خرده گیری هایی از نمایش آموزگاران | نقد مصطفی شعاعیان

exittheatre

با تشکر از ناصر رحمانی نژاد و انجمن تئاتر ایران برای در اختیار گذاشتن این متن
 وامکان نشر آن درگروه تئاتر اگزیت
دی ماه ۱۴۴۹

More magazines by this user
Similar magazines