. Je še kaj<br />

nasprotovanj, novih zahtev,<br />

problemov?<br />

Bilo bi kar nenavadno, če ne bi postavili<br />

takšno vprašanje. Povsem pričakovano je,<br />

da se bo pojavilo še kaj novih ali že več časa<br />

prisotnih problemov. Normalno je, da se je<br />

pojavilo nekaj zahtev, ki pa se z investitorjem<br />

DARS uspešno rešujejo. Tu večjih problemov<br />

ni.<br />

Izredno pa nas preseneča odziv občanov, ki<br />

so nezadovoljni z nekaterimi prometnimi in<br />

drugimi rešitvami, ki izhajajo iz Državnega<br />

prostorskega načrta (DPN), ki je bil podlaga<br />

vse zagonske priprave projekta. Vse,<br />

kar se je zgradilo, je v skladu s tehnično<br />

dokumentacijo, s potrebnimi soglasji in<br />

z DPN. Večina pripomb se sedaj pojavlja<br />

ravno o DPN. Moram reči, da smo v občinah<br />

postavljali svoje zahteve pri določitvi DPN, žal<br />

pa niso bile vse upoštevane. Vztrajanje, da se<br />

to le upošteva, bi sigurno zamaknilo izvajanje<br />

projekta. Pripravljamo naše predloge za<br />

dopolnitev DPN, vendar vemo, da to ne bo<br />

možno uskladiti tako hitro. Odziv občanov<br />

pravzaprav lahko razumemo kot, da so sedaj<br />

dojeli vse prednosti in ugotovili tudi nekaj<br />

pomanjkljivosti. Naj še enkrat poudarim, da<br />

ne gre za zelo bistvena dopolnila. Kot primer<br />

naj navedem, da je izvoz in dovoz na Gorco<br />

(izredno lepa razgledna točka, znamenita<br />

cerkev) in na manjše dovozne ceste urejen<br />

s klasičnim križiščem, čeprav bi bilo krožišče<br />

boljša rešitev.<br />

Kako gledajo okoliški<br />

prebivalci na gradnjo še<br />

preostalega dela AC do<br />

mejnega prehoda Gruškovje,<br />

ki je gradbeno zahteven in<br />

predstavlja kar velik poseg v<br />

naravno okolje?


32<br />

Odsek avtoceste od Podlehnika do mejnega<br />

prehoda Gruškovje je z gradbenega vidika<br />

dosti zahtevnejši, če ga primerjamo z<br />

odsekom, ki je zgrajen do Podlehnika. Ozka<br />

dolina s staro cesto in hkrati novo nastajajočo<br />

avtocesto zahteva veliko opornikov,<br />

preusmeritev rečici, veliko je skalovja, ki ga<br />

potrebno je odstraniti, del njega uporabiti<br />

za podlage, novi so viadukti, tunel, pojavlja<br />

so miniranja, velik trušč itd. Pravzaprav<br />

je to težko opisati, najboljše si je to priti<br />

ogledati. Šele takrat lahko prav dojamemo,<br />

da je izgradnja tega odseka zahtevnejša. Ne<br />

smemo pa pozabiti, da mora biti zagotovljen<br />

še promet do mejnega prehoda kljub vsem<br />

gradbenim delom, da ne bo preveč zastojev,<br />

dokler traja gradnja.<br />

Iz opisanega lahko sklepamo, da za<br />

prebivalce ob tej trasi gradnje nastopa kar<br />

veliko neprijetnosti. Pojavijo se lahko tudi<br />

kakšna pogrezanja, razpoke v objektih, zdrsi<br />

zemlje ipd. Vse to DARS s svojimi izvajalci<br />

poskuša ustrezno in kolikor je možno hitro<br />

sanirati. Ko je bilo decembra veliko neurje,<br />

se je polomilo kar nekaj dreves in padlo na<br />

cesto. Do zjutraj je bilo stanje sanirano in<br />

promet je lahko stekel.<br />

Na vaše vprašanje sem odgovoril kot da ni<br />

nezadovoljstva ali problemov, ki sem jih<br />

omenil v mojem odgovoru na vaše prvo<br />

vprašanje. Žal je tako, največ težav imajo v<br />

času gradnje prebivalci tik ob trasi ali v tem<br />

primeru te ozke doline. Ko je zgrajeno, teh<br />

težav ni več. Je pa potrebno sprejeti dejstvo,<br />

da tak poseg, kot je avtocesta, pomeni<br />

poseg v naravno okolje. S tem posegom pač<br />

moramo živeti naprej.<br />

Kakšni so vaši občutki?<br />

Morda se vam bo vprašanje<br />

zdelo zelo osebno, vendar<br />

ga postavljamo predvsem<br />

zaradi tega, ker ste veliko<br />

svoje energije in znanja<br />

vložili v priprave, zagon in<br />

v izvajanje projekta. Veliko<br />

bo še potrebno vložiti<br />

do dokončanja celotnega<br />

projekta do Gruškovja.<br />

Vsakih 100 m nove ceste ali karkoli, kar kaže<br />

na napredovanje mi pomeni neko olajšanje<br />

in posebne vrste razbremenitev. Pritiskov<br />

na mene kot župana je vedno manj, manj<br />

je mučnega razčiščevanja in usklajevanja.<br />

Ugotavljam, da je tak tudi potek gradnje,<br />

ko postaja jasno, kaj pridobimo in kaj bomo<br />

izgubili v tej naši dolini, je manj problemov<br />

in raznih pritiskov. To olajša moje delo. Lažje<br />

mi je pri oblikovanju vsega, kar bo potrebno<br />

še postoriti za nadaljnji razvoj občine in<br />

širšega okolja.<br />

To, kar moram postoriti kot župan na odseku<br />

Podlehnik–Gruškovja je že lažje, večina<br />

problematike je rešena ali se sproti kar<br />

dobro rešuje. Bo pa še potrebno vložiti kar<br />

nekaj osebne energije, čeprav manj kot do<br />

sedaj.<br />

Pogosto se projektnim<br />

managerjem ali nasploh<br />

odgovornim za projekt<br />

dogaja, da to vpliva celo<br />

na nočni počitek. To se je<br />

dogajalo tudi meni. Se to<br />

dogaja tudi vam?<br />

Že od nekdaj sem na stališču, noč mora biti<br />

moja, saj jo potrebujem, da se spočijem,<br />

to potrebuje moje telo. Noč naj ne bo noč<br />

problemov in stresov. Projekt me ne sme<br />

»motiti« pri spanju. Ta doslednost mi uspeva,<br />

saj to niso samo bremenitve župana, tudi<br />

tam kjer delam, je teh obremenitev kar<br />

nekaj. Sem namreč prostovoljni župan.<br />

Je gradnja zadostila vsem<br />

zahtevam in predlogom<br />

občine, ki so bile kot<br />

idejne postavljene in med<br />

izgradnjo še dopolnjene? Bo<br />

potrebno na tem odseku še<br />

kaj postoriti? Kaj, kar morda<br />

ob potrjevanju oz. strinjanju<br />

s projektno zagonsko<br />

dokumentacijo ni bilo možno<br />

takrat povsem definirati?<br />

Zgrajena avtocesta, regionalna cesta in<br />

ostalo, kar je na to vezano, je zadostilo našim<br />

zahtevam. Podlehnik ima dve povezavi<br />

avtoceste in to tako, da sta ti povezavi<br />

prometno zelo ugodno rešeni. Sicer pa bo na<br />

tem odseku potrebno še kaj postoriti, in sicer<br />

v času garancije, ki je pogodbeno določena<br />

med izvajalci in DARS-om v obdobju do<br />

pridobitve trajnega uporabnega dovoljenja.<br />

Vendar je to stvar DARS-a.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


33<br />

Ob pripravah na projekt smo vsi, ki živimo v<br />

tej dolini, vedeli, da se bo nekaj oziroma veliko<br />

spremenilo v načinu bivanja. Predvsem se<br />

bo spremenila tradicija bivanja, ki jo najbolj<br />

čutijo starejši. Nov način bivanja, ki sedaj<br />

nastaja, moramo prevzeti kot nastajajoči<br />

nov način bivanja, ki pa bo postal kar kmalu<br />

zopet tradicionalen. Mogoče malo zapleten<br />

odgovor, vendar tako je.<br />

Je zgrajen AC odsek do<br />

Podlehnika privedel do novih<br />

spoznanj in seveda priložnosti<br />

za razvoj občine? Vprašanje<br />

je morda postavljeno<br />

prezgodaj, saj je promet po<br />

novem odseku šele stekel,<br />

vendar se vsakršen razvoj<br />

načrtuje za daljše obdobje.<br />

Kako potekajo projekti, ki ste<br />

jih označili kot razvojne ob<br />

našem zadnjem pogovoru?<br />

Ste za nove iz kohezijskega<br />

sklada EU projekte pridobili<br />

nova sredstva? Na otvoritvi<br />

AC odseka je bil prisoten<br />

predsednik Vlade RS, minister<br />

za infrastrukturo, vodstvo<br />

DARS in drugi. So morda bili<br />

podani kakšni novi predlogi,<br />

zamisli, povezanih z razvojem<br />

tega dela Haloz?<br />

O novih priložnostih sva govorila že nekaj<br />

v najinem zadnjem pogovoru v vaši reviji<br />

Mrežnik. Dejstvo ostaja, nove priložnosti<br />

bodo in nekatere se že vidijo. Kot primer<br />

naj navedem samo, da imamo pripravljeno<br />

idejno zasnovo stanovanjskih naselij. Pred<br />

pričetkom gradnje skoraj da ni bilo zanimanja<br />

morebitnih investitorjev. Niso nam verjeli, da<br />

bo do te gradnje res prišlo. Ko se je gradilo, se<br />

je njihovo zanimanje povečevalo. V februarju<br />

imamo novo predstavitev idejne zasnove<br />

stanovanjskega naselja in zanimanja je že<br />

več. Povečujejo se tudi povpraševanja po<br />

zemljiščih, nov zagon dobiva tudi turizem.<br />

Zastavljene projekte bomo izvajali še naprej,<br />

želimo pa pričeti izvajati tudi predvidene<br />

nove, pri čemer mora biti izpolnjen samo<br />

en pogoj – finančna sredstva, ostalo imamo<br />

že pripravljeno. Vsega ali vsaj strateško<br />

pomembne projekte pa bo žal, kljub morebiti<br />

pridobljenim sredstvom EU, težko izvesti.<br />

Vztrajamo in vztrajali bomo še naprej.<br />

Vnaprej se opravičujem za<br />

svojo radovednost. Je bila ob<br />

otvoritvi AC odseka Draženci–<br />

Podlehnik kakšna svečanost,<br />

kakšen poseben dogodek, ki bi<br />

bil posvečen dokončanju tega<br />

odseka?<br />

Ja, pravzaprav sta bila dva pomembna<br />

dogodka. Najprej, kot prvi dogodek, je<br />

bila svečana predaja odseka v promet ob<br />

prisotnosti predsednika Vlade Republike<br />

Slovenije Miro Cerarja, ministra za<br />

infrastrukturo Petra Gašperšiča, ministra za<br />

gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka<br />

Počivalška, direktorja Direkcije Republike<br />

Slovenije za infrastrukturo Damirja Topolka<br />

ter ob prisotnosti županov sosednjih občin<br />

in drugih navzočih.<br />

Ob tem pa je bil še poseben dogodek, podpis<br />

dogovora o nameri sanacije prometne<br />

povezave od Podlehnika preko Žetal, Rogatca,<br />

Rogaške Slatine do Podčetrtka in Olimja.<br />

Tujci pa tudi domači gosti iz severovzhodne<br />

Slovenije, ki želijo obiskati omenjene kraje<br />

in seveda ta čudoviti del Slovenije, čudovito<br />

pokrajino in nenazadnje Donačko goro,<br />

imajo danes kar slabe prometne povezave.<br />

Pot, po kateri naj tujec, npr. iz Avstrije, pride<br />

do Podčetrtka ni enostavna. Ena možnost<br />

je po avtocesti Maribor - Celje do izvoza<br />

Slovenska Bistrica ali Dramlje in druga preko<br />

Podlehnika. Sedaj bo kar hitro in ugodno


34<br />

prišel do Podlehnika, naprej pa po izredno<br />

slabi, dotrajani cesti. Sanacija te stare<br />

ceste je res zelo potrebna. Če je strateško<br />

pomembna, naj si bralec sam odgovori. Mi<br />

odgovor imamo.<br />

Ob pričetku gradnje je bil<br />

položen temeljni kamen. Kaj<br />

se dogaja in kaj se bo zgodilo<br />

z njim?<br />

Kamen ima dvojni pomen. Tu se navezujem<br />

na besede Vreznerja, direktorja projekta<br />

DARS, ki je povedal, da je prvi pomen najava<br />

in s tem spomin na pričetek gradnje in drugi,<br />

da bo za prebivalce te doline konec težav, ki<br />

so jih imeli s staro cesto. Kamen je shranjen<br />

in v čakanju. Ko bo drugi odsek do MMP<br />

Gruškovje in s tem projekt AC Draženci–MMP<br />

Gruškovje končan, bo našel svoje mesto na<br />

počivališču Podlehnik zahod. Namen, ki ga<br />

kamen simbolizira, konec prometnih težav,<br />

ne samo za prebivalce te doline, ampak tudi<br />

za tiste, ki gredo v smeri Hrvaške in od tam<br />

naprej, bo dosežen. Prometnih težav bo<br />

manj, saj promet iz leto v leto narašča.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


35<br />

PROJEKT MAGNA -<br />

PROJEKTI RAZVOJA OBČINE<br />

HOČE - SLIVNICA<br />

– proces razvoja občine je proces priprave, zagonov<br />

in izvajanja projektov, potrebni so strateški projekti,<br />

potreben je projektni management<br />

dr. Anton Hauc<br />

častni član ZPM<br />

Občina Hoče - Slivnica na severu meji<br />

na Mestno občino Maribor, na vzhodu<br />

na Miklavž, na jugu na Rače - Fram ter<br />

na vzhodu na Slovensko Bistrico in Ruše.<br />

Območje občine predstavlja prehodno<br />

območje med subalpsko in subpanonsko<br />

severno Slovenijo. Na zahodu meji<br />

na Pohorje, na vzhodu pa na Dravsko polje,<br />

kjer je reka Drava akumulirala prod v obliki<br />

velikega vršaja. Ravnina Dravskega polja je<br />

bila zlasti v zadnjih petdesetih letih območje<br />

intenzivne suburbanizacije.<br />

https://<strong>www</strong>.hoce-slivnica.si/.<br />

Na območju občine najdemo vrsto zanimivih<br />

kulturno zgodovinskih spomenikov, kot<br />

je npr. cerkev sv. Jurija, Spodnje Hoče, ki<br />

leži v centru Hoč z mogočnim zvonikom.<br />

Sedanja župna cerkev spada med zelo<br />

dragocene sakralne spomenike v tem delu<br />

severovzhodne Slovenije. Velja še omeniti<br />

Grad Hompoš, ki stoji nad zaselkom Pivola.<br />

Leta 1124 so omenja kot Huzi, leta 1164 kot<br />

domus (dom) in po letu 1181 kot castrum<br />

kuuod dicitur Hus (grad, ki mu rečejo hiša).<br />

Bil je torej od vsega začetka zidan in se zato<br />

upravičeno domneva, da je bil od 2. polovice<br />

11. stoletja prav njen prvi sedež podravskih<br />

mejnih grofov Spanheimov. Grad je bil od<br />

leta 1147 dalje deželno knežja last, kjer so<br />

živeli ali uradovali njihovi fevdniki: med<br />

letoma 1124 in 1348 Pohorskodvorčani, do<br />

leta 1363 Waseeji, do leta 1438 Ptujčani,<br />

do leta 1636 Stubenbergi, nato kot lastniki<br />

raznih družin, od leta 1846 Feyrerji, od<br />

leta 1877 Nugent-Pallavicini, med letoma<br />

1911 in 1945 Theinburgi, odtlej sanatorij<br />

za pljučne bolezni, kasneje psihiatrična<br />

bolnišnica in sedaj Fakulteta za kmetijstvo<br />

in biosistemske vede. Med naravnimi<br />

znamenitostmi bi izpostavili Botanični<br />

vrt kot naravni biser v Pivoli pri Hočah.<br />

Razprostira se med Hočami in Razvanjem,<br />

južno od mesta Maribor. Z osmimi hektarji<br />

zasajene površine je največji v Sloveniji.<br />

Od leta 1999 je Botanični vrt vključen v<br />

združenje mednarodno priznane botanične<br />

vrtove “Botanic gardens conservation<br />

international”. Vrt nudi in omogoča<br />

izobraževanje, raziskovanje, ohranjanje<br />

rastlinskih vrst, vzdrževanje lokal ogroženih<br />

rastlinskih vrst, samoniklih gospodarsko<br />

pomembnih gozdnih vrst, funkcije genskih<br />

bank in pospeševanje sonaravnega turizma.<br />

Ohranjanje in varovanje rastlinskih vrst<br />

je ena izmed najpomembnejših nalog<br />

botaničnega vrta. Rastline v botaničnem vrtu<br />

predstavljajo najcenejšo, najzanesljivejšo<br />

in najtrajnejšo semensko gensko banko.<br />

Razvito je gospodarstvo, turizem, trgovina in<br />

vrsta uslužnostnih dejavnosti. Podrobno se<br />

bralec lahko seznani z znamenitostmi na<br />

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Ho%C4%8De_-_Slivnica<br />

Poslanstvo občine je, da pomaga občanom,<br />

je povezovalec vladnega, nevladnega in


36<br />

gospodarskega sektorja. Občina soustvarja<br />

odlične pogoje za turizem in kmetijstvo,<br />

gospodarstvo ter družbeno aktivno, zdravo,<br />

za človeka vredno življenje.<br />

Vizija občine temelji na spoznanju, da je<br />

Občina Hoče - Slivnica znana kot občina z<br />

odličnim prepoznavanjem in izkoriščanjem<br />

svojih potencialov.<br />

O Občini Hoče - Slivnica se predvsem letos<br />

govori v zvezi s projektom Magna NUCLEUS<br />

investitorja Magna Steyr.<br />

https://<strong>www</strong>.hoce-slivnica.si/objava/79465.<br />

Čeprav lahko projekt ocenjujemo kot<br />

strateško izredno pomembnega pomena<br />

za razvoj občine, to seveda ni edini projekt.<br />

»Zgodovina projektov občine« vsebuje<br />

še vrsto drugih projektov. Gre za lastne<br />

projekte, EU projekte, projekte, podprte<br />

s kohezijskimi skladi in drugi projekti<br />

povezovanja<br />

https://<strong>www</strong>.hoce-slivnica.si/Projects.<br />

Za razgovor o projektih in projektni organiziranosti<br />

ter o projektu Magna smo se pogovarjali z<br />

dr. Markom Soršakom, županom občine.<br />

S projektom Magna se<br />

je razpoznavnost občine<br />

zelo povečala. Vendar to<br />

seveda ni edini projekt.<br />

Kateri dosedanje projekte<br />

bi navedli kot pomembne<br />

za razvoj občine? Občina<br />

je industrijsko močna,<br />

kar dokazujejo uspešna<br />

podjetja, med katere je<br />

potrebno uvrstiti Ledinek<br />

Lestro, ADK, MIBRA in še<br />

vrsto drugih podjetnikov.<br />

Kateri projekti bodo v<br />

naslednjem planskem<br />

obdobju posebej pomembni<br />

za nadaljnji razvoj občine?<br />

<strong>www</strong>.hoce-slivnica.si/files/other/mixed/166/72544NRP%20<strong>2018</strong>-2021.pdf<br />

Projekt MAGNA NUKLEUS je izjemnega<br />

pomena za našo občino, saj se bomo s tem<br />

projektom lahko hitreje razvijali na vseh<br />

področjih. To pomeni več investicij v ceste,<br />

v kanalizacijo, v vodno infrastrukturo, v<br />

šolstvo, kulturo, šport, turizem, kmetijstvo ...<br />

Poleg tega projekt omogoča preboj regije,<br />

ki si zasluži dvig življenjskega standarda.<br />

Projekt Magna je sicer eden izmed mnogih<br />

zastavljenih in realiziranih projektov, ki so<br />

v našo občino prinesli novo energijo in<br />

dodaten elan za razvoj in odlično delovanje.<br />

Ponosen sem, da nam je uspelo projekt<br />

Magna tako dobro koordinirati, da smo<br />

lahko v teh dneh priča rasti nove tovarne in<br />

da delovna mesta polnijo tudi naši občani in<br />

občanke.<br />

Za mano so 3 leta županovanja in v tem<br />

času smo uspeli realizirati že kar nekaj<br />

zastavljenih projektov, veliko projektov pa<br />

nas še čaka. Verjamem, da nam bo do konca<br />

mojega prvega mandata uspelo še marsikaj.<br />

Veliko narejenega, načrti so še veliki, ekipa<br />

dobra, tako da verjamem, da bomo lahko še<br />

veliko naredili.<br />

Ponosen sem tudi na izpeljane projekte,<br />

med katerimi bi izpostavil le nekaj tistih, ki<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


37<br />

so izrednega pomena za občino:<br />

• dozidava nove učilnice OŠ Hoče<br />

• otroško igrišče Bohova, otroško igrišče<br />

Pivola<br />

• postavljen zunanji fitnes v Hočah –<br />

pripravljamo otvoritev<br />

• mešana kolesarska pešpot Zgornje in<br />

Spodnje Hoče ter Hoče - Slivnica<br />

• zgrajena kanalizacijskega omrežja –<br />

Orehova–Hotinja vas<br />

• sanirani Hotinjski ribniki<br />

• asfaltirane ceste na Pohorju<br />

• ureditev igrišč in igral ob Podružnični šoli<br />

• urejeno sofinanciranje bioloških čistilnih<br />

naprav v območju, kjer ni možna<br />

izgradnja kanalizacije zaradi reliefa<br />

• urejen in obnovljen športni park v Slivnici<br />

• zgrajena zdravstvena postaja v Slivnici<br />

Izpostavil bi tudi nekaj projektov, ki so<br />

vezani na sprejeti proračun in so planirani v<br />

kratkoročnem obdobju.<br />

• sistemsko reševanje problematike s<br />

pitno vodo<br />

• gradnja in ureditev Športnega parka v<br />

Rogozi<br />

• povezava Rogoza Miklavž o Samovi ulici<br />

• dozidava OŠ Slivnica – projektna<br />

dokumentacija<br />

• ureditev funkcionalnega trga pred<br />

občinsko zgradbo – v izvajanju – od<br />

države smo pridobili zemljišče in<br />

pripravljamo projekt<br />

• nadomestna gradnja starega vrtca –<br />

pripravljena projektna dokumentacija<br />

• večnamenski objekt Bohova –<br />

pridobljeno gradbeno dovoljenje in<br />

podpisana pogodba z izvajalcem del.<br />

Gradnja bo končana predvidoma jeseni<br />

<strong>2018</strong>. Tam bo lociran tudi nov gasilski<br />

dom.<br />

• medgeneracijski center – projektna<br />

dokumentacija izdelana – pripravljamo<br />

popise del<br />

PaleoStyriaDiversio, prijavljenih imamo<br />

še 18 projektov na nacionalnem in<br />

mednarodnem nivoju<br />

• pridobitev številnih nagrad –<br />

Inovativnost, certifikat Mladim prijazna<br />

občina, Planetu prijazna občina, nagrada<br />

za družbeno odgovornost – smo prva<br />

občina, ki je prejela takšno nagrado<br />

Za realizacijo se pripravljajo še naslednji<br />

projekti (poleg projektov sem napisal še<br />

vrednosti, da lahko dobite občutek glede<br />

višine projektov, ki jih načrtujemo):<br />

• nadaljevanje projekta »premoženjsko<br />

pravno urejanje proizvodne cone«<br />

• večnamenski objekt Bohova (začetek<br />

v 2017, nadaljevanje v <strong>2018</strong>, skupna<br />

vrednost projekta 960.000 €)<br />

• ureditev zunanjega fitnesa Slivnica<br />

(20.000 €)<br />

• izgradnja nizkoenergetskega vrtca<br />

Hoče (začetek investicije v <strong>2018</strong>, skupna<br />

vrednost 1.927.000 €)<br />

• ureditev podstrešja podružnična šola<br />

Reka – Pohorje (začetek inv. <strong>2018</strong>, skupna<br />

vrednost 500.000 €)<br />

• sekundarna kanalizacija Rogoza (75.000)<br />

• gradnja in investicije v ceste (688.000 €)<br />

• investicije v vodovodna omrežja in<br />

infrastrukturo (387.300 €)<br />

• nadaljnje delovanje Mreže za<br />

gospodarstvo, Foruma nevladnih<br />

organizacij in Foruma za kmetijstvo in<br />

turizem.<br />

Zavedam se, da večina bralcev Mrežnika<br />

našo občino ne pozna dovolj dobro, zato<br />

priporočam, da si nas pridejo ogledat in<br />

opazili bodo »sadove« projektov. Sploh pa<br />

priporočam ogled gradbišča nove tovarne,<br />

saj bodo tu lahko marsikaj videli. Mi, ki<br />

sledimo gradnji, lahko samo rečemo, gradi<br />

se tako hitro, da težko sledimo napredovanju<br />

gradnje.<br />

Delo pa je obrodilo tudi dodatne sadove,<br />

saj sem, poleg v programu zastavljenih<br />

projektov, uspel koordinirati in izpeljati še<br />

dodatne projekte – med njimi je tudi projekt<br />

Magna in še:<br />

• urejanje gramoznice<br />

• postavljena električna polnilnica<br />

• nova spletna stran in e-stik z občani<br />

• vzpostavljena mreža defibrilatorjev in<br />

postavljeni novi defibrilatorji<br />

• pridobitev evropskih sredstev –


38<br />

Letališče Edvarda Rusjana<br />

Maribor je vrata svojega<br />

potniškega terminala odprlo<br />

pred štiridesetimi leti,<br />

natančneje maja 1976. 15.<br />

junija 2008 se je letališče<br />

preimenovalo v Letališče<br />

Edvarda Rusjana Maribor<br />

po pionirju slovenskega<br />

letenja. Letališče Edvarda<br />

Rusjana se ponaša z novim,<br />

modernim in prostornim<br />

potniškim terminalom, ki<br />

lahko sprejme tudi do 600.000<br />

potnikov letno. Leži na<br />

ozemlju občine, nastopilo je<br />

upadanje potnikov in prevoza<br />

tovorov, izveden je bil<br />

projekt izgradnje potniškega<br />

terminala, je v privatni<br />

lasti, poslovanje upada. Kaj<br />

pravzaprav občina še lahko<br />

stori, da bi letališče pridobilo<br />

nov zagon poslovanja? Bo<br />

k temu pripomogel projekt<br />

Magna? V medijih je bilo<br />

večkrat poudarjeno, da bo<br />

s projektom Magna dobilo<br />

letališče nov poslovni zagon.<br />

Občina se trudi, da prispeva k razvoju in tako<br />

je tudi na področju razvoja Letališča Edvarda<br />

Rusjana. Z letališčem obstajajo veliki načrti<br />

in verjamem, da bodo vpleteni slej ko prej<br />

uspeli s projekti. Občina Hoče - Slivnica<br />

podpira razvoj in tudi na tem področju<br />

je tako. Smo odprti za konstruktivne in<br />

realne predloge. Pustimo se presenetiti,<br />

kako in v kateri smeri bo šel razvoj letališča.<br />

Ocenjujemo, da se bo s projektom MAGNA<br />

NUKLEUS in drugimi, ki so vezani na turizem<br />

in gospodarstvo, koriščenje letališča samo<br />

povečalo.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


39<br />

Projekt Magna je bil<br />

v javnosti, medijih,<br />

gospodarstvu, predvsem<br />

lokalnem ter pri občanih<br />

sprejet po načinu »proti<br />

– zakaj je to potrebno?<br />

– za«. Poznano je, da je<br />

bilo v zgodovini občine<br />

že govora o logističnem<br />

centru, o gospodarski coni,<br />

o turističnem središču.<br />

Nastalo ni kaj pomembnega,<br />

izvedenih projektov<br />

je bilo malo. Kaj je bil<br />

pravzaprav začetek projekta<br />

Magna? Kako je prišlo do<br />

njegovega zagona? Vemo,<br />

da bi morali to vprašanje<br />

zastaviti tudi vodjem<br />

projekta z Ministrstva za<br />

gospodarstvo, Ministrstva<br />

za okolje in prostor, pa<br />

morda še komu. Občina,<br />

predvsem vi osebno ste<br />

se zelo angažirali, da je<br />

do potrditve projekta in<br />

izgradnje proizvodnih in<br />

spremljajočih objektov<br />

prišlo? Ocenjujemo, da<br />

ste imeli pri tem projektu<br />

pomembno vlogo, seveda v<br />

okviru vaših pooblastil.<br />

tako velikega projekta smo upoštevali več<br />

dejavnikov in pripraviti je bilo treba veliko<br />

strokovnih dokumentov, ki so sledili eni<br />

zgodbi. Pripeljati investitorja na naš teren<br />

in »pripeljati« domov tiste, ki morajo sedaj<br />

delati v tujini.<br />

Kaj je potrebno narediti, da se lahko pride<br />

do takšnega projekta, smo dodobra občutili<br />

v občini. Naša prednost je bila, da poznamo<br />

vse proceduralne korake. Prvi korak je bil<br />

pregled možnosti. Strategija prostorskega<br />

razvoja Slovenije (v nadaljevanju SPRS)<br />

predlaga, da se zaradi racionalizacije<br />

prometnih tokov, smotrnega razmeščanja<br />

delovnih mest, stanovanj, storitvenih in<br />

proizvodnih dejavnosti na širših mestnih<br />

območjih, v katere so vključena območja<br />

več lokalnih skupnosti, prostorske potrebe<br />

razvoja mest in drugih naselij načrtuje<br />

in ureja na osnovi medobčinskega<br />

sodelovanja.<br />

Tudi sam se vprašam, ali je to, da sem se<br />

toliko izpostavil za projekt res bilo potrebno.<br />

Veste, če ne bi imel takšne osebne izkušnje,<br />

se verjetno ne bi. Žal vem, kako je biti<br />

osnovnošolec, dijak, študent, če kdo od<br />

staršev dela v tujini in ga vidiš le nekajkrat<br />

letno, ker v lastni državi ni dela za pridnega<br />

ključavničarja. Prav zaradi tega smo želeli<br />

ustvariti pogoje, da nas bo čim več delalo<br />

doma, v domačem okolju. Pri vzpostavljanju<br />

Gospodarske in proizvodne cone je v<br />

skladu z določbami iz SPRS in PRS potrebno<br />

umeščati ob prometno vozliščnih lokacijah<br />

tako, da so dobro povezane z železniškim in<br />

cestnim omrežjem, ki omogoča javni prevoz<br />

na delo z vseh območij regije in sosednjih<br />

regij. Hkrati pa izkoristi tudi bližino obstoječe<br />

infrastrukture, kot so pristanišča, letališča ter<br />

razpoložljivost električne energije ali druge<br />

energije večjih kapacitet in moči.<br />

Načrtovano lokacijo je bilo treba obravnavati<br />

v kontekstu širšega mestnega območja


40<br />

Maribora, ki je središče nacionalnega<br />

pomena. Zaradi svoje lege kot pomembno<br />

prometno vozlišče pa ima poleg Ljubljane<br />

in Kopra tudi mednarodni pomen.<br />

Čeprav predvidena prostorska ureditev ni<br />

neposredno vezana na razvoj urbanega<br />

središča Maribora, je s svojo lego ob<br />

prometnem vozlišču in križišču pomembnih<br />

prometnih poti funkcionalno umeščena v<br />

širše mestno območje mesta Maribor. Za<br />

določitev lokacije je bila v skladu z veljavno<br />

zakonodajo izdelana posebna strokovna<br />

podlaga, s katero so bile preverjene različne<br />

potencialne lokacije. Še posebej pazljivo<br />

so bile preverjene površine opuščenih<br />

večjih industrijskih, komunalnih, prometnih<br />

in podobnih območij, ki bi jih lahko s<br />

sanacijo ali prenovo usposobili za potrebe<br />

investitorja.<br />

Pri izboru lokacije so bile upoštevane tudi<br />

želje potencialnega investitorja Magna.<br />

Njihove zahteve, označimo jih lahko kot<br />

prednostni kriteriji, so bili:<br />

1. neposredna bližina avtoceste oz. direktni<br />

priključek na avtocestno omrežje,<br />

2. oddaljenost od proizvodnih zmogljivosti<br />

v Gradcu je manjša od 100 km (zaradi<br />

povezanosti proizvodnje in posameznih faz<br />

– komponent),<br />

3. možnost priključevanja na železniško<br />

omrežje oz. izvedbe železniškega<br />

dostavnega tira,<br />

4. možnost izvedbe infrastrukturnih<br />

priključkov, pri čemer sta pomembna<br />

oskrba z električno energijo (110 kV) in<br />

oskrba z zemeljskim plinom ter zagotovitev<br />

telekomunikacijskih povezav,<br />

5. poselitveno območje, ki zagotavlja<br />

delovno silo, možnost izobraževanja itd.<br />

Analiza po posameznih občinah je pokazala,<br />

da v širšem območju mesta Maribor ni na<br />

voljo ustreznih zemljišč z že opredeljeno<br />

namensko rabo za potrebe industrijske<br />

proizvodnje. Območja, ki jih je možno<br />

pozidati, so bistveno premajhna, ne<br />

omogočajo pa tudi širitve, saj gre pri tem<br />

najpogosteje za spremembo namembnosti.<br />

Zaradi navedenega je bilo potrebno pristopiti<br />

k iskanju primerne lokacije na drugih<br />

primernih površinah, ki niso opredeljene kot<br />

stavbna zemljišča, namenjena industrijski<br />

proizvodnji, ustrezajo pa prednostim<br />

pogojem za izbiro lokacije za potencialnega<br />

investitorja na prostih površinah. Takšna<br />

lokacija mora v največji možni meri<br />

ustrezati vsem, uvodoma navedenim<br />

prednostnim kriterijem, saj investicija po<br />

sistemu »Greenfield« investicije (Greenfield<br />

investment) praviloma začenja s proizvodnjo<br />

z ničelne točke (brez predhodne potrebne<br />

infrastrukture proizvodnih prostorov ter<br />

primerno usposobljene delovne sile) na novi<br />

lokaciji. Z izpolnitvijo prednostnih pogojev<br />

pa vsaj delno zmanjšuje stroške začetnega<br />

zagona proizvodnje.<br />

Na podlagi podrobnejše analize obeh<br />

lokacij je bila predlagana in izbrana varianta<br />

v Hočah. Prednosti izbrane variante se<br />

utemeljuje predvsem z:<br />

• večjim zaledjem prebivalstva,<br />

• večjim odmikom od obstoječe poselitve<br />

in s tem manjšim vplivom na obstoječo<br />

poselitev,<br />

• boljšimi pogoji za navezavo na obstoječo<br />

prometno in ostalo gospodarsko javno<br />

infrastrukturo,<br />

• dejstvom, da se na območju kmetijskih<br />

zemljišč v varianti 1 (sedanja lokacija),<br />

zajetih v spremembo, ob približno enakih<br />

proizvodnih pogojih v obeh primerjanih<br />

variantah, ni razvila intenzivna kmetijska<br />

pridelava za potrebe velikega urbanega<br />

središča (npr. pridelava zelenjave), kar je<br />

verjetno že posledica obremenjenosti<br />

območja s povečanimi vplivi prometa ter<br />

drugih motečih dejavnosti (izkoriščanje<br />

gramoza),<br />

• lokacija se nahaja v območju razvojnih<br />

površin Letališča Edvarda Rusjana<br />

Maribor.<br />

Nam lahko predstavite glavne<br />

tehnično – tehnološke,<br />

logistične, zaposlitvene,<br />

organizacijske značilnosti<br />

projekta ter tudi prednosti<br />

nove proizvodnje družbe<br />

Magna?<br />

Občina Hoče - Slivnica je z Ministrstvom<br />

za gospodarski razvoj in tehnologijo<br />

sklenila Pogodbo o izvajanju in financiranju<br />

Instrumenta 5, Aktivnosti 2 v okviru<br />

Programa spodbujanja konkurenčnosti<br />

Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–<br />

<strong>2018</strong>: vzpostavitev proizvodne cone na<br />

razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica,<br />

na podlagi katere je občina upravičena<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


41<br />

sklepati prodajne pogodbe z lastniki zemljišč.<br />

Proizvodna cona bo v zadnji, četrti fazi<br />

vzpostavljena na 93 ha zemljišč, ki so v lasti<br />

108 fizičnih oseb. To je bila osnova, da smo<br />

pričeli z odkupi zemljišč in pripravo terena za<br />

gradnjo tovarne.<br />

Vrednost prvega dela naložbe Magne, ki bo<br />

v prvi fazi proizvodnje prispeval 130.000<br />

enot na leto in ustvaril 404 novih delovnih<br />

mest, znaša 146,4 milijonov evrov. Država<br />

se je zavezala prispevati 18 milijonov evrov.<br />

Načrtovani so tudi nadaljnji koraki za<br />

razširitev obrata Magna Nukleus v Hočah.<br />

Izvedli se bodo novi projekti, ki so odvisni od<br />

razvoja novih poslovnih priložnosti Magne.<br />

Potencial za rast vsekakor obstaja. Ob tem<br />

velja izpostaviti, da vemo, da Magna že<br />

sedaj sodeluje s 48 dobavitelji v Sloveniji.<br />

Na podlagi izkušenj po vsem svetu v Magni<br />

ocenjujejo, da eno delovno mesto v Magni<br />

spodbudi nastanek dveh do treh novih<br />

delovnih mest v širšem okolju. Začetek<br />

gradnje obrata v Hočah poteka po načrtih,<br />

proizvodnjo pa naj bi zagnali v jeseni <strong>2018</strong>.<br />

Navezujem se na naše uvodno spoznanje,<br />

kako hitro se gradi. Zato ni nobenega razloga,<br />

da v to ne bi verjeli. Aprila prične prihajati<br />

in se montirati proizvodna oprema, bodoči<br />

zaposleni pa se pri Magni že usposabljajo.<br />

Sama zgradba je projektirana in bo zgrajena<br />

tako, da je pravzaprav tako imenovana<br />

bela kad, kjer je vse v vodotesnem betonu<br />

in s premazi, ki lahko zadržijo kakršenkoli<br />

material, ki se tam notri nahaja, vključno z<br />

vso požarno vodo ob morebitnem požaru. V<br />

primeru požara (ki je v takih objektih vedno<br />

omejen na majhne sektorje, če do tega v<br />

izjemno redkih primerih res pride) je resda<br />

požarna voda onesnažena, zato je treba to<br />

vodo, preden se kamorkoli spušča, preveriti<br />

in ugotoviti, kaj je z njo potrebno narediti.<br />

Skratka, tukaj je ogromno drugih ukrepov<br />

oziroma t. i. projektiranih ukrepov. Na našo<br />

in zahtevo izdelovalcev poročila, direkcije<br />

in tudi drugih deležnikov je bilo že veliko<br />

korekcij projektov.<br />

Takšna proizvodnja, ki jo<br />

Magna namerava postaviti<br />

s projektom, zahteva<br />

električno energijo, urejeno<br />

oskrbo z vodo, plinovod<br />

(v kolikor bo potreben),<br />

kanalizacijo, povezavo z<br />

avtocesto, železniški tir,<br />

telekomunikacijske povezave,<br />

protipožarno opremo in<br />

obveščanje, varovanje<br />

objekta itd. Kaj od tega<br />

mora zagotoviti Magna in s<br />

tem tudi investirati in kaj<br />

prevzamejo naši izvajalci,<br />

npr. pri železniški povezavi,<br />

električni oskrbi, priključitve<br />

na vodovod in podobno. Kako<br />

se bodo financirala ta dela? So<br />

pri tem še kakšne obveznosti<br />

občine?<br />

Financiranje je na strani investitorja. Občina<br />

pelje postopke, ki so skladni z zakonodajo.<br />

Največji del je odkup zemljišč. Moram<br />

poudariti, da se je v javnosti razširilo, kaj vse<br />

bo morala zgraditi naša občina, kje dobiti<br />

finančna sredstva, zopet se bo porabljal<br />

davkoplačevalski denar in podobno. Moj<br />

odgovor je dovolj jasen, kako se bo zagotovilo<br />

vse to, kar ste izpostavili v vašem vprašanju.


42<br />

Prejeli smo veliko vprašanj<br />

o tem, ali je zemljišče, na<br />

katerem bo proizvodnja,<br />

sedaj last Magne ali je dano<br />

v najem? Pridobitev zemljišča<br />

je lahko, vsaj praksa tako<br />

kaže, dolgotrajen (pod)<br />

projekt. Kakšna je tu bila<br />

rešitev, da ni prišlo do<br />

morebitnih zamud, ki bi<br />

ogrozile projekt?<br />

Zemljišče je dano v najem. Do zamud ni<br />

prihajalo, ker so bili koraki skrbno načrtovani,<br />

delo je potekalo v skupinah in imeli smo<br />

redne komunikacijske sestanke. Tako smo<br />

lahko sproti reševali zaplete in iskali skupne<br />

rešitve.<br />

Čeprav je iz najinega<br />

pogovora že lahko razbrati<br />

prednosti za Občino Hoče –<br />

Slivnica, nas vendarle zanima<br />

strjen opis prednosti oziroma<br />

koristi, ki jih pričakuje<br />

občina? In kakšne koristi<br />

bodo imeli s to tovarno<br />

še drugi, npr. hotelirstvo,<br />

oskrba s hrano, turizem na<br />

splošno, letališče, zdravstvo<br />

itd. Koristi bodo imeli tudi<br />

oskrba z električno energijo,<br />

železnica, oskrba z vodo in<br />

še bi lahko naštevali. Gre za<br />

širše celovite koristi projekta<br />

Magna.<br />

Svoje videnje, kaj bo Magna prinesla v okolje,<br />

občino in širše lahko strnem v naslednje:<br />

• Projekt gradnje tovarne Magna Steyer je<br />

predviden v štirih fazah. V prvi fazi bodo<br />

zaposlili 404 delavcev. Štajerska ima<br />

danes eno najvišjih stopenj brezposelnih<br />

v Sloveniji, z izgradnjo novega obrata<br />

pa bo naša občina in celotna regija<br />

pridobila prepotrebna delovna mesta.<br />

• Z enim delovnim mestom v Magni se<br />

ustvarjajo 2 do 3 posredna delovna<br />

mesta. Investicija v Magno bo imela<br />

izjemne multiplikativne učinke. S<br />

prihodom Magne se ustvarjajo tudi<br />

priložnosti za partnerska podjetja<br />

in lokalno okolje (gostinci, hotelirji,<br />

prevozniki in drugi potencialni poslovni<br />

partnerji), ki bodo s svojimi storitvami<br />

podpirali delovanje obrata.<br />

• Magna je vedno odgovoren član<br />

skupnosti. V krajih, v katerih Magna<br />

že deluje s svojimi proizvodnimi<br />

obrati, zgledno sodeluje z lokalnimi<br />

skupnostmi. Vedno se povezuje s<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


43<br />

številnimi društvi (gasilska, športna,<br />

kulturna itd.) kot tudi javnimi ustanovami<br />

(zdravstveni dom, vrtci, šole). To je do<br />

sedaj podjetje že dokazalo tudi v naši<br />

občini. Z nami se redno usklajujejo in so<br />

se pripravljeni pogovarjati o rešitvah in<br />

novih priložnostih za občino in občane.<br />

• Karierna priložnost za mlade. Mladi v naši<br />

občini bodo dobili izjemno priložnost za<br />

sodelovanje v svetovno uveljavljenem<br />

podjetju Magna. Dobili bodo številne<br />

priložnosti. Pri svojem izobraževanju<br />

se naj usmerijo v delo in razvoj, ki ga<br />

Magna potrebuje, seveda če jih to tudi<br />

res zanima. Priložnosti bo veliko.<br />

• Nove priložnosti za razvoj. S prihodom<br />

Magne dobivamo tudi priložnost za<br />

razvoj lokalne infrastrukture. Načrtovali<br />

bomo okrepitve cest, pločnikov in križišč,<br />

novo razsvetljavo itd. S tem pa odpiramo<br />

tudi priložnosti za nove potencialne<br />

investitorje.<br />

• Priložnost za razvoj letališča. Naša občina<br />

ima že dva pomembna infrastrukturna<br />

objekta – letališče in avtocesto. Prihod<br />

Magne prinaša priložnost za potniški in<br />

tovorni promet.<br />

• Magna spoštuje najvišje okoljske<br />

standarde. V Evropski uniji in v Sloveniji<br />

imamo enotno zakonodajo, Magna<br />

pa je s svojim delom v drugih državah<br />

že dokazala, da zakonodajo v celoti<br />

spoštuje. Vplive na okolje stalno<br />

spremlja in zmanjšuje glede na najboljše<br />

razpoložljive tehnologije, pri tem pa v<br />

celoti izpolnjuje zahteve zakonodaje.<br />

Vplivi načrtovanega obrata bodo<br />

bistveno pod mejnimi vrednostmi.<br />

• Magna je ugleden delodajalec. V Avstriji v<br />

zadnjih dveh letih dvakrat razglašena za<br />

najbolj uglednega delodajalca v državi.<br />

• Neposredno pridobiva občina in s tem<br />

občani. Občina, v kateri so delovna mesta,<br />

pridobi dodatna sredstva v proračun,<br />

prav tako v proračun občine pripada<br />

nadomestilo za uporabo stavbnega<br />

zemljišča, s tem pa pridobivamo sredstva,<br />

za katera se sami odločamo, kako jih<br />

bomo porabili za dobro skupnosti.<br />

• Magna prinaša povezovanje v regiji. S<br />

prihodom Magne pridobivamo tako v<br />

občini Hoče - Slivnica kot tudi v širši regiji.<br />

Prihod Magne je odprl tudi povezovanja<br />

med občinami in razprave o skupnem<br />

razvoju v regiji.<br />

Da bomo te prednosti znali izkoristiti je<br />

pomembno tudi, da župani sosednjih občin<br />

ali kar občine te štajerske regije sodelujemo<br />

med seboj in smo med sabo povezani.<br />

Projekti, ki jih delamo se prepletajo in<br />

verjamem, da bomo v prihodnje še bolj<br />

sodelovali in se povezovali.<br />

Vem, da navedene prednosti lahko izpadejo<br />

kot idealne, kot neke »sanje«. Sanje bodo,<br />

če jih ne bomo znali izkoristiti. V tem delu<br />

Slovenije nas čaka veliko skupnega dela.<br />

Potrebe po kadrih z znanji<br />

in usposobljenostjo za razne<br />

tehnične poklice so v Sloveniji<br />

vse večje. Povečale se bodo<br />

tudi s proizvodnjo, ki se bo<br />

vzpostavila s projektom. Le<br />

to pa je lahko velik izziv za<br />

izobraževalne organizacije.<br />

Zaslediti je bilo, da Magna<br />

že usposablja kader za to<br />

proizvodnjo, saj mora večina<br />

kadra biti usposobljena že do<br />

aprila <strong>2018</strong>, ko se bo pričela<br />

montirati proizvodna oprema.<br />

Ali menite, da bo možno<br />

pridobiti ta kader v tem delu<br />

Slovenije in ali je že viden<br />

odziv izobraževalnih ustanov?<br />

Lahko pričakujemo, da se bo v večjem<br />

številu v tej novi tovarni zaposlil strokovni<br />

kader iz obstoječih podjetij v občini in<br />

nasploh iz mariborskega okoliša. Strateški<br />

dogovor je 1000 novih zaposlitev glede na<br />

sedaj predvidenih 400. Kvalitetnega kadra<br />

za tovrstno proizvodnjo ravno ni veliko na<br />

razpolago.<br />

Izobraževalne ustanove so se takoj odzvale<br />

in so že v fazi začetnih pogovorov bile<br />

pripravljene na sodelovanje. Izpostavim lahko<br />

tudi pozitivno povezovanje izobraževalnih<br />

ustanov, Zavoda za zaposlovanje, kar je<br />

ključna sestavina pri tako velikem projektu.<br />

Verjamem, da bodo našli ustrezno pot,<br />

da bodo ustrezno usposobili in poiskali<br />

dovolj kvalitetnega kadra. Imamo visoko


44<br />

brezposelnost in takšni projekti jo lahko<br />

zmanjšajo. Ljudje želijo delati in verjamem,<br />

da je formula uspeha, da pripeljemo<br />

zaposlovalce v okolje.<br />

Najbolj se spominjam citata bivšega rektorja,<br />

ki dobro opiše pripravljenost izobraževalnih<br />

ustanov za sodelovanje. Prof. dr. Igor Tičar,<br />

rektor Univerze v Mariboru: »Razvojni<br />

center bi pomenil najpomembnejšo obliko<br />

povezovanja gospodarstva z raziskavami in<br />

razvojem, ki je doma na Univerzi v Mariboru,<br />

ki je edina znanstveno-raziskovalno<br />

inštitucija v vzhodni regiji. S strani Univerze<br />

v Mariboru bomo storili vse, kar je v naši<br />

moči, da prispevamo k temu svoj delež. S<br />

takim projektom na področju avtomobilske<br />

industrije, ki je izjemno napredna in razvojno<br />

pronicljiva, bi dejansko lahko v regiji zrasel<br />

visok tehnološki center.« Mirjana Zgaga, iz<br />

Območne službe Maribor ZRSZ, zaposlitveno<br />

situacijo o Magni zaokrožuje: »Glede na to,<br />

da je podjetje Magna Steyr bilo v letu 2016 v<br />

Avstriji izbrano za najboljšega zaposlovalca,<br />

verjamemo, da bodo takšen odnos prenesli<br />

tudi v naše okolje in zagotovili zaposlenim<br />

ustrezno plačilo, delovne pogoje, poskrbeli<br />

za zdravje zaposlenih in širšega lokalnega<br />

okolja ter delovali družbeno odgovorno.«<br />

Za občino je bil projekt<br />

Magna prvi takšen projekt,<br />

vsaj po kompleksnosti,<br />

zahtevnosti in potreb<br />

po učinkovitem vodenju<br />

projekta. Predvsem moramo<br />

izpostaviti interakcije med<br />

ministrstvi in Vlado Republike<br />

Slovenije, Magna Steyer,<br />

občino ter vsemi vplivnimi<br />

dejavniki, med katerimi je<br />

potrebno posebej izpostaviti<br />

projektu nasprotujoče vplivne<br />

dejavnike. Kakšna je bila<br />

potrebna organiziranost<br />

občinske uprave in drugih<br />

civilnih organizacij za<br />

obvladovanje projekta in<br />

omenjene interakcije? Lahko<br />

vašo vlogo kot župana<br />

poistovetimo s projektnim<br />

managerjem?<br />

Vsekakor. Vzpostaviti pravo sodelovanje in to<br />

da so vsi deležniki sledili cilju, sodelovali in bili<br />

hkrati v koraku s časovnimi smernicami. To bi<br />

lahko enačil s projektnim managementom.<br />

To lahko trdim tudi zato, ker sem uporabljal<br />

znanja s projektnega managementa, da sem<br />

lahko pripeljal projekt v domačo bazo, če<br />

se pošalim. Dobro načrtovanje in sledenje<br />

projektnim načrtom je bilo ključno. Ponosen<br />

sem in zadovoljni smo lahko, da je občinska<br />

uprava, poleg rednega dela, opravljala tudi<br />

nova dela in naloge, ki jih je terjal takšen<br />

projekt. Ni bilo lahko, na trenutke celo<br />

nemogoče, vendar nam je s skupnimi močmi<br />

uspelo. Nikoli ni bilo izpostavljeno, da jim<br />

je naloženo preveč dela, da ne gre opraviti<br />

nadur, da delo ponoči ni delo javne uprave.<br />

Garali smo in trud se je poplačal. Vsi pa smo<br />

se veliko naučili iz tega. Poleg tega, da je<br />

morala delovati občinska uprava sinhrono,<br />

je bilo potrebno vzpostaviti odlično<br />

sodelovanje z ostalimi deležniki, in sicer z<br />

nevladnimi organizacijami, gospodarstvo,<br />

ipd. Povezovanje je bil ključ do uspeha. Vsi<br />

smo sledili enemu cilju in verjeli, da nam<br />

bo uspelo. Sedaj so tisti trenutki, ko se nam<br />

je kje ustavilo in smo iskali tudi kreativne<br />

rešitve, pozabljeni. Za nami je vse slabo in<br />

ostalo je dobro.<br />

Kako je potekalo planiranje<br />

tistega dela projekta, ki ga<br />

je morala izvesti občina? Kdo<br />

je nasploh planiral izvajanje<br />

projekta, da do večjih<br />

odstopanj ni prihajalo?<br />

Ponosen sem, da na tem mestu lahko<br />

pohvalim svojo matično fakulteto, ki mi je<br />

dala ustrezna znanja, da sem lahko sodeloval,<br />

vodil in sokreiral tako velik projekt. Končal<br />

sem interdisciplinarni študij gospodarsko<br />

inženirstvo. Veliko projektnega planiranja<br />

je padlo na moja pleča, saj sem imel znanja<br />

s področja projektnega vodenja, poznal<br />

sem lokalno okolje, zakonodajo. Za mano<br />

pa je stala ekipa, ki je neutrudno delala in<br />

tako je prišlo do tako dobrega rezultata.<br />

Ključ vsega pa je bilo, kot sem že omenil,<br />

sodelovanje. Zunanjih storitev, ki bi nam<br />

lahko vzpostavile organizacijo projektnega<br />

managementa nismo potrebovali.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


45<br />

Je projekt z vidika občine<br />

končan? Kakšno vlogo oz.<br />

naloge še ima občina glede<br />

na potek gradnje in nato<br />

pri zagonu proizvodnje,<br />

razen sodelovanja na<br />

svečani otvoritvi, če se malo<br />

pošalimo?<br />

Nikakor še ni končan. Na občini na polno<br />

delamo za drugo fazo. Sodelujemo s<br />

podjetjem, z ministrstvi in delamo vse, da se<br />

bodo načrti uresničili. Ukvarjamo se z nakupi<br />

zemljišč za drugo fazo, sodelujemo tako z<br />

investitorjem kot državo.<br />

In kako obvladujete vse ostale<br />

projekte s strani občine?<br />

Se poslužujete zunanjih<br />

storitev vodenja projektov,<br />

inženiringa, strokovnega<br />

svetovanja ipd.?<br />

Ekipa sodelavcev je visoko storilna in izstopa<br />

od povprečne javne uprave. Kot tehnika me<br />

to veseli in sem na to ponosen. Seveda pa<br />

imamo, če je potrebno, pri delu na voljo tudi<br />

zunanjo podporo in storitve.<br />

Magna ima za ta projekt<br />

organiziran projektni<br />

management in vse ostalo, kar<br />

potrebuje izvedba takšnega<br />

projekta? Ste vključeni v to<br />

organiziranost, vsaj posredno?<br />

Da, Magna ima za ta projekt dobro organiziran<br />

projektni management. Za ta projekt ima<br />

svojega projektnega managerja g. David<br />

Adama. Sodelovanje je ključno tudi na tem<br />

področju. Vključen in informiran sem tudi<br />

o tem, saj je potrebno poznati celotno sliko<br />

projekta in investicije, da lahko pomagamo<br />

pri izvedbi.<br />

Imamo malo, ampak dinamično in<br />

produktivno upravo. Zmoremo in znamo<br />

delati in verjamem, da se to vidi tudi navzven.


46<br />

Glavni izvajalec gradbenih del<br />

projekta je Pomgrad iz Murske<br />

Sobote. Kako bi komentirali<br />

izbor slovenskega gradbenega<br />

podjetja oz. konzorcija za<br />

takšen gradbeni projekt?<br />

Glavni izvajalec gradbenih del<br />

projekta je Pomgrad iz Murske<br />

Sobote. Kako bi komentirali<br />

izbor slovenskega gradbenega<br />

podjetja oz. konzorcija za<br />

takšen gradbeni projekt?<br />

Ponosni smo lahko, da vse več slovenskih<br />

podjetij dela na investicijah v Sloveniji.<br />

Dokazujejo svojo strokovnost in nasploh<br />

sposobnost, da prevzamejo tovrstne<br />

projekte. Poglejmo si samo veliki<br />

infrastrukturni projekt v naši bližini izgradnje<br />

avtoceste Draženci–MMP Gruškovje do<br />

hrvaške meje. Prvi odsek do Podlehnika<br />

je prevzelo podjetje Pomgrad iz Murske<br />

Sobote.<br />

Ste župan, univerzitetni<br />

diplomirani gospodarski<br />

inženir, doktor znanosti,<br />

vključeni ste v pedagoški<br />

proces na Fakulteti za<br />

strojništvo Univerze v<br />

Mariboru. Kaj vas je vodilo,<br />

da ste se odločili, da boste<br />

župan, saj vam glede na<br />

vašo izobrazbo ne bi bilo<br />

težko najti delo na »vašem<br />

področju«, predvsem,<br />

ker so potrebe po kadrih<br />

interdisciplinarnih znanj,<br />

ki jih je možno pridobiti<br />

s študijem gospodarskega<br />

inženirstva vse večje<br />

(opomba: na Univerzi v<br />

Mariboru ta študij izvajajo<br />

Ekonomska-poslovna<br />

fakulteta in tehniške<br />

fakultete). http://ging.um.si/<br />

Po duši sem tehnik in želja po povezovanju<br />

več znanj me je peljala na interdisciplinarni<br />

študij, ki mi je omogočil pridobivanje<br />

in povezovanje znanj in izkušenj na več<br />

področjih: tehnika, pravo in ekonomija.<br />

Študij je bil odlična iztočnica za nadaljnje<br />

delo. Vseskozi pa me je spremljala želja po<br />

dodatnem delu. Želja prispevati okolju in<br />

vrniti okolju, kar sem prejel. Sem človek, ki<br />

dela več stvari naenkrat in tako je možno,<br />

da naredim več in prispevam več. Na tem<br />

mestu in v tem času dajem družbi največ kar<br />

lahko. Trudil se bom, da bo tudi v prihodnje<br />

tako. Da pa se je potrebno še dodatno<br />

usposabljati in izobraževati, pa tako in tako<br />

mora biti del našega življenja.<br />

Naj se vam vprašanje, ki<br />

sledi, ne zdi preveč osebno.<br />

Takšen projekt je glede na<br />

premagovanje problemov,<br />

hitro izvajanje, razreševanje<br />

odporov oz. vplivnih<br />

dejavnikov, ki projektu niso<br />

bili naklonjeni ter samo<br />

organizacijo, na pojavljanje<br />

sprememb, tveganja v<br />

občinski upravi zelo<br />

zahteven. Takšni projekti med<br />

izvajanjem zahtevajo veliko<br />

energije, vztrajnosti, tudi<br />

trme, da se dosežejo cilji. Od<br />

kod ste vi in vaši sodelavci<br />

jemali vse to, saj vsa dela le<br />

ni možno označiti kot samo<br />

»delo v službi«?<br />

Največji vir energije za delo mi daje družina.<br />

To je tisto, kar žene, združuje in daje, da<br />

delam tudi tisto, kar mi po zakonodaji ni<br />

direktno naloženo. Ponosen sem na njih<br />

in na tem mestu bi se jim tudi zahvalil za<br />

vso podporo in pomoč, da lahko delam,<br />

kar delam. Sem pa vesel in ponosen, da<br />

imam možnost, da prispevam v okolje, kjer<br />

živim. Sedaj po treh letih županovanja mi<br />

je izgleda delo župana pisano na kožo. Pri<br />

tem pa moram pohvaliti tudi sodelavce, saj<br />

je marsikatera ura oddelana izven rednega<br />

delovnega časa in ni bilo nikomur niti enkrat<br />

težko ostati dlje ali priti v službo zvečer<br />

oziroma čez vikend. Verjamem, da smo<br />

dobra ekipa, ki zna in zmore. Projektni razvoj<br />

občine to zahteva.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


47<br />

P R O J E K T I I N T R Ž N I<br />

S K O K I S K A K A L N I H S M U Č I<br />

S L A T N A R<br />

– verjeti v zamisel, razviti zamisel, izdelati skakalne smuči po<br />

meri uspeha, izvesti projekte in uspešno obvladati čas<br />

dr. Anton Hauc, dr. Gregor Hauc<br />

Ko prebereš, preštudiraš, se seznaniš,<br />

dobiš informacije o podjetju SLATNAR, o<br />

Petru Slatnarju, o njegovih sodelavcih, o<br />

uspehih, se prepričaš o izredni inovativnosti.<br />

Takrat spoznavaš mejnike razvoja podjetja<br />

in načrtovane strateške cilje, ki so že sigurno<br />

določeni. Istočasno prebereš veliko o novih<br />

skakalnih smučeh, o kompleksnosti ponudbe<br />

pri prodaji smuči z vso dodatno opremo.<br />

Takrat poleg skakalnih smuči spoznaš še<br />

ostale izdelke. Vse to je mogoče dobiti v<br />

raznih intervjujih in člankih. Pravzaprav<br />

lahko prideš tudi v zagato, kaj sploh vprašati<br />

g. Slatnarja. Kontinuiran in hiter razvoj,<br />

izredno fleksibilno izkoriščanje priložnosti,<br />

obvladovanje tržišč in konkretnih kupcev<br />

ter še marsikaj, kar je povezano z razvojem,<br />

nam še pomembneje izpostavlja vprašanje,<br />

na kakšen način vse to uspeva podjetju s 14<br />

zaposlenimi, kako obvladujejo vse projekte<br />

pri načrtovanju, pripravi in izvajanju tako<br />

različnih projektov.<br />

Zgodovina nove zgodovine. Bralcem se<br />

opravičujemo za ta začetek. Zakaj smo to<br />

zapisali? Na spletni strani<br />

http://<strong>www</strong>.slatnar.com/slap.html lahko<br />

preberemo, da je bilo podjetje SLAP, Peter<br />

Slatnar ustanovljeno leta 1972. Podjetje<br />

z obrtjo za izdelavo kovinskih stružnih<br />

delov s konstantno poslovno rastjo, s<br />

stalno nadgradnjo tehnologije delavnice<br />

do uporabe najsodobnejših CNC strojev in<br />

vzporedno s tem je nastajalo vse več znanja<br />

in spretnosti. Podjetje izdeluje stružne in<br />

rezkane izdelke, polizdelke za avtomobilsko<br />

in letalsko industrijo, kolesarstvo, elektroniko,<br />

belo tehniko ter razne izdelke za uporabo v<br />

športu. Po zaključku skakalne kariere Petra<br />

Slatnarja, sina g. Slatnarja, je podjetje razvilo<br />

program izdelkov za smučarski skakalni šport<br />

pod nazivi: SLATNAR WORLD CUP SMUČI,<br />

SLATNAR AIR CARBON VEZI in SLATNAR<br />

CARBON AIR ČEVLJI.<br />

Vsekakor je najodmevnejši projekt novih<br />

skakalnih smuči s »skokom« v sezono<br />

2016/2017. In zakaj smo začeli ta odstavek z<br />

»zgodovina nove zgodovine«? S projektom<br />

razvoja in uveljavljanja novih skakalnih<br />

smuči ter že omenjenih ostalih izdelkov<br />

se s pomočjo zgodovine razvoja podjetja<br />

SLATNAR piše nova zgodovina podjetja,<br />

nova zgodovina razvoja skakalnih smuči ter<br />

izdelkov, povezanih s smučarskimi skoki oz. s<br />

smučanjem nasploh.<br />

Na spletni strani podjetja<br />

http://<strong>www</strong>.slatnar.com/ najdemo dve izjavi<br />

»naj« skakalcev, ki jih povzemamo. Povedo<br />

veliko, pravzaprav več, kot bi lahko mi.<br />

Pri Slatnarju cenim, da nenehno iščejo<br />

izboljšave, razvoj pa se pri njih nikoli ne<br />

ustavi. Material, ki ga dobim in posluh za<br />

moje komentarje, mi omogočajo, da lahko<br />

svoj maksimum vedno premikam naprej.<br />

Peter Prevc<br />

zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih<br />

skokih in smučarskih poletih, svetovni prvak v<br />

poletih, prejemnik olimpijskih medalj.


48<br />

Najprej naj omenim, da je ključno, da<br />

ima ženski skakalni šport podporo tako<br />

inovativne blagovne znamke, kot je<br />

Slatnar. Na osebni ravni mi Slatnarjeva<br />

oprema omogoča, da postajam boljša<br />

skakalka in svoje rezultate nenehno<br />

izboljšujem.<br />

Vprašanja, ki bi jih radi postavili g. Petru<br />

Slatnarju (inovatorju, nosilcu razvoja<br />

izdelkov za skakalni smučarski šport,<br />

snovalcu projektov) bi lahko začeli s kdaj,<br />

kaj, kako, kje, na kakšen način, s kom itd.?<br />

Pa si sami postavimo vprašanje – zakaj<br />

bi pričeli s takšnimi vprašanji? Predvsem<br />

iz razloga, kako doseči takšen razvojni,<br />

uveljavitveni, tržni in skakalno uspešen<br />

skok, ki je redek v svetu. Je pa hkrati dokaz za<br />

sposobnost Slovenije, njenih posameznikov,<br />

skupin, podjetij, razvojnih sredin … tudi<br />

razvojne sredine, zbrane okoli g. Petra<br />

Slatnarja.<br />

Sara Takanashi<br />

svetovna prvakinja in zmagovalka svetovnega<br />

pokala v smučarskih skokih.<br />

nove blagovne znamke smuči<br />

Slatnar World Cup. Nadalje<br />

širite paleto svojih izdelkov,<br />

vezanih na smučanje. Bralcem<br />

priporočamo, da si jih<br />

ogledajo kar na spletni<br />

strani https://shop.slatnar.com/.<br />

Intervju: Peter Slatnar<br />

Projekte, ki ste jih izvajali<br />

moramo povezati z mejniki<br />

rasti podjetja SLATNAR.<br />

Eden izmed pomembnih<br />

mejnikov pri razvoju vašega<br />

podjetja je po naši oceni<br />

vsekakor končanje vaše<br />

športne kariere kot smučarski<br />

skakalec. Posvetili ste se<br />

namreč razvoju izdelkov,<br />

ki so vezani na smučarski<br />

skakalni šport. Tu so izdelki<br />

smučarskih vezi, ki so<br />

doživele izreden tržni uspeh,<br />

program skakalnih čevljev,<br />

projekt prevzema nadaljnjega<br />

poslovanja in proizvodnje<br />

skakalnih smuči v Elanu.<br />

Sedaj je v teku projekt ali<br />

kar več projektov uveljavitve<br />

v svetu smučarskih skokov<br />

Slovite kot inovator, ki bi vas<br />

glede na vso to projektno<br />

dinamiko razvoja izdelkov<br />

poimenovali kar kot inovator<br />

brez spanja oz. inovator<br />

stalnih inovacij. Vas lahko<br />

tako naslavljamo? Ob vsej<br />

množici vprašanj, ki se nama<br />

porajajo ob tem, se bi omejila<br />

na naslednje. Kako se vam<br />

porajajo ideje o novostih, ki<br />

jih uvajate, o projektih, ki jih<br />

izvajate, o stalnosti razvoja<br />

novih izdelkov, ki je značilno<br />

za vas osebno in za vaše<br />

sodelavce?<br />

Če želiš ustvariti nekaj posebnega, kar<br />

še ne obstaja in mora biti zanimivo za<br />

uporabnike, moraš imeti nekaj čisto<br />

svojega, inovativnega. Inovacije se porajajo<br />

s potrebami. Prinašem skakalnem športu<br />

je potrebno izdelek (smučko po domače)<br />

nenehno izpopolnjevati, izboljševati. Razlika<br />

med nami kot inovatorji in ostalimi inovatorji<br />

je v tem, da mi inovacijo realiziramo takoj,<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


49<br />

pri ostalih inovatorjih pa običajno ostane<br />

pri inovaciji, ker od zadaj nimajo realizacije<br />

oz. jo morajo iskati pri drugih. Če že kdo od<br />

ostalih realizira inovacijo, jo potem težko<br />

proda. Mi imamo vse troje. Glede pojavljanja<br />

idej za moje proizvode moram reči, da<br />

ideje obstajajo vsepovsod okoli nas, samo<br />

potrebno jih je prepoznati, videti in seveda<br />

uspešno realizirati. Najboljše ideje dobimo<br />

iz človeškega telesa, od živali in predvsem iz<br />

narave.<br />

Skušamo povzeti elemente, ki<br />

so bistveni za izreden uspeh<br />

vaših smuči in drugih izdelkov<br />

s področja skakalnega športa.<br />

Iz vaših intervjujev je možno<br />

razbrati marsikaj o novih<br />

tehničnih in drugih rešitvah<br />

samih smuči, o izdelavi<br />

smuči po »meri« skakalca<br />

ali skakalke, o minimalnem<br />

vzdrževanju smuči itd. Vrstijo<br />

se uspehi Petra Prevca v<br />

sezoni 2015/2016, njegova<br />

odločitev in odločitev drugih<br />

tekmovalcev, da skačejo na<br />

vaših smučeh, nova oblika<br />

smuči itd. Kaj bi popravili in<br />

dopolnili našem ugibanju o<br />

elementih uspeha vaših smuči?<br />

Kaj so konkurenčne prednosti<br />

vaših vezi, karbonski<br />

skakalnih čevljev?<br />

Mogoče smo fizično čutili, da smo korak pred<br />

konkurenco, vendar moramo v glavi vedeti,<br />

da smo med konkurenco vsi usmerjeni<br />

v razvoj novih rešitev, novih inovativnih<br />

rešitev. Konkurenti imamo nenehen boj za<br />

ostanek na tem trgu. Vsak želi s svojim novim<br />

proizvodom vzeti kupce konkurentom. Kar<br />

se obstoječih smuči tiče, kaj bi spremenili?<br />

Vse bi spremenil, vse … To, kar imamo,<br />

je osnova za izboljšave, vendar ob tem<br />

čas teče zelo hitro in konkurenti moramo<br />

tekmovati med seboj. Iz te smučke smo<br />

se ogromno naučili. V eni smuči je toliko<br />

različnih materialov, toliko različnih funkcij<br />

delovanja, da si navaden človek niti ne more<br />

predstavljati. V tem trenutku imamo že<br />

celotno letošnjo kvoto proizvodnje smuči v<br />

skladišču. Če smo kaj pozabili pri testiranju,<br />

izpustili kakšno podrobnost, se nam lahko<br />

zgodi, da bo celotna serija šla po gobe. V<br />

tej panogi je testiranje še kako pomembno.<br />

Zelo pomembno je tudi, da pri snovanju<br />

smuči skrbno načrtujemo vse predvidljive in<br />

nepredvidljive situacije, tveganja. Imamo<br />

snežno komoro, imamo zimsko testiranje,<br />

vendar to ni dovolj, da bi lahko prevarali moč<br />

narave.<br />

Na kakšne načine ste<br />

prepričali trenerje,<br />

tekmovalce in smučarske<br />

zveze, da so se odločili za<br />

vaše smuči? Vaše podjetje se<br />

je uveljavilo s smučarskimi<br />

vezmi in smučarskimi čevlji,<br />

vendar doseči takšen »skok s<br />

smučmi« pa je presenetljivo.<br />

Zasledili smo, da je veliko<br />

izjav o kvaliteti in novostih v<br />

zgradbi smuči, ki pripomorejo<br />

k »boljšemu« skakanju?<br />

Kako so imenovani dobili to<br />

informaciji o tem in se tudi<br />

prepričali o vseh lastnostih<br />

nove smuči, projekt novih<br />

smuči od proizvodnje v Elanu<br />

je bil aktiviran lansko leto?<br />

Je bil to poseben projekt za<br />

vas? Enako vprašanje bi vam<br />

postavili tudi v zvezi z vezmi<br />

in karbonskimi čevlji.<br />

Elan je aprila 2016 sporočil, da imam zelo<br />

kratek čas za razmislek, ali sem pripravljen<br />

prevzeti proizvodnjo njihovih skakalnih<br />

smuči, ker drugače namerava lastnik to linijo<br />

ukiniti. Šele sedaj se zavedamo, v kakšen<br />

posel smo takrat stopili. Brez mojih ljudi tega<br />

projekta ne bi mogel speljati. Sprva smo<br />

delovali udarniško, kasneje smo iz izkušenj<br />

rasli in že letos je bolj mirno. Vsak je nekaj<br />

vedel in vsak je nekaj dal k temu razvoju.<br />

Poleg te serije skakalnih smuči smo za razliko<br />

od konkurence šli v popolnoma drugačno<br />

(nasprotno) smer in razvijamo še tri nivoje<br />

smuči. Razvijamo prvo smučko, ki bo z<br />

elektroniko podprta. Čas bo pokazal, ali smo<br />

na pravi poti.


50<br />

Smučarska proizvodnja (govorim za alpsko<br />

smučanje) je postala industrija. En smučar<br />

zahteva na sezono tudi po en milijon<br />

evrov, da vozi določeno znamko smuči. Pri<br />

smučarskih skokih je drugače. Mi ne damo<br />

nobenega denarja nobenemu tekmovalcu.<br />

Obljubljamo mu najboljšo smučko, ki jo<br />

drugi ne morejo (v tem trenutku) narediti.<br />

Moje vodilo je, da mora biti smuča SLATNAR<br />

najboljša na svetu in da pridejo k nam<br />

najboljši skakalci in rečejo: »Jaz bi želel vašo<br />

smučko in koliko to stane?« V Sloveniji smo<br />

še zmeraj preskromni, ne cenimo se dovolj in<br />

tudi premalo smo ponosni na svoje izdelke.<br />

Podjetje SLATNAR kot celoto<br />

je potrebno označiti kot<br />

izrazito projektno usmerjeno<br />

in projektno organizirano ne<br />

samo na programu izdelkov<br />

v zvezi s skakalnimi smučmi,<br />

ampak tudi pri drugih<br />

programih izdelkov. Kako ste<br />

projektno organizirani? Kdo<br />

vodi projekte, po kakšnem<br />

načelu izbirate sodelavce in<br />

morebitne zunanje izvajalce,<br />

kako podrobno pripravljate<br />

zagone vaših projektov,<br />

kako planirate in spremljate<br />

izvajanje projektov? Imeli bi<br />

še kar veliko (pod)vprašanj,<br />

saj nas posebej zanima ravno<br />

projektni management.<br />

Mogoče pa imate<br />

vzpostavljeno svojstveno<br />

projektno organiziranost<br />

glede na vaš način dela, glede<br />

na to, da ste manjše podjetje,<br />

ste pa izredno fleksibilni v<br />

projektnem izvajanju svojega<br />

razvoja?<br />

Projekti nastajajo po potrebi in intuiciji<br />

kot veriga na kolesu. Med 14 zaposlenimi<br />

ima vsak svojo vlogo. Jaz sem tisti glavni<br />

pometač, ki odloča in pripravi do konca<br />

model proizvodnje, ki gre potem v serije.<br />

Med njimi imam dva takšna, ki bi me morda<br />

lahko zamenjala v tem poslu, vendar sta, žal,<br />

oba brez skakalnih izkušenj. Sam sem skakal<br />

od leta 1973 do leta 1987 in te izkušnje, ta<br />

občutek imam. To pa je zelo pomembno<br />

pri tem poslu, ko inoviraš smučko, saj<br />

lažje razumeš potrebe skakalcev. Ena od<br />

naših prednosti (pa nimamo projektnega<br />

vodenja kot sistemske rešitve) je tudi<br />

ta, da se spuščamo v takšne stvari, ki<br />

npr. Kitajce ne zanimajo (nišni produkti<br />

oz. hobby program, male serije, najvišja<br />

kakovost, najvišja dodana vrednost). Poleg<br />

smuče nas zanimajo tudi ostali produkti,<br />

npr. smučarske rolke za letno vadbo. Na<br />

Norveškem smo našli eno od najboljših<br />

rolk za tekače. Obstoječi proizvajalec teh<br />

rolk je bil neresen in odločili smo se za to,<br />

da poskušamo narediti boljšo. Dokaz, da<br />

nam je izboljšava obstoječe rolke uspela, je<br />

dejstvo, da je celotna poskusna proizvodnja<br />

za tekače pošla zelo hitro in sedaj jih večina<br />

želi imeti to rolko.<br />

Na kakšen način izbirate<br />

vodje projektov – projektne<br />

managerje med svojimi<br />

sodelavci? Kaj so glavni<br />

pogoji za imenovanje vodje<br />

projekta?<br />

Pri tistih dveh, ki sem jih omenjal, da bi me za<br />

en dan lahko skoraj enakovredno zamenjala<br />

predvsem gledam na to, da ju usmerjam,<br />

da gresta čim manj levo in desno, da je pot<br />

trasirana čim bolj naravnost proti cilju.Ko je<br />

potrebno dobiti od njiju še kakšno idejo, je<br />

včasih najbolje, če dam na mizo kakšne<br />

»češnje« in potem ideje stečejo, se<br />

dogovorimo in zadevo (projekt) izvedemo.<br />

Zmeraj v glavnem ocenim, komu bi bil projekt<br />

najbolj pisan na kožo in običajno se tako tudi<br />

odločim. Imam nečaka, ki študira strojništvo<br />

in se vsako leto tukaj ogromno nauči, se kali.<br />

Dal sem mu narisati eno zadevo, ki bi jo od<br />

naših dobil v dveh dneh, nečak je to isto stvar<br />

pripravljal dva tedna. Imam tudi enega, ki je<br />

večino leta na snegu. Tudi od njega dobivam<br />

kakšne ideje, ki jih uporabimo pri inovacijah.<br />

Imel sem tudi dobrega učitelja, mojega<br />

očeta. Pustil me je, da sem ustvarjal,<br />

včasih me je še kaj popravljal pri delu,<br />

včasih mi je dal pripombo, ki je nisem<br />

razumel. Šele čez leta sem ugotovil, da je<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


51<br />

takrat imel prav. To sem mu tudi priznal.<br />

Pogosto je rekel: »Ko mene več ne bo, bo<br />

ta delavnica tako ali tako propadla, ker vi<br />

fantje niste navajeni delat, samo nekaj bi<br />

ustvarjali.«. Ja, mi smo nenehno sestavljali,<br />

npr. iz bližnjega železovega odpada smo<br />

privlekli železje, ga rezali, brusili, varili in na<br />

koncu smo si naredili cestni gokart. Razvili<br />

smo lasten cestni motor itd. Nenehno smo<br />

bili v pogonu z novimi idejami.<br />

V razgovoru ste večkrat<br />

izrekli: »Nenehno smo v<br />

pogonu, razvijamo ...«.<br />

Sigurno je potrebno včasih<br />

odklopiti, vam to uspeva?<br />

Odklop težko doživim, saj sem nenehno<br />

v razmišljanju in v »akciji«. Ker imam zelo<br />

močan varovalnih organizem, mi telo samo<br />

sporoča, kaj moram narediti. Najraje grem<br />

na kolo, naredim v nekaj urah 150 kilometrov<br />

in v tistem času se dovolj spočijem, da lahko<br />

potem spet ustvarjam. Ob tem se glava,<br />

ki stalno nekaj išče, išče ideje in njihovo<br />

realizacijo, težko odklopi.<br />

Kako imate organizirano<br />

projektno sodelovanje z<br />

vašimi dobavitelji, kooperanti,<br />

razvojnimi partnerji?<br />

Kako imate organizirano<br />

sodelovanje s posameznimi<br />

tekmovalci, trenerji,<br />

smučarskimi zvezami, glede<br />

na to, vaši kupci prihajajo<br />

iz različnih držav po svetu?<br />

Podjetje SLATNAR je malo<br />

podjetje s 14 zaposlenimi, kot<br />

poslovno, razvojni, proizvodni<br />

in tržni sistem pa je obsežen<br />

poslovni sistem. Zaradi tega<br />

vam tudi postavljamo ta<br />

vprašanja.<br />

Mi že od samega začetka delamo brez<br />

pogodb. Pogodba je nekaj za slabe<br />

čase, kjer se dva skregata in v pogodbi<br />

piše, kako se stvari potem uredijo. Z<br />

nobenim tekmovalcem nimamo niti ene<br />

pogodbe. Ne želimo jih vezati nase, želimo,<br />

želimo jih vezati nase s kakovostjo naše<br />

smuče. Z dobavitelji imamo zelo odprt<br />

odnos, ki temelji na zaupanju in poštenih<br />

dogovorih. Ponavadi ne sklepamo pogodb,<br />

saj sodelujemo z dobavitelji na podlagi<br />

osebnih dogovorov. S tekmovalci nimam<br />

nobenih pogodb, saj jih ne želimo privezati<br />

nase, niti jim za to, da skačejo z našimi<br />

smučmi, nič ne plačujemo. Na naših smučeh<br />

skačejo zato, ker so prepričani, da so boljše<br />

od ostalih. Takšna je naša strategija – želimo<br />

biti najboljši v panogi in zaradi tega si<br />

tekmovalci želijo uporabljati naše proizvode.<br />

Ja, 14 nas je in veliko skupne energije je<br />

potrebne, da lahko vse te projekte oz. izzive<br />

izvedemo, da smo zadovoljni zato, ker so<br />

zadovoljni uporabniki naših proizvodov. Naša<br />

največja zaveza je v tem, da naredimo tako<br />

smučko, ki jo hoče vsak tekmovalec zase,<br />

naredimo jo osebno zanj. Zmeraj nas<br />

drugi poiščejo, mi se ne tržimo, niti ne<br />

oglašujemo kaj dosti. Naša strategija je<br />

obratna – naj nas poiščejo tisti, ki želijo z nami<br />

sodelovati. Pogoj za to pa je, da nenehno<br />

razvijamo nove produkte, jih izboljšujemo,<br />

prisluhnemo vsaki pripombi ali želji naših<br />

tekmovalcev in jim smučko delamo iz dneva<br />

v dan boljšo, za daljše skoke.<br />

Vaša smučka ima zanimiv<br />

zunanji design, je pretežno<br />

bele barve, kar je novost v<br />

oblikovanju zunanje podobe<br />

smuči. Smuči Elana niso<br />

imele in smuči konkurence<br />

nimajo takšnih oblikovalskih<br />

rešitev. Kaj vas je vodilo k<br />

tej novosti? Lahko takšno<br />

oblikovanje uvrstimo med<br />

elemente konkurenčnosti?<br />

Kakšno vlogo so imele pri<br />

razvoju nove smučke? Peter<br />

Prevc je verjetno bil in je še<br />

upravičeno zahteven skakalec,<br />

je naša ocena pravilna?<br />

Verjetno to velja za ostale<br />

skakalce oz. njihove trenerje?<br />

Zame ni pomemben zunanji design. Zame<br />

kot inovatorja je pomembno, kako bi v<br />

notranjosti smučke izboljšal vsebino, da bi<br />

tekmovalci še kar naprej skakali na naših<br />

smučeh.


52<br />

Bela in modra barva pomenita na<br />

Japonskem poštenost in skromnost. Ko<br />

sem to izvedel, sem se odločil za design<br />

bele in modre ter naziv blagovne znamke<br />

Slatnar, ker je enostaven in pokaže na<br />

družinsko podjetje Slatnar iz Cerkelj na<br />

Gorenjskem. Morda bomo kdaj tej beli in<br />

modri dali možnost, da jo dopolnimo še s<br />

kakšnimi pokrovitelji iz nacionalnih skakalnih<br />

zvez. Sedaj za nas to ni tako pomembno.<br />

Je pa res, da vse, kar proizvedemo, tudi<br />

prodamo. Najpomembnejše in dragocene<br />

so dodatne želje in opombe tekmovalcev, ki<br />

skačejo na naših smučeh.<br />

Konkurenca se bo sigurno<br />

poskušala odzvati s svojimi<br />

projekti, svojimi novostmi,<br />

saj ste jih z vašimi projekti in<br />

uspehi vsekakor presenetili.<br />

Kaj lahko pričakujemo?<br />

Biti prvi ali biti blizu vrhu<br />

je velika obveza, prava<br />

strategija pa je biti še boljši.<br />

Kakšna je vaša strategija<br />

nadaljnjega razvoja, kakšne<br />

projekte načrtujete, kakšna<br />

poslovna povezovanja,<br />

kakšni bodo tržni projekti?<br />

Zavedamo se, da so odgovori<br />

na naša vprašanja vaša<br />

poslovna tajnost, vendar<br />

vaša inovativnost ne pozna<br />

meja, pozna meje pa uspeha.<br />

Nam lahko navedete nekaj<br />

projektov?<br />

Naš odgovor konkurenci je ta, da delamo<br />

ravno nasprotno od konkurence. Če<br />

želimo to delati, moramo konkurenco<br />

zelo dobro poznati, morda celo bolje od<br />

nje same. In, če poznamo še sebe toliko,<br />

da vemo, kaj smo sposobni, potem se res<br />

lahko nenehno razvijamo in konkurenco<br />

nenehno presenečamo. Mi smo majhni, oni<br />

so veliki. Majhnost je naša velika prednost.<br />

Naj predstavim dva letošnja primera.<br />

Dva mednarodno znana tuja skakalca sta<br />

poklicala eno soboto k nam in želela vsak<br />

svojo spremembo na skakalnih smučeh.<br />

Pet dni kasneje, v četrtek, sta v Planici na<br />

velikanki preizkusila to spremembo in bila<br />

z njo oba zelo zadovoljna. Tukaj se vidi,<br />

kako nam tekmovalci zaupajo, saj sta novo<br />

stvar preizkusila celo na velikanki, kjer ni<br />

popravnih izpitov.<br />

Podjetje SLATNAR proizvaja še<br />

druge izdelke. Ste dobavitelj<br />

za BMW, sodelujete pri<br />

izdelavi kril letal, ki jih<br />

proizvaja Pipistrel in še in<br />

še. Nam lahko na kratko<br />

predstavite te izdelke in<br />

projekte njihovega razvoja?<br />

Kako obvladujete tovrstne<br />

projekte razvoja izdelkov?<br />

Večinoma delamo preko posrednikov<br />

določene manjše dele iz kovinsko<br />

predelovalne industrije. Z Ivom<br />

Boscarolom sva tudi že od prej dobra<br />

prijatelja, saj sem se v mladih letih<br />

preizkušal v proizvodnji zmajev. Določene<br />

produkte preko posrednikov delamo tudi<br />

za avtomobilsko industrijo, vendar to ni<br />

naša strateška usmeritev. Če te pokličejo<br />

in vprašajo po določenem proizvodu oz.<br />

polizdelku in če ga znamo narediti, zakaj<br />

pa ne. Včasih damo kakšno sugestijo<br />

za izboljšavo tudi velikim in uglednim<br />

proizvajalcem, pri katerih ponavadi vidimo<br />

tisto, česar sami zaradi različnih razlogov ne<br />

vidijo. To je verjetno naša prednost.<br />

Od kod vam energija za<br />

stalno ustvarjanje novega, za<br />

obvladovanje poslovne uspešnosti,<br />

za obvladovanje tveganj, ki<br />

niso majhna, za hitro odzivnost<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


53<br />

na priložnosti? Vprašanje vam<br />

postavljamo tudi zato, ker vsi vemo,<br />

da projekti zahtevajo svoj čas,<br />

dnevno pa imamo na razpolago<br />

samo 24 ur. Vaši projekti morajo<br />

biti izvedeni do rokov, ki so vezani<br />

na rokovnik smučarskih skokov<br />

v sezoni. Pri drugih izdelkih je<br />

podobno.<br />

Ta energija je v nas. Že moj oče je bil v tem<br />

poslu kot kovinostrugar in je znal marsikaj<br />

narediti. Še zdaj pride v delavnici mimo mene,<br />

mi na hitro svetuje in gre dalje ter potem<br />

(zaradi starosti) že pozabi, kaj mi je svetoval.<br />

Mene njegov nasvet najprej preseneti,<br />

vendar mi ne da miru, dokler ne preverim. Ko<br />

ugotovim, da je imel prav, grem do njega in se<br />

mu zahvalim, čeprav ga moram spomniti, kaj<br />

mi je svetoval. Starejšim moramo pustiti, da<br />

ustvarjajo tudi v pokoju, saj imajo ogromno<br />

znanja, ki leži v njih. Zadnje čase se že dokaj<br />

resno ukvarjamo z mislijo, da bomo postali<br />

tovarna za ideje in razvoj, za proizvodnjo<br />

pa želimo na cenejših trgih najti ustrezne<br />

povezave oz. partnerstva in tam realizirati<br />

proizvodnjo naših proizvodov. Velikokrat<br />

se nam je že zgodilo, da smo iz t. i. hobby<br />

programa naredili večji posel in tako uničili<br />

ta program, ki je sedaj redna proizvodnja z<br />

redno prodajo. Še zmeraj sem prepričan, da<br />

ne smemo zadušiti naše ustvarjalnost s tem,<br />

da bi želeli vse sami proizvajati in potem<br />

tudi prodajati. V pameti je največ dodane<br />

vrednosti in to bomo razvijali tudi v prihodnje.<br />

Ukvarjamo se tudi z razvojem letnih tekaških<br />

rolerjev, sanmi za skeleton, razvijamo<br />

smučarski čevelj, ki bo drugačen od ostalih<br />

in še bi lahko našteval. Naša pamet nenehno<br />

rojeva nove izzive. Poskrbeti moramo samo<br />

za ustrezno selekcijo izzivov, ki se vsak dan<br />

pojavljajo okrog nas. Potrebno je biti dober<br />

opazovalec dogajanja in izboljšave se v naših<br />

glavah kar vrstijo. Eni jih vidimo, eni pa vidijo<br />

kaj drugega.<br />

Smučka, tako kot praviloma<br />

vsak izdelek, naj bi bila lep<br />

izdelek. Kaj je lep izdelek<br />

je seveda zelo kompleksno<br />

vprašanje. Ko sva prvič videla<br />

vašo smučko, se nama je<br />

zdela nekako »suhoparna«, če<br />

smem tako predstaviti najina<br />

opažanja. Vendar sva iz prvega<br />

televizijskega prenosa skokov<br />

do naslednjih ugotavljala,<br />

da je lepa, da nama je vedno<br />

bolj všeč. Kakšen je bil odziv<br />

na to, ali je SLATNAR smučka<br />

lepa, morebiti lepša od smuči<br />

konkurence? Je lepa? Je bilo<br />

o tem sploh kaj zaslediti v<br />

javnosti, v medijih?<br />

Ko smo objavili naš belo moder design, sem<br />

imel veliko klicev. Večinoma takšnih, ki so nas<br />

spraševali, zakaj je smučka tako pusta, brez<br />

oblike. Meni je bila všeč, ker je sporočala<br />

staro japonsko modrost. Nekoč sem enemu<br />

takšnih po telefonu namenil vprašanje, ali<br />

pozna etiketo od Union piva izpred dvajsetih<br />

let. Seveda se je ni mogel spomniti. No, tako se<br />

bo tudi naša etiketa Slatnar razvijala skladno s<br />

časom in idejami. Mimogrede, razvijamo tudi<br />

alpsko smučko. Naj to ostane kot začetni<br />

izziv.<br />

Smučke Slatnar zmagujejo tudi na zimski<br />

olimpijadi. Smučarski skakalec R. Johansson<br />

(Norveška) je s smučmi Slatnar osvojil dve<br />

bronasti medalji in skakalka S. Takanashi<br />

(Japonska) eno. Smučka Slatnar je tudi ena<br />

izmed smuči v ekipi Norveške, ki je osvojila<br />

zlato medaljo v ekipnem tekmovanju.<br />

Uvodoma smo zapisali »Zgodovine nove<br />

zgodovine«. Smučke Slatnar pišejo novo<br />

zgodovino.


54<br />

PROJEKT CERTIFICIRANJA<br />

ZA PROJEKTNE<br />

MANAGERJE IPMA<br />

SLOCERT <strong>2018</strong><br />

- certificirani projektni managerji pripomorejo k uspešnem<br />

izvajanju projektnega poslovanja<br />

dr. Anton Hauc<br />

častni član ZPM<br />

ZPM – Slovensko združenje za projektni management na svoji spletni strani navaja, da je<br />

združenje neprofitna organizacija, ki spodbuja razvoj projektnega managementa v Sloveniji<br />

in prispeva k razvoju tega področja v svetovnem merilu. Svojim članom in širši javnosti<br />

zagotavlja strokovni in osebni razvoj ter s svojimi storitvami in informacijami omogoča<br />

kvalitetnejše sprejemanje strateških in projektnih odločitev.<br />

Temeljni nameni združenja (http://zpm.si/o-zpm/) so:<br />

• preučevanje in raziskovanje področja projektnega managementa ter omogočanje<br />

članom združenja izmenjavo izkušenj s tega področja;<br />

• oblikovanje in razvijanje lika projektnega managerja in drugih strokovnjakov<br />

projektnega managementa;<br />

• uveljavljanje stroke projektnega managementa in poklica projektni manager v Sloveniji;<br />

• uveljavljanje in oblikovanje etičnega načela v projektnem managementu.<br />

Združenje za realizacijo svojih temeljnih namenov izvaja številne naloge. V sklopu tega<br />

prispevka bi izpostavili pomembno nalogo, in sicer izvajanje postopkov za certificiranje<br />

projektnih managerjev, imenovano tudi kot Ipma SloCert. Naloga se zelo navezuje na<br />

temeljni namen združenja »uveljavlja stroko projektnega managementa in poklica projektni<br />

manager v Sloveniji«.<br />

Ali je projektni manager poklic? Danes o tem ni nobenega dvoma več, čeprav je še do<br />

nedavnega marsikje veljala praksa, da je delo projektnega managerja, v praksi pogosto<br />

poimenovanega kot vodja, koordinator in skrbnik projekta ipd., »delo ob obstoječem<br />

delu«. S projekti se dosegajo strateški in poslovni cilji razvoja in rasti podjetij in drugih<br />

profitnih in neprofitnih organizacij, zato projektni manager vedno bolj postaja poklic,<br />

ki zahteva ustrezno osnovno znanje in ustrezno usposobljenost za izvajanje nalog<br />

obvladovanja samega projekta in vseh, vključenih v projekt, ki tvorijo projektni sistem.<br />

Vedno več standardnih klasifikacij poklicev vključuje poklice projektnega managementa.<br />

Standardne klasifikacije poklicev temeljijo na Resoluciji Mednarodne organizacije dela (ILO)<br />

o posodobitvi Mednarodne klasifikacije poklicev 2008 (ISCO-08).<br />

V Sloveniji beležimo vedno večje potrebe po projektnih managerjih, kar je možno sklepati<br />

že iz objav o delovnih opravilih projektnega managementa, predvsem v objavah Zavoda<br />

za zaposlovanje Republike Slovenije. Te objave lahko najdemo tudi v naši e-reviji našega<br />

združenja ZPM Mrežnik v rubriki Projektna Slovenija pod sklopom Zaposlitvene priložnosti<br />

(http://zpm.si/prosta-delovna-mesta/).<br />

Pomemben produkt ZPM – Slovenskega združenja za projektni management je program<br />

IPMA SloCert (http://zpm.si/ipma-slocert/), ki ga združenje izvaja kot vsakoletni projekt<br />

certificiranja v okviru naše krovne mednarodne organizacije IPMA – International Project<br />

Management Association kot mednarodne organizacije (<strong>www</strong>.ipma.world), ki deluje na<br />

področju projektnega managementa. ZPM je ena od članic te organizacije. Govorimo<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


55<br />

seveda lahko, da je Slovenija članica te mednarodne organizacije. Projekt certificiranja za<br />

projektne managerje IPMA SloCert je usklajen s certificiranjem IPMA, saj se izvaja po pravilih<br />

in postopkih, ki veljajo za to certificiranje.<br />

Direktor programa IPMA SloCert je mag. Andrej Kerin, ki nam pove podrobnosti o certificiranju<br />

in o letošnjem projektu. Še preden pa z njim spregovorimo o projektu, ga moramo povprašati<br />

o njegovi projektni poti, saj že dolgo deluje na področju projektnega managementa in na<br />

drugih, ki so neposredno ali posredno povezani s projektnim managementom, predvsem z<br />

razvojem tega managementa.<br />

mag. Andrej Kerin<br />

direktor programa IPMA Slocert<br />

Vse je enkrat prvič. Začeli<br />

smo s tem stavkom, saj nam je<br />

podlaga za vprašanje, kdaj ste<br />

se pričeli ukvarjati s projekti,<br />

projektnim managementom<br />

in nasploh z razvojem tega<br />

managementa. Kateri je bil vaš<br />

prvi projekt, pri katerem ste<br />

sodelovali, bili morda v vlogi<br />

projektnega managerja in ga<br />

sami uvrščate kot prelomnega<br />

za vaše nadaljnje delo pri<br />

projektnem managementu? Je<br />

bilo takih projektov več?<br />

Težko bi rekel, pri katerem projektu sem<br />

prvič sodeloval. Ob zaključku študija na<br />

FAGG sem si kot gradbenik izbral diplomski<br />

predmet mehanika tal pri prof. Šukljetu,<br />

ki mi je za diplomsko delo predlagal velik<br />

gradbeni projekt: »Posedanje strojnice na<br />

HE Srednja Drava II«. Moja naloga je bila<br />

izračun posedanja objekta med gradnjo<br />

glede na podatke o obliki in teži objekta ter<br />

o sestavi temeljnih tal. Bila je ozka strokovna<br />

naloga, a vendar pomembna za stabilnost<br />

celotnega objekta. Takrat še ni bilo v uporabi<br />

računalnikov in »ročno delo« je bilo dokaj<br />

zamudno. 30. junija 1965 sem projekt diplome<br />

uspešno zaključil z zagovorom. V septembru<br />

istega leta sem se zaposlil v laboratoriju za<br />

mehaniko tal IMFM, že naslednje leto pa<br />

sem postal vodja oddelka za geomehaniko v<br />

laboratoriju SGP Slovenijaceste (kasneje SCT),<br />

kjer sem se, vse do odhoda v pokoj, dnevno<br />

srečeval s projekti, najprej v smislu nadzora<br />

kakovosti gradnje, uvajanja analitične ocene<br />

del in nalog zaposlenih, potem pa na razvoju,<br />

vodenju skupnih služb, vodenju projektov<br />

integracij, izgradnje informacijskega sistema,<br />

projektov organizacijske prenove podjetja,<br />

projekta ustrezne sestave betona za<br />

masivne gradnje npr. pregrad hidroelektrarn<br />

podprtega s sredstvi UNIDO ipd. Na vaše<br />

vprašanje lahko tako odgovorim, da je<br />

projektov bilo veliko.<br />

Ste član ZPM – Slovenskega<br />

združenja za projektni<br />

management. Bili ste<br />

predsednik združenja,<br />

sodelovali ste v več projektih<br />

združenja, pridobili ste<br />

si certifikat za projektne<br />

managerje, ste ocenjevalec<br />

za certificiranje projektnih<br />

managerjev, sedaj ste<br />

direktor programa Ipma<br />

SloCert, aktivni pa ste tudi v<br />

IPMA – International Project<br />

Management Association.<br />

Zelo ste vpeti v dogajanja<br />

na področju projektnega<br />

managementa ne samo doma,<br />

temveč tudi mednarodno.<br />

Aktivni ste tudi v ICEC<br />

International cost engineering<br />

council, vendar o tem nekoliko<br />

kasneje. Pri vsem tem ne<br />

moremo mimo vprašanji, kaj


56<br />

vas žene v vse te dejavnosti<br />

in kako to vse zmorete. Upam,<br />

da nismo postavil preveč<br />

osebni vprašanji.<br />

Vse, kar ste navedli je res. V strjeni obliki naj<br />

predstavim, da sem član ZPM-ja od njegove<br />

ustanovitve v letu 1992, se pa še danes<br />

spominjam ustanovnega občnega zbora<br />

združenja v stolpnici WTC v Ljubljani, kjer<br />

smo imeli projektni forum na temo Projekti<br />

‘94. Seveda sem kot zaposlen v največjem<br />

slovenskem gradbenem podjetju SCT<br />

spoznal, da so projekti in njihovo smotrno<br />

povezovanje znotraj matičnega podjetja<br />

in navzven ključ za uspeh podjetja kot<br />

celote. Spomnim se, da smo že v letu 1978<br />

v podjetju oblikovali ob pomoči Zavoda<br />

za produktivnost in dr. Andreja Škarabota<br />

službo plan procesa in smo se že takrat<br />

kot majhna delegacija sodelavcev udeležili<br />

kongresa svetovnega združenja INTERNET<br />

(kasneje preimenovanega v IPMA) v<br />

Garmisch-Partenkirchnu in tam črpali<br />

izkušnje od tistih, ki so uporabljali projektno<br />

celovito kot del organizacije podjetja.<br />

Leta 1998 sem pridobil certifikat<br />

projektnega managementa, torej prav ob<br />

začetku certificiranja po sistemu IPMA, ki<br />

je bil vzpostavljen kot program SloCert v<br />

Sloveniji po zaslugi prvih ocenjevalcev v<br />

Sloveniji (Hauc, Semolič in Škarabot) ter<br />

predsednika IPMA Klausa Pannenbaeckerja<br />

kot svetovalca s strani IPMA. To se je zgodilo<br />

v času 14. kongresa IPMA v Ljubljani na<br />

tematiko Zagon strategij (Strategy start up).<br />

V okviru omenjenega kongresa sem imel<br />

tudi dva referata, kar me je spodbudilo, da<br />

sem se s projektnim managementov pričel<br />

še intenzivneje ukvarjati in zaslutil možnost<br />

vključevanja v razvoj tega managementa.<br />

Kasneje sem sodeloval še pri nekaterih<br />

svetovnih kongresih IPMA.<br />

Glede sodelovanja v organih IPMA lahko<br />

omenim, da sem na rednih zasedanjih<br />

delegatov organizacij iz držav članic IPMA<br />

nekajkrat zastopal barve ZPM-ja. Predvsem<br />

se zelo dobro spomnim organizacije<br />

prvega skupnega svetovnega kongresa<br />

organizacij ICEC in IPMA v Ljubljani leta<br />

2006, pri čemer so mi kolegi zaupali vodenje<br />

organizacijskega odbora tega dogodka.<br />

To, kaj me žene k delu, bi težko definiral,<br />

vedno pa sem rad sprejemal naloge, ki so<br />

mi bile zaupane in ki sem jih lahko izpolnil.<br />

Vse skušam vedno izpeljati do konca in<br />

prijetno je, če so sodelavci pripravljeni<br />

sodelovati, težko pa, če radi najdejo vzrok za<br />

nedelo. Sicer pa se s tem srečujejo vsi vodje<br />

projektov in morajo najti prave rešitve tudi<br />

ob podobnih situacijah.<br />

ZPM kot vsakoletni projekt<br />

izvaja certificiranje za<br />

projektne managerje, izveden<br />

v dveh ciklusih. Gre za že<br />

omenjeni program IPMA<br />

SloCert. Čeprav je program in<br />

letošnji projekt predstavljen<br />

na spletni strani http://<br />

zpm.si/ipma-slocert/, vas<br />

le moramo zaprositi za<br />

temeljitejšo predstavitev<br />

tega programa. Kdaj ga je<br />

ZPM pričel izvajati, kakšna<br />

je povezava s certificiranjem<br />

IPMA? Certifikat za<br />

projektne managerje je<br />

nivojski, in sicer gre za<br />

nivo A, B, C in D. Koliko<br />

je v Sloveniji pridobljenih<br />

certifikatov, kakšen je<br />

proces certificiranja, kakšna<br />

znanja in usposobljenost so<br />

potrebna?<br />

Program IPMA SloCert se je pričel izvajati leta<br />

1998, ko je ZPM pod okriljem IPMA, kot sem<br />

že omenil, organiziral in izvedel 14. svetovni<br />

kongres v Cankarjevem domu v Ljubljani. Gre<br />

za prvi kongres, kjer se je, predvsem po vaši<br />

zaslugi, obravnavala tematika projektnega<br />

izvajanja strategij (Strategy Start-Up). Na<br />

osnovi tega kongresa in pred tem dveh<br />

mednarodnih seminarjev, prav tako vezanih<br />

na tematiko projektnega managementa, je<br />

vodstvo IPMA »prepričalo«, da v Sloveniji ne<br />

samo obvladamo, temveč lahko pomembno<br />

prispevamo k razvoju projektnega<br />

managementa. Kot prvi ocenjevalci za<br />

certificiranje projektnih managerjev so bili<br />

imenovani dr. Anton Hauc, dr. Brane Semolič<br />

in dr. Andrej Škarabot. Projekt certificiranja<br />

je na tej osnovi stekel, pri čemer je imel<br />

pomembno vlogo dr. Brane Semolič.<br />

Ker sem delal na projektih in predvsem na<br />

organizaciji in razvoju poslovnega sistema v<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


57<br />

SCT, d. d., sem spoznal, da bom s pridobljenim<br />

certifikatom za projektne managerje tudi<br />

formalno potrdil svoje sposobnosti. Tako<br />

sem certificiranje opravil. Moram priznati,<br />

da sem osebno ponosen, da prvi certifikat<br />

nosi zaporedno številko 5. Kasneje sem<br />

seveda po pravilih opravil recertificiranje. In<br />

kaj je temu sledilo? Kaže, da sem s svojim<br />

delom na projektih in z vključenostjo v razvoj<br />

projektnega managementa »prepričal«<br />

vodilne ocenjevalce in so mi podelili licenco<br />

za ocenjevalca. Takoj sem se vključil tako v<br />

IPMA in ICEC v razvojne projekte teh združenj.<br />

Kasneje sem zastopal ZPM tudi kot delegat v<br />

svetovnih organizacijah ICEC (International<br />

Cost Engineering Council) in IPMA. V vodstvu<br />

ICEC sem opravljal različne funkcije, in sicer<br />

sem bil direktor regije II Evropa in bližnji vzhod,<br />

tehnični in administrativni podpredsednik<br />

izvršnega vodstva ICEC, trenutno pa<br />

sem zadolžen za sodelovanje in razvoj<br />

sodelovanja in skupnih standardov ICEC in<br />

IPMA. Na tem področju sem deloval tudi v<br />

funkciji podpredsednika ICEC, saj je obstajala<br />

želja po vzpostavitvi minimalnih skupnih<br />

standardov, ki bi omogočali strokovnjakom,<br />

kot so npr. stroškovni inženirji, pridobiti<br />

tudi naziv projektni manager. Le ti bi morali<br />

dejansko voditi projekte, s čimer bi bolje<br />

obvladovali stroške na svojih projektih.<br />

V letu 2013 sem sodeloval pri organizaciji 27.<br />

kongresa IPMA v Dubrovniku, ki je bil hkrati<br />

tudi skupni kongres obeh krovnih organizacij<br />

ICEC & IPMA, s čimer so mi zaupali vodenje<br />

sekcije referatov, ki so jih prispevali referenti<br />

iz organizacij članic ICEC. Plodna je bila tudi<br />

razprava vodstev obeh organizacij o skupnih<br />

standardih pri certificiranju strokovnjakov<br />

s ciljem medsebojnega priznavanja že<br />

podeljenih certifikatov.<br />

Ste direktor programa<br />

certificiranja IPMA SloCert.<br />

Kaj vas je vodilo, da ste<br />

prevzeli to zahtevno nalogo?<br />

Naj omenimo, da ste pred tem<br />

bili tudi predsednik našega<br />

združenja ZPM.<br />

Ko se mi je v letu 2014 iztekel štiriletni<br />

predsedniški mandat pri ZPM, sem se<br />

odločil, da to funkcijo prenesem na mlajše<br />

kolege, s katerimi sem sodeloval na različnih<br />

področjih znotraj združenja. Tako smo izvedli<br />

javni razpis za mesto predsednika ZPM. Na<br />

občnem zboru združenja smo se z večino<br />

glasov odločili za dr. Igorja Vrečka, ki je v<br />

mojem mandatnem obdobju kot predsednik<br />

opravljal funkcijo direktorja programa IPMA<br />

SloCert oziroma Certifikacijskega telesa, kakor<br />

IPMA imenujejo organi. Vrečko je bil v okviru<br />

združenja zadolžen za certificiranje. Zaradi<br />

mojih dolgoletnih izkušenj kot ocenjevalca v<br />

procesu certificiranja, mi je bilo ponujeno, da<br />

prevzamem vodenje certifikacijskega telesa.<br />

Ponudbo sem z veseljem sprejel, saj sem kot<br />

predstavnik ZPM, poleg ocenjevanja na tem<br />

področju, sodeloval tudi pri prenovi pravil<br />

certificiranja v okviru IPMA. Svet programa<br />

IPMA Slocert ZPM mi je zaupal to direktorsko<br />

mesto.<br />

Zanimivo delo. Zavedam se, da delam na<br />

področju, ki je pomembno za podjetja<br />

in druge organizacije, kjer so spoznali<br />

in še spoznavajo, da so projekti ključ do<br />

uspeha v njihovem delovanju bodisi za<br />

zunanje naročnike bodisi pri razvoju svojih<br />

organizacij. Vedo, kaj pomenijo usposobljeni<br />

in nenazadnje certificirani projektni<br />

managerji za doseganje višje konkurenčnosti<br />

na trgu. To je še posebej pomembno za<br />

projektno usmerjene gospodarske družbe<br />

ter pri pridobivanju in izvajanju projektov,<br />

podprtih s sredstvi EU, predvsem za Slovenijo<br />

pomembnega sklada vezanega na kohezijsko<br />

politiko.<br />

Nam lahko postrežete s<br />

podatkom, koliko je do sedaj<br />

pridobljenih certifikatov<br />

v Sloveniji in iz katerih<br />

organizacij in podjetij se<br />

prijavljajo na projekt izvajanja<br />

IPMA ® SloCert? Je možno<br />

trditi, da te organizacije<br />

že imajo neko projektno<br />

organiziranost?<br />

V obdobju od leta 2003 do 30. 12. 2017<br />

je bilo podeljenih oziroma pridobljenih<br />

330 certifikatov. Vključena so tudi vsa<br />

recertificiranja, saj je potrebno pridobljeni<br />

certifikat obnoviti vsakih pet let. V tem<br />

okvirju so zajeti prav vsi podeljeni certifikati,<br />

od prvih, podeljenih v letu 1998 pa do<br />

danes.<br />

Vprašanje ste pravilno zastavili, in sicer<br />

»iz katerih organizacij in podjetij«. Največ<br />

interesa pokažejo gospodarske družbe,<br />

za njimi pa ne zaostajajo tudi druge<br />

organizacije, na primer državne uprave. Gre<br />

za gospodarstvo na področju gradbeništva,


58<br />

inženiringa, svetovalnih organizacij, s<br />

področja turizma, visokega šolstva itd. Iz<br />

obsežnega seznama naj omenim nekaj<br />

vzornih družb – vlečnih konj našega<br />

gospodarstva, kot so npr. Krka, d. d. Novo<br />

mesto, Iskraemeco, d. d., Kranj, Telekom,<br />

NUMIP Inženiring, Montaža, Vzdrževanje<br />

in Proizvodnja d. o. o. Ljubljana, Elektro<br />

gospodarstvo, Esotech d. d., Velenje, Litostroj<br />

Power itd., kar je še posebej zanimivo in tudi<br />

pomembno iz državne uprave. Projekt IPMA<br />

SloCert tako izvajamo za državno upravo, za<br />

strokovnjake, ki so neposredno ali posredno<br />

vezani na izvajanje internih projektov ter<br />

na vrsto eksternih, nacionalno pomembnih<br />

projektov. Tega je veliko in bo vedno več.<br />

Opažamo, da kandidati za certifikacijo<br />

prihajajo iz organizacij, kjer za projektno<br />

organiziranost že obstajajo neka pravila. Sem<br />

spadajo poslovniki, pravilniki, planiranje<br />

projektov, zagonska dokumentacija,<br />

projektni nadzor itd.<br />

Certifikati IPMA SloCert se pridobijo za<br />

več ravni, ne le za označene ravni D, B, C<br />

in A. Kandidati za raven D dokažejo svoje<br />

teoretično znanje o kompetencah in ne<br />

svojih izkušenj, čeprav so dobrodošle tudi<br />

na tej ravni, saj zaključijo certificiranje s<br />

pridobitvijo naziva vodja projektne naloge<br />

ali angleško Certified Project Managemet<br />

Associate – CPMA.<br />

Kandidati morajo poleg pisnega izpita<br />

za raven C in raven B opraviti preizkus na<br />

vedenjski delavnici, kjer v ad hoc sestavljeni<br />

skupini dokažejo, kako bi izvedli npr. projekt<br />

usposabljanja v konkretnem poslovnem<br />

okolju enega od podjetij, od koder prihajajo.<br />

Njihovo delo opazujejo in ocenjujejo naši<br />

ocenjevalci, ob koncu delavnice pa morajo<br />

svoj načrt predstaviti ostalim prisotnim. V<br />

postopku certificiranja morajo pripraviti<br />

še poročilo o projektu, ki so ga vodili in<br />

uspešno zaključili ter opraviti zagovor pred<br />

komisijo ocenjevalcev, s čimer dokažejo<br />

tudi svoje izkušnje iz prakse. V primeru<br />

uspešnosti pridobijo certifikat ravni C in<br />

naziv Certificirani projektni manager ali<br />

managerka (Certified Project manager-<br />

CPM), na ravni B pa naziv Certificirani<br />

projektni manager – senior (Certified Senior<br />

Project Manager- CSPM).<br />

Kandidati za raven A ne opravljajo pisnega<br />

izpita, ampak so vključeni le v vedenjsko<br />

delavnico ter pripravijo opis svojega dela<br />

in zagovor pred komisijo, ki jim ob uspešno<br />

prestanem zagovoru podeli naslov Direktor<br />

projektov (Certified Projects Director – CPD).<br />

Omenjen opis se nanaša na trenutno stanje<br />

delovanja Certifikacijskega telesa, skladno<br />

z mednarodnim standardom ICB 3.0. V letu<br />

<strong>2018</strong> pa prehajamo na nov model, skladen s<br />

standardom ICB 4.0 (Individual Certification<br />

Baseline 4.0.). Ta prehod bo izveden skladno<br />

z načrtom krovne organizacije IPMA za<br />

posamezno organizacijo članico te svetovne<br />

organizacije.<br />

Certifikati, katerekoli ravni imajo veljavnost<br />

pet let od datuma uspešno zaključenega<br />

postopka certificiranja. Vsi nosilci<br />

certifikatov lahko obnovijo certifikat ob<br />

izteku veljavnosti, lahko pa se, glede na<br />

svoje pridobljene izkušnje in svoje dejansko<br />

opravljeno delo na področju projektnega<br />

managementa, prijavijo že prej v postopek<br />

za višjo raven certifikata.<br />

Kandidati morajo v postopku certifikacije za<br />

ravni C, B in A v svojem poročilu o projektu,<br />

v katerega so bili vključeni za pridobitev<br />

certifikata kot vodja projekta in projektni<br />

manager, posebej navesti, kaj bi bilo treba<br />

v podjetju/organizaciji izboljšati. To je<br />

zelo pomembno, saj je lahko pomemben<br />

doprinos k učinkovitejšem vodenju<br />

projektov. To lahko potrdim tudi sam, saj sem<br />

imel kot dolgoletni ocenjevalec poslovne<br />

odličnosti podjetij spoznavati njihovo<br />

projektno organiziranost in stopnjo uporabe<br />

projektnega managementa. Družba SCT<br />

d. d., kjer sem bil zaposlen, je delala dokaj<br />

sistematsko na razvoju projektnega<br />

managementa, saj je poleg eksternih<br />

projektov, kot so npr. gradnja Avtocestnega<br />

omrežja Slovenije, projekt v Iraku, predor<br />

Karavanke, Cankarjev dom in številni manjši<br />

projekti na področju visokih gradenj, skrbela<br />

za ustrezno urejene poslovnike in predpise<br />

za vodenje takšnih projektov. Sam sem pri<br />

tem bil kot direktor razvoja, direktor skupnih<br />

služb, svetovalec direktorja ipd. Izhodišče<br />

nam je bila določitev procesov in plana<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


59<br />

procesov, vezanih na izvajanje projektov in<br />

spremljajočih nujno povezanih procesov z<br />

vidika poslovanja. Velja pa tudi omeniti, da<br />

smo se posluževali zunanjih svetovalcev<br />

in zunanje ekspertne pomoči, ki ste nam jo<br />

nudili tudi vi na predavanjih v Ribnem in še<br />

kje. Verjetno se še spominjate vključenosti<br />

Inštituta za projektni management, katerega<br />

predstojnik ste bili na Ekonomsko poslovni<br />

fakulteti v Mariboru. Posluževali smo se<br />

tudi drugih svetovalnih organizacij, kot npr.<br />

že omenjenega Zavoda za produktivnost<br />

Ljubljana, kasneje v devetdesetih letih<br />

prejšnjega stoletja in v začetku novega<br />

tisočletja pa družbe A.T. Kearney.<br />

Omenjate projekt v Iraku, ki<br />

ga je izvedel SCT s svojimi<br />

soizvajalci. Poznano je, da<br />

lahko ta projekt uvrstimo v<br />

mega projekte. Nam lahko<br />

posredujete kaj podatkov?<br />

Res je, projekt lahko uvrstimo med mega<br />

projekte, čeprav je potekal v začetku<br />

osemdesetih let prejšnjega stoletja (od<br />

leta 1981 do 1986). S pomočjo sklenjene<br />

pogodbe med SDPR (Savezna direkcija za<br />

promet i rezerve) in iraškimi oblastmi je<br />

projekt izvajal konzorcij štirih gradbenih<br />

podjetij SCT, Gradis, Primorje in Konstruktor<br />

ter številni podizvajalci. Instalacijska dela je<br />

prevzel IMP s svojimi podizvajalci.<br />

Čeprav je projekt že skorajda zgodovina, mi<br />

to vprašanje kar ustreza. Takšnih projektov<br />

kasneje Slovenija ni izvajala. Sprašujem se, ali<br />

bo še kakšna takšna projektna možnost.<br />

Za predstavitev velikosti projekta so zagotovo<br />

zanimivi naslednji podatki: površina, na kateri<br />

so se izvajala gradbena dela in gradili različni<br />

objekti je bila 25 kvadratnih kilometrov,<br />

zgrajenih je bilo 573 objektov od barak do<br />

mošeje in drugih bivalnih in namenskih<br />

objektov, letališče, zaklonišča za letala. Gre<br />

za objekte, izredno velikih dimenzij. Vrednost<br />

dnevno opravljenih gradbenih del je bila v<br />

največjem razmahu del en milijon dolarjev.<br />

Ob tem si lahko vsaj malo predstavljamo,<br />

kakšne organizacijske in predvsem logistične<br />

storitve je bilo treba zagotavljati. Pri tem<br />

projektu sem bil skupaj s sodelavci svojega<br />

oddelka in kolegi sodelujočih organizacij<br />

zadolžen za vzpostavitev informacijskega<br />

sistema, namenjenega spremljanju<br />

mesečnega napredovanja gradbenih del ter<br />

primerjavo z načrtovanim obsegom zaradi<br />

obračunavanja del in plač zaposlenih na<br />

projektu. Kljub dejstvu, da takrat ni bilo za<br />

delo odobrenih niti osebnih računalnikov,<br />

nam je s pomočjo petih sodelavcev pri<br />

projektu uspelo pripraviti mesečna poročila o<br />

doseženi realizaciji v primerjavi s planom in z<br />

napovedmi, kaj lahko pričakujemo do konca<br />

posameznih del. Prvotno so dela potekala<br />

z delavci iz navedenih slovenskih podjetij,<br />

ker je bil Irak v vojni z Iranom in na projektu<br />

ni bilo lokalne delovne sile. Pozneje so bili<br />

za enostavnejša dela vključeni tudi delavci<br />

iz Pakistana. Pri projektu je bilo skupno<br />

zaposlenih do 10.000 delavcev.<br />

Predvsem za ljudi je bil vzpostavljen zračni<br />

most iz Ljubljane čez Beograd do Bagdada.<br />

Množična dokumentacija se je pošiljala z<br />

letalskim prevozom s pomočjo podatkov<br />

iz izposojenega računalnika v sosednji<br />

podobni bazi. Dokumentacija se je nanašala<br />

predvsem na tehnično in drugo izvedbeno<br />

dokumentacijo, na obračun plač in nasploh<br />

poslovanje, vezano na ta projekt. Delo je<br />

bilo razdeljeno med matične organizacije<br />

po skupnem dogovoru med sodelujočimi<br />

podjetji v Sloveniji.<br />

Ob tej, sicer strjeni, predstavitvi tega projekta<br />

in ob obujanju spominov, moram nekoliko<br />

dopolniti vaše prvo vprašanje, ki ste ga<br />

začeli z: »Vse je enkrat prvič«. Res je, moja<br />

vključenost pri tako velikem projektu je bila<br />

prva. Ko podoživljam ta projekt, mi kar uide<br />

oouuuaaahhh …<br />

V najinem pogovoru ste<br />

večkrat omenili gradbene<br />

projekte, med drugim tudi<br />

projekte izgradnje avtocest<br />

Slovenije. Lahko trdimo, da je<br />

to največji gradbeni podvig<br />

Slovenije vseh časov?<br />

Odgovor je lahko samo eden – nedvomno je<br />

tako. Pred samim projektom moramo najprej<br />

omeniti program več projektov izgradnje<br />

vrste avtocestnih odsekov. Imeli smo dovolj


60<br />

usposobljenega kadra, dobre projektante,<br />

inženiring, projektno vodenje in vse ostalo,<br />

kar je za takšen projekt bilo potrebno. To<br />

velja predvsem za SCT in seveda za njegove<br />

soizvajalce. Pa tudi državna uprava, ki je v<br />

skladu s svojimi pristojnostmi bila vključena<br />

v ta program projektov, je usklajeno izvajala<br />

svoje aktivnosti, kakor jih je zahtevala<br />

takratna zakonodaja in drugi predpisi. Treba<br />

pa je omeniti, da gradnja avtocest ni potekala<br />

zvezno. Tako so bili do leta 1972 najprej<br />

zgrajeni odseki Vrhnika-Štampetov most,<br />

Štampetov most-Unec; Unec-Postojna,<br />

Postojna-Razdrto, potem polovični del<br />

avtocestnega odseka Hoče-Levec, sledila<br />

je gradnja preostalega dela avtoceste na<br />

Štajerskem, v Prekmurju in na Gorenjskem,<br />

predvsem z izvajalci iz Slovenije. Škoda …<br />

Težko mi je nadaljevati za takim začetkom<br />

z nedokončano povedjo. Takšnega<br />

gradbeništva namreč danes v Sloveniji žal<br />

ni, čeprav sedanji projekti, kot so gradnja<br />

avtoceste Draženci-MMP Gruškovje, remonti<br />

na avtocestah, gradnja hidroelektrarn<br />

na spodnjem toku Save, projekt gradnje<br />

tovarne avstrijskega podjetja MAGNA itd.<br />

kažejo na to, da se gradbena industrija v<br />

Slovenji ponovno razvija. Končno nas čaka<br />

še projekt železniške proge Koper-Divača in<br />

vrsta drugih infrastrukturnih objektov.<br />

Kljub vsemu se moram<br />

vključiti še z enim<br />

»primerjalnim« vprašanjem.<br />

Je morebiti le največji<br />

gradbeni podvig izgradnje<br />

železniških prog, pri čemer<br />

mislim predvsem na izgradnjo<br />

železniške povezave z<br />

Dunajem?<br />

(Smeh) Če mislite na progo, ki je potekala<br />

od Dunaja do Trsta z odprtjem 1848, potem<br />

je tisti davni projekt zelo primerljiv, saj v<br />

sedanjem stoletju še vedno ne moremo<br />

priti v Trst iz Ljubljane z vlakom po tisti trasi,<br />

ampak nam iskalnik na spletu svetuje pot<br />

preko Jesenic, Avstrije in Italije do želenega<br />

Trsta. Ostajam pri odgovoru, ki sem ga dal,<br />

ko ste me vprašali za Avtocestno omrežje<br />

Slovenije in se začne z »brez dvoma«. Ob<br />

vašem vprašanju se mi je porodila misel,<br />

predlog, kakorkoli bi temu rekli. Se Slovenci<br />

zavedamo tega podviga, naših takratnih<br />

zmožnosti za takšen program projektov ali<br />

vidimo sedaj samo zastoje in prisluhnemo<br />

kritikam, kaj se dogaja na cestah? Poznamo<br />

današnje izredno uspele projekte, na katere<br />

smo lahko ponosni in so veliki prispevki<br />

razvoju Slovenije? In to projekte na zelo<br />

različnih področjih.<br />

IPMA z novim letom uvaja<br />

novosti v vsebini in<br />

postopkih certificiranja za<br />

projektne managerje. Gre za<br />

dopolnjeno strukturo znanj<br />

in usposobljenosti ICB 4.0.<br />

Kakšne so te dopolnitve glede<br />

na ICB 3.0, ki velja sedaj?<br />

Prehod iz ICB 3.0 na ICB 4.0 je bil zahteven<br />

razvojni projekt IPMA. V ta projekt sem<br />

bil vključen s strani ZPM kot član delovne<br />

skupine, ki je proučevala predvsem sklop<br />

vedenjskih kompetenc. Zasedanja so se<br />

praviloma dogajala vsakih 6 mesecev na<br />

različnih koncih sveta po načelu doseganja<br />

minimalnih skupnih standardov, ki bi bili<br />

sprejemljivi za vse organizacije članice IPMA<br />

in tako neposredno uporabni na povezavah<br />

na internetu kot enoten standard, vsaka<br />

članica pa ima do teh standardov prost<br />

dostop. Osebno sem bil od kongresa IPMA<br />

leta 2007 v Krakovu na Poljskem, ko smo<br />

še iskali skupne rešitve v standardu ICB<br />

3.0 do zadnjega srečanja v Rotterdamu<br />

leta 2014, ko se je oblikovala ožja skupina<br />

strokovnjakov za izdelavo in redakcijo<br />

končnega besedila v angleščini, prisoten<br />

na več srečanjih delovnih skupin. Vmes je<br />

forum – zbor delegatov IPMA Council of<br />

delegates potrjeval posamezne odločitve.<br />

Vse organizacije članice pa so bile vsakokrat<br />

pozvane, da sporočijo svoje pripombe na<br />

trenutno dogovorjena določila, ki smo jih<br />

na naslednjem zasedanju delovnih skupin<br />

lahko upoštevali v okviru možnosti, saj<br />

so bile pripombe včasih tudi diametralno<br />

nasprotne. Končna varianta standarda<br />

je bila sprejeta ob 50-letnici ustanovitve<br />

organizacije IPMA v Panami septembra<br />

2015. Takrat je bil sprejet tudi terminski<br />

načrt za uvedbo standarda v posameznih<br />

združenjih – članicah IPMA. Slovenija mora<br />

tako v letu <strong>2018</strong> preiti na novi standard, saj je<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


61<br />

trenutna organizacija Certifikacijskega telesa<br />

v ZPM oziroma Programa IPMA SloCert bila<br />

validirana v septembru 2013 z veljavnostjo<br />

petih let.<br />

Bojim se, da v tem intervjuju ni dovolj prostora,<br />

da bi navedel vse razlike med standardom<br />

ICB 3.0 in ICB 4.0, saj šteje celoten standard,<br />

objavljen na spletu na >>> povezavi 440<br />

strani. Standard ICB 3.0 je dostopen z<br />

glavnimi definicijami na >>> povezavi.<br />

Razlika je že v naslovu, saj pomeni v verziji 3.0<br />

kratica ICB naslov IPMA Competence Baseline<br />

pri ICB 4.0 pa pomeni kratica ICB Individual<br />

Competence Baseline, torej s poudarkom<br />

osebe, ki se ravnajo po tem standardu. Po<br />

celotnem številu kompetenc so razlike v<br />

številu in razvrstitvi kompetenc v skupine,<br />

in sicer pri ICB 3.0 20 tehničnih kompetenc,<br />

15 vedenjskih in 10 kompetenc okolja ali<br />

okoljskih kompetenc, pri standardu ICB 4 pa<br />

so kompetence razvrščene v tri drugačne<br />

skupine – 5 jih je vizionarskih (Perspective),<br />

10 osebnih (Individual) in 14 izkustvenih<br />

(Practice). Primerjava se torej nanaša le na<br />

dosedanje in nove kompetence, pri čemer je<br />

očitno, da smo nekatere dosedanje združili v<br />

nove, ki združujejo nekdanje, nekatere pa so<br />

nove.<br />

Pomembno je, da je nabor prilagojen celotni<br />

vsebini standarda in da so nedvomno že<br />

pridobljeni certifikati po standardu ICB 3.0.<br />

Tisti, ki so v fazi pridobivanja, bodo veljavni<br />

pet let od zaključenega postopka certificiranj,<br />

zatem pa bo recertifikacija izvedena skladno<br />

s standardom ICB 4.0. Časa za študij novega<br />

standarda bo za vsakogar, ki želi obnoviti<br />

certifikat gotovo dovolj. Le na spletno stran<br />

bo treba pogledati z vpeljane novosti.<br />

Kaj je združenje ICEC, njegova<br />

vizija, poslanstvo, dejavnost?<br />

Člani tega združenja<br />

ravno tako delujejo na<br />

projektih. Obstaja povezava,<br />

sodelovanje med IPMA in<br />

ICEC? Vaše sodelovanje s tem<br />

združenjem?<br />

ICEC je Mednarodno združenje za stroškovno<br />

inženirstvo, nadzor količin in projektni<br />

management, ki promovira sodelovanje<br />

med nacionalnimi in mednarodnimi<br />

organizacijami članicami s področja<br />

stroškovnega inženirstva, nadzora količin<br />

in projektnega managementa. Ta svetovna<br />

organizacija je bila ustanovljena leta 1976.<br />

Več o tem lahko najdemo na spletnih straneh<br />

na povezavi http://<strong>www</strong>.icoste.org/<br />

Gre torej za neprofitno in nepolitično<br />

organizacijo, ki s svojim delovanjem združuje<br />

organizacija članice podobno kot IPMA. Za<br />

ZPM je pomembno, da je tudi naše združenje<br />

članica te svetovne organizacijo z več kot 40<br />

članicami. Organizacijsko je razdeljena na<br />

štiri regije, in sicer regija 1 sta severna in južna<br />

Amerika, regija 2 zajema Evropo in Bližnji<br />

vzhod, regija 3 Afriko in regija 4 predstavlja<br />

Azija in Oceanija.<br />

Z vidika Slovenije in našega združenja je<br />

vredno omeniti 1. Globalni skupni kongres<br />

organizacij ICEC & IPMA, ki je bil aprila 2006 v<br />

Ljubljani, kjer sem sodeloval kot predsednik<br />

organizacijskega odbora, programski svet<br />

pa je vodil prof. Brane Semolič. Sodelovalo je<br />

prek 200 udeležencev. Lokacija izvedbe pa je<br />

bila Linhartova dvorana Cankarjevega doma.<br />

Moje sodelovaje se je nadaljevalo še v<br />

naslednjih letih. Najprej na že omenjeni<br />

funkciji, potem pa na različnih mestih<br />

v izvršnem vodstvu organizacije, kot<br />

tehnični podpredsednik, administrativni<br />

podpredsednik do aktualne trenutne funkcije<br />

direktorja ICEC/IPMA, s ciljem nadaljevanja<br />

dela na skupnih profilih strokovnjakov. Kako<br />

bo potekalo nadaljnje sodelovanje še ne<br />

vem, a upam na nove izzive.<br />

Lahko govorimo o sodelovanju, povezovanju<br />

IPMA z ICEC? Obe združenji se ukvarjata<br />

s projekti. Kaj je tu skupnega in kaj<br />

specifičnega?<br />

Na kratko bi lahko rekel, da so standardi<br />

ICEC usmerjeni strogo specialistično<br />

na posamezno stroko, kot je stroškovni<br />

inženiring ali kontrola količin opravljenih<br />

del in posledično bolj upoštevajoč podobne<br />

elemente bolj s tehničnega vidika. Vedenjske<br />

kompetence pa so nekako manj pomembne,<br />

čeprav vemo, kako pomembni so medčloveški<br />

odnosi pri vodenju projektov. Po drugi strani


62<br />

tudi pri nas razmišljamo, da je za dobro<br />

vodenje projektov v določenih panogah<br />

nujno potrebno poznavanje stroke, saj si<br />

težko predstavljamo, da bo uspešen vodja<br />

gradbenega projekta npr. ekonomist ali<br />

pa projekt raziskave vremenskega okolja<br />

upravljal nekdo, ki ne pozna osnovnih znanj<br />

o nastajanju oblakov ali npr. tajfunov.<br />

Torej, standardi ICEC so nekako bližje<br />

specializaciji, vendar mislim, da je nadaljnje<br />

sodelovanje ICEC IPMA še možno in tudi<br />

dobrodošlo.<br />

Projektov je vedno več. Ta<br />

izredno preprosta ugotovitev<br />

velja za skorajda vsa področja<br />

delovanja človeštva. Pri tem<br />

ne moremo mimo dejstev, da<br />

je vedno večja raznolikost<br />

projektov. Tako zasledimo<br />

npr., raziskovalno-razvojne<br />

projekte, gradbene projekte<br />

prometne infrastrukture,<br />

projekte razvoja izdelkov,<br />

projekte, povezane z<br />

razreševanjem problematike<br />

varovanja okolja, projekte<br />

razreševanja socialnih<br />

problemov in še bi lahko<br />

naštevali. Pogosto so<br />

projekti združeni v programe<br />

projektov ali projektne<br />

portfelje. Dejstvo je, da<br />

so za projekte potrebna<br />

specialistična znanja, ki pa<br />

jih seveda projektni manager<br />

ne more celovito obvladati.<br />

Projekti potrebujejo nova<br />

znanja in z njimi nova<br />

znanja tudi mi pridobimo.<br />

V razvoju projektnega<br />

managementa je bil poudarek<br />

na vzpostavitvi nekakšnega<br />

»univerzalnega« modela<br />

projektnega managementa,<br />

ki bi bil uporaben za vse<br />

vrste projektov. Je takšen<br />

projektni management možno<br />

vzpostaviti?<br />

V IPMA je še pred nekaj leti prevladovalo<br />

mnenje, da je možno vzpostaviti<br />

takšen, povejva »univerzalni projektni<br />

management«, kakor ste izpostavili. Sam<br />

sem mnenja, da to pravzaprav ni mogoče.<br />

Lahko sicer trdimo, da je nekaj skupnega,<br />

univerzalno uporabnega pri organizacijskih,<br />

metodoloških, procesnih in drugih rešitvah,<br />

vendar je le potrebna prilagoditev. Kot<br />

primer vzemimo samo raziskovalno razvojni<br />

projekt, pri katerem sodelujejo znanstveniki<br />

iz več držav, projekt postavitve robotizirane<br />

proizvodnje, projekt virtualnega poslovnega<br />

povezovanja ali projekt razvoja in uvedbe<br />

novega srčnega spodbujevalnika, kar so<br />

zdravstveni strokovnjaki razvili v Sloveniji.<br />

Organizacijske in druge rešitve je potrebno<br />

prirediti značilnostim projektov in predvsem<br />

kompleksnosti projektov. To velja še posebej<br />

za programe projektov in portfelje projektov.<br />

V ICEC je ta prilagoditev prisotna že od<br />

začetka tega združenja. Opaziti je tudi, da<br />

se organizacijske, metodološke in druge<br />

rešitve nekoliko razlikujejo in prilagajajo<br />

specifičnim projektnim okoljem. Že to, da se<br />

med seboj razlikujejo zakonodaja, predpisi,<br />

standardi ipd., ki vplivajo na oblikovanje,<br />

zagon in izvajanja projektov, kaže na to.<br />

Ob zaključku najinega<br />

pogovora sem vedno bolj<br />

prepričan, da vas delo,<br />

povezano s projekti in<br />

projektnim managementom<br />

izredno zanima, predvsem pri<br />

njegovem razvoju. Delujete<br />

pa tudi kot ocenjevalec<br />

poslovne odličnosti itd.<br />

Postavil bi vam preprosto, a<br />

ne preveč osebno vprašanje.<br />

Kako vse to zmorete in kaj vas<br />

pri tem vodi?<br />

Težko, vendar tudi v tem uživam! Morda je<br />

koristno sodelovanje in soustvarjanje tudi<br />

na drugih področjih, kjer delujem in mi<br />

morda pomenijo pravočasno sprostitev, ko<br />

se napotim na pot s kolesom ali kaj zapojem<br />

ali živim za kak pevski zbor, ali npr. vodenje<br />

izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika<br />

ali revije Acta Sructilla (JAR) ali pa grem<br />

deskat na snegu …<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


63<br />

PRVI IZBOR<br />

PROJEKTNI MANAGER LETA<br />

V SLOVENIJI<br />

INTERVJU S PREJEMNICO NAGRADE<br />

»PROJEKTNA MANAGERKA LETA 2016<br />

dr. Igor Vrečko<br />

Priznanja, nagrade, pohvale, odlikovanja, medalje in podobne pozornosti, nimajo pomena<br />

samo za tistega ali tiste, ki jih prejmejo, temveč imajo pomen tudi za področja, na katerem<br />

so prejemniki teh pozornosti delovali, za organizacije, znotraj katerih so prejemniki delovali,<br />

pa tudi za organizacije, ki pozornosti podeljujejo. Imajo pa te pozornosti tudi širši pomen –<br />

predvsem dokazujejo, kaj lahko posamezniki ali timi zmorejo. Za marsikoga so pomembna<br />

spodbuda in vzvod za krepitev samozaupanja, njihove prejemnike pa dodatno opomnijo, da<br />

so lahko ponosni na svoje dosežke.<br />

Vsa pozornost v zvezi s podelitvijo priznanj je povezana z besedo »naj«, saj to pozornost<br />

dajemo tistim, ki so najboljši, najbolj izvirni, ki so izredni in so se posebno izkazali. Ta<br />

razmišljanja se porodijo vsakokrat, ko razglabljamo, komu in zakaj smo podelili priznanje. Biti<br />

najboljši, je zelo težko, a tudi presoditi, kdo je najboljši, ni enostavno.<br />

Na Projektnem forumu 2017 smo v Slovenskem združenju za projektni management prvič<br />

podelili priznanje za najboljšo projektno managerko v letu 2016 in za najboljšega mladega<br />

projektnega managerja v letu 2016. Kakšni so kriteriji za izbor, za določitev, kaj vse spada<br />

pod »naj«, je lahko izredno zapleteno vprašanje. Mednarodno združenje IPMA –International<br />

Project Management Association, katerega članica je tudi naše slovensko združenje,<br />

podeljuje to priznanje že od leta 2013. Na predhodno vprašanje so našli odgovore, zato smo<br />

v Slovenskem združenju za projektni management ob ocenjevanju letošnjih kandidatov<br />

preprosto prevzeli IPMA kriterije in način podeljevanja priznanj.


64<br />

Finalisti izbora NPM2017 (od leve prosti desni): Martina Stupica Gregorič (NLB), Enes Rakovič<br />

(Steklarna Hrastnik), Cvetka Žerajič (Krka), Uroš Kušar (Litostroj Power), Teja Povhe Slamar<br />

(Plastika Skaza) in Katja Čerpnjak (Krka).<br />

V finale izbora se je uvrstilo šest kandidatov. V kategoriji Projektni manager leta 2016 so to<br />

bili Martina Stupica Gregorič iz podjetja NLB d. d., Enes Rakovič iz Steklarna Hrastnik d. o. o.<br />

in Cvetka Žerajič iz Krka d. d. V kategoriji Mladi projektni manager leta 2016 pa so finalisti<br />

bili Uroš Kušar iz Litostroj Power d. o. o., Teja Povhe Slamar iz Plastike Skaza d. o. o. in Katja<br />

Čerpnjak iz Krka, d. d.<br />

Odločitev o tem, kateri izmed samih odličnih kandidatov si kot prvi v Sloveniji zasluži<br />

laskavi naziv projektni manager leta, je bila izjemno težka. Komisija je dolgo razpravljala in<br />

tehtala vse kriterije izbora, preden je zmogla dovolj objektivno sprejeti odločitev. Priznanje<br />

Projektni manager leta 2016 in Mladi projektni manager leta 2016 sta prejela mag.<br />

Cvetka Žerajič iz podjetja Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto in Uroš Kušar iz podjetja<br />

Litostroj Power, d. o. o., Ljubljana.<br />

mag. Cvetke Žerajič,<br />

namestnica tehničnega direktorja in<br />

direktorica Vodenje investicij<br />

Od Slovenskega združenja za<br />

projektni management ste<br />

prejeli priznanje Projektna<br />

managerka leta 2016. Gre za<br />

priznanje za vaše dolgoletno<br />

delo, povezano s projekti<br />

in s projektnim izvajanjem<br />

strategij v podjetju, kjer<br />

ste zaposleni. Seveda gre<br />

za podjetje Krka, tovarna<br />

zdravil, d. d., Novo mesto, v<br />

katerem ste izredno vključeni<br />

v vodenje in izvajanje<br />

projektov in programov<br />

projektov. Prejeto priznanje<br />

se navezuje tudi na vaš<br />

prispevek pri razvoju in<br />

uvedbi projektnega dela, ne<br />

samo v Krki, pač pa tudi širše<br />

v regiji. Ne moremo mimo<br />

tega, da vas vprašamo, koliko<br />

na vaše osebno zadovoljstvo<br />

vpliva misel, da vas okolica,<br />

tudi širša strokovna okolica,<br />

prepoznava kot izjemno<br />

uspešno pri svojem delu, pri<br />

delu projektne managerke;<br />

celo tako uspešno, da dobite<br />

naziv najboljša projektna<br />

managerka leta? Ali pa vam<br />

to ni toliko pomembno in<br />

je dovolj, da si sama lahko<br />

rečete, da ste projekt dobro<br />

izvedli? Zavedamo se, da je<br />

vprašanje zelo osebno, pa<br />

vendar morebiten odgovor<br />

razkriva pomembne elemente<br />

motivacije projektnih<br />

managerjev.<br />

Veliko osebnega zadovoljstva občutim<br />

vedno, ko uspešno zaključim projekt.<br />

Uspešno zaključen je zame projekt, pri<br />

katerem so doseženi cilji in namen in prinaša<br />

korist podjetju. Seveda, če te potem okolica<br />

tako v podjetju kot tudi širša strokovna<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


65<br />

prepozna in ti izreče priznanje, je pa to še<br />

dodatna spodbuda in velik motivacijski<br />

faktor.<br />

Po kakšnih kriterijih in na<br />

osnovi česa bi vi ocenjevali<br />

svoje sodelavce ali koga<br />

drugega ob izbiranju<br />

najboljšega projektnega<br />

managerja?<br />

Dober projektni vodja je po mojem mnenju<br />

tisti, ki bo z dobro pripravo projekta in s<br />

planiranjem aktivnosti na projektu, ustreznim<br />

obvladovanjem tveganj, spremljanju<br />

aktivnosti in pravočasnem ukrepanju, s<br />

stalno prisotnostjo in z veliko angažiranostjo<br />

pri nadzoru nad izvajanjem del in porabo<br />

stroškov na projektu, z uspešno motivacijo<br />

članov tima in doseganjem dobrega<br />

sodelovanjem vseh vključenih uspešno<br />

realiziral cilje projekta. Koristno je tudi<br />

poznavanje stroke. Mora pa imeti tudi visoka<br />

etična načela in moralno integriteto.<br />

Kako vaši sodelavci, predvsem<br />

pa vodstvo podjetja, doživljajo<br />

in ocenjujejo vaš prejeti naziv<br />

Projektna managerka leta<br />

2016?<br />

Sodelavci in nadrejeni z zadovoljstvom<br />

sprejemajo odločitev za to nagrado, ker v tem<br />

vidijo potrditev dobrega skupnega dela, saj je<br />

vodenje projektov skupinsko delo, kjer mora<br />

vsak član odigrati svojo vlogo. Istočasno pa je<br />

to zaveza, da stalno iščemo načine, kako svoje<br />

delo izboljšati in delati še bolj učinkovito.<br />

Biti dober pri svojem delu,<br />

morda celo najboljši, je<br />

zagotovo pomembna osebna<br />

vzpodbuda za nadaljnjo<br />

izjemno aktivacijo. Je pa<br />

vaše delo in uspešnost tega<br />

dela, nekoliko poenostavljeno<br />

rečeno, vezano na<br />

povezovanju vaših in zunanjih<br />

posameznikov, ki so vključeni<br />

v izvajanje projektov. Kako<br />

bi ocenili njihovo vlogo pri<br />

pridobitvi vašega priznanja?<br />

Seveda velja vedno znova poudariti, da<br />

nagrada Projektni manager leta ni nagrada,<br />

ki bi jo prejela samo ena oseba in za katero<br />

bi bila zaslužna samo ena oseba – namreč<br />

tista, ki formalno dobi ta naziv. Gre dejansko<br />

za nagrado, ki priteče: a) celotnemu<br />

projektnemu timu, s katerim je prejemnik<br />

nagrade projektni manager leta intenzivno<br />

sodeloval ob snovanju in izvajanju projekta,<br />

b) vsem strokovnim sodelavcem, ki so na<br />

projektu sodelovali ob izvajanju projektnih<br />

aktivnosti ter ob tem učinkovito in kreativno<br />

razvijali rešitve, ki jih je zahteval projekt, c)<br />

drugim udeležencem na projektu, ki so morali<br />

v času projekta sprejemati težke strateške<br />

in projektne odločitve, se hitro odzivati ter<br />

podajati strokovne in druge sugestije. Gre<br />

torej za nagrado, ki si jo prisluži širša skupina<br />

ljudi. Praviloma se je začasno združila okoli<br />

projekta, ki g aje vodila pač ena oseba – in ta<br />

dejansko v imenu vseh navedenih prevzame<br />

pozornost z nazivom Projektni manager leta.<br />

Nagrado Projektni manager leta pa moramo<br />

dojemati še z drugega zornega kota. Ne<br />

govorimo namreč samo o nagradi, ki bi<br />

jo podeljevalo Slovensko združenje za<br />

projektni management. Formalno gledano<br />

je to že res tako, a ob tem je res tudi, da je<br />

že sama odobritev ali še bolje spodbuditev<br />

posameznika in projektnega tima, da se<br />

poteguje za pridobitev naziva projektni<br />

manager leta, pravzaprav pohvala oziroma<br />

nagrada, ki jo najvišja vodstva družb<br />

izkažejo posamezniku in projektnemu timu<br />

za odličnost delovanja na projektu družbe.<br />

Izbor Projektni manager leta predstavlja torej<br />

pomembno novo sredstvo, ki ga imajo na<br />

voljo najvišja vodstva družb, da se zahvalijo<br />

svojim najboljšim projektnim managerjem<br />

in jih tudi na tak način izpostavijo. Lahko pa<br />

rečemo tudi drugače – gre za pomembno<br />

sredstvo v smeri dodatnega spodbujanja<br />

in motiviranja projektnih managerjev in<br />

članov projektnih timov, da še bolj zavzeto in<br />

predano sodelujejo na projektih.


66<br />

K o n f e r e n c e s p o d r o č j a<br />

p r o j e k t n e g a m a n a g e m e n t a v<br />

S l o v e n i j i i n v t u j i n i<br />

SENET KONFERENCA<br />

NA BRIONIH<br />

4 th SENET Conference<br />

Brijuni Island, Croatia, June 7 th – 9 th , <strong>2018</strong><br />

IPMA Regional Conference on Project Management – Central &<br />

South - East Europe “Project Management for Society Development”<br />

THE HISTORY<br />

The SENET Association was founded in the year 2000., with the aim to promote and facilitate<br />

development of the Project Management profession in the regions of Central and South -East<br />

Europe. The SENET brings together IPMA associations members from Poland, Czech Republic,<br />

Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Bulgaria,<br />

Greece and Turkey. The first SENET Conference was held in Ljubljana, Slovenia and it was<br />

dedicated to “Regional Development and Restructuring Projects”. The second Conference was<br />

organized in Cavtat, Croatia and focused on “Development of Project Management Profession<br />

in Transition Economy”, while the third one presented the topic “Project Management Paving the<br />

way European Union” in Bratislava, Slovak Republic.<br />

CONFERENCE TOPICS<br />

There are several main topics covered by the 4 th SENET Project Management Conference:<br />

• Project Management for Driving Business Success and Serving Community Needs<br />

• Advancing PM Competences<br />

• Regional Projects – Multy Win Opportunity for Stakeholders<br />

• PM Certification – Future Trends<br />

• Products and Services for PM Profession Support<br />

• Research in PM – State of Art and Future Trends<br />

• PM in Practice<br />

CONFERENCE GOALS<br />

• Endorse the development of the project management profession in the region<br />

• Employ the potential of the project management profession for society development<br />

• Share experiences and practices suitable and proven in project management<br />

• Learn about the recent trends in project management<br />

• Present new ideas, concepts, methods and tools gathered trough research or practice<br />

• Provide stronger visibility of the project management profession in the region<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


67<br />

WHO SHOULD ATTEND<br />

• Project managers, project owners, consultants, academics and practitioners dealing with<br />

PM topics<br />

• Representatives of local and state authorities, searching for PM competences<br />

• Representatives of business and finance, developers looking for PM<br />

• Members of local project management associations<br />

• Representatives of companies developing products and services to support the PM<br />

profession<br />

• Clients interested in projects in the region of Central and South - East Europe<br />

BENEFITS FOR PARTICIPANTS<br />

• Cross regional informing and networking<br />

• Select between two streams, either presentations or workshops, focused on hot PM topics<br />

• Knowledge about the PM products and services<br />

• Collect information or take part in IPMA 4LC certification (local participants)<br />

• Learn about the current and future trends in the PM profession development<br />

• Plan joint projects and activities<br />

IMPORTANT DATES FOR SUBMITTING ABSTRACTS<br />

The Conference is composed of two main streams. The first stream is reserved for<br />

presentations submitted by academics and practitioners. It is supposed that academics<br />

should submit papers, those will be reviewed, while practitioners can choose between paper<br />

and presentation or presentation only. All accepted papers / presentations will be published<br />

in a proceeding book in electronic form within 3 months after the Conference.<br />

• Deadline for submitting abstracts for presentations (Academic or Professional)<br />

Mar 1 st , <strong>2018</strong><br />

• Notification of acceptance<br />

Mar 15 th , <strong>2018</strong><br />

• Deadline for submitting full papers (Academic) or presentations (Professional)<br />

May 1 st , <strong>2018</strong><br />

• Deadline for submitting final revised papers (Academic) or presentations<br />

(Professional)<br />

Jun 1st, <strong>2018</strong><br />

The planned time for each presentation is 30 minutes and it includes q/a.<br />

The best papers will be selected for publishing in expanded form, in the OTMC journal<br />

(https://<strong>www</strong>.degruyter.com/view/j/otmcj) or European Project Management Journal<br />

(http://epmj.org/ ).<br />

Submission of abstracts, papers and presentations should be sent to: senet@capm.hr<br />

IMPORTANT DATES FOR WORKSHOP PROPOSAL<br />

The second stream is planned as a series of workshops. The minimum time for each workshop<br />

is 2 hours, while the maximum is 4 hours (includes presentations, discussion and q/a).<br />

• Deadline for workshop proposals is Mar 1 st , <strong>2018</strong><br />

• Workshop approval by March 15 th , <strong>2018</strong><br />

• Preparation and delivery of materials May 1 st , <strong>2018</strong><br />

Submission of workshop proposals should be sent to: senet@capm.hr<br />

INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE VENUE AND DATE<br />

4t h SENET Conference - Brijuni Island, Croatia (Istria, North Adriatic), June 7 th – 9 th , <strong>2018</strong>.<br />

The opening will be on Thursday, June 7 th at 4:00 PM<br />

For additional information about national Park Brijuni Island please visit<br />

http://<strong>www</strong>.np- brijuni.hr/en/ or https://hr.wikipedia.org/wiki/Brijuni


68<br />

LOCAL ORGANIZER<br />

The local organizer for the 4 th SENET is the Croatian Association for Project Management<br />

(CAPM), Zagreb, Croatia (<strong>www</strong>.capm.hr ).<br />

You are invited to address all questions or enquiries about the Program, about the SENET<br />

Association or IPMA to the following email: senet@capm.hr<br />

For urgent calls please use the following mobile phone:<br />

Mladen Radujković +385 91 251 2351<br />

REGISTRATION & CONFERENCE FEE<br />

Registration is required for all participants. You can register as a Conference Sponsor or<br />

Conference Exhibitor or Conference Participant or Student or Companion by emailing the<br />

REGISTRATION FORM to the Conference official travel agent BTRAVEL: Mirjana.Herencic@<br />

btravel.pro ; phone: +385 99 4926 680<br />

Conference Fee for SENET participants: 150 EUR<br />

Conference Fee includes: Program and Social Part (Welcome and Conference Dinner, Coffee<br />

Breaks, e-Proceedings)<br />

USEFUL INFORMATION: TRAVEL AND ACCOMMODATION<br />

You can book your accommodation with the official travel agency BTRAVEL:<br />

Mirjana.Herencic@btravel.pro ; phone: +385 99 4926 680<br />

Code for reservation: SENET<br />

The number of rooms at hotels are limited, participants are advised to make early<br />

booking to get reduced price until March 1st, <strong>2018</strong>.<br />

After March 1st, <strong>2018</strong> we cannot guarantee the reduced price<br />

for accommodations.<br />

Since there are no car on Brijuni Island you must park your car at National park special<br />

parking lot at Fažana Harbour. From the Fažana Harbour there is daily boat service to Brijuni<br />

Island. The boat schedule can be found on the following link:<br />

<strong>www</strong>.np-brijuni.hr/en/boat_transfer .<br />

The closest airport is Pula airport. If you need transfer Pula airport – Fažana Harbour or later<br />

boat service to Brijuni, please contact Ms. Mirjana Herenčić.<br />

4 TH SENET CONFERENCE INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE<br />

• ZPM Slovenia – Igor Vrečko<br />

• FOVOSZ Hungary – Gergely Németh<br />

• SPPR Slovakia - Robert Kormanak, Silvia Drahosova<br />

• YUPMA Serbia – Petar Jovanović, Ivana Berić<br />

• UUP Bosnia and Herzegovina - Slobodan Lukić, Žanesa Ljevo<br />

• SPR Czech R. - Petr Chlupatý<br />

• CAPM Croatia – Mladen Radujković, Rebeka Vlahov, Mladen Vukomanović<br />

• PM Greece – John Paris Pantouvakis<br />

• IPMA Poland - Joanna Rzempała<br />

• PM Romania – Constanta Bodea<br />

• EPMJ Journal – Vladimir Obradović<br />

• OTMCJ Journal – Mladen Vukomanović.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


69<br />

PROJEKTNO VODENJE V PRAKSI -<br />

KONFERENCA<br />

O bvladovanje multi-projektnega okolja in<br />

razpoložljivosti virov sta med najbolj zahtevnimi področji<br />

programskega in projektnega managementa. Organizacije<br />

imajo pogosto preveč projektov v izvedbi, kar pomeni, da so<br />

projektni viri prezasedeni, zamiki na enem projektu pa pomenijo premike tudi pri drugih<br />

projektih. Trg in kupci medtem ne čakajo, da bodo organizacije obvladale svoje izzive multiprojektnega<br />

dela, temveč se preusmerijo k tistim organizacijam, pri katerih teh težav ne<br />

občutijo.<br />

Nove metode upravljanja virov so zato še posebej<br />

zanimive. Nizozemski podjetnik in raziskovalec, Jan<br />

Willem Tromp, je razvil metodo oziroma koncept<br />

za upravljanje multi-projektnega okolja (Epicflow)<br />

in za upravljanje virov (Resource Control). Na 9.<br />

konferenci Projektno vodenje v praksi bo Jan<br />

Willem Tromp, ki ima veliko izkušenj v neprestanem<br />

izboljševanju manegiranja več-projektnih okolij,<br />

eden od uvodnih govorcev s prispevkom How<br />

to Manage a Multi-Teaming Environment in<br />

izvajalec ene od delavnic z naslovom What is the<br />

Problem and Solution to Manage a Multi-Teaming<br />

Environment.<br />

Spoj projektnega in produktnega<br />

vodenja<br />

V multi-projektno okolje pogosto vstopajo tudi<br />

udeleženci izven organizacij, kot npr. dobavitelji, ali<br />

pa udeleženci ostalih delov upravljanja organizacij,<br />

kot npr. produktno vodenje. Pogosto pa tudi oboji<br />

hkrati. Svoje več kot 20-letne izkušnje na področju<br />

spoja projektnega in produktnega vodenja s<br />

poudarkom na integraciji dobaviteljevih timov<br />

v razvoju bo predstavil Milos Tipsarevic, ki živi in<br />

dela v UK in po svetu (npr. v Fordu in Danfossu)<br />

s prispevkom Effective supplier integration in a<br />

multi project organization.


70<br />

Primeri iz projektne prakse<br />

Multi-projektno okolje je v skupini Iskratel izredno zahtevno zaradi več<br />

različnih produktnih vertikal, ki prinašajo s seboj različne zahteve strank,<br />

različne vrste projektov, ki zahtevajo tudi različne projektne pristope, tako klasične, kot tudi<br />

razvojne z agilnimi metodologijami; poleg tega pa se projekti izvajajo v več državah Evrope,<br />

Rusije in Azije. V predavanju Spoj projektnega in produktnega vodenja skupine Iskratel na<br />

strateškem in operativnem nivoju bo Borut Jarc, ki ima več kot 24 let izkušenj na področju<br />

upravljanja in vodenja različnih projektov, prikazal, kako so raznolikost metodologij reševali<br />

v navodilih za izvajanje različnih projektov in potek enega izmed njih, kot primer dobre<br />

prakse izvedbe projekta in koordinacije z zunanjimi timi.<br />

Če morda lahko posamezen projekt še obvladujemo “peš” oz. “na roke«,<br />

pa v multi-projektnem okolju brez ustreznih orodij ne gre več. Orodij<br />

na področju projektnega vodenja in sodelovanja je res zelo veliko, a povsem slovenskih<br />

nekoliko manj. Zato smo lahko še toliko bolj veseli in v pričakovanju, kako se bo odrezala<br />

nova inovativna projektna aplikacija Control+ iz slovenskega start-up okolja, ki že pobira<br />

pozornost v svetu in doma, saj poleg upravljanja projektnega dela vključuje tudi elemente<br />

produktnega razvoja (priložnosti in stranke, delovni nalogi), vse v skladu z ISO standardi in<br />

revizijsko sledjo za tiste organizacije, ki to potrebujejo.<br />

Več informacij o konferenci: http://<strong>www</strong>.projektna-praksa.si/<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


71<br />

P r o g r a m Z P M I P M A<br />

Slovensko združenje za projektni management izvaja v okviru svojega programa<br />

IPMA® SloCert mednarodno veljavno in prepoznavno certificiranje za projektni management.<br />

Kandidati lahko v procesu certificiranja pridobijo certifikate za različna področja in ravni<br />

certificiranja in sicer:<br />

Področje<br />

Projekt Program projektov Portfelj projektov<br />

A<br />

Certificirani direktor<br />

projekta<br />

Certificirani direktor<br />

programa projektov<br />

Certificirani direktor<br />

portfelja projektov<br />

R<br />

a<br />

v<br />

e<br />

n<br />

B<br />

C<br />

Certificirani projektni<br />

manager – senior<br />

Certificirani projektni<br />

manager<br />

Certificirani manager<br />

programa projektov –<br />

senior<br />

Certificirani manager<br />

portfelja projektov –<br />

senior<br />

D<br />

Certificirani vodja<br />

projektne naloge<br />

Program certificiranja IPMA® SloCert se izvaja po standardu, pravilih in postopkih<br />

mednarodnega združenja International Project Management Association – IPMA, ki so<br />

dogovorjena in usklajena med vsemi članicami tega združenja, predstavljena pa v ICB 4.0 –<br />

Individual Competence Baselinein ICR 4.1 IPMA Certification Regulations.<br />

Certifikate za ravni A, B in C si lahko pridobijo osebe, ki izkazujejo ustrezno znanje s področja<br />

projektnega managementa in so delovale v okviru organizacije projektnega managementa<br />

v različnih družbah na posamičnih projektih, programih projektov ali portfeljih projektov.<br />

Certifikat ravni D pa si lahko pridobijo osebe, ki izkazujejo ustrezno znanje s področja<br />

projektnega managementa in so že bile ali pa predvidoma šele bodo vključene v organizacijo<br />

projektnega managementa pri opravljanju različnih projektnih nalog.<br />

Vse dodatne informacije je možno dobiti na spletni strani IPMA Slocert –<br />

http://zpm.si/ipma-slocert/, preko katere se izvede tudi prijava v postopek certificiranja.<br />

Informacije lahko dobite tudi preko elektronske pošte slocert@zpm-si.com.<br />

Rok za prijavo v 1. cikel postopka certificiranja v<br />

letu <strong>2018</strong> je 10. april <strong>2018</strong><br />

mag. Andrej Kerin, CSPM<br />

direktor programa IPMA® SloCert


72<br />

P r o g r a m P r o j e k t n a m r e ž a<br />

S l o v e n i j e<br />

20 LET IZHAJANJA REVIJE »PROJEKTNA MREŽA SLOVENIJE«<br />

doc. dr. Brigita Gajšek<br />

Revija Projektna mreža Slovenije je znanstvena,<br />

strokovna in informativna revija, ki bralcu<br />

raziskovalno, analitično in informativno ponuja<br />

znanje, izkušnje in informacije o projektnem<br />

managementu. Še več, daje mu tudi možnost, da<br />

svoje znanje in izkušnje deli z drugimi.<br />

Revija že polnih dvajset let izhaja v okviru<br />

založniške dejavnosti Združenja za projektni<br />

management Slovenije. Je osrednja in edina<br />

znanstveno-strokovna revija iz področja<br />

projektnega managementa v Sloveniji in v širši<br />

regiji. Kot takšna si glede na svojo dolgo tradicijo<br />

in pomembno vlogo pri kakovostnem razvoju<br />

projektnega managementa zasluži posebno<br />

pozornost in skrb za razvoj revije same. K temu ji<br />

bistveno pomagajo uredniki, ki si prizadevajo za<br />

razvoj revije in zbiranje kakovostnih prispevkov<br />

s področja projektnega managementa. V<br />

dvajsetletni zgodovini revije so se zvrstili štirje<br />

uredniki. V nadaljevanju predstavljamo njihov<br />

pogled na revijo ter izkušnje z urednikovanjem.<br />

Redni profesor dr. Jure Kovač<br />

je urednikoval med letoma<br />

1998 in 2007. V tem času si je<br />

revija Projektna mreža Slovenije<br />

pridobila razpoznavnost med<br />

strokovnjaki projektnega<br />

managementa, vzpostavil se je<br />

ustaljen ritem izhajanja.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


73<br />

Profesor dr. Jure Kovač s Fakultete za<br />

organizacijske vede Univerze v Mariboru<br />

svojo izkušnjo opisuje takole:<br />

Mesto revije v praksi in<br />

znanosti v času vašega<br />

urednikovanja?<br />

»Z ustanovitvijo Združenja za projektni<br />

management Slovenije se je začelo<br />

intenzivno vsebinsko vzpostavljanje<br />

posameznih področij dejavnosti združenja.<br />

Pomemben segment na področju razvoja<br />

in popularizacije znanstveno-strokovnega<br />

področja projektnega managementa v<br />

Sloveniji je tudi založniška in revijalna<br />

dejavnost. Revija je bila v začetku del<br />

širšega projekta založniške dejavnosti ZPM,<br />

znotraj katere je žal ostalo zgolj pri izdaji<br />

določenih učnih gradiv ZPM Akademije kot<br />

nosilke izobraževalne dejavnosti. Bili so tudi<br />

pogovori o sodelovanju in povezovanju<br />

založniške dejavnosti ZPM – vključno z<br />

izdajo revije – z večjim založniškim podjetje<br />

po vzoru iz razvitih gospodarskih okolij,<br />

kjer velike založbe prevzemajo izdajo tudi<br />

znanstvenih in strokovnih revij. V pogovorih<br />

žal nismo uspeli.«<br />

Glavna prizadevanja v času<br />

vašega urednikovanja?<br />

»Revija je začela svojo samostojno pot kot<br />

osrednje strokovno-informativno glasilo za<br />

člane ZPM in zainteresirane posameznike.<br />

Zelo kmalu pa je postalo jasno, da je<br />

potrebno dvigniti profesionalno raven<br />

revije iz strokovno-informativne v osrednjo<br />

znanstveno-strokovno revijo s področja<br />

projektnega managementa v Sloveniji. V<br />

našem prostoru do začetka izhajanja revije<br />

Projektna mreža Slovenije ni bilo nobene<br />

znanstveno-strokovne revije s področja<br />

projektnega managementa. Brez objavljanja<br />

in s tem diseminacije rezultatov znanstvenih<br />

ter strokovnih raziskav in poljudnih razmišljan<br />

s področja projektnega managementa ne<br />

moremo pričakovati kakovostnega razvoja<br />

navedenega strokovnega področja.<br />

Naša ključna prizadevanja so bila usmerjana<br />

v izgradnjo in krepitev Projektne mreže<br />

Slovenije kot osrednje revije s področja<br />

projektnega managementa v našem<br />

prostoru. To nam je delno uspelo. Žal ne v<br />

celoti. Predvsem uvrstitev revije v različne<br />

podatkovne zbirke in mednarodne baze revij<br />

je ostala nerealizirana.<br />

Kako gledate na prihodnost<br />

revije?<br />

»Velik uspeh je, da je Projektna mreža<br />

Slovenije redno izhajala vsa leta svojega<br />

obstoja. Še vedno je edina in osrednja<br />

znanstveno-strokovna revija s področja<br />

projektnega managementa pri nas. To je velik<br />

uspeh. Bodoči razvoj bi moral biti usmerjen<br />

v izgradnjo čim večje prepoznavnosti<br />

revije, vključitev v domače, regionalne in<br />

mednarodne baze revij ter dvig kakovosti<br />

prispevkov.<br />

Naša ključna<br />

prizadevanja so<br />

bila usmerjana v<br />

izgradnjo in krepitev<br />

Projektne mreže<br />

Slovenije


74<br />

Za višjo uspešnost<br />

projektov<br />

potrebujemo<br />

izmenjavo izkušenj<br />

med znanstveniki,<br />

strokovnjaki,<br />

managerji in člani<br />

projektnih timov<br />

Leta 2008 je uredniško mesto za dve leti prevzel<br />

docent dr. Aljaž Stare<br />

z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani:<br />

Mesto revije v praksi in znanosti v času<br />

vašega urednikovanja?<br />

»Revija je bila (še) vedno edina na področju<br />

projektnega managementa, lepše<br />

povedano: bila je osrednja revija s področja<br />

projektnega managementa v Sloveniji,<br />

vsebinsko povsem na ravni sorodnih<br />

uveljavljenih revij v tujini. Seveda je bil za<br />

to zaslužen predvsem moj predhodnik,<br />

dr. Jure Kovač, jaz sem le nadaljeval z<br />

njegovo prakso. Revija je v tistih letih na<br />

petdeset straneh ponudila bralcem tri<br />

znanstvene in vsaj en strokovni prispevek,<br />

različne intervjuje s strokovnjaki in praktiki,<br />

poročila s konferenc. Seveda je revija hkrati<br />

skrbela tudi za informiranje članov ZPM<br />

glede različnih »projektnih« dogodkov,<br />

izobraževanja in certificiranja.«<br />

Glavna prizadevanja v času vašega<br />

urednikovanja?<br />

»Kot sem že omenil, sem se nekako držal<br />

dobre prakse predhodnika. Trudil sem se<br />

vključevati aktualne članke, pri čemer smo<br />

kakšno številko pripravili tudi s pomočjo<br />

prispevkov z ZPM foruma, ki je imel v tistih<br />

časih še »znanstveni« pridih.<br />

Ob prebiranju svojih takratnih uvodnikov pa<br />

bi lahko rekel, da sem se trudil za bolj enotno<br />

projektno izrazje in pojasnjevanje nekaterih<br />

dorečenih pojmov. Žal ugotavljam, da<br />

še vedno vijugamo med vodenjem,<br />

managementom in managementom<br />

projektov …<br />

v praksi pa še vedno najdemo projektne<br />

time, ki ne znajo razlikovati med cilji in<br />

namenom projekta.«<br />

Kako gledate na prihodnost revije?<br />

»Menim, da revijo potrebujemo, vprašanje<br />

je le, ali naj še vedno izhaja v tiskani obliki<br />

ali le v elektronski. Za višjo uspešnost<br />

projektov potrebujemo izmenjavo izkušenj<br />

med znanstveniki, strokovnjaki, managerji<br />

in člani projektnih timov, prav tako morajo<br />

biti ljudje iz prakse seznanjeni s spoznanji<br />

raziskav, da bi jih lahko le-te izkoristili za<br />

izboljšanje svojih veščin managementa<br />

projektov.<br />

Mogoče bi morali dati tudi več poudarka<br />

vsebinam, ki bi še bolj povezala člane ZPM<br />

in tudi druge, ki so dejavni na področju<br />

projektov.<br />

Naj se vrnem na dilemo tiskane ali e-revije.<br />

Starejša generacija je vesela, ko jo najde<br />

v nabiralniku, hkrati si človek lažje najde<br />

čas za branje, ko vidi revijo na mizi. Ko pa<br />

dobimo informacijo o novi številki e-revije,<br />

pa te običajno v tistem trenutku nimamo<br />

časa brati, kasneje pa lahko celo pozabimo.<br />

Po drugi strani pa e-revija doseže večji krog<br />

ljudi, na članke iz revije lahko naletimo tudi<br />

»slučajno«, ko iščemo kakšno informacijo v<br />

spletnem brskalniku. Na ta način bi z revijo<br />

lahko dosegli širši krog ljudi, imela bi višji<br />

vpliv na slovensko projektno prakso, hkrati<br />

pa bi s tem mogoče pridobili več avtorjev,<br />

nove člane ZPM ipd.«<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


75<br />

Naslednjih sedem let, med 2010 in 2016, je mesto glavnega urednika<br />

zasedal izredni profesor dr. Iztok Palčič s Fakultete za strojništvo<br />

Univerze v Mariboru.<br />

Mesto revije v praksi in znanosti v času<br />

vašega urednikovanja?<br />

»Revija Projektna mreža Slovenije je na<br />

nek način unikatna. Nikoli ni bila izključno<br />

znanstvena revija ali izključno strokovna<br />

revija. Namensko smo v njej objavljali<br />

prispevke obeh vrst. Članstvo ZPM je pač zelo<br />

pisano, pri čemer velja, da je »neakademikov«<br />

precej več, zaradi česar je bila potreba po bolj<br />

strokovnih člankih toliko večja. Kljub temu<br />

je Projektna mreža Slovenije edina prava<br />

revija v naši državi, kjer objavljamo rezultate<br />

znanstveno-raziskovalnega dela s področja<br />

projektnega managementa.«<br />

Glavna prizadevanja v času vašega<br />

urednikovanja?<br />

»V času mojega urednikovanja je revija<br />

doživela kar nekaj sprememb, upam si trditi<br />

tudi izboljšav, čeprav sem jo leta 2010 od<br />

Aljaža Stareta prevzel v dobri kondiciji. Uvedli<br />

smo rubriko, kjer smo predstavili nabor<br />

člankov, ki so v preteklih mesecih izšli v dveh<br />

osrednjih znanstvenih revijah s področja<br />

projektnega managementa: International<br />

Journal of Project Management in Project<br />

Management Journal. Uvedli smo redno<br />

rubriko, kjer smo predstavljali nove knjige s<br />

področja projektnega managementa. Zraven<br />

klasičnih člankov smo predstavljali izbrane<br />

slovenske projekte ali strokovnjake v obliki<br />

intervjujev. Uvedli smo rubriko Ujeto v mrežo,<br />

kjer so lahko bralci izmenjevali mnenja. Žal<br />

se rubrika na dolgi rok ni prijela. Prenovili<br />

smo navodila oziroma predlogo za pripravo<br />

prispevkov. Leta 2015 je prišlo do največjih<br />

sprememb, in sicer smo revijo »razbili« na<br />

dve publikaciji. Ena je ostala klasična revija<br />

zgolj z znanstvenimi in strokovnimi prispevki,<br />

vse ostale vsebine pa so se preselile v glasilo<br />

ZPM mrežnik, ki izhaja izključno v elektronski<br />

obliki. Revija je izhajala v klasični in elektronski<br />

obliki, posledično smo nadgradili tudi njeno<br />

spletno stran. Doživela je tudi temeljito<br />

grafično prenovo. Konec leta 2016 sem revijo<br />

predal aktualni urednici Brigiti Gajšek.«<br />

Kako gledate na prihodnost revije?<br />

»S tem vprašanjem sem se ukvarjal celotni<br />

mandat. Iz prej povedanega je razvidno, da<br />

smo kar nekaj idej pretvorili v realnost ter<br />

skušali dvigniti ugled revije, glasila in ZPM kot<br />

celote. Kljub temu se zavedam, da večjega<br />

preboja pri širši prepoznavnosti revije tudi<br />

v mojem mandatu ni<br />

bilo. Predvsem pa smo<br />

se ves čas ukvarjali z<br />

velikimi težavami pri<br />

pridobivanju člankov<br />

za revijo. Ko teh dveh<br />

vidikov nisem več z<br />

lastnimi idejami mogel spremeniti, je bil čas,<br />

da revijo predam nekomu, ki mu srčno želim,<br />

da mu uspe oboje in še kaj več. Ali naj v reviji<br />

objavljamo izključno znanstvene prispevke,<br />

strokovni pa naj bodo del ZPM mrežnika?<br />

Ali je rešitev vpis revije v določene baze, saj<br />

raziskovalci in znanstveniki divjamo v lovu na<br />

»točke«? Kako aktivirati člane »akademike«<br />

ZPM, da bomo ne glede na njen status<br />

pošiljali članke, objavljali svoje izsledke<br />

raziskovalnega dela na področju projektnega<br />

managementa oziroma v to nagovorili svoje<br />

študente? Kako člane MPM ZPM prepričati,<br />

da rezultate svojih zaključnih del predstavijo<br />

v reviji? Naj bo revija v slovenskem jeziku<br />

ali preidemo v angleški jezik? Naj bo revija<br />

prosto dostopna za vse ali samo za člane?<br />

Kako celotni uredniški odbor motivirati,<br />

da bolj aktivno sodeluje pri ustvarjanju<br />

revije? Bi pomagalo, če bi revijo intenzivneje<br />

promovirali na družbenih omrežjih ZPM? Žal<br />

odgovora na ta in mnoga druga vprašanja<br />

še danes ne poznam. Ampak, ta vprašanja<br />

so izzivi in za vse izzive se skrivajo rešitve.<br />

Aktualni urednici želim, da jih najde.«<br />

S prevzemom mesta glavne urednice<br />

Projektne Mreže Slovenije sem se zavezala<br />

k temu, da ohranim vse dobro, kar so<br />

spoštovani kolegi v preteklih letih zgradili<br />

in tega ni malo. Revija mora ostati osrednja<br />

znanstveno-strokovna revija s področja<br />

projektnega managementa v Sloveniji in<br />

širše v regiji, kar nam bo uspelo le s pravo<br />

recepturo nagovarjanja strokovne in<br />

znanstvene javnosti s področja projektnega<br />

managementa. Poskrbeti je potrebno, da bo<br />

objava v Projektni mreži Slovenije vredna<br />

za avtorje ter kakovostna in informativna<br />

za bralce. Ob tej priložnosti vas vabim na<br />

prenovljeno internetno stran revije<br />

http://zpm.si/projektna-mreza-slovenije/<br />

kjer so za vas dostopni članki elektronske<br />

revije Projektna mreža Slovenije. Projektna<br />

mreža Slovenije namreč zadnja tri leta izhaja<br />

tudi v elektronski obliki ter je kot takšna<br />

dostopna širšemu krogu bralcev.


76<br />

Z a k a j p o s t a t i<br />

č l a n Z P M ?<br />

Člani Slovenskega združenja za projektni<br />

management so del velike družine<br />

strokovnjakov v Sloveniji, in preko<br />

mednarodnih združenj IPMA® in ICEC tudi<br />

v svetu, ki se strokovno in/ali raziskovalno<br />

srečujejo z različnimi področji projektnega<br />

menedžmenta. Gre za področja kot so to<br />

na primer vodenje projektov, sodelovanje<br />

v projektnih timih, vodenje programov ali<br />

portfeljev projektov, vodenje ali delovanje<br />

v projektnih pisarnah, kontroliranje ali<br />

revizija projektov, naročanje ali upravljanje<br />

projektov in podobno. Članstvo v združenju<br />

prinaša posameznikom in podjetjem vrsto<br />

koristi in priložnosti, ki daleč presegajo<br />

stroške letne članarine v združenju. V<br />

nadaljevanju izpostavimo samo nekatere<br />

med njimi, ki pa so sicer predmet stalnega<br />

dopolnjevanja. Člani ZPM:<br />

Projektni forum<br />

imajo 40% znižano kotizacijo na vsakoletnem<br />

osrednjem strokovnem in družabnem<br />

dogodku - Projektnem forumu, na katerem<br />

se srečajo direktorji podjetij, predstavniki<br />

javne uprave, direktorji programov projektov,<br />

projektni menedžerji in drugi, ki se ukvarjajo<br />

s projekti ali jih zanima področje projektnega<br />

menedžmenta.<br />

Projektna mreža Slovenije<br />

prejemajo e-verzijo recenzirane in v<br />

slovenskem prostoru osrednje strokovne<br />

revije s področja projektnega menedžmenta,<br />

Projektna mreža Slovenije. Revija izhaja<br />

dvakrat letno, vsebina pa je primarno<br />

osredotočena na Slovenijo. Objavlja<br />

strokovne in znanstvene prispevke, ki so<br />

rezultat raziskav in dobrih praks projektnega<br />

menedžmenta in drugih sorodnih področij.<br />

ZPM mrežnik<br />

prejemajo ZPM mrežnik, e-glasilo združenja,<br />

ki izhaja trikrat letno in vsebuje vrsto<br />

strokovnih in splošnih informacij, ki jih<br />

v svoji vsakodnevni praksi potrebujejo<br />

projektni menedžerji in drugi, ki se srečujejo<br />

s projektnim delom. Gre za informacije<br />

o novostih in dogodkih na področju<br />

projektnega menedžmenta, predstavitve<br />

uspešnih projektnih menedžerjev in<br />

realiziranih projektov, priložnosti za<br />

projektno sodelovanje in podobno.<br />

Project Perspectives<br />

prejemajo letno izdajo e-verzije revije<br />

Project Perspectives, ki izhaja v angleškem<br />

jeziku in jo izdaja IPMA. Revija prinaša<br />

projektnim menedžerjem in menedžerjem<br />

programov ter njihovim nadrejenim in<br />

vodstvom podjetij najnovejša svetovna<br />

spoznanja in inovacije s področij, povezanih<br />

s projektnim delovanjem. Vsako leto revija<br />

obravnava določeno aktualno temo,<br />

objavlja pa rezultate raziskav in študije<br />

primerov projektov, koristne akademikom<br />

in praktikom projektnega menedžmenta.<br />

IPMA NewsLetter<br />

prejemajo IPMA NewsLetter, e-glasilo<br />

mednarodnega združenja IPMA,<br />

pripravljeno v angleškem jeziku. Glasilo<br />

po eni strani zagotavlja članom ZPM, da so<br />

stalno na tekočem z dogodki in strokovnimi<br />

aktivnostmi različnih projektnih organizacij<br />

širom po svetu, hkrati pa je odlična<br />

priložnost, da v mednarodnem okolju<br />

predstavijo svoje projektne dosežke.<br />

Partnerji ZPM<br />

imajo 5 – 10% popusta na storitve in<br />

produkte, ki jih ponujajo partnerske<br />

organizacije združenja. Gre za popuste pri<br />

nakupu programske ali strojne opreme,<br />

namenjene projektnemu delovanju,<br />

popuste iz naslova svetovanj, pomoči pri<br />

prijavi projektov na razpise, pri financiranju<br />

projektov in drugo.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


77<br />

Mednarodni združenji IPMA® in<br />

ICEC<br />

pridobijo s članstvom v ZPM hkrati tudi<br />

članstvo v mednarodnih organizacijah<br />

IPMA® – International Project Management<br />

Association in ICEC – International Cost<br />

Engineering Council.<br />

IPMA® SloCert<br />

imajo 5% popust v ZPM-ovem programu<br />

mednarodnega certificiranja – IPMA®<br />

SloCert, v okviru katerega kandidati<br />

pridobijo mednarodno veljaven certifikat s<br />

področja projektnega menedžmenta, ki je<br />

prepoznaven po vsem svetu, predvsem pa<br />

v 52-ih državah, članicah mednarodnega<br />

združenja IPMA®.<br />

Program ZPM Educa<br />

imajo 10% popust v okviru programa<br />

usposabljanja ZPM Educa, v katerem<br />

se v majhnih skupinah – lahko tudi v<br />

zaključenih skupinah za izbrano podjetje –<br />

vrši izobraževanje in usposabljanje iz vseh<br />

področjih projektnega menedžmenta.<br />

Informacije in povezave<br />

permanentno pridobivajo v elektronski,<br />

pisni ali ustni obliki najnovejše lokalne<br />

in mednarodne informacije s področja<br />

projektnega menedžmenta ter imajo<br />

možnost navezovanja stikov in izmenjave<br />

izkušenj z najpomembnejšimi nacionalnimi<br />

in mednarodnimi organizacijami ali<br />

strokovnjaki.<br />

Spletna stran ZPM<br />

imajo preko spletne strani ZPM dostop do<br />

vrste neomejeno dostopnih informacij in<br />

podatkov, pa tudi do vrste drugih uporabnih<br />

in vrednih informacij oziroma podatkov, ki<br />

so dostopni samo članom ZPM – z osebnimi<br />

uporabniškimi imeni in gesli – ne pa tudi širši<br />

javnosti.<br />

Baze podatkov<br />

prejemajo informacije o literaturi,<br />

programskih paketih, kongresih, seminarjih<br />

doma in v tujini, po želji pa prejmejo tudi<br />

informacije o potencialnih partnerjih<br />

pri izvajanju projektov ali pa predlog<br />

perspektivnega mladega kadra z ustreznim<br />

znanjem in osnovnimi izkušnjami na<br />

področju projektnega menedžmenta.<br />

Promocija<br />

imajo prednostno možnost promocije in<br />

predstavitve lastnih spoznanj, izdelkov ali<br />

projektov z objavo v reviji Projektna mreža<br />

Slovenije, v glasilu ZPM mrežnik ali ob<br />

različnih dogodkih združenja.<br />

Sekcija Mladi projektni menedžerji<br />

imajo dostop do najmlajših članov združenja<br />

– dijakov ter študentov dodiplomskega<br />

in podiplomskega študija, ki se v okviru<br />

združenja povezujejo v sekciji Mladi<br />

projektni menedžerji – MPM. MPM zagotavlja<br />

vzpostavljanje praviloma prvih sodelovanj na<br />

področju projektov med mladimi in podjetji.<br />

V ta namen MPM koordinira strokovne<br />

prakse, prireja srečanja in delavnice s<br />

projektnimi menedžerji, oglede podjetij<br />

in rezultatov projektov in podobno. MPM<br />

tako zagotavlja najmlajšim članom možnost<br />

pridobivanja izkušenj in poznanstev, ostalim<br />

članom pa priložnost za prepoznavanje<br />

najprimernejšega in najperspektivnejšega<br />

potencialnega kadra za lastne potrebe.<br />

Mreženje<br />

imajo preko številnih strokovnih in predvsem<br />

družabnih dogodkov ZPM vrsto priložnosti<br />

za srečevanje z drugimi člani združenja in<br />

posamezniki, ki delujejo v različnih projektnih<br />

okoljih, s tem pa možnosti za utrjevanje ali<br />

vzpostavljanje novih osebnih in poslovnih<br />

partnerstev.<br />

Vljudno vas<br />

vabimo, da<br />

sodelujete s<br />

svojimi prispevki<br />

v okviru<br />

navedenih<br />

rubrik, ali celo<br />

predlagate<br />

dodatne rubrike<br />

in vsebine, ki bi<br />

izboljšale ZPM<br />

mrežnik.


78<br />

O b l i k e č l a n s t v a v Z P M<br />

Individualno članstvo<br />

Individualni člani združenja uživajo vse koristi, predstavljene v rubriki Zakaj postati član<br />

ZPM. Združenje se trudi permanentno širiti koristnost članstva, zato velja stalno spremljati<br />

novosti o tem na spletni strani združenja.<br />

Članstvo dijakov in študentov<br />

Članstvo dijakov, študentov in rednih podiplomskih študentov zagotavlja ob bistveno<br />

znižani članarini vse ugodnosti, kot jih imajo individualni člani. Ob včlanitvi v združenje<br />

morajo dijaki in študenti rednega dodiplomskega ali magistrskega študijskega programa<br />

svoj status izkazati z ustreznim potrdilom in ne smejo biti starejši od 26 let.<br />

XL Korporacijsko članstvo<br />

Organizacije, ki se odločijo za XL korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:<br />

• ugodnosti v obsegu 6-ih individualnih članarin v združenju,<br />

• prejem 6-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,<br />

• dodatnih 10% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter<br />

konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,<br />

• 15 % popusta pri objavi oglasov v publikacijah združenja,<br />

• 3 brezplačne udeležbe na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,<br />

• pravico do uporabe logotipa ZPM,<br />

• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,<br />

• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava<br />

do njenih spletnih strani.<br />

L Korporacijsko članstvo<br />

Organizacije, ki se odločijo za L korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:<br />

• ugodnosti v obsegu 4-ih individualnih članarin v združenju,<br />

• prejem 4-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,<br />

• dodatnih 8% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter<br />

konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,<br />

• 10% popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,<br />

• dve brezplačni udeležbi na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,<br />

• pravico do uporabe logotipa ZPM,<br />

• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,<br />

• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava<br />

do njenih spletnih strani.<br />

M Korporacijsko članstvo<br />

Organizacije, ki se odločijo za M korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:<br />

• ugodnosti v obsegu 3-ih individualnih članarin v združenju,<br />

• prejem 3-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,<br />

• dodatnih 5% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter<br />

konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,<br />

• 5% popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,<br />

• ena brezplačna udeležba na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,<br />

• pravico do uporabe logotipa ZPM,<br />

• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,<br />

• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava<br />

do njenih spletnih strani.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


79<br />

K o r p o r a c i j s k i č l a n i Z P M<br />

Združenja za projektni<br />

management<br />

ESOTECH d.d.<br />

Preloška cesta 1, 3320 Velenje<br />

E-pošta info@esotech.si<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.esotech.si<br />

KRKA, tovarna zdravil, d.d.<br />

Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto<br />

E-pošta cvetka.zerajic@krka.si<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.krka.si<br />

Telekom Slovenije d. d.<br />

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana<br />

E-pošta: matjaz.madžarac@telekom.si<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.telekom.si<br />

NUMIP, Vzdrževanje, montaža in proizvodnja,d.o.o.<br />

Knezov štradon 92, 1000 Ljubljana<br />

E-pošta: info@numip.si<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.numip.si<br />

Litostroj Power, d. o. o.<br />

Litostrojska 50, 1515 Ljubljana<br />

E-pošta: info@litostroj-ei.si<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.litostroj-ei.si<br />

Nova Ljubljanska Banka<br />

Trg republike 2, 1520 Ljubljana<br />

E-pošta: info@nlb.si<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.nlb.si<br />

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.<br />

Slomškov trg 10, SI-2000 Maribor<br />

E-pošta: info@posta.si<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.posta.si<br />

ELES, ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o.<br />

Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana<br />

E-pošta: info@eles.si<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.eles.si<br />

NEC NOTRANJSKI EKOLOšKI CENTER, CERKNICA<br />

Popkova ulica 4, 1380 Cerknica<br />

E-pošta lili.mahne@siol.net<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.nec-cerknica.si<br />

PROJEKT d.d. NOVA GORICA<br />

Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica<br />

Spletna stran: <strong>www</strong>.projekt.si


80<br />

P o v a b i l o k o b j a v i č l a n k o v<br />

v r e v i j i P r o j e k t n a m r e ž a<br />

S l o v e n i j e<br />

doc. dr. Brigita Gajšek<br />

glavna urednica Projektne mreže Slovenije<br />

Projektna mreža Slovenije dvakrat letno objavlja mednarodne<br />

znanstvene in strokovne članke s področja projektnega<br />

managementa. Revija ima dvajset letno tradicijo, je multidisciplinarna<br />

in predvsem priročen vir informacij za vse vrste raziskovalcev,<br />

načrtovalcev, praktikov in oblikovalcev, politikov na različnih lokalnih,<br />

nacionalnih in mednarodnih ravneh odločanja ter v disciplinah, kot<br />

so proizvodnja, inženiring, trgovina, načrtovanje ter iz družbenega,<br />

gospodarskega in okoljskega področja.<br />

Revija vabi raziskovalce in praktike iz vsega sveta, da z njeno pomočjo izmenjajo izkušnje v<br />

celotni paleti industrij in tehnologij, v katerih se uporablja projektni management. Prispevki<br />

zajemajo vsa področja projektnega managementa, od sistemov do človeških vidikov, in<br />

povezuje teorijo s prakso z objavo primerov študije in diskusij o aktualnih vprašanjih.<br />

V Projektni mreži Slovenije objavljamo:<br />

• znanstvene prispevke – gre za izvirne ugotovitve, ki so plod znanstveno-raziskovalnega<br />

dela. Vsebina je novost, ugotovitve pa prispevajo k razvoju spoznanj iz projektnega<br />

managementa,<br />

• strokovne prispevke – vsebujejo predstavitve, ki so prikaz in ocene uporabnih metod<br />

in tehnik projektnega managementa v praksi ali pri študiju primera,<br />

• razmišljanja in odmeve – na objavljene prispevke ali primere, ki prispevajo k razvoju<br />

projektnega managementa.<br />

V reviji Projektna mreža Slovenije objavljamo še neobjavljena dela, torej tista, ki niso poslana<br />

v objavo v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorjem prispevkov ne plačujemo honorarjev,<br />

niti jim ne zaračunavamo stroškov objave. Prispevki so pred objavo v celoti pregledani od<br />

skrbno izbranih neodvisnih recenzentov.<br />

Več informacij o reviji in postopku objave najdete na:<br />

http://zpm.si/projektna-mreza-slovenije/.<br />

Toplo vabljeni k objavi prispevkov.<br />

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 1, <strong>marec</strong> <strong>2018</strong>


81<br />

O g l a š e v a n j e v Z P M M r e ž n i k u<br />

Razlogi za oglaševanje<br />

Glasilo ZPM mrežnik predstavlja odlično<br />

priložnost za predstavitev organizacij in<br />

podjetij, ki se ukvarjajo s projekti, ki izvajajo<br />

projekte in ki nudijo izdelke ali storitve,<br />

namenjene projektnemu delu. Bralci so vsi<br />

člani Slovenskega združenja za projektni<br />

management, ob teh pa še več kot 1.000<br />

naročnikov na e-informacije združenja ter<br />

obiskovalcev spletne strani združenja. Zato<br />

v oglasnem delu glasila ponujamo različne<br />

možnosti in oblike oglaševanja, podrobneje<br />

predstavljene v spodaj navedenih Splošnih<br />

pogojih oglaševanja v ZPM mrežniku.<br />

V primeru, da se odločite za oglaševanje<br />

v našem glasilu, Vas prosimo, da nas<br />

kontaktirate na elektronsko pošto: info@<br />

zpm-si.com.<br />

Splošni pogoji oglaševanja v<br />

ZPM mrežniku<br />

1. Cene<br />

Cene v ceniku že vključujejo DDV in veljajo<br />

za objavo pravočasno oddanega oglasa.<br />

Pripravo, obdelavo in popravljanje oglasov<br />

zaračunavamo posebej, glede na obseg<br />

dela.<br />

2. Naročilo oglasnega prostora<br />

Osnova za objavo oglasa je naročilo,<br />

dostavljeno v pisni obliki po elektronski<br />

pošti na naslov info@zpm-si.com. ZPM<br />

mrežnik izhaja trikrat letno: v februarju,<br />

juniju in novembru.<br />

3. Reklamacije<br />

Reklamacije sprejemamo le po elektronski<br />

pošti na naslov info@zpm-si.com, v roku<br />

8 dni po objavi v glasilu. Za napake, ki so<br />

posledica slabe predloge, ne odgovarjamo.<br />

4. Vsebina oglasov<br />

Sporočila oglasov morajo biti v skladu<br />

s kodeksom oglaševanja in veljavno<br />

zakonodajo. Za vsebino objave je odgovoren<br />

naročnik oglasa.<br />

5. Način priprave oglasov<br />

Oglase sprejemamo v TIFF formatu, EPS<br />

formatu ali JPEG formatu. Slikovni elementi<br />

morajo imeti najmanj 300 dpi resolucije in<br />

morajo biti v CMYK barvnem modelu.<br />

6. Dostava oglasov<br />

Izdelane oglase je treba dostaviti najkasneje:<br />

do 31. 1. za februarsko številko,<br />

do 30. 4. za majsko številko,<br />

do 31. 10. za novembrsko številko.<br />

7. Druge oblike oglaševanja<br />

Za oglaševanje v obliki, ki ni opredeljena s<br />

cenikom se sklenejo individualni dogovori<br />

po posebej dogovorjeni ceni.<br />

8. Ugodnosti za oglaševalce<br />

• oglas v dveh številkah, dodatni 10 %<br />

popust,<br />

• oglas v treh številkah, dodatni 15 %<br />

popust,<br />

• plačilo oglasa pred izidom številke,<br />

dodatni 5 %,<br />

• dodatni 5 % popust imajo korporacijski<br />

člani Združenja, ki imajo status člana<br />

tipa C,<br />

• dodatni 10 % popust imajo korporacijski<br />

člani Združenja, ki imajo status člana<br />

tipa B,<br />

• dodatni 15 % popust imajo korporacijski<br />

člani Združenja, ki imajo status člana<br />

tipa A.<br />

M o ž n e o b l i k e i n c e n i k o g l a s n e g a p r o s t o r a<br />

Oblika<br />

Format 1/1<br />

1/2<br />

ležeča<br />

1/2<br />

pokončna<br />

1/3<br />

ležeča<br />

1/3<br />

pokončna<br />

1/4 pasica<br />

Velikost[MM] 210 X 297 210 x 148,5 105 x 297 210 x 99 70 x 297 105 x 148,5 210 x 35<br />

Cena [EUR] 490,00 250,00 250,00 200,00 200,00 150,00 150,00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!