ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

support.downloads.sonymobile.com

ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

Hvala za kupovinu telefona Sony Ericsson C905 Cybershot.

Moderan Cyber-shot telefon sa fantastčnim

funkcijama kamere za snimanje neverovatnih slika.

Za dodatne informacije o sadržaju telefona posetite

www.sonyericsson.com/fun. Prijavite se odmah da biste dobili

komplet alata, besplatnu memoriju na mreži, posebne

ponude, vesti i nagradne igre na adresi

www.sonyericsson.com/myphone.

Za podršku proizvoda posetite

www.sonyericsson.com/support.


Dodatna oprema – više za vaš telefon

Postolje CDS-75

Punite telefon i istovremeno prenosite datoteke na

računar

Komplet za telefon sa

kamerom IPK-100

Nemojte propustiti nijedan snimak kada

imate zaštitnu futrolu, postolje i kopču za kaiš

TV kabl ITC-60

Delite svoje slike na velikom ekranu

Ova dodatna oprema može se posebno kupiti ali možda nije dostupna na svakom

tržištu. Za pregled opisa svih funkcija i celokupne dodatne opreme idite na

www.sonyericsson.com/accessories.


Sadržaj

Priprema za korišćenje

telefona..................................7

Sklapanje............................................7

Uključivanje telefona..........................8

Pomoć................................................9

Punjenje baterije.................................9

Pregled telefona...............................11

Pregled menija.................................13

Pomeranje........................................15

Memorija..........................................16

Jezik menija na telefonu...................17

Unošenje teksta...............................17

Cyber-shot ......................19

Korišćenje kamere............................19

Dodatne funkcije kamere.................20

Pregled i označavanje fotografija.....22

Rad sa fotografijama........................23

Pisanje bloga....................................24

Štampanje slika................................25

Prenošenje sadržaja i

rukovanje njime...................26

Rukovanje sadržajem u telefonu......26

Slanje sadržaja na drugi telefon.......27

Prenošenje sadržaja na računar i

sa njega............................................27

Korišćenje USB kabla .....................28

Ime telefona......................................29

Korišćenje Bluetooth bežične

tehnologije........................................29

Pravljenje rezervnih kopija i

povraćaj............................................31

Pozivanje.............................33

Upućivanje i primanje poziva...........33

Kontakti............................................35

Brzo biranje......................................38

Dodatne funkcije pri upućivanju

poziva...............................................39

Razmenjivanje poruka........43

Tekstualne poruke i poruke sa

slikama.............................................43

Glasovne poruke..............................44

E-pošta.............................................45

Brza razmena poruka ......................46

Muzika ................................48

Stereo prenosiva handsfri oprema...48

Muzički plejer...................................49

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

1


2

PlayNow........................................50

TrackID.........................................51

Muzika sa Interneta i video klipovi...51

Video plejer......................................51

Radio................................................52

MusicDJ........................................52

Snimanje zvuka................................52

Internet................................53

Markeri.............................................53

Strane sa pregledom pretraženih

strana...............................................54

Dodatne funkcije pregledača...........54

Bezbednost na Internetu i

sertifikati...........................................55

Web RSS datoteke...........................55

YouTube...........................................56

Wi-Fi.............................................57

DLNA............................................57

GPS.....................................58

Korišćenje GPS-a.............................58

Google Maps za mobilni

telefon..............................................59

Uputstva u vožnji..............................59

Dodatne GPS funkcije......................59

Usklađivanje........................62

Usklađivanje pomoću računara........62

Usklađivanje pomoću Internet

usluge...............................................62

Dodatne funkcije.................63

Režim letenja avionom.....................63

Usluga ažuriranja..............................64

Alarmi...............................................64

Kalendar...........................................66

Beleške.............................................66

Zadaci..............................................67

Profili................................................67

Vreme i datum..................................68

Tema................................................68

Izgled glavnog menija......................68

Zvukovi zvona..................................68

Orijentacija ekrana...........................69

Igre...................................................69

Aplikacije..........................................69

Zaključavanja...................................70

Rešavanje problema...........72

Najčešća pitanja...............................72

Poruke o greškama..........................75

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Važne informacije................76

Indeks..................................89

Sony Ericsson C905 Cyber-shot

UMTS/HSDPA 2100 GSM/GPRS/EDGE

850/900/1800/1900

Ovo uputstvo za upotrebu izdaje kompanija

Sony Ericsson Mobile Communications AB ili njena

lokalna podružnica, bez bilo kakve garancije.

Poboljšanja i izmene priručnika usled potrebe da se

isprave štamparske greške i netačnosti trenutnih

informacija ili usled usavršavanja programa i/ili

opreme dozvoljene su samo kompaniji

Sony Ericsson Mobile Communications AB, u bilo

koje vreme i bez prethodne najave. Te promene će,

međutim, biti unete u nova izdanja ovog uputstva za

upotrebu.

Sva prava zadržana.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Izdanje broj: 1213-7519.2

Važne napomene:

Neke od usluga koje navodimo u ovom uputstvu za

upotrebu nisu podržane na svim mrežama. Ovo se

odnosi i na međunarodni GSM broj za pomoć u

hitnim slučajevima 112.

Ako niste sigurni da li neku konkretnu uslugu možete

da koristite ili ne, obratite se operateru mreže ili

kompaniji koja vam pruža mrežne usluge (mobilnom

operateru).

Pročitajte Važne informacije pre upotrebe mobilnog

telefona.

Vaš mobilni telefon ima mogućnost učitavanja,

memorisanja i prosleđivanja dodatnog sadržaja, npr.

zvukova zvona. Korišćenje ovih sadržaja može da

bude ograničeno ili zabranjeno po osnovu prava

trećih strana, u šta su uključena, ali što nije i

ograničeno samo na ograničenja koja proizilaze iz

važećih zakona o autorskim pravima. Vi, a ne

Sony Ericsson, ste u potpunosti odgovorni za

dodatne sadržaje koje učitavate ili prosleđujete

preko svog mobilnog telefona. Pre korišćenja bilo

kog dodatnog sadržaja proverite da li je način na koji

nameravate da ga upotrebite zabranjen licencom ili

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

3


4

na bilo koji drugi način. Sony Ericsson ne pruža

garancije za tačnost, integritet i kvalitet bilo kog

dodatnog sadržaja, kao ni za sadržaje trećih strana.

Sony Ericsson ni u kom slučaju i ni na koji način neće

snositi odgovornost za upotrebu dodatnih sadržaja

i drugih sadržaja treće strane na način koji nije

dozvoljen.

Smart-Fit Rendering je zaštitni znak ili registrovani

zaštitni znak kompanije ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak

kompanije Bluetooth SIG Inc. i kompanija

Sony Ericsson ga koristi pod licencom.

Logotip u obliku klikera, BestPic, PlayNow,

MusicDJ, PhotoDJ, TrackID i VideoDJ su zaštitni

znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije

Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID je obezbedio Gracenote Mobile

MusicID. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID

su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci

kompanije Gracenote, Inc.

Cyber-shot je zaštitni znak ili registrovani zaštitni

znak kompanije Sony.

Wi-Fi je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak

kompanije Wi-Fi Alliance.

DLNA je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak

kompanije Digital Living Network Alliance.

YouTube i YouTube logotip su zaštitni znaci ili

registrovani zaštitni znaci kompanije Google, Inc.

PLAYSTATION je zaštitni znak ili registrovani zaštitni

znak kompanije Sony Computer Entertainment, Inc.

Sony, Memory Stick Micro i M2 su zaštitni znaci

ili registrovani zaštitni znaci korporacije Sony.

Google i Google Maps su zaštitni znaci ili

registrovani zaštitni znaci kompanije Google, Inc.

Wayfinder i Wayfinder Navigator su zaštitni znaci ili

registrovani zaštitni znaci kompanije Wayfinder

Systems AB.

SyncML je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak

kompanije Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak

kompanije Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je zaštitni

znak ili registrovani zaštitni znak kompanije Adobe

Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili

drugim zemljama.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows

Media i Vista su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni

znaci korporacije Microsoft u Sjedinjenim Državama

i/ili u drugim državama.

T9 Text Input je zaštitni znak ili registrovani zaštitni

znak kompanije Tegic Communications. T9 Text

Input je zaštićen patentima jednog ili više navedenih

u produžetku: američki patent br. 5,818,437,

5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554;

kanadski patent br. 1,331,057, britanski patent br.

2238414B; honkonški standardni patent br.

HK0940329; patent Republike Singapur br. 51383;

evropski patent br. 0 842 463(96927260.8) DE/DK,

FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a dodatni patenti su

u postupku prihvatanja u celom svetu.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na

intelektualnu svojinu kompanije Microsoft.

Korišćenje ili distribucija takve tehnologije izvan

ovog proizvoda zabranjena je bez posedovanja

licence kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Windows Media tehnologiju

za upravljanje digitalnim pravima (WMDRM) kako bi

zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i

autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver

za pristup sadržaju zaštićenom WMDRM-om. Ako

WMDRM softver ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici

sadržaja mogu da zatraže od kompanije Microsoft

da opozove mogućnost softvera da koristi WMDRM

za reprodukovanje ili kopiranje zaštićenog sadržaja.

Opozivanje ne utiče na nezaštićeni sadržaj. Kada

preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, saglasni ste

da kompanija Microsoft može da uključi i listu

opozivanja zajedno sa licencama. Vlasnici sadržaja

mogu da zahtevaju da nadogradite WMDRM da

biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji

zahteva nadogradnju.

Ovaj proizvod je licenciran po patentnim portfolio

licencama za MPEG-4 i AVC video sadržaj za lično i

nekomercijalno korišćenje od strane korisnika u

svrhu (i) kodiranja videa u skladu sa MPEG-4 video

standardom („MPEG-4 video“) ili AVC standardom

(„AVC video“) i/ili (ii) dekodiranja MPEG-4 ili AVC

videa kodiranim od strane korisnika u okviru lične i

nekomercijalne aktivnosti i/ili koji je dobijen od

dobavljača video sadržaja licenciranog od strane

kompanije MPEG LA za obezbeđivanje MPEG-4 i/ili

AVC video sadržaja. Licenca neće biti izdata niti će

se odnositi na bilo kakvu drugu upotrebu. Dodatne

informacije, uključujući i one koje se odnose na

promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu i

licenciranje, mogu da se dobiju od kompanije MPEG

LA, L.L.C. Pogledajte http://www.mpegla.com.

MPEG Layer-3 tehnologija za audio dekodiranje je

licencirana od strane kompanija Fraunhofer IIS i

Thomson.

Java, JavaScript i zaštitni znaci i logotipi za koje se

koristi Java zaštitni su znaci ili registrovani zaštitni

znaci kompanije Sun Microsystems, Inc. u SAD i

drugim državama.

Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom softvera Sun

Java Platform, Micro Edition.

1. Ograničenja: Ovaj softver je poverljiva, autorskim

i drugim pravima zaštićena informacija kompanije

Sun i pravo na sve njegove kopije zadržavaju

kompanija Sun i/ili izdavači licenci za njegovo

korišćenje. Kupcima se zabranjuju modifikacija,

dekompilacija, rasklapanje, dešifrovanje, izdvajanje

ili bilo koji drugi vid obrnutog inženjeringa ovog

softvera. Zabranjeni su iznajmljivanje i davanje

softvera u celosti ili njegovih delova drugim licima,

kao i izdavanje podlicenci za njegovo korišćenje.

2. Izvozni propisi: Softver, uključujući i tehničke

podatke, podleže zakonima SAD o kontroli izvoza

(U.S. Export Administration Act) i pratećim

propisima i može da podleže propisima o uvozu i

izvozu u drugim zemljama. Korisnik pristaje na

obavezu da se strogo pridržava svih takvih propisa

i prihvata da je za izvoz, reeksport ili uvoz Softvera

dužan da pribavi odgovarajuću licencu. Softver ne

može da se preuzima ili na drugi način izvozi ili

reeksportuje (i) na Kubu, u Irak, Iran, Severnu Koreju,

Libiju, Sudan, Siriju (ova lista podleže povremenim

izmenama) ili građanima tih država ili osobama koje

su u njima nastanjene ili u bilo koju drugu državu u

koju SAD zabranjuje izvoz roba; ili (ii) bilo kome sa

liste američkog ministarstva finansija na kojoj su

navedene posebno imenovane nacije (Specially

Designated Nations) ili u tabeli zabrana američkog

ministarstva za trgovinu. 3. Ograničena prava:

Korišćenje, umnožavanje ili otkrivanje informacija od

strane vlade SAD podleže odgovarajućim

primenljivim ograničenjima navedenim u pravima u

Technical Data and Computer Software Clauses

(Klauzulama o tehničkim podacima i računarskom

softveru) u DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR

52.227-19(c) (2).

Ograničena prava: Korišćenje, umnožavanje ili

otkrivanje informacija od strane vlade SAD podleže

odgovarajućim primenljivim ograničenjima

navedenim u pravima u Technical Data and

Computer Software Clauses (Klauzulama o

tehničkim podacima i računarskom softveru) u

DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c)

(2).

Moguće je da su i nazivi ostalih proizvoda i

kompanija spomenutih u ovom priručniku zaštitni

znaci odgovarajućih sopstvenika.

Sva prava koja ovde nisu izričito navedena zadržana

su.

Sve ilustracije služe u svrhu ilustracije i ne moraju

tačno da opisuju pravi telefon.

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

5


6

Simboli u uputstvima

Sledeći simboli se mogu pojaviti u

uputstvu za upotrebu.

Napomena

Savet

Upozorenje

Usluga ili funkcija zavisi od mreže

ili pretplatničkog naloga. Za

opširnije informacije možete da se

obratite operateru mreže.

> Koristite taster za pomeranje ili

biranje da biste listali i birali opcije.

Pogledajte Pomeranje na

strani 15.

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Priprema za korišćenje

telefona

Sklapanje

Pre početka korišćenja telefona morate

da umetnete SIM karticu i bateriju.

Za umetanje SIM kartice u telefon.

1 Skinite poklopac baterije.

2 Uvucite SIM karticu u ležište tako da joj

zlatni kontakti budu okrenuti nadole.

Za umetanje baterije u telefon

1 Umetnite bateriju u telefon tako da joj

etiketa bude okrenuta nagore, a

konektori okrenuti jedan prema

drugome.

2 Vratite poklopac za bateriju na mesto.

Priprema za korišćenje telefona 7

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Uključivanje telefona

Za uključivanje telefona

1 Pritisnite i zadržite .

2 Ako telefon to zatraži, unesite PIN kod

SIM kartice i izaberite OK.

3 Izaberite jezik.

4 Pratite uputstva da biste upotrebili

čarobnjaka za podešavanje za osnovna

podešavanja i korisne savete.

Ako želite da ispravite grešku kada

unosite PIN, pritisnite .

SIM kartica

SIM kartica (Subscriber Identity

Module – modul pretplatničkog

identiteta), koju dobijate od mobilnog

operatera, sadrži informacije o vašoj

pretplati. Uvek isključujte telefon i

iskopčavajte punjač pre umetanja i

vađenja SIM kartice.

Možete da sačuvate kontakte na SIM

kartici pre nego što je izvadite iz telefona.

Pogledajte Za kopiranje imena i brojeva

na SIM karticu na strani 36.

PIN

Možda će vam biti potreban PIN

(Personal Identification Number – lični

identifikacioni broj) za aktiviranje

usluga i funkcija na telefonu. PIN

dobijate od mobilnog operatera. Svaka

cifra PIN-a se prikazuje kao *, osim ako

ne počinje ciframa brojeva telefona

službi za pomoć u hitnim slučajevima,

na primer 112 ili 911. Broj telefona

službe za pomoć u hitnim slučajevima

možete da pogledate i birate bez unosa

PIN-a.

Ako pogrešan PIN unesete tri puta

zaredom, SIM kartica se blokira.

Pogledajte Zaključavanje SIM kartice na

strani 70.

Stanje pripravnosti

Kada uključite telefon i unesete PIN,

pojavljuje se ime operatera mreže. Ovaj

pregled se zove stanje pripravnosti.

Vaš telefon je sada spreman za

upotrebu.

8 Priprema za korišćenje telefona

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Korišćenje drugih mreža

Upućivanje i primanje poziva, razmena

poruka i vidovi prenosa podataka, kao

što su usluge zasnovane na Internetu,

van vaše matične mreže (roming) mogu

dodatno da vas koštaju. Za opširnije

informacije možete da se obratite

mrežnom operateru.

Pomoć

Pored ovog uputstva za upotrebu,

vodiče za funkcije i više informacija

možete naći na Web lokaciji

www.sonyericsson.com/support.

Pomoć i informacije su takođe

dostupni u telefonu.

Za pregled saveta i trikova

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Čarobnjak za podeš..

2 Izaberite Saveti i trikovi.

Za pregled informacija o funkcijama

• Listajte do funkcije i izaberite Info., ako

je dostupno. U nekim slučajevima Info.

se pojavljuje ispod Opcije.

Za pregled demonstracije funkcija

telefona

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razonoda > Demo vodič.

Za pregled statusa telefona

• U stanju pripravnosti pritisnite taster za

podešavanje jačine zvuka. Prikazuju se

informacije o telefonu, memoriji i

bateriji.

Punjenje baterije

Baterija telefona je delimično

napunjena kada je kupite.

Za punjenje baterije

Priprema za korišćenje telefona 9

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


1 Utaknite punjač u telefon. Potrebno je

oko dva i po sata da se baterija

potpuno napuni. Pritisnite neki taster

da biste videli ekran.

2 Iskopčajte punjač tako što ćete ga

nakriviti nagore.

Telefon možete da koristite dok se puni.

Bateriju možete da punite kad god želite

i to duže ili kraće od dva i po sata.

Punjenje možete da prekinete bez

oštećenja baterije.

10 Priprema za korišćenje telefona

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Pregled telefona

1 Taster za kameru, taster za igranje

B

2 Taster za kameru, taster za igranje

A

3 Senzor za svetlo

4 Ekran

5 Tasteri za izbor

6 Utor za memorijsku karticu

7 Taster za pozivanje

8 Taster za meni aktivnosti

9 Konektor za punjač, handsfri i USB

kabl

10 Zvučnik u slušalici

11 Taster za prekid poziva,

uključivanje/isključivanje

12 Taster C (Clear – brisanje)

13 Taster za pomeranje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Priprema za korišćenje telefona 11

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

10

11

12

13


14 Ogledalo za autoportret

15 Tasteri za jačinu zvuka, za digitalni

zum

16 Objektiv kamere

17 Blic

18 Taster kamere za pregled

19 Taster za režim kamere

20 Taster kamere

21 Držač trakice za nošenje

12 Priprema za korišćenje telefona

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

14

15

16

17

18

19

20

21


Pregled menija

PlayNow*

Cyber-shot

Usluge lokacije

Google Maps*

Navigator*

Tracker

Moje omiljene lokac.

Informacije o statusu

Evidencija

Podešavanja

Pozivi**

Svi

Na koje je odgovor.

Birani

Propušteni

Internet

Razmena poruka

Sastaviti novu

Primljena pošta/Razgovori*

Poruke

E-pošta

Moji prijatelji*

Pozvati gov. poštu

Kontakti

Ja

Novi kontakt

Organizator

Upravljač datot. **

Alarmi

Aplikacije

Video poziv

Kalendar

Zadaci

Beleške

Usklađivanje

Merač vremena

Štoperica

Kalkulator

Memorija kodova

Razonoda

Usluge na mreži*

TrackID

Igre

VideoDJ

PhotoDJ

MusicDJ

Daljinsko upravljanje

Snimiti zvuk

Demo vodič

Mediji

Fotografija

Muzika

Video

Igre

Web fidovi

Podešavanja

Radio

Podešavanje**

Opšte

Profili

Vreme i datum

Jezik

Usluga ažuriranja

Upravljanje glasom

Novi događaji

Prečice

Režim let. avionom

Obezbeđenje

Čarobnjak za podeš.

Dostupnost*

Status telefona

Opšti reset

Zvuci i signali

Jačina zvona

Zvuk zvona

Nečujni režim

Postep. pojač. zvona

Vibracija

Signal za poruke

Zvuk tastera

Displej

Pozadina

Priprema za korišćenje telefona 13

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Izgled glav. menija

Tema

Početni ekran

Skrin sejver

Veličina časovnika

Osvetljenost

Uređiva. imena linija*

Pozivi

Brzo biranje

„Pametna“ pretraga

Preusmer. poziva

Pređi na liniju 2*

Upravljanje pozivima

Vreme i cena*

Prikaz./sakriti moj br.

Handsfri

Odgov. otvaranjem

Zatv. da dovrš. poziv

Moguć. povezivanja

Wi-Fi

Bluetooth

USB

Ime telefona

Deljenje mreže

Usklađivanje

Upravlj. uređajima

Mreže za mobilne

Razmena podataka*

PodešavanjeInterneta

Podešav. striminga

Podešavanje poruka*

SIP podešavanja

Pribor

* Neki od menija zavise od

operatera, mreže i

pretplatničkog naloga.

** Možete da koristite taster za

pomeranje za pregled naslova

u podmenijima. Za dodatne

informacije pogledajte

Pomeranje na strani 15.

14 Priprema za korišćenje telefona

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Pomeranje

Za kretanje kroz menije telefona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni.

2 Koristite taster za pomeranje za

kretanje kroz menije.

Za izbor radnji na ekranu

• Pritisnite levi, središnji ili desni taster za

izbor.

Za pregled opcija za stavku

• Izaberite Opcije za, na primer,

uređivanje.

Za prekid funkcije

• Pritisnite .

Za vraćanje u stanje pripravnosti

• Pritisnite .

Za pomeranje kroz medije

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji.

2 Listajte do stavke menija i pritisnite

taster za pomeranje udesno.

3 Za vraćanje pritisnite taster za

pomeranje ulevo.

Za brisanje stavki

• Pritisnite za brisanje stavki, kao

što su brojevi, slova, slike i zvuci.

Naslovi

Moguće je da su naslovi dostupni. Na

primer, Podešavanje imaju naslove.

Za listanje naslova

• Pritisnite taster za pomeranje ulevo ili

udesno.

Prečice

Možete da koristite prečice sa tastature

da biste direktno pristupili funkcijama.

Priprema za korišćenje telefona 15

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za korišćenje prečica koje se

primenjuju pritiskanjem tastera za

pomeranje

• U stanju pripravnosti pritisnite , ,

ili da biste direktno pristupili nekoj

funkciji.

Za menjanje prečica koje se

primenjuju pritiskanjem tastera za

pomeranje

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Prečice.

2 Listajte do neke opcije i izaberite Uredi.

3 Listajte do neke opcije menija i

izaberite Prečica.

Prečice glavnog menija

Obeležavanje menija brojevima počinje

od gornje leve ikone vodoravno i dalje

jedan red za drugim.

Za direktni pristup glavnom meniju

• U stanju pripravnosti izaberite Meni i

pritisnite – , , ili

.

Izgled glav. menija mora biti podešen na

Šema. Pogledajte Za menjanje izgleda

glavnog menija na strani 68.

Meni aktivnosti

Meni aktivnosti vam omogućava brz

pristup određenim funkcijama:

• Novi događaji – propušteni pozivi i

nove poruke.

• Aktivne apl. – aplikacije koje rade u

pozadini.

• Moje prečice – dodajte svoje omiljene

funkcije da biste im brzo pristupili.

• Internet – brz pristup Internetu.

Za otvaranje menija aktivnosti

• Pritisnite .

Memorija

Možete sačuvati sadržaj na

memorijskoj kartici, u memoriji telefona

i na SIM kartici. Fotografije i muzika se

čuvaju na memorijskoj kartici ako je

ona umetnuta. Ako nije, ili ako je puna,

fotografije i muzika se čuvaju u

memoriji telefona. Poruke i kontakti se

čuvaju u memoriji telefona, ali možete

se odlučiti da ih čuvate na SIM kartici.

Memorijska kartica

Možda ćete morati da kupite memorijsku

karticu odvojeno.

Telefon podržava memorijsku karticu

Memory Stick Micro (M2) koja

dodaje više memorijskog prostora

telefonu. Može se takođe koristiti sa

drugim kompatibilnim uređajima kao

prenosiva memorijska kartica.

16 Priprema za korišćenje telefona

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Možete da premeštate sadržaj sa

memorijske kartice u memoriju telefona

i obrnuto. Pogledajte Rukovanje

sadržajem u telefonu na strani 26.

Za umetanje memorijske kartice

• Otvorite poklopac i umetnite

memorijsku karticu tako da zlatni

kontakti budu okrenuti nagore.

Za uklanjanje memorijske kartice

• Otvorite poklopac i pritisnite ivicu

memorijske kartice da biste je

oslobodili i uklonili.

Jezik menija na telefonu

Možete da izaberete jezik koji ćete

koristiti na telefonu.

Za menjanje jezika na telefonu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Jezik >

Jezik telefona.

2 Izaberite opciju.

Unošenje teksta

Možete da koristite metod unošenja

teksta Multitap ili metod T9 Text

Priprema za korišćenje telefona 17

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Input za unos teksta. Metod

unošenja teksta T9 Text Input koristi

ugrađeni rečnik.

Za promenu metoda unošenja teksta

• Kada unosite tekst, pritisnite i zadržite

.

Za uključivanje velikih ili malih slova

• Kada unosite tekst, pritisnite .

Za unos brojeva

• Kada unosite tekst, pritiskajte i držite

– .

Za unos tački i zapeta

• Kada unosite tekst, pritisnite .

Za unos simbola

1 Kada unosite tekst, izaberite Opcije >

Dodati simbol.

2 Listajte do simbola i izaberite Unesi.

Za unošenje teksta metodom T9

Text Input

1 U stanju pripravnosti izaberite, na

primer, Meni > Razmena poruka >

Sastaviti novu > Poruka.

2 Ako se ne prikazuje , pritisnite i

zadržite kako biste prešli na

metod unošenja teksta T9 Text Input.

3 Pritisnite svaki taster samo jednom,

čak i kada slovo koje želite da unesete

nije prvo slovo na tom tasteru. Ako, na

primer, želite da upišete reč „Jane“,

pritisnite , , , .

Napišite celu reč pre nego što

pogledate predloge.

4 Koristite ili za pregled predloga.

5 Pritisnite da biste prihvatili

predlog.

Za unos teksta korišćenjem metoda

multitap

1 U stanju pripravnosti izaberite, na

primer, Meni > Razmena poruka >

Sastaviti novu > Poruka.

2 Ako se prikazuje , pritisnite i zadržite

da biste uključili metod unošenja

teksta multitap.

3 Pritiskajte – sve dok se ne

pojavi željeno slovo.

4 Kada reč bude napisana, pritisnite

da biste dodali razmak.

Za dodavanje reči u ugrađeni rečnik

1 Kada unosite tekst metodom T9 Text

Input, izaberite Opcije > Slovo po slovo.

2 Napišite reč metodom unošenja teksta

multitap i izaberite Unesi.

18 Priprema za korišćenje telefona

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Cyber-shot

Možete da snimate fotografije i video

klipove koje ćete pregledati, čuvati ili

poslati. Sačuvane fotografije i video

klipove možete naći u Mediji i u

Upravljač datot..

Korišćenje kamere.

6

5

4

3 2

1 Snimanje slika/video klipova

2 Izaberite režim kamere

1

10

9

8

7

3 Pregled fotografija i video klipova

4 Približite ili udaljite prikaz

5 Fotografija: Scene Video: Noćni

režim

6 Fotografija: Režim snimanja Video:

Dužina video snimka

7 Fotografija: Fokus

8 Samostalni tajmer

9 Fotografija: Blic Video: Svetlo

10 Osvetljenost

Cyber-shot 19

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za aktiviranje kamere

• Povlačenjem otvorite zatvarač

objektiva.

Za snimanje fotografije

1 Aktivirajte kameru i pritisnite da

biste izabrali .

2 Pritisnite do pola nadole da biste

koristili autofokus.

3 Kada su tačka i okvir fokusa zelene

boje, pritisnite do kraja da biste

snimili fotografiju. Fotografija se

automatski čuva.

Za snimanje video klipa

1 Aktivirajte kameru i pritisnite da

biste izabrali .

2 Pritisnite do kraja da biste započeli

snimanje.

3 Da biste prestali sa snimanjem,

pritisnite do kraja. Video klip se

automatski čuva.

Za korišćenje zuma

• Pritisnite taster za jačinu zvuka.

Za podešavanje osvetljenja

• Pritisnite , a zatim ili .

Za pregled fotografija i video klipova

1 Aktivirajte kameru i pritisnite .

2 Listajte do stavke.

3 Da biste pogledali video klip, pritisnite

središnji taster za biranje.

Dodatne funkcije kamere

Za promenu podešavanja

• Aktivirajte kameru i izaberite ..

Za pregled informacija o

podešavanjima

• Listajte do nekog podešavanja i

izaberite ..

Za poboljšanje fotografije pomoću

opcije Ispravka fotografija

1 Aktivirajte kameru i pritisnite da

biste izabrali .

20 Cyber-shot

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


2 Proverite da li je Pregled podešen na

Uključiti. Izaberite > Podešavanja i

listajte do Pregled > Uključiti.

3 Snimite fotografiju.

4 Prilikom pregleda izaberite Opcije >

Popravka slika.

Prepoznavanje lica

Prepoznavanje lica možete da koristite

da približite neko lice iz pozadine u

fokus. Kamera automatski prepoznaje

najviše tri lica, koja se prikazuju belim

okvirima. Zeleni okvir prikazuje koje lice

je izabrano kada se koristi autofokus.

Fokus je podešen na lice koje je

najbliže kameri.

Za podešavanje prepoznavanja lica

1 Aktivirajte kameru i pritisnite da

biste izabrali .

2 Izaberite > Fokus > Detekcija lica.

Smile Shutter

Smile Shutter omogućava vam da

slikate osmehe svoje porodice i

prijatelja. Kamera prepoznaje i do tri

lica i bira jedno lice za prepoznavanje

osmeha i autofokus. Žuti okvir

prikazuje koje je lice izabrano. Kada se

izabrano lice nasmeje, kamera

automatski snima fotografiju.

Za podešavanje režima Smile

Shutter

1 Aktivirajte kameru i pritisnite da

biste izabrali .

2 Izaberite > Režim snimanja > Smile

Shutter.

3 Kada se prikaže , kamera je u režimu

Smile Shutter.

Za korišćenje režima Smile Shutter

1 Aktivirajte kameru i pritisnite da

biste izabrali .

2 Kada vidite žuti okvir, pritisnite taster

kamere do kraja. Kada se prikaže ,

prepoznavanje osmeha je aktivirano.

3 Kamera automatski snima fotografiju

kada se subjekat osmehne.

4 Za snimanje fotografije čak i ako osmeh

nije prepoznat, ponovo pritisnite taster

kamere do kraja.

BestPic

Možete da snimate seriju fotografija

samo jednim pritiskom na taster

kamere. Zatim sačuvajte najbolju ili sve

fotografije.

Za korišćenje BestPic

1 Aktivirajte kameru i pritisnite da

biste izabrali .

2 Izaberite > Režim snimanja >

BestPic.

Cyber-shot 21

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


3 Pritisnite do polovine nadole da

biste koristili autofokus.

4 Kada su tačka i okvir fokusa zelene

boje, pritisnite do kraja da biste

snimili fotografiju.

5 Izaberite Opcije > Sačuvati sve ili

pritisnite taster za pomeranje ulevo ili

udesno da biste izabrali najbolju

fotografiju i izaberite Sačuvaj.

Pregled i označavanje

fotografija

Za prikaz fotografija na televizoru

1 Povežite TV kabl sa telefonom i TV-om.

2 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

3 Izaberite mesec.

4 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

Za prikaz fotografija u vidu prikaza

slajdova

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

2 Izaberite mesec.

3 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

4 Izaberite Opcije > Prikaz slajdova.

5 Izaberite raspoloženje.

Prikaz fotografija na mapi

Kada se na ekranu pojavi , vaša

geografska pozicija se usnimava

zajedno sa fotografijama koje snimate.

To se zove geo-označavanje i ono

prikazuje približnu lokaciju na kojoj je

fotografija snimljena.

Za prikaz fotografija na mapi

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

2 Izaberite mesec.

3 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

4 Izaberite Opcije > Prikazati na mapi.

Za promenu podešavanja geooznačavanja

1 Aktivirajte kameru i pritisnite da

biste izabrali .

2 Izaberite > Podešavanja > Dodaj

položaj.

3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Oznake za slike

Možete da označite fotografije da biste

mogli da ih kategorizujete u Oznake

fotografija. Na primer, možete napraviti

oznaku „godišnji odmor“ i dodati je

svim svojim fotografijama sa godišnjeg

odmora.

Za pravljenje nove oznake za

fotografiju

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

2 Izaberite mesec.

22 Cyber-shot

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


3 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

4 Pritisnite i izaberite Opcije > Nova

oznaka.

5 Unesite ime i izaberite OK.

6 Izaberite ikonu.

7 Da biste označili fotografiju, izaberite

Opcije > Označiti ovu foto..

Za označavanje fotografija

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

2 Izaberite mesec.

3 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

4 Pritisnite i listajte do oznake.

5 Izaberite Opcije > Označiti ovu foto..

6 Za svaku fotografiju koju želite da

označite listajte do nje i izaberite

Opcije > Označiti ovu foto..

Korišćenje fotografija

Možete da dodate fotografiju kontaktu,

da je koristite kao početni ekran, kao

pozadinu za ekran u stanju pripravnosti

ili kao skrin sejver.

Za korišćenje fotografija

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

2 Izaberite mesec.

3 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

4 Izaberite Opcije > Koristi kao.

5 Izaberite opciju.

Za podešavanje Java aplikacije kao

pozadine

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Displej .

2 Izaberite Pozadina > Aplikacija.

3 Za biranje Java aplikacije.

Možete videti samo one Java aplikacije

koje imaju podršku za pozadinu.

Rad sa fotografijama

Možete da pregledate, poboljšate i

organizujete svoje fotografije i video

klipove na računaru instaliranjem

aplikacije Adobe Photoshop

Album Starter Edition. Ova aplikacija se

nalazi na disku koji dobijate sa

telefonom, a može se i preuzeti sa Web

lokacije

www.sonyericsson.com/support.

Koristite Sony Ericsson Media

Manager da biste preneli sadržaj na

telefon i sa njega. Za dodatne

informacije pogledajte Prenošenje

sadržaja na računar i sa njega na

strani 27.

PhotoDJ i VideoDJ

Možete da uredite fotografije i video

klipove.

Cyber-shot 23

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za uređivanje i čuvanje fotografije

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

2 Izaberite mesec.

3 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

4 Izaberite Opcije > Uredi uPhotoDJ.

5 Uredite fotografiju.

6 Izaberite Opcije > Sačuvati sliku.

Za uređivanje i čuvanje video klipa

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Upravljač datot. > Video

snimci.

2 Listajte do video klipa i izaberite

Opcije > Ur. u VideoDJ.

3 Uredite video klip.

4 Izaberite Opcije > Sačuvaj.

Za isecanje delova video klipova

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Upravljač datot. > Video

snimci.

2 Listajte do video klipa i izaberite

Opcije > Ur. u VideoDJ > Uredi >

Odsecite.

3 Izaberite OK > Podesiti > Početak za

podešavanje početne tačke.

4 Izaberite Podesiti > Kraj za podešavanje

krajnje tačke.

5 Izaberite Odsecite > Opcije > Sačuvati.

Pisanje bloga

Blog predstavlja ličnu Web stranicu.

Ako vaša pretplata podržava ovu

uslugu, možete da šaljete fotografije ili

video klipove na blog. Ako ne možete

da koristite pisanje bloga, pogledajte

Ne mogu da koristim usluge koje su

zasnovane na Internetu na strani 72.

Za usluge na Webu može biti potreban

odvojeni sporazum o licenci između vas i

mobilnog operatera. Mogu važiti dodatni

propisi i troškovi. Obratite se mobilnom

operateru.

Za slanje fotografija na postojeći blog

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

2 Izaberite mesec.

3 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

4 Izaberite Opcije > Poslati > Na Web

lokaciju > Nova Web lokacija > Dodati.

5 Unesite adresu bloga i izaberite OK.

6 Unesite adresu i naslov.

7 Izaberite Sačuvaj i izaberite blog.

8 Unesite tekst.

9 Izaberite Nastav. > Poslati.

Za slanje fotografija u Blogger

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

2 Izaberite mesec.

3 Listajte do fotografije i izaberite Prikaz..

24 Cyber-shot

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


4 Izaberite Opcije > Poslati > Na Web

lokaciju.

5 Izaberite Blogger.

6 Unesite naslov i tekst i izaberite OK >

Objaviti.

Za slanje upravo snimljenih fotografija

i video klipova na blog

1 Kada snimite fotografiju, izaberite

Poslati > Na Web lokaciju.

2 Izaberite Nova Web lokacija > Dodati.

3 Unesite nalog e-pošte koji koristite za

slanje na svoj blog.

4 Unesite Web adresu i naslov.

5 Izaberite Sačuvaj i izaberite blog.

6 Unesite tekst.

7 Izaberite Nastav. > Poslati.

Za slanje video klipova na postojeći

blog

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Video > Video snimci.

2 Izaberite Opcije > Poslati > Na Web

lokaciju.

3 Izaberite Nova Web lokacija > Dodati.

4 Unesite nalog e-pošte koji koristite za

slanje na svoj blog.

5 Unesite Web adresu i naslov.

6 Izaberite Sačuvaj i izaberite blog.

7 Unesite tekst.

8 Izaberite Nastav. > Poslati.

9 Unesite tekst.

Za slanje video klipova u Blogger

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Video > Video snimci.

2 Listajte do video klipa.

3 Izaberite Opcije > Poslati > Na Web

lokaciju.

4 Izaberite Blogger.

5 Unesite naslov i tekst i izaberite OK >

Objaviti.

Za odlazak na adresu bloga sa liste

kontakata

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do kontakta i izaberite Otvoriti.

3 Listajte do Web adrese i izaberite

Pronaći.

Štampanje slika

Možete da štampate fotografije

pomoću USB kabla koji je povezan sa

kompatibilnim štampačem.

Takođe možete štampati i na štampaču

kompatibilnom sa Bluetooth

tehnologijom koji podržava opciju Object

Push Profile (profil za slanje objekata).

Za štampanje fotografija pomoću

USB kabla

1 Ukopčajte USB kabl u telefon.

2 Ukopčajte USB kabl u štampač.

Cyber-shot 25

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


3 Sačekajte potvrdu u telefonu i izaberite

OK.

4 Unesite postavke štampača (ako je

potrebno) i izaberite Štampati.

5 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Album kamere.

6 Izaberite mesec.

7 Listajte do fotografije i izaberite Opcije

> Štampati.

Iskopčajte i ponovo ukopčajte USB kabl

ako se javlja greška sa štampačem.

Prenošenje sadržaja i

rukovanje njime

Sadržaj poput slika i muzike možete

prenositi i rukovati njime.

Zabranjeno je razmenjivati materijal

zaštićen autorskim pravima. identifikuje

zaštićenu stavku.

Rukovanje sadržajem u

telefonu

Možete da koristite Upravljač datot. za

upravljanje sadržajem sačuvanim u

memoriji telefona ili na memorijskoj

kartici. Naslovi i ikone u Upravljač

datot. pokazuju gde je sadržaj sačuvan.

Ako je memorija puna, izbrišite neki

sadržaj da biste oslobodili prostor.

Za prikaz statusa memorije

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Upravljač datot..

2 Izaberite Opcije > Status memorije.

3 Izaberite Memorijska kartica ili Telefon.

Za izbor više od jedne stavke u fascikli

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Upravljač datot..

2 Listajte do neke fascikle i izaberite

Otvori.

26 Prenošenje sadržaja i rukovanje njime

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


3 Izaberite Opcije > Označavanje > Označi

više.

4 Za svaku stavku koju želite da obeležite

listajte do stavke i izaberite Označi.

Za premeštanje stavki iz memorije

telefona na memorijsku karticu i

obrnuto

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Upravljač datot..

2 Nađite stavku i izaberite Opcije >

Upravljanje datot. > Premestiti.

3 Izaberite Memorijska kartica ili Telefon.

4 Listajte do neke fascikle i izaberite

Otvori.

5 Izaberite Nalepi.

Za pregled informacija o sadržaju

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Upravljač datot..

2 Nađite stavku i izaberite Opcije >

Informacije.

Slanje sadržaja na drugi

telefon

Možete slati sadržaj, na primer, preko

poruka ili koristeći Bluetooth bežičnu

tehnologiju.

Za slanje sadržaja

1 Listajte do nekog objekta i izaberite

Opcije > Poslati.

2 Izaberite metod prenosa.

Proverite da li uređaj na koji prenosite

informacije podržava metod koji birate.

Prenošenje sadržaja na

računar i sa njega

Koristite Sony Ericsson Media

Manager za prenos sadržaja sa

telefona na računar i obrnuto.

Softver Sony Ericsson Media Manager se

nalazi na disku koji dobijate sa telefonom,

a može se preuzeti i sa Web lokacije

www.sonyericsson.com/support.

Kada premeštate ili kopirate sadržaj sa

računara na telefon, nepoznati sadržaj

se čuva u Drugo fascikli u Upravljač

datot..

Potrebni operativni sistemi

Potreban vam je jedan od ovih

operativnih sistema da biste koristili

softver koji dobijate na disku:

• Microsoft® Windows Vista (32bitna

i 64-bitna verzija izdanja:

Ultimate, Enterprise, Business,

Home Premium, Home Basic)

• Microsoft® Windows XP (Pro ili

Home), Service Pack 2 ili novije

Prenošenje sadržaja i rukovanje njime 27

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za instaliranje aplikacije

Sony Ericsson Media Manager

1 Uključite računar i umetnite CD.

Umetnuti CD se automatski pokreće i

otvara se prozor za instalaciju.

2 Izaberite jezik i kliknite na OK.

3 Kliknite na Install Sony Ericsson Media

Manager (Instaliraj Sony Ericsson

Media Manager) i sledite uputstva.

Za prenos sadržaja pomoću aplikacije

Sony Ericsson Media Manager

1 Povežite telefon sa računarom preko

USB kabla koji vaš telefon podržava.

2 Računar: Start/Programi/

Sony Ericsson/Sony Ericsson Media

Manager.

3 Telefon: Izaberite Prenos medija.

4 Računar: Izaberite Prenosivi uređaj i

kliknite na U redu.

5 Sačekajte da se telefon pojavi u

aplikaciji Sony Ericsson Media

Manager.

6 Premeštajte datoteke sa telefona na

računar ili obrnuto u aplikaciji

Sony Ericsson Media Manager.

Nemojte iskopčati USB kabl ni iz telefona

ni iz računara dok je prenos u toku, jer

biste tako mogli da oštetite memorijsku

karticu ili memoriju telefona.

Za detalje o prenošenju muzike kliknite

na u gornjem desnom uglu prozora

aplikacije Sony Ericsson Media

Manager.

Korišćenje USB kabla

Telefon možete da povežete sa

računarom pomoću USB kabla da biste

uskladili, preneli i napravili rezervne

kopije datoteka i koristili svoj telefon

kao modem. Za više informacija idite na

Web lokaciju

www.sonyericsson.com/support kako

biste pročitali Vodiče za funkcije.

Pre korišćenja USB kabla

Pogledajte Potrebni operativni sistemi

na strani 27.

Koristite samo USB kabl koji vaš telefon

podržava. Nemojte iskopčavati USB kabl

ni iz telefona ni iz računara dok je prenos

28 Prenošenje sadržaja i rukovanje njime

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


u toku, jer biste tako mogli da oštetite

memorijsku karticu ili memoriju telefona.

Za bezbedno iskopčavanje USB kabla

1 Računar: Zatvorite bilo kakav softver

koji koristite sa telefonom.

2 Isključite USB kabl.

Prevucite i spustite sadržaj

Možete da prevlačite sadržaj sa

računara na telefon i memorijsku

karticu i obrnuto pomoću programa

Microsoft Windows Explorer.

Za prevlačenje i spuštanje sadržaja

1 Povežite telefon sa računarom preko

USB kabla.

2 Telefon: Izaberite Prenos medija.

Telefon će biti aktiviran u toku prenosa

datoteka.

3 Računar: Sačekajte da se memorija

telefona i memorijska kartica pojave

kao spoljni diskovi u programu

Windows Explorer.

4 Prevucite izabrane datoteke sa

telefona na računar i obrnuto.

Ime telefona

Možete uneti ime za svoj telefon koje će

se prikazivati na drugim uređajima

prilikom korišćenja, na primer,

Bluetooth bežične tehnologije.

Za unošenje imena telefona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Ime telefona.

2 Unesite ime telefona i izaberite OK.

Korišćenje Bluetooth

bežične tehnologije

Bluetooth funkcija omogućava bežično

povezivanje sa drugim Bluetooth

uređajima. Na primer, možete:

• da se povežete sa handsfri

uređajima.

• da se povežete sa više uređaja u isto

vreme.

• da se povežete sa računarima i

pristupite Internetu.

• Da razmenjujete stavke.

• Igrate igre za više učesnika.

Za komunikaciju preko Bluetooth uređaja

preporučuje se daljina do maksimalno 10

metara (33 stope) između uređaja bez

ikakvih tvrdih objekata između.

Pre korišćenja Bluetooth bežične

tehnologije

Morate da uključite Bluetooth funkciju

za uspostavljanje veze sa drugim

uređajima. Takođe morate da uparite

svoj telefon sa drugim Bluetooth

uređajima.

Prenošenje sadržaja i rukovanje njime 29

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za uključivanje Bluetooth funkcije

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Bluetooth > Uključiti.

Proverite da li uređaj sa kojim želite da

uparite telefon poseduje Bluetooth

funkciju koja je aktivirana i da li je

Bluetooth vidljiv.

Za uparivanje telefona sa uređajem

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Bluetooth > Moji uređaji.

2 Listajte do Novi uređaj i izaberite

Dodati da potražite dostupne uređaje.

3 Izaberite uređaj.

4 Unesite pristupni kôd ako je to

potrebno.

Za dozvoljavanje veze sa telefonom

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Bluetooth > Moji uređaji.

2 Izaberite uređaj sa liste.

3 Izaberite Opcije > Dozvoliti vezu.

4 Izaberite Uvek pitati ili Uvek dozvoliti.

Ovo je moguće samo sa uređajima koji

zahtevaju pristup bezbednoj usluzi.

Za prvo uparivanje telefona sa

Bluetooth handsfri uređajem

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Bluetooth > Handsfri.

2 Listajte do uređaja i izaberite Da.

3 Unesite pristupni kôd ako je to

potrebno.

Štednja energije

Možete uštedeti bateriju pomoću

funkcije uštede energije. U režimu

štednje energije možete da uspostavite

vezu sa samo jednim Bluetooth

uređajem. Ako želite da uspostavite

vezu sa više Bluetooth uređaja

istovremeno, morate da isključite ovu

funkciju.

Za uključivanje uštede energije

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Bluetooth > Štednja

energije > Uključeno.

Prenošenje zvuka na Bluetooth

handsfri uređaj i sa njega

Možete da prenosite zvuk na Bluetooth

handsfri uređaj i sa njega koristeći

taster na telefonu ili taster za handsfri.

30 Prenošenje sadržaja i rukovanje njime

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za prenošenje zvuka

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Bluetooth > Handsfri >

Dolazni poziv.

2 Izaberite opciju. Na telefonu prenosi

zvuk na telefon. Na handsfri ur. prenosi

zvuk na handsfri uređaj.

Za prenos zvuka tokom poziva

1 U toku poziva izaberite Zvuk.

2 Izaberite sa liste.

Pravljenje rezervnih kopija i

povraćaj

Možete da napravite rezervne kopije i

povratite kontakte, kalendar, zadatke,

beleške i markere pomoću aplikacije

Sony Ericsson PC Suite. Možete da

napravite rezervne kopije i povratite

sadržaj poput muzike, slika i video

klipova pomoću aplikacije

Sony Ericsson Media Manager

Pre pravljenja rezervnih kopija i

povraćaja, morate instalirati aplikacije

Sony Ericsson PC Suite i

Sony Ericsson Media Manager.

Možete da napravite rezervne kopije i

povratite kontakte sa telefona pomoću

memorijske kartice Memory Stick

Micro (M2). Možete da premeštate

sadržaj sa memorijske kartice u

memoriju telefona i obrnuto.

Pogledajte Rukovanje sadržajem u

telefonu na strani 26.

Redovno pravite rezervne kopije sadržaja

svog telefona da biste obezbedili da ga

ne izgubite.

Za pravljenje rezervnih kopija pomoću

aplikacije Sony Ericsson PC Suite

1 Računar: pokrenite aplikaciju

Sony Ericsson PC Suite iz Start/

Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson PC Suite.

2 Pratite uputstva za povezivanje u

programu Sony Ericsson PC Suite.

3 Telefon: Izaberite Režim Telefon.

4 Računar: Idite na odeljak za pravljenje

rezervnih kopija i oporavak u aplikaciji

Sony Ericsson PC Suite i napravite

rezervnu kopiju.

Aplikacija Sony Ericsson PC Suite će

prepisati čitav sadržaj telefona tokom

procesa oporavka. Možete oštetiti svoj

telefon ako prekinete proces.

Za povraćaj sadržaja telefona

pomoću aplikacije Sony Ericsson PC

Suite

1 Računar: Pokrenite aplikaciju

Sony Ericsson PC Suite iz Start/

Prenošenje sadržaja i rukovanje njime 31

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson PC Suite.

2 Pratite uputstva za povezivanje u

programu Sony Ericsson PC Suite.

3 Telefon: Izaberite Režim Telefon.

4 Računar: idite na odeljak za pravljenje

rezervnih kopija i povraćaj u aplikaciji

Sony Ericsson PC Suite i povratite

sadržaj.

Za pravljenje rezervnih kopija pomoću

aplikacije Sony Ericsson Media

Manager

1 Povežite telefon sa računarom preko

USB kabla.

2 Telefon: izaberite režim Prenos medija.

3 Računar: pokrenite aplikaciju

Sony Ericsson Media Manager iz Start/

Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson Media Manager.

4 Idite na odeljak „napravi rezervne

kopije“ u aplikaciji Sony Ericsson Media

Manager.

5 Izaberite datoteke čije rezervne kopije

želite da napravite i uradite to.

Možete takođe da povežete telefon sa

računarom koristeći Bluetooth.

Aplikacija Sony Ericsson Media Manager

će uporediti sadržaj vašeg telefona sa

sačuvanim sadržajem na računaru i

povratiti datoteke koje nedostaju u vašem

telefonu. Možete oštetiti svoj telefon ako

prekinete proces.

Za vraćanje sadržaja telefona

pomoću aplikacije Sony Ericsson

Media Manager

1 Priključite telefon na računar.

2 Telefon: izaberite režim Prenos medija.

3 Računar: pokrenite aplikaciju

Sony Ericsson Media Manager iz Start/

Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson Media Manager.

4 Idite na odeljak „napravi rezervne

kopije“ u aplikaciji Sony Ericsson Media

Manager.

5 Izaberite datoteke koje želite da

povratite i povratite ih.

Za više informacija o pravljenju rezervnih

kopija i povraćaju pomoću aplikacije

Sony Ericsson Media Manager pogledajte

Vodič za funkciju Sony Ericsson Media

Manager na Web lokaciji

www.sonyericsson.com/support.

32 Prenošenje sadržaja i rukovanje njime

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Pozivanje

Upućivanje i primanje poziva

Morate da uključite telefon i da budete

u dometu mreže.

Za pozivanje

1 U stanju pripravnosti unesite broj

telefona (sa pozivnim brojem za zemlju

i grad gde je to potrebno).

2 Pritisnite .

Možete da pozivate brojeve sa lista

kontakata i poziva. Pogledajte Kontakti

na strani 35 i Lista poziva na

strani 35. Brojeve možete da pozivate i

služeći se glasom. Pogledajte

Upravljanje glasom na strani 39.

Završetak razgovora

• Pritisnite .

Za međunarodne pozive

1 U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite

dok se ne pojavi znak „+“.

2 Unesite pozivni broj za zemlju i pozivni

broj grada (bez početne nule) i broj

telefona.

3 Pritisnite .

Za ponavljanje biranja broja

• Kada se pojavi Pokušati ponovo?

izaberite Da.

Dok čekate, ne držite telefon na uvu.

Kada se poziv spoji, iz telefona se čuje

glasan signal.

Za odgovaranje na poziv

• Pritisnite .

Za odbijanje poziva

• Pritisnite .

Za menjanje jačine zvuka u slušalici u

toku poziva

• Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore

ili nadole.

Za isključivanje mikrofona u toku

poziva

1 Pritisnite i zadržite .

2 Pritisnite i zadržite za ponovno

uključivanje.

Za uključivanje zvučnika u toku poziva

• Pritisnite Zv. uklj..

Kada koristite zvučnik, ne držite telefon

na uvu. Tako možete da oštetite sluh.

Za pregled propuštenih poziva u

stanju pripravnosti

• Pritisnite za otvaranje liste poziva.

Networks

Your phone switches automatically

between GSM and 3G (UMTS)

Pozivanje 33

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


networks depending on availability.

Some network operators allow you to

switch networks manually.

Za ručnu promenu mreža

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Mreže za mobilne > Mreže

GSM/3G.

2 Izaberite opciju.

Pozivi službama za pomoć u hitnim

slučajevima

Ovaj telefon podržava međunarodne

brojeve službi za pomoć u hitnim

slučajevima, na primer 112 ili 911. Ove

brojeve normalno možete da pozivate

za traženje pomoći u hitnim

slučajevima u bilo kojoj zemlji, bez

obzira na to da li u telefonu imate SIM

karticu ili ne, ako ste u dometu mreže.

Moguće je da se u nekim zemljama koriste

i neki drugi brojevi službi za pomoć u

hitnim slučajevima. Zato je moguće da

vam je operater mreže na SIM karticu

uneo i dodatne brojeve službi za pomoć u

hitnim slučajevima koji se koriste u vašoj

zemlji.

Za pozivanje službi za pomoć u hitnim

slučajevima

• U stanju pripravnosti unesite 112

(međunarodni broj službi za pomoć u

hitnim slučajevima) i pritisnite .

Za proveravanje lokalnih brojeva

službi za pomoć u hitnim slučajevima

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Posebni brojevi > Brojevi SOS

službi.

Video poziv

Možete da podelite iskustva sa

prijateljima i porodicom istog trenutka

ili da ih sačuvate radi kasnijeg

pregleda. Osobu sa kojom pričate

vidite na ekranu. Ta osoba vidi šta je na

vašoj glavnoj kameri.

Pre upućivanja video poziva

3G (UMTS) mreža je dostupna kada se

na displeju pojavi . Da biste uputili

video poziv, i pošiljac i primalac poziva

moraju imati 3G (UMTS) telefonsku

pretplatu koja podržava 3G (UMTS)

uslugu i pokrivenost mrežom.

34 Pozivanje

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za upućivanje video poziva

1 U stanju pripravnosti unesite broj

telefona (sa pozivnim brojem za zemlju

i grad gde je to potrebno).

2 Izaberite Opcije > Uputiti video poz..

Za korišćenje zuma u toku video

poziva

• Pritisnite ili .

Za pregled opcija video poziva

• U toku poziva izaberite Opcije.

Lista poziva

Možete da pogledate informacije o

najskorijim pozivima.

Za pozivanje brojeva sa liste poziva

1 U stanju pripravnosti pritisnite i

listajte do naslova.

2 Listajte do imena ili broja i pritisnite

.

Kontakti

Možete da sačuvate imena, brojeve

telefona i lične podatke u Kontakti.

Informacije se mogu sačuvati u

memoriji telefona ili na SIM kartici.

Možete da usklađujete kontakte pomoću

aplikacije Sony Ericsson PC Suite.

Podrazumevani kontakti

Možete da izaberete koje kontakt

informacije želite da se prikazuju kao

podrazumevane. Ako su Kontakti u tel.

podrazumevani, vaši kontakti prikazuju

sve informacije sačuvane u meniju

Kontakti. Ako izaberete da Kont. na SIM

kart. budu podrazumevani, oni

prikazuju imena i brojeve sačuvane na

SIM kartici.

Za biranje standardnih kontakata

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Napredno > Podr. podeš.

kontakti.

3 Izaberite opciju.

Kontakti u telefonu

Kontakti u telefonu sadrže imena,

brojeve telefona i lične podatke. Oni se

čuvaju u memoriji telefona.

Za unošenje novih kontakata u telefon

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Dodati.

3 Unesite ime i izaberite OK.

4 Listajte do Novi broj: i izaberite Dodati.

5 Unesite broj i izaberite OK.

6 Izaberite opciju broja.

Pozivanje 35

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


7 Listajte naslove i dodajte informacije u

polja.

8 Izaberite Sačuvaj.

Pozivanje kontakata

Za pozivanje kontakta

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do kontakta i pritisnite .

Za direktan prelazak na listu

kontakata

• U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite

– .

Za pozivanje pomoću „pametne“

pretrage

1 U stanju pripravnosti pritisnite –

za unos niza od (makar) dve cifre.

Svi unosi koji se podudaraju sa

redosledom cifara ili odgovarajućih

slova prikazuju se na listi.

2 Listajte do kontakta ili broja telefona i

pritisnite .

Za uključivanje ili isključivanje

„pametne“ pretrage

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Pozivi >

„Pametna“ pretraga.

2 Izaberite opciju.

Uređivanje kontakata

Za dodavanje informacija kontaktu u

telefonu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do kontakta i izaberite Opcije >

Uredi kontakt.

3 Listajte naslove i izaberite Dodati ili

Uredi.

4 Izaberite opciju i stavku koju želite da

dodate ili uredite.

5 Izaberite Sačuvaj.

Ako vaš nalog podržava uslugu

identifikacije pozivaoca (Calling Line

Identification – CLI), možete kontaktu

dodati karakteristični zvuk zvona i slike.

Za kopiranje imena i brojeva u

kontakte u telefonu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Napredno > Kopirati sa SIM

kart..

3 Izaberite opciju.

Za kopiranje imena i brojeva na SIM

karticu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Napredno > Kopirati na SIM.

36 Pozivanje

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


3 Izaberite opciju.

Kada kopirate sve kontakte sa telefona na

SIM karticu, sve postojeće informacije na

SIM kartici se zamenjuju.

Za automatsko smeštanje imena i

brojeva telefona na SIM karticu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Napredno > Autom. čuv. na

SIM.

3 Izaberite opciju.

Za smeštanje kontakata na

memorijsku karticu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Napredno > Rez. kopija na m.

kar..

Kontakti na SIM-u

Kontakti na SIM-u sadrže samo imena

i brojeve. Oni se čuvaju na SIM kartici.

Za dodavanje kontakta na SIM karticu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Dodati.

3 Unesite ime i izaberite OK.

4 Unesite broj i izaberite OK.

5 Izaberite opciju sa brojem i dodajte

informacije, ako je moguće.

6 Izaberite Sačuvaj.

Brisanje kontakata

Za brisanje svih kontakata

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Napredno > Izbrisati sve

kontakte.

3 Izaberite opciju.

Stanje memorije kontakata

Broj kontakata koji možete da sačuvate

u telefonu ili na SIM kartici zavisi od

raspoložive memorije.

Za prikaz statusa memorije kontakata

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Napredno > Status memorije.

Moje informacije

Možete da unesete informacije o sebi i

da, na primer, pošaljete svoju

vizitkartu.

Za unos Mojih informacija

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

Pozivanje 37

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


2 Listajte do Ja i izaberite Otvoriti.

3 Listajte do opcije i uredite informacije.

4 Izaberite Sačuvaj.

Za unošenje sopstvene vizitkarte

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Ja i izaberite Otvoriti.

3 Listajte do Moje kontak. info. i izaberite

Dodati > Napraviti novu.

4 Listajte naslove i dodajte informacije u

polja.

5 Unesite informacije i izaberite Sačuvaj.

Grupe

Možete da napravite grupu brojeva

telefona i e-adresa iz Kontakti u tel. za

slanje poruka. Pogledajte

Razmenjivanje poruka na strani 43.

Grupe (sa brojevima telefona) možete

da koristite i kada formirate liste osoba

čije pozive želite da prihvatate.

Pogledajte Prihvatanje poziva na

strani 41.

Za formiranje grupe brojeva i eadresa

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Grupe.

3 Listajte do Nova grupa i izaberite

Dodati.

4 Unesite ime grupe i izaberite Nastav..

5 Listajte do Novo i izaberite Dodati.

6 Za svaki broj telefona i e-adresu

kontakta koje želite da obeležite listajte

do njega/nje i izaberite Označi.

7 Izaberite Nastav. > Gotovo.

Brzo biranje

Brzo biranje vam omogućava da

izaberete devet kontakata koje možete

brzo da pozovete. Kontakti se mogu

sačuvati na pozicijama 1-9.

Za dodavanje kontakata brojevima za

brzo biranje

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Brzo biranje.

3 Listajte do broja pozicije i izaberite

Dodati.

4 Izaberite kontakt.

Primena funkcije brzog biranja

• U stanju pripravnosti unesite broj

pozicije na kojoj čuvate broj koji želite

da pozovete i pritisnite .

38 Pozivanje

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Dodatne funkcije pri

upućivanju poziva

Govorna pošta

Ako ste pretplaćeni na uslugu

automatske sekretarice, kada ne

možete da se javljate na pozive, osobe

koje vas pozivaju mogu da vam

ostavljaju govorne poruke.

Za unos broja govorne pošte

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Poruke >

Podešavanje > karticu Podešavanje

poruka > Broj govorne pošte.

2 Unesite broj i izaberite OK.

Pozivanje usluge govorne pošte

• U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite

.

Upravljanje glasom

Pravljenjem glasovnih komandi možete

da:

• koristite glasovno biranje brojeva –

pozivanje nekoga izgovaranjem

njegovog/njenog imena

• odgovarate na pozive ili ih odbijate

tokom korišćenja handsfri opreme

Za snimanje glasovne komande

korišćenjem glasovnog biranja

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Upravljanje glasom > Glasovno biranje

br. > Aktivirati.

2 Izaberite Da > Nova glasovna kom. i

izaberite kontakt. Ako kontakt sadrži

više od jednog broja, izaberite broj

kome želite da dodate glasovnu

komandu.

3 Snimite glasovnu komandu kao što je

„Jovanov mobilni“.

4 Pratite uputstva koja se prikazuju.

Sačekajte ton pa izgovorite komandu

za snimanje. Glasovna komanda se

ponavlja.

5 Ako ste zadovoljni snimkom, izaberite

Da. Ako niste, izaberite Ne i ponovite

korake 3 i 4.

Glasovne komande se čuvaju samo u

memoriji telefona. Ne mogu se koristiti sa

drugim telefonom.

Za glasovno biranje brojeva

1 U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite

taster za jačinu zvuka.

2 Sačekajte ton pa izgovorite već

snimljeno ime, na primer „Jovanov

mobilni“. Ime se ponavlja i veza se

uspostavlja.

Pozivanje 39

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Preusmeravanje poziva

Možete da preusmerite pozive, na

primer, na automatsku sekretaricu.

Kada se koristi funkcija Zabraniti pozive,

neke opcije preusmeravanja poziva nisu

dostupne. Pogledajte Ograničeno

biranje na strani 42.

Za preusmeravanje poziva

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Pozivi >

Preusmer. poziva.

2 Izaberite tip poziva i opciju

preusmeravanja.

3 Izaberite Aktivirati.

4 Izaberite broj na koji želite da

preusmeravate pozive i izaberite OK.

Više od jednog poziva

Možete imati više od jednog poziva

istovremeno. Na primer, možete da

stavite tekući poziv na čekanje dok

upućujete drugi poziv ili odgovarate na

njega. Možete i da prelazite sa jednog

poziva na drugi. Ne možete da

odgovorite na treći poziv ako ne

prekinete jedan od prva dva poziva.

Poziv na čekanju

Prilikom drugog poziva čućete zvučni

signal kada koristite uslugu poziva na

čekanju.

Za aktiviranje poziva na čekanju

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Pozivi >

Upravljanje pozivima > Poziv na čekanju

> Aktivirati.

Za pozivanje drugog broja

1 U toku poziva pritisnite . Ovako

stavljate trenutni poziv na čekanje.

2 Izaberite Opcije > Dodati poziv.

3 Unesite broj koji želite da pozovete i

pritisnite .

Za odgovaranje na drugi poziv

• U toku poziva pritisnite . Ovako

stavljate trenutni poziv na čekanje.

Za odbijanje drugog poziva

• U toku poziva pritisnite i nastavite

sa tekućim pozivom.

Za prekid tekućeg poziva i

odgovaranje na drugi poziv

• U toku poziva izaberite Zamen.

aktiv.poziv.

Kada na liniji imate dva govorna

poziva

Možete da imate tekući i poziv na

čekanju istovremeno.

Za prelaz sa jednog poziva na drugi

• U toku poziva pritisnite .

40 Pozivanje

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za združivanje dva poziva

• U toku poziva izaberite Opcije > Združiti

pozive.

Za povezivanje dva poziva

• U toku poziva izaberite Opcije >

Prespojiti poziv. Veza sa oba ta poziva

se prekida.

Za prekid tekućeg poziva i vraćanje

pozivu na čekanju

• Prvo pritisnite , a zatim .

Konferencijski pozivi

Pomoću konferencijskog poziva do

petoro ljudi može da učestvuje u

razgovoru.

Za dodavanje novog sagovornika

1 U toku poziva pritisnite . Ovako

stavljate združene pozive na čekanje.

2 Izaberite Opcije > Dodati poziv.

3 Unesite broj koji želite da pozovete i

pritisnite .

4 Izaberite Opcije > Združiti pozive da

biste dodali novog sagovornika.

5 Ponovite ovaj postupak da biste dodali

nove sagovornike.

Za isključivanje sagovornika

1 Izaberite Opcije > Otpustiti sagovor..

2 Izaberite sagovornika koga želite da

isključite.

Za privatni razgovor

1 U toku poziva izaberite Opcije >

Razgovarati sa i izaberite sagovornika s

kojim želite da razgovarate.

2 Da biste nastavili sa konferencijskim

razgovorom, izaberite Opcije > Združiti

pozive.

Moji brojevi

Svoje telefonske brojeve možete da

pregledate, dodajete i uređujete.

Za proveravanje sopstvenih brojeva

telefona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Kontakti.

2 Listajte do Novi kontakt i izaberite

Opcije > Posebni brojevi > Moji brojevi.

3 Izaberite opciju.

Prihvatanje poziva

Možete izabrati da primate pozive

samo sa određenih telefonskih brojeva.

Za dodavanje brojeva na listu osoba

čije pozive prihvatate

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Pozivi >

Upravljanje pozivima > Prihvatiti pozive >

Samo sa liste.

2 Listajte do Novo i izaberite Dodati.

Pozivanje 41

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


3 Izaberite kontakt ili Grupe.

Pogledajte Grupe na strani 38.

Za prihvatanje svih poziva

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Pozivi >

Upravljanje pozivima > Prihvatiti pozive >

Svi pozivaoci.

Ograničeno biranje

Možete da ograničite odlazne i dolazne

pozive. Potrebna je lozinka od

dobavljača usluga.

Ako preusmeravate dolazne pozive, neke

opcije ograničavanja poziva nećete moći

da koristite.

Opcije ograničavanja poziva

Standardne opcije su:

• Svi odlazni – svi odlazni pozivi

• OdlazniMeđunarodni – svi odlazni

međunarodni pozivi

• Odlazni pri međ.rom. – svi odlazni

međunarodni pozivi osim poziva

broja u matičnoj zemlji

• Svi dolazni – svi dolazni pozivi

• Dolazni pri romingu – svi dolazni

pozivi kada ste u inostranstvu

Za ograničavanje poziva

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Pozivi >

Upravljanje pozivima > Zabraniti pozive.

2 Izaberite opciju.

3 Izaberite Aktivirati.

4 Unesite lozinku i izaberite OK.

Vreme trajanja i troškovi poziva

U toku poziva telefon pokazuje koliko

dugo telefonirate. Možete takođe da

proveravate dužinu trajanja poslednjeg

poziva, vreme trajanja odlaznih poziva

i ukupno vreme trajanja svih poziva.

Za proveravanje vremena trajanja

poziva

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Pozivi > Vreme i

cena > Merači trajanja poz..

Prikazivanje ili skrivanje vašeg broja

telefona

Možete izabrati da prikažete ili sakrijete

svoj broj telefona kada upućujete

poziv.

Za skrivanje broja telefona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Pozivi > Prikaz./

sakriti moj br..

2 Izaberite Sakriti broj.

42 Pozivanje

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Razmenjivanje poruka

Tekstualne poruke i poruke sa

slikama

Poruke mogu da sadrže slike, zvučne

efekte, animacije i melodije. Takođe,

možete da kreirate i koristite šablone za

poruke.

Prilikom slanja poruka, telefon bira

najbolji metod (kao što je tekstualna

poruka ili poruka sa slikom) za slanje

poruke.

Ako ne možete da koristite poruke sa

slikama, pogledajte Ne mogu da

koristim usluge koje su zasnovane na

Internetu na strani 72.

Slanje poruka

Možete da šaljete poruke sa telefona.

Za kreiranje i slanje poruke

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Sastaviti novu >

Poruka.

2 Unesite tekst. Za dodavanje objekata

poruci pritisnite , listajte i izaberite

objekat.

3 Izaberite Nastav. > Potražiti u kont..

4 Izaberite primaoca i izaberite Poslati.

Ako šaljete poruku grupi, biće vam

naplaćena poruka za svakog člana grupe

posebno. Pogledajte Grupe na strani 38.

Za kopiranje i lepljenje teksta u poruku

1 Kada pišete poruku, izaberite Opcije >

Kopiraj i nalepi.

2 Izaberite Kopirati sve ili Označi i kopiraj.

Listajte do teksta u poruci i obeležite

ga.

3 Izaberite Opcije > Kopiraj i nalepi >

Nalepi.

Primanje i čuvanje poruka

Kada primite poruku, dobijate

obaveštenje. Poruke se automatski

čuvaju u memoriji telefona. Kada se

memorija telefona napuni, možete da

izbrišete poruke ili da ih sačuvate na

memorijskoj kartici ili na SIM kartici.

Za čuvanje poruke na memorijskoj

kartici

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Poruke >

Podešavanje > Sačuvati u > Memor.

kartica.

Za čuvanje poruke na SIM kartici

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka i izaberite fasciklu.

2 Listajte do poruke i izaberite Opcije >

Sačuvati poruku.

Razmenjivanje poruka 43

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za pregled poruke iz primljene pošte

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Primljena pošta.

2 Listajte do poruke i izaberite Prikazati.

Za pozivanje broja iz poruke

• Dok pregledate poruku, listajte do broja

telefona i pritisnite .

Standardne poruke

Ako često koristite iste fraze ili slike u

poruci, možete da podesite poruku kao

standardnu.

Za dodavanje standardne poruke

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Poruke >

Standardne por. > Nova stand. poruka >

Dodati.

2 Unesite tekst. Za dodavanje objekata

poruci pritisnite , listajte i izaberite

objekat.

3 Izaberite Sačuvati.

4 Unesite naslov i izaberite OK.

Za čuvanje poruke kao standardne

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Primljena pošta.

2 Listajte do poruke i izaberite Prikaz. >

Opcije > Sač.kao stand.por..

Opcije za poruke

Neke opcije, kao što su Signal za

poruke i Standardna lokacija za

skladištenje, možete da podesite tako

da važe za sve poruke. Neke druge

opcije, kao što su Prioritet dostave

poruke i Vreme dostave poruke,

možete da podesite za svaku poruku

koju šaljete.

Za podešavanje opcija za sve poruke

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Poruke >

Podešavanje.

2 Listajte do neke opcije i izaberite

Izabrati.

Za podešavanje opcija za neku

određenu poruku

1 Kada je poruka spremna i primalac

izabran, izaberite Opcije > Napredno.

2 Listajte do neke opcije i izaberite Uredi.

Glasovne poruke

Možete da pošaljete i primite zvučni

zapis kao glasovnu poruku.

Pretplatnički nalozi i pošiljaoca i primaoca

moraju da podržavaju razmenjivanje

poruka sa slikama.

44 Razmenjivanje poruka

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za snimanje i slanje glasovnih poruka

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Sastaviti novu >

Govorna por..

2 Snimite poruku i izaberite Zaustavi >

Poslati > Potražiti u kont..

3 Izaberite primaoca i izaberite Poslati.

E-pošta

Možete da koristite standardne

funkcije e-pošte i svoju e-adresu sa

računara na telefonu.

Možete usklađivati svoju e-poštu

pomoću aplikacije Microsoft® Exchange

ActiveSync®.

Pre korišćenja e-pošte

Možete da koristite čarobnjak za

podešavanje da proverite da li su

dostupna podešavanja za vaš nalog za

e-poštu ili ih možete uneti ručno.

Takođe možete primiti podešavanja na

www.sonyericsson.com/support.

Za otvaranje naloga za e-poštu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > E-pošta > Nalozi.

2 Listajte do Novi nalog i izaberite Dodati.

Ako ručno unosite podešavanja, za

dodatne informacije možete da se

obratite dobavljaču usluga e-pošte.

Dobavljač usluga e-pošte može biti

kompanija koja vam je dala e-adresu.

Za pisanje i slanje e-poruka

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > E-pošta > Sastaviti

novu.

2 Izaberite Dodati > Unesite adr. e-pošte.

Unesite e-adresu i izaberite OK.

3 Za dodavanje primalaca listajte do

Prima: i izaberite Uredi.

4 Listajte do neke opcije i izaberite

Dodati > Unesite adr. e-pošte. Unesite

e-adresu i izaberite OK. Kada budete

spremni, izaberite Gotovo.

5 Izaberite Uredi i unesite temu. Izaberite

OK.

6 Izaberite Uredi i unesite tekst. Izaberite

OK.

7 Izaberite Dodati i izaberite datoteku

koju ćete priložiti.

8 Izaberite Nastav. > Poslati.

Za primanje i čitanje e-poruke

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > E-pošta > Primljena

pošta > Opcije > Prov. novu e-poš..

2 Listajte do poruke i izaberite Prikazati.

Za smeštanje e-poruka u memoriju

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > E-pošta > Primljena

pošta.

Razmenjivanje poruka 45

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


2 Listajte do poruke i izaberite Prikazati >

Opcije > Sačuvati poruku.

Za odgovaranje na e-poruke

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > E-pošta > Primljena

pošta.

2 Listajte do poruke i izaberite Opcije >

Odgovoriti.

3 Napišite odgovor i izaberite OK.

4 Izaberite Nastav. > Poslati.

Za prikaz priloga u e-poruci

• Kada pregledate poruku, izaberite

Opcije > Prilozi > Koristiti > Prikazati.

Aktivni nalog e-pošte

Ako imate više naloga e-pošte, možete

da promenite koji od njih će biti aktivan.

Za promenu aktivnog naloga e-pošte

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > E-pošta > Nalozi.

2 Izaberite nalog.

Push e-pošta

Možete preko telefona da dobijete od

servera e-pošte obaveštenje da imate

nove e-poruke.

Za uključivanje obaveštenja o push epošti

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > E-pošta >

Podešavanje > Push e-pošta.

Brza razmena poruka

Možete da uspostavite vezu sa

serverom Brza razmena poruka i da se

prijavite kako biste komunicirali preko

Interneta putem poruka ćaskanja. Ako

ne možete da koristite Brzu razmenu

poruka, pogledajte Ne mogu da

koristim usluge koje su zasnovane na

Internetu na strani 72.

Pre korišćenja brze razmene poruka

Ako nema podešavanja u telefonu,

morate da unesete podešavanja sa

servera. Vaš mobilni operater vam

može dati informacije o standardnom

podešavanju, kao što su:

• korisničko ime

• lozinka

• adresa servera

• Internet profil

Za unošenje podešavanja za server za

brzu razmenu poruka

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji >

Konfigur..

46 Razmenjivanje poruka

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


2 Listajte do podešavanja i izaberite

Dodati.

Za prijavljivanje na server za brzu

razmenu poruka

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji >

Prijaviti se.

Za odjavljivanje sa servera Brza

razmena poruka

• Izaberite Opcije > Odjaviti se.

Za dodavanje kontakata za ćaskanje

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji > naslov

Kontakti.

2 Izaberite Opcije > Dodati kontakt.

Za slanje poruke za ćaskanje

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji > naslov

Kontakti.

2 Listajte do kontakta i izaberite

Ćaskanje.

3 Napišite poruku i izaberite Poslati.

Status

Možete da pokažete svoj status, na

primer, Srećan ili Zauzet, samo svojim

kontaktima. Svoj status možete da

pokažete i svim korisnicima na serveru

za brzu razmenu poruka.

Za prikaz mog statusa

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji.

2 Vi ste prvi kontakt na listi.

Za ažuriranje vašeg statusa

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji > naslov

Kontakti.

2 Listajte do svog imena i izaberite

Promeni.

3 Uredite informacije i izaberite Sačuvaj.

Grupa za ćaskanje

Grupu za ćaskanje može da inicira

mobilni operater ili pojedinac koji koristi

uslugu Brza razmena poruka, kao i vi

sami. Grupe za ćaskanje možete da

smeštate u memoriju bilo tako što u nju

smeštate poziv na ćaskanje ili

traženjem neke određene grupe za

ćaskanje.

Za formiranje grupe za ćaskanje

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji > naslov

Grupe za ćaskanje.

2 Izaberite Opcije > Dod.grupu za ćas. >

Nova grupa za ćas..

3 Izaberite koga ćete pozvati sa liste

kontakata i izaberite Nastav..

4 Unesite kratak tekst poziva i izaberite

Nastav. > Poslati.

Razmenjivanje poruka 47

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za dodavanje grupe za ćaskanje

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji > naslov

Grupe za ćaskanje > Opcije > Dod.grupu

za ćas..

2 Izaberite opciju.

Telefon čuva pregled obavljenih

razgovora svaki put kada se odjavite sa

servera i ponovo prijavite na njega kako bi

vam omogućio da ponovo pristupite

nekoj poruci za ćaskanje iz prethodnih

razgovora.

Za čuvanje razgovora

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razmena poruka > Moji prijatelji > naslov

Razgovori.

2 Unesite razgovor.

3 Izaberite Opcije > Napredno > Sačuvati

razgovor.

Muzika

Možete da slušate muziku, audio knjige

i potkaste. Koristite Sony Ericsson

Media Manager da biste preneli sadržaj

na telefon i sa njega. Za dodatne

informacije pogledajte Prenošenje

sadržaja na računar i sa njega na

strani 27.

Stereo prenosiva handsfri

oprema

Za upotrebu handsfri uređaja

• Ukopčajte handsfri uređaj.

Reprodukcija muzike se zaustavlja

kada primite poziv i nastavlja se kada

se poziv prekine.

48 Muzika

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Muzički plejer

Za reprodukciju muzike

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Muzika.

2 Pretražujte po kategorijama tasterom

za pomeranje.

3 Listajte do naslova i izaberite Reprod..

Za zaustavljanje reprodukcije muzike

• Pritisnite središnji taster za biranje.

Za premotavanje unapred ili unazad

• Pritisnite i zadržite ili .

Za kretanje između numera

• Pritisnite ili .

Za promenu jačine zvuka

• Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore

ili nadole.

Za smanjivanje plejera

• Izaberite Opcije > Umanji.

Za vraćanje u plejer

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji.

Liste pesama

Možete da pravite liste pesama da

biste organizovali muziku. Svaka

numera može da se doda na više lista

pesama.

Brisanjem liste pesama ili numere sa

liste pesama ne briše se numera iz

memorije, već samo referenca za tu

numeru na listi pesama.

Može da protekne nekoliko minuta dok

telefon kreira listu pesama.

Za kreiranje liste pesama

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Muzika > Liste pesama.

2 Listajte do Nova lista reprod. i izaberite

Dodati.

3 Unesite ime i izaberite OK.

4 Za svaku numeru koju želite da dodate

listajte do numere i izaberite Označi.

5 Izaberite Dodati da biste dodali

označene numere na listu pesama.

Za dodavanje numera na listu pesama

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Muzika > Liste pesama.

2 Izaberite listu pesama.

3 Listajte do Dodaj muziku i izaberite

Dodati.

4 Za svaku numeru koju želite da dodate

listajte do numere i izaberite Označi.

5 Izaberite Dodati da biste dodali

označene numere na listu pesama.

Muzika 49

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Audio-knjige

Možete da slušate audio-knjige koje

ste preneli na telefon sa računara

korišćenjem aplikacije Sony Ericsson

Media Manager.

Morate sačekati nekoliko minuta pre nego

što se preneta audio knjiga pojavi u listi

dostupnih audio knjiga.

Za pristup audio knjigama

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Muzika > Audio-knjige.

Audio knjige u drugim formatima pored

M4B i audio knjige koje nemaju oznake

na poglavljima ID3v2 možete naći u

fascikli Numere.

Kupite odmah

Ako se pretplatite na muzičku uslugu

koja dozvoljava ograničeno i

privremeno korišćenje putem telefona,

možete da označite numeru koju želite

kasnije da kupite. Sledeći put kada

usklađujete svoju muziku pomoću

aplikacije Windows Media® Player na

računaru sa pristupom Internetu,

trebalo bi da se pojavi pitanje da li želite

da kupite numeru koju ste ranije

obeležili. Ako prihvatite, numera će biti

preuzeta na vaš računar i vaš nalog za

izabranu muzičku uslugu biće zadužen.

Ova usluga zahteva pretplatu i nalog za

uslugu za preuzimanje muzike, računar

sa aplikacijom Microsoft® Windows

Media® Player 11 ili sledećom

kompatibilnom verzijom aplikacije

Windows Media® Player, kao i USB

vezu sa računarom.

Ne možete da vidite da je numera

označena. Ne možete da uklonite oznaku

sa numera koje ste već označili.

Za obeležavanje numere

• Kada se numera koju želite da obeležite

reprodukuje, pritisnite i zadržite .

PlayNow

Možete da se povežete na PlayNow

da biste preuzeli zvukove zvona, igre,

muziku, teme i pozadine. Možete da

preslušate deo ili probno prikažete

sadržaj pre nego što ga kupite i

preuzmete na telefon. Ako ne možete

da koristite PlayNow, pogledajte Ne

mogu da koristim usluge koje su

zasnovane na Internetu na strani 72.

Ova usluga nije dostupna u svim

zemljama.

Za korišćenje PlayNow

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

PlayNow.

50 Muzika

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


2 Listajte do PlayNow Web sajta i

pratite uputstva da biste preslušali deo

i kupili sadržaj.

TrackID

TrackID je usluga prepoznavanja

muzike. Možete automatski tražiti

naslov, izvođača i naziv albuma za

numeru koju slušate preko zvučnika ili

na radiju. Ako ne možete da koristite

TrackID, pogledajte Ne mogu da

koristim usluge koje su zasnovane na

Internetu na strani 72.

Za traženje informacija o numeri

• Kada čujete numeru preko zvučnika, u

stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razonoda > TrackID > Započni.

• Kada je uključen radio, izaberite

Opcije > TrackID.

Da biste dobili najbolje rezultate, koristite

TrackID u tihom okruženju.

Muzika sa Interneta i video

klipovi

Možete da gledate video klipove i

slušate muziku tako što ćete ih

strimovanjem preuzeti sa Interneta na

telefon. Ako ne možete da koristite

Internet, pogledajte Ne mogu da

koristim usluge koje su zasnovane na

Internetu na strani 72.

Za biranje naloga za data za

strimovanje

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Podešav. striminga > Za

vezu koristiti:.

2 Izaberite nalog za data koji ćete

koristiti.

3 Izaberite Sačuvaj.

Za strimovanje muzike i video klipova

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Internet.

2 Izaberite Opcije > Pronaći > Markeri.

3 Izaberite link sa koga ćete vršiti

strimovanje.

Video plejer

Za reprodukciju videa

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Video > Video snimci.

2 Listajte do naslova i izaberite Reprod..

Za zaustavljanje reprodukcije videa

• Pritisnite središnji taster za biranje.

Muzika 51

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Radio

Nemojte koristiti telefon kao radio na

mestima gde je to zabranjeno.

Za slušanje radija

1 Ukopčajte handsfri u telefon.

2 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Radio.

Za automatsko traženje stanica

• Izaberite Pretraži.

Za ručno traženje stanica

• Pritisnite ili .

Za promenu jačine zvuka

• Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore

ili nadole.

Za smanjivanje radija

• Izaberite Opcije > Umanji.

Za vraćanje na radio

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Radio.

Čuvanje kanala

Možete sačuvati do 20 prethodno

podešenih kanala.

Za čuvanje radio stanica

1 Kada pronađete radio stanicu, izaberite

Opcije > Sačuvaj.

2 Listajte do pozicije i izaberite Unesi.

Za biranje sačuvanih radio stanica

1 Izaberite Opcije > Stanice.

2 Izaberite radio stanicu.

Za prelaz između sačuvanih stanica

• Pritisnite ili .

MusicDJ

Možete sami da komponujete i

uređujete melodije koje ćete koristiti

kao zvukove zvona. Dostupni su

unapred aranžirani zvukovi koji su

međusobno različiti.

Za komponovanje melodije

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razonoda > MusicDJ.

2 Za zvukove izaberite opciju Unesi,

Kopirati ili Nalepi.

3 Koristite , , ili za listanje

zvukova.

4 Izaberite Opcije > Sačuvati melodiju.

Snimanje zvuka

Možete da snimite glasovni zapis ili

poziv. Snimljeni zvuci mogu da se

podese i kao zvona.

U nekim zemljama ili državama zakon

nalaže da se sagovornici prethodno

obaveste o snimanju poziva.

52 Muzika

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za snimanje zvuka

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Razonoda > Snimiti zvuk > Snimi.

Za snimanje poziva

1 U toku poziva, izaberite Opcije >

Snimiti.

2 Izaberite Sačuvaj da biste sačuvali

snimak.

Za preslušavanje snimka

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Upravljač datot..

2 Listajte do Muzika i izaberite Otvori.

3 Listajte do snimka i izaberite Repr..

Internet

Ako ne možete da koristite Internet,

pogledajte Ne mogu da koristim usluge

koje su zasnovane na Internetu na

strani 72.

Za pokretanje pretraživanja

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Internet.

2 Izaberite Opcije > Pronaći.

3 Izaberite opciju.

Za izlazak iz pregledača

• Kada pretražujete Internet, izaberite

Opcije > Izađi iz pregledača.

Markeri

Možete da kreirate i uređujete markere

kao brze linkove do omiljenih Web

strana.

Za kreiranje markera

1 Kada pretražujete Internet, izaberite

Opcije > Alat > Dodati marker.

2 Unesite naslov i adresu. Izaberite

Sačuvaj.

Za biranje markera

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Internet.

2 Izaberite Opcije > Pronaći > Markeri.

3 Listajte do markera i izaberite Pronaći.

Internet 53

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Strane sa pregledom

pretraženih strana

Možete da pregledate Web strane koje

ste pretražili.

Za pregled stranica iz istorije

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Internet > Opcije > Pronaći > Evidencija.

Dodatne funkcije pregledača

Za korišćenje funkcije panovanja i

zumiranja na Web stranici

1 Kada pretražujete Internet, pritisnite

.

2 Koristite taster za pomeranje za

premeštanje okvira.

3 Pritisnite Zum..

4 Za vraćanje na panovanje pritisnite

.

Za korišćenje kretanja i zumiranja morate

da isključite Smart-Fit: Opcije > Napredno

> Smart-Fit > Isključeno.

Za pozivanje u toku pretraživanja

• Pritisnite .

Za čuvanje slike sa Web stranice

1 Kada pretražujete Internet, izaberite

Opcije > Alat > Sačuvati sliku.

2 Izaberite sliku.

Za pronalaženje teksta na Web

stranici

1 Kada pretražujete Internet, izaberite

Opcije > Alat > Pronađi na strani.

2 Unesite tekst i pritisnite Pronađi.

Za slanje linka

1 Kada pretražujete Internet, izaberite

Opcije > Alat > Pošalji vezu.

2 Izaberite metod prenosa.

Proverite da li uređaj na koji prenosite

informacije podržava metod koji birate.

Prečice na tastaturi za korišćenje

Interneta

Možete da koristite tastaturu da biste

direktno pristupili funkciji Internet

pregledača.

Taster Prečica

Markeri

- Unesite tekst u Uneti

adresu, Pretraž. Internet ili

pretražite u Markeri

Zum

Kretanje i zum (kada je

Smart-Fit isključen)

54 Internet

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za biranje prečica na tastaturi za

korišćenje Interneta

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Internet.

2 Izaberite Opcije > Napredno > Režim

Tastatura > Prečice.

Bezbednost na Internetu i

sertifikati

Telefon podržava bezbedno

pretraživanje. Određene Internet

usluge, kao što je bankarstvo,

zahtevaju da posedujete sertifikate na

telefonu. Telefon možete da kupite sa

postojećim sertifikatima ili možete da

učitate nove sertifikate.

Za pregled sertifikata na telefonu

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Obezbeđenje > Sertifikati.

Web RSS datoteke

Možete da se pretplatite i preuzmete

nedavno ažurirani sadržaj, kao što su

vesti, potkasti ili fotografije korišćenjem

RSS datoteka.

Za dodavanje novog sadržaja za

Internet stranicu

1 Kada pretražujete stranu na Internetu

koja ima Web RSS datoteke, što je

označeno pomoću , izaberite Opcije

> Web fidovi.

2 Za svaku RSS datoteku koju želite da

dodate listajte do nje i izaberite Označi.

3 Izaberite Nastav..

Za pretragu Web fidova

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Web fidovi.

2 Izaberite Novi fid i unesite Web adresu.

Za preuzimanje sadržaja preko RSS

datoteka

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Web fidovi.

2 Listajte do ažurirane datoteke i

izaberite Prikaži ili .

3 Izaberite naslov za proširenje.

4 Izaberite ikonu na osnovu sadržaja,

da biste otvorili Web stranicu,

da biste preuzeli audio potkast,

preuzeli video potkast ili fotografiju.

Takođe možete da se pretplatite i

preuzmete sadržaj na računar preko RSS

datoteka korišćenjem aplikacije

Sony Ericsson Media Manager. Potom

na telefon možete da prenesete sadržaj.

Ažuriranje RSS datoteka

RSS datoteke možete ručno da

ažurirate ili možete da zakažete njihovo

ažuriranje. Kada ažurirane verzije

postoje, na ekranu će se prikazati .

Internet 55

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za zakazivanje ažuriranja RSS

datoteka

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Web fidovi.

2 Listajte do RSS datoteke i izaberite

Opcije > Učestalost ažur..

3 Izaberite opciju.

Česta ažuriranja mogu biti skupa.

RSS datoteke u stanju pripravnosti

Možete da prikažete ažurirane vesti na

ekranu u stanju pripravnosti.

Za prikazivanje RSS datoteka u stanju

pripravnosti

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Web fidovi.

2 Listajte do RSS datoteke i izaberite

Opcije > Podešavanja > Kajron u st.

prip. > Prikaži u st. prip..

Za pristupanje RSS datotekama u

stanju pripravnosti

1 U stanju pripravnosti izaberite Kajron.

2 Za više informacija o RSS datotekama

pritisnite ili za listanje do naslova i

izaberite Pronaći.

Potkasti

Potkasti su datoteke, na primer, radio

programi ili video sadržaj, koji možete

da preuzmete i reprodukujete. Možete

se pretplatiti i preuzeti potkaste

korišćenjem RSS datoteka.

Za pristup audio potkastima

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Muzika > Potkastovi.

Za pristup video potkastima

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Video > Potkastovi.

RSS datoteke fotografija

Možete se pretplatiti na RSS datoteke

sa fotografijama i preuzimati

fotografije. Za početak korišćenja RSS

datoteka sa fotografijama pogledajte

Web RSS datoteke na strani 55.

Za pristup RSS datotekama sa

fotografijama

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Fotografija > Fidovi fotografija.

YouTube

Možete gledati video klipove na

telefonu pomoću aplikacije YouTube

Java. Možete tražiti video klipove ili

otpremati sopstvene video klipove.

Za pristup Web lokaciji YouTube

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Video > YouTube.

56 Internet

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Wi-Fi

Koristeći Wi Fi možete vašim

telefonom pristupiti Internetu bežičnim

putem. Možete pretraživati Internet kod

kuće (lične mreže) ili u javnim zonama

pristupa (vruća mesta):

• Lične mreže – obično zaštićene.

Potrebna je lozinka ili ključ vlasnika.

• Javna mesta za pristup – obično nisu

zaštićena, ali je često potrebno da se

prijavite za uslugu operatera da biste

dobili pristup Internetu.

Korišćenje Wi-Fi-a

Da biste pretraživali Internet

korišćenjem Wi-Fi-a, potrebno je da

potražite dostupnu mrežu i povežete se

sa njom, a onda da otvorite pregledač

Interneta.

Za uključivanje Wi-Fi-a

• U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Wi-Fi > Uključi.

Za povezivanje sa mrežom

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Wi-Fi.

2 Listajte do mreže i izaberite Poveži.

Za početak pregleda prilikom

korišćenja Wi-Fi-a

1 Proverite da li se prikazuje na

statusnoj liniji.

2 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Internet.

Često korišćene mreže se mogu sačuvati

kao omiljene. One će se automatski

povezati kada ste u dometu ili kada

uključite Autom. povezivanje.

DLNA

Vaš telefon ima ugrađen DLNA

(Digital Living Network Alliance) server

koji se sa matičnom mrežom povezuje

preko Wi-Fi. Drugi DLNA uređaji

povezani na istu matičnu mrežu mogu

da pristupe, gledaju i reprodukuju slike

i muziku sačuvanu na vašem telefonu.

Kompatibilan DLNA uređaj može da

bude računar, TV prijemnik ili

PLAYSTATION®3. Da bi DLNA

funkcionisao, Wi-Fi treba da bude

uključen i telefon treba da bude

povezan sa omiljenom mrežom.

Za aktiviranje DLNA

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Deljenje mreže.

2 Listajte i izaberite omiljenu mrežu.

3 Izaberite Uključeno > Sačuvaj.

Internet 57

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


GPS

Vaš telefon ima GPS prijemnik koji

koristi satelitske signale za

izračunavanje vaše lokacije.

Ako ne možete da koristite neke GPS

funkcije, pogledajte Ne mogu da koristim

usluge koje su zasnovane na Internetu na

strani 72.

Korišćenje GPS-a

Svoju lokaciju možete odrediti ukoliko

neometano vidite nebo. Ako vaša

lokacija nakon nekoliko minuta nije

pronađena, pomerite se na drugu

lokaciju. Da biste doprineli pretrazi,

stojite mirno i ne prekrivajte GPS

antenu.

Prvi put kada koristite GPS, biće potrebno

i do 10 minuta pre nego što se vaša

lokacija pronađe.

58 GPS

Pomoć na početku

Pomoću Pomoć za početak vaša

lokacija se brže izračunava. Ako nije

isključen, Pomoć za početak će

automatski biti upotrebljena za

nalaženje vaše lokacije kada je

dostupna pomoćna GPS (Assisted

GPS, A-GPS) tehnologija.

Za podešavanje vremena kada ćete

koristiti Pomoć na početku

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Podešavanja > Pomoć

za početak.

2 Izaberite odgovarajuću opciju.

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Google Maps za mobilni

telefon.

Google Maps omogućuje da vidite

svoju trenutnu lokaciju, nađete druge

lokacije i proračunate maršrute.

Kada pokrenete Google Maps, vaša

približna lokacija se prikazuje pomoću

informacija sa mobilnih predajnika u

vašoj blizini. Vaša lokacija se ažurira

pomoću preciznije određenog položaja

kada je GPS prijemnik pronađe.

Za korišćenje usluge Google Maps

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Google Maps.

Za dodatne informacije o usluzi

Google Maps

• Kada koristite Google Maps, izaberite

Opcije > Pomoć.

Uputstva u vožnji

Wayfinder Navigator vas glasovnim

uputstvima vodi do odredišta.

Besplatna tromesečna probna verzija

programa Wayfinder Navigator

uključena je u telefon.

Sony Ericsson ne garantuje da su usluge

davanja uputstava tačne uključujući, bez

ograničenja, usluge detaljnog navođenja.

Za pokretanje programa Wayfinder

Navigator

• U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Navigator.

Dodatne GPS funkcije

Čuvanje lokacija

Sve sačuvane lokacije možete naći u

Moje omiljene lokac..

Za čuvanje vaše trenutne lokacije

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Moje omiljene lokac. >

Dodati novo mesto.

2 Izaberite Uredi i unesite naslov.

Izaberite OK.

3 Listajte do Opis: i izaberite Dodati.

Unesite opis i izaberite OK.

4 Listajte do Položaj: i izaberite Dodati >

Trenutni položaj.

5 Izaberite Sačuvaj.

Za prikaz sačuvane lokacije na mapi

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Moje omiljene lokac..

2 Listajte do neke lokacije i izaberite Idi

na.

Za pristup omiljenim lokacijama

pomoću usluge Google Maps

• Pritisnite .

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

GPS 59


Zahtevi za lokaciju

Za spoljne usluge vam može biti

potrebna lokacija.

Za promenu pristupa za spoljne

usluge

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Podešavanja >

Privatnost.

2 Izaberite odgovarajuću opciju.

Isključivanje GPS-a

GPS prijemnik se automatski isključuje

kada nije u upotrebi. Takođe možete da

ga isključite ručno. Ovako štedite

bateriju prilikom korišćenja funkcija

kojima GPS prijemnik nije potreban za

traženje lokacije.

Za ručno uključivanje ili isključivanje

GPS-a

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Podešavanja.

2 Izaberite Omogući GPS ili Onemogući

GPS.

Tracker

Tracker je sportska aplikacija

zasnovana na GPS-u koja vam

omogućava da pratite svoju brzinu,

pređenu razdaljinu, maršrutu i

potrošnju energije u toku treninga.

Trening možete da zasnivate na tome

60 GPS

koliko dugo želite da trenirate ili koliku

razdaljinu želite da pređete. Takođe

možete da ga zasnivate na maršruti

prethodnog treninga za koju postoje

GPS podaci.

Informacije koje se dobijaju korišćenjem

aplikacije Tracker su približne. Sony

Ericsson ne daje nikakvu garanciju o

tačnosti informacija koje obezbeđuje

aplikacija Tracker. Za sva pitanja u vezi sa

zdravljem i fitnesom obratite se lekaru.

Za pokretanje sesije treninga

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Tracker > Započni

trening.

2 Izaberite tip treninga.

3 Listajte do stavke, izaberite Uredi i

unesite podatke.

4 Izaberite Gotovo da biste sačuvali.

5 Izaberite Započni za početak treninga.

Za upoređivanje rezultata u toku

treninga

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Tracker > Započni

trening.

2 Izaberite Na osnovu maršrute.

3 Listajte do Maršruta:, izaberite Uredi i

izaberite maršrutu.

4 Listajte do Uporedi u real. vrem. i

izaberite Uredi.

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


5 Listajte do rezultata koji želite da

uporedite i izaberite Uporedi.

6 Izaberite Gotovo, a zatim Započni.

Za ručni prekid sesije treninga

• U toku sesije treninga, izaberite

Pauziraj > Dovrši.

Rezultati

Rezultat treninga se prikazuje kada se

sesija završi. U svakom trenutku

možete da pregledate ranije rezultate i

da ih uporedite ukoliko imaju GPS

podatke.

Za upoređivanje rezultata

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni>

Usluge lokacije > Tracker > Rezultati.

2 Listajte do rezultata i izaberite Opcije >

Uporedi.

3 Izaberite rezultat sa kojim želite da

uporedite.

Potrošnja energije

Da biste izračunali i pregledali utrošenu

energiju za sesiju, potrebno je da prvo

podesite lični profil u aplikaciji

Podešavanja Tracker. Utrošenu

energiju možete da vidite u pregledu

rezultata.

Za uključivanje praćenja potrošnje

energije

• U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Usluge lokacije > Tracker >

Podešavanja > Potrošnja energije >

Uključeno.

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

GPS 61


Usklađivanje

Možete da usklađujete na dva različita

načina. Možete da izvršite usklađivanje

sa telefonom koristeći neki računarski

program ili Internet uslugu.

Koristite samo jednu od metoda

usklađivanja u isto vreme na telefonu.

Za više informacija idite na Web

lokaciju

www.sonyericsson.com/support kako

biste pročitali Vodič za funkciju

usklađivanja.

Usklađivanje pomoću

računara

Možete da koristite USB kabl ili

Bluetooth bežičnu tehnologiju za

usklađivanje kontakata na telefonu,

obaveza, markera, zadataka i beležaka

sa računarskim programom kao što je

Microsoft Outlook®.

Pre usklađivanja, potrebno je da

instalirate Sony Ericsson PC Suite.

Softver Sony Ericsson PC Suite nalazi se

na disku koji dobijate sa telefonom, a

može se preuzeti i sa Web lokacije

www.sonyericsson.com/support.

Pogledajte Potrebni operativni sistemi

na strani 27.

Za instaliranje softvera Sony Ericsson

PC Suite

1 Uključite računar i umetnite CD.

Umetnuti CD se automatski pokreće i

otvara se prozor za instalaciju.

2 Izaberite jezik i kliknite na OK.

3 Kliknite na Install Sony Ericsson PC

suite i sledite uputstva na ekranu.

Za usklađivanje pomoću aplikacije

Sony Ericsson PC Suite

1 Računar: pokrenite aplikaciju

Sony Ericsson PC Suite iz Start/

Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson PC Suite.

2 Pratite uputstva za povezivanje u

programu Sony Ericsson PC Suite.

3 Telefon: Izaberite Režim Telefon.

4 Računar: Kada dobijete obaveštenje

da je softver Sony Ericsson PC Suite

pronašao vaš telefon, možete da

počnete usklađivanje.

Za detalje o korišćenju pogledajte

odeljak Pomoć za Sony Ericsson PC

Suite nakon što instalirate softver na

računar.

Usklađivanje pomoću Internet

usluge

Možete da izvršite usklađivanje sa

Internet uslugom koristeći SyncML ili

sa sistemom Microsoft® Exchange

62 Usklađivanje

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Server koristeći Microsoft Exchange

ActiveSync. Za više informacija idite na

Web lokaciju

www.sonyericsson.com/support kako

biste pročitali Vodič za funkciju

usklađivanja.

Dodatne funkcije

Režim letenja avionom

Kada je uključen Rež. let. avio. mrežni i

radio prijemnici se isključuju da ne bi

doveli do ometanja osetljive opreme.

Kada je aktiviran meni režima letenja

avionom, od vas se traži da izaberete

režim sledeći put kada uključite telefon:

• Normalni rež. – sve funkcije

• Rež. let. avio. – ograničene funkcije

Za aktiviranje menija režima letenja

avionom

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Režim

let. avionom > Nastav. > Prikaži pri

uključ..

Za biranje režima letenja avionom

1 Kada se aktivira meni režima letenja

avionom, isključite telefon.

2 Uključite telefon i izaberite Rež. let.

avio..

Dodatne funkcije 63

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Usluga ažuriranja

Telefon možete ažurirati najnovijim

softverom pomoću tog istog telefona ili

ličnog računara.

Ova usluga nije dostupna u svim

zemljama/regionima.

Za pregled trenutnog softvera na

telefonu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Usluga

ažuriranja.

2 Izaberite Verzija softvera.

Usluga ažuriranja pomoću telefona

Telefon možete ažurirati vazdušnim

putem pomoću tog istog telefona.

Lične informacije i informacije na

telefonu se ne gube.

Za uslugu ažuriranja pomoću telefona

potreban je pristup vezi za prenos

podataka kao što je GPRS, 3G ili HSDPA.

Za biranje podešavanja za ažuriranje

• U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Usluga

ažuriranja > Podešavanja > Podešav. za

Internet.

Za korišćenje usluge ažuriranja preko

telefona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Usluga

ažuriranja.

2 Izaberite Traži ažuriranje i sledite

uputstva koja se prikazuju.

Usluga ažuriranja pomoću ličnog

računara

Možete da ažurirate telefon koristeći

dostavljeni USB kabl i lični računar koji

ima vezu sa Internetom.

Proverite da li su napravljene rezervne

kopije svih ličnih podataka u memoriji

telefona. Preko svih podataka koje je

uneo korisnik i podešavanja biće upisan

novi sadržaj u toku ažuriranja pomoću

ličnog računara. Ovo se ne odnosi na

podatke sačuvane na memorijskoj

kartici.

Za korišćenje usluge ažuriranja

pomoću ličnog računara

• Potražite na

www.sonyericsson.com/support.

Alarmi

Možete da podesite da signal alarma

bude zvuk ili radio. Alarm se oglašava

čak i kada je telefon isključen. Kada se

64 Dodatne funkcije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


alarm oglasi, možete ga odložiti ili

isključiti.

Za podešavanje alarma

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Listajte do alarma i izaberite Uredi.

3 Listajte do Vreme: i izaberite Uredi.

4 Unesite vreme i izaberite OK > Sačuvaj.

Za podešavanje alarma koji se

ponavlja

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Listajte do alarma i izaberite Uredi.

3 Listajte do Ponavljanje: i izaberite Uredi.

4 Listajte do dana i izaberite Označi.

5 Da biste izabrali neki drugi dan, listajte

do tog dana i izaberite Označi.

6 Izaberite Gotovo > Sačuvaj.

Za podešavanje signala alarma

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Listajte do alarma i izaberite Uredi.

3 Listajte do naslova .

4 Listajte do Signal alarma: i izaberite

Uredi.

5 Pronađite i izaberite signal alarma.

Izaberite Sačuvaj.

Za utišavanje alarma

• Kada se oglasi alarm, pritisnite bilo koji

taster.

• Za ponavljanje alarma izaberite Odl.alr.

Za isključivanje alarma

• Kada se alarm oglasi, izaberite

Isključiti.

Za otkazivanje alarma

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Listajte do alarma i izaberite Isključiti.

Alarm u nečujnom režimu

Možete da podesite da se alarm ne

oglašava kada je telefon u nečujnom

režimu.

Za podešavanje alarma da se oglasi ili

da se ne oglasi u nečujnom režimu

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Listajte do alarma i izaberite Uredi.

3 Listajte do naslova .

4 Listajte do Nečujni režim i izaberite

Uredi.

5 Izaberite opciju.

Za podešavanje trajanja odlaganja

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Listajte do alarma i izaberite Uredi.

Dodatne funkcije 65

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


3 Listajte do Tr. odlag. alarma: i izaberite

Uredi.

4 Izaberite opciju.

Kalendar

Možete da usklađujete kalendar sa

kalendarom na računaru, na Webu ili sa

serverom Microsoft® Exchange Server

(Microsoft® Outlook®).

Obaveze

Možete da dodate nove obaveze ili da

ponovo koristite postojeće.

Za dodavanje obaveze

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Kalendar.

2 Izaberite datum.

3 Listajte do Nova obaveza i izaberite

Dodati.

4 Unesite informacije i potvrdite svaku

stavku.

5 Izaberite Sačuvaj.

Za pregled obaveze

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Kalendar.

2 Izaberite datum.

3 Listajte do obaveze i izaberite Prikaz..

Za uređivanje obaveze

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Kalendar.

2 Izaberite datum.

3 Listajte do obaveze i izaberite Prikaz..

4 Izaberite Opcije > Uredi.

5 Uredite obavezu i potvrdite svaku

stavku.

6 Izaberite Sačuvaj.

Za podešavanje vremena oglašavanja

podsetnika

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Kalendar.

2 Izaberite datum.

3 Izaberite Opcije > Napredno >

Podsetnici.

4 Izaberite opciju.

Opcija za podsećanje koju podesite u

kalendaru utiče na opciju za podsećanje

koja je podešena u zadacima.

Beleške

Možete da pravite beleške i da ih

čuvate. Beleška može da se prikaže i u

stanju pripravnosti.

Za dodavanje beleške

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Beleške..

2 Listajte do Nova beleška i izaberite

Dodati..

66 Dodatne funkcije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


3 Napišite belešku i izaberite Sačuvaj.

Za prikazivanje beleške u stanju

pripravnosti

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Beleške.

2 Listajte do beleške i izaberite Opcije >

Prikaži u st. prip..

Za sakrivanjie beleške u stanju

pripravnosti

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Beleške.

2 Listajte do beleške prikazane u stanje

pripravnosti. To se označava ikonom.

Izaberite Opcije > Sakrij u st. prip..

Zadaci

Možete da dodate nove zadatke ili da

ponovo koristite postojeće.

Za dodavanje zadatka

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Zadaci.

2 Izaberite Novi zadatak i izaberite

Dodati.

3 Izaberite opciju.

4 Unesite detalje i svaki od njih potvrdite.

Za podešavanje vremena oglašavanja

podsetnika

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Zadaci.

2 Listajte do zadatka i izaberite Opcije >

Podsetnici.

3 Izaberite opciju.

Opcija za podsećanje koju podesite u

zadacima utiče na opciju za podsećanje

koja je podešena u kalendaru.

Profili

Možete da promenite podešavanja,

kao što su jačina zvuka zvona i

signaliziranje vibriranjem, prema

različitim lokacijama. Možete da

resetujete sve profile na prvobitna

podešavanja.

Za biranje profila

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Profili.

2 Izaberite profil.

Za pregled i uređivanje profila

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Profili.

2 Listajte do profila i izaberite Opcije >

Prikaži i uredi.

Menjanje imena profila Normalni nije

moguće.

Dodatne funkcije 67

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Vreme i datum

Za podešavanje vremena

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Vreme i

datum > Vreme.

2 Unesite vreme i izaberite Sačuvaj.

Za podešavanje datuma

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Vreme i

datum > Datum.

2 Unesite datum i izaberite Sačuvaj.

Za podešavanje časovne zone

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Vreme i

datum > Vremenska zona.

2 Izaberite vremensku zonu u kojoj se

nalazite.

Ako izaberete grad, Vremenska zona

takođe ažurira vreme kada se ono

promeni na letnje vreme.

Tema

Možete da promenite izgled ekrana

pomoću stavki kao što su boje i

pozadine. Možete i da napravite nove

teme ili da ih učitate. Za dodatne

informacije idite na

www.sonyericsson.com/fun.

Za podešavanje teme

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Displej > Tema.

2 Listajte do teme i izaberite Podesiti.

Izgled glavnog menija

Možete promeniti izgled ikona u

glavnom meniju.

Za menjanje izgleda glavnog menija

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Opcije > Izgled glav. menija.

2 Izaberite opciju.

Zvukovi zvona

Za podešavanje zvuka zvona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Zvuci i signali >

Zvuk zvona.

2 Pronađite i izaberite zvuk zvona.

Za podešavanje jačine zvuka zvona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Zvuci i signali >

Jačina zvona.

2 Pritisnite ili da biste promenili

jačinu zvuka.

3 Izaberite Sačuvaj.

68 Dodatne funkcije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za isključivanje zvuka zvona

• U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite

.

Ovo se ne odnosi na signal alarma.

Za podešavanje vibracije

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Zvuci i signali >

Vibracija.

2 Izaberite opciju.

Orijentacija ekrana

Možete prelaziti sa horizontalne na

vertikalnu orijentaciju i obrnuto, ili da

izaberite Automatski okreni ako hoćete

da se orijentacija menja prilikom

rotacije telefona.

Za promenu orijentacije ekrana u

opciji Mediji

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Podešavanja > Orijentacija.

2 Izaberite opciju.

Za promenu orijentacije ekrana u

pregledaču

1 U stanje pripravnosti izaberite Meni >

Internet.

2 Izaberite Opcije > Napredno >

Orijentacija.

3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Igre

Na telefonu se mogu naći prethodno

unete igre. Igre takođe možete da

učitate. Za većinu igara su ponuđeni

tekstovi za pomoć.

Za pokretanje igre

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Mediji > Igre.

2 Izaberite igru.

Za prekid igre

• Pritisnite .

Aplikacije

Možete da učitavate i pokrećete Java

aplikacije. Možete takođe da proverite

informacije ili da podesite različite

dozvole. Ako ne možete da koristite

Java aplikacije, pogledajte Ne mogu da

koristim usluge koje su zasnovane na

Internetu na strani 72.

Za biranje Java aplikacije

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Aplikacije.

2 Izaberite aplikaciju.

Za podešavanje dozvola za Java

aplikacije

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Aplikacije.

Dodatne funkcije 69

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


2 Listajte do aplikacije i izaberite Opcije >

Dozvole.

3 Podesite dozvole.

Veličina ekrana za Java aplikacije

Neke Java aplikacije su predviđene

samo za ekrane određene veličine. Za

opširnije informacije obratite se

prodavcu aplikacija.

Za podešavanje veličine ekrana za

Java aplikaciju

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Aplikacije.

2 Listajte do aplikacije i izaberite Opcije >

Veličina ekrana.

3 Izaberite opciju.

Zaključavanja

Zaključavanje SIM kartice

Ovo zaključavanje štiti samo vašu

pretplatu. Telefon će raditi sa novom

SIM karticom. Ako je zaključavanje

uključeno, morate da unesete PIN (lični

identifikacioni broj).

Ako unesete netačan PIN tri puta

zaredom, SIM kartica se blokira i

potrebno je da unesete PUK (lični broj

za deblokiranje). PIN i PUK dodeljuje

operater mreže.

Za deblokiranje SIM kartice

1 Kada se na ekranu prikaže PIN

blokiran, unesite PUK i izaberite OK.

2 Unesite novi PIN sastavljen od četiri do

osam cifara i izaberite OK.

3 Unesite novi PIN još jednom i izaberite

OK.

Za uređivanje PIN kôda

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Obezbeđenje > Zaključavanje > Zaštita

SIM kartice > Promeniti PIN.

2 Unesite PIN i izaberite OK.

3 Unesite novi PIN sastavljen od četiri do

osam cifara i izaberite OK.

4 Unesite novi PIN još jednom i izaberite

OK.

Ako se na ekranu prikaže poruka Kodovi

se ne slažu, pogrešno ste uneli novi PIN.

Ako se na ekranu prikaže poruka Pogrešan

PIN, a zatim Stari PIN:, pogrešno ste uneli

stari PIN.

Za korišćenje zaključavanja SIM

kartice

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Obezbeđenje > Zaključavanje > Zaštita

SIM kartice > Zaštita.

2 Izaberite opciju.

3 Unesite PIN i izaberite OK.

70 Dodatne funkcije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Zaključavanje telefona

Možete da sprečite neovlašćeno

korišćenje telefona. Kôd za

zaključavanje telefona (0000) možete

da zamenite bilo kojim drugim ličnim

kodom koji je sastavljen od četiri do

osam cifara.

Važno je da zapamtite svoj novi kôd. Ako

ga zaboravite, telefon treba da odnesete

do lokalnog prodajnog mesta proizvoda

Sony Ericsson.

Za korišćenje zaključavanja telefona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Obezbeđenje > Zaključavanje > Zaštita

telefona > Zaštita.

2 Izaberite opciju.

3 Unesite kôd za zaključavanje telefona i

izaberite OK.

Otključavanje telefona

• Unesite kôd i izaberite OK.

Za menjanje kôda za zaključavanje

telefona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Obezbeđenje > Zaključavanje > Zaštita

telefona > Promeniti kôd.

2 Unesite stari kôd i izaberite OK.

3 Unesite novi kôd i izaberite OK.

4 Ponovite kôd i izaberite OK.

Zaključavanje tastature

Možete da podesite ovo zaključavanje

da biste izbegli slučajno biranje. Na

dolazne pozive možete odgovoriti bez

otključavanja tastature.

I dalje možete upućivati pozive na broj

službi za pomoć u hitnim slučajevima 112.

Za korišćenje automatskog

zaključavanja tastature

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Obezbeđenje > Autom. zaklj. tast..

2 Izaberite opciju.

Za ručno otključavanje tastature

• U stanje pripravnosti pritsnite bilo koji

taster i izaberite Otključ. > OK.

IMEI broj

Sačuvajte kopiju svog IMEI

(International Mobile Equipment

Identity) broja u slučaju da vam ukradu

telefon.

Za pregled IMEI broja

• U stanju pripravnosti pritisnite ,

, , , .

Dodatne funkcije 71

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Rešavanje problema

Za rešavanje nekih problema moraćete

da pozovete operatera mreže.

Dodatnu podršku potražite na

www.sonyericsson.com/support.

Najčešća pitanja

Imam problema sa kapacitetom

memorije ili telefon radi usporeno

Isključite i ponovo uključite telefon

svakog dana da biste oslobodili

memoriju ili izvršite Opšti reset.

Opšti reset

Ako izaberete Reset. podešavanja,

izbrisaće se sve izmene koje ste uneli u

podešavanja.

Ako izaberete Resetovati sve, vaša

podešavanja i sadržaj, tj. kontakti,

poruke, slike, zvukovi i preuzete igre,

biće obrisani. Takođe možete izgubiti

sadržaj koji se nalazio u telefonu u

trenutku kupovine.

Za resetovanje telefona

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte > Opšti

reset.

2 Izaberite opciju.

3 Sledite uputstva koja se prikazuju.

Ne mogu da napunim bateriju ili je

kapacitet baterije nizak

Punjač nije dobro priključen ili je

kontakt baterije loš. Uklonite bateriju i

očistite kontakte.

Baterija je dotrajala i treba da je

zamenite novom. Pogledajte Punjenje

baterije na strani 9.

Kada počnem da punim telefon, na

ekranu se ne prikazuje ikona baterije

Ikona baterije može da se prikaže na

ekranu i nekoliko minuta posle početka

punjenja.

Neke opcije u menijima su sive

Usluga nije aktivirana. Obratite se

operateru mreže.

Ne mogu da koristim usluge koje su

zasnovane na Internetu

Vaša pretplata ne podržava razmenu

podataka. Nisu uneta potrebna

podešavanja, ili su uneta pogrešno.

Podešavanja možete da preuzmete

pomoću čarobnjaka za podešavanje ili

sa Web lokacije

www.sonyericsson.com/support.

72 Rešavanje problema

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Za učitavanje podešavanje pomoću

Čarobnjaka za podešavanje

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Opšte >

Čarobnjak za podeš. > Preuzim.

podešav..

2 Sledite uputstva koja se prikazuju.

Za više informacija možete se obratiti

operateru mreže ili mobilnom operateru.

Ne mogu da šaljem poruke sa telefona

Za slanje većine poruka potreban je

broj servisnog centra. Ovaj broj

dobijate od mobilnog operatera i

obično se čuva na SIM kartici. Ako broj

servisnog centra nije sačuvan na SIM

kartici, morate sami da unesete broj.

Da biste slali većinu poruka sa slikama,

morate da podesite MMS profil i adresu

servera za poruke. Ako nema profila za

MMS ili servera za poruke, sva

podešavanja možete da dobijete

automatski od operatera mreže ili na

Web lokaciji

www.sonyericsson.com/support.

Za unos broja servisnog centra

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Podešavanje poruka >

Tekstualna poruka i listajte do Servisni

centar. Broj se prikazuje ako je sačuvan

na SIM kartici.

2 Ako se broj ne prikazuje, izaberite

Uredi.

3 Listajte do Novi centar za usl. i izaberite

Dodati.

4 Unesite broj sa međunarodnim znakom

„+“ i pozivnim brojem za zemlju.

5 Izaberite Sačuvaj.

Za izbor MMS profila

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Podešavanje poruka >

Poruka sa slikama.

2 Izaberite postojeći profil ili kreirajte

novi.

Za podešavanje adrese servera za

poruke

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Podešavanje > naslov Moguć.

povezivanja > Podešavanje poruka >

Poruka sa slikama.

2 Listajte do profila i izaberite Opcije >

Uredi.

3 Listajte do Server za poruke i izaberite

Uredi.

4 Unesite adresu i izaberite OK >

Sačuvaj.

Rešavanje problema 73

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Telefon ne zvoni ili zvoni veoma tiho

Uverite se da Nečujni režim nije

podešen na opciju Uključeno.

Pogledajte Za isključivanje zvuka

zvona na strani 69.

Proverite jačinu zvuka zvona.

Pogledajte Za podešavanje jačine

zvuka zvona na strani 68.

Proverite profil. Pogledajte Za biranje

profila na strani 67.

Proverite opcije za preusmeravanje

poziva. Pogledajte Za preusmeravanje

poziva na strani 40.

Drugi uređaji ne mogu da otkriju moj

telefon kada koriste Bluetooth

bežičnu tehnologiju

Niste uključili Bluetooth funkciju.

Proverite da li je vidljivost podešena

tako da prikazuje telefon. Pogledajte Za

uključivanje Bluetooth funkcije na

strani 30.

Ne mogu da usklađujem ni da

prenosim sadržaj između svog

telefona i računara kada koristim USB

kabl.

Kabl ili softver koji ste dobili uz telefon

nije pravilno instaliran. Idite na Web

lokaciju

www.sonyericsson.com/support da

biste pročitali vodiče za funkcije koji

sadrže detaljna uputstva za instalaciju i

vodiče za rešavanje problema.

Zaboravio sam svoj pristupni kôd za

memoriju kodova

Ako zaboravite pristupni kôd, morate

da poništite memoriju kodova. Ovo

znači da će sve stavke u memoriji

kodova biti izbrisane. Kada sledeći put

budete otvarali memoriju kodova,

moraćete da nastavite kao da je

otvarate po prvi put.

Za resetovanje memorije kodova

1 U stanju pripravnosti izaberite Meni >

Organizator > Memorija kodova.

2 Unesite pogrešni pristupni kôd 3 puta.

3 Prikazuje se Resetovati memoriju

kodova i izbrisati sve objekte?.

4 Izaberite Da.

74 Rešavanje problema

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Gde mogu da pronađem informacije o

propisima, poput IMEI broja, ako ne

mogu da uključim telefon?

Poruke o greškama

Unesite SIM karticu

U telefonu nema SIM kartice ili ste je

možda pogrešno umetnuli.

Pogledajte Za umetanje SIM kartice u

telefon. na strani 7.

Potrebno je očistiti konektore SIM

kartice. Ko je kartica oštećena, obratite

se svom mrežnom operateru.

Unesite ispravnu SIM karticu

Telefon može da radi samo sa

određenim SIM karticama. Proverite da

li koristite odgovarajuću SIM karticu

operatera.

Pogrešan PIN/Pogrešan PIN2

Uneli ste pogrešan PIN il PIN2.

Unesite tačan PIN ili PIN2 i izaberite

Da.

PIN blokiran/PIN2 blokiran

Tri puta zaredom ste pogrešno uneli

PIN ili PIN2 kôdove.

Za deblokiranje pogledajte

Zaključavanje SIM kartice na strani 70.

Kodovi se ne slažu

Kodovi koje ste uneli prvi i drugi put

nisu isti. Kada želite da promenite neki

bezbednosni kôd (na primer PIN), novi

kôd treba da potvrdite. Pogledajte

Zaključavanje SIM kartice na strani 70.

Nema signala

Telefon je u režimu letenja avionom.

Pogledajte Režim letenja avionom na

strani 63.

Telefon ne prima mrežni signal ili je

signal koji prima suviše slab. Obratite

se operateru mreže i proverite da li je

Rešavanje problema 75

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


mesto na kome se nalazite pokriveno

mrežom.

SIM kartica ne funkcioniše pravilno.

Umetnite SIM karticu u neki drugi

telefon. Ako radi, problem je verovatno

u vašem telefonu. Obratite se najbližem

servisu kompanije Sony Ericsson.

Samo poz. za pom.

U dometu ste neke od mreža, ali je

njeno korišćenje zabranjeno. Međutim,

neki operateri mreža u hitnim

slučajevima dozvoljavaju pozivanje

međunarodnog broja službi za pomoć

112. Pogledajte Pozivi službama za

pomoć u hitnim slučajevima na

strani 34..

PUK blokiran. Obratite se operateru.

10 puta zaredom ste uneli pogrešan

lični kôd za deblokiranje (PUK).

Važne informacije

Web stranica za korisnike

proizvoda Sony Ericsson

Na lokacijiwww.sonyericsson.com/support postoji

odeljak sa podrškom gde vrlo jednostavno možete

doći do pomoći i saveta. Ovde možete da pronađete

najnovije verzije softvera za računare i savete o tome

kako da što efikasnije koristite proizvod koji

posedujete.

Usluge i podrška

Odsad ćete imati pristup nizu prednosti ekskluzivnih

usluga kao što su:

• Globalne i lokalne Web strane na kojima se pruža

podrška.

• Globalna mreža centara za korisnike.

• Široka mreža servisnih partnera kompanije

Sony Ericsson.

• Garantni rok. Opširnije informacije o uslovima

garancije date su u važnim informacijama.

Na www.sonyericsson.com/support možete da

pronađete najnovije alatke za podršku i informacije.

Za dodatne informacije o posebnim uslugama i

funkcijama koje nude operateri obratite se svom

operateru mreže.

Možete da se obratite i našim centrima za korisnike.

Ako vaša zemlja/region nisu zastupljeni na listi

ispod, obratite se lokalnom prodajnom mestu

proizvoda Sony Ericsson. (Za pozive našim centrima

za korisnike primenjuju se nacionalne tarife u koje su

uključeni i lokalni porezi, osim kada se radi o

brojevima koji se pozivaju besplatno.)

Ukoliko se desi da proizvodu koji posedujete zatreba

servis (što je malo verovatno), obratite se prodajnom

mestu na kom ste kupili telefon ili nekom od naših

76 Važne informacije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


servisnih partnera. Za sve zahteve u okviru garancije

sačuvajte dokaz o kupovini.

Anguilla 1-800-080-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Antigua and Barbuda 1-800-081-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Argentina 0800-333-7427 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Australia 1300 650-050 (Toll Free) questions.AU@support.sonyericsson.com

The Bahamas 1-800-205-6062 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Barbados 1-800-082-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Belgique/België 02-0745 1611 questions.BE@support.sonyericsson.com

Belize AN 815, PIN 5597 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Bermuda 1-800-083-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Bolivia 800-100-542 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Brasil 4001-0444 (ligação gratuita) questions.BR@support.sonyericsson.com

Canada 1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais) questions.CA@support.sonyericsson.com

Cayman Islands 1-800-084-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Central and Southern

Africa

+27 11 506 0123 questions.CF@support.sonyericsson.com

Česká republika 0844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com

Chile 1230-020-0656 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Colombia 01800-0966-080 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Costa Rica 0 800 011 0400 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Danmark 3331 2828 questions.DK@support.sonyericsson.com

Deutschland 0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren) questions.DE@support.sonyericsson.com

Dominica 1-800-085-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Ecuador 1-800-0102-50 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Eesti 06 032 032 questions.EE@support.sonyericsson.com

Egypt/رصم 16727 questions.EG@support.sonyericsson.com

Ελλάδα 801 11 810 810

+30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)

questions.GR@support.sonyericsson.com

El Salvador 800-6323 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

España 902 180 576 (tarifa local) questions.ES@support.sonyericsson.com

Važne informacije 77

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


France 0825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com

Guatemala 1-800-300-0057 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Haïti/Ayiti AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo

gratis)

questions.CO@support.sonyericsson.com

Honduras AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Hong Kong/香港 +852 8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com

Hrvatska 062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com

India/भारत 1800 11 1800 (Toll Free)

+91 (011) 39011111

questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonesia 021 2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com

Ireland 1850 545 888 (Local rate) questions.IE@support.sonyericsson.com

Italia 06 48895206 (tariffa locale) questions.IT@support.sonyericsson.com

Jamaica 1-800-442-3471 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Κύπρος/Kıbrıs 0800 90 909 questions.CY@support.sonyericsson.com

Latvija 67 21 43 01 questions.LV@support.sonyericsson.com

Lietuva 8 700 55030 questions.LT@support.sonyericsson.com

Magyarország 01 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com

Malaysia 1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol) questions.MY@support.sonyericsson.com

Maroc/برغملا +212 2 2958 344 questions.MA@support.sonyericsson.com

México 0 1800 000 4722 (número gratuito) questions.MX@support.sonyericsson.com

Nederland 0900 8998318 questions.NL@support.sonyericsson.com

Nederlandse Antillen 001-866-509-8660 (gratis nummer) questions.CO@support.sonyericsson.com

New Zealand 0800-100-150 (Toll Free) questions.NZ@support.sonyericsson.com

Nicaragua AN 1800-0166, PIN 5600 (número

gratuito)

questions.CO@support.sonyericsson.com

Norge 815 00 840 (lokaltakst) questions.NO@support.sonyericsson.com

Österreich 0810 200 245 questions.AT@support.sonyericsson.com

Pakistan/ناتسکاپ 021 - 111 22 55 73 questions.PK@support.sonyericsson.com

Panamá 00800-787-0009 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Paraguay 009 800 54 20032 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Perú 0800-532-38 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

78 Važne informacije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Philippines/Pilipinas +63 2 7891860 questions.PH@support.sonyericsson.com

Polska +48 22 22 77 444 questions.PL@support.sonyericsson.com

Portugal 808 204 466 (chamada local) questions.PT@support.sonyericsson.com

República Dominicana 1-800-751-3370 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

România +40 21 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com

Saint Kitts and Nevis 1-800-087-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Saint Vincent and the

Grenadines

Schweiz/Suisse/

Svizzera

1-800-088-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com

Singapore +65 6744 0733 questions.SG@support.sonyericsson.com

Slovensko 02 5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com

South Africa 0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com

Suomi 09 299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com

Sverige 013 24 45 00 (lokal taxa) questions.SE@support.sonyericsson.com

Trinidad and Tobago 1-800-080-9521 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Türkiye +90 212 473 77 77 questions.TR@support.sonyericsson.com

United Kingdom 08705 237 237 (Local rate) questions.GB@support.sonyericsson.com

United States 1 866 766 9374 questions.US@support.sonyericsson.com

Uruguay 000-401-787-013 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Venezuela 0-800-1-00-2250 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Việt Nam 1900 1525 (miễn phí) questions.VN@support.sonyericsson.com

Беларусь 8 82 00 361 0001 questions.BY@support.sonyericsson.com

България 0800 1 8778 questions.BG@support.sonyericsson.com

Россия +7 (495) 7870986 questions.RU@support.sonyericsson.com

Україна (+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com

ندرألا +971 4 3919 880 questions.JO@support.sonyericsson.com

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا +971 4 3919 880 (UAE) questions.AE@support.sonyericsson.com

تيوكلا +971 4 3919 880 questions.KW@support.sonyericsson.com

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 800-8200-727 questions.SA@support.sonyericsson.com

中国 +86 400 810 0000 questions.CN@support.sonyericsson.com

Važne informacije 79

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


台灣 +886 2 25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com

ไทย 02 2483 030 questions.TH@support.sonyericsson.com

Smernice za bezbednu i

efikasnu upotrebu

Postupajte u skladu sa sledećim

smernicama. Ako to ne učinite,

proizvod bi mogao da vam naruši

zdravlje ili da funkcioniše nepravilno.

Ako sumnjate u njegovu ispravnost,

postarajte se da ga pregleda ovlašćeni servisni

partner pre punjenja ili upotrebe.

Preporuke za održavanje i bezbednu

upotrebu proizvoda

• Pažljivo postupajte sa ovim proizvodom i čuvajte

ga na čistom mestu gde nema prašine.

• Upozorenje! Ako se baci u vatru, može da

eksplodira.

• Ne izlažite ovaj proizvod tečnostima, vlazi ili

vazduhu sa visokim sadržajem vlage.

• Za postizanje optimalnih

performansi proizvod ne

treba da se koristi na

temperaturama ispod

-10°C(+14°F) ili na

temperaturama iznad +45°C(+113°F). Ne izlažite

bateriju temperaturama iznad +60°C (+140°F).

• Ne izlažite ovaj proizvod

otvorenom plamenu ili

zapaljenim proizvodima od

duvana.

• Ne dozvolite da vam ovaj

proizvod ispadne, ne bacajte ga i ne pokušavajte

da ga savijete.

• Nemojte farbati ili pokušavati

da rasklopite ili prepravite

ovaj proizvod. Servis treba da

obavlja samo osoblje

ovlašćeno od strane

kompanije Sony Ericsson.

• Obratite se ovlašćenom medicinskom osoblju i

potražite više informacija u uputstvima

proizvođača medicinskog uređaja pre korišćenja

proizvoda u blizini srčanih simulatora

(pejsmejkera) ili ostalih medicinskih uređaja ili

opreme.

• Prekinite sa upotrebom elektronskih uređaja ili

isključite funkciju radio prenosa uređaja gde je to

potrebno i gde se to zahteva.

• Ne upotrebljavajte gde je vazduh lako zapaljiv.

• Ne stavljajte ovaj proizvod i ne ugrađujte bežičnu

opremu u prostor iznad vazdušnog jastuka u

automobilu.

• Oprez: Napukli ili slomljeni displeji mogu da

stvore oštre ivice ili krhotine koje mogu biti

opasne pri kontaktu.

• Ne koristite Bluetooth slušalice u neudobnim

položajima i ne izlažite ih pritisku.

Deca

Upozorenje! Držite izvan dohvata

dece. Ne dozvoljavajte deci da se

igraju mobilnim telefonom ili

dodatnom opremom. Mogu da povrede sebe ili

druge. Proizvodi mogu da sadrže sitne delove koji bi

mogli da se odvoje od proizvoda i izazovu opasnost

od gušenja.

80 Važne informacije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Napajanje (punjač)

Punjač priključujte samo u strujne izvore naznačene

na ovom proizvodu. Nemojte koristiti na otvorenom

prostoru ili na mestima gde ima vlage. Nemojte

menjati kabl ili ga oštećivati ili razvlačiti. Iskopčajte

jedinicu pre čišćenja. Nikada ni na koji način ne

menjajte utikač. Ako utikač ne može da se ukopča u

postojeću utičnicu, neka vam električar postavi

odgovarajuću utičnicu. Kada je napajanje povezano,

postoji mali odliv energije. Da bi se izbeglo ovo malo

rasipanje energije, isključite napajanje kada je

proizvod potpuno napunjen. Korišćenje uređaja za

punjenje koji nemaju znak Sony Ericsson može da

predstavlja povećan bezbednosni rizik.

Baterija

Nove ili neaktivne baterije mogu imati kratkoročni

smanjeni kapacitet. Napunite bateriju u potpunosti

pre prve upotrebe. Bateriju upotrebljavajte samo u

svrhe za koje je namenjena. Punite bateriju samo na

temperaturama između +5°C (+41°F) i

+45°C (+113°F). Ne stavljajte bateriju u usta. Ne

dozvolite da kontakti na bateriji dodirnu druge

metalne objekte. Pre uklanjanja baterije isključite

telefon. Performanse zavise od temperature, jačine

signala, načina korišćenja, izabranih funkcija i

prenosa glasa ili podataka. Samo Sony Ericsson

servisni partneri treba da uklanjaju ili menjaju

ugrađene baterije. Upotreba baterija koji nisu marke

Sony Ericsson može dovesti do povećanja

bezbednosnih rizika. Bateriju zamenite samo

drugom Sony Ericsson baterijom koja je namenjena

za korišćenje sa ovim proizvodom na osnovu

standarda IEEE-1725. Korišćenje baterije koja nije

namenjena za korišćenje može da izazove rizik od

požara, eksplozije, curenja ili neke druge opasnosti.

Lični medicinski uređaji

Mobilni telefoni mogu uticati na ugrađenu

medicinsku opremu. Ako mobilni telefon ne

približavate uređaju na više od 15 cm (6 inča),

smanjuje se rizik od smetnji. Koristite telefon na

svom desnom uvu. Nemojte nositi telefon u džepu

na grudima. Isključite telefon ako sumnjate na

smetnje. Za informacije o svim medicinskim

uređajima obratite se lekaru i proizvođačima tih

uređaja.

Vožnja

Neki proizvođači automobila zabranjuju upotrebu

mobilnih telefona u svojim vozilima ukoliko za njih

nije ugrađena handsfri oprema sa spoljašnjom

antenom koja podržava instalaciju. Proverite sa

predstavnikom proizvođača vozila kako biste bili

sigurni da mobilni telefon ili Bluetooth handsfri

uređaj neće ometati elektronske sisteme u vozilu.

Prilikom vožnje treba zadržati potpunu pažnju u

svakom trenutku i takođe obratiti pažnju na propise

koji ograničavaju korišćenje bežičnih uređaja tokom

vožnje.

GPS/Location based functions (GPS/

funkcije bazirane na lokaciji)

Neki proizvodi obezbeđuju GPS/Location based

functions (GPS/funkcije bazirane na lokaciji).

Funkcije određivanja lokacije se pružaju „onakve

kakve jesu“ i „sa svim greškama“. Sony Ericsson ne

prilaže nikakve izjave ili garancije za tačnost takvih

informacija o lokaciji.

Korišćenje informacija o lokaciji od strane uređaja ne

mora da bude neprekidno i bez grešaka, a dodatno

može da zavisi od raspoloživosti mrežnih usluga.

Imajte u vidu da funkcionalnost može da bude

oslabljena ili onemogućena u određenim

okruženjima kao što su zatvoreni prostori ili mesta u

blizini zgrada.

Oprez: Ne koristite GPS funkcionalnost na način koji

ometa vožnju.

Važne informacije 81

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Pozivi službama za pomoć u hitnim

slučajevima

Pozivi ne mogu da se garantuju pod bilo kojim

uslovima. Nikada se nemojte oslanjati na mobilne

telefone za bitne komunikacije. Pozivi nisu možda

mogući na svim područjima ili na svim mrežama za

telefone ili kada koristite neke mrežne usluge i/ili

funkcije telefona.

Antena

Upotreba antena koje ne nudi Sony Ericsson može

da ošteti mobilni telefon, da oslabi njegovo

funkcionisanje i da dovede do povišenja nivoa SARa

iznad utvrđenih granica. Nemojte pokrivati antenu

rukom pošto ovo utiče na kvalitet, nivoe energije i

može skratiti vreme razgovora i stanja pripravnosti.

Izlaganje radiofrekvencijama (RF) i

Specific Absorption Rate (SAR)

(specifična stopa apsorpcije)

Kada su uključeni telefon ili Bluetooth handsfri, oni

emituju niske nivoe energije radiofrekvencije.

Međunarodne smernice o bezbednosti su razvijene

putem periodičnih i temeljnih procena naučnih

studija. Ovim smernicama utvrđeni su dozvoljeni

nivoi izlaganja radio-talasima. U smernice je

uključena i dodatna predostrožnost da bi se

osigurala bezbednost svake osobe, kao i da bi se u

obzir uzela eventualna merna odstupanja.

SAR (Specific Absorption Rate - specifična stopa

apsorpcije) se koristi za merenje energije radiofrekvencije

koju telo upija prilikom upotrebe

mobilnog telefona. Vrednost SAR-a ustanovljava se

pri struji najviše dozvoljene snage u laboratorijskim

uslovima, ali pošto je telefon dizajniran da koristi

minimalnu količinu energije koja je neophodna da se

pristupi izabranoj mreži, stvarni nivo SAR-a može da

bude dosta niži od ove vrednosti. Ne postoji dokaz

o razlici u bezbednosti zasnovan na različitoj

vrednosti SAR-a.

Proizvodi sa radio-prijemnicima koji se prodaju u

SAD moraju dobiti sertifikat FCC komisije (Federal

Communications Commission). Kada se zahteva,

testovi se rade kada se telefon stavi na uvo i kada se

nosi na telu. Ovaj telefon je testiran za upotrebu

prilikom nošenja na telu kada je odmaknut od tela

najmanje 15 mm i pri tom nije postavljen blizu bilo

kakvih metalnih delova ili kada se ispravno koristi sa

odgovarajućom Sony Ericsson dodatnom opremom

i kada se nosi na telu.

Za dodatne informacije o SAR-u i izlaganju radio

frekvencijama posetite:

www.sonyericsson.com/health.

Režim letenja avionom

Bluetooth i WLAN funkcije, ukoliko su dostupne na

uređaju, mogu da se omoguće u režimu letenja

avionom, ali mogu da budu zabranjene za korišćenje

u avionu ili drugim oblastima gde su radio veze

zabranjene. U takvim sredinama uvek zatražite

odgovarajuće odobrenje pre nego što omogućite

Bluetooth ili WLAN funkcije, čak i u režimu letenja

avionom.

Malver

Malver (skraćeno od zlonamerni softver – malicious

software) je softver koji može da ošteti mobilni

telefon ili ostale računare. Malver ili zlonamerne

aplikacije mogu da uključuju viruse, crve, špijunski

softver i ostale neželjene programe. Dok uređaj

upotrebljava sigurnosne mere da se odupre takvim

napadima, Sony Ericsson ne garantuje ili izjavljuje da

će uređaj biti neprohodan za proboj malvera.

Međutim, vi možete da umanjite rizik od napada

zlonamernih aplikacija ako prilikom preuzimanja

sadržaja ili prihvatanja aplikacija budete veoma

pažljivi, ako ne budete otvarali ili odgovarali na

poruke od nepoznatih izvora, ako koristite pouzdane

usluge za pristup Internetu i ako preuzimate sadržaj

82 Važne informacije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


na mobilni telefon samo sa poznatih, pouzdanih

izvora.

Dodatna oprema

Koristite samo originalnu dodatnu opremu sa

znakom Sony Ericsson i usluge njegovih ovlašćenih

servisnih partnera. Sony Ericsson ne testira dodatnu

opremu nezavisnih proizvođača. Dodatna oprema

može da utiče na izlaganje radiofrekvencijama (RF),

funkcionalnost radija, kvalitet zvuka, električnu

bezbednost i ostale oblasti. Korišćenje dodatne

opreme i delova nezavisnih proizvođača može da

oslabi njegovo funkcionisanje ili da naruši zdravlje ili

bezbednost.

Dostupna rešenja/posebne potrebe

U SAD-u, kompatibilni Sony Ericsson telefoni mogu

da budu kompatibilni sa teleprinterom (uz korišćenje

neophodne dodatne opreme). Za više informacija

pozoviteSony Ericsson Special Needs Center

(Centar za posebne potrebe) na 877 878 1996 (TTY

uređaj) ili 877 207 2056 (glas), ili posetite

www.sonyericsson-snc.com.

Odlaganje stare električne

i elektronske opreme u

otpad

Električnu opremu i baterije ne treba odlagati u

komunalni otpad, već na odgovarajuće mesto

sakupljanja zbog recikliranja. Ovo sprečava pojavu

potencijalno negativnih posledica po okolinu i

ljudsko zdravlje. Proverite lokalne propise

kontaktiranjem lokalne opštine, preduzeća za

odlaganje i deponovanje kućnog otpada,

prodavnice u kojoj ste kupili ovaj proizvod ili

pozovite Sony Ericsson centar za korisnike. Ne

pokušavajte da uklanjate unutrašnje baterije.

Unutrašnje baterije treba da se uklone u objektu za

obradu otpada ili treba da ih ukloni obučeni

profesionalac.

Odlaganje baterije u

otpad

Za više informacija proverite lokalne

propise ili pozovite Sony Ericsson

centar za korisnike. Nikada ne koristite običan

gradski otpad.

Memorijska kartica

Ako proizvod kupite sa prenosivom memorijskom

karticom, ona je obično kompatibilna sa kupljenim

telefonom, ali možda nije kompatibilna sa drugim

uređajima ili mogućnostima njihovih memorijskih

kartica. Pre kupovine ili upotrebe proverite

kompatibilnost drugih uređaja. Ako je proizvod

opremljen čitačem memorijske kartice, pre kupovine

ili upotrebe proverite kompatibilnost memorijske

kartice.

Memorijske kartice se uglavnom formatiraju pre

isporuke. Za reformatiranje memorijske kartice

koristite kompatibilan uređaj. Nemojte koristiti

standardno formatiranje iz operativnog sistema

kada formatirate memorijsku karticu na računaru. Za

više detalja pogledajte uputstva za upotrebu uređaja

ili se obratite službi za podršku korisnika.

Upozorenje!

Ako je uređaju potreban adapter za umetanje u

telefon ili neki drugi uređaj, nemojte umetati karticu

direktno bez potrebnog adaptera.

Mere opreza pri upotrebi memorijske

kartice

• Ne izlažite memorijsku karticu vlazi.

• Ne dodirujte konektore terminala rukama ili

metalnim predmetima.

• Nemojte udarati, savijati ili ispuštati memorijsku

karticu.

• Nemojte pokušavati da rastavite ili prepravite

memorijsku karticu.

Važne informacije 83

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


• Nemojte koristiti ili ostavljati memorijsku karticu

na vlažnim ili korozivnim mestima ili na preteranoj

toploti, na primer u zatvorenom automobilu

tokom leta, na suncu, blizu grejalice itd.

• Nemojte pritiskati ili savijati kraj adaptera za

memorijsku karticu koristeći preteranu silu.

• Ne dozvolite da prljavština, prašina ili druga

strana tela uđu u port bilo kog adaptera

memorijske kartice.

• Proverite da li ste pravilno umetnuli memorijsku

karticu.

• Umetnite memorijsku karticu do kraja u bilo koji

potrebni adapter za memorijsku karticu.

Memorijska kartica možda neće raditi kako treba

ako nije umetnuta do kraja.

• Preporučujemo da napravite rezervnu kopiju

važnih podataka. Nećemo biti odgovorni za

gubitak ili oštećenje sadržaja koji smestite na

memorijsku karticu.

• Snimljeni podaci mogu da se oštete ili izgube

kada izvlačite memorijsku karticu ili njen adapter,

isključite napajanje u toku formatiranja, čitanja ili

upisivanja podataka, ili koristite memorijsku

karticu na mestima sa statičkim elektricitetom ili

jakim emitovanjem električnog polja.

Zaštita ličnih informacija

Izbrišite lične podatke pre odlaganja ovog proizvoda

u otpad. Za brisanje podataka, uradite opšti reset.

Brisanje podataka iz memorije telefona ne garantuje

da se ti podaci ne mogu povratiti. Kompanija

Sony Ericsson ne daje garanciju da neće doći do

oporavka informacija i ne preuzima odgovornost za

otkrivanje bilo kakvih podataka, čak i nakon vršenja

opšteg reseta.

Upozorenje o jačini zvuka!

Izbegavajte jačinu zvuka koja može biti štetna za

sluh.

Ugovor o licenciranju sa

krajnjim korisnikom

Softver koji se isporučuje sa ovim uređajem je

softver kompanije Sony Ericsson Mobile

Communications AB i/ili njenih podružnica i njenih

dobavljača i izdavača licenci.

Kompanija Sony Ericsson vam daje neekskluzivnu,

ograničenu licencu za korišćenje ovog Softvera

samo sa Uređajem na kome je instaliran ili sa kojim

je isporučen. Vlasništvo nad softverom se ne može

prodavati, prebacivati ili na neki drugi način

prenositi.

Ne koristite nikakve metode za otkrivanje izvornog

koda ili drugih delova softvera, reprodukovanje,

distribuiranje ili menjanje softvera. Dozvoljeno vam

je da prenesete sva prava i obaveze vezane za ovaj

Softver na treće lice, ali samo uz Uređaj sa kojim ste

taj Softver dobili i uz pismeni pristanak tog trećeg

lica na poštovanje pravila ove Licence.

Ova licenca važi do isteka radnog veka ovog

Uređaja. Može da se okonča pismenim prenosom

vaših prava na uređaj na treće lice.

U slučaju nepridržavanja bilo koje odredbe ili uslova,

automatski prestaje važenje ove licence.

Sony Ericsson i nezavisni dobavljači i izdavači licenci

za softver jedini zadržavaju sva vlasnička prava i

druga prava po osnovu vlasništva nad ovim

softverom i interes u ovom softveru i od njega.

Ukoliko Softver sadrži materijal ili kôd trećih strana,

te treće strane, smatraće se nosiocima prava.

Za ovu licencu primenjivaće se zakoni Švedske.

Kada je primenjivo, gorenavedeno se odnosi na

ustavna prava korisnika.

U slučaju da za prateći softver ili softver koji se

isporučuje zajedno sa uređajem postoje dodatne

odredbe i uslovi, takvi propisi će takođe važiti za

vaše posedovanje i korišćenje softvera.

84 Važne informacije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Ograničena garancija

Sony Ericsson Mobile Communications AB,

SE-221 88 Lund, Švedska, (Sony Ericsson) ili njena

lokalna podružnica daje ovu ograničenu garanciju za

mobilni telefon, originalni pribor isporučen uz

mobilni telefon i/ili računarski proizvod za mobilni

telefon (u daljem tekstu „proizvod“).

Ako vašem proizvodu zatreba garantni servis, vratite

ga prodajnom mestu na kom je kupljen ili se obratite

lokalnom Sony Ericsson centru za korisnike (gde se

možda primenjuju lokalne cene) ili za opširnije

informacije posetite www.sonyericsson.com.

Naša garancija

U skladu sa uslovima navedenim u ovoj Ograničenoj

garanciji, kompanija Sony Ericsson garantuje da

ovaj proizvod nema grešaka koje proizilaze iz

projekta, grešaka u materijalu i u izradi u trenutku

prve kupovine. Ova Ograničena garancija će trajati

u periodu od jedne (1) godine od dana kupovine

proizvoda.

Šta aemo mi uraditi

Ako u okviru garantnog roka, uz normalno korišćenje

i održavanje, ovaj Proizvod prestane da funkcioniše

zbog nedostataka uzrokovanih greškom u projektu,

materijalima ili izradi, ovlašćeni distributeri ili servisni

partneri kompanije Sony Ericsson u zemlji/regionu*

u kojoj je Proizvod kupljen će ga ili popraviti ili

zameniti, prema sopstvenoj odluci i u skladu sa ovde

navedenim odredbama i uslovima.

Kompanija Sony Ericsson i njeni servisni partneri

zadržavaju pravo naplate troškova svojih usluga

ukoliko se pokaže da proizvod nije pokriven

garancijom u skladu sa dolenavedenim uslovima.

Napominjemo da prilikom popravke ili zamene

Sony Ericsson proizvoda može da se dogodi da

izgubite neka od ličnih podešavanja, neke učitane

sadržaje ili neke druge informacije. Moguće je da

kompanija Sony Ericsson trenutno ne može da pravi

rezervne kopije određenih učitanih sadržaja zbog

ograničenja koja proizilaze iz važećih zakona i drugih

propisa ili usled tehničkih ograničenja. Kompanija

Sony Ericsson ne preuzima odgovornost ni za kakve

izgubljene informacije bilo koje vrste i neće vam

nadoknaditi nikakav gubitak te vrste. Pre predaje

Sony Ericsson proizvoda na popravku ili radi

zamene, uvek napravite rezervnu kopiju svih

informacija (kao što su učitani sadržaji, kalendar i

kontakti) koje čuvate u svom Sony Ericsson

proizvodu.

Uslovi

1. Ova Ograničena garancija važi samo ako je uz

Proizvod koji treba da se popravi ili zameni priložen

originalni dokaz o kupovini izdat od strane prodavca

ovlašćenog za prodaju Sony Ericsson proizvoda. Na

originalnom dokazu o kupovini moraju biti navedeni

datum kupovine i serijski broj** tog proizvoda.

Kompanija Sony Ericsson zadržava pravo odbijanja

garantnog servisa ako su ove informacije

odstranjene ili menjane posle kupovine proizvoda na

tom prodajnom mestu.

2. Ako kompanija Sony Ericsson popravi ili zameni ovaj

proizvod, za popravljeni ili zamenjeni proizvod biće

izdata garancija koja važi do isteka preostalog

vremena originalnog garantnog roka ili devedeset

(90) dana od datuma popravke, koji god period bude

duži. Pri popravci ili zameni mogu da se upotrebe i

popravljene funkcionalno ekvivalentne jedinice.

Zamenjeni neispravni delovi postaju svojina

kompanije Sony Ericsson.

3. Ova garancija ne obuhvata kvarove na Proizvodu do

kojih dođe usled normalnog habanja ili usled

zloupotrebe, uključujući, bez ograničenja, njegovo

korišćenje na način koji je drugačiji od normalnog i

uobičajenog prema uputstvima za upotrebu i

održavanje Proizvoda koje izdaje kompanija

Sony Ericsson. Ova garancija ne obuhvata ni

kvarove na proizvodu do kojih dođe usled nezgode,

Važne informacije 85

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


prepravke ili prilagođavanja softvera ili hardvera,

više sile ili oštećenja izazvanog tečnošću.

Punjiva baterija može da se puni i prazni na stotine

puta. Međutim, na kraju će se istrošiti. Ovo nije kvar

već posledica normalnog korišćenja i trošenja. Kada

se vreme za razgovore i vreme u stanju pripravnosti

primetno skrate, vreme je da se baterija zameni.

Kompanija Sony Ericsson preporučuje upotrebu

samo onih baterija i punjača koji su odobreni od

strane kompanije Sony Ericsson.

Moguće su male razlike u osvetljenosti ekrana raznih

telefona i u njihovoj boji. Na ekranu nekih telefona

mogu da se vide sičušne svetle ili tamne tačkice. Njih

zovemo oštećenim pikselima i one se pojavljuju

kada pojedine tačkice ne funkcionišu ispravno i ne

mogu da se podese. Dva oštećena piksela smatraju

se prihvatljivim.

Moguće su male razlike u izgledu slika snimljenih

kamerama različitih telefona. Ovo nije neuobičajeno

i ne smatra se oštećenjem modula kamere.

4. S obzirom da sistem mobilne telefonije na kome

proizvod treba da funkcioniše obezbeđuje

prenosilac koji je nezavisan od kompanije

Sony Ericsson, kompanija Sony Ericsson neće

snositi odgovornost za rad, raspoloživost,

pokrivenost, usluge ili raspon tog sistema.

5. Ova garancija ne obuhvata kvarove na proizvodu

koje izazovu instalacije, modifikacije ili popravke ili

otvaranje proizvoda od strane osoba koje nisu za to

ovlašćene od strane kompanije Sony Ericsson.

6. Ova garancija ne pokriva kvarove na proizvodu

uzrokovane upotrebom dodatne opreme ili drugih

perifernih uređaja koji ne spadaju u originalnu

dodatnu opremu sa znakom Sony Ericsson

namenjenu za ovaj proizvod.

7. Diranje bilo kog od pečata na proizvodu poništava

garanciju.

8. NE POSTOJE DRUGE IZRIČITE GARANCIJE, BILO

PISMENE ILI USMENE, OSIM OVE ŠTAMPANE

OGRANIČENE GARANCIJE. SVE

PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI

BEZ OGRANIČAVANJA PODRAZUMEVANE

GARANCIJE KOJE SE ODNOSE NA PRIKLADNOST

ZA TRŽIŠTE ILI ODREĐENE NAMENE,

OGRANIČENE SU NA ROK VAŽENJA OVE

OGRANIČENE GARANCIJE. KOMPANIJA

SONY ERICSSON ILI IZDAVAČI NJENIH LICENCI NI

U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA

SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE BILO KOJE

VRSTE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA,

GUBITAK DOBITI ILI KOMERCIJALNI GUBITAK;

OVE ŠTETE ZAKONSKI SE MOGU POTPUNO

ODBACITI.

Neke zemlje/savezne države ne dozvoljavaju

isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili

proizilazećih šteta ili ograničavanje trajanja

podrazumevanih garancija, pa je moguće da

prethodno navedena ograničenja ili izuzimanja nisu

primenljiva i na vas.

Obezbeđena garancija ne utiče na ustavna prava

korisnika na osnovu primenjivih važećih zakona, niti

na prava korisnika u odnosu na prodavca koja su

nastala na osnovu ugovora o prodaji / kupovini.

*Geografski opseg važenja garancije

Ako ste svoj proizvod kupili u državi koja je članica

Evropske ekonomske oblasti (EEO), u Švajcarskoj ili

Republici Turskoj i ako je taj proizvod bio namenjen

prodaji u EEO, Švajcarskoj ili Turskoj, možete

servisirati proizvod u bilo kojoj državi članici EEO,

Švajcarskoj ili Turskoj, pod garantnim uslovima koji

važe u državi u kojoj zatražite servisiranje i pod

uslovom da se identičan proizvod prodaje u toj

državi od strane ovlašćenog distributera

Sony Ericsson proizvoda. Da biste proverili da li se

proizvod prodaje u zemlji u kojoj se trenutno nalazite,

pozovite lokalni Sony Ericsson centar za korisnike.

Napominjemo da je moguće da neke usluge nisu

moguće nigde osim u zemlji u kojoj je obavljena prva

kupovina, na primer zato što se vaš proizvod iznutra

ili spolja razlikuje od ekvivalentnih modela koji se

prodaju u drugim zemljama. Pored toga, imajte u

86 Važne informacije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


vidu da nekada nije moguće popraviti proizvode sa

zaključanom SIM karticom.

** U nekim zemljama/regionima možda budu

potrebne dodatne informacije (kao što je važeći

garantni list).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of

the FCC rules. Operation is subject

to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference

received, including interference that may cause

undesired operation.

Any change or modification not expressly approved

by Sony Ericsson may void the user's authority to

operate the equipment.

This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular

installation.

If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference

by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment

and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit

different from that to which the receiver is

connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV

technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry

Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2)

this device must accept any interference, including

interference that may cause undesired operation of

the device.

This Class B digital apparatus complies with

Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme

à la norme NMB-003 du Canada.

Važne informacije 87

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Declaration of Conformity for

C905

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our

product

Sony Ericsson type AAD-3352021-BV

and in combination with our accessories, to which

this declaration relates is in conformity with the

appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301

908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300

328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.4.1, EN 300

440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301

489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 301

489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the

provisions of, Radio Equipment and

Telecommunication Terminal Equipment directive

1999/5/EC.

Lund, October 2008

Rikko Sakaguchi,

Head of Creation & Development

Mi ispunjavamo zahteve direktive R&TTE (1999/5/

EC).

88 Važne informacije

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Indeks

A

alarmi ....................................................64

aplikacije ..............................................69

audio-knjiga ..........................................50

auto-rotiranje ........................................69

B

baterija

korišćenje i čuvanje ......................81

punjenje ........................................10

umetanje .........................................7

beleške .................................................66

BestPic .............................................21

blog ......................................................24

Bluetooth bežična tehnologija ..........29

brojevi službi za pomoć u hitnim

slučajevima ...........................................34

brza razmena poruka ...........................46

brzo biranje brojeva ..............................38

C

cene ........................................................9

D

datum ...................................................68

declaration of conformity .....................88

DLNA ................................................57

E

e-pošta .................................................45

F

fotografije .............................................22

geo-označavanje ..........................22

oznake ..........................................22

poboljšanje ...................................20

RSS datoteke ...............................56

uređivanje .....................................23

G

garancija ...............................................85

geo-označavanje ..................................22

glasovne poruke ...................................44

Google Maps ....................................59

govorna pošta ......................................39

GPS ......................................................58

grupe ....................................................38

H

handsfri ................................................48

I

igre .......................................................69

IMEI broj ...............................................71

ime telefona ..........................................29

Internet

bezbednost i sertifikati .................55

Indeks 89

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


markeri .........................................53

orijentacija ekrana ........................69

podešavanje .................................72

ispravka fotografija ...............................20

J

jačina zvuka

slušalica ........................................33

zvuk zvona ...................................68

jezik ......................................................17

K

kalendar ................................................66

kamera .................................................19

pregled .........................................19

štampanje .....................................25

karakteristični zvuci zvona za

pojedine osobe .....................................36

konferencijski pozivi .............................41

kontakti

grupe ............................................38

standardno podešeni kontakti .....35

unošenje novih kontakata u

telefon ..........................................35

L

lista poziva ............................................35

liste pesama .........................................49

M

markeri .................................................53

Media Manager ....................................27

memorija ...............................................16

memorija kodova ..................................74

memorija telefona .................................16

memorijska kartica ...............................16

meni aktivnosti .....................................16

meni datoteke ......................................26

metod prenosa

Bluetooth bežična tehnologija ..29

USB kabl ......................................28

Metod T9 Text Input .........................18

mikrofon ...............................................33

MMS Pogledajte poruke sa slikama

moji brojevi ...........................................41

MusicDJ ............................................52

muzički plejer .................................48, 49

muzika i video klipovi na Internetu .......51

O

obaveze ................................................66

ograničeno biranje ................................42

opšti reset ............................................72

orijentacija ekrana ................................69

označavanje fotografija ........................22

P

panovanje i zumiranje, Web stranice ...54

PhotoDJ ............................................23

PIN ....................................................8, 70

PlayNow ............................................50

podešavanja, Internet ...........................72

podrška ................................................76

pomeranje kroz menije .........................15

90 Indeks

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


pomoć ....................................................9

poruke

e-pošta .........................................45

glasovne .......................................44

tekst i slika ...................................43

poruke sa slikama ................................43

potkasti .................................................56

pozivi

hitni slučajevi ................................34

kada na liniji imate dva poziva .....40

međunarodni ................................33

prihvatanje ....................................41

prihvatanje i odbijanje ..................33

snimanje .......................................52

stavljanje na čekanje ....................40

upućivanje i primanje ...................33

video snimci .................................34

pozovite brojeve iz poruka ...................44

pravljenje rezervnih kopija i povraćaj ...31

prečice ..................................................15

pregled menija ......................................13

prenos medija .......................................28

prenošenje

fotografije .....................................27

muzika ..........................................27

zvuk ..............................................30

prepoznavanje lica ...............................21

pretraga, na Web stranicama ...............54

preusmeravanje poziva ........................40

preuzimanje muzike ..............................50

profili .....................................................67

PUK ......................................................70

push e-pošta ........................................46

R

radio .....................................................52

rad sa slikama ......................................19

režim letenja avionom ..........................63

režim telefona .......................................62

roming ....................................................9

RSS datoteke Pogledajte RSS datoteke

S

sakrivanje broja ....................................42

SAR (Specific Absorption Rate -

specifična stopa apsorpcije) ................82

SIM kartica

kopiranje na/sa .............................36

umetanje .........................................7

zaključavanje i deblokiranje .........70

sklapanje ................................................7

slike ......................................................22

smernice za bezbednu upotrebu ..........80

SMS Pogledajte tekstualne poruke

snimač zvuka ........................................52

snimak, slušanje ...................................53

Softver PC Suite ...................................62

SOS Pogledajte brojeve službi za

pomoć u hitnim slučajevima

standardne poruke ...............................44

stanje pripravnosti ..................................8

beleške .........................................67

status memorije ....................................37

Indeks 91

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..


Š

štednja energije ....................................30

T

tasteri ...................................................11

tasteri za biranje ...................................15

tekstualne poruke .................................43

telefon, uključivanje ................................8

tema .....................................................68

Tracker .................................................60

TrackID .............................................51

trening ..................................................60

U

ugovor o licenciranju sa krajnjim

korisnikom ............................................84

uključivanje/isključivanje

funkcija Bluetooth .....................30

zaključavanje telefona ..................71

zaštita zaključavanjem SIM

kartice ...........................................70

unošenje teksta ....................................17

upravljanje glasom ...............................39

uređivanje video zapisa ........................23

USB kabl ..............................................28

usklađivanje ..........................................62

usluga automatske sekretarice ............39

Usluga ažuriranja ..................................64

usluge lociranja ....................................58

V

VideoDJ ............................................23

video plejer ...........................................51

video rekorder ......................................19

vizitkarta ...............................................38

vreme ...................................................68

vremenska zona ...................................68

vreme trajanja poziva ...........................42

W

Web RSS datoteke ...............................55

Web stranice, istorija ............................54

Wi-Fi .................................................57

Z

zadaci ...................................................67

zaključavanje

SIM kartica ...................................70

tastatura .......................................71

telefon ..........................................71

zaključavanje tastature .........................71

zum .......................................................20

zvukovi zvona .......................................68

„handsfri“ ..............................................39

Bluetooth bežična tehnologija ..30

92 Indeks

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

More magazines by this user
Similar magazines