Sagsbehandlingsfrister - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

Sagsbehandlingsfrister - Lyngby Taarbæk Kommune

Sagsbehandlingsfrister

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 fastsætter kommunen en frist for, hvor lang tid der

må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke overholdes, skal borgeren skriftlig have

besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog på møde i maj 2009 sagsbehandlingsfrister på

nedenstående områder.

Sagsbehandlingsfristerne opdateres løbende.

Nedenstående tidsfrister forudsætter, at dokumentation, lægeerklæringer m.v. er til stede.

Område Generel frist Ansvarlig Lovgrundlag

Aktiveringstilbud 10 arbejdsdage Jobcenteret Kap. 10 – 12

(Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats)

Aktivitets- og samværstilbud

Til borgere med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne eller særlige sociale problemer

Aktivitetstilbud

Ældre – på områdecentre

2 måneder Voksen- og

handicaprådgivningen

§ 104 (Serviceloven)

20 arbejdsdage Ældreservice § 79 (Serviceloven)

Arbejdsprøvning 20 arbejdsdage Jobcenteret Kap. 11 og 12

(Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats)

Befordring 10 arbejdsdage -

Begravelseshjælp

Ansøgning

Behandling

Til borgere med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne eller særlige sociale problemer

Beregning af friplads

I dagtilbud, klub og SFO

Beskyttet beskæftigelse

Til borgere med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne eller særlige sociale problemer

Besøg af ergoterapeut, ældre- eller

handicaprådgiver – forebyggende hjemmebesøg

Til voksne

videresendes til

MOVIA/afgøres

indenfor en måned

Ældreservice § 117 (Serviceloven)

10 arbejdsdage Borgerservice § 160 (Sundhedsloven)

2 måneder Voksen- og

handicaprådgivningen

§ 102 (Serviceloven)

10 arbejdsdage Pladsanvisningen § 43, stk. 4, § 63, stk. 4

samt § 76, stk. 2

(Dagtilbudsloven)

2 måneder Voksen- og

handicaprådgivningen

§ 103 (Serviceloven)

10 arbejdsdage Ældreservice (Lov om forebyggende

hjemmebesøg)

Bolig 20 arbejdsdage Ældreservice § 192 (Serviceloven) samt

§§ 5, 54 og 55 (Lov om


Ældrebolig, beskyttet bolig eller plejebolig almene boliger)

Botilbud

Til midlertidigt ophold

Botilbud

Til længerevarende ophold

2 måneder Voksen- og

handicaprådgivningen

2 måneder Voksen- og

handicaprådgivningen

§ 107 (Serviceloven)

§ 108 (Serviceloven)

Boligydelse 3 måneder Pensionsteamet (Boligstøtteloven)

Boligændringer 20 arbejdsdage Ældreservice § 116 (Serviceloven)

Enkeltydelser

Voksne

10 arbejdsdage Sociale Ydelser § 81 (Aktivloven)

EU blanket (sygesikring) 20 arbejdsdage Borgerservice

Fodpleje – jf. Helbredstillæg

Folkepension 10 arbejdsdage Ældreservice § 13 (Pensionsloven)

Fripladser

Socialpædagogiske fripladser

Fripladser

Behandlingsmæssige fripladser

Genoptræning

Når der foreligger en plan

Fysio-ergoterapeutisk vedligeholdelsestræning

Førtidspension

Ansøgning om

Førtidspension

Ansøgning om forhøjelse

Førtidspension

Kontrol af

20 arbejdsdage Pladsanvisningen eller

Skoleafdelingen

20 arbejdsdage Børn og Familier eller

Skoleafdelingen

§ 43 (Dagtilbudsloven)

§ 50 (Folkeskoleloven)

§ 43 (Dagtilbudsloven)

§ 50 (Folkeskoleloven)

10 arbejdsdage Ældreservice § 140 (Sundhedsloven)

10 arbejdsdage Ældreservice § 86 (Serviceloven)

3 måneder Jobcenteret § 21 (Pensionsloven)

3 måneder Jobcenteret § 23

(Førtidspensionsloven)

3 måneder Jobcenteret § 20 (Pensionsloven)

Handicapbil 3 måneder Ældreservice § 114 (Serviceloven)

Helbredstillæg

- Folkepensionister

Helbredstillæg

- Førtidspensionister

Helbredstillægskort

- Folkepensionister

- Førtidspensionister

10 arbejdsdage Pensionsteamet § 14 (Pensionsloven)

10 arbejdsdage Sociale Ydelser § 18

(Førtidspensionsloven)

10 arbejdsdage

Pensionsteamet

Sociale Ydelser

§ 14 (Pensionsloven)

§ 18

(Førtidspensionsloven)

Hjemmepleje 10 arbejdsdage Ældreservice § 83 (Serviceloven)


Praktisk bistand m.v.

Hjælpeforanstaltninger overfor børn

- § 50 undersøgelse

Hjælpeforanstaltninger overfor børn

- uden § 50 undersøgelse

Hjælpemidler

Standard og kropsbårne

Hjælpemidler

Individuelt tilpassede

Invalidebil- jf. Handicapbil

4 måneder Børn og familier § 50 (Serviceloven)

3 måneder Børn og familier § 52 (Serviceloven)

10 arbejdsdage Ældreservice § 112 (Serviceloven)

20 arbejdsdage Ældreservice § 112 (Serviceloven)

Invaliditetsydelse 3 måneder Sociale Ydelser § 21

(Førtidspensionsloven)

Kontaktperson

Døvblinde

4 uger Voksen- og

handicaprådgivningen

§ 98 (Serviceloven)

Kontanthjælp 10 arbejdsdage Sociale Ydelser § 11 (Aktivloven)

Ledsagelse 4 uger Voksen- og

handicaprådgivningen

§ 97 (Serviceloven)

Madlevering 2 arbejdsdage Ældreservice § 83 (Serviceloven)

Medicinkort - jf. Helbredstillægs kort

Medicinudgifter - jf. Personlig tillæg

Nødvendige merudgifter

Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne

Nødvendige merudgifter

Til forsørgelse af et hjemmeboende barn under 18

år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Opskrivning

Til bolig

Opskrivning

Til daginstitution

4 uger Sociale Ydelser § 100 (Serviceloven)

4 uger Børn og familie § 41 (Serviceloven)

10 arbejdsdage Borgerservice § 59 (Lov om almene

boliger)

10 arbejdsdage Pladsanvisningen § 23 (Dagtilbudsloven)

Orlovsydelse 10 arbejdsdage Sociale Ydelser § 25 (Aktivloven)

Personlige tillæg

- Folkepensionister

- Førtidspensionister – tilkendt før 2003

Pleje- og bistandstillæg

Førtidspensionister – tilkendt før 2003

10 arbejdsdage Pensionsteamet

Sociale Ydelser

3 måneder Voksen- og

handicaprådgivningen og

Sociale Ydelser

§ 14 (Pensionsloven)

§ 17

(Førtidspensionsloven)

§ 16

(Førtidspensionsloven)


Psykologbehandling

Voksne

20 arbejdsdage Voksen- og

handicaprådgivningen og

Sociale Ydelser

§ 82 (Aktivloven)

Revalidering 3 måneder Jobcenteret § 46 (Aktivloven)

Socialpædagogisk støtte

I eget hjem

8 uger Voksen- og

handicaprådgivningen

Støtte- og kontaktperson 8 uger Voksen- og

handicaprådgivningen

§ 85 (Serviceloven)

§ 99 (Serviceloven)

Sygepleje Straks Ældreservice (Sundhedsloven)

Sygesikringssager 10 arbejdsdage Borgerservice (Sygesikringsloven

Tabt arbejdsfortjeneste

Til forældre til hjemmeboende børn med betydelig

og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Tandbehandling

– Helbredstillæg eller enkeltydelse

- u/67 år og ikke førtidspensionister

6 uger Børn- og familier § 42 (Serviceloven)

20 arbejdsdage Sociale Ydelser § 82 (Aktivloven)

Tilskud til ansættelse af hjælpere 8 uger Voksen- og

handicaprådgivningen

Varmetillæg

Folkepensionister

Førtidspensionister før 2003

Vedligeholdelsestræning og aktiviteter

Områdecentre

10 arbejdsdage Ældreservice

Sociale Ydelser

§ 96 (Serviceloven)

§ 14 (Pensionsloven)

§ 17

(Førtidspensionsloven)

20 arbejdsdage Ældreservice §§ 79 og 86

(Serviceloven)

More magazines by this user
Similar magazines