26.10.2018 Views

Novinky spod Vretňa 2018 - 3

Novinky spod Vretňa 2018 - 3

Novinky spod Vretňa 2018 - 3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Obecné noviny obce Snežnica • ročník III. • číslo 3/<strong>2018</strong> • November <strong>2018</strong> • NEPREDAJNÉ<br />

fotografiu poskytol ©Lukáš Hodoň https://lukashodon.myportfolio.com/


INFORMÁCIE Z OBCE strana 2<br />

Z ROKOVANÍ OZ<br />

Vybrané prijaté uznesenia zo zasadnutia<br />

OZ v mesiaci 08/<strong>2018</strong><br />

Počas prázdnin sa poslanci OZ stretli a<br />

prijali nasledujúce uznesenia:<br />

- Schválenie počtu poslancov na<br />

volebné obdobie <strong>2018</strong> – 2022<br />

- Schválenie počtu volebných<br />

obvodov<br />

- S c h v á l e n i e o d p r e d a j a<br />

neupotrebiteľného majetku vo<br />

vlastníctve obce KN C 3476 o<br />

výmer 48 m2<br />

- S c h v á l e n i e p r e n á j m u<br />

neupotrebiteľného majetku vo<br />

vlastníctve obce KN C 3683, 3684,<br />

3486<br />

- Schválenie kúpy mapového portálu<br />

Obce Snežnica<br />

- Schválenie dotácie pre ZŠ s MŠ<br />

Snežnica na oslavu 50. výročia<br />

školy vo výške 300 €<br />

- Schválenie podania žiadosti o výrub<br />

stromov v areáli ZŠ s MŠ Snežnica<br />

- 4. úprava rozpočtu obce Snežnica<br />

- Použitie rezervného fondu<br />

- Schválenie zásad ho<strong>spod</strong>árenia s<br />

finančnými prostriedkami<br />

- Vyradenie kníh z knižného fondu<br />

Obecnej knižnice Snežnica<br />

- Schválenie dokumentárneho filmu<br />

o obci Snežnica v sume 5 tis. €<br />

- Schválenie kúpy mulčovača za<br />

obecný malotraktor v sume 1632 €<br />

Posledné stretnutie poslancov OZ vo<br />

volebnom období 2014-<strong>2018</strong> sa konalo v<br />

mesiaci 10/<strong>2018</strong>, pričom sa uzniesli na<br />

nasledujúcich uzneseniach:<br />

POĎAKOVANIE STAROSTU<br />

Štyri roky vo funkcii starostu utiekli pre<br />

mňa neskutočne rýchlo. Budovanie obce<br />

prinieslo so sebou množstvo situácií,<br />

ktoré mi pomohli zvládať predovšetkým<br />

zamestnanci obce, ktorí sa podieľali na<br />

rôznych projektoch ale aj na bežnom<br />

fungovaní obce, za čo im patrí moja<br />

veľká vďaka. Slovo ďakujem by som<br />

chcel nasmerovať aj k poslancom OZ,<br />

ktorí ma podporovali v jednotlivých<br />

projektoch, akciách a podujatiach.<br />

Každý z nich bol originálny a práve preto<br />

dokázali pozdvihnúť obec rôznymi<br />

s m e r m i . S o m z a r m ú t e n ý , ž e<br />

nekandidujú všetci doterajší poslanci<br />

OZ. Budú nepochybne chýbať.<br />

Úprimné ďakujem patrí aj mojej rodine,<br />

ktorá má vždy podporovala a stála pri<br />

mne aj v ťažkých chvíľach. Bez<br />

obetavých ľudí, dobrovoľníkov a<br />

miestnych organizácií by som ťažko<br />

niečo sám dokázal, preto aj im<br />

vyjadrujem poďakovanie a podporu,<br />

nech zotrvajú vo svojich činnostiach i<br />

naďalej.<br />

Milan Hlavatý, MVDr.<br />

výdržou šetriť predovšetkým financie<br />

obce.<br />

Pre začiatkom nového školského roka sa<br />

obec rozhodla, že sa pokúsi zlepšiť<br />

situáciu s parkovaním pri ZŠ s MŠ<br />

Snežnica. Určite neuniklo Vašej<br />

p o z o r n o s t i , ž e v r a n n ý c h a<br />

p o o b e d ň a j š í c h h o d i n á c h p r i<br />

vyzdvihovaní detí zo školy a škôlky, sa<br />

nachádza v danej časti väčší počet áut.<br />

Daný stav komplikoval dopravnú<br />

situáciu a preto sa obec rozhodla rozšíriť<br />

odstavnú plochu pre autá rodičov<br />

smerujúcich za svojimi deťmi. Došlo tak<br />

k rozšíreniu cesty a zregulovaniu<br />

vodného toku. Zrealizovanie projektu v<br />

celom rozsahu by bolo finančne<br />

náročné, preto sa obec rozhodla riešiť<br />

aspoň úsek pri škole, na ktorý použila<br />

vlastné finančné prostriedky v celkovej<br />

výške 4033,61 eur. Dúfame, že sme<br />

uľahčili život nielen rodičom ale aj<br />

vodičom.<br />

V mesiaci október pribudlo okolo potoka<br />

nové zábradlie, ktoré postavili naši<br />

zamestnanci obce. Zábradlie má prispieť<br />

k zvýšeniu bezpečnosti okolo vodného<br />

toku. Obec financovala zábradlie z<br />

vlastných zdrojov. Okrem budovania<br />

nového zábradlia, začali zamestnanci<br />

obce aj s výmenou opotrebovaných<br />

drevených časti na existujúcom zábradlí<br />

popri hlavnej ceste.<br />

Veronika Sabelová<br />

- Schválenie 6. úpravy rozpočtu obce<br />

Snežnica, 4. úpravy rozpočtu ZŠ s<br />

MŠ, 5. úpravu rozpočtu vzali<br />

poslanci OZ na vedomie<br />

- Správa HK o kontrolách za I. polrok<br />

<strong>2018</strong><br />

- Schválenie odmien poslancov za II.<br />

Polrok <strong>2018</strong><br />

- Schválenie výmeny pozemku s p.<br />

Zimkom<br />

- Zamietnutie žiadosti na prenájom,<br />

p r í p a d n e p r e d a j o b e c n é h o<br />

p o z e m k u p r e v ý s t a v b u<br />

pohostinstva<br />

Vo volebnom období 2014-<strong>2018</strong> sa<br />

uskutočnilo dokopy 34 zasadnutí OZ.<br />

NOVÉ KROJE PRE DIVADELNÍKOV<br />

V roku <strong>2018</strong> požiadala obec Snežnica v<br />

spolupráci s členmi miestneho<br />

ochotníckeho divadla o dotáciu na kúpu<br />

krojov cez Žilinský samosprávny kraj. V<br />

našej žiadosti sme boli úspešní a vďaka<br />

1200 € sme dokázali kúpiť kroje, ktoré<br />

budú využívať predovšetkým ochotníci<br />

na divadelných predstaveniach a<br />

Snežnická mládež na obecných<br />

podujatiach. Obec sa na projekte<br />

spolupodieľala finančnou čiastkou<br />

300€. Z finančných prostriedkov sa nám<br />

podarilo obstarať dva ženské a štyri<br />

mužské kroje. Dodávateľ krojov odviedol<br />

skvelú prácu.<br />

POKRAČUJEME V BUDOVANÍ OBCE<br />

Každoročne žiada obec o dotáciu na<br />

r e k o n š t r u k c i u a m o d e r n i z á c i u<br />

verejného osvetlenia prostredníctvom<br />

Ministerstva financií SR. V roku <strong>2018</strong><br />

sme boli úspešný a získali sme dotáciu<br />

vo výške 5 tis. eur. Obec sa podieľala na<br />

uvedenom projekte 10% a podarilo sa jej<br />

zahustiť súčasnú sieť verejného<br />

osvetlenia podľa presne stanovených<br />

noriem. Okrem zahustenia boli taktiež<br />

vymenené staré typy svietidiel za nové<br />

ledkové svetlá, ktoré by mali svojou


strana 3<br />

KOMUNÁLNE VOĽBY <strong>2018</strong><br />

Prešli štyri roky a opätovne budeme mať možnosť<br />

vybrať si tých, ktorí budú hájiť naše záujmy a<br />

budovať naše predstavy v obci. Voľby do orgánov<br />

samosprávy obcí pripadajú tento rok na sobotu<br />

10.11.<strong>2018</strong>. Volebné miestnosti sa otvoria o 7:00<br />

hod. a uzavrú sa o 22:00 hod. Chceme Vás<br />

povzbudiť, aby ste pristupovali k tomuto dňu<br />

zodpovedne a využili jedno zo svojich základných<br />

práv - voliť. Svojim hlasom môžete jasne vyjadriť<br />

svoj názor na doterajšie fungovanie obce a určiť jej<br />

ďalšie smerovanie. Ak sa zrieknete práva voliť,<br />

zrieknete sa aj práva kritizovať to, čo sa bude<br />

nasledujúce štyri roky diať okolo Vás. Vaše hlasy sú<br />

dôležité nielen pre kandidátov, ale predovšetkým<br />

pre celú dedinu.<br />

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby<br />

starostu obce Snežnica<br />

1. Ján Cesnek, 38 r., SZČO, nezávislý<br />

kandidát<br />

2. Milan Hlavatý, MVDr., 48 r., starosta obce,<br />

Smer – sociálna demokracia<br />

3. Zdeno Kopas, 48 r., strojár – nastavovač,<br />

nezávislý kandidát<br />

4. Daniel Michel, Ing., 38 r., administratívny<br />

pracovník, Slovenská národná strana<br />

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do<br />

Obecného zastupiteľstva v Snežnici<br />

1. Anton Bahna, 38 r., vodič, Smer – sociálna<br />

demokracia<br />

2. Karol Budinský, Ing., 50 r., operátor/vodič<br />

VZV, Slovenská národná strana<br />

3. Janka Drabiková, 52 r., nezamestnaná,<br />

Smer – sociálna demokracia<br />

4. Ľubomír Jaššo, Ing., 53 r., projektový<br />

manager, Sloboda a solidarita, Obyčajní<br />

ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)<br />

5. Magdaléna Javoríková, 64 r., dôchodkyňa,<br />

Smer – sociálna demokracia<br />

6. Peter Kukučík, 37 r., programátor,<br />

Kresťanskodemokratické hnutie<br />

7. Ivan Labuda, Bc., 22 r., študent<br />

medzinárodných vzťahov a práva,<br />

Kresťanskodemokratické hnutie<br />

8. Daniel Michel, Ing., 38 r., administratívny<br />

pracovník, Slovenská národná strana<br />

9. Roman Puček, 36 r., vedúci prevádzky,<br />

Smer – sociálna demokracia<br />

10. Dušan Ševčík, Bc., 32 r., administratívny<br />

pracovník, nezávislý kandidát<br />

11. Miroslav Ševčík, 48 r., šéfkuchár, Smer –<br />

sociálna demokracia<br />

12. Pavol Ševčík, 53 r., konateľ spoločnosti,<br />

Sloboda a solidarita, Obyčajný ľudia a<br />

nezávislé osobnosti (oľano)<br />

Vyhodnotenie<br />

ZÁHRADKÁRSKEJ SÚŤAŽE<br />

V predchádzajúcom čísle Redakčná rada Noviniek <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong><br />

vyhlásila záhradkársku súťaž o najväčší doma vypestovaný zemiak<br />

a tekvicu. Tekviciam sa tento rok asi príliš nedarilo, keďže do tejto<br />

kategórie sa neprihlásil žiadny súťažiaci.<br />

V kategórii najväčší zemiak boli 3 účastníci. Prvenstvo v súťaži<br />

získala Rebeka Hrušková, ktorá vypestovala zemiak s hmotnosťou<br />

704 gramov. Na druhom mieste skončil najmladší súťažiaci Janko<br />

Labuda, ktorého zemiak mal 575 gramov a tretie miesto sa ušlo za<br />

zemiak s hmotnosťou 496 gramov Ľubomírovi Palárcovi.<br />

Víťazka súťaže<br />

Rebeka Hrušková<br />

Najmladší účastník<br />

Janko Labuda<br />

III.miesto<br />

Ľubomír Palárec<br />

Redakčná rada sa rozhodla, že vzhľadom na nízky počet<br />

súťažiacich budú všetci odmenení knižnými cenami. Výhercom<br />

gratulujeme...<br />

SÚŤAŽ V minulom čísle sme<br />

súťažili o darčekové predmety<br />

od CYKLO teamu Lavína.<br />

Našich čitateľov sme sa pýtali:<br />

K o ľ k o p r e t e k á r o v s a<br />

z ú č a s t n i l o n a m i n u l o m<br />

ročníku nášho domáceho<br />

c y k l i s t i c k é h o p r e t e k u<br />

ISTROFINAL SNEŽNICKÝ<br />

MTB MARATÓN? Do súťaže sa<br />

zapojili 5 naši čitatelia.<br />

Správna odpoveď bola 388<br />

pretekárov. Najbližší, resp. presný tip k nám na mail prišiel od p.<br />

Oľgy Bučovej zo Žiliny, ktorá si prevzala cenu na domácich<br />

hodových slávnostiach z rúk Michala Gábora.<br />

V rámci dnešného čísla súťažíme o darčekové predmety od obce<br />

Snežnica. Súťažná otázka znie: V ktorom roku bola daná do<br />

užívania budova terajšej Základnej školy v Snežnici? Svoje<br />

o d p o v e d e z a s i e l a j t e n a r e d a k č n ý m a i l :<br />

redakciasneznica@gmail.com, alebo odpovedajte priamo na<br />

Obecnom úrade v Snežnici. Súťaž prebieha do 30.novembra <strong>2018</strong>,<br />

v maile nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a tel. kontakt. Do<br />

súťaže sa môžu zapojiť aj čitatelia, ktorí nebývajú u nás v obci,<br />

prípadne čítajú len elektronickú verziu týchto novín. Každému<br />

súťažiacemu bude uznaná len jedna (prvá) odpoveď.<br />

Rozpis odvozu komunálneho odpadu<br />

a triedeného odpadu<br />

15.11.<strong>2018</strong> komunálny odpad, 16.11.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

29.11.<strong>2018</strong> komunálny odpad, 30.11.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

13.12.<strong>2018</strong> komunálny odpad, 14.12.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

27.12.<strong>2018</strong> komunálny odpad, 28.12.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky


INFORMÁCIE Z OBCE<br />

V SNEŽNICI SA HODOVALO<br />

Tento rok obec organizovala v poradí už<br />

23.ročník hodových slávností, ktoré sú<br />

d l h o d o b o s p ä t é s o s v i a t k o m<br />

Sedembolestnej Panny Márie - 15.<br />

septembrom.<br />

Hody začali tradične slávnostnou svätou<br />

omšou pri Kaplnke na Medzivretní na<br />

sviatok Povýšenia sv. Kríža, v piatok<br />

14.septembra. Veriaci sa v slávnostnom<br />

pochode modlili krížovú cestu pri<br />

novovybudovaných zastaveniach, čo<br />

dodalo na vznešenosti celej tejto udalosti.<br />

NA HODY OPÄŤ REKORDNE<br />

V minulom roku zopár domácich<br />

kultúrnych nadšencov vytvorilo pri<br />

príležitosti hodových slávností slovenský<br />

rekord v najväčšom ovocnom koláči so<br />

želatínou, kde pripravili pre návštevníkov<br />

2<br />

11,40 m tejto sladkej pochúťky. Prekonali<br />

tým rekord, ktorý dovtedy držala obec<br />

2<br />

Beluj (8,42 m ). Bola to vydarená udalosť a<br />

vhodne spestrila hodový program.<br />

strana 4<br />

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE<br />

ZUŠ V SNEŽNICI<br />

V nedeľu 21.10.<strong>2018</strong> sa v kultúrnom dome<br />

obce Snežnica konalo predstavenie žiakov<br />

dramaticko-literárneho odboru Základnej<br />

umeleckej školy v Kysuckom Novom<br />

Meste, ktorý prijali pozvanie od starostu<br />

obce MVDr. Milana Hlavatého. Prišli sa k<br />

nám predstaviť s rozprávkou Palculienka<br />

na motívy H.CH.Andersena, v dramatizácii<br />

Petra Palika a pedagogické vedenie<br />

zastrešovala Petra Kriváčková.<br />

Nebeská muzika so starostom obce<br />

Program pokračoval večerným vystúpením<br />

v sále kultúrneho domu. Tento rok sme<br />

privítali folklórnych nadšencov - Oprášené<br />

krpce, ktorí zožali veľký obdiv. Hodová<br />

veselica na námestí pokračovala až do<br />

neskorých hodín v doprovode kapely LUX<br />

BAND. V tomto roku nám prialo aj počasie<br />

a vďaka tomu sme mohli vidieť horúcu<br />

ohňovú show formácie BLACK EVILS.<br />

Hodové ráno nás privítalo pekným<br />

počasím a začalo sa slávnostnými svätými<br />

omšami. I tento rok sme sa zapísali do<br />

Slovenskej knihy rekordov a vytvorili sme<br />

ďalší hodový rekord - „Čo hlava to mafina a<br />

ešte trochu viac...“<br />

I tento rok tomu nebolo inak. Dlhšie sa<br />

rozmýšľalo do akého rekordu sa pustiť.<br />

Napokon sa vsadilo opäť na koláčik -<br />

tentokrát išlo o mafinky. Obec Snežnica v<br />

tomto roku vytvorila ustanovujúci rekord v<br />

počte napečených mafín pod názvom - „Čo<br />

hlava to mafina a ešte trochu viac.“<br />

Platnosť rekordu oficiálne potvrdil aj<br />

prítomný komisár zo slovenských rekordov<br />

p. Igor Svitok.<br />

Keďže aktuálne má naša obec 1 013<br />

obyvateľov, takýto bol i počet koláčikov. V<br />

názve rekordu „a ešte trochu viac“<br />

znamenalo, že mafiniek sa upieklo<br />

samozrejme viac - dokopy cca 1 500 kusov.<br />

Časť z nich ozdobili deti a starosta obce<br />

MVDr. Milan Hlavatý ich odovzdal<br />

riaditeľovi Centra sociálnych služieb v<br />

Zástraní Mgr. Jozefovi Bukovskému.<br />

Ďalšie mafiny putovali na východ, kde sme<br />

v rámci akcie Rekordman rekordmanovi<br />

podporili levočské združenie Pramienok,<br />

ktoré vytvorilo rekord vo varení pirohov.<br />

Deti a mládež svojimi výkonmi ohúrili<br />

nielen našich najmenších, ale na detské<br />

časy si zaspomínali aj všetci prítomní. Bolo<br />

to naozaj vydarené vystúpenie nádejných<br />

hercov. Celé predstavenie pekne dotvorilo<br />

osvetlenie a najmä živá hudba, ktorá nás<br />

sprevádzala celým dejom. Ďakujeme<br />

žiakom ZUŠ za príjemné strávené nedeľné<br />

popoludnie.<br />

Dušan Ševčík<br />

SPOMÍNAME<br />

Očiam si odišiel, v srdciach si zostal...<br />

Kto v srdciach žije nezomiera.<br />

Dňa 5.11.<strong>2018</strong> si pripomíname 5-te<br />

výročie, čo nás navždy opustil manžel,<br />

otec, starý otec Miroslav Javorík.<br />

Krasňanci spoločne zahrali<br />

s Heligonkármi Jarky Jelinkovej<br />

N á m e s t i e s a o p ä t o v n e n a p l n i l o<br />

nadšencami ľudovej hudby a postupne<br />

vystúpili: Heligonkári Jarky Jelinkovej,<br />

Nebeská muzika, Krasňanci a na záver<br />

nechýbali naše Varešky, ktoré už tradične<br />

ukončujú oficiálny hodový program. Hody<br />

stále majú pre nás isté čaro. Mnohých z<br />

nás navštevujú práve v tomto období<br />

rodiny, ktoré možno vidíme len párkrát za<br />

rok. Takto pekne prežívame chvíle jednak<br />

duchovné, ale k hodom nepochybne patrí<br />

aj zábava, spev a niečo na zahriatie. Už<br />

teraz sa tešíme na ďalší ročník.<br />

Na mafinkách si okrem detí pochutnávali<br />

aj všetci hodoví návštevníci. Na tento<br />

rekord sa spotrebovalo 30 kg múky a<br />

cukru, 13l oleja, 150 vajec a mnoho<br />

ďalších surovín. Veľkú vďaku treba<br />

vyjadriť starostovi obce za podporu tejto<br />

myšlienky. Z rúk starostu si napokon<br />

organizátori - Emília Ševčíková,<br />

Magdaléna Javoríková, Štefan Cesnek,<br />

Daniela Cesneková, Karol Budinský a<br />

Monika Hlavatá prevzali pamätné medaily<br />

a starostu obdaroval veľkou medailou<br />

SLOVENSKÝ REKORDMAN prítomný<br />

komisár. Vďaka patrí aj tým, ktorí prispeli<br />

materiálne, alebo inou pomocou na túto<br />

peknú udalosť. Uvidíme, či naša obec bude<br />

i naďalej vytvárať takéto pekné slovenské<br />

hodové rekordy...<br />

Ten kto ťa poznal si spomenie,<br />

ten kto ťa mal rád nezabudne.


MATERSKÁ ŠKOLA<br />

O NAŠEJ ŠKÔLKE.<br />

Koncom augusta sa už materská škola<br />

v Snežnici nevedela dočkať, kedy sa deti<br />

vrátia z prázdnin. V lete sa cítila veľmi<br />

osamelá.<br />

Tretieho septembra deti konečne prišli.<br />

Hneď bolo v škôlke plno kriku, smiechu<br />

aj plaču. Plakali najmä deti, ktoré prišli<br />

do škôlky prvýkrát a bolo im smutno za<br />

starostlivými rodičmi. Nových detí bolo<br />

17, presne toľko, koľko detí odišlo do I.<br />

ročníka základnej školy. Teraz je<br />

október a v škôlke už nikto neplače (iba<br />

občas).<br />

Škôlka je veľmi pyšná na to, že je<br />

výchovno-vzdelávacou inštitúciou. Má<br />

tri triedy a pracuje v nej šesť<br />

kvalifikovaných učiteliek, ktoré ihneď<br />

začali kvalifikovane pracovať podľa<br />

nového Školského vzdelávacieho<br />

programu: „Zvedavé snežienky“.<br />

Deti sa v škôlke hrajú, cvičia, spievajú,<br />

tancujú a všeličo sa aj učia. Starostlivé<br />

panie učiteľky pre ne pripravujú aj<br />

všelijaké prekvapenia. Napríklad 2.<br />

októbra <strong>2018</strong> pozvali do škôlky Divadlo<br />

zo šuflíka, ktoré deťom zahralo<br />

rozprávku o Jankovi a Marienke. Bol to<br />

srdcervúci príbeh o tom, ako sa deti<br />

stratili v lese, ako ich chcela Ježibaba<br />

upiecť a ako si zachránili životy vďaka<br />

svojej odvahe a duchaprítomnosti.<br />

sebou aj šarkana. Keď po náročnom<br />

stúpaní dorazili na miestne ihrisko,<br />

šarkan nechcel lietať. Našťastie sa tam<br />

práve nachádzal – pracoval istý pán<br />

P a v o l , k t o r ý o c h o t n e š a r k a n a<br />

spojazdnil.<br />

Deti so šarkanom behali a lietali tak<br />

intenzívne, až šarkanovi vypadla jedna<br />

palička, natrhlo sa mu krídlo a roztrhol<br />

sa špagátik (ach, ach).<br />

Po návrate z vychádzky sa deti pekne<br />

naobedovali a potom spali a spali.<br />

Šarkan ležal pod schodmi úúúplne<br />

vysilený a zmordovaný. Keď ho pani<br />

zástupkyňa <strong>spod</strong> tých schodov<br />

vyberala, musela smutne skonštatovať,<br />

že život tohto šarkana bol síce<br />

zmysluplný a krásny, ale aj krátky.<br />

Pod dojmom z vychádzky so šarkanom<br />

deti vyrobili takéto veselé šarkany.<br />

Dedina je Snežnica,<br />

je tam dlhá ulica.<br />

Pri ulici uteká,<br />

Snežničanka do sveta.<br />

Kúpu sa v nej kačky,<br />

máčajú zobáčky.<br />

Keď pôjdete do Snežnice,<br />

oblečte si rukavice.<br />

Zídu sa aj čiapky, šály,<br />

v Snežnici sa zime darí.<br />

Keď prídete v lete,<br />

Toto sa dozviete:<br />

Slnko svieti, nebo modré,<br />

v Snežnici sa žije dobre.<br />

VERU TAK !<br />

Elena Bičianová<br />

7<br />

kandidát<br />

na poslanca<br />

OZ číslo<br />

študent<br />

medzinárodných vzťahov a práva<br />

INZERCIA<br />

Objednavateľ: Bc.Ivan Labuda, Snežnica 4, Snežnica 02332<br />

Kresťanskodemokratické hnutie<br />

Hlavní protagonisti príbehu:<br />

J+M, Ježibaba<br />

Škôlka bola veľmi prekvapená, ako sa<br />

deti na tejto hororovej zápletke smiali a<br />

zabávali (takmer jej popraskali okná...).<br />

Jedného dňa, konkrétne 10. Októbra<br />

<strong>2018</strong>, sa deti vybrali na turistickú<br />

vychádzku. Najstaršie deti zobrali so<br />

N a s p o m í n a n e j v y c h á d z k e d e t i<br />

pozorovali aj našu obec Snežnica. Pod<br />

dojmami z tohto zážitku, ale aj preto, že<br />

sa učili o slovách, ktoré sa rýmujú<br />

vymysleli takúto básničku:<br />

Ivan<br />

Labuda, Bc.


Základná škola<br />

s materskou školou<br />

v Snežnici<br />

50.<br />

VÝROČIE<br />

1968 – <strong>2018</strong><br />

Z HISTÓRIE ŠKOLY<br />

Vzdelávanie a výchova detí v Snežnici nie je<br />

viazaná na fyzickú budovu školy, ale na<br />

odovzdávanie skúseností staršej generácie.<br />

Pôsobenie školy, učiteľov v Snežnici sa začalo<br />

písať v roku 1913, kedy nastúpila prvá pani<br />

učiteľka Irma Brendzaniová, ktorá pre zlý<br />

zdravotný stav odišla do dôchodku. Po nej<br />

nastúpila Mária Pogačerová, ktorá síce<br />

nerozumela slovensky, ale pôsobila v škole do<br />

roku 1915.<br />

Štátna ľudová škola v Snežnici mala v školskom<br />

roku 1923/1924 celkom 90 žiakov. Správca školy<br />

František Doboš rozdelil deti do troch skupín a<br />

šiestich oddelení. V klasikácii sa hodnotili:<br />

„Mravy a Pilnosť“, „Úspech v náboženstve“,<br />

„Úspech v reči slovenskej“, „Úspech v počtovaní a<br />

merbe, telocviku, v speve, v ručných prácach“.<br />

Tridsiate roky priniesli dvojtriednu školu s počtom<br />

žiakov 70. Učitelia boli organizátormi kultúrneho<br />

diania v obci. Vďaka škole sa ľudia zbavovali<br />

komplexu menejcennosti.<br />

So súhlasom Rímskokat. biskupského úradu v<br />

Nitre sa 1. septembra 1941 trojtriedna ľudová<br />

škola zmenila na trojtriednu Rímskokatolícku<br />

ľudovú školu v Snežnici a po prvýkrát v histórii sa<br />

školský rok otvoril slávnostnými bohoslužbami.<br />

Po druhej svetovej vojne to so školou v Snežnici<br />

nevyzeralo dobre. Bola použitá ako vojenský<br />

priestor. Opäť sa zmenilo kádrové obsadenie<br />

ZÁKLADNÁ ŠKOLA<br />

učiteľov. Rok 1945 bol v podmienkach snežnickej<br />

školy tápaním. Osobnosti, ktoré pôsobili v škole<br />

počas slovenského štátu a podriadili sa tlaku<br />

štátnej moci, mali povinnosť odísť zo školstva.<br />

Tento stav pretrvával až do roku 1946. Keď došlo<br />

ku kádrovým zmenám, riaditeľom školy sa stal<br />

Jozef Rizák a pomocnými učiteľkami boli Mária<br />

Mičjanová a Mária Uhríková.<br />

V päťdesiatych rokoch 20. storočia odchádzali<br />

mladí ľudia pracovať do rozvíjajúceho sa<br />

priemyslu, ktorý garantoval stabilnú<br />

zamestnanosť, lepší plat v porovnaní s rizikovou,<br />

slabo prosperujúcou poľnoho<strong>spod</strong>árskou<br />

malovýrobou.<br />

Priestor školy a učitelia pôsobiaci v Snežnici boli<br />

skutočným zdrojom osvety. Povzniesli kultúrnu<br />

úroveň a vzdelanosť občanov Snežnice.<br />

V školskom roku 1951/52 mala škola 87 žiakov v<br />

dvoch triedach. Realizovala sa generálna oprava<br />

budovy školy v hodnote 700 000 korún. Žiaci zo<br />

Snežnice sa v čase od 1.11. do 30. 12. 1951 učili v<br />

Oškerde.<br />

V školskom roku 1953/54 bol počet žiakov školy<br />

97. Učiteľský kolektív sa pod vedením riaditeľa<br />

Alojza Galku postupne stabilizoval. V<br />

päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého<br />

storočia do r. 1968 pôsobili v Snežnici títo učitelia:<br />

Alojz Galko, riaditeľ školy od roku 1947, Valéria<br />

Galková, Elena Kupšová, Justín Ševčík (1953-<br />

1954), Mária Berkyová, Adela Štefániková, Jana<br />

Stehlíková, Irena Kabačová, od roku 1960 Anna<br />

Arvajová (Jankovská), Júlia Plesnivá, od roku<br />

1965 Mária Purašíková, Mária Hrivíková a Mária<br />

Klotáková.<br />

V školskom roku 1960/61 rodičom odpadla<br />

starosť so zaobstarávaním učebníc a školských<br />

potrieb. Prvýkrát dostali žiaci do užívania<br />

učebnice a školské potreby zadarmo. Všetky<br />

národné školy boli premenované na základné<br />

deväťročné školy.<br />

Základná deväťročná škola – 1. až 5. ročník v<br />

Snežnici - tak znel názov socialistickej školy v obci<br />

Snežnica. Výrazne sa zmenil postoj riadiacich<br />

inštitúcií k záujmom a prianiam občanov<br />

Snežnice vo vzťahu k školskej politike a túžobným<br />

želaniam po zmene materiálno-technických<br />

podmienok školy.<br />

Odbor výstavby a vodného ho<strong>spod</strong>árstva ONV v<br />

Čadci 2. augusta 1962 schválil technickú<br />

dokumentáciu opakovaného projektu<br />

deväťtriednej školy Sňažnica. Výkup pozemkov<br />

zabezpečovali predovšetkým Karol Beňadík,<br />

tajomník MNV, a Martin Ježo, ktorý dozeral ako<br />

majster na priebeh stavebných prác na nových<br />

školských objektoch. Výkupné ceny pozemkov<br />

boli také nízke, že poskytnutie pôdy pod areál<br />

školy možno považovať zo strany vlastníkov za dar<br />

v prospech vzdelávania a budúcnosti školy v<br />

Snežnici.<br />

strana 6<br />

Všetci občania a hlavne žiaci sa podieľali na<br />

vybaľovaní novotou voňajúceho školského<br />

nábytku. V tomto roku bola daná do užívania<br />

budova školy s 9 triedami, špeciálnou učebňou<br />

chémie a fyziky, troma kabinetmi a školská<br />

bytovka so šiestimi bytmi. Cez prázdniny v júli a<br />

auguste 1968 sa do bytovky nasťahovali<br />

očakávaní noví učitelia a ich rodiny: Jaroslav<br />

Ruman, Gabriela Rumanová, Milan Žilinec, Viera<br />

Žilincová, Darina Kopuncová, rodina Alojza<br />

Galku, Mária Purašíková a rodina Františky<br />

Beňadíkovej, rodenej Dolníkovej, učiteľky MŠ.<br />

Ostatní učitelia do Snežnice dochádzali<br />

autobusovou dopravou. Riaditeľom školy sa stal<br />

Alojz Galko, ktorý prišiel do Snežnice už v roku<br />

1947 a svoj život spojil so školou v Snežnici a jej<br />

žiakmi až do odchodu na dôchodok dňa 31.1.<br />

1981.<br />

Snežnická novootvorená škola mala to šťastie, že<br />

technicko-ho<strong>spod</strong>árske pracovníčky Vincencia<br />

Cesneková – školníčka, upratovačky Ševčíková<br />

Irena a Vilma Bollová k plneniu svojich<br />

pracovných povinností pristupovali vždy<br />

zodpovedne, vážili si svoju prácu, veď prišli k nej<br />

ako stavebné robotníčky pri výstavbe školy.<br />

Školská jedáleň so školským klubom bola<br />

postavená a uvedená do prevádzky v roku 1970<br />

(presne 21. septembra 1970 sa prvýkrát varilo a<br />

vydalo sa 31 obedov). Hlavnou kuchárkou bola<br />

Marta Ševčíková, neskôr vedúca školskej jedálne.<br />

Pracovnú príležitosť získali ďalšie pracovníčky<br />

kuchyne – Justína Tomášová a Berta Ježová.<br />

Od 7. septembra 1970 sa otvorila družina<br />

mládeže, do ktorej sa prihlásilo 28 žiakov 1. až 5.<br />

ročníka. Družina mládeže poskytovala služby<br />

žiakom po skončení vyučovania, rôzne hry,<br />

voľnočasové aktivity, žiaci si mohli pod vedením<br />

vychovávateľky robiť domáce úlohy a iné školské<br />

povinnosti.<br />

Sedemdesiate roky 20. storočia – do Základnej<br />

deväťročnej školy v Snežnici začali chodiť aj žiaci z<br />

Oškerdy. V tom čase navštevovalo školu 255<br />

žiakov. Učiteľský kolektív, vedený riaditeľom<br />

Alojzom Galkom a zástupcom Milanom Žilincom,<br />

plnil úlohy vyplývajúce zo základného poslania<br />

socialistickej školy. Po odchode p. Galku do<br />

dôchodku sa riaditeľom školy stal Jozef Zadžora<br />

až do roku 1989.<br />

Novembrová revolúcia roku 1989, nazvaná ako<br />

“nežná revolúcia“, priniesla veľké zmeny aj do<br />

výchovno-vzdelávacieho procesu.<br />

Na čelo školy sa postavil p. Peter Šoška a po jeho<br />

krátkom pôsobení ho vo funkcii vystriedala p.<br />

Purašíková Mária. Zástupkyňou v tom čase bola<br />

p. Margita Kožová. Za ich pôsobenia sa realizovala<br />

výmena rovnej strechy za sedlovú a v spolupráci s<br />

p. Pokrivkom, starostom obce, sa realizovala aj<br />

plynokácia školy.


strana 7<br />

NOVÉ TISÍCROČIE<br />

Nové tisícročie prinieslo zmenu aj vo vedení<br />

školy. Riaditeľom školy sa stal Mgr. Emil Jaššo.<br />

Za jeho pôsobenia škola získala právnu<br />

subjektivitu. Od 1. júla 2001 sa stala<br />

zriaďovateľom školy obec Snežnica.<br />

Budovateľské aktivity za posledných 20 rokov:<br />

ź rekonštrukcia striech na budove školy,<br />

objekte telocvične a priľahlých<br />

budovách<br />

ź rekonštrukcia oplotenia<br />

ź prestavba školskej jedálne, v ktorej sa<br />

vytvorili priestory pre materskú školu<br />

ź pripojenie školy na obecný vodovod<br />

ź zateplenie školy, výmena okien,<br />

rekonštrukcia ústredného kúrenia<br />

V školskom roku 2001/2002 sa Základná škola<br />

v Snežnici zapojila do procesu modernizácie<br />

vyučovacieho procesu využívaním výpočtovej<br />

techniky. Škola získala v rámci projektu<br />

INFOVEK počítače, tlačiareň, dataprojektor a<br />

pripojenie na internet. Po SPŠ v Kysuckom<br />

Novom Meste sa stala 1. základnou školou v<br />

okrese s pripojením na internet.<br />

Od roku 2001 bola škola v spolupráci s<br />

Gymnáziom v Kysuckom Novom Meste<br />

organizátorom Kysuckého festivalu vedy a<br />

techniky.<br />

V školskom roku 2006/2007 vznikla v škole<br />

pobočka ZUŠ. Jej vedúcou sa stala p. uč.<br />

Višinská. Pobočka v našej škole stále úspešne<br />

funguje. Tohto času pobočku ZUŠ navštevuje<br />

48 detí našej školy.<br />

V roku 2012 bolo do užívania odovzdané<br />

nové multifunkčné ihrisko.<br />

V školskom roku 2012/2013<br />

sa materská škola spojila so základnou školou.<br />

V školskom roku 2017/<strong>2018</strong> sa stala riaditeľkou<br />

školy PaedDr. Chovancová Jana a zástupkyňou<br />

školy Mgr. Labudová Zina. Pod ich vedením<br />

vznikli odborné triedy, ktoré boli vybavené<br />

novým nábytkom a nainštalovali sa žaluzie na<br />

okná. Pribudli aj skrinky na prezliekanie pre<br />

všetkých žiakov.<br />

SÚČASNOSŤ<br />

V školskom roku <strong>2018</strong>/2019 sa v Základnej<br />

škole s materskou školou, Snežnica 218<br />

vzdeláva 117 žiakov. Žiaci sa vyučujú v<br />

ročníkoch 1. – 9. Škola má zriadené a využíva<br />

tieto učebne: veľkú telocvičňu, kmeňové učebne<br />

pre jednotlivé vyučovacie predmety, učebňu<br />

informatiky (11 počítačov ), školské dielne.<br />

Všetky učebne sú vybavené audiovizualizérom a<br />

počítačom pre učiteľa, dataprojektorom,<br />

keramickou tabuľou, softvérovým vybavením.<br />

Vďaka odborným, kvalikovaným pedagógom sa<br />

žiaci prihlasujú na vybrané stredné školy, kde<br />

dosahujú výborné výsledky a spôsobujú nám<br />

radosť ďalšími úspechmi v ich živote.<br />

Okrem toho naši učitelia zabezpečujú pre žiakov<br />

M i m o š k o l s k ú z á u j m o v ú č i n n o s ť<br />

prostredníctvom záujmových útvarov: Výtvarný<br />

krúžok, Varenie, pečenie, Internetový klub,<br />

Šikovné ručičky, Tvorivé dielne, Športový<br />

krúžok, Tanečný krúžok, Loptové hry<br />

Pedagogickí zamestnanci a ich pôsobenie od:<br />

PaedDr. Jana Chovancová- riaditeľka<br />

školy (2009/2010)<br />

Mgr. Zina Labudová- zástupca riad. školy<br />

(1999/2000)<br />

Mgr. Jana Kubjatková(<strong>2018</strong>/2019)<br />

Mgr. Žoa Labudová(2013/2014)<br />

Mgr. Mária Ševčíková(1997/1998)<br />

Mgr. Michal Jesenský(2006/2007)<br />

Mgr. Lenka Trnková(2008/2009)<br />

Mgr. Kamila Mozolová(2006/2007)<br />

Ing. Martina Fridrichová(2001/2002)<br />

Mgr. Beáta Rychlá(2009/2010)<br />

Mgr. Katarína Holešová(2010/2011)<br />

Mgr. Monika Remeková(2017/<strong>2018</strong>)<br />

Mgr. Martin Adamčík(2017/<strong>2018</strong>)<br />

V Školskom klube detí pracujú:<br />

Alena Pischová(1977/1978)<br />

Ivona Vnuková(2017/<strong>2018</strong>)<br />

Nepedagogickí zamestnanci:<br />

Viera Jaššová<br />

Oľga Cesneková<br />

Jana Cesneková<br />

Zabezpečenie stravy v škole:<br />

Katarína Cabadajová<br />

Darina Kohútová<br />

VÍZIA ŠKOLY<br />

Naša škola sa stane školou kvalitnou a<br />

otvorenou, kde sa žiak učí, ako sa učiť, ako<br />

premýšľať, ako sám prispievať k formovaniu<br />

vlastnej budúcnosti, ako sa stať občanom<br />

podporujúcim priaznivé medziľudské vzťahy a<br />

toleranciu, školou modernou nielen vybavením,<br />

ale aj schopnosťou prispôsobovať moderné<br />

prostriedky, metódy a formy našim podmienkam<br />

a schopnostiam.<br />

POSLANIE ŠKOLY<br />

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné<br />

všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých<br />

všeobecnovzdelávacích predmetoch. Naším<br />

cieľom je pripraviť do života tvorivých žiakov s<br />

vysokými morálnymi kvalitami, schopných<br />

pokračovať v štúdiu na stredných školách.


ZÁKLADNÁ ŠKOLA<br />

ČO NÁM ŽELAJÚ BÝVALÍ RIADITELIA<br />

PRI 50.VÝROČÍ ZŠ...<br />

Mgr. Mária Purašíková<br />

„Srdečne Vás pozdravujem. Je mi za Vami<br />

smutno, často na Vás myslím, deti moje. Som<br />

na Vás hrdá, zdieľam s Vami úspechy, stále<br />

ma to ťahá k Vašej dedinke. Mám množstvo<br />

krásnych spomienok. Aktuálne bývam v Bratislave,<br />

kde pomáham dcére pri výchove 2<br />

vnúčeniec a tiež sa starám o syna, ktorého<br />

trápia zdravotné problémy. “<br />

„Pre tých, čo ma nepoznajú, narodila som sa<br />

vo Veľkom Rovnom, strednú školu som vyštudovala<br />

na Gymnáziu v Bytči, potom som hneď<br />

išla pracovať k Vám do Snežnice a popri škole<br />

som si dorábala vysokú školu v Banskej Bystrici<br />

so zameraním na I. stupeň ZŠ a výtvarnú<br />

výchovu, ale prakticky vtedajšie možnosti boli<br />

také, že som mohla učiť aj na II. stupni ZŠ.“<br />

„Do Snežnice som prišla v r. 1965 ešte keď sa<br />

vyučovalo v priestoroch terajšej bytovky pri<br />

kostole, veľmi mám krásne spomienky na toto<br />

obdobie. Spočiatku sme s manželom bývali aj<br />

v školských bytovkách, ale zakrátko sme sa<br />

presťahovali do Kysuckého Nového Mesta,<br />

kde sme žili 27 rokov. Neskôr sme sa presťahovali<br />

do Považskej Bystrice a aktuálne žijeme<br />

v Bratislave. Už v tomto období sa vyvíjalo<br />

veľké úsilie, aby sa vybudovala nová budova<br />

ZŠ. Zaslúžil sa o to najmä vtedajší p. riaditeľ<br />

Galko.“<br />

„Pamätám si dodnes, akým veľkým sviatkom<br />

bolo otvorenie novej budovy školy v r. 1968, aj<br />

keď vtedajšie politické pomery značne túto<br />

udalosť limitovali. Školský život učiteľa plynul<br />

naozaj rýchlo a míňal sa rok za rokom. Rada<br />

spomínam na toto obdobie. Boli sme vždy<br />

dobrá partia. S úsmevom, láskou k deťom a<br />

optimizmom sme postupne prekonávali všetky<br />

prekážky a formovali vzdelávanie u nás v obci<br />

a postupne sme domácu ZŠ dostali medzi<br />

najlepšie v regióne.“<br />

„Práca v škole ma bavila a od roku 1992 som<br />

sa stala aj riaditeľkou. Bola to pre mňa obrovská<br />

výzva, zodpovednosť... Ale škola v tomto<br />

období naozaj napredovala - mali sme ako<br />

prvá škola v okrese plynovú kotolňu. Cítila<br />

som obrovskú podporu od kolegov učiteľov, ale<br />

i v rade nepedagogických zamestnancov.<br />

Veľká opora bola i vo vtedajšom starostovi<br />

Jánovi Pokrivkovi, ale nápomocní boli aj<br />

zamestnanci “rýchlej roty “ vďaka ktorým boli<br />

pokroky nielen v školstve, ale aj v obci naozaj<br />

viditeľné. Dokázali sme vďaka sponzorom a<br />

slávnym školským plesom zadovážiť nejaké<br />

financie navyše s ktorými sme zodpovedne<br />

ho<strong>spod</strong>árili a investovali do rozvoja školy.“<br />

„Všetko sa raz skončí a v r.2002 ma vystriedal<br />

vo vedení školy p. Mgr. Emil Jaššo a ja som<br />

odišla do dôchodku. Odchod bol na jednej<br />

strane smutný, chýbali mi a dodnes chýbajú<br />

kolegovia, žiaci, ale na druhej strane môžem<br />

povedať, že sa odviedlo kus dobrej práce a<br />

som rada, že som svoj pracovný život mohla<br />

zasvätiť práve vzdelávaniu a rozvoju školstva<br />

v takej peknej dedine ako je Snežnica.“<br />

„Pri príležitosti 50. výročia školstva v novej<br />

budove ZŠ Vám, drahí čitatelia, žiaci, občania,<br />

prajem, aby ste sa obklopovali len dobrými<br />

ľuďmi, aby ste zažívali každodenné radosti,<br />

pretože so zlosťou a zachmúrením sa nič nedocieli<br />

a tieto nálady my, učitelia, prenášame aj<br />

na deti. Prajem škole mnoho úspechov,<br />

dobrých žiakov a učiteľov a najdôležitejší je<br />

dobrý kolektív. Pretože práve ten vie vyriešiť<br />

všetky problémy...“<br />

Mgr. Emil Jaššo<br />

„Dovoľte mi, aby som sa Vám aj ja prihovoril<br />

pri tomto výročí, ktoré aktuálne naša škola<br />

zažíva. Ani by sa človeku nechcelo veriť, že je<br />

to už tak dávno. Veď aj ja som túto školu<br />

navštevoval ako jej žiak...“<br />

„Moje školské časy začali ešte v budove ZŠ v<br />

priestoroch bytovky, kde som chodil až do<br />

V.triedy. Potom som 2 roky navštevoval ZŠ v<br />

KNM, ale napokon som posledné 2 roky (VIII. a<br />

IX. ročník) dochodil už tu v terajšej budove ZŠ.“<br />

„K učeniu som mal vždy dosť blízko. Fascinovala<br />

ma najmä literatúra, dejiny, ale i matematika,<br />

fyzika, chémia. Na strednú školu som<br />

chodil do KNM. Plánoval som ďalej študovať<br />

právo, ale tam ma nezobrali a dostal som<br />

možnosť štúdia na VDŠ v Žiline, ale radšej som<br />

uprednostnil pedagogický smer na vysokej<br />

škole v Banskej Bystrici, kde som študoval<br />

matematiku a občiansku náuku. Počas štúdia<br />

na VŠ som absolvoval aj vojenskú službu,<br />

ktorá pre študentov prebiehala externou formou.“<br />

„Po skončení školy som sa zamestnal na VŠD<br />

v Žiline, kde som si dorábal ešte rôzne skúšky<br />

a napokon som vyučoval marxiszmus. Snažil<br />

som sa aj na doktorandskom štúdiu, ale napokon<br />

z toho nič nebolo, lebo politická situácia<br />

bola veľmi nestabilná. Napokon sa tieto predmety<br />

už prestali vyučovať a na 1 rok som bol<br />

zamestnaný v ZŠ v Kamennej Porube, kde som<br />

učil matematiku a dejepis.“<br />

„Bol to pre mňa podstatný rozdiel vyučovať na<br />

vysokej a základnej škole, ale zistil som, že i<br />

takýto spôsob výučby mi vyhovuje. A tak som<br />

nastúpil do ZŠ v Snežnici, kde som vyučoval<br />

rôzne predmety. Postupnou, cieľavedomou a<br />

zodpovednou prácou som dostal v r.2002<br />

dôveru a zastával som post riaditeľa školy až<br />

do r. <strong>2018</strong>. Bolo to ťažké obdobie najmä z<br />

hľadiska rôznych reforiem v školstve a dôležitým<br />

míľnikom bolo aj zjednotenie ZŠ s MŠ pod<br />

jeden subjekt. Týmto chcem pozdraviť aj MŠ.<br />

Taktiež vďaka patrí starostom obce za podporu,<br />

či už Pokrivkovi alebo Hlavatému“<br />

„S obľubou spomínam na pekné udalosti v<br />

mojom pracovnom živote, na zážitky a radosti,<br />

ktoré mi prinášala každodenná práca. Prácu<br />

som mal veľmi rád, ale žiaľ, zdravie mi nedovolilo<br />

zmysluplne pokračovať v tejto práci. Bola to<br />

však práca, ktorej som sa obetoval, ale ktorá<br />

mala zmysel“<br />

„Mojím prianím pre Vás je, aby ste si vážili<br />

svoje rodiny a zdravie, lebo je veľmi krehké a<br />

niekedy zabúdame na to najpodstatnejšie - na<br />

svoju rodinu, priateľov a známych. Škole<br />

prajem veľa pekných dní pri ďalšom pôsobení,<br />

najmä veľa žiakov a obetavých učiteľov. “<br />

Dušan Ševčík<br />

SÚČASNÁ RIADITEĽKA ŠKOLY<br />

Vážení občania Snežnice,<br />

strana 8<br />

dovoľte mi prihovoriť sa Vám pri<br />

príležitosti krásneho okrúhleho jubilea snežnickej<br />

základnej školy. Je tomu 50 rokov, čo sa<br />

vydali prví absolventi školy cestou života s<br />

poznatkami a vedomosťami nadobudnutými v<br />

základnej škole. Dnes tento odchod zo školy<br />

všetci vnímame ako pokračovanie vo vzdelávaní<br />

najatraktívnejšími smermi, ktoré nám<br />

dnešná spoločnosť ponúka. Ak by sme sa<br />

však mohli pozrieť späť, myslím, že až toľko<br />

ponúk a príležitostí na ďalšie vzdelávanie<br />

nebolo. A predsa, škola mala svojich absolventov,<br />

ktorí sa vydali za vzdelaním a naplnili si<br />

tak svoj sen o umiestnení sa v spoločnosti.<br />

Počula som niekde citát: „Človek je ako kniha<br />

...“, rada by som tento citát trošku pozmenila.<br />

„Škola je ako kniha, ktorá zaznamenáva osud<br />

a napredovanie každého žiaka.“ Ani snežnická<br />

škola nie je výnimkou. Má mnoho absolventov,<br />

z ktorých sa stali učitelia, právnici, lekári,<br />

výborní kuchári, krajčíri, stolári a mnoho ďalších<br />

krásnych povolaní. Všetci ste pre spoločnosť<br />

veľmi potrební. Dovoľte mi milí Snežničania<br />

Vám ako absolventom Základnej školy v<br />

Snežnici zablahoželať k tomuto krásnemu<br />

jubileu. Podľa záznamov v školskej kronike<br />

cez brány školy odišlo viac ako deväťsto<br />

absolventov, čo znamená, že Snežnica má<br />

dôvod k oslave.<br />

Základná škola prešla mnohými<br />

rekonštrukciami, za čo sa treba poďakovať<br />

mojím predchodcom. Dnes je Základná škola v<br />

Snežnici hodná konkurencie, je plne vybavená<br />

pre ponúknutie výchovy a vzdelania na<br />

modernizovanej úrovni. Tuto úroveň dosiahla<br />

aj vďaka Vašej pomoci, milí rodičia, ktorým nie<br />

je chod školy ľahostajný. Preto mi dovoľte,<br />

využiť túto príležitosť a poďakovať sa rodičom,<br />

ktorí nám prišli počas prázdnin pomôcť skvalitniť<br />

prostredie, v ktorom sa deti vzdelávajú.<br />

Vďaka patrí p. Jánovi Belancovi, p. Miroslavovi<br />

Javoríkovi, p. Jánovi Beňadikovi, p. Mariánovi<br />

Mičákovi, Róbertovi Žuchovi, p. Ľubošovi<br />

Podpleskému a v neposlednom rade pánovi<br />

farárovi vdp. Matinovi Adamčíkovi. Ich práca<br />

skrášlila prostredia a vylepšila podmienky.<br />

Ďakujeme.<br />

A čo zaželať Základnej škole do<br />

ďalších rokov? Prajem jej veľa dobrých a kvalitných<br />

učiteľov a veľmi veľa žiakov, ktorí sa<br />

nebudú musieť učiť, ale budú sa chcieť učiť.<br />

PaedDr. Jana Chovancová


INZERCIA Objednávaľ: Ján Cesnek, Snežnica 356, 02332 Snežnica<br />

O MNE<br />

Vážené dámy, vážení páni, občania Snežnice,<br />

mnohí z vás ma dobre poznáte,<br />

ale pre tých, ktorí ma nepoznajú by som rád<br />

povedal niečo o sebe.<br />

Volám sa Ján Cesnek, mám 38 rokov,<br />

som ženatý a mám dve deti. Pracujem ako<br />

živnostník. V našej obci pôsobím ako poslanec<br />

obecného zastupiteľstva od roku 2010 až<br />

doposiaľ. V tomto roku <strong>2018</strong> som sa rozhodol<br />

kandidovať na starostu obce. Mám svoje ciele<br />

a vízie ako zlepšiť rozvoj obce Snežnica.<br />

MÔJ VOLEBNÝ PROGRAM<br />

ź<br />

ź<br />

ź<br />

ź<br />

ź<br />

Ako prioritu číslo jeden vidím vybudovanie<br />

poriadnej regulácie potoka z nižného konca<br />

na vyšný (od pána J.Ježu až po pána<br />

J.Ukropa ml.), vzhľadom na extrémne výkyvy<br />

počasia (veľké teplá a následné prívalové<br />

dažde a povodne).<br />

Ďalej spraviť obecný vrt vody, keďže pri<br />

veľkých horúčavách máme nedostatok pitnej<br />

vody a musíme platiť nie malé eurá za<br />

bystrickú vodu. Tiež by som chcel viac<br />

spolupracovať so ZŠ a MŠ a hľadať cestu a<br />

spoločnú reč s vedením školy aby sme zlepšili<br />

život našich detí a okolie školy.<br />

Ako dôležité ďalej vidím dobudovanie<br />

kanalizácie a vodovodu na vyšnom konci,<br />

poprípade rozšírenie plynofikácie. Chcel by<br />

som úzko spolupracovať s dobrovoľnými<br />

hasičmi a vybudovať novú hasičskú budovu,<br />

pretože tá terajšia už príliš nevyhovuje.<br />

Pre futbalistov je nutná rekonštrukcia budovy<br />

na ihrisku (sociálne zariadenia, šatne,<br />

vykurovanie), nech sa každý športovec cíti<br />

ako doma. Taktiež sa môže budova využiť na<br />

rôzne akcie, súťaže a oslavy, keďže máme v<br />

obci každý rok jeden z najkvalitnejších<br />

cyklomaratónov na Slovensku.<br />

Čo sa týka ochrany prírody, to čo sa deje v<br />

našej obci je už neúnosné. Každý si tu robí, čo<br />

chce, a preto by som chcel nájsť spôsob ako<br />

by boli tí, ktorí nám ničia prírodu usmernení,<br />

ź<br />

ź<br />

ź<br />

ź<br />

poprípade potrestaní finančne. Tiež treba<br />

venovať pozornosť veľkej a zároveň aj<br />

najstaršej hrádzi na Kúpli, ktorá nebola<br />

čistená dlhé roky a tým sa zvyšuje riziko, že<br />

môže dôjsť k nešťastiu.<br />

Dobudovanie obecných komunikácií je tiež<br />

nevyhnutné. Máme 21. storočie a v našej obci<br />

sa niektoré rodiny nemôžu dostať do svojho<br />

domu, čo je naozaj smutné.<br />

Pre mládež a mamičky s malými deťmi by<br />

som chcel vybudovať športové a polyfunkčné<br />

ihrisko, ktoré by slúžilo na viacero účelov.<br />

Chcel by som podporovať včelárov, aby sme<br />

mali zdravší život v obci a taktiež poľovné<br />

združenie, aby nám divá zver nechodila<br />

takmer do našich príbytkov. Podporil by som<br />

všetkých, ktorí majú záujem rozvíjať život v<br />

našej obci.<br />

Čo sa týka duchovnej stránky, zameral by<br />

som sa na vytvorenie oficiálnej elektrickej<br />

prípojky pre faru veľadôstojnému pánovi<br />

farárovi a spraviť asfaltovú cestu spoločne s<br />

cestou od zastávky od P. Moravca až ku<br />

J.Ukropovi ml. Taktiež mám v hlave projekt aj<br />

pri kostole, ale ten si zatiaľ nechám pre seba,<br />

aby ho niekto nezrealizoval tak, ako som<br />

vymyslel. (Stalo sa to viackrát – napr. obecné<br />

noviny, spôsob osvetlenia obce, autobusové<br />

zastávky, tribúna na ihrisku a pod. a nedostal<br />

som ani malé ďakujem).<br />

ź<br />

Poslednými bodmi v mojom volebnom<br />

p r o g r a m e j e s n a h a o k o m p l e x n ú<br />

r e k o n š t r u k c i u k u l t ú r n e h o d o m u a<br />

zamestnanie viacerých pomocných<br />

pracovníkov na OÚ. Rád by som zmenil<br />

územný plán obce, aby sme lepšie vedeli<br />

usmerňovať stavbu nových rodinných domov,<br />

pretože momentálna situácia je veľmi<br />

neprehľadná.<br />

Nakoniec by som rád podotkol, že je smutné, že<br />

nikdy predtým sa nikto nemusel prihovárať cez<br />

nejaké noviny, robiť veľkú propagandu, alebo<br />

kupovať pálenku a variť guľáše. Je nás tak málo,<br />

že takmer každý vie o každom, ale nech je tak -<br />

ideme s dobou. Albert Einstein raz povedal<br />

„Človek môže v živote, krátkom a plnom<br />

nebezpečenstva, nájsť zmysel len vtedy, keď sa<br />

venuje práci pre spoločnosť.“ Rád by som<br />

ponúkol svoje sily pre prácu pre našu obec a<br />

dúfam, že s poslancami OZ, spoluobčanmi, ale<br />

najmä s pomocou Božou to zvládneme!<br />

Ďakujem za váš hlas.<br />

Voľte č. 1


INZERCIA Objednávaľ: MVDr. Milan Hlavatý, Snežnica , 02332 Snežnica<br />

strana 10<br />

Milan Hlavatý, MVDr.<br />

48r., starosta obce,<br />

Smer - sociálna demokracia<br />

2.<br />

Som starostom našej obce prvé volebné<br />

obdobie. Nastúpil som po dlhoročnom<br />

starostovi Jánovi Pokrivkovi. Musel som<br />

počítať s tým, že budú ľudia porovnávať<br />

dosiahnuté výsledky. Nový starosta<br />

potrebuje vždy určitý čas /minimálne 2<br />

roky/, aby zvládol hlavne základný chod<br />

obce ako: zásobovanie vodou, kanalizáciu,<br />

verejné osvetlenie, zimnú údržbu, čistotu v<br />

obci atď. Snežnica je jedna z mála obcí, ak<br />

nie jediná na Kysuciach, ktorá má vo vlastnej<br />

s p r á v e o b e c n ý v o d o v o d a j o b e c n ú<br />

kanalizáciu, čo pre starostu prináša veľké<br />

množstvo problémov a starostí. V prvých<br />

rokoch môjho starostovania sme mali viaceré<br />

poruchy na vodovodnom potrubí, čo<br />

ohrozovalo zabezpečenie zásobovania pitnou<br />

vodou. Všetky tieto poruchy sa však podarilo<br />

odstrániť a zásobovanie pitnou vodou bolo<br />

zabezpečené. Zjednodušil som systém<br />

púšťania vody zo Zástrania. Manuálny<br />

s y s t é m o t v á r a n i a v e n t i l u n a š i m i<br />

zamestnancami priamo v Zástraní bol<br />

nahradený otváraním prívodu vody cez sms.<br />

Zakaľovanie vody sa bude musieť riešiť<br />

zabudovaním filtračných zariadení do<br />

obecných vodojemov. Danú situáciu som<br />

chcel riešiť už v tomto roku, no sucho v<br />

priebehu leta a s tým spojené vysoké faktúry<br />

za dodávku pitnej vody zo strany Sevaku<br />

nám nedovolili investovať v tomto smere.<br />

Problémy nastali taktiež s kanalizáciou a<br />

čističkou odpadových vôd. Kanalizácia sa<br />

nám upchávala a to v časti Prúty, Horejarčie<br />

a Pod ihriskom. V tomto smere by som chcel<br />

poďakovať DHZ Snežnica za ochotu vždy<br />

pomôcť pri odstraňovaní porúch. Keď bolo<br />

upchatie rozsiahlejšie a naši hasiči to aj<br />

napriek snahe nedokázali odstrániť, museli<br />

sme to riešiť objednaním profesionálnej<br />

techniky, ktorá problém odstránila.<br />

Opravám a údržbe sa nevyhla ani ČOV, kde<br />

sme museli viackrát vymieňať čerpadlá a<br />

motory. Hlavná investícia smerovala do<br />

výmeny dúchadla, ktoré stálo skoro 3000Eur<br />

a bez ktorého je čistička v podstate<br />

nefunkčná. V najbližšej dobe bude potrebné<br />

sprevádzkovať aj druhú časť čističky,<br />

nakoľko sa zvýšil počet prípojok a kapacita<br />

ČOV nebude postačujúca. Nastúpil som do<br />

funkcie starostu v roku 2014 kde boli začaté<br />

práce na projekte Revitalizácie námestia.<br />

Mojou úlohou bolo tento projekt doviesť do<br />

zdarného konca. V júli 2015 sa podarilo<br />

odovzdať nové námestie do užívania našim<br />

obyvateľom ale aj návštevníkom obce. Na<br />

revitalizáciu bola použitá dotácia z<br />

prostriedkov Európskej únie a zo štátneho<br />

rozpočtu v celkovej výške 148000 eur. Na<br />

začiatku svojho volebného obdobia som riešil<br />

problém so služobným automobilom, pretože<br />

pri mojom nástupe bola obec bez auta.<br />

Podarilo sa mi zohnať z Ministerstva vnútra<br />

zdarma Škodu Octavia, ktorá dodnes<br />

spoľahlivo slúži pre potreby obce.<br />

V roku 2015 sme dostali dotáciu 7000 Eur z<br />

Ministerstva financií na modernizáciu OÚ,<br />

ktorú sme použili na výmenu časti okien na<br />

obecnom úrade. Z ministerstva vnútra sme<br />

dostali taktiež dotáciu na vybudovanie<br />

kamerového systému vo výške 8000 Eur.<br />

Kamery sú umiestnené od začiatku obce po<br />

námestie. Viackrát pomáhali pri riešení<br />

krádeží a vandalizme. Od začiatku roka 2015<br />

som pracoval na zabezpečení dokumentácie<br />

ku žiadosti na získanie finančných<br />

prostriedkov na výstavbu nájomnej bytovky.<br />

V žiadosti sme boli úspešní a v januári 2016<br />

sme mohli začať s výstavbou. Výstavba trvala<br />

necelý rok a stála 573220 Eur. Bola to pre<br />

mňa ťažká skúška nakoľko sa stavalo v<br />

ťažkom teréne a obec musela pre bytovku<br />

vybudovať oporný múr, parkovisko,<br />

pripojenie na vodu /kde sme museli<br />

vybudovať nový vodojem/, kanalizáciu a<br />

verejné osvetlenie. Všetko sa zvládlo a 14<br />

nájomných bytov je od novembra 2016 plne<br />

obsadených nájomníkmi. Momentálne<br />

máme na obecnom úrade viacero žiadostí o<br />

nájomné byty a keby sa postavila ešte jedna<br />

nájomná bytovka určite by bola obsadená.<br />

Škoda že sa pri pozemkových úpravách<br />

nepridelili obci vhodné pozemky, ktoré by sa<br />

mohli využiť na tieto účely.


strana 11<br />

V roku 2016 sme boli úspešní aj v žiadosti o<br />

dotáciu na rekonštrukciu poľných ciest v<br />

celkovej výške 230388 Eur. Cesty sa<br />

budovali v časti Vyšný koniec - Hrby o<br />

celkovej dĺžke 1050,61 m. Vybudovaním<br />

ciest sa naštartovala výstavba RD v tejto<br />

časti obce, kde je momentálne postavených<br />

alebo rozostavaných takmer 40 RD. Pre DHZ<br />

S n e ž n i c u s a p o d a r i l o z a b e z p e č i ť<br />

protipovodňový vozík.<br />

V rokoch 2016 – <strong>2018</strong> sme 3x dostali dotáciu<br />

na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti<br />

Hrby v celkovej sume 179503 Eur. Bola<br />

podaná žiadosť o dotáciu aj na budúci rok,<br />

kde v prípade získania financií bude<br />

dokončená prvá naprojektovaná vetva. Tento<br />

r o k s m e d a l i z h o t o v i ť p r o j e k t o v ú<br />

dokumentáciu na ďalšie rozšírenie vodovodu<br />

a kanalizácie /stál skoro 7000 Eur a bol<br />

čiastočne hradený z poplatku za rozvoj/, na<br />

ktorý sa budú žiadať financie v ďalších<br />

rokoch. Rozpočet tohto projektu je vyše<br />

milióna Eur.<br />

V roku 2017 sme dostali ďalšiu dotáciu z<br />

M i n i s t e r s t v a v n ú t r a n a r o z š í r e n i e<br />

kamerového systému a to v celkovej výške 10<br />

000 Eur. Kamerový systém bol umiestnený<br />

do areálu Základnej školy a na futbalové<br />

ihrisko. Z ministerstva financií sme dostali<br />

dotáciu na rozšírenie a rekonštrukciu<br />

miestneho rozhlasu vo výške 9090 Eur. Z<br />

týchto zdrojov bolo vymenené zariadenie<br />

miestneho rozhlasu na OÚ, rozšírený rozhlas<br />

na vyšný koniec – Hrby a k nájomnej<br />

bytovke. Okrem toho boli vymenené<br />

nefungujúce amplióny a ozvučovacie<br />

zariadenie v dome smútku.<br />

V roku 2017 sa podarilo v spolupráci s VUC<br />

Žilina prefinancovať vyasfaltovanie jedného<br />

úseku hlavnej cesty do našej obce a jedného<br />

úseku v obci. Týmto chcem poďakovať<br />

vtedajšiemu vedeniu a poslancom VUC<br />

Žilina, že sa to podarilo zrealizovať. Do obce<br />

sme zakúpili obecný traktor s posýpačom na<br />

zimnú údržbu. Verím, že občania boli s<br />

kvalitou zimnej údržby spokojní. Tento rok<br />

sme dokúpili mulčovač a traktor na ďalšie<br />

využitie.<br />

V roku <strong>2018</strong> sme dostali dotáciu 5000 Eur z<br />

Ministerstva financií na rekonštrukciu a<br />

rozšírenie verejného osvetlenia. Obec zo<br />

svojho rozpočtu vyčlenila 2000 eur na<br />

doplnenie a výmenu viac ako 50 svetiel za<br />

LED svetlá, kde je úspora asi 60% energie. V<br />

obci je to po rozsvietení verejného osvetlenia<br />

vidieť. V tomto roku sme investičné akcie<br />

robili hlavne z vlastných prostriedkov –<br />

postavili sme nové autobusové zastávky v<br />

sume cca 4200 eur, vybudovali sme<br />

parkovisko pre ZŠ s MŠ Snežnica v sume cca<br />

4000 eur a zhotovili sme zábradlie okolo<br />

potoka v sume cca 1000 Eur.<br />

Dokončili sme Krížovú cestu ktorú sme<br />

začali stavať v roku 2017 a 19.8.<strong>2018</strong> ju<br />

požehnal Žilinský biskup Mons. Tomáš<br />

Galis. Odvtedy slúži veriacim a ja som na<br />

toto dielo zvlášť hrdý. Tu chcem poďakovať<br />

urbariátu Snežnica za darovanie materiálu<br />

na výstavbu krížovej cesty.


2.<br />

strana 12<br />

Milan Hlavatý, MVDr.<br />

48r., starosta obce,<br />

Smer - sociálna demokracia<br />

Veril som, že v tomto roku budeme<br />

úspešní v žiadosti o dotáciu na<br />

rekonštrukciu kultúrneho domu v<br />

sume 250000 Eur. Nakoľko sme sa<br />

však dostali do exekúcie pre starší<br />

súdny spor z firmou Vestam, boli sme z<br />

prvého kola schvaľovania vyradení. Až<br />

keď sme exekúciu vyriešili, dostali sme<br />

sa do druhého kola, kde momentálne<br />

čakáme na pridelenie dotácie. Som<br />

presvedčený, že v danom projekte<br />

budeme úspešní. Na ministerstve<br />

pôdoho<strong>spod</strong>árstva máme žiadosť o<br />

dotáciu na vybudovanie detského<br />

ihriska na vyšnom konci a na<br />

rekonštrukciu šatní na futbalovom<br />

ihrisku. Termín rozhodovania o<br />

pridelení dotácie však nie je známy. Vo<br />

volebnom období som sa snažil rozvíjať<br />

spoločenský, kultúrny a športový život<br />

v obci. Zo spoločenských podujatí sme<br />

organizovali Posedenie pod jedličkou,<br />

Deň matiek, Deň detí, Deň otcov,<br />

Hodové slávnosti a novinkou bolo<br />

U v í t a n i e d e t í d o ž i v o t a a D e ň<br />

otvorených dverí na OÚ a v hasičskej<br />

z b r o j n i c i . Z o r g a n i z o v a l i s m e<br />

vedomostnú súťaž pre deti Poznaj<br />

svoju obec a spolu z Jednotou<br />

dôchodcov Súťaž v lúštení krížoviek.<br />

Radosť som mal zo znovuobnovenia<br />

činnosti Ochotníckeho divadla, ktoré<br />

pre nás pripravili predstavenia Ženský<br />

zákon, Kubo, Najbohatší muž v<br />

Babylone a rozprávkové predstavenia.<br />

prispieval som na činnosť Jednote<br />

dôchodcov, ZO ZPCCH a ochotníckemu<br />

súboru. Zaplatil som chrámový<br />

koncert Vlasty Mudríkovej a daroval<br />

som zastavenia na vybudovanie<br />

Krížovej cesty. Počas volebného<br />

obdobia som spolu s poslancami OZ<br />

riešil viacero susedských sporov.<br />

Najvážnejší bol a stále je na Hôrke a<br />

mrzí ma, že sa nám nepodarilo dospieť<br />

k dohode. S poslancami OZ sme<br />

navrhli niekoľko riešení, ale ani jedno<br />

nebolo akceptované. Chyby sa urobili<br />

pred viac ako 20 rokmi a starosta ani<br />

poslanci nemajú právomoc odobrať<br />

súkromný pozemok a dať ho niekomu<br />

inému.<br />

Veľkým prínosom je aj vydávanie<br />

Obecných novín, ktoré informujú o<br />

aktuálnom dianí v obci, ale aj<br />

spomínajú na minulosť. Podporoval<br />

som športové aktivity v obci – MŠK<br />

S n e ž n i c a , O Š K S n e ž n i c a , D H Z<br />

Snežnica, Snežnický MTB Maratón,<br />

Zumbu a začali sme organizovať<br />

stolnotenisový turnaj pod záštitou<br />

s t a r o s t u o b c e . S n a ž i l s o m s a<br />

podporovať dobré veci aj z vlastných<br />

prostriedkov. Finančne som prispel na<br />

z a k ú p e n i e n o v ý c h s t o l i č i e k d o<br />

kultúrneho domu, prispel som na<br />

vydanie CD-čka Farského zboru,<br />

V novom volebnom období by som sa<br />

chcel sústrediť na budovanie našej<br />

obce z eurofondov. Všetko by záležalo<br />

od aktuálnych výziev, ale prioritne by<br />

som sa zameral na obnovu kultúrneho<br />

d o m u , d o r e g u l o v a n i e p o t o k a ,<br />

rozširovanie vodovodu a kanalizácie,<br />

budovanie nových asfaltových ciest,<br />

o b n o v u f u t b a l o v é h o i h r i s k a z o<br />

šatňami, vybudovanie detského<br />

ihriska na Hrboch, hokejbalového<br />

ihriska v obci, ak by sa našiel vhodný<br />

pozemok tak ešte výstavbu nájomnej<br />

bytovky alebo Domu sociálnych služieb<br />

a vybudovanie oficiálnej cyklotrasy<br />

okolo Snežnice.<br />

Z vlastných zdrojov by som sa sústredil<br />

na opravy a budovanie obecných<br />

asfaltových ciest, nové detské ihrisko v<br />

Materskej škole, zateplenie telocvične,<br />

o b n o v a o p l o t e n i a Z Š s M Š ,<br />

m o d e r n i z á c i a k u c h y n e v K D ,<br />

dokončenie výmeny a rozšírenia<br />

verejného osvetlenia, sprevádzkovanie<br />

druhej časti ČOV na zvýšenie kapacity,<br />

vybudovanie parkoviska pri kostole,<br />

z a b u d o v a n i e f i l t r o v n a o b e c n é<br />

vodojemy, bude treba riešiť kapacitu<br />

cintorína. Chcel by som obnoviť<br />

činnosť turistického oddielu a<br />

stolnotenisového oddielu. Ďalšie veci<br />

by som rád riešil aj na základe<br />

podnetov od občanov a priorít, ktoré<br />

určí obecné zastupiteľstvo.


STARÁ MAMA ROZPRÁVALI<br />

STARÁ MAMA ROZPRÁVALI<br />

„Surová, či kvasená, pre zdravie je stvorená,“ áno presne tak,<br />

reč je o kapuste. Toto heslo neklame naozaj nikoho z nás.<br />

Z á k l a d n ý m z d r o j o m o b ž i v y K y s u č a n o v b o l o<br />

poľnoho<strong>spod</strong>árstvo spojené s chovom niektorých druhov<br />

zvierat. Strava v týchto oblastiach bola veľmi skromná a<br />

stereotypná. Popri zemiakoch mala aj kapusta osobitný<br />

význam v našom stravovaní a v týchto oblastiach je už veľmi<br />

dlho známa. Dokonca sa tu aj vo veľkom pestovala, veď<br />

niektoré úrodnejšie oblasti u nás dodnes nazývame kapustné<br />

zeme.<br />

Pestovala sa na vyhnojených pôdach a jednoducho sa<br />

spracovala na dlhý čas, azda aj preto je dodnes takou<br />

obľúbenou surovinou. Skladovala sa v drevených sudoch,<br />

dnes sa už používajú väčšinou kamenné.<br />

V súčasnosti väčšina z nás kapustu na „dlávenie“ kupuje,<br />

pričom dbáme na to, aby sme kúpili neskorú odrodu, pretože<br />

tá skoršia môže v súdkoch rýchlo zmäknúť. Starostlivo ju<br />

očistíme a pokrájame na nožoch na kapustu. Každý máme svoj<br />

spôsob úpravy a surovín, ktoré vkladáme do súdka, ale zväčša<br />

sú to jablká, hrozno, šípky, chren, kapustné listy, ktoré<br />

dávame na dno súdka...Samozrejmosťou je, že základná<br />

konzervačná látka je soľ, ktorá zabezpečí čerstvosť kapusty a<br />

pridáva sa tam aj rasca, celé korenie, cibuľa.<br />

Nastrúhanú kapustu dávame po vrstvách do suda, presypeme<br />

soľou s koreninami a dobre pritláčame. Nadbytočnú vodu<br />

čerpáme a dbáme na to, aby počas kvasenia bola stále pod<br />

vodou. Po vykvasení kapusty ju dávame do chladnejšej<br />

miestnosti.<br />

Kapusta mala široké uplatnenie v kuchyni, varila sa s hubami,<br />

klobásou. Jedla sa i surová, pridávala sa do cesta ako plnka,<br />

ako príloha k mäsu, ale často sa jedávali aj halušky s<br />

kapustou. U nás dodnes traduje vianočná kapustnica s<br />

hubami. Niektorí z nás obľubujú aj surovú kapustnicu priamo<br />

zo súdka.<br />

Kyslá kapusta je pre ľudský organizmus darom, ktorý má<br />

charakteristickú chuť a vôňu zásluhou kyseliny mliečnej,<br />

ktorá vzniká pri kvasení cukrov. Takto spracovaná listová<br />

zelenina obsahuje vitamín C a množstvo minerálnych látok,<br />

ktoré posilňujú imunitu organizmu v boji proti vírusom a<br />

baktériám. Pomáha tráveniu, udržiava priaznivú črevnú flóru,<br />

lieči vredové ochorenia žalúdka a priaznivo pôsobí na funkciu<br />

pečene. Kapusta je teda naozaj zázračná potravina, ktorá by<br />

mala byť častou súčasťou jedálnička v našich domácnostiach.<br />

Emília Ševčíková<br />

PRÍSLOVIA A POREKADLÁ<br />

Kto má zdravie, pokoj, chleba,<br />

ten má všetko, čo mu treba.<br />

SPOLKY<br />

ZPCCHO v SR ZO Snežnica<br />

Plán aktivít:<br />

November <strong>2018</strong>: 21.11.<strong>2018</strong> o 15,00 hodine sa bude konať riadna<br />

členská schôdza spojená s Vianočným bazárom. Navštívime<br />

koncerty a kultúrne podujatia v okolí. Navrhujeme aby sa členská<br />

schôdza konala vždy vo štvrtok so začiatkom o 14,00 hodine. Táto<br />

zmena bude až od roku 2019 .<br />

December <strong>2018</strong>: 12.12.<strong>2018</strong> o 15,00 hodine sa bude konať<br />

posledná riadna členská schôdza – Mikulášsky večierok – vianočné<br />

tradície a varenie punču. V decembri v spolupráci s OU budeme<br />

poriadať vianočnú tombolu pre seniorov.<br />

Január 2019: 24.01.2019 o 14,00 hodine sa bude konať 7 výročná<br />

členská schôdza. Na nej zhodnotíme predošlý rok ako aj sa<br />

oboznámime s plánmi aktivít v roku 2019.<br />

Február 2019: 28.02.2019 o 14,00 hodine sa bude konať riadna<br />

členská schôdza. Príprava na fašiangy spolupráca s OU. /pečenie<br />

šišiek/<br />

Malé zhodnotenie ZO od mája – októbra <strong>2018</strong><br />

V máji sme si pripomenuli malým občerstvení a posedením pri<br />

hudbe Deň matiek a Deň otcov. Prítomných sme potešili<br />

malým darčekom. Naši členovia sa zúčastnili na rekondičnom<br />

pobyte v Nimnici. V júni sme poriadili športový deň spojení s<br />

varením gulášu. Všetci prítomní členovia sa zapojili do<br />

športových aktivít. Na záver boli rozdané malé ceny za účasť.<br />

V mesiaci jún sa uskutočnil v dňoch 22-23.06.<strong>2018</strong> výlet do<br />

Starej Ľubovne a okolia. V prvý deň sme navštívili hrad Stará<br />

Ľubovňa aj so Skanzenom pod hradom. Nakoľko nám prialo<br />

počasie mali sme možnosť pozrieť si hrad a okolie a oboznámiť<br />

sa s jeho históriou. Skanzen v nás zanechal spomienky na časy<br />

minulé, dominoval mu drevený kostolík. Nechýbali živé<br />

zvieratá, starodávne hračky celý areál skanzenu nás upútal.<br />

Večer sme sa ubytovali v penzióne vo Vyšných Ružbachoch.<br />

Druhý deň sme sa po raňajkách vybrali do Litmanovej –<br />

pútnického miesta v lone krásnej prírody. Zúčastnili sme sa<br />

svätej omše, ktorá nás posilnila vo viere a na ďalšiu cestu. Na<br />

koniec sme navštívili Kežmarok s jeho starobylým hradom.<br />

Zúčastnili sme sa aj kultúrneho podujatia, ktoré sa akurát<br />

konalo v Kežmarku. Tieto dva dni nás obohatili kultúre aj<br />

duchovne a prispel k tomu aj pán šofér Kováč, ktorý nás v<br />

poriadku priviezol domov.<br />

Kto často pije na zdravie,<br />

príde o zdravie.<br />

Vtáka poznať po perí,<br />

vlka po srsti, človeka po reči.<br />

Ak chceš spať sladko,<br />

večeraj krátko.<br />

Vie brucho tiež,<br />

koľko je hodín.<br />

Počas júla a augusta sme sa chodili rehabilitovať do<br />

Turčianskych Teplíc. V septembri sme sa podieľali malou<br />

finančnou pomocou na usporiadaní súťaže obecného úradu v<br />

rekorde upečených mafín. Nakoľko noviny vychodia až<br />

koncom mesiaca v dňoch 23.-24.októbra poriadame druhý<br />

ročník výstavy Čo nám dala záhrada a ručných prác našich<br />

členov ako aj všetkých spoluobčanov.<br />

Mária Kukučíková


INZERCIA Objednávaľ: Ing. Daniel Michel, Snežnica 147, 02332 Snežnica<br />

strana 14<br />

Prečo kandidujem na starostu obce?<br />

Častá otázka posledných dní. Mohol by som<br />

povedať, že milujem našu dedinku a jej<br />

obyvateľov, že som tá najbezpečnejšia voľba<br />

pre Snežnicu, jednoducho, že som ten naj.<br />

...najvhodnejší, najšikovnejší, najviac<br />

dokážem vybaviť, mám tie najlepšie<br />

kontakty, dokonca som istotne aj ten<br />

najkrajší. Toto nám hovoria všetci! Pri<br />

predvolebnom guláši, ulievaní borovičky,<br />

rozdávaní koláčov sú vždy všetci kandidáti<br />

zrazu tí naj. Isto, ako tušíte nie. Nie sú! Nikto<br />

nie je a ani nemôže byť ten najdokonalejší,<br />

najvhodnejší. Tak, ale prečo to vlastne<br />

kandidujem? Teraz vážne.<br />

Príbeh sa začína celkom niekde inde...<br />

Keď sme sa (teraz už s manželkou)<br />

rozhodovali, kde budeme po svadbe spoločne<br />

bývať, kde založíme rodinu a budeme<br />

vychovávať naše deti, tak jednoznačná voľba<br />

bola moja rodná obec Snežnica. Mnohí ľudia<br />

sa nám čudovali, veď v Čechách (manželka<br />

pochádza z Čiech) sa žije „ľahšie“. Zvíťazilo<br />

rodinné zázemie, korene, ktoré tu máme<br />

zapustené (rodina Ševčíkova tu žije od<br />

nepamäti), krásne prostredie, pokoj, okolitá<br />

príroda a dedinský spôsob života. Podstate<br />

idylka, kde môžu deti vyrastať a prežiť<br />

šťastné detstvo, tak ako som ho zažil ja. Rád<br />

spomínam na „ducha“ vatry, ktoré sme robili,<br />

na behanie a vyvádzanie v dedine, na<br />

celoživotné priateľstvá, ktoré vznikali, veď to<br />

všetci poznáme. A to sme chceli dopriať aj<br />

naším deťom, ktoré mali ešte len prísť.<br />

Postupne sme začali stavať náš dom.<br />

Výstavba vyžadovala veľa času, všetko sme<br />

robili s otcom viac-menej sami, svojpomocne.<br />

Neľutujem ten čas, človek sa pri takej stavbe<br />

domu veľmi veľa naučí, to mi dá isto za<br />

pravdu každý, kto staval podobne. Nič nie je<br />

len tak, samé od seba. Veľa vecí treba<br />

zosúladiť, zmanažovať a nakoniec aj spraviť.<br />

Preto chápem stavebníkov a problémy, s<br />

ktorými sa stretávajú. Aj keď som študoval<br />

na strednej priemyselnej škole stavebnej a<br />

stavbárčinu vnímam od detstva (otec učil na<br />

stavebnej škole 38 rokov), nič vám nedá takú<br />

skúsenosť, ako stavba vlastného domu.<br />

Paradoxne, ako rástol dom, priamo z okna<br />

som videl, ako rastie kameňolom na nižnom<br />

konci dediny. Ono sa to nezdá, aj keď na<br />

„Vrátach“ bývame od neho celkom ďaleko,<br />

vzdušnou čiarou to je len kúsok. Denne som<br />

videl mračná prachu, čo sa odtiaľ valili.<br />

Hovorím si: „Nevadí, končí zmluva, nový p.<br />

starosta sľúbil prehodnotenie zmlúv, isto aj<br />

nejaké peniaze do obce a ľudom pribudnú a<br />

celá situácia sa ukľudní. Na moje<br />

prekvapenie sa intenzita ťažby len zvyšovala<br />

a zvyšovala. Ani mama, ako člen urbáru,<br />

žiadne veľké peniaze nenosila a ani v obci<br />

žiadny efekt z lomu vidieť nebolo. Teda bolo.<br />

Všetko zaprášené, nižný koniec stále<br />

špinavý, auta sme mohli umývať skoro po<br />

každej ceste do mesta. A v tej dobe (rok 2015)<br />

sme sa na počudovanie dozvedeli, že v lome<br />

sa bude pokračovať, ba čo viac, má sa aj<br />

rozširovať. P. starosta sa k otázke postavil,<br />

akoby sa nič nedialo, akoby sa nás občanov<br />

nič netýkalo a jednoducho podpísal zmluvu<br />

na pokračovanie ťažby na ďalšie dlhé<br />

obdobie. Hovorím si: „To snáď nie je ani<br />

možné, to nikomu nevadí?“ a vtedy prišla<br />

podpisová akcia za zastavenie lomu v<br />

Snežnici. Okamžite som sa pridal k aktivite a<br />

ku šikovným spoluobčanom, ktorí ju<br />

iniciovali.<br />

autor: Bc. Martina Michelová<br />

Zbieranie podpisov bola skúsenosť na<br />

nezaplatenie. Niekde nás vítali a podporovali,<br />

inde skoro vyhnali spred dverí. Na jednu<br />

príhodu však nikdy nezabudnem. Hlboko sa<br />

mi vryla do pamäti a môžem povedať, že<br />

poriadne dlho so mnou rezonovala. Jedna<br />

pani (snáď sa neurazí za oslovenie, je skoro<br />

rovesníčka) nám povedala: „Chlapci, ja vám<br />

to veľmi rada podpíšem a držím vám palce,<br />

ale aj tak si myslím, že s tým nič neurobíte, že<br />

si raz tí hore rozhodli a nedá sa nič robiť.“<br />

Vtedy a aj dlho po tom som sa zamýšľal, ako<br />

je to možné? Kto to vlastne o nás rozhoduje?<br />

Prečo sa nik nepýta ľudí, čo si myslia v tak<br />

závažnej otázke, ako kameňolom v obci<br />

rozhodne je? Veď predsa my tu žijeme a<br />

my si máme povedať, čo chceme. Ústava<br />

Slovenskej republiky hovorí jasne: Čl. 2<br />

od. 1 „štátna moc pochádza od<br />

o b č a n o v , k t o r í j u v y k o n á v a j ú<br />

prostredníctvom svojich volených<br />

zástupcov alebo priamo.“ A potom som<br />

si uvedomil, že ak chceš veci meniť k<br />

lepšiemu, nemôžeš obviňovať druhých.<br />

Je jednoduché nadávať, ale čo urobím<br />

ja? Čo ja urobím pre dobro veci? Pápež<br />

František hovorí: „Musíme sa angažovať<br />

do politiky, totiž politika je jednou z<br />

najvyšších foriem činorodej lásky, pretože<br />

sa usiluje o spoločné dobro“. Dajú sa robiť<br />

konkrétne veci cez politiku, mnoho dobrého<br />

sa dá vykonať. Toto silne formuje môj postoj k<br />

politike ako takej.<br />

Pred pár rokmi, keby mi niekto povedal, že sa<br />

budem angažovať v politickom dianí, nie len,<br />

že by som mu neveril, ale najskôr by som ho<br />

aj vysmial. Ale keď si uvedomíme, my všetci<br />

spoločne spravujeme našu obec a je to na<br />

nás, ako to tu bude vyzerať o rok, dva, ale aj<br />

päť či desať rokov, je to len na našej<br />

zodpovednosti.<br />

A prečo teda kandidujem? Pretože, mám<br />

vieru, že sa môžu veci meniť a smerovať k<br />

dobrému.<br />

Pretože, aká bude budúcnosť obce, záleží aj<br />

na tebe, aký bude zajtrajšok môžeš ovplyvniť<br />

aj ty!<br />

A ako vidím Snežnicu ja?<br />

Aká bude naša obec?<br />

Vám predstavujem<br />

na dalšej strane:<br />

web:<br />

https://michel.sneznica.sk<br />

facebook:<br />

www.facebook.com/michel.sneznica<br />

email:<br />

michel.sneznica@gmail.com


strana 15<br />

MODERNÁ, DYNAMICKY SA ROZVÍJAJÚCA OBEC<br />

ź ako prvé treba stanoviť stratégiu a program. Určiť ciele obce a<br />

kroky k ich dosahovaniu - maximálne využívať možnosti<br />

nancovania obce z EU fondov, využiť viaczdrojové nancovanie<br />

ź kompletná rekonštrukcia obecného úradu – je potrebné vymeniť<br />

okná, zatepliť fasádu, modernizovať vykurovací systém a obnoviť<br />

kuchyňu, ktorá je doslova v havarijnom stave<br />

ź rekonštrukcia domu smútku – opraviť strechu, fasádu,<br />

vymaľovať<br />

ź dobudovanie občianskej vybavenosti v novovznikajúcich<br />

oblastiach ako „ Chotáre“, nad kúplom, nad Prútami a ďalších -<br />

dobudovať cesty, vodovod, kanalizáciu, osvetlenie<br />

ź pokračovať v realizácii územného plánu obce – so zameraním na<br />

výstavbu rodinných domov a podľa možnosti vytvoriť podmienky<br />

na výstavbu nájomných bytov, zamedziť špekulatívnemu<br />

konaniu stavebníkov – developerov<br />

ź vytvárať možnosti spolupráce s podnikateľskými subjektmi v<br />

obci a výraznejšie zapájať miestne rmy a podnikateľov do<br />

služieb, stavieb, údržby a opráv v obci<br />

ź vytváranie podmienok pre rozvoj voľno-časových a kultúrnych<br />

aktivít v obci za účelom skvalitnenia života jej obyvateľom<br />

ź vybudovanie rekreačnej zóny smerom na „Bukovce“ - so<br />

zastávkami náučného chodníka, lavičkami, s vyznačenou<br />

cyklocestou, altánkom<br />

ZODPOVEDNÁ A DOSTUPNÁ<br />

ź zhodnotiť súčasný stav ekonomickej a sociálnej situácie obce<br />

Snežnica. Zrealizované aj nezrealizované projekty, ich<br />

efektívnosť, účinnosť a ho<strong>spod</strong>árnosť vyčerpaných nančných<br />

zdrojov<br />

ź samozrejmé je zodpovedné narábanie s nančnými<br />

prostriedkami obce, transparentné a prehľadné riadenie<br />

ź zaviesť plnohodnotnú informovanosť občanov a zvyšovať ich<br />

záujem o veci verejné. Organizovať pracovné stretnutia, ankety<br />

a prieskumy verejnej mienky k závažným otázkam chodu obce<br />

ź využívať prostriedky efektívnej komunikácie obce s jej občanmi<br />

aj vytvorením internetového obecného portálu<br />

ź raz ročne zvolávať verejné zhromaždenie občanov a informovať<br />

ich o dianí v obci a o jej ho<strong>spod</strong>árení, spojené s otázkami na<br />

starostu, poslancov a všetkého, čo sa týka chodu a smerovania<br />

obce<br />

ź väčšia integrácia obce s jej obyvateľmi - zapojiť všetkých: –<br />

občanov, záujmové organizácie, základnú a materskú školu,<br />

umeleckú školu, farské spoločenstvo na dianí v obci pri akciách<br />

rôzneho charakteru – kultúrnych, športových, duchovných<br />

ź informovať ľudí o aktivitách konaných v obci – čo sa bude<br />

diať/konať? Pre koho? S kým a kde?<br />

ź väčšia účasť občanov na riadení obce je kľúčová – zriadením<br />

komisií pri obecnom zastupiteľstve aj z radov občanov, ľudí z<br />

ľudu, odborníkov, ktorí nemusia byť nutne poslancami<br />

obecného zastupiteľstva<br />

ź vytvorenie mládežníckeho zastupiteľstva –<br />

stredoškolská/vysokoškolská mládež – dať možnosť, aby skúsili<br />

riadiť obecné záležitosti sami, čo tvorí výchovu k zodpovednosti a<br />

pestovanie záujmu a istej hrdosti o veci obecné<br />

ź prehodnotenie stránkových hodín obecného úradu a osadenie<br />

presklených dverí na kancelárii<br />

VZDELANÁ<br />

ź všemožne podporovať činnosť Materskej a Základnej školy<br />

Snežnica, Základnú umeleckú školu, každú krúžkovú činnosť<br />

ź vytvoriť podmienky na vznik pobočky jazykovej školy<br />

ź iniciovať vznik materského klubu/centra – pre najmenšie deti a<br />

ich rodičov. Veľmi v obci chýba herňa/centrum pre matky na<br />

rodičovskej dovolenke, kde by sa mohli stretnúť a zabaviť s<br />

deťmi. Podľa záujmu môže slúžiť aj ako klub mládeže na<br />

voľnočasové aktivity<br />

ź zrekonštruovať a modernizovať detské ihrisko v areáli Materskej<br />

školy – sprístupniť ho aj mimo školského času<br />

ź realizovať detské ihrisko v obci<br />

ź spojiť školu s telocvičňou/družinou krytým priechodom – aby<br />

deti nemuseli chodiť na telesnú výchovu/družinu po vonku a<br />

neustále sa prezliekať<br />

ź vypracovať stratégiu smerovania športových aktivít v obci -<br />

podporovať tie športové kluby, kultúrne a záujmové združenia v<br />

obci, ktoré vytvárajú hodnoty – vytvárať podmienky na prípravu<br />

žiakov a dorastencov pre viaceré športy<br />

ź zrekonštruovať šatne na futbalovom ihrisku – tak, aby slúžili nie<br />

len športovcom, futbalistom, ale aj širokej verejnosti, aby tvorili<br />

slušné zázemie na rôzne letné aktivity, rôzne športové, ale aj<br />

kultúrne a rodinné podujatia<br />

ź obec Snežnica má ideálne podmienky na horskú cyklistiku – byť<br />

nápomocný k vytvoreniu značenej cyklistickej trasy<br />

ź byť strategickým partnerom cyklistických pretekov – MTB<br />

maratónu<br />

ź podpora čítania a knižnice v Snežnici – vybudovať knižné búdky,<br />

letnú čitáreň<br />

SOCIÁLNA<br />

ź pripraviť podmienky a začať budovať zariadenia pre seniorov –<br />

denný stacionár, využívať kuchyňu aj na rozvoz obedov pre<br />

našich obyvateľov<br />

ź plne podporovať aktivity farského spoločenstva, byť nápomocný<br />

farskému úradu v každom smere,aktívne pomôcť pri výstavbe<br />

sakristie<br />

ź zaviesť kultúrno-spoločenskú akciu „Deň rodiny“ -<br />

viacgeneračné stretnutie od detí cez rodičov až po starých<br />

rodičov<br />

ź v dome smútku zvýšiť kapacitu chladiarenského boxu, vždy pred<br />

každým pohrebom dôkladné čistenie, spraviť výzdobu jednej<br />

steny smútočnými motívmi<br />

ź poskytovať bezplatnú poradenskú sociálno-právnu službu pre<br />

občanov, ktorí sa dostanú do ťažkej životnej situácie<br />

ź efektívne riešiť pomoc chorým a osamelým občanom v rámci<br />

opatrovateľskej služby<br />

ź aj naďalej nančne jednorázovo prispieť rodine pri narodení<br />

dieťaťa<br />

BEZPEČNÁ A ČISTÁ<br />

ź spracovanie dopravného projektu na riešenie dopravnej situácie<br />

v obci – hlavne vyriešiť parkovanie na hlavnej ceste, dopravné<br />

značenie pred školou a kostolom chýba priechod pre chodcov<br />

ź v úsekoch, kde to situácia umožňuje, rozšírenie hlavnej cesty<br />

ź vytvorenie záchytných parkovísk, podľa možností využívať najmä<br />

v zimnom období<br />

ź postavenie lávky cez potok oproti areálu základnej školy, tak ako<br />

to umožňuje bezpečnosť priechodu pre deti<br />

ź naďalej sprevádzať deti pred vyučovaním pri priechode cez<br />

hlavnú cestu<br />

ź pravidelný odvoz a likvidácia odpadu – zriadený veľkokapacitný<br />

kontajner na zbernom dvore a odvážaný na pravidelnej báze<br />

minimálne raz mesačne<br />

ź zmapovanie a odstránenie čiernych skládok – zamedzenie vzniku<br />

nových – zvoz stavebného odpadu na jednu určenú skládku<br />

ź zamedziť znečisťovaniu verejných komunikácií po stavebnej,<br />

ťažobnej alebo prepravnej činnosti – kto cestu znečistí, tak ju<br />

musí dať do poriadku, aj za cenu sankcií<br />

ź pravidelná údržba koryta Snežničanky a jej prítokov – či už z<br />

dôvodu protipovodňovej ochrany, ale aj z estetického hľadiska<br />

ź iniciovať občanov k prevedeniu prác a činností na čistení a<br />

udržovaní poriadku pred svojím „vlastným dvorom“ a aj v obci<br />

<strong>2018</strong>-2022<br />

Ing. Daniel<br />

MICHEL<br />

kandidát na starostu


Prečo voliť Daniela Michela - kandidát číslo 4<br />

Patrím k občanom našej dediny, ktorým nie<br />

je ľahostajné, ako sa naša obec vyvíja a<br />

napreduje. Len veľmi málo mladých ľudí sa<br />

zaujíma o fungovanie našej obce. Je to<br />

vidieť aj na nezáujme kandidovať do<br />

o b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a . P o z o r n e<br />

sledujem, čo sa v Snežnici deje, aké sú<br />

cesty jej smerovania a napredovania. Vždy<br />

som mal blízko k dianiu na obecnom<br />

zastupiteľstve prostredníctvom zvolených<br />

poslancov. S väčšinou z nich mám veľmi<br />

blízky rodinný alebo priateľský vzťah a<br />

mali moju plnú dôveru. Tak som získal<br />

prehľad, čo sa deje, priamo z prvej ruky.<br />

Kandidovať na starostu obce som sa<br />

rozhodol preto, že niektoré kroky obce a<br />

postoje vedenia obecného úradu sa<br />

nestretli nielen s mojimi očakávaniami, ale<br />

aj s predstavami väčšiny ľudí. Rád by som<br />

obci a jej obyvateľom ponúkol iný, mladší<br />

pohľad na fungovanie vecí. Rozhodne<br />

nepatrím k tým, čo majú iba negatívny a<br />

kritický názor na dianie/nedianie v<br />

Snežnici. Rád vždy poskytnem podporu<br />

dobrým návrhom. V Snežnici je veľké<br />

množstvo práce, ku ktorej sa treba<br />

zodpovedne postaviť, jasne denovať svoj<br />

postoj a niekoľko nosných tém, ktoré treba<br />

riešiť inak.<br />

Aj napriek svojmu veku si myslím, že<br />

skúsenosti nemám málo. Vzdelanie, ale aj<br />

bezprostredná prax so stavbou domu sú<br />

tomu zárukou. Viem, čo znamená<br />

zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Je<br />

samozrejmé, že každá pozícia obnáša aj<br />

niečo svoje, niečo špecické. I post starostu<br />

obce je náročný nielen z pohľadu poznania<br />

legislatívy, ale človek je neustále v styku s<br />

obyvateľmi, ktorí riešia rôzne záležitosti.<br />

Myslím si, že ak človek chce, zvládne<br />

všetko, je len potrebné sa k problémom<br />

postaviť seriózne a s chladnou hlavou.<br />

Je to o trpezlivosti zdolávať náročné úlohy,<br />

o vytrvalosti presadzovať záujmy obce, o<br />

asertivite pri riešení úloh obce v styku so<br />

štátnymi orgánmi či dodávateľmi, o<br />

hľadaní nancií na naplnenie cieľov a<br />

určení si správnych priorít. Dôležité je mať<br />

jasnú víziu na všestranný dlhodobý rozvoj<br />

o b c e p r e s p o k o j n o s ť v š e t k ý c h j e j<br />

obyvateľov.<br />

Prečo kandidujem ako stranícky kandidát<br />

za Slovenskú Národnú Stranu<br />

Motivácia je veľmi jednoduchá. Pokiaľ<br />

chcete niečo meniť, musíte byť v politike a<br />

reálne v politickej strane. Mám jasnú<br />

predstavu, čo treba zmeniť v našej obci. A<br />

strana 16<br />

ak má existovať šanca, aby sme zmenu<br />

presadili, musím byť, ako starosta obce,<br />

súčasťou politickej sily. Jednoducho na<br />

budovanie a zveľaďovanie obce každý<br />

potrebuje náležité nancie. Financovať<br />

projekty je možné predovšetkým cez EU<br />

fondy a výzvy. Máme v obci poslanca<br />

Národnej rady Slovenskej republiky a je<br />

veľká škoda, že sa nevyužíva spolupráca s<br />

ním. Môžem sa pochváliť osobným<br />

priateľským vzťahom a istým prísľubom<br />

vzájomnej spolupráce. Týmto sa chcem<br />

poďakovať Slovenskej národnej strane za<br />

prejavenú dôveru a možnosť kandidovať v<br />

jej mene. Jednoznačne musíme využiť<br />

možnosti uvedenia do „veľkej politiky“ a<br />

tým získanie podpory pre rozvojové obecné<br />

projekty. Dobrých nápadov a myšlienok<br />

môže byť skutočne veľa, ale keď ich<br />

nedokážeme zaplatiť, zostanú nenaplnené.<br />

Fenomén „nestraníctva“ nezávislých<br />

kandidátov je veľmi populárny a ľúbivý, ale<br />

jeho efektívnosť je otázna.<br />

Použité slová:<br />

cesta, chodník, cieľ, cyklocesta, dieťa, dom, farár, fondy,<br />

ho<strong>spod</strong>árnosť, kandidát, kniha, kuchyňa, kultúra, mama,<br />

obyvateľ, osvetlenie, otec, plán, podnikateľ, program, práca,<br />

príbeh, prístupnosť, rodina, rozvoj, rozvíjajúca,<br />

strana, strava, studnička, transparentnosť,<br />

trieda, učiteľ, voľby, zodpovedná, zóna,<br />

úrad, človek, žiak<br />

https://michel.sneznica.sk<br />

www.facebook.com/michel.sneznica


strana 17<br />

FARNOSŤ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA<br />

ZJAVENIA PANNY MÁRIE<br />

OČAMI DETÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V SNEŽNICI.<br />

V termíne od 10.9. do 8.10. mali možnosť obyvatelia našej obce vo<br />

farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie vidieť výstavu<br />

výtvarných prác, ktoré vytvorili žiaci Základnej školy v Snežnici.<br />

Po úspešnom projekte „Krížová cesta očami detí“, ktorý sme<br />

zrealizovali pred dvoma rokmi vo farskom kostole v Snežnici, sme<br />

rozmýšľali nad novým projektom, v ktorom by sa deti našej školy<br />

mohli opäť realizovať a znova sa prezentovať svojimi výtvarnými<br />

prácami. Do rúk sa nám v tej dobe dostala kniha „ Zjavenia<br />

Matky Božej v Turzovke“(Jiří Kuchař, Praha 2007), kde sú<br />

príbehy, ktoré sú svedectvom zjavení Panny Márie z rôznych<br />

kútov sveta. Kniha nás zaujala, nakoľko náš kostol je zasvätený<br />

Panne Márii, ktorá je našou patrónkou a ochrankyňou a chceli<br />

sme k sviatku Sedembolestnej Panny Márie pripraviť pre našich<br />

spoluobčanov výstavu žiackych prác a vzdať našu vďaku a<br />

poklonu našej Nebeskej Matke.<br />

Z knihy sme vybrali 14 zjavení z rôznych kútov<br />

sveta. Boli to zjavenia, ktoré nás zaujali obsahom a<br />

mohli by byť pre žiakov inšpiráciou pri tvorení.<br />

Projekt sa mohol začať realizovať. Stalo sa tak v<br />

októbri školského roka 2017/<strong>2018</strong>, kedy opäť<br />

začal na škole pracovať výtvarný krúžok, do<br />

ktorého sa prihlásilo 11 žiakov. Žiaci, ktorí sa<br />

rozhodli pracovať na projekte si vybrali zjavenie už<br />

zo spomínanej knihy, prečítali si ho a vytvorili<br />

kresbu, ktorá bola prvotným nápadom na<br />

spracovanie. Vytvoriť výslednú prácu vôbec nebolo<br />

pre deti jednoduché, pretože bolo treba vybrať<br />

výtvarnú techniku, ktorá by umožňovala<br />

zrealizovať danú predstavu.<br />

Pri realizácii projektu sa žiaci zoznámili s<br />

výtvarnými technikami: kresba, kolorovaná<br />

kresba, maľba vodovými farbami, maľba<br />

temperou, maľba akrylovými farbami na plátno,<br />

maľba pieskom, suchý pastel a olejový pastel.<br />

Žiaci a názvy zjavení, ktorí projekt realizovali:<br />

Samuel Minárik- Guadalupe, Fatima,<br />

Vranov u Brna,<br />

Andrej Caltík- Rím 1947, Turzovka,<br />

Maroš Žucha- Cuapa, Litmanová,<br />

Anna Mináriková- La Salette, Licheň,<br />

Ondrej Žucha- Vailankanni, Bra,<br />

Sofia Bajánková- Knock,<br />

Dominik Caltík- Cité,<br />

Kristína Cesneková- Luzon<br />

Pevne veríme, že sa výstava našim<br />

spoluobčanom páčila a tešíme sa na<br />

nové projekty našich žiakov.<br />

Mgr. Zina Labudová


strana 18<br />

FARNOSŤ SNEŽNICA<br />

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV<br />

zasvätená Sedembolestnej Panne Márii<br />

„SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE<br />

NOVOVYBUDOVANEJ KRÍŽOVEJ CESTY“<br />

Do dejín našej mladej farnosti si môžeme<br />

zapísať dátum 19.08.<strong>2018</strong>, kedy sa splnila<br />

spoločná túžba viacerých farníkov vybudovať<br />

Krížovú cestu, ktorej zastavenia vedú ku<br />

kaplnke na Medzivretní, v krásnom horskom<br />

prostredí. V tento deň prijal pozvanie a zavítal<br />

k nám vzácny hosť Žilinský biskup, Mons.<br />

Tomáš Galis, ktorý nám Krížovú cestu<br />

požehnal. Po požehnaní Krížovej cesty, nám<br />

pri kaplnke, otec biskup vyslúžil svätú omšu a<br />

vo svojej homílii nadviazal na čítania z nedele<br />

a vyzdvihol myšlienku: „Nielen z chleba žije<br />

človek, ale z Božieho slova a Tela, a že Kristus<br />

chce byť naším pokrmom pre našu dušu.“<br />

Neuspokoj sa iba tým čo Ti môže zahnať hlad,<br />

smäd, ale hľadaj pokrm, ktorý Ti dá večný<br />

život a to je Ježiš Kristus. Náš pán farár Mgr.<br />

Martin Adamčík poďakoval otcovi biskupovi,<br />

že prijal pozvanie prísť medzi nás a požehnať<br />

nám novú Krížovú cestu, a zároveň za<br />

povzbudivé slová, ktoré nám budú ešte dlho<br />

rezonovať v našich srdciach. Po skončení<br />

svätej omše sa mohli všetci zúčastnení<br />

pohostiť na agapé vo forme gulášu a koláčov<br />

napečených od miestnych žien. Celé podujatie<br />

hudobne sprevádzal organista Milan Kopčan,<br />

deti, farský zbor a dospelí zo Snežnice. Patrí sa<br />

poďakovať Pánu Bohu za všetko, čím nás<br />

obdaroval, hlavne po duchovnej stránke.<br />

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek<br />

spôsobom podieľali na vybudovaní Krížovej<br />

cesty a na príprave krásne prežitého dňa<br />

Pána. Do budúcna popriať si a snažiť sa<br />

premieňať ďalšie plány s Božou pomocou a s<br />

Božím požehnaním na skutočnosť.<br />

Viera Mináriková<br />

BUĎ ODVÁŽNY!<br />

Posledný júlový víkend sa to v Prešove hemžilo<br />

mladými. Po Ružomberku (2013), Poprade<br />

(2015) bol Prešov ďalšie mesto, ktoré hostilo<br />

Národné stretnutie mládeže. Už tradične bol<br />

pripravený bohatý program – katechézy,<br />

koncerty, sväté omše, skupinkové aktivity,<br />

krížová cesta, adorácia a tiež sprievodné<br />

spontánne aktivity – spev, spoločná pizza,<br />

spoločné blúdenie, oblievanie, sprchovanie,<br />

ponocovanie,...Úžasnou súčasťou programu<br />

bolo EXPO povolaní. Sobotňajšie popoludnie<br />

bolo venované prezentácii reholí a<br />

kresťanských spoločenstiev. To by ste mali<br />

vidieť, koľko je na Slovensku reholí a aké majú<br />

rôzne habity a akí sú veselí a vtipní. Novinkou<br />

t o h t o s t r e t n u t i a b o l o „ P o p o l u d n i e<br />

angažovanosti“. Každý mladý sa mohol zapojiť<br />

do vopred vybraného záujmového krúžku –<br />

mohol vidieť výrobu hostií, navštívil sociálne<br />

zariadenia, detské domovy alebo pomáhal pri<br />

maľovaní zábradlia alebo kosení trávnika.<br />

Avšak tie najkrajšie veci tu človek nielenže<br />

videl, ale najmä zažil. Keď sme sa spoločne v<br />

nedeľu unavení vracali vlakom domov,<br />

poprosila som našich mladých (Denda,<br />

Miriam, Julka, Katka, Marianka, Klára,<br />

Palko, Samuel, Luky), aby napísali tzv. „odkaz<br />

ľudstvu“. Nech sa páči, možno do budúcna<br />

inšpiruje ďalších mladých:<br />

· Milí mladí! Úvodom tohto odkazu Vás<br />

pozdravujem a chcela by som Vám len<br />

povedať, že ak sa chystáte ísť na<br />

mládežnícke dni, tak určite choďte. Budete<br />

mať toľko zážitkov, že budete radi, že ste<br />

tam. Vlastná skúsenosť. Nikde nezažijete to,<br />

čo zažijete tam. Verte a modlite sa! Držím<br />

palce.<br />

· Nemaj strach vykročiť vpred! Odvaha (O2H)<br />

je cesta (a nezabudni – Boh je Láska. Miluj<br />

Ho.)<br />

· Drahí priatelia. Sme nová generácia, ktorá<br />

tvorí tento svet. To my tvoríme budúcnosť<br />

života. Máme hľadať šťastie v živote? To<br />

nájdeme u Boha. U Neho budeme mať<br />

všetko. Šťastie, slobodu a hlavne budeme<br />

milovaní. A my tu lásku máme posielať<br />

ďalej. Ak Ti to ešte nedošlo, poobzeraj sa<br />

naokolo. To si nestvoril Ty, ani ja. To všetko<br />

ON!<br />

· Boh je láska. Milujte ho!<br />

· Nebojte sa! Začnem slovami Jána Pavla II.<br />

Buďte odvážni a proste Boha, aby Vám dal<br />

odvahu. Vykročte proti prúdu a dívajte sa<br />

na Boha a nie na svet. Boh Vám pomôže,<br />

aby ste boli šťastní ako si ani Vy<br />

nepredstavujete. Svet potrebuje mladú<br />

generáciu ako sme MY!<br />

· Choďte do Panamy na Svetové dní mládeže<br />

2019<br />

· Nebojte sa hovoriť o Bohu, o pravde, o<br />

problémoch... Nič sa nezmení bez<br />

komunikácie. Boh má každého rovnako rád,<br />

vo všetkom Ťa podrží. Takže ODVAHU – BYŤ<br />

ÚPRIMNÝ.<br />

· Myslíš, že zmeníš svet? Nie! Zmeň kúsok<br />

sveta tam, kde práve si!<br />

· Milý mladý človiečik. Mojím odkazom pre<br />

TEBA je, aby si žil! Ži pre chvíľu, ktorá je<br />

práve teraz! Užívaj si každú sekundu. Neboj<br />

sa voliť nové veci. Neboj sa prekonávať sa!<br />

Buď odvážny!<br />

Spracovala Zuzana Ševčíková<br />

a mladí zo Snežnice<br />

ZLOMENÍ - GODZONE PROJECT<br />

Zlomení sú otvorené modlitebné stretnutia<br />

chvál, ktoré sa konajú každý mesiac v kine<br />

Hron na Sliači. Tieto chvály sú vedené<br />

kapelou Espé. Spoločne s mnoho mladými<br />

ľuďmi pozývajú aj ostatných ľudí hľadať Božiu<br />

tvár a priblížiť sa k nemu.<br />

Ako mladí z našej farnosti sme sa týchto chvál<br />

zúčastnili a zažili sme naozaj požehnaný čas.<br />

Stretli sme mnoho mladých ľudí zapálených<br />

pre vieru. Odchádzali sme odtiaľ plní Božej<br />

lásky a radosti.<br />

Zlomení sú taktiež súčasťou Godzone<br />

projektu, ktorého hlavným zameraním je<br />

evanjelizácia mladých ľudí na Slovensku.<br />

Víziou projektu je priniesť prebudenie,<br />

zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Ide o<br />

spolubudovanie generácie mladých ľudí,<br />

ktorým ide o Božie kráľovstvo a zažíva zmenu,<br />

ktorú táto generácia prinesie. Každý rok<br />

organizuje Godzone turné po Slovensku.<br />

Godzone tour je evanjelizačné turné v rámci<br />

Týždňa Cirkvi pre mládež. V novembri nás<br />

čaká už 10.ročník turné plné evanjelizačných<br />

koncertov, evanjelizácií na námestiach,<br />

dobročinných aktivít, pomoci v mestách a<br />

školách. Minulý rok sa stretlo na turné<br />

takmer 23 000 ľudí.<br />

Touto cestou ťa chcem pozvať na Godzone<br />

tour <strong>2018</strong>, ktoré začína od 12. novembra v 5<br />

slovenských mestách, pričom v Žiline bude<br />

táto skvelá udalosť 14.11.<strong>2018</strong> od 18:00<br />

hodine na zimnom štadióne. Vstup je úplne<br />

zadarmo!!! Tak neváhaj a poď s nami zažiť<br />

krásny čas plný hudby, smiechu a Božej<br />

prítomnosti. Staň sa aj ty súčasťou<br />

generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo.<br />

Júlia Labudová


strana 19<br />

TOHTOROČNÉ PUTOVANIE<br />

Leto sa skončilo, jeseň sa kráti, opálená pokožka postupne<br />

vybledne, ale veľa krát aj počas zimných studených dní<br />

spomíname na zážitky z leta. Na príbehy, ktoré sme prežili,<br />

miesta, ktoré sme navštívili. Keď spomínam miesta, myslím<br />

tým konkrétne miesta, ktoré sme navštívili aj počas<br />

tohtoročných pútí. Už v minulom čísle som spomenula púť na<br />

Staré Hory a Kláštor pod Znievom. V júni sme pokračovali<br />

púťou do Lúrd. Práve v tomto roku si pripomíname 160.<br />

výročie zjavení Panny Márie mladej Bernadete Soubirous.<br />

Lurdy sú svetovo známe pútnické miesto, ktoré vyhľadávajú<br />

pútnici s prosbou o fyzické či duševné uzdravenie. Okrem<br />

chorých sme tu však stretli aj veľa mladých ľudí, ktorí sa<br />

angažujú v pomoci chorým a handicapovaným. Ako sa hovorí,<br />

v jednoduchosti je krása. Najsilnejší moment často krát<br />

spôsobí veľmi jednoduchá vec: sadnete si na lavičku a mlčíte.<br />

Oproti vám je sviečkami osvietená skala so sochou Panny<br />

Márie, ktorá pripomína zjavenie spred rokov. Aj takto<br />

jednoducho sa dá načerpať silu.<br />

Okrem Lúrd sme navštívili aj ďalšie mariánske pútnické<br />

miesto, La Salette, vo francúzskych Alpách. A tiež francúzske<br />

mesto Ars. Toto nenápadne malé mestečko preslávil jej svätý<br />

obyvateľ, Ján Mária Vianney, ktorý je dnes patrónom farárov.<br />

Svojou obetou a pokorou dosiahol obrátenie nielen svojej<br />

farnosti, ale aj ľudí, ktorí k nemu prichádzali zo všetkých<br />

končín Francúzska. Na spiatočnej ceste sme navštívili Turín a<br />

najmä miesta, kde pôsobil sv. Ján Bosco. Práve v turínskych<br />

uliciach hľadal mladých, ktorí bezcieľne prežívali svoj život.<br />

Dnes patria nasledovníci don Bosca, saleziáni, medzi<br />

najznámejšiu a najpočetnejšiu rehoľu.<br />

V auguste sa konala tradičná farská púť. Tento rok sme<br />

navštívili mariánske pútnické miesto Křtiny. Názov obce je<br />

odvodený od slova „krst“, pretože táto sviatosť sa už v čase sv.<br />

Cyrila a sv. Metoda vysluhovala v týchto miestach. Nezabudli<br />

sme obísť metropolu Moravy, Brno. Tu sme si pozreli<br />

Katedrálu sv. Petra a Pavla a tiež kostol sv. Jakuba.<br />

V septembri sme sa zúčastnili slávnosti blahorečenia, dnes už<br />

blahoslavenej Anky Kolesárovej, v Košiciach. Život Anky<br />

Kolesárovej je plný jednoduchosti, skromnosti a zachovávania<br />

hodnôt, ktoré jej boli odmalička prirodzene odovzdané v<br />

rodine. Určite aj pre tieto cnosti je dnes blahoslavená.<br />

Leto sa skončilo, jeseň sa kráti a my môžeme čerpať z toho, čo<br />

sme prežili. Z toho, čo nám bolo dopriate...<br />

autor textu a foto Zuzana Ševčíková


HASIČI<br />

Z NAŠEJ ČINNOSTI<br />

Činnosť v uplynulom období u nás hasičov<br />

mierne stagnovala. Venovali sme sa len<br />

štandardným prácam v hasičskej zbrojnici,<br />

aby sme udržali akcieschopnosť hasičskej<br />

t e c h n i k y , b o l i s m e n a k o n t r o l e s<br />

protipovodňovým vozíkom v Čadci. Taktiež<br />

sme sa zúčastnili na viacerých brigádach<br />

organizovaných obcou a farnosťou.<br />

Rozrástlo sa aj materiálno-technické<br />

zabezpečenie zbrojnice, pričom financie boli<br />

použité najmä zo štátnej dotácie a zvyšok<br />

sme si dofinancovali z vlastných zdrojov,<br />

prevažne z príjmu z 2%.<br />

Peknou udalosťou bola pre nás aj účasť na<br />

vysviacke krížovej cesty, kde sme v<br />

uniformách pekne dotvorili vznešenosť tohto<br />

podujatia.<br />

Dňa 1. októbra <strong>2018</strong> oslávil náš dlhoročný<br />

člen DHZ, veliteľ zboru Ján Belanec pekné<br />

okrúhle narodeniny 40. rokov.<br />

Prajeme Ti veľa zdravia, lásky,<br />

požehnania pre Teba aj Tvoju rodinu.<br />

členovia DHZ<br />

SPOLKY strana 20<br />

JEDNOTA DÔCHODCOV<br />

autor: Ľudovít Hoch<br />

Už tradične si na ihrisku pripomenula<br />

Jednota dôchodcov Slovenska -<br />

organizácia Snežnica svoje výročie<br />

založenia. Tento rok táto najmladšia<br />

organizácia v obci oslávila už svoje<br />

III.výročie. Členovia sa stretli 1.augusta<br />

<strong>2018</strong> na schôdzi, ktorá sa však neniesla<br />

vo formálnom duchu, ale sprevádzal ju<br />

spev, smiech a tiež športové aktivity.<br />

Stretnutie otvorila predsedkyňa<br />

Magdaléna Javoríková, ktorá výboru,<br />

členom a prítomným hosťom vyjadrila<br />

poďakovanie za podporu.<br />

V sprievode krížovej cesty nechýbali<br />

ani zástupcovia hasičov<br />

autor: Alena Podoláková<br />

V nedeľu 21. októbra sme prezentovali<br />

hasičskú techniku v Diagnostickom centre v<br />

Lietavskej Lúčke na pozvanie našej členky<br />

Mgr. Janky Zajacovej, ktorá svoju prácu<br />

obetovala práve pomoci mládeži, ktorá sa<br />

ocitla v ťažkých životných situáciách.<br />

Aj svojou prítomnosťou sme chceli v<br />

mládežníkoch vzbudiť záujem o niečo<br />

zmysluplné, a síce nejakú dobrovoľnícku<br />

činnosť. V tomto zmysle sme viedli aj<br />

prezentáciu.<br />

Prezentácia hasičskej techniky<br />

v Lietavskej Lúčke<br />

autor: Janka Zajacová<br />

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť i na<br />

takejto akcii, dúfame, že naše povzbudivé<br />

slová padnú na úrodnú pôdu. Veľká vďaka<br />

patrí najmä chalanom, ktorí si našli čas na<br />

túto peknú myšlienku - Martin Bollo, Ján<br />

Belanec, Martin Prášek, Peter Bollo a Štefan<br />

Cesnek.<br />

Dušan Ševčík<br />

VÝZVA<br />

Dobrovoľný hasičský zbor obce Snežnica<br />

vzhľadom na prebiehajúce vykurovacie<br />

obdobie a tiež z dôvodu rastúcej požiarovosti<br />

komínových telies v našej obci Vás vyzýva,<br />

aby ste venovali zvýšenú pozornosť<br />

svojim komínom a vykurovacím telesám.<br />

Pravidelne kontrolujte priechodnosť<br />

komínových telies, čistite ich pomôckami na<br />

to určenými tak často ako si situácia<br />

vyžaduje. Okolie vykurovacieho telesa<br />

udržujte čisté, dbajte na to, aby v jeho<br />

blízkosti neboli žiadne horľavé látky ako<br />

farby, papier, drevo. Pred každým<br />

vykurovacím telesom na tuhé palivo<br />

umiestnite podložku z nehorľavého<br />

materiálu a popol skladujte zásadne v<br />

plechových nádobách. Manipulácia s ním je<br />

možná až po úplnom vychladnutí.<br />

Kontrolujte celé komínové teleso i v<br />

povalových priestoroch či nedochádza k<br />

ohoreniu krokiev, alebo nebadáte nejaké<br />

praskliny na komíne. Odporúčame však pri<br />

komínoch, plynových kotloch, či rôznych<br />

elektrických vykurovacích telesách, aby ste<br />

s a o b r á t i l i n a o s o b y s o d b o r n o u<br />

spôsobilosťou.<br />

Neberme preto vykurovacie obdobie na<br />

ľahkú váhu, prevenciou a včasným zistením<br />

závady môžeme predísť škodám na majetku,<br />

či zdraví... Často nám ostanú len oči pre<br />

plač...<br />

Športové hry Jednoty<br />

dôchodcov na ihrisku<br />

Nechýbal ani guláš, ktorý opäť uvaril<br />

pre členov a sympatizantov Števo<br />

C e s n e k . J e d ô l e ž i t é , a b y n a š a<br />

organizácia fungovala i naďalej. Spája<br />

ľudí a toto chcem, aby bolo posolstvo<br />

našej organizácie i na ďalšie obdobie.<br />

Magdaléna Javoríková<br />

!!!<br />

Základná organizácia Jednoty<br />

dôchodcov Slovenska v Snežnici v<br />

spolupráci s Obecným úradom v<br />

Snežnici Vás pozývajú na<br />

II. ročník krížovkárskej súťaže<br />

v nedeľu 4.novembra o 15:00 hod.<br />

v priestoroch OÚ v Snežnici<br />

„Zapojme svoje mozgové závity<br />

a zabojujme o pekné ceny“<br />

O občerstvenie je postarané.


FUTBAL - OŠK - MŠK<br />

V NOVOM MODELI SÚŤAŽE<br />

SA NÁM PRÍLIŠ NEDARÍ<br />

Domáci futbalisti v mužskej kategórii v<br />

s e z ó n e 2 0 1 8 / 2 0 1 9 n á s a k t u á l n e<br />

reprezentujú v VI. lige - QUICK SPORT.<br />

Súťaž sa hrá novým systémom a družstvá sú<br />

rozdelené do 2 skupín, čím sa prakticky<br />

spojil futbal Dolných a Horných Kysúc.<br />

Cieľom tohto modelu súťaže je zatraktívniť<br />

tento šport nielen pre fanúšika, ale dôraz sa<br />

kládol aj na ekonomický ukazovateľ.<br />

V našej skupine „A“ pôsobí okrem nášho<br />

mužstva ešte ďalších 7. V jesennej časti<br />

plánujeme odohrať 12 majstrovských<br />

zápasov. V prebiehajúcej súťaži sa nám však<br />

príliš nedarí a tesne pred koncom sme na<br />

nelichotivom poslednom mieste, kde sme z<br />

11 zápasov vyhrali len dvakrát.<br />

MEMORÍÁL SA NIESOL V DUCHU 65.<br />

VÝROČIA ZALOŽENIA FUTBALU<br />

Aj tento rok zorganizoval OŠK Snežnica<br />

7.júla <strong>2018</strong> futbalový turnaj - v poradí už<br />

19.ročník Memoriálu JUDr. Martina<br />

Ševčíka. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstva:<br />

Zástranie, Rudina, Brodno a domáci<br />

Snežničania.<br />

Družstvo OŠK na domácom turnaji<br />

Hralo sa systémom „každý s každým“ 2 x 30<br />

min. Najviac sa darilo družstvu zo<br />

susedného Brodna, ktoré skončilo na<br />

1.mieste, suverénne vyhrali všetky zápasy<br />

so skóre 11:3. Na druhom mieste skončilo<br />

Zástranie, nasledovala Rudina a domáce<br />

družstvo skončilo posledné s jednou výhou.<br />

Potešilo aspoň ocenenie pre domáceho hráča<br />

Jána Remšíka, ktorý bol vyhlásený ako<br />

najlepší hráč turnaja. Pohár pre kráľa<br />

strelcov putoval do Brodna Lukášovi<br />

Nimohajovi za 4 strelené góly.<br />

Organizačne turnaj dopadol výborne,<br />

netradične prialo aj počasie. Stretli sa tu tak<br />

rodiny, priatelia a fanúšikovia futbalu, takže<br />

i napriek nepriaznivému výsledku domácich<br />

futbalistov turnaj splnil svoj účel - stretnutie<br />

sympatizantov futbalu.<br />

Tento rok sa pre OŠK nesie v znamení<br />

65.výročia založenia futbalu v obci. Krátke<br />

priblíženie histórie nám prezentovala Júlia<br />

Labudová. Výbor OŠK sa pri tejto príležitosti<br />

rozhodol oceniť viacerých obetavých ľudí,<br />

ktorí boli, alebo sú prínosom pre rozvoj<br />

domáceho futbalu.<br />

Z rúk starostu obce MVDr. Milana Hlavatého<br />

si prevzali ocenenie za mimoriadne<br />

zásluhy: Ján Pokrivka, Mgr. Marián Ukrop,<br />

Jaroslav Králik, Ivan Ševčík, Jozef Smieško,<br />

Ján Tomáš, Ing. Jozef Budoš, Jaroslav<br />

Beňadik, Peter Palárec, Ján Ukrop,<br />

František Bakoš, Štefan Tomáš<br />

Za zásluhy a podporu športu boli ocenení:<br />

Stanislav Tomáš, Anton Bahna, Ľubomír<br />

Palárec, Roman Púček, Pavol Martikán,<br />

Jaroslav Labuda, Miroslav Ševčík, Stanisláv<br />

Bugáň, Milan Tomáš, Ľuboš Javorík, Pavol<br />

Labuda, Anton Hmíra, Ľubomír Vajčovec,<br />

Michal Janči, Stanislav Martikán, Ján<br />

Martikán, Peter Smieško a Martin Labuda<br />

Ocenení in memoriam boli:<br />

Miroslav Javorík, Štefan Labuda<br />

a JUDr. Martin Ševčík<br />

Ocenenie in memoriam<br />

za manželov prevzali z rúk starostu obce<br />

p. Ševčíková (vľavo) a p. Javoríková<br />

Napokon v závere ešte Milan Tomáš,<br />

prezident klubu ocenil za mimoriadne<br />

zásluhy starostu obce a odovzdal pozdravné<br />

listy obci Snežnica a MŠK Snežnica. Pán<br />

Tomáš sa poďakoval všetkým, ktorí sú<br />

prínosom pre rozvoj snežnického športu a<br />

vyjadril spokojnosť nad priebehom turnaja.<br />

Družstvu najmladších nádejí - Prípravke sa<br />

zodpovedne venuje tréner Štefan Labuda.<br />

Zápasy hrávajú prevažne turnajovo, kde ich<br />

odohrajú viac v jeden deň. Družstvo podáva<br />

snaživé výkony a prajeme im i naďalej veľa<br />

úspechov a pekných gólov.<br />

Družstvo prípravky v sezóne <strong>2018</strong>/2019<br />

Mladší žiaci U-13 pôsobia v sezóne<br />

<strong>2018</strong>/2019 v III. lige SsFZ MŽ pod názvom<br />

M Š K S n e ž n i c a - Š K R a d o ľ a . V<br />

predchádzajúcom čísle sme Vás informovali<br />

o tomto spôsobe dvojičkovej súťaže. Mládeži<br />

sa darí a predvádzajú pekné výkony.<br />

Aktuálne im v tejto náročnej súťaži patrí<br />

10.miesto spomedzi 14. účastníkov.<br />

Podobne sú na tom aj starší žiaci U-15,<br />

ktorí pôsobia v III. lige SsFZ SŽ v dvojičkovej<br />

súťaži pod názvom MŠK Snežnica-ŠK<br />

Radoľa. Z pomedzi 14 účastníkov im patrí<br />

11. miesto.<br />

Družstvo starších žiakov<br />

v sezóne <strong>2018</strong>/2019<br />

Družstvo dorastu v sezóne <strong>2018</strong>/2019<br />

Dorastenci aktuálne hrajú v V. lige ObFZ U-<br />

19 QUICK SPORT pod názvom ŠK Radoľa-<br />

MŠK Snežnica. Tým sa výsledkovo najviac<br />

darí a aktuálne sú na 2. mieste za ŠK Čierne,<br />

majú však zápas k dobru, ktorý ak zvládnu<br />

môžu jesennú časť ukončiť na čele tabuľky.<br />

Dušan Ševčík


INZERCIA<br />

strana 22<br />

INZERCIA Objednávaľ: Ing. Karol Budinský, 132 Snežnica 02332<br />

Ing. Karol Budinský, vek 50 rokov, Snežnica 132,<br />

zamestnanec Sungwo Hitech Slovakia, s.r.o. Žilina.<br />

kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva<br />

za Slovenskú národnú stranu. Číslo kandidáta 2<br />

Vážení spoluobčania, dovoľte mi predstaviť Vám môj volebný program pre<br />

nasledujúce volebné obdobie. V Snežnici bývam už 10 rokov a za ten čas som<br />

prenikol do úspechov, ale aj problémov v našej obci a preto by som sa chcel<br />

venovať nasledovným témam:<br />

- rozvoj verejnej infraštruktúry obce<br />

- rozvoj kultúrneho a spoločenského života obyvateľov<br />

- zlepšenie komunikácie obecného úradu a zastupiteľstva s obyvateľmi obce<br />

- zvýšenie starostlivosti o verejné priestranstvá<br />

- zlepšenie využívania prostriedkov z eurofondov na rozvoj obce.<br />

Chcem, aby sa naša obec aj mojou zásluhou stala miestom,<br />

kde sa budeme všetci radi vracať.<br />

Som presvedčený, že spoločne to dokážeme.<br />

INZERCIA Objednávaľ: Magdaléna Javoríková, 02332 Snežnica 261<br />

Magdaléna Javoríková, vek 64 rokov, Snežnica 261,<br />

Dôchodkyňa<br />

kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva<br />

za Smer – sociálna demokracia. Číslo kandidáta – 5<br />

V Snežnici žijem 42 rokov. V súčastnosti svoj voľný čas aktívne venujem skrášľovaniu obce,<br />

pomoci pri obecných a farských podujatiach. Aktívne pracujem ako predsedkyňa základnej<br />

organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Chcem sa i naďalej venovať rozvoju kultúrneho a<br />

spoločenského života v obci, zachovávať staré tradície a zvyklosti, zlepšovať občianske<br />

spolužitie v obci. Bola by som rada, keby aj zásluhou mojej práce ako poslankyne obecného<br />

zastupiteľstva sa podarilo urobiť z našej obce to najkrajšie miesto pre náš spoločný život.<br />

INZERCIA Objednávaľ: Bc. Dušan Ševčík, 02332 Snežnica 132<br />

Vážení občania, milí priatelia...<br />

kandidát č.10<br />

Bc. Dušan Ševčík<br />

31 r., nezávislý kandidát<br />

administratívny pracovník<br />

Opäť sa s pokorou uchádzam o miesto poslanca Obecného<br />

zastupiteľstva v Snežnici, kde pôsobím už druhé volebné obdobie,<br />

teda 8 rokov. Myslím, že je to dostatočný čas na to, aby som vedel veci<br />

pomenovať správnym menom. Často sa spolu stretávame, viem čo<br />

nás trápi, ale i z čoho máme najväčšie radosti. Chcem byť pri<br />

formovaní našej obce aj ďalšie volebné obdobie, pretože mi nie je<br />

ľahostajné jej smerovanie. Uchádzam sa preto o Vašu podporu ako<br />

nezávislý kandidát OZ a ďakujem za Vašu priazeň...<br />

INZERCIA Objednávaľ: Ing. Daniel Michel, Snežnica 147, 02332 Snežnica<br />

kandidát na poslanca číslo 8<br />

Daniel Michel, Ing.<br />

38r. administratívny pracovník, SNS<br />

facebook:<br />

www.facebook.com/michel.sneznica<br />

email:<br />

michel.sneznica@gmail.com


CYKLISTIKA<br />

OTVÁRACIE HODINY<br />

OBECNÝ ÚRAD<br />

pondelok 7:00 - 15:00<br />

utorok 7:00 - 15:00<br />

streda 7:00 - 17:00<br />

štvrtok 7:00 - 15:00<br />

piatok 7:00 - 13:00<br />

prestávka<br />

12:00 - 12:30<br />

Víťazi „Okolo Snežnice“ v kategórii do 18.rokov<br />

zľava: Marián Muzika, Jaroslav Labuda, Marek Šmehyl<br />

POŠTA SNEŽNICA<br />

pondelok, utorok,<br />

štvrtok, piatok<br />

8:30 - 11:15<br />

12:00 -13:00<br />

ĎALŠÍ ROČNÍK CYKLISTICKÝCH<br />

PRETEKOV ÚSPEŠNE ZA NAMI<br />

Už po piatykrát v rade sa domácim<br />

nadšencom horskej cyklistiky, ktorí pôsobia<br />

pod hlavičkou CYKLOTEAMU Lavína<br />

p o d a r i l o z o r g a n i z o v a ť ď a l š í r o č n í k<br />

v y d a r e n é h o p r e t e k u - I S T R O F I N A L<br />

SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN.<br />

Tento rok sa toto podujatie uskutočnilo<br />

8.septembra <strong>2018</strong> za účasti rekordného<br />

počtu pretekárov - 481, kde oproti minulému<br />

roku je to nárast o takmer 100 účastníkov.<br />

Podľa vyjadrení pretekárov pekné prostredie,<br />

zaujímavé trasy a organizačné kvality<br />

posúvajú toto podujatie medzi najkrajšie<br />

cyklistické preteky na Slovensku, aj preto sa<br />

teší čoraz väčšej obľube.<br />

Súťažilo sa vo viacerých kategóriách na 2<br />

trasách - krátkej 21 km a dlhej 50 km.<br />

Samozrejme sa mysleli aj na deti, pre ktoré<br />

bol pripravený detský pretek. Počasie<br />

podujatiu tento rok prialo a i výsledné časy v<br />

cieli o tom svedčali, že trať bola naozaj<br />

perfektne pripravená.<br />

Na 50 km trati sa absolútnym víťazom stal<br />

Karel Hartl z klubu STARBIKE.SK, z víťazstva<br />

na krátkej trati sa radoval Miloš Sopko z<br />

Fatra Teamu.<br />

Na štart sa postavilo i viacero<br />

domácich pretekárov:<br />

- Patrik Podolák v kategórii muži do 29 rokov,<br />

dlhá trať - nedokončil v dôsledku úrazu<br />

- Jozef Holtán, 19.miesto, kategória muži 30-<br />

39 rokov, dlhá trať<br />

- Marián Šmehyl, 32.miesto, kategória muži<br />

40-49 rokov, dlhá trať<br />

- Marán Paulus, 13.miesto, kategória 50-59<br />

rokov, dlhá trať<br />

- Jaroslav Labuda, 8.miesto, kategória<br />

juniori, krátka trať<br />

- Marek Šmehyl, 10.miesto, kategória juniori,<br />

krátka trať<br />

- Marián Muzika, 11.miesto, kategória<br />

juniori, krátka trať<br />

- Andrej Kopas, 16.miesto, kategória juniori,<br />

krátka trať<br />

- Teodor Moravec, 17.miesto, kategória<br />

juniori, krátka trať<br />

- Samuel Duban, 20.miesto, kategória<br />

juniori, krátka trať<br />

- Dávid Holáčik, 22.miesto, kategória juniori,<br />

krátka trať<br />

- Tomáš Jezbera, 75.miesto, kategória muži<br />

do 39 rokov, krátka trať<br />

- Lukáš Kuriak, 76.miesto, kategória muži do<br />

39 rokov, krátka trať<br />

- Peter Holáčik, 9.miesto, kategória muži do<br />

49 rokov, krátka trať<br />

- v detských pretekoch štartovalo okolo 20<br />

domácich detí<br />

C h a l a n o m ď a k u j e m e z a v z o r n ú<br />

reprezentáciu našej obce. Súčasťou pretekov<br />

bolo i vyhodnotenie sezónnej rekreačnej<br />

aktivity „Okolo Snežnice,“ kde išlo o najviac<br />

najazdených kilometrov na stanovenom<br />

okruhu. V kategórii do 18.rokov sa na<br />

stupňoch víťazov umiestnili domáci pretekári<br />

v poradí Jaroslav Labuda, Marián Muzika a<br />

Marek Šmehyl. V kategórii nad 18. rokov hájil<br />

domácich pretekárov Jozef Holtán, ktorý<br />

skončil na 2.mieste.<br />

Veľká vďaka patrí všetkým pomocníkom,<br />

regulovčíkom a partnerom. Už teraz sa<br />

tešíme na ďalší ročník týchto pretekov, ktorý<br />

sa bude konať 7. septembra 2019.<br />

Michal Gábor<br />

streda<br />

8:30- 10:00<br />

15:00-17:00<br />

SPOLOČENSKÁ KRONIKA<br />

Prišli medzi nás<br />

Michael Chrapčík<br />

Artuš Laurenčík<br />

Marcela Bačinská<br />

Rozhodli sa kráčať spolu<br />

Jadwiga Maria Koziarska a Pavol Kukučík<br />

Mária Murínová a Ján Demko<br />

Helena Ježová a Roman Koza<br />

Katarína Staňová a Roman Majtán<br />

Simona Slučiaková a Tomáš Jezbera<br />

Ivana Zajacová a Lukáš Maliar<br />

Monika Pokrivková a Dušan Frátrik<br />

Navždy nás opustili<br />

Nadija Bollová<br />

Slávko Labuda<br />

Margita Rýchliková<br />

INZERÁT<br />

Kúpim stavebný pozemok v obci<br />

Snežnica od 800 m2 a viac.<br />

Šírka pozemku aspoň 20 m.<br />

Kontakt: 0904 992 540.<br />

Dňa 25.05.<strong>2018</strong> vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov (GDPR). Z daného dôvodu je pre zverejnenie údajov o vás typu meno a vek nutný súhlas menovaného,<br />

u narodených detí súhlas rodičov a pri zomrelých súhlas pozostalých. Z daného dôvodu nie sú v tomto čísle uverejnené všetky mená zosobášených a jubilantov. Ak máte záujem<br />

o zverejnenie gratulácii, kondolencii, prípadne iných oznámení v spoločenskej kronike, musíte udeliť súhlas redakčnej rade, a to podpísaním súhlasu na obecnom úrade.<br />

INZERCIA - CENNÍK: Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v novinách pre podnikateľské/politické subjekty: formát A4 (celá strana)-30€, A5 (1/2 strany )-15€, A6 (1/4 strany)-7,50€ .<br />

V prípade zverejnenia reklamy v inom rozmere, ako je uvedené, sa cena stanoví dohodou. Obyvatelia obce a majitelia nehnuteľností v obci môžu využiť riadkovú inzerciu v novinách BEZPLATNE.<br />

<strong>Novinky</strong> <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong>, občasník obce Snežnica · Vydavateľ: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica, IČO: 00314315, tel.č.: 041/4224179, www.obec-sneznica.sk, email:<br />

redakciasneznica@gmail.com · Periodicita: občasník · Registračné číslo: EV5373/16 ISSN 24538361 · Zodpovedná redaktorka: Ing. Veronika Sabelová · Grafické spracovanie: Peter Kukučik<br />

Redakčná rada: Bc. Dušan Ševčík, Mgr. Zuzana Ševčíková, Mária Kukučiková, Peter Kukučik, Emília Budinská · Príspevky, podnety a návrhy posielajte na<br />

e-mail: redakciasneznica@gmail.com · Tlač: Obecný úrad Snežnica · Redakcia si vyhradzuje právo na formálnu, jazykovú a štylistickú úpravu príspevkov.


KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE SNEŽNICA<br />

1.<br />

2.<br />

Ján Cesnek,<br />

38r., SZČO, nezávislý kandidát<br />

Milan Hlavatý, MVDr.<br />

48r. starosta obce, Smer - sociálna demokracia<br />

3.<br />

4.<br />

Zdeno Kopas,<br />

48r. strojár-nastavovač, nezávislý kandidát<br />

Daniel Michel, Ing.,<br />

38r. administratívny pracovník, SNS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!