VI. přehlídka diplomových prací - Česká komora architektů

cka.cc

VI. přehlídka diplomových prací - Česká komora architektů

VI.

pøehlídka

diplomových

prací


2

Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací

Datum expedice: 4. 10. 2005

Náklad: 800 ks

Vydavatel:

Èeská komora architektù

Josefská 34/6

118 00 Praha 1

IÈO: 457 – 69 371

È. úètu: 19 28 14 03 39 / 0800

Tel.: 257 535 034, 257 532 287

Fax: 257 532 285

www.cka.cc

Šéfredaktorka:

Ing. Markéta Kohoutová

Tel.: 776 222 969

E-mail: marketa.kohout@volny.cz

Jazyková korektura: Josef Šebek

Layout a grafika:

Magdalena Svátková

Produkce:

Ing. Markéta Kohoutová, ÈKA

Tisk:

Tiskárna Kavka, s.r.o.

V Šáreckém údolí 37, Praha 6

Distribuce:

Katalog je urèen všem studentùm èeských architektonických fakult,

kteøí budou v�tomto školním roce obhajovat diplomovou práci.

OBSAH

Editorial Jiøího Mergera, pøedsedy poroty

Souhrnná informace 3

Ocenìné práce:

1. cena ÈKA: Pavel Nasadil – Ideální Hluèín, AVU PRAHA 4

2. cena ÈKA: Vìra Šatochinová – Rekultivace Severoèeské

hnìdouhelné pánve – dùl Libouš, FA ÈVUT PRAHA 6

3. cena ÈKA: Dragan Bekiæ – Bydlení v historickém jádru Prahy,

FA ÈVUT PRAHA 8

Zvláštní cena ArchiCADu: Petr Štefek – Revitalizace

hl. nádraží v Hradci Králové, FA TU LIBEREC 10

1. zvláštní cena Copy General: Jakub Tejkl – Poutní kostel

v Doupovských horách, VŠUP PRAHA 11

2. zvláštní cena Copy General: Kamila Macháèková – Areál Meinl,

FA VUT BRNO 12

3. zvláštní cena Copy General: Pavel Machar – Pražský dùm

fotografie, FA ÈVUT PRAHA 13

Zvláštní uznání poroty: Jan Horký – Dùm na námìstí

Republiky, AVU PRAHA 14

Práce vyøazené ve 3. kole:

FA ÈVUT PRAHA

Jiøí Opoèenský – Radnice pro Prahu 4 15

Michal Šotkovský – Urbanistická studie Ostrava

Práce vyøazené ve 2. kole:

FA VUT BRNO

Lukáš Ležatka – Svitavský náhon 16

FA ÈVUT PRAHA

Jana Jeøábková – Láznì Dìtský ostrov

Veronika Machová – Hospic Chrudim 17

Martina Svobodová – Friendly Living

Kamila Šimùnková – Polyfunkèní objekt 18

VŠUP PRAHA

Alžbìta Solárová – Model státních institucí

Práce vyøazené v 1. kole:

FA VUT BRNO

Lukáš Fišer – Nové centrum 19

Jan Goebel – Centrum architektury

Alena Režná – Centrum architektury

Zbynìk Ryška – Masarykovo nám. v Ostravì 20

Ondøej Skála – Centrum Tišnov

FA TU LIBEREC

Michaela Chvojková – Lokalita Vrcha Jièín

FA ÈVUT PRAHA

Robert Bretschneider – Regenerace smíchovského pøístavu 21

Jan Bürgermeister – Smíšená funkce výstavby

Katya Hristova – Divadlo Telè

Ivana Holínková – Obytný soubor 22

Klára Jiroušková – Bankovní dùm

Martin Kabátník – Škola Design Center

Jan Mackoviè – Nové centrum na Letné 23

Štìpán Martinovský – Hasièská stanice

Stanislav Plachý – Obnova krajiny severozápadních Èech

Jan Pospíšil – Lázeòský dùm 24

Dušan Øezáè – Hasièská stanice

Darina Spìváèková – Dùm v Plzni

Zuzana Strouhalová – Revitalizace areálu OH v Grenoblu 25

Radek Teichman – Stadion, byty na Strahovì

Jana Vencálková – Hasièská stanice

Šimon Vojtík – Katolický kostel 26

Jana Zoubková – Muzeum filmu

VŠUP PRAHA

Helena Hejdová – Urbanistická studie Jižní Mìsto Praha

Klára Makovcová – Galerie na Perštýnì 27

Seznam finanèních partnerù:

e-architekt.cz 27

aBako.systems 28

ABB 29

Copy General 30

Cegra 31


Vážené mladé kolegynì a kolegové,

ÚVOD

kteøí jste se zúèastnili letošní Pøehlídky diplomových prací, dìkuji

vám. S radostí a velkým potìšením jsem spoleènì s dalšími ètyømi

porotci posuzoval vaše práce, které jste do pøehlídky pøihlásili.

Pøehlídka, kterou Èeská komora architektù organizovala již pošesté,

je akcí, na které se potkávají absolventské práce ze šesti vysokých

škol architektury v ÈR. Tøebaže úèast na ní závisí na individuálním

rozhodnutí každého z vás, myslím, že pøináší zajímavý pohled na

odbornou úroveò jednotlivých fakult, jejich pedagogù a samozøejmì

hlavnì samotných diplomantù. Scházejí se zde práce vypracované

podle nejrùznìjších zadání, diplomové projekty vznikající pod

vedením pedagogù, kteøí jsou èasto silnými osobnostmi, ale hlavnì

se projevuje zpùsob chápání a zpracování samostatného úkolu

u každého z vás, a� již se jedná o architekturu budov, urbanismus èi

tvorbu krajiny. Hodnocení prací je èasto obtížné, protože porota

posuzuje díla, která se nìkdy na první pohled zdají neporovnatelná.

Základními kritérii proto byly: invence návrhu, profesionalita

zpracování jak z hlediska zadání, tak z hlediska vlastního grafického

vyjádøení a nakonec otázka, jak by asi práce obstála v konkrétních

reálných podmínkách. Domnívám se, že vìtšina pøedložených prací

dopadla z tìchto pohledù velmi dobøe. Hodnocení a výsledky jsou

uveøejnìny na dalších stranách tohoto katalogu.

Ještì bych rád dodal pár slov o smyslu poøádání této pøehlídky. ÈKA

poøádá Pøehlídku diplomových prací, protože chce získat urèitý

pøehled o úrovni absolventù vysokých škol architektury v ÈR.

Každoroènì proto vìnuje jistou finanèní èástku na odmìny pro

vítìze a ocenìné. Všechny ceny a odmìny – tedy i mimoøádné

vìcné ceny poskytnuté sponzory – rozdìluje odborná porota.

Letošní roèník podpoøily firmy Cegra (ArchiCAD), Copy General,

Flex, ABB, www.earchitekt.cz a aBako.systems. Nìkteré z nich a již

i nìkteré další se zavázaly ke spolupráci i v pøíštím roèníku, takže je

pravdìpodobné, že se v pøíštím roce podaøí získat ještì vìtší

finanèní podporu pro poøádání této pøehlídky, což by se mìlo mimo

jiné opìt projevit i na poètu udìlovaných cen a odmìn. Výstava

diplomových prací je putovní a bude pøenesena ještì na fakulty

v Praze, Brnì a Liberci. Rok od roku stoupající poèet pøihlášených

prací dokazuje, že je o akci zájem a že má svùj smysl. Letos bylo

do pøehlídky odevzdáno 41 diplomních projektù.

Èeská komora architektù má však pro poøádání pøehlídky ještì jeden

dùvod. Skonèili jste školu a v souèasné dobì již asi pracujete na

reálných projektech. Jsem pøesvìdèen, že už bìhem studií pøevážná

vìtšina z vás vykonávala praxi v nìkterých architektonických

ateliérech. Teï však je situace jiná; budete se snažit o úspìch

a uplatnìní v oboru, který jste vystudovali. Budete se pohybovat

v konkurenèním prostøedí, budete chtít získat pìkné a lukrativní

zakázky a prokazovat, že jste nestudovali nadarmo. Pro dobré

samostatné uplatnìní v profesní praxi však musíte ještì získat

osvìdèení o autorizaci. A poøádáním této pøehlídky se vám

pøipomíná vaše profesní komora, abyste vìdìli, kde se po

absolvování pøedepsané odborné praxe mùžete o získání autorizace

ve zvoleném oboru ucházet.

Pøeji vám do budoucna mnoho úspìchù a krásné práce!

Jiøí Merger,

pøedseda poroty

a místopøedseda pøedstavenstva ÈKA

Souhrnná informace o VI. roèníku

Èeská komora architektù vyhlašuje každoroènì Pøehlídku diplomových

prací mladých architektù s cílem sledovat úroveò

architektonických škol v ÈR. Pøehlídky se mùže zúèastnit každý

absolvent vysoké školy akreditované pro obor architektura,

urbanismus, interiér nebo zahradní a krajináøská architektura, a to

v�roce, kdy úspìšnì obhájí diplomovou práci.

VI. roèníku se úèastnilo 41 absolventù, z�toho 28 z�FA ÈVUT Praha,

7 z�FA VUT Brno, 4 Z�VŠUP Praha, 2 z�AVU Praha, 2 z�FA TU Liberec.

Pouze 5 pøihlášených studentù splnilo podmínky pro udìlení

Zvláštní ceny ArchiCADu. Mezi ocenìnými pracemi jsou absolventi

všech škol, což je vzhledem k�celkovému poètu absolvujících architektù

úspìch zejména menších škol.

Hodnotící porota: Jiøí Merger – pøedseda poroty, Tomáš Hradeèný,

David Mareš, Pavel Rada, Vratislav Danda

Udìlené ceny:

1. cena ÈKA – 25 000 Kè

2. cena ÈKA – 15 000 Kè

3. cena ÈKA – 10 000 Kè

Zvláštní cena ArchiCADu – licence komerèní verze softwaru

v cenì 68 000 Kè a servisní smlouva na 2 roky v cenì 48 000 Kè.

Zvláštní cena Copy General – kopírovací karty celkem za 5 000 Kè.

Zvláštní uznání poroty – bez nároku na finanèní nebo jinou odmìnu.

O udìlení všech cen rozhodla nezávislá porota.

Zveøejnìní výsledkù: Výsledky VI. roèníku Pøehlídky budou

pøedstaveny prostøednictvím putovní výstavy na architektonických

školách. Kromì toho je otevøena virtuální galerie www diplomy.cz,

kde jsou uveøejnìny všechny pøihlášené práce letošního roèníku

a ocenìné práce pøedchozích roèníkù. Kromì toho zde budou

uveøejnìny soutìžní podmínky dalšího, VII. roèníku Pøehlídky

diplomových prací mladých architektù.

3


1. cena ÈKA

4

PAVEL NASADIL

Ideální Hluèín

Vedoucí diplomního projektu:

prof. Ing. arch. Emil Pøikryl

AVU PRAHA

Hodnocení poroty: Porota oceòuje schopnost autora soustøedit

se na nejdùležitìjší problémy v urbanismu mìsta a jeho umìní

nalézt jasná øešení. Zvolená metoda pøesných zásahù malého

mìøítka svìdèí o správném uchopení úlohy. Autorovy úpravy jsou

nìkde velkorysé, napø. v øešení nového Kostelního námìstí

a Zámeckého parku, jinde naopak skromné, napø. v umístìní nové

kaple na hlavní námìstí, ale vždy citlivé. Je zde dosaženo velkého

úèinku jednoduchými prostøedky, z návrhu je cítit síla architektury.

Navržené proporce a tvary prostorù a domù se zdají správné.

Výborná práce s mìøítkem. Díky dobrému grafickému podání byl

návrh pøehledný a koncepce øešení jasnì èitelná. Porota udìluje

této práci hlavní cenu.


Autorská zpráva: Hluèín je prùmìrné mìsto bez událostí

a pøíbìhu. Torzo historického jádra pøedstavuje vylidnìné centrum

v zajetí dopravního okruhu. Støed Hluèína je jako srdce odtržené

od zbytku tìla, které èeká na pomoc.

Nekladu si za cíl vyøešit veškeré otázky mìsta, ale hledám podstatu

problému. Chce-li mìsto natahovat své údy, musí nejdøíve pro

tento biologický proces posílit své srdce. Centrum je nutno

zastavìt v maximální míøe a propojit s pøedmìstími. Hledám

ztracené síly mìsta.

Pravidelné støedovìké námìstí je nejsilnìjší mìstský prostor. Sílu

mu ubírá nerovnomìrná výška, nebo� kdysi zde stála kaple.

Redefinuji proto tržní námìstí a vracím mu jeho kábu – novou kapli

sv. Jana Nepomuckého a kašnu jako symbolický, ale ne geometrický

støed mìsta.

Organický prostor kolem kostela a zámku povyšuji na akropoli

a „cor sprititualis“ mìsta.

Prázdné prostory zaplòuji na nejvyšší možnou míru. Nové námìstí

potvrzuje proporcemi monumentalitu kostela a zámku. Za poèátek

nové akropole považuji obecní dùm jako kulturní instituci místního

i regionálního významu – mediatéku, knihovnu, mìstský archiv.

Dùm se obrací do rušného, racionálního Tržního námìstí živìjší

èástí knihovny, zatímco archiv patøí jako kámen na vìènost tichu

nové akropole, klidnému Kostelnímu námìstí. Zámecký park je

jako úd od�atý od srdce dopravní tepnou. Obnovený zámecký park

se stává pøedpolím pro dramatickou vistu. Vrstevnice smìrem od

opìrné zdi akropole vytváøejí pocitovì uzavøený prostor („lavor“),

který kulminuje v nejvyšším místì – vyhlídce na dvì strany, na

historické mìsto a na volnou krajinu s obrovským jezerem. Støedem

parku vede osa namíøená na akropoli. V jejím støedu je obnoven

ornamentální pavilon pøevzatý z historických plánù.

1. cena ÈKA

5


2. cena ÈKA

6

FA ÈVUT PRAHA

VÌRA ŠATOCHINOVÁ

Rekultivace Severoèeské hnìdouhelné

pánve – dùl Libouš

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Ivan Kroupa

Hodnocení poroty: Autorka se dotýká dosud neøešeného

problému vytìžené krajiny v Severoèeské hnìdouhelné pánvi

– dolu Libouš. Z návrhu je èitelná propracovanost, které pøedcházela

hluboká analýza problematiky a studium vlastností a podmínek

území. Rekultivací mrtvého vyøazeného dolu vrací autorka tuto

oblast zpìt èlovìku jako funkèní rekreaèní zónu. Velkou pozornost

zasluhuje podrobnì zpracovaný vodní slalomový a rodeový kanál,

který spolu s objektem lodìnice vytváøí dominantní, architektonicky

kultivovaný celek.


Autorská zpráva: Podkrušnohorská pánev s vyrvanými vnitønostmi

by si mìla odpoèinout. Pokouším se jí naimplantovat novou

krajinu. Bude jiná než pùvodní, ale tøeba dosáhne jiných specifických

hodnot, a stane se tak krajinou znovu navštìvovanou lidmi,

obývanou rostlinami a živoèichy.

Možný pøístup k rekultivacím dolù znázoròuji na pøíkladu dolu

Libouš, který leží mezi Kadaní a Chomutovem. Za výchozí bod jsem

si vzala souèasnou rozlohu asi 3,5 x 5 km a hloubku 100 m. Hranice

dolu se ale až do roku 2038 budou stále posouvat.

Chci, aby si dùl Libouš zachoval svoji morfologii po tìžbì uhlí.

Zachovávám hrany od rypadel. Nechci pøesouvat enormní množství

zeminy a vytváøet ztracenou idylickou krajinu existující pøed tìžbou.

Možná nalezneme specifický krajinný ráz v nynìjší podobì a naopak

se nám stane impulsem pro nové pojetí krajiny. Pøedpokladem pro

život je voda. Chci, aby se do vyrvané krajiny vrátila voda, vegetace,

zvíøata, lidé, cesty. Chci, aby se dùl zapojil do ekosystému okolní

krajiny, do systému biocenter a biokoridorù. Vytvoøením jezera

Libouš se nastolí lepší vodní a tepelný cyklus. Jako pøítoky využívám

tøi krušnohorské vodní toky – Lideòský potok, Lužnièku a Hutnou.

Odtok jezera napojuji do souèasné øeky Hutné. Když už pøivádím

vodu do jezera Libouš, proè nenajít pro vodní kanál zajímavé øešení.

Zpevnìný vodní kanál tak mùže sloužit jako slalomový (480 m

3

dlouhý, 2% prùmìrný spád, prùtok 15 – 18 m /s) a rodeový kanál

3

(650 m dlouhý, 3,3% prùmìrný spád, prùtok 15 – 18 m /s, vodopády

3 + 5 + 9 m), samozøejmì fungující spolu s retenèní nádrží.

Na horní hranì dolu jsou vhodné plochy pro osídlení. Vytváøím

komunikace od osídlení k jezeru Libouš pøíènì pøes hrany dolu. Mají

mostový charakter a jedna komunikace je ztvárnìna terénním

valem se zaøíznutým kaòonem vodního kanálu. V horní èásti kanálu

je umístìna lodìnice. Jezero skýtá rekreaèní plochy a veslaøské

centrum. Dùl mùže být užíván farmáøi pro chov zvíøat apod. Území je

èásteènì energeticky nezávislé, na horní hranì jsou osazeny solární

panely.

2. cena ÈKA

7


3. cena ÈKA

8

FA ÈVUT PRAHA

DRAGAN BEKI¯

Bydlení v historickém jádru Prahy

– Les joies essentielles

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Boèan

Hodnocení poroty: Úzká parcela s pøevažující severní orientací

v památkové zónì hlavního mìsta pøedstavuje velmi složitý úkol,

ztížený v tomto pøípadì o funkèní náplò – bydlení. Autor pøevedl

složité požadavky na oslunìní bytù do jakoby samozøejmé hry

zalamovaných fasád, jejichž inspiraèní zdroj lze najít v zakøivených

ulièkách pùvodního židovského mìsta èi fenoménu èeského

kubismu. Neúplný blok získává plnohodnotný závìr, vycházející

z kontextu mìsta, a zároveò ho obohacuje o stopu 21. století.


Autorská zpráva:

Les joies essentielles – Le Corbusier: Slunce, prostor, zeleò

– základní elementy funkce bydlení.

Místo: U Obecního dvora, Staré Mìsto, Praha 1

Hlavním cílem je dát odpovìï na pokles obyvatelstva v historickém

jádru Prahy.

Dùvody poklesu mohou být:

1. nedostatek obytné plochy na osobu,

2. nedostatek otevøenosti k pøírodì,

3. absence sluneèního svìtla,

4. špatný stav objektu,

5. špatné dispozice bytu,

6. nepøíjemné sousedstvo.

Koncepce: Slunce jako aktivní element pohybu, prostor jako

mediální element pohybu, zeleò jako pasivní element pohybu.

Budova se láme a sleduje pøevrácenou dráhu slunce, a využívá

tak jedineèné vlastnosti pøirozeného svìtla na padesátém stupni

severní šíøky.

Konstrukci tvoøí systém monolitických železobetonových stìn

a kombinace obvodových a pøíèných stìn, které zaruèují ztužení.

Základová konstrukce je prolomená železobetonová deska.

Stropní konstrukce je stejnì jako schodištì tvoøena železobetonovými

monolitickými deskami. Obvodový pláš�: nevìtraný

sendviè s tepelnou izolací z pìnového polystyrenu a vnìjší

vrstvou ze støíkaného betonu plošnì vyztuženého sítí.

3. cena ÈKA

9


Zvláštní cena ArchiCAD

10

FA TU LIBEREC

PETR ŠTEFEK

Revitalizace budovy hlavního nádraží

v Hradci Králové

Vedoucí diplomního projektu:

prof. Ing. akad. arch. Jiøí Suchomel

Hodnocení poroty: Z diplomních projektù, které se úèastnily

soutìže o zvláštní cenu ArchiCADu, hodnotí porota nejlépe návrh

revitalizace nádraží v Hradci Králové. Návrh porotu zaujal

pøedevším hledáním smyslu stávající budovy. Koncepce integrování

všech druhù veøejné dopravy posiluje význam tohoto objektu

a zároveò odpovídá na další problém mìsta – nevhodnì umístìné

autobusové nádraží. Autor tedy prokazuje schopnost øešit úlohu

v širších souvislostech, které pøesahují rámec zadané úlohy.

Navržené úpravy nádražní haly i nová podzemní úroveò dosahující

až k hotelu Èernigov svou velkorysostí odpovídají mìøítku stávající

budovy. Je škoda, že byly pùdorysy prezentované v pøíliš malém

mìøítku a chybìly øezy – porota tak nebyla schopna zcela posoudit

reálnost navrhovaného øešení.

Autorská zpráva: Mým cílem je návrh smìøující ke kompaktnímu

terminálu pro všechny druhy skuteènì integrované dopravy. Øešení

pøedpokládá optimální stav, kdy vlaky budou pøedstavovat nejkvalitnìjší

a nejpohodlnìjší pozemní dopravu, autobusy èasovou

a prostorovou flexibilitu, budovy nádraží pak spojující prostor,

spoleèensky silná a živá místa ve mìstì. Nové dopravní stavby

se musí vracet do mìsta, stát se jeho spojujícími pøestupními,

nástupními a výstupními uzly. Nádraží je dominantou západní èásti

mìsta. Návrh se snaží tuto hodnotu využít a posílit.

Prioritní úkoly pro oživení nádraží:

– vytvoøit podzemní infrastrukturu a námìstí,

– otevøít suterén souèasné budovy pro obchodní prostory, kavárny,

– nástupní hrana v oblouku rondelu, která se snaží ve skuteènosti

využívat jen asi tøi prioritní nástupištì v nejbližší vzdálenosti

k�budovì, pouze v dobì špièky se zaplòují i vzdálenìjší

autobusová stanovištì.

Linky a smìry se støídají, ruší se tradièní model: jedno stanovištì

– jeden smìr jízdy, prioritou nejnižší vzdálenost a èasové ztráty

cestujících.


VŠUP PRAHA

JAKUB TEJKL

Poutní kostel v Doupovských horách

Vedoucí diplomního projektu:

prof. akad. arch. Jindøich Smetana

Hodnocení poroty: Porota ocenila práci architekta, který navrhl

ve vysídlené krajinì stavbu korespondující s�duchem místa. Mìsto

Doupov vystìhovala a znièila v padesátých letech minulého století

armáda, která zde mìla vojenský prostor a tankodrom. Protáhlý

pahorek má ideální orientaci východ – západ, a je tedy možné

otevøít delší stranu pohledùm z�protilehlých kopcù a strání.

Porota konstatovala, že architekt ve své diplomové práci navrhl

za použití èistých výrazových prostøedkù a materiálù ve volné

krajinì stavbu, která nepostrádá patos, jenž však k�této krajinì

patøí.

Autorská zpráva: Poutní kostel navrhuji na území vojenského

prostoru v Doupovských horách, na návrší nad zaniklým mìstem

Doupov. Poloha v�krajinì je stejnì dùležitá jako samotné architektonické

ztvárnìní. Èeská krajina je v�tomto smìru velmi

inspirativní a nabízí mnoho pøíkladù silného a pohledovì úèinného

zasazení stavby do krajinného rámce. Toto místo jsem zvolil právì

pro možnost intuitivního hledání ideální polohy, bez omezujících

vazeb na urbanistické nebo jiné struktury. Kostel by se mìl

uplatòovat ve všech�dálkových pohledech.

Objekt lze charakterizovat jako oválnou jednolodní stavbu s dominantou

vìže umístnìnou v západním závìru chrámové lodi. Hmota

kostela je èlenìna do tøí samostatných èástí – oltáøe, vìže a obvodové

stìny. Oltáø se nachází v západním závìru chrámové lodi.

Základem je betonová deska, na kterou jsou kladeny rùznì velké

kamenné bloky. Základ vìže ve tvaru komolého dvanáctistìnu tvoøí

betonový pás. Pohledovou èást konstrukce je možno charakterizovat

jako dvì stìny z pøekládaných trámù, prostorovì ztužených

pøíènými hranoly, které spirálovitì probíhají v mezeøe mezi obìma

stìnami. Slouží tak zároveò jako obslužná lávka zvonice,

umístnìné v horní èásti vìže. Zastøešení zvonice tvoøí fošnová

konstrukce.

1. zvláštní cena Copy General

11


2. zvláštní cena Copy General

12

FA VUT BRNO

KAMILA MACHÁÈOVÁ

Areál Meinl

Vedoucí diplomního projektu:

doc. Ing. arch. Jiøí Oplatek, doc. Ing. arch.

Dagmar Glosová, Ing. arch. Antonín

Novák

Hodnocení poroty: Pro zpùsob zastavìní mìstského bloku

areálu Meinl v blízkosti centra mìsta Brna navrhla autorka velmi

zajímavý koncept. Nahuštìná kumulace funkcí ve formì pravidelné

geometrické struktury je èitelná a vytváøí ojedinìle vystavìný

mìstský prostor. Pravidelné a zdánlivì uniformní uspoøádání

funkèních celkù je místy porušeno témìø poetickým uvolnìním

vnitøních propojujících komunikací v�rastru parteru. Zdánlivì

jednoduchá hra kostek sdìluje zajímavý pøíbìh komplexního

domu.

Autorská zpráva: Areál mezi ulicemi Veveøí a Kounicova byl

a i dnes èásteènì je vlastnìn vojenskou akademií, èásteènì je

v držení soukromé spoleènosti, která pronajímá objekty rùzným

subjektùm, mj. obchodnímu øetìzci Julius Meinl.

Cílem bylo vyøešit lokalitu v celomìstském zájmu tak, aby pøijala

charakter rozšíøení aktivního centra severním smìrem. V rámci

øešení neponechávám v lokalitì žádnou souèasnou budovu.

Dostavìním bytového domu vzniká uzavøený blok, vymezený

ulicemi Veveøí – Sokolská – Kounicova a Závodní. Ulici Závodní

protahuji až k ulici Veveøí, která se tak stává obslužnou komunikací

pro øešené území.

Východiskem pøi návrhu území bylo vytvoøení sítì rastru 15 x 15 m.

Následujícím dìlením modulù vznikla pravoúhlá zástavba, která

leží na dvou podzemních patrech soklové platformy. Bylo vytvoøeno

jakési „mìsto ve mìstì“ s pronajímatelnými jednotkami, vìžemi

s bytovou, kanceláøskou a výstavní funkcí na spoleèné základnì

konferenèních sálù, restaurací, knihoven apod. V nejnižších

patrech objektù jsou kanceláøe, showroomy, informace, bistra

apod. V horních patrech jsou byty. Objekty jsou propojeny

vertikální komunikací do spoleèného patra – soklové platformy,

kde jsou navrženy obchody, restaurace, sportovní prostory,

pøednáškové sály èi knihovny. Toto patro je pøístupné z úrovnì

chodníku ulice Pekárenská. V nejnižším patøe platformy je

situováno parkovištì.


FA ÈVUT PRAHA

PAVEL MACHAR

Pražský dùm fotografie, Ostrovní ulice,

Nové Mìsto

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Ivan Kroupa

Hodnocení poroty: Soutìžní porota oceòuje jasnì formulovaný

názor autora uplatnìný v��nároèných podmínkách historického

centra Prahy. Návrh zaujme zejména vertikálním pojetím stavby

a velkorysým mìøítkem, jehož opodstatnìní je podpoøeno pøevažující

úrovní zástavby v širším kontextu území. Pøes svoji

odlišnost je objekt organicky zaèlenìn do okolní zástavby. Jako

zajímavé dotažení návrhu hodnotí porota kontrastní barevné

øešení fasády, které ve svém èernobílém provedení (svìtlo a stín)

odkazuje na úèel budovy urèené pro poøádání fotografických

výstav. Ménì pøesvìdèivé je osazení hmoty objektu do proluky,

kde není zøejmý vztah k�fasádì vedlejšího objektu, nacházejícího

se v�bezprostøední blízkosti navrhované stavby.

General

Autorská zpráva: Fotografie má staletou tradici, èeští fotografové

i teoretici fotografie jsou celosvìtovì uznávanými

osobnostmi, a pøesto Praha dodnes nemá samostatnou stálou sbírku

èeské fotografie. Pražský dùm fotografie v Ostrovní ulici nabízí

ideální øešení.

Copy

Fotografie je postavena na høe èerné a bílé, svìtla a stínu, pozitivu

a negativu. Aplikací této polarity do slovníku architektury vznikla

plná èerná hmota jako pozitiv a bílé prázdné prostory jako negativ.

Z hmoty èerného domu jsou odebírány její kusy v místech, kde má

vstupovat denní svìtlo, kde se otevøou výhledy ven. Negativy

cena

tìchto odebraných hmot pak tvoøí prázdný bílý prostor uvnitø èerné

hmoty. Uzavøená hmota v sobì skrývá prostory pro vnímání

umìleckých dìl, fotografií. Vzniklé plnì osvìtlené prostory jsou tak

s tmavými uzavøenými prostory muzea v kontrastu, ale zároveò je

funkènì doplòují. Muzeum nabízí prostory jak pro stálou sbírku,

tak pro krátkodobé expozice, knihovnu s èítárnou, kavárnu

a kinosál. V podzemním podlaží se nachází sál – kino jako propojovací

prvek mezi fotografií a kinematografií, slouží také jako místo

zvláštní

pro pøednášky a semináøe. Sociální zázemí je v prvním suterénu,

technické zázemí a archiv jsou umístìny v suterénu druhém. 3.

13


Zvláštní uznání poroty

14

AVU PRAHA

JAN HORKÝ

Dùm na námìstí Republiky – Aréna

Republika

Vedoucí diplomního projektu:

prof. Emil Pøikryl

Hodnocení poroty: Návrh Arény Republika je, zejména v�dnešním

kontextu probíhající stavby komerèní obludy na námìstí

Republiky, zdviženým prstem, ukazujícím na nekoncepèní postupy

mìstské samosprávy, na promarnìnou šanci vytvoøit urbanistický

koncept umožòující zdravý vývoj jedné z�centrálních èástí Prahy.

Území námìstí Republiky je stále nedokonèené a vyžaduje

konfrontaci takovýchto ideovì vyhranìných návrhù.

Autorská zpráva: Podle názvu by to mìlo být námìstí. Skuteènost

je ale jiná. Bývalá dopravní køižovatka pøed vstupem

do Starého Mìsta dodnes není zregulovaná. Prostor není jasnì

vymezen, nemá tìžištì, sílu a metropolitní charakter Pøíkopù.

Systém rùzných parkoviš� a ostrùvkù prostor znejasòuje.

Prostor chápu jako souèást okruhu kolem Starého Mìsta, zaèínajícího

u Národního divadla a konèícího Revoluèní ulicí – okruhu

staromìstských hradeb. Nový dùm Aréna Republika stojí mezi

kasárnami Jiøího z Podìbrad a domovním blokem z pøelomu 19.

a 20. stol. Má pozici špalíèku a rozdìluje námìstí do nìkolika

menších prostorù, je prvním krokem k jeho nápravì, poèítá s další

dostavbou podél ulice V Celnici a s dostavbou kláštera U Hybernù.

Nechci kreslit dùm bez obsahu. Na zaèátku práce jsem si stanovil

funkci – divadlo. Vytváøím arénu – velký otevøený sál s nekoneènými

ochozy, sedí na námìstí a mùžu do nìj vstoupit pøímo

z ulice. Je urèen pro pøednášky, taneèní zábavy, koncerty, happeningy,

funguje po celý den i jako uzavøené námìstí. Podlaha je

složená ze dvou toèen a pravoúhlých praktikáblù s možností

vertikálního pohybu. Prostor je možné uzavøít plachtou jako

Koloseum. K zavìšení objektù do prostoru slouží otoèné jeøábové

rameno, nad kterým vlaje èeská vlajka – symbol námìstí Republiky.

Je to prostor veøejný.


JIØÍ OPOÈENSKÝ

Radnice pro Prahu 4 na pankrácké pláni

Vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Roman Koucký

Autorská zpráva: Projekt nabízí návštìvníkovi jako hlavní hierarchicko-orientaèní princip volný prostor

se širokým výhledem do mìstské krajiny namísto chodby s øadou dveøí. Veškerý radnièní program byl

proto integrován do jedné vìže.

Typické podlaží

FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA

MICHAL ŠOTKOVSKÝ

Urbanistická studie – ul. Èeskobratrská, Ostrava

Vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Jan Sedlák

Autorská zpráva: Ve snaze dát území jednotící mìstotvorný charakter bylo nutno odstranit nìkteré

nevyhovující a chátrající objekty. Rastr ulic je zachován, neúplná bloková zástavba je dostavìna. Hlavní

tìžištì návrhu spoèívá ve tøech nových blocích, propojených spoleènou krytou pasáží.

Práce vyøazené ve tøetím kole

15


Práce vyøazené ve druhém kole

16

LUKÁŠ LEŽATKA

Øeka jako veøejný prostor – Svitavský náhon

Vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Karel Havliš

Autorská zpráva: Kompozice území je dána kontrastem dvou prvkù, èistì lineárního technického

prvku viaduktu a pøírodního meandrujícího toku Svitavského náhonu. Nová parcelace respektuje tam,

kde se dalo navázat, parcelaci pùvodní. Areál Vlnìny byl doplnìn o nové budovy.

FA VUT BRNO FA ÈVUT PRAHA

JANA JEØÁBKOVÁ

Láznì Dìtský ostrov

Vedoucí diplomního projektu: doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

Autorská zpráva: Navrhuji intenzifikovat stávající rekreaènì-sportovní funkci a vystavìt na ostrovì

objekt lázní, letní koupalištì a v návaznosti na nìj plochu pro zimní bruslení, dále høištì pro rùzné typy

sportù i spoleèenských her, travnatou plochu i dìtská høištì. Objekt lázní je navržen v severní èásti ostrova.


VERONIKA MACHOVÁ

Hospic v Chrudimi

Vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Irena Šestáková

Autorská zpráva: Hlavními principy návrhu jsou integrace hospice do mìsta pomocí veøejného

prostoru, vytvoøení urbanistického celku, který by neevokoval ústav. Výsledné rozmístìní objektù má svùj

prvotní pùvod ve tvaru listu, symbolu „podzimu života“. Z tohoto požadavku automaticky vyplývaly

rùzné bloky, mezi sebou propojené chodbami.

FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA

MARTINA SVOBODOVÁ

Friendly Living - bezbariérové bydlení

Vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Patrick Kotas

Autorská zpráva: Bydlení pro osoby se sníženou pohyblivostí je øešeno v otevøeném areálu,

propojeném polosoukromými plochami. Areál nabízí i nìkolik pracovních pøíležitostí, jak v chránìné

keramické dílnì, tak v kanceláøských prostorách urèených pro samosprávu areálu i pro komerèní využití

uživateli areálu.

Práce vyøazené ve druhém kole

17


Práce vyøazené ve druhém kole

18

KAMILA ŠIMÙNKOVÁ

Polyfunkèní objekt – Galerie moderního umìní / bydlení

Vedoucí diplomního projektu: Ing. arch. Jan Boèan

Autorská zpráva: Navrhovaný objekt se svým vnìjším èlenìním, které prozrazuje uspoøádání vnitøních

prostor galerie, dokáže bez problémù zaèlenit do okolí. Vìtrák stanice metra námìstí Míru chápu jako

zárodek celého projektu, který se rozroste ve stejné krevní skupinì. Prostor navržené budovy je vymezen

tøemi horizontálními tubusy, které spirálovitì klesají podle ulièní èáry.

FA ÈVUT PRAHA VŠUP PRAHA

ALŽBÌTA SOLÁROVÁ

Revize souèasného modelu státních institucí

Vedoucí diplomního projektu: prof. akad. arch. Petr Keil

Autorská zpráva: Státní instituce nemají v souèasnosti pøíliš dobré renomé. Obèané jsou poplatníky

a oèekávají za to urèité služby. Problémy øeší centralizace úøadù. Svým umístìním Spoleèenského centra

se snažím zøetelnìji a úèelnìji definovat oblast letenské plánì. Dispozice budovy jsou navrženy tak, aby

byly schopny pružnì reagovat na zmìny ve využití.


LUKÁŠ FIŠER

Olomouc – Slavonín: Nové centrum

Vedoucí diplomního projektu:

ateliér Jiøího Knesla a Jakuba Kynèla

FA VUT BRNO FA VUT BRNO FA VUT BRNO

JAN GOEBEL

Centrum architektury Brno

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc.

ALENA REŽNÁ

Centrum architektury Brno

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Karel Doležel

Práce vyøazené v prvním kole

19


Práce vyøazené v prvním kole

20

ZBYNÌK RYŠKA

Masarykovo námìstí v Ostravì

Vedoucí diplomního projektu: Ing. arch.

Petr Pelèák, Ing. arch. Tomáš Rusín,

Ing. arch. Ivan Wahla

33

FA VUT BRNO FA VUT BRNO FA TU LIBEREC

ONDØEJ SKÁLA

Informaèní a spoleèenské centrum Tišnov

Vedoucí diplomního projektu:

prof. Ing. arch. Ivan Ruller

MICHAELA CHVOJKOVÁ

Jièín – Lokalita Vrcha

Vedoucí diplomního projektu:

prof. Ing. akad. arch. Jiøí Suchomel


FA ÈVUT PRAHA

ROBERT BRETSCHNEIDER

Smíchovský pøístav – regenerace

a rozvoj pøístavní zóny

Vedoucí diplomního projektu:

doc. Ing. arch. Eduard Schleger

JAN BÜRGERMEISTER

Výstavba se smíšenou funkcí

Praha - Vokovice

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Boèan

FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA

KATYA HRISTOVA

Experimentální divadlo v�Telèi

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Roman Koucký

Práce vyøazené v prvním kole

21


Práce vyøazené v prvním kole

22

IVANA HOLÍNKOVÁ

Obytný soubor na Rohanském ostrovì,

Praha - Karlín

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Boèan

FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA

KLÁRA JIROUŠKOVÁ

Bankovní dùm Smíchov

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Zdenìk Rothbauer

MARTIN KABÁTNÍK

Škola Design Center

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Michal Hlaváèek


JAN MACKOVIÈ

Nové centrum pro Prahu 7 na Letenském

námìstí

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Boèan

FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA

ŠTÌPÁN MARTINOVSKÝ

Hasièská stanice v Praze

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Boèan

STANISLAV PLACHÝ

Obnova krajiny severozápadních Èech

Vedoucí diplomního projektu:

doc. Ing. akad. arch. Jiøí Mojžíš

Práce vyøazené v prvním kole

23


Práce vyøazené v prvním kole

24

JAN POSPÍŠIL

Lázeòský dùm – Karlovy Vary

Vedoucí diplomního projektu:

doc. Ing. arch. Karel Foøtl

FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA

DUŠAN ØEZÁÈ

Hasièská stanice na Vltavì HS 9

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Boèan

DARINA SPÌVÁÈKOVÁ

Dùm na Americké ulici v�Plzni

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. akad. arch. Antonín Jeníèek


ZUZANA STROUHALOVÁ

Revitalizace sportovního areálu OH

– Grenoble

Vedoucí diplomního projektu:

prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc.

FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA

RADEK TEICHMAN

Stadion, byty, supermarket a kina

na Strahovì

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Petr Hájek

JANA VENCÁLKOVÁ

Hasièská stanice Kolbenova, Praha 9

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Boèan

Práce vyøazené v prvním kole

25


Práce vyøazené v prvním kole

26

ŠIMON VOJTÍK

Katolický kostel na Havlíèkovì námìstí

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Jan Sedlák

FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA VŠUP PRAHA

JANA ZOUBKOVÁ

Muzeum filmu

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. arch. Zdenìk Rothbauer

HELENA HEJDOVÁ

Urbanistická studie – Jižní Mìsto v�Praze

Vedoucí diplomního projektu:

prof. akad. arch. Petr Keil


KLÁRA MAKOVCOVÁ

Galerie na Perštýnì

Vedoucí diplomního projektu:

Ing. akad. arch. Alena Šrámková

VŠUP PRAHA

Finanèní partner pøehlídky

27

More magazines by this user
Similar magazines