Views
8 months ago

TejaratOnline84101114971064949561959

شنبه 18

شنبه 18 فروردين 1397 شماره 1276 S a t 7 A p r i l . 2 0 1 8 4 بورس پيشخوان به معاملات فرابورس نگاهي سالي كه گذشت در فرابورسايراناعلام كرده كه در سال 1396 رقم 306 هزار و 665 ميليارد ريال تامين مالي از چهار طريق عرضه اوليه،‏ اسناد خزانه اسلامي،‏ پذيره نويسي وافزايش سرمايه شركت ها براي بنگاه هاي اقتصادي،‏ دولت و ساير ذي نفعان داشته است.‏ به نقل از ايسنا،‏ در سالي كه گذشت در فرابورس ايران شاخص كل،‏ شاخص بازاراول و بازار دوم به ترتيبافزايش 17 25، و 27 درصدي را در پرونده كاري خود به ثبت رساندند.‏ آيفكس در آخرين روز كاري سال 1396 درارتفاع 1097 واحديايستاد كهنشاناز رشد 221 واحدي معادل 25 درصد داشت.‏ همچنين ارزش بازار فرابورس با رشد 40 درصدي به بيشاز رقم يك ميليون و 470 هزار ميليارد ريال در روز 28 اسفندماه 1396 رسيد.‏ خلاصه عملكردبازار فرابورسايران در سال 1396 حكايتاز افزايش 20 درصديارزشبازار سهام،‏ 29 درصديارزش كل معاملات،‏ 12 درصدي حجم كل دادوستدها يعني تعداد كل سهام واوراق معامله شده،‏ 8 درصدي تعداد كل خريداران و 6 درصدي تعداد نمادهاياصلي پذيرش شده و يا درج شده در مجموع بازارهاي فرابورس دارد.‏ همچنين در بازارهاي 9 گانه فرابورسي ماهانه به طور متوسط 7514 ميليون ورقهبهارزش 49 هزار و 621 ميليارد ريال خريد و فروش شد و روزانه دادوستد متوسط 374 ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و 471 ميليارد ريال به ثبت رسيد.‏ در مجموع نيز 90 هزار و 166 ميليون ورقهبهارزش معاملاتي 595 هزار و 450 ميليارد ريال در بازارها دستبه دست شد كهبه ترتيبنشاناز رشد 12 و 29 درصدي حجم و ارزش كل معاملات در مقايسه با سال 1395 دارد.‏ رصد معاملات دربازارهاي فرابورسينشان مي دهدبهترتيب بازارهاي SME‏،ابزارهاي نوين مالي،‏ دوم و پايه با بيشترينافزايش در حجم معاملات تا سطح حداكثر 65 درصد روبه رو شدند واين در حالياست كهبازارهاياول و سوم،‏ كاهش حجم دادوستدها را در سالي كه سپري شد تجربه كردند.‏ همچنينارزش معاملات دربازارهاي پايه،ابزارهاينوين مالي و سومافزايش يافت و ساير بازارهابا كاهشاين متغير معاملاتي روبه رو شدند.‏ سال 1396 در بازار اول تعداد 11 هزار و 27 ميليون برگه سهم به ارزش 22 هزار و 114 ميليارد ريال خريد و فروش شد كهاين ميزان دادوستد 12 درصد از حجم و 4 درصد از ارزش كل معاملات را به خود اختصاص مي داد.‏ در بازار دوم نيز شاهد تغيير مالكيت 34 هزار و 151 ميليون سهم به ارزش 91 هزار و 887 ميليارد ريال بوديم كه 38 درصد از حجم و 15 درصدازارزش كل معاملات را دربرمي گرفت.‏ همچنين بيشترين سهم از حجم و ارزش كل معاملات به ترتيب به بازارهاي پايه و ابزارهاي نوين مالي اختصاص يافت به طوري كه 43 درصد از حجم و 69 درصدازارزش كل معاملات دراختياراين دوبازار قرار گرفت.‏ در همين حال بازارهاي مشتقه و SME كمترين سهم از حجم و ارزش كل معاملات را به نام خود ثبت كردند.‏ در سالي كه سپري شد بازار ابزارهاي نوين مالي بيشترين رشد ارزش بازار يعني به ميزان 118 درصد را نسبت به سال 1395 تجربه كرد.‏ جانشين رئيس سازمان بورس در امور بين الملل اعلام كرد:‏ تا به امروز بورس ايران با 9 كشور ‏«آلمان،‏ سوييس،‏ تركيه،‏ چين،‏ هنگ كنگ،‏ عمان،‏ يونان،‏ عراق و هند»‏ در موضوعات متفاوت اقدام به تعامل كرده است.‏ بهادر بيژني افزود:‏ اين برنامه با همكاري مسولاني كه هم در حوزه فاينانس و هم در حوزه بورس فعاليت داشته تنظيم شده كه يكي از نكات بسيار مهم در اين برنامه،‏ وجود يك رهيافت فعالانه به جاي يك رهيافت عكس العملي است.‏ وي در توضيح موارد فوق گفت:‏ به عنوان مثال اگر احساس كنيم كه بايد با نهاد ناظري ارتباط داشته باشيم،‏ بهتر است خودمان به سراغ آن ها برويم.‏ منتظر نباشيم آن ها ارتباط را برقرار كنند.‏ • همكاري با بورس هاي دنيا جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ارتباط نهاد ناظر با فعالان بازار سرمايه در زمينه بين المللي شدن بيان كرد:‏ دراين خصوص چند فعاليت مهم صورت گرفتهاست.‏ مورد اول در صنعت نهادهاي ناظر است كه توانستيم با چند نهاد ناظر ارتباط عميق،‏ درازمدت و سازنده برقرار كنيم.‏ وي در اين زمينه ادامه داد:‏ سازمان بورس تلاش كرد،‏ به جاي اين كه با تعداد بسيار زيادي نهاد ناظر ارتباط سطحي و كم عمقي داشته باشد،‏ با چند نهاد به تعاملات جدي برسد.‏ يكي از اين ارتباطات موفق با نهاد ناظر آلمان ‏«بافين»‏ است،‏ كه با همكاري آن ها در ايران وركشاپ برگزار شد.‏ همچنين در اين مدت ايران هم در آلمان حضور پررنگي داشت و از زماني كه موافقت نامه ميان طرفينامضا شد،‏ جلسات متعددي بين دو كشور برگزار شد.‏ بيژني همچنين افزود:‏ آلماني ها در بحث آيسكو حمايت جدي ايازايران داشتند.‏ علاوه بر آن،‏ بيشاز 50 درصد حجم سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران متعلق به آلماني ها است.‏ • همكاري بازار سرمايه ايران و چين وي بااعلام خبر همكاري بازار سرمايهايران و چين بيان كرد:‏ همچنين سازمانبورس واوراقبهادار طي مدتاخير ارتباط بسيار خوبي با نهاد ناظر بورس هنگ كنگ،‏ عمان و يونان داشته است.‏ آخرين خبري كه در اين خصوص مطرح است همكاري هاي مشتركايرانبانهادناظربازار سرمايه چيناست.‏ طي مذاكراتي كه صورت گرفت توانستيم يك موافقت نامه امضا و پروژه هاي مختلفي را تعريف كنيم.‏ • ارتباط با ‏«كامسك»‏ بيژني بخش دوم فعاليت هاي بين المللي شدن را در سطح نهادهاي منطقه اي يا نهادها و سازمان هاي ويژه بيان كرد در شرايطي كه سرمايه گذاران اميدوارند از يك جنگ تمام عيار تجاري بين دو اقتصاد برتر جهان پيشگيري شود،‏ سهام جهان از مسير سقوط بيشتر بازگشتند.‏ به نقل از رويترز،‏ روز پنج شنبه در شرايطي كه سرمايه گذاران اميدوارند از يك جنگ تمام عيار تجاري بين دو اقتصاد برتر جهان پيشگيري شود،‏ سهام جهان از سقوطي كه با بالا گرفتن تنش هاي تجاري بين آمريكا و چين،‏ آغاز شده بود،‏ بازگشتند و سهام آسيايي كه به پايين ترين ميزان 2 ماهه خود و گفت:‏ ارتباط ما با ‏«كامسك»‏ كميته دائمي همكاري هاي اقتصادي سازمان همكارياسلامي،‏ مثاليازارتباط ما در سطح نهادهاي منطقه اي است.‏ در اين زمينه ما توانستيم رييس يكي از بخش هاي اين كميته باشيم و در بخش ديگر نايب رييس هستيم.‏ همچنين در IFSP كه در واقع آيسكو اسلامي است،‏ فعاليت ما جدي تر شده است.‏ در زمينه قانونگذارياين كميته حضورايران جدياست به طوري كه در اين جلسات معاون حقوقي سازمان بورس ايران نيز حضور دارد.‏ تلاش براي تبديل عضويت در IOSCO جانشين رييس سازمان بورس در امور بين الملل در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به حضور ايران در آيسكو بيان كرد:‏ در سطح نهادهاي بينالمللي مهم ترين فعاليتايران عضويت در IOSCO است.‏ بيش از يك سال است كه سازمان بورس عضو پيوسته آيسكو شده و در تلاشاست به عضو عادي تبديل شود.‏ تاامروز چند مرحلهاز تصويب عضويت عادي ايران در اين نهاد طي رايزني هاي بسيار زيادي انجام شده است.‏ در اين زمينه ما با نهاد ناظر سوييس يا همان ‏«فينما»‏ و نهاد ناظر ناظر آلمان جلسه حضوري داشته ايم و حمايت آن ها را جلب كرده ايم.‏ وي در ادامه افزود:‏ در بحث گفتگوي مالي مذاكرات مشترك سازمان بورس،‏ بانك مركزي و طرف هاي سوييسي را در دستور • جانشين رئيس سازمان بورس از توافق با 9 كشور خبر داد؛ بازار سرمايه ايران در راه جهانى شدن كار داشته ايم.‏ در اين زمينه سوييسي ها به حمايت از عضويت عادي ما در IOSCO اشاره كرده اند.‏ • جزييات بررسي پرونده ايران در مرحلهاول پرونده ما در تيمارزيابي با حضور كشورهايي چون انگليس،‏ آفريقاي جنوبي،‏ كره جنوبي،‏ نهاد ناظر كبك و يونان بررسي شد و اعلام كردند كه ما استانداردهاي لازم براي همكاري با IOSCO به صورت عضو عادي را دارا هستيم.‏ بعداز حصولاين موافقت كه يكياز مراحل بسيار مهم عضويت عادي ما در آيسكواست،‏ پرونده ما به تيم ناظر ارسال شد كه در حدود 30 نهاد ناظراز كشورهاي مهم دنيا در آن عضو هستند.‏ بيژني در ادامه توضيح داد:‏ تا به حال چندين جلسه برگزار شده است.‏ در اين زمينه طي همين چند روز نيز مشغول تعامل با IOSCO و پاسخگويي به سوالات آنان بوديم.‏ با وجوداينكه در بسيارياز نهادهاي بينالمللي عضو هستيم،اما عضويت در آيسكو ماهيت ديگري دارد.به جرات مي توان گفت كه عضويت عادي ايران در اين نهاد،‏ موضوع بسيار جالب،‏ جذاب و جدي است.‏ • جذب سرمايه گذار خارجي جانشين رييس سازمان بورس،‏ بين المللي شدن بورس را مسيري براي جذب سرمايه گذار خارجي دانست و گفت:‏ تصوري كه از بين المللي شدن بازار سرمايه وجود دارد،‏ مربوط بهبود نسبي سهام آسيايي پس از 2 ماه ركود سقوط كرده بود،‏ اندكي بهبود يافت.‏ پسازاين كه طرح تعرف هاي آمريكا بر 50 ميليارد دلار از واردات ساليانه چين،‏ پاسخ سريعي از سوي پكن با وضع تعرفه بر كالاهاي آمريكايي به همراه داشت،‏ ايالات متحده تمايل خود براي مذاكره جهت حل وفصل جنگ تجاري را ابراز كرد و حال وهواي بازار بهبود يافت.‏ تا ساعت 12 روز پنجشنبه به وقت تهران،‏ شاخص اصلي سهام اروپا،‏ استاكس،‏ بيش از 1 درصد رشد كرد كه اين اشاره به سود بالاي فوتسي انگلستان،‏ داكس آلمان و كاك فرانسه دارد.‏ گسترده ترين شاخص سهام آسيااقيانوسيه در خارج ژاپنِ‏ ام اس سي آي،‏ يك روز پس از اين كه به پايين ترين ميزان 2 ماهه خود رسيد،‏ 0.5 درصد رشد كرد.‏ نيكي ژاپن 1.5 درصد رشد كرد،‏ درحالي كهبازارهاي سرزمين اصلي چين و بازارهاي هنگ كنگ و تايوان روز پنج شنبه براي تعطيلات ‏«قبار روبي از قبور»‏ بسته بودند.‏ شاخص اي ميني اس اندپي 0.5 درصد رشد كرد؛ به افزايش ميزان جذب سرمايه گذار خارجي است.‏ اين نكته مقبول است كه هر چقدر سرمايه گذاري خارجي بيش تري جذب شود فضاي بازار سرمايه مطلوب تر مي شود،‏ اما واقعيت اين است كه بين المللي شدن بازار سرمايه را نبايد ناديده گرفت.‏ • ارتقاي استانداردها وي در تشريح اين موضوع بيان كرد:‏ يكي از مهم ترين تاثيرات بينالمللي شدن بازار سرمايه بالا رفتناستانداردها در بازار داخلي است.‏ اين نكته قابل قبول است كه حجم سرمايه گذاري خارجي هنوز در شان بازار سرمايه نيست.‏ براي همين بيش ترين و مهم ترين تاثير بينالمللي شدن را در افزايش استانداردهاي بازار سرمايه مي بينم.‏ به عنوان مثال بسياري از قوانين كنوني بازار،‏ مانند قانون توسعه و قانون بازار،‏ به دليلالزاماتي بود كه به منظور عضويت در نهادهايي مانند WFE و IOSCO بايد تصويب مي شد.‏ بيژني افزود:‏ هدف اصلي آيسكو حمايت از سرمايه گذاري و سرمايه گذاران است،‏ مسلما با عضويت عادي در اين نهاد بيش ترين فايده متوجه سرمايه گذاران داخليايران خواهد شد.‏ بعد از اجرايي شدن ‏«برجام»‏ ميزان حضور سرمايه گذاران خارجي بيش از سه برابر شده است.‏ اجراي دقيق تر IFRS بيژني در بخش ديگري از ارائه گزارش فعاليت هاي سازمان بورس در زمينه بين المللي شدن به IFRS اشاره كرد و گفت:‏ يكي از بحث هاي مهم ما طي مدت اخير IFRS بوده است،‏ كه الزاماتي دراين حوزه وجود دارد.‏ يكيازاهداف مهماجرايي كردن IFRSايجاد زبان مشتركي بين ما و فعالان خارجي بازار سرمايه است.‏ • همكاري مشترك بورس تهران و استانبول وي در ادامه به همكاري هاي مشترك بورس تهران و استانبول اشاره كرد و گفت:‏ بورس تهران با بورساستانبول جلسات و مكاتبات زيادي داشته است.‏ يكي از اختلافات بين اين دو بورس در زمينه بحث گزارش گيري و ساعات معاملاتي بود كه در نهايت به يك مدل قابل اجرا رسيدند.‏ • تعامل با بازار سرمايه عراق و هند در آخرين اقدام،‏ همكاري با بازار سرمايه عراق را آغاز كردند و اخيرا جلسه اي با رييس بورس بغداد داشتند.‏ در نهايت آخرين تحولي كه در حوزه فعاليت هاي بين المللي انجام شد تعامل بورس كالا و بحث سكوي مشترك معاملاتي بين اين بازار و بورس ملي كالاي هنداست.‏ دراين زمينه پلتفرم و مسايل اجرايي آن آماده شده و در آينده نزديك اميدواريم كه اجرايي شود.‏ • بهاين ترتيب وال استريت آماده مي شود بازگشت روز گذشته خود را ادامه دهد.‏ طرح تعرفه 25 درصدي آمريكا كه براي 1300 كالاي صنعتي،‏ تكنولوژي،‏ حمل ونقل و دارويي چيني مطرح شدهاست،‏ وارد يك دوره مشاوره و كسب نظر عمومي مي شود كه انتظار مي رود 2 ماه به طول بي انجامد.‏ در بازارارز،‏ بهبود ريسك پذيري سرمايه گذاران باعث شد دلار تقويت شود و نرخ خود را به 107.05 ين در برابر هر دلار برساند.‏ www.tejaratonline.ir آگهي ابلاغ وقت رسيدگي كلاسه پرونده:‏‎960781‎‏-‏ خوهان:رقيه حسين زاده يدي درق با وكالت خانم ساناز بدري مقدم-‏ خواندگان:ابراهيم خليل عدالت جو با وكالت شهرام نيكجو و علي عدالت جو-‏ روح اله فيروز – فرشاد يونسي-‏ خواسته:‏ مطالبه خسارت ‏(محكوميت خوانده رديف اول و دوم به خسارات تاخير در تنظيم سنداز مورخه ‎93/10/17‎لغايت ‎96/8/30‎بااحتساب كليه خسارات دادرسي و حقالوكاله و جريمه دير كرد)به مبلغ ‎524/000/000‎ريال-الزامبه تفكيك ملك-‏ الزام به ايفاي تعهد ‏(مالي)‏ مبني بر ‏(تقاضاي رسيدگي و صدور حكمبرالزام خواندهبهايفاي تعهد مندرج در قرار داد پيش فروش مورخه‎92/7/20‎ مبني بر تكميل مبني براحداث پلهاضطراري مقوم به 210/000/000 ريالارزش منطقه اي ملك 36/490/005 ريال ‏–الزام به تنظيم سند رسمي ملك ‏(الزام به تنظيم سند رسمي انتقال)مقوم به 210/000/000 ريال ارزش منطقه اي ملك 36/490/005 ريال – مطالبه خسارات دادرسي.‏ خواهان دادخواستيبخواسته فوقبطرفيت خواندگان تقديم دادگاههاي حقوقي اردبيل نموده كه پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقياردبيل به كلاسه 960781 حقوقياين دادگاه ثبت و به روز چهارشنبه 1397/5/3 ساعت 11 صبح تعيين وقت گرديدهاست،‏ بلحاظ مجهول المكان بودن علي عدالت جو بنا به درخواست خواهان و دستور رياست محترم دادگاه و به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار چاپ و آگهي مي شود تا خوانده قبلاز وقت رسيدگي با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را تحويل و در روز محاكمه در جلسه دادگاه حاضر شود.‏ در غير اينصورت دادگاه تصميم قانوني را اتخاذ خواهد نمود.‏ مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اردبيل-‏ كيهان ------------------------------------------ آگهي مزايده اموال غير منقول بموجب دادنامه شماره 9609970496500438 مورخ 1396/6/26 صادره از شعبه 35 شوراي حل اختلاف اردبيل،‏ محكوم عليه شهرام عليزاده محكوم است،‏ به پرداخت مبلغ 252/129/867 ريال بابت محكوم به در حق محكوم له غفور اكبري فرزند علي و مبلغ 10/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتي،‏ با توجه به امتناع محكوم عليه از پرداخت محكوم به،‏ محكوم له تقاضاي فروش ملك به شماره پلاك ثبتي 86/295 اصلي در معيت مالك به محل وقوع ملك موردارزيابي واقع دراردبيل به آدرس-‏ ملا باشي – جنب چشمه گوزل آخوندي پس از بررسي و تطبيق سند مالكيت با محل و تائيد اصالت سند مالكيت مذكور طبق سند مالكيت مقدار هشت شعير مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي بشماره 86/295 اصلي واقع در بخش 3 اردبيل بشرح ثبت صفحه 352 دفتر 437 ذيل ثبت 64459 بنام آقاي جعفرايماني خوشروزي فرزندايمان ‏(ابتياعي برابر سند قطعي 20287- 86/2/25 دفتر 74 اردبيل)‏ با حدود و مشخصات طبق سند مالكيت صادره بمساحت عرصه ششدانگ 5296/50 متر مربع منظور گرديده و در وضعيت موجود ششدانگ بصورت زمين باير ميباشد كه هيچگونه تقسيماتي در پلاك مذكور مشاهده نشد و سهمي مشاراليه بااحتساب ششدانگ بدون در نظر گرفتن عقب نشيني احتمالي بمقدار 441/33 متر مربع مي باشد كه با در نظر گرفتن موقعيت مكاني ملك و راه دسترسي به معابر اصلي و عرف خريد و فروشبهنرخ روز و ساير جوانب موثر و دخيل درامر ارزيابي،ارزش مقدار هشت شعير مشاعاز ششدانگ پلاك ثبتي مذكور مالكيت مشاراليه به مبلغ 250/000/000 ريال ‏(دويست و پنجاه ميليون ريال)برآورد ميگردد.بنابراين جلسه مزايده روز سه شنبه مورخ 97/2/4 از ساعت 10 الي 10/30 صبح واقع در چهارراه امام-‏ مجتمع شوراي حل اختلاف اردبيل-‏ شعبه سوم اجرا،‏ در حضور نماينده دادستان محترم اردبيل برگزار خواهد شد و مزايدهاز مبلغ معينه كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد طالبين مي توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزايده شركت نموده و قيمت پيشنهادي خودشان را اعلام نمايند مزايده به بالاترين قيمت واگذار خواهد شد و برنده مزايد ده درصد ثمن معامله را في المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقي آن حداكثر يك ماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واريزي در مهلت مقرر ده درصد واريزي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.‏ شعبه سوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف اردبيل-‏ جهاني آگهي ابلاغ وصول نظريه كارشناسي به خواندگان مجهول المكان - در پرونده كلاسه 940416 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستاننير موضوع دعوي خواهان آقاي سرهنگ عليزاده فرزند موسي به طرفيت خواندگان به اسامي 1- عليرضا علي زاده 2- ناهيد دستوري 3- پژمان علي زاده 4- آرش علي زاده فرزندان جم به خواسته ابطال يك فقره سند رسمي ، نظريه كارشناسي واصل شده است كه با توجه به مجهول المكان بودن اشخاص مذكور،‏ در اجراي مقررات ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني و دستور دادگاه،‏ مراتبباانتشاراين آگهي به مشاراليهم اعلام ميگردد تا ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار اين آگهي،‏ با مراجعه به دفتر دادگاه و رويت نظريه كارشناس ، هر مطلبي نفيا"‏ يا اثباتا"‏ داشته باشند با ذكر دليل بصورت كتبي اعلام نمايند.‏ مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي نير-‏ احساني ------------------------------------------ آگهي ابلاغ اجرائيه به موجب دادنامه شماره 9609970493300726 مورخه 96/9/4 و اجرائيه شماره 9610420493300317 مورخه 96/12/12 پرونده كلاسه 960467 مطروحه در شعبه سوم محكوم عليه آقاي شاه مردان جعفريان،‏ محكوماست به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابتاصل خواسته و مبلغ 2/600/000 ريال بابت هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 1396/7/2 لغايت اجراي حكم با توجه به نرخ تورم سالانه بانك مركزي در حق محكوم له آقاي عليرضا پور ابوالقاسم فرزند حيدر،‏ نظر به اينكه آدرس دقيق مشاراليه مشخص نبوده و مجهول المكان اعلام شده و با عنايت بهاينكه نامبرده تا قبلاز صدوراجرائيه محلاقامت خود را بهاين شعبهاعلام نكردهاستلذا بهاستناد ماده 9 قانوناجراياحكام مدني اقدام به صدور اجرائيه ميگردد.‏ محكوم عليه مكلف است از تاريخ انتشار آگهياجرائيه ظرف مدت ده روز آن رابه موقعاجرابگذارد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانوني به اجراي احكام دادگستري ارسال خواهد شد.‏ دفتر شعبه 3 شوراي حل اختلاف اردبيل - محمدي ------------------------------------------ آگهي ابلاغ وقت دادرسي آگهيابلاغ وقت دادرسي به آقاي وحيد علايي يقيني در تاريخ 96/11/25 خواهان آقاي عارفاصغري با وكالت خانم ساناز بدري مقدم بطرفيت شما دادخواستي به خواسته مطالبه وجه چك تقديم نموده كه بهاين شعبهارجاع و به كلاسه 960830 ثبت و وقت رسيدگي براي مورخه 97/2/25 ساعت ‎16‎عصر تعيين وقت شده است . اينك به علت مجهول المكان بودن شما و به درخواست خواهان و تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از روز نامه هاي كثير الانتشار آگهي و از شما دعوت مي شود در جلسه فوق در شعبه 30 شوراي حل اختلاف مجتمع مركزي حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه شده داريد ‏،بنماييد در غير اينصورت دادخواست ابلاغ شده محسوب و شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود . دفتر شعبه 30 شوراي حل اختلاف اردبيل-‏ امير فام ------------------------------------------ آگهي ابلاغ وقت دادرسي آگهي ابلاغ وقت دادرسي به آقاي مهدي بدري فرزند آيت اله در تاريخ ارجاع‎96/12/14‎ خواهان تعاوني اعتباري ثامن بطرفيت شما دادخواستي به خواسته مطالبه وجه تقديم نموده كه بهاين شعبهارجاع و به كلاسه 960875 ثبت و وقت رسيدگي براي روزشنبه مورخه 97/2/22 ساعت ‎15/30‎عصر تعيين وقت شده است . اينك به علت مجهول المكان بودن شما و به درخواست خواهان و تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يكنوبت در يكياز روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي واز شما دعوت مي شود در جلسه فوق در شعبه 34 شوراي حل اختلاف مجتمع مركزي اردبيل حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه شده داريد ‏،بنماييد در غير اينصورت دادخواست ابلاغ شده محسوب و شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود . دفتر شعبه 34 شوراي حل اختلاف اردبيل-‏ بهزاد رديف شماره پرونده نام مودى شاهرخ تجارت مازند بهروش آگهي آگهي ابلاغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقايان حاجي كهندل و مجاهد ابراهيمي و اميدابراهيمي فرزند غلام و خانم ها زينبابراهيمي فرزند غلام و راحلهابراهيمي فرزند غلام وافسانهابراهيمي فرزند غلام و آمنهابراهيمي فرزند غلام و فرزانهابراهيمي فرزند غلام خواهان آقاي كاظم زينلي زاده فرزند محمد با وكالت آقاي مهدي رمضاني نوق دادخواستي به طرفيت خواندگان بشرح فوق به خواسته اعسار و تقسيط محكوم به مطرح كه به اين شعبهارجاع وبه شماره پرونده كلاسه ‎9609983435400081‎شعبه 101 دادگاه كيفري دو بردسيرثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/2/17 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خواندگان و درخواست وكيل خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي ميگردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشاني كامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.‏ م.الف – 2 مدير دفترشعبه 101 دادگاه كيفري دو بردسير – علي نصيري -------------------------------------------- شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رشت كلاسه پرونده :9609981310600881 به شماره بايگاني:‏‎960915‎ شعبه 6 دادگاه حقوقي رشت خواهان:زهرا اكبر زاده با وكالت سيد ابراهيم عادلي خوانده:‏‎1‎‏-ولي اله خادم روشنده ‎2‎‏-حسن خادم روشنده خواسته ‏:الزام به تنظيم سند رسمي ‎2‎‏-مطالبه وجه ‎3‎‏-الزام به احذ پايان كار ‎4‎‏-الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي وقت رسيدگي:‏‎97/2/26‎ ساعت 10/30 صبح خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده مذكور تنظيم كه به اين شعبه ارجاع و به كلاسه فوق ثبت و وقت رسيدگي به تاريخ مذكور تعيين گرديده است با التفات به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا بماده 73 ق.آ.د.م يكنوبت در يكياز روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي گردد.خوانده مذكور مي توانداز تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك ماه جهت اعلام آدرس كامل خود و دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين دادگاه حضور بهم رساند.م/الف‎45‎ مدير دفتر شعبه 6 دادگاه حقوقي رشت-خير بصير -------------------------------------------------- آگهى ابلاغ اوراق مالياتى در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدين وسيله برگ ‏/برگ هاى قطعى با مشخصات زير به مودى / موديان ذيربط ابلاغ مى گردد تا ظرف ده روز موديان از تاريخ درج اين آگهى به اداره امور مالياتى مربوطه مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده تسويه حساب مالياتى اقدام نمايند.‏ در غير اينصورت طبق موازين قانونى اقدام خواهد شد.‏ شماره ملى شناسنامه / ثبت شماره و تاريخ برگ ماليات قطعى عملكرد سال منبع مالياتى اشخاص حقوقى درآمد يا ماخذ مشمول ماليات ‏(به ريال)‏ اصل ماليات به ريال شماره واحد مالياتى 120411 10/657/264/333 42/629/057/332 120411 26/069/780/388 104/279/121/553 1395 1395 45218649 97/01/15 45219058 97/01/15 14004865859- 13145 14005922621- 13786 2033 1 2048 2 آران صنعت يگانه جبارى اشخاص حقوقى نشانى اداره امور مالياتى سارى بلوار امير مازندرانى جنب فرماندارى سارى بلوار امير مازندرانى جنب فرماندارى شكراله فقيه ملكى - رئيس اداره امور حسابرسى مالياتى شهرستان عباس آباد شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رشت آگهي ابلاغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم شهرام كاكاوند فرزند پاشا خواهانآقاي سعيد غفاريتوچاهي دادخواستيبه طرفيت خواندهآقاي شهرام كاكاوندبه خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كلاسه 9609981335600161 شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رشت ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/2/23 ساعت‎11:00‎ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئيين دادرسي مدنيبه علت مجهولالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشاني كامل خود ‏،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.م/الف‎65‎ منشي شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رشت-محمد رضااسلامي نژاد -------------------------------------------------- دادنامه شماره پرونده:‏‎932/4/96‎ خواهان:نرگس حاتمي فاز سه مارليك خ چناران 3 راه گل مريم ك مينايي بازان واحد‎4‎ خوانده:‏‎1‎‏-جعفراردستاني ‎2‎‏-سميه موسوي فاز‎3‎ مارليك خ گل مريم نرسيده بهلبنايات دشتياملاك آريا خواسته:استرداد وديعه راي شورا:در خصوص دعوينرگس حاتمي فرزنداسدالهبه طرفيت‎1‎‏-جعفراردستاني‎2‎‏-سميه موسوي فرزند رضا به خواسته مطالبه 150/000/000 ريال بابت وديعه با اين توضيح كه خواهان به شرح دادخواست تقديمي واظهاراتش در جلسه رسيدگيبيان داشتهنظربهارائه مستندات خواهان كه دلالت براستقرار دينبه ميزان خواسته در عهده خوانده داشتهارائه و تقديماصول مستندات مذكور در يد مدعي دلالت بقاء دين واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در ممطالبه وجه خواسته را دارد خوانده با توجه بهابلاغ قانوني در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و در مقابل دعوي مطروحه دفاعي ياايرادي به عمل نياورده و دليلي مبني بر برائت ذمه خويش به شورا ارائه ننموه است بنابراين اشتغال ذمه خوانده محرز استلذا قاضي شورا دعوي مطروحه را وراد دانسته و مستندد به مواد ‎198‎و‎194‎و‎515‎و‎522‎ قانون آئين دادرسي مدني و بند 1 ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف خوانده را به پرداخت 150/000/000 ريال و هزينه دادرسي 290/000 تومان و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت زماناجراي حكم طبق شاخص نرخ تورم كالا واقلام مصرفي كه ساليانه توسط بانك مركزياعلام مي گردد.راي صادره غيابي بوده و ظرف 20 روز پس از بالاغ قابل واخواهي در اين شورا و ظرف 20 روز ديگر پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در دادگستري ملارد مي باشد.‏ قاضي شوراي حل اختلاف ملارد

5 گزارش شنبه 18 فروردين 1397 شماره 1276 S a t 7 A p r i l . 2 0 1 8 خريد كالاي ايراني به هر قيمتي درست است؛ پيش شرط هاى حمايت از توليد www.tejaratonline.ir كورش شرفشاهي : توليد داخلي همچنانافتان و خيزان مي رود.‏ در سال گذشته شاهد تعطيلي بسياري از كارخانه هابوديم و شهركهاي صنعتيبا مشكلات فراواني روبه روبود.نتيجه آن شد كهبار ديگر مقام معظم رهبري بر حمايتاز خريد كالايايراني تاكيد كردند تا شايد مردم و مسوولان هوشيار شوند كه توليد در مرزبحران قرار دارد.امانگراناين هستيم كه تا پايان سال چهاتفاقي رخ خواهد داد و مردم و مسوولان تا چهاندازه در ريل سياست گذاري كلان كشور گام برمي دارند.از سوي ديگر مصرف كنندگان تاكيد دارند كه براي خريد كالاي ايرانيبايد كيفيت آننيزبالابرود واين يكياز جدي ترين چالشهاي توليد داخلي كشورماناست.‏ • بزرگ ترين راهبرد،‏ افزايش كيفيت در اين رابطه يك عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس،‏ گفت:‏ ما بايد كيفيت توليدات داخل كشور را بالا ببريم تا مردم تشويق بهاستفادهاز كالاهاي داخل شوند،‏ مهمترين نكته براي تحقق حمايتاز كالايايراني،‏ افزايش كيفيتاست.محمد محمودي شاهنشين در گفت وگو باايسنا بيان كرد:‏ در دنيا تجربهاينگونه رفتار در كشورهايي كه منادياستقلال و آزادي هستند كسب شده از جمله در هند زماني كه رهبرشان پيام استفاده از كالاي داخلي را داد مردمنيزايستادند و توانستندبا حمايت از كالاي داخل كشور خوداز بسيارياز مشكلات نجات يابند.بسيارياز كشورها زماني كه دربحثاشتغالبه مشكل خوردند و مستعمرين دنيابهنوعي ديگر قصد استعماراقتصادي آنها را داشتند با حمايتاز توليدات كشور خود توانستند در مقابل آنها بايستند.وي گفت:‏ حمايتاز كالايايرانيبايدبه صورت يك دغدغه و اهميت ملي ديده شود واز كودكان تا مسئولين به عنوان يك تكليفبايد كالايايراني را حمايت كنند.‏ مجلسنيز بايد قوانيني كه مانع توليد داخل مي شود را برطرف سازد و به وضع قوانيني كه منجر به تشويق مردم به مصرف كالاي داخلي مي شود بپردازند.نماينده شهريار گفت:‏ ما بايد شرايطي راايجاد كنيمتا مانعافرادي شويم كهاجناس بي كيفيت را به كشور وارد مي كنند.‏ باافرادي كهاجناسي را وارد مي كنند كه مشابه آنها در داخل كشور وجود دارد بايد برخورد شود.‏ ما بايد از كالاهايي كه در داخل كشور توليد مي شوند حمايت كنيم.وي گفت:‏ مسئوليننيزبايد دراستفادهاز كالايايراني پايبندباشند وبهاينباوربرسند كه راهبرد خروج از مشكلات اقتصادي كشور،‏ حمايت از كالاي ايراني است.‏ • دستهاي پشت پرده از سوي ديگر حسن صابري هرندي،‏ رييساتحاديه بارفروشان تهران با تاكيد براينكه واردات بي رويه و زيان به توليد داخلي بايد در بخشهاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد گفت:‏ در زمينه ميوه بايد بپذيريم كه ميوه هايي به صورت قاچاق وارد كشور مي شودامابهاندازه اينيست كه بر ميوه هاي داخلي تاثير بگذارد.‏ زيرا ميوه هاي داخلي همچنان كيفيتبالايي دارد و ذائقه مردمنيزبه ميوه هاي ايراني گرايشبيشتري دارد.بنابراين زيادنميتواندبرتوليد ميوهاثر بگذارد.‏ وي در گفتگو با خبرنگار تجارت با تاكيد بر اينكه اكنون در سطح ميدان تره بار ميوه قاچاق وجود ندارد گفت:‏ تنها چهار ميوه كه امكان توليد آن در داخل كشور وجود ندارد،‏ وارد مي شود كه آن هم با توجه به نياز بازاراست.صابريبا تاكيدبراينكه ميوه كالايينيست كه بتوانبراي مدتهاانبار كرد گفت:‏ ميوهاگر داخل سردخانه نباشد و بخواهد كف خيابان قرار بگيرد،‏ به آساني خراب و فاسد مي شود.بنابراين رد ميوه هاي قاچاق رابايد درجاهاي ديگري جستجو كرد.‏ وي باانتقاد شديداز ضعف نظارت گفت:‏ وقتي ميوه در سردخانه هاي و كانتينر هاييخچالدار نگهداري مي شود و بخش قابل توجهي از اين ميوه ها قاچاقاست،آيابهترنيست مسوولانبه سراغ سردخانه ها وانبارهاي يخچالداربروند و ردپاي قاچاقچيان ميوه را دراينانبارها جستجو كنند.‏ وي با تاكيدبراينكه باگشت وبازرسي مناسب مي توان جلوي قاچاق يا وارداتبي رويه راگرفت،‏ گفت:اكنونانتقاد به دستگاههاي نظارتي وارد است كه مسووليت مستقيم رابر عهده دارند.‏ وي در پاسخ به اينكه چرا اتحاديه نسبت به بازرسي در اين مورد ورود نمي كند گفت:‏ مسووليت اتحاديه بازرسي از مغازه هايي است كه جواز كسب دارند يابدون جواز كسب ميوه عرضه مي كنند.‏ اما اين حق را نداريم كه به انبارها سر بزنيم و از سردخانه ها بازرسي كنيم.‏ رييس اتحاديه بارفروشان تهرانبااشارهبه گران شدن قيمت موز گفت:‏ تاكنون كه قيمت دلار پايين بود،‏ موز به آساني و به قيمت پايين وارد مي شد كه تبعات بدي برجاي مي گذاشت اما اكنون كه قيمت دلاربالا رفته،‏ قيمت موز وبرخي ميوه هاي وارداتي گران شده و همين گرانيبازار رااز دست ميوه هاي خارجي گرفته است.‏ وي با تعجب از اينكه ميوه از آن سر دنيا مي آيداما قيمت آنهاارزانتراز ميوهايرانياست گفت:‏ بنابرايناگر قيمت ميوه خارجيبالاباشد،بي شك رغبت ايرانيانبه كالايايرانيبيشتر خواهد شد.‏ وي خطاب به مردم گفت:‏ هنگامي كه بحث حمايت از خريد كالاي ايراني مطرح مي شود،بايدبدانيم كه محدوديتندارد.اين در حالياست كه موزبراي مراسمبه صورت يكالزام درآمده در حالي كه در برخي فصول،‏ موز نه تنها جذابيت ندارد بلكه ميل به خوردن آن نيز بالا نيست.‏ وي با ابراز تاسفازاينكهبا وارداتبي رويه سعي كرده ايم ذائقه مردم را عوض كنيم گفت:‏ وقتي در فصل گرم سال موز وپرتقال وارد مي كنيم و مردم مصرف مي كنند،‏ ذائقه مردم تغيير مي كند كه بيماري هايي هم براي خودش دارد.‏ • اولويت هاياستاندارد اما يكي از مشكلات واردات كالاهاي خارجي به دليل كم كاري سازماناستاندارداست واگراستاندارد كالاهاي وارداتي تاييد نشود،‏ كمك بزرگي به توليد داخلي خواهد بود.‏ اين در حالي است كه استاندارد براي كالاي داخلي سخت گيري بسياري دارد.‏ در اين رابطه رئيس سازمان استاندارد گفت:ايمني مواد غذايي،ارتقاي كيفياستاندارد خودروها و ايمني ساختمان،‏ مهمترين اولويت هاي اين سازمان در راستاي حمايتاز كالايايرانياست.نيره پيروزبختبااشارهبه شعار حمايتاز كالايايراني در سال جديد،اظهار كرد:اين سازمان در كنارتوليدكنندگان داخلي است و به عنوان مشاور و راهنماي توليدكنندگاناز هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.ويافزود:‏ ما در سازمان ملي استاندارد ايران تمام برنامه ريزي هاي بلندمدت و كوتاه مدت و سالانه خود را بر مبناي حمايتاز كالايايراني با كيفيت قرار داده ايم.رئيس سازمان ملياستاندارد ‏،ايمني مواد غذايي،‏ ارتقا كيفي استاندارد خودروها،‏ بهينه سازي مصرف انرژي در تجهيزات انرژي بر،‏ پيوست استاندارد در خصوص كالاها و خدمات واستانداردسازي مصالح ساختماني وايمني ساختمان را مهمتريناولويت هاي اين سازمان در سال جديد معرفي كرد.ويبااشارهبه فعاليت هاي صورت گرفته در زمينه استانداردسازي كالاها و خدمات،افزود:‏ دراين بخشاقدامات خوبي صورت گرفته به طوري كه بخشي از انتظارات دولت و مردم برآورده و بخش عظيمي از كالا و خدماتاستاندارد شدهاست.پيروزبختبابياناينكه تمام تلاش خود و مجموعه ام رابرايبهبود وضعيتاستاندارد كالا و خدمات در كشوربه كار مي گيرم تا رضايت مردم جلب شود،گفت:‏ از همه دستگاه هاي دولتي و خصوصي مي خواهم كه در زمينهافزايش كيفيت كالا با سازمان ملياستانداردايران هماهنگباشند.‏ • دفاع از مرزهاي كشور در همين رابطه رئيساتاقاصنافايراناعلام كرد:‏ حمايت از كالايايراني تنها يك شعارنيست،بلكه محوري ترين استراتژي كشور در دفاعاز مرزهاياقتصادياست كه چون 8 سال دفاع مقدس بر نيروي آحاد ملت تكيه دارد.‏ علي فاضليافزود:‏ رهبر معظمانقلاب سال 1397 مقارن با 40 سالگي انقلاب را سال ‏”حمايت از توليد ملي“‏ نام گذاري فرمودند.‏ طرح يك گزاره رفتاري و دعوتآحاد ملتبه يك كنش جمعي در جهت حمايتاز توليدات برآمدهاز سرمايه،‏ كار و طراحيايراني در صورتي كه سرلوحه تصميمات مصرف كنندهايراني قرار گيرد،‏ قادر خواهدبود چيدماناجزا سيستماقتصاديايران رابه نفع ارتقاء قدرت و ثروت ملي بازسازماندهي كند.‏ وي افزود:‏ چنانچه رهبري معظم فرمودند در سال هاي گذشته استفادهنادرست و وابستگيبه درآمدهاي حاصلاز منابع طبيعي منجربه گسترش واردات،تغيير درالگوي مصرفي مصرف كننده و تضعيف بخش قابل مبادله و كارخانه اي شد.‏ رئيس اتاق اصناف ايران گفت:‏ پديده اي كه با ايجاد يك شكاف فني،‏ مهارتي وتجربيبا رقباي خارجي همراه بودهاست.‏ فاضليبابياناينكهنه تنها كشور قدرت رقابت در بازارهاي خارجي رااز دست داده،‏ بلكه بازارهاي داخلي رانيزبه محصولات خارجي واگذار كردهاستافزود:‏ امروزهبه دلايل مختلف جنگ هاي ژئوپليتيكي گذشتهبا افزاراقتصادي و دستور زبان تجارت جارياست.‏ فضايي كه در آن تصاحببازارهاي خارجياصلي ترين محور برنامه هاياقتصادي كشورها را تشكيل مي دهد.‏ • حمايت با ارائه تسهيلات ارزان از سوي ديگر يك عضو كميسيون كشاورزي،‏ آب و منابع طبيعي مجلس تاكيد كرد كه براي عملياتي شدن شعار حمايت از توليد ملي بايد به كشاورزان تسهيلات ارزان قيمتارائه شود.سيدراضينوري در گفتگوبا خانه ملت،با اشاره به شعار سال جاري مبني بر حمايتاز توليدايراني،‏ اظهار داشت:‏ براي حمايت از توليد ملي به خصوص در بخش كشاورزي لازماست كهنسبتبه تنظيمبازار و ارائهالگوي مناسبي در مجموعه كشاورزياقدام شود.‏ عضو كميسيون كشاورزي،‏ آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي،‏ با تاكيد بر اينكه بايد از محصولات استراتژيك حمايت ويژه اي صورت گيرد،گفت:‏ در مسير حمايتاز محصولات كشاورزي بايداز واردات بي رويه و غير ضرور جلوگيري شودبه خصوصاجازه دادهنشود كه محصولاتاستراتژيكبه كشور وارد شود.نماينده شوش بيان داشت:‏ از سوي ديگر بايد فرهنگ مصرف در بين مردم و مسئولانتغيير كندتاتوليد داخل را خريداري كنند.‏ وي تاكيد كرد:‏ واردات محصولات كشاورزي و خريد آن توسط مردم درواقع خروجارزاز كشور محسوب مي شود و در شرايطاقتصادي و بازارارز بايد مانع خروجارزاز كشور شد.نوري به راهكارهاي حمايت از توليد و توليدكننده داخلياشاره كرد و گفت:از آنجايي كه توليد محصولات كشاورزي مجموعه اي ريسك پذيراست و كشاورزبا مسائلي چون خشكسالي،‏ زلزله و سيل مواجهاست،‏ بايد محصولات كشاورزي و كشاورز بيمه شوند.اين نماينده مجلس بيان كرد:‏ با اين حساب انتظار مي رود كه بيمه محصولات كشاورزي و كشاورزانبا قدرت،بودجه و اعتبار كافياز سوي دولت حمايت شود تا كشاورزانبراي توليدانگيزه لازم داشتهباشند.عضو كميسيون كشاورزي،‏ آب و منابع طبيعي در مجلس شوراي اسلامي،افزود:‏ از سوي ديگر بايد تسهيلات ارزان قيمت بانكي در اختيار كشاورز قرار گيرد تا كشاورزي مكانيزه در كشور پا بگيرد و ميزان توليد افزايش يابد.‏ كاهش توليد 12 كالا اين در حالي است كه بر اساس آخرين آمار مربوط به توليد كالاهاي منتخب صنعتي،‏ از مجموع 31 گروه كالاي صنعتي،‏ هشت گروه كالايي در 11 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل واز ميان 13 گروه كالاهاي منتخب معدني و صنايع معدني چهار گروه كالايي با رشد منفي روبرو شده اند.كولر آبي با رشد منفي 30.7 درصدي،‏ انواع تلويزيون با رشد منفي 17.3 ونئوپانبا رشد منفي 16.5 درصديبيشترين ميزان رشد منفي توليد دربين كالاهاي منتخب صنعتي و معدني رابه خود اختصاص داده اند.در اين بين كمباين با رشد مثبت 105.5 درصدي،اتوبوس،‏ ميني بوس و ون با رشد 66.4 درصدي وانواع كاغذ با رشد 32.7 درصدي بيشترين رشد مثبت در ميان 31 گروه كالايي منتخب صنعتي را به خوداختصاص دادند.علاوه براين در خصوص آمار توليد كالاهاي منتخب معدني و صنايع معدني نيز بايد خاطرنشان كرد كهاز 13 گروه كالاي منتخب،‏ چهار گروه كالايي شامل كاتد مس با رشد منفي 17.8 درصدي،‏ ظروف شيشه اي با رشد منفي 11.3 درصدي،‏ ظروف چيني با رشد منفي 5.5 درصدي و سيمان با رشد منفي 1.8 درصديبا رشد منفي توليد مواجه شده اند و در سوي ديگربه ترتيب چينيبهداشتيبا رشد مثبت 21.6 درصدي،‏ شيشه جام با رشد مثبت 21.1 درصدي و كاشيبا رشد مثبت 17.3 درصديبيشترين رشد مثبت را شامل شده اند.‏ • تعيين تكليف حمايت در همين رابطه سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت:بايد يكباربراي هميشه تكليف خودروسازان را روشن كنيم.‏ سعيد باستاني با بيان اينكه لازماستاز خودروساز ها حمايت كنيم وبعداز آن واردات آزادباشد،ادامه داد:‏ خودرو هاي وارداتينبايدبااين عوارض وارداتبالابه دست مردمبرسند چرا كه مردم هيچ گناهي ندارند كهنمي توانند خودرو خوباستفاده كنندبهاين دليل اينكه هميشه گفته شدهاست كه عده بسيار زيادي بيكار مي شوند.سخنگوي كميسيون صنايع و معادنبااشارهبه اينكهافرادي كهباتعطيلي خودروسازي هابيكار مي شوند كارگران و كاركنان خودروسازي ها و قطعه سازان هستند،‏ افزود:‏ اگر از خودروساز حمايت نشود،‏ خودروساز و قطعه ساز تعطيل مي شود.‏ وي بااشاره بهاينكهاز مجلس سوم حمايتاز خودرسازي ها شروع شده و تاكنون 30 سال است كه از خودروسازان حمايت مي كنيم،‏ متذكر شد:‏ بر اساس سقف تعيين شده خودروسازي ها بايد خودرو ها كوچك سازي،‏ تقويت وبه روزرساني شوند و قطعه سازان هم مطابق با شرايط جديد قطعه با كيفيت بسازند تا مردم خودرو با كيفيت و ايمن سوار شوند.‏ باستاني با تاكيد بر اينكه بايد در كميسيون صنايع و معادن يك بار براي هميشه تكليف خودروسازان را روشن كنيم،‏ اظهار كرد:‏ اگر قراراست حمايتياز آنان صورت گيرد،‏ بايد بعداز يك مدت مقرر اين بسته حمايتي قطع و واردات خودرو هاي خارجي آزاد شود تا خودرو هاي ما با خودرو هاي خارجي رقابت كنند.‏ نماينده مردم تربت حيدريه با اشاره به اينكه در سال 97 بايد از ظرفيت هاي صنعت برق هم به خوبي استفاده شود،‏ تصريح كرد:‏ ايران در حوزه توليد،‏ توزيع و خدمات مهندسي صنعت برق در خاورميانه رتبه برتر را دارد وبايداز ظرفيتاينبخشبرايافزايش صادرات استفاده كنيم.‏ وي با بيان اينكه انتزاع صنعت چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم از اولويت هايي است كه براي سال 97 دنبال مي كنيم،‏ گفت:‏ بايد به چاپ به عنوان يك صنعت نگاه شود و از مزاياي صنعتي بودن استفاده كند و به همين دليل دنبال آن هستيم كه صنعت چاپ ذيل وزارت صنعت قرار گيرد.‏ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،باستاني با تاكيد بر اينكه بايد ظرفيت صنايع معدني رابه حجم توليدات فولاد،‏ مس و آلومينيوم برسانيم،‏ خاطرنشان كرد:‏ متاسفانه زيرساخت هاي اين حوزه فراهمنيست وبايد در جهت ريل گذاريبراي افزايش پتانسيل صنايع معدنياستفاده كنيم./‏ • اخبار بيمه جدول شماره 574 را سرلوحه كار خود قرار دهيد نوآوري بيمه عمر و سرمايه گذاري سود مشاركت در منافع سال 95 درصد محقق شد با نرخ سود 24,44 بيمه ‏"ماما"‏ شركت رئيس كل بيمه و اعضاي هيات عامل بيمه مركزي با كاركنان ديدار كردند.‏ به گزارش روزنامه تجارت به نقلازاداره كل روابط عمومي وامور بينالملل بيمه مركزي،‏ دكتر همتي گفت:‏ كاركنان با روحيه نوآوري سال جديد را آغاز كنند چون انتظارات از صنعت بيمه زياد است و ما در مقابل اين انتظارات مسئوليم.‏ وي افزود:‏ بيمه مركزي جزو نهادهاي خوب بوده و بايد اين جايگاه را حفظ كنيم.‏ دكتر همتي دربخش ديگرياز سخنان خودبر تقويتبخشنظارتبر عملكرد شركتهاي بيمه و پاسخگويي به شكايات بيمه گذاران اشاره كرد و گفت:‏ خوشبختانه در بخش هاي بين الملي رايزني هاي خوبي صورت گرفته و بايد براي تقويت پوشش اتكايي نيز برنامه ريزي شود.‏ همچنين دكتر همتياز عملكردخوب صنعت بيمه درسال 96 قدرداني كرد و ابرازاميدواري نمود شركتهاي بيمه بيشتر و بهتراز سال قبل باارائه خدمات متنوع درخدمت جامعه باشند.‏ وي بااشاره به نامگذاريامسالاز سوي رهبر معظمانقلاب به نام سال ‏"حمايت از كالايايراني"از كاركنانبيمه مركزي و شركت هايبيمه خواست تا درارائه طرح ها و پوشش هاي جديد بيمه اي در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي بيش از پيش اهتمام ورزند.‏ گام عملي تعامل با بيمه گذاران،‏ همراهي با بيمه شدگان مديريت روابط عمومي وامور مشتريان شركت بيمه كوثر به منظوراجراي شعار سال‎97‎ " تعامل با بيمه گذاران،‏ همراهي با بيمه شدگان " تشكيل شد.‏ به گزارش روزنامه تجارت به نقلاز روابط عمومي وامور مشتريان بيمه كوثر؛اين مديريتبه منظوراطلاع رساني و مشاوره خدماتبيمه اي،‏ فراهم كردنبسترهاي دسترسي سريع و آسان آحاد جامعه بهاطلاعات بيمه اي و آشنايي بيشتر مشتريان با حقوق خود با دستور مجيد مشعلچي فيروزآبادي،‏ مديرعامل شركت به مديريت احمدرضا عصاري تشكيل شد.‏ ساماندهي نظام اطلاع رساني و اطلاع يابي براساس وظايف و اهداف شركت،‏ آماده سازي بسترهاي گفتمان مستمر و منظم بين مسئولان و كارشناسان شركت با ذي نفعان و دريافتنقد،نظر و پيشنهادهاي ذي نفعان وبهره مندياز آن ها در تصميم سازي هاي مديران ازجمله وظايف اين مديريت است.‏ واحدامور مشتريان با بهره گيريازامكانات نرم افزاري و سخت افزاري و نيز درگاه هاي مختلف زمينه برقراري ارتباطي دوسويه ميان شركت و مشتريان،‏ سهام داران و ساير ذي نفعان فعاليت خود را آغاز كرد.‏ اميداست باارتقاي جايگاه روابط عمومي و نيز برقراريارتباط سازنده و پايدار با جامعه هدف در راستايافزايش جلباعتماد آن ها وارايه خدمات براساس نياز مشتريان و همچنين پويايي شركت گامي موثر برداشت.‏ شركتبيمه ‏"ما"‏ در سال پنجم فعاليتبيمه گري ، سود مشاركت در منافع بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري خود را با نرخ 24,44 درصد محقق كرد.‏ به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه ‏"ما"،‏ سود حاصل از مشاركت در منافعبيمه گذاران عمر و سرمايه گذارياين شركت در سال 91 ، 92 93 ، و 94 به ترتيب 27 درصد 27,1، درصد ، 27,5 درصد و 27 محقق و در سنوات گذشته،‏ به حساب اندوخته بيمه گذاران واريز گرديد . براساساين گزارش،‏ حجتبهاري فر مدير عاملبيمه ‏"ما"‏ در خصوص بيمه هاي عمر و سرمايه گذارياين شركت گفت:‏ محصول عمر و سرمايه گذاري و توسعه آن جزء راهبردهاي اصلي شركت بيمه ‏"ما"‏ است و رسالت شركت با توجه به بازار گسترده و بالقوه اين نوع از بيمه،‏ تامين نيازهاي بيمه اي جامعه ، ايجاد امنيت و آرامش خاطر براي مردم شريف ايران عزيزمان مي باشد . وي همچنينافزود:‏ سود مشاركت در منافع محقق شده در سال مالي 1395، باايجاد زير ساخت هاي فناورياطلاعات در بالاترين سطح ‏،استفادهاز ظرفيت هاي بانك ملت و آموزش بهينه شبكه فروش،‏ به ميزان 24,44 درصد است.‏ بهاري فر در خصوص علت كاهش حدودا 2,5 درصدي سود نسبت به سنوات گذشته گفت:‏ اين موضوع در شرايطي رخ داد كه در همان سال مالي،‏ نرخ سود تضميني بانك ها به ميزان 7 درصد و از نرخ 22 به 15 درصد كاهش يافت.‏ مديرعاملبيمه ‏"ما"‏ درادامه خاطرنشان كرد : در راستاياجراي ماده 11 آئين نامه 68 شوراي عالي بيمه كه شركت هاي بيمه را مكلف مي كند حداقل 85 درصد سود حاصلاز معاملاتبيمه هاي زندگي رابه صاحباناصلي آن يعني بيمه گذاران بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري عودت نمايد،‏ شركت بيمه ‏"ما"‏ افتخار دارد در سال 95 با تخصيص 90 درصد سود حاصل از معاملات بيمه هاي زندگي به منافع بيمه گذاران نرخ 24,44 درصد را محقق سازد . و بر همين اساس 6,44 درصد ما به التفاوت سود كليه بيمه گذاران كه در سال 95 بطور علي الحساب 18 درصد سود دريافت كرده بودند به حساب اندوخته آنان واريز شد.‏ شايان ذكر است بيمه گذاران عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه ‏"ما"‏ مي توانند با مراجعه به پنل شخصي خود در و بسايت تخصصي بيمه هاي زندگي به آدرس http://life.bimehma.irنسبت به آخرين ماندهاندوخته خوداطمينان حاصل نمايند.‏ وي در خصوص ميزان فروش بيمه هاي عمر اضافه كرد:‏ سهم رشته عمر و سرمايه گذاري در سبد محصولات شركت در سال ‎32‎درصد ، 96 بودهاست كهاز ميانگين صنعت بيمه كشور بالاتراست.‏ سياست شركت نيز به اين صورت است كه در كنار گسترش محصول فعلي ، با ارائه محصولات جديد ، تقويت نمايندگان و بهره وري از پتانسيل هاي بانك ملت،‏ سهم اين محصول را تا حصول به ميانگين هاي جهانيافزايش دهد واهم تمركز خود رابر توسعهنماينده هاي فعال و حرفه اي وارائهبرنامه هايياز قبيل آموزش جديد ترين روش هاي بازاريابي و فروش و مذاكره مدرن قرار دهد.‏ بنابراين به شبكه فروش توصيه مي گردد برنامه تجاري كسب و كار خود را با محوريت بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بازنگري و تدوين نمايند . مديرعامل بيمه ‏"ما"‏ در انتها افزود:‏ به تائيد فروشندگان حرفه اي صنعت بيمه،‏ جذابيت محصولات بيمه هاي زندگي در شركت بيمه ‏"ما"‏ و نيز دسترسي مشترياناين شركت به پروفايل شخصي خوداز طريق ‏"سايت تخصصي بيمه هاي زندگي " كه به موجب آن مي توانند كليه تراكنش هاي حساب بيمه نامه خود را رصدنمايند،از رويكردهاينوين صنعتبيمهاست و همينامر موجب افزايش اطمينان و استقبال بيش از پيش مردم مي گردد.‏ افقي : - 1 كنايه از گريستن - تربت - 2 ديسك سخت رايانه - موزه پاريس - رهبر قوم هون - 3 خيلي كم ‏-نفس سوزناك ‏-اثري ازآندره ژيد - از مايعات فرار - 4 حيوان وحشي - زلف دار - لانه پرنده - 5 آلبومي از شهرام ناظري - مرتبط ساختن قطعات فيلمبرداري شده مطابق سناريو - 6 ستون خيمه - روز عرب - عدد كار خراب كن - ريشه - 7 كلاه لبه دار - پيش از دبستان - 8 ضمير متكلم وحده عربي - ناخن ستور - كوچك - پول نامشروع - 9 محل اسحه سازي - آراستگي صفات - 10 اشاره به دور - پرفسور حيوانات - از گياهان دارويي - كمربند مسيحيان - 11 هجده بيت اول مثنوي - خط مقدس بابل - 12 خدمتگزار - خود سر - آب شرعي - 13 وصف نوعي سرو - پايين آمدن - ضمير غائب - باد مشرقي - 14 جمع شغل - ته نشين شده - نماينده يك دولت در كشور ديگر - 15 كم دلي - از قصيده سرايان قرن چهارم عمودي : - 1 كنايه از بي رحم - خوشحال - صفت مگس - 2 هنگام صبح - رماني از چايكوفسكي - 3 مغرور - آنزيم متلاشي كننده چربي ها در روده - فراموشي - 4 دوستي - چهره اي همچون ماه - آدم آهني - 5 نژادي در آسياي ميانه - آلبومي از مجتبي كبيري - 6 هياهوي مردم در شادي - گنجه لباس - نشانه تير - 7 پهلوان - سازمان كشاورزي سازمان ملل - خاشاك - تاريخ نگار - 8 جايز - نهر بزرگ - گل و لجن - 9 روز آينده - به اندازه - شب انگليسي - چاشني سالاد - 10 سنگي شبيه زبرجد كه قيمتي نيز مي باشد - پول بادوام - استخواني در گوش - 11 جدا ازهم - نقابدار كارتوني - 12 سوم شخص جمع - كشوري در قاره سياه - واحد بازي تنيس - 13 در امانت روا نيست - طبيعي - تپه اي در مكه - 14 زبانه كشيدن آتش - كنجكاو وزيرك - 15 جوهر مرد – افسرارشد ارتش - نوعي خودروي ايتاليايي حل جدول شماره قبل