KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

KlubNyt

Nr. 1 · Marts 2008 · Medlemsblad for Sønderjyllands Golfklub


REDAKTIONSUDVALG:

Leif Frederiksen (ansv.)

Leif Mogensen

Birgitte Bergmann

Flemming Borcher

KlubNyt

REDAKTIONENS ADRESSE:

Sønderjyllands Golfklub

Golfbanevej 3

6360 Tinglev

Tlf. 74 68 75 25 . Fax 74 68 75 05

E-mail: sonderjylland@mail.dk

www.sdj-golfklub.dk

Medlems-tlf. 74 68 83 43

Oplag: 650

TILRETTELÆGGELSE/

PRODUKTION:

PJ SCHMIDT

Aage Grams Vej 6

6500 Vojens

Tlf. 7010 3600

Fax 7454 1715

www.pjschmidt.dk

Deadline for næste nummer er

den 13. maj 2008.

Forsiden:

Generalforsamlingen 2008

Fotos:

Flemming Borcher m.fl.

2

INDhOLD

Formandens drive ............................. 3

Baneudvalget orienterer .................... 5

Ny formand for begynderudvalget .... 6

Giv greenkeeperne en

hjælpende hånd ................................. 8

Læserbrev ......................................... 9

Stikord fra generalforsamlingen

den 6. februar 2008 ......................... 10

Pro´ens tips ...................................... 17

3 generationer spiller ud! ................. 18

Hvad er sponsorudvalgets rolle

i Sønderjyllands Golfklub? ............... 20

Patrick Bach Jensen takker sine sponsorer

i Sønderjyllands Golfklub ....... 21

Sekretariatet orienterer .................... 22

Juniorafslutningen 2007 .................. 30

Handicapudvalget orienterer! .......... 32

MODEL

SYSTUEN

Syning af festtøj,

kjoler, bukser

og dragter.

Ændring af

herre- og dametøj.

v/dameskrædder Aase Langschwager

Farverhus 93 · 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 57 09


Formandens drive

Klubbens virksomheds-

plan sat i drift

Sommersæsonen nærmer sig hastigt,

når dette nummer af KlubNyt er på

gaden. Og den netop overståede generalforsamling

blev et godt udgangspunkt

for en god sæson, idet der var

entydig opbakning til den politik, som

vil komme til at præge både 2008 og

de nærmest følgende år.

Det gælder i særlig grad den kurs,

som klubbens virksomhedsplan satser

målrettet på - nemlig kombinationen

af en medlemsstyret klub og en

solid forretning, der giver det fornødne

økonomiske grundlag for at fastholde

banen i en høj kvalitet og at videreudvikle

den til ikke alene regionens

bedste golfbane, men en af Danmarks

bedste.

Det kræver en permanent visionsproces

for at sikre, at klubben er et

par skridt foran udviklingen. Og det

kræver samtidig et driftsøkonomisk

råderum, så banepleje og baneudvikling

kan være i top, samt et investeringsbudget,

der gør det muligt at

opretholde den nødvendige maskinpark.

Intensiveret pleje slider hårdt på

maskinerne. Bestyrelsen har derfor

fastlagt en strammere afskrivning på

greenkeepernes materiel, så der kan

ske udskiftning i nøje overensstemmelse

med behovet.

For løbende at tilpasse indtægterne

til investerings- og driftsbehovet er

greenfee-satserne sat en smule op i

år og kontingentet tilpasset de ventede

omkostningsstigninger på løn

og materialer. Dog er kontingentet for

juniorer sat ned i bestræbelser på at

øge tilgangen af unge.

Desuden blev der på generalforsamlingen

givet tilslutning til at hæve det

maksimale antal seniormedlemmer

til 900, så den medlemshvervekampagne,

der havde succes i 2007, kan

fortsætte i år. Bestyrelsens forslag om

at hæve det maksimale medlemstal

med 50 var begrundet i, at der gennem

hele sommeren gerne skal være

luft opad til at optage medlemmer

uden i korte perioder at måtte indføre

stop for nytilgang til klubben – med de

deraf kendte negative konsekvenser.

Tidsbestillingen har vist sig at være

en succes. Samtidig har systemet sørget

for spredning af spillet på banen

over flere timer pr. dag – så der stort

set aldrig forekommer alvorlige kødannelser.

Derfor nedsættes tidsrummet

mellem hver flight fra i år fra 10 til

8 minutter. Desuden fjernes den ene

elektroniske boldrendetid pr. time. Det

betyder, at flere får adgang til banen

– formentlig uden ulemper i form af

kødannelser.

Bestyrelsen er således overbevist

3


om, at banen uden problemer kan

bære flere spillere end det antal, der

fik adgang under det hidtidige system

med 10 minutter mellem hver flight

og to elektroniske boldrendetider i

timen.

Der vil, som det blev påpeget på

generalforsamlingen, fra i år blive

skredet ind over for misbrug af tidsbestillingssystemet,

når f.eks. bestilt tid

ikke benyttes (såkaldt no show), eller

når der bestilles fiktive pladser i andre

medlemmers navne for at undgå at

få »fremmede« med på flighten, som

det desværre forekom i den forløbne

sæson.

Ved gentagne tilfælde af misbrug af

tidsbestillingen vil der blive reageret

med sanktioner i form af midlertidig

suspension fra tidsbestillingssystemet.

Det kan forhåbentlig medvirke

4

til at stoppe misbrug, som jo rammer

alle de øvrige medlemmer, der følger

tidsbestillingsreglerne.

Vi venter givetvis alle utålmodigt på

at komme i gang med spillet på sommergreens.

Men greens vil først blive

åbnet, når det er forsvarligt uden risiko

for langtidsskader. Vi håber derfor, at

vejret og temperaturer til græsvækst

vil være med os på det tidligst mulige

tidspunkt i år. Det grønne personale

står klar til at tage fat på at forberede

greens til spil, så snart det er

muligt. Men om vejret tillader det til

åbningsturneringen i den meget tidlige

2008-påske er i skrivende stund

(den 12. februar) uvis.

På bestyrelsens vegne ønsker jeg

alle medlemmer en rigtig god sommersæson.

Bjarne Lønborg


BANEUDVALGET orienterer

Baneudvalget vil lave en langsigtet

plan for fremtidig beplantning og for,

hvor der skal ske en udtynding. Der vil

blive fældet nåletræer, som begynder

at se lidt udtjente ud, også enkelte

træer som står tæt på greens og derved

danner skygge for greenen.

Til at udarbejde en sådan plan vil

vi gerne have bistand af sagkyndige,

det kan enten være intern eller ekstern

bistand.

Vor P-Plads er ofte for lille, især

når der er mange greenfeegæster. Vi

vil undersøge muligheden for at flytte

den plads, som el-cars nu bruger,

over til stien mellem hul 10 og der,

hvor containerne før stod.

Den gamle rotorklipper, som skulle

skrottes, er nu blevet ombygget til

en feje-og snekost. Vi har købt en

roterende kost, og med teknisk snilde

har Gert fået den monteret på den lille

rotorklipper, så nu venter vi bare på

lidt snevejr.

De nye tal for vandforbruget viser

et væsentligt lavere forbrug end forventet

og er sammen med ombyg-

ningen i pumpehuset stærkt medvirkende

til, at vi har holdt vores budget

for 2007.

I øjeblikket er der ikke nævneværdige

skimmelpletter på vore greens,

vi håber på, at det holder vinteren

over.

Greenkeeperne har i øjeblikket

travlt med at gennemgå maskinparken,

så den er klar til foråret. For

når græsset begynder at gro, så har

vi den travleste tid på året, fordi alt

skal gøres på én gang. Spillerne er

jo utålmodige efter at komme ud på

banen. Men ligesom de foregående år

vil sommergreens blive åbnet, lige så

snart lys og varme begynder at gøre

sig gældende.

I slutning af året 2007 fik vi et godt

tilbud på en brugt greenklipper, som vi

så har købt, så nu er vi godt rustet, når

der altid er en reservemaskine klar.

Benny og Gert har været på kursus

i uge 2 på Sandemosen i Nordjylland,

og Jacob er på skole indtil 17. marts

2008.

BANEUDVALGET

tlf. 70 10 78 79

info@sydbank.dk · sydbank.dk

5


Ny formand for begynderudvalget

Den nye formand for begynderudvalget

hedder Henrik Dressel. Efterfølgende

redegør han for, hvorfor han

har valgt at bruge tid og kræfter til at

gå ind i et så krævende arbejde.

Tanker om arbejdet

i begynderudvalget.

Jeg er simpelthen bidt af en gal golfbold,

jeg elsker at spille golf sammen

med min kone, Kirsten og sammen

med klubbens øvrige medlemmer, når

mulighederne byder sig. Jeg kan stadig

huske min start som golfspiller i

Sønderjyllands Golfklub i 2002.

Som alle andre nybegyndere påbegyndte

jeg golfskolen og deltog efter

endt golfeksamen i tirsdagsmatcherne

for at kunne erhverve det grønne

kort. Det var på disse tirsdagsaftener,

at jeg fornemmede muligheden for og

lysten til at give mit bidrag på golffronten.

Jeg tror nok, jeg har deltaget på

de fleste tirsdagsaftener siden hen og

lært rigtig mange af vore nye medlemmer

at kende. Jeg lærte også, hvor

vigtigt det er, at vore nye medlemmer

sikres den rigtige praktiske oplæring

ud i golfens vidunderlige spil, så det at

blive ”sluppet løs” på den store bane

og på en 18 hullers omgang kunne

blive så naturlig og så god en oplevelse

første gang som overhovedet

muligt.

Jeg vil gerne være med til at fortsætte

klubbens gode udvikling og

6

medvirke til, at nye medlemmer i

endnu højere grad – om muligt – lettes

overgangen fra prøvemedlemmer

til endelige medlemmer. Det er klart,

at det kan jeg ikke gøre alene og uden

den store hjælp og ekspertise, der

er blandt begynderudvalgets øvrige

medlemmer – Mulle, Mona og Jytte.

Vinterperioden er brugt til – sammen

med Ronni Christensen - at

gennemgå hele processen med de

kommende medlemmer, og håbet er

selvfølgelig, at de nye medlemmer vil

få en endnu bedre oplevelse af det

at blive medlemmer i Sønderjyllands

Golfklub.

Mærkesager.

Rent personligt er mine mærkesager

omkring nybegyndere etikettereglerne,

som jeg mener bør have mere

opmærksomhed i relation til nybegyndere,

men så sandelig også for nuværende

medlemmer. Etikettereglerne vil

derfor blive et stort omdrejningspunkt

i vore tirsdagsmatcher tilligemed selvfølgelig

også golfreglerne. Herudover

vil vi i begynderudvalget naturligvis

sørge for, at det sociale element i golfsporten

får en vigtig plads på vore

tirsdagsmatcher.

hvervekampagner rettet

mod nye medlemmer.

Det er egentlig ikke så problematisk.

Allerede sidste år blev der nedsat et

hverveudvalg, som gennemførte en


fantastisk kampagne med åbne-husdage,

golfens dag mm. Sammen med

klubbens øvrige medlemmers indsats

resulterede det i flere end 80 nye

medlemmer. Det kan man da kalde

en succes.

Men, men vi hviler ikke på laurbærrene

og har derfor allerede haft møde

i hverveudvalget for at fastlægge programmet

for 2008.

Jeg kan derfor allerede nu melde

ud, at der bliver 4 prøvedage / åbenthus-dage

for golfinteresserede. På

en af disse dage prøver vi noget nyt

i år, nemlig at skabe ny fokus ved at

afholde et særligt bedsteforældre /

børnebørn arrangement. Jeg vil ikke

løfte sløret for programmet denne

dag, men lover nok ikke for meget,

hvis jeg siger, det bliver sjovt, underholdende

og interessant.

Vi vil nok også lave nogle radiospots

og andre lignende tiltag. Tag

ikke fejl, der er flere ideer på vej.

Datoer for

åbent-hus-dage i foråret

- lørdag, den 12. april - fra kl. 14 til 16.30

- mandag, den 21. april - fra kl. 18.30 til 20.30

- lørdag, den 17. maj – fra kl. 14 til 16.30

hvor vi sætter fokus på mulighederne for bedsteforældre

/ børnebørn

- mandag, den 19. maj – fra kl. 18.30 til 20.30

På grund af den store forhåndsinteresse

har vi også fastlagt og reserveret

datoerne til de første 4 begynderhold

,og det første hold er allerede

fuldtegnet

Datoerne er for hold 1s vedkom-

mende 30. marts, for hold 2 er det

3. april, for hold 3 er det 26. april og

endelig for hold 4 er det 22. maj. Der

bliver rift om pladserne.

hverveudvalgets sammensætning.

En erfaren flok golfspillere: Lars S.

Larsen, Torben Balle, Christel B. Linnet,

jeg selv og ikke mindst Henry

Ibsen.

Lad gå videre

– lad gå videre!

Sig til din nabo, bekendt, ven, kollega

og selvfølgelig din familie, at i

Sønderjyllands Golfklub tager vi vare

på de nye medlemmer, også efter at

kontingentet er betalt.

Og så til allersidst God golfsæson

2008 til alle.

7


Giv greenkeeperne en hjælpende hånd

Bunkerriven skal placeres helt ude i

sandet. Ingen del af riven må ligge på

græsset, for gør den det, skal greenkeeperen:

stoppe græsklipperen –

stå af maskinen – flytte riven – og så

igen starte maskinen og klippe videre.

Dette tager hver gang 1-2 minutter og

med 29 bunkers bruger han mellem

30 og 60 minutter til ”ingenting”.

Når riven så lægges i bunkeren,

skal tænderne på riven være parallel

med spilleretningen, dette for at tænderne

på riven ikke skal stoppe den

8

næste bold, der havner i sandet.

Et andet ønske er, når bolden ligger

i bunkeren så vær venlig at gå

ned i bunkeren fra den side, hvor der

ingen højdeforskel er på fairwaygræs

og sand og lad være med at gå på

græskanten, men gå i sandet.

Det har sidste efterår kostet KLUB-

BEN mellem 25 og 30.000 kr. at regulere

og lægge nyt rullegræs på

skråningerne.

Hilsen fra BANEUDVALGET

Du behøver ikke at være haNDYMaN

MEN VorE AFFALDsBEhoLDErE VED TEEsTEDErNE

MANGLEr EN KærLiG håND.

ViL DU VærE MED TiL AT GørE EN iNDsATs,

så MELD DiG TiL:

BANEUDVALGET


Læserbrevó

Den fysiske boldrende

igen… igen!!

Vi er 4 spillere, der næsten udelukkende

spiller golf på hverdage, da

vi som pensionister ikke behøver at

fylde op på banen lørdag-søndage,

så vi vil, da Stig Freilev opfordrer til

det, også give vores besyv med vedr.

boldrende kontra tidsbestilling på

formiddage – primært mandage.

Der er som sagt før mange morgenduelige

medlemmer, der spiller ud

tidligt mandag morgen. Der er rigtig

god stemning på hul 1, mens man

evt. venter på at spille ud, alle tager

den med ro og hygger sig sammen,

indtil det er ens tur. Vi behøver ingen

tidsbestilling om morgenen, og vi er

bange for, at nogle ældre medlemmer

vil holde op med at spille, hvis

der indføres tidsbestilling om morgenen,

da man måske synes, det er

alt for besværligt at sætte sig ind i,

Foråret nærmer sig!

og måske har man ingen PC’er, så

prøv engang at lave en undersøgelse

på dette tidspunkt med spørgsmål til

tidsbestilling om morgenen og formiddagen,

så vil hovedparten af de

adspurgte mene, at den er overflødig.

Den undersøgelse, der blev lavet en

lørdag formiddag, var alt for ensidig.

Vi synes derimod, tidsbestilling

er en succes om eftermiddagen og

i weekenden, så lad os endelig lade

det blive, som det er, det virker udmærket.

Vi er helt enige med de synspunkter,

Stig Freilev og Kurt Mellemgaard

har beskrevet i sidste medlemsblad.

Med venlig hilsen

Kirsten og Carl Dela

Karin og Bent Kirkegaard

Så er vintersøvnen ved at være forbi, og en ny sæson står for døren.

Vi glæder os og ser frem til endnu en sæson, hvor vi har mulighed for

at servicere såvel medlemmer som gæster.

I år vil vi også mere målrettet henvende os til de medlemmer, der har lyst

til at afvikle deres egne, private fester under hyggelige former i klubbens

restaurant.

Så den 1. marts er vi igen at finde i restauranten.

Med venlig hilsen

Gunhild & Flemming

9


stikord fra generalforsamlingen

den 6. februar 2008

Formanden bød velkommen til ca.

120 medlemmer – et relativt lavt deltagerantal,

hvilket formanden tilskrev

flere forhold, bl.a. at der ikke var noget

sprængstof indeholdt i dagsordenen,

samt at medlemmerne måtte være

tilfredse med den daglige ledelse af

klubben. Generalforsamlingen blev da

også afviklet på godt 2 timer inkl. kaffepause.

- Bestyrelsen foreslog Andy

Andersen som dirigent.

Medlemskredsen

Bjarne Lønborg kunne i år glæde sig

over en ekstraordinær stor tilgang af

nye medlemmer og tilskrev dette banens

høje kvalitet og klubbens gode

faciliteter i øvrigt - og ikke mindst

hvervegruppens store indsats for at

gøre op med myten om venteliste i vores

klub. Samtidig hermed ønskede

bestyrelsen at hæve seniormedlems-

10

tallet fra 850 til 900 set i lyset af den

årlige, forventede afgang af spillere

mod årets slutning, således at klubben

fastholdt et medlemstal omkring

de 850. Bestyrelsen er af den opfattelse,

dels at banen vil kunne rumme

de ekstra 50 medlemmer, og dels at

det vil styrke klubbens økonomi, så

bestyrelsen ikke må gribe til det andet

alternativ til et stabilt medlemstal –

nemlig kontingentforhøjelse.

Banen

Formanden omtalte banens kvalitet

og nævnede ,at klubben vel næppe

tidligere har haft så gode greens og

generelt fine baneforhold som i 2007.

Han fremhævede den store og betydningsfulde

indsats, der var ydet fra

greenkeepere og baneudvalg i den

forløbne sæson. Han fremhævede,

at bunkerkanterne nu er blevet renoveret

og allerede fremtræder flot, og

opfordrede medlemmerne til altid at

være opmærksomme og undlade at

træde op på de høje bunkerkanter,

men gå ud det laveste sted.

Klubben har søgt tilladelse til at

opsætte et højt hegn for enden af

den nuværende træningsbane og

forventer at få en tilladelse, efter at

ansøgningen har været ude i offentlig

høring. Samtidig med opsætningen

af hegnet arbejder bestyrelsen videre

med planer om at erhverve jord til

etablering af en ny træningsbane.


På spørgsmål fra salen om den pågående

fældning af træer på nogle af

banens huller, svarede baneudvalgsformanden,

Carit Rasmussen, at der

vil blive udarbejdet en langsigtet

fældnings- og beplantningsplan for

banen.

Tidsbestillingen er kommet

for at blive!

Efter at tidsbestillingen har fungeret

i 2 sæsoner og stort set er velfungerende,

må formanden konstatere,

at den er kommet for at blive. Der

er endnu visse elementer i systemet,

der skal forbedres, men i det store

hele fungerer systemet udmærket. – I

denne forbindelse har det været drøftet

at indføre elektronisk tidsbestilling

hele dagen; men formanden meldte

ud, at der ikke røres ved den fysiske

boldrende om formiddagen.

For at afhjælpe de problemer, der

kan opstå ved overgangen fra brug

af den fysiske boldrende til den elektroniske

omkring kl. 12.00, hvor der

ved 1. tee kan opstå tvivl, om ”man

lige kan nå at slå ud” inden den flight,

der har reserveret tid kl. 12.00, har

bestyrelsen bemyndiget sekretariatet

til at fjerne bolde fra boldrenden fra

kl. 11.40. Det blev nævnt i den forbindelse,

at der har været eksempler

på, at der har stået 7 flights på 1. tee

ved 12-tiden, hvilket har afstedkommet

visse skænderier!

Der genopsættes pr. 1. april en fysisk

boldrende til gæster om formiddagen,

hvorfor der skal flettes mellem

de to boldrender. Hvis medlemmer

11


har gæster med, skal medlemsboldrenden

benyttes. Yderligere nedsættes

startintervallet fra 10 minutter til 8

minutter, ligesom antallet af elektroniske

boldrendetider nedsættes fra 2

i timen til 1 enkelt i timen.

No -shows er et nyt begreb i klubben

efter den elektroniske tidsbestilling

er indført. – Når man har reserveret

en tid, skal man, inden man spiller ud,

sørge for at bekræfte sin reservation.

HVIS dette ikke sker, noterer GolfBox

no- show på dit medlemsnummer. Efter

gentagne no-shows kan klubben

gennemføre visse sanktioner som en

advarsel og i ekstreme tilfælde suspension

af tidsbestilling i 14 dage.

Klubbens drift 2007

Formanden karakteriserede 2007 som

et godt år for Sønderjyllands Golfklub

– i alle henseender – såvel sportsligt

som økonomisk. Absolut tilfredsstillende

lød det fra formanden. Resultatet

bedre end budgetteret, og der

var styr på omkostningerne, således

at klubben kom ud af 2007 med et

overskud på ca. 177.000 kr.

Som sidste år redegjorde formanden

for bestyrelsens overvejelser vedrørende

langsigtede og effektive inve-

12

steringer i bl.a. maskiner og lokaler.

For netop at sikre en langsigtet udviklingsplan

må kontingentet løbende tilpasses

prisudviklingen, og det er derfor

tanken, at kontingentet skal hæves

med 150 kr. for seniorer og ynglinge

til 4500 kr. for medlemmer over 25 år

og til 2600 kr. for ynglinge.

Udvalgene

Formanden fremhævede det store

arbejde, der udføres i udvalgene til

gavn for klubben og glæde for medlemmerne.

Han trak enkelte punkter

fra udvalgene frem og nævnede bl.a.

medlemmernes længe nærede ønske

om at få drænet og grusbelagt

P-pladsen, hvor såvel materialer som

kørsel i forbindelse hermed i øvrigt

blev sponsoreret af nogle klubmedlemmer.

Endvidere har husudvalget

stået for at lægge fliser på stien fra

P-pladsen til klubhuset.

Sponsorudvalget har i 2007 opnået

meget flotte resultater med sponsoraftaler

– det hidtil bedste resultat.

Bjarne Lønborg benyttede her lejligheden

til at rette en stor tak til klubbens

sponsorer for aldrig svigtende

interesse og opbakning.

Begynderudvalget har atter haft

et travlt år med såvel nyhvervning af

medlemmer, undervisning og gennemførelse

af tirsdagsspillet på banen.

– Dette udvalg har sin store andel

i, at klubben har fået 88 nye medlemmer

–heraf 63 helt nye golfspillere.

– Formanden opfordrede handicapspillere

til at møde op en tirsdag aften

og hjælpe med ved spillet og dele ud

af erfaringer og gode råd til de nye

spillere.


Juniorudvalget har med ca. 60

unge ligeledes haft et travlt år og

har ud over træning medvirket ved

gennemførelsen af en lang række

turneringer. Her har de unge opnået

virkelig gode resultater og fået flotte

placeringer.

Banekontrollen fortsætter i indeværende

år. Bestyrelsen leder efter et

medlem, der vil påtage sig ansvaret

for driften af dette korps. Så snart

dette er sket, vil der blive udarbejdet

nye retningslinjer for arbejdet som

banekontrollør.

Elitesporten og

Sønderjyske Eagles

Sportsudvalget kan melde om

flotte resultater på såvel dame- som

herresiden, hvor flere hold har placeret

sig fornemt, og enkelte hold har

været med i kampen om topplaceringerne.

Ligeledes har holdene under Sønderjyske

Eagles opnået meget flotte

resultater, hvor dameholdet i dets

første år i Elitedivisionen var med i

kampen om medaljerne. – Sønderjy-

ske Eagles er i 2007 optaget i Sønderjysk

Elitesport – det store sønderjyske

sportssamarbejde.

Turneringsudvalget har som de øvrige

udvalg haft et travlt år med ca.

20 turneringer + klubmesterskaberne

i slagspil og i hulspil. Endvidere har

udvalget været engageret i 5 DGUturneringer

og Ecco-Touren.

Turneringsplanen for 2008 er færdig

og vil som sidste år blive lagt som

et indlæg i KlubNyt marts 2008.

Virksomhedsplanen for Sønderjyllands

Golfklub blev gennemgået

af Torben Balle i forlængelse af formandens

beretning. – Torben Balle

omtalte her bestyrelsens tanker om

fremtiden med de økonomiske rammer

i spil. Der er sat rammer op for

beslutninger og realisering af disse i

årene fremover. Han omtalte visionen

for klubben, organisationsplanen for

den daglige drift og viste et strukturdiagram

for det politiske arbejde

i klubben.

Regnskab og budget

blev gennemgået af kassereren, Torben

Balle. Regnskabet blev godkendt

af generalforsamlingen, ligesom

13


udgettet blev taget til efterretning.

– Under dette punkt blev en kontingentforhøjelse

på 150 kr. pr. medlem

enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen

Bjarne Lønborg og Kirsten Markenstam

blev genvalgt til bestyrelsen,

ligesom der var genvalg til suppleanterne

Christel B. Linnet og William

Klinker og til Leif Meyhoff som revisor.

Generationsskifte

i sekretariatet

Per Feldskov har ønsket at gå ned i

arbejdstid, hvorfor Birgitte Bergmann

pr. 1. februar har overtaget ledelsen

af sekretariatet som golfmanager. Per

fortsætter i sekretariatet på nedsat tid

i det omfang, helbredet og lysten tillader.

Birgitte takkede for formandens

officielle velkomst og udtrykte sin store

forventning til samarbejdet med

bestyrelse, udvalg – og ikke mindst

til samarbejdet med alle medlemmer

og gæster.

Tak til alle sider

Formanden rettede til sidst en stor

14

tak til klubbens medarbejdere og udvalgsmedlemmer

og til alle, der på

en eller anden måde er involveret i

frivilligt arbejde til gavn for klubben

og dens medlemmer.

Han takkede sine bestyrelseskolleger

for godt, konstruktivt og engageret

samarbejde og rettede endelig en

varm tak til Gunhild og Flemming for

deres engagement i restaurationen.

Ligeledes en stor tak til trænerparret

Claus og Ronni og til Marianne i

shoppen, som han alle karakteriserede

som et kompetent, effektivt og

behageligt team.

Endelig fik aftenens dirigent Andy

Andersen tak for sit arbejde, som blev

udført venligt, kompetent og med humor.

Årets junior 2007 blev Rene Jørgensen.

I sin omtale af Rene nævnede formanden

, at Rene får pokalen, fordi

han er en god kammerat, der passer

sin træning og altid er parat til

at hjælpe de yngre juniorer. Han er

klubmester for juniorer, er udtaget til

Eagles og er meget tæt på at være nr.

100 på den danske juniorrangliste.

Lf


Hos os er dine

tryksager

i sikre hænder

www.pjschmidt.dk

Lis Ortelt-Schartl

Apenrade Str. 2 • Flensborg

(Bag ved Købmandsgården, ved siden af apoteket)

Tlf. 0049 461 42 119

www.die-brille-gmbh.de

Vi taler dansk!

Mod fremvisning af

medlemskort - 10% rabat

15


Rådhusgade 6

6200 Aabenraa

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Allan Dichow

Statsaut. ejendomsmægler

Valuar

Hærvejen 49

74 62 64 64 6230 Rødekro 74 66 11 11

Ejendomsmæglerforretning med bolig- og

erhvervsafdeling med lokale medarbejdere,

der alle har ET mål, nemlig at gøre ALT for

at opnå det bedst mulige salgsresultat for DIG.

Michael Bucholdt

Statsaut. ejendomsmægler

Trøst & Mensel

Et sikkert valg ved køb og salg

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Preben Christensen

Statsaut. ejendomsmægler

Valuar, MDE. indehaver

Hjalmar Moritz

Statsaut. ejendomsmægler

Daglig leder, Rødekro

Birthe Rikke Enevoldsen

Nissen

Statsaut. ejendomsmægler

edc.dk


Pro´ens

Tips

I skrivende stund pakker vi spændt en

masse kasser ud for at se, hvad vi i

august sidste år har bestilt til vores lille

butik. Og vi synes allerede at kunne

sige, at det ser spændende ud.

På tøjsiden har vi taget et nyt, gammelt,

kendt mærke ind, nemlig Back

Tee, som kommer med nogle spændende

produkter til den nye sæson.

Hvad sko angår, er det det nye

mærke, Bite, som har lavet nogle dejlige,

luftige sommersko og sko til folk

med sarte fødder, hvor det er muligt

at tage din egen sål og lægge ned i

skoen.

Sidst ,men ikke mindst har vi på

udstyrssiden 2 nye tiltag. Vi vil i år

gøre noget mere ved Srixon, og det

betyder, at vi har et større sortiment i

shoppen end sidste år. Ydermere har

vi som den eneste forhandler i Sønderjylland

forhandlingen af Nickent,

som efterhånden har vundet mange

tests og bliver brugt af flere og flere

tourspillere.

NYT Pr. 1. april tiltræder Anette Nicolaisen

en stilling som assistent i proshoppen.

Undervisning

Vi vil i år prøve at køre nogle flere 1,

2 og 3 dagskurser. Man vil på vores

sandwichskilt, som kommer til at stå

ved trænerskuret kunne se, hvornår

de kommer til at foregå.

Vi vil igen i år følge succesen op fra

sidste år, som hed spil 5 huller med

træneren og efterfølgende 5 lektioner.

Som noget nyt har vi investeret i et

program, som gør det muligt for os at

sende en videosekvens hjem til din

computer med kommentar omkring

dit sving, så du i ro og mag kan sidde

og se, hvad der evt. skal rettes og

arbejdes på. Dette program vil blive

demonstreret yderligere ved åbningsmatchen.

Til slut vil vi fra proshoppen blot

ønske jer en rigtig god sæson.

Marianne, Ronni og Claus

Selv om man siger “Driving is for fun,

and putting is for Money” så er der

ikke mange, som kommer til at putte

for penge hvis ikke også de kommer

godt fra tee-stedet.

For at kunne slå langt og lige er

det nødvendigt at være i god balance

igennem hele svinget, og her er et

godt tip til, hvordan man forbliver i

god balance.

Når du står og træner på drivingrangen

skal du slå en masse bolde med

samlede fødder. Med denne opstilling

er det meget svært at forcere slaget

uden at komme ud af balance.

Du vil hurtigt opdage, at du er i stand

til at slå næsten lige så langt som ved

Fortsætter på side 27

17


3 generationer spiller ud!

Vi ved det, interessen for golfsporten

breder sig over hele landet og har

efterhånden udviklet sig til at være

en folkesport – den hurtigst voksende

sportsgren i Danmark mht. medlems-

tal og samtidig - i modsætning til

andre sportsgrene – en sport, der

tiltrækker alle aldre og begge køn.

Når vi ydermere i overvejelserne inddrager

det unikke, demokratiske handicapsystem,

der muliggør samspil

på tværs af talent, træningsflid , køn

og alder, når vi til den konklusion, at

golfsporten må betragtes som den

måske mest demokratiske af alle

sportsgrene!?

Ønske om fælles oplevelser

gennem sporten.

Netop ønsket om at have fælles oplevelser

var drivkraften bag familien

Nicolaisens tilgang til golf. – Interessant

er det at følge rytmen i engagementet

, fra Vita som den første

meldte sig ind i klubben, derefter

børnebørnene Mikkel og Lasse, Finn

lidt senere og endelig sønnen Henrik

18

og svigerdatteren Anette. Familien

har hele livet dyrket ridning som den

altoverskyggende hobby og deltaget

i konkurrencer – på eliteplan for Henriks

vedkommende – og ellers fortsat

er aktive i f.eks. ringridersporten, hvor

såvel Finn som Henrik er medlem af

ringriderkomiteen.

Fra de første

overvejelser om at

skifte sport og til

beslutningen blev

taget, gik et par år,

fordi ridning og golf

ikke ville harmonere

tidsmæssigt og

arbejdsmæssigt,

og fordi adskillelsen

fra hestene

skulle ske ordentligt.

I denne fase

skulle specielt 2. generation mentalt

forberede sig, fordi der ikke helt var

enighed om salg af hestene; men i

2007 startede Henrik og Anette også –

som de sidste af de 3 generationer.

For drengenes vedkommende var


Mikkel første gang med sin farmor på

golfbanen og viste stor interesse for

golf. Senere kom Lasse til, og sammen

spillede de par 3 banen og hyggede

sig med boller og kakao. Bl.a.

besøgte familien også pay-and-playbanen

i Toftlund, så drengene rigtig

kunne snuse til sporten på en stor

bane. For både Mikkel og Lasse blev

det den vigtigste sport – fodbold blev

fremover henvist

til indendørs sysler

i vinterperioden

- mens resten af

året blev brugt så

godt og flittigt,

at Mikkel (12 år)

af trænerne blev

udtaget til Eagles

bobler-trup, og

Lasse (9 år) vil arbejde

ihærdigt for

at komme med.

her puttes der ud!

Nu er der virkelig tale om 3 generationer

på golfbanen, og der er ingen tvivl:

hele familien glæder sig over at kunne

være sammen om samme sport og

nyder hinandens selskab, selv om der

dystes kraftigt internt og ikke foræres

noget væk. Her puttes der ud!

Juniorudvalgets store

betydning.

Forældrene til de yngste golfspillere

oplever et stærkt engagement fra

udvalgets medlemmer og klubbens

trænere, ligesom alle forældre føler

en forpligtelse til at bakke op om juniorarbejdet

med deltagelse i arbejdet

og med kørsel.

Anette er med i juniorudvalget og

fortæller, hvordan man plejer sammenholdet

mellem børnene – og

forældrene – hele året igennem. Der

satses på at afvikle en aktivitet om

måneden for børnene: bowling, besøg

på skøjtebanen, indendørs fodbold,

overnatning i klubhuset med natgolf,

påskearrangement , spil i og med andre

klubber m.m. Og resultatet bærer

lønnen i sig selv: juniorerne hygger

sig, glæder sig til at være sammen og

holder hyppig kontakt for aftaler via

SMS og telefon. Bl.a. spillede en del

af juniorerne 5 forskellige baner i den

seneste efterårsferie!

Golf er sjov – Golf er for alle!

Familien Nicolaisen er ikke den eneste

familie, hvor der spilles generationsgolf,

men det nyeste eksempel med

3 generationer. Og denne præsentation

af 3 glade golfgenerationer skal

ses i lyset af et nyt klubtiltag over for

potentielle golfspillere. Disse 4 åbenthusarrangementer,

som er nævnt i

opslaget, afvikles i april-maj 2008,

hvor dag 3 er prøvedag for bedsteforældre

og børnebørn. (Se opslag i

bladet side 35)

Lf

19


hvad er sponsorudvalgets rolle i

sønderjyllands Golfklub?

Sponsorudvalget finder i samarbejde

med sekretariatet sponsorer til alle de

menuer/’produkter’, som Sønderjyllands

Golfklub har på hylderne, det

være sig ”hullerne”, reklameskilte,

turneringer, company-days, KlubNyt

m.m.

Når aftalen er indgået, sørger sponsorudvalget

for, at sponsorerne får

den ønskede, optimale, attraktive og

synlige eksponering.

Herudover arrangeres sponsordage

og erhvervsdage for vore sponsorer.

Herved opnås sponsorudvalgets

formål – nemlig, at være medvirkende

til at sikre økonomisk fundament til

vor gode banes stand og dens fantastiske

faciliteter!

Set i bakspejlet er det jo gået godt

– ja rigtigt godt - de sidste mange

år. De, der overværede den netop

overståede generalforsamling den 6.

februar, kunne jo tydeligt fornemme

den glæde, positivitet og optimisme,

der hersker i vor klub.

Økonomien er på plads. Der arbejdes

energisk og målrettet i bestyrelsen

og alle klubbens udvalg, og der er

glædeligvis gang i mange spændende

visioner, hvilket jo er et must i dagens

Danmark også som golfklub.

Som et udvalg med meget udadvendt

og opsøgende arbejde mærker

20

vi tydeligt, at respekten for vor klub

er steget, at man glæder sig over vor

fremgang, samt at man anerkender

den linje, der er lagt.

I sponsorudvalget er vi er næsten

færdige med kontraktfornyelserne

med de fleste af vore sponsorer, og

vi er igen blevet godt modtaget hos

alle. Vi kan glæde os over, udover at

have fået nye, stadig at have en stor

skare af trofaste og loyale sponsorer

– tak!

Det sker, at vi får et ’nej’ eller ’desværre’!

Det respekterer vi naturligvis,

men heldigvis får vi som regel tilsagn

om at måtte vende tilbage næste år.

Det kan ikke nævnes for tit, men de

arrangementer (turneringer, company

days m.m), vi sammen med turneringsudvalget

får stablet på benene

takket være vore sponsorer, også er

med til at sikre, at vi har en god og

værdsat restaurationsdrift i golfklubben.

Vi i sponsorudvalget er altid lydhøre

for nye ideer. Vi har plads til flere

sponsorer, og mangler annoncører i

KlubNyt.

Med venlig hilsen fra sponsorudvalget

Jørn Levisen (fmd), Thomas Idea,

William Klinker og Mogens Sandbæk


Patrick Bach Jensen takker sine

sponsorer i sønderjyllands Golfklub

I decembernummeret 2006 af KlubNyt

havde vi en samtale med Patrick om

hans drømmefremtid som professionel

golfspiller. Han var meget stålsat – allerede

som 19 årig – var nr. 1 på juniorranglisten

i Danmark og havde spillet på

juniorlandsholdet.

Han har nu et år fristet skæbnen og

levet en professionel golftilværelse med

rejser i ind- og mest udland, har spillet

turneringer i Sverige, Finland, Letland,

afvekslende med turneringer i Danmark,

træningslejr i Spanien i december 2007

– nytår i Danmark – og så afgang til USA

i træningslejr. Derfra til Tyrkiet til turneringer,

hvor Patrick sluttede som nr. 13,

efter at han i sidste turnering havde ligget

som nr. 7 efter de første 9 huller.

Desværre ødelagde en gammel skade

i nakken hans spil , og han måtte rejse

hjem mhp. grundige undersøgelser af

nakken.

I 2008 har Patrick tilmeldt sig EPD

Tour. –Turneringerne i Tyrkiet er en del af

denne tour – som ud over i Tyrkiet spilles

i 7 mellemeuropæiske lande – heriblandt

Tyskland, Frankrig og Tjekkiet. Hensigten

med deltagelsen i denne tour er at

kvalificere sig til kvalifikationen til Europa

Touren – på længere sigt!

Ved min samtale med Patrick her i

januar gav han udtryk for, at det var

ham magtpåliggende at få sagt ordentlig

tak for støtte og opbakning

til sine sponsorer og andre medlemmer

af Sønderjyllands Golfklub, der

har troet på ham og bakket ham op

i hans ambitiøse tilløb til en professionel

golfkarriere.

han retter denne store tak specielt

til Stema Shipping v/Lau Boisen og

Krone Skandinavien v/ Leif Toft samt til

alle medlemmer i SGK, som har støttet

op omkring ham i denne svære startfase.

– han retter også en stor tak til sin

gamle klub, Sønderjyllands Golfklub.

Ud over at vise sin taknemmelighed i

al almindelighed, føler Patrick, at det er

det rette tidspunkt at sige tak, idet han

har valgt at stoppe sit samarbejde med

Sønderjyske Eagles for i stedet at slutte

sig til et nyt projekt – Team Storebælt

– hvor Steen Tinning er sportschef, og

hvor han håber på at kunne lære meget

af Steen med hans store erfaring.

Du kan følge Patricks videre færden

på golfbaner over hele jorden på hans

hjemmeside: www.patrickjensen.dk

21


sekretariatet

orienterer

Nye medlemmer

Vi kan denne gang byde velkommen

til nedenstående nye medlemmer. Vi

håber, I må falde godt til i klubben.

Thor Bøgen Andersen, Hanne Christensen,

Lissi Wager, Asta Danielsen,

Oda H. Haugaard, Elise Marloth,

Svend Erik Bøjskov, Eigil Nielsen, Erling

Clausen, Birthe Lauritzen, Djon

Lauritzen, Martin Petersen, Dion Bjurner,

Hans Eriksen.

Bagmærker 2008

I lighed med tidligere år vil vi forsøge

at udlevere så mange bagmærker

som muligt direkte fra sekretariatet.

Vi beder derfor alle om at komme

forbi kontoret, når I alligevel er ude

at spille.

Åbningstider i sekretariatet

Vi gør opmærksom på ,at sekretariatets

åbningstider fortsat er mandag-fredag

fra kl. 09:00-13:00 og i

perioden 15.4.-01.10 tillige lørdag og

søndag fra kl. 09:00-12:00. Dog ikke

søndagsåbent i juli.

Telefoniske og personlige henvendelser

bedes derfor venligst ske inden

for åbningstiden.

"Nyt kontor"

Det er jo ingen hemmelighed at "støjniveauet"

i Cafeen til tider kan være

22

rimeligt højt og dermed gøre arbejdsbetingelserne

for sekretariatsmedarbejderne

vanskelige.

I den forbindelse er mødelokalet

ved herreomklædningsrummet blevet

indrettet til kontor og vil fremover blive

benyttet af sekretariatsmedarbejderne,

når der er "tungere" arbejdsopgaver,

som skal behandles.

Nyhedsbrev

Vi sender jævnligt nyheder og oplysninger

ud via e-mail. Du kan tilmelde

dig denne service på forsiden af vor

hjemmeside www.sdj-golfklub.dk under

"tilmeld nyhedsbrev" på forsiden,

og du vil fremover modtage en mail

med vore seneste nyheder.

Medlemsnøgle

Mange har sikkert set skiltet på yderdøren

til klubhuset, der opfordrer den

sidste, der forlader klubhuset, til at

slukke lyset og låse yderdøren.

For at låse skal man naturligvis

have en nøgle, og har du endnu ikke

en sådan, kan denne afhentes i sekretariatet

mod betaling af kr. 50,-.

Tidsbestilling

Tidsbestilling i Golfbox fortsætter som

hidtil i den kommende sæson med

fysisk boldrende om formiddagen

indtil kl. 12.00 og tidsbestilling om


eftermiddagen på hverdage. I weekenden

og helligdage tidsbestilling

hele dagen. Se venligst andetsteds i

bladet vedr. nye tider for startinterval

og sanktioner for No Show.

Ny pedel

1. februar tiltrådte Bruno Nielsen

som deltidsansat pedel. Bruno bor

i Aabenraa og er oprindelig udlært

automekaniker, men har i de senere

år haft forskellige håndværksmæssige

jobs.

Vi byder Bruno velkommen og ser

frem til samarbejdet.

Ny rengøringsmedarbejder

Rengøringen i klubhuset og omklædningsrummene

vil fremover bliver

foretaget af Marianne Sørensen. Marianne

bor i Over Jerstal og har eget

rengøringsfirma. Marianne vil ud over

rengøringsarbejdet også kunne findes

i køkkenet, hvor hun i sæsonen vil

være deltidsansat køkkenmedhjælper.

Vi siger også velkommen til Marianne

og ser frem til samarbejdet.

DGU-erstatningskort

Skulle du være så uheldig at miste

dit DGU-kort – stjålet, vasket eller

bortkommet på anden måde, bedes

du kontakte sekretariatet og bestille

et nyt kort. Et erstatningskort koster

kr. 50,00.

Det samme gælder, hvis dit DGUkort

ikke virker mere. Der kan være

flere årsager, til at kortet/magnetstri-

ben bliver defekt, f.eks. hvis kortet

kommer i nærheden af magnetiske

felter, herunder højtalere, mobiltelefoner,

magneter etc. ,eller der kommer

en ridse i magnetstriben.

Annoncer i KlubNyt

Støt Sønderjyllands Golfklub og benyt

samtidig lejligheden til at profilere din

virksomhed i KlubNyt.

Prisen for indrykning af annoncer i

KlubNyt dækkende 4 numre, der udgives

i juni, september, december og

marts, er som følger:

1/1 side kr. 3.000 - ½ side kr. 1.600

– ¼ side kr. 800. Hertil kommer moms

og tillæg for farver kr. 200. Prisen

dækker optagelse i alle 4 udgaver.

Kontakt sekretariatet for at høre

nærmere.

E-mail adresser

Vi vil gerne opfordre alle til at logge

på Golfbox og gå ind på "Ret profil"

under "Min forside" og se om jeres

e-mail er korrekt. Såfremt adressen

skulle være ændret, bedes den rettet,

således at I har mulighed for at

modtage mails vedr. tidsbestilling,

turneringer mv.

Er de øvrige oplysninger ikke korrekte,

beder vi dig kontakte sekretariatet.

Vi ønsker alle medlemmer en god

golfsæson!

Birgitte og Per

23


Tidsbestilling 2008

Nu har tidsbestillingen fungeret i 2 år,

og vi må konstatere, at tidsbestillingen

er kommet for at blive. Der er selvfølgelig

stadig ting, der skal forbedres,

bl.a har der til tider været tekniske fejl

på opkoblingen, som har givet problemer

med de første bekræftelser af tider

om morgenen. Problemet har været

størst om søndagen, og bl.a. herfor

vil sekretariatet være bemandet om

søndagen i sæsonen.

Den fysiske boldrende bibeholdes

om formiddagen på alle hverdage indtil

kl. 12.00.

For at afhjælpe problemet, der

opstår dagligt ved 1. tee omkring kl.

12.00, hvor mange tror, de lige kan

nå at slå ud inden den elektroniske

boldrende begynder, har sekretariatet

bemyndigelse til at fjerne bolde fra

boldrenden fra kl. 11.40.

Vi opsætter atter en boldrende til

gæster. Reglerne for denne boldrende

er, at gæster og medlemmer skal

flette.

Hvis der er medlemmer, som har

gæster med, skal medlemmer benytte

boldrenden for medlemmer.

Endelig skal det nævnes, at tidsbestilling

fra 1.april gælder fra 07.00-20.00

altså en time længere end hidtil.

Nye startintervaller

Det har vist sig, at banen kan udnyttes

endnu bedre. Det bliver der rådet bod

på ved at skære antallet af elektroniske

boldrendetider ned fra to til én i timen

samtidig med, at vi nedsætter startin-

24

tervallet til 8 min. i stedet for 10 min.

Første hul er et kort par 4 hul, så det

burde ikke give problemer.

No Show

Vi har medlemmer, der har op til 15

no-shows på ½ år!

Som konsekvens heraf indføres der

sanktioner over for medlemmer med et

vist antal no-shows. (dvs. medlemmer

der gentagne gange ikke benytter den

bestilte tid.)

Kreativiteten blomstrer i øvrigt i klubben,

hvad angår tidsbestilling. Man

”låner” hinandens medlemsnumre, for

så kan man jo lige booke en ekstra tid

udover de tildelte 2 tider. Man booker

tid til 4 spillere, selv om man på forhånd

ved, at man kun bliver en 2 eller

3 bold. Det er decideret misbrug!

Man kan ikke snyde systemet, da

alle spillere i GolfBox registreres, og

der udskrives en liste én gang om måneden.

Sanktionerne er:

- efter 3 akkumulerede no-shows

fremsendes en meddelelse

- efter yderligere 2 (5 i alt) endnu et

brev med en advarsel

- efter yderligere 2 (7 ialt) suspension

af tidsbestillingssystemet i 14

dage.

Vi ser frem til en god golfsæson med

stor aktivitet på banen.

BB


Når håret er hovedsagen!

Salon

Tlf.

7462 8542

Klar besked om sund fornuft....

v/Gitte & Peter Fabricius Andersen

Over for springvandet i Gågaden

Storegade 1 - 6200 Aabenraa

Telefon 7462 2373

Ramsherred 14 . 6200 Aabenraa

25


26

Undervisning i brUg

af golfbox

• TidsbesTilling på Touchscreen i klubhuseT

• TidsbesTilling via inTerneTTeT.

• bekræfTelse af sTarTTid på Touchscreen i

klubhuseT.

Fra mange medlemmers side såvel nye som gamle er der

over For bestyrelsen udtrykt ønske om, at der inden

sæsonstart aFholdes undervisning i brugen aF golFbox

– dette ønske eFterkommes sidst i marts måned.

undervisningen Foregår:

onsdag den 26. marTs 2008

kl. 17.00 og kl. 19.00

i klubhuseT

varighed: ca. 1 Time

i tilFælde aF overbookning vil der bliver oprettet Flere

hold.

aF hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske på

mail: sonderjylland@mail.dk - mrk. undervisning,

golFbox eller på teleFon: 7468 7525

senest 3 dage Før.

sonja schmidt - christel b. linnet


Fortsat fra side 17

din alm. opstilling, netop fordi du er i

balance og rammer bolden bedre og

mere præcist.

Prøv at fornem, hvordan køllen

svinger rundt om kroppen på dig, lige

som en baseballspiller, dette vil også

give dig mere hastighed i køllen.

Prøv næste gang du er ude på

banen at lægge fokus på balancen.

Morgenfruernes bestyrelse 2008

Vibeke Liebel, formand

Mandagsmorgenholdet er glad for, at der ikke er tidsbestilling om formiddagen!

Mærk hvordan vægten skifter til højrebenet

i tilbagesvinget og tilbage til

venstrebenet i nedsvinget og gennemsvinget.

Vær opmærksom på at afslutte

svinget med front imod spilleretningen

og al vægt på venstrebenet - og

forhåbentlig er du i god balance.

God fornøjelse.

Susanne Terp-Nielsen, næstformand og ”Ladies Cup” ansvarlig

Gitte Staal, kasserer · Gerda Frandsen

Jytte Sejthen · Gisela Mau, suppleant · Karen Richelsen, suppleant

27


28

Tyverialarm erhverv/privat

Adgangskontrol og låse

Kameraovervågning

Brand- og varslingsanlæg

Tågesikring

Elektronisk varesikring

Mekanisk sikring

Brand- og pengeskabe

Tele/datakommunikation

Vagt- og alarmpatrulje

Telesikring as

Tlf. (+45) 70 133 233

Fax (+45) 70 133 234

info@telesikring.dk

www.telesikring.dk


Annonce rød:Layout 1 20/03/07 14:45 Side 1

Erling Knudsen•El•Aps

Aut. elinstallatør

Stubbæk · Bygaden 32 · 6200 Aabenraa

Telefon 74 61 36 75

Tlf. 74 66 18 14

29


Juniorafslutningen 2007

30

Rene Jørgensen,

juniormester 2007


En stor tak til vore sponsorer og

annoncører for velvillig støtte

• Erling Knudsen El

• Danske Fragtmænd • Meldgaard

• Salon ICI

• PJ Schmidt Grafisk • Heitmann Madsen A/S

• Thiele – Optiker Møller • Arkitekttegnestuen • Spedition E 3

• Danfoss

• Schulz Inspiration

• Kim`s Køreskole

• Svane Apoteket

• Nykredit

• Auto Lindvang

• Budstikken

• Sydbank A/S

• Die Brille v/Lis Schartl

• Krone Skandinavien

• Kohberg Brød

• Abena

• Proshoppen

• Zanussi

• Golfrestauranten

• Nordea Bank A/S

• Judica Advokaterne • HFR Rødekro

• Matas

• Rebsdorf Spedition • EA Snedkeri

• Revisionscentret

• Stema Shipping

• Trixie

• Kop & Kande Aabenraa • Sydinvest

• PM Biler

• A. C. Montage

• Euromaster

• Andr. Jensen Sten og Grus

• Royal Unibrew

• Calle Vinlager

• Sommerland Syd

• Telesikring

• Euro Leasing

• Modelsystuen Aabenraa

• Aabenraa Slagteren

• Frøs Herreds Sparekasse • Nielsen & Sørensen GmbH

• Madam Blå

• Trekroner Forsikring • Lars Kjær & Co.

• Eurobulk

• Frinova

• Mohrdieck Tryk A/S

• Tøndervejens Bager & Kiosk • Sønderjyllands Døre- og

By Night Vinduescenter hos Madam •

By Night hos Madam Blå...

støt SPAR vore sponsorer OP TIL og

annoncører

50%

– de støtter os

på udvalgte sommervarer

esprit masai mansted mc.verdi oska piro sandwich signal staff zuza-bart

på udvalgte sommervarer

madam blå

Ramsherred 6 . Aabenraa . tlf. 7462 1426

Ramsherred 6 . Aabenraa . tlf. 7462 1426

• EDC Mæglerne Trøst & Mensel

Ret & Råd Advokaterne - Tønder

31


handicapudvalget orienterer!

EGA handicapsystemet 2008 - Pr. 1. januar 2008

DGU har netop udsendt den reviderede

udgave af ovennævnte, som afløser

2005-udgaven.

Der er væsentlige ændringer og der

vil her kun blive sat fokus på de ændringer,

som har ført til forespørgsler

fra diverse hcp.udvalg til DGU Handicap-

og Course Rating Komité.

Vi vil gerne gøre det helt klart, at

alle golfspillere uanset spillemæssigt

niveau har pligt til at sætte sig ind i

EGA handicapsystemet, da det omhandler

den viden, som er nødvendig

for forståelsen af, hvorfor handicapet

ikke skal være et statisk tal, men hele

tiden skal afspejle ens spillemæssige

styrke.

Som tidligere vil der være en mappe

med komplet indhold placeret under

EDS-listen på skranken til venstre for

touchskærmen. Hele publikationen

kan hentes på Sønderjyllands Golfklubs

hjemmeside under hcp.udvalget

via link til DGU’s hjemmeside.

Betydende ændringer i nærværende

udgave af EGAhandicapsystemet:

• §3.11 Mulighed for elektronisk registrering

af scorekort.

• §3.12 Kriterier for ikke tællende

score ændret.

• Mulighed for hjemmeklub i 2 lande

32

jf. §4.1 noten.

• Indførelse af 9 hl. Score jf. §5.1A

+ §5.11

• Lejeforbedring på fairway på max.

6 huller – se §5.1

• Tillæg 2. Retningslinier for administrativ

tildeling af handicap til Tourproer

findes nu på DGU’s hjemmeside.

• §3.14 udgår. Se §5.11

Alle ændringer og tilføjelser er mærket

”Ændret” eller ”Ny”

Hcp.udvalget har besluttet, at der

ikke vil være adgang for klubbens

spillere til at rette handicap direkte via

Golfbox, som de nye bestemmelser

ellers giver mulighed for.

I §8 er de nye regler for EDS omtalt.

Allerede før de trådte i kraft, har

der været henvendelser til DGU’s

Handicap og Course Rating Komité

for præcisering af reglerne.

I klubmeddelelse af 12. dec. 2007

fra DGU præciseres reglerne for EDS

9-hullers runder som flg.:

”I forbindelse med indførelsen af

9-hullers runder som tællende scorer

kan en spiller ikke indlevere et 18

hullers scorekort for at få en 9-hullers

handicapbehandling. 18 huller skal

handicap håndteres som 18 huller

og 9-hullers runder kun som ni huller,

forni eller bagni. Se §5 ”tællende


scorer” i HCP systemet.

D.v.s., at det skal fremgå af scorekort

og EDS-listen, om det er forni

eller bagni man går, hvis man ønsker

handicapbehandling af en 9-hullers

runde. Går man mere end 9 huller,

overtrædes reglerne!

Der er yderligere den begrænsning, at

det er for spillere med hcp. over 18,4

(gruppe 4 & 5)

I §1.7 præciseres også pligten til at

aflevere scorekort samt de udvidede

konsekvenser ved overtrædelse af

reglerne.

Pr. 1. februar 2008 er Bruno

Nielsen ansat som pedel i

sønderjyllands Golfklub med

12 arbejdstimer om ugen.

Det er ikke alle 20 sider, spillerne skal

have kendskab til, så fat mod og få

stillet nysgerrigheden!

Handicapudvalget/ Stig Freilev

Atter engang inviteres alle klubbens medlemmer til at deltage i

”BANENs DAG”

der afholdes lørdag den 15. marts 2008 kl. 9.00

Der er traditionelt et godt fremmøde af medlemmer, og lige så traditionelt er det en

hyggelig dag, hvor vi i fællesskab rydder op i skovene omkring banen og derved

medvirker til at skabe optimale vilkår for den kommende sæsons golfrunder.

I lighed med sidste år bliver der arrangeret en 9-hullers golfturnering for alle, der

har givet en hånd med på ”Banens dag”. Turneringen starter, når vi er færdige med

arbejdet og har fået serveret en tallerken suppe.

Baneudvalget

33


Ramsherred 35 A . 6200 Aabenraa . Telefon 7462 2138

Nis Møller

Hans Christian Sibbesen

Preben Kofoed

Povl Thue Kristensen

Sven Brouer Seedorff

Jonna Hjeds

Erik Johannsen

Lone Adolphsen

Jesper Baungaard

Jette Pertou

Vivi Muurholm

Claus Møller Olsen

Asbjørn Jakobsen

34

ADVOKATERNE

Møderet for Højesteret

Tlf. 73 12 11 00

www.judica.dk

Judica Advokaterne er Sønderjyllands største

advokatvirksomhed, der yder rådgivning til private,

institutioner og erhvervsvirksomheder i ind- og udland.


Golf er sjov – Golf er for alle!

Så holder vi igen Prøvedag!

Kom og prøv vores flotte bane i Sønderjyllands Golfklub – den er også

åben for dig!

- og så er det gratis!

Vi sørger for det hele – fra start til slut.

Du får

• professionel instruktion af vores PRO (træner) Claus Berg

• lejlighed til at slå golfbolde på vores udslagsbane (Drivingrange)

• lejlighed til at prøve vores ”Par-3” golfbane

• lejlighed til at prøve vores puttebane.

Alt sammen med golfkøller og bolde som du låner af os.

Og når du har mærket suset fra en perfekt ramt golfbold, så slutter vi af i vores hyggelige

klubhus, hvor restauranten byder på en kop kaffe, og der vil være lejlighed til at ”genfortælle”

superslaget til de andre deltagere og stille spørgsmål til klubbens repræsentanter.

Og hvornår er det?

Der er hele 4 muligheder for at deltage i vores Prøvedage, nemlig:

• Lørdag, den 12. april – fra kl. 14 til 16.30

• Mandag, den 21. april – fra kl. 18.30 til 20.30

• Lørdag, den 17. maj – fra kl. 14 til 16.30

– hvor vi sætter fokus på mulighederne for bedsteforældre/børnebørn

• Mandag, den 19. maj – fra kl. 18.30 til 20.30

Vi kan også lave ”lukkede” arrangementer for firmaer, personaleforeninger og andre grupper.

Kontakt vores sekretariat for nærmere information og aftale.

Tilmeld dig NU!, ved at

• ringe til vores sekretariat - eller

• faxe nedenstående tilmelding til os - eller

• ved at sende den med posten – eller

• ved at sende en mail med informationerne til sonderjylland@mail.dk

NB! Læs og se mere om Sønderjyllands Golfklub på www.sdj-golfklub.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sønderjyllands Golfklub, Sekretariatet, Golfbanevej 3, 6360 Tinglev

Tlf.: 7468 7525 – Fax.: 7468 7505 – Mail; sonderjylland@mail.dk

Jeg tilmelder mig (sæt x):

___Åben Prøvedag, Lørdag den 12. april

___Åben Prøvedag, Mandag den 21. april

___Åben Prøvedag, Lørdag den 17. maj (bedsteforældre/børnebørn)

___Åben Prøvedag, Mandag den 19. maj

___Jeg ønsker at blive ringet op. På telefon nr.____________________________

Navn Adresse Postnr./by


Golf er sjov – Golf er for alle!

Så holder vi igen Prøvedag!

Kom og prøv vores flotte bane i Sønderjyllands Golfklub – den er også

åben for dig!

- og så er det gratis!

Vi sørger for det hele – fra start til slut.

Du får

• professionel instruktion af vores PRO (træner) Claus Berg

• lejlighed til at slå golfbolde på vores udslagsbane (Drivingrange)

• lejlighed til at prøve vores ”Par-3” golfbane

• lejlighed til at prøve vores puttebane.

Alt sammen med golfkøller og bolde som du låner af os.

Og når du har mærket suset fra en perfekt ramt golfbold, så slutter vi af i vores hyggelige

klubhus, hvor restauranten byder på en kop kaffe, og der vil være lejlighed til at ”genfortælle”

superslaget til de andre deltagere og stille spørgsmål til klubbens repræsentanter.

Og hvornår er det?

Der er hele 4 muligheder for at deltage i vores Prøvedage, nemlig:

• Lørdag, den 12. april – fra kl. 14 til 16.30

• Mandag, den 21. april – fra kl. 18.30 til 20.30

• Lørdag, den 17. maj – fra kl. 14 til 16.30

– hvor vi sætter fokus på mulighederne for bedsteforældre/børnebørn

• Mandag, den 19. maj – fra kl. 18.30 til 20.30

Vi kan også lave ”lukkede” arrangementer for firmaer, personaleforeninger og andre grupper.

Kontakt vores sekretariat for nærmere information og aftale.

Tilmeld dig NU!, ved at

• ringe til vores sekretariat - eller

• faxe nedenstående tilmelding til os - eller

• ved at sende den med posten – eller

• ved at sende en mail med informationerne til sonderjylland@mail.dk

NB! Læs og se mere om Sønderjyllands Golfklub på www.sdj-golfklub.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sønderjyllands Golfklub, Sekretariatet, Golfbanevej 3, 6360 Tinglev

Tlf.: 7468 7525 – Fax.: 7468 7505 – Mail; sonderjylland@mail.dk

Jeg tilmelder mig (sæt x):

___Åben Prøvedag, Lørdag den 12. april

___Åben Prøvedag, Mandag den 21. april

___Åben Prøvedag, Lørdag den 17. maj (bedsteforældre/børnebørn)

___Åben Prøvedag, Mandag den 19. maj

___Jeg ønsker at blive ringet op. På telefon nr.____________________________

Navn Adresse Postnr./by

More magazines by this user
Similar magazines