21.06.2023 Views

Nefinanční report za rok 2022 - VITAR, s.r.o.

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NEFINANČNÍ<br />

REPORT<br />

<strong>2022</strong><br />

NEFINANČNÍ REPORT<br />

SPOLEČNOSTI <strong>VITAR</strong>, s.r.o.


2 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 3<br />

OBSAH<br />

ÚVOD 3<br />

SLOVO CEO 4<br />

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 5<br />

SLOVO OBCHODNÍCH ŘEDITELŮ PRO RETAIL A EXPORT 6<br />

ESG HIGHLIGHTS 7<br />

OCENĚNÍ A CERTIFIKACE 8<br />

SLOVO TOP MANAGEMENTU 10<br />

FINANČNÍ ŘEDITELKA 10<br />

ŘEDITEL MARKETINGU 10<br />

ŘEDITELKA KONTROLY KVALITY, VÝVOJE A LEGISLATIVY 11<br />

PERSONÁLNÍ ŘEDITELKA 11<br />

STRATEGIE & UDRŽITELNOST VE SPOLEČNOSTI <strong>VITAR</strong>, S.R.O. 12<br />

<strong>VITAR</strong> A GLOBÁLNÍ CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 14<br />

NAŠE CESTA K UDRŽITELNOSTI V ROCE <strong>2022</strong> 16<br />

NAŠE FIRMA 18<br />

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ 18<br />

Pět pilířů našeho udržitelného přístupu 18<br />

Etický kodex 20<br />

ŘÍZENÍ FIRMY 21<br />

Strategický přístup 21<br />

Zpětná vazba jako zdroj neustálého rozvoje 21<br />

NAŠI LIDÉ 22<br />

NAŠI ZAMĚSTNANCI 23<br />

Rovnocenné příležitosti 24<br />

Vzdělávání 24<br />

Bezpečí a komunikace 25<br />

Péče a benefity 27<br />

NAŠI PARTNEŘI 29<br />

Zůstáváme v obraze 30<br />

NAŠI KONCOVÍ ZÁKAZNÍCI 30<br />

NAŠE KOMUNITY 31<br />

Vzdělávání pro zdravější život 31<br />

NAŠE PLANETA 34<br />

<strong>VITAR</strong> DIGITAL 34<br />

<strong>VITAR</strong> EKO 35<br />

<strong>VITAR</strong> ENVIRONMENT 36<br />

ZÁVĚR 37<br />

ÚVOD<br />

Vítejte a pojďte se s námi podívat na cestu společnosti <strong>VITAR</strong>, s.r.o. k udržitelné budoucnosti.<br />

Ač bude publikace nefinančního <strong>report</strong>ingu dle CSRD směrnice Evropské unie pro společnost<br />

<strong>VITAR</strong>, s.r.o. povinná až od 1. 1. 2026, společný konsenzus managementu společnosti<br />

rozhodl o přípravě a zpracování nefinančního <strong>report</strong>ingu už od <strong>rok</strong>u <strong>2022</strong>. Věříme,<br />

že podnikáme velké množství k<strong>rok</strong>ů k dosažení stanovených cílů v oblasti udržitelnosti<br />

a považujeme <strong>za</strong> správné poskytnout našim partnerům, <strong>za</strong>městnancům a komunitám<br />

přehledné a strukturované informace o tom, co a jak v tématu udržitelnosti děláme. Právě<br />

k tomu slouží tento nefinanční <strong>report</strong>.


4 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 5<br />

SLOVO CEO<br />

„První šumivý vitaminový přípravek uvedl na Československý<br />

trh <strong>za</strong>kladatel <strong>VITAR</strong>u, Ing. Vladimír Polášek<br />

sr., už v roce 1990. Hnacím motorem tohoto k<strong>rok</strong>u byla<br />

myšlenka poskytnout lidem v naší zemi tehdy nedostupné<br />

produkty, které měly podpořit zdravý životní<br />

styl. A na tom se nic nemění ani po více než 30 letech<br />

fungování <strong>VITAR</strong>u, ani po jeho generační obměně.<br />

I dnes neseme do světa jako své hlavní poslání: pomáhat<br />

lidem vést zdravější život. Vše, co <strong>VITAR</strong> dělá, je ve<br />

všech jeho procesech podřízeno tomuto základnímu<br />

účelu.<br />

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI<br />

<strong>VITAR</strong> je tradiční český výrobce vitaminových doplňků, jednička na trhu v oblasti doplňků<br />

stravy v obchodních řetězcích a drogeriích v Česku a na Slovensku. Vitaminy, minerální<br />

látky a další užitečné produkty nabízíme i v lékárnách a vyvážíme je také do téměř<br />

35 zemí světa.<br />

Naše rodinná firma vznikla již v roce 1990 a dnes patří k předním českým producentům doplňků stravy.<br />

Sídlo společnosti je ve Zlíně, výrobní závod se nachází v Tišnově nedaleko Brna.<br />

Vyrábíme produkty známých značek jako Maxi Vita, Revital, Energit a další.<br />

Pod mezinárodní licencí vyrábíme také nápoje Capri-Sun.<br />

V rámci výhradního obchodního <strong>za</strong>stoupení distribuujeme repelentní přípravy značky Predator.<br />

Naše doplňky stravy přispívají k naplnění trendů zdravého životního stylu, čímž pomáháme lidem vést zdravější život.<br />

Udržitelnost je naše<br />

cesta ke společné<br />

budoucnosti.<br />

Zdravý život je pak jedním z pilířů života dlouhodobě<br />

udržitelného. A udržitelnost byla vždy jedním z hlavních<br />

kritérií při všech strategických rozhodnutích<br />

v historii firmy. I proto je třídění a recyklace, efektivní<br />

hospodaření s energiemi nebo rovnoprávnost mužů<br />

a žen nedílnou součástí naší firemní kultury již po tři<br />

desetiletí. Vždy jsme si byli vědomi našich povinností<br />

nejen vůči dalším generacím majitelů firmy, které nám<br />

postupně dorůstají, ale rovněž vůči našemu životnímu<br />

prostředí. Jsou to jen zdánlivě dvě různé zodpovědnosti.<br />

Ve skutečnosti je udržitelnost jen jedna, pouze<br />

se prolíná našimi životy v různých souvislostech.<br />

Čím více se v médiích v Česku objevovalo negativních<br />

zvěstí o připravovaném Green Dealu a nové směrnici<br />

CSRD pro nefinanční <strong>report</strong>ing, o to více mě lákalo<br />

Vladimír Polášek<br />

generální ředitel<br />

480 910 mil. Kč<br />

dozvědět se veškeré podrobnosti. Ve správnou chvíli<br />

a na správném místě jsem se pak setkal se <strong>za</strong>jímavým,<br />

ambiciózním a energickým týmem mladých lidí, které<br />

jsem měl tu čest pověřit prostudováním této problematiky.<br />

Jak se brzy uká<strong>za</strong>lo, domněnka o zkresleném<br />

podání Green Dealu v naší zemi se uká<strong>za</strong>la jako pravdivá.<br />

Směrnici CSRD zcela evidentně připravovala a dále<br />

připravuje skupina kompetentních a moudrých lidí,<br />

kterým, stejně jako nám, není lhostejná naše budoucnost.<br />

Udržitelný přístup bereme jako svoji morální povinnost.<br />

Proto jsme se rozhodli se udržitelnosti a ESG<br />

<strong>report</strong>ingu věnovat a převádět ji do praxe dříve, než<br />

bude legislativně vyžadována od firem v našem segmentu.<br />

Zde je tedy výsledek našeho počítání a přeji<br />

vám příjemné čtení."<br />

Vladimír Polášek, jr.<br />

obchodních partnerů v ČR v obratu <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2022</strong><br />

přes<br />

145 mil. ks<br />

vyrobených nápojů Capri-Sun<br />

11 %<br />

roční růst našeho exportu<br />

307<br />

spolupracovníků<br />

přes<br />

23 mil. ks<br />

vyrobených doplňků stravy<br />

35 zemí<br />

do kterých exportujeme naše produkty


6 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 7<br />

SLOVO OBCHODNÍCH ŘEDITELŮ<br />

PRO RETAIL A EXPORT<br />

ESG HIGHLIGHTS<br />

PODPORUJEME A INVESTUJEME<br />

7,5 mil. CZK<br />

96 tis. ks nápojů Capri-Sun<br />

jsme poskytli v rámci<br />

dobročinných akcí a podpory komunit <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2022</strong>.<br />

Marek Rampula<br />

ředitel retailu<br />

Jak hodnotíte <strong>rok</strong> <strong>2022</strong>?<br />

V sortimentu doplňků stravy došlo ke snížení poptávky<br />

po položkách posilujících imunitu a také doplňcích<br />

s vyšší cenou. Naštěstí se tato tržní změna projevila<br />

ve vyšší poptávce cenově dostupnějších položek. V sortimentu<br />

Capri-Sun po zvýšení prodejní ceny došlo také<br />

ke snížení prodejů, ale toto snížení nebylo příliš dramatické.<br />

Celkově lze považovat <strong>rok</strong> <strong>2022</strong> <strong>za</strong> úspěšný, respektive<br />

velmi úspěšný, neboť meziročně v tržbách rosteme.<br />

Jak se vyvíjely obchodní vztahy se zákazníky v roce <strong>2022</strong>?<br />

Dalo by se říci, že i zákazníci vnímali stejně jako my nárůsty<br />

nákladů a k navyšování cen přistupovali adekvátně.<br />

Větší důraz byl kladen na vykrývání objednávek,<br />

pokud možno v plné výši, tzn. bez nedodávek. Díky<br />

práci celého obchodního týmu i všech <strong>za</strong>městnanců<br />

společnosti jsme udrželi naši pozici stabilního dodavatele<br />

u všech klíčových zákazníků.<br />

Jak vnímáte udržitelnost v rámci obchodních vztahů?<br />

Zatím spíše v náznacích se naši TOP odběratelé nezávazně<br />

dotazují, co budeme pro udržitelnost dělat<br />

v budoucnu. Z toho vyplývá, že to v blízké době bude<br />

otázka důležitá pro všechny. Pro nás spočívá udržitelnost<br />

v transparentním a spolehlivém jednání a dodržování<br />

našeho etického kodexu.<br />

Jaké motto Vás nejlépe vystihuje?<br />

Jít do toho s úsměvem a nebát se. A jako manažer<br />

preferuji raději poprosit než přiká<strong>za</strong>t.<br />

Petra Bumbálková<br />

ředitelka exportu<br />

Jak hodnotíte <strong>rok</strong> <strong>2022</strong>?<br />

Rok <strong>2022</strong> hodnotíme velmi úspěšně. Dařilo se rozvíjet<br />

obchodní potenciál mnoha zákazníků, zejména v oblasti<br />

prodeje produktů vlastní značky, která je pro nás<br />

strategicky důležitá i z pohledu udržitelnosti.<br />

Jak se vyvíjely obchodní vztahy se zákazníky v roce <strong>2022</strong>?<br />

Úspěšně jsme stabilizovali a rozvíjeli obchodní vztahy,<br />

což se promítlo do zmiňovaného nárůstu. I přes určité<br />

personální obměny v našem týmu se podařilo <strong>za</strong>pracovat<br />

nové kolegy, kteří se v dalších letech budou věnovat<br />

novým obchodním příležitostem. V zemích, kde<br />

se nám daří, jako Pobaltí, severní a východní Evropa,<br />

budeme dále pokračovat v rozvoji našich exportních<br />

aktivit. Plánujeme se také <strong>za</strong>měřit na země severní<br />

Afriky a Blízkého východu.<br />

Jak vnímáte udržitelnost v rámci obchodních vztahů?<br />

Udržitelnost <strong>za</strong>kládáme na několika klíčových aspektech:<br />

adaptace, rychlé řešení problémů, správné zjišťování<br />

potřeb a včasné plnění zákaznických očekávání.<br />

U klíčových zákazníků udržujeme osobní vztahy. Není<br />

naším cílem realizovat rizikové projekty, které mohou<br />

být potenciálně výnosné, ale vykazují vysokou míru<br />

rizika.<br />

Jaké motto Vás nejlépe vystihuje?<br />

„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“<br />

(Jan Werich)<br />

Otevřená společnost<br />

59 % žen<br />

41 % mužů<br />

v našem týmu.<br />

Naše značka<br />

9 %<br />

rosteme ve výrobě a distribuci<br />

našich vlastních značek.<br />

Rozvoj exportu<br />

50<br />

<strong>za</strong>hraničních partnerů odebírá<br />

naše produkty.<br />

Digitalizujeme<br />

5<br />

interních digitálních projektů<br />

jsme úspěšně <strong>za</strong>vedli<br />

v roce <strong>2022</strong>.<br />

Globální dodavatel<br />

35 zemí<br />

do kterých dodáváme naše<br />

produkty.<br />

Domácí trh<br />

480<br />

obchodních partnerů<br />

obsluhujeme na českém trhu.<br />

Udržitelný růst<br />

16 %<br />

rosteme v obratu<br />

(průměrný meziroční<br />

nárůst obratu společnosti).<br />

Rozvíjíme a vzděláváme<br />

33<br />

realizovaných nepovinných<br />

školení pro naše kolegy.


8 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 9<br />

OCENĚNÍ A CERTIFIKACE<br />

Náš závazek vůči kvalitě a zdravotní nezávadnosti <strong>VITAR</strong> produktů vnímáme jako důležitou<br />

součást vnitřního systému kontroly kvality. Věříme, že kvalita našich výrobků je<br />

jedním z pilířů naší dlouhodobé udržitelnosti na trhu potravin a výživových doplňků.<br />

V kontextu naší filozofie se <strong>za</strong>vazujeme dodržovat důležité normy a globálně uznávané<br />

standardy kvality.<br />

CHARTA KVALITY<br />

V roce 2016 jsme se připojili k signatářům Charty kvality<br />

ČR. Jejím cílem je <strong>za</strong>sadit se o to, aby české výrobky<br />

a služby vykazovaly co nejlepší poměr kvality a ceny,<br />

a byly tak schopny se prosadit na mezinárodním trhu.<br />

Charta kvality ČR je součástí aktivit Národní politiky<br />

kvality, jež zřizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu<br />

v rámci Rady kvality České republiky. Dokument navazuje<br />

na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská<br />

unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové<br />

ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti<br />

podnikání.<br />

Podpisem Charty kvality se <strong>za</strong>vazujeme k jednání<br />

v souladu s jejími zásadami, mezi které patří například<br />

tyto závazky:<br />

všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém<br />

i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii<br />

Národní politiky kvality;<br />

rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání<br />

od základního po nejvyšší a podporovat<br />

výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;<br />

rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality<br />

a zpřístupňovat je každému;<br />

aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi<br />

z oblasti kvality a inovací;<br />

podporovat a šířit dobré jméno „české kvality“<br />

ve světě;<br />

usilovat každodenně o dosažení nového pok<strong>rok</strong>u<br />

v kvalitě a inovacích;<br />

angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací<br />

ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle<br />

Národní politiky kvality vyhlašované každoročně<br />

Radou kvality České republiky.<br />

CERTIFIKACE HACCP<br />

HACCP (Ha<strong>za</strong>rd Analysis and Critical Control Points<br />

– Systém analýzy rizika a stanovení kritických bodů)<br />

je mezinárodně uznávanou metodou, která pomáhá<br />

společnostem v oblasti potravin a nápojů identifikovat<br />

rizika v oblasti bezpečnosti potravin, přispívá k prevenci<br />

rizik v oblasti bezpečnosti potravin a nabízí řešení<br />

v souladu s právními předpisy. Tento systém je zákonem<br />

vyžadován u všech potravinářských podniků.<br />

Jako společnost se hrdě hlásíme k naplňování požadavků<br />

tohoto systému nejen z důvodů legislativních,<br />

ale především z důvodů strategických. Systém je velmi<br />

úzce svázán s naším komplexním přístupem k <strong>VITAR</strong><br />

produktům a koresponduje s vizí naší společnosti.<br />

CERTIFIKACE IFS<br />

Jako výrobce doplňků stravy s distribucí do celého<br />

světa podstupujeme mezinárodně uznávané odborné<br />

certifikace, kterými u našich odběratelů dokládáme<br />

dodržování jimi vyžadovaných standardů. Jsme tak<br />

vlastníky mezinárodních certifikátů potvrzujících vysokou<br />

kvalitu potravinářské výroby IFS (International<br />

Food Standard, Higher Level).<br />

Mezinárodní norma potravin IFS je společný standard<br />

pro bezpečnost potravin, který používá jednotný systém<br />

hodnocení pro kvalifikaci a výběr dodavatelů.<br />

Pomáhá prodejcům potravin <strong>za</strong>jistit bezpečnost nabízených<br />

produktů a monitoruje úroveň kvality výrobců<br />

značkových potravinářských výrobků. Jedním<br />

z cílů společnosti je dlouhodobá udržitelnost našich<br />

obchodních modelů a pro její <strong>za</strong>jištění považujeme <strong>za</strong><br />

nutné dodržovat naše závazky vůči mezinárodním odběratelům<br />

na poli kvality našich produktů.<br />

UMÍSTĚNÍ<br />

V ŽEBŘÍČKU<br />

FORBES<br />

Od <strong>rok</strong>u 2019 je společnost <strong>VITAR</strong> každoročně <strong>za</strong>řazena<br />

mezi 175 největších českých rodinných firem v žebříčku<br />

prestižního časopisu Forbes. Jsme hrdí na to, že se nám<br />

daří každým <strong>rok</strong>em vystoupat v daném žebříčku výše.<br />

Za <strong>rok</strong> <strong>2022</strong> jsme na krásném 112. místě.<br />

CERTIFIKACE


10 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 11<br />

SLOVO TOP MANAGEMENTU<br />

Petra Brodecká<br />

finanční ředitelka<br />

Aleš Máslo<br />

ředitel marketingu<br />

Jana Pszczolková<br />

ředitelka kontroly kvality, vývoje<br />

a legislativy<br />

Pavla Polášková<br />

personální ředitelka<br />

Jak vnímáte pojem udržitelnost?<br />

Udržitelnost je z mého pohledu schopnost opakovat<br />

činnosti, které potřebujeme pro naše fungování, pro<br />

náš rozvoj, pro naši životní úroveň. Zároveň ale tyto<br />

naše potřeby nemohou být uspokojovány na úkor někoho<br />

nebo něčeho jiného. Uvažuji-li tedy o tom, co je<br />

pro finančního ředitele udržitelné, tak je to rozhodně<br />

vyrovnané hospodaření, vytváření přiměřeného zisku<br />

a adekvátního pracovního prostředí. Každý vidí udržitelnost<br />

jen v nějakých zemědělských činnostech nebo<br />

omezení provozu aut, ale o tom to přece není. Každý<br />

může <strong>za</strong>čít brát ohled na svět kolem sebe. A je potřeba<br />

<strong>za</strong>čít sám u sebe, u své rodiny, ve své práci. Vždycky<br />

se dá něco změnit k lepšímu.<br />

Proč považujete <strong>za</strong> důležité pracovat s udržitelností<br />

v rámci činnosti společnosti <strong>VITAR</strong>?<br />

U rodinné firmy je to obzvlášť důležité! Každá chyba<br />

stojí čas a peníze. Každý z nás tu přispívá k dobrému<br />

výsledku, práce každého z nás má přímý dopad na to,<br />

zda firma přežije v konkurenčním prostředí. Obvykle<br />

v dlouhodobých investicích vidíme úspory v činnostech,<br />

ve zkvalitnění a efektivitě výroby.<br />

Jak se udržitelnost promítá do vaší běžné činnosti<br />

v rámci vašeho oddělení?<br />

V ekonomickém oddělení jsme postupně přešli na tzv.<br />

bezpapírovou kancelář. Co nemusíme, to netiskneme,<br />

běžné zpracování faktur už funguje jen elektronicky<br />

a z toho mám velkou radost. V našem rozsahu<br />

je to ušetřených cca 50 šanonů ročně. Souběžně se<br />

snažíme snížit spotřebu papíru i v dalších odděleních.<br />

Jak vnímáte pojem udržitelnost?<br />

Jako nezbytnost pro přežití. Člověk se <strong>za</strong> svého života<br />

s udržitelností potýká na každém k<strong>rok</strong>u – chcete-li<br />

si udržet váhu, musíte mít v rovnováze příjem i výdej<br />

energie. Chcete-li si udržet životní úroveň, musíte porovnávat<br />

svoje plusové i minusové finanční toky. Chcete-li<br />

si udržet vitalitu, musíte korigovat zátěž a odpočinek.<br />

A stejně tak musíme přistupovat ke své vlastní<br />

existenci a musíme řešit, jestli nežijeme na dluh (nejen<br />

ten finanční). Protože žít na dluh si může dovolit jen<br />

sobecká společnost, která tím ale žije na vrub svých<br />

dětí. Nejsme-li sobeckou generací, pak nemůžeme žít<br />

tak, že nyní bereme více na úkor příštích generací.<br />

Proč považujete <strong>za</strong> důležité pracovat s udržitelností<br />

v rámci činnosti společnosti <strong>VITAR</strong>?<br />

Jsme společnost, která má v mottu zdravější život. Kdo<br />

jiný by měl jít příkladem a řešit udržitelnost, která je<br />

synonymem zdravého života naší planety. Když každý<br />

na světě přispějeme trochou, výsledek bude obrovský.<br />

Jak se udržitelnost promítá do vaší běžné činnosti<br />

v rámci vašeho oddělení?<br />

Určitě tím, že se jiným úhlem pohledu <strong>za</strong>býváme například<br />

reklamními předměty – větší důraz je na recyklovatelné<br />

předměty a ubývá jednorázově použitelných<br />

plastů. Snažíme se rovněž nabídnout lidem řešení, jak<br />

druhotně použít obaly od našich výrobků. Tiskneme<br />

méně fyzických materiálů a snažíme se více informací<br />

sdělovat přes elektronické e-booky. Aktivně řešíme<br />

zboží s ohroženou expirací tak, aby bylo efektivně<br />

využitelné a <strong>za</strong>mezili jsme nadbytečnému plýtvání.<br />

Jak vnímáte pojem udržitelnost a proč považujete<br />

<strong>za</strong> důležité pracovat s udržitelností v rámci činnosti<br />

společnosti <strong>VITAR</strong>?<br />

Dlouhodobě hledáme možnosti na snížení plýtvání<br />

surovinami i obalovým materiálem. Lepší technologie<br />

a dodržování technologických postupů přináší očekávané<br />

výsledky bez navyšování ceny. Plánovaná údržba<br />

přináší delší životnost strojů i ostatních pracovních<br />

prostředků. Neplýtvat se dá vším: vodou, energiemi,<br />

čistícími prostředky... Třeba správné ředění sanitačních<br />

prostředků snižuje zátěž na odpadních vodách a ještě<br />

má ekonomický přínos.<br />

Jak se udržitelnost promítá do vaší běžné činnosti<br />

v rámci vašeho oddělení?<br />

V roce 2023 plánujeme převádění dokumentů v oddělení<br />

kvality, vývoje a výroby do elektronické podoby.<br />

Na této věci intenzivně pracujeme.<br />

Pracujeme také na snížení sekundárních obalů ve výrobě<br />

doplňků stravy nebo na <strong>za</strong>jištění důslednějšího<br />

čištění odpadních vod vznikajících ve výrobě. Uvažujeme<br />

i o možné investici do nové technologie čištění<br />

odpadních vod.<br />

Jak vnímáte pojem udržitelnost?<br />

Jak v osobním, tak profesním životě pro mě udržitelnost<br />

znamená dělat věci smysluplně. Pokud bych se<br />

měla na udržitelnost <strong>za</strong>měřit z pohledu personalistiky,<br />

tak jde hlavně o přístup podniku k jednotlivým pracovníkům<br />

tak, abychom byli všichni schopní pracovat<br />

a zdravě růst několik dalších desítek let.<br />

Proč považujete <strong>za</strong> důležité pracovat s udržitelností<br />

v rámci činnosti společnosti <strong>VITAR</strong>?<br />

Vzhledem k tomu, že je <strong>VITAR</strong> rodinným podnikem,<br />

jsou pro nás mezilidské vztahy důležitým faktorem<br />

udržitelnosti. Z pohledu personálního oddělení se mezilidské<br />

vztahy <strong>za</strong>řazují dokonce na první místo. Jsou<br />

pro nás zásadní právě z toho důvodu, abychom spolu<br />

mohli i nadále mluvit a sdělovat si své emoce, zážitky,<br />

starosti i radosti, a to především osobně.<br />

Jak se udržitelnost promítá do vaší běžné činnosti<br />

v rámci vašeho oddělení?<br />

Například ve snaze udržet rovnováhu mezi digitálním<br />

administrativním životem a vzájemnou osobní interakcí.<br />

Moderní počítačový svět je velkým pracovním pomocníkem,<br />

co se sdílení základních informací týče, ale<br />

gró personalistiky je individuální osobní přístup k jednotlivým<br />

pracovníkům.


12 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 13<br />

STRATEGIE & UDRŽITELNOST<br />

VE SPOLEČNOSTI <strong>VITAR</strong>, S.R.O.<br />

PRACUJEME TAK, ABYCHOM SE MOHLI POSTAVIT ZA NAŠE VÝSLEDKY.<br />

SPOLEČNĚ. UDRŽITELNĚ. PRO BUDOUCNOST.<br />

Věříme v závazek každého člověka a organi<strong>za</strong>ce vůči<br />

naší planetě. Jsme přesvědčení o tom, že součástí<br />

naší podnikatelské odpovědnosti je vykonávat naše<br />

provozní činnosti tak, abychom minimalizovali jejich<br />

negativní dopad na životní prostředí, komunity, <strong>za</strong>městnance<br />

a celý dodavatelsko-odběratelský řetězec.<br />

Udržitelnost se nyní prolíná jak našimi hlavními pilíři firemní<br />

strategie, tak obvyklou provozní činností. V rámci<br />

vnitřního systému řízení připravujeme pravidelně<br />

plány pro další období, ve kterých naše environmentální<br />

strategie a udržitelný přístup získávají větší pozornost<br />

každý <strong>rok</strong>. Pro strategické řízení používáme<br />

manažerské nástroje, ve kterých zřizujeme zvláštní<br />

sekce pro cíle udržitelného rozvoje a pro závazky k životnímu<br />

prostředí.<br />

STRUČNÝ VÝBĚR Z ETICKÉHO KODEXU <strong>VITAR</strong>, S.R.O.:<br />

Snažíme se postupně <strong>za</strong>vádět materiály, které jsou<br />

v maximální míře recyklovatelné nebo přímo vyrobené<br />

z recyklovaného materiálu. Pracujeme na minimali<strong>za</strong>ci<br />

tvorby odpadů a ve výrobním procesu plánujeme<br />

<strong>za</strong>vádět druhotnou využitelnost odpadních materiálů.<br />

Součástí naší značky jsou také naši <strong>za</strong>městnanci,<br />

u kterých aktivně budujeme povědomí o kvalitě a bezpečí<br />

našich výrobků. Stejnou povinnost vnímáme vůči<br />

našim odběratelům a koncovým zákazníkům. Kvalitu,<br />

bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost našich procesů,<br />

výrobků a služeb opakovaně potvrzují mezinárodní<br />

certifikáty IFS a HACCP. Produktivitu výroby neustále<br />

zvyšujeme automati<strong>za</strong>cí, efektivním využitím strojních<br />

<strong>za</strong>řízení a postupně se snižující materiálovou a energetickou<br />

náročností.<br />

V bouřlivých vodách konkurenčního prostředí je pro<br />

nás jasným majákem náš etický kodex.<br />

Garantujeme našim zákazníkům vysoce etické chování.<br />

Při všech svých aktivitách dbáme na dodržování<br />

základních etických pravidel slušného jednání a vždy<br />

striktně dodržujeme dohodnuté podmínky a platné<br />

právní normy. Kterýkoliv pracovník vystupující a jednající<br />

<strong>za</strong> společnost <strong>VITAR</strong> je povinen se tímto pravidlem<br />

řídit. Jeho slovo je slovem <strong>VITAR</strong>u.<br />

Naši <strong>za</strong>městnanci jednají vůči odběratelům, dodavatelům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na<br />

základě úcty a profesionální etiky.<br />

Naši <strong>za</strong>městnanci nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet či poskytnout produkty Společnosti,<br />

které by směřovaly k získání neoprávněného prospěchu či výhody a/nebo které by mohly být<br />

považovány <strong>za</strong> úplatek.<br />

Společnost <strong>VITAR</strong> dodržuje všechna pravidla, týkající se BOZP, PO, ochrany životního prostředí<br />

v souladu s platnou legislativou.<br />

STRATEGIE


14 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 15<br />

<strong>VITAR</strong> A GLOBÁLNÍ CÍLE<br />

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE<br />

Udržitelnost se prolíná strategickými plány společnosti <strong>VITAR</strong>, s.r.o. Naše činnosti<br />

a plány jsou inspirovány modelem 17 cílů udržitelného rozvoje OSN. Níže uvádíme vzájemnou<br />

vazbu našeho přístupu se zmíněným modelem.<br />

KONEC CHUDOBY<br />

Klademe důraz na dodržování legislativy i z pohledu<br />

minimálních mezd. Průměrná mzda v naší<br />

organi<strong>za</strong>ci se stabilně drží na úrovni průměrné<br />

mzdy Zlínského a Jihomoravského kraje. Férové<br />

jednání s našimi <strong>za</strong>městnanci i obchodními<br />

partnery je neodlučitelnou součástí přístupu naší<br />

společnosti. Své nadšení pro pomoc potřebným<br />

každoročně promítáme do podpory nadací, jež<br />

pomáhají rodinám v tíživé finanční situaci. Investujeme<br />

také do prospěšné a zájmové činnosti lokálních<br />

komunit.<br />

ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT<br />

Všechny naše produkty a činnosti svým účelem<br />

souzní s firemním mottem „Pomáháme lidem<br />

vést zdravější život.“ Jedním z hlavních příkladů<br />

je náš <strong>VITAR</strong> klub, který je dostupný pro ši<strong>rok</strong>ou<br />

veřejnost a nabízí velké množství vzdělávacích<br />

materiálů o zdravém životním stylu.<br />

Z pohledu interního prostředí dbáme na bezpečnost<br />

práce a vhodné hygienické podmínky na pracovišti.<br />

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ<br />

Reflektujeme a podporujeme rozvoj jak našich <strong>za</strong>městnanců,<br />

tak spotřebitelů. Pořádáme pravidelná<br />

školení a rádi spolupracujeme se vzdělávacími<br />

institucemi. Také spoluvytváříme populárně-naučné<br />

semináře o zdraví, výživě, pohybu a zdravém<br />

životním stylu. Zapojujeme odborníky, kteří se<br />

snaží srozumitelnou formou poukazovat na cesty<br />

vedoucí ke zdravějšímu životu.<br />

ROVNOST MUŽŮ A ŽEN,<br />

MÉNĚ NEROVNOSTÍ,<br />

DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ<br />

RŮST<br />

V naší společnosti pokládáme <strong>za</strong> samozřejmé<br />

a přirozené umožnit rovnocenné podmínky pro<br />

všechny v rámci přijímacího procesu a příležitostech<br />

v kariérním postupu. Věříme v rovnost odměňování.<br />

Přijímání nových <strong>za</strong>městnanců a kariérní<br />

růst u nás stojí na základech pracovních<br />

kompetencí pro příslušnou pozici. Netolerujeme<br />

jak genderovou diskriminaci, tak i jakékoliv politické,<br />

rasové, náboženské, věkové či národnostní<br />

znevýhodňování.<br />

Dlouhodobě také podporujeme neziskové organi<strong>za</strong>ce<br />

a nadace pomáhající osobám s různým<br />

životním znevýhodněním.<br />

DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE<br />

Uvědomujeme si náš závazek k energetické bezpečnosti<br />

a k využívání obnovitelných zdrojů.<br />

V rámci snižování energetické náročnosti bylo<br />

historicky investováno do <strong>za</strong>teplení budov, tepelných<br />

čerpadel a vlastních rekuperačních jednotek.<br />

Do budoucna plánujeme vlastní fotovoltaické jednotky<br />

a další investice do energetické soběstačnosti.<br />

PRŮMYSL, INOVACE<br />

A INFRASTRUKTURA<br />

Inovace a zlepšování je základem výrobního a obchodního<br />

modelu společnosti <strong>VITAR</strong>, s.r.o. Dlouhodobě<br />

investujeme do udržitelných a k životnímu<br />

prostředí šetrných technologií a výrobních<br />

procesů. Zavádíme prvky roboti<strong>za</strong>ce a digitali<strong>za</strong>ce<br />

výroby. Inovujeme naši analytiku, finanční řízení<br />

a <strong>za</strong>měřujeme se na budování pevné bezpečnostní<br />

infrastruktury pro data naše a našich obchodních<br />

partnerů. Podporujeme vzdělávání, spolupracujeme<br />

s univerzitami, studenty a regulačními<br />

orgány a přispíváme k rozvoji celého odvětví.<br />

ODPOVĚDNÁ VÝROBA<br />

A SPOTŘEBA<br />

V rámci celkové strategie pracujeme na minimali<strong>za</strong>ci<br />

odpadního materiálu. Implementujeme<br />

pravidla pro recyklaci a redukci odpadů. Zavádíme<br />

udržitelné postupy a <strong>za</strong>čleňujeme informace<br />

o udržitelnosti do pravidelných výročních zpráv.<br />

Zvyšujeme povědomí komunit a zákazníků o recyklaci,<br />

udržitelné spotřebě a edukujeme o péči<br />

o zdraví.<br />

Zavádíme principy oběhového hospodářství na<br />

základě implementace strategie cirkulární ekonomiky.<br />

KLIMATICKÁ OPATŘENÍ<br />

Rozvíjíme digitální projekty a snižujeme ekologickou<br />

zátěž administrativních činností postupným<br />

<strong>za</strong>váděním bezpapírové kanceláře. Důsledně dbáme<br />

na třídění odpadu a dlouhodobě snižujeme<br />

náklady na odpadové hospodářství. Jedním z pilířů<br />

společnosti je minimali<strong>za</strong>ce dopadů našich činností<br />

na životní prostředí.<br />

MÍR, SPRAVEDLNOST<br />

A SILNÉ INSTITUCE<br />

Férové jednání s našimi <strong>za</strong>městnanci i obchodními<br />

partnery je neodlučitelnou součástí při fungování<br />

naší společnosti.<br />

Ctíme důvěrné informace, odsuzujeme korupční<br />

praktiky, čestnost a rovnost pokládáme <strong>za</strong> základ<br />

udržitelného obchodního vztahu.


16 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 17<br />

NAŠE CESTA K UDRŽITELNOSTI<br />

V ROCE <strong>2022</strong><br />

GOVERNANCE - NAŠE ORGANIZACE. NÁŠ ZÁVAZEK.<br />

NAŠE KNOW-HOW.<br />

Přístup k řízení je základním kamenem dlouhodobě udržitelného úspěchu společnosti <strong>VITAR</strong>.<br />

Cílíme na vytváření vysoké přidané hodnoty pro naše zákazníky, <strong>za</strong>městnance, kolegy, komunity<br />

a další stakeholdery společnosti.<br />

122 ppm<br />

16 % nárůst obratu oproti<br />

přes<br />

<strong>rok</strong>u 2021<br />

reklamací<br />

NAŠE KOMUNITY.<br />

přes<br />

307 <strong>za</strong>městnanců<br />

181 126 200<br />

ENVIRONMENT – NAŠE PLANETA.<br />

42,8 tun<br />

SOCIAL – NAŠI LIDÉ. NAŠI ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI.<br />

Filozofie společnosti <strong>VITAR</strong> je <strong>za</strong>ložena na respektu, úctě a profesionální etice. Čestnost a rovnost<br />

pokládáme <strong>za</strong> základ dlouhodobě udržitelných vztahů. Jsme hrdí na naši firemní kulturu a dbáme<br />

na vytváření stabilního a bezpečného prostředí pro naše <strong>za</strong>městnance, partnery a komunity.<br />

<strong>VITAR</strong>, s.r.o. je zodpovědnou firmou, která minimalizuje dopady svých činností na životní prostředí<br />

a dlouhodobě plánuje snižovat svoji uhlíkovou stopu. Udržitelný přístup je mnohdy o malých<br />

změnách, které mohou způsobit velký dopad.<br />

environmentální<br />

3 projekty v roce <strong>2022</strong><br />

Příprava pro měření uhlíkové<br />

stopy společnosti<br />

23 mil<br />

prodaných produktů<br />

vlastní značky<br />

podpořených akcí a projektů<br />

místních komunit<br />

ušetřeného plastu díky používání<br />

papírových brček<br />

UDRŽITELNOST


18 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 19<br />

NAŠE FIRMA<br />

Dbáme na důsledné dodržování etického kodexu,<br />

který je základním pilířem naší firmy. Celý etický kodex<br />

je dostupný online. Řídíme se naším firemním<br />

poselstvím „Pomáháme lidem vést zdravější život.“<br />

a je pro nás velice důležitá společenská odpovědnost<br />

směrem ke spotřebitelům, <strong>za</strong>městnancům, všem<br />

obchodním partnerům, k přírodě a také k celé společnosti<br />

nejen v blízkém okolí působnosti naší firmy.<br />

STABILNÍ RODINNÁ FIRMA ZALOŽENÁ NA ODPOVĚDNÉM A FÉROVÉM PŘÍSTUPU.<br />

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ<br />

Pět pilířů našeho udržitelného přístupu<br />

Naše vize je pro nás vším. Ovlivňuje naše rozhodování, strategii i veškeré provozní oblasti. Abychom dlouhodobě<br />

naplňovali vizi společnosti, pracujeme s pěti strategickými oblastmi, pomocí kterých udržujeme naši silnou<br />

pozici ve velmi konkurenčním prostředí trhu s potravinami a výživovými doplňky.<br />

Odpovědnost ke spotřebitelům<br />

Naše produkty jednoduchým, pohodlným a ekonomickým<br />

způsobem přispívají k naplňování trendů<br />

zdravého životního stylu, prevenci nemocí a podpoře<br />

zdraví.<br />

Odpovědnost k <strong>za</strong>městnancům<br />

Pro spokojenost všech <strong>za</strong>městnanců vytváříme a neustále<br />

zdokonalujeme pracovní prostředí, které podporuje<br />

jejich spokojenost, aktivitu, odbornost, výkonnost,<br />

tvořivost a loajalitu. Trvale budujeme povědomí o důležitosti<br />

vzájemné spolupráce a komunikace.<br />

Odpovědnost k obchodním partnerům<br />

Pro naše obchodní partnery představujeme trvalou<br />

jistotu, jelikož jsme dlouhodobě největším výrobcem<br />

a dodavatelem doplňků stravy do obchodních řetězců<br />

a drogerií v České republice a na Slovensku i silným<br />

exportérem. Obchodním řetězcům ve střední a východní<br />

Evropě stejně jako lékárnám v České a Slovenské<br />

republice neustále nabízíme ši<strong>rok</strong>ý sortiment,<br />

marketingovou a obchodní podporu a garanci spolehlivosti<br />

a kvality dodávek. Celosvětově představujeme<br />

významného partnera pro vývoj a výrobu pod<br />

naší značkou, případně značkou zákazníka, <strong>za</strong>jišťující<br />

pružnost, komplexní služby a termínovou spolehlivost.<br />

Společenská odpovědnost<br />

Představujeme a neustále naplňujeme poslání společensky<br />

odpovědné firmy jak ke spotřebitelům a obchodním<br />

partnerům, tak i přírodě. Vůči odběratelům,<br />

dodavatelům a ostatním partnerům jednáme vždy na<br />

základě úcty, respektu a profesionální etiky. Vše podtrhuje<br />

naše firemní motto: „Pomáháme lidem vést<br />

zdravější život.“ V souladu s naším firemním mottem<br />

podporujeme finančně, prostřednictvím našich produktů<br />

nebo svou přímou činností, různé charitativní,<br />

kulturní i sportovní projekty včetně aktivit místních<br />

samospráv. Podporujeme také oblasti zdravotnictví,<br />

záchranných složek a sociálních služeb.<br />

Udržitelnost<br />

Ve všech našich činnostech dbáme na minimali<strong>za</strong>ci<br />

negativního dopadu na životní prostředí. U našich<br />

výrobků pracujeme na <strong>za</strong>vádění materiálů, které jsou<br />

v maximální míře recyklovatelné. U mnoha výrobků<br />

dbáme na minimali<strong>za</strong>ci tvorby odpadů. U našich <strong>za</strong>městnanců<br />

aktivně budujeme povědomí o kvalitě<br />

a bezpečí našich výrobků jako samozřejmé povinnosti<br />

<strong>VITAR</strong>U vůči spotřebitelům. Kvalitu, bezpečnost<br />

a dlouhodobou udržitelnost našich procesů, výrobků<br />

a služeb opakovaně potvrzují mezinárodní certifikáty<br />

IFS a HACCP. Produktivitu výroby neustále zvyšujeme<br />

automati<strong>za</strong>cí, efektivním využitím strojních <strong>za</strong>řízení<br />

a postupně se snižující materiálovou a energetickou<br />

náročností.


20 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 21<br />

Etický kodex<br />

Základním kamenem našeho podnikání je etické jednání. Vyžadujeme, aby každý zodpovědný<br />

pracovník dbal na dobré mravy, jednal s dodavateli, odběrateli, klienty i s vlastními<br />

kolegy s úctou a respektem.<br />

ŘÍZENÍ FIRMY<br />

Strategický přístup<br />

OBECNÁ PRAVIDLA<br />

Jednáme na základě úcty a profesionální<br />

etiky. Striktně se vymezujeme proti neoprávněnému<br />

prospěchu a úplatkářství. Dodržujeme<br />

všechna legislativní pravidla.<br />

VZTAHY<br />

KE SPOLEČNÍKŮM<br />

Výroční zprávy společnosti<br />

jsou pravdivé,<br />

přesné a včasné. Pravidelně<br />

informujeme<br />

společníky o své obchodní<br />

politice, dosažených<br />

výsledcích<br />

a vyhlídkách.<br />

VZTAHY<br />

S DODAVATELI<br />

Nezneužíváme našeho<br />

postavení na trhu a používáme<br />

legitimní obchodní metody.<br />

Respektujeme smluvní ujednání<br />

a platební morálku. Ctíme důvěrné<br />

informace.<br />

VZTAHY K ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVÁM<br />

A REGIONU<br />

Bereme v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně<br />

zájmů národních a regionálních. Dbáme na řádné vedení<br />

účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům<br />

státní správy a samosprávy. Podporujeme rozvoj sportu<br />

a kultury. Vedeme aktivní charitativní politiku.<br />

VZTAHY S ODBĚRATELI<br />

Ctíme důvěrné informace, odsuzujeme korupční<br />

praktiky, čestnost a rovnost pokládáme<br />

<strong>za</strong> základ udržitelného obchodního vztahu.<br />

VZTAHY S KONKURENCÍ<br />

V konkurenčním boji si počínáme<br />

rázně, ale čestně.<br />

Nepoškozujeme reputaci<br />

konkurentů a ctíme<br />

fair-play.<br />

VZTAHY<br />

K ZAMĚSTNANCŮM<br />

Vztahy k <strong>za</strong>městnancům<br />

<strong>za</strong>kládáme na úctě<br />

k důstojnosti každého člověka.<br />

Přijímáme a povyšujeme<br />

<strong>za</strong>městnance na základě jejich<br />

způsobilosti pro danou práci bez<br />

jakékoliv politické, rasové, náboženské<br />

či národnostní diskriminace, bez ohledu<br />

na pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost,<br />

která se nevztahuje k pracovním úkolům.<br />

Podle nejlepších tradic odvětví se snažíme<br />

vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné<br />

pracovní prostředí, příznivé pracovní klima<br />

a vhodné podmínky pro zvyšování odborné<br />

úrovně <strong>za</strong>městnanců. Zajišťujeme pravidelné<br />

odměňování svých <strong>za</strong>městnanců <strong>za</strong> vykonanou<br />

práci včetně řádné výplaty mezd<br />

ve sjednaných termínech. Netolerujeme sexuální,<br />

fyzické nebo psychické obtěžování<br />

<strong>za</strong>městnanců. Pro řešení případných pracovních<br />

sporů přednostně používáme vyjednávací<br />

procedury.<br />

ETICKY, ZODPOVĚDNĚ A V SOULADU S LEGISLATIVOU.<br />

Nejen že se snažíme dbát na dobré vztahy vně i uvnitř firmy,<br />

ale vždy dodržujeme veškerou legislativu a naše podnikání řídíme<br />

zodpovědně.<br />

Vždy se rozhodujeme tak, aby naše činnost neohrozila společnost,<br />

<strong>za</strong>městnance ani obchodní partnery a zákazníky<br />

a abychom dosahovali dlouhodobé stability. Naše produkty<br />

vyrábíme a dodáváme v souladu s firemní vizí a poptávkou na<br />

tuzemském i globálním trhu.<br />

Pro řízení firmy používáme pokročilé manažerské nástroje<br />

jako například Balanced Scorecard. Součástí našeho strategického<br />

přístupu je také udržitelnost, kterou plánujeme rozvíjet<br />

v souladu s naší firemní vizí.<br />

Dlouhodobý rozvoj musí být udržitelný. Využíváme adaptabilní<br />

obchodní modely, které dokážou pružně reagovat na situaci<br />

na trhu.<br />

Zpětná vazba jako zdroj neustálého rozvoje<br />

KVALITNÍ PRODUKT, SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK, VÝKONNÁ FIRMA.<br />

Už mnohokrát zmiňovaná odpovědnost se váže také ke kvalitě,<br />

standardi<strong>za</strong>ci a normám. Striktně dodržujeme proces kontroly<br />

doplňků stravy, tak aby splňovaly legislativní požadavky<br />

v potravinářském průmyslu.<br />

Kvalitní řízení firmy počínaje výzkumem a výrobou a konče<br />

spotřebou u obchodních partnerů a zákazníků bedlivě sledujeme<br />

v rámci procesu reklamace. V roce <strong>2022</strong> se podařilo udržet<br />

skvělou hodnotu reklamovaných výrobků 0,0122 % nebo<br />

také 122 ppm (na každý milion vyrobených kusů bylo reklamováno<br />

122 ks).


22 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 23<br />

NAŠI LIDÉ<br />

Naše společnost jedná s důrazem na sociální odpovědnost.<br />

Udržitelnost je pro nás důležitá nejen ve vztahu<br />

k životnímu prostředí, ale i k našim lidem z řad spolupracovníků,<br />

obchodních partnerů a místních komunit.<br />

NAŠI ZAMĚSTNANCI<br />

JSME ZASTÁNCEM ROVNÝCH PODMÍNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO KAŽDÉHO.<br />

Naši <strong>za</strong>městnanci jsou neodmyslitelnou součástí života podniku. Věříme, že není malých rolí a že <strong>za</strong>městnanci<br />

jsou součástí podnikové kultury, proto mimo jiné dbáme na jejich <strong>za</strong>pojení do vývoje a testování produktů, které<br />

považujeme <strong>za</strong> naše společné dílo.<br />

<strong>za</strong>městnanců by u nás rádo pracovalo<br />

i v budoucnu<br />

61,7<br />

96,4 % %<br />

podpořených akcí<br />

Je pro nás samozřejmostí nekompromisně dodržovat zákoník práce tak, aby byl naplňován bezezbytku. Mezi<br />

důležité základní kameny patří také bezpečnost práce. Proto s maximální péčí dbáme nejen na dodržování<br />

závazné legislativy, ale provádíme i školení a pravidelné bezpečnostní audity.<br />

65<br />

rozdaných vánočních balíčků pro<br />

naše <strong>za</strong>městnance v důchodu<br />

pracovníků je motivováno ke kariérnímu<br />

růstu<br />

Náš vztah k <strong>za</strong>městnancům je postaven na principech, které jsou obsaženy v etickém kodexu společnosti.<br />

4<br />

různé pracující generace<br />

200 + 307<br />

50 % : 50 %<br />

v top managementu<br />

181 126<br />

4 4<br />

8<br />

celkový počet <strong>za</strong>městnanců<br />

<strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2022</strong><br />

počet <strong>za</strong>městnanců v top managementu<br />

<strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2022</strong><br />

18<br />

163<br />

částečný<br />

úvazek<br />

122<br />

307 307<br />

počet <strong>za</strong>městnanců na plný úvazek<br />

a částečný úvazek<br />

<strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2022</strong><br />

4 39<br />

19<br />

počet nově <strong>za</strong>městnaných kolegů a kolegyň<br />

<strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2022</strong><br />

11<br />

307 7 NÁRODNOSTÍ<br />

počet <strong>za</strong>městnanců se zdravotním znevýhodněním/handicapem<br />

<strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2022</strong><br />

počet národností mezi <strong>za</strong>městnanci <strong>za</strong><br />

<strong>rok</strong> <strong>2022</strong>


24 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 25<br />

Rovnocenné příležitosti<br />

Nábor nových <strong>za</strong>městnanců:<br />

Nové kolegy přijímáme na základě jejich kompetencí<br />

a schopností vykonávat danou pozici a v souladu<br />

s naším etickým kodexem pro výběr <strong>za</strong>městnanců.<br />

Důsledně dbáme na adaptaci našich nových kolegů,<br />

abychom jim usnadnili orientaci v prostředí naší firmy.<br />

Pravidelně se setkáváme s našimi kolegy a vyhodnocujeme<br />

jejich spokojenost a pracovní výsledky. Pomáháme<br />

jim řešit nejen pracovní, ale i nenadálé životní<br />

situace.<br />

Vzdělávání<br />

V rámci našeho strategického plánu vzdělávání pracujeme<br />

na zvyšování kompetencí našich spolupracovníků<br />

prostřednictvím povinných i nepovinných školení.<br />

V roce <strong>2022</strong> jsme pro naše <strong>za</strong>městnance zrealizovali<br />

celkem 33 nepovinných školení, která se věnovala<br />

kupříkladu problematice účetnictví, práci v MS Excel<br />

či doplňujícím znalostem v oblasti pracovních úrazů.<br />

Ve <strong>VITAR</strong>u jsme otevřeni i spolupráci se studenty, kteří<br />

u nás mohou načerpat zkušenosti z praxe a přináší<br />

do naší společnosti nové nápady a kreativní pohled na<br />

procesy v různých oblastech.<br />

Bezpečí a komunikace<br />

Je pro nás podstatné, aby se naši <strong>za</strong>městnanci ve společnosti cítili bezpečně jak z fyzického, tak i psychického<br />

hlediska. Proto klademe důraz na dodržování legislativy týkající se bezpečnosti práce a dáváme <strong>za</strong>městnancům<br />

také možnost vyjádřit svůj názor, zmínit problémy či klást dotazy, na které hledají odpověď.<br />

Nulové zpoždění<br />

Jako <strong>za</strong>městnavatel nemalého počtu lidí vnímáme<br />

velkou zodpovědnost <strong>za</strong> dodržení sjednaných podmínek<br />

mezi společností a pracovníky. Našim závazkům<br />

vůči <strong>za</strong>městnancům i partnerům vždy dostojíme včas.<br />

Každoroční dotazník spokojenosti<br />

Zpětná vazba k fungování společnosti z pohledu<br />

všech <strong>za</strong>městnanců je pro nás velmi důležitá, proto<br />

každoročně <strong>za</strong>městnancům umožňujeme (mimo<br />

schránky důvěry či osobních diskusí) se anonymně vyjádřit<br />

prostřednictvím dotazníku spokojenosti. Na základě<br />

následného vyhodnocení dotazníku se snažíme<br />

navrhovat a implementovat případné k<strong>rok</strong>y a opatření<br />

ke zlepšení spokojenosti našich spolupracovníků v oblastech<br />

s nejnižším hodnocením.<br />

<strong>VITAR</strong> magazín<br />

Snažíme se udržovat naše <strong>za</strong>městnance v obraze nejen<br />

běžnou komunikací prostřednictvím e-mailů, intranetu<br />

či běžných rozhovorů. Dlouhodobě a pravidelně<br />

předáváme důležité informace více zábavnou a <strong>za</strong>jímavou<br />

formou v podobě <strong>VITAR</strong> magazínu, který vychází<br />

každé dva měsíce.<br />

V magazínu se naši <strong>za</strong>městnanci napříč všemi odděleními<br />

mohou dočíst o:<br />

úspěších a úskalích společnosti v aktuálním období<br />

nových investicích a plánech společnosti<br />

novinkách v oblasti výrobků<br />

seznámení se se <strong>za</strong>městnanci <strong>VITAR</strong>u – v každém<br />

čísle magazínu jsou představení 4 <strong>za</strong>městnanci<br />

z různých oddělení, kteří o sobě prozradí:<br />

jaká je jejich pracovní pozice<br />

od kdy ve společnosti působí<br />

co mají na společnosti <strong>VITAR</strong> nejraději<br />

co mají nejraději konkrétně na své práci<br />

jaký je jejich nejoblíbenější produkt <strong>VITAR</strong>u<br />

jaké jsou jejich koníčky a záliby<br />

<strong>report</strong>áže z různých oddělení <strong>VITAR</strong>u<br />

personální zprávy: informace o příchodech a odchodech<br />

<strong>za</strong>městnanců, svatbách a narození dětí,<br />

blahopřání jubilantům<br />

rozhovory se <strong>za</strong>jímavými osobnostmi<br />

Magazín je volně dostupný pro všechny <strong>za</strong>městnance<br />

bez výjimek.<br />

Nástroje pro řízení krizových situací<br />

Využíváme velké množství komunikačních kanálů pro<br />

vytvoření sociálního dialogu ve společnosti. Pomocí<br />

schránky důvěry, politiky otevřeného HR, pravidelného<br />

setkávání se <strong>za</strong>městnanci a opatření pro podporu<br />

řešení tíživých životních situací pomáháme vytvářet<br />

bezpečné prostředí pro vzájemné porozumění.


26<br />

NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 27<br />

Péče a benefity<br />

Týden dovolené navíc (Work-life balance)<br />

Délka dovolené <strong>za</strong> kalendářní <strong>rok</strong> je dle české legislativy<br />

stanovena pro soukromý sektor na 160 hodin, což<br />

při běžném plném úvazku činí 20 dní, tedy 4 týdny.<br />

Ve <strong>VITAR</strong>u jsme ale toto zákonné minimum pro své<br />

<strong>za</strong>městnance rozšířili a poskytujeme všem bez rozdílů<br />

o 40 hodin volna více. Chápeme, že najít rovnováhu<br />

mezi prací a soukromým životem je důležité, což je<br />

i jedním z důvodů, proč byl u nás tento benefit <strong>za</strong>veden.<br />

Rekreace <strong>za</strong> zvýhodněnou cenu<br />

Dalším benefitem souvisejícím s dovolenou je ve<br />

<strong>VITAR</strong>u možnost využití rekreačního objektu ve velmi<br />

atraktivní lokalitě u Sečské přehrady ve východních<br />

Čechách. Na ubytování nabízíme <strong>za</strong>městnancům výhodnou<br />

dotovanou cenu a této nabídky může využít<br />

každý bez rozdílů.<br />

Příspěvky na stravování<br />

Naši <strong>za</strong>městnanci mají možnost stravování v podobě<br />

bufetu či automatů a teplých obědů v jídelně jak<br />

ve zlínském, tak v tišnovském areálu. Pracovníci mají<br />

v případě výdeje teplých obědů možnost vybírat ze<br />

4 jídel, ke kterým je automaticky servírována polévka<br />

a nápoj zdarma. Myslíme také na vegetariány.<br />

Vánoční balíčky pro rodiče s dětmi<br />

Pro všechny <strong>za</strong>městnance s dětmi do 15 let připravujeme<br />

každé Vánoce dárkové balíčky s našimi produkty<br />

pro děti. V roce <strong>2022</strong> tak putovalo pod stromeček 65<br />

balíčků.<br />

Abychom podpořili boj s plýtváním jídla, funguje u nás<br />

tzv. bur<strong>za</strong> obědů, která slouží k odkládání objednávky<br />

jídla zpět. Ti, kteří si například v daný den oběd <strong>za</strong>pomněli<br />

objednat, tak mají možnost odkoupení odvolaného<br />

oběda jiným <strong>za</strong>městnancem.<br />

Pracovníci, kteří si nepřejí využít výdeje obědů, mají<br />

možnost výměny tohoto benefitu <strong>za</strong> příspěvek na<br />

stravování v podobě dotovaných stravenek.<br />

Zaměstnanecké slevy na produkty<br />

Každý náš <strong>za</strong>městnanec může nakupovat produkty<br />

společnosti <strong>VITAR</strong> s 35% slevou.<br />

BENEFITY


28 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 29<br />

Autobusová <strong>za</strong>stávka v Tišnově:<br />

Od podzimu 2021 je pro <strong>za</strong>městnance <strong>VITAR</strong>u zřízena<br />

nová autobusová <strong>za</strong>stávka u tišnovského výrobního<br />

závodu. Tu <strong>za</strong>koupilo vedení společnosti, aby nahradila<br />

<strong>za</strong>stávku starou a již nevyhovující.<br />

Zastávka nese název „Železné, u <strong>VITAR</strong>u“ a její aktuální<br />

podobu jsme <strong>za</strong>nesli i do Google Maps a Mapy.cz.<br />

V roce <strong>2022</strong> se <strong>za</strong>stávka dočkala ještě jedné úpravy –<br />

polepu ve firemním designu.<br />

Čisté pracovní oděvy:<br />

Z hlediska legislativy je pro nás nutnou podmínkou<br />

<strong>za</strong>jistit <strong>za</strong>městnancům ve výrobě čisté pracovní<br />

oděvy. Sami však dbáme na čistotu a rovnocenné<br />

podmínky, proto jsme interně rozšířili <strong>za</strong>jištění čistých<br />

pracovních oděvů i pro ostatní <strong>za</strong>městnance,<br />

jež jej využívají, jako jsou kupříkladu pracovníci skladu<br />

či pracovníci údržby. Společnost má pro danou<br />

činnost zřízenou vlastní prádelnu s průmyslovými<br />

pračkami, díky kterým je <strong>za</strong>městnancům pravidelně<br />

vydáváno čisté a dezinfikované pracovní oblečení.<br />

NAŠI PARTNEŘI<br />

FÉROVOST A SPOLEHLIVOST JSOU ZÁKLADNÍMI KAMENY VZTAHŮ<br />

S OBCHODNÍMI PARTNERY.<br />

Kromě Česka a Slovenska se s vitaminy <strong>VITAR</strong>u setkáte i v dalších více než třech desítkách zemí. Ať už pod známými<br />

značkami <strong>VITAR</strong>u, nebo pod privátní značkou našich obchodních partnerů. Drtivá většina je určená pro<br />

evropský trh, ale dodáváme zboží také na Arabský poloostrov, do Afriky nebo Asie. A kromě vitaminů vyvážíme<br />

také nápoje Capri-Sun pro východní Evropu.<br />

Den dětí a Den s <strong>VITAR</strong>em nejen pro <strong>za</strong>městnance<br />

V naší společnosti s radostí pořádáme dětský den<br />

spojený i s akcí pro <strong>za</strong>městnance, který je pro nás již<br />

každoroční tradicí. Obvykle ho pořádáme v červnu,<br />

kdy se slaví Mezinárodní den dětí. Během této akce se<br />

návštěvníci mohou těšit na spoustu atrakcí a cen pro<br />

děti i pohoštění přímo v prostoru výrobního areálu.<br />

Nejvýznamnější spolupráce<br />

Srbsko Švédsko Jemen Itálie Rumunsko<br />

A abychom potěšili i děti a jejich rodiče ve Zlíně, kde<br />

se nachází naše sídlo, pořádáme zde obdobnou akci<br />

s názvem Den s <strong>VITAR</strong>em, kde si mohou návštěvníci<br />

z řad <strong>za</strong>městnanců i veřejnosti zpříjemnit svůj čas obvykle<br />

na <strong>za</strong>čátku nového školního <strong>rok</strong>u.<br />

Péče o naše seniory<br />

Ve společnosti si vážíme <strong>za</strong>městnanců nejen v době,<br />

kdy s námi spolupracují. Pamatujeme a ctíme i ty, kteří<br />

u nás <strong>za</strong>vršili svoji kariéru odchodem do penze. Pro<br />

všechny naše seniory každoročně na Vánoce posíláme<br />

vánoční přání s dárkovým balením <strong>VITAR</strong> produktů.<br />

V roce <strong>2022</strong> jsme tak Vánoce zpříjemnili 172 bývalým<br />

<strong>za</strong>městnancům.


30 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 31<br />

Zůstáváme v obraze<br />

Veletrhy:<br />

Pro <strong>VITAR</strong> je důležité se udržovat v kurzu na českých<br />

i <strong>za</strong>hraničních trzích. Rádi se proto účastníme mezinárodních<br />

veletrhů, na kterých máme možnost oslovit<br />

nejen nové zákazníky, ale potkat se i se stávajícími<br />

partnery a posílit či ještě rozšířit stávající spolupráci.<br />

Veletrhy jsou pro nás zdrojem inspirace a informací<br />

o aktuálních trendech v odvětví. Naše exportní oddělení<br />

se již dlouhodobě účastní 2 nejvýznamnějších<br />

veletrhů:<br />

• PLMA (Private Label Manufacturers Association)<br />

• Vitafoods<br />

NAŠE KOMUNITY<br />

PODPORA A POMOC PRO NAŠE KOMUNITY.<br />

Vzdělávání pro zdravější život<br />

NAŠI KONCOVÍ ZÁKAZNÍCI<br />

NAŠE PRODUKTY ODRÁŽÍ FIREMNÍ MOTTO<br />

„POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT“.<br />

Mezi koncové zákazníky patří velké spektrum spotřebitelů,<br />

proto jsou naše produkty vyvíjeny pro takřka<br />

všechny věkové kategorie. Vhodný produkt od nás si<br />

najdou dospělí i nejmenší - pro ty máme například oblíbené<br />

multivitaminy s Bobem a Bobkem.<br />

S produkty <strong>VITAR</strong>u se zákazníci mohou setkat v různých<br />

obchodních řetězcích, drogeriích, na nezávislém<br />

trhu a čerpacích stanicích, ale i v lékárnách. Kromě<br />

vlastních značek doplňků stravy či sladidel jde i o oblíbené<br />

nápoje Capri-Sun.<br />

Je pro nás důležité poskytovat našim <strong>za</strong>městnancům<br />

i ši<strong>rok</strong>é veřejnosti možnost rozvoje prostřednictvím<br />

předávání užitečných informací. S elánem tak vytváříme<br />

edukativní články a seriály, jak pečovat o sebe<br />

a své zdraví nebo o prospěšných látkách a jejich funkci<br />

v organizmu.<br />

V rámci webu máme i speciální sekci "Pro zdraví",<br />

která nabízí přehled různých projektů, které tvoříme<br />

právě ve snaze pomoci lidem žít zdravější život.<br />

Všem příznivcům aktivního a zdravého života umožňujeme<br />

také členství ve <strong>VITAR</strong> klubu, do kterého se<br />

může kdokoli přihlásit na našich stránkách.<br />

Kromě výše zmíněných aktivit nabízíme<br />

také semináře a poradenství.<br />

Pro ty, kteří se již realizovaných<br />

seminářů nemohli účastnit, jsou<br />

přichystány záznamy na našich<br />

webových stránkách.<br />

Členové pak mohou čerpat řadu výhod:<br />

Slevy a dárky na e-shopu.<br />

Možnosti odměn, akcí a soutěží.<br />

Edukační e-booky zdarma:<br />

Průvodce zdravějším životem<br />

Recepty se sladidly Irbis<br />

Tvoření s Capri-Sun<br />

Upcyklace s <strong>VITAR</strong>em<br />

30 minut pro zdraví<br />

Rostlinné a bylinné extrakty<br />

Dětské hry a hlavolamy<br />

Abeceda vitaminů a minerálních látek<br />

Osvěžení s Capri-Sun<br />

Výhody u partnerů naší společnosti:<br />

Sleva 2000 Kč na výživové kurzy<br />

společnosti Nutris<br />

S leva na vstupné do rodinného zábavného<br />

JOJO Parku v Ostravě<br />

Sleva na vstupné do fun parků Toboga


32 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 33<br />

Projekty a podpora<br />

Obvykle podporu směrujeme do regionů, kde působíme,<br />

a podporujeme akce a organi<strong>za</strong>ce, které mají<br />

s <strong>VITAR</strong>em nějakou spojitost. Ta může být daná typem<br />

akce (např. dětský den) anebo ve spojitosti s osobou/<br />

osobami, které <strong>VITAR</strong> dlouhodobě podporuje nebo<br />

s nimi i jinak spolupracuje (např. houslista Václav<br />

Hudeček).<br />

Naším obvyklým účelem je:<br />

podporovat sportovní, kulturní a společenské<br />

akce,<br />

podporovat i místní organi<strong>za</strong>ce<br />

(tzn. tišnovské a zlínské),<br />

motivovat společnost k pohybu,<br />

přednostně podporovat regiony Tišnovska<br />

a Zlínska.<br />

Projekty<br />

S radostí podporujeme vybrané organi<strong>za</strong>ce a pořádáme<br />

pro <strong>za</strong>městnance a komunity v okolí různé projekty,<br />

mezi které dlouhodobě patří:<br />

Capri-Sun Cup – jsme hrdým generálním<br />

partnerem<br />

organi<strong>za</strong>ce Capri-Sun Bike školky<br />

partnerství se Zlín Film Festivalem<br />

Akademie Václava Hudečka – jsme hrdým<br />

generálním partnerem<br />

<strong>VITAR</strong> Pohár zdraví – podporujeme již 6. ročník<br />

seriálu<br />

nadace Dobrý anděl<br />

Zoo Zlín a Zoo Brno<br />

Středisko rané péče EDUCO Zlín<br />

projekt Pomozte Honzíkovi<br />

Mimo jiné jsme v roce <strong>2022</strong>:<br />

Přispěli na automobil pro Alzheimer centrum<br />

Zlín.<br />

Přispěli Letnímu podnikatelskému kempu<br />

mládeže, který pracuje se znevýhodněnými<br />

dětmi.<br />

Věnovali jsme automobil MŠ Venkov Železné.<br />

Pomohli jsme Ukrajině prostřednictvím financí<br />

a jiné materiální pomoci.<br />

KOMUNITY


34 NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 35<br />

NAŠE PLANETA<br />

Náš závazek k životnímu prostředí bereme velmi vážně.<br />

Historicky jsme investovali značné zdroje do velkých<br />

technologických řešení i do drobných projektů, které nám<br />

pomohly snížit vliv naší činnosti na životní prostředí. Věříme,<br />

že zodpovědný přístup k životnímu prostředí není jen<br />

o krátkodobých spontánních investicích, ale o dlouhodobé<br />

udržitelné cestě a celkové firemní filozofii postavené na<br />

vnitřní motivaci každého z nás přispívat ke kvalitě života<br />

a životního prostředí svým dílem.<br />

<strong>VITAR</strong> DIGITAL<br />

DIGITALIZACE JE SOUČÁSTÍ NOVÉ PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE.<br />

Digitali<strong>za</strong>ce je skvělou cestou ke zvyšování efektivity<br />

a výkonnosti i nezbytným prvkem ke snižování uhlíkové<br />

stopy a k odolnější a výkonnější organi<strong>za</strong>ci. Proto<br />

aktivně investujeme do rozvoje našeho digitálního<br />

a technologického prostředí a pracujeme na zvyšování<br />

digitálních kompetencí a digitální vyspělosti naší firmy.<br />

V roce <strong>2022</strong> jsme úspěšně dokončili velký projekt<br />

transformace interního informačního systému na<br />

novou, značně inovovanou verzi, která nám v dalších<br />

letech umožní efektivněji řídit a rozvíjet podnikové<br />

procesy a klíčové činnosti. Ruku v ruce s rozvojem<br />

digitálních řešení pracujeme na zvyšování odolnosti<br />

firmy v oblasti bezpečnosti dat, která v době hybridní<br />

války a ruské agrese na Ukrajině získává nebývalý<br />

význam.<br />

Intenzivně pracujeme na <strong>za</strong>vádění tzv. paperless office,<br />

bezpapírové kanceláře, čímž ročně ušetříme obrov-<br />

ské množství papíru i financí. První implementaci jsme<br />

dokončili v rámci finančního oddělení, nákupů a právních<br />

požadavků a postupně budeme tento model<br />

<strong>za</strong>vádět v dalších divizích firmy.<br />

<strong>VITAR</strong> EKO<br />

MALÉ ZMĚNY S VELKÝM DOPADEM.<br />

Interní digitální projekty se <strong>za</strong>měřují také na retailový<br />

prodej. V posledních letech naše e-shopy významně<br />

rostly z hlediska počtu objednávek i obratu.<br />

Výroba ekologicky šetrných produktů je trendem jak<br />

pro naši firmu, tak pro celý svět. Přírodní zdroje jsou<br />

konstantně vytěžovány a naše planeta je nadměrně<br />

využívána a <strong>za</strong>těžována. Věříme, že každý může přispět<br />

ke zlepšení svým dílem. Naše výrobní činnost<br />

<strong>za</strong>měřená na doplňky stravy už ze své podstaty stojí<br />

na myšlence pomáhat lidem vést zdravější život. Ekologicky<br />

šetrná výroba a recyklovatelnost odpadových<br />

materiálů je pro nás důležité téma. Proto jsme <strong>za</strong>vedli<br />

inovativní produktovou řadu Vitar EKO, šetrnou k životnímu<br />

prostředí, u které využíváme recyklovatelné<br />

obalové materiály. Samotné vitaminové kapsle jsou<br />

vyrobeny z celulózy a umístěny do ekologicky šetrných<br />

sáčků s důrazem na co nejmenší množství zbytkového<br />

odpadu. Vitar EKO neustále rozšiřujeme o další<br />

produkty a plánujeme ji do budoucna dále rozvíjet.<br />

Tato produktová řada byla zároveň inspirací pro další<br />

rozvoj používání ekologicky šetrných materiálů. Příkladem<br />

může být nahrazení plastové lepící pásky <strong>za</strong><br />

ekologičtější variantu – papírovou pásku s lepidlem<br />

z přírodního kaučuku. Zároveň se v rámci e-shopu<br />

dává použitým obalům a krabicím druhý život v rámci<br />

<strong>za</strong>vádění principů cirkulárního hospodářství.<br />

Při licenční výrobě nápojů Capri-Sun jsme ve spolupráci<br />

s našim německým partnerem <strong>za</strong>vedli papírová<br />

brčka. Nápojů Capri-Sun vyrobíme přes 145 milionů<br />

ročně a tímto k<strong>rok</strong>em jsme ušetřili přes 42 tun plastu.<br />

Tato úspora nás bude provázet s každým dalším vyrobeným<br />

nápojem Capri-Sun.


36<br />

NEFINANČNÍ REPORT<br />

NEFINANČNÍ REPORT 37<br />

<strong>VITAR</strong> ENVIRONMENT<br />

NAŠE PLANETA. PRO NÁS I PRO NAŠE DĚTI.<br />

Minimalizovat dopad našich činností na životní prostředí<br />

je součástí pilířů a hodnot, na kterých stojí naše<br />

firma. Věříme, že je důležité chránit životní prostředí<br />

a omezovat jeho ničení. Prostřednictvím klimatických<br />

projektů každoročně <strong>za</strong>vádíme velká i malá řešení s cílem<br />

omezit náš negativní vliv na životní prostředí.<br />

Dlouhodobě pracujeme s progresivní politikou odpadového<br />

hospodářství. Veškerý odpad vzniklý při výrobním<br />

procesu i podpůrných činnostech a údržbě je<br />

pečlivě třízen. Podporujeme principy cirkulární ekonomiky<br />

a materiál, který lze opětovně použít, vracíme<br />

zpátky do oběhu. Pomocí efektivního lisování zbytkových<br />

nepoužitelných papírových odpadů minimalizujeme<br />

prostor, který tyto odpady <strong>za</strong>bírají a v konečném<br />

důsledku tak snižujeme uhlíkovou stopu, která vzniká<br />

pří přepravě těchto odpadních materiálů. Méně odpadu<br />

= méně cest = méně CO 2<br />

.<br />

Mezi environmentální projekty řadíme také roboti<strong>za</strong>ci<br />

našich výrobních linek, díky které se nám<br />

podařilo snížit nákladovou a provozní náročnost<br />

výrobních činností a zvýšit výrobní kapacity. Také<br />

jsme hrdí na naše akumulační a stratifikační technologie,<br />

které nám umožňují využívat zbytkové teplo<br />

v rámci výrobních procesů a snižují tak energetickou<br />

náročnost a přispívají k úsporám emisí CO 2<br />

.<br />

V roce <strong>2022</strong> byl také <strong>za</strong>hájen velký projekt rekonstrukce<br />

výrobní haly v tišnovském areálu <strong>za</strong> účelem<br />

zvýšení skladovacích kapacit a snížení energetické<br />

náročnosti budovy. Tento projekt má zároveň potenciál<br />

ušetřit naší logistice desítky tisíc kilometrů ročně,<br />

což významně pomůže snížit naši uhlíkovou stopu.<br />

V rámci hospodaření s nebezpečnými odpady dodržujeme<br />

přísné normy a standardy potravinářského<br />

průmyslu. Pro krizové případy jsme vytvořili přísnou<br />

politiku řízení rizik a v rámci naši odpovědnosti zohledňujeme<br />

možný výskyt těchto rizik vůči dotčeným komunitám.<br />

Pro tyto účely máme zřízenou firemní dokumentaci<br />

pro řízení rizik a také krizový tým společnosti.<br />

Díky systému pro řízení rizik předcházíme hrozbám<br />

a jejich dopadům na společnost i životní prostředí.<br />

ZÁVĚR<br />

Tento nefinanční <strong>report</strong> jsme připravili, abychom dali našim partnerům, zákazníkům a přátelům možnost spolu<br />

s námi chvílí žít náš <strong>VITAR</strong> příběh a kráčet společně na cestě k udržitelnosti.<br />

Co nás čeká v dalších letech?<br />

O tom, že udržitelnost není lhostejná našim zákazníkům, svědčí stále rostoucí zájem o naši řadu produktů balených<br />

do ekologicky šetrných obalů pod značkou Vitar EKO. Proto v této řadě plánujeme sérii novinek, která<br />

umožní ekologicky smýšlejícím spotřebitelům podpořit jejich zdraví dalšími doplňky stravy. Ekologicky šetrnější<br />

obaly připravujeme společně s majitelem licence i pro oblíbené nápoje Capri-Sun.<br />

Tím však nekončíme: v našem výrobním závodě i na naší správní budově ve Zlíně intenzivně pracujeme na instalaci<br />

fotovoltaických elektráren, které by měly pokrýt významnou část naší spotřeby elektrické energie. Na<br />

opačné straně našeho provozu pak připravujeme projekt vlastní čističky odpadních vod.<br />

S <strong>VITAR</strong>em i nadále mohou počítat organi<strong>za</strong>ce, které podporujeme v rámci našich dobročinných projektů<br />

a rovněž organizátoři všech možných akcí. Na velkorysém rozsahu naší podpory nehodláme slevit. Pro naše<br />

<strong>za</strong>městnance pak budeme realizovat mnoho užitečných vzdělávacích programů, které jdou většinou nad rámec<br />

našich zákonných povinností.<br />

Cíle <strong>VITAR</strong>u jsou dlouhodobé. Proto se stále díváme do budoucna a snažíme se naše fungování optimalizovat<br />

právě s ohledem na jeho udržitelnost. Proto pracujeme na racionali<strong>za</strong>ci našich firemních strategií a jejich strukturali<strong>za</strong>ci<br />

ve spojitosti s holistickým řízením organi<strong>za</strong>ce v rámci udržitelných principů. Intenzivně pracujeme na<br />

implementaci IT systému pro sběr dat k vyhodnocení našeho vlivu na životní prostředí tak, abychom byli připraveni<br />

na povinný <strong>report</strong>ing udržitelnosti od <strong>rok</strong>u 2025. Nedíváme se na tyto <strong>report</strong>y jako na nutné zlo. Přejeme<br />

si přispět ke zlepšení našeho životního prostředí.<br />

Děkujeme, že jste se k nám přidali a společně můžeme tvořit o kousek lepší svět. Třeba tak, že pomáháme lidem<br />

vést zdravější život.<br />

Vaše <strong>VITAR</strong> rodina a Vladimír Polášek jr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!