Views
7 months ago

lubaczow.pl_01_2015

INFORMATOR DLA

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW OPŁATA OD POSIADANYCH PSÓW 30 kwietnia każdego roku mija termin uiszczenia opłaty od posiadania psów. Aktualna stawka roczna opłaty wynosi 50,00 zł od każdego psa podlegającego opodatkowaniu. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego stawka wynosi 25,00 zł. Opłata płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy. Właściciel psa powinien powiadomić organ podatkowy o każdej zmianie stanu faktycznego (posiadanie psa bądź nie posiadanie) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za psy adoptowane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w roku, w którym dokonana została adopcja oraz psy oznakowane elektronicznym systemem identyfikacji (chip identyfikacyjny) w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło oznakowanie psa. Właściciele psów, których psy zamieszkują na terenie miasta Lubaczowa, mogą skorzystać z możliwości zaczipowania psa w Gabinecie Weterynaryjnym Krzysztofa Kornagi przy ulicy Krasickiego 8, 37-600 Lubaczów. Właściciel psa za jego oznakowanie zapłaci 25,00 zł. Pozostałe koszty oznakowania elektronicznym systemem identyfikacji pokryje Gmina. Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Warunkiem oznakowania psa jest: wypełnienie w 2 egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa, okazanie dowodu tożsamości, okazanie książeczki szczepień psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia, okazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek o wykonanie elektronicznego oznakowania psa, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela zostaną wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE- ANIMAL www.safe-animal.eu przez lekarza weterynarii dokonującego zaczipowania psa. Ponadto każdy, kto zaczipuje swojego psa, otrzyma dodatkowo silikonową opaskę na obrożę nieodpłatnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 16 632 80 10 wew. 15 Referat Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kierownik mgr inż. Jan Świeboda pok. nr B17 tel. 16.632.80.10 wew. 21 e-mail: geodezja@um.lubaczow.pl INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW - CO WARTO WIEDZIEĆ Wycinka drzew i krzewów – co warto wiedzieć Niezależnie gdzie rośnie drzewo (na prywatnej posesji, czy działce przeznaczonej na działalność gospodarczą) na jego wycinkę trzeba uzyskać pozwolenie burmistrza miasta. Takie pozwolenie nie jest wymagane dla drzew i krzewów (m.in.): 1. w lasach (należy sprawdzić kto zarządza obszarem leśnym i tam złożyć wniosek o wycinkę drzewa); 2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 3. na plantacjach drzew i krzewów; 4. których wiek nie przekracza 10 lat. Osobom prywatnym pozwolenia są wydawane bezpłatnie. Firmy i instytucje muszą jednak, w określonych sytuacjach, uiścić opłatę. Pomimo, że opłaty za wydanie pozwolenia na wycinkę są znaczne, warto uzyskać ten dokument. Kary za wycięcie drzewa bez pozwolenia są bardzo wysokie i mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. Chcąc wyciąć drzewo należy udać się do urzędu miasta w celu złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew. Prawidłowo przygotowany wniosek powinien zawierać dane personalne wnioskodawcy, nazwę gatunku drzewa lub krzewu do usunięcia i obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Niezbędne jest także określenie, jaka jest przyczyna usunięcia drzewa. Należy również dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją drzewa. Trzeba też podać przewidywany termin wycinki. Do wniosku należy dołączyć kopię aktu własności, dzierżawy lub inny dokument świadczący o władaniu nieruchomością, na której rośnie drzewo. Jeżeli składający wniosek nie jest właścicielem działki, z której zamierza usunąć drzewa lub krzewy do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela działki na wyżej wskazane usunięcia. W przypadku, gdy nieruchomość, na której rośnie drzewo jest wpisana do rejestru zabytków, należy sprawdzić czy ochrona konserwatorska dotyczy tylko budynku, czy również jego otoczenia lub całego rejonu. Wtedy usunięcie drzew owocowych oraz krzewów również musi nastąpić w oparciu o zgodę konserwatora. Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju kierownik inż. Lidia Nowicka pok. nr A4 tel. 16.632.80.10 wew. 27 e-mail: architektura@um.lubaczow.pl JAK WYDZIERŻAWIĆ GRUNT STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY? Znaleźliśmy działkę w zasobach gminnych, którą chcielibyśmy w jakiś sposób zagospodarować - przeznaczyć na cele rolne, pod działalność gospodarczą, garaż czy po prostu urządzić na niej ogródek. Osoba zainteresowana wydzierżawieniem gminnego gruntu musi udać się do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie – Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 3) w celu ustalenia wszelkich wymagań formalnych, jakie muszą zostać spełnione. Niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku, w którym podaje się m.in. imię, nazwisko, numer PESEL, NIP oraz wskazuje się numer działki, którą chce się wydzierżawić, określając cel dzierżawy (przeznaczenie) i czas jej trwania. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony wymaga uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dzierżawa nieruchomości na okres do trzech lat nie wymaga zgody rady gminy, może być udzielona za zgodą burmistrza, bez konieczności organizowania przetargu. Gmina sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób, np. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Po upływie tego terminu osoby zainteresowane mogą ubiegać się o zawarcie umowy dzierżawy, w której określone będą warunki, na jakich gmina wydzierżawia teren. KIEROWCO, PAMIĘTAJ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH! Za zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych grozi mandat w wysokości do 800 zł. Miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych mogą być wyznaczone jako stanowiska na jezdni, zatoczce, parkingu i oznaczone są znakami poziomymi. Przy tych stanowiskach mogą być umieszczone znaki pionowe oznaczające obszar parkingu lub liczbę miejsc parkingowych. Pamiętając o tym, że w różnych miejscach możemy ciągle jeszcze spotkać się z nieujednoliconym oznakowaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, uważajmy na to, by nie stwarzać dodatkowych trudności osobom, które codziennych trosk i tak mają w nadmiarze. Straż Miejska komendant Zdzisław Hołowacz pok. nr B21 tel. 16. 632.80.10 wew. 51, tel. 16.632.14.68 (C: 122) e-mail: strazmiejska@um.lubaczow.pl