17.07.2013 Views

Den gode opgave

Den gode opgave

Den gode opgave

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Henrik Jochumsen<br />

2013


Introduktion<br />

Det overordnede og det centrale:<br />

<strong>Den</strong> videnskabelige genre<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong><br />

<strong>Den</strong> klassiske disposition – form og indhold<br />

Hvis tid:<br />

Vejledning<br />

Skriv sammen!<br />

Skriveblokering


Selve skriveprocessen<br />

Litteratursøgning<br />

Litteraturlister og kildefortegnelse<br />

Sprog<br />

Lay-out etc.


Min tilgang<br />

Mine erfaringer<br />

Skriv som om det skal bruges – og brug det!<br />

Gerne dialog – afbryd!


Dokumentation<br />

af en undersøgelse<br />

af et fagligt relevant problem<br />

ved brug af fagets teorier og metoder<br />

med det formål at overbevise en fagfælle<br />

om rigtigheden af undersøgelsens resultater og<br />

konklusion<br />

i en fremstilling som er acceptabel i det faglige<br />

diskursfællesskab.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 21.


<strong>Den</strong> primære sproghandling er at undersøge.<br />

<strong>Den</strong> indeholder altid teori og/eller metode.<br />

Afsender-modtagerforhold er fagperson-fagperson.<br />

<strong>Den</strong> er betinget af videnskabelige krav.<br />

<strong>Den</strong> er bygget op af faste elementer og har en fast<br />

struktur.<br />

<strong>Den</strong> følger regler for indledning og konklusion.<br />

<strong>Den</strong> bruger fagets sprog og metakommunikerer.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 22.


Målgruppe, fokus og formål er klart.<br />

Alle påstande er sandsynliggjorte (dokumentation og<br />

eksempler)<br />

Ræsonnementet er efterfølgeligt mht. metode,<br />

argumentation og struktur.<br />

Arbejdet er systematisk, grundigt og metodisk (afspejles i<br />

teksten).<br />

Fremstillingen er konsistent, dvs. tilstræber at ophæve eller<br />

forklare indre modsætninger.<br />

Der demonstreres kendskab til state of the art i det faglige<br />

felt.<br />

Sproget er entydigt, eksplicit og begrebsmæssigt<br />

konsekvent.


Analysere<br />

Argumentere<br />

Begrunde<br />

Beskrive<br />

Be(vise)<br />

Citere<br />

Definere<br />

Diskutere<br />

Fortolke<br />

Kategorisere<br />

Kontekstualisere<br />

Kritisere<br />

Kvalificere<br />

Nuancere<br />

Parafrasere<br />

Prioritere<br />

Problematisere<br />

Reflekterer<br />

Ræsonnere<br />

Sandsynliggøre<br />

Undersøge<br />

Vurdere (faglige kriterier)<br />

Vælge<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 27.


Agitere<br />

Anmelde<br />

Bekende<br />

Belære<br />

Causere<br />

Formode<br />

Fortælle<br />

Føle<br />

Lovprise<br />

Missionere<br />

Nedgøre<br />

Opleve<br />

Popularisere<br />

Postulere<br />

Plagierer<br />

Synes<br />

Tro<br />

Underholde<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 27.


5. Fremgangsmåde<br />

Hvordan<br />

spørger du?<br />

4. Begreber, teorier,<br />

metoder<br />

Hvad spørger du<br />

med?<br />

1. Problemformulering<br />

Hvad spørger du<br />

om?<br />

2. Formål<br />

Hvorfor spørger<br />

du?<br />

3. Empiri, data, fænomen<br />

Hvad spørger du<br />

til?


Viser åbenlys selvsændighed<br />

Viser professionelt (og personligt) engagement.<br />

Indeholder brug, ikke blot referat af viden.<br />

Demonstrere (omfattende) viden.<br />

Viser faglig iagtagelsesevne<br />

Har oplysninger som er sande eller sandsynliggjorte.<br />

Fokuserer.<br />

Har fagligt velvalgt problemformulering<br />

Bruger relevant(e) metode(r) og teorie(r).<br />

Bruger relevante præcise begreber og modeller<br />

Bruger kun relevant litteratur<br />

Bruger up to date-litteratur, eller begrunder at den ikke bruges.<br />

Følger vanlig dokumentationsetik.<br />

Kvalificerer og vurderer litteratur.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 51.


Indretter fremstillingen på målgruppen.<br />

Svare på problemformuleringen<br />

Har en klar logisk struktur – uden unødvendig og overflødig redundans<br />

Har et efterfølgeligt ræsonnement.<br />

Bruger genrens traditionelle grundstruktur (eller forholder sig til den).<br />

Hænger sammen på både tekstplan og sætningsplan.<br />

Har korrekt sprog<br />

Bruger fagets fagsprog<br />

Er tidløs i sit sprogbrug<br />

Metakommunikerer<br />

Følger gængse retningslinier for formalia<br />

Har relevante serviceafsnit<br />

Støttes af layout og typografi<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 51.


Gerne som fagperson i forhold til:<br />

Emnevalg og valg af materialer og kilder, teorier,<br />

metoder osv.<br />

Alle selvstændige valg af handlinger med<br />

materialet: problematiseringer, analyser,<br />

fortolkninger, konklusioner, vurderinger,<br />

perspektiver og handleforslag.<br />

Selvstændige erfaringer, oplevelser m.m. som<br />

enten bruges illustrativt eller analyseres metodisk.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 54.


Ikke som privatperson:<br />

Med egne, ikke metodisk behandlede erfaringer<br />

eller ikke fagligt begrundende fortolkninger og<br />

vurderinger.<br />

Grundlag for generaliseringer.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 54.


Introducerer og peger ud hvad der er i fokus.<br />

Meddeler hvordan kilder, teorier og metoder anvendes<br />

Nævner hvem der taler (dig eller kilderne).<br />

Laver overgange.<br />

Viser frem og tilbage.<br />

Sammenkæder afsnit.<br />

Viser emneskift.<br />

Markerer niveau (overkategori – underkategori) og<br />

rækkefølge.<br />

Nævner informationernes funktion og status i teksten.<br />

Nævner sproghandlinger og fremstillingsform.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 339.


Handling<br />

Opstille<br />

normer/handleforskrifter<br />

Perspektivere<br />

Vurdering<br />

Bedømme ud fra forskellige<br />

kriterier<br />

Syntese<br />

Kombinere<br />

Fortolke<br />

Analyse<br />

Nedbryde i dele, skille<br />

Se system/struktur<br />

Anvendelse<br />

Afprøve, bruge<br />

Forståelse<br />

Forklare med egne ord<br />

Viden<br />

Referere, parafrasere,<br />

genkende<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 60.


Abstract<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Indledning (med problemformulering)<br />

Teori, metode, ”state of art”<br />

Undersøgelsen<br />

Resultater<br />

Diskussion<br />

Sammenfatning<br />

Konklusion<br />

Anbefalinger<br />

Litteratur<br />

Appendix og bilag<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 163.


Teori<br />

System af læresætninger (eller antagelser) inden for et<br />

fagområde som kan beskrive, forklare og forudsige fagets<br />

fænomener, og som danner forståelsesramme(r) for faget.<br />

Begreber<br />

De nøgleord (ofte hentet fra teori) som man bruger til at<br />

analyserer og organisere sine begreber med.<br />

Faglige metoder<br />

Fagets metoder er specifikke faglige, ofte teoribaserede,<br />

redskaber til konkrete <strong>opgave</strong>r, f.eks. Indsamling,<br />

kategorisering, analyse, fortolkning, vurdering af data,<br />

handling.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 268.


Undersøgelsens metode<br />

Opgavens metode er de fagligt acceptable,<br />

problembaserede fremgangsmåder man bruger til<br />

sin undersøgelse af det faglige problem.<br />

Empiri<br />

Materiale som er genstand for undersøgelse, og<br />

som der kan refereres til (iagttagelser, data,<br />

udsagn, tekster, kilder).<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 268.


Et eller flere sammenhængende spørgsmål man vil besvarer.<br />

Eller<br />

Et eller flere sammenhængende fænomener/udsagn man vil:<br />

- beskrive, redegøre for<br />

- Klassificere<br />

- Analysere – fortolke<br />

- Diskuterer, argumentere for og imod<br />

- Syntetiserer, integrere<br />

- Vurdere<br />

- Omsætte til handleforskrift.<br />

Eller<br />

En påstand man vil argumentere for.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 125.


Emne<br />

- Et afgrænset stof område.<br />

Problem<br />

- Noget der mangler svar/løsning på inden for stofområdet.<br />

Problemstilling<br />

- Beskrivelse af den sammenhæng (kontekst) problemet<br />

indgår i (der kan være mange problemer i en<br />

problemstilling).<br />

Problemformulering<br />

- En formulering af ét konkret spørgsmål inden for en<br />

problemstilling.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s.126.


Teori som grundlag for metode (analyse, kategorisering,<br />

vurdering).<br />

Teori som forklaring på undersøgelsesresultater<br />

(fortolkning, legitimering).<br />

Teori som baggrund, værdigrundlag (videnskabsteoretisk<br />

retning, ”skole”).<br />

Teori som empiri (objekt for undersøgelse).<br />

Teori som diskussion, sammenstilling, modstilling.<br />

Teori som autoritet i sig selv (støtte-argument).<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 269.


Beskriv <strong>opgave</strong>ns undersøgelsesmetode – hvordan du<br />

kommer fra problemformulering til konklusion.<br />

Baggrund: hvorfor lige den/dem, set ud fra dit materiale,<br />

problemformulering, tid og andre ressourcer.<br />

Skriv hvordan du anvender den eller de faglige metoder i<br />

din sammenhæng.<br />

Hvis flere metoder. Hvordan forholder de sig til hinanden?<br />

Metodekritik.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 288.


Analyse af empiri (eller diskussion af teori)<br />

- Kildeudsagn<br />

- Statistikker<br />

- Ekspertudsagn<br />

Resultater, delfortolkninger<br />

Sammenligning<br />

Sammenfatning<br />

Delkonklusion<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 165.


Problemorienteringen giver ofte sig selv og bliver konkret<br />

Empirien kan analyseres, diskuteres og vurderes.<br />

Har du selv skaffet den, er den din egen, og så står du<br />

stærkere som ”undersøgelsessubjekt” i din egen tekst.<br />

Opgavens struktur bliver nemmere at håndtere.<br />

Viden sættes ind i en konkret sammenhæng og ender ikke<br />

let i påstande om det generelle.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 293.


At se på f.eks. en genstand/tekst osv. Ved at adskille,<br />

opdele, og inddele den i dele.<br />

Når man skal analysere, gør man det ud fra mindst en faglig<br />

systematik begreb(er), teori(er), metode(r).<br />

Ud fra den/ de faglige systematikker kigger man på<br />

udvalgte elementer af genstanden/teksten.<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 181.


Analysens resultat er kategoriseringer som kan gøres til<br />

genstand for forklaring/fortolkning/helhedforståelse af<br />

analysens genstand<br />

Fortolkningen kan bruges til (del af et) svar på<br />

problemformuleringen<br />

Efter fortolkningen kigger man på de faglige systematikker<br />

(analyseredskaberne): Var de velegnede til at se noget<br />

vigtigt med? Havde de begrænsninger?<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 165.


Vurdering og kritik af metode<br />

Diskussion af resultater<br />

Opbakning af metode<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 165.


Svar på problemformuleringens spørgsmål med<br />

passende nuanceringer.<br />

Gentagelse/ vurdering af den sammenhæng af<br />

empiri og faglig systematikker som undersøgelsen<br />

hviler på:<br />

- Var de velegnede til at undersøge spørgsmålet med?<br />

- Har du kommentarer til din fremgangsmåde?<br />

- Har du opfyldt eller nærmet dig dit formål?<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>opgave</strong> s. 199.


Roller klare fra starten?<br />

Forventningsafklaring<br />

Mest muligt på skrift<br />

Kontaktformer (vejledning via mail?).<br />

Vejlederens ansvar for andre aktiviteter?<br />

Ambitioner, niveau?<br />

Forbered vejledningen<br />

Vejlederens projekt eller dit?


Fordele:<br />

• Mindre risiko for at falde i ”det sorte hul.”<br />

• Mindre risiko for at fortabe sig.<br />

• Projektet bliver overskueligt.<br />

• Arbejdsprocessen effektiviseres.<br />

• Man er hinandens opponenter (sparring).<br />

• Større sikkerhed i forhold til vejleder.<br />

• Samarbejde er disciplinerende.<br />

• Samarbejde er sjovere.


Årsager<br />

• Manglende viden: fagligt indhold, metode, om genren.<br />

• Manglende overblik: For meget data, analysearbejdet er<br />

omfattende, teorierne tager over.<br />

• Måder at håndtere skrivestoppet.<br />

• Skriv et andet sted i teksten, læs mere, se andre<br />

afhandlinger.<br />

• Find overblik, strukturér, se på pentagon mv.<br />

• Find nye arbejdsstrategier.<br />

• Få hjælp, vejledning, socialisér med fagfæller.


Skriv lidt hver dag.<br />

Skriv og indsaml viden sideløbende.<br />

Skriv flere steder i teksten på en gang.<br />

Veksl mellem oversigtsskrivning og<br />

dybdeskrivning.<br />

Skriv inspiration ned i logbog.<br />

Skriv for meget – og kassér!


TAK!<br />

hjo@iva.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!