Views
5 months ago

lubaczow.pl_01_2015

NASI PRZEDSTAWICIELE

NASI PRZEDSTAWICIELE Osiedle 1 Ulice: płk S. Dąbka, Jana Kochanowskiego, Polna, Partyzantów, Sportowa, Zbożowa, Żuki, J.I. Kraszewskiego, Jana Matejki, Bolesława Prusa, Rzeczna, Słoneczna, Kardynała S. Wyszyńskiego (od ul. Nowej od nr 50) Radni: Zdzisław Mamczura Zarząd osiedla: przewodniczący - Krzysztof Cozac (tel. 693-433-628), Tadeusz Bierczyński, Agata Mazurkiewicz, Michał Czucha, Anna Rawska-Misztal Osiedle 2 Ulice: Leśna, Piaski, Piaskowa, Fryderyka Szopena, Budowlanych, Kasztanowa, Przemysłowa, Rolna, gen. Władysława Sikorskiego, Szpitalna, Westerplatte, Wodna, Adama Mickiewicza od nr 113 (od torów kolejowych), Zielona, Pod Borem, dr Zygmunta Leszczyńskiego, dr Szczepana Kruczka, dr Henryka M. Szymańskiego Radni: Józef Kołodziej, Marian Słotwiński Zarząd osiedla: przewodniczący - Zbigniew Słotwiński (tel. 602-194-257), Marek Szumilak, Magdalena Grzegorczyk, Mirosław Antonik, Dariusz Hałucha Osiedle 3 Ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bolesława Chrobrego, gen. Grota Roweckiego, Kombatantów, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Nowa, Okrężna, prof. W. Witwickiego, Wojska Polskiego, W. Witosa, Obrońców Lubaczowa, Grunwaldzka, Pszennego, Nowickiego, Józefa Conrad-Korzeniowskiego, Marii Konopnickiej, Bohaterów Września 1939, Stefana Żeromskiego, Unii Lubelskiej, Legionów, Jasna, prof. F. Misztala, Kardynała S. Wyszyńskiego od nr 1 do nr 49 (do ul. Nowej) Radni: Marek Małecki, Wojciech Mamczur Zarząd osiedla: przewodnicząca - Lidia Kornaga (tel. 725-379-647), Jan Godowski, Stanisław Bujara, Kazimierz Kulczycki, Alicja Rubin Osiedle 4 Ulice: 3 Maja, Handlowa, Krótka, Monte Cassino, Mały Łążek, Parkowa, Józefa Piłsudskiego, Podzamcze, Rejtana, Rynek, T. Kościuszki (od nr 1 do skrzyżowania z ul. Słowackiego), Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Niemirowska, Jana III Sobieskiego, Lipowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Klonowa, Wierzbowa, Starzyny, Boczna Mazury, Mazury, Akacjowa, ppłk. Franciszka Hercoga, Franciszka Mazurkiewicza, Agenora Gołuchowskiego, Piotra Łukasiewicza, Ostrowiecka, Wojewody Pakosława, Księcia Leszka Białego, Mikołaja Zibura, Kasztelańska, Księcia Władysława Opolczyka, Hetmana A.M. Sieniawskiego, Hetmana Jana Tarnowskiego, Św. Królowej Jadwigi, gen. Antoniego Jeziorańskiego Radni: Marek Hadel, Ryszard Hulak Zarząd osiedla: przewodniczący - Wojciech Kułakowski (tel. 607-513-368), Aleksandra Bednarczyk, Józef Misztal, Tadeusz Hałucha, Mariusz Pieróg Osiedle 5 Ulice: Dolna, mjr Hubala, Kolejowa, Stanisława Konery, Kopernika, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza od 1 do 112 (od Rynku do torów), mjr Henryka Sucharskiego, Cypriana Kamila Norwida Radni: Stanisław Witko, Krzysztof Czerniak, Piotr Kantorski Zarząd osiedla: przewodniczący - Łukasz Margraf (tel. 607-812-106), Władysław Kopciuch, Jolanta Argasińska, Andrzej Kołodziej, Bronisława Sikora Osiedle 6 Ulice: Adama Asnyka, Kamila Baczyńskiego, Władysława Broniewskiego, Cicha, Marii Dąbrowskiej, Myśliwska, Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, K. Przerwy Tetmajera, Walecznych, Techniczna, Żelichówka, Leopolda Staffa, Kurierów Armii Krajowej, Tadeusza Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Słowackiego w kierunku Młodowa) Radni: Alicja Antonik, Ryszard Antonik Zarząd osiedla: przewodniczący - Adam Margraf (tel. 607-485-605), Witold Dubanik, Alicja Rozwód, Leszek Polczak, Krzysztof Stępień Osiedle 7 Ulice: Abp Eugeniusza Baziaka oraz osiedla: Mickiewicza, Jagiellonów i Unii Lubelskiej Radni: Zenon Swatek, Jan Radłowski, Rafał Dudzic Zarząd osiedla: przewodniczący - Zdzisław Tabin (tel. 600-690-242), Paweł Szczepanik, Grażyna Sieradzka, Stanisław Krzaczyński, Artur Motyka Lubaczowski Informator SMS-owy (LIS) pozwala na przekazywanie mieszkańcom Lubaczowa krótkich informacji tekstowych bezpośrednio na telefony komórkowe. Informacje podzielone są na kilka kategorii, co daje możliwość ograniczenia tematyki wiadomości. Sami wybieramy grupę lub grupy informacji, które chcielibyśmy otrzymywać. Dostępne są następujące grupy: KULTURA – informacje kulturalne; SPORT – informacje sportowe; KRYZYS – informacje z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego; MIASTO – informacje ogólne dot. miasta np. zamknięcia ulic, awarie sieci wod-kan, wyniki wyborów, itd. Aby zapisać się do wybranej grupy należy ze swojego telefonu komórkowego wysłać sms o treści NAZWA_GRUPY (np. KRYZYS) na numer 796 221 221. Po poprawnym zapisaniu użytkownika do „LIS” POINFORMUJE CIĘ O WAŻNYCH SPRAWACH wybranej grupy przesłana zostanie zwrotnie informacja o tym fakcie. Wypisania się z systemu dokonujemy poprzez przesłanie sms o treści WYPISZ NAZWA_GRUPY (np. WYPISZ KRYZYS) na numer 796 221 221. Po poprawnym wyrejestrowaniu użytkownika z wybranej grupy przesłana zostanie zwrotnie informacja o tym fakcie. Zgłoszenia wypisania się z grupy należy dokonywać zawsze z numeru telefonu z którego dokonywaliśmy rejestracji. Dodatkowo Urząd Miasta wprowadził jeszcze jedną kategorię, do której można zapisać się wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańców lub wykorzystując specjalnie przygotowany formularz rejestracyjny na stronie www miasta (http://lubaczow. pl/go.php/euslugi/serwis_sms/). Kategoria ta ma służyć wyłącznie do informowania mieszkańców, który wyrazili na to zgodę, o następujących sprawach: • zbliżanie się terminu płatności np. raty podatkowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych itd., • informowanie o zaległościach na kontach rozliczeniowych po terminie płatności - umożliwi to zapłacenie zaległości przed wystawieniem upomnienia. W przyszłości również: • rozpoczęcie i zakończenie sprawy w systemie obiegu dokumentów, • informacje dotyczące rozliczeń opłat za wodę i ścieki. Ważne! Użytkownik ponosi tylko koszt wiadomości SMS, przy pomocy której rejestruje się lub wyrejestrowuje się z systemu. Jest to cena zwykłej wiadomości, właściwa dla operatora telefonii komórkowej, w której Użytkownik ma urządzenie. Użytkownik otrzymuje wiadomości SMS z LIS-a, bez ponoszenia żadnych kosztów, gdyż za wiadomości te płaci ich nadawca. Wyrejestrowania z LIS-a, należy dokonywać zawsze z tego samego numeru telefonu, z którego nastąpiła rejestracja. Rejestracji do poszczególnych grup można również dokonać za pomocą zamieszczonych obok kodów QR. KULTURA SPORT Maciej Kobiałka MIASTO KRYZYS str. 3

MZGKiM: „Przyłącz się” - informacja dla korzystających z usług wodno-kanalizacyjnych Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta ogłasza akcję pod nazwą „Przyłącz się”. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości i ingerencji w urządzenia pomiarowe. Skala bezumownego korzystania z dostaw wody i odbioru ścieków ma istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez mieszkańców Lubaczowa opłat za wodę i ścieki. W związku z tym każdy Odbiorca (osoba fizyczna lub prawna) może w okresie do dnia 15 czerwca 2015 roku uregulować sprawy związane z: • eksploatacją przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, • bezumownym poborem wody lub odprowadzaniem ścieków. W tym celu należy zgłosić się w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, gdzie można uzyskać stosowne informacje i pomoc w załatwieniu całości spraw. Po upływie tego terminu zostanie rozpoczęta akcja przeglądu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wodomierzy, plomb, oraz wprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Przeszkoleni pracownicy MZGKiM w Lubaczowie zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych, odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów. W zamiarze akcji jest kontrolowanie wszystkich odbiorców w sposób ciągły i systematyczny tak, aby wykluczyć wszelkie nieprawidłowości. Jednocześnie przypominamy, że: • utrzymanie pomieszczenia z wodomierzem lub studzienki w należytej czystości i temperaturze należy do odbiorcy wody, • zabudowa lub nasadzenia roślin na istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej muszą być uzgodnione z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Również przypominamy o zakazie poboru wody z hydrantów na sieci wodociągowej. Za złamanie tego za- str. 2 kazu grozi kara pieniężna. Informujemy, że: 1. zgodnie z treścią art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006, nr 123, poz.858) za nielegalny pobór wody uważa się: • pobór wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy; • uszkodzenie albo pominięcie wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych polegające na zrywaniu lub uszkadzaniu plomb umieszczonych na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływanie na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Powyższe czyny stanowią wykroczenia zagrożone karą grzywny do 5.000 zł. 2. zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006, nr 123, poz.858) za nielegalne odprowadzanie ścieków uważa się między innymi wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy. Powyższy czyn stanowi przestępstwo zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. Podwórko NIVEA w Lubaczowie? 1089 lokalizacji z całej Polski zostało zgłoszonych do konkursu „Podwórko Nivea”, jedynie w 40 z nich powstanie rodzinne miejsce zabaw, w którym rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzić czas w aktywny sposób. Na „Podwórku Nivea” znaleźć będzie można sprzęt zarówno dla dzieci jak i samych rodziców. Plac wyposażony zostanie w nowoczesne elementy, ale również posiadać będzie strefy na zabawy popularne od pokoleń, np. na trzepaku czy gra w klasy. Konkurs podzielony został na dwa etapy. Pierwszy trwać będzie do 30 kwietnia i wyłoni 20 uczestników, którzy w I turze zdobędą największą ilość głosów. Lokalizacje, którym nie uda się w pierwszej rundzie dostaną drugą szansę. II etap wyłoni kolejnych 20 miejscowości, w których zostaną zbudowane „Podwórka Nivea”. Głosowanie odbywa się na specjalnej platformie internetowej MBP: ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie zaprasza do udziału w gromadzeniu zbiorów. Od niedawna czytelnicy mogą wpływać na zakup książek, o które powinien wzbogacić się księgozbiór. Dezyderaty można składać elektronicznie lub osobiście w placówce wypełniając formularz. Biblioteki gromadząc, opracowując, przechowując oraz udostępniając zbiory muszą kierować się uwagami swoich czytelników. To, jak zostaniemy potraktowani w bibliotece nie jest obojętne. Ważne jest, by każdy znalazł interesującą go książkę, którą czyta nie tylko dla przyjemności, ale także po to, by poszerzyć wiedzę i zasób wiadomości. Zadowolony czytelnik zawsze chętnie wraca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników czytania MBP wprowadziła opcję składania propozycji zakupu nowych książek. Chcąc złożyć swoją propozycję należy wypełnić formularz, który dostępny jest na stronie internetowej www.mbp.lubaczow.pl lub we wszystkich oddziałach MBP. Zamówienie może złożyć każda osoba, nawet jeśli nie jest pełnoletnia. Dezyderaty, czyli życzenia czytelnicze dotyczące gromadzenia i uzupełniania księgozbioru, będą brane od uwagę przy składaniu zamówień do księgarń i dostawców. Usługa ta jest prowadzona od niedawna, ale już widać jej efekty. W Wypożyczalni dla Dorosłych, zrealizowano 10 zamówień, a 9 jest w trakcie realizacji. Książki cieszące się zainteresowaniem czytelników Wypożyczalni to głównie pozycje dotyczące historii i polityki, zwłaszcza najnowszej oraz tradycyjnie publikacje sensacyjne i obyczajowe. Natomiast w Oddziale dla Dzieci największą popularność mają tytuły przygodowe i fantasy. Już na 8 zamówień zrealizowano 6. Czytelnia dla Dorosłych gromadzi książki popularnonaukowe, przydatne zwłaszcza uczniom i studentom. Są to publikacje fachowe, drogie, często trudno dostępne. Osobami zamawiającymi są głównie studenci szukający podręczników akademickich oraz publikacji naukowych pomocnych w pisaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich. Zgłaszają oni zapotrzebowanie na książki z zakresu popularnych kierunków studiów - bezpieczeństwa wewnętrznego, pielęgniarstwa, prawa i administracji, ochrony i inżynierii środowiska, turystyki, wychowania fizycznego. To oni złożyli aż 36 zamówień. Do tej pory udało się zrealizować 11, a pozostałe są w trakcie realizacji. Ponadto, z okazji świąt książki, bibliotek i bibliotekarzy, które przypadają w maju chcemy zachęcić do odwiedzin osoby, które nie oddały wypożyczonych pozycji w wyznaczonym terminie. OGŁASZAMY AMNESTIĘ. Przez cały miesiąc, spóźnialscy w każdym dziale będą mogli oddać książki bez żadnych konsekwencji. Małgorzata Hojdak www.nivea.pl/podworko i potrwa do 31 maja. Osoby chcące wziąć udział w głosowaniu muszą posiadać aktywny adres e-mail. Lokalizację znaleźć można za pomocą wyszukiwarki wybierając województwo i powiat lub odnaleźć bezpośrednio na liście zgłoszonych miejsc. Głosy oddawane z zagranicznych IP nie są zliczane.