05.04.2022 Views

Výklad karet: I mariášové karty dovedou poradit, když víte, jak na to!

Článek vyšel v edici Dobromysl, číslo 8 Výklad z karet (kartomancie) může používat různé vykládací systémy a různé druhy karet, a nezanedbatelné místo mezi nimi zaujímají naše české mariášky. I s nimi se můžete napojit na vesmírné vědomí a nahlédnout do nitra lidských duší. Postup výkladu mariášovými kartami je jiný než s tarotem, ale také velmi účinný. https://www.mojebylinky.cz/casopisy/dobromysl-bookazin--cislo-8/ Seriál výklad karet vychází v edici Dobromysl

Článek vyšel v edici Dobromysl, číslo 8

Výklad z karet (kartomancie) může používat různé vykládací systémy a různé druhy karet, a nezanedbatelné místo mezi nimi zaujímají naše české mariášky. I s nimi se můžete napojit na vesmírné vědomí a nahlédnout do nitra lidských duší. Postup výkladu mariášovými kartami je jiný než s tarotem, ale také velmi účinný.

https://www.mojebylinky.cz/casopisy/dobromysl-bookazin--cislo-8/

Seriál výklad karet vychází v edici Dobromysl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Výklad

karet


72 DOBROMYSL


VÝKLAD KARET

I mariášové karty

DOVEDOU PORADIT,

KDYŽ VÍTE, JAK NA TO!

Výklad z karet (kartomancie) může používat

různé vykládací systémy a různé druhy karet,

a nezanedbatelné místo mezi nimi zaujímají naše

české mariášky. I s nimi se můžete napojit na vesmírné

vědomí a nahlédnout do nitra lidských duší. Postup

výkladu mariášovými kartami je jiný než s tarotem, ale

také velmi účinný. Velmi podrobně jej má propracovaný

známá česká kartářka Dagmar Kludská.

Mariášky nejsou jen k mariáši, ale i k výkladu

Jak vykládat mariášové karty

Významy jednotlivých barev a karet

MOJEBYLINKY.CZ 73


Co k tomu budete – kromě karet

samozřejmě – potřebovat?

Především správnou směs intuice

a rozumu, soustředění a logické

myšlení, díky kterému dovedete

nalézat vztahy mezi jednotlivými

kartami a situace, na kterou se

člověk ptá.

A co jsou vlastně ty otázky,

se kterými se můžete na karty

obrátit? Můžete nahlédnout

do budoucnosti, vyhodnotit

si různé možnosti, které před

vámi stojí, ať už se jedná třeba

o potenciální partnery, zaměstnání

nebo obory studia, a tak třeba

získat další argumenty pro důležité

rozhodování.

NA CO SE LIDÉ PTAJÍ?

Lidé zpravidla hledají odpovědi

na otázky spíše prozaické

a konkrétní – jak se mají zachovat

v lásce a ve vztahu, jak řešit

potíže s nevěrou, jak si poradit

s komplikacemi v práci nebo při

studiu, jak naložit s majetkem,

co jim přinese úřední jednání

nebo soud. Všechny otázky však

směřují k jednomu, a to je pravdivá

odpověď, protože v kartách

skutečně pravdu lze najít.

Také lze prostřednictvím karet

získat vhled do skrytých přání

a tužeb, odhalit emoce, které

člověk nedává najevo, nebo vztahy,

o kterých se nemluví. A když se

budete výkladu karet věnovat delší,

dobu, zjistíte, že se tím prohlubuje

a kultivuje vaše intuice, že jste

vnímavější a citlivější a vaše zvláštní

schopnosti se posilují.

JAK VYKLÁDAT?

V mariáškách máme 32 karet.

Jsou zde čtyři barvy – zelené,

červené, kule a žaludy. V každé

barvě je obsaženo 8 karet – eso,

král, svršek, spodek, desítka,

devítka, osmička a sedmička.

Vykládají se obyčejně tři, pět nebo

sedm karet, podle toho, na jak

dlouho do budoucnosti chceme

nahlédnout. Tři karty nám ukážou

půl roku až rok, pět karet tři roky,

sedm karet dohlédne až na pět let.

Je důležité, v jakém pořadí se

karty táhnou – ta, kterou vytáhnete

jako první, je karta hlavní, která

udává směr a kolem které se

všechno točí. Ostatní karty ji

doplní a rozvíjejí její význam. Může

se také stát, že význam karet bude

působit protichůdně – to ukazuje

na skutečnost, že jsou ve hře vlivy,

které mohou mít velký význam,

ale ještě neudaly směr. Až když se

rozhodne, karty řeknou více.

Karty mají různým význam

podle toho, jaké další karty

kolem nich leží. Žádná z karet

není vyloženě negativní. Význam

výkladu je ovlivněn mnoha činiteli

a i karta, jejíž primární význam

není stoprocentně pozitivní, nám

ukazuje, jaké výzvy nebo utkání nás

čekají.

74 DOBROMYSL


NEJDŘÍVE ZAMÍCHAT,

POTOM ROZLOŽIT

Osoba, která pokládá otázku

a chce nahlížet do budoucnosti,

míchá vždy karty sama,

vlastnoručně. Dotykem se totiž

přenese vnitřní energie člověka

do karet a ony potom mohou lépe

poradit.

Zamíchané karty rozprostřete

na stole obrázkem dolů. Neměly

by ležet na sobě nebo se výrazně

překrývat. Jedině tak může každá

karta upoutat pozornost tazatele,

aby si vybral právě ji.

Když jsou karty rozložené, je čas

na dotaz. Tazatel jej může vyslovit

nahlas nebo si jej jen pomyslet,

na tom nezáleží. Samozřejmě,

pokud vykladač otázku slyší,

bude se mu lépe hledat odpověď.

Dotaz by měl být zformulován

jednoznačně a konkrétně.

Jen takový dotaz přinese také

jednoznačnou a konkrétní

odpověď.

Když je dotaz položený, táhne

tazatel nebo vykladač levou rukou

tři karty. Položí je obrázkem

nahoru vedle sebe v pořadí,

v jakém byly vytaženy. Je možné

táhnout také pět nebo sedm karet,

podle toho, na jak dlouho dopředu

do budoucnosti chcete nahlédnout.

MOJEBYLINKY.CZ 75


Zelené karty

NADĚJE

Karty přinášejí naději, štěstí,

radost, optimismus, úspěchy,

šťastné události.

Pozitiva: životní a tvůrčí energie,

odvaha, tvořivost, poznávání

světa a života

Negativa: netrpělivost srdce,

uspěchanost, přílišná aktivita,

tlačení na pilu

ZELENÉ ESO

ŘÍKÁ SE MU TAKÉ Boží oko

a je to nejpříznivější karta ze všech

mariášek. Pokud si tuto kartu

vytáhnete, nemusíte se už ničeho

bát.

Jedině pokud se sejde se

žaludským esem, které signalizuje

potíže, znamená to, že je třeba být

ve střehu.

ZELENÝ KRÁL

Přináší samé šťastné a pozitivní

zprávy – vznik něčeho nového,

případně těhotenství, pokrok

a úspěch.

ZELENÝ SVRŠEK

Tato karta je symbolem dobrého

partnera – přítele nebo i manžela.

Pokud se sejde se zeleným

spodkem, který značí manželku

nebo partnerku, je vidět, že se

jedná o dobrý vztah.

ZELENÝ SPODEK

Symbolizuje dobrou přítelkyni,

družku, manželku, prostě

partnerku. Blízkost se zeleným

svrškem symbolizuje kvalitní vztah

s životním partnerem či přítelem.

Pokud se sejde se zeleným esem,

svědčí o velkém umění tvořivosti

a fantazie.

76 DOBROMYSL


ZELENÁ DESÍTKA

Je symbolem dobrého svazku,

harmonického manželství či

soužití dvou lidí. Pes na kartě značí

věrnost.

ZELENÁ DEVÍTKA

Ukazuje na optimismus, životní

elán a nadšení, mnohdy až trochu

dětinské a bezstarostné.

ZELENÁ OSMIČKA

Když si vytáhnete zelenou

osmičku, je velká naděje, že se vám

splní vaše touhy, sny a přání. Více

o charakteru těchto snů poví další

karty.

ZELENÁ SEDMIČKA

I zelená sedmička symbolizuje

splněná přání. Pokud má vypovídat

o člověku, říká jen samé dobré věci,

takže se na něj můžete spolehnout.

MOJEBYLINKY.CZ 77


Srdcové karty

EMOCE

Karty přinášejí pohled na vztahy,

na hledání blízké a vyvolené

bytosti, na mezilidské sympatie

Pozitiva: láska, zamilovanost,

vztahová harmonie, empatie,

laskavost

Negativa: sebestřednost,

žárlivost, vztahovačnost,

manipulace, citové vydírání

SRDCOVÉ ESO

Je to symbol lásky a harmonie.

Ukazuje na silné pozitivní emoce

a jestliže je taženo jako první,

hlavní karta, značí to, že láska je

nablízku.

Pouze pokud se sejde se

žaludským esem, hrozí milostné

trápení, zklamání, žárlivost nebo

nevěra.

SRDCOVÝ KRÁL

Říká, že poblíž je přitažlivý

a charismatický muž, se kterým

může proběhnout milostný vztah.

Pokud je ale poblíž žaludské eso,

tento muž má pravděpodobně

nějaké tajemství.

SRDCOVÝ SVRŠEK

Symbolizuje mladého muže,

který tazateli vstoupí nebo vstoupil

do života. Pokud je na cestě

miminko, bude to chlapeček.

SRDCOVÝ SPODEK

Ukazuje, že se objevila nebo

objeví mladá dívka, více o ní povědí

okolní karty. Pokud je na cestě

miminko, bude to holčička.

SRDCOVÁ DESÍTKA

Signalizuje počínající vztah

nebo potvrzuje kvality vztahu již

probíhajícího, ukazuje na zalíbení

a sympatie. Jestliže je tažena

společně se zeleným svrškem

(partnerem) nebo zeleným

spodkem (partnerkou), svědčí to

o kvalitě a nadějnosti vztahu.

78 DOBROMYSL


SRDCOVÁ DEVÍTKA

Srdcová devítka je šťastný,

spokojený domov nebo radost

a potěšení z práce, klid a pohodu

v duši. Pouze pokud se sejde se

žaludským esem, naznačuje to,

že rodinná pohoda bude zkalena

nemocí nebo hádkami.

SRDCOVÁ OSMIČKA

Ukazuje na vzrušení, fantazii

a nové začátky, může také

znamenat těhotenství.

SRDCOVÁ SEDMIČKA

Přináší radost a potěšení ze

štědrosti a laskavosti jiných, protože

signalizuje dárky. V oblasti vztahů

ukazuje na možnost nového vztahu

nebo zlepšení uvadajícího.

Kulové karty

MAJETEK A ZISK

Karty ukazují na energii,

podnikavost, aktivitu, zisky

v majetkové i nemajetkové oblasti.

Pozitiva: organizační

a podnikatelské schopnosti,

cílevědomost, silná energie

a kreativita

Negativa: přehnané cíle,

riskování, neskromnost, slepá

odvaha, ješitnost

KULOVÉ ESO

Symbolizuje ohromné šance

a úspěch, který je za dveřmi.

Ukazuje velikou životní energii,

dobré fyzické i psychické zdraví,

hledání a úspěšné nacházení

příležitostí. Pouze pokud se sejde

se žaludským esem, ukazuje to

na možnost zkomplikování situace

– možná kvůli špatnému odhadu

nebo přecenění vlastních sil.

KULOVÝ KRÁL

Ukazuje pracovitost, činorodost,

akčnost, komunikativnost

a schopnost navazování užitečných

pracovních a obchodních kontaktů.

Když se sejde s kulovým esem,

můžete čekat skvělé výsledky, ale

pokud se nablízku objeví i žaludské

eso, pozor, situace se může ještě

nepříjemně zkomplikovat.

MOJEBYLINKY.CZ 79


KULOVÝ SVRŠEK

Tato karta říká, že je nablízku

úspěšný muž středního věku. Může

se také objevit zajímavá nabídka

pracovního charakteru. Jestli se

sejde s žaludským esem, je potřeba

si dát pozor na emoce a také nevěřit

všemu, co vypadá na první pohled

dobře, protože bychom se mohli

dočkat zklamání.

KULOVÁ DEVÍTKA

Ohlašuje změny, cestování,

stěhování, překotné životní tempo.

Věci jsou dány a není příliš možné

do nich zasahovat – změna prostě

přijde.

KULOVÝ SPODEK

Představuje úspěšnou ženu

středního věku, která je poněkud

věrolomná – neříká, co si myslí, ale

to, co chce okolí slyšet. Tato karta

je kartou pokrytectví a lži. Pokud

se ještě sejde s žaludským esem,

ukazuje na špatný výběr partnera

nebo partnerky.

KULOVÁ OSMIČKA

Je to karta věrnosti a trvanlivosti

– jak ve vztazích, tak i v pracovních

záležitostech. Není to nudný

stereotyp, ale stálost, která je

pozitivní.

KULOVÁ SEDMIČKA

KULOVÁ DESÍTKA

Naznačuje, že vás čeká příjemné

společenské vyžití, setkávání

s přáteli, kultura sport a jiné

pohodové radovánky s lidmi, kteří

jsou vám blízcí.

Je to karta peněz a majetkového

prospěchu. Jak bude velký a kolik

peněz vám přinese, to vám ukážou

ostatní tažené karty.

80 DOBROMYSL


Žaludské karty

KONFLIKT

Karty ukazují spíše na negativa

a potíže. Tento negativní význam

však není jednoznačný, věci se

totiž vyvíjejí a často je negativní

situace nutností pro to, abychom se

osvobodili z něčeho nepříjemného

a posunuli se dál.

Pozitiva: sebevědomí,

cílevědomost, snaha o prosazení,

boj za vlastní práva

Negativa: agresivita, útěk před

problémy a před jejich řešením,

malé sebevědomí, neuvážená

rozhodnutí a činy

ŽALUDSKÝ SVRŠEK

Tato karta představuje staršího

muže, může to být také vdovec

nebo cizinec. Není to ideální partie,

protože má nějaké závazky či skryté

problémy. Pokud se neptáme

na osobu, může karta značit

psychické nebo tělesné problémy.

Pokud se sejde ještě se žaludským

esem, může to znamenat choroby

stáří, deprese a další vážné potíže.

ŽALUDSKÝ SPODEK

Představuje starší ženu, možná

i vdovu nebo cizinku. Je velice

obětavá, ale když není po jejím,

stane se z ní saň, ze které jde strach.

Pokud se sejde se žaludským esem,

ohlašuje vážné zdravotní problémy.

ŽALUDSKÉ ESO

Karta, která přináší samé špatné

věci a zhoršuje působení ostatních

karet, i když jsou silné a dobré.

Avizuje nemoci, soudy, rozbroje

v rodině, problémy s láskou,

konflikty v práci – prostě to

nejhorší, co nás může potkat.

ŽALUDSKÝ KRÁL

Je to posel špatných zpráv.

Signalizuje onemocnění nebo

bolestivé zdravotní potíže, možná

i hospitalizaci. Pokud se sejde ještě

se žaludským esem, je dokonce

možné, že nám chce někdo ublížit.

Když je žaludů ještě více, může

být na obzoru prohraný soud nebo

dramatický rozvod.

MOJEBYLINKY.CZ 81


ŽALUDSKÁ OSMIČKA

Tato karta je mezi žaludy

výjimkou, protože je pozitivní.

Značí konec potíží, nepřátelství,

problémů ve vztazích, ohlašuje

konec nemocí a uzdravení.

ŽALUDSKÁ SEDMIČKA

ŽALUDSKÁ DESÍTKA

Rovněž hlásí, že jsou na obzoru

zdravotní potíže. Může se jednat

o nemoc, o které se ještě neví.

Mohou také hrozit zdravotní

následky, následky po dopravní

nehodě, potrat, zejména když

se karta sejde ještě se žaludským

esem. Problémům, které karta

ohlašuje, můžeme předejít

zdravou životosprávou a opatrným

způsobem života.

ŽALUDSKÁ DEVÍTKA

Tato karta symbolizuje paličatost,

špatné sebeovládání, marné

soupeření se silnějším, tvrdošíjnost

a neústupnost, předvádění se

a ješitnost. Když se připojí

žaludské eso, hrozí i závislosti

(alkohol, drogy, hazard), ohrožení

z adrenalinových sportů.

Ukazuje na negativní

emocionální naladění, ohlašuje

hádky, podezřívavost, výčitky

a scény. Objeví se projevy závisti,

vztahovačnosti a urážlivosti a střety

jsou nevyhnutelné.

A JAK SE ZAMĚŘIT

NA VÝKLAD SAMOTNÝ?

• Prostudujte si významy jednotlivých

karet a zamýšlejte se nad

nimi.

• Zapojte intuici, rozum i empatii.

Soulad všech těchto přístupů

vám nejlépe ukáže, co karty

říkají a jaké odpovědi na otázky

přinášejí.

• Významy jednotlivých karet propojte

do jednoho celku, uvažujte

v souvislostech a s nadhledem,

tak nejlépe najdete odpověď

na tazatelovu otázku.

Více informací o významu

jednotlivých karet a možných

kombinacích při výkladu najdete

v knize VÝKLAD Z KARET

PODLE DAGMAR KLUDSKÉ,

Eminent, Praha 2021.

82 DOBROMYSL


OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ KNÍŽEK DOBROMYSL,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

Seriály: Původní obyvatelé a jejich znalosti

Keltové, Slované, Egypťané

Numerologie, astrologie

Lexikon magie a mnoho dalšího!

dárek!

plakát

Kniha Dobromysl vychází každé 3 měsíce. Roční předplatné: 596 Kč / €23

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

TEL.: +420 225 985 225

SMS: +420 605202115

EMAIL: dobromysl@send.cz

Bylinky revue, Čerčanská 18, 14000 Praha 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!