Referat - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Referat - Dansk Frisbee Sport Union

REFERAT

Møde: Repræsentantskabsmøde 2006

Mødedato: 26. februar 2006

Mødested: København

Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael

Birkelund Johansen

Farum: Allan Larsen, Erik Hammer, Henrik Thomesen

KFK: Lars Beck, Niels Pagel, Tuf Krenchel, Jonas Honoré.

DiscFlyers: Lisbeth Møller.

Karlebo: Lars Lau Jensen, Rie Rasmussen.

ÅUFK: Rune Nielsen, Raja Ferneke.

Spinners: Marie B. Nielsen, Oliver Hansen, Christian Mehlbye.

Dinosaurs’: Kennet B. Andersen, Martin Vennevold.

CFC: Jonas Lekhfeldt, Claire Stevens, Casper Bruun Møller

Øvrige: Thor Møller

Antal

Bestyrelsen: 4; CFC: 3; CUS: 3; Opdrift: 0; Farum: 3; Discflyers: 1; Tørring: 0, Karlebo 2,

stemmeberettiget Aalborg: 2, KFK 4, Roskilde 0, Sorø 0, Sydhavsøernes 0 , AADGK 0, ÅUFK 2, Bornholm 0,

Helsingør 0, Esbjerg 0

Stemmer i alt: 24

Ikke

Esbjerg Flying Vikings, Helsingør Frisbee Klub, Roskilde Ring Frisbee Golf Klub, Sorø

repræsenterede Frisbee Golf Klub, Aarhus Disc Golf Klub, Bornholm UFOs, Sydhavsøernes Frisbee Golf

klubber

Klub, Tørring DiscControl,

Referent:

Mikael Johansen

Referatdato: 26. 02. 2006

Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent. v/ Bo Holm Jacobsen

2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen

3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre

4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere

medlemmer? v/Helle Kjærsgaard

5) Behandling af indkomne forslag. (pause 5 min.)

6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (Flyttet hertil ekstraordinært)

7) Valg af formand eller kasserer:

a) Nuværende formand Bo Holm Jacobsen, København (ikke på valg i lige år)

b) Nuværende kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ønsker ikke genvalg som kasserer).

8) Valg at 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant

a) Nuværende medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (ønsker ikke genvalg);

Helle Kjærsgaard, KFK, Pernille Knudsen, CFC (ønsker ikke genvalg). Suppleant

Henrik Thomesen, Farum (ønsker ikke genvalg).

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

a) Nuværende revisor: Kaare Sagan (Ålborg)

10) Valg af 2 – 4 medlemmer til Ultimate-udvalget

a) Udvalg: Gitte Jørgensen (ønsker ikke genvalg) og Birgit Brunshøj (Discflyers),

Jonatan Myrup (CFC) (ønsker ikke genvalg), Carsten Hvenegaard (ÅUFK)

11) Valg af 2-4 medlemmer af Øvrige discipliner-udvalget.

12) Valg af 2-4 medlemmer af ad-hoc udvalg.(pause 5 min.)

a) Udvalget for medlemshvervning

b) Juniorultimateudvalg

13) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006:

(a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr.

medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal.

(b) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til

1/6


ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate

DM-inde.

(c) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede

turneringer: 20 kr.

14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes

under dette punkt. Bestyrelsen modtager dog gerne forslag tidligere. v/ Bo Holm

Jacobsen

15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden

sidste år.

Eventuelt

1) Mikael Johansen valgt til referent. Henrik Thomesen valgt til dirigent.

a) Mikael Johansen foreslog at flytte punktet om valg af repræsentanter til disc golfudvalget af hensyn til de

fremmødte der af personlige årsager var nødsaget til at forlade rep. mødet ved 14-tiden.

b) Den reviderede dagsorden blev enstemmigt godkendt.

2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen (se bilag)

a) Se bilag for hele beretningen. Her gengives kun kort hovedpunkterne

b) Discsporten i fremgang, men desværre ikke så stor en fremgang som vi kunne ønske. Nye klubber i 2005: 1

ultimate, 3 disc golf klubber. Formanden pointerer vigtigheden i at skaffe nye medlemmer og fortæller om

bestyrelsens forhandlinger med Danmarks Amerikansk Idræts Forbund (DAIF) med henblik på at blive

medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Formanden beklager og DFSUs manglende synlighed i forhold til

klubbernes medlemmer.

c) Sportsligt set har 2005 været et flot år for disc golf, hvor Martin Frederiksen tog sølv i mastersrækken v. EM i

Finland. Generelt er niveauet blevet højere i løbet at det sidste år og flere spillere begynder at blande sig i

toppen. I ultimate har Ragnerok været suveræn og er løbet fra alt og alle.

3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre

a) Generelt har 2005 været et økonomisk positivt og godt år

b) Overskuddet på 26.000 kr. skyldes primært at udvalgene ikke har brugt de penge, der er blevet afsat på

budgettet, samt at indtægterne er blevet lidt højere end forventet pga. flere og større turneringer end tidligere.

c) Debitorer: Vi har fortsat en del der skylder os penge og vi arbejder på at indkræve dem.

d) Landsholdskonto 2004 (”Lars Lundø sagen”) Lars Lundø koordinerede pengene og oprettede en særskilt

konto og denne konto skylder til dato DFSUs ca. 13.000 kr. som DFSU indtil videre har betalt til de respektive

landsholdsspillere, som havde penge til gode fra denne konto. Bestyrelsen overvejer advokatbistand for at få

sagen afsluttet på ordentlig vis.

e) Kreditorer: Vi skylder en del klubber penge for afholdelse af ultimate DM øst. Dette er der styr på og vil blive

afsluttet hurtigst muligt.

f) Spørgsmål til regnskabet

i) Jonas Honoré: hvad består udgifterne af til disc golf under øvrige turneringer: Mikael Johansen svarer at

Dansk Disc Golf Tour og Challenge Tour er de primære turneringer i disc golf og at de svarer for de fleste

udgifter og indtægter i regnskabet under øvrige turneringer.

ii) Henrik Thomesen opfordrer klubberne til at få alle beløb ud af verden hurtigst muligt, så regnskabet kan

blive mere overskueligt næste år.

iii) Erik Hammer spørger hvor afskrivninger figurerer som en udgift i regnskabet? Henrik Thomesen svarer at

de afskrives i 2006 og derfor ikke figurerer på regnskabet for 2005.

g) Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere medlemmer?

v/Helle Kjærsgaard

a) Helle Kjærsgaard oplyste om at formålsparagraffen i DFSU blandt andet lægger op til at hverve flere

medlemmer og fremme sportsgrenene i DK. DFSU har mulighed for at blive optaget i Danmarks Idræts

Forbund via Danmarks Amerikansk Idrætsforbund og det arbejder vi aktivt hen imod. Vi ville kunne blive

medlem af DAIF hvis vi skaffer ca. 300 medlemmer mere og få udsigt til ca. ½ mill. kroner. Hvorfor skal vi

være medlem af DIF? Skal vi hellere arbejde mod noget andet?

i) Christian Mehlbye spørger til om pengene i givet fald ville være øremærkede? Helle svarer, at vi i høj grad

selv ville kunne bestemme hvad pengene i givet fald skulle bruges til. Bo Holm supplerer, at pengene ikke

2/6


lot vil være noget vi får, men noget man vi skal argumentere for i forhold til mængden af aktiviteter vi

skaber med dem.

b) Jonas Honoré påpeger, at vi skal være opmærksomme, på at vi med et medlemskab af DIF kan komme ind i

magtkampe, som foregår i sådanne store organisationer. Magtkampe der naturligvis vil intensiveres når der

kommer mange penge på bordet. Vi skal være godt forberedte og sikre at økonomien er i orden, så tingene ikke

flyder. Hvilke regler skal vi fastsætte for brug af penge? spørger han og påpeger at et DIF medlemskab erden

rigtige vej for os at gå.

c) Erik Hammer påpeger, at man internationalt kan se på bl.a. Sverige o. a. at det virkeligt betyder noget for

sportsgrenene at være medlemaf det nationale forbund. Det giver sporten et kæmpe løft. Der ville også være en

fordel i at få et fast sekretariat med telefonservice, regnskabskyndig osv. Vi skal bare sikre os at vi ikke ender i

bureaukrati. Vi skal desuden blive bedre til at registrere vores aktiviteter i fremtiden og det vil få administrativt

betydning for klubberne også påpeger han.

d) Henrik Thomesen mener også at vi skal være opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis kommer til at gå

bedre sådan uden videre ved at komme med i DIF, men at det kræver hårdt arbejde fra både udvalg, bestyrelse

og fra alle klubberne. Henrik påpeger videre at v har et ansvar for at rydde op i sporten mht. opførsel og

seriøsitet i forbindelse m. turneringer. Eksempelvis kan nævnes indtagelse af alkohol ved turneringer. Vi skal

fortsat arbejde på et seriøst og ambitiøst image.

e) Jonas Lekhfeldt spørger til hvordan optagelsesproceduren er vedr. DIF Bo Holm svarer, at vores bedste vej er

via et andet specialforbund (eks. DAIF) på grund af de tiltagende krav fra DIFs side om at organisere sig i

paraplyorganisationer og stigende krav om højere medlemstal for optagelse.

f) Mikael Johansen påpeger, at vi i forvejen arrangerer mange af de aktiviteter som ville tælle point og som vile

kunne udløse penge fra DIF og at vi generelt set er godt organiseret i forhold til et medlemskab.

g) Jesper Le Fevre opfordrer til at det kræver flere hænder og flere arbejdskræfter til at tage sig af opgaverne.

Udvalgene bruger i øjeblikket ikke de afsætte penge og det illustrerer at aktivitetsniveauet godt kunne være

højere. Vi har taget skridt til at uddelegere flere arbejdsopgaver på forskellige udvalg og det lover godt for at de

bærende kræfter er tiltagende.

h) Rasmus Juhl mener, at det at have DIF som målsætning er godt fordi det giver klubberne noget at arbejde hen

imod. Måske har ’tigerspringet’ været lidt længere end bestyrelsen har forudset, men det er en god målsætning.

Vi har brug for at skabe meget mere aktivitet ude i klubberne og det er desværre skuffende at se klubbernes

manglende interesse for at bruge de forskellige muligheder indenfor både DFSU og DGI fortsætter han.

i) Erik Hammer mener at vi skal fokuserer på, at et medlemskab af DIF vil kunne give os nye muligheder, som vi

ikke tidligere har haft. Strategisk skal vi overveje hvilke type af aktiviteter vi vil lave når muligheden byder sig.

Det vil være godt at være på forkant med en handlingsplan.

i) Thor Møller påpeger, t vi skal huske at have fokus på bredde-aktiviteter for at det hele nytter noget. Og det

skal vi huske i forhold til et medlemskab af DIF

ii) Mikael Johansen supplerer Thor og Erik med at vi med DIF få mulighed for at sende eliten af sted til VM

og EM uden at det afhænger af de enkelte deltageres personlige økonomi men af deres sportslige evner.

j) Bo Holm vender tilbage til emnet omkring hvordan vi får nye medlemmer og opfordrer klubberne til at satse

på nye typer af medlemmer i disc sporten i DK. Vi skal satse på juniorer for fortsat at kunne ’føde’ både

bredde og elite i sporten. Vi kan med fordel også satse på de ældre i forbindelse med disc golf – her er et

uudnyttet potentiale mener han.

i) Helle Kjærsgaard supplerer: Det er vigtigt at påpege, at vi skal have klubberne med på at gøre en kæmpe

indsats i forhold til at hverve medlemmer.

ii) Henrik Thomesen opfordrer bestyrelsen til at etablere en handlingsplan med hver klub for deres sportslige

arbejde og fremtidige mål med deres klub og idrætter. På den måde kunne man sætte fokus på klubbernes

aktiviteter og på deres hvervning af nye medlemmer.

5) Behandling af indkomne forslag.

a) Der var ingen indkomne forslag og punktet udgår.

6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (punktet er ekstraordinært flyttet frem)

a) De opstillede kandidater var: Lars Lau (Karlebo), Torben Harting (Sorø), Walther Andersen (Sorø), Martin

Frederiksen (Opdrift), Karl Johan (KFK).

b) Derudover har følgende personer givet tilsagn om at yde en indsats mht. diskussion af fremtidige visioner og

initiativer samt at yde en hjælpende hånd ved konkrete arbejdsopgaver (Disse personer opstiller ikke til

udvalget): Dennis Dideriksen (Dinosaurs’), Lena Brammer (Dinosaurs’), Sanne Jensen (Opdrift), Johnny

Lillelund (Opdrift), Mikael Birkelund Johansen (Opdrift), Bodo Krecklow (Bornholm), John Albret

(Sydhavsøernes)

3/6


c) Det blev foreslået at alle 5 kandidater vælges og selv konstituerer sig efter følgende model: 4 medlemmer og 1

suppleant, hvor det anbefales af repræsentantskabet, at flest mulige klubber bliver repræsenteret i udvalget.

i) Forslaget blev enstemmigt vedtaget og dermed blev Lars Lau, Torben Harting, Walther Andersen, Martin

Frederiksen og Karl Johan valgt enstemmigt ind i disc golf udvalget.

7) Valg af formand eller kasserer:

a) Nuværende formand Bo Holm Jacobsen, København (ikke på valg i lige år)

b) Tidligere kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ønsker ikke genvalg som kasserer).

i) Der var ingen indstillede personer til posten og det lykkedes ikke at finde en kasserer i repræsentantskabet.

ii) Det blev stillet forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at udpege en kasserer inden d. 1. april. Efter

denne dato har bestyrelsen bemyndigelse til at købe bogføringsydelsen andet steds. Bestyrelsen skal dog

udpege en regnskabsansvarlig, der påtager sig kontakten bogholderen.

(1) Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8) Valg at 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant

a) Tidligere medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (ønsker ikke genvalg); Helle Kjærsgaard, KFK

(genopstiller), Pernille Knudsen, CFC (ønsker ikke genvalg). Suppleant Henrik Thomesen, Farum (ønsker ikke

genvalg).

b) Indstillede: Jesper Le Fevre Petersen (Tørring), Allan Larsen (Farum), Helle Kjærsgaard (KFK). Suppleant:

Lars Lau (Karlebo)

i) Jesper Le Fevre Petersen, Allan Larsen, Helle Kjærsgaard blev valgt enstemmigt ind i bestyrelsen og Lars

Lau blev valgt til suppleant.

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

a) Den tidligere revisor Kaare Sagan (Ålborg) modtager genvalg

i) Kaare Sagan blev enstemmigt valgt til revisor og Henrik Thomesen blev enstemmigt valgt til

revisorsuppleant.

10) Valg af 2 – 4 medlemmer til Ultimate-udvalget

a) Det tidligere udvalg består af: Gitte Jørgensen (ønsker ikke genvalg) og Birgit Brunshøj (Discflyers), Jonatan

Myrup (CFC) (ønsker ikke genvalg), Carsten Hvenegaard (ÅUFK)

i) De indstillede personer var: Carsten Hvenegaard (ÅUFK), Birgit Brunshøj (Discflyers), Marie Bruun

Nielsen (Spinners/Flying Circus), Sanne Rasmussen (Discflyers) og de blev alle enstemmigt valgt ind i

ultimate udvalget.

11) Valg af 2-4 medlemmer af Øvrige discipliner-udvalget.

a) De tidligere medlemmer Torben Wigger (Roskilde) og Peter Jepsen (KFK) modtager begge genvalg og begge

blev enstemmigt valgt ind i udvalget for øvrige discipliner.

12) Valg af 2-4 medlemmer til ad-hoc udvalg.

a) Der var blevet stillet forslag om at etablere et udvalg for hvervning af nye medlemmer. De indstillede personer:

var Pernille Knudsen (CFC), Thor Møller, Niels Jensen (KFK) og de blev alle valgt enstemmigt ind i det

nyoprettede udvalg for medlemshvervning.

b) Der var blevet stillet forslag om at etablere et Junior-ultimateudvalg. Indstillede personer var Jonas Honoré

(KFK), Tuf Krenchel (KFK), Oliver Hansen (Spinners)

i) oplysning v. Jonas Honoré om at der er store økonomiske muligheder i at etablere junioraktiviteter, da

både DIF, Wonderfull Copenhagen Ultimate (WCU) og Brobygningsprojeket har givet tilskud i 2005. Vi

har sagt ja til at være med i BT sportscamp i farum i 2006 med både disc golf og ultimate.

ii) Jonas Honoré, Oliver Hansen og Tuf Krenchel blev enstemmigt valgt ind i udvalget

13) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006

a) Budget v. Jesper Le Fevre Petersen

i) Spørgsmål til budgettet: Lisbeth Møller spørger hvorfor der ikke er sat penge af til landshold på disc golf

siden. Helle Kjærsgaard svarer, at vi har lagt op til en høj grad af selvbestemmelse i udvalgene og at vi ikke

ville øremærke pengene på forhånd. Dog anbefales det udvalgene at sætte penge til side til

landsholdsarbejde, da det er en dyr post i de respektive år med EM og VM.

ii) Erik Hammer stiller forslag om at der arbejdes for at producere fælles PR materiale der kan bruges af

klubberne ved forskellige arrangementer i stedet for at den dybe tallerken skal genopfindes hver gang.

4/6


iii) Mikael Johansen spørger hvor det udestående beløb vedr. landshold i 2004 (Lundø-sagen) figurerer i

budgettet. Jesper Le-Fevre svarer at det ikke er indregnet i budgettet da vi ikke tør gisne om udfaldet i

sagen.

b) Kontingenter

i) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i

DFSU uanset medlemstal.

ii) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere

hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde.

(1) Allan Larsen kommenterer på vegne af ultimateudvalget, at turneringsformen er ændret for 2006 og at

der vil være risiko for at komme ud med et underskud med de nuværende hold- og deltagergebyrer.

(a) Erik Hammer kommenterer at beløbene måske har overlevet uden at leve op til de nuværende

udgifter vedrørende turneringsarrangementer og at vi på baggrund af erfaringer fra 2006 kan stille

forslag om ændrede gebyrer til 2007.

(b) Mikael Johansen mener at udvalget i samråd med bestyrelsen bør lægge budget og at DFSU kan

dække et evt. underskud da det ikke er store beløb der er tale om.

(2) Henrik Thomesen stiller forslag om at vi helt dropper tilskuddet fra DFSU til klubber ved indledende-

og midtvejsstævner både ved inde og ude DM, og kun opretholder gebyret ved finalestævner. Forslaget

blev vedtaget af repræsentantskabet.

iii) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr.

(1) Jonas Lekfeldt: Foreslår at gebyret i stedet for den nuværende ordning bliver en procentsats af

klubbens overskud. Argumentet er at klubberne risikerer at få skulle betale gebyr selvom turneringerne

giver underskud. Gebyrposten er en meget stor post i de i forvejen dyre turneringer. Foreslår at

procentsatsen bliver 15 % af overskuddet.

(a) Erik Hammer påpeger at deltagerpriserne er meget små set i forhold til, hvad det koster at komme

til turnering i Danmark. Det vil være meget svære at få medlemmer til at betale mere i kontingent

end at betale via deltagergebyret ved turneringerne.

(b) Helle Kjærsgaard motiverer ved at påpege hvor lille et beløb der er tale om pr. spiller og at det er

usandsynligt, at holdene bliver væk pga. af en ekstra pris på 20 kr. pr. spiller.

(2) Mehlbye: Undrer sig over hvorfor forbundet skal tjene penge på bl.a. udenlandske spillere. Erik

hammer svarer, at det er måden at forbundene i hele verden tjener penge på og at det er en mulighed

for at skaffe penge til DFSU, til udvalgsarbejde og til PR og medlemshvervning.

(3) Thor Møller oplyser om at Wonderfull Copenhagen Ultimate er blevet nødt til at skrue budgettet ned

for at tiltrække klubberne og har et akut stramt budget og svært ved at stille sikkerhed for økonomien

(4) Bo Holm: Bestyrelsen er meget villige til at indgå i dialog om hvad klubberne og turneringer kan få ud

af at være sanktioneret af DFSU.

(a) Jesper Le-Fevre supplerer med, at en DFSU sanktionering af en turnering er en anerkendelse af at

være en del af et dansk disc sport fællesskab, med fokus på udvikling af både og elite.

(5) Der blev afslutningsvis fremsat 3 forslag:

(a) Forslag 1: Uændret gebyr på 20 kr.

(b) Forslag 2: Gebyret udgør 15 % af overskuddet ved en turnering dog maks. 20 kr. pr. deltager.

(c) Forslag 3: Gebyr på 20 kr. med max 10.000 kr. samlet for turneringen.

(6) Jonas Lekfeldt tækker forslaget om procentordningen tilbage igen

(7) Forslag nr. 3 blev vedtaget med 14 stemmer for. 7 stemmer for forslag 1 og 1 blank stemme.

14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes v/ Bo Holm

Jacobsen

a) De nominerede til årets disc pris 2005 var: Carsten Hvenegaard for arbejdet med den nye DM struktur (2

stemmer). Roar Mejer for sit ihærdige klubarbejde (0 stemmer). Stephen Skriver for oprettelse af klub og disc

golf baner (9 stemmer). WCU-styregruppen for arbejdet med Danmarks Største Ultimate Turnering (5

stemmer). Allan Larsen for ultimatearbejde (0 stemmer). Juniorultimate styregruppe for iværksættelse af

juniorultimatearbejde i Danmark (5 stemmer). 1 blank stemme.

b) Disc Prisen uddeles til Stephen Skriver med 9 stemmer for sit utrættelige arbejde med oprettelse af Roskilde

Ring Frisbee Golf Klub (RRFGK) og RRFG bane og discgolf bane i Borrevejle. Tillykke.

15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden sidste år.

a) Vinder af et gavekort på 2000 kr. til tur på restaurant for hele klubben, med en fremgang på 28 medlemmer ( i

høj grad disc golf spillere) blev Købehavns Frisbee Klub. 2. pladsen tog Spinners med en fremgang på 7

5/6


medlemmer og 3. pladsen gik til Sorø med en fremgang på 5 medlemmer. De tre klubber modtog en check på

henholdsvis 1120, 280, 200 kr. svarende til medlemsgebyret for medlemsfremgangen.

16) Eventuelt

a) Claire Stevens spørger til hvordan man finder information på dfsu.dk og frisbee.dk og, hvem der opdaterer og

hvordan man selv kan få information ud på de respektive sites. Bestyrelsen arbejder på mere og bedre

information omkring redaktører og redaktionsarbejde men påpeger også, at på frisbee.dk søges der løbende

redaktører om alle disc sportsgrene og at informationer på dette site ikke behøver have tilknytning til DFSU.

b) Forslag om bedre kontaktside på dfsu.dk især i forbindelse med de nye udvalg. Dette bliver naturligvis oprettet

indenfor kort tid.

6/6

More magazines by this user
Similar magazines