26.01.2021 Views

Peter Rezman - Izrekanja suspenza

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

((ꜟ))

((ꜟ))((ꜟ))((ꜟ))

((ꜟ))

kako deluje umetnost / stoji tam ena stvar

ki ničemur ne služi /// ljudje jo pa gle

dajo in sprašujejo eden drugega

čemu to pravzaprav služi

tako torej deluje

umetnost

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!