Views
4 months ago

TejaratOnline84101114971064949561959

شنبه 18

شنبه 18 فروردين 1397 شماره 1276 S a t 7 A p r i l . 2 0 1 8 8 www.tejaratonline.ir راه ومسكن پيشخوان تلفات در حمل و نقل عمومي صفرشدن رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت:‏ با وجود افزايش 15 درصدي سفرها،‏ تلفات انساني در ناوگان حمل ونقل عمومي مسافريبه صفر رسيد.‏ به گزارش وزارت راه و شهرسازي،‏ عبدالهاشم حسن نيا گفت:از ‎24‎اسفند تاكنون 671 هزار سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومي انجام شده است كه هفت ميليون مسافر را جابجا كرده اند و خوشبختانه هيچگونه تلفاتي گزارش نشدهاست.‏ 117 هزار راننده در دو هزار و 500 شركت مسافربري آموزش هاي لازم را ديده اند و اين عامل مهم در كاهش تلفات حمل و نقل عمومي مسافري است.‏ رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي،‏ به ثبت 46 ميليون تردد با دو هزار و 200 دستگاه تردد شمار در طرح نوروزي از 24 اسفند تاكنون اشاره كرد و گفت:‏ امسال كنترل بي سابقه اي صورت گرفت و سفرها 15 درصدافزايش يافت.‏ وي گفت:‏ بيشترين ورودي و خروجي را كلانشهر تهران با 11 ميليون تردد داشته است و محورهاي تهران-‏ كرج با چهار ميليون و فيروزكوه ‏-قائمشهر،‏ هرازبا يك ميليون تردد و محور كندوان با بيشاز 900 هزار مسافرت بيشترين ترددها را به خود اختصاص داده اند.‏ از آغاز طرح نوروزي تاكنون يك ميليون و 730 هزار تماس تلفني با سامانه 141 برقرار شده است كه وضع جوي و راه ها را خواستار شده اند.‏ درصدي افزايش 50 افزايش درصدي ظرفيت قطار حومه اي تهران-‏ قم معاون مسافري شركت راه آهن،ازافزايش 50 درصدي ظرفيت جابه جايي مسافر در قطار حومه اي تهران قم خبر داد.به گزارش راه آهن جمهورياسلامي ايران،‏ ميرحسن موسوي گفت:‏ با عنايت به سياست اتخاذ شده با هدف انتقال مسافران از جاده به ريل و تأكيدات وزير راه و شهرسازي و مديرعامل راه آهن واستقبال مسافرانازاين قطارها تعداد سيرهاي روزانه اين قطارها با افزايش 50 درصدي از 8 به 12 سير افزايش يافته است.ويافزود:‏ دراين مسير علاوهبر حفظ ساعت حركت فعلي قطارها،‏ 4 سير به طور روزانهاضافه شدهاست.‏ به گفته معاون مسافري راه آهن،‏ زمان سير اين قطارها بين 110 تا 120 دقيقه در نظر گرفته شده و علاوه بر قطارهاي فوق،‏ قطار تهران جمكران نيز هر سه شنبه يك زوج سير دارد.‏ نرخ ارز بر قيمت مسكن تاثير عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازاناستان تهران با بيان اينكه شوراي عالي معماري و شهرسازي توزيع ساخت مسكن را براساسنيازتعريفنمي كند،گفت:‏ افزايش نرخ ارز موجب رشد قيمت كالاها شده و بر قيمت مسكن نيزاثر خواهد گذاشت.‏ حسن محتشم در گفتگو با فارس درخصوص رشد نرخ ارز و تأثير آن بر قيمت مسكن و خروج سرمايه ها از بخش مسكن گفت:‏ بسياري از كالاها به صورت مستقيم و غيرمستقيم به نرخارز بستگي دارند و طبيعتاً‏ وقتينرخارزافزايش مي يابداكثركالاهانيزبا رشد قيمت مواجه مي شوند.ويافزود:‏ سال جديد قطعابا يكافزايش دستمزد كارگران مواجه مي شويم و چون بخشي از مصالح ساختماني و بخشياز مواداوليه مصالح ساختماني وارداتياستبا تقويت نرخ ارز قيمت اين مصالح نيز گران مي شود.‏ محتشم با اشاره به اينكه قيمت مسكناز چهار مؤلفه تشكيل و تبعيت مي كند،گفت:‏ مؤلفه اول قيمت زمين است كه وقتي افزايش كالا و نرخ ارز رخ مي دهد معمولاً‏ قيمت زمين به مرور و به صورت طولاني مدت خود را به رشد نرخارز و كالاها مي رساند.‏ ويادامه داد:‏ قطعاً‏ با رشد نرخ ارز براي انبوه سازان اين تصور به وجود مي آيد كه بايد ارزشافزوده اي در مسكنايجاد شود،اما چون مسكن كالاي گراني در سبد هزينه خانوار است،‏ طبيعتاً‏ ممكن است به ميزان افزايش قيمت تمام اجزاي تشكيل دهنده به آن ميزان زياد گران نشود اما به هر حال بالا رفتن قيمت مسكن اجتناب ناپذير است.‏ عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت:‏ اينكه با افزايش نرخ ارز سرمايه ها به جاي بخش مسكن به سوي ارز مي روند چندان درست نيست اما اگر سرمايه ها به بخش مسكن وارد شود قيمت مسكن بيش از اندازه افزايش مي يابد.‏ حمايت سازمان بنادر از توليد داخل معاون مهندسي و توسعهامور زيربنايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت:‏ تا پاياننيمهاول سال جاري تجهيزات موردنيازبندر شهيد رجايي تحويل شده و توان تجهيزاتي آن افزايش مي يابد.‏ به گزارش سازمان بنادر و دريانوردي،‏ محمدرضا اللهيار درباره مهمترين طرح هاي عمراني و توسعه اي كه در سال ‎96‎انجام شده گفت:‏ سازمان بنادر و دريانوردي در سال گذشته دو دستاورد مهم را در حوزه مهندسي عمران و طرح هاي توسعه اي داشت:‏ يكي افتتاح فاز يك طرح توسعهبندر شهيدبهشتي چابهار و ديگري كلنگ زني فاز سه طرحتوسعهتكميليبندر شهيدرجايي؛ همچنين تمركز ويژه اي به توسعه زيرساخت هاي ريلي و تعميرات ريلي در بندر شهيد رجايي داشته ايم.اللهياربابياناينكهتعميرات،نگهداري و مهم شمردن آنبيشاز گذشته در دستور كار سازمانبنادر و دريانوردي قرار گرفتهاست،تصريح كرد:‏ ما حتيبهنگهداري قبلاز تعميراتاحتياج داريم وبايد دراينبخش تحت يكنظام هدفمند حركت كرد.‏ در حوزه مربوطبه ساخت و سازهانيز،‏ موج شكن هاي مردمي و كوچك چندمنظوره ساخته شد كه تقريبا تا پايان سال 96 عمده اين موج شكن ها تحويل داده شد و به بهره برداري رسيد.‏ معاون مهندسي و توسعهامور زيربنايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت:‏ يكي از بزرگترين پروژه هاي تجهيزاتي كشور در سال 96 ورود 12 دستگاه جرثقيل دروازه اي يا ‏«گنتري كرين»‏ بود كه با توجه به فضاي به وجود آمده در پسابرجام انجام و در سال گذشته با شتاب بيشتري به كشور وارد شد.‏ در حال حاضر تعداد چهار دستگاهاز تجهيزات ياد شده دراسكلهبندر شهيد رجايي واقع شده و مونتاژ مابقي در دستور كار قرار گرفته است.‏ در ايام نوروز پرواز هزار و 600 بيش از 4 انجام معاونامور فرودگاهي و عضو هيئت مديره شركت شهر فرودگاهيامام خميني ‏(ره)ازانجام 4 هزار و 686 پرواز واعزام و پذيرش بيشاز 700 هزار مسافراز زمان آغاز پروازهاي نوروزي خبر داد.‏ به گزارش ايلنا علي رستمي اظهار كرد:‏ پروازهاي ويژه نوروز در فرودگاه بين المللي امام خميني ‏(ره)‏ از بيست و چهارم اسفند ماه سال 96 آغاز شد و تا پانزدهم فروردين ماه سال 97 ادامه يافت.‏ وي گفت:‏ دراين مدت 367 هزار و 304 مسافر خروجي و 351 هزار و 594 مسافر ورودي با 4 هزار و 686 پرواز در فرودگاه بين المللي امام خميني ‏(ره)‏ اعزام و پذيرش شدند.‏ معاون امور فرودگاهي شركت شهر فرودگاهي امام خميني ‏(ره)‏ افزود : با برنامه ريزي هاي صورت گرفته امسال ميزان تاخير پروازهانسبتبه مدت مشابه سال گذشتهبيشاز 25 درصد كاهش يافته بود.‏ هيجان كاذب با ايجاد جذابيت در بازار مسكن نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت:‏ ايجاد تلاطم در بازار مسكن به مثابهبزرگ تر شدن حباب قيمت ها است.‏ مجيد كيان پوربااشارهبهاظهارات وزير راه و شهرسازي درخصوص جذابيت بيشتر بازار طلا وارز به نسبت مسكن،‏ گفت:‏ هرچه بازار مسكناز جذابيت و تلاطم به دور باشداز گزند گراني درامان خواهد بود.‏ وي با بياناينكهايجاد جذابيت در بازار مسكن هيجانات كاذبي را نيز در آن ايجاد خواهد كرد،‏ افزود:‏ با توجه به بزرگ بودن حباب قيمتي در اين بازار ايجاد جذابيت مجدد گراني ها را تقويت مي كند.‏ وي تصريح كرد:با توجهبه تاثيرپذيري بازار مسكناز بازارهاي موازي بايد آرامش نسبي به كليت بازار تزريق شود.‏ گروه راه و مسكن:‏ مدتي قبل بود كه عباس آخوندي،‏ وزير راه و شهرسازيازافزايش وام خريد مسكن به 200 ميليون تومان خبر داد،‏ خبري كهاز همانابتدا با دو واكنش مختلف مواجه شد.‏ اين اعلام وزير راه و شهرسازي،‏ ادامه همان سياستياست كه طي سال هاي گذشته از سوي او براي پوشش حداقل 50 درصدي وام مسكناز هزينه خريد يك آپارتمان مصرفي مورد تاكيد قرار داشته است.‏ افزايش تسهيلات مسكن براي خانه اولي ها به 160 ميليون تومان نيز در همين راستا بود،‏ اما رشد يك باره قيمت مسكنازنيمه دوم سال گذشته،بازار مسكن رابا كاهش تقاضا روبه رو كرد.بااين حال بلافاصله پسازانتشار خبرافزايش وام هاي مسكن از سوي وزير راه و شهرسازي،‏ ابوالقاسم رحيمي اناركي،‏ مديرعامل بانك مسكن اعلام كرد كهاگر سقف تسهيلات خريد مسكنافزايش يافت،‏ بازپرداختاقساط نيز بايد دراستطاعت متقاضيان مسكن باشد.‏ نقص هاي فني افزايش تسهيلات خريد مسكن با مطرح شدن پيشنهاد افزايش تسهيلات خريد مسكن به 200 ميليون تومان،‏ كارشناسان تاكيد دارند قبلازافزايش سقف تسهيلات خريد مسكن،‏ بايد نقص هاي فني در ارتباط با اين تسهيلات برطرف شود.‏ در حال حاضر وجود يك نقص فني در دو شكل ‏«بالا بودن مبلغ سپردهاوليه براي دريافت وام»‏ و همچنين ‏«طول زماني پايين براي بازپرداخت تسهيلات»‏ موجب شده استفاده از اين تسهيلات براي گروهي از خانه اولي ها غيرممكن شود كه كارشناسان معتقدند اصلاح اين نقص فني بايد در اولويت قرار بگيرد.‏ حيدر مستخدمين حسيني،‏ معاون اسبق وزير اقتصاد در اين باره به خبرآنلاين مي گويد:‏ درست است اقتصاد ما در طرف عرضه يعني توليد هم دچار مشكلاست كه بخشياز آن به ركودارتباط پيدا مي كند؛ اما مهم ترين نكته اي كه در بخش ساختمان وجود دارد،‏ بحث تقاضا و قدرت خريد است.‏ به اعتقاد وي،‏ تقاضا و قدرت خريد نيز نياز به درآمد و منابع مالي دارد و در شرايطي كه وام مسكن برحسب مبلغ مرتبا افزايش داده شود،‏ اما آمار دقيقياز ميزان گردش مالي صنعت حمل و نقل جاده اي كالا و همچنين سهم اين صنعت از جي دي پي وجود ندارد.‏ با اين حال اين صنعت علي رغم داشتن گردش مالي بالا ولي به دليل پايين بودن بهره وري در آن،‏ سودده نيست و بسيارياز كاميون داران به دلايلي چون كمبود بار،‏ كاهش ميزان عرضه وبالابودن تقاضا،‏ تردد حدودنيمي از عمرناوگانبه صورت يك سر خالي،‏ گران بودن تسهيلات بانكي و بالا بودن مبالغ اقساط وبسياري مسائل ديگر عملا علاقه ايبهنوسازي ناوگان خود ندارند.‏ به دليل ارزان بودن و تخصيص يارانه دولتي به سوخت،‏ عملا تفاوت چندانياز نظراقتصاد خُرد ميان درآمد كاميون هاي نو و فرسوده در ايران وجود ندارد.‏ اما شاخص مصرف سوخت در كاميون هاي فرسوده تقريبا دو برابر كاميون هاي نو است؛ اما از نظر اقتصاد كلان،‏ مصرف بسيار بالاي سوخت در كاميون هاي فرسوده سبب دود شدن سالانه ميليون ها دلار از درآمدهاي ملي مي شود.‏ بنابراين اگرچه نوسازي كاميون ها در ايران يك ضرورت است،‏ اما به علل اقتصادي مختلف امكان نوسازي ناوگان باري جاده اي همانند اقدامي كه تركيه در يك دهه قبل انجام داد و در حال حاضر ميانگين عمرناوگان كاميونياين معاون سازمان بنادر و دريانوردي با بياناينكه گردشگري و سفرهاي دريايي در ايام نوروز امسال نسبت به سال گذشته 4 درصد رشد داشت،‏ گفت:‏ خوشبختانه در حوزه حمل ونقل دريايي دراوج سفرهاي نوروزي شاهد هيچ سانحه اي نبوديم.‏ هادي حق شناس در گفتگو باايلنا دربارهافزايشاستقبال مردم از گردشگري و سفرهاي دريايي در نوروز امسال اظهار داشت:‏ در ايام نوروز امسال حدود 6 ميليون و 500 هزار نفر در گردشگري و سفرهايي دريايي حضور داشتند.‏ ويادامه داد:‏ 51 درصداين رقم مربوطبه بخش سفرهايي دريايي و 49 درصد آن به گردشگردي دريايياختصاص داشت.‏ معاون سازمان بنادر و دريانورديبااشارهبه رشد گردشگري و سفرهايي دريايي گفت:‏ اين رقم نسبت به ايام نوروز سال گذشته 4 درصد رشد داشته است كه مركز سفرهاي دريايي،‏ درياي جنوب كشور و مركز گردشگري دريايي شمال كشور بوده است.‏ حق شناس تاكيد كرد:‏ خوشبختانه در طول ايام تعطيلات نوروز شاهد هيچ سانحه اي در بخش حمل و نقل دريايي نبوديم.‏ وي همچنين درباره به لحاظ زماني تغييري در آن صورت نگيرد؛ يعني سقف بازپرداخت در سقف فعلي باقي بماند،‏ به لحاظ اينكه طرف تقاضا و درآمدي كه خانوارها دراختيار دارند،‏ كفاف بازپرداخت را نمي دهد و بازپرداخت ماهانهافزون تر مي شود،‏ نمي تواند مشكل طرف تقاضا را حل كند.‏ به گفته مستخدمين حسيني،‏ سياست گذاري ها در سطح كلان بايد به گونه اي باشد كه قدرت تقاضا نشات گرفته از درآمد خانوارها باشد.‏ يعني اگر تغييري در مدت زمان بازپرداخت تسهيلات صورت نگيرد،‏ نمي تواند شامل حال افرادي شود كه بتوانند از اين موقعيت بهره برداري كنند،‏ بنابراين در حيطه اختيار وزارت راه وشهرسازي نيست كه درآمد خانوارها را افزايش دهد.‏ وزارت مسكن بايد بتواند توليد و نحوه مسكن را با بحث درآمدي جامعه تطبيق دهد و جهت گيري را در سطح كلان كشور در حوزه مسكن ترسيم كند.‏ احتمال افزايش تورم در بخش مسكن واحد مسكوني منتظر نصب انشعابات 4 هزار مديرعامل شهر جديد پرند مي گويد چنانچه دستگاه هاي خدمات رسان براي نصب انشعابات به موقع اقدام نكنند و سال 97 را از دست بدهيم اتمام پروژه مسكن مهر در اين شهر به سال 98 كشيده مي شود.‏ علي اكبر طاهري خاطرنشان كرد:‏ به هر حال بحث انشعابات ‏(آب،‏ برق و گاز)‏ مشكل اساسي واحدهاي مسكن مهر شهر پرند است؛ چراكه در حال حاضر 4 هزار واحد مسكوني در اين شهر ‏(در جنوب فاز ‎4‎‏)آماده تحويل هستند كه به دليل نبود آب،‏ برق،‏ گاز و فاضلاباز واگذار كردن آنها به متقاضيان خودداري مي شود.‏ مديرعامل شهر جديد پرند گفت:‏ تا زماني كهاين واحدهاي مسكوني به طور كاملاز خدمات زيربنايي بهره مند نشوند،‏ نمي توانيم آنها را واگذار كنيم.‏ زمزمه هاي افزايش تورم بخش مسكن با وام 200 ميليون توماني؛ تيغ دولبه وام هاي جديد براي مسكن در همين حال برخي از كارشناسان معتقدند افزايش رقم وام سبب ايجاد تورم مجدد در قيمت مسكن مي شود،‏ كما اينكه افزايش قيمتي كه در ماه هاي دي و بهمن سال گذشته شاهد بوديم،‏ از آثار افزايش تعداد وام هاي صندوق مسكن يكم بود كه سبب شد تا هم واحدهاي مسكوني ميان و كوچك متراژ،‏ كمياب و گران شود و هم قدرت خريد خانوارها و ميزاناثرگذاري وام هاي مسكن موجود به خصوص در تهران و كلانشهرها،‏ به شدت كاهش يابد.‏ هرچند برخي كارشناسان نيز با مقايسه وام مسكن در ايران با وام هاي مسكن در كشورهاي توسعه يافته كه بعضا تا 90 درصد ارز مورد نياز خريد ملك دراينگونه كشورها را پوشش مي دهد،‏ ميزان پوشش وام هاي فعلي نسبت به قيمت ملك در ايران را مؤثر ندانسته و خواهان افزايش رقم تسهيلات خريد مسكن هستند.‏ در همين ارتباط افشين پروين پور،‏ كارشناس ارشداقتصاد مسكن در گفتگوبا مهر درباره چرا كاميونداران ازنوسازي گريزانند؟ كشوربه 3 سال رسيده و توانسته علاوهبر تسخيربازارهاي خاورميانه و آسياي ميانه،‏ بخش مهمي از بازارهاي حمل و نقلاروپا را در كنار كاميون هاي آلماني نيز به دست بياورد،‏ وجود ندارد.‏ تا زماني كه نرخ سوخت خودروهاي باري سنگين درايرانبه قيمت واقعينرسد،نوسازي كاميون هاي فرسوده و دريافت تسهيلات براي اين موضوع به صرفه نيست.‏ كما اينكه در دولت هاي نهم و دهم سه بار و در دولت هاي يازدهم و دوازدهم نيز دو بار اجراي طرح نوسازي كاميون ها كليد خورد و در همه دفعات اين طرح به دليل سنگين بودن اقساط آن و نيز از رده خارج نشدن كاميون هاي فرسوده قبلي با شكست روبه رو شد.‏ گواهاينادعا نيز صف طولاني مركز خريد و فروش خودروهاي سنگين در ابتداي جاده ساوه در جنوب غرب تهران است.‏ بنابراين زماني مذاكرات بانك مركزي براي همكاري شركت ها و بانك هاي خارجي به نتيجه خواهد رسيد كه از تجربيات قبلي نيز درس گرفته شود اتفاقا تقريبا در همه مراحل قبلي شركت هاي سوئدي و فنلاندي به دليل مشهور بودن در توليد خودورهاي باري سنگين در دنيا،‏ يك پاي طرح بودند كه به دلايلي چون تحريم ها و عدم امكان گشايش ال سي از سوي شركت واسطه ايراني،‏ اين طرح ها با شكست روبه رو شده اند.‏ كشتي هاي چيني خريداري شده با پرچم ايران درحال فعاليتند انتشاراخباري مبني بر تهديد صيادان جنوب كشورمان گفت:‏ به طور قطعاخباري درباره تيراندازي چيني ها به صيادانايراني در آب هاي قشم صحت نداشت واساسا امكان وقوع چنين اتفاقاتي وجود ندارد و هيچ تهديدي براي صيادان ايراني وجود ندارد.‏ معاون سازمان بنادر با بيان اينكه تعدادي كشتي چيني خريداري شده كه در حال حاضر با پرچم كشورمان در حال فعاليت است،‏ گفت:اين كشتي ها در آب هاي عمان در عمق 200 متر بهبعدبه صيد ماهي هاي ميكتوفيده مشغول هستند چراكه اين گونه از ماهي ها در اين عمق وجود دارند.‏ ثبت 1200 افزايش رقم وام مسكن اظهار داشت:‏ اين اقدام وزارت راه و شهرسازي در ادامه سياست هاي دولت هاي يازدهم و دوازدهم در بخش مسكن است.‏ در 5 سال اخير بارها نسبت به سياست هاي اقتصاديبه خصوص دربخش مسكن تذكر داده شده كه هيچ كداماثرگذار نبودهاست.‏ وي با انتقاد از اظهاراتي كه برخي كارشناسان يا مسئولان درباره وام مسكن در كشورهاي توسعه يافته،‏ مبنيبر پوششبالاي تسهيلات خريد مسكن دراين كشورها بر زبان مي رانند،‏ گفت:‏ اولا چنين نوع وام هاي مسكن را در برخي از كشورها پرداخت مي كنند كه تعداد آنها محدود است؛ ثانيا وضعيت اقتصادي كشورهايي كه وام مسكن در آنها پوشش 80 تا 120 درصدي ‏(وام خريد مسكن مبله)‏ پرداخت مي شود با شرايط اقتصادي ايران كاملا متفاوت است كه مي توان اين تفاوت را در تورم،‏ سودبانكي و كالاي مصرفي بودن مسكن دراين كشورها نسبت بهايران در طرح قبلي نوسازي ناوگان باري جاده اي در دولت يازدهم،‏ قرار بود بخشي از سود تسهيلات مربوطه را دولت پرداخت كند كه به دليل عدم همكاري برخي بانك ها،‏ عملا اجرا نشد.‏ اما در طرح جديد،‏ دولت به جاي تخصيص يارانه به سود تسهيلات،‏ بخشي از قيمت كاميون نو را از محل ماده 12 قاون رفع موانع توليد كهبه وزارتنفتاجازه مي دهد تااز صرفه جويي در مصرف سوخت،‏ به نوسازي ناوگان حمل و نقل كمك كند،‏ پرداخت مي كند.‏ با اين حال به دليل بالا بودن هزينه تمام شده نرخ توليد يا واردات و سپس توزيع گازوئيل براي دولت،‏ عملا تا زماني كه قيمت گازوئيل واقعي سازينشود،نمي توان منتظر كاهش يا صرفه جويي در مصرف سوخت بود؛ بنابراين يا بايد ابتدائا كل ناوگانبااستفادهاز سرمايه گذاري داخلي يا خارجينوسازي شود تا صرفه جويي در مصرف سوخت صورت گيرد يا نرخ گازوئيل به سمت واقعي شدن متمايل شود تا دارندگان كاميون هاي فرسوده به تعويض خودروهاي سنگين رغبت يابند.از طرف ديگر تا موقعي كه وضعيت توزيعبار ميان كاميون داران و فعالان صنعت حمل و نقل بهينه نشود نيز نمي توان با تسهيلات گران قيمتانتظار سودده بودن نوسازي ناوگان را داشت.‏ گفتنياست در حال حاضر كشنده هاي مطرح سوئدي و فنلاندينوساز سال 95 بدترين سال در حوزه توليد مسكن بود فرجا...‏ رجبي،‏ عضو كميسيون عمران مجلس در گفتگو با خانه ملت،‏ با انتقاد از وضعيت بازار مسكن،‏ گفت:‏ سال 95 بدترين سال در حوزه توليد مسكن بوده كه اثرات آن اكنون نيز بر اين بازار مشهود است.‏ ايننماينده مجلسبابياناينكهاكنونبا يك خلا سياست گذاري در بخش مسكن مواجه هستيم،‏ افزود:‏ متاسفانه وزارت راه و شهرسازي سياست ساده سازي مسئله را در حوزه مسكن در پيش گرفته است.‏ وي با اشاره بهاظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازي در خصوص ميزان خانوارها و تعداد واحد مسكوني موجود در كشور،‏ تصريح كرد:‏ اين ساده انگاري در محاسبه ميزان واحد مسكوني موردنياز كشورباعث شده كه اشتباه در محاسبه ميزان واحد مسكوني مورد نياز صورت بگيرد.‏ وي ادامه داد:‏ وزارت راه معتقد است در كشوربهاندازه همه خانوارها واحد مسكوني وجود داشته از اين رو به واحد مسكوني جديد خيلي نياز نيست در همين راستا مقاوم سازي را در دستور كار خود قرار داده در حالي كه اين اقدام به مثابه پاك كردن صورت مسئله است.‏ رجبي اظهار نظر درخصوص رانندگي در جاده هاي خوزستان ثبت‎1200‎ تخلف مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي خوزستان گفت:‏ بيش از هزار و 200 مورد تخلف در محورهاي مواصلاتي خوزستان در ايام نوروز ثبت شده است.‏ غلامعباس بهرامي نيا اظهار كرد:‏ در ايامنوروز يك هزار و 227 مورد تخلف رانندگي توسط 26 سامانه هوشمند جاده ايبه ثبت رسيدهاست.بهرامي نيا درخصوص ثبت تخلفات رانندگي در خوزستان در ايام نوروز عنوان كرد:‏ ايام نوروز 99.84 درصد تخلفات رانندگي ثبت شده توسط سامانه هاي هوشمند جاده اي خوزستان،‏ براي پليس راه ارسال شد.‏ مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان گفت:‏ به طور ميانگين سرانه ثبت تخلف هر سامانه 31.46 و سرانهارسالي به پليس هر سامانه 47.12 در هر ساعت بوده است.‏ و نيز شرايط جمعيتي و فرهنگي اين كشورها جست وجو كرد.‏ اين عضو پيشين شوراي عالي مسكن،‏ افزود:‏ افزايش ميزان وام مسكن و قدرت خريد مسكن خانوارها في نفسه نه تنها اقدام بدي نيست؛ بلكه به سود مردماست،‏ ولي در شرايطاقتصادي كشور ماافزايش وام خريد مسكن و تقويتبخش تقاضا،‏ اقدامي غيركارشناسي است.‏ وي با اشاره به بالاتر بودن تقاضاي خريد مسكن درايران نسبت به عرضه آن در ماه هاياخير تصريح كرد:‏ بايد در اين شرايط،‏ وام ساخت مسكن داده شود نه وام خريد آن،‏ تا ميزان عرضه با تقاضا برابري كند.‏ در غير اين صورت هر چه وام خريد افزايش كند،‏ اوضاع بازار مسكن ملتهب تر مي شود و قيمت را افزايش مي دهد نه قدرت خريد مردم را.‏ مدير گروه مسكن مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه علم و صنعتادامه داد:اثر تورمي وام هاي 160 ميليون توماني صندوق مسكن يكم را در ماه هاي آذر،‏ دي و بهمن سال گذشته مشاهده كرديم.‏ به نظر من در اين دولت نبايد چندان دنبال طرح و اقدامات كارشناسي گشت.‏ بسياري از طرح هاي اقتصادي كه در دولت هاي يازدهم و دوازدهم داده شده غيركارشناسياست.‏ وي با تأكيد بر غيركارشناسي و تورم زا دانستن وام مسكن 200 ميليون توماني،‏ گفت:‏ شوراي پول و اعتبار نبايد با اين طرح موافقت كند.‏ پروين پور يادآور شد:‏ بااعلام اين خبر از سوي وزير راه و شهرسازي،‏ ممكن است بسياري از فروشندگان در حال حاضر از فروش ملك خود صرف نظر كنند تا وام جديدابلاغ واجرايي شود و بتوانند آن را گران تر بفروشند.‏ بنابراين حتي اعلام زودهنگام اين خبر نيز به صلاح نبود.‏ كارشناس ارشد اقتصاد مسكن گفت:‏ بايد دنبال آن بگرديم كه منافع چه كساني با اين طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب يك طرح بهاصطلاح كارشناسي به تصويب برسانند.‏ در بخش خودرو نيز بي دليل،‏ جلوي واردات خودرو را گرفتند وناگهان قيمت خودروي خارجي تا 100 ميليون تومانافزايش يافت.‏ هيچ كس هم پاسخگو نيست.‏ چون منافع عده اي دراين ميان تأمين مي شد.‏ دربازار داخليايرانبه قيمتبعضا تا يك ميليارد تومانبه فروش مي رسند.‏ اين در حالي است كه در جمهوري آذربايجان،‏ تركمنستان و تركيه به عنوان سه رقيب اصلي ايران در صنعت ترانزيت،‏ همين خودروهاي سنگين بين 300 تا 500 ميليون تومان خريد و فروش مي شوند.‏ در صورتي كه دولت بتواند با استفاده از فاينانس خارجي كه احتمالا شركت هاي ليزينگ وابسته به شركت هاي توليدكننده كاميون سوئدي باشند،‏ طرح نوسازي ناوگان جاده اي را در مدت زماني كوتاه و با استفاده از سود متناسب،‏ تأمين مالي و اجرايي كند،‏ تا حدود زيادي از مشكلات رانندگاني كه در خطوط ترانزيت بين المللي فعالند،‏ كاسته خواهد شد.‏ ضمن اينكه قطعا كم شدن هزينه تمام شده حمل و نقل بين المللي كالا مي تواند در كاهش هزينه هاي حمل داخلي نيز به دليل ايجاد رقابت،‏ مؤثر باشد.‏ پيش بيني آينده قيمت مسكن را منوط به شفاف سازي برنامه هاي دولت در سال جاري در حوزه ميزان توليد مسكن خواند وافزود:‏ بايد مشخص شود كه نسبتاين واحدهاي مسكوني به نيازهاي متقاضيان چه ميزان بوده واين عرضه و تقاضا چه تاثيري بر قيمت مي گذارد كه متاسفانه ما چنين اطلاعاتي نداريم.‏ اين نماينده مجلس تصريح كرد:‏ طرح مقاوم سازي و استحكام بخشي بافت هاي فرسوده به جاي طرح هاي توليد مسكن در دستور كار دولت قرار گرفته كه اين موضوع به نوعي پاك كردن صورت مسئله است.‏ اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارت آنلاين بخوانيد آخرين w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

www.tejaratonline.ir 9 شنبه 18 فروردين 1397 شماره 1276 S a t 7 A p r i l . 2 0 1 8 كم شد كيلومترمربع درياچه اروميه 22 وسعت وسعت درياچهاروميهامسال در مقايسه با سال قبل 22.91 كيلومترمربع ونسبتبه ميانگيندرازمدت‎2249‎كيلومترمربعكاهش يافت،‏ اين در حالي است كه وضعيت نسبت بهاول مهرماه سال 505 1396 كيلومترمربع افزايش را نشان مي دهد.‏ براساس آخرين آمارارائه شده در خصوص وضعيت درياچهاروميه در حال حاضر تراز سطح آب درياچه 1270.74 متراست كهاين عدد دراول مهرماه سال‎1396‎ معادل‎1270.31‎ متربودهاست.‏ گفتنياستتراز سطح آب درياچه اروميه نسبت به سال قبل دو سانتيمتر و نسبت به ميانگين درازمدت 3.93 متر كاهش يافتهاست.‏ علاوه براين حجم آب موجود در درياچه نيز نسبت به سال قبل 0.04 ميليارد مترمكعب و 14.28 ميليارد مترمكعب نسبت به ميانگين درازمدت كاهش داشتهاست.‏ رويترز به نقل از منابع آگاه نوشت كه هند قرار است اين هفته يك طرح توسعه سه تا 4 ميليارد دلاري را براي ميدان گازي فرزاد B به ايران ارائه كند.‏ روابط ميانايران و هند كه همواره روابط تجاري عميقي داشتند،‏ سال گذشته پس از اينكه ايران سرمايه گذاران ديگري را براياين ميدان جست و گزارش هاي رسانه اي نشان داد حق توسعه فرزاد B به شركت گازپروم روسيه اعطا خواهد شد،‏ تيره گشت.‏ هند درصدد تلافي برآمد و به پالايشگاههاي دولتي دستور داد واردات نفت از ايران را كاهش دهند.‏ به گفته منابع آگاهي كه مايل نبودند نام شان به دليل حساسيت موضوع فاش شود،‏ در ديداري در دهلي نو كه در فوريه انجام گرفت،ايراناز هند خواست پيشنهاد بازبيني شده براي طرح توسعه ميدان فرزاد B ارائه دهد.‏ دهلي نو و تهران تلاش كرده انداختلافاتشان بر سر حق توسعه فرزاد B را كه توسط شركتهاي هندي به رهبري شركت Videsh ONGC در سال 2008 كشف شد،‏ كاهش دهند.‏ شركت هاي هندياميدوارند حق توسعه ميدان گازي فرزاد B را دريافت كنند،‏ زيرا هند يكي از كشورهايي بوده كه در سالهاي تحريم،‏ به خريد نفت از ايران نفت ادامه داد.‏ به گفته منابع آگاه،‏ شرايط جديد شركتهاي هندي را تنها به توليد گاز و توسعه ميدان محدود مي كند.‏ اگرچه پيشنهاد رسمي هنوز داده نشدهاما پيشنهاد جديد بين سه تا چهار ميليارد دلار خواهد بود و شامل فراوري گاز و توسعه پروژه هاي پايين دستي نيست.‏ شركتهاي هند سال گذشته به درخواستايران يك پيشنهاد توسعه 11 ميليارد دلاري داده بودند كه توسعه فعاليتهاي بالادستي و زيرساخت پايين دستي را دربرمي گرفت.‏ برآورد شده كهاين ميدان 22 تريليون فوت مكعب ذخاير دارد كه خريد نفت دهلي نو از كشورمان امسال 2 برابر مي شود توسعه فرزاد B با سرمايه 4 ميليارد دلارى هندى ها سقوط قيمت نفت در پي تهديد جديد ترامپ قيمت نفت روز جمعه پسازاينكه دونالد ترامپ تهديد كرد تعرفه هاي جديدي عليه واردات كالاهاي چيني اعمال خواهد كرد،‏ كاهش يافت.‏ بهنقلازايسنا،بهاي معاملات وست تگزاس اينترمديت آمريكا براي تحويل در ماه مه 35 سنت يا 0.6 درصد كاهش يافت و به 63.19 دلار در هر بشكه رسيد.بهاي معاملات آتينفتبرنت دربازارلندن 32 سنت يا 0.5 درصد كاهش يافت و به 68.01 دلار در هر بشكه رسيد.‏ دونالد ترامپ روز پنج شنبهاعلام كرد به مقامات تجاري اين كشور دستور داده تعرفه هايي را براي 100 ميليارد دلار ديگر واردات كالاهاي چيني بررسي كنند.‏ تهديد جديد رئيس جمهور آمريكا تنشهاي ميان واشنگتن و پكن را تشديد كرد ونگراني هانسبتبه وقوع جنگ تجاري را برانگيخت.‏ با وجوداينكهناظرانبازارنفتنگران تشديداختلافات تجاري ميان آمريكا و چين هستند،‏ با نشانه هايي كه از كمبود عرضه در بازار وجود دارد،‏ انتظار ندارند شاهد سقوط چشمگير قيمت ها باشند.‏ طبق آمارادارهاطلاعاتانرژي آمريكا،‏ ذخاير نفت خاماين كشور هفته گذشته 4.6 ميليون بشكه كاهش يافت،‏ در حاليكه تحليلگرانافزايشاين ذخايربه محققان دانشگاه تفرش موفق به دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت يكپارچه قطعات كمپرسورهاي گازي كاربردي در صنعت نفت و گاز با روش فناوري چاپ سه بعدي شدند.‏ غلامرضا فياض،‏ مجري طرح در گفت وگو با ايسنا،‏ چاپ سه بعدي در حوزه قطعات فلزي يا ساخت افزايشي را،‏ توليد قطعات فلزي براي كاربردهاي خاص وبراساس تقاضا Demand) (Print on تعريف كرد و گفت:‏ در اين رابطه و همسو با انقلاب صنعتي چهارم فعاليت تحقيقاتي گسترده اياز قريب به 8 سال پيش در دانشگاه تفرش آغاز شد.‏ وي با بياناينكه گزارش فعاليتهاي تحقيقاتياين گروه در مجله معتبر Additive Manufacturing ‏(ساختافزايشي)‏ چاپ شدهاست،‏ كاربردهاي چاپ سه بعدي در قطعات فلزي را شامل ساخت يكپارچه قطعات كمپرسورهاي گازي و نيز صنعت توربينسازي دانست و اضافه كرد:‏ صنعت كمپرسورسازي و توربين سازياز جمله صنايعي هستند كه فناوري ساخت آن ها تنها دراختيار شركت هاي بزرگ جهاني قرار دارد.‏ عضو هيات علمي دانشگاه تفرش در خصوص كمپرسورهاي گازي گفت:اين كمپرسورها يكي از پيچيده ترين تجهيزات مورد نياز صنايع به ويژه صنعت نفت هستند و در صنايع گاز و پتروشيمي نيز كاربرد دارند.‏ فياض ضمناشارهبهانتقال گازبه خانههااز طريق كمپرسور،‏ پره هاياين قطعه را داراي يكياز پيچيدهترين روشهاي ساخت دانست و خاطرنشان كرد:اين پرهها بايد به صورت يك تكه ساخته شود.‏ ويبااعلاماينكهتاكنونبرخيبراي ساخت يك تكه كمپرسور گاز پتنتارائه كرده اند،اين موضوع رابسيار مهم دانست و توضيح داد:‏ ساخت پره هاي كمپرسور به صورت قطعات مجزا واتصال آن هابه يكديگراز طريق جوش مشكل سازاست؛ايناز آن رواست كه جوش باعث تغيير شكل (Deformation) آنها ازاين ميزان 16 تريليون فوت مكعب قابل برداشت به نظر مي رسد.‏ هند و ايران درباره برنامه توسعه بازبيني شده براي اين ميدان هفته آينده در جريان سفر بيژن زنگنه به دهلي نو مذاكره خواهند كرد.‏ دارمندرا پرادهان،‏ وزيرنفت هند ماه گذشته پساز ديداربا بيژن زنگنه گفت:‏ به منظور تحكيم روابط با هند،‏ ايران تخفيف حمل بالاتر براي فروش نفت پيشنهاد كرده و همچنين موافقت كرده درخواست هند براي سهمي در يك ميدان توليدكننده را بررسي كند.‏ در مقابل،‏ هند موافقت كرده واردات نفت از ايران ميزان 246 هزار بشكه را پيش بيني كرده بودند.‏ همچنيننظرسنجي رويترزنشان داد توليدنفتاوپك در مارس به پايين ترين ميزان در 11 ماه گذشته رسيده كه به دليل كاهش صادرات آنگولا،‏ مختل شدن توليد ليبي و كاهش بيشتر توليد ونزوئلا بوده است.‏ اوپك به همراه گروهي از توليد كنندگان خارج از اين سازمان شامل روسيهبا هدف حذف مازاد عرضه و تقويت قيمت ها،‏ از ابتداي سال 2017 عرضه نفت را محدود كرده اند.‏ بارندگي تهران خوب نيست وضعيت مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران گفت:‏ متاسفانه امسال از نظر بارندگي كشور وضعيت خوبي ندارد.به گزارشايلنا،‏ محمدرضابختياري مديرعامل شركتآب منطقه اي تهراناز هزار و 500 مورد تعرض به رودخانه هاي تهران خبر داد.‏ وي گفت:‏ اين آمار اعلام شده تنها بخشي از تعرضات به رودخانه هاي تهران است.‏ در مجموع بيش از 3500 مورد تعرض به رودخانه را داريم.‏ وي درباره ذخاير آبي كشور گفت:‏ متاسفانه امسال از نظر بارندگي كشور وضعيت خوبي ندارد،‏ تا 14 فروردين ماه متوسط بارندگي كشور 99,7 ميلي متر بوده،‏ يعني 43 درصد نسبت به سال گذشته كمتر است.در تهران وضعيت بدتر است،‏ ما تاكنون حدود 113 ميلي متر بارندگي داشتيم كه نسبت به سال گذشته حدود 57 درصد كمتر است.‏ را افزايش دهد.‏ خريد نفت هند از ايران امسال 2 برابر مي شود پالايشگاه هاي دولتي هند تحت تاثير مشوق هاي پيشنهادي تهران قصد دارند خريد نفت از ايران را در سال 2018/19 تقريبا دو برابر افزايش دهند.‏ به نقل از رويترز،‏ منابع آگاه گفتند،‏ پالايشگاه هاي دولتي هند تحت تاثير مشوق هاي پيشنهادي تهران قصد دارند خريد نفت ازايران را در سال 2018/19 تقريبا دو برابرافزايش دهند و اين احتمالا به افزايش سهم ايران از بازار سومين وارد كننده بزرگ نفت جهان كمك خواهد كرد.‏ پيشخوان انرژى آغاز سوآپ نفت كركوك از اواسط ارديبهشت دبيراتاق مشترك ايران و عراق درمورد سوآب نفت خام كركوك اظهار كرد:‏ چندماهي است كه اين توافق صورت گرفتهاست.اواخر سال قبل شايعاتي مبنيبر توقفاين پروژه شنيده شد اما بايد گفت اين پروژه ادامه دارد و فكر مي كنم اواخر ماه آوريل ‏(اواسط ارديبهشت)‏ اجرايي شود.‏ سيد حميد حسيني در گفت وگو با ايسنا،‏ با اشاره به شايعاتي در اواخر سال گذشته مبنيبراينكه سوآپنفت كركوك توسط ايران و همچنين صادرات گاز از ايران به بصره متوقف مي شود،‏ گفت:اين زمزمه ها دراواخر سال گذشته شنيده مي شد و گفته مي شد كه كردستان عراق با دولت مركزي توافق كرده است كه صادرات نفت كركوك از مسير قبلي(كركوك_جيحان)‏ صورت بگيرد و بنابراين سوآپ آن توسط ايران متوقف شود.‏ ويادامه داد:‏ در راستاي سفر آقاي جهانگيري معاوناول رياست جمهوري به بغداد در اواخر سال گذشته و از آنجايي كه مسئولاننفتي هم دراين سفر حضور داشتنداين مباحث مطرح شد و طرف عراقي تاكيد كرد كه بر تعهدات خود مبني بر اجراي خط لوله ايران به بصره براي سوآپ نفت كركوك و همچنين واردات گاز از ايران پايبند است.‏ دبير اتاق مشترك ايران و عراق با تاكيد بر اينكه سوآپ نفت كركوكاز نظر عملياتي بسيار دشواراست،‏ توضيح داد:نفت خام كركوك قرار است در مرحله اول با كاميون حمل شود.‏ لذا كاميون ها بايد از استان هاي صلاح الدين و دياله عبور كنند كه زماني قلمروهاي داعش بوده است.‏ حسيني ادامه داد:طرف عراقي زمان اجراي آن را دائم به تعويق مي اندازد.‏ عراقي ها ابتدا گفتند ژانويه سپس اعلام كردند فوريه و اين تغيير تا مارچ ادامه داشت.‏ من فكر مي كنم سوآپ نفت كركوك تااواخر ماه آپريلانجام شود.البته بايد بهاين نكته توجه داشت كه طرف عراقي و همه مسئولان سياسي و اجرايي اين كشور درگير برگزاري انتخابات هستند و انتخابات آن ها هم در ارديبهشت برگزار مي شود.‏ اين يكي از عواملي است كه باعث شده كار به سرعتي كه انتظار مي رفت پيش نرفت.‏ با اين حال تغييري در سياست هاي نفتي دولت عراق با ايران صورت نگرفته است.‏ بر اساس اين گزارش،‏ يكي از مباحث مهم در جلسات نفتي بين ايران و عراق كه مجددا از سر گرفته شده است سوآپ نفت و گاز است كه در راستاي آن نفت كركوك از مسيري غير از بندر جيحان منتقل شود.‏ به عبارت ديگر عراق مذاكراتي را با ايران براي انتقال خط لوله مذكور آغاز كرد و قرار شد نفت خام كركوك در ‏"دره شهر"‏ دريافت و در سه مخزني كه شركت ملي پخش به اين كار اختصاص داده است،‏ ذخيره شود.‏ نفت خام سوآپ كركوك عراق به ايران از دره شهر به تنگ فني منتقل واز آنجا به پالايشگاه هاي كرمانشاه،شازند،‏ تهران و تبريز ارسال مي شود.‏ به همين منظور نيز سه دستگاه توربين و توربو پمپ از تلمبه خانه چشمه شور به دره شهر منتقل و نصب خواهد شد.‏ با ساخت يك تلمبه خانه در دره شهر و تغييراتي كه بايد ميان مخازن شركت پخش و تاسيسات خط لوله ‏(تغيير كاربري خط لوله از فرآورده به نفت خام)‏ انجام شود،‏ شرايط براي انتقال نفت خام سوآپ عراق به كشور فراهم خواهد شد.‏ همكاري مستمر و پايدار ايران و تركمنستان حوزه تبادل انرژي در در نشست مشترك وزراي نيرو ايران وانرژي تركمنستانبرلزوم همكاري مستمر و پايدار دو طرف در حوزه تبادل انرژي و آب و تشكيل كميته همكاري مشترك آب وانرژي دو كشور تاكيد شد.‏ به نقل از وزارت نيرو،‏ رضا اردكانيان در نشست مشترك با وزير انرژي تركمنستان كه به منظور پيگيري توافقات حوزه انرژي روساي جمهور دو كشور در عشق آباد به تهران سفر كرده است با تاكيد براينكه موضوعات مرتبط با آب وانرژياز مسائل مشترك و مورد علاقه دو طرف در جريان سفر رئيس جمهور ايران به تركمنستان بودهاست،‏ عنوان كرد:اين سفر شروع مجددي براي يك همكاري موثر در اين حوزه ها خواهد بود.‏ اردكانيان يادآور شد:‏ در جريان اين سفر توافقي صورت گرفت كه با موافقت دولت تركمنستان،‏ وزيرامور آباين كشور در شوراي حكام مركز منطقه اي مديريت آب حضور فعالانه داشته باشد.‏ وي موضوعاصلياين نشست را مباحث مرتبط با بخش انرژي دانست و گفت:‏ دراين زمينهنيز روساي جمهور دو كشور گفت وگوهاي صريح و سازنده اي داشته اند كه مسير همكاري هاي دو طرف رابراي حال حاضر و آينده روشن مي كند.‏ وزير نيرو گفت وگوهاي عشق آباد در حوزهانرژي را ناظر به چند مسئله برشمرد وافزود:‏ براساس توافقات صورت گرفته مقرر گرديده تا ضمن حل مسائل مالي في مابين طرف تركمن نسبت به برق دار كردن خط دوم انتقال برق دو كشور اقدام كند و همزمان با آن فعاليت هاي مربوط به تكميل خط سوم انتقال برق از تركمنستان به ايران هم آغاز شود و براي اين امر نيز با رعايت ضوابط و قوانين كشور تركمنستان،‏ شركت هاي ايراني در تكميل خط سوم انتقال برق از سرخس به مرو وارد مرحله اجرا خواهند شد.‏ وي با تاكيد بر اينكه با جديت هر چه تمام تصميمات روساي جمهور دو كشور در عشق آباد را اجرا خواهيم كرد،‏ ادامه داد:‏ بناي ما در وزارت نيرو يك همكاري مستمر و پايدار با جمهوري تركمنستان در زمينه تبادل انرژي است.‏ وزيرنيروبانتيجهبخشبودن مذاكرات كارشناسيامروز در تهران،‏ خاطرنشان كرد:ارتباطات و ديدارهاي بين دو طرف همچنانادامه خواهد داشت و هموارهازاينارتباطات براي توسعه روابط دو كشور استفاده خواهيم كرد.‏ وزارت نيروي ايران در كنار مسئله برق عهده دار حوزه آب است كه از اين جهت هم نيازمند همكاري مستمر هستيم و براساس برنامه ريزي صورت گرفته كميته همكاري مشترك آبي دو كشور نيز تشكيل خواهد شد.‏ همچنين درايننشست وزيرانرژي تركمنستان حضور رئيس جمهور ايران در تركمنستان را سفري تاريخي دانست و افزود:‏ روابط حوزه برق وانرژي دو كشوراز ديرباز داراي تاريخچه مثبتي بوده است كه اين سفر نقطه عطف تاريخي براي پيشرفت روابط حوزه انرژي و برق بين دو كشور خو اهد بود.وزير انرژي تركمنستان دراين نشستاطمينان داد تا در كوتاه ترين زمان ممكن مشكل خط دوم انتقال برق بين دو كشور برطرف خواهد شود.‏ همچنين در جريان اين نشست راه اندازي مجدد خط 220 كيلوولتانتقالبرقاز سرخسبه شاتليق واحياي خط سومانتقال برق از سرخس به مرو-‏ ماري مورد توافق قرار گرفت.‏ طي اين نشست وبراساس توافق عشق آباد مقرر شد تا كارگروهي در حوزه همكاري آب و انرژي ميان دو كشور تشكيل شود.‏ شايان ذكراست در سفر هفتم فروردين ماه هيئتايراني به تركمنستان،‏ تفاهم نامه عشق آباد تهيه و تنظيم شده است.‏ • آبگيري سد ازگله در كرمانشاه آغاز سرپرست شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران از آبگيري سد ازگله در كرمانشاه خبر داد و گفت:‏ در 2 ماه آينده اين سد بهره برداري مي شود.‏ بهروز مرادي همچنين با بيان اين كه سه واحد نيروگاهي سد داريان نيز آماده بهره بردارياست،‏ اضافه كرد:‏ 2 واحد نيروگاهي به ظرفيت 130 مگاوات در سردشت خواهيم داشت كه به بهره برداري مي رسانيم.‏ مرادي درباره زهكشياراضي كشورنيز گفت:‏ 24 هزار هكتاراز اراضي كشور به شبكه هاي آبياري و زهكشي تجهيز مي شوند و اين طرح براي شش هزار نفر اشتغال ايجاد مي كند.‏ وياظهار داشت:‏ شركت توسعه منابع آب و نيرويايران با برنامه هاي مشخص و تعيين شده به استقبال سال نو رفت.‏ انقلابي در صنعت نفت و گاز كشور؛ ساخت يكپارچه قطعات كمپرسورهاي گازيبا فناوري چاپ سه بعدي ميشود.‏ عضو هيات علمي دانشگاه تفرش علت مشكلساز بودن ساخت كمپرسور در قطعات مجزا را سرعت حركتبا دور زياداين پرهها عنوان كرد وافزود:بر ايناساس روش ساختافزايشي يكياز بهترين روشهاي ساخت پره هاي كمپرسور گازي به شمار ميآيد.‏ فياض سپس بهارائه توضيحاتي درباره چاپ سهبعدي پرداخت و تشريح كرد:‏ مهم ترين ويژگي ايننوع چاپ،‏ ماهيتافزايشيآن يا همان شكل دهي به قطعاتاست.‏ دراين زمينه ميتوان به مثال تزئين كيك با خامه قنادي اشاره كرد.‏ وي با بياناينكه ساختافزايشيايدهاوليه چاپ سه بعدياست،ادامه داد:‏ درايننوع ساخت جسم موردنظراز طريق ‏"افزودن لايه لايه"‏ ساخته ميشود؛ چنان كه در درست كردن كيك يا تزئين آن نيز از همين تكنيك استفاده ميشود.‏ عضو هيات علمي دانشگاه تفرش تصريح كرد:‏ در اين تكنيك ابتدا جسم را كه متشكل از ماده تشكيلدهنده آن است به صورت روان يا مايع درآورده و سپس به آن شكل ميدهيم.‏ فياض،‏ منبع حرارتي روان سازي قطعه مورد نظر راليزر عنوان كرد و تأكيد كرد:ليزراز دقت بالايي برخوردار است.‏ وي خاطرنشان كرد:‏ در ساخت پره توربين جت يا پروانه كمپرسور گازي،‏ پودر فلزي كه جنساين پره ها است به كمك منبع حرارتي ‏(ليزر)‏ ذوب شده و به آن شكل داده مي شود.‏ عضو هيات علمي دانشگاه تفرش با بياناينكه قطعه مورد نظر بعداز شكلدهي سرد و خشك مي شود،‏ اضافه كرد:‏ در اين مرحله اصطلاحاً‏ انجماد يا Solidification رخ ميدهد.‏ فياض خاطر نشان كرد:‏ از آنجايي كه تكنيك مورد نظر به صورت رباتيك ‏(به وسيله ربات)‏ و با ماشين CNCانجام مي شود،‏ شكل قطعه حاصل شده همانند شكل پره توربين است.‏ وي توليد قطعات فلزي به ويژه براي كاربردهاي خاص و براساس تقاضا (POD) را برگرفتهاز صنعت چاپ و نشر دانست و توضيح داد:‏ در صنعت چاپ ديجيتال امكان چاپ و نشر بر اساس تقاضا محقق شدهاست.اين در حالياست كه در صنايع نفت و گاز زياداتفاق ميافتد كه قطعاتي را خريداري و درانبارهانگهداري كنند؛به كمك صنعت چاپ سهبعدي مي توان قطعات فلزي مورد نياز را برحسب تقاضا ساخت.‏ عضو هيات علمي دانشگاه تفرش با بيان اينكه در صورت محقق شدن اين امر موضوع انبارداري كه در رابطه با نگهداري قطعات و تجهيزات صنعتي مطرحاستبه كلي حذف ميشود،ازبهرهبرداري ازنخستيناتومبيل ساخته شدهبه وسيله تكنيك چاپ سهبعدي در سال 2025 خبر داد و افزود:‏ در حال حاضر شركت جنرال الكتريك موفق به چاپ سهبعدي موتور جت شده است.‏ فياض،‏ موضوع فوق را به تحقيق چاپ شده وورد اكونوميك Economic) World‏)ارجاع داد واظهار كرد:براساساين تحقيق 84,1 درصداز 800 متخصص تكنولوژي معتقد به محقق شدن چاپ 3 بعدي يك اتومبيل كامل تا سال 2025 هستند.‏ اين در حالياست كه 81,1 درصداين متخصصان معتقد هستند تا سال 2025 چاپ سه بعدي 5 درصد تمام محصولات مصرفي دنيا محقق ميشود.‏ وي در همين رابطه افزود:‏ تا سال ،10 2025 درصد پوشش هاي ‏(لباس ها)‏ مردمبهاينترنت متصل مي شوند و حتيامروزه ساعت هاي متصلبهاينترنت فراگير شده اند.‏ عضو هيات علمي دانشگاه تفرش تكنولوژي cladding يا laser cladding را پايه و اساس ساخت افزايشي و چاپ 3 بعدي قطعات حساس عنوان كرد وادامه داد:از آن جايي كه ساخت به روشهاي مذكوراز طريق ربات و ماشينهاي CNC انجام ميشود،‏ طراحي و تعيين صحيح مواردي همچون قطر ليزر،‏ جنس قطعه و ... داراي اهميت بوده و در چنين صورتي،‏ ساخت قطعه نيز بدون اشكال انجام خواهد شد.‏ فياض با اعلام اينكه كار تحقيقاتي انجام شده در دانشگاه تفرش به پايان رسيده و نيازاست كه به مرحله عملياتي برسد،‏ بر لزوم سرمايه گذاري در زمينه امكانات و تجهيزات مورد نياز در اين صنعت تأكيد و خاطرنشان كرد:‏ در دانشگاهنميتوان كارخانه ساخت.‏ ويبااشارهبه اينكه طرح مورد نظر هنوز ثبت پتنت نشده،‏ اما در قالب گزارش در مجله معتبر ‏"ساخت افزايشي"‏ به چاپ رسيدهاست،‏ گامبعدي محققاناين طرح را ثبت پتنت برشمرد و اضافه كرد:‏ طرح حاضر آماده بهره برداري در صنعت نفت است.‏ عضو هيات علمي دانشگاه تفرش سخت كاري فلزي را مورد نياز صنايع دانست و دراين باره توضيح داد:‏ در لوله ها و تجهيزات فلزي پالايشگاه ها وپتروشيمي ها مواد خورنده در جريان است.‏ اين مواد بايد با توجه به نوع خاص خورندگي موجود،‏ ضد خوردگي شود.‏ فياض با بيان اينكه صنعت ساخت قطعات خودرو ونيز تمام قطعات فلزي دارايارزشبالا در حال حركت به سمت چاپ سه بعدي است،‏ به بهره مندي محققان اين طرح از شبيه سازي (simulation) ابررايانه دانشگاه تفرش اشاره كرد و گفت:‏ اين نوع شبيه سازيازنوعياست كه روي دستگاه CNC در حالي كه ترامپ تهديد كرده كه با خروجاز برجام مجددا تحريم هايي را عليهايرانبهاجرابگذارد،‏ تهران در تلاش است تا مشتريان نفتي خود در آسيا را حفظ كند و بدين منظور شرايط قراردادي بهتري نسبت به ساير عرضه كنندگاناز جمله عربستان به مشتريانش ارائه مي كند.‏ تهراناخيرا به هند پيشنهاد كرده كه درازاي خريد نفت بيشتر،‏ محموله هاي نفتي را به صورت رايگان به سواحلاين كشور حمل نمايد.‏ به گفته دو منبع آگاه كه نخواستند نامشان فاش شود،‏ در سال مالي جاري كه تا مارس ‎2019‎ادامه دارد،‏ پالايشگاه هاي دولتي هند يعني ايندين اويل،‏ مانگالور،‏ بهارات پتروليوم و هندوستان پتروليوم قصد دارند روزانه 396 هزار بشكه نفت از ايران خريداري كنند.‏ 4 منبع ديگر نيز برنامه هاي برخي پالايشگاه هاي هندي براي خريد نفت بيشتر از ايران را تاييد كرده اند.‏ شركت هاياينديناويل،‏ مانگالور،بهاراتپتروليوم و هندوستان پتروليوم از اظهارنظر در اين باره خودداري كرده اند.‏ اين 4 پالايشگاه در سال مالي گذشته در مجموع روزانه حدود 205 هزار و 600 بشكه در روز از ايران نفت خريده بودند.‏ ايران كه قبل از تحريم ها دومين تامين كننده بزرگ نفت هند محسوب مي شود،‏ به تدريج بعد از لغو تحريم ها در سال 2016 سهم خود از بازار هند را از دست داده و در سال 2016/17 بعد از عربستان و عراق سومين تامين كننده بزرگ نفت هند شده است.‏ يكي از اين منابع گفت،‏ مجموع خريد نفت هند از ايران در سال مالي جاري احتمالا از 600 هزار بشكه در روز فراتر خواهد رفت.‏ وي افزود:‏ ‏«شرايط پيشنهادي از سوي ايران در مقايسه با ساير خريداران بهتراست...‏ نفت خامايران براي ‏(پالايشگاه هاي)‏ ما مناسب است.»‏ انرژي چگونه اميدواركننده ترين حوزه همكاري ميان روسيه و ايران است؟ تعاملاتنفتيايران و روسيه كهبعدازامضايبرجام رنگ ديگري به خود گرفت با گذشت زمان پررنگ تر شده و روس ها نه تنها خواستار نفت خامايران هستند،‏ بلكه در توسعه ميادين نفتي و گازيايران حضور گسترده داشته و حاضر به سرمايه گذاري 50 ميليارد دلاري در نفت و گاز ايران هستند.‏ به گزارش ايسنا،‏ شركت هاي روسي در صدر ليست شركت هايي بودند كه براي مطالعه ميادين نفتي و گازي ايران ابراز تمايل كرده اند.‏ در اين راستا شركت ملي نفت با شركت هاي لوك اويل،‏ روسنفت،‏ زاروبژنفت،‏ تاتنفت،‏ گازپروم و گازپرومنفت تفاهم نامهامضا كردهاست و ايران براي بيش از 10 قرارداد توسعه ميدان هاي نفت و گاز با روس ها مذاكره مي كنند.‏ ميدان هاي منصوري،‏ آب تيمور،‏ كيش،‏ ياران،‏ مارون،‏ لايه نفتي پارس جنوبي،‏ كوپال،‏ آبان،‏ اسفنديار،‏ پايدار غربي،‏ دهلران،‏ پارس شمالي،‏ آذر،‏ چنگوله و چشمه خوش،از جمله ميدان هايي هستند كه درباره آنهابا شركت هاي روس مذاكره مي شود.‏ البتهاين مذاكراتبينتيجهنبود و در روزهاي پاياني سال 1396 شاهدامضاي قرارداد بهبود بازيافت،افزايش توليد و بهره برداري ميادين نفتي آبان و پايدار غرب بين شركت ملي نفت ايران و شركت هاي زاروبژنفت روسيه و دانا انرژي ايران بوديم.‏ خريد نفت ايران توسط روسيه روي ديگر سكه تعاملات نفتي دو كشور است و و در ديداري كه بين بيژن زنگنه،‏ وزير نفت كشورمان و الكساندر نواك،‏ وزيرانرژي روسيه دراواخر سال 1395 صورت گرفت قرار شد نفتايران به يك شركت روسي و براي مقاصد خارج از روسيه فروخته شود و 50 درصد پول فروش نفت به روسيه به صورت نقدي تحويل ايران داده و 50 درصد ديگر صرف خريد كالا و خدمات از روسيه شود كه اين موضوع نيز در مرحله اجرا قرار گرفت.‏ تمايل روس ها براي حضور در صنعت نفتايران غير قابل انكاراست به طوريكه يورياوشاكوف،‏ دستيار رئيس جمهوري روسيه اخيرا اعلام كرده است كه شركت هاي نفت و گاز اين كشور مي توانند بيش از 50 ميليارد دلار در توسعه ميدان هاي نفت و گاز ايران سرمايه گذاري داشته باشند.‏ به گفته ويانرژياميدواركننده ترين حوزهبراي همكاري ميان روسيه و ايران است؛ شركت هاي پيشتاز نفت و گاز روسيه،‏ همچون گازپروم،‏ گازپروم نفت،‏ روسنفت،‏ لوك اويل،‏ زاروبژنفت و تاتنفت به طور ساختارمند توسعه ميدان ها را در ايران بررسي مي كنند؛ حجم مورد انتظار سرمايه گذاري بيش از 50 ميليارد دلار است.‏ نصب مي شود؛ به عبارتي شبيه سازي كه به برنامه كاربردي دستگاه هاي CNC تبديل شده،‏ بر روي دستگاه نصب مي شود و ربات،‏ ديتاي مورد نظر خود را از آن برداشت مي كند.‏ انقلاب صنعتي چهارم كهاصطلاحاًبه آن سايبرفيزيكال سيستم ميگويند،‏ ناظر بر اضافه شدن محاسبات به سيستم هاي فيزيكي يا در كلام ديگر دسترسياشياءبهاينترنت و تعامل سازنده آنها با يكديگر است.‏ اين در حالي است كه اينترنت تاكنون تنها تعامل و ارتباط بين انسانها را فراهم آورده است.‏ به دنبال اينترنت دار شدن اشياء و وصل شدن شبكههاي مختلفبه يكديگر،‏ چيزيبهنام شهر هوشمند حاصل ميشود كه داراي حمل و نقل هوشمند،‏ انرژي هوشمند،‏ ساختمانهاي هوشمند،‏ تكنولوژي هوشمند و صنعت هوشمنداست.‏ در چنين شهري تعمير ونگهداري،‏ بازرسي،ايمني،‏ توليد،‏ خدمات،‏ خدماتبعداز فروش و...نيزبه صورت هوشمند انجام ميشود.‏ برايناساس،‏ مهم ترين دستاوردانقلاب صنعتي چهارم ‏"مديريت هوشمند منابع بر اساس دادههاي كلان"‏ Data) Big‏)است كه درنهايت منجربه كاهش هزينه و افزايش راندمان ميشود.‏ در حال حاضر كشور ايران نيز در آستانه ورود به انقلاب صنعتي چهارم بوده و بسيارياز مديرانارشد صنايع مختلف بهاراده و عزم كشور براي فراهم كردن بسترهاي مناسب،‏ زيربناهاي ساختاري و آموزش نيروي انساني متخصص اشاره كرده اند.‏ ‏"طراحي و شبيهسازي ساخت يكپارچه قطعات كمپرسورهاي گازي"‏ به روش چاپ سهبعدي كه ماحصل تلاش 8 ساله تحقيقاتانجام شده در دانشگاه تفرش به سرپرستي دكتر غلامرضا فياض است،ازلحاظ دستيابيبه دانش فني طراحي و ساخت اين قطعات و پايين آمدن هزينه تعمير و نگهداري آنها داراي اهميت بوده و طرحي همسو با انقلاب صنعتي چهارم به حساب ميآيد.‏