Kurer - LungePatient.dk

lungepatient.dk

Kurer - LungePatient.dk

LungePatient.dk

NR. 1 Januar 2013

Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk

LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE


DONG Energy Thermal Power A/S

Studstrupværket

Ny Studstrupvej 14

8541 Skødstrup

Tlf. 99 55 19 00

www.dongenergy.dk


Tidsskrift for lungehandicappede

Udgivet af:

LungePatient.dk

Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 13 57

E-mail: info@lungepatient.dk

E-mail: blad@lungepatient.dk

Hjemmeside: www.lungepatient.dk

Giro 408-7046

Indlæg til bladet: sendes til ovenstående

adresse, - mærket “BM-Bladet”.

Landsformand:

Helge Petersen

Korsvang 3, 5610 Assens

Tlf. 64 71 42 73. Mobil 40 81 70 31

E-mail: helge.petersen@mail.dk

hep@lungepatient.dk

Redaktionsudvalg:

Helge Petersen (ansvarshavende)

Birthe Petersen

Grethe Jørgensen

Ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret

Boserup Minde

Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Kontoret: tlf. 64 72 13 57

– mandag-torsdag kl. 9-15

samt fredag kl. 9-13

Beboer: tlf. 64 72 11 54

Bomi-Parken

– plejehjem og aktivitetscenter

Gyldenrisvej 4, 2300 København S

Administrationskontor: tlf. 32 47 92 00

Annoncetegning:

BM – Bladet

Skovkildeparken 23, Virring

8660 Skanderborg

Tlf. 86 91 48 23

Tryk: Øko-Tryk

Borrisvej 5B, 6900 Skjern

Tlf. 96 94 04 11

Bladet tilsendes alle medlemmer for

et kontingent af 180 kr. for 2013.

BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i

månederne:

januar, marts, juni, september,

november og BM-Julen.

Oplag 5.600

ISSN 1902-0287

Deadline 2/2013: 25. januar 2013

Hvor ikke andet er anført, er redaktionel

tekst og billeder lavet af LungePatient.dk

Forsidebilledet: Vinterbillede.

Et år er gået, og der har været

travlt ude i lokalafdelingerne,

med mange forskellige aktiviteter.

Vi har haft mange

møder om sammenlægning af

LungePatient.dk og Danmarks

Lungeforening med det formål

at samarbejde for lungesyge i

Danmark. Når vi kommer rundt

til lokalafdelingernes generalforsamlinger,

vil vi fortælle vores

medlemmer om formålet, hvor

man også kan stille spørgsmål til

hele processen. Som I har kunnet

læse i bladene, vil vi også gerne

have medlemmernes accept

på, at det er det rigtige at gøre

dette. Så mød op på generalforsamlingerne

for at give din

mening til kende.

Jul og nytår

Vi har også haft fuldt belagt

i julen og nytåret på Boserup

Minde i Glamsbjerg, og igen er

det dejligt at kunne glæde rigtig

mange mennesker i den højtid,

som jul og nytår jo er.

International KOL-dag

KOL er en lungesygdom, som

har ramt mange mennesker, og

det skal, der sættes ind overfor.

Vi skal have gang i Dem, der er

blevet ramt af KOL - de skal leve

Indhold

Velkommen til 2013

- et nyt og spændende år

et sundere liv både med kost og

med mere motion. Det værste

er at blive stillestående, man må

ikke sætte sig hen i stolen, man

skal ud og motionere og møde

andre med samme sygdom, og

derved lære noget om at leve

med KOL, for dermed at få en

bedre livskvalitet.

På den Internationale KOL-dag

deltog vi sammen med Danmarks

Lungeforening og kommunerne

på forskellige steder, såsom

sundhedscentrene, apoteker og

sygehuse rundt om i Danmark.

Den internationale KOL-dag er

blevet en ”mærkedag”, hvor

mange personer møder op for at

få målt deres lungefunktion, der

gennemføres helt anonymt, og

hvor man også kan få information

om sygdommen KOL.

Tak for indsatsen i året der gik

Tak til alle vores julehæftesælgere

for en stor indsats igen,

også en stor tak til nattevagterne

som stiller sig til rådighed her på

Boserup Minde, til sidst og ikke

mindst en stor tak til organisationer,

fonde og enkelte personer,

som har støttet foreningens arbejde.

Jeg håber, vi får et godt

samarbejde igen i det nye år.

Tak for det gamle år.

Vores opfattelse af KOL trænger til revision .......................... 4

International KOL-dag ............................................ 6

Nyt fra hovedbestyrelsen ......................................... 6

Ferietur ........................................................ 7

Sund Livsstil i Aarhus ............................................. 9

NHL-møde i Stockholm ........................................... 9

Legater, der kan søges ........................................... 9

Sammenlægning i lungesagen .................................... 10

Husk ansøgning til leje af feriehuse ................................ 11

Konkurrence om tilmelding til betalingsservice ....................... 11

Feriehuse ..................................................... 13

KOL-kursus for pårørende og netværksgrupper ...................... 18

Påskeophold ................................................... 18

Dronningen åbner verdens mest tilgængelige kontorhus .............. 19

Glamsbjerg ferieplan ............................................ 19

Lokal/kurer .................................................... 20

Krydsord ...................................................... 24

Lokalafdelingsadresser .......................................... 26

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 3


Vores opfattelse af KOL

trænger til revision

Kronisk obstruktiv lungesygdom

(KOL) er en meget hyppig

lidelse blandt voksne danskere,

og mere end 400.000 mennesker

i Danmark har KOL. Som

for andre kroniske sygdomme

er kun halvdelen diagnosticeret,

hvilket i vid udstrækning skyldes,

at symptomerne på KOL

tilskrives og bortforklares med,

at man er blevet ældre, er i dårlig

fysisk form på grund af for

lidt motion, overvægt og sidst, men ikke mindst rygning.

For at undgå åndenød foretager KOL-patienten

sig intuitivt mindre og mindre og får derfor dårligere

fysisk kondition. I dag ved vi, at daglig fysisk aktivitet

er det mest vigtige for de fleste kropsfunktioner og

bevarelse af sundhed på kort og langt sigt. KOL gør

det stadig vanskeligere at bevare normale organfunktioner

og er, som sygdommen skrider frem, forbundet

med tilstedeværelsen af stadig flere andre lidelser fra

hjerte, kredsløb, knoglevæv (osteoporose), stofskiftet

(metabolisk syndrom), psykisk stabilitet (angst og depression)

m.m. Og lungerne selv i form af bronkiektasier

og lungecancer.

KOL er blevet forbundet med en ældre pensioneret

medborger, som hoster og harker. Desuden anses

KOL ofte som en sygdom, som man ikke kan gøre noget

som helst ved. Men det er helt forkert. KOL giver

begrænsninger hos yngre voksne og dermed i den

mest produktive alder. Familie- og arbejdslivet påvirkes

i meget negativ retning. Der er lige så mange, der

4

Af Ronald Dahl. Professor i lungemedicinske sygdomme og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

er under 65 års-alderen, som over 65 år, og kvinder har

hyppigere betydelig KOL sammenlignet med mænd.

Der er i dag meget effektive medikamentelle og ikkemedikamentelle

behandlinger for aktuelle symptomer

og som forebyggende behandlinger på længere sigt.

Vores opfattelse og billede af KOL trænger til revision.

KOL er en sygdom, som skyldes destruktive processer

i lunger og luftveje. Skaderne medfører tab af lungevæv

og små luftveje (emfysem) samt kronisk inflammation

i alle luftveje med øgning af betændelsesceller,

glat muskulatur og kirtelvæv. KOL udvikler sig over

årtier, og symptomerne er kroniske med åndenød ved

anstrengelse, hoste og opspyt. KOL koster hvert år ca.

ti pct. af sundhedsvæsenets omkostninger. Der kommer

akutte forværringer, som oftest skyldes luftvejsinfektion.

Disse forværringer kan medføre, at patienten

bliver totalt hjælpeløs og må indlægges på hospital.

Der er ca. 23.000 indlæggelser om året på grund af

KOL-forværring, hvilket gør denne tilstand den hyppigste

årsag til akut indlæggelse på medicinsk afdeling.

Dertil kommer, at KOL-forværring er en særdeles

alvorlig tilstand, hvor ca. ti pct. dør under forværringen

og 30 pct. i løbet af tre måneder.

Det er af afgørende betydning at konstatere

KOL-sygdommen så tidlig i forløbet som muligt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle over 35 år, som er

rygere eller tidligere rygere, og som har et eller flere

lungesymptomer, skal tilbydes en enkel lungefunktionsundersøgelse

for diagnostik af tilstedeværelsen af

KOL. Personer med et risikoerhverv – dvs. eksponering

for luftvejsskadelige stoffer – bør ligeledes tilbydes


spirometri. Overholdelse af disse anbefalinger i almen

praksis har i to undersøgelser resulteret i konstatering

af KOL hos mellem hver tredje og hver fjerde

person, der blev undersøgt, hvilket er en meget høj

detektionsrate. Diagnose er en forudsætning for at

kunne foretage en eller flere effektive interventioner.

Behandling og forebyggelse kan reducere sygelighed

og dødelighed og består af rådgivning og farmakologisk

støtte til rygestop, rehabilitering med fysisk

aktivitet, uddannelse i KOL mm., samt medikamentel

behandling med først og fremmest bronkiedilaterende

medicin og anden forebyggende medikamentel behandling.

Alle disse interventioner har en veldokumenteret

betydning for mindskning af daglige symptomer

og akutte forværringer. Det er nødvendigt at komme

en forståelse for KOL nærmere, så behandlingen ikke

alene retter sig mod de aktuelle symptomer, men i lige

så høj grad retter sig mod de fremtidige risici for komplikationer.

Det vil sige forekomsten af akutte forværringer,

tab af lungefunktion mm. Det er på linje med

tilsvarende andre kroniske sygdomme, som kronisk

hjertesygdom, diabetes, osteoporose, gigtsygdomme

m.fl., hvor der lægges stor vægt på forebyggelse.

Ønsker at blive medlem

Ønsker at høre nærmere om oprettelse af et testamente

Ønsker at støtte LungePatient.dk og deres arbejde med et gavebrev

Ønsker at give en pengegave

Ønsker yderligere informationer om patientforeningens arbejde

”Det er afgørende, at kræfterne forenes med

patienten for øje, så patientforeninger, sundhedspersonale,

sundhedsformidlere og beslutningstagere

trækker på samme hammel for at få

kontrol med KOL i samfundet.”

Det er afgørende, at sundhedsvæsenets tilbud til

forebyggelse og behandling fremstår som et samlet

tilbud fra et sundhedsvæsen, som præsenterer enighed

og forstår at samarbejde omkring varetagelsen

af KOL-patienten. KOL er en folkesygdom, og der er

store muligheder for at komme KOL til livs gennem en

målrettet indsats fra alle, der har med folkesundheden

at gøre. Det er afgørende, at kræfterne forenes med

patienten for øje, så patientforeninger, sundhedspersonale,

sundhedsformidlere og beslutningstagere

trækker på samme hammel for at få kontrol med KOL i

samfundet.

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________

Postnummer og by: _______________________________________________________________

Tlf. nr.: _______________________ E-mail: ___________________________________________

Sendes til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

eller ring på 64 72 13 57. Du kan også maile til os på info@lungepatient.dk

LungePatient.dk

LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 5


International KOL-dag

Onsdag den 21. november var der arrangementer over hele landet, hvor

man kunne møde op og få målt sin lungefunktion, få vejledning om motion,

rygestop og viden om lungerne

LungePatient.dk stod mange steder sammen med Danmarks Lungeforening og gjorde fælles front for at sætte

fokus på lungerne.

Vi var repræsenteret både på sygehuse, sundhedscentre, apoteker og indkøbscentre. Mange mennesker havde

valgt at møde op denne dag for at få målt deres lungefunktion og for at få et bedre kendskab til KOL.

Landsforeningen havde sammen med Assens kommune et arrangement på Bowlingcentret i Assens, hvor mange

borgere var mødt op og fik målt sin lungefunktion.

Nyt fra hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen holdt ordinært bestyrelsesmøde fredag og lørdag

den 9. og 10. november 2012 i Glamsbjerg

Økonomi

Foreningens økonomi ser nu meget bedre ud, end den

har gjort de tidligere år. Budgettet for 2013 blev gennemgået,

tilrettet og godkendt.

Fundraising

Vi har fået tilsagn fra Augustinusfonden på 300.000 kr.

til hjælp til at gøre Boserup Minde mere handicapvenligt.

Beløbet dækker mere end halvdelen af projektet,

der omfatter et nyt handicaptoilet i kælderetagen samt

et ekstra stop i elevator og ændring af gulvniveauet.

Sammenlægning i lungesagen

Hovedbestyrelsen har besluttet at bede SKAT om et

bindende forhåndssvar med hensyn til skatte- og

6

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

momsforhold for feriehusene. Svaret fra SKAT vil være

af afgørende betydning for den videre sammenlægning.

Repræsentantskabsmøde 2013

Mødet afholdes igen på Boserup Minde i Glamsbjerg,

og mødet finder sted lørdag den 4. maj 2013.

Datoer for HB-møder i 2013

Den 22. og 23. marts

Den 16. og 17. august

Den 29. og 30. november


Ferietur

Vil du med LungePatient.dk på ferietur

i uge 20 fra den 13. maj til 18. maj 2013?

Så kan du igen komme på ferietur

med LungePatient.dk. Som sædvanlig

vil vi bruge ferie-, kursus-, og

rehabiliteringscentret i Glambjerg

som base for turen. Herfra tager vi

på ture ud i landet.

Foreløbigt program:

Ankomst mandag den 13. maj

inden frokost. I løbet af ugen vil der

være følgende ture:

Tur til Ree Park

Ree Park - Ebeltoft Safari strækker

sig over et 70 hektar stort, kuperet

og naturskønt område med skov og

søer ca. 10 kilometer fra Ebeltoft.

I Ree Park oplever man alverdens

dyr fra 5 verdensdele. Parken ligger

i naturskønne omgivelser, hvor man

møder dyrene på mange spændende

måder. Under skiftende navne

har parken gennem de seneste 18

år udviklet sig fra at være en blomsterpark,

over en eksistens som en

familiepark med klappedyr, til den

nuværende safaripark med fokus på

arter med særligt brug for en hjælpende

hånd. Parken har i dag 30

fastansatte medarbejdere indenfor

administration, dyrepassere, dyrlæge,

butik, cafe og service.

Tur til Møntergården

Møntergården ligger tæt på

centrum i Odense. At besøge

Møntergården er som at træde ind

i en anden tid. De gamle huse og

maleriske gårdrum giver et tilbageblik

på byggeskikken i Odense fra

senmiddelalderen til ca. 1900-tallet.

Med toppede brosten, bindingsværk

og sprossede vinduer. I

Møntergården føler man sig hensat

til dengang, byen var en rigtig

købstad med snirklede gader og

baghuse. Man fornemmer det liv,

der har udfoldet sig med arbejde

og handel dagen lang og massevis

af børn, der løb omkring i de små

baggårde. Møntergårdens bygninger

har forskellig alder og funktion

og vidner om byggeskikken til

forskellige tider.

Tur til Olsens Paradis

Olsens Paradis ved Bramming

er den eneste have af sin art i

Danmark og anlagt på en del af

en 15.000 m2 stor grund. Haven

består af flere forskellige afsnit,

hvis idé er udsprunget af fri fantasi.

Haven er præget af fantasifulde

”landskaber” og indeholder bl.a.

bjergarrangement, ørkenhave, bølgehus,

gårdhaver, søer, broer og et

utal af små bassiner.

Afrejse:

Lørdag den 18. maj efter frokost.

Prisen er inklusiv ophold, alle måltider,

bus og entrébilletter. Prisen pr.

person er 2.995 kr.

Der tages forbehold for ændringer.

Nærmere oplysninger kan fås ved

at ringe til landsforeningens kontor

på telefon 64 72 13 57 eller ved at

se på hjemmesiden

www.lungepatient.dk.

Det er muligt allerede nu at tilmelde

sig på nedenstående kupon.

Tilmeldingsfrist senest den

19. april 2013.

Tilmeldingskupon til ferieturen Pris pr. person:

Ferierejse 2.995 kr.

Tilmeldingsgebyr – indbetales ved tilmelding til rejsen / restbeløb betales

senest den 19. april 2013 500 kr.

Jeg tilmelder hermed: personer gerne i dobbeltværelse

Navn: . ..........................................................

Adresse: ........................................................

Postnummer: . ............ By: ....................................

Tlf: ..................... Mail: ...................................

Sendes til landsforeningens kontor sammen med tilmeldingsgebyret.

Bank: reg.nr. 5323 konto 0244276 - Giro 408-7046

bank

check

giro

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 7


8

Stevns Apotek

Algade 23•4660

Store Heddinge

Tlf. 56 50 20 24

Karise Apotek

Bredgade 26•4653 Karise

Tlf. 56 78 81 95

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

Sponsoreret


Sund Livsstil

i Aarhus

1. til 3. marts 2013

Messen afholdes i Scandinavian Center Aarhus, der ligger centralt kun få minutters

gang fra Rådhuspladsen og banegården. Messen har været afholdt hvert

andet år siden 1995.

Kom og besøg os på stand 29. Messen er åben hver dag fra klokken 10 til 18.

Du kan ringe til landsforeningens kontor på 64 72 13 57 og få tilsendt et gratis

gæstekort til messen.

Du kan læse mere på www.sund-livsstil.dk

NHL-møde i Stockholm

I november måned var der nordisk møde i Stockholm, hvor landsformand

Helge Petersen og HB-medlem Lizzi Andersen deltog

Der blev afholdt både styrelses- og arbejdsmøde.

Deltagerne kom fra både Danmark, Finland, Island,

Norge og Sverige.

Et af de aktuelle emner, som blev drøftet, var kampagnen

”Røgfrit miljø”, der skal køre i hele Norden.

Legaterne skal søges inden den 1. april på et særligt

skema, der kan fås i lokalafdelingerne, der med påtegning

videresender det til landsforeningen, hvor forretningsudvalget

behandler dem.

Det kan fortrinsvis søges af medlemmer af

LungePatient.dk til rekreation og uddannelse, hvortil

det offentlige ikke yder støtte.

Legatportionerne er desværre normalt ikke særlig

store, for at så mange som muligt kan få en tildeling.

Danmarks Lungeforenings legater

Ansøgning om legat sendes på særskilt skema, der

kan rekvireres og sendes til Danmarks Lungeforening,

Strandboulevarden 47 B, 2100 København Ø –

tlf. 38 74 55 44.

Kampagnen drejer sig først og fremmest om røgfrit

miljø i biler samt passiv rygning. Der er sat fokus på

børns rettigheder i forhold til at vokse op i røgfrie

miljøer. Kampagnen udspringer fra Nordisk Råds ønske

om et røgfrit Norden i 2040.

Legater, der kan søges

Skemaet kan også hentes på www.lunge.dk

Der kræves påtegning af læge eller lungeklinik samt

bekræftelse på økonomiske oplysninger.

Legat til respirationspatienter

Ved respirationspatienter forstås personer, der bruger

respirator, iltapparat eller har brug for særlig behandling,

som f.eks. hjælp til bolig, ferie og rekreation,

transport eller alene som opmuntring. Dog ikke til

formål, som ydes efter lovgivningen.

Ansøgningen indgives på skema, der rekvireres fra

Institutionen for Respirationspatienter, Hans Knudsens

Plads 1, 11., 2100 København Ø, tlf. 33 17 69 90.

Legaterne skal søges inden 1. maj.

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 9


Fælles styregruppe arbejder

med en sammenlægning

LungePatient.dk

og Danmarks

Lungeforening er

rigtig godt på vej til

at styrke lungesagen.

Der er nedsat

en fælles styregruppe,

som allerede har

arbejdet med stor

energi, for at finde

de bedste løsninger for en ny fælles lungeforening. Fra

vores side deltager landsformand Helge Petersen, FUmedlemmerne

Henning N. Nielsen og Jan Østerdal.

Fra Danmarks Lungeforening deltager viceformænd,

Birgitte Blixen-Finecke og Niels Seersholm, bestyrelsesformand

Johannes Flensted-Jensen og direktør

Anne Brandt.

Efter 2 møder er vi nu kommet rigtig langt. Vi har bl.a.

fået fremlagt en såkaldt ”due-dilligence”. Det er en

gennemgang af både økonomiske, juridiske og kulturelle

forhold i begge foreninger – og der er rigtig

mange papirer! Efter gennemgangen var der ingen

væsentlige bemærkninger eller overraskelser – og det

er jo et rigtig godt udgangspunkt.

10

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

Der er nemlig mange fordele ved, at LungePatient.dk

og Danmarks Lungeforening slår sig sammen. Det vil

styrke fælleskabet både lokalt og på landsplan. Vi har

masser af ting, vi kan dele med hinanden, fx muligheden

for at leje feriehuse, brug af dialogforummet

snakomkol.dk, flere på vores kurser og meget mere. Vi

tror også, at vi lokalt kan få flere medlemmer, så vi kan

hjælpe endnu flere med lungesygdomme.

Når vi er med til at danne en ny forening, kræver det

også nogle nye vedtægter. Der er derfor udarbejdet

et sæt vedtægter, som vil fungere for denne nye forening

allerede fra sommeren 2013. For at kunne klare

sig i fremtiden, er det meget vigtigt at have et godt

navn – derfor har styregruppen foreslået, at man tager

lidt fra den ene og lidt fra den anden forening, og de

foreslår, at den nye forening simpelthen skal hedde

”Lungeforeningen”. Det er jo lige præcis det, vi er og

fortsat vil være.

For at alle medlemmerne mærker de gode og positive

muligheder, en ny og større forening giver lungesagen,

har alle medlemmerne fået tilsendt et brev. Heri

kan du som medlem finde mange flere informationer,

som er vigtige, at du får med, når du forhåbentlig er

med til at drøfte og stemme om sammenlægningen på

de kommende generalforsamlinger.

Planen, som vi arbejder videre med, er følgende:

• På generalforsamlingerne i februar – marts vil du, som medlem, skulle stemme om sammenlægningen

• På vores repræsentantskabsmøde den 4. maj, vil der være den endelige afstemning i forhold til sammenlægningen

• Danmarks Lungeforening vil på deres årsmøde i juni ligeledes stemme om sammenlægningen. På den

måde håber vi, at vi har en fælles forening den 1. juli 2013

Har du nogen spørgsmål omkring sammenlægningen, er du altid velkommen til at kontakte landsformand

Helge Petersen på telefon 40 81 70 31 eller via mail på hep@lungepatient.dk

Du kan se årets generalforsamlinger på vores hjemmeside

www.lungepatient.dk


Husk ansøgning til leje af feriehuse

Ansøgningen skal være i din lokalafdeling inden 15. marts 2013

Hvis du gerne vil leje et af lokalafdelingernes

feriehuse, så husk, at du skal rekvirere et feriehusskema

fra din lokalafdeling, udfylde det og tilbagesende

det til din egen lokalafdeling

inden 15. marts 2013.

Hvis du søger andre afdelingers feriehuse, skal du

fremsende dit feriehusskema til egen afdeling i

god tid, det vil sige mindst en uge før.

Lad Betalingsservice klare

betalingerne.

Ved at lade Betalingsservice klare dine regninger,

er du altid sikker på, at de bliver betalt, og til tiden.

Du kan tilmelde dig på følgende måder.

• Via din egen netbank

• Tilmelde dig via vores hjemmeside

www.lungepatient.dk

• Udfyld kuponen og aflever den i dit pengeinstitut.

Når din tilmelding er registreret, trækkes beløbet

automatisk. Du får en betalingsoversigt, inden beløbet

trækkes på din konto. Så har du mulighed for

at afvise betalingen.

Husk at betale regningen som du plejer, indtil

den konkrete betaling med beløb står på betalingsoversigten.

Du kan se beskrivelserne i dette blad, men husk

fristen.

På foreningens hjemmeside kan du også se feriehusene

på www.lungepatient.dk

Der er i højsæsonen særlig stor efterspørgsel efter

husene, så det er lidt nemmere at få et feriehus,

hvis man søger i maj, juni, august og september.

Konkurrence om tilmelding til betalingsservice

Vær med i konkurrencen om en uges ferieophold på ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret Boserup Minde i

Glamsbjerg. Tilmeld dig betalingsservice og vær med i lodtrækningen.

Indsend blanketten allerede i dag til os på LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg, eller ring på

telefon 64 72 13 57 for at høre nærmere.

Der trækkes lod den 2. april 2013 blandt de indkomne blanketter. Vinderen får direkte besked.

Beløbsmodtagerens navn:

LUNGEPATIENT.DK

Dit navn:

Din adresse:

Postnr. : By:

Dit cpr-nr.:

Dit CVR-nr.:

Dit pengeinstitut:

Reg.nr.: Kontonr:

PBS-nr.: Deb.gr.nr.:

04199340 00001

Kundenr.: Dato og underskrift

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 11


12

Sponsoreret

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

Strikkepinden - og den lille Zebra

Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk,

Lana Grossa, Hjelholts uldgarn, Onion, Viking

Garn, Strikkekits fra Rasmilla, Økologisk garn,

Strikkepinden - og den lille Zebra´s eget uldgarn

samt div. opskrifter. Der er også børnetøj

af mit eget mærke Zebra 0-6 år.

Åbningstider:

Tirsdag - torsdag kl. 13.00 - 17.30

Fredag kl. 13.00 -18.00

Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Søndag - mandag lukket

Strikkepinden

- og den lille Zebra

På gensyn

Lea

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk


Københavns afdeling

Københavns afdelings 3 feriehuse ligger på

Lyngsporet nr. 6, 8 og 10 i Rågeleje, ca. en

kilometer vest for byen overfor Dansk Camping

Unions store campingplads på Hostrupvej.

Lyngsporet er en sidevej til Hostrupsvej. Der er

få hundrede meter til Kattegat og til de fredede

lyngbakker og skov ”Heatherhill”. Bussen går

lige uden for døren.

Der er ved at blive fældet mange af de store grantræer

på grundene, fordi de var ved at blive for

store. Dette projekt løber over et par år.

1 ”SOLBO” er et stort feriehus af røde mursten.

Det er moderne indrettet med pejsestue, stort

spisekøkken, bad og toilet. Der er soverum med

to senge, og et køjerum med to køjer. Brænde

til pejsen må købes. Huset er for et par år siden

blevet malet både indvendigt og udvendigt. Der er

lige blevet installeret varmepumpe, som kan opvarme

huset. Desuden er der el-radiatorer i huset.

Mod syd er der en stor overdækket terrasse. Med

varmepumpe kan huset udlejes hele året også i

weekender uden for sæsonen. Uden om huset er

der en stor naturgrund.

LungePatient.dk

Boserup Minde

Familieferiehuse 2013

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til egen lokalafdeling og

returneres dertil, når skemaet er udfyldt.

Ansøgningsskemaet skal være lokalafdelingen i hænde senest

den 15. marts. Svar kan forventes ca. 14 dage senere.

Ønsker man feriehus uden for egen afdeling, videresender denne

afdeling selv skemaet til den pågældende afdeling. Ansøgningen

bedes derfor indsendt en uge tidligere, så ansøgningen kan

videresendes med påtegning. Som hovedregel tilbagebetales

depositum kun, hvis huset lejes ud til anden side.

OBS:

Ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristens udløb.

Man skal derfor ikke regne med at være sikret plads, fordi man

indsender ansøgningen i særlig god tid.

Der er i højsæsonen særlig stor efterspørgsel på husene, så det

anbefales så vidt muligt at søge i ydersæsonen. Feriehusene er

forbeholdt LungePatient.dk´s medlemmer.

Du kan få flere oplysninger om feriehusene på foreningens

hjemmeside:www.lungepatient.dk

Bemærk

Der tages forbehold for trykfejl.

2 ”HELSEBO” er et velindrettet feriehus af træ.

Huset har fået nyt tag i år 2010. Opholdsstue med

spisekøkken i åbent plan, soverum med dobbeltmadras,

værelse med dobbeltmadras, toilet

og bad. Stor sofagruppe i stuen. Også i Helsebo

er der installeret varmepumpe, som kan opvarme

huset. Med varmepumpe kan huset udlejes hele

året også i weekender uden for sæsonen. Stor

sydvendt overdækket terrasse, og bag huset findes

stor fliseplads.

3 ”LYNGBO” er et Kalmarhus. Stor lys nybygget

stue og åbent spisekøkken i forbindelse

hermed. Der er indrettet et nyt stort soveværelse

med dobbeltmadras i en del af den gamle stue.

Yderligere er der et lille kammer med to sovepladser.

Der er en overdækket terrasse mod syd, og en

stor fliseplads bag huset. Huset er i gang med at

blive ombygget og er færdigt til at blive udlejet til

maj. Også i Lyngbo bliver der installeret varmepumpe.

Desuden er der el-radiatorer.

Fælles for husene:

Der er astmadyner og puder i alle husene. Der er

ikke TV i husene.

I Helsebo og Lyngbo må der ikke medtages katte

eller hunde. Det er tilladt i Solbo, hvis man gør

ekstra rent i huset efter brug.

Se mere om husene og indretningen på

www.lunger.dk

Leje pr. uge: Fra den 8. juni til 3. august 2013

1.900 kr. pr. uge – resten af året 1.600 kr. pr uge.

Weekender uden for sæson 800 kr.

Der skal betales 800 kr. i depositum, og restbeløb

senest 4 uger før indflytning. Elafgift er 3 kr. pr.

kwh. efter måler, ens for alle huse.

Kontaktperson: Anne-Lise Nerving, Københavns

afdeling på 35 35 88 81 torsdag mellem 12 – 15.

Indflytning kl. 15 – fraflytning kl. 11.

Skiftedag: fredag.

Lolland-Falster afdeling

4 ”HELSE” adressen Stubbegårdsparken 43 ved

Næsby Strand. ”Helse” ligger på Sydvestlolland

på en 900 m 2 stor grund. Huset har stue og køk-

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 13


ken ud i et, værelse med 2 boksmadrasser, værelse

med 2 køjer, anneks med 11/2 mands boksmadras

samt badeværelse med bruseniche. Fuldt udstyret

køkken. I stuen er der fjernsyn og radio. Alle værelser

har astmadyner og puder. Der er el-radiator

overalt i huset. Huset har 2 terrasser med havemøbler.

Den ene terrasse er overdækket.

Leje: Fra 1. maj til 31. aug. 1.500 kr. pr. uge,

derefter 1.300 kr. pr. uge. Depositum 500 kr.

Weekendophold koster 550 kr. Der skal betales

3 kr. pr. kwh. efter måler.

Kontaktperson: bestyrelsesmedlem Peder

Pedersen, Reimersgade 11, 4900 Nakskov,

tlf. 54 92 16 41.

Indflytning kl. 15 – fraflytning kl. 12.

Skiftedag: lørdag.

Nordfynsk afdeling

5 ”BERTHA’S HUS” adressen Strøget 5-7,

Kristiansminde, Bårdesø, 5450 Otterup.

Huset ligger på en stor grund med god plads for

udendørs aktiviteter, og der er havudsigt fra huset.

Der er 1 terrasse. Der er 4 sovepladser i huset.

Huset er på 68 m 2 og indeholder: pæn stue med

TV og radio, køkken med køle-/fryseskab.

Badeværelse med bruseniche, 2 værelser med

boxmadrasser.

Der er el-varme overalt.

Husdyr er ikke tilladt og ligeledes er rygning

forbudt.

Gode fiske muligheder ved kyst og Put and Take

søer i nærheden.

6 ”ÅNDEHULLET” adressen Johs. Jensens

Vænget 9, Kristiansminde, Bårdesø, 5450

Otterup.

Huset ligger på en stor grund med god plads for

udendørs aktiviteter, og der er 2 min. gang til

stranden. Der er 2 overdækkede terrasser.

Der er 6 sovepladser i huset.

Huset er på 86 m 2 og indeholder: stor stue med

brændeovn, køkken med køle-/fryseskab, samt

opvaskemaskine. Badeværelse med bruseniche,

2 værelser med boxmadrasser og 1 værelse med

sovesofa. Der er el-varme overalt, og der er TV og

radio i stuen.

Der er 4 cykler i skuret til fri afbenyttelse.

Husdyr er ikke tilladt og ligeledes er rygning

forbudt. Gode fiskemuligheder ved kyst og Put

and Take søer i nærheden.

14

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

Lejen er i begge huse:

Højsæson (uge 18-42) 2.000 kr. + 40 kr. i vandafgift.

Resten af sæsonen (uge 43-17) 1.400 kr. + 40 kr.

i vandafgift.

Weekend (uge 43-17) 800 kr. + 20 kr. i vandafgift.

Strømforbrug 3 kr. pr. kwh. efter måler.

Der skal betales depositum på 500 kr. og resten af

beløbet senest 4 uger før.

Kontaktperson: formand Frede Jensen,

tlf. 66 15 75 52. Kontoret mandag mellem kl. 13

og 15 på tlf. 66 11 04 47. Indflytning for hele uger

er kl. 15 – fraflytning kl. 11.

Indflytning for weekender er kl. 12 – fraflytning

kl. 11.

Weekend: fredag – mandag.

Skiftedag for hele uger er: fredag.

Nordvestjydsk afdeling

7 ”KRABBEN” ligger Mosevej 12, Virksund,

7840 Højslev, ca. 20 km fra Skive og Viborg.

Huset ligger på en 2.200 kvm. naturgrund med

gode læforhold, ca. 300 meter til et lille gammelt

fiskerleje, campingplads og marina.

Huset er på 75 kvm. og indeholder: meget stor

stue med brændeovn og helt nyt køkken i ét.

Badeværelse med bruseniche. Stort soveværelse

med 3/4 seng og skab, værelse med 2 køjer og

skab, værelse med 1 soveplads (springmadras).

Stor delvis overdækket terrasse. Overalt er der

elvarme. Fuldt udstyret køkken med køle-/fryseskab.

Farve-tv (incl. TV2) med DVD-afspiller og

radio med CD. Astmasengetøj til 5 personer.

8 ”VESTERHAVSHYTTEN” ligger Sletningen

3, Klitmøller, 7700 Thisted. En kilometer til

Vesterhavet.

Huset er bygget i moccasten (både ud- og indvendig)

og ligger på en grund med gode læforhold.

Alle gulve er belagt med klinker.

Huset er på 77 kvm. og indeholder: stor stue med

brændeovn og køkken i ét. Badeværelse med bruseniche.

Soveværelse med 2 enkeltsenge (boxmadras)

og skab, værelse med 2 køjer og skab, værelse

med 1 soveplads (boxmadras) og skab. Der

er 2 terrasser heraf 1 delvis overdækket. Overalt

er der elvarme. Fuldt udstyret køkken med køle-/

fryseskab. Farve-tv (incl. TV2), DVD-afspiller og

radio med CD. Astmasengetøj til 5 personer.

9 ”KLITTEN” ligger Klitstien 15, Klitmøller,

7700 Thisted. 700 meter til Vesterhavet.

Huset ligger på en stor grund med mange lækro-

ge. Der er 3 terrasser heraf 1 delvis overdækket.

Huset er på 68 kvm. og indeholder: stor lys stue

med brændeovn og køkken i ét. Badeværelse

med gulvvarme, vaskemaskine og bruseniche. 3

soveværelser med 2 enkeltsenge (boxmadras) og

skab i hver. Alle lofter går op i kip. Overalt er

der elvarme. Fuldt udstyret køkken med køle-/

fryseskab. Farve-tv (incl. TV2), DVD-afspiller

og radio med CD. Astmasengetøj til 6 personer.

Bemærk venligst ingen husdyr i dette feriehus.

Lejen er ens i feriehusene fra uge 13 til uge 42 =

1.800 kr. pr. uge. Bemærk ingen weekendudlejning

i denne periode.

Fra uge 43 til uge 47 = 1.300 kr. pr. uge. I denne

periode kan der lejes en weekend = 700 kr.

Weekend fra torsdag kl. 15 til mandag kl. 11.

Der skal betales 500 kr. á conto pr. uge af lejen i

forudbetaling. Restlejen samt 300 kr. á conto pr.

uge for el betales senest 4 uger før lejemålets start.

Det er uden for sæsonen (juni, juli og august)

muligt at leje to sammenhængende uger.

El 3 kr. pr. kwh. Slutrengøring kan tilbydes i alle

feriehusene for 500 kr. Skal bestilles ved ansøgningen

og betales sammen med restlejen.

Kontaktperson: Leo Lykholt, Fjordvej 46, Knud,

7860 Spøttrup, tlf. 97 56 19 62.

Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 11.

Skiftedag: fredag.

Randers afdeling

10 ”BOMI II” ligger Klitvej 60, Fjellerup, 8585

Glesborg med flot udsigt over Kattegat. Huset er

bygget 1995-96. Kørestolsegnet.

Indeholder stor stue med brændeovn, 3 dejlige

værelser, køkken med køle-/fryseskab og komfur,

toilet og bad. Der er 6 sovepladser, radio og TV.

Elvarme. Der er varme på i vinterhalvåret.

Lejen fra uge 16 - 42 er 2.300 kr. pr uge.

Uge 43 - 15 er 2.100 kr. pr. uge.

El 3 kr. pr. kwh. Husdyr er ikke tilladt.


11 ”HELSE” Saharavej 15, Fjellerup, 8585

Glesborg. Tæt på dejlig strand. Huset indeholder

stue med radio og TV, 3 værelser med ialt 5 sengepladser.

Køkken med komfur og køle-/fryseskab,

toilet og bad.

Lejen fra uge 16 – 42 er 2.100 kr. pr. uge.

Uge 43 - 15 er 1.900 kr. pr uge.

El 3 kr. pr. kwh. Husdyr er tilladt.

12 ”OASEN II” Saharavej 17, Fjellerup, 8585

Glesborg. Opført 1989-90. Tæt på dejlig strand.

Kørestolsegnet. Stor stue med radio og TV, køkken

med køle-/fryseskab, elkomfur, toilet og bad.

Der er 3 dejlige værelser med i alt 6 sengepladser.

Lejen fra uge 16 - 42 er 2.200 kr. pr. uge.

Uge 43-15 er 2.000 kr. pr uge. Husdyr er

tilladt.

Det er tilladt at have max. 2 husdyr i både Helse

og Oasen.

Gå ind på vores hjemmeside www.bm-randers.dk

og se vores dag- og weekend priser på vores

feriehuse.

Allergivenligt sengetøj (sengelinned, håndklæder

og viskestykker medbringes).

Vær opmærksom på, der kun må overnatte det

antal personer, I har tilmeldt.

Det er forbudt at opstille telte og lignende på

sommerhusgrundene ifølge grundejerforeningen.

Kontaktperson: formand Erik Søgaard,

tlf. 86 47 74 61 eller 41 66 06 44.

Kontoret torsdag kl. 16 - 18 tlf. 86 42 08 92.

Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 12.

Skiftedag: fredag.

Ribe Amts afdeling

13 ”MINNA BO” Beliggende Gl. Strandvej 22,

Henne By, 6854 Henne.

Minna Bo blev udvidet med en flot vinkelbygning

i 2003 og siden er et værelse udvidet i 2010.

Her ses den nye indgang med god flisebelægning

og det nye badeværelse og soveværelse, der herefter

gør Minna Bo meget kørestols- og

handicapegnet feriehus på ca. 80 m 2 .

Et meget veludstyret feriehus med 3 terrasser,

hvoraf den ene er overdækket. Huset er indrettet

med nyt køkken i åben forbindelse med stuen og

tilbygningen. 2 store soverum med boxmadrasser/

dyner samt et opholdsrum med 2 sovepladser. I

alt 6 sovepladser. El-varme i hele huset samt ny

brændeovn.

4 gode nye cykler. Husdyr er tilladt. Mange

indendørsaktiviteter, stort badeland - bowling

m.v. ca. 10 km. fra begge feriehuse.

Fraflytning kl. 12 og indflytning kl. 16.

Skiftedag: fredag.

14 ”LILJE-BO” Beliggende i Jegum Ferieland,

Nordskrænten 2, 6840 Oksbøl - 10 min. kørsel fra

dejlige Henne Strand. Feriehuset på 65 m 2 er bygget

i 2002. Huset er topisoleret og kan anvendes

hele året.

Det er indrettet med hyggelig spise- og opholdsstue

i åben forbindelse med køkkenet.

Soveværelse med dobbeltseng og 2 værelser i alt 6

sovepladser - alle med nye boxmadrasser. Dejligt

badeværelse med skabsarrangement og bruseniche.

Stor overdækket træterrasse. El-varme i hele

huset. 4 gode nye cykler. Husdyr er ikke tilladt.

Lejesæsonen fra uge 18 til uge 42 er 2.300 kr. pr.

uge. Resten af året 1.500 kr. pr. uge. Weekends

uden for sæson 1.000 kr. El-forbrug 3 kr. pr. kwh.

Kontaktperson: formand Erik Pedersen,

Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg, tlf.: 75 13 10 79.

Fraflytning kl. 12 og indflytning kl. 16.

Skiftedag: fredag.

Sydfyns afdeling

15 ”HJEJLEN” ligger Ranunkelvej 13, Stoense

Udflytter, 5953 Tranekær på en dejlig stor grund

i rolige omgivelser ca. 400 m. fra børnevenlig

strand. Huset er på 70 m2 , fordelt på nyt køkken

med køle-/fryseskab. Hyggelig opholdsstue med

brændeovn, radio og TV og DVD-afspiller samt

adgang til overdækket terrasse. 1 soveværelse med

ny dobbelt seng, 1 værelse med dobbelt seng og

køjeseng, begge værelser har adgang til terrasse,

samt 1 værelse med 2 enkelt senge. Pænt badeværelse.

El-varme i hele huset. Husdyr er ikke tilladt.

Rygeforbud i hele huset.

Lejen af huset fra uge 15 til uge 43 er 1.800 kr. pr.

uge. Resten af året 1.200 kr. pr. uge.

Weekend 600 kr. og mandag til torsdag 700 kr.

Der skal betales 600 kr. i depositum, som kun tilbagebetales,

hvis det bliver lejet ud til anden side.

Forbrug af el og vand afregnes med 3 kr. pr.

enhed. Kontaktperson: sekretær Anne Sørensen,

Krøyersvej 26, 5700 Svendborg, tlf. 60 75 57 00.

Ankomst kl. 14 - afrejse kl. 11.

Skiftedag: lørdag.

Syd- og Midtsjællands afdeling

16 ”MINDEBO” ligger Kontrollørlodden 9,

Karrebæksminde, ca.10 km sydvest for Næstved.

Huset ligger i dejlige omgivelser tæt ved kanalen,

og med udsigt ud over Karrebæk Fjord.

Huset indeholder opholdsstue, køkken, 4 sovepladser

fordelt på to rum, 4 dyner samt 4 hovedpuder,

toilet med brusebad. Huset er el-opvarmet.

Rygning forbudt. Husdyr ikke tilladt.

Lejen er 1.700 kr. pr. uge incl. vand.

El-forbrug efter måler 2,50 kr. pr. kwh.

Kontaktperson: kasserer Willy Jeppesen,

tlf: 39 27 03 26 eller 21 43 79 63.

Indflytning kl. 14 – fraflytning kl. 12.

Skiftedag: lørdag.

Sønderjydsk afdeling

17 ”FJORDGLIMT” adresse Fjordvej 4,

Brunsnæs, 6310 Broager. Feriehuset er beliggende

på Broagerland i rolige omgivelser, ca. 300 m fra

badestrand. Huset indeholder: stor stue med

brændeovn, og køkkenalrum ud i et. Stort badeværelse

samt 2 værelser med dobbeltsenge. Fra

det ene værelse er der direkte adgang til en overdækket

terrasse. Der er sovepladser til 6 personer.

Der er dyner og puder, linned skal medbringes.

Huset er kørestolsegnet. Mange attraktioner

i området. Der er TV i begge huse. Huset kan

benyttes hele året. Rengøring kan tilbydes.

Lejen er fra:

Uge: 1-12 og 49-52 - 500 kr. + forbrug.

Uge: 13-17 og 43-48 - 1.000 kr. + forbrug.

Uge: 18-42 - 1.700 kr. + forbrug.

Ingen weekendudlejning.

Der skal betales 500 kr. i depositum.

El forbrug efter måler 3 kr. pr. kwh + 10 kr. pr.

person i vandafledningsafgift.

Kontaktperson: Michael Petersen, Østerballe 18,

6310 Broager, tlf. 20 76 71 36.

Mail: michaelpskelde@live.dk.

Indflytning kl. 15 og fraflytning kl. 12.

Skiftedag: lørdag.

Vendsyssel afdeling

18 ”HELSTED” Oktobervej 14, Løkken. Huset

ligger 200 m fra en pragtfuld strand, og mindre

end 100 m. fra huset er der klitter, hvor børnene

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 15


kan løbe og lege. Der er stor udenomsplads ved

huset, hvor der er gynge og rutchebane, der kan

spilles bold, badminton, og hvad man ellers har

lyst til. Huset indeholder stue, soveværelse, værelse,

køkken med køle-/fryseskab og badeværelse.

I soveværelset er der en dobbeltseng, og værelset

har 2 boksmadrasser. Der er allergivenlige dyner

og puder til sovepladserne.

Lejen er 1.800 kr. pr. uge. Forlænget weekend

700 kr. El-forbrug 2,50 kr. pr. kwh.

Kontaktperson: kasserer Grethe Jørgensen,

Thorvaldsensvej 2, st. tv., 9700 Brønderslev,

tlf. 36 92 18 94.

Indflytning kl. 15 - og fraflytning kl. 11.

Skiftedag: lørdag.

Vestsjællands afdeling

19 ”STRANDHYTTEN” ligger på Tranevej 6,

Frølunde Fed, 4220 Korsør.

Feriehuset ligger i meget smukke omgivelser, ca.

10 min. gang fra stranden, med udsigt til bl.a.

Storebæltsbroen.

Bus fra Slagelse Station med busstop ca. 150 m

fra Strandhytten.

Der er i Strandhytten 6 sovepladser fordelt på

1 soverum med 2 senge, sovesofa i stuen og 1

anneks med 2 senge, der er sengetøj (linned skal

medbringes) til 6 personer. Åbent og veludstyret

køkken, vindfang med opvaskemaskine, dejlig

stue og rummeligt badeværelse med brus samt

øst- og vestvendt terrasse.

Huset opvarmes med el, og der er el-vandvarmer,

der er også en el-olieradiator.

Lejen er 1.900 kr. pr. uge. Weekends 750 kr. +

elforbrug 3 kr. pr. kwh.

Depositum 300 kr., der dækker strøm og evt.

manglende slutrengøring – restbeløbet tilbagesendes

efter endt ophold.

Kontaktperson: Hans Jørgen Christensen,

Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør, tlf.: 60 49 18

42/58 37 47 68 hverdage efter kl. 16.

Skiftedag: lørdag.

Aalborg afdeling

20 ”SIESTA” adressen er Siestavej 9 i Øster

Hurup by. Huset blev opført i 2008. Det er beliggende

ca. 150 m. fra Kattegat i køn natur og med

børnevenlige omgivelser og badeforhold.

I huset er der 6 sovepladser.

I stueetagen er elevationssenge, og på 1. sal er

der et dobbeltværelse, og i stuen er der en dejlig

dobbeltsovesofa. Huset er opvarmet ved hjælp af

16

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

fjernvarme. I stueetagen er der gulvvarme. På 1.

sal er der radiatorer.

Der er dyner og puder til 6 personer. Der er radio,

TV/DVD. På 1. sal er der en dejlig stor altan. Og

der er en dejlig terrasse samt en dejlig, stor grund.

I ”SIESTA” må der ikke medbringes husdyr, og

tobaksrygning er forbudt.

Fra uge 25 til uge 43 er lejen 2.100 kr. depositum

800 kr.

I øvrige uger er lejen 1.800 kr. depositum er 800 kr.

Spec. tilbud fra uge 01 til uge 25 udlejning på

mdr. basis 4.500 kr. depositum 4.500 + der betales

for forbrug.

21 ”PARKERS MINDE” adressen Wiffertsholm

18 i Øster Hurup. Huset er beliggende ca. 300 m.

fra Kattegat i køn natur og med børnevenlige

omgivelser og badeforhold.

I huset er der 10 sovepladser fordelt på 2 soverum

med nye elevationssenge og et anneks.

I stuen er der en brændeovn. Nyt køkken, nye

indvendige døre så man kan kommer rundt

med kørestol. Ny fordør med rampe til kørestol.

Der er el-radiatorer og el-vandvarmer. Der er dyner

og puder til 10 personer. Der er radio og TV i

stuen, og der er en dejlig stor terrasse. Dejlig stor

udenomsplads. I ”PARKERS MINDE” må der

tages op til 2 husdyr med.

Lejen er fra uge 25 til uge 34 samt uge 42 = 2.100

kr.

I øvrige uger er lejen 1.800 kr. og depositum er

800 kr.

Weekend fra fredag til søndag 800 kr. + forbrug.

Depositum indbetales senest den 15. april 2013,

og lejen skal betales senest 1 måned før ferien.

Depositum tilbagebetales løbende efter endt

lejeperiode. El-forbruget afregnes med 2,50 kr.

pr. forbrugt kwh.

Kontaktperson: formand Jan Østerdal,

tlf. 40 31 09 07.

Indflytning kl. 16 og fraflytning kl. 12.

Skiftedag: lørdag.

Aarhus afdeling

22”SØNDER SKOVVEJ” nr. 9, Rude Strand

imellem Odder og Norsminde. Stranden ligger

10 minutters gang fra huset. Til Odder er der

ca. 8 km. og til Aarhus er der ca. 35 km., og der

kører bus i begge retninger. Fra terrassen er der

udkig til marker og Saksild by. I vores nye hus

er der adgang i alle rum med kørestole. Huset

indeholder 3 værelser og en hems. Der er dyner

og puder til 6 personer. En stor stue med pejs. TV

m/ DVD og radio m/CD. Stort køkken med bar

og opvaskemaskine. Et stort badeværelse med

sauna og et stort brusebad. Der er også et mindre

toilet.

Derudover er der vaskemaskine og tørretumbler.

Sengelinned skal medbringes.

Lejen er for en uge 2.300 kr. + 3 kr. pr. kwh.

Depositum 500 kr. betales senest 14 dage efter du

har fået meddelelse om huset og restleje betales

senest en måned før ferien.

Kontaktpersoner: bestyrelsesmedlem Niels

Holger Hansen, tlf. 86 23 04 22 eller 20 23 69 39

eller til kontoret på tlf. 86 10 58 43

den 1. onsdag i måneden.

Indflytning kl. 15 og fraflytning kl. 12.

Skiftedag: fredag.

Landsforeningen

23 ”Boserup Minde”, Old Gyde 74, 5620

Glamsbjerg.

Hele året bliver der arrangeret, ferie-, kursus- og

rekreationsophold på Boserup Minde (se programmet

i BM-Bladet eller på vores hjemmeside).

Prisen for medlemmer er kun 1.700 kr. pr.

uge inkl. kost og logi.

Nærmere oplysninger kan fås på landsforeningens

kontor tlf. 64 72 13 57.

Kontaktperson: Birthe Petersen.

HUSK

ANSØGNINGSFRISTEN

15. MARTS 2013

LungePatient.dk

LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,

kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad

er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

FL REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 17


18

Påskeophold

Periode: 27. marts – 2. april 2013

Traditionen tro arrangeres der påskeophold på foreningens

ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter i

Glamsbjerg.

Der vil som sædvanlig blive serveret lækker mad i

dejlige og hyggelige omgivelser.

Kom og nyd samværet med andre. Da der er begrænset

plads, bør man tilmelde sig hurtig (efter reglen

først til mølle osv.).

Yderligere oplysninger eller tilmelding til

LungePatient.dk på tlf. 64 72 13 57.

Kontaktperson: Birthe Petersen.

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

KOL-kursus

for pårørende og netværksgrupper

15. – 19. april 2013

Så har du igen mulighed for at komme på KOL-kursus for pårørende og netværksgrupper.

KOL kommer tit snigende, og pludselig er hverdagen forandret for både den handicappede og i høj grad

for de pårørende. Derfor er det vigtigt med en grundig viden for de pårørende, så de kan støtte og sætte

ind på de områder, hvor den lungehandicappede har behov for hjælp og forståelse.

Kurset er med til at knække myter og klæde de pårørende så godt på som muligt til et liv sammen med

den lungehandicappet. Derved opnås den største grad af trivsel og tryghed for begge parter.

Hvis man først har fået KOL, så slipper man ikke af med sygdommen igen. Til gengæld kan man gøre meget

for alligevel at have en ordentlig livskvalitet.

Det er kompliceret at være pårørende til en lungehandicappet, og derfor er der mange forhold, som er

vigtige at oplyse om, og som kan gøre forholdet mellem den handicappede og den pårørende så frugtbart

som muligt.

Som lungehandicappet kan man ofte føle sig isoleret og have en følelse af at være alene om sygdommen.

Den følelse kan man bryde ved at deltage i netværk. Efter kurset vil man have et netværk at bygge videre

på, når man kommer hjem.

Pris for ophold og kursus kun 1.950 kr.

Ring til kontoret og hør om dine muligheder for tilskud.

Tilmeldingsfrist er den 20. marts 2013.


Kurer

Dronningen åbner verdens mest tilgængelige kontorhus

Den 12.12.2012 kl. 12 åbnede Hendes

Majestæt Dronning Margrethe d. II officielt

Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup. Det

var en festdag, hvor 800 gæster fejrede, at det er

lykkedes at skabe et bemærkelsesværdigt kontorhus,

hvor alle kan fungere optimalt uafhængigt af handicap.

Stig Langvad, formand for DH , der er paraplyorganisation

for handicaporganisationerne, fortalte om

huset: ”Når vi slår dørene op til det nye fælles domicil,

har vi samtidig skabt et byggeri, der vil danne skole for

et komplet fokus på tilgængelighed i moderne kontorbyggeri

- uden, at det gør byggeriet dyrere, og uden

at gå på kompromis med dansk tradition for flot og

funktionelt design.”

LOKALAFDELINGER

GLAMSBJERG FERIEPLAN Januar - juni 2013

Ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter

Januar - juni 2013:

Påsken

27. marts – 02. april

KOL-kursus for pårørende og

netværksgrupper

15. april – 19. april

Ferieturen

13. maj – 18. maj

Ferie/rekreation

28. maj – 03. juni

04. juni – 10. juni

Fødselsdagskalender

KOL-kursus:

11. juni – 17. juni

Pris for medlemmer i 2013:

Kursus 1.950 kr.

Påskeophold 1.950 kr.

Ferieturen 2.995 kr.

Ferie/rekreation 1.700 kr.

Lise Sæderup

Kasserer i Aalborg afdeling, fyldte 70 år den 26. november 2012.

Jørn Schmidt

Formand for Vendsyssel afdeling, fyldte 70 år den 18. januar 2013.

Jan Østerdal

Formand for Aalborg afdeling, fylder 60 år den 7. februar 2013.

Henvendelse til LungePatient.dk på tlf. 64 72 13 57.

Kontortid: Mandag – torsdag kl. 9 – 15

Fredag kl. 9 – 13

Kontaktperson: Birthe Petersen.

Mail: bip@lungepatient.dk www.lungepatient.dk

LungePatient.dk · nr. 1· 2013 19


20

Københavns afdeling

Bestyrelsen ønsker alle et rigtigt

godt nytår.

På KOL-dagen onsdag den 21.

november 2012

Københavns afdeling var med i forskellige

arrangementer.

Vi havde sammen med Helsinge

Apotek lavet en udstilling på

Helsinge Apotek af brochurer og

plakater. Tak for godt samarbejde.

I Sundhedscenteret i Tårnby var vi

med til at fortælle de omkring 200

fremmødte personer om KOL og

lungefunktionsmålinger. Her var det

sygeplejersker fra Amager Hospital,

der foretog lungefunktionsmålinger

fra kl. 10 til kl. 14. Da der hele tiden

var mange personer, der ventede,

blev målingerne først afsluttet kl.

16. Benny Pedersen var til stede

hele tiden, mens Anne-Lise og Fritz

Nerving tog af sted lidt før, fordi de

skulle være i Greve kl. 13.

På Greve Bibliotek var der op til

ni forskellige stande i forhallen.

Greve Kommune havde stande

med rygestopkurser, diætist, KOLsygeplejerske,

apotek og meget

mere. Københavns afdeling foretog

lungefunktionsmålinger, og de

havde to pusteapparater med. Det

ene udlånt af landsforeningen. Der

blev målt 58 personer og omkring

20 havde KOL. De 11 af dem vidste

ikke, at de var ramt af sygdommen,

og de blev henvist til deres egen

læge til videre behandling. Alt i alt

en god og travl dag.

Frivilligcenteret i Fredensborg

Vi har i samarbejde med andre

patientforeninger indledt et samarbejde

i Fredensborg Kommune på

Frivilligcenteret. Der er fredag den

8. februar 2013 sundhedsdag ved

Fredensborg Center ved Rådhuset.

Se nærmere i lokalpressen.

KOL-cafe i Greve

Forårets første møde i KOL-caféen

er torsdag den 7. februar 2013 kl.

16 til 18. Det er ikke endelig aftalt

endnu, men det bliver nok Greve

Kommunes KOL-sygeplejerske, der

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

vil fortælle om kommunens tilbud til

KOL-patienter.

Åbent hus i Ballerup

I Sundhedshuset, Parkvej 6, holdes

der åbent hus den 17. januar 2013

fra kl. 19 til 21. Vi måler lungefunktioner

og får en sank om KOL og de

problemer, der er for lungepatienter.

Lunge netværk Ballerup

I Ballerup er der startet et netværk

for KOL-patienter. De mødes hver

torsdag i Sundhedshuset i lokale

2,07 mellem kl. 13 og 15. Alle er

velkomne til at møde op og få en

snak og samvær. Jørgen Larsen og

Steen Daugbjerg Christiansen står

for information om gruppen.

KOL-café i Kastrup

I foreningshuset ”Postkassen” i

Kastrup har vi igen møde og samvær

for KOL-patienter tirsdag den 12.

februar 2013 mellem kl. 16 og 18.

Adressen er Amager Landevej nr.

71, 2770 Kastrup.

Generalforsamling i Bomi-

Parken lørdag den 9. marts

2013

Vi holder vores årlige generalforsamling

i Bomi-Parken lørdag den

9. marts 2013 fra kl. 14 til ca. 17,

Gyldenrisvej 4, 2300 København S.

Dagsordenen ifølge vedtægter. Kom

og vær med. Vi skal også diskutere

vilkårene for samarbejde eventuel

sammenlægning med Danmarks

Lungeforening, og hvordan

Københavns afdeling skal forholde

sig til det. Så det er vigtigt, at så

mange som muligt møder op.

Bestyrelsen

Lolland-Falster afdeling

KOL-kurser

Henholdsvis den 16. og 19. november

har jeg været på rehabiliteringskurser.

Den 16. nov. i Guldborgsund

Kommune, hvor flere af kursisterne

allerede var medlem af foreningen

og kraftigt opfordrede de andre til

at melde sig ind.

Det var et meget opløftende møde,

da alle viste stor interesse for såvel

landsforeningens som lokalforeningens

arbejde.

Den 19. nov. i Nakskov i Lolland

Kommune. Her var der også stor

interesse for at høre, hvad jeg kunne

fortælle og en meldte sig ind med

det samme.

Alt i alt nogle dejlige dage.

På KOL-dagen deltog vi med

hjælp af frivillige medlemmer i

Sundhedshusene såvel i Nakskov

som Maribo, med pænt fremmøde i

næsten 4 timer.

Dagen var arrangeret af Lolland

Kommune, hvor der foruden lungefunktionsmåling

også var tilbud om

måling af blodsukker og rygestop.

Med venlig hilsen

Marie Christoffersen

Generalforsamling

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 26. februar

2013 kl. 19 i Frivillig Center Lollands

lokaler (det gamle sygehus),

Sdr. Boulevard 84, 4930 Maribo.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Medlemmer må gerne tage deres

ægtefæller med.

Afdelingen er vært med et lille traktement,

hvorfor tilmelding er nødvendig

senest den 15. februar 2013

til formand Marie Christoffersen,

Eiglersvej 44, 4900 Nakskov,

tlf. 54 92 46 91.

Udflugt

Bestyrelsen påtænker at arrangere

en bustur til Birkegårdens Haver i

Ruds Vedby.

Søndag den 9. juni 2013.

Pris for turen, der er en heldagstur,

incl. forplejning, er 100 kr. pr. person.

Nærmere oplysninger om turen vil

fremgå af medlemsbladet i marts

måned 2013.

Tilmelding skal ske til formand,

Marie Christoffersen på

tlf. 54 92 46 91 senest den 9. maj

2013.

Vi håber, at rigtig mange af vores


medlemmer har lyst til at deltage på

denne tur, hvor også ægtefæller er

velkomne.

Nordfynsk afdeling

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

KOL-dag på Odense rådhus

Denne dag var helt overvældende,

det vrimlede ind med folk lige fra

starten kl. 12 og til kl.17,

der kom ca. 350-400, som fik

målt deres lungekapacitet. Så gik

de rundt og snakkede med de

stande, der stod rundt i rådhushallen,

vi var sammen med Danmarks

Lungeforening samt Astma og allergiforening.

Der blev budt velkommen ved borgmester

Anker Boye. Der var også

gang i stolegymnastiken og anden

form for bevægelse på kondicykel

og løbebånd. Det hele kom i

gang på grund af samarbejdet med

Odense Kommune og tak for dette

samarbejde. Vi prøver igen til næste

år.

Generalforsamling

Afdelingen holder generalforsamling

lørdag den 16. februar 2013 kl.

13 i Seniorhuset, Toldbodgade 5-7,

Odense.

Vi starter med at spise smørrebrød,

derefter generalforsamling og slutter

med pakkebanko. Drikkelse er

ikke inkluderet i menuen.

Seneste tilmelding er den 4. februar,

og alle tilmeldte bedes medbringe

en pakke.

Vi glæder os til at se Jer.

Påske bankospil

Lørdag den 6. april 2013 kl.13 afholder

Nordfynsk afd. vort populære

bankospil i Seniorhuset.

Alle medlemmer og venner er velkomne,

og det vil, som det plejer,

være med mange gode gevinster.

Prisen er:

Medlemmer incl. 3 kort ........... 70 kr.

Ikke medlemmer incl. 3 kort .. 100 kr.

Ekstra kort ............................... 10 kr.

I prisen er inkluderet 3 stk. smørrebrød,

kaffe og kage.

Drikkelse er ikke inkluderet.

Tilmelding skal ske senest mandag

den 18. marts.

Kontor - mandage mellem kl. 13 og

15, tlf. 66 11 04 47 eller formand

Frede Jensen, tlf. 66 15 75 52.

Vi glæder os til at ser Jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nordvestjydsk afdeling

Generalforsamling 2013

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling

lørdag den 16. marts

2013 kl. 12 på Benta´s Cafeteria,

Vinkelvej 15A, Nørre Søby, 7840

Højslev (Hovedvej 26 ved Hilmars

camping). Nærmere vil tilgå hvert

enkelt medlem.

Reserver allerede dagen nu. Kom og

gør din indflydelse gældende.

Lommekalender 2013

Har du som medlem af

Nordvestjydsk afdeling brug for en

lommekalender for 2013, kan du

bestille den ved henvendelse til

Lizzi, tlf. 97 87 93 50 eller

Leo, tlf. 97 56 19 62.

Afdelingen betaler portoen.

Medlemskampagne

Nordvestjydsk afdeling vil gerne

gentage succesen fra de sidste år,

om at blive flere medlemmer. Derfor

vil lokalbestyrelsen gøre endnu et

fremstød med at synliggøre både

lokalafdelingen og landsforeningen.

For hvert nyt medlem du tegner,

deltager du med ét lod i trækningen

om 10 gavecheck á 100 kr. pr. stk.

For hver 5 nye medlemmer du tegner,

er præmien en gavecheck på

300 kr.

For hver 15 nye medlemmer du

tegner, er præmien et ophold på

landsforeningens ferie-, kursus- og

rehabiliteringscenter i Glamsbjerg

på Fyn for 1 person. Ferieopholdet i

Glamsbjerg er med fuld pension.

Medlemskampagnen løber i tiden

fra den 16. januar 2013 til den 15.

marts 2013.

Blandt alle der bliver medlem af

Nordvestjydsk afdeling i ovennævnte

periode trækkes der lod om en

gavecheck på 500 kr.

Præmierne udtrækkes den 16. april

Kurer

2013 i overværelse af Nordvestjydsk

afdelings bilagskontrollanter.

Vinderne får direkte besked den

23. april 2013.

Medlemskontingentet for 2013 er

180 kr. og skal være betalt senest

den 15. marts 2013 for at præmierne

kan udløses.

Medlemskontingentet kan indsættes

på bankkonto reg. nr. 0905 konto

nr. 004087046. Husk at skrive, at du

vil være medlem af afdeling 05 =

Nordvestjydsk afdeling, samt hvem

der har anbefalet dig at blive medlem.

Du kan også ringe på tlf.

97 56 19 62 og få et girokort tilsendt.

Som medlem får du bl. a. Patientnyt

BM-Bladet 5 gange om året. Det

indeholder mange interessante artikler.

Du får også et julehæfte med

masser af spændende læsning.

Ønskes yderlige oplysninger kan du

ringe til Leo på tlf. 97 56 19 62.

På bestyrelsens vegne

Leo Lykholt

Randers afdeling

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 24. februar

2013 kl. 14 i Jyllandsgade 3C kld.,

Randers.

Dagsorden ifølge gældende vedtægter.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest den 14. februar

2013.

Tilmelding til formand Erik Søgaard,

tlf. 22 89 29 19, kasserer Lis Ullits

Pilgaard, tlf. 51 82 02 75 eller kontoret,

tlf. 86 42 08 92 senest den

9. februar 2013.

Dagsordnen kan ses på vores hjemmeside

www.bm-randers.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ribe Amts afdeling

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 23. februar 2013

kl. 14 i Sædding Centret, Esbjerg.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrel-

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 21


sen i hænde senest den 15. februar

2013.

Efter kaffen vil der være vor sædvanlige

bankospil. Små gaver modtages

med tak - så spiller vi om dem.

Mød op - det plejer at være en hyggelig

eftermiddag.

Feriehusene

Minna Bo og Lilje-Bo

Vi fortsætter med skiftedag fra fredag

til fredag.

Begge huse – samt vore gode cykler

står klar til at modtage Jer.

22

Sydfyns afdeling

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

KOL- dagen

Onsdag den 21.november var

Sanvig Uglebjerg og Grete Nielsen

på besøg på Lungeafdelingen på

Svendborg Sygehus, som vi plejer,

mellem kl. 13 til 17. Kl. 16 havde der

allerede været ca. 160 mennesker til

en pusteprøve, og sidste år var der

kun ca. 100 mennesker (men det var

måske på grund af det dårlige vejr

– regn og blæst). I år var vi sammen

med 4 fra Danmarks Lungeforening

fra Faaborg, og det gik rigtig

fint. Samtidigt havde Svendborg

Kommune et arrangement på

Svendborg Bibliotek i forbindelse

med KOL-dagen.

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 10. marts 2013

kl. 14 til 17 i Skallen, Møllergade 99,

5700 Svendborg. Dagsorden ifølge

vedtægterne. Indkomne forslag skal

være formanden i hænde senest 14

dage før generalforsamlingen.

Tilmelding skal ske til formand Grete

Nielsen, tlf. 62 21 82 24 senest den

25. februar 2013, så kryds af i kalenderen

allerede nu.

Godt nytår til alle medlemmerne.

På bestyrelsens vegne

Henning N. Nielsen

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

Syd- og Midtsjællands afdeling

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 23. februar 2013

kl. 14 på Ageren 32, 4652 Hårlev.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden

i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen. Tilmelding skal

ske til formand Dorthe Pedersen på

tlf. 56 28 66 62/ 29 46 14 12, eller

næstformand Lene Jacobsen tlf.

56 26 79 38, senest den 16. februar

2013.

Venlig hilsen

Dorthe Pedersen

Sønderjydsk afdeling

Tak til julehæftesælgerene

Sønderjydsk afdeling har igen i år

solgt rigtig mange julehæfter. Vi

vil gerne takke vores sælgere for

det store arbejde, som I udfører for

foreningen.

Bankospil

Er du til bankospil, gode gevinster

og hyggeligt samvær, så kom og

vær med til bankospil i støtteforeningen.

Vi spiller i Nybøl Idrætscenter

hver mandag i ulige uger kl. 19.

Det plejer at være en hyggelig aften,

og vi glæder os til at se Jer.

For yderligere oplysninger kontakt:

Connie, tlf. 25 71 72 80 eller Harry,

tlf. 74 46 15 92 / 40 50 57 48.

KOL-dag

Afholdtes i Bilka, Sønderborg

den 21.11.12 med deltagelse af

Erik Nissen og Claus Helweg fra

LungePatient.dk.

Desuden deltog Danmarks

Lungeforening samt 2 medarbejdere

fra Lunge Medicinsk afdeling, som

foretog i alt 135 pusteprøver.

Vi havde også deltagelse af 2 apoteker

fra Sønderborg, 1 medarbejder

fra Sundhedscenteret samt 2 fysioterapeuter,

så der var godt fremmøde.

Dagen gik fint, og vi snakkede

med mange mennesker, hvor vi fra

LungePatient.dk gjorde rede for

vores forenings arbejde.

Vi fik uddelt en masse medlemsblade

og diverse brochurer.

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 3. februar 2013

kl. 14 på Kværs kro, Kværsgade

6-11, 6300 Gråsten. Dagsorden

ifølge vedtægterne. Se nærmere i

BM-Bladet eller på

www.lungepatient.dk. Indkomne forslag

skal være formanden i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding skal ske til formand

Thomas Rasmussen på telefon

20 83 58 83 senest den 25. januar

pga. tryksager og forplejning. Husk,

at det er på generalforsamlingen,

den overordnende dagsorden bliver

sat angående det frivillige arbejde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

KOL-dagen på Haderslev sygehus

Det var en god dag, der var imellem

80 og 90 mennesker igennem pusteprøven.

Nogle var selvfølgelig mere glade

end andre, men generelt set var folk

glade for at have taget beslutningen

om at prøve. Vi føler, at der stadig

er mange forskellige opfattelser

af, hvad KOL er, den mest gængse

undskyldning: ”jeg har lige fået mine

lunger fotograferet” eller, ”nej, jeg

ryger ikke, så det er der ingen grund

til, det er kun min mand/kone der

ryger, så jeg behøver ikke”.

Jeg synes, der skal oplyses meget

massivt om sygdommen, som er

mere udbredt end som så, og mange

er noget uvidende om, hvad det er.

Vi vil gerne takke Haderslev sygehus

for en fantastisk modtagelse, og en

hel utrolig service med både vådt og

tørt, MANGE TAK.

Med venlig hilsen

Henny og Bjarne


Vejle afdeling

Løvfaldsfest den 27. oktober

2012

Ved vores løvfaldsfest i år havde vi

inviteret Johannes Flensted-Jensen

fra DL. Det havde vi ud fra, at vi

gerne ville høre lidt fra den anden

siden af bordet. Vi fik en gennemgang

af DL’s historie, og Johannes

Flensted-Jensen mente da også, at

det var bedst at blive sammenlagt

med LungePatient.dk, og vi skal

blive bedre til at promovere os i

pressen for lungesagen, for vi halter

bagefter i pressen. Angående

feriehusene ville han ikke have, at

den nye forening skulle have med

feriehusene at gøre, og hjemmet

i Glamsbjerg og i Hjerting skulle

fungere som hidtil. Efter foredraget

var der tid til kommentarer og

spørgsmål fra forsamlingen, der kom

da også nogle spørgsmål, som spørgerne

fik svar på. Kommentarerne

gik på, at det ville være bedst, hvis

vi blev sammenlagt.

KOL–dag den 21. november

LungePatient.dk, Vejle afdeling

deltog sammen med Danmarks

Lungeforening, Vejle afdeling i årets

KOL–dag i forhallen på Fredericia

Bibliotek.

Allerede inden “starten“ gik, sad der

en del og ventede på at få foretaget

pusteprøver.

Begge foreninger fik i fællesskab

delt en del materiale ud. Vi stod lige

ved siden af hinanden.

Der var 93, der fik foretaget pusteprøver

og en tredjedel, helt nøjagtigt

33 af disse havde nedsat lungefunktion,

uden de i forvejen vidste

det.

Det, synes jeg er meget bekymrende,

og viser at vores arbejde er

meget vigtigt.

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 17. februar

2013 kl. 12 i I.P. Smidts Gård, Ved

Landsoldaten 3, 7000 Fredericia.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden

i hænde senest den 4. februar

2013. Tilmelding til formand Lisbeth

S. Ipsen, tlf. 87 53 80 55 eller kasse-

rer Finn Sørensen, tlf. 75 83 79 46.

Vi starter med lidt middagsmad kl.

12, derefter er der generalforsamling

ca. kl. 12.45, og slutter med et

lille hyggeligt bankospil.

Vær med til at bestemme aktiviteterne

i din afdeling.

Mød op til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Vejle afdeling

Vendsyssel afdeling

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 16. marts 2013

kl. 17 i Fælleshuset, Niels Bohrs

Plads 10, Brønderslev.

Efter generalforsamlingen er der

middag. Derefter kan man få en lille

svingom og hyggeligt samvær.

Vi håber, rigtig mange vil møde op.

Medlemmer vil få tilsendt program

senere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vestsjællands afdeling

Generalforsamling

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling

mandag den 18. marts

2013 kl. 19 i Kulturhuset, Skolegade

1, 4220 Korsør.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Tilmelding senest den 8. marts til

formand Ove Hansen, tlf. 58 37 13 17.

Aalborg afdeling

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

70 år

Lise blev 70 år den 26. november

2012. Lise er kasserer og næstformand

i Aalborg afd. Lise er meget

aktiv i vores forening og samtidig laver

hun et stort PR.- arbejde for foreningen.

Lise sørgede for, at vi kom

på lokal TV, da vi var på besøg på

Kurer

Aalborg sygehuse syd med juleposer

til lungeafdelingen. Lise fik lavet en

3 dags dejlig tur til Glamsbjerg for

vores medlemmer.

Vi i Aalborg afd. ønsker dig et rigtig

hjertelig tillykke med dagen (håber

du havde en god dag).

60 år

Jan Østerdal bliver 60 år den 7.

februar 2013.

Jan er formand for Aalborg afd.

Jan gør et stort stykke arbejde for

foreningen. Han er blandt andet

på Aalborg sygehus syd hver 14.

dag ved Patient til Patient. Han er

meget aktiv på alle møder, der har

med Lungeforeningen at gøre. Han

sørger for, at foreningen kommer

på messe i Aalborg hallen, hvor vi

har vores pustemaskine med og

en masse folder om foreningen.

Feriehusene klarer Jan, og han sørger

for, at der er pænt både udvendig

og indvendig.

Jan er også medlem af HB, hvor han

er meget aktiv.

Vi i Aalborg afd. ønsker dig et stort

tillykke og håber, du må få en rigtig

god dag.

Med venlig hilsen

Lilian Reinbach

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 2. februar 2013

kl. 13.30 i Lejbjergcenteret, Sonjavej

1, 9000 Aalborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen.

Vi serverer kaffe og brød.

Tilmelding til formand Jan Østerdal,

tlf. 40 31 09 07 eller næstformand

Lise Sæderup, tlf. 61 18 71 11.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 23


24

3

6

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

1

4

2

5

BM-Bladets krydsord nr. 1/2013

Løsninger sendes til BM-Bladet, Old Gyde 74, 5620

Glams bjerg, mærket »krydsord nr. 1/2013«,

eller via e-mail til: krydsord@lungepatient.dk senest

den 25. april 2013 mærket ”krydsord nr. 1/2013”

Vinderen offentliggøres i BM-Bladet nr. 3/2013.

Løsningen indsendt af:

Navn

Adresse

Postnr./By

1. præmie 150 kr. - 2. præmie 75 kr. - 3. præmie 50 kr.

Vinderne i BM-Bladets krydsord nr. 4/2012:

1. præmie:

Jens Sørensen,

Hårslev

2. præmie:

Marie Frederiksen,

Nakskov

3. præmie:

Jens M. Jensen,

Vodskov

Høje Taastrupvej 42 • 2630 Taastrup

Tlf. 44 92 35 44


Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 2. marts kl.

13.30 i Carl Blochs Gade 28, 8000

Aarhus C.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen.

Tilmelding skal ske til kontorets tlf.

86 10 58 43 senest onsdag den 20.

februar.

Feriehus 5 år

Den sidste lørdag i september fejrede

vi, at vores feriehus blev 5 år

gammelt. Vi holdt åbent hus, som

reklameret i aktivitetskalenderen.

Kurer

Aarhus afdeling

Det blev en dejlig dag, hvor vi stolt

fremviste vores hus ved duften af

LungeSagen Thy Mors

grill og hyggesnak alle vegne. Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær gene-

Orientering

ralforsamling søndag den 10. fe-

Vi håber på (igen) at kunne arranbruar 2013 kl. 11.30 i Hestestalden,

gere en bustur til Tyskland. Mere om Skolegade 2 C, 7700 Thisted.

det i aktivitetskalenderen 2013. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Håber I alle er kommet godt ind i Indkomne forslag skal være bestyrel-

det nye år.

sen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Afdelingen er vært med smørrebrød

Helga Gisladottir 1 øl eller vand samt kaffe eller te

med brød.

Tilmelding senest den 1. februar

2013 til

Børge Melgaard, tlf. 30 88 24 88

eller Inger Dengsø, tlf. 40 16 32 21.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013 25


26

LOKALAFDELINGER

KØBENHAVNS AFDELING:

Kontor

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 35 35 88 81 - Tlf. tid, torsdag

kl. 12 - 15. Bank: Reg.nr. 0165

konto nr. 8655-612-700

E-mail: bm-kbh.afd@mail.dk

www.lunger.dk

Formand

Anne-Lise Nerving

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 32 51 61 53

LOLLAND-FALSTER AFDELING

Bank: Reg.nr. 0693

konto nr. 2815632809

Formand

Marie Christoffersen

Eiglersvej 44, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 46 91

Kasserer

Berit Pedersen

Bresemanns Allé 43, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 14 43

NORDFYNSK AFDELING

Kontor

Toldbodgade 5-7

5000 Odense C.

Man. kl. 13 - 15, Tlf. 66 11 04 47

Giro 648-1671

E-mail: lungepatient@live.dk

Formand

Frede Jensen

Brobæklunden 135, 5260 Odense S

Tlf. 66 15 75 52

Kasserer

Jørgen La Cour

Rugårdsvej 664, 5210 Odense NV

Tlf. 23 46 91 63

NORDVESTJYDSK AFDELING

Bank: Reg.nr. 9312

konto nr. 0000186538

Formand

Lizzi Andersen

Kongevejen 53, Jegindø, 7790 Thyholm

Tlf. 97 87 93 50 eller 41 44 01 47

Kasserer

Leo Lykholt

Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 19 62

RANDERS AFDELING:

Kontor

Jyllandsgade 3 C, i kld., 8900 Randers C,

Tlf. 86 42 08 92

Torsdag kl. 16 - 18.

E-mail: kontoret@bm-randers.dk

www.bm-randers.dk

Bank: Reg.nr. 9335

konto nr. 3310300216

Formand

Erik Søgaard

Brorsonsvej 8, 8981 Spentrup

Tlf. 86 47 74 61

Kasserer

Lis Ullits

Baldersvej 12, 8920 Randers NV

Tlf. 86 43 89 60

LungePatient.dk · nr. 1 · 2013

RIBE AMTS AFDELING

Giro:900-9795

www.bm-ribeamt.dk

Formand

Erik Pedersen

Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 10 79

Kasserer

Erna Schack

Spurvevænget 9, 6760 Ribe

Tlf. 75 42 09 37

SYDFYNS AFDELING

Bank: Reg. nr. 0861

konto nr. 8130468226

Formand

Grete Nielsen

Krøyersvej 28, 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 82 24

Kasserer

Henning N. Nielsen

Bülowsvej 53, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 44 59

SYD- OG MIDTSJÆLLANDS

AFDELING

Bank: Reg.nr. 1551

konto nr. 6480330

Formand

Dorthe Pedersen

Ageren 32, 4652 Hårlev

Tlf. 56 28 66 62

Kasserer

Willy Jeppesen

Ragnhildgade 20, st. th., 2100 Kbh. Ø

Tlf. 39 27 03 26 eller 21 43 79 63

SØNDERJYDSK AFDELING

Bank: Reg.nr.: 4610

konto nr. 5448115

Formand

Thomas Rasmussen

Arnkær 7, 6310 Broager

Tlf. 20 83 58 83

Kasserer

Claus Helweg

H. P. Hansensgade 3,1., 6200 Aabenraa

Tlf. 29 82 56 14

VEJLE AFDELING

Bank: Reg.nr. 9209

konto nr. 4960957127

Formand

Lisbeth S. Ipsen

Golfsvinget 6, 7000 Fredericia

Tlf. 87 53 80 55

Kasserer

Finn Sørensen

Åstræde 10, 7100 Vejle

Tlf. 75 83 79 46

VENDSYSSEL AFDELING

Bank: Reg.nr. 9190

konto nr. 236-58-73057

Formand

Jørn Schmidt

Trindelvej 26, 9990 Skagen

E-mail: lajschmidt@skagennet.dk

Tlf. 98 44 41 83

Kasserer/sekretær

Grethe Jørgensen

Thorvaldsensvej 2, st. tv.

9700 Brønderslev, Tlf. 36 92 18 94

E-mail: gre@c.dk

www.lungepatientvendsyssel.dk

VESTSJÆLLANDS AFDELING

Giro: 506-3604

Formand

Ove Hansen

Dyrehovedgårds Allé 33, st.,

4220 Korsør, Tlf. 58 37 13 17

Kasserer

Hans Jørgen Christensen

Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør

Tlf. 58 37 47 68

AALBORG AFDELING

Bank: Reg.nr. 7444

konto nr. 1270076

Formand

Jan Østerdal

Gammelholmvej 7, 9541 Suldrup

Tlf. 40 31 09 07

E-mail: zippooe@hotmail.com

Kasserer

Lise Sæderup

Kærløbervej 11, 9270 Klarup

Tlf. 61 18 71 11

E-mail: folmerjensenunderholdning@

klarupnet.dk

AARHUS AFDELING

Bank: Reg.nr. 2318

konto nr. 6873189450

Kontor

Skovvangsvej 220 kld., 8200 Aarhus N,

Tlf. 86 10 58 43

Kun åbent 1. onsdag i måneden

kl. 16.30 - 18.00

Formand

Annette Lundgaard

Hallssti 21, 2. th., 8000 Aarhus C

Tlf. 40 59 89 16

Kasserer

Helga Gisladottir

Glentevej 4, 8370 Hadsten

Tlf. 86 23 04 22

LUNGESAGEN THY MORS

Bank: Reg.nr. 9114

konto nr. 0002163802

Kontaktperson

Børge Melgaard

E-mail: bmelgaard@youmail.dk

Tlf. 97 94 24 30/30 88 24 88


Magasinpost SMP

Id. nr. 46220

Afsender.:

PortoService ApS

Postboks 9490

9490 Pandrup

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 72 13 57

More magazines by this user
Similar magazines