Den gode opgave

iva.dk

Den gode opgave

Henrik Jochumsen

2013


Introduktion

Det overordnede og det centrale:

Den videnskabelige genre

Den gode opgave

Den klassiske disposition – form og indhold

Hvis tid:

Vejledning

Skriv sammen!

Skriveblokering


Selve skriveprocessen

Litteratursøgning

Litteraturlister og kildefortegnelse

Sprog

Lay-out etc.


Min tilgang

Mine erfaringer

Skriv som om det skal bruges – og brug det!

Gerne dialog – afbryd!


Dokumentation

af en undersøgelse

af et fagligt relevant problem

ved brug af fagets teorier og metoder

med det formål at overbevise en fagfælle

om rigtigheden af undersøgelsens resultater og

konklusion

i en fremstilling som er acceptabel i det faglige

diskursfællesskab.

Den gode opgave s. 21.


Den primære sproghandling er at undersøge.

Den indeholder altid teori og/eller metode.

Afsender-modtagerforhold er fagperson-fagperson.

Den er betinget af videnskabelige krav.

Den er bygget op af faste elementer og har en fast

struktur.

Den følger regler for indledning og konklusion.

Den bruger fagets sprog og metakommunikerer.

Den gode opgave s. 22.


Målgruppe, fokus og formål er klart.

Alle påstande er sandsynliggjorte (dokumentation og

eksempler)

Ræsonnementet er efterfølgeligt mht. metode,

argumentation og struktur.

Arbejdet er systematisk, grundigt og metodisk (afspejles i

teksten).

Fremstillingen er konsistent, dvs. tilstræber at ophæve eller

forklare indre modsætninger.

Der demonstreres kendskab til state of the art i det faglige

felt.

Sproget er entydigt, eksplicit og begrebsmæssigt

konsekvent.


Analysere

Argumentere

Begrunde

Beskrive

Be(vise)

Citere

Definere

Diskutere

Fortolke

Kategorisere

Kontekstualisere

Kritisere

Kvalificere

Nuancere

Parafrasere

Prioritere

Problematisere

Reflekterer

Ræsonnere

Sandsynliggøre

Undersøge

Vurdere (faglige kriterier)

Vælge

Den gode opgave s. 27.


Agitere

Anmelde

Bekende

Belære

Causere

Formode

Fortælle

Føle

Lovprise

Missionere

Nedgøre

Opleve

Popularisere

Postulere

Plagierer

Synes

Tro

Underholde

Den gode opgave s. 27.


5. Fremgangsmåde

Hvordan

spørger du?

4. Begreber, teorier,

metoder

Hvad spørger du

med?

1. Problemformulering

Hvad spørger du

om?

2. Formål

Hvorfor spørger

du?

3. Empiri, data, fænomen

Hvad spørger du

til?


Viser åbenlys selvsændighed

Viser professionelt (og personligt) engagement.

Indeholder brug, ikke blot referat af viden.

Demonstrere (omfattende) viden.

Viser faglig iagtagelsesevne

Har oplysninger som er sande eller sandsynliggjorte.

Fokuserer.

Har fagligt velvalgt problemformulering

Bruger relevant(e) metode(r) og teorie(r).

Bruger relevante præcise begreber og modeller

Bruger kun relevant litteratur

Bruger up to date-litteratur, eller begrunder at den ikke bruges.

Følger vanlig dokumentationsetik.

Kvalificerer og vurderer litteratur.

Den gode opgave s. 51.


Indretter fremstillingen på målgruppen.

Svare på problemformuleringen

Har en klar logisk struktur – uden unødvendig og overflødig redundans

Har et efterfølgeligt ræsonnement.

Bruger genrens traditionelle grundstruktur (eller forholder sig til den).

Hænger sammen på både tekstplan og sætningsplan.

Har korrekt sprog

Bruger fagets fagsprog

Er tidløs i sit sprogbrug

Metakommunikerer

Følger gængse retningslinier for formalia

Har relevante serviceafsnit

Støttes af layout og typografi

Den gode opgave s. 51.


Gerne som fagperson i forhold til:

Emnevalg og valg af materialer og kilder, teorier,

metoder osv.

Alle selvstændige valg af handlinger med

materialet: problematiseringer, analyser,

fortolkninger, konklusioner, vurderinger,

perspektiver og handleforslag.

Selvstændige erfaringer, oplevelser m.m. som

enten bruges illustrativt eller analyseres metodisk.

Den gode opgave s. 54.


Ikke som privatperson:

Med egne, ikke metodisk behandlede erfaringer

eller ikke fagligt begrundende fortolkninger og

vurderinger.

Grundlag for generaliseringer.

Den gode opgave s. 54.


Introducerer og peger ud hvad der er i fokus.

Meddeler hvordan kilder, teorier og metoder anvendes

Nævner hvem der taler (dig eller kilderne).

Laver overgange.

Viser frem og tilbage.

Sammenkæder afsnit.

Viser emneskift.

Markerer niveau (overkategori – underkategori) og

rækkefølge.

Nævner informationernes funktion og status i teksten.

Nævner sproghandlinger og fremstillingsform.

Den gode opgave s. 339.


Handling

Opstille

normer/handleforskrifter

Perspektivere

Vurdering

Bedømme ud fra forskellige

kriterier

Syntese

Kombinere

Fortolke

Analyse

Nedbryde i dele, skille

Se system/struktur

Anvendelse

Afprøve, bruge

Forståelse

Forklare med egne ord

Viden

Referere, parafrasere,

genkende

Den gode opgave s. 60.


Abstract

Indholdsfortegnelse

Indledning (med problemformulering)

Teori, metode, ”state of art”

Undersøgelsen

Resultater

Diskussion

Sammenfatning

Konklusion

Anbefalinger

Litteratur

Appendix og bilag

Den gode opgave s. 163.


Teori

System af læresætninger (eller antagelser) inden for et

fagområde som kan beskrive, forklare og forudsige fagets

fænomener, og som danner forståelsesramme(r) for faget.

Begreber

De nøgleord (ofte hentet fra teori) som man bruger til at

analyserer og organisere sine begreber med.

Faglige metoder

Fagets metoder er specifikke faglige, ofte teoribaserede,

redskaber til konkrete opgaver, f.eks. Indsamling,

kategorisering, analyse, fortolkning, vurdering af data,

handling.

Den gode opgave s. 268.


Undersøgelsens metode

Opgavens metode er de fagligt acceptable,

problembaserede fremgangsmåder man bruger til

sin undersøgelse af det faglige problem.

Empiri

Materiale som er genstand for undersøgelse, og

som der kan refereres til (iagttagelser, data,

udsagn, tekster, kilder).

Den gode opgave s. 268.


Et eller flere sammenhængende spørgsmål man vil besvarer.

Eller

Et eller flere sammenhængende fænomener/udsagn man vil:

- beskrive, redegøre for

- Klassificere

- Analysere – fortolke

- Diskuterer, argumentere for og imod

- Syntetiserer, integrere

- Vurdere

- Omsætte til handleforskrift.

Eller

En påstand man vil argumentere for.

Den gode opgave s. 125.


Emne

- Et afgrænset stof område.

Problem

- Noget der mangler svar/løsning på inden for stofområdet.

Problemstilling

- Beskrivelse af den sammenhæng (kontekst) problemet

indgår i (der kan være mange problemer i en

problemstilling).

Problemformulering

- En formulering af ét konkret spørgsmål inden for en

problemstilling.

Den gode opgave s.126.


Teori som grundlag for metode (analyse, kategorisering,

vurdering).

Teori som forklaring på undersøgelsesresultater

(fortolkning, legitimering).

Teori som baggrund, værdigrundlag (videnskabsteoretisk

retning, ”skole”).

Teori som empiri (objekt for undersøgelse).

Teori som diskussion, sammenstilling, modstilling.

Teori som autoritet i sig selv (støtte-argument).

Den gode opgave s. 269.


Beskriv opgavens undersøgelsesmetode – hvordan du

kommer fra problemformulering til konklusion.

Baggrund: hvorfor lige den/dem, set ud fra dit materiale,

problemformulering, tid og andre ressourcer.

Skriv hvordan du anvender den eller de faglige metoder i

din sammenhæng.

Hvis flere metoder. Hvordan forholder de sig til hinanden?

Metodekritik.

Den gode opgave s. 288.


Analyse af empiri (eller diskussion af teori)

- Kildeudsagn

- Statistikker

- Ekspertudsagn

Resultater, delfortolkninger

Sammenligning

Sammenfatning

Delkonklusion

Den gode opgave s. 165.


Problemorienteringen giver ofte sig selv og bliver konkret

Empirien kan analyseres, diskuteres og vurderes.

Har du selv skaffet den, er den din egen, og så står du

stærkere som ”undersøgelsessubjekt” i din egen tekst.

Opgavens struktur bliver nemmere at håndtere.

Viden sættes ind i en konkret sammenhæng og ender ikke

let i påstande om det generelle.

Den gode opgave s. 293.


At se på f.eks. en genstand/tekst osv. Ved at adskille,

opdele, og inddele den i dele.

Når man skal analysere, gør man det ud fra mindst en faglig

systematik begreb(er), teori(er), metode(r).

Ud fra den/ de faglige systematikker kigger man på

udvalgte elementer af genstanden/teksten.

Den gode opgave s. 181.


Analysens resultat er kategoriseringer som kan gøres til

genstand for forklaring/fortolkning/helhedforståelse af

analysens genstand

Fortolkningen kan bruges til (del af et) svar på

problemformuleringen

Efter fortolkningen kigger man på de faglige systematikker

(analyseredskaberne): Var de velegnede til at se noget

vigtigt med? Havde de begrænsninger?

Den gode opgave s. 165.


Vurdering og kritik af metode

Diskussion af resultater

Opbakning af metode

Den gode opgave s. 165.


Svar på problemformuleringens spørgsmål med

passende nuanceringer.

Gentagelse/ vurdering af den sammenhæng af

empiri og faglig systematikker som undersøgelsen

hviler på:

- Var de velegnede til at undersøge spørgsmålet med?

- Har du kommentarer til din fremgangsmåde?

- Har du opfyldt eller nærmet dig dit formål?

Den gode opgave s. 199.


Roller klare fra starten?

Forventningsafklaring

Mest muligt på skrift

Kontaktformer (vejledning via mail?).

Vejlederens ansvar for andre aktiviteter?

Ambitioner, niveau?

Forbered vejledningen

Vejlederens projekt eller dit?


Fordele:

• Mindre risiko for at falde i ”det sorte hul.”

• Mindre risiko for at fortabe sig.

• Projektet bliver overskueligt.

• Arbejdsprocessen effektiviseres.

• Man er hinandens opponenter (sparring).

• Større sikkerhed i forhold til vejleder.

• Samarbejde er disciplinerende.

• Samarbejde er sjovere.


Årsager

• Manglende viden: fagligt indhold, metode, om genren.

• Manglende overblik: For meget data, analysearbejdet er

omfattende, teorierne tager over.

• Måder at håndtere skrivestoppet.

• Skriv et andet sted i teksten, læs mere, se andre

afhandlinger.

• Find overblik, strukturér, se på pentagon mv.

• Find nye arbejdsstrategier.

• Få hjælp, vejledning, socialisér med fagfæller.


Skriv lidt hver dag.

Skriv og indsaml viden sideløbende.

Skriv flere steder i teksten på en gang.

Veksl mellem oversigtsskrivning og

dybdeskrivning.

Skriv inspiration ned i logbog.

Skriv for meget – og kassér!


TAK!

hjo@iva.dk

More magazines by this user
Similar magazines