Hvervsfortegnelse - Haderslev Kommune

haderslev.dk

Hvervsfortegnelse - Haderslev Kommune

Hvervsfortegnelse

- gældende fra 1. januar 2010


BYRÅDET 5

UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV 8

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 11

BØRN/UNGE-UDVALGET 14

KOMMUNALPOLITISK TOPMØDE – 15. – 16. MARTS 2012 15

SKATTEANKENÆVNET 16

BEREDSKABSKOMMISSIONEN 17

KREDSRÅDET VEDR. POLITIETS VIRKSOMHED 20

HJEMMEVÆRNETS DISTRIKTSUDVALG 21

HADERSLEV PRODUKTIONSHØJSKOLES BESTYRELSE 24

UNGDOMSSKOLENS BESTYRELSE 25

EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN /TAKSATIONSKOMMISSIONEN 26

TAKSATIONS-/OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN 27

FREDNINGSNÆVN 28

HEGNSSYNET 29

BEBOERKLAGENÆVNET 31

HUSLEJENÆVNET 32

LOKALRÅD 33

VALGBESTYRELSER FOR FOLKESKOLER 34

VALGBESTYRELSEN TIL VARETAGELSE AF OPGAVER I FORBINDELSE MED

OFFENTLIGE VALG OG AFSTEMNINGER 36


INTEGRATIONSRÅDET 38

AFFALDSREGION NORD / DANSK AFFALD 39

HADERSLEV ÆLDREBOLIGSELSKAB 41

BOLIGSELSKABET SYDBO 43

FLYVESTATION SKRYDSTRUPS BOLIGSELSKAB 44

GRAM FJERNVARMECENTRAL 45

REGION SØNDERJYLLAND – SCHLESWIG 46

MUSEUM SØNDERJYLLANDS BESTYRELSE 47

SKRYDSTRUP FORSAMLINGSGÅRD 48

JEGERUP FORSAMLINGSHUS – UDVALG TIL VARETAGELSE AF ADMINISTRATION 49

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TØRNING MØLLE 50

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRAM FRITIDSCENTER - REPRÆSENTANTSKAB 51

SYDTRAFIK - REPRÆSENTANTSKAB 53

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ØRSTED GL. SKOLE 54

HADERSLEV HANDELSSKOLE 56

MOLTRUP SKOLE 57

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HELSEHJEMMET 58

Ø- UDVALGET 59

EJENDOMSFONDEN FOR VOJENS KULTUR- OG MUSIKHUS 60

FONDEN FOR BRØDRENE GRAMS HISTORISKE ARKIV 61

FONDEN SØNDERJYSK SKOLEMUSEUM – OVER LERTE SKOLE 62

LEGATER/FONDE M.V. 63

3


LAG HADERSLEV – LANDDISTRIKTSLOVEN 64

ANDELSSELSKABET SLAMFORBRÆNDING - REPRÆSENTANTSKAB 65

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND 66

DET REGIONALE UDVIKLINGSRÅD I SYDDANMARK (DET SOCIALE OMRÅDE) 67

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTERS NYE ORKESTERSAMRÅD 68

FONDEN SLESVIGSKE MUSIKHUS HADERSLEV 69

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HADERSLEV DYRE- OG AKTIVITETSHAVE 70

FONDEN FOR VOJENS IDRÆTS- OG SPORTSHALLER 71

HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S 72

PROVAS - HADERSLEV SPILDEVAND A/S 73

PROVAS - HADERSLEV VAND A/S 74

PROVAS - HADERSLEV AFFALD A/S 75

DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S – DEPONI SYD 76

BRUGERRÅD TIL GRÅSTEN SKOVDISTRIKT 77

SYDDANSK TURISME - REPRÆSENTANTSKABET 78

CENTER FOR HJÆLPEMIDLER OG KOMMUNIKATION 79

ORGANISERING AF UDVIKLINGSPROJEKT HADERSLEV HAVN 80

RÅD FOR SOCIALT UDSATTE 81

KNUD NISSEN MØLLER FONDEN 82

HADERSLEV MUSIKSKOLE 83

VALG AF NYT BESTYRELSESMEDLEM TIL HADERSLEV KATEDRALSKOLE 84

4


Byrådet

Antal medlemmer og sammensætning: Byrådet består af 31 medlemmer.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 om kommunernes styrelse, § 6 stk. 1,

samt styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 1 og 2.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved kommunevalget den 17. november 2009

Ændret: Juli 2010, februar 2011, 31. marts 2011, 15. december 2011, 28. februar 2012

Byrådet:

Jens Chr. Gjesing

H.P. Geil

Finn Lykkeskov

Asta Freund

Jesper Andreasen

Signe Knappe

Thies Mathiasen

Maria Damgaard

Allan Emiliussen

Markvard Hovmøller

Holger Mikkelsen

Lone Ravn

Gunnar Nielsen

Bo Morthorst Rasmussen

Uwe Jessen

Karl Gunnar Gregersen

Karsten Skovbjerg

Bent Iversen

August Kragh

Tonny Thomsen

Anita Christensen

Jan Christensen

Inga Roland Lykke

Irene Høgh

Peter Hansen

Søren Rishøj Jakobsen

Jørgen Smed

Holger Eskildsen

Kresten Andersen

Bent K. Andersen

Karina Grundahl

5


Sekretær: Kommunaldirektøren

Borgmester: Jens Chr. Gjesing

1. Viceborgmester: H.P. Geil

2. Viceborgmester: Lone Ravn

6


Økonomiudvalget

Antal medlemmer og sammensætning: Økonomiudvalget består af 9 medlemmer

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 om kommunernes styrelse, § 17 stk. 1 og 3,

samt styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 10.

Opgaver: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der ved lov og

styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune er henlagt til udvalget.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 31. marts 2011, 15. december 2011

Økonomiudvalget:

1. Jens Chr. Gjesing

2. Markvard Hovmøller

3. Finn Lykkeskov

4. Søren Rishøj Jakobsen

5. Bent Iversen

6. H.P. Geil

7. Gunnar Nielsen

8. Thies Mathiasen

9. Allan Emiliussen

Formand:Jens Chr. Gjesing

Sekretær:

Kommunaldirektøren

7


Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv

Antal medlemmer og sammensætning: Udvalget for arbejdsmarked og Erhverv består af 7

medlemmer.

Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 15.

Opgaver: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om dagpenge

ved sygdom eller fødsels samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser

knyttet hertil, dog ikke §§ 35-39

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 31. marts 2011, 28. februar 2012

Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv:

1. Finn Lykkeskov

2. Tonny Thomsen

3. Maria Damgaard

4. Bo Morthorst Rasmussen

5. August Kragh

6. Jesper Andreasen

7. Thies Mathiasen

Formand: Finn Lykkeskov

Næstformand: Jesper Andreasen

Sekretær

Direktøren for Erhvervs- og Borgerservice

8


Udvalget for Børn og Familier

Antal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Børn og Familier består af 9 medlemmer.

Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 16.

Opgaver:

Skole og skolefritidsordninger (SFO)

Dagpasning

Familiesager

Handicap/misbruger/psykiatri – børn

Specialinstitutioner og tilbud – børn

Pædagogisk – psykologisk rådgivning (PPR)

Ungdomsuddannelsesvejledning

Ungdomsskoler

Integration (børn)

Sundhedspleje (børn)

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: Februar 2011, 31. marts 2011, 15. december 2011

Udvalget for Børn og Familier:

1. Bent Iversen

2. Karina Grundahl

3. Bo Morthorst Rasmussen

4. Jan Christensen

5. Markvard Hovmøller

6. Holger Mikkelsen

7. Signe Knapppe

8. Karsten Skovbjerg

9. Peter Jensen Hansen

Formand: Bent Iversen

Næstformand: Holger MIkkelsen

Sekretær

Direktøren for Børne- og Familieservice

9


Udvalget for Plan og Miljø

Antal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer.

Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 14.

Opgaver:

lokalplanlægning og anden fysisk planlægning.

by- og landzoner.

byggesagsbehandling og bygnings- og boligregister (BBR)

byfornyelse

sommerhuse og camping

råstoffer

miljøbeskyttelse og vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

naturbeskyttelse og naturfredning

veje og kollektiv trafik samt hyrevognskørsel

varmeforsyning

husdyrbrug

samt den umiddelbare forvaltning af

anlæg, drift og vedligeholdelse af veje

kommunens rekreative arealer og grønne områder

pleje mv. af fredede områder i kommunen

drift og vedligeholdelse af vandløb

affald og genbrug

kommunens ejendomme og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er

henlagt under andet udvalgs område

myndighedsspørgsmål på forsyningsområdet – vand og spildevand

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 15. december 2011, 28. februar 2012

Udvalget for Plan og Miljø:

1. H.P. Geil

2. Tonny Thomsen

3. Holger Eskildsen

4. Jan Christensen

5. Søren Rishøj Jakobsen

6. August Kragh

7. Jørgen Smed

Formand: H.P. Geil

Næstformand: Tonny Thomsen

Sekretær

Direktøren for Erhvervs- og Borgerservice

10


Udvalget for Kultur og Fritid

Antal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Kultur og Fritid består af 9 medlemmer.

Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 13.

Opgaver:

Udvalget varetager opgaver vedr.

Kultur og fritid,

Eliteidræt,

bibliotek,

musikskole,

arkiv

kulturinstitutioner.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: Juli 2010, januar 2012, 28. februar 2012

Udvalget for Kultur og Fritid:

1. Karl Gunnar Gregersen

2. Kresten Andersen

3. Uwe Jessen

4. Maria Damgaard

5. Bent K. Andersen

6. Allan Emiliussen

7. Jesper Andreasen

8. Inga Lykke

9. Signe Knappe

Formand: Karl Gunnar Gregersen

Næstformand: Allan Emiliussen

Sekretær

Direktøren for Erhvervs- og Borgerservice

11


Udvalget for Ældre og Handicappede

Antal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Ældre og Handicappede består af 7 medlemmer.

Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 12.

Opgaver:

Hjemmepleje/plejehjem

Handicap

Misbrug – voksne

Psykiatri - voksne

Specialinstitutioner – voksne

Hjælpemidler

Aktivitetstilbud og tilbud om beskyttet beskæftigelse

Integration

Sprogundervisning, voksenspecialundervisning og den særligt tilrettelagte

ungdomsuddannelse

Hjemmesygepleje.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: juli 2010, Februar 2011, 31. marts 2011, 28. februar 2012

Udvalget for Ældre og Handicappede:

1. Markvard Hovmøller

2. Lone Ravn

3. Irene Høgh

4. Kresten Andersen

5. Anita Christensen

6. Peter Jensen Hansen

7. Gunnar Nielsen

Formand: Markvard Hovmøller

Næstformand: Gunnar Nielsen

Sekretær

Direktøren for Voksen- og Sundhedsservice

12


Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Antal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Sundhed og forebyggelse består af 7

medlemmer.

Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 11.

.

Opgaver:

Omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn,

At etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, herunder patientrettet

forebyggelse.

At udforme en sundhedspolitik i hver valgperiode – og sundhedsprofil efter behov.

At sikre udvikling i kvaliteten og effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet i

samarbejde med kommunens øvrige serviceområder og Region Syddanmark.

At forestå betaling og opfølgning heraf til Region Syddanmark.

At sikre samarbejde med alle aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og

forebyggelse.

At etablere og drive ”Sundhedscentre i Haderslev”.

Alle opgaver vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Støtte og facilitere det frivillige sociale arbejde efter Servicelovens §18 og §79.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: Februar 2011

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse:

1. Asta Freund

2. Søren Rishøj Jakobsen

3. Lone Ravn

4. Bent K. Andersen

5. Irene Høgh

6. Inga Lykke

7. Jørgen Smed

Formand: Asta Freund

Næstformand: Søren Rishøj Jakobsen

Sekretær

Direktøren for Voksen- og Sundhedsservice

13


Børn/unge-udvalget

Antal medlemmer og sammensætning: En lovændring (Barnets reform) indebærer, at Børn og ungeudvalget

fra 1. januar 2011 skal bestå af 2 byrådsmedlemmer, 1 dommer og 2 pædagogiskpsykologisk

sagkyndige. Dommeren udpeges i retskredsen. De pædagogisk-psykologisk sagkyndige

udpeges af Statsforvaltningen.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 941 af 06-10-2009

Opgaver: Træffer afgørelser i visse sager vedr. børn og unge. (Støtteforanstaltninger uden

samtykke)

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: Juli 2010, januar 2011, 31. marts 2011, december 2011

Børn/unge-udvalget:

Medlem

Politisk udpeget Suppleant

1. Karina Grundahl Personlig stedfortræder Lone Ravn

2. Signe Knappe Personlig stedfortræder Inga Lykke

Øvrige

3. Dommer Jens Schultz-Hansen Dommer Leon Fredgaard

4. Pædagogisk psykologisk sagkyndig Lene Clausen 1. stedfortræder Karen Krag

5. Pædagogisk psykologisk sagkyndig Lisbeth Trefzer 2. stedfortræder Ingrid Dicks

Formand: Karina Grundahl

Næstformand: Signe Knappe

Sekretær: Tina K. Gregersen

14


Kommunalpolitisk Topmøde – 15. – 16. marts 2012

Antal medlemmer og sammensætning: Hver af Landsforeningens medlemskommuner vælger 1

stemmeberettiget delegeret blandt Byrådets medlemmer for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.

Indbyggere pr. 1.10.2009: 56.373

Hjemmel: KL’s love

Opgaver: Deltagelse i delegeretmøde.

Funktionsperiode: 1/1 2012 – 31.12.2012

(der udpeges nye delegerede årligt)

Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 25. november 2010, 24. november 2011, 28. februar 2012

Kommunalpolitisk Topmøde:

Delegerede Suppleant

1. Signe Knappe August Kragh

2. Jørgen Smed Holger Mikkelsen

3. Karsten Skovbjerg Jesper Andreasen

4. Inga Lykke Asta Freund

5. Bent Iversen 1. suppl. Karl Gunnar Gregersen

6. Bent K. Andersen 2. suppl. Jan Christensen

7. Maria Damgaard 3. suppl. Finn Lykkeskov

8. Karina Grundahl 4. suppl. Markvard Hovmøller

15


Skatteankenævnet

Antal medlemmer og sammensætning: Skatteankenævnet og Vurderingsankenævnets medlemmer

vælges blandt de personer, der er valgbare til Byrådet. Medlemmer indstilles af Byrådet og udpeges

af skatteministeren.

Haderslev Kommune har fået tildelt 3 pladser til Skatteankenævn Haderslev og Kolding og 1 plads til

Vurderingsankenævn, desuden skal der vælges suppleanter.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 907 af 28-08-2006.

Opgaver: Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende

fysiske personer og dødsboer. Vurderingsankenævnene behandler klager over ejendomsvurderinger.

Funktionsperiode: 1/7 2010 – 30/06 2013

Udpeget af Skatteministeriet den ……… 2010

Ændret: 28. februar 2012

Skatteankenævn:

Medlem Suppleant

Udpeget

1. Knud Peter Levinsen (A) Vestergade 54, Anne Bodil Nielsen (A),

6500 Vojens Winthersvej 8, 6510 Gram.

2. Kresten Andersen (SF), Skjoldsvænge 64, Kurt Koch (A), Slagtergade 12,

6500 Vojens st. th., 6100 Haderslev.

3. Andreas Steinicke (C), Lembckesvej 1 F, August Kragh (V), Egedal 37, Hoptrup,

6100 Haderslev 6100 Haderslev

Vurderingsankenævn

Medlem Suppleant

Udpeget

1. Jan Christensen, Mosebjergvej 16, Rita Juhl, Spangvej 2, Kastvrå,

6560 Sommersted. 6560 Sommersted

16


Beredskabskommissionen

Antal medlemmer og sammensætning: Beredskabskommissionen består af 9 medlemmer.

Kommissionen består af borgmesteren, politidirektøren, 4 medlemmer valgt af Byrådet, ét medlem

fra Beredskabsforbundet og 2 medlemmer fra de frivillige brandværn.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10-06-2009

Opgaver: Beredskabskommissionen skal sikre at det kommunale redningsberedskab kan yde en

forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, samt at

det kan modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Honorering: Intet

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. dec. 2009

Ændret: 25. november 2010

Beredskabskommissionen:

Politisk udpeget

1. Jens Chr. Gjesing, Tyrsvej 12, 6100 Haderslev

2. Peter Caspersen, Hørløkke Tværvej 1, Skrydstrup, 6500 Vojens

3. Kurt Koch, Slagtergade 12, st. th., 6100 Haderslev

4. Carsten Henningsen, Haderslevvej 28 B, 6500 Vojens

5. Holger Lauritzen, Selbjerg 1, Hoptrup, 6100 Haderslev

Øvrige Suppleant

6. Politidirektørembedet v/

Politiinspektør Svend Erik Larsen

7. Kredsleder Alvin Sundbøll Vicekredsleder Frits-Christian Dall

8. Brandkaptajn Torben Hansen, Hoptrup FB Brandkaptajn John Sørensen, Sommersted

9. Brandkaptajn Lars M. Damkjær, Gram FB Brandkaptajn John Sørensen, Sommersted

Formand: Jens Chr. Gjesing

Næstformand:

Sekretær Beredskabschefen

17


Handicaprådet

Antal medlemmer og sammensætning: Handicaprådet består af 4 medlemmer valgt af og blandt

Byrådet, 5 medlemmer fra handicaporganisationerne samt direktøren for voksenområdet.

Hjemmel: Kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 709 af 03-07-2009.

Opgaver: Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle

lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af

mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative

initiativer.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009:

Ændret: Byrådets møde den 28. januar 2010, Handicapudvalget den 25. august 2010, Byrådets

møde den 16. december 2010, Byrådets møde den 29. september 2011

Handicaprådet:

Medlem suppleant

Politisk udpeget

1. Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen

2. Irene Høgh Markvard Hovmøller

3. Peter Jensen Hansen Thies Mathiasen

4. Asta Freund Inga Lykke

Fra handicaporganisationerne

5. Carsten Høgsmann Ulla Høgsmann

Braineparken 12, st.tv., Haderslev Braineparken 12, st.tv., Haderslev

6. Flemming Jensen Hans H. Albrechtsen

Odinsvej 349, Vojens Sønder Ottinggade 6, 6100 Haderslev

7. Solveig Gajda Alite Pedersen

Tjørnevænget 11, Bevtoft Bøgely 3, Haderslev

8. Hans Jacob Hansen Anni Bælum

Teaterstien 6, st. tv., Haderslev Kystvejen 6, 6100 Haderslev

9. Henny Jacobsen Lis Mastrup

Nederbyvænget 5B, Haderslev Grønlandsvej 58, Haderslev

Fra Administrationen

10. Anne Leth Charlotte Scheppan

Formand: Solveig Gajda

Næstformand:

Sekretær:

18


Folkeoplysningsudvalget

Antal medlemmer og sammensætning: Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer. 3

medlemmer udpeges af og blandt Byrådet, de øvrige 11 medlemmer vælges af Byrådet efter

indstilling fra organisationer jf. vedtægter for folkeoplysningsforbundet.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 535 af 14-06-2004

Opgaver: Folkeoplysningsudvalget udarbejder forslag til regler for tilskud, beløbsramme m.v. og

træffer i vidt omfang afgørelser om den generelle virksomhed. jf. desuden vedtægter for

folkeoplysningsudvalget.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget på det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2012, 28. februar 2012

Folkeoplysningsudvalget:

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Maria G. Damgaard Kresten Andersen

2. Bent K. Andersen Uwe Jessen

3. Karsten Skovbjerg Jesper Andreasen

Fra Organisationerne

1. Astrid Refshauge, Damstien 26, 6100 Haderslev – Ældresgen

2. Birgit Sørensen, Søndergade 49, 6500 Vojens – Uniformerede korps m.fl.

3. Jesper Hans Mathiessen, Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft – Uniformerede korps m.fl.

4. Johannes Hansen, Hamisgådvej 2E, 6500 Vojens – Idrætsforeninger (Hammelev)

5. John Lauridsen, Clausensvej 22, 6100 Haderslev – AOF

6. Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev – FOF

7. Kent Glumsø, Fjelstrup Nørrevej 70, 6100 Haderslev – Idrætsforeninger (Fjelstrup)

8. Kurt Koch, Slagtergade 12, 6100 Haderslev – Idrætsforeninger (Handicaporg.)

9. Leif Petersen, Allégade 14,3 th, 6100 Haderslev – Øvrige foreninger (Forsøgsscenen)

10. Mikael Jakobsen, Kirkeløkke 18, 6100 Haderslev – Idrætsforeninger (Vilstrup)

Formand: Kent Glumsø

Næstformand: Kurt Koch

Sekretær: Jørn Mejer

19


Kredsrådet vedr. politiets virksomhed

Antal medlemmer og sammensætning: Kredsrådet består af politidirektøren og borgmesteren i de

kommuner kredsen dækker.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1069 af 06-11-2008

Opgaver: Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og

organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet

mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Kredsrådet vedr. politiets virksomhed

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Jens Chr. Gjesing H.P. Geil

20


Hjemmeværnets distriktsudvalg

Antal medlemmer og sammensætning: Distriktsudvalget består af en formand og 4 – 10

medlemmer. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer

efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Der indstilles ét medlem pr. kommune.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 198 af 09-02-2007

Opgaver: Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgenes

afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Indstilling afgivet på det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009.

Ændret:

Hjemmeværnets distriktsudvalg:

Medlem Suppleant

Indstillet af Byrådet

1. René Andersen Dele, Øsbygade 51, 6100 Haderslev. Harry Schrøder, Ribevej 2,

Hammelev, 6500 Vojens.

21


Det Lokale beskæftigelsesråd

Antal medlemmer og sammensætning: Det lokale beskæftigelsesråd består af op til 15 medlemmer,

jf. § 45 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Rådets medlemmer

udpeges af Byrådet efter indstilling fra de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i

Rådet. Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er formand for beskæftigelsesrådet.

Hjemmel: LOV nr. 522 af 24-06-2005

Opgaver: Det lokale beskæftigelsesråd er nedsat til at rådgive de ansvarlige for

beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats

for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet

Funktionsperiode: 1/6 2010 – 31/05 2014

Honorering: Intet

Udpeget den 24. juni 2010, 26. maj 2011, 28. februar 2012

Ændret:

Det Lokale beskæftigelsesråd

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Finn Lykkeskov August Kragh

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Medlem

Teddy Pedersen Lindab Ventilation A/S Langkær 20 6100 Haderslev

John Carstensen Cawo Byg Hejsagervej 33B 6100 Haderslev

Anni Schondelmeier Sønderjyllands Fragtservice Bredholm 2 6100 Haderslev

Suppleant

Brian Rasmussen Lindab Ventilation A/S Langkær 20 6100 Haderslev

Landsorganisationen i Danmark (LO)

Medlem

Keld Pedersen 3F Vojens Allegade 33-35 6100 Haderslev

Helle B. Nielsen FOA Sønderjylland Hærvejen 8 6230 Rødekro

John Lauridsen LO Haderslev Clausensvej 22 6100 Haderslev

Suppleanter

Søren Rishøj Jakobsen Dansk El-forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C

Jytte Andersen Dansk Metal Haderslev A.D. Jørgensens Vej 2 6100 Haderslev

Hans Jørgen Rømer HK Sydjylland Erlevvej 95 6100 Haderslev

22


Andersen

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Medlem

Hans Bondo Hansen Runebakken 91 6500 Vojens

Suppleant

Bent Hansen Haderslev Lærerkreds Vestergade 35,1 6500 Vojens

Akademikernes Centralorganisation

Har ikke ønsket et medlem i LBR

Danske Handicaporganisationer (DH)

Har endnu ikke udpeget medlemmer

Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Medlem

Ejner Skytte Ankersen Østergade 10, st. 6500 Vojens

2 fra relevante lokale foreninger

Medlem

Britta H. Nielsen

Medlem

A-kasserne

Kursuscentret Haderslev

Allegade 33-37 6500 Vojens

Per Birkelund

Suppleant

Handelsskole Kroghs Kobbel 2 6100 Haderslev

Hans Jørgen Hansen VUC Sønderjylland Simmerstedvej 1, 1 6100 Haderslev

1 fra Det lokale integrationsråd

Reza Shanjani Ribe Landevej 102 6100 Haderslev

23


Haderslev Produktionshøjskoles Bestyrelse

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer udpeges

af Byrådet.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 785 af 06-07-2006

Opgaver: Varetagelse af den overordnede ledelse.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Haderslev Produktionsskole

Medlem

Politisk udpeget

1. Valborg Friedrichsen, Moltrupvej 13, 6100 Haderslev

2. Ella Skjellerup, Parkvej 61, 6100 Haderslev

24


Ungdomsskolens Bestyrelse

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 11 medlemmer. 2 medlemmer udpeges

af Byrådet, 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra organisationer/institutioner.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 997 af 08-10-2004, § 7-8

Opgaver: Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som

kommunalbestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen fører desuden tilsyn med skolens virksomhed.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 28. februar 2012

Ungdomsskolebestyrelsen

Politisk udpeget

1 Kresten Andersen (SF), Skjoldsvænge 64, 6500 Vojens

2. Anders Bagger Hansen, Fjelstrupvej 118, 6100 Haderslev

Fra Organisationerne

3. Henry Bjerg, Vestergade 44, Haderslev

4. Søren Rishøj Jakobsen, Simmerstedvej 72, Haderslev

Valgte medlemmer

5. Valgt blandt kommunens vejledere - Hans-Curt Wolf, Ejsbølvej 15, Haderslev

6. Valgt blandt kommunes folkeskoleledere – Bo Vesterby, Branderup Bygade 2, Branderup

7. Repræsentant for Erhvervs og Borgerservice – Peter Poulsgaard, Niels Skousvej 36, Vejle

8. Medarbejderrepræsentant – Sandie Christiansen, Vestergade 16, Vojens

9. Elevrepræsentant

10.Elevrepræsentant

11.Repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget uden stemmeret – Kent Glumsø,

Fjelstrup Nørrevej 70, Haderslev

Formand:

Næstformand:

Sekretær: Ungdomsskolelederen

25


Ekspropriationskommissionen /Taksationskommissionen

Antal medlemmer og sammensætning: Byrådet udpeger 1 person til optagelse på liste over

medlemmer af henholdsvis ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20-11-2008.

Opgaver: Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse

med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionen er 1 instans og taksationskommissionen er 2. instans.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Ekspropriationskommissionen

Politisk udpeget

1. Bent K. Andersen, Bregnehøjvej 6, Arnitlund, 6500 Vojens

Taksationskommissionen

Politisk udpeget

1. Carsten Ørnsholt, Bragesvej 25, 6100 Haderslev.

26


Taksations-/overtaksationskommissionen

Antal medlemmer og sammensætning: Taksationskommissionen dækker Haderslev, Sønderborg,

Aabenraa og Tønder Kommune. Byrådet udpeger 2 personer til optagelse på liste over medlemmer

af taksationskommissionen nedsat i medfør i vejlov. Overtaksationskommissionen dækker Fyn,

Sønderjylland og Esbjerg. Byrådet udpeger 1 person til optagelse på listen over medlemmer til

overtaksationskommissionen.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 893 af 09-09-2009

Opgaver: Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om offentlige

veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om

planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, vandløbsloven og

vandforsyningsloven samt en række andre love. Taksationskommissionen er 1 instans og

overtaksationskommissionen er 2 instans i sagsbehandlingen.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 28. februar 2012

Taksationskommissionen

Politisk udpeget

1. Tonny Thomsen, Fælledvej 3, 6100 Haderslev

2. Preben Schmidt, Lille Vedbølvej 1, 6500 Vojens

Overtaksationskommissionen

Politisk udpeget

1. Carsten Ørnsholt, Bragesvej 25, 6100 Haderslev

27


Fredningsnævn

Antal medlemmer og sammensætning: Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver

region, og fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn i hver region. Et

fredningsnævn består af en formand – der skal være dommer – og som udpeges af miljøministeren,

ét medlem udpeget af miljøministeren samt ét medlem valgt af Byrådet. Desuden vælges en

personlig suppleant.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24-09-2009

Opgaver: Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation for fredning.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009

Ændret:

Fredningsnævn

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

Svend Brandt, Ejsbølvej 27, 6100 Haderslev Holger Eskildsen, Kildager 30,

Vonsbæk, 6100 Haderslev.

28


Hegnssynet

Antal medlemmer og sammensætning: Der nedsættes mindst ét hegnssyn, bestående af 3

medlemmer, hvoraf den ene beskikkes til formand. Medlemmer og suppleanter udpeges af Byrådet.

Et medlem skal være plantningskyndig og ét medlem skal være bygningskyndig.

Aldersgrænsen på 70 år er bortfaldet fremadrettet.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 59 af 19-01-2007

Opgaver: Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med

rejsning af hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

Hegnssynet varetager samtidig opgaverne i henhold til lov om mark og vejfred.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 29. januar 2010

Hegnssyn

Medlem suppleant

Politisk udpeget

1. Evald Fuglbjerg, Rolighedsvej 3B, Finn Østergaard

6510 Gram Grønnevang 23

6560 Sommersted

2. Preben Schmidt, Lille Vedbølvej 1, Vedsted Bent H. Villadsen,

6500 Vojens Sillerup Møllevej 70, Ørby

6100 Haderslev

Indstillet som formand

3. Christian Jürgensen (S) Porsevej 4 Holger Eskildsen, Kildager 30

6100 Haderslev 6100 Haderslev.

29


Grundlisteudvalget

Antal medlemmer og sammensætning: Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer valgt af Byrådet.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1069 af 06-11-2008

Opgaver: Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som

domsmænd og nævninge.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Grundlisteudvalg

Politisk udpeget

1. Knud Peter Levinsen, Vestergade 54, 6500 Vojens

2. John Lauridsen, Clausensvej 22, 6100 Haderslev

3. Mathias Aarestrup, Aastrup Allé 82, 6100 Haderslev

4. Gunnar Nielsen, Ærøvej 19, Starup, 6100 Haderslev

5. Dagmar Skov, Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram

Sekretær

30


Beboerklagenævnet

Antal medlemmer og sammensætning: Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer. Formanden

beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have

bestået juridisk kandidateksamen, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller

lejeorganisationer eller have erhvervsmæssig interesse i ejendomshandler. 2 medlemmer udpeges

af Byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdeling i Haderslev

Kommune, og de større lejerforeninger i Haderslev Kommune: De to medlemmer skal være

sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

I sager om tvister efter kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til

sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 987 af 21-10-2009

Opgaver: Nævnet varetager opgaver i henhold til lov om leje af almene boliger.

Funktionsperiode: 1/1 2010– 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009 og byrådsmødet den 25.

februar 2010

Ændret: 28. april 2011

Beboerklagenævn

Medlem suppleant

Politisk udpeget

1. Joan Løgstrup, Klosteret 3B, Haderslev Jan Leth, Ballehøj 1, Haderslev

2. Erik Lønne Gottfredsen, Heimdalsvej 16, Haderslev Lisa Nielsen, Lembckesvej 33, st.tv.,

Haderslev

Indstillet som formand

1. Karsten Sperling, Christiansfeldvej 7,1.th., Haderslev Mette Møller Rauch, Øsby

Søndergade 2, Haderslev

Indstillet som socialsagkyndig Suppleant

1. Kamma Løhmann, Jarlsvej 9, Jels Birthe Meyer, Vestergade 17B

Rødding Stepping, Christiansfeld

31


Huslejenævnet

Antal medlemmer og sammensætning: Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer. Formanden

beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have

bestået juridisk kandidateksamen, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller

lejeorganisationer eller have erhvervsmæssig interesse i ejendomshandler. 2 medlemmer udpeges

af Byrådet efter indstilling af henholdsvis de Udlejerforeninger, der har afdelinger i Haderslev

Kommune, og de større lejerforeninger i Haderslev Kommune. De to medlemmer skal være kendt

med huslejeforhold.

I sager om tvister efter §§ 79a-79c i lov om leje tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig

med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 988 af 21-10-2009

Opgaver: Nævnet varetager opgaver i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009 samt byrådsmødet den 25.

februar 2010

Ændret: 28. april 2011

Huslejenævn

Medlem suppleant

Politisk udpeget

1. Kirsten Børgesen, Badstuegade 1, Haderslev Bettina Obling, Aarøsund Landevej 85 st. th

Haderslev

2. Gunnar Asmussen, Sundparken 13, Haderslev Andreas Steinicke, Lembckesvej 1F

Haderslev

Indstillet som formand

1. Claus Andersen, Danmarksgade 10, Vojens Mette Rauch, Øsby Søndergade 2

Haderslev

Indstillet som socialsagkyndig suppleant

1. Kamma Løhmann, Jarlsvej 9, Jels Birthe Meyer, Vestergade 17B

Rødding Stepping, Christiansfeld

32


Lokalråd

Medlemskredsen fra kommunalt regi er udpeget i relevant omfang i de respektive serviceområder: 3

personer. Hertil kommer 3 repræsentanter fra politiet.

Hjemmel: Cirkulæreskrivelse nr. 10091 om etablering af lokale samarbejdsfora.

Opgaver: Drøftelse af den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet,

herunder i tilknytning til SSP-arbejdet. Det er hensigten, at rådet skal have beslutningsmyndighed.

Funktionsperiode: 01.01.2010 – 31.12. 2013

Udpeget:

Ændret:

Kommunale medlemmer:

1. Asta Freund (formand for Sundhed og Forebyggelse

2. Finn Lykkeskov (Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv)

3. Bent Iversen (Formand for Udvalget for Børn og familier).

Fra politiet:

4. Knud Kirsten

5. Jørgen Mørk Jensen

6. Christian Østergaard

Sekretær: Peter Jensen

33


Valgbestyrelser for folkeskoler

Antal medlemmer og sammensætning: Byrådet udpeger et menigt medlem til valgbestyrelsen for

hver skole. Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer: Skolens leder som formand, formanden for den

afgående skolebestyrelse, et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse og et medlem

udpeget af Byrådet.

Hjemmel: BKG. nr. 903 af 26-09-2005

Opgaver: Ansvarlig for gennemførelse af valg til skolebestyrelser

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 28. februar 2012

Valgbestyrelsen for skolerne

Medlem valgt af Byrådet.

Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup

Bo M. Rasmussen / Stedfortræder: Holger Eskildsen

Fællesskolen Hertug Hans/Hjortebro

Holger Mikkelsen / Stedfortræder: Allan Emiliussen

Fællesskolen Starup/Øsby

Karina Grundahl / Stedfortræder: Maria Damgaard

Gram Skole

Signe Knappe / Stedfortræder: H.P. Geil

Fællesskolen Nustrup/Sommersted

Jan Christensen / Stedfortræder: Karl Gunnar Gregersen

Fællesskolen Over Jerstal/Bevtoft

Markvard Hovmøller / Stedfortræder: Bent K. Andersen

Fællesskolen Hammelev/Sct. Severin

Karsten Skovbjerg / Stedfortræder: Inga Lykke

34


Lagoniskolen

Peter Hansen / Stedfortræder: Preben Schmidt

Skolen v. Stadion

Bent Iversen / Stedfortræder: Kresten Andersen

Hoptrup Skole

August Kragh

Marstrup Skole

Ella Skjellerup, Parkvej 61, 6100 Haderslev

Vilstrup Skole

Jørgen Smed

35


Valgbestyrelsen til varetagelse af opgaver i forbindelse med

offentlige valg og afstemninger

Antal medlemmer og sammensætning: Valgbestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af og blandt

Byrådet.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24-02-2009

Opgaver: Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse

af afstemningen i forbindelse med valg.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Valgbestyrelsen for Haderslev Kredsen.

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Jens Chr. Gjesing Søren Rishøj Jakobsen

2. Finn Lykkeskov Markvard Hovmøller

3. Bent Iversen Kim Qvist

4. Uwe Jessen Maria Damgaard

5. H.P. Geil Allan Emiliussen

6 Gunnar Nielsen August Kragh

7. Thies Mathiasen Holger Mikkelsen

36


Bevillingsnævnet

Antal medlemmer og sammensætning: Byrådet kan nedsætte et bevillingsnævn bestående af

politidirektøren og indtil 6 øvrige medlemmer udpeget af Byrådet.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 786 af 09-08-2005

Opgaver: Bevillingsnævnet varetager opgaver der, i henhold til lov om restaurations- og

hotelvirksomhed er henlagt til Byrådet.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009 samt byrådsmødet den 25.

februar 2010.

Ændret:

Bevillingsnævn

Politisk udpeget

1. Eigil Foged, Søholm 27, 6100 Haderslev

2. Knud Peter Levinsen, Vestergade 54, 6500 Vojens.

3. Gunnar Asmussen, Sundparken 13, 6100 Haderslev

4. Benny Kristensen, Bjørnøvej 21, 6100 Haderslev

Fra organisationerne

5. Keld Pedersen, Hermodsvej 5, 6500 Vojens

6. Lise Tygesen, Præsteskoven 57, 6100 Haderslev

Øvrig

7. Politidirektøren

Sekretær

37


Integrationsrådet

Antal medlemmer og sammensætning: Integrationsrådet består af 9 valgte medlemmer

repræsenterende de etniske grupper med bopæl i Haderslev Kommune, 2 medlemmer udpeget af

Haderslev Kommune (én fra Erhvervs- og Borgerservice, og én fra Børn og familieservice samt 2

medlemmer udpeget af Byrådet).

Byrådet besluttede den 20. april 2010, at der fortsat skal være et Integrationsråd i Haderslev

Kommune.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14-12-2007

Opgaver: Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv

og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. jvf. Forretningsorden for

Integrationsrådet i Haderslev Kommune § 1.

Funktionsperiode: 30.9. – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december december 2009

Ændret: 30. september 2010

Integrationsrådet

Politisk udpeget

1. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, Starup, 6100 Haderslev.

2. Jesper Andreasen, Rosengade 15, Nustrup, 6500 Vojens

Fra Administrationen

3. Hanne Hauge, tosprogskonsulent, Børne- og Familieservice

4. Helge Gellert, stabschef , Erhvervs- og Borgerservice

Valgte medlemmer

5. Douce Philemon Machozi, Olaf Ryes Vej 15, st., lejl. 2, Haderslev

6. Murad Safari Haq, Varbergvej 95, kl., Haderslev

7. Wyssam Nouf, Viekær 5B, Fjelstrup, Haderslev

8. Sahat Safari, Varbergvej 99, 2.tv., Haderslev

9. Nohamad Hadid, Varbergvej 41, st.th., Haderslev

10. Princess May Gildhoff, Vandlingvej 65, Haderslev

11. Reza Shanjani, Ribe Landevej 102, st., Haderslev

Suppleanter

38


Affaldsregion Nord / Dansk Affald

Antal medlemmer og sammensætning: Der er nedsat et repræsentantskab på i alt 18 medlemmer –

de 9 medlemmer udpeges af og blandt Byrådet. Blandt de 9 medlemmer valgt af Byrådet for

Haderslev kommune, vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for Affaldsregion Nord

Hjemmel: Vedtægter af 1995 samt forslag til samarbejdsaftale

Opgaver: Bestyrelsen forestår institutionens ledelse.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget den 3. december 2009

Ændret: 31. marts 2011

Medlemmer Suppleanter

Politisk udpeget

1. Tonny Thomsen Finn Lykkeskov

2. Holger Eskildsen Irene Høgh

3. Karl Gunnar Gregersen Bo Morthorst Rasmussen

4. Søren Rishøj Jakobsen Bent Iversen

5. Uwe Jessen Bent K. Andersen

6. H.P. Geil Allan Emiliussen

7. August Kragh Jesper Andreasen

8. Jørgen Smed Holger Mikkelsen

9. Peter Jensen Hansen Inga Lykke

Udpeget til bestyrelsen: Suppleanter

1. Søren Rishøj Jakobsen (Formand) Karl Gunnar Gregersen

2. Tonny Thomsen Uwe Jessen

3. H.P. Geil August Kragh

Er sammenfaldende med Dansk Affald da personerne går igen i begge bestyrelser.

39


Haderslev boligselskab

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Medlemmer vælges af

repræsentantskabet. 1 medlem vælges af Domeas bestyrelse, og Byrådet kan vælge 2 medlemmer.

Hjemmel: BEK nr. 870 af 11-09-2009, samt selskabets vedtægter af 13 dec. 2005.

Opgaver: Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere

støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for Haderslev Boligselskab

Medlem

Politisk udpeget Suppleant

1. Kirsten Grauholm, Årøsund Landevej 143, Jesper Nielsen, Skallebækvej 51,

6100 Haderslev 6100 Haderslev

2. Finn Wohlert, Borgervænget 12, st. tv, Jens Aage Helmig, Ny Erlevvej 10,

6100 Haderslev 6100 Haderslev

40


Haderslev Ældreboligselskab

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Medlemmer vælges af

repræsentantskabet. 1 medlem vælges af Danmarks Boligselskab bestyrelse og Byrådet kan vælge 2

medlemmer.

Hjemmel: BEK nr. 870 af 11-09-2009, samt selskabets vedtægter af 22. oktober 2007.

Opgaver: Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere

støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for Haderslev Ældreboligselskab

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Kirsten Grauholm, Årøsund Landevej 143, Jesper Nielsen, Skallebækvej 51,

6100 Haderslev 6100 Haderslev

2. Finn Wohlert, Borgervænget 12, st. tv., Jens Aage Helmig, Ny Erlevvej 10,

6100 Haderslev 6100 Haderslev

41


Vojens BSB bestyrelse

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af

repræsentantskabet. 1 medlem af Boligselskabet BSB og 1 medlem valgt af Byrådet.

Hjemmel: BEK nr. 870 af 11-09-2009, samt selskabets vedtægter af 23. september 2009

Opgaver: Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere

støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for Vojens BSB

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1, Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18, Lene Vangsgaard, Søndergade 99,

6500 Vojens 6500 Vojens

42


Boligselskabet Sydbo

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af

repræsentantskabet. Byrådet kan vælge 2 medlemmer.

Hjemmel: BEK nr. 857 af 08-08-2006, samt selskabets vedtægter af 27. juni 2005.

Opgaver: Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere

støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen Boligselskabet Sydbo

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Søren Knudsen, Nederbyvænget 166 Keld Thrane, Grønningen 1,

6100 Haderslev 6100 Haderslev

2. Leif Hartmann, Zeisesvej 2, René Andersen Dele, Øsbygade 51

6100 Haderslev 6100 Haderslev

43


Flyvestation Skrydstrups Boligselskab

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges af

repræsentantskabet. 2 medlemmer vælges af Byrådet.

Hjemmel: BEK nr. 870 af 11-09-2009, samt selskabets vedtægter.

Opgaver: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.

Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse,

lejefastsættelse og den daglige at den daglige administration sker i overensstemmelse med de

herfor gældende regler.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for Flyvestation Skrydstrups boligselskab

Medlem

Politisk udpeget

1. Annemarie Hundebøl, Syrenvej 48, 6500 Vojens

2. Henning Jeppesen, Møllebakken 31, Skrydstrup, 6500 Vojens

Suppleant

1. Ib Jensen, Røddingvej 20, Nustrup, 6500 Vojens

2. Peter Caspersen, Hørløkke Tværvej 1, 6500 Vojens

44


Gram Fjernvarmecentral

Antal medlemmer og sammensætning: bestyrelsen bestå af 5 medlemmer – 4 medlemmer der er

andelshavere og 1 kommunal repræsentant, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti.

Hjemmel: Vedtægter for Gram fjernvarme af 14. oktober 2008.

Opgaver: Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggende

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Politisk udpeget

1. Thies Mathiasen

45


Region Sønderjylland – Schleswig

Antal medlemmer og sammensætning: Regionalrådet består af 22 medlemmer – heraf 11 fra dansk

side. De fire kommuner er repræsenteret således:

Bestyrelsen: 1 medlem samt 1 suppleant

Kultur, kontakt og samarbejde: 2 medlemmer samt 1 suppleant

Hjemmel: aftale om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig

Opgaver: At fremme udviklingen i regionen samt at skabe nærmere kontakt mellem befolkning og

erhvervsliv.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009.

Ændret: Byrådet den 27. januar 2011, Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2012

Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Jens Chr. Gjesing H.P. Geil

Region Sønderjylland – Schleswig – Det Dansk - Tyske Kulturudvalg

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Karl Gunnar Gregersen Maria Damgaard

2. Allan Emiliussen Maria Damgaard

46


Museum Sønderjyllands Bestyrelse

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Heraf udpeges 2

medlemmer af og blandt Byrådets medlemmer.

Hjemmel: Vedtægt for Museum Sønderjylland fra 1. januar 2005.

Opgaver: Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 27. januar 2011

Bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

Medlem valgt af kommunalbestyrelsen.

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Uwe Jessen Kim Qvist

2. Karsten Skovbjerg Jesper Andreasen

47


Skrydstrup Forsamlingsgård

Antal medlemmer og sammensætning: Udvalget består af 3 medlemmer. Èn udpeget af Byrådet og

2 repræsentanter for foreninger og institutioner i lokalområdet. Alle med personlige suppleanter.

Hjemmel: Forsamlingsgårdens vedtægter af 3. november 1992.

Opgaver: Bestyrelsen varetager det løbende tilsyn med forsamlingsgårdens drift.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for Skrydstrup forsamlingsgård.

Medlem Personlig suppleant

Politisk udpeget

1. Niels Fredskilde, Rugmarken 3, Anne Marie Hundebøl

Skrydstrup, 6500 Vojens Syrenvej 48, 6500 Vojens

48


Jegerup Forsamlingshus – udvalg til varetagelse af administration

Antal medlemmer og sammensætning: Udvalget består af 3 medlemmer. Én udpeget af Byrådet, én

fra skolenævnet og én fra den lokale idrætsforening.

Hjemmel: Aftale om administration af Jegerup forsamlingshus af 5. juni 1987

Opgaver: Forestår al udlejning vedr. forsamlingshuset

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Jegerup forsamlingshus

Medlem

Politisk udpeget

1. Asta Freund

49


Den selvejende institution Tørning Mølle

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af indtil 11 medlemmer, hvoraf 2 udpeges

af Byrådet.

Hjemmel: Fundats for Tørning Mølle af 21. november 2006

Opgaver: At søge tilvejebragt midler til at forestå istandsættelse og indretning af

bygningerne beliggende på matr. nr. 172 Ladegård, Hammelev

Funktionsperiode: 1/4 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009 samt byrådsmødet den 25.

februar 2010

Ændret:

Bestyrelsen for Tørning Mølle

Medlemmer

Politisk udpeget

1. Dennis Hansen, Odinsvej 173, 6500 Vojens

2. Lorens Meyer, Platanvej 24, Hammelev, 6500 Vojens

50


Den selvejende institution Gram Fritidscenter - repræsentantskab

Antal medlemmer og sammensætning: Byrådet udpeger 3 medlemmer til repræsentantskabet,

Hjemmel: Vedtægter for Gram Fritidscenter

Opgaver: Repræsentantskabet er institutionens øverste myndighed

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Repræsentantskab for Gram Fritidscenter

Medlemmer

Politisk Udpeget

1. Laurids Hviid Laustsen, Chr. Andersens Vej 19, 6510 Gram

2. Torben Jørgensen, Birkvej 6 A, Vester Lindet 6510 Gram

3. Jørgen Boiskov Hansen, Jens Holms Vej 9, 6510 Gram

51


Sommersted Plejehjem

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen for den selvejende institution består af 7

medlemmer. 2 medlemmer vælges af lejerne/brugerne, 1 medlem vælges af personalet, 2

medlemmer vælges af Byrådet. Herudover supplerer bestyrelsen sig med 2 medlemmer der har

faglig indsigt.

Hjemmel: vedtægter for den selvejende institution Sommersted Plejehjem af 31. maj 2005.

Opgaver: Ansvarlig for den overordnede ledelse.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for Sommersted Plejehjem

Medlem

Politisk udpeget

1. Rita Juhl, Spangvej 2, Kastvrå, 6560 Sommersted

2. Jan Christensen, Mosebjergvej 16, 6560 Sommersted

52


Sydtrafik - Repræsentantskab

Antal medlemmer og sammensætning: Repræsentantskabet består af 12 medlemmer.

Hjemmel: Sydtrafiks vedtægt af 1. januar 2007

Opgaver:

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Sydtrafik - Region Syddanmark

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Søren Rishøj Jakobsen H.P. Geil

53


Den selvejende institution Ørsted Gl. Skole

Antal medlemmer og sammensætning:

Hjemmel: Institutionens vedtægter

Opgaver: Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af institutionen

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for den selvejende institution Ørsted Gl. Skole

Medlem

Politisk udpeget

1. Mathias Aarestrup, Åstrup Allé 82, 6100 Haderslev

54


Den selvejende institution Ungdomsboligerne Fælleshave

Antal medlemmer og sammensætning:

Hjemmel: Institutionens vedtægter

Opgaver: Ansvarlig for driften af ungdomsboligerne

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 15. december 2011

Bestyrelsen for ungdomsboligerne Fælleshave

Politisk udpeget

1. Ole Kristiansen, Fælleshave 9, 6100 Haderslev

2. Lise Gram Hansen, Fælleshave 16, 6100 Haderslev

3. Bjarke Johannsen, Fælleshave 20 tv, 6100 Haderslev

55


Haderslev Handelsskole

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 1 medlem udpeges af

kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune.

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 951 af 02-10-09

Opgaver: Ansvarlig for den overordnede ledelse af skolens anliggende.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for Haderslev Handelsskole

Medlem

Politisk udpeget

1. Bo Morthorst Rasmussen

56


Moltrup Skole

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 1 forældrerepræsentant, 2 medlemmer

udpeget af og blandt Udvalget for Børn og Familier, i repræsentant udpeget af skolechefen og 1

medarbejderrepræsentant.

Hjemmel: Styrelsesvedtægt Haderslev kommunale skolevæsen

Opgaver: Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Byrådet

fastsætter. Skolebestyrelsen fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009

Ændret: 31. marts 2011

Moltrup skoles bestyrelse

Medlemmer

Politisk udpeget blandt medlemmerne af Udvalget for Børn og Familier

1. Bo M. Rasmussen

2. Peter Hansen

Fra administrationen

1. Mogens Sørensen

57


Den selvejende institution Helsehjemmet

Antal medlemmer og sammensætning: Byrådet vælger ét medlem af og blandt Byrådet der også er

repræsenteret i Børne- familieudvalget.

Hjemmel: Institutionens vedtægter

Opgaver: Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af institutionen

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009

Ændret: 31. marts 2011

Bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet.

Medlem

Politisk udpeget

1. Markvard Hovmøller

58


Ø- udvalget

Antal medlemmer og sammensætning:

Hjemmel: Hidtidig praksis

Opgaver: Inddrage øboerne i de kommunale beslutninger, der har afgørende betydning for

Aarø.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 28. februar 2012

Ø-udvalg

Medlem

Politisk udpeget

1. August Kragh

2. Tonny Thomsen

Fra administrationen

1. Chef for Teknik og Miljø

2. Direktør for Erhvervs- og Borgerservice

59


Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer. 3 medlemmer

udpeges af Byrådet, 1 plads tilbydes musikskolens bestyrelse og én plads tilbydes

handelsstandsforeningen. Bestyrelsen kan desuden vælge at supplere sig med 1-3 medlemmer med

lokal bopæl og særlig interesse i kultur og musikhusets drift.

Hjemmel: Vedtægter for Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus.

Opgaver: Bestyrelsen påser, at fondens administrative og økonomiske anliggender varetages på

forsvarlig vis under hensyntagen til fondens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for

fondens ledelse og driften af fonden, herunder lovgivningens bestemmelser.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 24. juni 2010

Bestyrelsen for Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus

Medlem.

Politisk udpeget

1. Hans Morten Nielsen, Sjællandsgade 9, Vojens

2. Henning Hansen, Ymersvang 2, Vojens

3. Anne Grethe Rasmussen, Mosebjergvej 8, Sommersted

Sekretær:

60


Fonden for brødrene Grams historiske arkiv

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 6-11 medlemmer, heraf udpeges ét

medlem af Byrådet.

Hjemmel: Vedtægter for Fonden Brødrene Gram´s historiske arkiv og museum af 7. februar 2003.

Opgaver: Bestyrelsen forestår ledelsen af Fonden.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009

Ændret:

Fonden for Brødrene Gram´s historiske arkiv og museum.

Medlem

Politisk udpeget

1. Lone Ravn

61


Fonden Sønderjysk skolemuseum – Over Lerte skole

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf udpeges 2

medlemmer af Byrådet.

Hjemmel: Vedtægterne for Fonden Sønderjysk skolemuseum Over Lerte Skole af 6. november 2003.

Opgaver: Bestyrelsen forestår ledelsen af fonden.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Bestyrelsen for Fonden for Over Lerte Skolemuseum

Medlem

Politisk udpeget

1. Peter Jensen Hansen, Lertevej 10, Lerte, 6560 Sommersted

2. Knud Erik Hansen, Storegade 72, 6560 Sommersted

62


Legater/Fonde m.v.

Hjemmel: De enkelte legaters fundatser

Opgaver: Medlem af bestyrelsen

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 28. februar 2012

Haderslev Fonden (bestyrelse svarende til medlemmer af Udvalget for

Arbejdsmarked og Erhverv)

1. Finn Lykkeskov

2. Tonny Thomsen

3. Irene Høgh

4. Bo Morthorst Rasmussen

5. August Kragh

6. Jesper Andreasen

7. Thies Mathiasen

Catharinahjemmets fond (bestyrelse svarende til medlemmer af Udvalget for

Arbejdsmarked og Erhverv).

1. Finn Lykkeskov

2. Tonny Thomsen

3. Irene Høgh

4. Bo Morthorst Rasmussen

5. August Kragh

6. Jesper Andreasen

7. Thies Mathiasen

Hertug Hans Hospitalet (bestyrelse)

1. Borgmesteren

2. Direktøren for Statsforvaltningen

3. Domprovsten

4. Forstander Statsforvaltningen

Slesvigske Fodregiments Parolefond (bestyrelse)

1. Jens Chr. Gjesing

Anna Caroline Amalie Hoffs Mindelegat (bestyrelse)

1. Markvard Hovmøller

63


LAG Haderslev – landdistriktsloven

Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 141 af 24/02/2009 – Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale

aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 samt vedtægter for LAG

Haderslev vedtaget på generalforsamling 2009

Opgaver:

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og fører

tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder:

- Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier.

- Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet.

- Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det

forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

- Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære

generalforsamling.

- Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på den

ordinære generalforsamling.

- Eksklusion af medlemmer.

- Udvikling af foreningens aktiviteter.

- Godkendelse af resultatmål.

- Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget den ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Medlem

Politisk udpeget af og blandt Byrådet.

1. Holger Eskildsen

Suppleant

1. Jørgen Smed

64


Andelsselskabet Slamforbrænding - Repræsentantskab

I henhold til selskabets vedtægter udpeges repræsentantskabet af andelshaverne i en periode, som

svarer til den kommunale valgperiode.

Hver andelshaver vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra kommunalbestyrelsen og vælger

samtidig én suppleant for hvert medlem, også fra kommunalbestyrelsen.

Hjemmel: Selskabets vedtægter

Opgaver:

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Andelsselskabet Slamforbrænding

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Jørgen Smed H.P. Geil

2. Tonny Thomsen Karl Gunnar Gregersen

65


Udviklingsråd Sønderjylland

Som konsekvens af kommunalreformen har det været nødvendigt at lave en revision af

kommissoriet for UdviklingsRåd Sønderjylland - URS. Det er URS´ formål i et samarbejde mellem

private og offentlige parter at skabe en dynamisk udvikling, så Sønderjylland er et attraktivt sted at

bo, arbejde og uddanne sig. Sønderjylland skal tillige være et attraktivt sted at drive virksomhed

samt skabe sunde og udviklende arbejdspladser.

På møde i URS den 5. marts 2007 var der enighed om, at de fire sønderjyske kommuner overtager

de offentlige arbejdspladser i URS. URS er i øvrigt sammensat af repræsentanter fra

arbejdsmarkedets parter,

private virksomheder og landbrugets organisationer,

Erhvervsakademierne i Sønderjylland,

CVU Sønderjylland, og

Syddansk Universitet.

Hjemmel: Vedtægter UdviklingRåd Sønderjylland

Opgaver:

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Udviklingsråd Sønderjylland

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Jens Chr. Gjesing H.P.Geil

66


Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark (det sociale område)

Udviklingsrådet har som opgave at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og på

specialundervisningsområdet på kommunalt og regionalt niveau. Rådet udarbejder en årlig

redegørelse til socialministeren.

Hjemmel: § 188 i Lov om social service

Opgaver: følge og drøfte udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet på

kommunalt og regionalt niveau.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009

Ændret:

Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark (det sociale område)

Medlem Suppleant

Politisk udpeget

1. Markvard Hovmøller Gunnar Nielsen

67


Sønderjyllands Symfoniorkesters nye orkestersamråd

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, hvis formål er at drive

koncertvirksomhed m.v. i henhold til den gældende lovgivning om musik.

Symfoniorkestret er et turnerende landsdelsorkester med fast koncertområde i Sydslesvig og

Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Haderslev samt Kolding kommuner.

Orkestrets hjemsted er Sønderborg.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Sønderjyllands Symfoniorkester

Medlem

Politisk udpeget

1. Maria Damgaard

68


Fonden Slesvigske Musikhus Haderslev

Den selvejende institutions formål er,

• at drive og udvikle Slesvigske Musikhus Haderslev, således at det kan danne ramme for

udbredelsen af kulturelle aktiviteter med hovedvægt på musikken.

• at stille faciliteter til rådighed for Forsvarskommandoen! Slesvigske Musikkorps, således at

orkestret har de optimale betingelser for gennemførelsen af deres virke.

• at stille øvefaciliteter til rådighed for Haderslev Musikskole, herunder Det Musikalske

Grundkursus, samt danne rammen for gennemførelsen af Haderslev Musikforenings

kammermusikalske koncerter.

Bestyrelsen er sammensat af følgende:

• i repræsentant udpeget af Haderslev Byråd

• 2 repræsentanter fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

• i repræsentant fra Haderslev Kaserne

• i repræsentant udpeget af Slesvigske Musikkorps musikere

• 2 repræsentanter valgt af, og blandt, brugerne af den selvejende institution

• i tilforordnet repræsentant for Støtteforeningen for Slesvigske Musikkorps. Tilforordnede deltager

uden stemmeret

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret:

Fonden Slesvigske Musikhus Haderslev

Medlem

Politisk udpeget

1. Administrativ medarbejder, Jørn Mejer

69


Den selvejende institution Haderslev Dyre- og Aktivitetshave

Den selvejende institutions formål er,

Institutionens formål er at medvirke ved formidlingsaktiviteter, der tager sigte på miljø, natur,

landskab og kulturhistorie, samt bidrage til at fremme friluftsliv, turisme og Agenda 21 arbejde,

primært i Haderslev-Tunneldalområdet.

Institutionen skal endvidere, i samarbejde med myndigheder, organisationer, lokale foreninger,

områdets beboere og andre relevante partnere, medvirke til, at rammerne for formidling og

friluftsliv i tunneldalområdet løbende udvikles.

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer udpeget med 1 medlem fra hver af følgende

institutioner:

Haderslev kommune

Udviklingscenter Haderslev

Skov- og Naturstyrelsen

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009

Ændret: 31. marts 2011

Haderslev Dyre- og Aktivitetshave

Medlem

Politisk udpeget

1. Holger Eskildsen

70


Fonden for Vojens Idræts- og sportshaller

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 8 medlemmer, heraf vælges 2 af og

blandt Byrådet. Byrådet udpeger desuden 6 medlemmer, hvoraf de 3 repræsenterer brugerne og

har teknisk/økonomisk indsigt i hallerne.

Hjemmel: Vedtægterne for Fonden for Vojens idræts- og sportshaller.

Opgaver: Bestyrelsen forestår fondens ledelse.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Honorering: Intet

Udpeget den 3. december 2009

Ændret: 16. december 2010

Fonden for Vojens idræts- og sportshaller.

Medlem

Politisk udpeget af og blandt Byrådet.

1. Asta Freund, Mosekær 12, Jegerup, 6500 Vojens

2. Finn Lykkeskov, Syrenvej 17, 6500 Vojens

Politisk udpeget

3. Ove Gerber, Sivsangervej 5, 6500 Vojens

4. Ingolf Skousen, Mågevej 2, 6500 Vojens

5. Holger Mikkelsen, Kongstedvej 5, Simmersted, 6500 Vojens

6. Sven Bork, Topmejsevej 18, 6500 Vojens

7. Jette Olesen, Overbæksvej 6, Jegerup, 6500 Vojens

8. Irene Høgh, Odinsvej 221, 6500 Vojens

71


Haderslev Forsyningsservice A/S

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf vælges mindst 3

af og blandt Byrådet.

Medarbejderrepræsentanter

Hjemmel: Selskabets vedtægt

Opgaver:

Funktionsperiode:

Udpeget den 3. december 2009

Ændret:

Medlem

Politisk udpeget af og blandt Byrådet.

1. Tonny Thomsen

2. Uwe Jessen

3. H.P. Geil

4. Holger Mikkelsen

5. Jan Christensen, Mosebjergvej 16, 6560 Sommersted

6. Mads Skau, Skovgårdvej 15, Hammelev, 6500 Vojens

72


Provas - Haderslev Spildevand A/S

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf vælges mindst 3

af og blandt Byrådet.

Medarbejderrepræsentanter

Hjemmel: Selskabets vedtægt

Opgaver:

Funktionsperiode:

Udpeget den 3. december 2009

Ændret: 31. marts 2011

Medlem

Politisk udpeget af og blandt Byrådet.

1. Bent K. Andersen

2. Holger Eskildsen

3. August Kragh

4. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, 6100 Haderslev

5. Olaf S. Hansen, Skovløkkevej 5, Tiset, 6510 Gram

73


Provas - Haderslev Vand A/S

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf vælges mindst 3

af og blandt Byrådet.

Medarbejderrepræsentanter

Hjemmel: Selskabets vedtægt

Opgaver:

Funktionsperiode:

Udpeget den 3. december 2009

Ændret: 31. marts 2011

Medlem

Politisk udpeget af og blandt Byrådet.

1. Bent K. Andersen

2. Holger Eskildsen

3. August Kragh

4. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, 6100 Haderslev

5. Olaf S. Hansen, Skovløkkevej 5, Tiset, 6510 Gram

74


Provas - Haderslev Affald A/S

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf vælges mindst 3

af og blandt Byrådet.

Medarbejderrepræsentanter

Hjemmel: Selskabets vedtægt

Opgaver:

Funktionsperiode:

Udpeget den 3. december 2009

Ændret: 31. marts 2011

Medlem

Politisk udpeget af og blandt Byrådet.

1. Bent K. Andersen

2. Holger Eskildsen

3. August Kragh

4. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, 6100 Haderslev

5. Olaf S. Hansen, Skovløkkevej 5, Tiset, 6510 Gram

75


Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S – Deponi Syd

I henhold til selskabets vedtægter udpeges bestyrelsesmedlemmerne i en periode, som svarer til

den kommunale valgperiode.

Hver interessent udpeger ét bestyrelsesmedlem. Ligeledes udpeges en suppleant for hvert

bestyrelsesmedlem.

Hjemmel: Deponi Syds vedtægter af 16. december 2008.

Opgaver: Selskabets formål er at klarlægge, om der kan skabes grundlag for stiftelse af et fælles

deponiselskab der gennem køb eller forpagtning, erhverver og driver de deponier inden for

interessentkommunernes område, der kan fortsætte driften efter 15. juli 2009.

Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013

Udpeget den 25. februar 2010

Ændret:

Politisk udpeget:

medlem

H.P. Geil

Suppleant

Søren Rishøj Jakobsen

76


Brugerråd til Gråsten skovdistrikt

Antal medlemmer og sammensætning: Brugerrådet bør højest have 14 medlemmer foruden

distriktets repræsentation og ad-hoc-deltagere. Kommunen skal tilbydes repræsentation med ét

medlem.

Medarbejderrepræsentanter

Hjemmel: Retningslinier for brugerråd på skovdistrikterne pr. 16. januar 2007

Opgaver:

Funktionsperiode: 25/3 2010 – 31/12 2013

Udpeget den 25. marts 2010

Ændret: 28. februar 2012

Politisk udpeget:

medlem suppleant

Carsten Ørnsholt, Bragesvej 25, 6100 Haderslev August Kragh

Administrativ repræsentant: Helle Hartmann, Natur & Landbrug, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens

77


Syddansk turisme - repræsentantskabet

Antal medlemmer og sammensætning: Repræsentantskabet består bl.a af 22 medlemmer fra

kommunerne beliggende i Region Syddanmark. Haderslev kommune skal udpege et medlem til

Syddansk Turismes repræsentantskab. Kommunen er ikke forpligtet til at udpege et medlem, som

samtidig er medlem af Byrådet.

Hjemmel: Vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme af 18. januar 2010.

Opgaver:

Funktionsperiode: 26/5 2010 – 31/12 2013

Udpeget på Byrådsmødet den 26. maj 2010.

Ændret:

Medlem

Politisk udpeget

Ella Skjellerup, Parkvej 61, 6100 Haderslev

78


Center for Hjælpemidler og Kommunikation

Antal medlemmer og sammensætning:

I henhold til pkt. 4 i aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa kommuner om

driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) i perioden 2011 – 2014, sammensættes

bestyrelsen af:

4 medlemmer udpeget af de 4 kommunalbestyrelser

4 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer i hele det sønderjyske område

2 medlemmer valgt af og blandt personalet.

Opgaver: CHK leverer ydelser i henhold til Lov om specialundervisning for voksne, Serviceloven,

Folkeskoleloven, Aktivloven. Målgruppen for CHK’s ydelser er høre- og synshandicappede,

mobilitetshandicappede, voksne med afasi, dysartri og stemmeproblemer, stammere og ordblinde,

voksne med progredierende lidelser, som påvirker kommunikationen, småbørn med svære

kommunikationsvanskeligheder og børn med læbe-ganespalte.

Hjemmel: Vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme af 18. januar 2010

Funktionsperiode: 24/6 2010 – 31/12 2013

Udpeget på Byrådsmødet den 24. juni 2010.

Ændret:

Medlem

Politisk udpeget

Markvard Hovmøller

79


Organisering af udviklingsprojekt Haderslev Havn

Antal medlemmer og sammensætning:

Projektorganisationen består af 7 politikere – 2 medlemmer fra Udvalget for Plan og Miljø/Udvalget

for Erhverv og Kultur, 2 medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid og 2 medlemmer fra Udvalget

for Erhverv og Arbejdsmarked samt borgmester Jens Chr. Gjesing, adhoc.

Opgaver: Den politiske og administrative styregruppe sikrer fremdriften og koordinering i tæt

samarbejde med den administrative organisation og de politiske udvalg for de enkelte opgaver.

Funktionsperiode: 24/6 2010 – 31/12 2013

Udpeget på Byrådsmødet den 24. juni 2010.

Ændret: 28. februar 2012

Medlem

Politisk udpeget:

H.P. Geil (formand)

Tonny Thomsen

Kim Qvist

Allan Emiliussen

Finn Lykkeskov

August Kragh

Jens Chr. Gjesing (adhoc)

Administrativt udpeget:

Rune Larsson

Kurt Lopdrup

Erik Ancker

Anders Sanderbo

John Bo Hansen

Erik Bay

80


Råd for socialt udsatte

Antal medlemmer og sammensætning: Rådet består af i alt 17 medlemmer. 8 borgere, 7

medarbejdere og 2 politikere udpeget af byrådet.

Opgaver: Bolig, beskæftigelse, sundhed, sociale relationer samt udvikling og rådgivning.

Funktionsperiode: 24/2 2011 – 31/12 2013

Udpeget på Byrådsmødet den 24. februar 2011.

Ændret:

Politisk udpeget:

Inga Lykke

Bent K. Andersen

81


Knud Nissen Møller Fonden

Antal medlemmer og sammensætning: Fonden ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer, heraf

en politiker udpeget af byrådet.

Opgaver: Fonden har til formål at yde økonomisk støtte eller anden bistand til ældre og andre

værdigt trængende personer, herunder støttebehov til psykisk og fysisk hæmmende personer.

Funktionsperiode: 26/5 2011 – 31/12 2013

Udpeget på Byrådsmødet den 26. maj 2011

Ændret:

Politisk udpeget:

Gunnar Nielsen

82


Haderslev Musikskole

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 10 medlemmer. 3 blandt musikskolens

forældre, 1 blandt støtteforeningens medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter blandt

musikskolens lærere, 2 af og blandt musikskolens elever (alder min. 15 år), 1 repræsentant for

skolerne, kultur- og fritidschefen, udpeget af byrådet som dets repræsentant.

Hjemmel: Selskabets vedtægt

Opgaver: Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og

musikskolen og musikskolens øvrige samarbejdspartnere, samt mellem hjemmene og musikskolen.

Funktionsperiode: 29/9 2011 – 31/12 2013

Udpeget den 29. september 2011

Ændret:

Medlem

Jørn Mejer, kultur- og fritidschef

83


Valg af nyt bestyrelsesmedlem til Haderslev Katedralskole

Antal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Der udpeges 1 medlem

af byrådet, 1 medlem af Region Syddanmark, 1 medlem af CVU Sønderjylland, 1 medlem af

Syddansk Universitet

Hjemmel: Selskabets vedtægt

Opgaver: Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og

lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser.

Funktionsperiode: 29/9 2011 – 31/12 2013

Udpeget den: 29. september 2011

Ændret:

Politisk udpeget:

Bent Iversen

84


Hvervsfortegnelsen er opdateret den 5. juli 2012

85

More magazines by this user
Similar magazines