aghile-35

beheshtiit

فصلنامه عقيله|‏ شماره 35| زمستان 96

فصلنامه عقيله|‏ شماره 35| زمستان 96

قلب تپنده

پیکره ی جامعه وقتی سالم و رو به هدف حرکت

می کند که قلب تپنده ی آن،‏ سالم بوده و رو به

هدف شکل گرفته باشد.‏

قلب تپنده ی جامعه،‏ خانواده است.‏ بهتر است

بگوییم هویت اصلی جامعه،‏ خانواده است.‏

خانواده در ابعادی کوچک اما گستره ای وسیع و

الیه هایی عمیق،‏ چنان می تواند یکه تازی کند

که تار و پود فرهنگ،‏ اقتصاد،‏ سیاست و ... جامعه را

شکل داده و مدیریت نماید.‏

در خانواده ی سالم،‏ نوع دوستی،‏ وفاداری،‏ تعهد

و مسوولیت پذیری،‏ مهارت قدردانی،‏ تکنیک های

ارتباطی الزم آموزش داده می شود و بازخورد این

آموزه ها که گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم صورت

می گیرد،‏ در جامعه بروز می کند.‏ به گونه ای که

می توان گفت امروزه یکی از راههای معرفی دین

مبین اسالم و ارزشهای ان به دیگران،‏ سیستم

خانواده است.‏

خانواده ی اسالمی که بر اساس مبانی دینی

شکل گرفته باشد،‏ می تواند نمادی از اسالم ناب

محمدی باشد.‏ فضایی ایمن،‏ باآرامش،‏ معنویت و

نشاط که فرد پاسخ تمام خالء ها و نیازهای جسمی

و روحی خود را در آنجا می یابد و نیز توان پیشبرد

اهداف زندگی اش را از انجا تامین می نماید.‏

لذا ما هرچه بتوانیم به استحکام،‏ شادابی و نشاط

و تاثیرگذاری این نهاد مقدس کمک کنیم،‏ گویا

گامی به وسعت جامعه ی خویش برداشته ایم.‏

در این شماره عقیله برآنیم تا با همراهی شما

مخاطبان فهیم و جستجوگر،‏ چند گام اساسی

جهت تحقق این هدف مقدس برداریم.‏

3

2