26.03.2018 Views

Novinky spod Vretňa 2018 - 1

Novinky spod Vretňa 2018 - 1

Novinky spod Vretňa 2018 - 1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Obecné noviny obce Snežnica • ročník III. • číslo 1/<strong>2018</strong> • Marec <strong>2018</strong> • NEPREDAJNÉ<br />

KAPLNKY A KRÍŽE V OBCI SNEŽNICA - KAPLNKA NA VYŠNOM KONCI<br />

Zuzana Kurková s pravnukom Jankom pri kaplnke v r.1977<br />

V Novinkách <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong> sa<br />

vám snažíme priniesť vždy kúsok<br />

histórie, ale aj niečoho nového. Cez<br />

spomienky našich spoluobčanov sa<br />

vraciame do minulosti a mnohí z vás<br />

so sentimentom a častokrát aj so<br />

slzou v oku spomínate na mladosť,<br />

svoje lásky, ale i starosti. Náš<br />

každodenný život je sprevádzaný<br />

taktiež vierou v Boha, ktorý je<br />

všadeprítomný. Na niektorých<br />

miestach jeho prítomnosť cítime o<br />

niečo viac a v nasledujúcich riadkoch<br />

vám tieto miesta priblížime.<br />

Rozhodli sme sa do našich<br />

Noviniek <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong> zaradiť ďalšiu<br />

rubriku, ktorá si nepochybne nájde<br />

svojich čitateľov - Kaplnky a kríže v<br />

obci Snežnica. Naša história je úzko<br />

spätá i s cirkevnými hodnotami,<br />

preto je takýchto miest v obci, ako aj v<br />

jej okolí mnoho. Každé z nich má<br />

svoju hodnotu, svoju minulosť, svoje<br />

posolstvo...<br />

R a d i v á m p o s t u p n e v<br />

jednotlivých číslach priblížime<br />

príbehy týchto výnimočných miest v<br />

našej obci. V úvodnom príspevku<br />

vám predstavíme kaplnku na<br />

vyšnom konci obce pri rodine<br />

Králikovej.<br />

Vznik Kaplnky na vyšnom konci sa<br />

datuje do 60.rokov 20.storočia, keď<br />

drevenú kaplnku, ktorá bola<br />

umiestnená na drevenom stĺpe,<br />

zhotovil pán Štefan Chvastek. Ku<br />

k a p l n k e n á s l e d n e s n e ž n i c k í<br />

mládenci Stanislav Bollo, Milan<br />

Tomáš, Stanislav Beňadik a Ján<br />

Pokrivka nasadili dve lipy, ktoré sú<br />

tam dodnes.<br />

V r. 1961 si na vyšnom konci<br />

postavili rodinný dom Ján a Paulína<br />

Králikovci, ktorí v tomto dome bývali<br />

aj s rodičmi Justínom a Zuzanou<br />

Kurekovou. Celá rodina sa starala o<br />

vtedajšiu kaplnku aj o priľahlé<br />

priestranstvo.<br />

Okolo roku 1964 na tomto<br />

mieste urobil Justín Kurek novú<br />

kaplnku a tiež približne v tomto<br />

období jeho vnuk Ján Králik doniesol<br />

i druhú sošku Panny Márie, ktorá<br />

bola dosť poškodená pri likvidácii<br />

starého cintorína v Kysuckom Novom<br />

Meste. Okolo kaplnky sa urobil<br />

drevený plot. Vo vnútri sa sadili rôzne<br />

kvety a šípové ruže. Keď čas nahlodal<br />

i tento príbytok Panny Márie, syn<br />

Jána a Pauly, Štefan, zhotovil v<br />

r.1990 kaplnku z umelej hmoty,<br />

ktorá tam bola umiestnená do<br />

r.1996.<br />

V z h ľ a d o m n a t o , ž e<br />

priestranstvo je pod prudkým<br />

svahom, ktorý nazývame Červená<br />

hlina - lebo je naozaj červená, okolie<br />

začalo zarastať tŕním a postupne sa<br />

tam začal vyvážať i komunálny odpad<br />

od nezodpovedných obyvateľov obce,<br />

a tým miesto strácalo svoju<br />

dôstojnosť. V tomto období sa preto<br />

pristúpilo k likvidácii okolitého tŕnia<br />

a drobných drevín, odviezol sa<br />

navozený odpad a planírovalo sa<br />

okolie kaplnky. Hlavnou inšpiráciou<br />

vybudovania novej kaplnky bol fakt,<br />

že sa pri Kostole Sedembolestnej<br />

Panny Márie u nás v Snežnici<br />

postavila kaplnka Panny Márie<br />

Lurdskej. Vtedy si rodina Králiková<br />

povedala, že aj na vyšnom konci by<br />

bola pekná takáto kaplnka - jaskyňa.<br />

Kaplnka, ktorá bola dovtedy<br />

umiestnená na vyšnom konci, sa<br />

premiestnila na cestu popod Polom,<br />

kde o ňu prejavil záujem Štefan<br />

Martinský. Následne sa začalo s<br />

výstavbou kamennej jaskyne, pri<br />

realizácii ktorej pomáhali rodine<br />

Králikovcov i Adam Belanec, Justín<br />

Majtán, Dominik Ševčík, Ondrej<br />

K u k u č í k , F r a n t i š e k J a v o r í k<br />

(občerstvenie). Ing.Jozef Budoš<br />

poskytol traktor na dovoz kameňa z<br />

obecného lomu. Vďaka všetkým<br />

spomenutým sa v priebehu dvoch<br />

mesiacov podarilo v r. 1996 vystavať<br />

tento príbytok pre Pannu Máriu. Na<br />

realizáciu okolitých chodníkov<br />

prispela firma Ekobet a Ing. Ľubomír<br />

Jaššo a Pavol Ševčík poskytli zas<br />

dlažbu a obrubníky. Sochu Panny<br />

M á r i e n á m v e n o v a l a J o h a n a<br />

Kukučíková.<br />

Do jaskyne sa ešte v tom istom<br />

roku zaviedol elektrický prúd z domu<br />

rod. Králikovcov, kde vypomohol<br />

Vladimír Kopas. Vďaka tomu je i<br />

dodnes kaplnka osvetlená, a to<br />

hlavne počas sviatkov v priebehu<br />

roka, ale najmä vo vianočnom<br />

období, kedy ju každý rok zdobí i<br />

vianočný stromček.<br />

... Pokračovanie na strane 22.


INFORMÁCIE Z OBCE<br />

strana 2<br />

Milí spoluobčania,<br />

dovoľte, aby som sa vám<br />

prihovoril a poinformoval vás o<br />

akciách, ktoré plánujeme v najbližšej<br />

dobe realizovať. Začali sme s<br />

prípravami na výmenu autobusových<br />

zastávok v našej obci. Pôvodné<br />

zastávky budú odstránené a nové<br />

b u d ú z h o t o v e n é č i a s t o č n e z<br />

betónových štiepaných tvárnic, ale<br />

väčšia časť bude drevená. Verím, že<br />

nám počasie bude priať, aby sme<br />

mohli začať práce čím skôr, a taktiež<br />

dúfame, že sa vám nové zastávky<br />

budú páčiť. Ďalšia oblasť, na ktorú sa<br />

chcem sústrediť, je doplnenie a<br />

rekonštrukcia verejného osvetlenia.<br />

Zakúpili sme 5 ks LED svietidiel,<br />

ktoré nainštalujeme v niektorej časti<br />

o b c e n a s k ú š k u , a a k b u d ú<br />

vyhovovať, budeme s poslancami OZ<br />

rozhodovať o doplnení LED svietidiel<br />

na každý stĺp el. vedenia, čím by sme<br />

splnili zákonom stanovené normy. V<br />

ďalšej fáze by som chcel vymeniť,<br />

celé verejné osvetlenie za LED<br />

svietidlá, čím by sa vytvorila asi 60%<br />

úspora a mohli by sme uvažovať aj o<br />

celonočnom svietení.<br />

Stále čakáme na rozhodnutia<br />

vo výzvach na nasledujúce dotácie:<br />

r e k o n š t r u k c i a K D a O c Ú ,<br />

vybudovanie detského ihriska a<br />

rekonštrukcia šatní na futbalovom<br />

ihrisku a rozšírenie vodovodu a<br />

kanalizácie.<br />

Zo strany obce bola daná<br />

požiadavka na dopravný inšpektorát<br />

na zabezpečenie prechodu pre<br />

chodcov pri ZŠ s MŠ, prípadne<br />

zníženie rýchlosti pri škole a<br />

osadenie dopravnej značky zákaz<br />

státia pri kostole na strane od<br />

potoka. Všetky tieto požiadavky boli<br />

z rôznych dôvodov zamietnuté a<br />

budú len osadené nové značky<br />

„Pozor škola“.<br />

Už sú objednané zastavenia<br />

krížovej cesty a ich výroba by mala<br />

trvať asi 6 týždňov. Po ich dodaní<br />

začneme s jej dokončovaním a<br />

samotné vysvätenie krížovej cesty<br />

bude v nedeľu 19.8.<strong>2018</strong> spojené so<br />

sv. omšou na Medzivretní. Máme<br />

prísľub, že medzi nás príde aj biskup<br />

mons.Tomáš Galis.<br />

MVDr. Milan Hlavatý<br />

starosta obce<br />

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA<br />

Vybrané prijaté uznesenia zo zasadnutí OZ v mesiacoch 12/2017,<br />

01/<strong>2018</strong>, 02/<strong>2018</strong>, 3/<strong>2018</strong>.<br />

Koniec roka priniesol ako obyčajne zasadnutie bohaté na diskusiu a<br />

prijímanie uznesení. Nakoľko poslanci prijali 15 uznesení, prinášame<br />

iba prierez daných uznesení:<br />

- VZN o financovaní škôl a školských zariadení<br />

na rok <strong>2018</strong><br />

- 7. Úprava rozpočtu na základe rozpočtového<br />

opatrenia 7/2017<br />

- Použitie rezervného fondu<br />

- Schválenie rozpočtu na rok <strong>2018</strong><br />

- Zvýšenie platu starostu za mesiac 12/2017<br />

- Odmena poslancov za II. polrok 2017<br />

- Odmena hlavnému kontrolórovi<br />

- Neschválenie odkúpenia obecného pozemku<br />

- Zámer výmeny obecného pozemku s pozemkom<br />

pána Sedliaka<br />

Na úvod roka bolo zvolané zasadnutie, kde bolo prijatých 9 uznesení:<br />

- Schválenie zadania na územný plán a schválenie<br />

dĺžky procesu obstarávania územného plánu<br />

- Zasielanie zápisníc poslancom OZ<br />

- Schválenie výmeny pozemkov medzi obcou<br />

a p. Sedliakom<br />

- VZN o určení školského obvodu ZŠ na území obce<br />

- VZN o určení času a miesta zápisu dieťaťa v ZŠ s MŠ<br />

- Schválenie kontokorentu k bežnému účtu<br />

obce Snežnica<br />

Vo februári sa stretli poslanci OZ, aby rokovali o schválenom<br />

programe a prijali nasledovné uznesenia:<br />

- Schválenie zámeru odpredať pozemok<br />

parc.č. KN C 13/1 a KN C 21/2<br />

- 1. úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ<br />

- Použitie rezervného fondu na vypracovanie<br />

PD – rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby<br />

- Zrušenie združenia EKOSEP- KYSUCE<br />

Posledné zasadnutie, ktoré sa konalo do uzávierky, sa konalo v marci,<br />

kedy sa poslanci stretli mimoriadne, aby riešili problém s nedoriešenou<br />

exekúciou.<br />

Schválenie podpísania dohody o urovnaní so spol. Šemat LM, s.r.o.<br />

PARKOVANIE V OBCI<br />

V Novinkách <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong> č. 2/2017<br />

sme vás informovali o problémoch s<br />

parkovaním pred kostolom a na<br />

verejnom priestranstve pri zvonici.<br />

Napriek upozorneniam nedošlo k<br />

výraznej zmene a parkovanie na<br />

uvedených miestach je stále<br />

komplikované. Najväčší problém<br />

predstavuje parkovanie pri kostole<br />

počas nedeľných bohoslužieb. Obec<br />

chce opätovne požiadať občanov,<br />

ktorí sú nútení na bohoslužbu<br />

dochádzať motorovým vozidlom, aby<br />

parkovali na parkovisku pri obecnom<br />

úrade prípadne pred obecným<br />

úradom. Umiestnením vozidiel na obe<br />

strany vozovky zabraňujete voľnému<br />

p r e j a z d u v o z i d l á m , p r í p a d n e<br />

záchranným zložkám. Za vašu<br />

ústretovosť vám bude obec vďačná.<br />

OPRAVY V TELOCVIČNI A V MŠ<br />

AJ ZA POMOCI OBCE<br />

Po kontrole z hygieny bola ZŠ s MŠ<br />

n ú t e n á v y m a ľ o v a ť p r i e s t o r y<br />

telocvične. Keďže ide o organizáciu<br />

zriadenú našou obcou, hľadala<br />

riaditeľka školy pomoc práve u pána<br />

starostu. Pomoc zo strany obce bola<br />

p o s k y t n u t á a n a š i š i k o v n í<br />

zamestnanci boli s prácou hotoví za<br />

pár dní. Telocvičňa tak žiari novotou a<br />

krásnou žltou farbou. Deti tak môžu<br />

c v i č i ť o n i e č o č i s t e j š o m a<br />

hygienickejšom prostredí. Počas<br />

jarných prázdnin sa pracovalo taktiež<br />

v budove materskej školy. Škôlka<br />

d l h o d o b o ž i a d a l a o p o m o c s<br />

vybudovaním oddeľovacej priečky<br />

medzi triedou, kde sa deti hrajú a<br />

spávajú, a priestorom jedálne. Deti<br />

boli často vyrušené cinkotajúcimi<br />

riadmi a hlukom z jedálne. Z daného<br />

dôvodu bola vybudovaná priečka,<br />

ktorá priestory oddelila a priniesla tak<br />

deťom ničím nerušený spánok.<br />

O p ä t o v n e p a t r í v e ľ k á v ď a k a<br />

pracovníkom obce.


strana 3<br />

POPLATOK ZA ROZVOJ<br />

- STRETNUTIE S OBČANMI<br />

Dňa 23.02.<strong>2018</strong> zvolali poslanci OZ<br />

a starosta obce stretnutie so<br />

stavebníkmi, ktorí v roku 2017<br />

zaplatili a v roku <strong>2018</strong> zaplatia<br />

poplatok za rozvoj. Stretnutie bolo<br />

hodnotené ako veľmi ústretové a<br />

zmierňujúce napätú situáciu.<br />

Stavebníkom bolo vysvetlené, čo je to<br />

poplatok za rozvoj, prečo sa obec<br />

rozhodla, že daný poplatok zavedie, a<br />

na čo poplatok môže byť použitý. Obe<br />

strany našli spoločnú reč a s<br />

použitím financií na vypracovanie<br />

projektovej dokumentácie na<br />

dobudovanie vodovodu a kanalizácie<br />

v časti Hrby súhlasili. Pripomíname,<br />

že daný poplatok zaviedli poslanci<br />

OZ v roku 2016 a aktívne sa začal<br />

poplatok vyberať v roku 2017.<br />

Dúfame, že prostriedky pomôžu<br />

skvalitniť život v našej obci a<br />

zrealizujú sa nové a nové projekty.<br />

NAŠA OBEC SA ROZRASTÁ<br />

O ĎALŠIE RODINNÉ DOMČEKY<br />

A NOVÝCH OBČANOV<br />

V roku 2017 bolo skolaudovaných 9<br />

nových rodinných domčekov na<br />

Vyšnom konci. Posledné vydané<br />

súpisné číslo v roku 2017 bolo 384.<br />

Predpokladá sa, že v budúcich<br />

rokoch sa vydá ďalších cca 35<br />

súpisných čísel.<br />

S rastúcim počtom rodinných domov<br />

nám pribúdajú občania a deti pre<br />

našu základnú školu. Mení sa<br />

taktiež veková štruktúra v našej<br />

obci, ale predovšetkým pribúdajú<br />

nové priezviská, ktoré doteraz v<br />

našej obci neboli. Môžete tak u nás<br />

počuť priezvisko ako Stankovič,<br />

Čavojský, Ohrádka, Mihálik,...<br />

Tešíme sa, že naša obec sa rozrastá<br />

nielen o nové domčeky, ale aj o<br />

nových občanov.<br />

ŠTATISTIKA ZA ROK 2017<br />

POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2017 = 1017<br />

Počet narodených detí = 11<br />

Počet zomrelých občanov = 16<br />

Počet prisťahovaných občanov = 38<br />

Počet odsťahovaných občanov = 17<br />

Počet uzavretých manželstiev = 12<br />

Veronika Sabelová<br />

DOCHÁDZKA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA<br />

Na obecnom zasadnutí,<br />

ktoré sa konalo 15.12.2017,<br />

požiadali poslanci OZ,<br />

aby boli občania informovaní<br />

o účasti poslancov<br />

na obecných zastupiteľstvách<br />

počas volebného obdobia<br />

2014-<strong>2018</strong>. V tabuľke je uvedený<br />

počet zastupiteľstiev<br />

v jednotlivých rokoch<br />

a pri každom poslancovi<br />

je uvedené na koľkých<br />

zastupiteľstvách sa zúčastnil,<br />

prípadne nezúčastnil.<br />

Percentuálne vyjadrená účasť<br />

poslancov na OZ<br />

za obdobie 2014-<strong>2018</strong><br />

100% 96,6% 89,7% 86,2% 82,8% 79,3% 75,9% 70,0% 60,0% 55,2%<br />

Pavol Peter Ing. Miroslava Bc. Dušan Zdeno Ján Ján Miroslav Martin Mgr. Pavol<br />

Ševčík Kukučík Dubanová Ševčík Kopas Cesnek Belanec Javorík Bollo Mičian<br />

29 z 29 28 z 29 26 z 29 25 z 29 24 z 29 23 z 29 22 z 29 7 z 10 * 12 z 20 ** 16 z 29<br />

*od/**do 15.12.2016


INFORMÁCIE Z OBCE<br />

strana 4<br />

POĎAKOVANIE<br />

MGR. EMILOVI JAŠŠOVI<br />

Starosta obce a poslanci OZ dňa<br />

25.02.<strong>2018</strong> poďakovali Mgr.Emilovi<br />

Jaššovi za prácu pre obec vo funkcií<br />

riaditeľa ZŠ a ZŠ s MŠ Snežnica a<br />

rovnako aj za pedagogickú činnosť v<br />

našej škole. Napriek tomu, že ho<br />

prekvapila ťažká životná situácia,<br />

rozdával úsmevy na všetky strany.<br />

Pán riaditeľ, prajeme Vám veľa<br />

zdravia a optimizmu v živote. Patrí<br />

Vám vďaka od nás všetkých.<br />

Veronika Sabelová<br />

AUTOMAT NA SVIEČKY<br />

Spoločnosť Darapol, s.r.o. oslovila<br />

našu obec s ponukou predaja sviečok<br />

n a m i e s t n o m c i n t o r í n e<br />

prostredníctvom predajného pultu na<br />

sviečky. Poslanci OZ s predloženou<br />

ponukou súhlasili. Sviečky budú<br />

umiestnené vo voľne prístupnom a<br />

otvorenom predajnom pulte na<br />

miestnom cintoríne. To, že nebudú<br />

sviečky uzamknuté, neznamená, že<br />

s v i e č k y n i e s ú s p o p l a t n e n é .<br />

Upozorňujeme, aby ste sviečky<br />

nebrali z predajného pultu bez<br />

zaplatenia, nakoľko je v ňom<br />

umiestnená malá kamera, ktorá vás<br />

môže nasnímať. Jedna sviečka bude<br />

stáť 1,- €, ktoré vhodí kupujúci do<br />

pokladničky automatu. Dúfame, že<br />

sa vám nový nápad bude páčiť a dané<br />

služby budú prospešné hlavne pre<br />

vás.<br />

UŽ STE SA ROZHODLI,<br />

KOMU VENUJETE 2% Z DANÍ?<br />

Každoročne bojujú mnohé združenia<br />

a nadácie o 2% z daní. Ak ste sa do<br />

dnešného dňa nerozhodli, komu by<br />

ste 2% venovali, ponúkame vám pár<br />

typov na organizácie pôsobiace v<br />

našej obci. Uvedené organizácie sú<br />

často odkázané práve na príspevky z<br />

2% daní, a preto vám budú za ne<br />

vďačné.<br />

Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica<br />

Sídlo: Snežnica 17, 023 32 Snežnica<br />

IČO: 001774743204<br />

Právna forma: Občianske združenie<br />

Mládežnícky športový klub Snežnica<br />

Sídlo: Snežnica 17, 023 32 Snežnica<br />

IČO: 42215846<br />

Právna forma: Občianske združenie<br />

Zväz postihnutých civilizačnými<br />

chorobami v SR ZO Snežnica<br />

Sídlo: Snežnica 80, 023 32 Snežnica<br />

IČO: 12664855/0501<br />

Právna forma: občianske združenie<br />

Základná škola s materskou<br />

školou Snežnica<br />

Nakoľko základná škola nemá zriadené<br />

samostatné DIČ, získava finančné prostriedky<br />

prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región.<br />

Z tohto dôvodu je najlepšie odovzdať<br />

Vyhlásenia o poukázaní 2% priamo riaditeľke<br />

ZŠ s MŠ Snežnica – PaedDr. Janke<br />

Chovancovej.<br />

Názov: Nadácia Spoločne pre región<br />

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina<br />

IČO: 37900706<br />

Právna forma: Nadácia<br />

Vedeli ste, že:<br />

· v r. 1924 bol založený Dobrovoľný<br />

hasičský zbor obce Snežnica<br />

· 23.mája 1949 bola Snežnica prvýkrát<br />

spojená so svetom telefónom<br />

· v r. 1970 bol v obci založený Turistický<br />

oddiel mládeže „Vreteň“<br />

· v r. 1986 mala obec už 1025 obyvateľov<br />

· budova domu smútku bola vysvätená<br />

15.septembra 1996<br />

poslanci obce 2006-2010<br />

autor: archív obce Snežnica.


HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z KRONIKY<br />

strana 5<br />

prvé sv. prijímanie<br />

brigáda v obci<br />

voľby v našej obci<br />

zamestnanci obce<br />

poslanci OZ v Červenom Hrádku<br />

plánovaná cesta pri rodine Ďurišovcov<br />

zamestnanci obce<br />

plánovaná cesta pri rodine Ďurišovcov


KULTÚRA - STARÁ MAMA ROZPRÁVALI<br />

strana 6<br />

DROTÁRSTVO<br />

„Ja som drotár, od Žiliny,<br />

z veľkej rovnej dediny.<br />

Po svete sa túlať musím,<br />

čo je toho príčina?<br />

Chudobný je ten náš kraj,<br />

samé kopce, holoty,<br />

chleba máme veľmi málo,<br />

ale veľa roboty.<br />

Hrnce, misky aj rajničky,<br />

dajte drôtovať ženičky.“<br />

Drotárstvo patrilo i v našej obci dá sa<br />

povedať k doplnkovým zamestnaniam.<br />

Zaoberalo sa výrobou a predajom<br />

výrobkov z drôtu, neskôr z plechu a tiež<br />

podomovým opravovaním kuchynského<br />

riadu. Otec brával so sebou už malého<br />

syna (učňa - džarka), aby sa tak zoznámil<br />

s vandrovaním, ktoré sa odovzdávalo z<br />

pokolenia na pokolenie. Bol to veru ťažký<br />

život, z domu odchádzali na rok i viac, aby<br />

len niečo zarobili. Nie vždy sa to podarilo.<br />

Prespávali v senníkoch, humnách, pod<br />

holým nebom. Horšie to bolo cez zimu.<br />

Kdesi ich nechceli dať spať ani do maštale,<br />

lebo ich brali ako tulákov či zlodejov.<br />

Drôt sa stal základným materiálom na<br />

rôzne predmety dennej spotreby - vešiaky,<br />

cedidlá, vidličky, nožíky, pasce na<br />

hlodavce... Okrem drôtu potrebovali ešte<br />

kliešte, šidlo a kladivko, ktoré nosili v<br />

plátennej alebo koženej taške. Neskôr<br />

hrnce látali (nitovali) nitmi.<br />

Najväčší rozmach drotárstvo dosiahlo na<br />

konci 19. a začiatkom 20.storočia.<br />

Drotári, ktorí ponúkali svoje služby,<br />

vandrovali i po celom území Rakúsko-<br />

Uhorska, ale aj v Európe či v zámorí. V<br />

r.1903 vydal Župný úrad v Trenčíne pre<br />

Kysuce 640 podomových drotárskych<br />

knižiek. Drotárov bolo ale viac, ale nie<br />

každý si mohol dovoliť zabezpečiť tento<br />

materiál. Neskôr drotári ponúkali i<br />

výrobky z plechu a galantériu. Na<br />

chrbtoch nosili drevené krošne s tovarom.<br />

Niektorým drotárom sa darilo natoľko, že<br />

si neskôr vytvorili drotárske dielne a ďalej<br />

tak zamestnávali chudobnejších drotárov.<br />

Drotárstvo však postupne zanikalo,<br />

ojedinele sa vyskytovalo u nás i po r.1950,<br />

ale nemohli cenovo konkurovať lacnejším<br />

výrobkom z priemyselnej výroby.<br />

V poslednom období sa drotárstvo opäť<br />

dostáva do povedomia ľudí. Teraz už však<br />

nie ako remeslo vyrábajúce predmety<br />

dennej spotreby, ale ako umelecké<br />

remeslo, ktoré vyrába predmety<br />

umeleckej hodnoty.<br />

Emília Ševčíková<br />

PRANOSTIKY<br />

1.apríl - Ak prší na Veľkonočnú nedeľu,<br />

bude v lete núdza o vodu.<br />

24.apríl - Saď zemiaky na Ďura, bude<br />

plná pivnica i komora.<br />

13.máj - Pred Servácom niet leta, po<br />

Serváci niet mrazu.<br />

23.máj - Keď sa na Želmíry včely začnú<br />

rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť<br />

8.jún - Keď na Medarda prší, nebudú<br />

toho roku huby rásť.<br />

máj - Kto sa v máji potí na poli a modlí v<br />

komore, hladom neumre.<br />

jún - Daždivý jún celé leto pokazí.<br />

Dvojnásobnú radosť majú v tomto<br />

období v rodine Jancových, kde sa<br />

rodičom Katke a Lukášovi narodili<br />

dvojičky - Nikolka a Natálka. Posledné<br />

dvojičky, ktoré sa narodili u nás v obci<br />

pred 15 rokmi, boli dvojičky Daniely a<br />

Štefana Labudovcov - Soňka a Ivka.<br />

Trochu staršie sú dvojičky Pokrivkové<br />

(Kristína a Ján) a Kopasové (Denisa a<br />

Jakub).<br />

Dušan Ševčík<br />

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA<br />

Medzi najkrajšie udalosti v roku, ktoré<br />

organizuje starosta obce Snežnica,<br />

nepochybne patrí uvítanie detí do života.<br />

Myšlienka organizácie tejto udalosti<br />

prišla do obce s nástupom nového<br />

starostu, a tak i v tomto roku, presne v<br />

nedeľu 21.januára <strong>2018</strong>, uvítal starosta<br />

všetky deti narodené v roku 2017. Bolo<br />

ich 11, z toho 7 dievčat a 4 chlapci (v<br />

predošlom roku ich bolo 13). Celý<br />

program spestrili vystúpením i deti z<br />

materskej školy. Podujatie sa nieslo v<br />

príjemnej atmosfére.<br />

Starosta poprial deťom veľa zdravia a<br />

podaroval im osušku s ich menom a<br />

poukážku v hodnote 100€. Pozornosť sa<br />

ušla i mamičkám, ktoré boli obdarované<br />

autor: archív obec Snežnica<br />

ružičkou a upomienkovými predmetmi<br />

od obce Snežnica. I v mene redakčnej<br />

rady prajeme našim najmenším<br />

občanom veľa zdravia a rodičom veľa<br />

trpezlivosti pri ich výchove.<br />

Vitajte medzi nami:<br />

Viktória Bučková<br />

Viktória Gregorová<br />

Matúš Sedliak<br />

Margaréta Chrapčíková<br />

Sára Jezberová<br />

Dávid Drabik<br />

Stella Holtánová<br />

Juraj Janáč<br />

Šimon Čavrk<br />

Nikola Jancová<br />

Natália Jancová<br />

dvojičky Nikolka a Natálka Jancové


KULTÚRA<br />

ĎALŠIE VYDARENÉ FAŠIANGY<br />

Ako ten čas rýchlo beží. Ani sme sa<br />

nenazdali a začal sa písať nový rok<br />

<strong>2018</strong>. Obdobie od Troch kráľov až do<br />

polnoci pred Popolcovou stredou sa<br />

v našich oblastiach zvykne nazývať<br />

fašiangovým. Je to obdobie pred 40-<br />

dňovým pôstom, ktoré sa vyznačuje<br />

zábavami, plesmi, svadbami,<br />

zabíjačkami... a možno ho tiež<br />

chápať ako prechodné obdobie<br />

medzi zimou a jarou.<br />

V PRIEBEHU TÝŽDŇA DVA PLESY<br />

Sála kultúrneho domu v obci<br />

poslednú sobotu v mesiaci január<br />

patrila ďalšiemu ročníku obecného<br />

plesu, ktorého hostiteľom bol<br />

starosta obce MVDr. Milan Hlavatý<br />

spolu s manželkou Jankou.<br />

uskutočnil ples Poľovníckeho<br />

združenia Vreteň, ktorý tiež podľa<br />

slov zúčastnených dopadol na<br />

výbornú. Členom združenia sa u nás<br />

v obci naozaj páči, pretože už dlhé<br />

roky sa ples organizuje u nás v obci,<br />

hoci poľovnícke združenie spadá do<br />

viacerých obcí. Hlavnú záštitu nad<br />

týmto podujatím prevzal náš domáci<br />

p o ľ o v n í k J a r o s l a v L a b u d a s<br />

manželkou Zuzkou.<br />

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA<br />

V tomto roku sa 10.februára <strong>2018</strong><br />

o r g a n i z o v a l u ž V I I . r o č n í k<br />

fašiangovej zabíjačky, ktorá si našla<br />

už svojich priaznivcov i u nás v obci a<br />

bez tejto udalosti by sa snáď ani<br />

f a š i a n g y n e m o h l i s k o n č i ť .<br />

Organizátormi tohto roku boli<br />

členovia Dobrovoľného hasičského<br />

zboru Snežnica, ktorí po dvoch<br />

r o k o c h v y s t r i e d a l i o b e c a k o<br />

organizátora.<br />

strana 7<br />

zabíjačkových špecialít aj na<br />

kapustnici, pečenom mäsku,<br />

varenom vínku, ale veľkej obľube sa<br />

tešilo i hriatô. Veľkým oživením bola<br />

aj účasť heligónkovej skupiny, ktorá<br />

pekne dotvorila dôstojnosť tohto<br />

podujatia a v priestoroch sály<br />

kultúrneho domu, ako i vonku pri<br />

zabíjačke spríjemnila spoločné<br />

chvíle našim spoluobčanom.<br />

Samozrejme, nechýbali ani tradičné<br />

šišky, ktoré tiež patria nepochybne k<br />

tomuto obdobiu. O ich prípravu sa<br />

p o s t a r a l i č l e n o v i a J e d n o t y<br />

dôchodcov a Zväzu postihnutých<br />

civilizačnými chorobami. Kultúrny<br />

dom sa otriasal spevom a dobrou<br />

n á l a d o u a ž d o n e s k o r ý c h<br />

poobedných hodín, ale to sa už<br />

začala pripravovať i večerná<br />

fašiangová zábava spojená s<br />

pochovaním basy.<br />

Otvorenie plesu starostom obce s manželkou<br />

Obecné plesy bývajú pre obyvateľov<br />

obce, ale aj cudzích návštevníkov<br />

veľmi obľúbené, čo potvrdzuje i<br />

účasť viac ako 50 párov. V tomto<br />

roku sa stavilo na nie veľmi známu<br />

kapelu ROYAL, čo sa ukázalo ako<br />

výborná voľba. Hosťom večera bola<br />

Fatranská muzika, ktorá veľkolepo<br />

dotvorila úroveň tohto podujatia.<br />

Celá akcia sa uskutočnila na<br />

priestranstve pri zbrojnici vedľa<br />

obecného úradu, čo sa ukázalo ako<br />

dobrá voľby, pretože doteraz bývalo<br />

toto podujatie na námestí. Svinka si<br />

tento rok trochu pocestovala až od<br />

Púchova. Okrem členov zboru<br />

pomohli pri zabíjačke najmä Marián<br />

Majtán a Jaroslav Labuda, za čo im<br />

patrí veľká vďaka. Prítomní si mohli<br />

p o c h u t i ť o k r e m t r a d i č n ý c h<br />

Tradičný hostia plesu<br />

manželia Ondráškovci<br />

O týždeň neskôr, 3.februára, sa


KULTÚRA<br />

SPRIEVOD MASIEK PO DEDINE<br />

Jedným zo zvykov, ktoré sa darí v<br />

našej obci udržiavať, je aj sprievod<br />

masiek po obci - chodenie po<br />

šabliach. Tento rok túto aktivitu<br />

zastrešovala snežnická mládež,<br />

pretože väčšina ostatných aktívnych<br />

občanov pomáhala pri zabíjačke.<br />

Práve tento sprievod, plný spevu,<br />

tancov a dobrej nálady má po obci<br />

rozdávať úsmev, radosť a fašiangové<br />

posolstvo. Je to jeden z vrcholov<br />

tohto obdobia. Masky dotvárajú<br />

celkovú humornú scénu. Občania<br />

sprievod srdečne vítali a každého<br />

vytancovali, za čo si mladí vyslúžili<br />

vajíčka, slaninku i nejaký groš.<br />

Sprievod sa vo večerných hodinách<br />

ponáhľal do sály, pretože tam<br />

začínala fašiangová zábava. Tento<br />

r o k s a u s k u t o č n i l a t r o c h u<br />

predčasne, vzhľadom na naliehanie<br />

okolia, a to v sobotu. Zvykom bývalo<br />

basu pochovať vždy deň pred<br />

P o p o l c o v o u s t r e d o u , k t o r á<br />

symbolizuje začiatok pôstneho<br />

obdobia.<br />

POCHOVÁVANIE BASY<br />

Náročná sobota 10.februára sa<br />

prehupla do svojich večerných hodín<br />

a po 19:00 hod. sa začali v sále KD<br />

Smútočný sprievod pochovania basy<br />

autor: Bc. Martina Michelová<br />

autor: Bc. Martina Michelová<br />

autor: Bc. Martina Michelová<br />

schádzať občania na fašiangovú<br />

zábavu, ktorej vyvrcholením je<br />

pochovávanie basy. Prítomným<br />

mladí pripravili škvarenicu z<br />

nazbieraných vajec a slaninky, ktorá<br />

všetkým veľmi chutila. Zábava sa<br />

postupne stupňovala a tanec striedal<br />

spev a naopak. Medzitým sa už<br />

pripravoval i smútočno-humorný<br />

ceremoniál pochovávania basy. Pred<br />

polnocou už plačky<br />

plakali za zosnulou<br />

basou ESTEROU, ktorú<br />

odprevadili na 40-dňový<br />

o d p o č i n o k , č o<br />

s y m b o l i z u j e p r á v e<br />

pôstne obdobie do Veľkej<br />

noci.<br />

strana 8<br />

DETSKÝ KARNEVAL<br />

Obec myslí aj na deti, aby sa aj tie<br />

ešte stihli vyšantiť pred pôstnym<br />

obdobím. Tradične v utorok pred<br />

začatím pôstu sa uskutočnil v KD v<br />

Snežnici detský karneval. Zúčastnilo<br />

sa ho okolo 60 detí, ktoré boli<br />

oblečené v rôznych maskách. Opäť i<br />

tento rok bola súčasťou karnevalu i<br />

detská zumba v podaní Mišky<br />

C h r a p č í k o v e j a M a r t i n k y<br />

Škorvánkovej. Starosta obce sa<br />

nevedel rozhodnúť pre víťaznú<br />

masku, a tak napokon ocenil všetky<br />

deti sladkým prekvapením. Vďaka<br />

patrí aj rodičom, ktorí upiekli koláče<br />

na toto podujatie.<br />

Fašiangové obdobie je stále silno<br />

vnímané v našej obci. K tradíciám sa<br />

hrdo začínajú hlásiť i mladšie<br />

generácie a podporujú jednotlivé<br />

udalosti či pomocou, či svojou<br />

účasťou. Patrí sa tu v mene obce<br />

poďakovať všetkým, ktorí prispeli k<br />

dôstojnému priebehu tohto obdobia,<br />

ale je čas sa stíšiť a ako sme radostne<br />

prežili „fašiang“, tak s pokorou treba<br />

prežiť pôst.<br />

Dušan Ševčík<br />

foto: archív obec Snežnica<br />

REDAKČNÁ RADA<br />

HĽADÁ<br />

ĎALŠÍCH ČLENOV<br />

Si kreatívny a baví ťa písanie?<br />

Tak sa pripoj k nám. Redakčná<br />

rada hľadá posily do svojho<br />

tímu. Hlavným predpokladom<br />

pre výber člena redakčného<br />

tímu je chuť pracovať,<br />

zodpovedný prístup, kreativita<br />

a zanietenosť pre písanie. Ak<br />

máte záujem pomáhať pri<br />

tvorbe obecných novín, môžete<br />

sa prihlásiť u Veroniky<br />

Sabelovej, Dušana Ševčíka,<br />

Zuzky Ševčíkovej a Petra<br />

Kukučika. Prípadne nás<br />

kontaktuj na maily:<br />

redakciasneznica@gmail.com


strana 9<br />

TURNAJ V STOLNOM TENISE<br />

Hneď v úvode roka zorganizoval<br />

starosta obce 1.ročník Trojkráľového<br />

turnaja v stolnom tenise o putovný<br />

pohár starostu obce, ktorý sa<br />

uskutočnil 6.januára v telocvični ZŠ.<br />

Turnaja sa zúčastnilo až 30<br />

súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 5<br />

skupín po 6 hráčov. Hralo sa<br />

systémom každý s každým. Po<br />

s k o n č e n í z á k l a d n ý c h s k u p í n<br />

postupovali 3 najlepší súťažiaci z<br />

každej skupiny a jeden najlepší zo 4<br />

miesta do osemfinálového kola, kde<br />

sa už hralo len na víťazné zápasy,<br />

ktoré zaručovali postup do ďalších<br />

kôl. Dokopy sa v priateľskej<br />

atmosfére odohralo 89 zápasov na 3<br />

pingpongových stoloch.<br />

Časť účastníkov turnaja v stolnom tenise<br />

Suverénom prvého ročníka, ktorý<br />

jediný nepocítil trpkosť prehry, bol<br />

domáci súťažiaci Peter Ježo, ktorý si<br />

prevzal od starostu obce putovný<br />

pohár. Vo finálovom zápase sa stretol<br />

so súťažiacim z Oškerdy Radoslavom<br />

Janotom, ale pohár nakoniec zostal<br />

doma. Na treťom mieste skončil<br />

nenápadný účastník, tiež zástupca z<br />

Oškerdy, Ján Fridrich, ktorý sa<br />

pomalšie rozbiehal, ale v súboji o 3<br />

miesto porazil domáceho pretekára<br />

Romana Púčeka, ktorému tak zostala<br />

zemiaková medaila. Prvé tri miesta<br />

boli odmenené okrem obdivu<br />

súťažiacich a divákov aj víťaznými<br />

pohármi a pamätnými diplomami.<br />

S t a r o s t a n a p o k o n o d m e n i l<br />

m a l i č k o s ť o u a j n a j s t a r š i e h o<br />

účastníka turnaja – 77-ročného p.<br />

Štefana Bollu. Prvý ročník tohto<br />

turnaja sa naozaj vydaril. Prišlo sa<br />

naň pozrieť mnoho divákov a rodín<br />

súťažiacich.<br />

O r g a n i z á t o r i t i e ž p r i p r a v i l i<br />

občerstvenie - párky a aj čosi na<br />

zahriatie. Po skončení súťažnej časti<br />

Víťazi turnaja spolu<br />

s najstarším účastníkom<br />

turnaja sa v telocvični svietilo ešte<br />

dlhú dobu, lebo mnohým prítomným<br />

nestačili súťažné zápasy. Väčšina<br />

súťažiacich nehrala pingpong od<br />

školských čias, ale vôbec to neubralo<br />

na kvalite tohto podujatia. Už teraz sa<br />

tešíme na ďalší ročník.<br />

Celkový víťaz turnaja<br />

Peter Ježo preberá z rúk starostu<br />

obce putovný pohár<br />

Víťaz putovného pohára Peter Ježo<br />

zhodnotil turnaj nasledovne:<br />

„ V y j a d r u j e m v e ľ k ú p o c h v a l u<br />

starostovi a obci Snežnica za<br />

organizáciu tohto podujatia. Veľmi<br />

ma prekvapila i vysoká účasť.<br />

Pingpong som nehral už viac ako 5<br />

rokov, ale človek tie svoje ťahy má<br />

niekde zakorenené. Niektoré zápasy,<br />

ktoré som odohral, boli veľmi<br />

vyrovnané, ale chlapci ešte musia na<br />

mňa potrénovať (smiech). Je to naozaj<br />

šport, ktorý nie je náročný na fyzickú<br />

kondíciu, ale aj tak sa človek pritom<br />

zapotí. Samozrejme, že po dlhšej<br />

odmlke som mal z úvodných zápasov<br />

aj trochu stres, ale skúsenosti, ktoré<br />

som v tomto športe nadobudol, ma<br />

dnes posunuli k víťazstvu. Ešte raz<br />

ďakujem za toto podujatie...“<br />

Dušan Ševčík<br />

foto: archív obec Snežnica<br />

VÝZVA<br />

Vážení občania,<br />

pomaly sa blíži jar, ktorá so<br />

sebou prináša aj zvýšené riziko<br />

požiarov, najmä v období dlhšie<br />

trvajúceho sucha. Väčšina<br />

požiarov súvisí s neopatrnosťou<br />

a nedbalosťou ľudí, resp.<br />

podceňovaním požiarneho<br />

nebezpečenstva pri prácach v<br />

záhrade - vypaľovaní trávnatých<br />

porastov, kríkov a kladení ohňov<br />

v prírode. Jar je obdobie, kedy<br />

vzniká najväčší počet požiarov,<br />

spôsobených činnosťou občanov<br />

v p r í r o d e , p o u ž í v a n í m<br />

otvoreného ohňa, najmä pri<br />

vypaľovaní suchej trávy a iných<br />

porastov, pri pálení haluziny,<br />

fajčení v prírode, činnosťou detí<br />

pri hre so zápalkami, kladením<br />

ohňov, podpaľovaním ľahko<br />

zápalných materiálov a pod. Z<br />

t o h t o d ô v o d u D o b r o v o ľ n ý<br />

hasičský zbor Snežnica apeluje<br />

na občanov, aby boli maximálne<br />

ostražití a zodpovední k svojmu<br />

okoliu a najmä v čase jarného<br />

upratovania, aby nepálili starú<br />

trávu, listy zo stromov a ostatný<br />

biologicky rozložiteľný odpad,<br />

ale aby ho likvidovali iným<br />

zákonným spôsobom, napr.<br />

kompostovaním.<br />

Veríme, že svojím zodpovedným<br />

konaním aj vy prispejete k<br />

zamedzeniu vzniku požiarov, a<br />

tým aj k zníženiu škôd, ktoré by<br />

spôsobili.<br />

DHZ Snežnica


KULTÚRA<br />

DIVADELNÍCI<br />

BILANCOVALI ROK 2017<br />

V sobotu 24. februára sa zišli<br />

členovia a sympatizanti Snežnického<br />

ochotníckeho divadla na výročnej<br />

schôdzi v klubovni kultúrneho<br />

domu, aby zhodnotili svoju činnosť<br />

a naplánovali aktivity na rok <strong>2018</strong>.<br />

S c h ô d z a s a z a č a l a t r o c h u<br />

netradične, a to chutným obedom,<br />

ktorý pripravil starosta obce MVDr.<br />

Milan Hlavatý spolu so svojou<br />

manželkou Jankou, za čo im patrí<br />

veľká vďaka. Zároveň si členovia,<br />

ktorí stáli pri znovuobnovení<br />

ochotníckej divadelníckej tradície v<br />

našej obci, prevzali z rúk starostu<br />

pamätnú fotoknihu.<br />

Počas schôdze sme hodnotili výkony<br />

divadelníkov v minulom roku, kedy<br />

Členka divadla Martina Labudová<br />

si preberá fotoknihu z rúk starostu obce<br />

sa podarilo nacvičili divadelnú<br />

veselohru KUBO na motívy Jozefa<br />

Hollého, ktorú v mesiaci máj dvakrát<br />

odohrali pred domácim publikom<br />

a na jeseň sa predstavili i v 4<br />

susedných obciach -<br />

D o l n o m a H o r n o m<br />

V a d i č o v e , L o p u š n ý c h<br />

Pažitiach a v Rudinskej. V<br />

júni sa ochotníci zapojili i do<br />

súťaže organizovanej obcou o<br />

najlepší guláš pri príležitosti Dňa<br />

otcov, ktorú sa im podarilo vyhrať.<br />

Svoju činnosť ochotníci prezentovali<br />

i pred komisiou súťaže Dedina<br />

roka 2017. Z plánov v<br />

m i n u l o m r o k u s a i m<br />

nepodarila nacvičiť hra s<br />

Výročná členská schôdza<br />

Snežnického ochotníckeho divadla<br />

detskou tematikou, na<br />

ktorú sa najmenší veľmi<br />

tešia.<br />

O plánoch na rok <strong>2018</strong> sa<br />

dlhšie diskutovalo. Veľkú<br />

dôležitosť členovia prikladali<br />

najmä nácviku ďalšieho<br />

divadla, s ktorým by sme sa<br />

mali prezentovať tento rok.<br />

Napokon pre zanietenosť<br />

prítomných sa rozhodlo,<br />

že sa nacvičí predstavenie s<br />

dátumom premiéry už v mesiaci jún.<br />

Začiatok nácvikov je plánovaný na<br />

koniec mesiaca marec a ďalšie<br />

predstavenie sa pripraví aj na koniec<br />

roka. Pravdepodobne to bude dlho<br />

plánovaný vlastný projekt Rok na<br />

dedine. Dôležité je venovať sa i<br />

strana 10<br />

deťom, preto sa dlhšie odkladaná<br />

hra Príbehy strigy Vasilisy začne<br />

cvičiť v mesiaci marec, s plánovaným<br />

termínom premiéry v máji <strong>2018</strong>.<br />

Z o s t a t n e j č i n n o s t i s a b u d e<br />

organizácia zastúpená obcou<br />

uchádzať o finančnú podporu z VÚC<br />

Žilina na zakúpenie krojov, kde i<br />

divadelníci finančne prispejú na ich<br />

kúpu. Rozprávalo sa i o divadelnom<br />

krúžku, ktorý by zaručil združeniu<br />

nastupujúcu generáciu mladých<br />

hercov. V priebehu roka taktiež<br />

členovia plánujú navštíviť nejaký<br />

ochotnícky festival na Slovensku<br />

alebo sa zúčastnia zaujímavej<br />

divadelnej hry. V plánoch<br />

ochotníkov tiež zaznelo<br />

varenie guláša, ktoré sa<br />

zároveň spojí i s posedením<br />

pre členov. Plány pre činnosť<br />

sú veľmi odvážne, nakoľko i<br />

viacero členov pracuje mimo obce<br />

a nezdržiava sa v priebehu týždňa<br />

doma, iných zas čakajú dôležité<br />

skúšky v škole, ale pevne veríme, že<br />

divadlo bude v našej obci napredovať<br />

a tešíme sa na kultúrne zážitky,<br />

ktoré nám Snežnické ochotnícke<br />

divadlo pripraví v tomto roku.<br />

Dušan Ševčík<br />

foto: archív obec Snežnica


SPOLKY<br />

ZPCCHO ZHODNOTENIE ROKU 2017<br />

Vlaňajší rok 2017 bol plný udalostí,<br />

dobrých aj tých horších. V tomto roku<br />

máme už šieste výročie od nášho<br />

založenia a myslím, že sme fungujúce<br />

občianske združenie. Dňa 27.1.2017 sa<br />

konala 5. výročná členská schôdza, na<br />

ktorej sme zhodnotili predošlý rok 2016 a<br />

zúčastnilo sa jej 43 členov a 8 hostí. Vo<br />

februári 2017 sme spolu s Obecným<br />

úradom Snežnica piekli šišky na<br />

Fašiangovú zabíjačku, čím sme si<br />

pripomenuli fašiangové tradície v obci.<br />

Nečakaným úmrtím nás opustil člen<br />

nášho výboru p. Ľudovít Mesiarik – česť<br />

j e h o p a m i a t k e . V m a r c i s m e s i<br />

pripomenuli MDŽ, marec - mesiac knihy,<br />

s p o j e n ý s č i t a t e ľ s k o u s ú ť a ž o u ,<br />

samozrejme, ohodnotenú knihami.<br />

Taktiež sme sa pripravovali na Veľkú noc<br />

a v y h l á s i l a s a s ú ť a ž v p e č e n í<br />

veľkonočných baránkov, ktorá potešila<br />

prítomných umeleckými výtvormi.<br />

Samozrejme, ako každý rok, sme plietli<br />

korbáče. Aprílová schôdza sa nám<br />

vydarila. V máji sme mali malú oslavu<br />

Dňa matiek a pripomenuli sme si májové<br />

tradície. Niektorí naši členovia sa<br />

zúčastnili rekondičného pobytu v<br />

Nimnici. Spoločne sme pripravili program<br />

a občerstvenie pre naše mamičky. Taktiež<br />

sme sa v máji rozlúčili s našou členkou<br />

výboru pani Katkou Brozovou, ktorá nás<br />

opustila po ťažkej chorobe. Bude nám<br />

vždy chýbať - česť jej pamiatke! V júni<br />

2017 sa konal športový deň v sále KD,<br />

ktorý bol obohatený o občerstvenie a<br />

všetci zúčastnení sa zapojili do športového<br />

zápolenia. Musím skonštatovať, že tento<br />

deň sa nám vydaril. Taktiež sme sa<br />

spolupodieľali na obecnej akcii – MDD. V<br />

júli sme sa vybrali za kultúrou na<br />

koncerty so spoluúčasťou členov.<br />

Nakoľko sa naša obec zúčastnila súťaže<br />

Dedina roka 2017, pripravili sme vlastnú<br />

prezentáciu v sále KD a predstavili sme sa<br />

fotografiami, zhodnotením svojej činnosti<br />

od založenia nášho OZ v podaní Emílie<br />

Ševčíkovéj, Rudolfa Ježa a Beaty<br />

Kľučiarikovej. Dňa 23.9.2017 sa konal<br />

výlet na Moravu, ktorý bol preložený z<br />

dôvodu vysokých teplôt. Výlet na Moravu<br />

absolvovalo 33 členov. Navštívili sme<br />

pútnické miesto Velehrad, kde sme mali<br />

aj svätú omšu. Ďalej sme navštívili zámok<br />

Valtice a zámok Lednice. Nakoľko bolo zlé<br />

počasie, vynechali sme vinné pivničky. V<br />

mesiaci september sme sa podieľali na<br />

miestnych hodoch, podporili sme súťaž<br />

obce v pečení ovocného koláč., Finančne<br />

sa na pečení podieľali aj naše členky<br />

p.Ševčíková a p.Javoríkova. Akciu<br />

usporiadala Obec Snežnica a Jednota<br />

dôchodcov Snežnica. V októbri sa<br />

uskutočnilo stretnutie s našimi seniormi.<br />

Pripravili sme občerstvenie aj kultúrny<br />

p r o g r a m . V m e s i a c i o k t ó b e r s a<br />

uskutočnila prvá výstava ručných prác<br />

členov a spoluobčanov, ako aj výstava „Čo<br />

nám dala záhrada“. Boli ohodnotení traja<br />

pestovatelia. V tomto roku chceme<br />

výstavu realizovať počas oba víkendové<br />

dni. Novembrová schôdza z technických<br />

príčin nebola a presunula sa na<br />

13.12.2017, kde sme sa rozlúčili so<br />

starým rokom. Varili sme punč a<br />

pripravili občerstvenie pre členov. Dňa<br />

10.12.2017 sme sa podieľali tombolou na<br />

stretnutí starostu obce Milana<br />

Hlavatého s dôchodcami. Rok nám<br />

prešiel rýchlo a niektoré aktivity sme<br />

nesplnili, ale dúfame, že v tomto roku sa<br />

nám to podarí. Ku 31.12.2017 sme mali<br />

členskú základňu v počte 47 riadnych<br />

členov. Na záver chcem poďakovať za<br />

činorodú spoluprácu Jednote dôchodcov<br />

Snežnica, jej predsedníčke pani<br />

Magdaléne Javoríkovej, ako aj starostovi<br />

obce p. Milanovi Hlavatému, pracovníkom<br />

obecného úradu a poslancom obecného<br />

zastupiteľstva.<br />

Mária Kukučiková<br />

PLÁN AKTIVÍT NA ROK <strong>2018</strong><br />

Apríl <strong>2018</strong> – 04.04.<strong>2018</strong> – 15,00 hod. sa<br />

bude konať riadna členská schôdza,<br />

pripravujeme vlakový výlet na Flóru<br />

Bratislava / podľa termínu výstavy/,<br />

návšteva kúpeľov Turčianske Teplice,<br />

kultúrne podujatia v okolí.<br />

Máj <strong>2018</strong> – 30.05.<strong>2018</strong> – 15,00 hod. sa<br />

bude konať riadna členská schôdza na<br />

tému Májové tradície – pripomienka 1- 8<br />

mája, Deň matiek. Pripravujeme prvú<br />

spoločnú májovú veselicu spolu s JD pre<br />

členov a rodinných príslušníkov. Účasť<br />

členov na rekondičných pobytoch<br />

/Nimnica, Turčianske Teplice, Vysoké<br />

Tatry./<br />

Jún <strong>2018</strong> - 27.06.<strong>2018</strong> – 15,00 hod. sa<br />

bude konať športový deň na miestnom<br />

ihrisku, spojený s varením guláša a<br />

turistickým výletom do okolia. Návšteva<br />

kultúrnych podujatí v okolí. Možnosť<br />

dvojdňového výletu Stará Ľubovňa 28-<br />

29.6.<strong>2018</strong> alebo v auguste prvý piatok a v<br />

sobotu .Termín treba dohodnúť kvôli<br />

ubytovaniu, strave a autobusu.<br />

strana 11<br />

Júl <strong>2018</strong> - v priebehu mesiaca plánujeme<br />

rehabilitačné kúpanie v Turčianskych<br />

Tepliciach a výlety do okolia. Schôdza sa<br />

neuskutoční z rodinných dôvodov<br />

predsedu ZO/termíny podľa dohody<br />

členov.<br />

August <strong>2018</strong> schôdza nebude –<br />

prázdniny.<br />

JEDNOTA DÔCHODCOV<br />

VÝROČNÁ SCHÔDZA<br />

V stredu 17. januára <strong>2018</strong> sa za účasti<br />

členov, okresných vedúcich a starostu<br />

obce MVDr. Milana Hlavatého konala v<br />

klubovni OÚ výročná členská schôdza<br />

J e d n o t y d ô c h o d c o v S l o v e n s k a ,<br />

organizácie Snežnica. Schôdze sa<br />

zúčastnili takmer všetci členovia z 25-<br />

člennej členskej základne. Schôdzu<br />

otvorila predsedníčka Magdaléna<br />

Javoríková, ktorá prítomných privítala a<br />

zhodnotila činnosti za rok 2017,<br />

informovala tiež o ho<strong>spod</strong>árení v<br />

predošlom roku. Členská základňa sa<br />

zároveň rozrástla o 1 člena. V tento roku si<br />

členovia volili i nový výbor a členov<br />

revíznej komisie.<br />

Z plánov na rok <strong>2018</strong> treba spomenúť<br />

brigády, ktoré plánuje organizácia v<br />

priebehu roka - jarné upratovanie na<br />

cintoríne a v okolí kostola, prípadne aj v<br />

centre obce. Plánujú vysadiť kvety pri<br />

kostole a v priebehu roka sa o ne starať,<br />

zúčastňovať sa a byť nápomocní pri<br />

akciách organizovaných obecným<br />

úradom a inými organizáciami. Plánujú<br />

viackrát navštíviť deti z domácej<br />

materskej školy vždy s inou tematikou<br />

diskusie a hier. V mesiaci máj nacvičia<br />

pásmo mariánskych piesní, ktoré budú<br />

prezentovať v kostole. Zamýšľajú navštíviť<br />

mesto Košice a tiež Tatry. V spolupráci so<br />

Zväzom postihnutých civilizačnými<br />

chorobami Snežnica sa zúčastnia<br />

autobusového zájazdu na Flóru do<br />

Bratislavy a oslávia 3. výročie svojho<br />

založenia v rámci športových hier pri<br />

guláši na ihrisku.<br />

V závere predsedníčka poďakovala<br />

všetkým za účasť a aktivity, ktoré v<br />

prospech organizácie v priebehu roka<br />

urobili a teší sa, že dostala dôveru viesť JD<br />

i do ďalšieho obdobia. Osobitné<br />

poďakovanie tiež patrí starostovi obce a<br />

poslancom, ako aj predsedníčke ZPCCHO<br />

p. Márii Kukučíkovej za vzornú vzájomnú<br />

spoluprácu.<br />

Magdaléna Javoríková


strana 12<br />

FARNOSŤ SNEŽNICA<br />

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV<br />

zasvätená Sedembolestnej Panne Márii<br />

Milí farníci!<br />

Sú pred nami dni, ktorým hovoríme Veľký<br />

alebo Svätý týždeň. Začíname ho sláviť Kvetnou<br />

nedeľou, kedy Pán Ježiš slávnostne vstupuje do<br />

mesta Jeruzalema. Je to týždeň plný symbolov a<br />

obrazov. Budeme prežívať toľko udalostí, že<br />

nevieme, ktorá je dôležitejšia. Podobné pocity<br />

máme vtedy, keď máme o tom niekomu rozprávať.<br />

Nevieme, čo skôr povedať. Podobné pocity môžeme<br />

mať aj po vypočutí Pašií. Je v nich toľko udalostí<br />

spojených s Ježišovým utrpením a smrťou, že<br />

nevieme, o ktorej skôr rozprávať. Vyberme si aspoň<br />

tri z nich, ktoré sú veľmi dôležité.<br />

V Ježišovom utrpení sa Boh približuje k<br />

človeku a dokonca sa s ním spája. Veď vieme, že<br />

utrpenie je dôsledok hriechu pre stvorenia, ale nie<br />

pre Boha. Boh nezhrešil, aby musel trpieť. Ani<br />

Ježiš nezhrešil. Ak teda Boh dovoľuje, aby Ježiš<br />

trpel a on utrpenie prijíma, tak je to kvôli nám<br />

ľuďom. Boh v Ježišovi vstupuje do mora ľudských<br />

bolestí, aby priniesol ľuďom záchranu.<br />

Ďalej sme svedkami, že Ježiš trpí sám.<br />

Vieme, že utrpenie v samote je omnoho ťažšie, ako<br />

keď niekto stojí pri trpiacom. Opustili ho všetci, od<br />

zradcu Judáša po Petra a iných učeníkov. A nie len<br />

ľudia ho opustili. Na krížovej ceste to vyzerá tak,<br />

akoby ho opustil aj Boh. A vtedy je kríž naozaj<br />

oveľa ťažší. Ježiš prijíma utrpenie celého sveta,<br />

aby ho zaniesol Bohu a dal mu zmysel.<br />

A ešte si spomeňme jednu udalosť. Sú to<br />

slová rímskeho stotníka, keď Ježiš vydýchol:<br />

„Tento človek bol naozaj Syn Boží.“ Na kríži sa<br />

objavuje tajomstvo Ježišovej existencie. Nebol<br />

politickým vodcom, ani náboženským fanatikom,<br />

ale Synom Božím, ktorý sa za nás obetoval.<br />

Začíname prežívať jedinečný týždeň v roku.<br />

T a j o m s t v á J e ž i š o v h o ž i v o t a , s m r t i a<br />

zmŕtvychvstania sa nám predstavia v celej svojej<br />

kráse a hĺbke. Nebuďme len pasívnymi<br />

pozorovateľmi, ale vstúpme do nich so svojím<br />

životom, aby sa dotkli našich sŕdc.<br />

Veď v určitom zmysle je celý náš život Veľkým<br />

týždňom. Ak ho prežívame posilnení Ježišovým<br />

utrpením, tak prichádza aj „ôsmy deň“, keď sa<br />

bolesti premenia na radosť z nášho vlastného<br />

„zmŕtvychvstania.“<br />

Prajem vám všetkým, celej našej farnosti,<br />

aby ste mali duchovný úžitok a vnútorné<br />

obohatenie zo slávenia Veľkonočných udalostí.<br />

Počúvať Pašie prináša veľký duchovný<br />

zážitok, s ním vstúpme aj do Veľkého týždňa.<br />

Martin Adamčík<br />

PROGRAM VEĽKEJ NOCI<br />

PROGRAM LITURGICKÝCH SLÁVENÍ:<br />

ŠTVRTOK<br />

18:00 svätá omša vo farskom kostole v Snežnici<br />

21:00 Hodina s trpiacim Kristom - pobožnosť vo farskom kostole<br />

PIATOK<br />

9:00 Krížová cesta ku kaplnke na Medzivretní,<br />

v prípade nepriaznivéhopočasia bude pobožnosť v kostole<br />

15:00 Obrady Veľkého piatku vo farskom kostole<br />

do 20:00 možnosť individuálnej poklony pri Božom hrobe<br />

SOBOTA<br />

od 8:00 poklona pri Božom hrobe<br />

18:00 Uschovanie Sviatosti Oltárnej<br />

18:30 obrady Vzkriesenia<br />

NEDEĽA<br />

7:30 svätá omša vo farskom kostole<br />

9:30 svätá omša vo farskom kostole<br />

VEĽKONOČNÝ PONDELOK<br />

7:30 svätá omša vo farskom kostole<br />

9:30 svätá omša vo farskom kostole<br />

11:00 svätá omša v kaplnke v Oškerde<br />

VIAC INFORMÁCIÍ NA NOVEJ WEB-STRÁNKE FARNOSTI https://farnost.sneznica.sk


ZÁKLADNÁ ŠKOLA<br />

NOVÁ RIADITEĽKA<br />

Ako sme vás už v predošlom čísle<br />

informovali, naša škola hľadala<br />

nového riaditeľa/ku. Školská rada<br />

uskutočnila výberové konanie a<br />

v ä č š í p o č e t h l a s o v z í s k a l a<br />

k a n d i d á t k a P a e d D r . J a n a<br />

Chovancová. V nasledujúcich<br />

riadkoch si môžete prečítať, ako sa<br />

vyvíjal jej súkromný a pracovný<br />

život.<br />

Šéfredaktorka časopisu Veronika<br />

Sabelová si na mňa pripravila útok<br />

otázok, ktorými by som sa mala<br />

obyvateľom Snežnice ako riaditeľka<br />

školy predstaviť. Preto mi dovoľte,<br />

aby som tak učinila v nasledujúcich<br />

pár riadkoch.<br />

Volám sa Jana Chovancová a<br />

pochádzam z obce Nesluša. Moje<br />

štúdium sa začalo práve v mojej<br />

rodnej obci základným vzdelaním,<br />

pokračovalo v Čadci na Dievčenskej<br />

odbornej škole Matky Terezy, kde<br />

som ukončila maturitou odbor<br />

opatrovateľky a vychovávateľky.<br />

Bolo mi vzdelania málo, a tak som<br />

pokračovala v odbore zdravotnej<br />

sestry, ktorý som ukončila tiež<br />

m a t u r i t o u . P o a b s o l v o v a n í<br />

stredoškolského štúdia som si našla<br />

zamestnanie ako vychovávateľka<br />

a pomocná učiteľka v domove<br />

sociálnych služieb pre deti a mládež.<br />

Nakoľko pracovné zaradenie bolo na<br />

dobu určitú, musela som sa<br />

poobzerať po ďalšom zamestnaní.<br />

Moja cesta smerovala do domova<br />

dôchodcov, kde som sa ako sociálny<br />

pracovník musela opäť prihlásiť na<br />

vzdelávanie. Keďže náhoda podľa<br />

mňa neexistuje, prikladám to<br />

vnútornému hlasu, ktorý ma<br />

naviedol prihlásiť sa na vysokú<br />

pedagogickú školu. Voľný bol odbor<br />

učiteľstvo pre I. st., a tak som začala<br />

štúdium. Keď sa spätne pozerám na<br />

tieto riadky, stále ma to ťahá k práci<br />

s ľuďmi. Nezáleží na veku, každý vek<br />

má svoje čaro, ktoré nás môže niečím<br />

obohatiť. Aj keď práca s ľuďmi je<br />

veľmi ťažká, je krásna. Ťažká v<br />

zmysle, nie vždy môžeme každému<br />

človeku vyhovieť a krásna – otvára<br />

nám možnosti nadviazania nových<br />

vzťahov. Obe tieto charakteristiky<br />

nás posúvajú vpred.<br />

Obec Snežnica mi vôbec nie je<br />

cudzia. Od detstva som chodievala<br />

do tejto malebnej dedinky, nakoľko<br />

tu bývajú moji vzdialení príbuzní. A<br />

práve to bol popud prísť do Snežnice<br />

za prácou. V roku 2009 sa uvoľnilo<br />

miesto učiteľky pre I. stupeň a to bol<br />

štart mojej učiteľskej cesty. Prijímal<br />

ma pán riaditeľ Emil Jaššo a hneď na<br />

začiatok mi pridelil 1. ročník. Ako<br />

neskúsená učiteľka som sa musela<br />

popasovať s rôznymi situáciami, ale<br />

oplatilo sa vydržať. Práca učiteľky sa<br />

mi veľmi páči a napĺňa ma. Počas<br />

plynutia rokov som bola učiteľkou<br />

p r v é h o s t u p ň a , z á s t u p k y ň o u<br />

riaditeľa, ale nebolo by mi napadlo,<br />

ž e s a s t a n e m r i a d i t e ľ k o u .<br />

Uvedomujem si, že táto práca<br />

vedúceho zamestnanca je veľmi<br />

náročná a zodpovedná. Myslím si<br />

však, že ak táto práca bude smerovať<br />

k pozdvihnutiu a napredovaniu<br />

výchovy a vzdelávania detí, tak má<br />

z m y s e l a d á s a z v l á d n u ť .<br />

Samozrejme, že ako v každom<br />

odvetví našej spoločnosti, i v školstve<br />

sa skloňujú otázky financií, ochoty<br />

pracovať, zodpovednosti, atď. Mojou<br />

výhodou je, že naša škola má<br />

pracovní tím, ktorí sa nebojí ísť do<br />

strana 13<br />

zmien. Pracovní tím, ktorí sa<br />

neskladá len z učiteľov, ale aj<br />

zanietených žiakov, ktorí prispievajú<br />

k budovaniu obnovy. Prvou prioritou<br />

zmeny je vytvoriť kmeňové učebne.<br />

Žiaci tak môžu prísť na vyučovaciu<br />

hodinu do priestorov, ktoré už<br />

samotným didaktickým obsahom<br />

navodia atmosféru predmetu.<br />

Novinkou od nového školského roka<br />

bude výučba cudzieho jazyka od<br />

prvého ročníka. Mojou túžbou je<br />

zabezpečiť žiakom okrem umeleckej<br />

školy aj jazykovú školu. Vidím to ako<br />

pomoc rodičom, ktorí sa nemusia báť<br />

o svoje deti z dôvodu dochádzania do<br />

vedľajších miest. Napĺňa ma<br />

myšlienka, že spoločnou úctou a<br />

toleranciou dokážeme veľa vecí.<br />

Verím, že naša škola je a naďalej<br />

zostane hodná konkurencie. Na<br />

záver mi, milí obyvatelia Snežnice,<br />

dovoľte, keďže sa blížia veľkonočné<br />

sviatky, zaželať vám milostiplnú a<br />

požehnanú Veľkú noc, hojnosť<br />

zdravia, pokoja a lásky.<br />

PaedDr. Jana Chovancová,<br />

riaditeľka školy<br />

OZNÁMENIE<br />

O STRÁNKOVÝCH HODINÁCH<br />

DAŇOVÉHO ÚRADU<br />

Finančné riaditeľstvo SR<br />

oznamuje klientom, že v čase<br />

podávania daňových priznaní<br />

k Dani z príjmov FO a PO budú<br />

zabezpečené stránkové hodiny<br />

na preberanie daňových priznaní<br />

na Mestskom úrade v KNM,<br />

vo veľkej zasadačke nasledovne:<br />

Streda 28.03.<strong>2018</strong><br />

8:00 - 16:00<br />

Štvrtok 29.03.<strong>2018</strong><br />

8:00 - 16:00<br />

Utorok 03.04.<strong>2018</strong><br />

8:00 - 16:00


ZÁKLADNÁ ŠKOLA<br />

KRONIKA<br />

strana 14<br />

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY<br />

V tomto školskom roku sme rozbehli na<br />

našej škole novú aktivitu. Zatiaľ by sme<br />

mohli povedať, že je ešte v plienkach.<br />

Podstatné však je, že sme začali a darí sa<br />

nám. A o čom je reč? O žiackej školskej<br />

rade.<br />

Čo to je? Ako funguje?<br />

Prečo bola založená?<br />

Vytvorenie a fungovanie<br />

žiackej školskej rady je<br />

p r e j a v o m<br />

d e m o k r a t i z á c i e a<br />

humanizácie súčasnej<br />

školy. Je to iniciatívny a<br />

poradný orgán riaditeľa<br />

školy, ktorý<br />

reprezentuje a háji<br />

z á u j m y , p o t r e b y a<br />

požiadavky žiakov školy.<br />

Predkladá vedeniu školy<br />

iniciatívne návrhy v<br />

z á u j m e z l e p š e n i a a<br />

skvalitnenia podmienok<br />

života žiakov školy. Je<br />

vytvorený z volených<br />

zástupcov všetkých tried<br />

piateho až deviateho<br />

ročníka, ktorí sa volia na<br />

jeden rok. Členovia<br />

žiackej školskej rady<br />

skladajú nasledovný<br />

sľub: „Sľubujem, že vždy<br />

budem konať čestne v<br />

záujme triedy, ktorú<br />

zastupujem, aby som<br />

svojou prácou pomohol<br />

pri výchove, vzdelávaní a<br />

v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a<br />

žiakmi na škole. Svojim správaním<br />

pôjdem príkladom. Sľubujem, že budem<br />

aktívne pomáhať a zapájať sa pri<br />

organizovaní akcií školy. Svoju funkciu<br />

budem vykonávať poctivo počas celého<br />

školského roka. Ako člen žiackej školskej<br />

rady budem zapájať svoju triedu do akcií<br />

školy a budem jej vždy odovzdávať<br />

pravdivé informácie zo zasadnutí žiackej<br />

školskej rady. Budem spolupracovať so<br />

svojím triednym učiteľom, riaditeľstvom<br />

školy, radou školy a radou rodičov.“<br />

Sľub tento školský rok zložili nasledovní<br />

žiaci, ktorí sa stali členmi žiackej<br />

š k o l s k e j r a d y : 5 . r o č n í k - A n n a<br />

Mináriková a Alžbeta Labudová, 6.<br />

ročník – Andrej Caltík a Daniela<br />

Kohútová, 7. ročník – Adam Labuda a<br />

Ivana Pokrivková, 8. ročník – Ivana<br />

Úkropová a Jaroslav Labuda, 9. ročník<br />

Veronika Svrčková a Terézia Ševčíková.<br />

Koordinátorom žiackej školskej rady je p.<br />

uč. Zina Labudová. Členovia si na svojom<br />

prvom zasadnutí zvolili predsedu rady<br />

Teréziu Ševčíkovú a podpredsedu<br />

Veroniku Svrčkovú. Členovia rady sa<br />

pravidelne stretávajú počas veľkej<br />

prestávky v utorok, vzhľadom na to, že po<br />

vyučovaní ich čakajú povinnosti spojené<br />

so záujmovou činnosťou. Žiacka rada<br />

školy má na centrálnej dolnej chodbe<br />

svoju nástenku, na ktorej sú zverejnené<br />

aktuálne oznamy, ktoré<br />

i n f o r m u j ú ž i a k o v o<br />

aktivitách a činnosti<br />

školy. Dôležitou súčasťou<br />

t e j t o n á s t e n k y j e a j<br />

„skrinka dôvery“. Je to<br />

k r a b i č k a s m a l ý m<br />

otvorom, do ktorého môžu<br />

žiaci vhadzovať svoje<br />

pripomienky, nápady,<br />

postrehy, a hlavne písať o<br />

veciach, o ktorých by sa<br />

báli hovoriť nahlas. Čo<br />

trápi našich žiakov a čo by<br />

chceli zlepšiť? Zopár<br />

požiadaviek, ktoré nám<br />

„skrinka dôvery“ odkryla:<br />

p o s u n ú ť z a č i a t o k<br />

v y u č o v a n i a n a 8 : 0 0<br />

hodinu, záujem vydávať<br />

školský časopis, udeliť<br />

riaditeľské voľno pred<br />

d ň o m v o ľ n a ( š t á t n y<br />

s v i a t o k , p o l r o č n é<br />

prázdniny), zriadiť v škole<br />

automaty na nápoje,<br />

možnosť používať mobily<br />

n a v y u č o v a n í p o č a s<br />

r e a l i z á c i e p r o j e k t o v .<br />

Uvidíme či sa nám podarí<br />

niektoré z týchto návrhov<br />

realizovať. Veľmi nás teší,<br />

že žiacka rada školy sa podieľa na<br />

realizácii podujatí, ktoré vyplývajú z<br />

Plánu práce školy. Doteraz pomohli pri<br />

krásnej aktivite pod vedením p. uč. Žofie<br />

Labudovej- zdobenie perníčkov, pri<br />

organizovaní Mikuláša pre malých<br />

žiačikov, pri súťažiach „Podoby jesene“ a<br />

„Vianočná pohľadnica“ pod vedením<br />

p.uč.Ziny Labudovej, pri organizovaní<br />

maškarného plesu pod vedením p. uč.<br />

Michala Jesenského, príprave projektu<br />

spojeného so separovaním odpadu pod<br />

vedením p. uč. Martiny Fridrichovej a<br />

príprave projektov z multikultúrnej<br />

výchovy, pod vedením p. uč. Kataríny<br />

Holešovej. Momentálne pracujú žiaci na<br />

vytvorení loga školy. Žiacky parlament je<br />

pre žiakov niečo nové a doteraz sa s<br />

niečím takým nestretli, takže je to pre<br />

nich aj nová výzva. Je potrebné sa<br />

zdokonaľovať a vychytávať rôzne muchy,<br />

ale veď také sú začiatky všetkých nových<br />

projektov. Hlavne treba mať chuť do<br />

práce a to pevne veríme, že naši žiaci mať<br />

budú.<br />

Martina Fridrichová<br />

autor, foto<br />

OBEC MÁ NOVÉHO KRONIKÁRA<br />

Aby sa odkaz histórie zachoval aj pre<br />

budúce generácie, i naša obec má<br />

povinnosť viesť Kroniku obce Snežnica.<br />

V súčasnosti sa skladá z 2 kníh - staršej<br />

a novšej. Najstaršie záznamy však<br />

uchováva školská kronika, ktorá je v<br />

správe školy a mnoho počiatočných<br />

informácií bolo prevzatých práve z nej.<br />

Kronikárstvo je náročná záležitosť,<br />

záľuba, povinnosť...Má za úlohu vecne,<br />

stručne a pravdivo informovať o<br />

udalostiach v obci a mimo nej, pokiaľ<br />

majú tieto udalosti vplyv na tunajšie<br />

dianie. Zachytáva rôzne udalosti - od<br />

chodu samosprávy, zasadnutí obecného<br />

zastupiteľstva, mapuje demografický<br />

vývoj, ale tiež sa sústreďuje na školstvo,<br />

športové a kultúrne aktivity, informuje o<br />

ho<strong>spod</strong>árení obce...<br />

Dlhé roky kroniku poctivo viedla p.<br />

Jolana Bollová, ktorá ukončila svoju<br />

činnosť v roli obecnej kronikárky v<br />

r.2014. Zápis za r.2015 vykonala<br />

Tatiana Zbořilová, ale napokon sa<br />

odsťahovala mimo obce, čo by veľmi<br />

komplikovalo vykonávať túto činnosť. Je<br />

dôležité, aby sa história dokumentovala<br />

a keďže v r.2016 nikto neprejavil záujem<br />

o vedenie obecnej kroniky zápis vykonal<br />

starosta obce s manželkou. Za r.2017 sa<br />

stala kronikárkou p. Zita Ševčíková,<br />

k t o r á v š a k z d ô v o d u v y s o k é h o<br />

pracovného zaťaženie a nepochybne i<br />

kvôli veľkej náročnosti vedenia kroniky<br />

ukončila svoje pôsobenie. Po dlhšom<br />

hľadaní vhodného adepta ne tento post,<br />

ktorý by dlhoročne vykonával túto<br />

prospešnú činnosť bola oslovená naša<br />

spoluobčianka p. Emília Ševčíková,<br />

ktorá túto výzvu prijala a bola menovaná<br />

za Kronikára obce Snežnica na<br />

Obecnom zastupiteľstve v Snežnici<br />

19.marca <strong>2018</strong>.<br />

Novozvolená kronikárka, domáca<br />

rodáčka sa nám prihovorila aj pre naše<br />

<strong>Novinky</strong> <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong>: „Som veľmi<br />

vďačná, že som dostala príležitosť viesť<br />

Kroniku obce Snežnica. Chcem Vám<br />

zapisovať udalosti, ktoré sa dotýkajú<br />

našej obce a našich občanov, ktoré budú<br />

po čase spomienky na roky minulé.<br />

Svojimi zápiskami chcem dosiahnuť,<br />

aby i po rokoch cítilo skutočný život<br />

obce, radosti i starosti občanov a aby<br />

mladá generácia so záujmom obracala<br />

staré, zažltnuté listy tejto krásnej knihy<br />

- kroniky.“<br />

N o v e j k r o n i k á r k e p r a j e m e v e ľ a<br />

úspechov. I za redakčnú radu budeme<br />

radi, ak nám vždy po kúsku histórie<br />

zapísanej v kronike predstaví aj v týchto<br />

novinách.<br />

Dušan Ševčík


MATERSKÁ ŠKOLA<br />

strana 15<br />

SVÄTÝ VALENTÍN<br />

V deň svätého Valentína na sviatok<br />

zaľúbených sa aj v našej materskej škole<br />

hovorilo o láske. Veď aj v tých malých<br />

detských srdiečkach sa jej vždy nájde<br />

veľa, či už k rodičom, súrodencom,<br />

starkým, kamarátom, spolužiakom,<br />

zvieratkám, prírode. Obdarovali sme sa<br />

navzájom valentínkami a sľúbili sme si, že<br />

nielen na sviatok svätého Valentína, ale<br />

každý všedný deň musíme žiť s láskou v<br />

srdiečku.<br />

MAŠKARNÝ PLES<br />

Obdobie plesov bolo v plnom prúde,<br />

poľovnícky, rybársky, každý bol svojim<br />

spôsobom rovnaký. Plný tanca, zábavy,<br />

jedla a pitia do sýtosti.V našej slniečkovej<br />

škôlke sa konal tiež a nie hocijaký, ale<br />

maškarný. V pondelok dva dni pred<br />

popolcovou stredou do triedy neprišla<br />

Kristínka, Aďko, Miška, Peťko, Samko,<br />

Jurko... Prah našej škôlky prekročila<br />

princezná a nie jedna, ale hneď niekoľko.<br />

Prišiel dokonca aj pilot, hasič, včielka,<br />

predstavte si aj kostra nás potešila svojou<br />

prítomnosťou. Triedy sa zaplnili, škôlka<br />

sa zamkla a zábava mohla začať.<br />

Samozrejme, s plným bruškom, až po<br />

desiatej. Deti sa navzájom obdivovali a<br />

predstavili sa nám. Zábava pokračovala<br />

so všetkým, čo k tomu patrí. Hudba,<br />

tanec, občerstvenie, súťaže, no skoro ako<br />

dospeláci. Masky sa vlnili v rytme hudby a<br />

ani sme sa nenazdali a bol čas obeda.<br />

Škôlkou sa šírila vôňa šišiek, a tak, ako<br />

úžasne voňali, tak aj chutili. Ďakujeme<br />

sladkým tetuškám z kuchyne. Vďaka tiež<br />

patrí pani učiteľkám za prípravu na tento<br />

deň. Všetky masky boli nádherné, za čo<br />

úprimne ďakujeme rodičom a každá<br />

jedna bola odmenená maličkosťou.<br />

autor, foto: Radka Plevková<br />

NÁVŠTEVA DETÍ<br />

Z MŠ V OBECNEJ KNIŽNICI<br />

V deň pred sv.Mikulášom, 5. decembra,<br />

navštívili naše deti z MŠ Snežnica obecnú<br />

knižnicu. Napadol prvý sneh, z čoho mali<br />

d e t i v e ľ k ú r a d o s ť , a l e a n i t e n<br />

nekonkuroval nadšeniu, ktoré prejavili<br />

deti v miestnej knižnici. Tu ich čakalo<br />

množstvo kníh, ktoré si deti mohli<br />

popozerať, prelistovať, priam doslova<br />

„prečítať“. Mnohé deti boli v knižnici<br />

prvýkrát. Niektoré deti knihy poznajú,<br />

rodičia im pravidelne čítajú, niektoré, žiaľ,<br />

ku knihám nemajú až tak blízko. Pani<br />

učiteľky deťom vysvetlili, na čo knihy<br />

slúžia, aké knihy poznáme a prečo sú<br />

dôležité. Pani učiteľka Boženka Ďurišová<br />

porozprávala príbeh z mladosti, keď aj<br />

ona pracovala ako knihovníčka. Potom<br />

bol už čas na čítanie príbehu o sv.<br />

Mikulášovi, ktorý mala pripravený pani<br />

knihovníčka Lenka Palarcová. Čas rýchlo<br />

ubiehal, deťom sa v knižnici veľmi páčilo,<br />

a tak sme sa dohodli, že to nebola<br />

posledná návšteva. Pani učiteľka Radka<br />

Plevková si hneď aj vybavila čitateľský<br />

preukaz s tým, že naša knižnica sa jej<br />

veľmi páči a bola by škoda nenavštevovať<br />

ju častejšie. Týmto chcem poďakovať<br />

predovšetkým pani knihovníčke Lenke<br />

Palarcovej za jej obetavú prácu v knižnici,<br />

ako aj za čas, ktorý s nami strávila a za<br />

všetky deti, ktoré mohli navštíviť knižnicu<br />

aj mimo otváracích hodín, ale aj pani<br />

učiteľkám Boženke Ďurišovej a Radke<br />

Plevkovej, ktoré s deťmi do knižnice prišli<br />

na exkurziu. Verím, že aj takéto malé<br />

krôčiky prispejú k dobrému vzťahu<br />

našich detí ku knižkám a čítaniu, ktoré<br />

má moc meniť svet k lepšiemu.<br />

Ing. Daniel Michel<br />

autor foto: Ing. Daniel Michel


HASIČI<br />

strana 16<br />

V závere uplynulého roka<br />

členovia dobrovoľného<br />

zboru so starostom obce<br />

boli z rúk skautov v Žiline prevziať deň<br />

pred Štedrým dňom betlehemské svetlo,<br />

ktoré rozžiarilo v krásnom vianočnom<br />

období vaše príbytky a tiež ho rozniesli ku<br />

kaplnkám u nás v obci. Tradičného<br />

silvestrovského výstupu na Veľký Vreteň<br />

sa tento rok pre nepriazeň počasia<br />

zúčastnili len skalní priaznivci turistiky,<br />

a tak aj zastúpenie hasičov bolo veľmi<br />

chabé.<br />

ZIMNÉ HALOVÉ HRY MLADÝCH HASIČOV<br />

Okresný výbor dobrovoľných hasičov<br />

zorganizoval v obci Rudina v sobotu<br />

6.januára <strong>2018</strong> Zimné halové hry<br />

mladých hasičov. Súťažilo sa v dvoch<br />

kategóriách - chlapci, dievčatá. Stretlo sa<br />

tu 18 štvorčlenných družstiev, ktoré si<br />

zmerali svoje vedomosti a zručnosti v<br />

týchto disciplínach: viazanie uzlov,<br />

určovanie technických prostriedkov,<br />

spájanie hadíc „C“ navzájom a ich<br />

rozpájanie, spájanie hadice „C“ s<br />

prúdnicou „C“ a ich rozpájanie, zapojenie<br />

hadice „B“ na rozdeľovač a jej odpájanie,<br />

prenášanie loptičiek na lyžičke,<br />

zhadzovanie kolkov hadicou „C“,<br />

hádzanie krúžkov na cieľ, triafanie<br />

loptičiek do bránky.<br />

Našu obec reprezentovalo chlapčenské<br />

družstvo v zložení: Peter a Pavol<br />

Labudovci, Martin Belanec a Adam<br />

Hruška. V náročnej konkurencii obsadili<br />

pekné IV. miesto.<br />

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA<br />

V sobotu 3.marca <strong>2018</strong> sa v priestoroch<br />

Obecného úradu v Snežnici uskutočnila<br />

výročná členská schôdza dobrovoľných<br />

h a s i č o v o b c e S n e ž n i c a . O k r e m<br />

prítomných členov a starostu obce MVDr.<br />

Milana Hlavatého sa rokovania zúčastnili<br />

aj okresní delegáti Ľudovít Hoch a Dušan<br />

Pytel.<br />

Schôdzu otvoril a viedol tajomník zboru<br />

Bc. Dušan Ševčík, ktorý privítal<br />

zhromaždenie a predniesol body<br />

programu. V úvode bola venovaná<br />

minúta ticha na počesť zosnulého hasiča<br />

Antona Labudu. Predseda zboru Martin<br />

Bollo predniesol bohatú činnosť zboru za<br />

uplynulý rok 2017. Dobrovoľný hasičský<br />

zbor (DHZ) má v súčasnosti 49 členov, na<br />

jeho čele pracuje 9-členný výbor.<br />

Členovia počas roka zorganizovali a boli<br />

nápomocní pri rôznych obecných akciách<br />

- fašiangová zabíjačka a zábava, stavanie<br />

a váľanie májov, stráž Božieho hrobu,<br />

pomoc pri hodových slávnostiach,<br />

prezentácia vybavenia v Lietavskej Lúčke<br />

a na Dni otvorených dverí na Obecnom<br />

úrade v Snežnici. Zorganizovali hasičskú<br />

stanovačku a tiež okresné kolo jesennej<br />

hry Plameň pre okres KNM. Hasičské<br />

vozidlo Iveco Daily, ktoré DHZ dostal ešte<br />

v r.2012 ako prvý zbor na Kysuciach,<br />

prešlo po 5-ročnej dobe výpožičky pod<br />

správu obce Snežnica. Taktiež sa<br />

zúčastnili hasičskej púte v Rajeckej<br />

Lesnej, ako aj okresnej oslavy sv. Floriána<br />

v Hornom Vadičove. DHZ začal v r.2017<br />

písať i svoju vlastnú kroniku, aby sa<br />

odkaz dobrovoľného hasičstva zachoval i<br />

pre ďalšie generácie. V závere roka<br />

členovia roznášali i betlehemské svetlo do<br />

príbytkov v obci, ako aj do okolitých<br />

kaplniek.<br />

V športovej oblasti sa zboru príliš nedarí,<br />

v uplynulom roku súťažil len detský<br />

kolektív a dorastenci. Na úseku prevencie<br />

má zbor prijatý svoj plán, ktorý sa im darí<br />

napĺňať a v tejto oblasti zbor vyvíja veľmi<br />

dobré aktivity v zmysle protipožiarnej<br />

prevencie. Veliteľ zboru Ján Belanec<br />

informoval o zásahovej a brigádnickej<br />

č i n n o s t i z b o r u a o š k o l e n i a c h ,<br />

pokladníčka Ing. Gabriela Bollová zasa o<br />

ho<strong>spod</strong>árení.<br />

Diskusia sa niesla najmä v duchu plánov<br />

na rok <strong>2018</strong>, kde chce DHZ zorganizovať<br />

domácu súťaž, avšak nie priamo v<br />

p o ž i a r n o m š p o r t e , a l e p ô j d e o<br />

vytrvalostnú súťaž, kde pretekári musia<br />

absolvovať určenú trasu s rôznymi<br />

disciplínami. Do diskusie prispel aj<br />

bývalý starosta obce Ján Pokrivka, ktorý<br />

apeloval na členov, aby začali budovať<br />

športovo-rekreačný areál, ktorý už<br />

nestihol vybudovať počas svojho<br />

dlhoročného pôsobenia na pozícii<br />

starostu. Taktiež zbor plánuje uskutočniť<br />

rozsiahle preventívno-vzdelávacie<br />

c v i č e n i e p r e ž i a k o v Z Š s M Š a<br />

samozrejmosť je pokračovanie v začatých<br />

tradíciách, ktoré už patria k činnosti. Je<br />

dôležité v priebehu r. <strong>2018</strong> tiež<br />

dopracovať viacero interných smerníc,<br />

ktoré budú zaručovať jednoduchosť a<br />

prehľadnosť pri práci v tejto organizácii. V<br />

závere schôdze postupne vystúpili aj<br />

okresní delegáti a starosta obce, ktorí<br />

vyjadrili podporné uznanie nad pestrou<br />

činnosťou zboru.<br />

Dušan Ševčík<br />

foto: archív DHZ Snežnica


FUTBAL<br />

strana 17<br />

MŠK Snežnica<br />

Počas zimnej prestávky v našom<br />

mládežníckom futbalovom klube veru<br />

príliš neoddychovali, veď už v závere<br />

októbra z vlastných prostriedkov<br />

zabezpečili dovoz kvalitnej hliny, ktorou<br />

Jaro Králik zaplátal viaceré opotrebované<br />

miesta nášho trávnika na ihrisku, najmä<br />

v pokutovom území. Na jar by teda mal<br />

byť trávnik ihriska kvalitnejší.<br />

Z materiálneho zabezpečenia sa podarilo<br />

zakúpiť posilňovacie gumy, spomaľovacie<br />

padáky, futsalové lopty, nový výstroj pre<br />

dorasteneckých brankárov. V januári sa<br />

z 8-dielnych tréningových setov tešili i<br />

dorastenci. V priebehu roka plánuje klub<br />

„vyobliekať“ aj starších žiakov.<br />

Tiež sa vedeniu klubu podarilo vytvoriť<br />

dohodu o spolupráci so susedným<br />

klubom ŠK Radoľa. Formou striedavého<br />

štartu budú môcť niektorí starší žiaci a<br />

dorastenci okrem nášho klubu hrať aj<br />

vyššiu súťaž za Radoľu a naopak.<br />

HALOVÝ TURNAJ DORASTU V ČADCI<br />

Na turnaji sme síce celkovým výsledkom<br />

sklamali (11.miesto), ale herne sa nám<br />

darilo veľmi dobre. Odohrali sme<br />

v y r o v n a n é z á p a s y s n e s k o r š í m i<br />

finalistami turnaja - Krásnom a<br />

Zborovom. Vysoko sme zvíťazili s Korňou.<br />

O zlom umiestnení rozhodli najmä naše<br />

slabšie chvíľky v záveroch zápasov s<br />

Podvysokou a Skalitým, v ktorých sme<br />

viedli, ale vždy sme prehrali o gól. Mrzí<br />

najmä zápas s Podvysokou, kde sme o<br />

body prišli až v úplnom závere zápasu, v<br />

k t o r o m s m e j a s n e d o m i n o v a l i ,<br />

nepremenili sme však ani isté šance.<br />

Celkovo sme boli viac spokojní s hrou ako<br />

s umiestnením.<br />

msksneznica.sk<br />

foto: archív MŠK Snežnica<br />

zápasy:<br />

- TJ Tatran Krásno nad Kysucou - MŠK<br />

Snežnica 3:2, (P.Paperňák, Mravec)<br />

- MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká<br />

1:2, (Záň)<br />

- TJ Snaha Zborov nad Bystricou - MŠK<br />

Snežnica 1:1, (neznámy)<br />

- MŠK Snežnica - TJ Kysučan Korňa 8:1,<br />

(Záň 2, P.Papernak 2, Kmecz 2, Mravec 2)<br />

- TJ Slovan Skalité - MŠK Snežnica 2:1,<br />

(Kmecz)<br />

- o 11. miesto Javorník Makov - MŠK<br />

Snežnica 1:3, (Záň 3)<br />

Jarná časť sezóny 2017/<strong>2018</strong><br />

klope na dvere<br />

Pomaly sa nám blíži jarná časť sezóny<br />

2017/<strong>2018</strong>, kde súťažne našu obec<br />

reprezentujú 3 súťažné kolektívy -<br />

dorastenci, starší žiaci a prípravka.<br />

Spýtali sme sa trénerov jednotlivých<br />

kolektívov, aké majú plány na druhú časť<br />

sezóny.<br />

Dorast:<br />

tréner: Mgr. Marián Ukrop<br />

„Mužstvo dorastencov v jesennej časti<br />

súťaže odohralo kvalitné a vyrovnané<br />

zápasy, s výnimkou zápasu v Čiernom.<br />

Už pred sezónou sme si dali cieľ skončiť v<br />

prvej polovici tabuľky. Na tomto nič<br />

nemeníme. Kvalitou podľa nás máme na<br />

3.- 4. miesto (aktuálne sme na 5.mieste).<br />

Záležať však bude od prístupu hráčov k<br />

zápasom.“<br />

Starší žiaci:<br />

tréner: Ing. Peter Smieško<br />

„V sezóne 2017/<strong>2018</strong> sa ani starším<br />

žiakom nedarí tak ako ani prípravke.<br />

Boríme sa s problémom zužovania<br />

základne v našej obci a celkovým<br />

miernym poklesom záujmu o futbal v<br />

obci. Myslím, že tento problém je globálny<br />

(nepostihol len našu obec) a musíme sa s<br />

ním vysporiadať v najbližších mesiacoch,<br />

popr. rokoch. Preto sme pristúpili k<br />

dohode s mládežníckym klubom Radole,<br />

s ktorým sme sa dohodli na striedavých<br />

štartoch v priebehu jarnej časti. Verím<br />

však, že naši chlapci, ktorí reprezentujú<br />

obec, aj naďalej zabojujú, pretože kvalita<br />

kádra nezodpovedá momentálnemu<br />

postaveniu v tabuľke (7.miesto).“<br />

Prípravka:<br />

tréner: Štefan Labuda<br />

„V sezóne 2017/<strong>2018</strong> sa prípravke<br />

výsledkovo príliš nedarí (7.miesto). Hoci<br />

našim najmenším veľakrát dobrý<br />

výsledok utiekol pomedzi prsty, snahu im<br />

nemožno uprieť. Sklamaním však sú<br />

hlavne rodičia detí, ktorí si cestu na ich<br />

zápasy nevedia nájsť. Dúfame, že sa v<br />

tomto polepšia.“<br />

GRATULÁCIA<br />

V nedeľu 21.01.<strong>2018</strong> sa nášmu<br />

predsedovi Peťovi Smieškovi a jeho<br />

manželke Zuzke narodila dcéra Anna,<br />

ktorá bude robiť spoločnosť staršej sestre<br />

Zuzke. V mene celého klubu šťastným<br />

rodičom gratulujeme!<br />

Mužstvo OŠK Snežnica štartuje v VII. lige<br />

QUICK SPORT a po jesennej časti<br />

prebiehajúcej sezóny mu patrí 3.miesto,<br />

pričom od čela tabuľky ho delí 5 bodov.<br />

Pred našimi reprezentantmi je ešte 9<br />

súťažných kôl, takže uvidíme, ako sa im<br />

bude dariť.<br />

Rozpis zápasov OŠK Snežnica<br />

jarná časť, sezóna 2017/<strong>2018</strong><br />

10.kolo FK Lodno - OŠK Snež. 15.04./15:30<br />

11.kolo TJ Slávia Zákopčie - OŠK Snež. 22.04./16:00<br />

12.kolo OŠK Snež. - TJ Rozkvet Klubina 29.04./16:00<br />

13.kolo OŠK Snež. - FK Lodno 06.05./16:30<br />

14.kolo OŠK Snež. - TJ Slávia Zákopčie 13.05./16:30<br />

15.kolo TJ Rozkvet Klubina - OŠK Snež. 20.05./17:00<br />

16.kolo FK Lodno - OŠK Snež. 27.05./17:00<br />

17.kolo TJ Slávia Zákopčie - OŠK Snež. 03.06./17:00<br />

18.kolo OŠK Snež. - TJ Rozkvet Klubina 10.06./17:00<br />

HALOVÝ FUTBAL<br />

Sezóna Mestskej futsalovej ligy v<br />

Kysuckom Novom Meste 2017/<strong>2018</strong> je<br />

ukončená. Vo vianočnom vydaní sme vás<br />

informovali, že naši zástupcovia - team<br />

Bizons je na popredných miestach<br />

tabuľky. Avšak druhá časť sezóny im<br />

vôbec nevyšla, a tak sa ašpirant na<br />

popredné umiestnenie musel uspokojiť<br />

napokon až s 10.miestom.<br />

V minulom čísle sme vás informovali, že<br />

s a b l i ž š i e p o z r i e m e n a č i n n o s ť<br />

futsalového oddielu, avšak redakčná<br />

rada sa rozhodla, že článok sa zaradí až<br />

do letného čísla, aby boli informácie<br />

ucelené, nakoľko si futbalisti pripomenú<br />

65.výročie založenia klubu. Môžete sa<br />

tešiť na rozhovory s funkcionármi klubu,<br />

hráčmi a s ľuďmi, ktorí majú do<br />

snežnického futbalu čo povedať.<br />

Dušan Ševčík


JUŽNÁ KÓREA - KRAJINA HOSTIACA ZIMNÉ OLYMPÍJSKE HRY<br />

strana 18<br />

Spoločnosť Kia Motors Slovakia každý<br />

rok spomedzi svojich zamestnancov vyberie<br />

niekoľko jednotlivcov, ktorí cestujú do ich<br />

rodnej krajiny na poznávací zájazd. Tento rok<br />

to šťastie padlo aj na mňa. Spolu s ďalšími 59<br />

kolegami zo Slovenska a 60 z Českej republiky,<br />

ktorí zastupovali Hyundai z Nošovíc, som mal<br />

pred sebou pestrý týždeň v krajine, ktorú tiež<br />

môžeme označiť za krajinu vychádzajúceho<br />

slnka, podobne ako Japonsko. Tento rok bol<br />

však program výnimočný, nakoľko Južná<br />

Kórea hostila XXIII. zimné olympijské hry v<br />

PyeongChangu.<br />

12.2.<strong>2018</strong> začala cesta do ďalekej<br />

Kórey. Najskôr sme cestovali do Prahy, odkiaľ<br />

smeroval priamy let do Soulu. Po dlhom 9-<br />

hodinovom lete sme sa konečne dostali do<br />

hotela, kde sme sa ubytovali. Na druhý deň<br />

začínal program hneď zavčas rána. Kórejci sú<br />

známi tým, že majú všetko nalinkované na<br />

minútu, preto sme nemohli meškať. Preto sa<br />

vždy smejem, že Kórejci dokážu prejsť<br />

európske metropoly v priebehu predĺženého<br />

víkendu systémom prídem, odfotím a idem<br />

hneď ďalej. Ale vrátim sa k samotnej Kórei.<br />

Hneď na prvý deň v Kórei nás čakala návšteva<br />

Oceliarní korporácie Hyundai, ktorá bola<br />

samozrejme gigantická. Videli sme priamo vo<br />

výrobe proces valcovania ocele a mnoho iných<br />

zaujímavých procesov. Potom sme navštívili<br />

vývojové R&D Centre spolu s malým múzeom<br />

vozidiel spoločnosti Kia.<br />

Na ďalší deň však prišlo to, na čo sa tešil<br />

každý najviac - presun do dejiska olympijských<br />

hier. Čakal nás štvorhodinový presun<br />

autobusom na opačnú stranu Kórejského<br />

polostrova. Vrásky na čele však našim<br />

kórejským usporiadateľom robil sviatok<br />

Lunárny Nový rok, najväčší sviatok roka v<br />

Južnej Kórei, pred ktorým sa všetci Kórejci<br />

vracajú do rodných dediniek a mestečiek, kde<br />

trávia predĺžený víkend so svojimi rodinami.<br />

Môžeme to porovnať s Vianocami alebo Veľkou<br />

Nocou u nás a s tým spojený presun ľudí z<br />

Bratislavy na východ v omnoho väčšej miere.<br />

No a viete si predstaviť, keď cca 20 mil.<br />

obyvateľov opusti Soul a okolie, je to trošku<br />

záťaž aj na dobre vybavenú sieť diaľnic. A tieto<br />

dni padli presne na dni, kedy sme sa mali<br />

presunúť do PyeongChangu. Napokon sme<br />

však všetko zvládli a hneď na úvod nás čakala<br />

návšteva areálu olympijského štadióna s<br />

olympijským ohňom. Stretli sme tu mnoho<br />

milých organizátorov, ktorí sa stále snažili, aby<br />

sme sa cítili dobre a príjemne. Už od prvej<br />

chvíle sme vzbudzovali nečakaný záujem,<br />

keďže všetci 60 sme disponovali červenými<br />

čiapkami a šálmi, ktoré sme dostali hneď na<br />

úvod nášho programu. Následne sme sa<br />

presunuli do areálu, odkiaľ máme jediné<br />

drahocenné kovy. Nedostali sme sa však na<br />

biatlon, ale na bežecké lyžovanie, kde<br />

štartovala Alena Prochádzková, no nemala svoj<br />

deň a nakoniec skončila 58.<br />

Po skončení disciplíny sme sa presúvali<br />

už do Slovenského olympijského domu, ktorý<br />

bol v mestečku Gangneung. Keď sme sa pri<br />

presune do domu dozvedeli, že naša Nasťa<br />

získala 2.striebro vo vytrvalostných pretekoch<br />

na 15 km, v autobuse vybuchla radosť, ale aj<br />

smútok, že sme to nevideli na vlastné oči.<br />

Všetci hovorili: „Pred hodinou sme tam boli,<br />

boli sme tak blízko.“ Po príchode do<br />

Slovenského olympijského domu nás čakalo<br />

skvelé privítanie. Živá cimbalovečka, slivovička<br />

a výborné slovenské jedlo s vínkom :). Počas<br />

našej prítomnosti sme si všimli, že je v<br />

Olympíjskom dome kanadská víťazka v<br />

Curlingu. Nepoznali sme ju, samozrejme, ale<br />

zlato sme si poťažkali :). Ja som sa však<br />

rozbehol za Jankom Lašákom, s ktorým sme<br />

prehodili zopár viet pred ťažkým duelom s USA,<br />

ktorý bol na programe nasledujúci deň.<br />

Ráno v deň zápasu sme vstali do<br />

krásneho východu slnka, a to presne na<br />

lunárny Nový rok. Kórejci veria, že si treba<br />

niečo vtedy pri východe priať a to sa vám splní.<br />

Keď som prišiel do autobusu, hneď som<br />

pochopil, že na tento deň nezabudnem. Všetci<br />

mali dresy a podaktorí aj vlajky. Ja som si<br />

dovolil vziať tú našu MŠK SNEŽNICA, ktorá<br />

zdobí všetky mládežnícke zápasy a turnaje, v<br />

ktorých nás reprezentujú naši dedinskí<br />

chalani. Hovoril som si, však tých našich<br />

slovenských tam bude dosť, tak vezmem niečo<br />

z nášho domova. Hneď po príchode pred<br />

hokejovú arénu sme sa pofotili s inými<br />

fanúšikmi rôznych národností. Keď nám<br />

povedali Kórejci, že ideme dnu, všetci sme<br />

jednohlasne začali spievať pieseň Macejko.<br />

Stala sa „hymnou“ našej výpravy. Ešte bolo<br />

treba zavesiť klubovú zástavu a mohlo sa ísť<br />

fandiť. Trošku som mal problém so zavesením,<br />

ale nakoniec som sa s organizátormi dohodol<br />

na mieste, aby som neprekrýval logá<br />

olympiády. Počas celého zápasu sme<br />

skandovali, ako sa len dalo, dva dni som ledva<br />

hovoril, ale naše hlasy bolo cítiť. Prichádzali k<br />

nám aj ostatné hŕstky Slovákov, aby sa pridali<br />

k našej skupine. Američanov bolo dosť, no<br />

nedali sme sa zahanbiť. Naši zabojovali dobre,<br />

no nakoniec prehrali 2:1. Nám to však náladu<br />

nepokazilo a počas celej cesty do nášho<br />

pôvodného ubytovania pri Soule sa spievalo.<br />

Mali sme však jednu nečakanú prestávku v<br />

kórejskej reštaurácií, kde sme sa kvalitne<br />

najedli ako aj po iné dni. Nakoniec sme si dali<br />

na požiadanie Kórejcov Macejka. Všetci hostia,<br />

vrátane kuchárov a obsluhy, boli ihneď na<br />

nohách a tlieskali do rytmu. Vtedy asi v<br />

kuchyni všetko prihorelo.<br />

Ďalšie 2 dni boli zamerané na históriu a<br />

pamiatky v okolí Soulu a na samotný Soul. Z<br />

hlavných spomeniem návštevu Kráľovského<br />

paláca Gyeongbokgung, ktorý postavili v roku<br />

1395. Bol hlavným a najväčším z piatich<br />

soulských palácov novej progresívnej dynastie<br />

Joseon, ktorá vládla na polostrove 518 rokov.<br />

Pri našom putovaní nechýbala návšteva<br />

budhistického chrámu. Potom sme mali<br />

možnosť vidieť rozdielnu časť Soulu, v ktorej<br />

boli pôvodné domčeky a uličky chudobnejšej<br />

časti obyvateľstva. Okrem histórie a kultúry<br />

ázijského národa ma, samozrejme, oslovila<br />

gastronómia, tá sa radí medzi tie zdravšie na<br />

svete.<br />

Na záver by som povedal, že sme prežili<br />

nezabudnuteľný týždeň, ale každý plne prežitý<br />

deň v našej slovenskej zemi je aj tak na<br />

nezaplatenie. Domov je domov :)<br />

Ing. Peter Smieško<br />

autor, foto


ŠPORT<br />

strana 19<br />

SNEŽNICKÉ KRKAHÁJE<br />

Po vydarenom nultom ročníku tohto<br />

podujatia sa v nedeľu 25.februára <strong>2018</strong><br />

uskutočnil 1.ročník súťaže na bežkách<br />

okolo Snežnice - Snežnické KRKAHÁJE<br />

a dopadol skvele. Vyšlo slnečné počasie,<br />

skvelá nálada a perfektná partia 25<br />

účastníkov zo Snežnice (13), zo<br />

Zástrania, KNM, Žiliny, Bytče a<br />

Považského Podhradia. Trasa merala<br />

15km a viedla z Pod rohu pod Vretňom<br />

nad vlek Osté, ďalej severnou zvážnicou<br />

pod Vadičov a Kotrčinú Lúčku, okolo<br />

chát pod Ostrým a späť pod Vreteň.<br />

Domácich záujemcov o bežecké<br />

lyžovanie v Snežnici pribúda, a aj preto<br />

chceme v tejto novej tradícii pokračovať<br />

aj v ďalších rokoch.<br />

Lúčka Stráň - Zástranie salaš - Kaplnka<br />

nad Brodnom - Snežnica, dĺžka cca 18<br />

km. Súťaž platí od 8.5 do 1.9.<strong>2018</strong>. Po<br />

absolvovaní trasy sa cyklista zapíše v<br />

Pohostinstve pri Zvonici do cyklistickej<br />

kroniky. Prví traja v kategóriách do 18 a<br />

nad 18 rokov, ktorí prejdú najviac<br />

o k r u h o v p o č a s s e z ó n y , b u d ú<br />

vyhodnotení na Snežnickom MTB<br />

maratóne 8.9.<strong>2018</strong>.<br />

Bc. Michal Gábor<br />

NA BICYKLI OKOLO SNEŽNICE<br />

Aj v tomto roku, už po 6 krát v rade,<br />

štartuje opäť sezónna súťaž pre cyklistov<br />

Na bicykli okolo Snežnice. Otvorenie a<br />

spoločný priateľský výjazd bude<br />

8.5.<strong>2018</strong> o 9:00h z námestia v Snežnici.<br />

Trasa súťaže zostáva rovnaká: Snežnica<br />

- Pod Vretňom - Martinkova lúka - Kotrč.


ROZHOVOR S ŠTEFÁNIOU JAŠŠOVOU<br />

strana 20<br />

V tomto čísle<br />

sme zavítali<br />

na Horejarčie,<br />

k d e s m e<br />

n a v š t í v i l i<br />

príbytok našej<br />

r o d á č k y p .<br />

Štefánie Jaššovej, rod. Labudovej,<br />

ktorá sa narodila 15.októbra 1940<br />

ako najmladšia z 10 súrodencov.<br />

Spolu s manželom Cyrilom vychovali<br />

2 deti - Máriu a Jaroslava, má 4<br />

vnúčatá a radosť jej robí aj 5<br />

pravnúčat. Privítala nás skromne, s<br />

počudovaním, prečo sme sa vybrali<br />

práve za ňou, že jej život bol taký<br />

všedný ako život mnohých iných<br />

našich občanov. Opak bol však<br />

p r a v d o u a p . J a š š o v á n á m<br />

rozpovedala svoj životný príbeh.<br />

Ach, krásne je zaspomínať si...<br />

„Narodila som sa ako najmladšia zo<br />

súrodencov. Traja z nich mi zomreli<br />

hneď po narodení, zostalo nás 7. Bol<br />

medzi nami veľký vekový rozdiel, až<br />

20 rokov, a súrodenci sa postupne<br />

rozutekali z rodnej chalupy, ktorá<br />

bola postavená v r.1928. Napokon<br />

som tam zostala bývať len s bratom a<br />

rodičmi,“ spomína p. Štefka.<br />

„Mali sme naozaj veľké gazdovstvo,<br />

chovali sme aj 3 kravy, 30 oviec,<br />

prasatá, husi... Koňa sme u nás<br />

nemali, orávalo sa na kravách. Od<br />

detstva som pásavala husi, ovce, keď<br />

som bola staršia aj kravy. Na pasenie<br />

sme sa ako deti veľmi tešili, pretože to<br />

bol pre nás čas na detské hry a<br />

tancovačky. Teraz majú deti všetko –<br />

hračky, na aké si človek spomenie,<br />

tablety, telefóny, až mám pocit, že je<br />

toho priveľa. Ja si pamätám na svoju<br />

hračku z detstva, handrovú bábiku,<br />

ktorú mi mama ušila a sprevádzala<br />

ma dlhé roky. Nebolo veru všetkého<br />

nadostač ako teraz. Jedlo sa to, čo sa<br />

doma dopestovalo - zemiaky, mlieko,<br />

vajcia, kapusta, mäso sa šetrilo na<br />

sviatočné dni. Kupovala sa hlavne<br />

múka alebo sa dávala mlieť v<br />

mlynoch, ale ani tú si všetci nemohli<br />

dovoliť. Taktiež soľ a cukor dnes<br />

vnímame ako prirodzenú súčasť<br />

života, vtedy to bolo nedostatkovým a<br />

drahým tovarom.“<br />

Za vzdelaním sa chodilo<br />

pešo do Kysuce<br />

„Do školy som chodila 8 rokov, z toho<br />

5 rokov u nás do Zemankovej<br />

c h a l u p y a 3 r o k y s o m p e š o<br />

chodievala do meštianskej školy do<br />

K y s u c k é h o N o v é h o M e s t a .<br />

A u t o b u s o v á d o p r a v a v t e d y<br />

nepremávala a ani áut nebolo. Knihy<br />

s o m n o s i l a p o d p a z u c h o u -<br />

slovenčinu, matematiku, zemepis a<br />

tiež knihu náboženstva. Cesty bývali<br />

zábavné, chodilo nás mnoho, či už do<br />

školy sa alebo takto dochádzalo aj za<br />

p rácou. S p äť sme sa museli<br />

ponáhľať, pretože nás doma čakala<br />

každodenná práca. Na učenie príliš<br />

času nebolo, ale nároky na žiakov<br />

boli už i v tej dobe naozaj veľké, veď<br />

na konci sa skladala skúška, ktorú<br />

by som prirovnala k dnešnej<br />

maturite.<br />

Aj z toho, čo sa poctivou prácou<br />

nadobudlo, museli sa odovzdávať<br />

k o n t i n g e n t y . O d o v z d á v a l i s a<br />

zemiaky, mlieko, masť... Pamätám si,<br />

ako sme odovzdávali až 40 metrov<br />

zemiakov, pretože sme mali veľa rolí.<br />

Vozilo sa to ku vagónom do KNM na<br />

voze s koňom. Bol vtedy veru biedny<br />

život, ale keďže sme mali gazdovstvo,<br />

hladom sme netrpeli, niektorí sa mali<br />

veru horšie. Pri životnom optimizme<br />

nás držala aj viera v Boha a každú<br />

nedeľu a sviatky sme na 8:00 hodinu<br />

chodievali pešo na omšu do Brodna.<br />

Ľudia boli zas na druhej strane k<br />

sebe milší, vrúcnejší a to mi na tejto<br />

dobe tak strašne chýba. Vzájomne si<br />

pomáhali. Jeden deň sa kopali<br />

zemiaky u jednej gazdinej a na druhý<br />

zase u inej. Takto si i chlapi pomáhali<br />

pri výstavbe vlastného bývania, večer<br />

si aj vypili, ale ráno si každý<br />

zodpovedne hľadel svoju prácu.<br />

Snežnica v porovnaní s okolitými<br />

obcami bola vždy chudobnejšou<br />

oblasťou. Ľudia sa príliš nezaujímali<br />

o vzdelanie, ani kultúru, každý žil len<br />

pre svoje políčko a myslel len na to,<br />

aby mal čo do úst vložiť. Nebolo tu<br />

žiadnych vzdelaných ľudí, ani<br />

zručných remeselníkov. Až keď som<br />

bola väčšia, veľkú osvetu v tejto<br />

oblasti vykonávali učitelia našej<br />

školy, ktorí organizovali aj rôzne<br />

prednášky pre dospelých.“<br />

Dvom sa ľahšie kráča<br />

„Ako 16-ročnej sa mi trafila robota v<br />

tehelni v Bytčici, kde som pracovala<br />

nepretržite 34 rokov. Bolo to moje<br />

jediné zamestnanie. Nakoniec som si<br />

kvôli práci dorábala ešte večernú<br />

školu. Mala som radosť z tejto roboty,<br />

oslovovalo ma mnoho domácich,<br />

ktorým som rada pomohla s<br />

vybavením kvalitných tehiel za dobrú<br />

cenu. Tiež ako dievčence sme chodili<br />

na zábavy. Spomínam si hlavne, keď<br />

sme chodievali do Zástrania na<br />

veselice a tamojší chlapci nás vždy<br />

vyprevádzali, čo sa našim domácim<br />

mládencom príliš nepáčilo. Ja som si<br />

však svojho milého vyhliadla medzi<br />

Snežničanmi. Môjho Cyrila som<br />

spoznala pri práci okolo kráv. Keď<br />

som mala 21 rokov, zosobášili sme sa<br />

v kostole v Brodne.<br />

Bývali sme u nás v rodičovskej<br />

chalupe, rodičia pomaly chorľaveli, a<br />

tak i z gazdovstva postupne ubúdalo.<br />

Aj môj muž vystriedal zamestnanie,<br />

odišiel z družstva a začal pracovať v<br />

tehelni. Postupne som dochovala<br />

rodičov a brata. Bolo to ťažké<br />

obdobie, ale zvládli sme to vďaka<br />

podpore môjho muža a hlavne kvôli<br />

mojim dvom deťom, ktoré sa nám<br />

medzičasom narodili. Chceli sme si<br />

postaviť vlastnú chalupu, ale peňazí<br />

moc nebolo, ale predsa sme sa<br />

rozhodli, že začneme stavať. Stavali<br />

sme hádam aj 5 rokov, pomaly, žilo<br />

sa od výplaty k výplate, až nakoniec v<br />

r.1977 sme sa nasťahovali do nového<br />

vlastného bývania.“


strana 21<br />

Bývanie v novom<br />

nás veľmi zblížilo<br />

„Ako rodina sme vždy držali pokope,<br />

mala som veľmi dobrý vzťah i s<br />

rodičmi aj súrodencami a to som<br />

vštepovala i mojim deťom, že rodina<br />

je základ a treba si ju vážiť. Syn Jaro<br />

sa oženil a odišiel bývať preč, ale v<br />

chalupe mi zostala dcéra Mária.<br />

Postupne sme sa so starkým<br />

radovali z vnúčat a napokon sme si<br />

užívali i zaslúžený dôchodok. Môj<br />

starký vštepil i vnukom lásku k<br />

práci a horám, veľmi rád ich učil<br />

nové veci, hral sa s nimi. Chcel im<br />

dať azda všetko, čo nemal on vo<br />

s v o j o m ž i v o t e . R o k y p o m a l y<br />

u b i e h a l i , n a s v e t p r i š l i a j<br />

pravnúčatá, bolo to naozaj krásne<br />

obdobie môjho života. V súčasnosti<br />

mi žijú už len 2 bratia - Jozef a Ján.<br />

Všetci moji bratia boli vdovci. V r.<br />

2014 mi zomrel manžel Cyril,<br />

ktorému naozaj ďakujem za krásne<br />

prežitý čas nášho spoločného žitia.<br />

Veru ten smútok stále pretrváva, ale<br />

keď sa pozriem do očí svojim deťom,<br />

vnúčatám a pravnúčatám, hneď je<br />

život krajší. Naozaj je naše poslanie<br />

darovať život našim deťom a potom<br />

si človek povie, že i napriek<br />

starostiam a trápeniam to za to stojí.<br />

Útechu hľadám i v modlitbe, rada<br />

zájdem do kostola stíšiť sa tam a<br />

keby mi zdravie dovolilo, ešte by som<br />

veru rada aj potancovala.<br />

S p e v j e s t á l e m o j o u<br />

obľúbenou záľubou, so<br />

starkým sme si radi<br />

s p i e v a l i p e s n i č k u<br />

Zahučali hory, zahučali<br />

lesy, kdeže sa podeli moje<br />

mladé časy... Veru, kde<br />

sa podeli tie moje mladé<br />

časy? Roky naozaj rýchlo<br />

bežia a čím je človek<br />

starší, tým si viac váži<br />

každý prežitý deň. Mám milujúcu<br />

rodinu, ktorá sa o mňa stará,<br />

vnukov a pravnukov, ktorí ma<br />

navštevujú, čo viac si človek môže<br />

p r i a ť ? O d p r e v a d i l a s o m a j<br />

smútočnou odobierkou mnoho<br />

našich občanov na pohreboch, ale<br />

treba žiť teraz, v súčasnosti. Buďme<br />

k sebe milší a lepší, pomáhajme si<br />

koľko sa len dá, neuháňajme sa za<br />

materiálnymi vecami, ale všetok<br />

svoj voľný čas venujme svojej<br />

rodine, lebo je to najviac, čo máme!<br />

Aj takto chcem poďakovať mojej<br />

r o d i n e , n a j m ä d c é r e M á r i i s<br />

manželom Štefanom, za opateru,<br />

ktorá sa mi od nich dostáva,<br />

ďakujem synovi Jarovi za jeho<br />

návštevy a ďakujem aj vám, vnúčatá<br />

a pravnúčatá, že ma milým slovom a<br />

bozkami často obsypete.“<br />

Nakoniec ešte p. Štefánia Jaššová<br />

zaželala všetkým čitateľom krásne<br />

prežitie veľkonočných sviatkov, veľa<br />

z d r a v i a , p o k o j a , s v o r n o s t i a<br />

vzájomnej súdržnosti.<br />

Dušan Ševčík,<br />

Ing. Daniel Michel


KAPLNKY A KRÍŽE V OBCI SNEŽNICA - KAPLNKA NA VYŠNOM KONCI<br />

strana 22<br />

... pokračovanie z prvej strany.<br />

Veľkou udalosťou bolo<br />

vysvätenie tohto miesta vdp.<br />

dekanom Jozefom Čičmancom<br />

6.októbra 2000, na ktorom sa<br />

zúčastnilo mnoho domácich<br />

veriacich, kde si dali posvätiť i<br />

svoje ružence, obrázky a sošky.<br />

Od toho času sa rodina<br />

Králikovcov dodnes neprestajne<br />

stará o toto dôstojné prostredie, či<br />

už skrášľovaním interiéru,<br />

osvetlením, ale aj výsadbou živých<br />

kvetov a úpravou celého okolia. Na<br />

krásnom prostredí, kde sa prídu<br />

najmä snežnické ženy pomodliť<br />

ruženec alebo si na lavičke<br />

odpočinú cudzí návštevníci obce,<br />

má najväčšiu zásluhu p. Paulína<br />

Králiková, ktorá ešte vo svojom<br />

veku viac ako 90 rokov sadí a<br />

obkopáva kvety, šípy a ďalšie ruže,<br />

ktoré spríjemňujú toto prostredie.<br />

Veríme, že k jaskyni Panny Márie<br />

Lurdskej bude prichádzať stále<br />

viac veriacich, a to najmä z<br />

m l a d ý c h o b y v a t e ľ o v o b c e<br />

Snežnice, i<br />

výletníkov, ktorí<br />

zavítajú do našej malebnej dediny.<br />

Pri príležitosti vysviacky<br />

kaplnky napísal Ján Králik báseň<br />

M á r i i n d o m č e k , k t o r á j e<br />

umiestnená vo vnútri jaskyne.<br />

MÁRIIN DOMČEK<br />

Koberec zelene,<br />

kvetov tisíc vôní<br />

v košatých líp tôni<br />

v domčeku kamennom<br />

Mať nebeská tróni.<br />

Či navečer, či keď svitá<br />

s úsmevom vždy dietky víta.<br />

Len pristúp bližšie, ešte blíž,<br />

pred matkou sa uponíž,<br />

v pokore pokľakni,<br />

s úctou bozkaj kríž.<br />

S modlitbou na perách<br />

myseľ dvíhaj hore,<br />

len výš, výš, ešte vyššie,<br />

Márii v ústrety,<br />

k Ježišovi bližšie.<br />

Tichý tok bystriny,<br />

slabučký šum hája,<br />

v tichom rozhovore<br />

zotrváme traja -<br />

Ježiš, Mária a ja.<br />

Z podkladov rodiny Králikovcov<br />

upravil Ševčík Dušan<br />

foto: archív rod. Králiková<br />

Ján Králik


SPOMÍNAME<br />

strana 23<br />

Dňa 23.01.<strong>2018</strong> sme si<br />

pripomenuli 10.výročie<br />

úmrtia, čo nás opustila naša<br />

mama, stará mama<br />

Dňa 08.03.<strong>2018</strong> uplynul rok,<br />

čo nás navždy opustil<br />

Mgr. Ľudovít Mesiarik<br />

Dňa 06.02.<strong>2018</strong> sme si<br />

pripomenuli 10.výročie<br />

úmrtia, čo nás opustila naša<br />

mama, stará mama,<br />

prastará mama<br />

Margita Rechtoríková<br />

S úctou a láskou spomína<br />

celá rodina<br />

Hoci ti osud nedovolil<br />

tu viac byť,<br />

v našich spomienkach<br />

aj tak zostaneš žiť.<br />

S láskou spomína celá rodina.<br />

Paulína Beňadiková<br />

S úctou a láskou spomína<br />

celá rodina<br />

Dňa 19.02.<strong>2018</strong> sme si<br />

pripomenuli 1.výročie<br />

úmrtia, čo nás opustil naš<br />

brat, ujec, strýko<br />

Dňa 22.01.<strong>2018</strong> sme si<br />

pripomenuli 8.výročie<br />

úmrtia, čo nás opustil náš<br />

otec, starý otec<br />

Dni utekajú, roky pribúdajú,<br />

ale spomienky na teba v našich<br />

srdciach stále ostávajú.<br />

Dňa 29.02.<strong>2018</strong> sme si<br />

pripomenuli 11. výročie,<br />

čo nás navždy opustil manžel,<br />

otec a starký<br />

Dušan Beňadik<br />

S úctou a láskou spomína<br />

celá rodina<br />

Dňa 19.02.<strong>2018</strong> sme si<br />

pripomenuli 34.výročie<br />

úmrtia, čo nás opustil naš<br />

otec, starý otec, prastarý otec<br />

Ondrej Rechtorík<br />

S úctou a láskou spomína<br />

celá rodina<br />

Vladimír Kopas<br />

S láskou spomínajú manželka<br />

a deti s rodinami.<br />

OZNAM<br />

Občania, ktorí budú mať záujem uverejniť kondolenciu, poďakovanie, prípadne<br />

spomienkové verše a fotky svojich blízkych v novinách,<br />

môžu tak urobiť bezplatne na obecnom úrade v Snežnici.<br />

Pripravený text a fotografiu doručte šéfredaktorke Veronike Sabelovej.<br />

Ján Beňadik<br />

S úctou a láskou spomína<br />

celá rodina


OTVÁRACIE HODINY<br />

OBECNÝ ÚRAD<br />

pondelok 7:00 - 15:00<br />

utorok 7:00 - 15:00<br />

streda 7:00 - 17:00<br />

štvrtok 7:00 - 15:00<br />

piatok 7:00 - 13:00<br />

prestávka<br />

12:00 - 12:30<br />

POŠTA SNEŽNICA<br />

pondelok, utorok,<br />

štvrtok, piatok<br />

8:30 - 11:15<br />

12:00 -13:00<br />

streda<br />

8:30- 10:00<br />

15:00-17:00<br />

SPOLOČENSKÁ KRONIKA<br />

Prišli medzi nás<br />

Natália Jancová<br />

Nikola Jancová<br />

Rozhodli sa kráčať spolu<br />

Gabriela Ďugelová<br />

a Marek Mydliar<br />

Navždy nás opustili<br />

Elena Martikánová, 89r.<br />

Životné jubileum oslávili<br />

70 rokov<br />

Štefan Beňadik<br />

Anna Hrušková<br />

Emília Hlavatá<br />

K vášmu krásnemu životnému<br />

jubileu blahoželáme a prajeme<br />

veľa zdravia!<br />

Príjemne prežitie<br />

VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV<br />

Vám želajú členovia<br />

Redakčnej rady<br />

Noviniek <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong>.<br />

SÚŤAŽ:<br />

V rámci minulého vianočného čísla<br />

sme sa našich čitateľov spýtali, z<br />

ktorého roku pochádza prvá<br />

písomná zmienka o našej obci.<br />

Správna odpoveď je z roku 1426. Na<br />

redakčný mail bolo zaslaných 13<br />

odpovedí, všetky boli správne.<br />

V ý h e r k y ň o u d a r č e k o v ý c h a<br />

kozmetických predmetov, ktoré<br />

venoval starosta obce, sa stala naša<br />

občianka p. Soňa Straková, ktorej<br />

gratulujeme.<br />

Mesiac marec je označovaný za<br />

mesiac kníh, preto sa v tomto čísle<br />

súťaží o 2 sady kníh, ktoré venovala<br />

Redakčná rada Noviniek <strong>spod</strong><br />

<strong>Vretňa</strong>, teda budú dvaja výhercovia.<br />

Súťažná otázka znie: Ako sa volá<br />

z n á m y s l o v e n s k ý a u t o r<br />

rozprávok, ktorý napísal i<br />

P r o s t o n á r o d n é s l o v e n s k é<br />

povesti? (pomôcka - Pavol ...)<br />

Správnu odpoveď zasielajte do<br />

30.apríla <strong>2018</strong> na redakčný mail:<br />

redakciasneznica@gmail.com alebo<br />

osobne vyplňte odpoveďový hárok<br />

na obecnom úrade alebo v obecnej<br />

knižnici. Do mailu uveďte okrem<br />

odpovede aj svoje meno, bydlisko a<br />

tel. kontakt na vás. Do súťaže sa<br />

môžu zapojiť všetci čitatelia, i tí,<br />

ktorí čítajú len elektronickú formu<br />

novín na internete a nie sú občanmi<br />

obce. Každý čitateľ môže zaslať len<br />

jednu odpoveď.<br />

Výherkyňa súťaže z minulého čísla:<br />

Soňa Straková,<br />

zdroj: archív obce Snežnica.a<br />

PLÁN OBECNÝCH UDALOSTÍ<br />

apríl - jún <strong>2018</strong><br />

29.apríl <strong>2018</strong><br />

Autobusový zájazd na Hasičskú púť<br />

do Rajeckej Lesnej<br />

organizuje: Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica<br />

8.máj <strong>2018</strong><br />

Otvorenie cyklosezóny „Na bicykli okolo Snežnice,“<br />

námestie pri zvonici o 9:00 hod. organizuje:<br />

CYKLOTEAM LAVÍNA<br />

13.mája <strong>2018</strong><br />

Oslava Dňa matiek, Kultúrny dom<br />

Snežnica o 14:00 hod.<br />

organizuje: obec Snežnica<br />

26.máj <strong>2018</strong><br />

Farský majáles, Kultúrny dom Snežnica<br />

organizuje: Farnosť Snežnica<br />

máj <strong>2018</strong><br />

Spievajme Márii, koncert mariánskych<br />

piesní v kostole<br />

organizuje: Jednota dôchodcov<br />

máj <strong>2018</strong><br />

Váľanie obecného mája<br />

máj <strong>2018</strong><br />

Premiéra detského predstavenia<br />

organizuje: Snežnické ochotnícke divadlo<br />

1.jún <strong>2018</strong><br />

Deň otvorených dverí na OÚ v Snežnici<br />

a hasičskej zbrojnici<br />

pre žiakov V. ročníka ZŠ<br />

organizuje: obec Snežnica a DHZ Snežnica<br />

2.jún <strong>2018</strong><br />

Oslava Dňa detí na ihrisku od 13:00 hod.<br />

organizuje: obec Snežnica<br />

17.jún <strong>2018</strong><br />

Deň otcov, súťaž vo varení guláša<br />

na ihrisku od 13:00 hod.<br />

organizuje: obec Snežnica<br />

jún <strong>2018</strong><br />

Jánska vatra (miesto neurčené)<br />

jún <strong>2018</strong><br />

Divadelná premiéra veselohry<br />

organizuje: Snežnické ochotnícke divadlo<br />

jún <strong>2018</strong><br />

Ďalšie číslo Noviniek <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong><br />

Rozpis odvozu komunálneho odpadu<br />

a triedeného odpadu<br />

05.04.<strong>2018</strong> komunálny odpad<br />

06.04.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

19.04.<strong>2018</strong> komunálny odpad<br />

20.04.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

03.05.<strong>2018</strong> komunálny odpad<br />

04.05.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

17.05.<strong>2018</strong> komunálny odpad<br />

18.05.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

31.05.<strong>2018</strong> komunálny odpad<br />

01.06.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

14.06.<strong>2018</strong> komunálny odpad<br />

15.06.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

28.06.<strong>2018</strong> komunálny odpad<br />

29.06.<strong>2018</strong> plasty, tetrapaky<br />

INZERCIA - CENNÍK: Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v novinách pre podnikateľské/politické subjekty: formát A4 (celá strana) - 30 €, A5 (1/2 strany ) - 15 €, A6 (1/4 strany) - 7,5 € .<br />

V prípade zverejnenia reklamy v inom rozmere, ako je uvedené, sa cena stanoví dohodou. Obyvatelia obce a majitelia nehnuteľností v obci môžu využiť riadkovú inzerciu v novinách BEZPLATNE.<br />

<strong>Novinky</strong> <strong>spod</strong> <strong>Vretňa</strong>, občasník obce Snežnica · Vydavateľ: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica, IČO: 00314315, tel.č.: 041/4224179, www.obec-sneznica.sk, email:<br />

redakciasneznica@gmail.com · Periodicita: občasník · Registračné číslo: EV5373/16 ISSN 24538361 · Zodpovedná redaktorka: Ing. Veronika Sabelová · Grafické spracovanie: Peter Kukučik<br />

Redakčná rada: Bc. Dušan Ševčík, Mgr. Zuzana Ševčíková, Mária Kukučiková, Peter Kukučik, Mgr. Kamila Mozolová, Emília Ševčíková · Príspevky, podnety a návrhy posielajte na<br />

e-mail: redakciasneznica@gmail.com · Tlač: Obecný úrad Snežnica · Redakcia si vyhradzuje právo na formálnu, jazykovú a štylistickú úpravu príspevkov.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!